FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014"

Transkript

1 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Repræsentanter fra afdeling 16 Høvænget, John Lykke og Jørgen Vejrup havde foretræde. Herudover deltog projektchef Ole Berg samt driftschef Ib Andersen og inspektør Hans Jørgen Rohde. Afdelingsbestyrelsen redegjorde for afdelingsbestyrelsens bekymring for afdelingens økonomiske situation. En række spørgsmål blev besvaret. Herefter forlod afdelingsrepræsentanterne mødet. Sagen blev drøftet på baggrund af udsendt bilagsmateriale. Besluttet at give afdelingens et rente- og afdragsfrit lån på kr. 5,5mio. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 29. oktober Sager til drøftelse/beslutning a. Driftssamarbejde b. Afdelingssammenlægninger c. Anvendelsesmuligheder afsatte midler, boligsocialt arbejde d. Vedtægter, afdeling 50 Beboerhuset Pottemagertoften 4 e. Alarm og adgangskontrol - Beboerhuset f. Ansøgning fra s personaleforening g. Generationsskifteplan 4. Tema a. Selskabslokaler b. Repræsentantskabsmøde c. Genopretningsplaner d. Årshjul Forhandlingsprotokol nr. 4 side 54

2 5. Sager til orientering/efterretning a. Opfølgning fra sidste møde b. BL-informerer c. Landsbyggefonden orienterer d. BL landsplan e. BL lokalt f. Udvalg g. 3B udvalget beboerdemokrati/beboeraktiviteter/boligsocialt h. Pensionistfest den 9. november 2014 i. Kvarterhus, Søndervangen j. Julefrokost for pensionerede medarbejdere m.fl. 6. Næste møde 7. Eventuelt Ad pkt. 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af nyt pkt. 3g generationsskifteplan. Ad pkt. 2 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 29. oktober 2014 Referatet blev godkendt. Ad pkt. 3 Sager til drøftelse/beslutning a. Driftssamarbejde Direktøren orienterede om baggrunden for oplægget. Der er enighed om at et driftssamarbejde skal ske efter aftale med afdelingsbestyrelser og ejendomsfunktionærer. Der skal udarbejdes en økonomisk konsekvensberegning for konto 114 renholdelse efter en sammenlægning. Organisationsbestyrelsen skal løbende opdateres. Der skal redegøres for fordele og ulemper ved et driftssamarbejde. b. Afdelingssammenlægninger Direktøren orienterede om baggrunden for oplægget. Temaet skal medtages på formandsmøde i februar Selv om det kaldes et formandsmøde, vil andre fra bestyrelserne også kunne deltage. Materiale vedr. afdelingssammenlægning vil blive udleveret på formandsmødet. Projektet er et politisk projekt. c. Anvendelsesmuligheder afsatte midler, boligsocialt arbejde I det af organisationsbestyrelsen godkendte budget 2015 for, er et ikke øremærket beløb på konto 541 indeholdt til boligsocialt arbejde med kr En række spørgsmål blev besvaret. Administrationen udarbejder en ansøgning om, hvor stort et beløb der administrativt kan godkendes uden godkendelse af organisationsbestyrelsen, som dog efterfølgende skal orienteres. Forhandlingsprotokol nr. 4 side 55

3 d. Vedtægter, afdeling 50 Beboerhuset Pottemagertoften 4 Blev godkendt. e. Alarm og adgangskontrol beboerhuset P4 Godkendt at der etableres alarm og adgangskontrol for max. kr , finansieret af øremærket beløb til tidligere Højbjerg Andelsboligforening. f. Ansøgning fra s personaleforening Ansøgning om tilskud på kr blev imødekommet. g. Generationsskifteplan Jens Møller ønsker ikke at overtage direktørposten i pr. 1. januar Jens Møller vil gerne fortsætte i det nuværende job. Jens Møllers ønske blev imødekommet og Jens Møller blev rost for at han så tidligt melder klart ud. Der afholdes møde i det ansættelsespolitiske udvalg for drøftelse af procesforløbet i forbindelse med rekruttering af en ny direktør. Oplæg til procesforløb vil blive fremlagt på bestyrelsesmødet i december Ad pkt. 4 Tema a. Selskabslokaler Direktøren gennemgik det udarbejdede bilagsmateriale. Efter en lang diskussion som klart viste at bestyrelsen ikke er enig, blev det besluttet at de berørte afdelinger tilskrives med oplysning om den økonomiske konsekvens såfremt afdelingen overtager selskabslokaleøkonomien. Herved får afdelingsbestyrelserne mulighed for at kommentere. Det er fortsat organisationsbestyrelsens holdning (et flertal) at afdelingerne selv skal overtage selskabslokalerne. b. Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmødet blev evalueret. Konklusionen blev: der skal nødvendigt bilagsmateriale med ud sammen med den endelige dagsorden bestyrelsen skal være bedre til at formidle ud og bedre til at kommunikere med repræsentantskabet bestyrelsens orientering skal tilsendes organisationsbestyrelsen inden repræsentantskabsmødet traktement skal justeres. Sandwiches er meget kedelige. Fra flere bestyrelsesmedlemmer blev der udtrykt utilfredshed med at selskabslokaleoverdragelsen var medtaget i den mundtlige orientering. Udvalgsoversigt, ny struktur blev udleveret. Tilpasses og udsendes som bilag til referatet fra repræsentantskabsmødet. c. Genopretningsplaner Supplerende ringbindsmateriale udsendes først i forbindelse med bestyrelsesmødet i december Svar på vor skrivelse til støttet byggeri er modtaget og rundsendt til organisationsbestyrelsen Drøftes på bestyrelsesmødet i december Der anmodes om møde med direktøren for Teknik & Miljø. På mødet med direktøren orienteres om tidligere godkendelser af finansiering med 30-årige lån med 10 års afdragsfrihed. Forhandlingsprotokol nr. 4 side 56

4 d. Årshjul Tema på bestyrelsesmødet den 17. december 2014 er vision. Oplæg fra Troels Munthe, Tonny Mikkelsen og Jens Løkke Møller. Diverse politikker, udkast udarbejdes af direktøren. Ad pkt. 5 Sager til orientering/efterretning a. Opfølgning fra sidste møde Driftsafdelingen udarbejder en procedurebeskrivelse, som vil blive lagt på sharepoint. Nøgletal for afdelingerne Er under udarbejdelse. Vil blive medtaget på bestyrelsesmødet hvor politikker skal behandles. Der skal fastlægges møde i det ansættelsespolitiske udvalg Altan.dk er tilskrevet vedr. altanforlig, Rundhøj I. Vi har tilkendegivet vores interesse for overtagelse af kommunale ældreboliger ved Marselis Boulevard Der er ikke nyt i forbindelse med kapitaltilførselssagen i afdeling 24 Søndervangen I. b. BL informerer nr. 43/2014 hvor mange praktikanter m.v. er ansat på jeres byggesager Det udsendte BL-informerer blev taget til efterretning. c. Landsbyggefonden orienterer nr. 651 indberetning af ledige boliger pr. 1. november 2014 nr. 652 fraflytninger i den almene boligsektor Landsbyggefonden informerer blev taget til efterretning. d. BL landsplan Bestyrelsesmøde 20. november 2014 Det undersøges om bilag vedr. udmeldelse af Kooperationen kan fremskaffes. Repræsentantskabsmøde 9. december 2014 Poul Ankersen og Niels Skov Nielsen deltager. e. BL lokalt Direktørmøde den 24. november 2014 Referat vil blive lagt på sharepoint når det foreligger. Repræsentantskabsmøde den 25. november 2014 Poul Ankersen gav en kort orientering. Referat fra møde vil blive lagt på sharepoint når det foreligger. Møde i byudvalget den 18. november 2014 Michael Korsholm orienterede. f. Udvalg Det overvejes hvor og hvorledes det skal meldes ud, hvem der sidder i udvalg uden for -regi, fjernvarme, ejerlaug, Lyseng Idrætscenter m.v. Forhandlingsprotokol nr. 4 side 57

5 Lone Terkildsen gav en kort orientering om besværlighederne omkring aktivitetsudvalget i beboerhuset. Direktøren oplyste at ikke kan fortsætte med at stille så mange personaleressourcer til rådighed og at det kan få den konsekvens at vi må trække os ud af projektet. g. 3B udvalget beboerdemokrati / beboeraktiviteter / boligsocialt Der var ingen bemærkninger eller kommentarer fra 3B-udvalget. Ledig beboerrådgiverstilling er opslået. Lone Terkildsen repræsenterer beboerdemokratiet i ansættelsesudvalget. h. Pensionistfest den 9. november 2014 Et godt, veltilrettelagt arrangement. i. Kvarterhus, Søndervangen Det vil være nødvendigt at tilknytte ekstern rådgivning i forbindelse med bl.a. grundkøb/grundleje i form af advokat. Afventer byggeriets igangsættelse. Det skal undersøges hvor meget Støttet Byggeri skal involveres. j. Julefrokost for pensionerede medarbejdere m.fl. 68 tilmeldte, svarer stort set til samme antal som tidligere. Ad pkt. 6 Næste møde Afholdes onsdag den 17. december 2014 kl Ægtefæller inviteres til spisning kl Ægtefælletilmelding til Ea Damgaard senest den 10. december Ad pkt. 7 Eventuelt Ekstraordinært repræsentantskabsmøde i AARHUSbolig Lone Terkildsen deltager i mødet den 11. december Afdeling 10 Lykkesholms Allé Peter Andersen opfordrede til at man besøger afdelingens hjemmeside. Forhandlingsprotokol nr. 4 side 58

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 INDHOLD BERETNING 2013 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 LIDT OM ALBOA I 2013 6 Pensionistfest

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA TIRSDAG DEN 27. MAJ 2014 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA TIRSDAG DEN 27. MAJ 2014 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C Dagsorden: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Organisationsbestyrelsens beretning 2013 4) Organisationsregnskab og afdelingsregnskaber 2013 til godkendelse

Læs mere

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 Mødedeltagere: Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Allan Nielsen, deltog fra

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Udskrift af forhandlingsprotokollen for KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Møde nr. 44 den 21. november 2013 kl. 14.00 22. november 2013 jb@kollegiekontoret.dk 193 Referat af møde nr. 44 i bestyrelsen for Kollegiekontoret

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 31. oktober 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 7. november 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17:15

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag den. 27. maj 2013, kl. 18:00, på Blovstrød Skole.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag den. 27. maj 2013, kl. 18:00, på Blovstrød Skole. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 27. maj 2014 3. juni 2014 /csv Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag den. 27. maj 2013, kl. 18:00, på Blovstrød Skole. Deltagere: Formand

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 8. marts 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 8. marts 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Byggeri (17.15-17.45) a.

Læs mere

Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900.

Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900. Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900. Tilstede: Johannes Berggren Gjerningsstedet, Jørgen Møller GKIC, Gjern Lokalråd: Vagn Brostrup Jensen,

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. april 2012, kl. 18.30 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita Jensen,

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. L 2. december 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Referat 7. februar 2013

Referat 7. februar 2013 I bestyrelsen: Fra administrationen Dagsorden: Referat 7. februar 2013 af selskabsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. februar 2013 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet i Lindeholmen 2, 2680 Solrød Strand Jørgen Clausen

Læs mere

Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012

Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012 Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Sionsgade 26, kælderen kl. 18.00 2100 København Ø. Deltagere: Alex F. Rasmussen formand

Læs mere

Boligselskabet BSB Årslev

Boligselskabet BSB Årslev Boligselskabet BSB Årslev af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 17. december 2013 kl. 17.00 i Nøddevængets fælleshus, 5792 Årslev. Dagsorden: Boligselskabet BSB Årslev... 2 1.1 Orientering fra formanden...

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud Glostrup, 3. juni 2013 LK Referat Den 28. maj 2013 Boligselskabet Hjem Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: 0. Restaurant L'Altro Torvegade 62 Mødetid Kl. 17.00 Deltagere: Else Vedel Janhøj

Læs mere

december 2013 10. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO

december 2013 10. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO december 2013 10. årgang nr. 2 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 10. årgang nr. 2. December udgaven 2013. Bladet udsendes

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

inside 1. årgang Nr. 4 december 2011

inside 1. årgang Nr. 4 december 2011 1. årgang Nr. 4 december 2011 inside Dette billede er snart historie. På havnearmen længst væk fra den gamle containerterminal, bygges der i øjeblikket boliger med navne som Ligthhouse og Isbjerget. En

Læs mere