BRIGHAM YOUNG NUMMER 3. En Kolonisator og Pioner af Guds Naade (Se Artiklen Side 35) 25 ØRE 88. AARGANG 1. FEBRUAR^ 1939

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRIGHAM YOUNG NUMMER 3. En Kolonisator og Pioner af Guds Naade (Se Artiklen Side 35) 25 ØRE 88. AARGANG 1. FEBRUAR^ 1939"

Transkript

1 BRIGHAM YOUNG En Kolonisator og Pioner af Guds Naade (Se Artiklen Side 35) 1. FEBRUAR^ AARGANG NUMMER 3 25 ØRE

2 GRUNDLAGT JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE SKANDINAVIENS STJERNE Nr Februar Aarg. INDHOLD: SIDE Mormonerne er bedre end deres Rygte af Hakon Mielche 35 Renhed og Kyskhed af J. Reuben Clark, jr 40 Guds Kraft til Frelse af Matthias F. Cowley 43 Ungdomsforeningen KOMMENDE ARTIKLER Den Danske Missions Historie Mark S. Garfj, Redaktør Orson $. West, Medredaktør Adresse Priorvej 12. København F. SKANDINAVIENS STJERNE, Organ for den danske Mission Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, udkommer den 1. og 15. hver Maaned. Pris 25 Øre pr. Nummer, 6 Kr. pr Aar. OLAF MORTENSEN. B LAAG AARDS5. 3 S O

3 35 Mormonerne er af deres Rygte Hakon Mielche. bedre end Siden Mormonismen saa Dagens Lys i 1830, har den været Genstand for utallige Angreb i Presse, Bøger og Tidsskrifter. Saa godt som alt, hvad der skreves, var gennemsyret af Hadets og Bitterhedens Aand, og derfor som oftest fuld af Fordrejelser af Sandheden, eller i værste Fald bevidst Løgn. Der er i de senere Aar foregaaet en Forskydning til det bedre; mange Forfattere, Skribenter, Journalister, Videnskabsmænd og Politikere har haft Mod nok til at skrive Sandheden om Mormonerne ikke ved at gøre dem til Engle, men ved at beskrive dem, som de er: et gudfrygtigt og lovlydigt Folk, der efter al Evne stræber at virkeliggøre deres Idealer, ofte gennem personlige Ofre. Vi skylder Forfatteren af denne Artikel, Forfatteren og Journalisten Hakon Mielche megen Tak for den fordomsfrie og intelligente Maade, han har behandlet Problemet paa. Artiklen er et Uddrag af Hcrr Mielche s Skildring i det udbredte Blad»Jyllandsposten«for den 20. Oktober En stadig mere og mere monoton Række af ensartede Byer passerer forbi os; vi kører fra Oregon ind i Idaho, følger Floddalene, som oftest i Selskab med en enkeltsporet Jernbane, der ogsaa har fundet ud af, at selv om Vejen slynger sig, saa kommer den dog hurtigere frem langs Floderne end oppe over Bjergene. Huntington Payette Boise, Mountain Home Hagerman Twin Falls Burley og Strevell fattigere og fattigere synes Omgivelserne os at blive, til sidst hører baade Byer og Floder op, og Vejen er det eneste, der faar os til at bevare Troen paa, at der et Sted forude ligger frodigere og lysere Egne. Terrænet stiger, Vejen snor sig, nu synes selv de svageste Spor af organisk Liv at høre op. Kanaans Land for Mormonerne. Og saa netop som man passerer endnu et Pas over en Bjergryg og sløvt belaver sig paa at have endnu en ensformig Højslette eller nogle buskbevoksede nøgne Klippevægge foran sig, er det, at Underet sker. Foden slipper uvilkaarligt sit faste Tryk paa Speederen,

4 36 dens Dyr og Mennesker mod kolde Storme. man læner sig en Smule -bagover -- og føler sig saa pludselig som Cent rum slig ur i den gamle Legende om Fristeren, der tog Menneskesønnen op paa et højt Bjerg og tilbød ham Alverdens Herligheder, hvis han vilde høje Knæ. Langt ud mod Horisonten breder det dejligste, brede Dalstrøg sig ud som et friskt grønt Tæppe, gennemvævet med et Mønster af blinkende Vandløb og smaa, hyggelige Byer i en Ramme af skyggende Træer. Lyse Landeveje forbinder de stadig varierende Motiver, Skorstene ryger, Kvæghjorder græsser paa Sletlen, og Biler synger deres velhavende Sang op mod de Rækker af dejlige, hvidkappede Bjerge, der ligger ude i Horisonten og skærmer Dalen, Oppe over Tinderne hænger sorte Uvejrsskyer, en Snebyges spidse Pile komme farende hen over os og skjuler for et Øjeblik Eventyrbilledet forude -- men da Bygen er borte, ligger Dalen som før - - smilende i Solstrejf, spindende af Velvære. Utahs frodige Dal - med Salt Lake City som et fedt og vitaminrigt Smørhul i Midten - - var Scenen for en af de mest bevægede Epoker i Erobringstogtet mod Vest. Da de første Mormoner havde kæmpet sig frem over Rocky Mountains efter utallige, overmenneskelige Lidelser og Kampe mod Naturen og de vilde Indianere, og for første Gang saa ud over Utahs Dal, saa de ingen djævelsk Fristelse udbredt for sig. Der stod ingen Frister ved deres Side -- tværtimod tog de mod Dalen som en Guds Gave til en udvalgt Flok af Troende, de faldt paa Knæ og takkede den himmelske Hersker, som havde ført dem ind i sit jordiske Paradis efter først at have prøvet dem, næsten over Evne, i Præriens, Ørkenens og de vildsomme Bjergkæders Skærsild. Men for helt at forstaa denne Dals Betydning i det moderne Amerikas Historie, niaa vi grave helt ned til det mærkelige Fundament, hvorpaa denne Velstand er bygget op. For at forstaa noget saa prosaisk som selve Saltsø Stadens Byplan maa vi ned til Aaret 1846, da et Tog af vestgaaende Kolonister, helt forskellig fra alle andre Karavaner, satte sig i Bevægelse ind gennem det amerikanske Fastland. Brigham. Young tager Styret. Det var gaaet, som det altid gaar med en lille, fanatisk Skare under Forfølgelser, Mishandlinger og Lidelser fra at være en lidt hysterisk, overspændt Sekt var man

5 37 blevet en fast sammentømret Masse, et lille Fort i et ondt Samfund. Og efter Joseph og Hyrum Smiths Mord havde en Mand af en anden Støbning taget Tøjlerne. Det var Brigham Young. En myndig Mand uden Smithernes sværmeriske Højspænding, en Kolonisator og Pioner af Guds Naade, med begge Ben solidt plantet paa Jorden under Beligionens Kappe af Mystik. Nu blev Brigham Youngs Navn ved en Tilfældighed kæ- Salt Lake Tempel, det sammen med Mormonernes, og da Størsteparten af Verden kun kender Mormonernes Religion i Forbindelse med det ulyksalige Flerkoneri, som kun blev en kort og i Realiteten betydningsløs Epoke i den nye Sekts Historie, har han faaet et odiøst Skær over sig. Og det er ufortjent. Under andre Forhold i en mere verdslig Ramme, vilde han være blevet en Amerikas Clive eller Cecil Rhodes, en Organisator af fornemste Klasse. Det er hele Verdens stædige Vedhængen ved gamle Dogmer og Overleveringer, der i Forsvar for deres egen Overbevisning har hængt Mormonernes Tro op paa en

6 38 Lygtepæl med en Narrehue paa Hovedet i samme Aand, hvormed de myrdede Sektens første Talsmænd. Men Mormonerne vendte Bigotteriet og Sna^versynet Ryggen, læssede deres fattige Ejendele paa en Oksekærre og satte sig i Bevægelse bort fra Østens Stater. Under Salmesang og Bøn kæmpede de mod alle de Tusinde Vanskeligheder, der taarnede sig op for dem, døde som Helte i Kampen mod Indianerne og Bjergegnenes Kulde, styrtede om af Udmattelse og Tørst men Toget gik videre, længere og lamgere ud i de øde Egne. Et Paradis ved Hjælp af kunstig Vanding. Og saa naaede Brigham Young og hans Flok da endelig den 24. Juli 1847, frem over Rocky Mountains og saa for første Gang ud over Saltsøsletten i Utah. De saa, at Jorden var rig og velegnet til Agerbrug, naar den bare fik Vand de besluttede at spænde Okserne fra og bygge et Tempel til Herrens Ære ved Foden af de skærmende Bjerge -- Mormons Sønner og Døtre var kommet til Kanaans Land. Kort Tid efter havde Brigham Young og hans Hjælpere bygget Dæmninger tværs over hver Flod i Dalen, man havde gravet Kanaler ud til alle Sider, og Ploven gled gennem fed og frugtbar Jord, som før Overrislingens Tid havde vårret saa solbagt og haard, at Plovjernet knækkede i den. Amerikas første kunstige Vandingsanlæg var blevet taget i Brug det skulde senere faa Tusinde Efterligninger lige op til vore Dage, hvor moderne Ingeniører har skabt Underværker i tørre Dale ved Konstruktionen af Boulder, Grand Coulee og Bonneville Dæmningerne. Endelig havde man Fred. Markerne stod grønne, den første Afgrøde kom i Hus, der blev saaet paany, Koloniens første By var skudt op, planlagt og udstykket af Brigham Young. Young forstod sig paa Byplan-Problemer. Amerika har to Typer af Byer. Salt Lake City er den ene Slags og den anden er alle de andre. Saltsø-Staden er grundlagt af en lille Flok, for hvem Guds Bud om Fordragelighed og Næstekærlighed var Grundloven. De andre er grundlagt af Jordspekulanter. Saltsø-iStaden har Gader, som i Dag synes vidunderligt brede, luftige og smukke i de andre Byer har Grundspekulanterne ustandseligt skaaret af Gadearealerne, indtil Færdselsaarerne er blevet sydende, smalle Kløfter mellem Husmurene, hvor Trafikken klumper sig sammen i livsfarligt Kaos.

7 39 Uanset hvordan man betragter Mormonerne, naar man staar paa Gaden i deres By, maa man beundre det Storsyn, den uselviske Forudseenhed, hvormed man for snart Hundrede Aar siden har planlagt en Storby, saa dens Gader er blevet rigeligt rummelige til det tyvende Aarhundredes Trafik. Den geniale Organisator, Brigham Young, delte Byens Areal i Lodder paa 8 Tønder Land, hver Lod blev delt i otte Stykker, og hver Familie fik sin Del, hvor et Hus kunde opføres som Led i det store, idealt-kommunistiske Samfund, der nu skulde til at opleve en Blomstringstid i Fred og Ro. Det lille, afsondrede Samfund syntes i alle Maader at have haft Chancer for at skabe en lykkelig, idealistisk Oase i de Dages Amerika, men to Ting spændte Ben for en rolig Udvikling. Den ene var den ulyksalige»aabenbaring«om Flerkoneriets Indførelse. Det var den, der traadte al hidtil anerkendt Sømmelighedsfølelse mellem hvide Folkeslag over Tæerne paa en saa alvorlig Maade, at alle Mormonernes virkelig gode Sider blev skubbet i Baggrunden. Her var et oplagt Emne for Modstanderne at behandle. Tilfældet kunde rives ud af sin Sammenhæng med Mormonernes øvrige Moralbegreber og forstørres op til Sensationsformat for en forarget Verdens Øjne. Og derved opstod det odiøse Skær, som Mormonismen iøvrigt ganske ufortjent har faaet klæbet til sig, og som hviler over Sekten endnu til Trods for, at Flerkoneriet allerede i 1904 blev ophævet af Kirken selv, og det nu er en lige saa stor Forbrydelse at have to lovformelige Koner i Utah, som det er det i hele Resten af U.S.A. Til Gengæld er det uofficielle Bigami, som af og til volder stort Postyr i Domstolene og i Skilsmissebyen Reno, adskilligt mere udbredt udenfor Utah end indenfor Statens Grænser. Men det synes mærkeligt nok ikke at volde nær saa stort Postyr som det Bigami, Mormonerne dyrkede i Dagens fulde Lys. Mange danske Navne i Telefonbogen. Som et Minde om de Tusinder af Skandinavere, der lod sig drage over Atlanterhavet og Prærien i Tillid til Mormonmissionærernes Ord, findes der den Dag i Dag flere Hansen'er end Smith'er i Saltsø-^Stadens Telefonbog men selv om ogsaa Olsen, Jensen, Madsen, Iversen og Larsen er rigt repræsenteret, er der dog ingen af Navnenes Bærere, der taler det gamle Lands Sprog.

8 40 Først blev de opslugt af Mormonernes Brodersamfund, saa af Amerika, men hos dem alle sidder der en Smule Stolthed tilbage over at være»derovre fra«og over det Stof, deres Forfædre var skabt af, det, der gjorde det muligt, at de naaede frem til den blomstrende Dal paa Trods af de na^sten uovervindelige Vanskeligheder, som Naturen og vilde Stammer lagde i Vejen for dem. Fortadlingen om Mormonernes Kampe og deres endelige Sejre er et Epos. Og det er Synd, at letkøbte Vittigheder om en uvæsentlig Periode i deres Historie har fæstnet et Skær af Vittighedsblad over dem. Der har været skabede Faar i deres Flok - - og som det saa ubarmhjertigt ofte gaar, er det de sorte Faar, der har skabt hele den øvrige Hjords Renommé. Byen og Dalen og den lette, fine Aand, der hviler over deres Indbyggeres daglige Liv og Gadebilledet, giver i hvert Fald Mormonerne fuld Oprejsning for alle dumme Sladderhistorier og platte Vittigheder. Renhed og Kyskhed af Præsident J. Reuben Clark, jr. Jeg vil gerne have Lov til at sige nogle faa Ord til Kirkens Forældre, til Lærerne og til Ungdommen om en Sag, der synes mig at være af den mest vidtrækkende Betydning. Paa Sinai blev der givet Moses alle Tiders Lov:»Du maa ikke bedrive Hor.«Mesteren, Jesus Kristus, brugte sit mest rammende og bidende Udtryk i Sætningen»en vanartet og horagtig Slægt.«Herren har altid opregnet Hor og Utugt som meget store Synder. Kirken har fra Begyndelsen krævet af dens Ungdom, mandlig og kvindelig, blot een Standard, absolut Afholdenhed, indtil lovligt indgaaet Ægteskab har legaliseret og helliget seksuele Forbindelser. I dette Forhold er der ingen Undtagelse. Mennesket er en biologisk Enhed, en Skabning, men det er mere end det, det er Sædet for en udødelig Aand. Den Aand kan besudles af Kødet, og denne Besudling vil fremkomme, naar Kyskhedens Love overtrædes. Selve vor Civilisation er baseret paa Renhed og Kyskhed, Ægteskabets Hellighed og Hjemmets Gudsfrygt. Træd disse under Fode, og det kristne Menneske bliver et Dyr. For Sidste Dages Hellige fortsætter Familie forbindelsen

9 41 gennem al Evighed. Det er det mest ophøjede og helligste menneskelige Slægtskab, vi kender. For den rene unge Mande og unge Kvinde, som paabegynder Opbygningen af et Hjem, er der en Fortrøstning, Tillidsfuldhed, en uudsigelig Glæde, en guddommelig Harmoni, som intet andet rent menneskeligt Forehavende kan bringe. Den retmæssige Adkomst til en saadan Begyndelse i Livet er et Liv i Retfærdighed, der rækker op mod det evige Liv. For de urene, der gifter sig, er der enten et Liv i Mistillid, Mangel paa Tillidsfuldhed, Ulykke, som fører til Skilsmisse, eller et Liv i tilfældige seksuelle Forhold, som ender i Elendighed, Sygdom og Skam. Udsvævelser resulterede aldrig i noget godt. Renhed er af fundamental Betydning for vort Liv og for vor Civilisation. Hvis den menneskelige Race bliver uren, vil den gaa sin Undergang i Møde. Umoral har altid været Aarsag til Fortidens mægtige Nationers Undergang. Den vil ogsaa ødelægge de mægtige Nationer af i Dag. Hver eneste af os, der instruerer vor Ungdom i hvilken Plads eller Stilling og i hvilken Egenskab det end maatte være, maa lære de unge af i Dag at afholde sig fra Urenhed. Vi maa omgive vore Lærdomme med passende Forbehold og Beskedenhed. Vi maa nærme os Ungdommen og belære den om, at de er Guds Børn, at deres Aand vil leve for evigt, og fortælle dem tydeligt og klart, at Guds Love, og for den Sags Skyld ogsaa de menneskelige, kræver, at de lever et rent Liv. Hvis vi lærer andet end dette, vil vi ødelægge vor Ungdom og bringe os selv under en Fordømmelse, der er for stor til at blive udgrundet af den menneskelige Hjerne. I det, jeg har sagt, indbefatter jeg alle os Forældre. Hvordan kan vi Forældre møde vor Skaber, der som vi ikke har gjort vor Pligt i disse Sager? Og lad os ikke begaa den Fejl nogen af os at formene, at vore Børn ikke er indenfor Fristelsens Rækkevidde og ikke kan falde. Det er en Vildfarelse og en Snare, der vil føre os til Afgrundens Rand. Lad hver Fader og hver Moder, hver Broder og hver Søster staa Vagt Dag og Nat, at deres kære ikke gribes og føres bort af sanseligt Begær. I unge, maa jeg direkte og indstændigt bede jer om at være rene og kyske. Tro mig, naar jeg siger, at Renhed er mere værd end Livet selv. Det er den Lære, mine Forældre gav mig; det er Sandheden. Det er bedre at dø ren, end leve uren. Selve jeres Sjæls Frelse er afhængig deraf. Jeg beder jer tro mig, at naarsomhelst en Mand eller Kvinde, gammel eller ung, kræver som Prisen for hans eller hendes Venskab, at I kaster Vrag paa de retfærdige

10 42 Idealer i jeres Liv, da er dette Menneskes Venskab ikke den Pris værd, han forlanger. I kan ikke stole paa dette Venskab. Han vil kassere det, som han gør det med sit gamle Tøj. Venskab er ikke nn og har aldrig været et Barn af Udsvævelser eller Uretfærdighed. Jeg beder endvidere jer, unge Piger, tro mig, naar jeg siger, at en hvilkensomhelst ung Mand, der kræver jeres Renhed som Prisen for sin Kærlighed, er aandeligt uren og tilbyder noget, som ikke er Prisen værd. Hans Kærlighed vil fordufte, naar han har faaet sin Vilje; og alt for ofte vil den forbande jer med frygtelige Sygdomme. Til I unge Mænd siger jeg, at den Kvinde, der tilbyder sig selv, er en Skøge. Herren har sagt i denne Tid og Slægt:»For jeg Herren kan ikke se paa Synd med den mindste Eftergivenhed«(Pagtens Bog 1:31). Og til Moses sagde han, at intet urent kan bo i Guds Rige eller i hans Nærværelse. (Moses 6:57). Dog er der Tilgivelse for den Synder, som i Sandhed omvender sig. Guds Naade og Barmhjertighed er lige saa uendelig som hans Retfærdighed. Til Kvinden, der blev taget i Hor, dømt til Døden af den mosaiske Lov, sagde Jesus:»Gaa bort, og synd ikke mere.«men Hjertet maa være modnet i Omvendelsen, før Tilgivelsen vil følge, og Sorg alene er ikke Omvendelse. Et nyt og retfærdigt Levned maa føres. Medlemmer af Kirken, unge og gamle Herren forlanger, } at I er rene og kyske. Kirken kræver Renhed af jer under Trusel om Udelukkelse. Hvis nogen af jer allerede har syndet, da staar jeres Brødre og Søstre rede til I at tilgive, hvis kommer med et angerfuldt Hjerte Forsagelse af Synden og et retfærdigt Levned og en angergiven Aand. Til den vantro Spotter, som siger:»alt, hvad du siger viser blot, hvor gammel og antikveret din Religion er«eller som en sagde:»hvor meget din Religion egentlig hører hjemme i en Børnehave«til Spotterne, der siger, at Mennesket er vokset fra den gamle Gud med hans Belønning og Straf, hans Standarder, og at Mennesket selv maa skabe sig en ny Gud og dette sidste er en Del af den saakaldte moderne Filosofi, der betragter Mennesket som Skaberen af sin Gud, ikke, som den, der skaber sine Børn til disse Spottere er det tilstrækkeligt at sige, at saadan har deres Slags talt, siden Kain prøvede at finde en bedre Vej, end den Gud havde lagt. Saadan vil de altid tale, indtil Gud vil lukke deres Mund. Jeg har talt ligeud, fordi ligefrem Tale er nødvendig. Jeg har forsøgt paa ikke at tale taktløst og ufint; jeg har ikke talt liderligt.

11 43 Unge, bliv ikke foruroliget. Vær tapre. Gud lever. Evangeliet er hans Vejviser i Livet. Følg Evangeliets Sti til evigt Liv.»Og dette er det evige Liv, at de kende dig, den eneste sande Gud, og den, du udsendte, Jesus Kristus.«(Joh. 17:3.) Maa Herren give os sin Aand, indgyde os Forstaaelsen af Nødvendigheden for hver Mand og hver Kvinde, for hver Dreng og hver Pige af Renhed er min Bøn i Jesu Kristi Navn. Amen. (Fra en Tale ved Generalkonferencen i Oktober 1938 i Tabernaklet i Salt Lake City.) Ouds Kraft til Frelse -af Ældste Matthias F. Cowley. - Jeg er taknemmelig for, at jeg har et Vidnedsbyrd at bære angaaende Guddommeligheden af Jesu Kristi herlige Evangelium, og jeg er taknemmelig for det store Privilegium, som jeg for nylig har haft ved at bære dette Vidnedsbyrd i tretten af Europas Nationer, i hver Mission, der FORFATTEREN. Venner og Medlemmer af Kirken i Danmark og i Europa vil med Interesse læse nærværende Artikel, der er taget fra en Tale, som for nylig er blevet holdt i Salt Lake Tabernakel af Ældste Matthias F. Cowley, paa Grund af deres Kærlighed og Respekt for ham. For mindre end seks Maaneder siden forkyndte Ældste Cowley, der er 80 Aar gammet, med usædvanlig Hukommelse og Visdom Evangeliet i tretten Lande i Den europæiske Mission. Han har skrevet meget i»stjernen«i det sidste Aar, og hans Artikler har været læst med stor Interesse. er oprettet paa dette store Kontinent. Jeg er altid glad, naar jeg har Lejlighed til at gøre min Del i Forbindelse med dette store Arbejde, enten hjemme eller ude. Naar man behandler et saa stort Emne som Evangeliet, kan vi lige saa godt begynde med at henlede Opmærksomheden paa, hvad Evangeliet er, og jeg kan ikke gøre noget bedre end at citere Apostlen Paulus:»Thi jeg skammer mig ikke ved Evangeliet; thi det er en Guds Kraft til Frelse for hver den, som tror.«og jeg vil føje til, at de, der i Sandhed tror, vil adlyde, fordi det er blevet fortalt os i Skriften, at:»den, der siger, at han tror paa Herren og hans Vilje, og ikke gør hans Vilje, er ikke sandfærdig.«jeg vil gerne henlede Deres Opmærksomhed paa denne

12 44 Udtalelse af Apostlen Paulus, at Evangeliet er Guds Kraft til Frelse. Jeg ønsker, at De vil lægge Mærke til Udtrykket om Guds Kraft, og det er det samme som at sige, at, hvor Guds Kraft ikke er, der er Evangeliet heller ikke. Den samme Apostel i det tredie Kapitel af II Timotheus:»Men vid dette, at i de sidste Dage skulle vanskelige Tider indtræde.»thi Menneskene skulle være egenkærlige, pengegridske, praleriske, hovmodige, spottelystne, ulydige imod Forældre, utaknemmelige, ryggesløse.»ukærlige, uforligelige, bagtaleriske, uafholdne, raa, uden Kærlighed til det gode.forræderske, fremfusende, opblæste Mennesker, som mere elske Vellyst, end de elske Gud.«Jeg tror, at vi kan sige, at vi netop lever i en saadan Tid. Og han tilføjede dette, at Menneskene vilde have Gudfrygtigheds Skin, men fornægte dens Kraft, og det er den Stilling, Verden befinder sig i i Dag. Det er blevet os fortalt, at den Helligaands Gaver og Kræfter gik tabt, fordi de ikke længere var væsentlige, og dog findes der intet Skriftsted fra det første Vers i Matthæus til det sidste i Johannes's Aabenbaring, der retfærdiggør en saadan Idé, Paulus siger, ved De, at»bogstavet dræber, men Aanden giver Liv, og paa denne Maade er, lige meget, hvor korrekte Religionsteorierne er eller, hvor korrekt de forstaas af noget Folk, med mindre de ledsages af den Helligaands Kraft, ikke vor Herres Jesu Kristi Evangelium. Jeg vil gerne henlede Deres Opmærksomhed paa nogle faa Eksempler fo** at bevise dette. De ved vor Herre og Frelser valgte tolv Apostle, og han lagde Hænderne paa dem og velsignede dem, og de havde det store Privilegium at være sammen med deres Herre i egen Person i tre Aar, og i denne Tidsperiode havde de Lejlighed til at være personlige Vidner til det, han sagde og gjorde. De saa ham aabne de blindes Øjne og gengive de døve Hørelsen og løse de stummes Tunge, ja, endog oprejse de døde; og tre af dem nød det store Privilegium at gaa med deres Herre paa Forklarelsens Bjerg og saa i et Syn Moses og Elias. De nød saa store Priveligier som dette, og dog, medens Frelseren var hos dem, levede de paa laant Lys, Lys, som ikke var deres eget. Guds Søn dristede sig ikke til at udføre den Helligaands Hverv, og hvis De vil læse i Johannes's Brev, vil De finde, at han sagde:»det er gavnligt, at jeg gaar bort, thi gaar jeg ikke bort, kommer den Helligaand ikke til eder. Men gaar jeg bort, vil jeg sende eder Talsmanden, der, naar han kommer, vil

13 45 lede eder ind i al Sandhed. Han vil minde eder om alle Ting, som jeg har sagt eder, og de kommende Ting skal han forkynde eder.«et andet Sted, i Johannes 1(). Kapitel, fremkommer han med følgende Udtalelse:»Han skal vejlede eder til hele Sandheden; thi han skal ikke tale af sig selv, men hvad som helst han hører, skal han tale, og de kommende Ting skal han forkynde eder.«efter alle disse storslaaede Erfaringer og efter at have haft Frelseren i egen Person hos sig, nød de hans Selskab i fyrretyve Dage efter hans Opstandelse, i hvilket Tidsrum han gav dem mange Instruktioner. Han søgte at aabne deres Øjne mere for deres Forstaaelse, fordi de før hans Korsfæstelse ikke forstod, at han skulde korsfæstes og opstaa igen den tredie Dag, endskønt han fortalte dem det. Selv efter at Kristus havde været med dem i tre Aar og senere i fyrretyve Dage, vil jeg gerne henlede Deres Opmærksomhed paa den Kendsgerning, at Apostlene endnu ikke var kvalificeret til at prædike Evangeliet, fordi de ikke hos sig selv havde Guds Aand o*g Kraft, den Helligaands Gave. Ved Slutningen af hans jordiske Gerning sagde han, som vi læser det i Lukas 24, at Omvendelse og Syndernes Forladelse skulde prædikes i hans Navn blandt alle Nationer, begyndende i Jerusalem, og han sagde endvidere til dem:»men I skulle blive i Staden Jerusalem, indtil I blive iførte Kraft fra det høje.«til Trods for alle disse Erfaringer, som de havde - - og det var endog meget betydningsfulde Erfaringer, hvortil de var personlige Vidner til det, de havde hørt Frelseren sige og set ham gøre - saa var de dog ikke selv i Besiddelse af den fornødne Kvalifikation til at prædike Evangeliet, fordi de ikke havde den Helligaands Gave og Kraft, og uden den er der intet Evangelium og ingen Guds Kraft til Frelse. De blev i Jerusalem, og den Helligaand kom over dem i Overensstemmelse med Mesterens Løfte, og de talte som med Ildtunger, og Forsamlingen, der var blevet overbevist ved Guds Kraft, at Jesus var Kristus, udbrød:»mænd og Brødre, hvad skal vi gøre?«apostlen Peter svarede dem, idet han opregnede for dem, hvad der i Detaljer udgjorde Kristi Evangelium og sagde til dem, idet han saa, at de havde Tro paa Gud og Frelserens Forsoning, det første evangeliske Princip:»Omvender eder og bliver døbt hver af eder, og I skal modtage den Helligaands Gave, thi Løftet er til eder og til eders Børn, og til alle, ja, saa mange, som Herren vor Gud vil kalde,«

14 46 idel det bliver gjort tydeligt uden Skygge af Tvivl, hvis vi tror paa Skriften, at hvem som helst, der er bemyndiget til at kalde Menneskene til Omvendelse og er begavet med Myndighed fra Gud og kan tale ved den Helligaands Kraft, at han er bemyndiget og kvalificeret at love Folk den Helligaands Gave. Nu, dette var Kristi Evangelium, og Principperne var: Tro paa Gud og paa Kristi Forsoning, sand Omvendelse fra al Synd, Neddyppelsens Daab til Syndernes Forladelse og Haandspaalæggelse for den Helligaands Gave. Det er vor Herre Jesu Kristi Evangelium, og det er Guds Kraft til Frelse. Vor evige Fader og hans Søn Jesus Kristus er saa retfærdige og elsker deres Børn saadan, at de ikke gør Forskel paa Mennesker, saa at Vidnedsbyrdet om den Helligaand og en personlig Overbevisning om Sandheden og de forskellige Gaver og Kræfter ikke er begrænset til noget Menneske eller Gruppe af Mennesker, men de findes fordelt blandt Guds Folk, naar som helst der findes et Guds Folk paa Jordens Overflade. Ungdomsforeningerne vil for Eftertiden een Gang om Maaneden faa indtil to Sider stillet til Raadighed i Stjernen". Der er nedsat et Udvalg paa tre Medlemmer til at redigere Stoffet; de tre SYavne borger for dygtigt og interessant Arbejde. Vi ser herefter med Glæde frem til den ene Gang om Maaneden, da vi skal høre, hvad Gerda Beyer, Julius Åndersen og Jørgen W. Schmidt har paa Hjerte. Red.

15 UKF UMF lillllllllllflllillllllllllllllllllllll UDGIVET AF HOVEDBESTYRELSEN II1IHIII!IIIIIIIIIIIII!I»tVær ved Stædigheden hverandres tjenere, thi hele JCoven er opfyldt i eet Ord, i det; >u skal elske din SYæste som dig selv«. Ungdomsforeningens Valgsprog kunde ikke være bedre. Det kunde ikke være smukkere, thi findes der noget, der er mere vidunderligt end netop at elske sin Næste som sig selv. Ser vi ud over Verden idag, ser vi en Verden, hvor Uretfærdighed og Ondskab raser. En Verden, hvor Misundelse, Havesyge, Pengebegærlighed, Egoisme og Had er Regent. Alligevel, hvor let kunde ikke dette Verdensbillede forandres, bjot ved at Ordene: >Elsk din Næste som dig selv«blev udført i det daglige Liv. Vi siger, det er svært. Maaske er det det, men kun maaske. For er vi i Besiddelse af et oprigtigt Ønske derom, beder vi ydmygt vor himmelske Fader om Hjælp, og arbejder vi selv ivrigt for at blive istand til det, da vil vi kunne elske vor Næste som os selv. Søskende, Medlemmer af Ungdomsforeningen, lad os blive grebet af et saadant Ønske. Lad Menneskene rundt om os se, at der findes nogle, der ønsker at holde Guds Bud. Er vi istand til det, da kommer sikkert ogsaa den Dag, da vi vil faa Verden til at følge os. Men først og fremmest lad os elske hinanden indbyrdes, lad os staa sammen baade i godt og ondt og vise, at Enighed gør stærk. At vi er enige om at kæmpe for Guds gag. Jeg ønsker Ungdomsforeningerne Lykke og Fremgang i deres saa betydningsfulde Arbejde, og maa vi som Medlemmer af gisse Organisationer gøre vort til, at Valgsproget for maa blive Ord, som altid huskes, maa blive Ord, som bærer Frugt i det daglige Liv. Gerda Beyer. Ungdomsforeningernes 'Blad. Aarsskiftet melder altid om noget nyt og dette Aarsskifte er heller ikke en Undtagelse fra Regelen. Det som særlig skal paavirke jer, haaber vi da, er, at Ungdomsforeningens Hovedbestyrelse har faaet Raadighed over to Sider i Stjernen een Gang om Maaneden. Det er et Gode, som længe har været tiltrængt. Ja, lad os haabe det bliver et virkeligt Gode, som vi forstaar at udnytte til Gavn for vor Kirke og Ung-

16 48 domsforening. Ungdomsarbejdet er epokegørende for vor Kirke, hvis vi ønsker Fremgang. Nytter det alene, at vore ældre Brødre og Søstre, som vi ser op til og beundrer, er gode, sanddru og oprigtige Medlemmer af Guds Kirke, nej visselig ikke; nej, der skal for at føre Kirken videre opdrages en kristen Ungdom, der kan løfte Arven efter de ældre, naar disse falder fra ; det lyder maaske lidt grotesk; men tænk over det, og jeg er sikker paa, vi alle vil naa til samme Opfattelse. Den Arv, der af Ungdommen skal tages op efter de ældre; kan være lige saa godt underbygget den være vil; hvis ikke Ungdommen har faaet den nødvendige Uddannelse i Gud vor Faders Kirke, vil Fremgangen sinkes, og hermed mener jeg at kunne slaa fast, at en af Udviklingsmulighederne netop er at finde her i Stjernen. Derfor ser vi paa Nødvendigheden af at have dette Talerør, hvor der efter bedste Evne vil fremkomme belærende Ting, især baseret paa Ungdommen med det for Øje at skabe en ideel Mand og Kvinde, der vil være i Stand til ved Guds Aand at føre hans Sag videre, til Sejren er vundet. Man maa dog aldrig glemme, at enhver Begyndelse er svær, og vi venter ogsaa mange og drøje Hug; men husk inden du slaar at tage dig i Agt for, at Skriftstedet»Du ser Skæven i din Broders Øje, men Bjælken i dit eget bliver du ikke var«falder tilbage paa dig selv. Jeg vil ikke hermed forsøge at afvende enhver Kritik, tværtimod, lad mig i den Forbindelse sige og sige straks, at der findes ingen Fremgang uden Kritik, altsaa blot kritiser. Den sunde Kritik er den bedste Læremester, hvorimod man med en kværulantisk Kritik opnaar det stik modsatte. Kom frem med hvad du har paa Hjerte, kom med det uden Omsvøb, ja sig din Mening oprigtigt, og den skal blive vurderet derefter. Disse Fakler som findes i Hovedet over Ungdomsbladet, (Broder Gregersen har som saa mange Gange før staaet til Raadighed) vil brænde med en Ild, der skal lue for Kirkens Ungdom som et Kendetegn om en uudslukkelig Lyst til at arbejde for den Sag, der staar vort Hjerte nærmest. Vi overlader nu Bladets Levetid til vore kære Læsere, og haaber det maa faa en Oldings Levealder og anbefaler hermed vore Brødre, Søstre og Venner at læse det. Julius Andersen.

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE.

KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE. KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE. Viborg Domkirke. 27.9.2014 v/hartvig Wagner Tekst: 2 Kor 1,18-20. Salmer: 334 / 308 // 341 / 469 / 526,7 / 353 Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus

Læs mere

Tekster: 732, 549, 573, 552, 788 Tekster: Sl. 23, sl , Matt

Tekster: 732, 549, 573, 552, 788 Tekster: Sl. 23, sl , Matt Tekster: 732, 549, 573, 552, 788 Tekster: Sl. 23, sl 139.1-12, Matt. 5.13-16 Forleden var jeg på Frederiksberg kirkegård. Det er jeg som regel, når jeg er i København, fordi jeg har en nevø, der er begravet

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

Pinsen har Bud til os alle

Pinsen har Bud til os alle Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Juledag 1929. En prædiken af. Kaj Munk

Juledag 1929. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 3. maj 2015 Kirkedag: 4.s.e.påske/A Tekst: Joh 6,5-15 Salmer: SK: 722 * 393 * 600* 310,2 * 297 LL: 722 * 396 * 393 * 600* 310,2 * 297 Kristne menneskers

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

ÅBENBARINGEN KAPITEL 3. Skelgårdskirken, den 12. marts 2012

ÅBENBARINGEN KAPITEL 3. Skelgårdskirken, den 12. marts 2012 ÅBENBARINGEN KAPITEL 3 Skelgårdskirken, den 12. marts 2012 MENIGHEDEN Den synlige kirke sådan som den fremtræder for os Den usynlige kirke de troendes åndelige virkelighed Kapitel 1: Menigheden i dens

Læs mere

Hellig Trefoldigheds Fest (Trinitatis )

Hellig Trefoldigheds Fest (Trinitatis ) Hellig Trefoldigheds Fest (Trinitatis ) En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj

Læs mere

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Oprettet: 14. december 2005 Vi høster mange velsignelser, når vi beder flittigt individuelt og sammen med familien.

Læs mere

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække Salmer DDS 732: Dybt hælder året i sin gang DDS 569: Ja, engang

Læs mere

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56.

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Opstandelsen lyser på langfredag, det var den korsfæstede som opstod. I lyset fra påskemorgen får langfredag sin betydning.

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Lad dig fylde med Guds Ord!

Lad dig fylde med Guds Ord! Lad dig fylde med Guds Ord! Prædikener på CD og DVD Her kan du vælge mellem en række prædikener på CD og DVD. Det er åndsinspireret undervisning, som artiklerne her på Kampen om Sandheden. Men her er meget

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal.

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal. Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 403: Denne er dagen, som Herren har gjort DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

1. søndag advent 2015, Hurup og Gettrup. Afskedsgudstjeneste Lukas 4, Herre Jesus Kristus, Guds Søn forbarm dig over mig synder.

1. søndag advent 2015, Hurup og Gettrup. Afskedsgudstjeneste Lukas 4, Herre Jesus Kristus, Guds Søn forbarm dig over mig synder. 1. søndag advent 2015, Hurup og Gettrup. Afskedsgudstjeneste Lukas 4, 16-30 Herre Jesus Kristus, Guds Søn forbarm dig over mig synder. AMEN Det mest bemærkelsesværdige ved denne fortælling er ikke, at

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

Juledag 1928 II overstreget

Juledag 1928 II overstreget En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp.

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 30. august 2015 Kirkedag: 13.s.e.Trin/A Tekst: Luk 10,23-37 Salmer: SK: 754 * 370 * 488 * 164,4 * 697 LL: 754 * 447 * 674,1-2+7 * 370 * 488 * 164,4 * 697

Læs mere

* betyder at sammen synges i Rødding 1030, men ikke i Lihme

* betyder at sammen synges i Rødding 1030, men ikke i Lihme Tekster: Sl 110,1-4, ApG 1,1-11, Mark 16,14-20 Salmer: 257 Vaj nu 251 Jesus himmelfaren * 261 Halleluja for lysets 254 Fuldendt 438 Hellig * 250 v.5 Mellem engle * 260 Du satte * betyder at sammen synges

Læs mere

Allehelgens dag Søndag den 1. november 2015

Allehelgens dag Søndag den 1. november 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Lykke Salmer: 571, 569, 574; 575, 732 Evangelium: Matt. 5,1-12 "Det er godt at have noget til gode bare det ikke er hug." Sådan hedder det i en gammel talemåde, og det passer

Læs mere

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM HVAD ER JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium er vor himmelske Faders plan for hans børns lykke og frelse*. Det kaldes Jesu Kristi evangelium, fordi Jesu Kristi forsoning

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Gud har en drøm, og jeg har en drøm

Gud har en drøm, og jeg har en drøm Gud har en drøm, og jeg har en drøm Guds Åndsudgydelse over os Det skal ske derefter: Jeg vil udgyde min Ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere, jeres gamle skal have drømme, jeres

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING

Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Du er i krig Når du blev en kristen så fik du samtidig en fjende. Derfor stemmer det ikke at alle dine problemer vil blive løst om du bare tager

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 1 7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Denne solbeskinnede

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd

Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd Oprettet: 14. december 2005 Når vi efterlever Jesu Kristi evangelium, vokser vi i kundskaben om sandheden, og vores

Læs mere

MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: TROENS LYDIGHED

MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: TROENS LYDIGHED Troens lydighed MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: TROENS LYDIGHED Fordi vores kulturs forståelse af ordet tro er anderledes end Bibelens forståelse af ordet tro, er mange der misforstår hvad det vil sige at

Læs mere

Allehelgens dag,

Allehelgens dag, Allehelgens dag, 3.11.2013. Domkirken: 732 Dybt hælder året, 571 Den store hvide (prædiken, navneoplæsning, motet), 549 Vi takker dig, 754 Se nu stiger. Nadver: 573 Helgen her Gråbrødre: 732, 571, 549,

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev)

Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev) Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev) Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form

Læs mere

Prædiken i Helligåndskirken I

Prædiken i Helligåndskirken I En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

25. søndag efter Trinitatis

25. søndag efter Trinitatis 25. søndag efter Trinitatis Salmevalg 355: Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre 235: Verden igenfødelse 563: Sørger ej for dem, der sove 320: Midt iblandt os er Guds rige 536: Udrust dig, helt

Læs mere

i deres spil. tabte kampe.

i deres spil. tabte kampe. Fjerde søndag efter trinitatis 13.juli 2014. Domkirken 10: 743 Nu rinder solen op, 598 O Gud, 306 O Helligånd, 710 Kærlighed til fædrelandet, 752 Morgenstund, Nadver: 377 I Herrens udvalgte. Gråbrødre

Læs mere

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd.

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd. $'9(1786'20,1, En prædiken af Ragnar Boyesen Jeg Jesus, har sendt min engel for at vidne for jer om disse ting i menighederne; jeg er Davids rodskud og ætling, jeg er den strålende morgenstjerne. Og Ånden

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 8. februar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække Salmer DDS 12: Min sjæl, du Herren love Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Alle Helgens Dag. Salmevalg. 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang

Alle Helgens Dag. Salmevalg. 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang Alle Helgens Dag Salmevalg 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Prædiken til 8. S.e.T. I

Prædiken til 8. S.e.T. I En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Onsdagen 7de Octbr 1846

Onsdagen 7de Octbr 1846 5309 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

12. søndag efter Trinitatis

12. søndag efter Trinitatis 12. søndag efter Trinitatis Salmevalg 743: Nu rinder solen op af østerlide 417: Herre Jesus, vi er her 414: Den Mægtige finder vi ikke 160: Jeg tror det, min genløser 418: Herre Jesus, kom at røre Dette

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Kapitel 2 - Evangeliet defineres

Kapitel 2 - Evangeliet defineres Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 2 - Evangeliet defineres Oprettet: 15. december 2005 Verden kender præsident Brigham Young som en stor kolonisator, som ledede omdannelsen af en ørken til et

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret

Sidste søndag i kirkeåret Sidste søndag i kirkeåret Salmevalg 403: Denne er dagen 448: Fyldt af glæde 321: O Kristelighed 638: O, kommer hid dog til Guds søn 121: Dejlig er jorden Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Første Søndag efter Paaske

Første Søndag efter Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED

MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED 1 MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED Kim Torp, søndag d. 29. juni 2014 Menigheden er ikke underlagt nogen lov, undtagen kærlighedens lov. Romerbrevet 2:16 på den dag, da Gud dømmer det, som skjuler sig i mennesker,

Læs mere

Langfredag 3. april 2015

Langfredag 3. april 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gudsforladt Salmer: 193, 191; 192, 196 Læsninger: Sl. 22,2-12; Matt. 27,46 Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst:»elí, Elí! lemá sabaktáni?«det betyder:»min Gud,

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, , 292 (alterg.) 725

Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, , 292 (alterg.) 725 Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, 298--283, 292 (alterg.) 725 Lad os bede! Kærligheds og sandheds ånd! Vi beder dig: Kom over os, nu mens vi hører ordet,

Læs mere

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 5. november 2017 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Es 60,18-22; Åb 7,1-17; Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 568 * 571 * 566 * 784 I 1800-tallet skrev

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

1 s e Trin. 29.maj 2016. Vinderslev kirke kl.9.00. Hinge kirke kl.10.30.

1 s e Trin. 29.maj 2016. Vinderslev kirke kl.9.00. Hinge kirke kl.10.30. 1 s e Trin. 29.maj 2016. Vinderslev kirke kl.9.00. Hinge kirke kl.10.30. Salmer: Vinderslev kl.9: 36-208/ 379-680 Hinge kl.10.30: 36-208- 621/ 379-287- 680 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

3. søndag i advent 11. december 2016

3. søndag i advent 11. december 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke (dåb) Tema: Forventning skuffelse Salmer: 84, 78, 448; 86, 87 Evangelium: Matt. 11,2-10 Johannes Døberen havde fuldstændigt helliget sig den store opgave, som Gud havde givet ham:

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Bøn: Vor Gud og Far Åben vore øjne for din herlighed, lad os se dine gerninger i vores liv. Amen

Bøn: Vor Gud og Far Åben vore øjne for din herlighed, lad os se dine gerninger i vores liv. Amen 5. s. e. påske II 1. maj 2016 Sundkirken 10 Salmer: 319 Vidunderligst af alt 417 Herre Jesus, vi er her 312 Sandheds tolk og taler 294 Talsmand, som på 217 Min Jesus, lad 400 Så vældigt det mødte os Bøn:

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING. Byg på grundvolden

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING. Byg på grundvolden TROENS GRUNDVOLD Byg på grundvolden JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Som kristne er det meningen at vi skal vokse i troen. Denne vækst er en process der vi hele tiden bliver mere lig Jesus, ved

Læs mere

1. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 17. februar 2013 kl Salmer: 753/336/172/292//205/439/192/675 Uddelingssalme: se ovenfor: 192

1. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 17. februar 2013 kl Salmer: 753/336/172/292//205/439/192/675 Uddelingssalme: se ovenfor: 192 1 1. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 17. februar 2013 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/292//205/439/192/675 Uddelingssalme: se ovenfor: 192 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

Puggaardsgade i Ribe. NUMMER 18 15. SEPTEMBER 1939 25 ØRE 88. AARGANG

Puggaardsgade i Ribe. NUMMER 18 15. SEPTEMBER 1939 25 ØRE 88. AARGANG Puggaardsgade i Ribe. 15. SEPTEMBER 1939 88. AARGANG NUMMER 18 25 ØRE : JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE SKANDINAVIENS STJERNE GRUNDLAGT 1851. Nr. 18. 15. September 1939 88 Aarg. INDHOLD: SIDE

Læs mere

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Indgangssalme: DDS 4: Giv mig, Gud, en salmetunge Salme mellem læsninger: DDS 432 Herre Gud Fader i Himlen! (det lille litani)

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10.

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Hvem elsker det sorte får? Hvem elsker den uregerlige dreng som aldrig kan gøre som han skal. Hvem

Læs mere

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige 6. s. e. Trin. - 27. juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken 10.00 754 691 392 / 385 472 655 Christian de Fine Licht Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (19, 16 26): Og

Læs mere

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 1 5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 Åbningshilsen Det har været en særlig uge, i aftes frydede alle sportselskere

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17,

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17, Bruger Side 1 08-05-2016 Tekst: Johs. 17, 20-26. Dette er en usædvanlig og helt speciel tekst, som vi lige har hørt. Et medhør ind i Guds eget lønkammer. Gud Fader og Gud søn taler sammen. Vi kalder kap

Læs mere

Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren

Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren Oprettet: 16. december 2005 Dagen efter at præsident Young kom til Salt Lake-dalen talte han kort til pionerlejren om at holde

Læs mere