Spaltning og fusion af selskaber

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spaltning og fusion af selskaber"

Transkript

1 Spaltning og fusion af selskaber En gennemgang af procedure samt de selskabsretslige, skattemæssige og regnskabsmæssige konsekvenser ved spaltning og fusion HD(R) hovedfagsopgave Mette Ahm Sigh Vejleder: Søren Bech

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 PROBLEMFORMULERING... 6 METODE... 7 SPALTNING... 8 FORSKELLIGE TYPER AF SPALTNING... 9 Grenspaltning... 9 Ophørsspaltning TABEL 2. OPHØRSSPALTNING. EGEN TILVIRKNING SKATTEFRI SPALTNING Skattefri spaltning med tilladelse Vederlæggelse Krav til grenspaltning Spaltningsdato Forretningsmæssig begrundelse Generationsskifte Uenighed mellem kapitalejere Efterfølgende frasalg af aktiviteter Spaltning i forbindelse med separation eller skilsmisse Opdeling af pengetankselskab Hvilke selskaber kan vælge skattefri spaltning med tilladelse Skattefri spaltning uden tilladelse Holdingkravet Krav ved flere selskabsdeltagere Skattefri grenspaltning når selskabsdeltageren er næringsdrivende med aktier Spaltning uden tilladelse hvis selskabsdeltagere ikke er hjemmehørende i Danmark.. 35 Fordeling mellem aktiver og passiver Vederlæggelse og kontantvederlæg Spaltningsdato Hvem kan anvende skattefri spaltning uden tilladelse? De skattemæssige konsekvenser ved en skattefri spaltning Konsekvenser for selskaberne Overførsel af underskud i det indskydende selskab Opgørelse af indkomst og skatteansættelse Konsekvenserne for kapitalejerne Ophørsspaltning Grenspaltning Skattepligtig spaltning De skattemæssige konsekvenser ved en skattepligtig spaltning Hvem skal anvende skattepligtig spaltning? FUSION

3 SKATTEFRI FUSION Krav til selskaberne der ønsker at foretage en skattefri fusion Vederlæggelse ved fusion Fusiondato Udloddet udbytte i perioden mellem fusionsdag og vedtagelsesdag De skattemæssige konsekvenser ved en skattefri fusion Konsekvenser for selskaberne Overførsel af underskud i det indskydende selskab Opgørelse af indkomst og skatteansættelse Konsekvenserne for kapitalejerne Hvem kan anvende skattefri fusion? SKATTEPLIGTIG FUSION De skattemæssige konsekvenser ved en skattepligtig fusion Fordele og ulemper ved en skattepligtig fusion INDSENDELSE AF DOKUMENTER TIL SKAT OG ERHVERVSSTYRELSEN INDSENDELSE AF DOKUMENTER TIL ERHVERVSTYRELSEN Fusions/spaltningsplan Fusions/spaltningsredegørelse Mellembalance Vurderingmandsberetning og kreditorerklæring Mulighed for at kræve godtgørelse Retsvirkning af en fusion eller spaltning Indsendelse af dokumenter til Erhvervsstyrelsen ANSØGNING OM SKATTEFRI SPALTNING HOS SKAT LEMPET ANMELDELSE AF FUSIONER Er der sket en lempelse af den administrative byrde? KLAGEMULIGHEDER KONKLUSION LITTERATUR

4 INDLEDNING Fra et selskab stiftes til den enten lukkes eller sælges, kan der undervejs ske betydelige forandringer i selskabet, f.eks. ændringer i aktiviteterne eller i ejerkredsen, indtræden på nye markeder eller for at forbedre et generationsskifte. Hver gang der sker større ændringer i et selskabs aktiviteter eller i ejerkredsen, bør ejerne overveje om selskabets nuværende organisatoriske form er optimal når man tager hensyn til de nye forhold og efterfølgende foretage de omstruktureringer, der vil give selskabet den bedst mulige organisatoriske form med henblik på at øge omsætning eller reducere omkostninger osv. Omstruktureringer kan ligeledes være et middel til at redde eller optimere et selskab, der ellers ville være gået konkurs. Der findes forskellige muligheder for selskaber når hvis der sker omstruktureringer, herunder aktieombytning, spaltning, tilførsel af aktiver og fusion. Omstruktureringen kan gøres både skattefrit og skattepligtigt samt med eller uden tilladelse fra Skat. Når man foretager omstruktureringer er der en række forhold, man skal være opmærksom på såsom skatteforhold, retslige forhold såsom kontrakter, de involverede selskabers strukturer osv. Når alle relevante forhold er gennemgået, skal man derefter overveje om det i det hele taget er en god ide med den planlagte omstrukturering. De forskellige selskabsretlige, regnskabsmæssige og skattemæssige forhold skal være på plads for at sikre at alle involverede, dvs. både kapitalejere, ansatte, samarbejdspartnere osv. sikres og ikke stilles dårligere efterfølgende. Derudover er der situationer, hvor omstruktureringer vil skade selskabet mere end det gavner. Dette er et komplekst område, hvor man som rådgiver for virksomheden skal være inde i mange forskellige regler samt have sat sig godt ind i selskabets struktur for at kunne foretage den bedst mulige omstrukturering. Når alle relevante forhold er gennemgået er det meget vigtigt, at man som rådgiver sørger for en grundig gennemgang af selskabet samt at man fremligger forslaget eller eventuelt forslagene sagligt og forståeligt for selskabets ledelse, så det forstår konsekvenserne af omstruktureringen. Det er desuden vigtigt at man som rådgiver gennemgår de gældende regler og hvilke konsekvenser fremtidige handlinger kan have på den påtænkte omstrukturering. 4

5 Reglerne for omstruktureringer er løbende blevet lempet fra offentlighedens side, senest i Bekendtgørelse , nr. 172, hvor der er givet mulighed for en forenklet anmeldelse af fusioner. Disse lempelser begyndte i 2002 med udfasningen af pro rata-kravet, men også med indførslen af muligheden for at foretage en skattefri spaltning eller fusion uden tilladelse i 2007 med Fusionsskatteloven nr. 343 af 18/ Disse forenklinger har gjort at der er kommet øget fokus på spaltninger og fusioner som en mulighed for at ændre strukturen af et selskab, således at den bliver så optimal som mulig. 5

6 PROBLEMFORMULERING Jeg vil i denne opgave beskrive to mulige former for omstrukturering, spaltninger og fusioner af selskaber, herunder de forhold der skal være til stede for at en spaltning eller fusion er lovlig og belyse de problemstillinger der kan være. Jeg vil ligeledes beskrive de forskellige muligheder der er for at lave spaltninger og fusioner enten skattefrie eller skattepligtige og hvornår det vil være mest optimalt at vælge den ene frem for den anden. Den skattemæssige behandling af spaltning og fusioner samt de eventuelle konsekvenser af at selskaberne efter omstruktureringen enten kan træde ind i eller ud af sambeskatning vil ligeledes blive gennemgået i denne opgave. Jeg vil desuden give en gennemgang af de selskabsretlige konsekvenser vedrørende omstruktureringen for de involverede selskaber. Opgaven vil desuden indeholde en gennemgang af den praktiske fremgangsmåde, herunder hvilke dokumenter der skal laves og de dertil hørende tidsfrister for indsendelse til de relevante offentlige myndigheder. Jeg vil i denne opgave ikke komme ind på andre muligheder for omstruktureringer såsom tilførsel af aktiver, omdannelse af personlig virksomhed til selskab og jeg vil heller ikke komme ind på generationsskifte. Opgaven vil heller ikke omhandle spaltninger eller fusioner på tværs af landegrænser. 6

7 METODE Målet med denne opgave er at give en gennemgang af spaltninger og fusioner, således at opgaven kan benyttes som opslagsværk og vejledning til hvordan dette gøres i praksis. Dette opnås ved en gennemgang lovgivningen bag spaltninger og fusioner og derefter en gennemgang af de praktiske forhold når man foretager en spaltning eller fusion, samt de emner man som rådgiver skal være opmærksom på. Jeg vil i de tilfælde hvor det er relevant gennemgå de nyeste domme og afgørelser. Jeg vil begynde med en gennemgang af følgende emner for både spaltning og fusion: Introduktion til emnet Lovmæssig definition Beskrivelse af forskellige typer af spaltning eller fusioner Beskrivelse af skattemæssige forhold for ejer og selskaber, herunder skattepligtige versus skattefri omstrukturering samt sambeskatning Beskrivelse af selskabsretlige forhold Beskrivelse af praktiske forhold såsom overholdelse af tidsfrister etc. Jeg vil i denne opgave benytte kvalitative data i form af lovgivning, relevante lærebøger samt domssigelser. Jeg vil desuden anvende figurer og tabeller i det omfang at dette giver et tydeligere billede af det beskrevne. 7

8 SPALTNING Et selskab kan vælge at foretage en spaltning, således at en del eller alle aktiviteterne flyttes til et andet selskab, der fortsætter aktiviteterne. Formålet med at gøre dette er at man kan flytte aktiviteter der måske adskiller sig fra selskabets øvrige aktiviteter ud af det oprindelige selskab og over i et andet selskab. Det kan være aktiviteter der er særlig risikobetonede, frasalg, bodeling, forskellige ønsker i ejerkredsen eller det kan ske i forbindelse med generationsskifte. På denne måde kan man adskille aktiviteterne i to selskaber i stedet for at have dem samlet i et. Spaltninger forekommer ofte i kombination med andre omstruktureringsmuligheder såsom skattefrie aktieombytninger. Definitionen på en spaltning er beskrevet i Fusionsskatteloven (FUL) 15a, stk. 2: Ved en spaltning forstås den transaktion, hvorved et selskab overfører en del eller samtlige sine aktiver og passiver til et eller flere eksisterende eller nye selskaber ved i samme forhold som hidtil at tildele sine selskabsdeltagere aktier eller anparter samt eventuelt en kontant udligningssum. Ud fra dette kan man se at der ved spaltningen enten kan overføres hele det gamle selskab, også kaldet det indskydende selskab eller dele af det indskydende selskab. Man kan også ud fra definitionen i FUL 15a, stk. 2 se, at det selskab hvor aktiviteterne overføres til, også kaldet det modtagende selskab enten kan være nystiftet i forbindelse med spaltningen men også kan være et allerede eksisterende selskab og at aktiviteterne i det indskydende selskab kan overføres til flere selskaber. Spaltning hvad enten den er skattefri eller skattepligtig eller med eller uden tilladelse fra Skat kan aldrig foretages, hvis det med skatteunddragelse eller skatteundgåelse for øje. Der må heller ikke ved spaltningen opstå nye aktiver eller passiver, som f. eks. mellemregninger mellem indskydende eller modtagende selskab. Jeg vil i det nedenstående beskrive de forskellige muligheder et selskab kan spaltes på, forskellen på skattefri og skattepligtig spaltning samt fordele og ulemper ved skattefrie versus skattepligtige spaltninger, samt hvilke krav der er til at en spaltning kan gennemføres. Jeg vil ligeledes beskrive de skattemæssige konsekvenser for både modtagende og indskydende selskaber samt kapitalejer, herunder også hvilken konsekvens en eventuel udtræden eller indtræden i sambeskatning vil have 8

9 for de involverede selskaber. Til sidst vil jeg gennemgå de selskabsretlige forhold og praktiske forhold i forbindelse med en spaltning. Fusionsskatteloven, som også beskriver lovgrundlaget for en spaltning, er lov nr. 647 fra Der er inden for de seneste år foretaget ændringer i 1992 (Gennemførelse af skattefusionsdirektivet, indførelse af skattemæssig succession ved spaltning af selskaber), 1996 (grenspaltninger tillades), 1997 (spaltning af investeringsforeninger tillades), 2000 (spaltning af elselskaber tillades), 2002 (ophævelse af pro-rata krav samt 10%-grænsen for kontant udligningssum) og sidst i 2005 (ændringsdirektiv til fusionsdirektiv gennemføres). Forskellige typer af spaltning Der findes forskellige typer af spaltning og jeg vil i det følgende give en beskrivelse af de forskellige måde et selskab kan spaltes på. Man kan vælge mellem enten en grenspaltning eller ophørsspaltning, som adskiller sig ved om det indskydende selskaber fortsat eksisterer eller ophører efter spaltningen. Grenspaltning Ved grenspaltning overfører det indskydende selskab en del af sine aktiviteter til et nystiftet eller allerede eksisterende selskab og det indskydende selskab vil efter spaltningen fortsætte med de aktiviteter der er tilbage i selskabet. Nedenfor er vist en figur af en grenspaltning. 9

10 Før spaltning: Ejer A Ejer B Indskydende selskab Efter spaltning: Ejer A Ejer B Indskydende selskab Modtagende selskab Figur 1. Grafisk visning af en grenspaltning hvor det indskydende selskab før spaltningen ejes af to personer. I det ovenstående eksempel er vist et selskab med to ejere, A og B. Ved spaltningen overføres en del af aktiverne til et andet selskab uden at det indskydende selskab ophører, og efter spaltningen ejer A og B en del af begge selskaber, både det indskydende og det modtagende selskab. Det er et krav ifølge FUL 15a, stk. 3 at når det indskydende selskab ikke ophører, skal de aktiver og passiver der overføres til det modtagende selskab udgøre en gren af det indskydende selskab som beskrevet i FUL 15c, stk. 2. En selvstændig gren af en virksomhed er beskrevet i FUL 15 c, stk. 2: Ved tilførsel af aktiver forstås den transaktion, hvorved et selskab uden at være opløst tilfører den samlede eller en eller flere grene af sin virksomhed til et andet selskab mod at få tildelt aktier eller anparter i det modtagende selskabs kapital. Ved en gren af virksomheden forstås alle aktiver og passiver i en afdeling, som ud fra et organisationsmæssigt synspunkt udgør en selvstændig bedrift, dvs. en samlet enhed, der kan fungere ved hjælp af egne midler. Det er desuden er krav at kapitalandelene ikke kan tegnes til underkurs eller negativ ejenkapital, jf. Selskabslovens (SL) 31, så hvis dette er tilfældet kan grenspaltning ikke gennemføres. 10

11 Det kan være vanskeligt at afgøre om en grenspaltning opfylder kravet i FUL 15 c, stk. 2. Et selskab søgte i om tilladelse til at gennemføre en skattefri grenspaltning, hvor et holdingselskab ejede 30% af et børsnoteret datterselskabet og en række udlejningsejendomme. Ved spaltningen skulle aktierne i det børsnoterede datterselskab samt en del af de likvide midler overføres til et selskab og ejendomme og resten af de likvide midler skulle blive i holdingselskabet. Begrundelsen var en adskillelse af ejendommene og aktierne i to forskellige selskaber (sagsnummer 99/ , Skat henviste i deres afslag at aktiebesiddelse i henhold til Ligningsvejledningen S.D.3.2 (i dag Den juridiske vejledning , C.D ) ikke kan anses som værende selvstændig virksomhed og gav derfor afslag på ansøgningen med henvisning til at FUL 15 a, stk. 3 ikke er opfyldt. Samme afgørelse kom Skat frem til i et bindende svar fra Skat til en virksomhed som spurgte om 25% kapitalandele i tilknyttet selskab kunne udgøre en gren af virksomheden (SKM SR). Både Skatteministeriet og Skatterådet afviste dette med samme begrundelse som beskrevet ovenfor, nemlig at kapitalandele ikke kan anses som værende en selvstændig gren af en virksomhed med mindre at dattervirksomheden også overdrages og overdragelsen af kapitalandelene derfor er organisatorisk begrundede. Der har dog også været afgørelser hvor der blev givet tilladelse til grenspaltninger, f.eks. SKM SKAT, hvor en virksomhed der udøver grusgravningsvirksomhed ønskede at grenspalte en ejendom som virksomheden også ejede, samt råstof til et nyt selskab og bibeholde udvinding og afsætning i det indskydende selskab. Der er normalt ikke problemer med at indskyde en udlejningsejendom i et nyt selskab men her skulle råstoffet også med. Skat gav tilladelse til grenspaltningen med følgende begrundelse: Ejendomme hvorfra der drives grusgravningsvirksomhed, er ikke ejendomme blot med brugsret men også tillige en råstofudvindingsret. Normalt anses brugsretten som en sådan aktivitet, at den kan anses for en selvstændig gren, hvorfor der gives tilladelse til skattefri grenspaltning m.h.p. koncernintern leje. Skat oplyste desuden i begrundelsen for tilladelsen, at et selskab der både ejer ejendommen med råstofferne og udvinder, forarbejder og sælger dette råstof kan indskyde ejendommen med tilhørende råstof til et modtagende selskab. 11

12 Det kan ud fra disse domme ses at kravet til selvstændig virksomhed kan være svært at håndtere og det kræver at man som rådgiver sætter sig grundigt ind i både lovgivning samt domspraksis, inden man rådgiver om grenspaltning. Jeg har nedenfor indsat et eksempel på en grenspaltning, hvor jeg antager at der er givet tilladelse fra Skat. I dette tilfælde ejer det indskydende selskab både driftsmidler samt bygninger hvor driftsmidlerne opbevares. Indtægterne kommer fra udlejning af driftsmidler. Kapitalejeren ønsker at foretage en grenspaltning med tilladelse, hvor bygningen med tilhørende realkreditgæld overføres til et nystiftet selskab, selskab B. Selskab A vil fortsætte driften af udlejningsvirksomheden mens Selskab B vil udleje bygningerne til Selskab A mod betaling af husleje. I dette eksempel antager jeg desuden at ejendomsdelen kan fungere for egne midler, hvilket vil bestå af huslejeindtægter. Indskydende Regulerin- Åbningsbalance Åbningsbalance selskab ger ved Selskab A Selskab B før spaltning spaltning under stiftelse under stiftelse t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. AKTIVER Driftsmidler Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Grunde og bygninger Finansielle anlægsaktiver i alt ANLÆGS- AKTIVER I ALT Tilgodehavender tilknyttede Selskabsskat Periodeafgrænsningsposter TILGODEHAVENDER LIKVIDE BEHOLDNINGER OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER I ALT

13 PASSIVER Selskabskapital Opskrivning Overført overskud Udbytte EGENKAPITAL I ALT Realkreditgæld Gæld til anpartshaver Gæld til anpartshaver, regulering Skyldige deposita Anden gæld GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER I ALT Tabel 1. Spaltningsbalance efter grenspaltning. Egen tilvirkning. Eftersom spaltningen sker med succession, indtræder kapitalejeren af det modtagende selskab i det indskydende selskabs anskaffelsestidspunkt, hensigt og anskaffelsessum. Det modtagende selskab indtræder ligeledes i det indskydende selskabs stilling hvad angår foretagne afskrivninger og eventuelle nedskrivninger. Ophørsspaltning Ved ophørsspaltning overføres alle aktiviteter i selskabet til to eller flere nye eller allerede eksisterende selskaber og efter spaltningen lukkes det indskydende selskab. Dette er vist i nedenstående figur 2. Der er derfor ikke som ved grenspaltningen krav til at det skal være en selvstændig gren af selskabet der kan fungere for egne midler der overføres, men formålet må 13

14 selvfølgelig ikke være skatteunddragelse eller skatteundgåelse. Dog skal ejerne vederlægges med aktier eller anparter svarende til den andel de havde før spaltningen, jf. FUL 15a, stk. 2, pkt. 1. Før spaltningen: Ejer A Ejer B Indskydende selskab Efter spaltning: Ejer A Ejer B Modtagende selskab Modtagende selskab Figur 2. Ophørsspaltning med fortsættelse af samarbejde hvor ejer A og B efter spaltningen fortsat ejer 50% af begge modtagende selskaber. Ejerne af det indskydende selskab kan dog vælge at de ved spaltningen kun modtager aktier i hvert sit selskab således at de efter spaltningen ikke længere driver virksomhed sammen mere som vist nedenfor i figur 3. 14

15 Før spaltning: Ejer A Ejer B Indskydende selskab Efter spaltning: Ejer A Ejer B Modtagende selskab Modtagende selskab Figur 3. Ophørsspaltning med afslutning af samarbejde Det er ikke et krav ved ophørsspaltning at de aktiver og passiver, der overføres til de modtagende selskaber, skal kunne udgøre en selvstændig enhed der kan fungere for egne midler som ved grenspaltning, så man kan overføre likvider til et selskab og resten af aktiviteterne til et andet selskab. Men der har dog været afgørelser på ophørsspaltninger der er blevet underkendt grundet manglende begrundelse for ophørsspaltningen, hvor Skat i stedet har ment at omstruktureringen har haft skatteunddragelse eller skatteundgåelse som begrundelse for den ønskede omstrukturering. Et eksempel på dette er SKM LSR hvor to ejere først havde foretaget en skattefri virksomhedsomdannelse og dernæst en skattefri aktieombytning for at stifte et fællesejet holdingselskab. Ejerne ønskede senere at ophørsspalte det fællesejede holding-selskab, således at de fik hver deres holdingselskab, som hver ejede 50% af datterselskabet, dvs. der sker ikke en forrykning af ejerandelene. Dette skete da ejerne havde forskellige ønsker om hvordan og hvor meget der skulle investeres i selskabet. Skattecentret havde først givet afslag på ophørsspaltningen med begrundelsen at ophørsspaltningen skyldes skatteunddragelse eller skatteundgåelse som hovedformål. Landskatteretten underkendte dog senere denne afgørelse og gav tilladelse til 15

16 ophørsspaltningen med den begrundelse at der i de konkrete aktivitets- og investeringsplaner ikke var grundlag for at anse ophørsspaltningen som skatteunddragelse eller skatteundgåelse. En anden ansøgning om ophørsspaltning blev afvist med begrundelsen at der forelå skatteunddragelse eller skatteundgåelse (SKM LSR). Ejeren af selskabet søgte om ophørsspaltning af selskabet som både drev handel med tøj og derudover havde en ejendomsportefølje og værdipapirportefølje. Ejerens tre børn deltog alle i driften af selskabet. Ønsket var at udspalte tøj-delen og ejendomsporteføljen til et selskab og værdipapirporteføljen til et andet selskab. Efter spaltningen vil det ene selskab med værdipapirporteføljen være ejet 100% af ejeren og det andet (tøj-delen og ejendomsporteføljen) vil være ejet 10% af ejeren og 90% af hans tre børn. Skat afviste ophørsspaltningen med den begrundelse at ophørsspaltningen ikke finder sted af forretningsmæssige hensyn men af hensyn til faderens udtræden af selskabet og udskydelse af aktieavancebeskatning ved afståelse af aktier i driftsselskabet. Landsskatteretten tiltrådte Skats afgørelse og selskabet kunne derfor ikke anvende skattefri spaltning med tilladelse til at kunne foretage den ønskede omstrukturering. De to domme viser at det er vigtigt at den forretningsmæssige baggrund er velbeskrevet og konkret, og at ophørsspaltninger er begrundet af forretningsmæssige hensyn og ikke af hensyn til virksomhedsdeltagerne. Afslaget i SKM LSR kunne måske have været undgået hvis faderen også efter spaltningen havde deltaget i driften af selskabet med tøj-delen og ejendomsporteføljen, da han i den konkrete sag udtræder af driften af selskabet og efter spaltningen kun ville have et pengetankselskab. Jeg har nedenfor indsat et eksempel på en ophørsspaltning. Jeg antager lige som før at der er givet tilladelse fra Skat til at foretage ophørsspaltningen. Der ønskes en ophørsspaltning, da ejerne af det indskydende selskab ønsker at dele driften op i to selskaber hvor de hver især overtager ejerskabet med et af de modtagende selskaber. 16

17 Indskydende Regulerin- Indskydende Åbningsbalance Åbningsbalance Selskab ger ved selskab Selskab A Selskab B før spaltning spaltning efter reg. under stiftelse under stiftelse t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. AKTIVER Goodwill Deposita Finansielle anlægs- aktiver i alt Driftsmateriel og inventar Materielle anlægs- aktiver i alt ANLÆGS- AKTIVER I ALT Tilgodehavender fra salg Igangværende arbejder Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter TILGODEHAVENDER Regulering, balancetilpasning -33,57 33,57 LIKVIDE BEHOLDNINGER OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER I ALT PASSIVER Selskabskapital Overført overskud Udbytte EGENKAPITAL I ALT Hensættelse til udskudt skat

18 Leverandører af varer og tj.ydelser Selskabsskat Periodeafgrænsningsposter Anden gæld GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER I ALT Tabel 2. Ophørsspaltning. Egen tilvirkning. Eftersom dette er en ophørsspaltning hvor kapitalejerne i det indskydende selskab efter spaltningen ejer hver deres selskab, er det vigtigt at der ikke sker en forskydning i mellem kapitalejerne. Det er derfor der sker en regulering via de likvide midler. De modtagende selskaber indtræder med succession i det indskydende selskabs stilling med hensyn til anskaffelsessum, hensigt, tidspunkt samt med hensyn til afskrivninger og eventuelle nedskrivninger. Skattefri spaltning Lovgrundlaget for skattefri spaltning er beskrevet af FUL 15 a og b og skattefri spaltning kan ske både med tilladelse fra Skat og uden tilladelse. Skattefri spaltning med tilladelse er beskrevet i FUL 15 a, stk 1, 2. pkt. og skattefri spaltning uden tilladelse i FUL 15a, stl 1, 4. pkt. De selskaber der kan anvende skattefri spaltning er beskrevet i EU's Fusionsdirektiv artikel 3 (EU s Fusionsdirektiv, 90/434/EØF) hvilket vil sige at alle anpartsselskaber og aktieselskaber i Danmark kan anvende bestemmelserne i FUL 15 a og 15 b. Hvis et selskab betegnes som værende en transparent enhed, dvs et selskab der efter SSL 2 A ikke længere er skattepligtigt til Danmark, samt interessentskaber og kommanditselskaber, kan disse selskaber ikke anvende bestemmelserne i FUL 15 a og b. Praksis vedr. spaltninger med tilladelser er omfattende og jeg vil i det følgende inddrage praksis hvor det er relevant. På baggrund af praksis og med hjemmel i FUL 15a, stk. 1, 3. pkt. kan Skat fastsætte særlige vilkår for tilladelsen. Skat vil aldrig give tilladelse til spaltning hvis der er mistanke om at der foreligger en mistanke om skatteunddragelse eller skatteundgåelse men Skat kan 18

19 i disse tilfælde vælge at fastsætte en række krav der skal være opfyldt for end spaltningen kan blive skattefri. Jeg vil begynde med at gennemgå skattefri spaltning med tilladelse, skattefri spaltning uden tilladelse og til sidst skattepligtig spaltning. Jeg vil under hvert område beskrive de subjektive og objektive betingelser, der skal være opfyldt for at kunne foretage en spaltning. Jeg vil ligeledes gennemgå de skattemæssige konsekvenser af spaltninger for både det indskydende og modtagende selskab samt kapitalejeren. Jeg vil undervejs forsøge at konkludere hvilke selskaber der kan anvende de forskellige typer spaltning, og hvilke fordele og ulemper der er ved de forskellige metoder. Skattefri spaltning med tilladelse Selskaber og rådgivere kan inden en omstrukturering vælge at få tilladelse fra Skat for på denne måde at sikre sig, at Skat ikke efterfølgende underkender den spaltningsplan som selskabet ønsker med den effekt at spaltningen bliver skattepligtig. Skat kan give tilladelse med eller uden vilkår eller vælge at give afslag, hvis Skat mener at det primære formål med spaltningen vil være enten skatteunddragelse eller skatteundgåelse. Lovgivningen er beskrevet i FUL 15a og 15b. Der er en række objektive og subjektive regler, der skal følges for at kunne få tilladelse fra Skat til en skattefri spaltning. Jeg vil i det følgende beskrive disse regler og komme med praktiske eksempler, hvor Skat enten har tilladt skattefri spaltning eller har afvist spaltningsplanerne. Jeg vil desuden gennemgå nogle af de afgørelser der har været på skattefri spaltninger med tilladelser og give et bud på hvad selskaberne kunne have ændret for at de i stedet kunne have fået tilladelse fra Skat. Vederlæggelse Ved en skattefri spaltning er det et krav at kapitalejerne i det indskydende selskab skal vederlægges med kapitalandele i det modtagende selskab svarende til deres ejerandel i det indskydende selskab og eventuelt et kontant udligningssum, jf. FUL 15a, stk. 2, 1. pkt, således at der ved spaltning ikke overføres værdier fra en kapitalejer til en anden. 19

20 Det er dog muligt et en kapitalejer kun modtager en kontant udligningssum mens den anden ejer modtager kapitalandele i de modtagende selskaber som vist i figur 4. Dette er dog kun en mulighed for selskaber med mere end en kapitalejer, da mindst en kapitalejer skal modtage mindst en kapitalandel i den eller de modtagende selskaber. A B A B Selskab A Selskab A1 Selskab A2 Kontant vederlag Figur 4. Figur af spaltning, hvor den ene kapitalejer modtager kapitalandele i de modtagende selskaber mens den anden kapitalejer kun modtager et kontant vederlag. Hvis kapitalejerne modtager en kontant udligningssum, vil de blive beskattet. Der er dog forskel på hvordan beskatningen foregår afhængigt af om kapitalejeren er en person eller selskab og hvor stor en ejerandel kapitalejeren havde før spaltningen. Hvis kapitalejeren er en person vil ethvert kontantvederlag i forbindelse med en grenspaltning blive beskattet som udbytte efter Personskatteloven (PSL) 4A, mens selskaber kun er skattepligtige af udbytte hvis de ejer mindre end 10% af kapitalandelene i det indskydende selskab. På baggrund af dette vil selskaber, der ejer mere end 10% af kapitalandelene, ikke skulle beskattes af den kontante udligningssum eftersom disse er skattefrie, jf. SEL 13, stk. 1. Hvis der sker en ophørsspaltning vil der ske beskatning af det kontante vederlag efter aktieavancebeskatningsloven (ABL), som om man har afstået kapitalandelene til tredjemand, jf. FUL 15b, stk. 4, 3. pkt. Derfor vil en person blive beskattet efter ABL 7 uanset hvor stor en kapitalandel vedkommende havde før spaltningen, mens selskaber ikke skal medregne gevinst eller tab på datterselskabs- eller koncernaktier efter ABL 8, men dog skal medregne gevinst eller tab på kapitalandelene hvis selskabet har ejet mindre end 10% af kapitalandelene i det indskydende selskab, jf. ABL 9. Vederlæggelsen kan ske enten i det ene eller det andet selskab eller ligeligt i begge, men der må ikke ske er forrykkelse af ejerforholdet mellem de to kapitalejere. Dette er sjældent et problem ved ophørsspaltninger, da en eventuel forrykkelse mellem kapitalejerne kan udlignes ved overførsel af f. eks likvide midler som vist i taleksemplet i tabel 2, men man skal huske at der ikke må opstå nye 20

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen TfS 2008, 76 SR Emne: Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen Resume: Skatterådet bekræftede, at den påtænkte spaltning af A ApS - som er et pengetankselskab - opfylder betingelserne om skattefri

Læs mere

Generationsskifte og omstrukturering

Generationsskifte og omstrukturering Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte og omstrukturering det skatteretlige grundlag 5.udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017 Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte og omstrukturering det

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Fusion af selskaber

ServiceInformation Omstrukturering Fusion af selskaber Nr. 12 Side: 1 af 5 Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Introduktion Der kan være flere formål med at gennemføre en fusion. En fusion er en sammenlægning af to eller flere selskaber, og

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

S0ren Halling-Overgaard og Birgitte S0lvkaer Olesen. Generationsskifte. - det skatteretlige grundlag ved generationsskifte og omstrukturering

S0ren Halling-Overgaard og Birgitte S0lvkaer Olesen. Generationsskifte. - det skatteretlige grundlag ved generationsskifte og omstrukturering S0ren Halling-Overgaard og Birgitte S0lvkaer Olesen Generationsskifte - det skatteretlige grundlag ved generationsskifte og omstrukturering Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2002 Indhold Kapitel 1. Indledning

Læs mere

Aalborg Universitet Cand.merc.aud. Kandidatafhandling. Skattefri aktieombytning og skattefri spaltning med eller uden tilladelse

Aalborg Universitet Cand.merc.aud. Kandidatafhandling. Skattefri aktieombytning og skattefri spaltning med eller uden tilladelse Aalborg Universitet Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Skattefri aktieombytning og skattefri spaltning med eller uden tilladelse Forfatter Michael Falker Christensen Vejleder Henrik Vestergaard Andersen

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Skattefri spaltning når din virksomhed står ved en skillevej Indhold Når din virksomhed står ved en skillevej Forord Når din

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet).

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet). NOTAT OM UDSKILLELSE AF SYDHAVNEN ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM Norddjurs Kommune ("NK") ejer 100% af aktiekapitalen i Grenaa Havn A/S ("GH"). GH ejer havnearealerne ved Grenaa Havn, som kan opdeles

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Grænseoverskridende fusioner

Grænseoverskridende fusioner Dansk Skattevidenskabelig Forening Grænseoverskridende fusioner v/senior Manager Vicki From Jørgensen 21. november 2011 Præsentation 1. Indledning 2. Den historiske udvikling 3. Skattepligtige og skattefrie

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

NYT. Nr. 5 årgang 5 Maj 2008

NYT. Nr. 5 årgang 5 Maj 2008 NYT Nr. 5 årgang 5 Maj 2008 SKAT generationsskifte omstrukturering RETSFORSKRIFTER Lempelse af reglerne om successionsoverdragelser Lovforslag L 167 verserer fortsat. Skatteministeren har siden Nyhedsbrev

Læs mere

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS Model 10 Ejerskifte af selskab hvor succession ikke er mulig V ejer virksomh eden i personligt regi omdanne r virksomh eden til et selskab gennemf ører en anpartso mbytning Ejer 2 49% 51% Ejer 2 gennemf

Læs mere

Udkast til styresignal om fordeling af underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver, H

Udkast til styresignal om fordeling af underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver, H SKAT Østbanegade 123 København Ø 17. august 2015 Udkast til styresignal om fordeling af underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver, H 184-15. SKAT har d. 10. juli 2015 fremsendt

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Cand.Merc.Aud. Skattefri omstrukturering

Cand.Merc.Aud. Skattefri omstrukturering Kandidatafhandling Juridsk Institut Cand.Merc.Aud. Forfatter: Vejleder: Jane Bolander Skattefri omstrukturering Handelshøjskolen i Århus - Aarhus Universitet Juli 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003 Holdingselskabet virksomhedens pengetank Indhold Holdingselskaber er ikke kun forbeholdt store koncerner! Hvorfor etablere et

Læs mere

Generationsskifte af den familieejede virksomhed Auto A/S

Generationsskifte af den familieejede virksomhed Auto A/S Copenhagen Business School Afgangsprojekt på HD, Regnskab og Økonomistyring Maj 2012 Generationsskifte af den familieejede virksomhed Auto A/S - Overdragelse fra Senior til Junior - BILAG Opgaveskrivere

Læs mere

Aktieombytning efter

Aktieombytning efter Erhverv Vejledning E. 48 Version 1.1 Aktieombytning efter aktieavancebeskatningslovens 13 Resume Vejledningen indeholder retningslinier for afgørelsen af, om der skal gives tilladelse til ombytning af

Læs mere

Skattefri omstrukturering af selskaber

Skattefri omstrukturering af selskaber Maj 2010 Skattefri omstrukturering af selskaber Vejleder: Henrik V. Andersen Forord Dette speciale er udarbejdet i forbindelse med afslutning af revisorkandidatuddannelsen, cand.merc.aud., på. Overvejelser

Læs mere

TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365

TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365 TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365 Af Tax partner Per Randrup Mikkelsen og Cand.merc.(jur.) Peter Schmidt På baggrund af skatterådets afgørelse offentliggjort

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING DET SKATTERETLIGE GRUNDLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Generationsskifte og omstrukturering det skatteretlige

Læs mere

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering SANNE NEVE DAMGAARD EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering Jurist- og Økonomforbundets Forlag EU-selskabs- og skatterettens betydning

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 10. december 2012 Vedrørende L 10 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Læs mere

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde NYT Nr. 10 årgang 6 OKTOBER 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering I denne måneds nyhedsbrev omtaler vi følgende: Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Læs mere

Omstrukturering. - med henblik på generationsskifte. Kandidatafhandling. Aalborg Universitet - Cand.Merc.Aud

Omstrukturering. - med henblik på generationsskifte. Kandidatafhandling. Aalborg Universitet - Cand.Merc.Aud Omstrukturering - med henblik på generationsskifte Kandidatafhandling Aalborg Universitet - Casper Bach & Pernille Mayntzhusen Purkær Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 2 Problemformulering... 8 3

Læs mere

Grænseoverskridende omstruktureringer. Peter M. Andersen, partner Anders Oreby Hansen, partner

Grænseoverskridende omstruktureringer. Peter M. Andersen, partner Anders Oreby Hansen, partner Grænseoverskridende omstruktureringer Peter M. Andersen, partner Anders Oreby Hansen, partner Indhold 1. Indledning / Præsentation 2. Formål med grænseoverskridende omstruktureringer 3. Selskabsret a.

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen www.pwc.dk Justering af erhvervsbeskatning og tilpasning i forhold til EUretten m.v. Lovforslag (høringsudkast af 5. oktober 2015) Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen ID: 10827557 Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING DET SKATTERETLIGE GRUNDLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) 1) LBK nr 1120 af 14/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0177762 Senere ændringer til forskriften LOV nr 433 af 16/05/2012

Læs mere

Rådgivers overvejelser ved omstrukturering af selskaber

Rådgivers overvejelser ved omstrukturering af selskaber HD (R) Afsluttende hovedopgave 13. maj 2013 Rådgivers overvejelser ved omstrukturering af selskaber Opgaveløsere: Anne Kirstine Gram Carina Fischer Nielsen Vejleder: Søren Bech Indholdsfortegnelse 1. Metode...

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE OMSTRUKTURERING 12-2007

GENERATIONSSKIFTE OMSTRUKTURERING 12-2007 GENERATIONSSKIFTE OMSTRUKTURERING 12-2007 Retsforskrifter Lovnyt Der er ikke relevant lovnyt. Nye kapitaliseringsfaktorer SKM 2007.926: SKAT har beregnet følgende kapitaliseringsfaktorer til brug for opgørelsen

Læs mere

Omstrukturering af selskaber

Omstrukturering af selskaber Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Forfatter: Vejleder: Anders Bech René Yssing Rasmussen Afleveret: 15. november 2013 Forord Denne kandidatafhandling er udarbejdet som afslutning på

Læs mere

Styresignal vedrørende enhedsprincippet som følge af afgørelserne SKM LSR og SKM LSR, H064-15

Styresignal vedrørende enhedsprincippet som følge af afgørelserne SKM LSR og SKM LSR, H064-15 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 10. april 2015 Styresignal vedrørende enhedsprincippet som følge af afgørelserne SKM 2006.75 LSR og SKM 2011.588 LSR, H064-15 SKAT har d. 13. marts 2015 fremsendt

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Omstrukturering med henblik på generationsskifte

Omstrukturering med henblik på generationsskifte med henblik på generationsskifte Forfattere: Thomas Pedersen & Mette Kærgaard Larsen Vejleder: Henrik V. Andersen AAU Cand.merc.aud Kandidatafhandling 2009/2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5

Læs mere

Partnerselskab advokatfirma p/s andele ejet af personer og selskaber beskatning af udbetalinger fra partnerselskabet - SKM

Partnerselskab advokatfirma p/s andele ejet af personer og selskaber beskatning af udbetalinger fra partnerselskabet - SKM - 1 07.02.2012 TC/BD jr. nr. 6.11/12-06 Partnerselskab advokatfirma p/s andele ejet af personer og selskaber beskatning af udbetalinger fra partnerselskabet - SKM2012.42.SR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Omstrukturering. skatteregler i praksis. Jane K. Bille Morten Hyldgaard Jensen René Moody Nielsen. 2. udgave

Omstrukturering. skatteregler i praksis. Jane K. Bille Morten Hyldgaard Jensen René Moody Nielsen. 2. udgave Jane K. Bille Morten Hyldgaard Jensen René Moody Nielsen Omstrukturering skatteregler i praksis 2. udgave Jane K. Bille, Morten Hyldgaard Jensen, René Moody Nielsen Omstrukturering skatteregler i praksis

Læs mere

Folketinget er på sommerferie, og der er ikke nye retsforskrifter af relevans.

Folketinget er på sommerferie, og der er ikke nye retsforskrifter af relevans. NYT Nr. 8 årgang 5 AUGUST 2008 SKAT generationsskifte omstrukturering RETSFORSKRIFTER Folketinget er på sommerferie, og der er ikke nye retsforskrifter af relevans. AFGØRELSER Spaltning af moderselskab

Læs mere

Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning

Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning Nov./dec. 2015 Preben Underbjerg Poulsen 1 Disposition Minefeltet, hvor aktieafståelser detonerer udbyttebeskatning. Afståelse til koncernforbundet

Læs mere

Skattefri omstrukturering. Gæld/passiver

Skattefri omstrukturering. Gæld/passiver Spørgsmål og bemærkninger fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer til lov nr. 343 af 18. april 2007 (L 110A) og lov nr. 344 af 18. april 2007 (L 110B) FSR har sendt en række spørgsmål og bemærkninger

Læs mere

Omstrukturering og generationsskifte

Omstrukturering og generationsskifte Aalborg Universitet Speciale cand. merc. aud. Omstrukturering og generationsskifte - Med fokus på modeller med skattefrihed og minimum behov for likviditet Opgaveløser: Ann-Mari Olsen (AMO) Morten Frandsen

Læs mere

Skattefri omstrukturering uden tilladelse Lov nr. 343 af 18.april 2007

Skattefri omstrukturering uden tilladelse Lov nr. 343 af 18.april 2007 Kandidatafhandling Juridisk Institut Cand.merc.aud. Forfatter: Line Cecilie Svendsen Nordli Vejleder: Jane Bolander Skattefri omstrukturering uden tilladelse Lov nr. 343 af 18.april 2007 November 2007

Læs mere

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag.

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag. Skatteministeriet Att.: SkatErhverv Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskerh@skm.dk 14. november 2006 KKo Deres sagsnr.: 2006-411-006464 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

NYT. Nr. 6 årgang 6 JUNI Ny lov om kapitalselskaber

NYT. Nr. 6 årgang 6 JUNI Ny lov om kapitalselskaber NYT Nr. 6 årgang 6 JUNI 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering RETSFORSKRIFTER Ny lov om kapitalselskaber Folketinget har den 29. maj 2009 vedtaget en ny samlet lov for kapitalselskaber. Loven erstatter

Læs mere

NYT. Nr. 7 årgang 5 JULI 2008

NYT. Nr. 7 årgang 5 JULI 2008 NYT Nr. 7 årgang 5 JULI 2008 SKAT generationsskifte omstrukturering RETSFORSKRIFTER Kravet om dokumentindsendelse til SKAT er ophævet Lov 2008.527 har ophævet kravet om, at der senest fire uger efter vedtagelsen

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 28 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 28 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget L 110 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: 23. februar 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 110 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE - generationsskifte i levende live GENERATIONSSKIFTE HVAD ER DET? Traditionelt Overdragelse af en virksomhed i levende live eller ved død til yngre slægtning og/eller én

Læs mere

Det fremsatte lovforslag om ændret beskatning af blåstemplede fordringer mv. verserer fortsat.

Det fremsatte lovforslag om ændret beskatning af blåstemplede fordringer mv. verserer fortsat. NYT Nr. 3 årgang 7 marts 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e o m st ru k t u r e r i n g INDHOLD Lovforslag L 112 verserer fortsat Koncerndefinitionen er ændret selskabslovens 6-7 selskabsskattelovens

Læs mere

Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere

Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere - 1 Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med de nye regler for aktieselskaber og anpartsselskaber, der trådte i kraft den 1. marts 2010, er der indført nogle

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) 1) LBK nr 1017 af 24/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1842673 Senere ændringer til forskriften LOV nr 652 af 08/06/2016

Læs mere

Skattefri omstrukturering uden tilladelse

Skattefri omstrukturering uden tilladelse Skattefri omstrukturering uden tilladelse Af Britt Balslev Larsen Vejleder: Liselotte Hedetoft Madsen Erhvervsøkonomisk Institut Handelshøjskolen Århus Universitet 2009 Indholdsfortegnelse Indledning...2

Læs mere

Omstrukturering med henblik på generationsskifte

Omstrukturering med henblik på generationsskifte Omstrukturering med henblik på generationsskifte Speciale fra Cand.merc.aud. studiet, AAU. 11. april 2012 Udarbejdet af: Lise Andersen Vejleder: Henrik Vestergaard Andersen Forord Specialet er den afsluttende

Læs mere

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber ERHVERVSTYRELSEN JANUAR 2014 V 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING OG BRUG AF DENNE VEJLEDNING... 4 1. INDLEDENDE

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

Teknisk gennemgang af L 123

Teknisk gennemgang af L 123 Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Teknisk gennemgang af L 123 Folketingets Skatteudvalg, den 12. maj 2016 2.1. Opfølgning på en dom fra EU-Domstolen om genbeskatning

Læs mere

Page 1 of 10 Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl Skatteministeriet J.nr.11.2002-511-0189 Den Skatteudvalget (2. samling) (L 194 - bilag 19) (Offentligt) Til Folketingets Skatteudvalg

Læs mere

Udlodningsbeskatning ved selskabs køb og videresalg til hovedaktionær til handelsværdier og uden tilvirkning

Udlodningsbeskatning ved selskabs køb og videresalg til hovedaktionær til handelsværdier og uden tilvirkning - 1 Udlodningsbeskatning ved selskabs køb og videresalg til hovedaktionær til handelsværdier og uden tilvirkning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har som SKM2016.633.LSR valgt at offentliggøre

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer

Skattefrie omstruktureringer Copenhagen Business School, 2011 Cand.merc.aud Juridisk Institut Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer Udarbejdet af: Afleveringsdato Jannick Hansen 23. juni 2011 Vejleder: Karina Hejlesen Jensen

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning. omdannelse af virksomhed

Vejledning. omdannelse af virksomhed Vejledning om omdannelse af virksomhed 1. Indledning Den virksomhedsejer, som overvejer at drive sin personligt drevne virksomhed i selskabsform, har også behov for at overveje, hvorledes virksomheden

Læs mere

Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession

Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession - 1 Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med skatteministerens forslag om skærpelse af den såkaldte pengetankregel kan et generationsskifte

Læs mere

NYT. Nr. 11 årgang 5 NOVEMBER 2008

NYT. Nr. 11 årgang 5 NOVEMBER 2008 NYT Nr. 11 årgang 5 NOVEMBER 2008 SKAT generationsskifte omstrukturering RETSFORSKRIFTER Verserende lovforslag L 23 om ændring af udbyttebegrænsningsreglerne mv. verserer fortsat. Der er stillet en række

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

FIGUROVERSIGT... 6 INDLEDNING... 7 PROBLEMSTILLINGER... 8 CASE BESKRIVELSE... 11 PROBLEMFORMULERING... 13

FIGUROVERSIGT... 6 INDLEDNING... 7 PROBLEMSTILLINGER... 8 CASE BESKRIVELSE... 11 PROBLEMFORMULERING... 13 Side 1 af 76 Titel: Omstrukturering af Virksomhed A/S med henblik på generationsskifte Projektperiode: 14. maj 2011 13. december 2011 Skrevet af: Kristina Baggesen Vejleder: Henrik V. Andersen Dette speciale

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

FSRs kommentarer til L10 og L49 (FT 2012/2013)

FSRs kommentarer til L10 og L49 (FT 2012/2013) Skatteministeriet Att. Ivar Nordland Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 9. august 2013 FSRs kommentarer til L10 og L49 (FT 2012/2013) Folketinget har d. 14. december 2012 vedtaget L10 og L49 (lov

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Omstrukturering og generationsskifte. af virksomhed ejet i selskabsregi

Omstrukturering og generationsskifte. af virksomhed ejet i selskabsregi Omstrukturering og generationsskifte af virksomhed ejet i selskabsregi Forord Afgangsprojekt nr.: 418 Nærværende hovedopgave er udarbejdet som led i den afsluttende del af HD studiet i Regnskab og Økonomistyring

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.).

L Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.). Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 78 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 22. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Stine Hindsgaul Hansen Fuldmægtig Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt pr. e-mail til sh@skm.dk med cc til jlv@skm.dk og pskerh@skm.dk.

Læs mere

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG?

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? INDLÆG PÅ KOLDINGFJORD SUCCESSION PASSIVPOSTER - VÆRDIANSÆTTELSE Torsdag, den 16. maj 2013 v/advokat Birte Rasmussen, Aalborg KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? 2 1 SKM 2011.406: Værdiansættelse

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Skattefri omstrukturering i Bjerringbro Kontorforsyning ApS. Anpartsombytning efterfulgt af spaltning

Skattefri omstrukturering i Bjerringbro Kontorforsyning ApS. Anpartsombytning efterfulgt af spaltning Kandidatafhandling Juridisk Institut Cand.merc.aud Forfatter: Mai-Britt Pedersen Vejleder: Liselotte Hedetoft Madsen Skattefri omstrukturering i Bjerringbro Kontorforsyning ApS Anpartsombytning efterfulgt

Læs mere

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt 16. maj 2017 J.nr. 2017-208 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 183 - Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige

Læs mere

Fusion og spaltning, omdannelse m.v.

Fusion og spaltning, omdannelse m.v. Selskabsret Kapitalselskaber Advokat Nicholas Liebach Fusion og spaltning, omdannelse m.v. Lektion 13 WWW.PLESNER.COM Dagens program Fusion og spaltning, omdannelse m.v. JSC kap. 21 Spørgsmål Virksomhedssammenslutninger

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

1. Overordnede bemærkninger

1. Overordnede bemærkninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. januar 2014 Høringskommentarer vedrørende engangsregistrering af selskabers m.v. underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier

Læs mere

Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM SANST.

Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM SANST. - 1 Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM2016.191.SANST. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteankestyrelsen

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere