Boligselskabet Danbo informerer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligselskabet Danbo informerer"

Transkript

1 Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden til Lærkevej projektet Projektet på Lærkevej er påbegyndt medio november Projektet omfatter nedrivning af de 6 boligblokke på Lærkevej og opførelse af 48 rækkehuse på fundamentet af blokkene. Ombygningen forventes at strække sig over knap 2 år. Opstarten af Lærkevej projektet er blevet forsinket på grund af øgede miljøforanstaltninger omkring bortskaffelse af PCB, bly og zink, som viser sig at være indeholdt i tidligere overflade behandlinger. De første rækkehuse stod klar til indflytning medio december På Danbos hjemmeside er tegningsmateriale for de nye boliger tilgængeligt. Der blev lørdag den 6. december 2014 afviklet et åbent hus arrangement i de første rækkehuse, med stor deltagelse, på en dejlig solskinsdag. I weekenden maj 2015 blev der igen afviklet et åbent hus arrangement med deltagelse af Slagter Nielsen s nyerhvervede pølsevogn. Der på nuværende tidspunkt færdiggjort halvdele af de 48 rækkehuse.

2 2 Plan for afdeling 1 og 9, Løjtertoft, Th.Brorsensvej og Løkken. Helhedsplanen med de foreløbige planer for begge afdelinger blev fremsendt til Landsbyggefonden i januar 2013 med anmodning om økonomisk støtte. Ansøgningen om støtte er sammen med helhedsplanen tillige sendt til Sønderborg Kommune til godkendelse. Sønderborg Kommunen har endnu ikke behandlet ansøgningen. Ansøgningen om støtte til afdeling 1 og 9 er i løbet af januar 2014 blevet suppleret med en ansøgning om kapitaltilførsel. Landbyggefonden har den 17. juni 2014 gennemført en besigtigelse af afdeling 1 og 9. Landsbyggefonden gjorde under besigtigelsen opmærksom på, at en sammenlægning af afdeling 1 og 9, var en forudsætning for, at de kunne støtte projektet. Sammenlægningen af de 2 afdelinger blev godkendt på et afdelingsmøde i starten af september 2014 og efterfølgende godkendt på et repræsentantskabsmøde i oktober Resultatet af besigtigelsen har medført, at bestyrelsen har valgt at ændre projektet således, at de områder hvor Landsbyggefonden kan yde økonomisk støtte vil blive prioriteret. På afdelingsmødet i september 2014 er beboerne blevet orienteret om ønsket om nedrenovering af 11 blokke på Løjtertoft og Th. Brorsensvej medens de resterende blokke, primært på Løkken, ikke berøres af ombygningen. Landsbyggefonden har behandlet vores ansøgning. De har i den forbindelse anmodet om at antallet af tilgængelige boliger

3 øges med op til 50 %. Dette arbejde er nu ved at være på plads og afventer den endelige godkendelse. Af hensyn til fastsættelse af udgifter til gennemførelse af miljøforanstaltninger i forbindelse med nedrivning af de blokke, der er omfattet, er der igangsat en undersøgelse af omfanget af miljøskadelige stoffer. Rapporten fra denne undersøgelse forventes at foreligge i løbet af juni Når rapporten forligger forventes drøftelserne af projektet med Landsbyggefonden at kunne afsluttes. 3 Afdeling 18, Ribesvej mfl. plan under behandling På baggrund af vores ansøgning om støtte til renovering af afdeling 18 medio juli 2014 har Landsbyggefonden gennemført en besigtigelse ultimo september Ansøgningen indeholdt et forslag om nedrivning af i alt 36 boliger og ombygning af 5 andre boliger samt tilpasning af udearealerne, efter nedrivning af de udvalgte boliger. Efter Landsbyggefondens gennemgang og afklaring af hvilken del af projektforslaget, de kunne yde støtte til, blev det besluttet efterfølgende at udelade den del af tilretning af udearealerne, der ikke kunne oppebære finansiering med støttede lån. Det medfører at de tiltænkte tiltag omkring indretning af legeplads, opførelse af stensætninger, etablering af yderligere parkeringspladser m.v. udgår af projektet. Det tilrettede projekt er ultimo oktober 2014 fremsendt til Landsbyggefonden til fortsat behandling og drøftelse. I løbet af oktober måned 2014 fremsendte Landsbyggefonden en foreløbig finansieringsplan.

4 Tilretningen af projektet og den medfølgende anlægsbudget blev godkendt af Landsbyggefonden i slutningen af året og umiddelbart i starten af 2015 er anlægsbudgettet (Skema A) fremsendt til Sønderborg Kommune til godkendelse. Sønderborg Kommune har godkendt skema A i starten af marts Efter den kommunale godkendelse af skema A er ansøgningen om godkendelse af nedrivningen af de 36 lejemål fremsendt til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Vi afventer nu tilbagemelding herfra. Der er i starten af februar 2015 fremsendt en orientering om regler for genhusning til de tilbageværende lejere, der bor i de rækkehuse i afdeling 18, der er berørt af projektet. Ultimo marts 2015 er de tilbageværende beboer i de berørte lejemål blevet opsagt. Det forventes, at projektet med nedrivning af 36 boliger og ombygning af yderligere 5 lejemål fra 5 rums boliger i 2 plan til 2 rums boliger i 1 plan, kan sættes i gang i løbet af Varmeplanlægning på Nordals Der har inden for de seneste måneder i dagspressen været orienteret om en række beslutninger i Sønderborg Forsyning omkring udbygningen af fjernvarme på Nordals. Processen er nu så langt fremme, at der kan udarbejdes et projektforslag for udbygningen af fjernvarmen. Grundlaget for levering af varmen bliver et nyt biobrændselsanlæg baseret primært på halm. Det er valgt at udbygge fjernvarmen i

5 Nordborg og etablere fjernvarme i Svenstrup og Guderup. Danfoss har på det seneste vist interesse i at modtage fjernvarme hvilket, alt andet lige, vil styrke processen og økonomien i selve driften. Sønderborg Forsyning har allerede ansat en driftsleder, der skal stå for opførelse af det nye anlæg og den videre udbygningen herunder oprettelse af et nye selskab, som skal danne rammen for etablering af det nye varmeanlæg og driften af fjernvarmen fremadrettet herunder den eksisterende fjernvarme i Nordborg. Der skal på et tidspunkt ske en overdragelse af Danbos fjernvarmecentraler og centralerne under Nordborg Andelsboligforening til det nye varmeselskab. 5 Ordinært møde i repræsentantskabet den 27. maj 2015 Det årlige ordinære repræsentantskabsmøde har været afviklet i slutningen af maj Dagsordenen for mødet kan ses på vores hjemmeside. Referatet fra mødet vil senere blive lagt ud på vores hjemmeside, når det foreligger. 6 Sammenlægning af afdelinger Bestyrelsen har gennem et stykke tid drøftet mulighederne for sammenlægning af afdelinger i Guderup. Det drejer sig om afdeling 19, Møllebakken, afdeling 22 og 27, begge med adresse på Flintevænget. Målet med sammenlægninger af afdelinger er bl.a. at styrke den samlede økonomi i afdelingerne, gør dem mindre sårbare over for tab ved ledighed og fraflytning. Mange små enheder vil, alt andet lige, medføre mere administration end få større

6 enheder. En sammenlægning forventes ikke mindst også at være en styrkelse af beboerdemokratiet. På de årlige dialogmøder med Tilsynet ved Sønderborg Kommune bliver forholdene i afdelingerne drøftet. Sammenlægning af afdelinger er også et område Tilsynet gerne ser udvikle sig. Det har Tilsynet flere gange gjort opmærksom på. På det ordinære repræsentantskabsmøde den 27. maj 2015 godkendte repræsentantskabet sammenlægning af de 3 nævnte afdelinger. Gennemførelse af sammenlægningen afhænger herefter af, om forslaget kan godkendes på afdelingsmøder i de respektive afdelinger. 7 Dialogmøde med Sønderborg Kommune Siden begyndelsen af juli måned 2014 har Danbo og NAB (Nordborg Andelsboligforening) afholdt en række dialogmøder med Sønderborg Kommune for drøftelse af forventninger til udviklingen i ledigheden de kommende år frem og hvilke tiltag, der påtænkes iværksat for at imødekomme denne udvikling. Disse møder er forsat ind i Formålet med disse møder er at få etableret et mere formaliseret samarbejde omkring udviklingen på Nordals for derigennem at inddrage Sønderborg Kommune på et tidligere tidspunkt i forløbet omkring de nødvendige tiltag, der skal iværksættes, for at tilpasse udbuddet af boliger til efterspørgslen og samtidigt søge at afstemme vore initiativer

7 med kommunens forventning til byudviklingen. Formålet er også, gennem dialogen, at skabe en politisk forståelse for vores situation på Nordals. Samarbejdet og dialogen vil også sende et vigtigt signal til andre aktører, vi har kontakt med, som f.eks. Landsbyggefonden og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Som et resultat af disse dialogmøder deltog Danbo, NAB og kontakterne fra Sønderborg Kommune i et temamøde, som Byrådet afviklede på Havnbjerg Skole sidst i marts 2015 omkring bosætningsstrategien i kommunen. Der blev i den forbindelse udarbejdet en fælles pressemeddelelse, der bl.a. blev gengivet i Ugeavisen. 8 Udlejningssituationen Pr. 1. juni 2015 var der i alt 234 ledige boliger i Danbo svarende til 20 % af det samlede antal boliger. I etagelejemålene i Nordborg, Th. Brorsensvej/Løkken mfl. (afdeling 1 og 9) er der 117 ledige boliger, i afdeling 18, Ribesvej mfl., er der 38 ledige boliger, i afdeling 8, Rypevej, er der 46 ledige boliger, i afdeling 14, Tjørning, er der 20 ledige boliger, i afdeling 28 Løjtertoft/Storegade er der 11 ledige boliger samt 2 ledige i øvrige afdelinger. Ved opgørelse af ledige boliger i Nordborg er de 50 boliger, der udlejet til Udlændingestyrelse, taget med i opgørelsen. Lejetab de første 5 måneder af 2015 udgør 4,1 mio. kr. mod 3,9 mio. kr. på samme tidspunkt sidste år. Det samlede tab ved lejeledighed i 2014 udgjorde i alt 9,5 mio.kr.

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

AB bladet 12. årgang nr. 1

AB bladet 12. årgang nr. 1 AB bladet 12. årgang nr. 1 Nyt byggeri: Nu er byggeriet af 12 nye almene familieboliger startet på Buskelundhøjen Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 SAB SAB SAB Bestyrelsen Bestyrelsen Formand: Vivian Engelbredt Sigtunagade 34 Telefon 40 30 11 54 Ansvarsafdelinger: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26,

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til:

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Vedrørende: Besvarelse af stillede spørgsmål Sagsnavn: Spørgsmål fra byrådsmedlem Bjarne Overmark vedrørende status Randersegnens Boligforening under konkurs, de øvrige almene boligforeninger m.fl. - optagelse

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. december 2014 kl. 17.00, Havneholmen, ML-Danmark Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Morten Boje, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Referat 7. februar 2013

Referat 7. februar 2013 I bestyrelsen: Fra administrationen Dagsorden: Referat 7. februar 2013 af selskabsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. februar 2013 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet i Lindeholmen 2, 2680 Solrød Strand Jørgen Clausen

Læs mere

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål side 4 2. Resume herunder styregruppens anbefalinger.. side 5

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013 Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel December 2013 BERETNING OM FORSVARETS PROCEDURER FOR ANSKAFFELSE AF STØRRE MATERIEL Indholdsfortegnelse I. Introduktion

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. L 2. december 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere