Rapport fase 2, Vega Merliv, delprojekt: Aften / Natteliv. Inge Lange og Karin Naldahl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport fase 2, Vega Merliv, delprojekt: Aften / Natteliv. Inge Lange og Karin Naldahl"

Transkript

1 Rapport fase 2, Vega Merliv, delprojekt: Aften / Natteliv Inge Lange og Karin Naldahl 2009 Man kan skabe glæde og liv ved at investere 15 minutter med en bestemt, genkendelig dagsorden i et ældre menneskes liv. Bare være der, fuldt og helt, kun for hende! University College Nordjylland: Projektkonsulenterne

2 Agnete på 87 år har boet i plejebolig siden Agnete har nemt til at blive vred og råbe af medbeboere og personale. Når Agnete har været vred og opfarende, har hun svært ved at falde til ro igen, hvilket bl.a. betyder, at hun sover uroligt og meget afbrudt om natten. Indsatsen for Mere Liv i Agnetes aften- og natteliv tager afsæt i, at aftenpersonalet giver Agnete fodbad. Dette samværs-tiltag fra projektets Idekatalog (genereret i projektfase 1) er valgt, fordi Agnete altid har nydt at komme i bad, få parfume på og være velsoigneret. I begyndelsen er Agnete overrasket over, at personalet vil vaske hendes fødder. Vil I virkelig det? Efter fodbadet får Agnete fødder og ankler smurt ind i creme, senere kommer aftenhjælperen ind med the og smurte madder til hende. Agnete nyder sit fodbad. Efter et par uger siger hun, når personalet hjælper hende i nattøjet: Og bagefter skal jeg have fodbad, ligesom hun smilende og glad fortæller dagpersonalet om sine aftenfodbade. Aftenpersonalet registrerer, at Agnete oftest er i godt humør efter at være påbegyndt sit fodbad. Hvis Agnete bliver vred og råbende i plejeboligens fællesareal, er hun (modsat tidligere) let at hjælpe ind på sin stue igen. Tilsvarende registrerer natpersonalet også mindre afbrudt søvn hos Agnete, ligesom der er mærkbar ændring, hvis Agnete farer op om natten. Agnete er da både lettere at tale til ro og at hjælpe i seng igen. Agnete kan med andre ord fortsat blive fanget i sin egen vrede, men er generelt langt mere smilende og talende; synger og fortæller historier. Aftenpersonalet retter også deres opmærksomhed på om, der er tilstrækkelig kontakt med Agnete om eftermiddagen. Agnete skal ikke føle at hun er glemt, men at vi ser hende. Det kan gøres ved at stikke næsen ind til hende og sige hej og spørge, om hun vil have et glas saft eller at lade døren stå åben ud til fællesarealet og vinke ind til hende af og til. Eller at være åben for andre måder for kontakt. De små successkridt - og historier fortsætter. Agnete ser nu gamle TV film fra sin egen tid, hun strikker, hører musik, hygger sig hos sig selv m.m. Tre måneder efter fodbadet blev påbegyndt hos Agnete, skriver personalet i Forandringscirklen (PDSA cirkel 1 ): Vores mål var at gøre Agnete mere glad og mere rolig om aftenen, samt give hende mulighed for en bedre nattesøvn. Vi har nået målet. Agnete er mere glad og udadvendt i dagligdagen, hun sover oftere igennem om natten, er sjældent helt oppe i det røde felt, hun kan fjante, synge, fløjte, fortælle om gamle dage osv. Vi har lært, at med få midler kan man gøre hverdagen bedre for et ældre menneske. Man kan skabe glæde og liv ved at investere 15 minutter med en bestemt, genkendelig dagsorden i et ældre menneskes liv. Bare være der og være der fuldt og helt kun for hende. Det har været fantastisk at se Agnetes udvikling. 1 *PDSA cirkel: P = plan (planlægge), D = do (gennemføre), S = study (vurdere effekt), A = act (næste handling) 2

3 Projekterfaringer i fase 2 med fokus på beboere og personale Historien om Agnete, hvis navn er anonymiseret, er blot én blandt mange succesfortællinger fra Fase 2 i del-projektet Aften / Natteliv. Erfaringerne fra Fase 2 viser, at den o!entlige ældreomsorg i plejebolig og Leve-bomiljø i vid udstrækning lykkes i forhold til at tilrettelægge aften og nattelivet. Samtidig har afprøvningen af Idekatalogets forslag til konkrete samværsmuligheder og aktiviteter vist, at en større bevidsthed og j målrettethed i relation til at udvælge en enkelt idé og fastholde indsatser i forhold til denne, rummer et stort potentiale. Et potentiale for at inkludere det ældre menneske i sociale fællesskaber og gøre den ældres aften - og verden - meningsfuld og glædesfyldt. En bevidst tilrettelæggelse af den gamles aftenliv i plejeboligen kan facilitere meningsfuldhed og tilfredshed, som kan bæres med ind i natten; evt. også med ind i den efterfølgende dag. Med målrettet og tålmodig indsats for at gå med-bitte-små skridt igennem Forandringscirklerne kan Gennembrudsmetoden således give nye og positive resultater hos beboere med nedsat trivsel. Fx beboere, der har vanskeligheder med at indgå i plejeboligens fællesskaber, herunder at være i kontakt med medbeboere og personale, beboere i sorg eller krise, beboere med adfærdsmæssige problemer grundet demens, m.v. Alle deltagende institutioner har i fase 2 afprøvet metoden hos beboere med sådanne problemer. Institutioner, der har formået at fastholde en praksis efter metodens anvisninger, har kunnet dokumentere individuelle solstrålehistorier, som fx Agnetes historie eller Ingeborgs historie (se avisartikel, bilag I+ II). For personalet har arbejdet med at afprøve metoden betydet faglig udvikling. Det giver faglig stolthed, glæde og meningsfuldhed at opleve de positive ændringer og trivsel hos beboerne. De mange usynlige omsorgstiltag personalet giver beboerne i plejeboligens aftenpraksis, kan nu synliggøres og kommunikeres til andre, både internt og eksternt. Personalet i Terndrup beskriver, at de nu får feed-back på deres arbejde. I Caspershus oplever personalet, at de andre afdelinger i plejehjemmet bliver nysgerrige efter at vide, hvad der foregår i projektafdelingen. Vi vil også være med. Brug af metoden giver fokus på den enkelte beboer, ligesom cirklerne opleves som et godt evalueringsredskab i det daglige arbejde. På minus siden oplever de fleste praktikere, at dokumentationen i PDSA cirklen er vanskelig og tidskrævende. Der har i den forbindelse været behov for en del støtte fra projektkonsulenterne. I andre tilfælde har vanskelighederne med brugen af PDSA cirklen imidlertid også medført en kreativ anvendelse af anden dokumentation (fx et almindeligt kladdehæfte som samtale redskab ). Der er ikke fuld enighed om, hvorvidt arbejdet med metoden tager mere tid. Den ekstra tid, vi anvender hos beboeren, får vi jo tilbage, når arbejdet generelt glider lettere. De fleste synes dog, at den skriftlige dokumentation er tidskrævende. 3

4 Hvordan har de deltagende institutioner afprøvet metoden i fase 2 De deltagende institutioner i fase 2 er eller har været: - Terndrup Ældrecenter (plejebolig), Terndrup - Caspershus (Leve-bomiljø), Frederikshavn - Bålhøj Centret (Leve-bomiljø), Tårs - Caritas Plejehjem (specialplejehjem for mennesker med svær demens og svære adfærdsmæssige.. problemer), Århus. Kontrakt blev indgået med to afdelinger Institutionerne er påbegyndt projektfase 2 på forskellige tidspunkter. De har også gennemført på forskellig vis - eller er faldet fra af forskellige årsager. Terndrup Ældrecenter har gennemført fase 2 i perioden 1. juni 2008 til ca. 1. marts 2009, hvorefter der har været en glidende overgang til fase 3 (fx spredning via avisartiklen med Ingeborg, bilag I + II). Terndrup har afprøvet forandringsmetoden hos flere beboere med stor succes. Caspershus, der består af seks mindre huse med hver sit leve-bomilje, påbegyndte fase 2 i Hus nr 3 den 1. november De succesfulde erfaringer (Agnetes historie) har medført en løbende, lokal spredning de enkelte huse imellem, hvorunder Hus nr 3 på én og samme tid har afprøvet metoden i eget regi og spredt den videre til Hus nr 5 og nr 6. Det er blevet et mål i Caspershus, at alle seks huse gradvis afprøver og implementerer forandringsmetoden. Bålhøj Centret kom aldrig rigtigt i gang med fase 2 - trods mange forsøg på at støtte op om projektet fra vores side som projektkonsulenter. Personalet kunne ikke se sig selv ind i projektidéerne. Hvordan kan vi arbejde med de idéer, det er jo det, vi altid har gjort? Det skal samtidig understreges, at Bålhøj Centret er et velfungerende levebomiljø, hvor værdigrundlaget for leve-bomiljø konceptet er fuldt implementeret i centrets praksis. Bålhøj Centret ville gerne have været med til at generere idéer i projektfase 1. Vi har rigtig mange idéer at videregive! Bålhøj trådte ud af projektfase 2 i foråret Plejehjemmet Caritas har under fase 2 oplevet meget vanskelige arbejdsmæssige forhold medførende, at de to involverede afdelinger har måttet revurdere deres deltagelse og fratræde projektet. Den ene afdeling har dog nået at indsamle erfaringer i forhold til projektmetodens anvendelighed hos to beboere. Caritas plejehjem er interessant i Vega Merlivs projekt sammenhæng, idet beboerne her di!erentierer sig fra beboerne i de øvrige deltagende institutioner. Samtlige beboere i Caritas har svær demens - og dermed oftest meget hastig reduktion af sociale, mentale og fysiske funktioner. Samtlige beboere har ligeledes svære adfærdsmæssige problemer og er indflyttet i Caritas grundet manglende muligheder for at få dækket basale behov og/eller opnå et hverdagsliv i en anden almindelig plejebolig. De få erfaringer med gennembrugsmetoden, som Caritas 4

5 har indsamlet, viser, at metoden har været anvendelig hos de to beboere. Det har givet mere ro og mere meningsfuld kontakt med beboerne. Grundet de arbejdsmæssige problemer i denne afdeling er Caritas udtrådt af projektet primo august Et fællestræk for de tre deltagende institutioner (Terndrup, Caspershus, én af deling på Caritas), er, at praktikerne har benyttet forandringskatalogerne som afsæt til afprøvning af konkrete indsatser hos udvalgte beboere. Primært hos beboere, der af forskellige grunde skønnes at have trivselsproblemer. Det er ganske få af idékatalogets 18 konkrete forslag, der er anvendt. Praktikerne har hurtigt fundet frem til, hvilken intervention, de ønskede at afprøve. Hos samtlige beboere, hvor metoden er afviklet i henhold til PDSA cirklens hensigt, har det været med stor succés for beboeren. Den valgte idé vokser undervejs i afprøvningen; giver anledning til, at idéen a!øder en ny idé hos beboeren, der a!øder endnu en ny idé osv. Erfaringerne viser dermed, at idéer, der er forankret i én konkret praksiskultur, tolkes og translateres ind i nye meningsforståelser og handlingsformer, når idéen overføres til en anden praksiskultur. Eller m.a.o: Praksis gør idéen til sin egen.5 Projekterfaringer i fase 2: Hvad skal til for at det lykkes Praktikerne i de deltagende institutioner peger alle på nogle bestemte faktorer, der nødvendige for at opnå succes med forandringsmetoden. Faktorerne er (i uprioriteret rækkefølge): - Der skal være to personaler til at arbejde med metoden hos en beboer - af hensyn til kontinuiteten og muligheden for at sparre med hinanden i forhold til forandringscirklerne - Der skal afsættes ugentlig tid til dokumentation og gensidig sparring med kollega, ca 15 min pr dokumentation - når man er trænet - Det er vigtigt at inddrage det modsatte vagthold så snart metoden tages i anvendelse hos en beboer - af hensyn til kontinuiteten - Vigtigt at tale om både metoden og dens resultater (succeshistorierne) i afdelingen dette giver større kollegial forståelse for arbejdet og fremmer egen gå-op-mod - Opbakning og tydelighed fra ledelsens side er vigtig, især i forhold til forventninger til kollegialt samarbejde / tilbagemeldinger om forandringer hos beboerne - Tålmodighed og vedholdenhed fordi det er de små skridt - Eksternt samarbejde med andre (her projektkonsulenterne i UCN) Med denne rapport vil vi som projektkonsulenter sige tusind tak for samarbejdet i fase 2 med jer i praksis. Det har været berigende at følge jer - og at følges med jer - i projektet. Det har givet et stort indblik i, hvor meget der lykkes - og yderligere har potentiale for at lykkes - i den komplekse, ofte travle hverdag i ældreomsorgen. Det lykkes alene, fordi I vil det. Vi glæder os til at se, hvad der yderligere kommer til at gro frem af projektet i fase 3. 5

6 Inge Lange, ergoterapeutuddannelsen og Karin Naldahl, sygeplejerskeuddannelsen - UCN Vedlagt : *Bilag I + II: Avisartikel om Ingeborg i Terndrup Ældrecenter, 12. Maj 2009, Nordjyske Stifttidende *Bilag III: Fortælling om Ingeborg *Bilag IV: Fortælling om Klara *Bilag V: Opsamlede erfaringer i projekterne - De gode råd på vej mod succes 6

7 SVALBARD : Kronprins Haakon (tv), kronprinsesse Victoria og kronprins Frederik på taket til luftforskningsstasjonen på Zeppelin-fjellet ovenfor Ny-Ålesund på Svalbard torsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX / POOL n Royalt træf på Grønland Side 22 Balder snød døden Side 20 Gigantisk træ skal fældes Sid 21 ET HAMREN- DE stort grantræ i Rold Skov står for at skulle fældes fordi Røn- TIRSDAG 12. maj Groft svineri i Bies have MARIAGERFJORD: Det harmonerer skidt med Mariagerfjord Kommunes nye image som landets reneste, at Hobros eneste park ligner en grisesti. Side 2-3 I klemme to gange SOMMERHUS: Laurits og Ella Knudsen har ikke haft held i sprøjten de to gange, de gerne ville bygge på deres sommerhus i Helberskov MERE LIVSKVALITET I DE GAMLES HVERDAG Side 4 Columbusæg mangler REBILD: Den fælles bestyrelse for skolerne i Suldrup, Sønderup og Kirketerp har endnu ikke fundet en løsning, der kan redde de små skoler. Side 8 Ådal pudses op med pleje AARS: Den smukke natur får en hjælpende hånd i Tvebjerg i disse dage. Naturplejere giver ådalen en række tiltrængte forbedringer. Side 10 PÅ TERNDRUP ÆLDRECENTER er Ingeborg Pedersen blomstret op efter nogle svære år med sygdom og dødsfald i den nærmeste familie. Ældrecentret deltager i et projekt, der ønsker at undersøge, hvad der er godt i gamle mennesker liv og dermed bidrage til bestræbelserne på at øge kvaliteten i ældreplejen. Ingeborg Pedersen sad tidligere meget alene med sine tanker, men siden socialpædagog Keld Jørgensen begyndte et målrettet samarbejde med Ingeborg Pedersen, er tankerne blevet lettere at tackle. I dag er Ingeborg Pedersen åben, imødekommende og udadvendt, og milevidt fra den knudrede og lettere kommanderende kone, hun var engang. Foto: Lars Pauli Side 6-7 ÅBENT HUS 16. & 17. MAJ KL DANMARKS- PREMIERE Få et GRATIS HØREAPPARAT* * med offentligt tilskud på kr , COMFORT PLUS 70 HK HDI PEUGEOT AARS Messevej Aars Tlf , fr Hverdage Søndag Aalborg: Jette Bønneland Brønderslev: Hobro:

8 (,,$0+ -# 2(%212(#$-#$ (01# &, ) &./! $ * ' 0&#0/0&!"+!"! " $ % # % % # ) % %! & $ # '! % & % ) # % % Ingeborg sluger kærlighed igen 90(&$ -&$!.0& $#$01$- ' 0 %9$2.4$01*3##$2 2(+ +(4$2.&!8&$0-$ 2(+! &$! ' " "! # $ Ingeborg Peder- sen sidder i sit værelset på Terndrup Ældrecenter og kigger lidt ud af vinduet, inden hendes blik falder på to kærlighedsromaner på bordet foran hende. Kærlighedsromaner af den helt klassiske slags. - Den der læste jeg på et par dagen. Sådan plejer det at gå. Jeg sluger i hvert fald tre-fire kærlighedsromaner om ugen, alt efter, hvor tykke de er selvfølgelig, siger hun med smil i ansigtet. Sådan har det ikke altid været, for de senere år har været hårde for Ingeborg Pedersen. I april 2004 faldt hun og brækkede fire tæer, og kunne ikke længere tage sig af sin mand gennem seks årtier. Poul Erik Pedersen blev de sidste år mere og mere dement. - Han kunne nærmest ingenting til sidst, og savede både blomster og det hele ned, når han skulle luge ukrudt i haven, siger Inge- $0-#03/ 6+#0$"$-2$0 #$+2 &$0 ( 2. #$+/0.)$*2$0 % $0+(41 /0. )$*2$2 $0$ +(4 ( &,+$1 '4$0# & 1., $0 $- #$+ % -$2470 *$2 $ 2. #$+/0.)$*2$0 $0 3#$+(4.& %2$-.& - 22$+(4 $+/0.)$*2$2 %2$-.& - 22$+(4 $0 (-##$+2 ( %(0$.4$0.0#-$#$ 2$, $ $,-(-& 0(23 +$0 *0./1+(& 4$+470$.& %51(1*$ 0,,$0 borg Pedersen. - Han var jo godheden selv, da han var sig selv. Ellers havde jeg ikke holdt på ham i 62 år. - Men jeg kunne ikke få andet lavet i flere år end at kigge efter ham og passe på ham. Det var rigtig hårdt, og for mit vedkommende var det en lettelse, da vi flyttede ind her, men Poul ville hjem, fortæller Ingeborg Pedersen. Fire år senere i 2008 flyttede Poul Erik Pedersen alene ind på demnesafsnittet på Terndrup Ældrecenter, og endnu en sten forlod Ingeborg Pedersens skuldre. Men tankerne forlod hende ikke. Midt i det hele fik hendes datter en hjerneblødning, og nærede bekymringerne i overmål. - Da min datter fik en hjerneblødning, og Poul sad deroppe helt alene, og jeg var alene her, var der godt nok mange ting at tænke på. Der var ikke rigtig nogen at snakke med, fortæller Ingeborg Pedersen. Hun har altid gået tidligt i seng, og vågner meget tidligt om morgenen. I den svære tid med mørke tanker kværnene rundt i hovedet i timevis. - Jeg har altid haft svært ved at komme i kontakt med andre mennesker, og derfor har jeg ikke været ret meget ude. Det har været hårdt at sidde herinde alene med alle tankerne, siger Ingeborg Pedersen. Poul Erik Pedersen døde 4. februar Ingeborg Pedersens datter overlevede sin hjerneblødning og har det fint i dag. En dag i det tidlige forår kommer Keld Jørgensen ind ad døren til Ingeborg Pedersens værelse. Det har han gjort så tit, men denne dag fortæller han Ingeborg om et projekt, der er i gang på ældrecentret. Et kvarter hver dag vendes dagens begivenheder, nattens- og morgendagens vagtplaner for personalet blive kigget efter. Det giver tryghed og ro at vide, hvem der er her, og hvem der kommer, siger I ngeborg Pedersen, og de to får efterhånden opbygget et tillidsforhold, der lukker mere lys ind i Ingeborg Pedersen lidt mørke og bekymrede sind. - Det er dejligt, at Keld er begyndt at komme. Nu plaprer jeg jo ikke bare ud om alting til en vildt fremmed mand, men der gik ikke længe, før vi lærte hinanden at kende, fortæller Ingeborg Pedersen. - Nu snakker vi om alt muligt. Jeg nyder at tale med Keld, siger hun. Mens snakken får Ingeborg Pedersen smurt sine ben ind i lotion. - Det er rigtig dejligt. Mine støttestrømper, får huden til at tørre ud, klø og skalle. Så det er rart, at få dem smurt #! $ Keld Jørgensen er uddannet socialpædagog og arbejder i aftenvagten på Terndrup Ældrecenter. Han har oplevet på nærmeste hold, hvordan en målrettet indsats har betydet enorme forandringer for 83årige Ingeborg Pedersen. - For et år siden så vi en knudret gammel dame, som dirigerede rundt med os. Nu møder vi en åben, kærlig og imødekommende kvinder, der hilser på alle. Det er en fantastisk oplevelse, fortæller Keld Jørgensen. Personalet på Terndrup Ældrecenter taler naturligvis med alle beboere på centret, også under fire øjne. Men deltagelsen i Merlivsprojektet har åbnet persona- "." )&2 & $ *)"/ %2".! $ ". "0 -.,'"(0 1+!". +"024. ("0 ". "0 +"024.( # 2&!"+/( "+!" -.,'"(0". /,* %. #1+$"."0 /&!"+,.$ +&/"."0 1+!". ".,+0,),$&/( +/0&010 ".,+0,),$& ". )4."+,* )!.&+$ )!.&+$ ".!" (,*-)"(/" /, & )" (1)01."))" -/3(,),$&/(",$ &,),$&/(" #,. +!.&+$".!". /(". *"!!"0 "+(")0" &+!&2&! $"++"* )&2"0 ".,+0,),$&/( +/0&010 ". "0 #,./(+&+$/&+/0&010!". &!. $". 0&) / *#1+!"0/ 1!2&()&+$ 2"! 0 /( " +1 + "."!" &))"!". # )!.&+$,$ 4)!.")&2 $"++"* #,./(+&+$ 1!2&()&+$/,-$ 2". 2"')"!+&+$,$ #,.*&!)&+$ &!"+,* )!.&+$"+/ *1)&$%"!".,$ 1!#,.!.&+$". (,**". 4)!." *"++"/(". # *&)&" # $#,)(,$ -,)&0&("." 0&) $,!" " & $& $ $& Derfor begyndte han dagligt at sætte sig ind til Ingeborg Pedersen et kvarter hver aften for at snakke lidt om da-!,,# %$ %!# # ' %!%!,(* &!! (*! '! årets Store Legedag på Kirketerp Stadion i weekenden. Det er 16. gang aktiviteten afvikles, og de mange fremmødte blev efter fællessang budt velkommen af Pia Mikkelsen som frontfigur for legedagen. På stadion var der masser af aktiviteter for alle aldre, og dagens store overraskelse var tre piger, der gav en opvisning på pladsen i dressurridning på hollandske friserheste. $!!! $ % # $%+' $ & # #,#!# #$ $ ", % " #, # % % '*# % & # *$ )$%!# '!# ' % % ind inden sengetid, siger hun. Lysten til at læse er vendt tilbage for fuld styrke efter mange år i dvale. Ingeborg % & " %! gen og fortælle, hvilket personale, der var på arbejde den følgende nat og morgen. - En kollega foreslog, at jeg smurte Ingeborgs ben ind imens, og det fik jeg faktisk lov til, siger Keld Jørgensen..,'"(0"0 "." )&2 & $ *)"/ %2".! $ %5.". 1+!". +"0 24.("0,$ ".,+0,),$&/( +/0&010,$ #&+ + &"."/ # ")/"#,+!"+.,'"(0"0 5+/(". 0 1+!"./5$" %2!!". ". $,!0 & $ *)" *"+ +"/(". )&2,$!".*"! &!. $" 0&) "/0.4 ")/".+" $" (2 )&0" 0"+ & 4)!."-)"'"+!7"+ ". 0 #,(1/"."!&."(0" -6!"+ 2&!"+ ".#.&+$,$!" *1)&$ %"!". /,*!"+ "+(")0" *"!. "'!" & 4)!."-)"'"+ %. $"++"* -.,'"(0"0 0." # /". #5./0" # /" &+!/ *)"/!". "(/"*-)". -6 *"0,!".!". 2&.(". #,.!"+ "+(")0" *"!. "'!". & 4)!."-)"'"+ +!"+ # /" #-.52"/!" &+!/ *)"!" &!"". /3/0"* 0&/( -6 1! 2 )$0" -. (/&//0"!".,$!,(1*"+0"."/ 1+!".2"'/ -6!"+ "+(")0". "'!/-)!/!"+ #/)100"+!" # /" #,.*&!)"/,$ &*-)"*"+0"."/ *"0,!". 0&) +!.". "'!/-)!/".,+(."0 ". *6)"0 0 1!2&()" (2 )&0"0"+ &+!"+ #,. #&.",*.6!". *6)0&!". / *0 )". 1!")&2 / *0 #0"+,$ + 00")&2 vedet, husker Keld Jørgensen. " "! "! " lets øjne og givet dem redskaberne til at nå endnu bedre resultater og højere livskvalitet hos de ældre. - Vi fornemmede at Ingeborg havde et behov, som vi ikke umiddelbart kunne imødekomme. Hun gik meget tidligt i seng og vågnede igen tre halv fire med tankerne moslende rundt i ho- Rigtig mange lokale borgere i alle aldre deltog i Stor forskel! ' " &**".) +! Ingeborg Pedersens svære periode med tabet af sin demente mand, som senere døde og en hjerneblødning i den nærmeste familie var i begyndelsen lukket land. - Men nu kan vi tale om det, og det er blevet legalt for Pedersen elsker at svælge i kærlighedsromanerne, og der findes ikke mange Barbara Cartland-historier på Rebild Kommunes bibliote- ker, der er gået ramt forbi Ingeborg Pedersen i Terndrup. - Kærlighedsromanerne får tankerne lidt på afstand, "! Lang vej med små skridt Ingeborg at gøre noget godt for sig selv igen, fortæller Keld Jørgensen. Selv om det er en kernekompetence på et ældrecenter, at tale med de gamle, så kræver det tillid, at den ældre oplever, at der er tid og plads til at åbne sig. - Her har vi med vedholdenhed, faste tidspunkter og små skridt af gangen oplevet at få op til Ingeborg, så hun nu viser tillid og bliver mere åben og udadvendt. Det er en enorm forandring, og fantasisk at opleve, siger Keld Jørgensen. - Uden min faste makker Jette Vestergaard var jeg aldrig kommet hertil, hvor jeg er i dag. Den faglige sparring er utrolig vigtig for, at et projekt af denne art skal kunne lykkes, siger han. + $1*' #," Terndrup Ældre- center deltager i VEGA-netværkets Merlivs-projekt "Mere liv i gamles hverdag," som forsøge at forbedre kvaliteten i ældreplejen. - Idéen i projektet er, at det er dem, der arbejder med de gamle i hverdagen, som har de gode idéer og ved, hvad der virker. Vi har samlet gode idéer fra rigtig mange ældrecentre, og så skal de bedste idéer afprøves i praksis af kollegaer på andre centre, siger Inge Lange. Hun er ergoterapeut og underviser i Aalborg, og så er hun projektkoordinator. - Vi leder med andre ord efter stjernestunder for den enkelte ældre og forsøger, om vi kan overføre det til an- og det er rart at få lidt fred, siger hun, og klapper omslaget af den hun sidder med mellem hænderne. Nu tager Ingeborg Peder- #& # % # +# # % ",,! $ % $! # dre ældre, siger Inge Lange. Det har Tenrdrup Ældrecenter sagt ja til at være med til. #.+%. &#,, (! * $ +!&0 For distriktsleder, Gitte Tougaard, handler deltagelsen i projektet både om bedre livskvalitet for centret beboere og om bedre arbejdsmiljø for de ansatte. - Kvalitet handler ikke altid sen også jævligt turen om til centret hovedindgang, hvor hun holder lidt øje med, hvem der kommer og går. - Og så er der altid nogen om penge. Her er vi meget optaget af at få det bedste ud af de rammer, vi har, siger Gitte Tougaard med henvisning til påstanden om, at der hverken er tid eller ressourcer på et ældrecenter til at lave den slags tiltag. - Vi bruger ikke en time mere. Vi gør bare tingene på en anden måde, og indsatsen kommer mange gange igen. Både i form af bedre livskvalitet for beboerne, men også i form af større arbejdsglæde blandt personalet, siger Gitte Tougaard. - Vi sætter os et konkret mål for den enkelte ældre, og med små skridt hele tiden, har det vist sig, at vi kan komme langt, konstaterer hun. På Terndrup Ældrecenter er man nu ved at være klar til at hilse på og snakke med, konstaterer hun., % % ( $! # '!#! $, % ' %#! % # ' %$ (&% (* (&%, Navne som Biker Jens og Bowler Tage var blandt af formidle resultaterne af de delprojekter, der har været gang i til resten af huset og til andre ældrecentre i og udenfor kommune. En mindre delegation fra Tenrdrup Ældrecenter talte for nyligt ved Gerontologisk Forenings Årsmøde om erfaringerne. #&!&0 (!!.' (* && Og det er en vigtig del, understreger projektkoordinator, Inge Lange. - Alle de gode metoder og eksempler skal gerne sprede sig som ringe i vandet nedefra. - På internettet skal alle kunne se forandringskataloger med tilknyttede erfaringsbeskrivelser, så de gode erfaringer bliver nogle, som alle andre også kan nyde godt af, siger Inge Lange. attraktionerne i weekendens åbne arrangement på Nysumbanen. Bag dagen stod Motorsport Nordjylland, og masser af nordjyder benyttede lejligheden til at stifte nærmere bekendtskab med Folke Race. Motorsport Nordjylland er samarbejdspartner for den populære TVserie, Zulu Djævle Ræs, og Jens Romundstad - bedre kendt som Biker Jens - var i Nysum for at give de dristigste blandt publikum en køreoplevelse for livet. Først en lille prøvetur i passagersædet, herefter var der mulighed for en "rigtig" køretur med sig selv ved rattet. Fra Zulu Djævle Ræs stammer også Bowler Tage, som bidrog med sin hurtigtsnakkende speak til første del af arrangementet. Den nederste aldersgrænse for Folke Race er 14 år, og der er ingen øvre aldersgrænse - motorklubbens ældste aktive kører kan i år fejre sin 70-års fødselsdag. /. *# +)#*#,-+ # ) flasker spiritus blev udbyttet ved et ind- brud i weekenden i centerpubben i Terndrup. Her aflistede en eller flere tyve natten til søndag en rude og foretog en indstigning i værtshuset, hvorefter alarmen gik i gang. Centerpubbens hoveddør blev derefter benyttet som flugtvej med de mange flasker spiritus. Vestergade 20, Bælum. Sælger: Anette Bruun. Køber: Lene Søgård Jensen. Ejendomsværdi kr.

9 Vega Merlivs projekt, Aften- og Natteliv, Fase 2 Bilag III Fortælling om Ingeborg Ingeborg er en kvinde på 84 år, hun har boet på Terndrup ældrecenter i 5 år. Ingeborg flyttede til ældrecenteret sammen med sin mand der pga. tiltagende demens, havde brug for hjælp døgnet rundt. Da Merlivs projektet går i gang, er Ingeborgs mand lige flyttet til en skærmet enhed på samme ældrecenter, og hun bor nu alene i deres lejlighed på centret. Ingeborg søger ikke uden for sin lejlighed og afslår at deltage i aktiviteter med de andre beboere. Ingeborg er en af de beboere, der ikke stiller store krav og som klarer sig selv det meste af tiden, så i en travl hverdag er hun en af dem, som har mindst kontakt til personalet både i løbet af dagen og aftenen. Indsatsen for mere liv i Ingeborgs aften og natteliv består i at en af personalet kommer ind til Ingeborg hver aften inden sengetid, for at snakke om hvordan dagen i dag er gået og for at fortælle, hvem der er på arbejde, når hun vågner næste dag. Ud over at snakke om dagen, der er gået og fortælle om dagen i morgen, så begynder personalet også at smøre Ingeborgs fødder ind, når hun er kommet i seng. Målet for indsatsen er, at Ingeborg får en længere og bedre nattesøvn og samtidigt forsøge at opnå en tættere kontakt til hende.. I starten synes Ingeborg, at de kommer for sent ind til hende, og hun falder i søvn flere aftener under besøget, hvorefter besøget flyttes fra kl til Efter et stykke tid begynder Ingeborg at åbne op og snakke om sine bekymringer og sin sorg over tabet af sin mand, som hurtigt bliver mere og mere dement, og hun viser glæde over det daglige besøg inden sengetid. Når hun følges ned for at besøge sin mand, er hun også begyndt at hilse på personale og beboere, hvor hun før var flov over, at de skulle se hende i en kørestol. Under en af snakkene kommer det frem, at Ingeborg før i tiden har været vant til at læse, og at hun nu, hvor hun ikke bor sammen med manden mere, godt kunne tænke sig at begynde på det igen. Næste dag tager hun sammen med et personale ned på det lokale bibliotek for første gang i mange år og begynder derefter at læse bøger, som hun hver uge personligt låner og afleverer på biblioteket med hjælp fra personalet. Da Julen nærmer sig snakker Ingeborg med aftenvagten om, at hun er ked af at skulle have sin mand med hjem til sin datter juleaften, da det vil resultere i at de efter! time vil være nødt til at blive kørt tilbage til plejecentret. Med hjælp fra aftenvagten får hun taget den svære beslutning at holde jul hos sin datter uden manden, så at hun kan nyde hele juleaften sammen med familien. Uden de daglige samtaler ville Ingeborg have været alene med de svære tanker og beslutninger, som er opstået med hendes mands tiltagende demens. Ingeborgs søvnmønster har ikke ændret sig, men til gengæld er der kommet mere liv og glæde ind i hendes liv. Personalet skriver i en forandrings cirkel umiddelbart efter julen: Ingeborg nyder virkelig at få sine fødder smurt ind dagligt, ligesom hun nyder de daglige samtaler, det ses i Ingeborgs øjne udover at hun selv viser sin taknemmelighed gennem ord. Ofte får hun tårer i øjnene når hun fortæller om hvor godt hun har det lige nu og for, at hun har nogen at tale med om det vanskelige. Inge Lange, University College Nordjylland, i samarbejde med personalet i Terndrup Ældrecenter Marts 2009

10 Vega Merlivs projekt, Aften- og Natteliv, Fase 2 Inge Lange, University College Nordjylland, i samarbejde med personalet i Terndrup Ældrecenter Marts 2009

11 Vega Merlivs projekt, Aften og Natteliv, Fase 2 Fortælling om Klara Bilag IV Klara, hvis navn er anonymiseret, er en kvinde på 90 år. Klara har boet på Ældrecenter i 2 år. Klara er meget indesluttet. Hun kommer aldrig ud af sin stue og ønsker heller ikke nogen ind på stuen, men holder både medbeboere og personale på afstand. Indsatsen for Mere Liv i Klaras aften- og natteliv tager afsæt i, at personalet kommer ind til Klara et kvarter hver aften og snakker med hende om, hvordan dagen er gået. Samtidig oplyses Klara om, hvilken medarbejder der kommer næste dag og hjælper hende med den personlige pleje. Er det én, Klara godt kan lide, eller én hun bryder sig mindre om? Klara spekulerer over, hvem der mon kommer ind til hende, og det påvirker både hendes nattesøvn og hendes humør næste dag. Under snakken med Klara er det også aftenpersonalets mål at få lov at ordne Klaras seng, ryste hovedpuden, ordne dynen og glatte lagenet. Planen efterfølges med stor succes: Klara får ro på sig selv og indvilliger efter et par uger i at komme en lille tur ud på gangen når personalet har sikret sig, at det er på et tidspunkt, hvor der ikke er andre beboere på gangen. Klara nyder sine ture på gangen, ser på blomster sammen med personalet og kommer gradvist helt hen i cafeteriet på sin spadseretur. Indledningsvis under forsikring om, at der ikke er medbeboere på gangen. Senere er det også OK at gå tur, selvom Klara og hjælperen rent faktisk møder en medbeboer. Klara begynder selv at foreslå aftenhjælperen, at hendes lagen bliver ordnet eller at hun får klippet negle. Hun forslår også hjælperen om dagen at få skiftet sengetøj samme dag, som hun skal i bad og have vasket hår i stedet for at dele opgaverne over to dage. Noget Klara aldrig tidligere har villet. Tværtimod har hun altid haft megen modstand på begge dele. De små successkridt -og historier fortsætter: Klara nyder sine ture på gangen. Hun stopper ikke altid ved caféen, men vil gerne fortsætte til forhallen for derefter at gå ind i vagtstuen og se på tavlen, hvilke medarbejdere der kommer på arbejde dagen efter. Da hendes faste aftenhjælper kommer tilbage efter 14 dages ferie, sidder Klara helt ude på kanten af stolen for at fortælle hende, at hun har været faldet på badeværelset, men det var ingenting, bare lidt øm her og der, og så er der også lige en regning, som hjælperen gerne skal se på. Senere er det juletræet på gangen, der er spadsereturens mål, ligesom det er målet, at Klara får den jul, hun ønsker sig (deltage i fællesskabet med medbeboere og personale eller være hos sig selv på egen stue i overensstemmelse med det Klara helst selv vil). Klara vælger lillejuleaften som sin juleaften i selskab med andre: Under sin spadseretur på gangen, hvor Klara og hjælperen ser på juletræet, begynder hjælperen at synge en julesang, tager Klara i hånden og sammen går de omkring træet, mens de synger. Efter jul er spadsereturens mål en nystartet købmandsbutik på ældrecentret. Her beder Klara hjælperen sørge for, at der også er vindruer at købe i butikken. Klaras indesluttethed, hendes kontakt- og berøringsangst med afvisning af alle omkring sig har ændret sig markant: Klara nyder samværet, samtalen og gåturen med sine hjælpere, hun udviser interesse for sig selv og for verden uden for egen stue. Klara er kommet ind i livets strøm, og der er kommet liv i hendes hverdagsliv. Karin Naldahl, University College Nordjylland, i samarbejde med personalet hvor Klara bor Den

12 Bilag V Opsamlede erfaringer i projekterne De gode råd på vej mod succes? Hvordan kommer vi i gang? - Lederen skal ville projektet og hjælpe organisatorisk med at skabe rammer for at det kan komme i gang. - der skal være mindst 2 medarbejdere som arbejder sammen i hverdagen om at få projektet kørt i gang. - Resten af afdelingen skal informeres om projektet så at de kan forstå de små ændringer i de impliceredes arbejdsdag, samt være der til at dele glæderne med når det lykkes. - Der skal lige fra starten være et fællesskab med andre som er i gang med samme proces ) arbejdsseminarerne(. - Der skal være en ekstern støtte som kan hjælpe i gang samt se på tingene udefra. Hvordan holder vi ved?

13 - Der skal være tid afsat til at medarbejderne kan sætte sig ned og dele erfaringer og udfylde forandringscirklerne. ) ca. en kvart til en halv time om ugen(. - Erfaringerne i dagligdagen skal deles med kollegerne f. eks. på personalemøder. - Der skal være en vedvarende kontakt med og støtte fra projektkonsulenterne. - Man skal efter perioder hvor hverdagen bliver usammenhængende og afbrudt pga. ydre faktorer, ikke give op men bare notere dette i forandringscirklerne og arbejde videre fra udgangspunktet forandringer tager tid.

Fortællinger om hvad der sker, når man gør noget ved aften og nattelivet

Fortællinger om hvad der sker, når man gør noget ved aften og nattelivet Fortællinger om hvad der sker, når man gør noget ved aften og nattelivet Karin Naldahl, University College Nordjylland i samarbejde med personalet på... Udkast Marts 2009 Fortælling om Klara (Navnet er

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan

Læs mere

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp F. 22-10-1940 April 2013 Bevilget 2012 Medicinhjælp og bleer Bevilget apr. 2013 Medicinhjælp + bleer & tøj Bevilget sep. 2013 Medicinhjælp

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 3. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 3. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 3 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge3_minkrop.indd 1 06/07/10 11.21 Uge 3 l Min krop Det er begyndt at regne, og Hipp og

Læs mere

Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787

Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787 Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787 Kære konfirmander, forældre og familie og venner. Lige når foråret er allersmukkest

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Til medarbejdere. Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE

Til medarbejdere. Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE Til medarbejdere Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE Aktivt seniorliv Der er sket meget siden startskuddet for projekt Aktivt seniorliv i starten af året 2011. Styrk din hverdag

Læs mere

Hvorfor nu al den snak om innova1on?

Hvorfor nu al den snak om innova1on? PÆDAGOGISK DAG SOCIAL & SUNDHEDSSKOLEN 21. april 2010 Hvorfor nu al den snak om innova1on? "Enhver idiot, der nogensinde har taget et brusebad, har også fået en idé". Innova1on handler om hvordan man får

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Mit navn er Ásthildur Eygló Ástudóttir, jeg har taget på udveksling til Island, Vík í Mýrdal, på et lille plejehjem der hedder Hjallatún. Min email adresse er: eygloo@gmail.com

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Hun er blevet gammel. Ældre udviklingshæmmede. Af Lone Marie Pedersen, lmp@sl.dk Foto: Carsten Ingemann

Hun er blevet gammel. Ældre udviklingshæmmede. Af Lone Marie Pedersen, lmp@sl.dk Foto: Carsten Ingemann Ældre udviklingshæmmede Vi prikker til hendes erindring Frida er blevet gammel og mister flere og flere færdigheder. Socialpædagog Monica Andersen er en af de medarbejdere, der skal hjælpe Frida med at

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Final. Nat med kniv? Manuskript. [1]--- [2]--- [3]--- [4]--- [5]--- [6]--- [Zero]--- [1i]--- [2i]--- [3i]--- [4i]--- [5i]

Final. Nat med kniv? Manuskript. [1]--- [2]--- [3]--- [4]--- [5]--- [6]--- [Zero]--- [1i]--- [2i]--- [3i]--- [4i]--- [5i] Final Nat med kniv? Manuskript [1]--- [2]--- [3]--- [4]--- [5]--- [6]--- [Zero]--- [1i]--- [2i]--- [3i]--- [4i]--- [5i] Dette er en tidslinje over filmen. Gennem manuskriptet vil vi sige, hvor vi er. Filmen

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Hverdagsfortællinger om det gode ældreliv. Kolding Kommune

Hverdagsfortællinger om det gode ældreliv. Kolding Kommune Hverdagsfortællinger om det gode ældreliv Med Ebbe på tur i centret Tema: Lokalsamfundet og Vonsildhave Ebbe har et job. Han kører med kioskvognen rundt til alle boligerne på Vonsildhave to gange om dagen.

Læs mere

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase.

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Overgang fra mellemtrin til ældste trin samtale med 6. kl. Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Det er en meget anderledes arbejdsform, men

Læs mere

GENTOFTE PLEJEBOLIGER. Pårørende til beboere på Ordruplund

GENTOFTE PLEJEBOLIGER. Pårørende til beboere på Ordruplund GENTOFTE PLEJEBOLIGER Pårørende til beboere på Ordruplund 1 Velkommen til pårørende på Ordruplund Denne folder er til dig, der er pårørende til en beboer på Ordruplund. Heri kan du finde praktiske oplysninger

Læs mere

Nu er det blevet eftermiddag. Solen er ved at gemme sig. Fra vinduerne skinner der gult lys. Snart er det aften.

Nu er det blevet eftermiddag. Solen er ved at gemme sig. Fra vinduerne skinner der gult lys. Snart er det aften. Vilja, mor og morfar bor på en gård, der ligger øverst oppe på en bakke. Herfra løber Vilja ned ad stien, når hun skal i skole. Når skolen er slut, maser hun igen op ad bakken, træt og sulten. Om vinteren

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 1 og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 med udgangspunkt i Søren Ulrik Thomsens digte: Det værste og det bedste Et eksempel på evaluering af komplekse, subjektive og helt umålelige processer.

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 8. Emne: Familie og arbejde HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 8 Emne: Familie og arbejde side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 8. Emne: Familie og arbejde HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 8 Emne: Familie og arbejde side 1 Uge 8 Emne: Familie og arbejde Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 8 Emne: Familie og arbejde side 1 HIPPY HippHopp Uge8_familie.indd 1 06/07/10 11.25 Uge 8 l Familie og arbejde Ved

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus Vi er nu trådt ind i sommerperioden 2015, og dette kan allerede mærkes. Der nærmer sig sol- og strandvejr, og vi kan allerede nu se et højt aktivitets niveau ud af huset for mange af beboerne i klynge

Læs mere

Meningsfuld hverdag for dig Historier om rehabilitering K O L D I N G K O M M U N E

Meningsfuld hverdag for dig Historier om rehabilitering K O L D I N G K O M M U N E intr Meningsfuld hverdag for dig Historier om rehabilitering K O L D I N G K O M M U N E Meningsfuld hverdag for dig Meningsfuld hverdag for dig er en rehabiliteringsindsats for beboere på kommunens plejecentre.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

udfordrer kristne fællesskaber

udfordrer kristne fællesskaber 101 Mennesker med autisme og Aspergers syndrom udfordrer kristne fællesskaber Det er ikke særlig kaffehyggeligt, når der er en med, som hele tiden ødelægger det kaffehyggelige fællesskab, siger Henrik

Læs mere

Demenskonference 22. februar 2016. Udvikling af et mere demensvenligt samfund Et ledelsesperspektiv set fra Give

Demenskonference 22. februar 2016. Udvikling af et mere demensvenligt samfund Et ledelsesperspektiv set fra Give Demenskonference 22. februar 2016 Udvikling af et mere demensvenligt samfund Et ledelsesperspektiv set fra Give Min baggrund: Plejehjemsassistent og praktiker og meget optaget af dementes hverdag. Dvs.

Læs mere

Værdighed den røde tråd i ældreplejen

Værdighed den røde tråd i ældreplejen Værdighed den røde tråd i ældreplejen Gerontologisk Selskabs Årsmøde 2015 Summemøde 2 min. Hvad er værdig ældrepleje for dig? Opsamling i plenum 1 Se nærmere til Hvad ser du søster her i min stue? En gammel,

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Go aften! En mulighed for gamle mænds hverdagsliv - eller betingelser vi ikke. Inge Lange Ilone Dolmer Nov. 2007

Go aften! En mulighed for gamle mænds hverdagsliv - eller betingelser vi ikke. Inge Lange Ilone Dolmer Nov. 2007 Go aften! En mulighed for gamle mænds hverdagsliv - eller betingelser vi ikke Inge Lange Ilone Dolmer Nov. 2007 Indfaldsvinkler Hvad ved vi om gamle mænds aften og natteliv Hvad ved vi om gamle mænds aften

Læs mere

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen Sådan bygger I parforholdet op igen Foto: Scanpix/Iris Guide Juni 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Plej parforholdet på ferien 12 sider og undgå skilsmisse Plej parforholdet på ferien

Læs mere

Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue

Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue Overgang fra hjem til vuggestue. Vuggestuen er ofte barnets første rigtige møde med nye og anderledes omgivelser, hvor det indgår i en sammenhæng med andre børn

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh..

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh.. MANUSKRIPT Scene 1: Gang + farens soveværelse om aftenen. Anna står i Hallen og tørrer hår foran spejlet. Hun opdager en flimren ved døren til farens soveværelse og går hen og ser ind. Hun får øje på sin

Læs mere

Min bog om Baunegård 1

Min bog om Baunegård 1 Min bog om Baunegård 1 Velkommen til Baunegård Denne lille bog er til dig, da du skal flytte ind på Baunegård. I bogen kan du læse eller få læst højt, hvad Baunegård er. Midt i Værløse ved en dejlig stor

Læs mere

Restaurant Petit. Før du læser bogen

Restaurant Petit. Før du læser bogen OPGAVER TIL Restaurant Petit NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 1. Læs teksten på bagsiden af bogen Hvor er Jacob og Lone henne? Hvad laver de? Hvorfor tænker Lone på at rejse hjem? Snak om, hvad I synes

Læs mere

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Februar 2010 Til dig som bor hos plejefamilie 6-12 år Februar 2010 Udgivet af: Grønlands Selvstyre 2010 Departementet for Sociale

Læs mere

Scenarie 1 Let adgang til ressourcer og gode individuelle løsninger

Scenarie 1 Let adgang til ressourcer og gode individuelle løsninger Scenarie 1 Let adgang til ressourcer og gode individuelle løsninger Hvad du ønsker, skal du få... Velkommen til år 2020. I skal nu møde familien Jensen, der består af far Per, mor Ulla og deres to børn,

Læs mere

Hvordan er det at være ansat i social- og sundhedsvæsenet?

Hvordan er det at være ansat i social- og sundhedsvæsenet? Hvordan er det at være ansat i social- og sundhedsvæsenet? Spørgeskemaundersøgelse udarbejdet af JydskeVestkysten i samarbejde med FOA Sønderjylland. Figur 1 Figur 2: I alt har 516 svarpersoner svaret

Læs mere

Praksisbeskrivelse fra Island

Praksisbeskrivelse fra Island 1 Navn og hold: Anne Kronborg og Mette Asmussen 0908ssa-1 Praksisbeskrivelse fra Island By, land samt periode: Reykjavik (øst), Island marts 2011 Beskrivelse af praktikstedet: Eir er en privatejet organisation.

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Folk sætter pris på mig, fordi jeg forstår at nedtone følelsesmæssigt vanskelige situationer

Folk sætter pris på mig, fordi jeg forstår at nedtone følelsesmæssigt vanskelige situationer side 1 Ja Nej? 1 Jeg har bemærket, at når jeg er sammen med en meget følelsesbetonet person, er jeg overraskende rolig og upåvirket Somme tider oplever jeg følelser, der bringer mig ud af ligevægt og forvirrer

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Værdighedspolitik i Middelfart Kommune

Værdighedspolitik i Middelfart Kommune Social- og Sundhedsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt,Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Dato: 14. april 2016 Sagsnr.: 2015-013258-1 Telefon +45 8888 5500

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

HVERDAGENS KAMPE FOR FANDEN, JENS!

HVERDAGENS KAMPE FOR FANDEN, JENS! FOR FANDEN, JENS! 31 En personlig beretning af Jens Rønn om faglige ambitioner og angsten for at blive syg igen. Af Jens Rønn Jeg hører sjældent musik. Ja, det er ikke mange gange i mit liv, jeg har hørt

Læs mere

Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Sophienborg 22. november 2011

Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Sophienborg 22. november 2011 Job, Social og Sundhed Ældre og Sundhed Rapport fra Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Sophienborg 22. november 2011 Tilsynsførende: Afdelingschef Inge Ketelsen Specialkonsulent Christian Blaase Johansen

Læs mere

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv Guide MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Læs her 12 hvordan du kommer videre sider Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv GUIDE INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller Bliss er mit liv Hayla Søndergaard fortæller Præsentation Jeg hedder Hayla Søndergaard. Jeg er 20 år og har CP. Jeg bor på Østerskoven i Hobro - her har jeg boet de sidste 3 et halvt år.. Jeg er lidt brasiliansk

Læs mere

Mikkel og Line får stråler

Mikkel og Line får stråler Mikkel og Line får stråler En bog for børn om at få strålebehandling Aarhus Universitetshospital Onkologisk Afdeling D Stråleterapien Mikkel og Line får stråler Denne bog handler om Mikkel og Line. De

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Referat fra dialogmøde i Børnehuset Planeten

Referat fra dialogmøde i Børnehuset Planeten Referat fra dialogmøde i Børnehuset Planeten Afholdt den 6. september 2016 i Børnehaven Planetens daglige leder, Sus, indledte med at fortælle om målet for mødet. Ledelsen har et ønske om at få en forældregruppe,

Læs mere

Udvikling af det gode måltid i praksis via medarbejderdreven innovation Underviserkonference Nyborg Strand 17.8.2011

Udvikling af det gode måltid i praksis via medarbejderdreven innovation Underviserkonference Nyborg Strand 17.8.2011 Udvikling af det gode måltid i praksis via medarbejderdreven innovation Underviserkonference Nyborg Strand 17.8.2011 Birgitte Højlund ergoterapeut master i Adult Education og HR development b.hoejlund@live.dk

Læs mere

Nøgen. og på dybt vand

Nøgen. og på dybt vand Nøgen og på dybt vand Hver søndag aften tropper en flok nordjyder op i Sofiendal Svømmehal i Aalborg. De samles for at svømme og svede i saunaen. Og så er de nøgne. Tekst og foto af Michala Rosendahl For

Læs mere

Kommunale tilsyn på plejecentre Vejle Kommune 2013 Meta Mariehjemmet Tilsynsrapport udarbejdet af Sundhedsfaglig Konsulent Lis Linow Velfærdsstaben

Kommunale tilsyn på plejecentre Vejle Kommune 2013 Meta Mariehjemmet Tilsynsrapport udarbejdet af Sundhedsfaglig Konsulent Lis Linow Velfærdsstaben Kommunale tilsyn på plejecentre Vejle Kommune 2013 Meta Mariehjemmet Tilsynsrapport udarbejdet af Sundhedsfaglig Konsulent Lis Linow Velfærdsstaben 2 Indhold Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn... 3 Tilsynets

Læs mere

dilemma En Banegård Hvordan vil du handle? Begrund hvorfor?

dilemma En Banegård Hvordan vil du handle? Begrund hvorfor? ? En Banegård Bodil er ny i leve- og bomiljøet. Da hun i sin tid blev introduceret til stillingen som social og sundhedsassistent fik hun at vide, at man her tog meget hensyn til beboernes individuelle

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Plejehjemsliv 2012 - med frisørens øjne. Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for

Plejehjemsliv 2012 - med frisørens øjne. Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for ofte om dårligt arbejdsmiljø, stort sygefravær eller sjusk med medicinbehandlingen. Her får vi en tilstandsrapport

Læs mere

Nøgen. og på dybt vand

Nøgen. og på dybt vand Nøgen og på dybt vand Hver søndag aften tropper en flok nordjyder op i Sofiendal Svømmehal i Aalborg. De samles for at svømme, svede i saunaen og sludre over kaffen. Og så er de nøgne. Tekst og foto af

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

herunder: Samarbejdet mellem forældre & Må jeg være med?

herunder: Samarbejdet mellem forældre & Må jeg være med? Familiepladser i Gullandsgården, herunder: Samarbejdet mellem forældre & personale i Familiepladsregi. Må jeg være med? Hvad er en Familieplads En familieplads er en særlig plads i en almindelig daginstitution,

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 20. januar Journalnummer. tilsynsbesøg.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 20. januar Journalnummer. tilsynsbesøg. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Opholdsstedet Vangagergaard Dato

Læs mere

Værdien af sensorgulve på Tistrup Plejecenter

Værdien af sensorgulve på Tistrup Plejecenter Værdien af sensorgulve på Tistrup Plejecenter Af Kristine Pedersen Opsætningen af sensorgulve på Tistrup Plejecenter skete på initiativ fra Varde Kommune, da det nye plejecenter på Yderikvej skulle bygges.

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

HERNINGSHOLMSKOLEN. Prale-Patrick. Gennemskrivning 9. Mette Møller Grout & Jon Nørgaard Poulsen 03-06-2009. Til Station-Next, Nisse. Manuskript.

HERNINGSHOLMSKOLEN. Prale-Patrick. Gennemskrivning 9. Mette Møller Grout & Jon Nørgaard Poulsen 03-06-2009. Til Station-Next, Nisse. Manuskript. HERNINGSHOLMSKOLEN Prale-Patrick Gennemskrivning 9 Mette Møller Grout & Jon Nørgaard Poulsen 03-06-2009 Til Station-Next, Nisse. Manuskript. 1. Ext. Bænk i skolegården. Dag. PATRICK og JOSEFINE sidder

Læs mere