Spaltning og fusion af selskaber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spaltning og fusion af selskaber"

Transkript

1 Spaltning og fusion af selskaber En gennemgang af procedure samt de selskabsretslige, skattemæssige og regnskabsmæssige konsekvenser ved spaltning og fusion HD(R) hovedfagsopgave Mette Ahm Sigh Vejleder: Søren Bech

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 PROBLEMFORMULERING... 6 METODE... 7 SPALTNING... 8 FORSKELLIGE TYPER AF SPALTNING... 9 Grenspaltning... 9 Ophørsspaltning TABEL 2. OPHØRSSPALTNING. EGEN TILVIRKNING SKATTEFRI SPALTNING Skattefri spaltning med tilladelse Vederlæggelse Krav til grenspaltning Spaltningsdato Forretningsmæssig begrundelse Generationsskifte Uenighed mellem kapitalejere Efterfølgende frasalg af aktiviteter Spaltning i forbindelse med separation eller skilsmisse Opdeling af pengetankselskab Hvilke selskaber kan vælge skattefri spaltning med tilladelse Skattefri spaltning uden tilladelse Holdingkravet Krav ved flere selskabsdeltagere Skattefri grenspaltning når selskabsdeltageren er næringsdrivende med aktier Spaltning uden tilladelse hvis selskabsdeltagere ikke er hjemmehørende i Danmark.. 35 Fordeling mellem aktiver og passiver Vederlæggelse og kontantvederlæg Spaltningsdato Hvem kan anvende skattefri spaltning uden tilladelse? De skattemæssige konsekvenser ved en skattefri spaltning Konsekvenser for selskaberne Overførsel af underskud i det indskydende selskab Opgørelse af indkomst og skatteansættelse Konsekvenserne for kapitalejerne Ophørsspaltning Grenspaltning Skattepligtig spaltning De skattemæssige konsekvenser ved en skattepligtig spaltning Hvem skal anvende skattepligtig spaltning? FUSION

3 SKATTEFRI FUSION Krav til selskaberne der ønsker at foretage en skattefri fusion Vederlæggelse ved fusion Fusiondato Udloddet udbytte i perioden mellem fusionsdag og vedtagelsesdag De skattemæssige konsekvenser ved en skattefri fusion Konsekvenser for selskaberne Overførsel af underskud i det indskydende selskab Opgørelse af indkomst og skatteansættelse Konsekvenserne for kapitalejerne Hvem kan anvende skattefri fusion? SKATTEPLIGTIG FUSION De skattemæssige konsekvenser ved en skattepligtig fusion Fordele og ulemper ved en skattepligtig fusion INDSENDELSE AF DOKUMENTER TIL SKAT OG ERHVERVSSTYRELSEN INDSENDELSE AF DOKUMENTER TIL ERHVERVSTYRELSEN Fusions/spaltningsplan Fusions/spaltningsredegørelse Mellembalance Vurderingmandsberetning og kreditorerklæring Mulighed for at kræve godtgørelse Retsvirkning af en fusion eller spaltning Indsendelse af dokumenter til Erhvervsstyrelsen ANSØGNING OM SKATTEFRI SPALTNING HOS SKAT LEMPET ANMELDELSE AF FUSIONER Er der sket en lempelse af den administrative byrde? KLAGEMULIGHEDER KONKLUSION LITTERATUR

4 INDLEDNING Fra et selskab stiftes til den enten lukkes eller sælges, kan der undervejs ske betydelige forandringer i selskabet, f.eks. ændringer i aktiviteterne eller i ejerkredsen, indtræden på nye markeder eller for at forbedre et generationsskifte. Hver gang der sker større ændringer i et selskabs aktiviteter eller i ejerkredsen, bør ejerne overveje om selskabets nuværende organisatoriske form er optimal når man tager hensyn til de nye forhold og efterfølgende foretage de omstruktureringer, der vil give selskabet den bedst mulige organisatoriske form med henblik på at øge omsætning eller reducere omkostninger osv. Omstruktureringer kan ligeledes være et middel til at redde eller optimere et selskab, der ellers ville være gået konkurs. Der findes forskellige muligheder for selskaber når hvis der sker omstruktureringer, herunder aktieombytning, spaltning, tilførsel af aktiver og fusion. Omstruktureringen kan gøres både skattefrit og skattepligtigt samt med eller uden tilladelse fra Skat. Når man foretager omstruktureringer er der en række forhold, man skal være opmærksom på såsom skatteforhold, retslige forhold såsom kontrakter, de involverede selskabers strukturer osv. Når alle relevante forhold er gennemgået, skal man derefter overveje om det i det hele taget er en god ide med den planlagte omstrukturering. De forskellige selskabsretlige, regnskabsmæssige og skattemæssige forhold skal være på plads for at sikre at alle involverede, dvs. både kapitalejere, ansatte, samarbejdspartnere osv. sikres og ikke stilles dårligere efterfølgende. Derudover er der situationer, hvor omstruktureringer vil skade selskabet mere end det gavner. Dette er et komplekst område, hvor man som rådgiver for virksomheden skal være inde i mange forskellige regler samt have sat sig godt ind i selskabets struktur for at kunne foretage den bedst mulige omstrukturering. Når alle relevante forhold er gennemgået er det meget vigtigt, at man som rådgiver sørger for en grundig gennemgang af selskabet samt at man fremligger forslaget eller eventuelt forslagene sagligt og forståeligt for selskabets ledelse, så det forstår konsekvenserne af omstruktureringen. Det er desuden vigtigt at man som rådgiver gennemgår de gældende regler og hvilke konsekvenser fremtidige handlinger kan have på den påtænkte omstrukturering. 4

5 Reglerne for omstruktureringer er løbende blevet lempet fra offentlighedens side, senest i Bekendtgørelse , nr. 172, hvor der er givet mulighed for en forenklet anmeldelse af fusioner. Disse lempelser begyndte i 2002 med udfasningen af pro rata-kravet, men også med indførslen af muligheden for at foretage en skattefri spaltning eller fusion uden tilladelse i 2007 med Fusionsskatteloven nr. 343 af 18/ Disse forenklinger har gjort at der er kommet øget fokus på spaltninger og fusioner som en mulighed for at ændre strukturen af et selskab, således at den bliver så optimal som mulig. 5

6 PROBLEMFORMULERING Jeg vil i denne opgave beskrive to mulige former for omstrukturering, spaltninger og fusioner af selskaber, herunder de forhold der skal være til stede for at en spaltning eller fusion er lovlig og belyse de problemstillinger der kan være. Jeg vil ligeledes beskrive de forskellige muligheder der er for at lave spaltninger og fusioner enten skattefrie eller skattepligtige og hvornår det vil være mest optimalt at vælge den ene frem for den anden. Den skattemæssige behandling af spaltning og fusioner samt de eventuelle konsekvenser af at selskaberne efter omstruktureringen enten kan træde ind i eller ud af sambeskatning vil ligeledes blive gennemgået i denne opgave. Jeg vil desuden give en gennemgang af de selskabsretlige konsekvenser vedrørende omstruktureringen for de involverede selskaber. Opgaven vil desuden indeholde en gennemgang af den praktiske fremgangsmåde, herunder hvilke dokumenter der skal laves og de dertil hørende tidsfrister for indsendelse til de relevante offentlige myndigheder. Jeg vil i denne opgave ikke komme ind på andre muligheder for omstruktureringer såsom tilførsel af aktiver, omdannelse af personlig virksomhed til selskab og jeg vil heller ikke komme ind på generationsskifte. Opgaven vil heller ikke omhandle spaltninger eller fusioner på tværs af landegrænser. 6

7 METODE Målet med denne opgave er at give en gennemgang af spaltninger og fusioner, således at opgaven kan benyttes som opslagsværk og vejledning til hvordan dette gøres i praksis. Dette opnås ved en gennemgang lovgivningen bag spaltninger og fusioner og derefter en gennemgang af de praktiske forhold når man foretager en spaltning eller fusion, samt de emner man som rådgiver skal være opmærksom på. Jeg vil i de tilfælde hvor det er relevant gennemgå de nyeste domme og afgørelser. Jeg vil begynde med en gennemgang af følgende emner for både spaltning og fusion: Introduktion til emnet Lovmæssig definition Beskrivelse af forskellige typer af spaltning eller fusioner Beskrivelse af skattemæssige forhold for ejer og selskaber, herunder skattepligtige versus skattefri omstrukturering samt sambeskatning Beskrivelse af selskabsretlige forhold Beskrivelse af praktiske forhold såsom overholdelse af tidsfrister etc. Jeg vil i denne opgave benytte kvalitative data i form af lovgivning, relevante lærebøger samt domssigelser. Jeg vil desuden anvende figurer og tabeller i det omfang at dette giver et tydeligere billede af det beskrevne. 7

8 SPALTNING Et selskab kan vælge at foretage en spaltning, således at en del eller alle aktiviteterne flyttes til et andet selskab, der fortsætter aktiviteterne. Formålet med at gøre dette er at man kan flytte aktiviteter der måske adskiller sig fra selskabets øvrige aktiviteter ud af det oprindelige selskab og over i et andet selskab. Det kan være aktiviteter der er særlig risikobetonede, frasalg, bodeling, forskellige ønsker i ejerkredsen eller det kan ske i forbindelse med generationsskifte. På denne måde kan man adskille aktiviteterne i to selskaber i stedet for at have dem samlet i et. Spaltninger forekommer ofte i kombination med andre omstruktureringsmuligheder såsom skattefrie aktieombytninger. Definitionen på en spaltning er beskrevet i Fusionsskatteloven (FUL) 15a, stk. 2: Ved en spaltning forstås den transaktion, hvorved et selskab overfører en del eller samtlige sine aktiver og passiver til et eller flere eksisterende eller nye selskaber ved i samme forhold som hidtil at tildele sine selskabsdeltagere aktier eller anparter samt eventuelt en kontant udligningssum. Ud fra dette kan man se at der ved spaltningen enten kan overføres hele det gamle selskab, også kaldet det indskydende selskab eller dele af det indskydende selskab. Man kan også ud fra definitionen i FUL 15a, stk. 2 se, at det selskab hvor aktiviteterne overføres til, også kaldet det modtagende selskab enten kan være nystiftet i forbindelse med spaltningen men også kan være et allerede eksisterende selskab og at aktiviteterne i det indskydende selskab kan overføres til flere selskaber. Spaltning hvad enten den er skattefri eller skattepligtig eller med eller uden tilladelse fra Skat kan aldrig foretages, hvis det med skatteunddragelse eller skatteundgåelse for øje. Der må heller ikke ved spaltningen opstå nye aktiver eller passiver, som f. eks. mellemregninger mellem indskydende eller modtagende selskab. Jeg vil i det nedenstående beskrive de forskellige muligheder et selskab kan spaltes på, forskellen på skattefri og skattepligtig spaltning samt fordele og ulemper ved skattefrie versus skattepligtige spaltninger, samt hvilke krav der er til at en spaltning kan gennemføres. Jeg vil ligeledes beskrive de skattemæssige konsekvenser for både modtagende og indskydende selskaber samt kapitalejer, herunder også hvilken konsekvens en eventuel udtræden eller indtræden i sambeskatning vil have 8

9 for de involverede selskaber. Til sidst vil jeg gennemgå de selskabsretlige forhold og praktiske forhold i forbindelse med en spaltning. Fusionsskatteloven, som også beskriver lovgrundlaget for en spaltning, er lov nr. 647 fra Der er inden for de seneste år foretaget ændringer i 1992 (Gennemførelse af skattefusionsdirektivet, indførelse af skattemæssig succession ved spaltning af selskaber), 1996 (grenspaltninger tillades), 1997 (spaltning af investeringsforeninger tillades), 2000 (spaltning af elselskaber tillades), 2002 (ophævelse af pro-rata krav samt 10%-grænsen for kontant udligningssum) og sidst i 2005 (ændringsdirektiv til fusionsdirektiv gennemføres). Forskellige typer af spaltning Der findes forskellige typer af spaltning og jeg vil i det følgende give en beskrivelse af de forskellige måde et selskab kan spaltes på. Man kan vælge mellem enten en grenspaltning eller ophørsspaltning, som adskiller sig ved om det indskydende selskaber fortsat eksisterer eller ophører efter spaltningen. Grenspaltning Ved grenspaltning overfører det indskydende selskab en del af sine aktiviteter til et nystiftet eller allerede eksisterende selskab og det indskydende selskab vil efter spaltningen fortsætte med de aktiviteter der er tilbage i selskabet. Nedenfor er vist en figur af en grenspaltning. 9

10 Før spaltning: Ejer A Ejer B Indskydende selskab Efter spaltning: Ejer A Ejer B Indskydende selskab Modtagende selskab Figur 1. Grafisk visning af en grenspaltning hvor det indskydende selskab før spaltningen ejes af to personer. I det ovenstående eksempel er vist et selskab med to ejere, A og B. Ved spaltningen overføres en del af aktiverne til et andet selskab uden at det indskydende selskab ophører, og efter spaltningen ejer A og B en del af begge selskaber, både det indskydende og det modtagende selskab. Det er et krav ifølge FUL 15a, stk. 3 at når det indskydende selskab ikke ophører, skal de aktiver og passiver der overføres til det modtagende selskab udgøre en gren af det indskydende selskab som beskrevet i FUL 15c, stk. 2. En selvstændig gren af en virksomhed er beskrevet i FUL 15 c, stk. 2: Ved tilførsel af aktiver forstås den transaktion, hvorved et selskab uden at være opløst tilfører den samlede eller en eller flere grene af sin virksomhed til et andet selskab mod at få tildelt aktier eller anparter i det modtagende selskabs kapital. Ved en gren af virksomheden forstås alle aktiver og passiver i en afdeling, som ud fra et organisationsmæssigt synspunkt udgør en selvstændig bedrift, dvs. en samlet enhed, der kan fungere ved hjælp af egne midler. Det er desuden er krav at kapitalandelene ikke kan tegnes til underkurs eller negativ ejenkapital, jf. Selskabslovens (SL) 31, så hvis dette er tilfældet kan grenspaltning ikke gennemføres. 10

11 Det kan være vanskeligt at afgøre om en grenspaltning opfylder kravet i FUL 15 c, stk. 2. Et selskab søgte i om tilladelse til at gennemføre en skattefri grenspaltning, hvor et holdingselskab ejede 30% af et børsnoteret datterselskabet og en række udlejningsejendomme. Ved spaltningen skulle aktierne i det børsnoterede datterselskab samt en del af de likvide midler overføres til et selskab og ejendomme og resten af de likvide midler skulle blive i holdingselskabet. Begrundelsen var en adskillelse af ejendommene og aktierne i to forskellige selskaber (sagsnummer 99/ , Skat henviste i deres afslag at aktiebesiddelse i henhold til Ligningsvejledningen S.D.3.2 (i dag Den juridiske vejledning , C.D ) ikke kan anses som værende selvstændig virksomhed og gav derfor afslag på ansøgningen med henvisning til at FUL 15 a, stk. 3 ikke er opfyldt. Samme afgørelse kom Skat frem til i et bindende svar fra Skat til en virksomhed som spurgte om 25% kapitalandele i tilknyttet selskab kunne udgøre en gren af virksomheden (SKM SR). Både Skatteministeriet og Skatterådet afviste dette med samme begrundelse som beskrevet ovenfor, nemlig at kapitalandele ikke kan anses som værende en selvstændig gren af en virksomhed med mindre at dattervirksomheden også overdrages og overdragelsen af kapitalandelene derfor er organisatorisk begrundede. Der har dog også været afgørelser hvor der blev givet tilladelse til grenspaltninger, f.eks. SKM SKAT, hvor en virksomhed der udøver grusgravningsvirksomhed ønskede at grenspalte en ejendom som virksomheden også ejede, samt råstof til et nyt selskab og bibeholde udvinding og afsætning i det indskydende selskab. Der er normalt ikke problemer med at indskyde en udlejningsejendom i et nyt selskab men her skulle råstoffet også med. Skat gav tilladelse til grenspaltningen med følgende begrundelse: Ejendomme hvorfra der drives grusgravningsvirksomhed, er ikke ejendomme blot med brugsret men også tillige en råstofudvindingsret. Normalt anses brugsretten som en sådan aktivitet, at den kan anses for en selvstændig gren, hvorfor der gives tilladelse til skattefri grenspaltning m.h.p. koncernintern leje. Skat oplyste desuden i begrundelsen for tilladelsen, at et selskab der både ejer ejendommen med råstofferne og udvinder, forarbejder og sælger dette råstof kan indskyde ejendommen med tilhørende råstof til et modtagende selskab. 11

12 Det kan ud fra disse domme ses at kravet til selvstændig virksomhed kan være svært at håndtere og det kræver at man som rådgiver sætter sig grundigt ind i både lovgivning samt domspraksis, inden man rådgiver om grenspaltning. Jeg har nedenfor indsat et eksempel på en grenspaltning, hvor jeg antager at der er givet tilladelse fra Skat. I dette tilfælde ejer det indskydende selskab både driftsmidler samt bygninger hvor driftsmidlerne opbevares. Indtægterne kommer fra udlejning af driftsmidler. Kapitalejeren ønsker at foretage en grenspaltning med tilladelse, hvor bygningen med tilhørende realkreditgæld overføres til et nystiftet selskab, selskab B. Selskab A vil fortsætte driften af udlejningsvirksomheden mens Selskab B vil udleje bygningerne til Selskab A mod betaling af husleje. I dette eksempel antager jeg desuden at ejendomsdelen kan fungere for egne midler, hvilket vil bestå af huslejeindtægter. Indskydende Regulerin- Åbningsbalance Åbningsbalance selskab ger ved Selskab A Selskab B før spaltning spaltning under stiftelse under stiftelse t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. AKTIVER Driftsmidler Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Grunde og bygninger Finansielle anlægsaktiver i alt ANLÆGS- AKTIVER I ALT Tilgodehavender tilknyttede Selskabsskat Periodeafgrænsningsposter TILGODEHAVENDER LIKVIDE BEHOLDNINGER OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER I ALT

13 PASSIVER Selskabskapital Opskrivning Overført overskud Udbytte EGENKAPITAL I ALT Realkreditgæld Gæld til anpartshaver Gæld til anpartshaver, regulering Skyldige deposita Anden gæld GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER I ALT Tabel 1. Spaltningsbalance efter grenspaltning. Egen tilvirkning. Eftersom spaltningen sker med succession, indtræder kapitalejeren af det modtagende selskab i det indskydende selskabs anskaffelsestidspunkt, hensigt og anskaffelsessum. Det modtagende selskab indtræder ligeledes i det indskydende selskabs stilling hvad angår foretagne afskrivninger og eventuelle nedskrivninger. Ophørsspaltning Ved ophørsspaltning overføres alle aktiviteter i selskabet til to eller flere nye eller allerede eksisterende selskaber og efter spaltningen lukkes det indskydende selskab. Dette er vist i nedenstående figur 2. Der er derfor ikke som ved grenspaltningen krav til at det skal være en selvstændig gren af selskabet der kan fungere for egne midler der overføres, men formålet må 13

14 selvfølgelig ikke være skatteunddragelse eller skatteundgåelse. Dog skal ejerne vederlægges med aktier eller anparter svarende til den andel de havde før spaltningen, jf. FUL 15a, stk. 2, pkt. 1. Før spaltningen: Ejer A Ejer B Indskydende selskab Efter spaltning: Ejer A Ejer B Modtagende selskab Modtagende selskab Figur 2. Ophørsspaltning med fortsættelse af samarbejde hvor ejer A og B efter spaltningen fortsat ejer 50% af begge modtagende selskaber. Ejerne af det indskydende selskab kan dog vælge at de ved spaltningen kun modtager aktier i hvert sit selskab således at de efter spaltningen ikke længere driver virksomhed sammen mere som vist nedenfor i figur 3. 14

15 Før spaltning: Ejer A Ejer B Indskydende selskab Efter spaltning: Ejer A Ejer B Modtagende selskab Modtagende selskab Figur 3. Ophørsspaltning med afslutning af samarbejde Det er ikke et krav ved ophørsspaltning at de aktiver og passiver, der overføres til de modtagende selskaber, skal kunne udgøre en selvstændig enhed der kan fungere for egne midler som ved grenspaltning, så man kan overføre likvider til et selskab og resten af aktiviteterne til et andet selskab. Men der har dog været afgørelser på ophørsspaltninger der er blevet underkendt grundet manglende begrundelse for ophørsspaltningen, hvor Skat i stedet har ment at omstruktureringen har haft skatteunddragelse eller skatteundgåelse som begrundelse for den ønskede omstrukturering. Et eksempel på dette er SKM LSR hvor to ejere først havde foretaget en skattefri virksomhedsomdannelse og dernæst en skattefri aktieombytning for at stifte et fællesejet holdingselskab. Ejerne ønskede senere at ophørsspalte det fællesejede holding-selskab, således at de fik hver deres holdingselskab, som hver ejede 50% af datterselskabet, dvs. der sker ikke en forrykning af ejerandelene. Dette skete da ejerne havde forskellige ønsker om hvordan og hvor meget der skulle investeres i selskabet. Skattecentret havde først givet afslag på ophørsspaltningen med begrundelsen at ophørsspaltningen skyldes skatteunddragelse eller skatteundgåelse som hovedformål. Landskatteretten underkendte dog senere denne afgørelse og gav tilladelse til 15

16 ophørsspaltningen med den begrundelse at der i de konkrete aktivitets- og investeringsplaner ikke var grundlag for at anse ophørsspaltningen som skatteunddragelse eller skatteundgåelse. En anden ansøgning om ophørsspaltning blev afvist med begrundelsen at der forelå skatteunddragelse eller skatteundgåelse (SKM LSR). Ejeren af selskabet søgte om ophørsspaltning af selskabet som både drev handel med tøj og derudover havde en ejendomsportefølje og værdipapirportefølje. Ejerens tre børn deltog alle i driften af selskabet. Ønsket var at udspalte tøj-delen og ejendomsporteføljen til et selskab og værdipapirporteføljen til et andet selskab. Efter spaltningen vil det ene selskab med værdipapirporteføljen være ejet 100% af ejeren og det andet (tøj-delen og ejendomsporteføljen) vil være ejet 10% af ejeren og 90% af hans tre børn. Skat afviste ophørsspaltningen med den begrundelse at ophørsspaltningen ikke finder sted af forretningsmæssige hensyn men af hensyn til faderens udtræden af selskabet og udskydelse af aktieavancebeskatning ved afståelse af aktier i driftsselskabet. Landsskatteretten tiltrådte Skats afgørelse og selskabet kunne derfor ikke anvende skattefri spaltning med tilladelse til at kunne foretage den ønskede omstrukturering. De to domme viser at det er vigtigt at den forretningsmæssige baggrund er velbeskrevet og konkret, og at ophørsspaltninger er begrundet af forretningsmæssige hensyn og ikke af hensyn til virksomhedsdeltagerne. Afslaget i SKM LSR kunne måske have været undgået hvis faderen også efter spaltningen havde deltaget i driften af selskabet med tøj-delen og ejendomsporteføljen, da han i den konkrete sag udtræder af driften af selskabet og efter spaltningen kun ville have et pengetankselskab. Jeg har nedenfor indsat et eksempel på en ophørsspaltning. Jeg antager lige som før at der er givet tilladelse fra Skat til at foretage ophørsspaltningen. Der ønskes en ophørsspaltning, da ejerne af det indskydende selskab ønsker at dele driften op i to selskaber hvor de hver især overtager ejerskabet med et af de modtagende selskaber. 16

17 Indskydende Regulerin- Indskydende Åbningsbalance Åbningsbalance Selskab ger ved selskab Selskab A Selskab B før spaltning spaltning efter reg. under stiftelse under stiftelse t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. AKTIVER Goodwill Deposita Finansielle anlægs- aktiver i alt Driftsmateriel og inventar Materielle anlægs- aktiver i alt ANLÆGS- AKTIVER I ALT Tilgodehavender fra salg Igangværende arbejder Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter TILGODEHAVENDER Regulering, balancetilpasning -33,57 33,57 LIKVIDE BEHOLDNINGER OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER I ALT PASSIVER Selskabskapital Overført overskud Udbytte EGENKAPITAL I ALT Hensættelse til udskudt skat

18 Leverandører af varer og tj.ydelser Selskabsskat Periodeafgrænsningsposter Anden gæld GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER I ALT Tabel 2. Ophørsspaltning. Egen tilvirkning. Eftersom dette er en ophørsspaltning hvor kapitalejerne i det indskydende selskab efter spaltningen ejer hver deres selskab, er det vigtigt at der ikke sker en forskydning i mellem kapitalejerne. Det er derfor der sker en regulering via de likvide midler. De modtagende selskaber indtræder med succession i det indskydende selskabs stilling med hensyn til anskaffelsessum, hensigt, tidspunkt samt med hensyn til afskrivninger og eventuelle nedskrivninger. Skattefri spaltning Lovgrundlaget for skattefri spaltning er beskrevet af FUL 15 a og b og skattefri spaltning kan ske både med tilladelse fra Skat og uden tilladelse. Skattefri spaltning med tilladelse er beskrevet i FUL 15 a, stk 1, 2. pkt. og skattefri spaltning uden tilladelse i FUL 15a, stl 1, 4. pkt. De selskaber der kan anvende skattefri spaltning er beskrevet i EU's Fusionsdirektiv artikel 3 (EU s Fusionsdirektiv, 90/434/EØF) hvilket vil sige at alle anpartsselskaber og aktieselskaber i Danmark kan anvende bestemmelserne i FUL 15 a og 15 b. Hvis et selskab betegnes som værende en transparent enhed, dvs et selskab der efter SSL 2 A ikke længere er skattepligtigt til Danmark, samt interessentskaber og kommanditselskaber, kan disse selskaber ikke anvende bestemmelserne i FUL 15 a og b. Praksis vedr. spaltninger med tilladelser er omfattende og jeg vil i det følgende inddrage praksis hvor det er relevant. På baggrund af praksis og med hjemmel i FUL 15a, stk. 1, 3. pkt. kan Skat fastsætte særlige vilkår for tilladelsen. Skat vil aldrig give tilladelse til spaltning hvis der er mistanke om at der foreligger en mistanke om skatteunddragelse eller skatteundgåelse men Skat kan 18

19 i disse tilfælde vælge at fastsætte en række krav der skal være opfyldt for end spaltningen kan blive skattefri. Jeg vil begynde med at gennemgå skattefri spaltning med tilladelse, skattefri spaltning uden tilladelse og til sidst skattepligtig spaltning. Jeg vil under hvert område beskrive de subjektive og objektive betingelser, der skal være opfyldt for at kunne foretage en spaltning. Jeg vil ligeledes gennemgå de skattemæssige konsekvenser af spaltninger for både det indskydende og modtagende selskab samt kapitalejeren. Jeg vil undervejs forsøge at konkludere hvilke selskaber der kan anvende de forskellige typer spaltning, og hvilke fordele og ulemper der er ved de forskellige metoder. Skattefri spaltning med tilladelse Selskaber og rådgivere kan inden en omstrukturering vælge at få tilladelse fra Skat for på denne måde at sikre sig, at Skat ikke efterfølgende underkender den spaltningsplan som selskabet ønsker med den effekt at spaltningen bliver skattepligtig. Skat kan give tilladelse med eller uden vilkår eller vælge at give afslag, hvis Skat mener at det primære formål med spaltningen vil være enten skatteunddragelse eller skatteundgåelse. Lovgivningen er beskrevet i FUL 15a og 15b. Der er en række objektive og subjektive regler, der skal følges for at kunne få tilladelse fra Skat til en skattefri spaltning. Jeg vil i det følgende beskrive disse regler og komme med praktiske eksempler, hvor Skat enten har tilladt skattefri spaltning eller har afvist spaltningsplanerne. Jeg vil desuden gennemgå nogle af de afgørelser der har været på skattefri spaltninger med tilladelser og give et bud på hvad selskaberne kunne have ændret for at de i stedet kunne have fået tilladelse fra Skat. Vederlæggelse Ved en skattefri spaltning er det et krav at kapitalejerne i det indskydende selskab skal vederlægges med kapitalandele i det modtagende selskab svarende til deres ejerandel i det indskydende selskab og eventuelt et kontant udligningssum, jf. FUL 15a, stk. 2, 1. pkt, således at der ved spaltning ikke overføres værdier fra en kapitalejer til en anden. 19

20 Det er dog muligt et en kapitalejer kun modtager en kontant udligningssum mens den anden ejer modtager kapitalandele i de modtagende selskaber som vist i figur 4. Dette er dog kun en mulighed for selskaber med mere end en kapitalejer, da mindst en kapitalejer skal modtage mindst en kapitalandel i den eller de modtagende selskaber. A B A B Selskab A Selskab A1 Selskab A2 Kontant vederlag Figur 4. Figur af spaltning, hvor den ene kapitalejer modtager kapitalandele i de modtagende selskaber mens den anden kapitalejer kun modtager et kontant vederlag. Hvis kapitalejerne modtager en kontant udligningssum, vil de blive beskattet. Der er dog forskel på hvordan beskatningen foregår afhængigt af om kapitalejeren er en person eller selskab og hvor stor en ejerandel kapitalejeren havde før spaltningen. Hvis kapitalejeren er en person vil ethvert kontantvederlag i forbindelse med en grenspaltning blive beskattet som udbytte efter Personskatteloven (PSL) 4A, mens selskaber kun er skattepligtige af udbytte hvis de ejer mindre end 10% af kapitalandelene i det indskydende selskab. På baggrund af dette vil selskaber, der ejer mere end 10% af kapitalandelene, ikke skulle beskattes af den kontante udligningssum eftersom disse er skattefrie, jf. SEL 13, stk. 1. Hvis der sker en ophørsspaltning vil der ske beskatning af det kontante vederlag efter aktieavancebeskatningsloven (ABL), som om man har afstået kapitalandelene til tredjemand, jf. FUL 15b, stk. 4, 3. pkt. Derfor vil en person blive beskattet efter ABL 7 uanset hvor stor en kapitalandel vedkommende havde før spaltningen, mens selskaber ikke skal medregne gevinst eller tab på datterselskabs- eller koncernaktier efter ABL 8, men dog skal medregne gevinst eller tab på kapitalandelene hvis selskabet har ejet mindre end 10% af kapitalandelene i det indskydende selskab, jf. ABL 9. Vederlæggelsen kan ske enten i det ene eller det andet selskab eller ligeligt i begge, men der må ikke ske er forrykkelse af ejerforholdet mellem de to kapitalejere. Dette er sjældent et problem ved ophørsspaltninger, da en eventuel forrykkelse mellem kapitalejerne kan udlignes ved overførsel af f. eks likvide midler som vist i taleksemplet i tabel 2, men man skal huske at der ikke må opstå nye 20

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Skattefri spaltning når din virksomhed står ved en skillevej Indhold Når din virksomhed står ved en skillevej Forord Når din

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

NYT. Nr. 5 årgang 5 Maj 2008

NYT. Nr. 5 årgang 5 Maj 2008 NYT Nr. 5 årgang 5 Maj 2008 SKAT generationsskifte omstrukturering RETSFORSKRIFTER Lempelse af reglerne om successionsoverdragelser Lovforslag L 167 verserer fortsat. Skatteministeren har siden Nyhedsbrev

Læs mere

TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365

TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365 TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365 Af Tax partner Per Randrup Mikkelsen og Cand.merc.(jur.) Peter Schmidt På baggrund af skatterådets afgørelse offentliggjort

Læs mere

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003 Holdingselskabet virksomhedens pengetank Indhold Holdingselskaber er ikke kun forbeholdt store koncerner! Hvorfor etablere et

Læs mere

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering SANNE NEVE DAMGAARD EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering Jurist- og Økonomforbundets Forlag EU-selskabs- og skatterettens betydning

Læs mere

Grænseoverskridende omstruktureringer. Peter M. Andersen, partner Anders Oreby Hansen, partner

Grænseoverskridende omstruktureringer. Peter M. Andersen, partner Anders Oreby Hansen, partner Grænseoverskridende omstruktureringer Peter M. Andersen, partner Anders Oreby Hansen, partner Indhold 1. Indledning / Præsentation 2. Formål med grænseoverskridende omstruktureringer 3. Selskabsret a.

Læs mere

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde NYT Nr. 10 årgang 6 OKTOBER 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering I denne måneds nyhedsbrev omtaler vi følgende: Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

Rådgivers overvejelser ved omstrukturering af selskaber

Rådgivers overvejelser ved omstrukturering af selskaber HD (R) Afsluttende hovedopgave 13. maj 2013 Rådgivers overvejelser ved omstrukturering af selskaber Opgaveløsere: Anne Kirstine Gram Carina Fischer Nielsen Vejleder: Søren Bech Indholdsfortegnelse 1. Metode...

Læs mere

Det fremsatte lovforslag om ændret beskatning af blåstemplede fordringer mv. verserer fortsat.

Det fremsatte lovforslag om ændret beskatning af blåstemplede fordringer mv. verserer fortsat. NYT Nr. 3 årgang 7 marts 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e o m st ru k t u r e r i n g INDHOLD Lovforslag L 112 verserer fortsat Koncerndefinitionen er ændret selskabslovens 6-7 selskabsskattelovens

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

Omstrukturering med henblik på generationsskifte

Omstrukturering med henblik på generationsskifte med henblik på generationsskifte Forfattere: Thomas Pedersen & Mette Kærgaard Larsen Vejleder: Henrik V. Andersen AAU Cand.merc.aud Kandidatafhandling 2009/2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

NYT. Nr. 11 årgang 5 NOVEMBER 2008

NYT. Nr. 11 årgang 5 NOVEMBER 2008 NYT Nr. 11 årgang 5 NOVEMBER 2008 SKAT generationsskifte omstrukturering RETSFORSKRIFTER Verserende lovforslag L 23 om ændring af udbyttebegrænsningsreglerne mv. verserer fortsat. Der er stillet en række

Læs mere

Page 1 of 10 Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl Skatteministeriet J.nr.11.2002-511-0189 Den Skatteudvalget (2. samling) (L 194 - bilag 19) (Offentligt) Til Folketingets Skatteudvalg

Læs mere

Skattefri omstrukturering i Bjerringbro Kontorforsyning ApS. Anpartsombytning efterfulgt af spaltning

Skattefri omstrukturering i Bjerringbro Kontorforsyning ApS. Anpartsombytning efterfulgt af spaltning Kandidatafhandling Juridisk Institut Cand.merc.aud Forfatter: Mai-Britt Pedersen Vejleder: Liselotte Hedetoft Madsen Skattefri omstrukturering i Bjerringbro Kontorforsyning ApS Anpartsombytning efterfulgt

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

Omstrukturering af danske aktie- og anpartsselskaber

Omstrukturering af danske aktie- og anpartsselskaber Omstrukturering af danske aktie- og anpartsselskaber valget mellem de subjektive og objektive skatteregler samt opfyldelse af formålet med det objektive regelsæt Spaltning Aktieombytning Værdiansættelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE. Overdragelse af selskab mellem far og søn

GENERATIONSSKIFTE. Overdragelse af selskab mellem far og søn GENERATIONSSKIFTE Overdragelse af selskab mellem far og søn HD(R) afgangsprojekt Maj 2014 CSB - Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Peter Leth Keller Vejleder: Pernille Pless Afleveringsdato:

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber ERHVERVSTYRELSEN JANUAR 2014 V 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING OG BRUG AF DENNE VEJLEDNING... 4 1. INDLEDENDE

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE - generationsskifte i levende live GENERATIONSSKIFTE HVAD ER DET? Traditionelt Overdragelse af en virksomhed i levende live eller ved død til yngre slægtning og/eller én

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

SKATTEFRI AKTIEOMBYTNING

SKATTEFRI AKTIEOMBYTNING AALBORG UNIVERSITET CAND.MERC.AUD. KANDIDATAFHANDLING SKATTEFRI AKTIEOMBYTNING Forfatter Christian Kattenhøj Vejleder Henrik Vestergaard Andersen Afleveringsdato 17. marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

Fusion og spaltning, omdannelse m.v.

Fusion og spaltning, omdannelse m.v. Selskabsret Kapitalselskaber Advokat Nicholas Liebach Fusion og spaltning, omdannelse m.v. Lektion 13 WWW.PLESNER.COM Dagens program Fusion og spaltning, omdannelse m.v. JSC kap. 21 Spørgsmål Virksomhedssammenslutninger

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

SKAT FOR ADVOKATER 2013 CORIT

SKAT FOR ADVOKATER 2013 CORIT SKAT FOR ADVOKATER Agenda Indledning Køb og salg af virksomhed Generationsskifte Koncerninterne omstruktureringer Gældseftergivelse Afslutning og spørgsmål Indledning Advokaten som Koncernens rådgiver/transaktionsrådgiver

Læs mere

Vejen til det optimale generationsskifte

Vejen til det optimale generationsskifte Vejen til det optimale generationsskifte Økonomikonsulent Kennet Rønfeldt 6. februar 2015 Videncenter Thy-Mors Planlæg i tide Halvdelen af de mindre virksomheder i Danmark har ikke en strategi for ejerskifte,

Læs mere

NYT GENERATIONSSKIFTE OMSTRUKTURERING

NYT GENERATIONSSKIFTE OMSTRUKTURERING NYT GENERATIONSSKIFTE OMSTRUKTURERING FEBRUAR 2011 INDHOLD Lovforslag L 84 verserer fortsat betænkning på vej 2. fase af selskabsloven træder i kraft den 1. marts 2011 Aktietab koncernintern kapitalforhøjelse

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Cand.merc.(jur.) Kandidatafhandling Juridisk institut Forfatter: Ida Mønsted Jensen Studienummer: 300480 Vejleder: Malene Kerzel Juridisk institut Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Overdragelse

Læs mere

Lempelse af reglerne om successionsoverdragelser Lovforslag L 167 verserer fortsat. Der er ikke sket nyt siden Nyhedsbrev 03-2008.

Lempelse af reglerne om successionsoverdragelser Lovforslag L 167 verserer fortsat. Der er ikke sket nyt siden Nyhedsbrev 03-2008. NYT Nr. 4 årgang 5 APRIL 2008 SKAT generationsskifte omstrukturering RETSFORSKRIFTER Lempelse af reglerne om successionsoverdragelser Lovforslag L 167 verserer fortsat. Der er ikke sket nyt siden Nyhedsbrev

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov 1 DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG? LEGALITETSPRINCIPPET Kravet om lovhjemmel Den formelle lovs princip LOVLIG SKATTETÆNKNING Ret

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Gaveoverdragelse - unoterede anparter - værdiansættelse - vurdering efter pengetankreglen og anvendelse af 1982- værdiansættelsescirkulæret - SKM2015.57.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55

Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55 NYT Nr. 11 årgang 6 NOVEMBER 2009 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55 Den nye selskabslov træder

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status De fleste virksomhedsejere vil med fordel kunne stille sig

Læs mere

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Du betaler 145.000 kr. for at blive ejer af 1/12 af en stor lækker græsk lejlighed, hvor du har adgang til at bruge denne 4 uger om året. Årligt betaler

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering

Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering NYT Nr. 8 årgang 7 AUGUST 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering Værdiansættelse unoterede

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værdiansættelse af aktier ved overdragelse mellem nærtstående - objektiv eller subjektiv værdiansættelse Højesterets dom af 29/4 2015, jf. tidligere SKM2013.726.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Fusionsplan 27. marts 2014

Fusionsplan 27. marts 2014 Fusionsplan 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelserne i Investeringsforeningen

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Side 1 af 5 Skattefri aktieombytning TfS 2001, 394 en kommentar Af skattekonsulent Bent Zimmermann, Deloitte & Touche Skat I en artikel i TfS 2001, 182 har Anette Fenger og Gitte Filthuth, Told- og Skattestyrelsen,

Læs mere

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG?

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? INDLÆG PÅ KOLDINGFJORD SUCCESSION PASSIVPOSTER - VÆRDIANSÆTTELSE Torsdag, den 16. maj 2013 v/advokat Birte Rasmussen, Aalborg KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? 2 1 SKM 2011.406: Værdiansættelse

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

Artikler. Vedtægtsændringer allokeret udbytte. Af advokat Nicolai Thorsted, advokataktieselskabet Horten og cand.merc.jur. Erik Banner-Voigt, IQ Tax

Artikler. Vedtægtsændringer allokeret udbytte. Af advokat Nicolai Thorsted, advokataktieselskabet Horten og cand.merc.jur. Erik Banner-Voigt, IQ Tax 1762 Artikler 358 Vedtægtsændringer allokeret udbytte Af advokat Nicolai Thorsted, advokataktieselskabet Horten og cand.merc.jur. Erik Banner-Voigt, IQ Tax Artiklen behandler muligheden for uden skattemæssige

Læs mere

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Udarbejdet af: Sarah Nordahl-Pedersen og Camilla Tilgreen Bruncke Afleverings dato: Den 17. maj 2010 Vejleder: Marianne Mikkelsen

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

HOLDINGSELSKABER - anvendt som led i virksomhedens generationsskifte

HOLDINGSELSKABER - anvendt som led i virksomhedens generationsskifte Aalborg Universitet Speciale på Cand. Merc. Aud. registreret revisor HOLDINGSELSKABER - anvendt som led i virksomhedens generationsskifte Forfattere: Mads Bjørndal og Klaus Viborg Pedersen Vejleder: Henrik

Læs mere

F U S I O N S P L A N

F U S I O N S P L A N F U S I O N S P L A N For Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Sektorallokering Danmark (under navneændring til Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Danske Aktier) CVR-nr. 18226243

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009.

Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009. NYT Nr. 9 årgang 6 SEPTEMBER 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering LOVGIVNING MV. Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009. SKATs vejledning om værdiansættelse

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 5. juli 2007 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 5. juli 2007 * DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 5. juli 2007 *»Direktiv 90/434/EØF fælles beskatningsordning ved fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og ombytning af aktier national afgørelse, hvorved en ombytning

Læs mere

Holdingselskaber teori og praksis Maj 2008 Aarhus Universitet Handelshøjskolen i Århus

Holdingselskaber teori og praksis Maj 2008 Aarhus Universitet Handelshøjskolen i Århus Kandidatafhandling Juridisk Institut Cand. merc. aud. Forfatter: Martin Jochens Lück Vejleder: Liselotte Hedetoft Madsen Holdingselskaber teori og praksis Maj 2008 Aarhus Universitet Handelshøjskolen i

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR.

Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR. - 1 Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL 2014 HD(R) Virksomhedsomdannelse og vejen dertil Nina Agnete Jensen HD(R) Afgangsprojekt Dato: 12. maj 2014 Antal anslag: 127.376 Antal normalsider: 56 Censor: Vejleder: Henrik

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 7. august 2006 EM 2006/30 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund: Lovforslaget er en del af den fornødne lovgivning for at kunne gennemføre den omstrukturering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING DA N S K GOL F U N ION Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING APRIL 2011 Forord Skattemæssigt adskiller golfklubber sig reelt ikke fra andre idrætsforeninger, men golfsporten adskiller sig

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere