Generel Klinisk Studieplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generel Klinisk Studieplan"

Transkript

1 Sundhedsfaglige Højskle Sygeplejerskeuddannelsen Vibrg/Thisted Afdeling Vibrg Juli 2011 Generel Klinisk Studieplan Mdul 12 Selvstændig prfessinsudøvelse Lungemedicinsk afsnit M13-2 Reginshspitalet Vibrg Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Lungemedicinsk afsnit M13-2 er en del af medicinsk afdeling på Reginshspitalet Vibrg, Skive. Medicinsk afdeling har specialfunktin i nefrlgi, kardilgi, gastrenterlgi g hepatlgi, hæmatlgi, endkrinlgi, infektinsmedicin, lungemedicin g dermatlgi. Medicinsk afdeling ledes af en ledende verlæge g en versygeplejerske indenfr de rammer, der er fastsat af hspitalsledelsen. Se hjemmesiden: Den daglige læge- g sygeplejefaglige ledelse af afsnit M13-2 g lungeambulatriet varetages af specialeansvarlige lungemedicinske verlæge, en afdelingssygeplejerske, samt t suschefer. Se M13-2 s hjemmeside fr yderligere plysninger: Samarbejdsrelatiner Den tværfaglige persnalegruppe består af sygeplejersker, scial- g sundhedsassistenter g læger. Desuden har vi tæt samarbejde med fysiterapeuter, sekretærer, prtører g rengøringsassistenter/køkkenpersnale tilknyttet afsnittet. Sygeplejestuderende, ssu-elever g lægestuderende indgår gså i samarbejdet. Patient/brger kategrier Vres hvedpgave er at udrede, behandle g pleje patienter med lungemedicinske sygdmme samt patienter med almen medicinske sygdmme. Vre patientkategrier er patienter med: Behv fr udredning fr cancer pulmnales krnisk bstruktiv lungesygdm (KOL) - emphysem/krnisk brnchitis lungecancer i terminal fase empyem tuberkulse pneumthrax pneumni astma allergi herunder hypsensibilisering Uddannelsesafdelingen Side 1 af 14

2 arbejdsbetingede lungelidelser andre specielle lungesygdmme, sarkidse g lungefibrse andre almenmedicinske patienter Se desuden hjemmesiden under verskriften: Præsentatin af M13-2, Lungeambulatriet g Lungemedicinsk dagafsnit M2114. Centrale kliniske prblemstillinger Vi yder sygepleje til akutte g krnisk syge patienter indenfr venstående patientkategrier. De centrale kliniske prblemstillinger er dermed sygepleje til patienter med: Respiratinsprblemer Ernæringsprblemer Frstyrrelser i væskebalancen Obstipatin / diarré Kvalme / pkastning Immbilitet Nedsat evne til at varetage persnlig pleje Smerter Feber Skiftende bevidsthedsniveau Kredsløbsfrstyrrelser Prblemer med hud g slimhinder Pleje til terminale patienter. Kntakten med pårørende til alvrligt syge patienter Tværfaglige g tværsektrielle frhld I det daglige samarbejder afsnittets persnale tværfagligt fr at kunne planlægge g udføre et ptimal pleje-, behandlings- g udredningsfrløb til den enkelte patient. Vi mdtager primært patienter med lungelidelser fra akut mdtageafdeling, A24. Endvidere mdtager vi patienter til Nn Invasiv Ventilatinsbehandling (NIV) fra bl.a. intensiv afd., desuden direkte fra hjemmet evt. i samarbejde med hjemmesygeplejersken, hvis patienten har en åben indlæggelse. I frhld til patienter med cancer pulmnales g pleuradræn samarbejder vi med thraxkirurgisk afdeling g lungemedicinsk afdeling på Reginshspitalet Århus. Lungeambulatriet er en tæt samarbejdspartner i frhld til akutte g subakutte indlæggelser, samt pfølgning af patienter efter udskrivelse fra afsnittet. I klinisk fysilgisk afdeling fretages udvidede lungefunktinsundersøgelser mhp. diagnstisering af KOL g astma, samt graden heraf. Fysiterapeuterne her deres daglige gang i afsnittet hvr de behandler, underviser g vejleder patienterne i frhld til phbning af sekret i lungerne, mbilisering g håndtering af deres respiratin. Ergterapeuterne kan kntaktes, hvis der er behv fr hjælpemidler til den enkelte patient g/eller ptræningsplan til kmmunen. Uddannelsesafdelingen Side 2 af 14

3 Andre tværfaglige samarbejdspartnere sm vi benytter s af fr at kunne behandle patienten ptimalt er klinisk mikrbilgisk afdeling (bldprøvetagning), bikemisk afdeling, røntgen afdelingen (røntgen, ultralyds scanning, MR scanning, CT scanning mm) g patlgisk afdeling (undersøgelse af bl.a. vævsprøver). Mange patienter er kmplekse g lider ikke kun af én sygdm, hvrfr vi fte gør brug af eksperter sm f.eks.: sårsygeplejersken, diætisten, diabetessygeplejersken, psyklg, scialrådgiver g sygehuspræsten. Andre samarbejdspartnere i hverdagen er bl.a. prtørerne, sygehuskøkkenet, sygehusapteket, Midttrafik g Falck. I frbindelse med udskrivelsen af en patient samarbejder vi fte tværsektrielt med sygehusvisitatinen i kmmunen g hjemmeplejen. Her tilrettelægges behvet fr hjælp, så patienten kan fungere i eget hjem, evt. etableres midlertidige eller permanente bligændringer. Ved behv fr hjælpemidler i hjemmet kan der gøres brug af fysiterapeuterne g ergterapeuterne. Patienter kan af årsager sm, fx smertebehandling g behv fr terminal pleje henvises til Hspice Limfjrd g det palliative team. I de situatiner hvr det vurderes at patienten ved udskrivelsen har behv fr ilttilskud, installerer Medical Danmark eller AGA ilt i hjemmet efter vres anvisning. Samtidig prettes der kntakt mellem patient g ilt-sygeplejerske, sm fører jævnlige tilsyn med, m patienten får den rette iltbehandling i hjemmet. Hvis patienten ikke har behv fr ilt i hjemmet kan denne tilbydes at få besøg af KOLsygeplejersken, sm giver råd g vejledning m hvrdan sygdmmen kan mestres i hverdagen. Beskrivelse af sygeplejefaglige frhld Patientfrløb/ patientsituatiner Vre patientfrløb er: Patienter med krniske lungesygdmme g patienter med akut eksacerbatin af KOL til ptimering af deres behandling, dvs. både af lindrende, frebyggende g rehabiliterende karakter. Vi yder sygepleje hvr patientens mestring af sin sygdm vægtes højt, hvr infrmatin, medicinering, rygestp, selvbehandling g lungebgen er vigtige faktrer patienter med akutte lungesygdmme til udredning, behandling g pleje fr respiratinsprblemer patienter med lungecancer g patienter i terminalstadie patienter med almenmedicinske sygdmme til udredning, behandling g pleje. Sygeplejefaglige pgaver Der fkuseres på viden indenfr curlgi (læren m sygepleje), g viden indenfr patientlgi (læren m det at være patient), sundhedsinfrmatik, rganisatin g ledelse herunder sundhedsøknmi. Indhldet tager afsæt i praksis-, udviklings- g frskningsbaseret viden Uddannelsesafdelingen Side 3 af 14

4 Sygeplejefaget Målet er, at den studerende: Kan selvstændigt planlægge, udføre, lede g evaluere sygepleje g sikre sammenhængende patientfrløb til udvalgte patienter Ud fra dataindsamling g relevante bservatiner planlægges plejen til udvalgte patienter Mdtage nye patienter Planlægge udskrivelse Varetage stuegang mkring enkelte tildelte patienter Udføre g/eller uddelegere den planlagte pleje Evaluere den udførte pleje g planlægge nye handlinger Kan deltage i planlægning, evaluering g udvikling af generelle patientfrløb F.eks. pleje g behandlingsfrløbet til patienter med infektinstilstande g lidelser i relatin til lungesygdmme F.eks. pleje g behandlingsfrløbet til patienter med smerter Terminal sygepleje til lungesyge patienter Se i øvrigt patient/brger kategrier Kan tage hensyn til patientsikkerhed under udøvelse af sygepleje Patientidentifikatin Ved mbilisering g lejring Ved medicin administratin. Har kendskab til indberetning af utilsigtede hændelser Har kendskab til Trygfndens 10 gde råd til patienter m patientsikkerhed Tavshedspligt g aktindsigt Kan under udøvelsen af sygepleje samarbejde med patient g pårørende Infrmatin g vejledning Telefnkntakt Vurdere behvet fr inddragelse af pårørende i samarbejde med patienten Tilpasse infrmatinsniveauet Kan inddrage relevante mn- g tværfaglige samarbejdspartnere i frhld til tilrettelæggelse af patientfrløb Se tværfaglige g tværsektrielle frhld Kan beherske gældende dkumentatinspraksis, samt frhlde sig kritisk til kvaliteten af den udførte sygepleje Skrive i EPJ ved tildelte patienter Udfærdige udskrivningsrapprter Diverse bservatinsskemaer f.eks. sepsisscre, ernæringsscreening, Bradenskala Vurdere kvaliteten af egen g andres udførte sygepleje Kan beherske relevante administrative prcedurer f.eks.: Bestille bldprøver, venyler, A-punktur g BAC-test Sende henvisning til fysi- g ergterapeuterne Prøvefrsendelser Kan tage kritisk stilling til den udførte sygepleje g argumentere fr faglige Uddannelsesafdelingen Side 4 af 14

5 synspunkter Sammen med vejleder I rapprtsituatiner g til knferencer Refleksin sammen med andre elever g studerende Skriftligt via e-prtefli Kan redegøre fr muligheder g barrierer knyttet til kvalitets- g udviklingsarbejde F.eks. drøfte muligheder g barrierer fr en knkret kliniske retningslinje eller udviklingsarbejde Vurdere betydningen af denne i frhld til plejen g patienten Kan deltage i implementering af resultater fra udviklings- g frskningsarbejde i sygeplejevirksmhed Udvælg et udviklingsmråde i afsnittet g vær med i implementering Implementering af nye instrukser jævnfør e-dk Kan selvstændigt inddrage g anvende sygeplejefagets metder i tilrettelæggelse af pleje g behandling, herunder Specialiserede dataindsamlingsmetder g analyse af indsamlede data ud fra frskellige teretiske perspektiver, f.eks.: Anvende ernæringsscreskema Anvende Braden skala Anvende VAS skala Anvende skema til sepsisscre Udvalgte analysemetder i bearbejdning af sygeplejefaglige prblemstillinger Anvende sygeplejeprcessen Refleksin med kllegaer g samarbejdspartnere Tværfaglig drøftelse g analyse af udvalgt patientsituatin ved knference Lkale instrukser g retningslinjer Anvende instrukser g retningslinjer fra e-dk, herunder hygiejne g iv medicinering Anvende ksthåndbg Anvende sårbg Kliniske retningslinjer Anvende klinisk retningslinje fr temperaturmåling Anvende klinisk retningslinje fr fødesnde Lkale g natinale standarder Den danske kvalitetsmdel (DDKM) Natinalt indikatrprjekt (NIP) i frhld til patienter med KOL g lungecancer Udviklings- g frskningsarbejde Deltage i igangværende udviklingstiltag, f.eks. indsamling af data eller implementering Kan selvstændigt udøve msrg fr patienter/brgere g deres pårørende med respekt fr Uddannelsesafdelingen Side 5 af 14

6 Menneskers frskellige værdier g kultur Menneskers pfattelser g reaktiner i frbindelse med sundhed/sygdm Menneskers selvbestemmelsesret Sundhedsinfrmatik Målet med undervisningen er, at den studerende: Kan selvstændigt søge, srtere g vurdere praksis- udviklings- g frskningsbaseret viden med relevans fr prfessinsmrådet Søge dkumentatin fr sygeplejefaglige prblemstillinger g iværksatte sygeplejeinterventiner g argumentere / frhlde sig kritisk vurderende Kan beherske udvalgte elektrniske dkumentatins- g kmmunikatinssystemer med relevans fr sygeplejen på uddannelsesstedet Kan anvende EPJ, herunder plejeplanen, udskrivningsrapprt, bestille prøver g undersøgelser g hente svar På Reginshspitalets intranet E-dk På Reginshspitalets hjemmeside Organisatin g ledelse, herunder sundhedsøknmi Målet med undervisningen er, at den studerende: Kan selvstændigt priritere g lede sygeplejen til en mindre gruppe af patienter F.eks. være kntaktpersn fr 2-3 tildelte patienter Varetage stuegangsfunktinen fr tildelte patienter Plejefrmens betydning fr sygeplejen g fr den enkelte patient Kan uddelegere sygeplejemæssige pgaver til gruppen af tildelte patienter under hensyn til patientens behv g plevelse af kntinuitet medarbejdernes kmpetencer samt behv fr faglig g persnlig udvikling tid fysiske rammer nrmering øknmiske ressurcer dagens indlæggelser plejefrm Har kendskab til rganisatinens pbygning g plitikker Organisatinsplanen fr Reginshspitalet Ledelses frhld på Reginshspitalet fra afsnitsniveau til hspitalsledelsen Afdelingssygeplejerskens ledelsesmæssige vervejelser i frhld til f.eks. den daglige arbejdstilrettelæggelsesplanen, arbejdsplanen, plejefrm, øknmi g ansvarsmråder Persnaleplitik Rygeplitik Kan beherske administrative pgaver knyttet til patientfrløb Uddannelsesafdelingen Side 6 af 14

7 Udviklings- g frskningsmråder g tiltag Der er udarbejdet kmpetenceprfiler fr plejepersnalet i afsnittet. Disse er med til at sikre den videre udvikling af persnalet. Vi udvikler sygeplejen i afsnittet via sygeplejefaglige diskussiner g deltagelse i relevante kurser samt efteruddannelse. Vi arbejder med rehabilitering til patienter med KOL. Kend din KOL, et frskningsbaseret prjekt, der styres af en KOL prjektleder, lungemedicinsk verlæge, ilt- g KOL sygeplejerske. Frmålet er at følge en patient med KOL i eget hjem efter udskrivelse g give patienten handlemuligheder til at mestre sin sygdm i hverdagen. Der er udpeget specialeansvarlige fr sygeplejen, sm følger med mkring det sidste nye indenfr KOL, ernæring, rygestp, NIV, hygiejne, lungecancer, dræn g sårsygepleje. Dette frmidles videre til det øvrige persnale, der udarbejdes metdebøger m.m. Afdelingen deltager aktivt i årlige arrangementer i Det virkelige liv med fkus på lungelidelser. (Internatinale KOL-dag, Rygestpdag) Sygeplejens metder, herunder kliniske metder, refleksinsmetder samt udviklings- g frskningsmetder På afsnit M13-2 kan den studerende, afhængig af hvilket mdul den studerende er på, f.eks. se eller anvende nedenstående metder: Sygeplejeprcessen Refleksinsmetder Læge/sygeplejerskeknference / rapprt Indlæggelsessamtale Ernæringsrisikvurdering ved udvalgte patienter. Ernæringsscreening med udregning af BMI. Braden scala til vurdering af risik fr tryksår. Relevante instrukser g retningslinjer i e-dk Patientvejledninger Sygeplejefaglige Kliniske Retningslinjer: Sndeanlæggelse g temperaturmåling jf. hspitalets hjemmeside Sygeplejefaglig refleksin Beskrivelse af uddannelsesmæssige frhld Undervisningens rganisering g tilrettelæggelse Lungeafsnittet har tre kliniske vejledere, der er ansvarlige fr den kliniske undervisning. Deres navne, telefnnumre g mailadresser findes her: +i+afdelingerne/lungemedicinsk+sengeafsnit+m13-2?editin=1 I hspitalets HR-afdeling, uddannelse, er ansat en uddannelseskrdinatr g tre Uddannelsesafdelingen Side 7 af 14

8 uddannelsesansvarlige til at varetage pgaverne mkring klinisk undervisning i samarbejde med de kliniske vejledere på afsnittene. Fælles intrduktin til klinisk undervisning fr alle studerende varetages af de uddannelsesansvarlige g -krdinatr. De uddannelsesansvarlige har ansvaret fr at anvise unifrmer g mklædningsrum, samt evt. at udlevere nøgler til hspitalet. Læs mere m klinisk undervisning på hspitalet på hjemmesiden: Ca. 14 dage før den studerende begynder i afsnittet, får den studerende tilsendt en velkmstmail, med bl.a. mødetider. Den første dag intrduceres den studerende til afsnittet g den kliniske undervisning af klinisk vejleder. Det frventes at den studerende inden pstart i afsnittet har udarbejdet præsentatin af sig selv g frventninger til klinisk undervisning i sin e-prtfli g givet vejlederne adgang til sin e-prtfli. En af de første dage afhldes frventnings g planlægningssamtale, mellem den studerende g klinisk vejleder. Den studerende frbereder sig ved at sætte sig ind i den aktuelle mdulbeskrivelse g generel klinisk studieplan. Det er ligeledes vigtigt, at den studerende gør sig skriftlige vervejelser mkring sin individuelle kliniske studieplan g hvrledes den studerende bedst lærer g vurderer egne faglige g persnlige ressurcer. Sammen med de kliniske vejlederes frventninger vil disse danne grundlag fr drøftelse g planlægning af periden. I den kliniske undervisning, vil der blive lagt vægt på at den studerende pnår viden m sygeplejerskens kliniske arbejdsmråde g pøver praktiske færdigheder, samt på at den studerende udvikler kmpetencer i frhld til det beskrevne læringsudbytte fr mdulet. Undervisningen vil fregå sm refleksiner før g/eller efter en handling eller være af mere demnstrerende karakter. Den studerendes rlle i handlingen kan være iagttagende, deltagende eller selvstændigt udøvende. Klinisk undervisning fregår i en studieunit, hvr sygeplejestuderende g scial- g sundhedselever undervises g vejledes sammen af vejlederne fra de t uddannelser. En gang m ugen er der planlagt refleksin / undervisning med elever, studerende g vejleder. Alle i persnalegruppen er med til at sikre, at der er mulighed fr læring. Læringsmiljø /Studiemiljø Vi har et åbent g kreativt arbejdsmiljø med str respekt fr det enkelte persnalemedlems individuelle viden g ressurcer. Vi er parate til at invitere jer indenfr i et prfessinelt, fagligt g gdt scialt sammenhld Vi er engagerede i vrt fag, g vi frsøger at være åbne, ærlige g kreative Vi er kritiske på en psitiv g knstruktiv måde Vi stiller faglige g udviklende krav til den studerende Vi er parate til at dele vre erfaringer g viden med jer Vi vægter den pædaggiske dimensin i sygeplejen højt Vi reflekterer ver sygeplejen i afsnittet, men gså ver vres plads såvel i rganisatinen sm i det mgivende samfund Uddannelsesafdelingen Side 8 af 14

9 Vi frventer, at de studerende giver udtryk fr deres undren g hldning til den praksis, der pleves Vi værner m det psitive g knstruktive i vres hverdag Vi giver rum samt tid til at være studerende Fr at få det fulde udbytte af læringsmiljøet i afsnittet frventes det, at den studerende: Møder velfrberedt, dvs. med udgangspunkt i egne erfaringer, viden g hldninger har gjrt sig skriftlige vervejelser i frhld til læringsudbyttet fr mdulet g er startet på den Individuelle kliniske studieplan. Har sat sig ind i generel klinisk studieplan fr M13-2 g anvender Individuel klinisk studieplan Tager ansvar fr egen læring Tager initiativ g deltager aktivt i praksisfællesskabet Vejlednings- g evalueringstilbud Vejledning: Ved planlægningssamtalen strukturerer vejleder i samarbejde med den studerende den kliniske undervisningsperide i henhld til den individuelle kliniske studieplan. Ca. en gang m ugen planlægges der med en evaluerings g planlægningssamtale, hvr målene fr den frløbne uge evalueres g den efterfølgende uge planlægges (sm redskab kan empwerment evaluering anvendes) Den studerende får daglig før-, under- g eftervejledning g reflekterer i relatin til autentiske sygeplejesituatiner g træner kliniske færdigheder. Der tilstræbes, at der ca. en gang m ugen afsættes tid til refleksin ver udvalgte sygeplejesituatiner. Derudver er vejledning g refleksin rettet md at den studerende lærer at dkumentere, udvikle fagsprg, verblik g krdinering g sin evne til at relatere erfaringer fra en sygeplejesituatin til andre situatiner. Ved Fællesrefleksin mødes studerende med medstuderende g den uddannelsesansvarlige sygeplejerske. Her underviser g reflekterer de med hinanden på tværs af afsnit. Studieredskaber: E-prtfli er et bligatrisk studieredskab i den kliniske undervisning. Den indehlder en præsentatins- g en arbejdsprtfli, sm den studerende skriver i. Individuel klinisk studieplan g ugeplaner er en del af e-prtfli Den studerende giver klinisk vejleder, uddannelsesansvarlig g teretisk underviser adgang til e-prtflien, så de kan følge den studerendes skriftlige studiearbejde, g give skriftligt eller mundtligt tilbagemelding, fr at ptimere den studerendes læring Evaluering: Evaluering af den kliniske undervisning finder sted indenfr de sidste 2 uger af det kliniske frløb Den studerende mdtager en mail via Sygeplejerskeuddannelsen i Vibrg med plysninger m evalueringsprceduren Den studerende drøfter sin evaluering med klinisk vejleder ved den afsluttende samtale Uddannelsesafdelingen Side 9 af 14

10 Kliniske vejlederes sygeplejefaglige -g pædaggiske kvalifikatiner Klinisk vejleder: Er faglig kmpetent sygeplejerske Har pædaggiske kvalifikatiner svarende til 1/6 diplmuddannelse eller 9 ECTSpint Har interesse fr at vejlede g undervise Indgår i løbende kmpetenceudvikling i frbindelse med temadage/møder/supervisin af uddannelses ansvarlige Uddannelsesansvarlig: Er sygeplejerske med bred klinisk sygeplejefaglig baggrund Har relevant diplm, master eller kandidatgrad Indgår i løbende kmpetenceudvikling i frbindelse med temadage/kurser/supervisin af ekstern supervisr Har gde samarbejds- g rganisatriske evner Har indgående kendskab til sygeplejerskeuddannelsen Litteratur - bestemmelser g anbefalet litteratur I klinisk undervisning er pensum på sider pr. ects pint. Pensum afspejler mdulets læringsudbytte g bygger på praksis-, udviklings- g frskningsbaseret viden. Opgivet pensum er på 450 sider. Derudver søger den studerende selv supplerende litteratur, bl.a. i frbindelse med studieaktiviteter. Den studerende dkumenterer sit samlede pensum i e-prtflien. Sygepleje: Amtsrådsfreningen, (2003). Patientens møde med sundhedsvæsenet. De mellemmenneskelige relatiner anbefalinger fr kmmunikatin, medinddragelse g kntinuitet. Bg på 125 sider findes på FOKUS-net.dk Resumé ( De 20 anbefalinger ) på Videnscenter Gennembrud. (12 sider) atiner/publikatiner Andersen, J.R.m.fl. (2005) Underernæring på sygehusene. I Klinisk Sygepleje nr 2/2005. Side (6 sider) Back, I.(2005). Fra frebyggelse til sundhedsfremme. Nærværende undervisning. I Sygeplejersken 23/2005. (5 sider) Bliddal, H et al. (2010). Tryksårsplitik der virker. Sygeplejersken 2010/2, (2 Sider) Birkler, Jacb. Fra humanistiske parler til frståelse i praksis. I Klinisk Sygepleje, 4/2005, side (6 sider) Uddannelsesafdelingen Side 10 af 14

11 Blsen, M.W. (2006) Om at kmbinere kvalitative g kvantitative data. I Sygeplejersken 18/2006. (4 sider) Brøgger Jensen, E. (2998). Frstyrrelser, frvirring g frsinkelser øger risiken fr utilsigtede hændelser. I: Sygeplejersken 19/2008. (3 sider) Delmar, Charltte. Er du mere katlsk end paven? anvendelse af evidens i sygeplejen. I Klinisk sygepleje, 2/2005. Side (7 sider) Den Danske Kvalitets Mdel. Arbejdet på reginshspitalet Vibrg (7 sider) +g+frskningsafdeling/kvalitet/den+danske+kvalitetsmdel Det Reginale Dkumentatinsråd. (2009) Strategi fr dkumentatin af sygeplejen på hspitalerne i Regin Midtjylland (15 sider) 20af%20sygeplejen%20på%20hspitalerne%20i%20Regin%20Midtjylland% pdf Freil, Mrten g Knudsen, Janne Lehmann (2009) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet. I Ugeskrift fr læger. Nr. 20 / 2009 side : (3 sider) Færch, Jane g Harder, Ingegerd: Medinddragelse i egen pleje g behandling fra retrik til realiteter. I Sygeplejersken 17/2009, side (4 sider) Glinsvad, J. g Ravn, A.W. (2004) Ernæring under sygdm. I: Ernæring g sygepleje. Munksgaard side (6 sider) Grube, B. (2005) Handsker er stadig en gd beskyttelse. Sygeplejersken nr. 19/2005 (1 side) Knudsen, V. Zffmann.(1999) Det relatinelle frhld mellem patient g prfessinel. Klinisk sygepleje 13. årgang, nr. 2, april 1999 side (13 sider) Kblen, A. g Tnnesen, E. (2001) Mundpleje et frsømt mråde. Sygeplejersken 7/2001 (12 sider) Lindegaard, B.R. g Qvist, P. (2010) Kntaktpersnrdningen fra navn til gavn. I Ugeskrift fr læger 2010; 172 (16): (4 sider) Mll, L. m.fl. (2011) KOL sygdm, behandling g rganisatin. 1. udgave. Munksgaards Frlag. Kap. 11, 12, 15-17, 19-21, (100 sider) Nielsby, U m.fl. (2006). Studerende skal reflektere ver elektrniske jurnaler. I Sygeplejersken 8/2006. (3 sider) Uddannelsesafdelingen Side 11 af 14

12 Petersen, K.L. (2009). Evidensbasert praksis i møte med pasientens livsverden. Vård i Nrden 3, s (3 sider) Regin midtjylland E-dk: Bldtransfusin: Afhentning af bld: (4 sider i alt) Skiveren,J. g Frandsen,J. (2001) Vurdering af smertens intensitet hs den smertepåvirkede patient. Sygeplejersken 19/2001, side (8 sider) Simmelgaard, L. (2005) Dyspnø hs uhelbredelig syge g døende patienter. Sygeplejersken nr. 16/2005. (19 sider) Svanhlm, J. (2007) Evidensbaseret sygepleje: Kritisk tilgang nødvendig. Sygeplejersken Nr. 4/2007. (4 sider) Sundhedsstyrelsen Bedre mad til syge fællesrapprt. (68 sider) Tatt, Adam Dyrvig (2008). Jeg føler mig sm et tæppe, der er blevet trampet på med beskidte støvler. I Sygeplejersken 13/2008. (6 sider) Temanummer m Smertebehandling (2005). Sygehusapteket Vibrg. Marts 2005 (8 sider) Villadsen, B. g Faurschu, P.(2007). Patientundervisning skal frankres teretisk. I Sygeplejersken 5/ sider. Zffmann, V g Kirkevld, M.(2009). En persncentreret kmmunikatins- g refleksinsmdel. Fælles beslutningstagning i plejen af patienter med krniske sygdmme. I: Klinisk Sygepleje, 23. årgang nr. 3, side (20 sider) 342 sider Organisatin g ledelse Brahe, L. g Sørensen, E.E. (2010) Afbrydelser i kliniske sygeplejepraksis. I Klinisk sygepleje, 24. årgang, nr. 1, side (13 sider) Christensen, H. (2002) Gruppelederen en presset blæksprutte. Sygeplejersken nr. 45/2002. (4 sider) Uddannelsesafdelingen Side 12 af 14

13 Dalgaard, Karen Marie g Delmar, Charltte. Tidens betydning i en prfessinel msrgspraksis fr uhelbredeligt syge. I Tidsskrift fr sygeplejefrskning 1/2009, side 3-8. (6 sider) Hjerming, W. (2007) Kntinuitet i sygeplejen fra drøm til virkelighed. Fra FS 13 nr. 1/2007 (3 sider) Kjerhlt, M. g Me, C. (2000) Stuegang er til fr patienten. Sygeplejersken nr. 12/2000 (3 sider) Knradsen, H g Aagaard, S. (2009) Hvilken betydning har udvalgte faktrer i relatin til sengestuen fr patientens plevelser under indlæggelse g fr resultatet? Klinisk sygepleje. Årgang 23, Nr. 3. (8 sider) Smmer, C.(2008). Styr på patienterne. I Sygeplejersken 15/2008. (2 sider) Meldgaard, A. (2001) Hvrfr interessere sig fr dkumentatin? Sygeplejersken nr. 5/2001 (4 sider) De 3 nedenstående artikler diskuterer med hinanden Wærriø, Grete. Sykepleiefaglig ledelse gammeldags eller mderne g nytænkende? I Klinisk sygepleje 1/2005, side (6 sider) Maarbjerg Thinggaard, Ditte. Sygeplejefaglig ledelse hvad er fkus? I Kliniske sygepleje 2/2005, side (7 sider) Danielsen, Marie. Ændrede vilkår g krav til sygeplejefaglig ledelse. I Klinisk sygepleje 4/2005, side (7 sider) 63 Sider Sundhedsinfrmatik: Bekker, G. (2010) Sygeplejersker udfrdres af infrmerede patienter. Sygeplejersken nr. 3/2010 (6 sider) Brrild, L g Musaeus, L (2007) Elektrnisk patientjurnal et kvalitetsløft i sygeplejen? I Klinisk sygepleje 21. årgang, nr (7 sider) Fuglø, T. W. (2007) Vi har brug fr praksisnære terier. Sygeplejersken nr. 20/2007. (7 sider) Lyngby, C g Sørensen, R T. (2010) Bedre dkumentatin på medicinsk afdeling. Sygeplejersken, 04/2010. (6 sider) Uddannelsesafdelingen Side 13 af 14

14 Mathar, H & Mrville, A (2006) Autnmi g infrmeret samtykke i sygeplejepraksis. I: Klinisk sygepleje nr. 4/ 2006, side (8 sider) Nyland, A. H. g Kirketerp, G. (2007) Evidensbaseret praksis i praksis. Sygeplejersken Nr. 9/2007. (5 sider) Sundhedsstyrelsen (2005) Vejledning m sygeplejefaglige ptegnelser. VEJ nr af 29/04/ (11 sider) 50 sider I alt 455 Bestemmelser vedrørende studerendes studieaktivitet g bedømmelser Den studerende skal: Have udvist studieaktivitet knyttet til deltagelse i sygeplejefaglige pgaver beskrevet i uddannelsesstedets generelle kliniske studieplan. Jvnf. Afsnittet sygeplejefaglige pgaver Opnå deltagelsespligten på gennemsnitligt 30 timer m ugen Deltage i planlagte studieaktiviteter: Klinisk kvalitetsudvikling Den planlagte studieaktivitet placeres i e-prtflien i præsentatinsprtflien g dkumenteres i den individuelle kliniske studieplan Fælles refleksin Gdkendt planlagt studieaktivitet (klinisk kvalitetsudvikling) er en frudsætning fr deltagelse i intern klinisk prøve på mdul 12. Intern klinisk prøve er uddybet i det lkale tillæg til studierdningen. Gdkendelse af den generelle kliniske studieplan Dat:15. juli 2011 Udd. institutinens gdkendelse: Uddannelsesafdelingen Side 14 af 14

Organisatorisk placering Hjertemedicinsk sengeafsnit, er en del af hjertemedicinsk afdeling på Hospitalsenhed Midt.

Organisatorisk placering Hjertemedicinsk sengeafsnit, er en del af hjertemedicinsk afdeling på Hospitalsenhed Midt. Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Hjertemedicinsk sengeafsnit, er en del af hjertemedicinsk afdeling på. Hjertemedicinsk afdeling har specialfunktin i kardilgi

Læs mere

Se Hospitalsenhed Midts hjemmeside, under afdelinger, medicinsk afdeling og dermatologisk amb.

Se Hospitalsenhed Midts hjemmeside, under afdelinger, medicinsk afdeling og dermatologisk amb. Dermatlgisk ambulatrium, Medicinsk afdeling Reginshspitalet Vibrg Hspitalsenhed Midt Sygeplejerskeuddannelsen Vibrg/Thisted Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Daghspitalet Skive Kmpagnigade 11B 7800 Skive Daghspitalet er en del af Regin Midtjyllands samlede behandlingstilbud til mennesker

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Neurlgisk ambulatrium er en del af neurlgisk afdeling på. Neurlgisk ambulatrium rummer 11 neurlgiske klinikker g har derfr en

Læs mere

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK Generel Studieplan Klinisk undervisning mdul 6 VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK 020615 / D.C. 1 Indhldsfrtegnelse 1. Præsentatin af afdelingen 3 1.1 Organisering af sygeplejen 3 2. Præsentatin af afsnittet

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Nenatalafsnit B56 er et specialafsnit fr fr tidligt fødte g syge nyfødte børn g er en del af børneafdelingen på Hspitalsenhed

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Reginspsykiatri Hrsens, afsnit O2 Mdul 11 Sygeplejerskeuddannelsen i Hrsens: Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Reginspsykiatri Hrsens Sundvej 30 8700 Hrsens Afsnit

Læs mere

Organisatorisk placering Hjertemedicinsk ambulatorium er en del af hjertemedicinsk afdeling på Hospitalsenhed Midt.

Organisatorisk placering Hjertemedicinsk ambulatorium er en del af hjertemedicinsk afdeling på Hospitalsenhed Midt. Hjertemedicinsk ambulatrium, Hjertemedicinsk afdeling Reginshspitalet Vibrg Hspitalsenhed Midt Sygeplejerskeuddannelsen Vibrg/Thisted Mdul 12: Sygepleje g selvstændig prfessinsudøvelse Beskrivelse af rganisatriske

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Mdul 13 Valgmdulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kmmune Uddannelsesenhed/klinisk undervisningssted: 2 Lkalcentre i Århus Kmmune (navn på lkalcenter følger snarest)

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Medicinsk sengeafsnit M12 er en del af medicinsk afdeling på. Den daglige sygeplejefaglige ledelse varetages af en afdelingssygeplejerske

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan Mdul 4: Grundlæggende klinisk sygepleje Karkirurgisk afsnit V 08 Reginshspitalet Vibrg Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering V 08 er et

Læs mere

Klinisk studieplan for 6. semester

Klinisk studieplan for 6. semester Klinisk studieplan fr 6. semester på afsnit H1, H3, H4 g H5 Reginshspitalet Hammel Neurcenter www.neurcenter.dk Hej Velkmmen til afsnit H1,H3,H4 g H5 Reginshspitalet Hammel Neurcenter i 6. semester. Jeg

Læs mere

Organisatorisk placering Hjertemedicinsk sengeafsnit, er en del af hjertemedicinsk afdeling på Hospitalsenhed Midt.

Organisatorisk placering Hjertemedicinsk sengeafsnit, er en del af hjertemedicinsk afdeling på Hospitalsenhed Midt. Reginshspitalet Vibrg Hspitalsenhed Midt Sygeplejerskeuddannelsen Vibrg/Thisted Mdul 11: Kmpleks klinisk virksmhed Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Hjertemedicinsk

Læs mere

Der uddannes foruden sygeplejestuderende også social- og sundhedsassistent elever, og Sekretærelever i afsnittet.

Der uddannes foruden sygeplejestuderende også social- og sundhedsassistent elever, og Sekretærelever i afsnittet. Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Ortpædkirurgisk afsnit T10-3 mdtager akutte g elektive patienter med rtpædkirurgiske lidelser g er en del af rtpædkirurgisk

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Regin Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Klinik Valbyvej 71, 1.sal 4200 Slagelse Tlf. 57 66 55 55 Udarbejdet g pdateret

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning Grundaftalen fr Sundhedsaftalerne fr 2011-14 mfatter samarbejdet m utilsigtede

Læs mere

Kliniske studier. Modul 2 2. periode. Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg og Medicinsk Område Grindsted

Kliniske studier. Modul 2 2. periode. Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg og Medicinsk Område Grindsted Kliniske studier Mdul 2 2. peride Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg g Medicinsk Område Grindsted 1 Indhld i klinisk undervisning/læringssituatiner: Læringsstiuatinerne skal ses sm inspiratin,

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

fælles afsæt for udøvelse af ledelse som understøtter de politiske og organisatoriske mål

fælles afsæt for udøvelse af ledelse som understøtter de politiske og organisatoriske mål Sundhedsfaglig højskle Sygeplejerskeuddannelsen Vibrg/Thisted Generel Klinisk Studieplan Fr mdul 11 Kmpleks klinisk virksmhed Thisted kmmune Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe genindlæggelser

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe genindlæggelser Frederikshavn Kmmune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Kmmunernes Landsfrening Center fr Scial g Sundhed Att.: Lise Hlten Tel.: +45 98 45 50 00 pst@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør persnlig pleje g praktisk hjælp Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.,

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Mdulbeskrivelse Lkalt tillæg til studierdningen Mdul 14 Ergterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelrprjekt August 2015 DASN g TON / TRHJ g LIFP 1 1.0. Indledning Mdulbeskrivelsen fr mdul 14 består af studieaktivitetsmdellen,

Læs mere

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3 Vedtaget af det lkale samarbejdsudvalg på SKT Plitik fr intrduktin af nye medarbejdere på SKT OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 m uddannelse til prfessinsbachelr sm pædagg. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutinens navn: Adresse: Pstnr. g

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Vesthimmerlands Kmmune Røde Krs Hjemmet Uanmeldt tilsyn Nvember 2011 WWW.BDO.DK Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember 2011 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Reginshspital Vibrg Hspitalsenhed Midt Mdul 11: Kmpleks klinisk virksmhed Sygeplejerskeuddannelsen Vibrg/Thisted Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering V-08 er et

Læs mere

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes 01.02.2017 Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe indenfr Type 2 diabetes Titel Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe Type 2 diabetes Dat g versin D. 4. ktber 2017 versin 0.1 Gdkendelse Sekretariat Gdkendt

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4 1. Intrduktin til sikkerhedsrundering... 4 1.1 Frmål g mål... 4 1.2 Den samlede prces... 4 2. Patientsikkerhedsrundering g Den Danske Kvalitetsmdel... 5 3. Ledelse g sikkerhedsrundering... 5 Eksempler

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Lergravsvej 53, 2300 København S Tilsynet er udført den 14. september 2009, kl. 8.00-15.30 af specialknsulenter

Læs mere

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Til Indenrigs- g Sundhedsministeriet Revideret ansøgning m øknmisk tilskud fra Indenrigs- g Sundhedsministeriets pulje til styrket genptræning g rehabilitering af persner med erhvervet hjerneskade i periden

Læs mere

Beskrivelse af klinikophold B og C

Beskrivelse af klinikophold B og C Beskrivelse af klinikphld B g C Rygcenter Syddanmark Middelfart Syddansk Universitet Institut fr Idræt g Bimekanik Campusvej 55 5230 Odense M 1 Indhldsfrtegnelse Klinikphld B... 3 Generelt... 3 Eksamen...

Læs mere

Klinisk studieplan for 6. semester

Klinisk studieplan for 6. semester Klinisk studieplan fr 6. semester på afsnit HB1 Reginshspitalet Hammel Neurcenter www.neurcenter.dk Hej Velkmmen til afsnit HB1, Reginshspitalet Hammel Neurcenter i 6. semester. Jeg vil gerne intrducere

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune.

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune. Pædaggisk tilsyn med dag-, fritids- g klubtilbud i Faxe Kmmune. Indledning Ifølge Lv m dag-, fritids- g klubtilbud (Dagtilbudslven) 5 skal Byrådet føre tilsyn med alle dagtilbud i kmmunen. Herunder gælder

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme Det sektrielle Frum fr Iskæmiske Hjerte-Kar sygdmme Baggrund Regin g kmmuner i Nrdjylland har aftalt en verrdnet rganisering af indsatsen fr mennesker med krniske lidelser, Krnikermdellen se bilag. Mdellen

Læs mere

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose.

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose. Side 1 Bilag 5: Medicinsk behandlingsprgram fr diskusprlaps, islerede lændesmerter g spinalstense. 01.09.2013 Bilag til kntrakt mellem Danske Reginer g leverandører der udfører behandlinger under udvidet

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark Oversigt ver Odense Kmmunes sundhedsaftaler med Regin Syddanmark Sundhedsaftale m samarbejdsstruktur på sundhedsmrådet i Regin Syddanmark Sundhedsaftale m dkumentatin af aktivitet Sundhedsaftale m indsatsen

Læs mere

Modul 11: Kompleks klinisk virksomhed Afsnit Y07 Barselsgruppen Regionshospital Viborg

Modul 11: Kompleks klinisk virksomhed Afsnit Y07 Barselsgruppen Regionshospital Viborg Sundhedsfaglig Højskle Sygeplejerskeuddannelsen Vibrg/Thisted Afdeling Vibrg Generel Klinisk Studieplan Mdul 11: Kmpleks klinisk virksmhed Afsnit Y07 Barselsgruppen Reginshspital Vibrg Beskrivelse af rganisatriske

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch Referat Referat af møde i: Dat fr møde: Etisk udvalg 13. ktber 2012 Fr referat: Dat fr udarbejdelse: Karen Langvad 30. ktber 2011 Deltagere: Brian Erreb-Jensen (frmand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard,

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksmhedsplan 2009-2010 Det psykiatriske center Ådalen Indhldsfrtegnelse 1. Beskrivelse af Ådalen s. 2 1.1 Organisatinen 1.2 Lvgrundlag 1.3 Målgruppe 1.4 Tilbuddets indhld/ Servicedeklaratiner 1.5 Persnalesammensætning

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksmhedsplan 2015 Virksmhedsplan 2015 Indhldsfrtegnelse Krt præsentatin af Benheden Nattergalevej, Mejsevej 1 g 12 3 Statusafsnit. Opsamling fra sidste virksmhedsplan 3 a. Hvad er der arbejdet med. 3

Læs mere

Modul 11: Kompleks klinisk virksomhed Afsnit Y18 Kvindeambulatorium Regionshospital Viborg

Modul 11: Kompleks klinisk virksomhed Afsnit Y18 Kvindeambulatorium Regionshospital Viborg Sundhedsfaglig Højskle Sygeplejerskeuddannelsen Vibrg/Thisted Afdeling Vibrg Generel Klinisk Studieplan Mdul 11: Kmpleks klinisk virksmhed Afsnit Y18 Kvindeambulatrium Reginshspital Vibrg Beskrivelse af

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. Fonden Kanonen 1

UDDANNELSESPLAN. Fonden Kanonen 1 UDDANNELSESPLAN Fnden Kannen 1 Indhldsfrtegnelse Praktikstedsbeskrivelse side 3 7 Frmål side 3 Tanker g visiner side 3 Værdigrundlag side 4 Karakteristik af ungegruppen side 6 Arbejdsmetder side 7 Uddannelsesplan..

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Dansk Hjemmepleje Service Ryttergårdsvej 3 Farum Tilsynet er udført den 15. september 2009 kl. 8.00-16.30

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus Srg- g kriseplan Retningslinjer ved srg g krise I Udelivsinstitutinen Terslev Børnehus Terslev Børnehus srg- g kriseplan Denne srgplan er tænkt sm en køreplan, når et barn eller en medarbejder rammes af

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? KØBENHAVN D. 13. NOVEMBER 2015 Udbud af knsulentpgave fr REG LAB m fkusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK Frist

Læs mere

Organisatorisk placering Hjertemedicinsk ambulatorium er en del af hjertemedicinsk afdeling på Hospitalsenhed Midt.

Organisatorisk placering Hjertemedicinsk ambulatorium er en del af hjertemedicinsk afdeling på Hospitalsenhed Midt. Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Hjertemedicinsk ambulatrium er en del af hjertemedicinsk afdeling på. Hjertemedicinsk afdeling har specialfunktin i kardilgi

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel Oplæg til at skabe et budget i balance på ældremrådet via mlægning af afregningsmdel Frskellige faktrer har gennem de seneste år presset øknmien på ældremrådet på såvel myndighedsmrådet sm mrådecentrenes

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

Notat Tilbud inden for det palliative område i Region Syddanmark

Notat Tilbud inden for det palliative område i Region Syddanmark Område: Sundhedsmrådet Afdeling: Planlægning g Udvikling Jurnal nr.: 12/2483 Dat: 10. ktber 2012 Udarbejdet af: Mrten Jakbsen E mail: Mrten.Jakbsen@reginsyddanmark.dk Telefn: 76631365 Ntat Tilbud inden

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010 Lerbjergsklen 25.03.10 Marts 2010 Kandidatlisten Vedrørende sklebestyrelsesvalget 2010 Hvem er du? Navn: Mette Dræby Alder: 37 år Børn på hvilke klassetrin Jeg har børn i 1. A, 3.A g 5. X Evt. erfaring

Læs mere

Specifikation af krav til Team Danmark-, Dansk Svømmeunion- og udviklingskraftcenter

Specifikation af krav til Team Danmark-, Dansk Svømmeunion- og udviklingskraftcenter Specifikatin af krav til Team Danmark-, Dansk Svømmeunin- g udviklingskraftcenter Overrdnet set findes der kraftcenter på 3 niveauer. 1. 2. Dansk Svømmeunin kraftcenter 3. Udviklingskraftcenter Kravene

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

Studieordningens nationale del

Studieordningens nationale del Studierdningens natinale del Pædagguddannelsen 2014- bekendtgørelsen Indhldsfrtegnelse Afsluttende prøver i Fællesdelen... 2 Udprøvning af grundfagligheden... 2 Prøvefrm: Grundfagligheden K1... 2 Prøvefrm:

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Afsnitsprofil Medicinsk Sengeafsnit A120/A220 Vejle Sygehus

Afsnitsprofil Medicinsk Sengeafsnit A120/A220 Vejle Sygehus Afsnitsprfil Medicinsk Sengeafsnit A120/A220 Vejle Sygehus Redigeret 16.12.14 af Pernille Abildsten 1 Ledelse & rganisatin: Afdelingsledelse: Den verrdnede ledelse i Medicinsk Afdeling varetages af afdelingsledelsen:

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

Modul 11: Kompleks klinisk virksomhed Afsnit Børnemodtagelsen (AMA) Regionshospital Viborg

Modul 11: Kompleks klinisk virksomhed Afsnit Børnemodtagelsen (AMA) Regionshospital Viborg Generel Klinisk Studieplan Sundhedsfaglig Højskle Sygeplejerskeuddannelsen Vibrg/Thisted Afdeling Vibrg Generel Klinisk Studieplan Mdul 11: Kmpleks klinisk virksmhed Afsnit Børnemdtagelsen (AMA) Reginshspital

Læs mere

Professionsretningen Konstruktionsprojektering

Professionsretningen Konstruktionsprojektering Valgdel: Prfessinsretningen Knstruktinsprjektering Varighed: 3-5. semester Status: Valgdels specialedel ECTS pint: 25 Indhld Specialet i knstruktinsprjektering er placeret i 3., 4. g 5. semester. Kurset

Læs mere

Organisering og forankring af VIAs kvalitetsarbejde

Organisering og forankring af VIAs kvalitetsarbejde VIA University Cllege Dat: 6. juli 2015 Jurnalnummer: U0027-4-5-15 Ref.: JRJ Organisering g frankring af VIAs kvalitetsarbejde VIAs kvalitetsarbejde tager udgangspunkt i, at arbejdet med kvalitetssikring

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

Modul 8 Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser

Modul 8 Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser Mdul 8 Undersøgelse g behandling af belastningsskader g degenerative lidelser April 2012 Fysiterapeutuddannelsen i Næstved Mdulbeskrivelse 8 Fysiterapeutuddannelsen i Næstved April 2012 1 Mdulets tema

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Allerød Kmmune Ældre g Sundhed Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecenter Enghlm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Tilsynet er udført den 14. juni 2011, kl. 8.30-17.00 af sygeplejerske, chefknsulent Lis Oline Madsen

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere