Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune"

Transkript

1 til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen

2 Den korte introduktion Ringsted midt i mulighederne. Sådan lyder s brand. Brandet fungerer som en stærk og samlende overligger for Ringsted kommunes udvikling. Bag brandet ligger kommunens vision. Visionen folder sig ud gennem fire hovedspor: Ringsted er en attraktiv bosætningskommune I Ringsted vil vi uddannelse og udvikling Centrale nøgleord i Ringsted er nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed Erhvervslivet kan ikke komme uden om Ringsted Der arbejdes i Ringsted meget bevidst og systematisk med disse hovedspor. Det ses i arbejdet med udmøntning af visionen i forhold til tværgående politikker og strategier for udvikling af bosætning og kulturliv, uddannelse og erhvervsliv. Det er bærende for kommunens nye organisations- og ledelsesstruktur, som bygger på helhedstænkning og sammenhængende tilbud og løsninger, og det er også et vigtigt afsæt for udviklingen af biblioteks- og borgerserviceområdet i Ringsted. Ringsted Byråd har således besluttet, at områderne skal samles i en organisation under en chef Biblioteks- og Borgerservicechefen. Den nye chef for Bibliotek og Borgerservice lander midt i en kommune i hastig udvikling, og vil skulle spille en meget betydningsfuld rolle i arbejdet med at placere Bibliotek og Borgerservice centralt i denne udvikling. Det gælder som kulturaktør i bred forstand, det gælder som en vigtig brik i billedet af den attraktive kommune og det gælder som en nyskabende virksomhed, der udvikler attraktive tilbud til borgerne, funderet i en kerne af høj faglighed og god service. Organisationen og jobbet Biblioteket og Borgerservice Som led i vedtagelsen af budgettet for 2014 er det besluttet at sammenlægge Bibliotek og Borgerservice. I januar/februar 2014 træffes der politisk beslutning om hvilket serviceniveau, der fremad skal arbejdes efter, mens arbejdet med udmøntningen heraf og den konkrete fysiske sammenlægning, bygningsmæssige ændringer mv., vil ske under ledelse af den nye chef, og forventes klar til indflytning august Som led i det forberedende arbejde er formuleret bud på en vision for den nye sammenlagte organisation: Den nye organisations vision er at øge det aktive medborgerskab i. Konkret vil Bibliotek/Borgerservice arbejde for at øge demokratisk almen dannelse, og herunder også digital dannelse. For borgeren kan en sammenlægning give en større palette af tilbud. Tilbud der understøtter borgerens behov for overblik og sammenhæng i forhold til mængden af informationer, der er til rådighed. 1

3 For borgeren kan en sammenlægning give et løft i kvalitet og alsidighed på det fysiske sted, samtidig med at muligheden for inspiration, fordybelse, kvalificeret læring, oplevelse, læsning mv. bibeholdes/forøges. Bibliotek/Borgerservice bør være kommunens omdrejningspunkt for borgerens tilegnelse af viden gennem livet, via de tilbud og services der tilbydes både på det fysiske sted og på diverse teknologiske platforme. Ringsted Bibliotek beskæftiger ca. 25 medarbejdere. Efter den kommende sammenlægning med Borgerservice vil det faste medarbejderantal udgøre ca. 33, hvortil kommer vikarer og bogopsættere mv. Det samlede Bibliotek og Borgerservice får et budget på ca. 18 mio. kr. I 2012 havde biblioteket anslået besøg, hvortil kommer bogbussen. Der var ca lån i 2012 på de fysiske materialer, hvortil kommer udlån på nettet. Borgerservice har ca ekspeditioner i Ringsted Bibliotek har et højt, og både bredt og smalt, aktivitetsniveau på arrangementer o.l. Karakteristisk er, at det fine hus og personalet bliver flittigt brugt af studerende, børneinstitutioner og børn og voksne, der skal have hjælp og vejledning både i forhold til brug af IT, til at finde informationer eller inspiration til læsning, ligesom mange brugere er glade for biblioteket og for at være i det fysiske rum, som en forlænget dagligstue for hele familien med internetadgang, spil, leg og læsning af aviser og magasiner. Biblioteket har et flot ry i lokalområdet, opleves serviceorienteret, med brede nytænkende tilbud og fine samarbejder på tværs af kulturområdet i Ringsted. En del af biblioteket er også bogbussen, som betjener landområderne i rutekørsel og børneinstitutioner. En bevidst prioritering har de seneste år været at stille netbiblioteker til rådighed for borgerne, at udvikle biblioteket som værested og kvalificere bibliotekstilbuddet f.eks. via book en bibliotekar, biblioteksklubben KULT, samarbejdsprojekter med Statsbiblioteket på integrationsområdet o.l. Samtidig med at bibliotekets kerneopgave med at stille materialer til rådighed prioriteres i en balance mellem at tilbyde det nye aktuelle, men også formidle det mere specielle og smalle. En særlig indsats er gjort for at understøtte skolernes fokus på læsning blandt indskolingselever, hvor bibliotekets funktion som indkøber og konsulent for skolebibliotekerne samt superbrugere på det fælles bibliotekssystem, er en stor fordel. Ringsted Bibliotek har både tilsluttet sig det nye fælleskommunale bibliotekssystem samt DDB, hvilket også bliver en opgave for den nye Biblioteks- og Borgerservicechef at implementere. Borgerservice har også et godt ry og leverer en solid service- og myndighedsbehandling til kommunens borgere. Borgerservice betjener i dag borgere blandt andet omkring pas, kørekort, vielser, folkeregistrering, NEM-ID og en række sociale godtgørelser, og herudover er Borgerservice kontaktcenter til Skat og Udbetaling Danmark, som står for en række udbetalinger, f.eks. pension, barselsdagpenge, boligsikring og boligydelse. En lang række offentlige ydelser er på vej til at blive digitaliseret, og i Borgerservice Ringsted tænkes der derfor meget i digitale løsninger, og der er derfor også stort fokus på at hjælpe borgerne til at blive digitalt selvhjulpne. Disse opgaver fortsætter i det samlede Bibliotek og Borgerservice. Såvel Biblioteket som Borgerservice er præget af stærke faglige miljøer, et meget fint samarbejdsklima, båret af stabile, engagerede medarbejdere. Begge grupper er vant til at arbejde med høj 2

4 grad af selvstyre, på biblioteket organiseret gennem et antal effektive driftsgrupper med hver sit ansvarsfelt, og med høj grad af selvledelse, en kultur, som man ønsker at videreudvikle. Der er store forventninger til den kommende chef og til det forestående arbejde med den nye organisation, en god parathed til at arbejde med den kommende sammenlægning, og samtidig mange fine ideer til udvikling af aktiviteter og virksomhed. Den nye chef vil blive en del af en meget velfungerende og sammenspillet gruppe af ledere på kulturområdet, en gruppe, hvor mange idéer fødes og føres ud i livet i et fint samarbejde aktørerne imellem. Ringsted Bibliotek og Borgerservice deltager også i en række regionale og nationale samarbejdsrelationer ift. biblioteksudvikling, digitalisering mv., og disse samarbejder skal fortsat dyrkes til værdi for kommunen, virksomheden, de ansatte og borgerne. Udfordringer og ansvarsområder Den nye Biblioteks- og Borgerservicechef skal tage markant fat om følgende udfordringer: Bibliotek og Borgerservice skal udvikles som en stadig stærkere kulturel aktør, hvis potentiale som central partner i arbejdet med Ringsteds vision og med by, bosætning, erhverv og turisme skal tydeliggøres og omsættes i nye strategier for området, men også i innovative indsatser og projekter af høj kvalitet Borgernes mulighed for selvbetjening skal udvikles gennem kvalificerede tilbud; den borgerrettede digitalisering skal udvikles og formidles, så så mange borgere som muligt bliver i stand til at servicere sig selv, ligesom beslutningen om åbent bibliotek skal gennemføres Bibliotek og Borgerservice skal sammenlægges til én integreret virksomhed, der er båret af høj grad af fokus på gode borgersamspil af gedigen kvalitet, hvad enten borgeren anvender kulturtilbud eller serviceydelser, og uanset om borgerne møder op eller anvender andre kanaler De besluttede serviceniveauer for Bibliotek og Borgerservice skal konkretiseres og omsættes til praktisk hverdag og praksis i et tæt og lydhørt samspil med medarbejdere såvel som brugere og andre interessenter Med udgangspunkt i s vision, værdier og strategier varetager Biblioteks- og Borgerservicechefen ledelsen af virksomheden, hvilket bl.a. indebærer at sikre tydelige mål og klare retningslinjer og værdier på alle områder. Herudover er det chefens ansvar, at: Sammenlægningen af Bibliotek og Borgerservice sker gennem en god, inddragende, men også tydelig proces, der skaber relevant integration og samspil på tværs mellem opgaver og medarbejdere Bibliotek og Borgerservice arbejder bevidst, åbent og udviklende med faglig kvalitet og fornyelse, med god service, gode møder med borgerne samt med dialog og tydelig kommunikation 3

5 der til stadighed er fokus på udvikling af den digitale borgerbetjening i bred forstand som konkret; at borgernes IT-kompetencer udvikles, så borgerne er rustet til fremtidens digitale verden, herunder e2015 der arbejdes fokuseret med strategier og mål og med blik for ressourcer og resultater Bibliotek og Borgerservice hele tiden er en aktiv - og gerne offensiv - medspiller og medvirker i udviklingstiltag på tværs af kommunen der arbejdes med ledelses- og medarbejderudvikling og med det igangværende generationsskifte, så ledelse og medarbejdere kan matche de opgaver og forventninger, som virksomheden møder der er fokus på solid økonomi- og administrationsstyring personaleledelsen fungerer optimalt og fremmer god trivsel blandt personalet sikre et godt samarbejde i MED-organisationen Løn- og ansættelsesvilkår Biblioteks- og Borgerservicechefen refererer til Centerchefen for Erhvervs-, Fritids- og Kommunikationscentret. Fra 1. januar er der konstitueret ledelse i såvel Borgerservice som på Ringsted Bibliotek. Stillingen søges besat 1. marts Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og relevant faglig organisation. Lønniveau for stillingen er kr eksl. pension. Personen Baggrund Vi forventer, at den nye Biblioteks- og Borgerservicechef er en dygtig og erfaren leder, meget gerne med erfaring fra ledelse af sammenlægningsprocesser og helt givet med fine evner for personaleledelse og for de gode klare, men også involverende processer. Biblioteks- og Borgerservicechefen skal have en uddannelsesmæssig ballast og erfaring af relevans for jobbet. Det kan være en biblioteksfaglig ballast, men også andre faglige indgange til jobbet vil kunne være relevante. Uanset fag er det afgørende, at den nye chef er kulturmenneske med stort K; med indsigt og engagement i kultur, kommunikation og formidling i bred forstand og med evne og vilje til at sætte ambitiøse dagsordener ikke kun for Bibliotek og Borgerservice og dets brugere, men også for udvikling af kulturområdets rolle og muligheder i samspil til by, borgere og erhvervsliv. Samtidig evner den nye chef at udvikle fremtidens borgerservice og den borgerrettede digitalisering, så tilbuddene hele tiden opleves relevante, let tilgængelige og serviceorienterede. 4

6 Kompetencer I arbejdet med at finde den nye Biblioteks- og Borgerservicechef vil vi desuden kigge efter: Et ordentligt, åbent menneske med autoritet og personlig udstråling og med evne til at begå sig og repræsentere institutionen, kulturområdet og kommunen En leder, der arbejder udviklingsorienteret og i helheder og som evner at skifte mellem det lange strategiske og det mellemlange, konkret planlæggende lys og som samtidig holder overblik over hverdagens styring og drift og har blik for det netop relevante bureaukrati En dygtig netværker og formidler, der er i stand til at tegne og placere Bibliotek og Borgerservice og dets aktiviteter tydeligt udadtil, og som kan læse udviklingstrends og muligheder på området En dygtig leder, der er i stand til at samle, engagere og skabe rum for nytænkning og tværgående samspil mellem opgaver, mellem kolleger og mellem Bibliotek og Borgerservice og resten af kommunen En leder, der arbejder anerkendende og delegerende, som, når rammer og retning er klar, giver frihed under ansvar - men som også kan gå i front, når det er afgørende, at chefen står der Et handlekraftigt menneske med et godt overblik og evne til at håndtere konflikter, træde i karakter og tage ansvar også når det bliver vanskeligt. Rekrutteringsprocessen Som eventuel ansøger Alle interesserede er velkomne til at kontakte os med spørgsmål om jobbet og en eventuel drøftelse af personlige kvalifikationer i forhold hertil. Alle henvendelser behandles fortroligt. Henvendelse kan rettes til: Konsulentvirksomhedens direktør Malene Hansen, tlf eller mail: eller Centerchef Mads Stougård Kristiansen, Erhvervs-, Fritids- og Kommunikationscentret, Ringsted Kommune, tlf , mail Under møderne med ansættelsesudvalget vil ansøgerne som udgangspunkt ikke få mulighed for at stille spørgsmål. Derfor opfordres ansøgerne til at orientere sig om jobbet, biblioteket og kommunen på og på For de ansøgere, der går videre til sidste samtalerunde, gennemføres en én til én samtale med centerchefen. Herved får ansøger mulighed for at danne sig et personligt indtryk af arbejdspladsen og få svar på eventuelle spørgsmål inden sidste runde. 5

7 Som ansættelsesudvalg Ansættelsesudvalget er sammensat af centerchefen og repræsentanter for lederne på kulturområdet samt ledere og medarbejdere fra biblioteks- og borgerserviceområdet. Ansættelsesudvalget udvælger ansøgere til 1. samtalerunde og gennemfører herefter 1. og 2. samtalerunde. Ansættelsesudvalget vurderer ansøgerne ud fra de faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer, der er beskrevet her i jobprofilen. Centerchefen har ansættelseskompetencen. Ansættelsesudvalget har efter sidste samtalerunde følgende grundlag for vurderingen af de sidste ca. 3 ansøgere: Den skriftlige ansøgning. Det personlige indtryk fra 1. samtalerunde. En skriftlig sammenfatning af en dybtgående kompetencesamtale, varetaget af en chefkonsulent med tilknytning til virksomheden Malene Hansen. Kompetencesamtalen bygger på et antal på forhånd fastlagte, men i forhold til jobbet skræddersyede temaer. Kompetencesamtalens form sikrer en dybtgående struktureret samtale og danner afsæt for sammenfatningen, der tegner et billede af ansøgerens samlede lederpersonlighed. Sammenfatningen sendes til ansættelsesudvalget og til ansøger, der får lejlighed til at kommentere materialet ved den afsluttende runde. Et skriftligt resumé af 3-4 referencer, som konsulenten indhenter telefonisk fra ansøgerens leder, kolleger og medarbejdere. Referencerne indhentes umiddelbart før anden samtalerunde og kun efter aftale med ansøgeren. Referencerne vil være fortrolige og forelægges ikke ansøgeren. Det personlige indtryk fra 2. samtalerunde Tidsplanen Ansøgning sendes pr. mail til konsulentvirksomheden Malene Hansen, mærket B&B, senest den 3. januar 2014 kl Malene Hansens sekretariat sender kvittering for modtagelsen af ansøgningen til den mailadresse, ansøgningen er sendt fra. Det forudsættes, at denne mailadresse kan anvendes til den fortrolige kommunikation mellem ansøger og sekretariat i resten af ansættelsesprocessen. Den 10. januar træffer ansættelsesudvalget beslutning om, hvem der indkaldes til 1. samtalerunde. De udvalgte ansøgere får besked samme dag. 1. samtalerunde afvikles med op til 6 ansøgere den 15. januar kl Kompetencesamtale med de ansøgere, der går videre til 2. samtalerunde, afvikles den 16. januar af chefkonsulent Jørgen Norup. 2. samtalerunde afvikles med op til 3 ansøgere den 29. januar kl

8 Efter ansættelsen For den ansøger, der udvælges til jobbet, tilbyder konsulenten en opfølgende personlig samtale straks efter, at beslutningen om ansættelse er truffet. I samtalen er der bl.a. lejlighed til sparring omkring, hvordan den nye chef kommer godt i gang. 3-4 måneder efter den nye chefs tiltræden holder konsulenten opfølgende samtaler med centerchefen og den nyansatte chef for at evaluere, hvordan samspillet er kommet fra start. November 2013 Malene Hansen 7

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation...

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation... Billund Kommune rekrutterer chef til Politik og Organisation Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indholdsfortegnelse Vilkårene... 2 1. Overordnet om stillingen.... 2 2. Ansættelsesvilkår....

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S. Regnskabschef til CTR. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S. Regnskabschef til CTR. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Job- og personprofil - Regnskabschef 14. april 2011 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Regnskabschef til CTR Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF Stillings- og personprofil Rektor Espergærde Gymnasium og HF Januar 2012 Opdragsgiver Espergærde Gymnasium og HF Adresse Gymnasievej 2 3060 Espergærde Telefon: 49 13 42 22 www.eg-gym.dk Stilling Refererer

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

&BORGER BIBLIOTEK DU ER ALTID VELKOMMEN! KNUDSEN SYD BIBLIOTEKSCHEFFORENINGEN KULTURSTYRELSEN DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING

&BORGER BIBLIOTEK DU ER ALTID VELKOMMEN! KNUDSEN SYD BIBLIOTEKSCHEFFORENINGEN KULTURSTYRELSEN DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING BIBLIOTEK &BORGER DU ER ALTID VELKOMMEN! KNUDSEN SYD BIBLIOTEKSCHEFFORENINGEN KULTURSTYRELSEN DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING Bibliotek og Borger Du er altid velkommen! 2. rev. udgave. Udarbejdet af Hanne

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune Fremme en innovativ kultur Sikre økonomisk robusthed og effektiv drift Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Politikerhåndbog 2014

Politikerhåndbog 2014 Politikerhåndbog 2014 Indhold og forord Indhold Forord... 5 Læsevejledning... 6 Tværgående politikker - demokrati:... 7 Politisk arbejdsform... 7 Syddjurs Kommunes visioner:... 8 Politisk besluttede forandringer...

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 Forord Hermed foreligger forslag til Udviklings- og Planstrategi 2014 for Sorø Kommune. Strategiforslaget indeholder Byrådets visioner

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Oktober 2013 Visioner for dansk handicappolitik 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ET SAMFUND FOR ALLE 3 VISIONER FOR DANSK HANDICAPPOLITIK 4 MERE VIDEN OG BEDRE

Læs mere