Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz"

Transkript

1 Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

2

3 Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man finder sammen og laver foreninger. Man kan altså danne en forening og dermed få mulighed for at stå sammen om et fælles mål. Det er stort set kun fantasien, der sætter grænser for, hvad en forening kan arbejde for. Forening og organisation betyder stort set det samme. Hvorfor en foreningsordbog? I mit virke som foreningskonsulent i Århus Vest, hvor jeg har undervist i foreningslære og holdt kurser om bestyrelsesopgaver, -pligter og -ansvar, har mine kursister ofte spurgt: Hvad er inhabilitet? Hvad er tegningsret? - og hvad vil det sige med neutralitet i dirigentrollen m.m. Desuden har jeg hjulpet nyetablerede foreninger med at lave vedtægter, og der har jeg også konstateret et behov for en forståelse af forskellige ord. Derfor fik jeg idéen til at udarbejde en mini lommeordbog for at kunne give et redskab og værktøj til de etniske minoriteter i foreningslivet.

4 Ordbogen kan rekvireres fra Frivilligcenter Århus, og skulle nogen ønske at oversætte denne til forskellige andre sprog, hentes ligeledes tilladelse fra Frivilligcenter Århus. I er også velkommen til at berige ordbogen med nye ord til næste oplag. Jeg takker alle som har medvirket og hjulpet mig i processen og ønsker god læselyst til brugeren af ordbogen. Jabbar Yazdani Foreningskonsulent Frivilligcenter Århus

5 Administration Administration er de praktiske opgaver, der skal løses, for at foreningen kan fungere. Det er typisk sekretæren der står for disse opgaver, der kan være indkøb, medlemskontakt og post. Afbud At melde afbud betyder, at man meddeler, at man ikke kommer til et møde. Hvis der er mødepligt, kan man ikke bare blive væk, men skal melde afbud med en gyldig grund. Afbuddet kan ske på telefon, mail eller SMS. Hovedsagen er, at man får informeret mødeledelsen eller andre relevante personer i foreningen om sin udeblivelse. Afstemning Ved uenighed kan bestyrelsesmedlemmerne eller foreningens medlemmer stemme om, hvad foreningen skal gøre i en given sag. Afstemningen kan foregå ved håndsoprækning eller skriftligt, og det er flertallet, der bestemmer.

6 Aktiviteter En aktivitet er den eller de ting, foreningen laver for at leve op til sit formål. En aktivitet kan være foredrag, rådgivning, lektiehjælp el. lign. Det kan også være at foreningen driver en café. Ansøgning Hvis man har en god sag, kan man søge om økonomisk støtte til sagen hos personer eller institutioner. Man skriver en ansøgning som forklarer, hvorfor det giver god mening at støtte den gode sag og hvad foreningen laver. Hvis man søger kommunen eller ministerier om penge, skal man bruge et skema og være opmærksom på tidsfrister. Man kan komme på kursus i at skrive gode ansøgninger, der fører til tilskud. Arkiv Et arkiv er en mappe eller en elektronisk fil, hvor man gemmer gamle dokumenter. Man skal ikke skille sig af med ældre dokumenter, da man aldrig ved, om man får brug for dem igen. Derfor bør man ikke smide noget ud, før det er fem år gammelt, men i stedet flytte det til foreningens arkiv. Husk at ødelægge personfølsomme oplysninger, kontonumre osv., før de smides i papirkurven.

7 Beslutningsdygtighed En forening kan i sine vedtægter skrive, at bestyrelsen kun kan træffe beslutninger under visse omstændigheder. F. eks. kan der stå at mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer skal være til stede, for at bestyrelsen er beslutningsdygtig hvis dette ikke er tilfældet, kan bestyrelsen ikke træffe beslutninger. Bestemmelser omkring beslutningsdygtighed er med til at sikre, at beslutninger altid træffes på et demokratisk grundlag. Bestyrelse Alle foreninger skal have en bestyrelse. En bestyrelse er det samme som den øverste ledelse i en forening. Bestyrelsen består af en række personer, som alle er valgt ind af foreningens medlemmer på den årlige generalforsamling. Her vælger foreningens medlemmer et antal bestyrelsesmedlemmer, som har ansvaret for, at foreningens drift er i orden, og at foreningens formål opfyldes. Det vil være praktisk at bestyrelsen har et ulige antal medlemmer, så der altid kan besluttes ved flertal, hvis der skal stemmes.

8 Bevilling Et beløb er øremærket og ydes til noget bestemt tiltage, dvs. hvis en forening er bevilliget et økonomisk støtte til forældre arrangement, hjælper det ikke ret meget at bruge det beløb til at trykke folder! Bilag Et bilag er et dokument, som man kan vedlægge dagsorden, referat, ansøgninger osv. Det centrale har man allerede været inde på i hoveddokumentet, og bilagene tjener til ekstra dokumentation, uddybende detaljer osv. Bilag er absolut ikke uvæsentlige, men deres primære funktion er at supplere allerede eksisterende oplysninger. Foreningen bør arkivere alle bilag. I regnskaber er et bilag f. eks. en bon fra Bilka, der kan vise at foreningen har haft en udgift. Den slags bilag skal gemmes i fem år.

9 Bogføring En bogføring betyder at man skriver indtægter og udgifter i en bog f. eks. i et regnskab. Så har man altid styr på foreningens økonomi og det er kassererens opgave. I moderne tider sker bogføring elektronisk i et regneark. Revisoren gennemgår hvert år før generalforsamlingen regnskabet og godkender det. Bruger En bruger er en person som benytter sig af de foreningens tilbud. F. eks. hvis man benytter muligheden for at få retshjælp i en frivillig rådgivning. En gæst på et værested er også en bruger.

10 Budget Ordet budget stammer fra det oldfranske ord bougette, som betyder lille pengepose. Et budget skal forudsige indtægter og udgifter i et bestemt tidsrum, eller til et konkret projekt eller arrangement. Man ved aldrig med 100 procents sikkerhed hvilke indtægter og udgifter, der kommer i fremtiden, men det er nødvendigt at lave et kvalificeret gæt. Budgettet er et meget vigtigt redskab i styringen af foreningens økonomi. Budget handler normalt om det kommende års regnskab. 10

11 Børneattest Frivillige foreninger skal indhente en børneattest, hvis de beskæftiger personer, som har direkte kontakt med børn under 15. En børneattest er en særlig form for straffeattest, som giver oplysninger om, hvorvidt en person er straffet for seksuelle forhold til børn under 15 år. En børneattest indeholder kun oplysninger om en eller flere af følgende typer overtrædelser: Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år, udbredelse eller besiddelse af børnepornografi, samt blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år. Der står altså ikke i en børneattest, om man har fået en trafikbøde eller er dømt for tyveri. 11

12 CVR nr. Hvis en forening lader sig registrere, så får den et såkaldt CVR-nummer af Det centrale virksomheds register: dk. Dette nummer er lidt ligesom CPRnummeret for enkeltpersoner. Man kan sige, at CVR-nummeret er statens identitet på foreningen, ligesom CPR-nummeret er statens identitet på personen. Man kan også kalde det foreningens officielle referencenummer. Efterhånden er det nødvendigt at have CVR nr. for foreninger. 12

13 Dagsorden En dagsorden er en prioriteret liste over forskellige sager eller punkter, som man skal gennemgå på et møde i foreningen. Dagsordenen medvirker til at man tager én ting ad gangen, og at man får gennemført de ting, der er behov for på mødet. Ledelsen af mødet laver dagsordenen, og der er tit faste punkter på listen f. eks.: Godkendelse af dagsorden, hvor man undersøger om mødedeltagerne kan godkende punkterne / listen, Valg af referent, Godkendelse af referat fra sidste møde osv. Sidste punkt på dagsordenen er ofte Eventuelt, hvor mødedeltagerne kan bringe forskellige sager frem i lyset til fælles diskussion - der kan dog ikke vedtages noget under dette punkt. 13

14 Digital signatur Den digitale signatur er en fil på computeren, der fungerer som en underskrift på Internettet. Ved hjælp af digital signatur kan foreningen kommunikere sikkert med f. eks. kommunen og banken. Man slipper derfor for en masse ekstra arbejde med normal post osv., og dermed er digital signatur en stor lettelse af den administrative proces i foreningen. Digital signatur skal opbevares sikkert, det nytter ikke noget, at den ligger på en usikker computer uden virustjek og koder m.m. Dirigent En dirigent er det samme som en ordstyrer og bruges på foreningens medlemsmøder (generalforsamling og årsmøde). Dirigentens opgave er at sørge for, at mødet forløber på den mest hensigtsmæssige måde. Som dirigent har en person altså fået ansvaret for at de møder, der foregår i foreningen, bliver afholdt ordentligt. Dirigenten påtager sig f. eks. ansvaret for at man kommer gennem dagsordenen, at man taler efter tur, og for at alt dette sker i god ro og orden. Dirigenten skal holde sig neutral. Derfor vælger man ofte en udenforstående dirigent. 14

15 Dokumentation Det er vigtigt at dokumentere, dvs. beskrive, hvad der sker i foreningen. Dokumentation skal være på skrift, så man kan finde den frem igen. Denne dokumentation kan bruges til at huske, hvad man tidligere har besluttet, eller den kan bruges overfor omverdenen. Vigtige informationer kan f. eks. være antal medlemmer i foreningen, antal frivillige eller antal brugere. Eksklusion Som medlem kan man overskride foreningens vedtægter, og derved gøre sig fortjent til at blive ekskluderet, dvs. bortvist fra eller udstødt af, foreningen. Det kan være man har taget af foreningens penge eller har gjort noget, der har skadet foreningens muligheder for at leve op til sit formål. Eksklusion er en meget alvorlig ting og bør kun finde sted ved meget alvorlige overskridelser af foreningens vedtægter. Normalt vil en beslutning om at ekskludere et medlem blive truffet af bestyrelsen og derefter blive godkendt af medlemmerne på generalforsamling. 15

16 Evaluering Evaluering betyder, at man undersøger og dokumenterer, om tingene kører som de skal, eller om et bestemt projekt er gået, som man havde planlagt. En negativ evaluering kan pege på, hvilke områder, der fortjener en ekstra indsats. Omvendt kan en positiv evaluering vise, på hvilke områder, foreningen har succes. En positiv evaluering er et vigtigt bilag til en ansøgning om tilskud. Eventuelt Eventuelt er et punkt, der kan findes sidst i dagsordenen til et møde i foreningen, når man har behandlet alle andre punkter. Under dette punkt har alle mødedeltagere mulighed for at byde ind med forskellige emner, de gerne vil have op til fælles drøftelse. Dog kan intet vedtages under dette punkt. 16

17 Folkeoplysningslov Folkeoplysning dækker over forskellige fritidsaktiviteter i frivillige foreninger med medlemsindflydelse, aktivt medlemskab og forpligtende fællesskaber. Loven sikrer, at der kommer offentlige tilskud til folkeoplysende virksomhed i form af: undervisning og foredrag for voksne, idrætsforeninger, spejderbevægelser, politiske og religiøse foreninger samt fritids- og ungdomsklubber. Folkeoplysningsloven giver frivillige foreninger ret til offentlige lokaler og tilskud, men stiller også nogle krav til foreningernes indhold og vedtægter. Det er kommunen, der forvalter loven og yder tilskud. Fonde & legat Foreningen kan også søge midler fra private fonde. En fond råder over et større beløb til donationer. Fonden er defineret ved sin fundats, sine vedtægter, som beskriver dens formål og virkemidler. Her står der f.eks. om fonden støtter sociale formål eller måske kulturelle formål. Fonden har en bestyrelse, der disponerer over dens formue i henhold til fundatsen. Foreninger kan finde fonde, der støtter netop deres formål, i såkaldte legat cd er. 17

18 Formand Formanden (eller forkvinden) påtager sig hovedansvaret for foreningen. Han eller hun er valgt af bestyrelsen eller direkte på generalforsamlingen. At man er formand betyder ikke, at man bestemmer over foreningen, men at man er dens hovedrepræsentant udadtil. Formue Når foreningen har penge stående på bankkonti eller i værdipapirer, aktiver f. eks. i form af fast ejendom osv., kalder man disse penge for foreningens formue. Misbrug af foreningens formue kan medføre eksklusion af foreningen. 18

19 Formål Foreningens formål beskriver den overordnede grund til, at foreningen overhovedet er blevet stiftet. Hvad er meningen med foreningen? Hvad er det for en sag, vi kæmper for og hvorfor gør vi det? Hvad skal det hele lede frem til? Hvad er den allerhøjeste ambition? Når foreningen har nået sit overordnede mål, hvad er formålet så med denne forening i verden? Med et præcist og klart formål ved foreningen hele tiden, hvorfor den eksisterer, og hvad det hele skal lede frem til. Man kan så lave nogle delmål, som man kan arbejde hen imod, med det til fælles, at de bringer foreningen tættere på at opfylde dens overordnede formål. Modarbejdelse af selve foreningens formål kan medføre eksklusion. 19

20 Forsikring En forsikring betyder, at man betaler et vist årligt beløb til et forsikringsselskab for at forsikre sig mod f. eks. tyveri, brand og ulykker. Hvis uheldet er ude, står forsikringsfirmaet klar til økonomisk, via såkaldte forsikringspræmier, at dække evt. skader. Det er meget bedre at betale et lille beløb hvert år, end at skulle betale et meget stort beløb, når skaden er sket. Når man arbejder som frivillig i en forening, er det en god idé at have sin egen personlige forsikring, da foreningens forsikring ikke nødvendigvis dækker den frivillige. Forslag En forening ønsker hele tiden at udvikle sig, så hvis nogle af dens medlemmer har nogle idéer, som de mener, kan bringe foreningen i den rigtige retning, så har de mulighed for at fremsætte forslag til forbedringer. Et forslag tages så op til bestyrelsesmøde eller på generalforsamlingen, som så kan drøfte om de pågældende forslag kan bruges til noget. 20

21 Fortroligt At noget er fortroligt betyder, at det kun er en udvalgt personkreds, f. eks. bestyrelsen, der informeres om det. Dette kan være for at beskytte personers privatliv eller hemmeligholde beslutninger, indtil de offentliggøres. Frivilligt Dette ord bruges i foreninger som en betegnelse, der dækker, at en person udfører et stykke arbejde af en bestemt type uden at få løn for det. Dette kan også kaldes voluntørarbejde. Frivilligt arbejde er ikke at forstå som normal hjælpsomhed, men er ulønnet arbejde, der er formelt organiseret af en eller flere foreninger. Der kan være mange årsager til at vælge at arbejde frivilligt uden løn, men det mest typiske er nok, at man ønsker at gøre en forskel for andre og lære noget nyt. 21

22 Frivilligt socialt arbejde Frivilligt arbejde er én ting, frivilligt socialt arbejde er en anden. Man taler om frivilligt socialt arbejde, når der arbejdes frivilligt med at hjælpe andre mennesker. Eksempler er: Besøgsven, lektiehjælp, retshjælp, gruppeterapi og samtaler. Frivilligt socialt arbejde handler om at støtte mennesker, der af forskellige grunde har det svært her i livet. Frivillige sociale foreninger En frivillig social forening, arbejder med at hjælpe mennesker med sociale problemer (f. eks. ensomhed) eller sundhedsmæssige problemer (f. eks. sukkersyge). Foreningen kan også beskæftige sig med humanitære problemer. I foreninger forsøger man at sørge for at den frivillige hjælp når frem til de mennesker, der har brug for den. 22

23 Fuldmagt En fuldmagt er et dokument, der giver en person lov til noget på en andens vegne, f. eks. at stemme på en bestemt kandidat til en bestyrelsespost ved generalforsamlingen (hvis fuldmagt er tilladt i vedtægten). Ved valget fremvises fuldmagten med underskrift. Fundraising Fundraising er arbejdet med at søge økonomiske midler til foreningen hos offentlige myndigheder og private fonde. Det er meget vigtigt, at man skriver en god ansøgning, hvor man argumenterer for, at netop denne forening skal have støtte. Man kan gå på kursus i fundraising. 23

24 Fusion/sammenlægning En sammenlægning af foreninger betyder, at to eller flere foreninger smelter sammen og bliver til én stor forening. Det kaldes også en fusion. Fusion kan f. eks. være nyttig, hvis to foreninger minder meget om hinanden, og dermed har større interesse i at samarbejde og lægge kræfterne sammen, end i at konkurrere mod hinanden. En sammenlægning kræver en generalforsamling, hvor man så beslutter, hvem der skal med i hovedbestyrelsen, for man har altid behov for en overordnet myndighed for hele organisationen. 24

25 Generalforsamling Generalforsamling er et møde, hvor alle foreningens medlemmer indkaldes skriftligt. Generalforsamlingen er den øverste myndighed i foreningen. Det vil sige, at de vigtigste beslutninger kan tages på dette møde. Der skelnes mellem stiftende, ordinær og ekstraordinær generalforsamling. På den stiftende generalforsamling bliver foreningen dannet. Dvs. medlemmerne beslutter hvordan foreningens vedtægter skal formuleres og hvem der skal sidde i bestyrelsen den først tid. Når foreningen er dannet afholdes der normalt én ordinær generalforsamling om året. Man indkalder skriftligt med varsel alle medlemmer til dette møde. På generalforsamlingen følger man en dagsorden, der ofte er skrevet i vedtægterne og denne kan f. eks. indeholde valg af nye bestyrelsesmedlemmer, ny revisor, fremlæggelse af regnskab, bestyrelsens beretning om året, der gik, og spørgsmål fra medlemmerne. Men det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvad man kan drøfte på generalforsamlingen. Udover den almindelige, ordinære generalforsamling er det også muligt at indkalde til og afholde ekstraordinær generalforsamling. Årsagen til dette kan f. eks. være et akut behov for 25

26 at træffe nogle overordnede beslutninger for at få foreningen på rette kurs, eller at 1/3 del af medlemmerne ønsker et møde. Resten af året er bestyrelsen, som er valgt af medlemmerne på generalforsamlingen, den øverste myndighed for foreningen. Habilitet At være habil betyder, at man ikke har andre interesser, der kan mistænkes for at veje tungere, end hensynet til foreningen. Hvis dette er tilfældet, er man inhabil. Det kan f. eks. være, hvis man er medlem i andre foreninger, der konkurrerer med denne forening, eller hvis man har en personlig relation til en kandidat til en bestyrelseseller tillidspost. Hjemsted Foreningens hjemsted er de fysiske rammer for dens eksistens, det vil sige lokaler og aktivitetsradius i et geografisk område, f. eks. Århus Kommune. Foreningen kan godt bruge mange forskellige lokaler mange steder i byen, men der findes kun et hjemsted, så det kan betragtes som foreningens tilholdssted og postadresse. 26

27 Hæftelse At hæfte betyder, at man er juridisk ansvarlig for et beløb ved sin underskrift. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem (ofte kassereren). Ved optagelse af lån og ved køb af fast ejendom, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Det er normalt foreningens formue, der hæfter for foreningens forpligtelser. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter altså ikke personligt, medmindre de selvfølgelig begår ulovligheder eller handler groft uagtsomt. I så fald kan kreditorer gøre krav gældende. Som bestyrelsesmedlem skal man altid sørge for at holde sig orienteret om foreningens økonomi. Ildsjæl En ildsjæl er en person som, ulønnet, arbejder begejstret og ivrigt for en sag, eller - sagt med andre ord - en person der brænder for en sag. 27

28 Indbydelse I modsætning til en indkaldelse med mødepligt, så bestemmer man selv, om man vil acceptere en indbydelse. Der er med andre ord ikke mødepligt til det arrangement, som indbydelsen drejer sig om. En indbydelse svarer til en invitation. Indkaldelse Indkaldelse betyder, at man informerer relevante personer, typisk medlemmer af foreningen, om et bestemt møde, der snart skal afholdes via mail, post eller SMS. Indkomne forslag På et møde, typisk på generalforsamlingen, kan man på dagsordenen finde punktet indkomne forslag, hvor man drøfter forskellige forslag, som mødeledelsen har modtaget fra medlemmerne indenfor en angivet frist før generalforsamlingen. Er et forslag ikke modtaget indenfor den gældende frist, kan det ikke tages op til den pågældende generalforsamling, men må vente til senere. 28

29 Indtægt Står i modsætning til udgift. Indtægt er, når der strømmer midler ind til foreningen, og disse midler er typisk penge i form af kontingentindbetalinger fra medlemmerne. Indtægterne bruges til at dække driften. Manglende indtægter kan betyde at foreningen må stoppe sine aktiviteter. Initiativ Grunden til, at der overhovedet findes foreninger, er, at nogle mennesker har taget initiativ til at stifte dem. Initiativer er altså altafgørende i den indledende fase i opbygningen af en forening, men de er også vigtige fremover. Hvis en forening efterhånden lider af mangel på initiativer og nytænkning, så kan den få svært ved at overleve på længere sigt. Det er nødvendigt, at nogle mennesker hele tiden tager initiativ, viser handlekraft, gå på mod og kreativitet. 29

30 Jura Jura handler om, hvad loven siger om forskellige områder. Det er juraen vi retter os efter for at overholde loven, og det gælder også foreninger. Hvis der er tvivl omkring juraen ved nogle ting, så kan man vælge at benytte en jurist en advokat - fra f. eks. retshjælp, altså en person der er specialist i jura, til at hjælpe med at fortælle, hvad man må og ikke må rent juridisk. Kandidat Som kandidat opstiller man til valg til en bestemt post i foreningen, f. eks. formand, kasserer eller sekretær. Alle medlemmer kan melde sig som kandidater og forsøge at indsamle stemmer nok til at få den ønskede post. 30

31 Kasserer Kassereren har ansvaret for foreningens økonomi eller pengekasse. Kassereren administrerer foreningens formue og må aldrig nogen sinde blande sin private økonomi sammen med sin forenings økonomi. Konfliktløsning Uanset hvor godt et formål, og hvor engagerede medlemmer, man har i en forening, så kan der opstå konflikter fra tid til anden. Mennesker er mennesker, og af og til bliver de uvenner. Det er der ikke noget unaturligt i, men det gælder om at løse problemerne eller konflikten hurtigst muligt og på den bedst mulige måde. Foreningen kan ikke leve med længerevarende konflikter blandt sine medlemmer, så derfor kan foreningen vælge at indkalde professionelle kræfter udefra, altså personer som ellers ikke har noget med foreningen at gøre, og som er trænet i at mægle. 31

32 Konstituering Ved stiftelsen af en forening, eller efter generalforsamlingen, skal bestyrelsen konstituere sig, dvs. fordele de forskellige poster, f. eks. formand, næstformand, kasserer og sekretær mellem sig. Dermed er konstitueringen en meget vigtig del af foreningens eksistensgrundlag, da en klar ansvarsfordeling er nødvendig for, at foreningen kan arbejde effektivt for sit formål. Kontingent Kontingent betyder medlemsbidrag, dvs. den økonomiske støtte fra foreningens medlemmer, som er meget vigtig for, at foreningen kan leve op til sit formål. Generalforsamlingen kan fastsætte størrelsen på kontingentet, og det kan f. eks. være lavere for pensionister og studerende end for andre. Kursus Et kursus er undervisning, enten en enkelt dag eller over en længere periode. Det kan være af stor værdi for foreningen at deltage i kurser om emner af fælles interesse for foreningen. Der findes en række gratis kurser, som foreningerne kan melde sig til. 32

33 Løsrivelse Af og til fører intern uenighed i en forening til, at den deler sig i to eller flere grupper. Det kan føre til, at der bliver stiftet en ny forening. Den nye forening, der altså løsriver sig, kan af og til få nogle af foreningens midler med sig. Medlem I vedtægterne bestemmer foreningen, hvem der kan blive medlem. Hvis man ønsker at blive medlem af en forening, kan man henvende sig til foreningen og få at vide, om det er muligt. Typisk betaler man kontingent ved indmeldelse og løbende hvert år. Medlemskab af en forening giver stemmeret ved generalforsamlingerne. Det vil sige, at man har direkte indflydelse på foreningen. Man kan være medlem af foreningen uden at være medlem af bestyrelsen, men man kan ikke være bestyrelsesmedlem uden at være medlem i foreningen. 33

34 Medlemskab Når man bliver medlem af en forening, så opnår man medlemskab. Med medlemskab følger en række rettigheder og pligter, f. eks. stemmeret og pligt til at betale kontingent, hvis foreningen kræver det. Bestyrelsen kan vælge at fratage én medlemskabet, hvis man ikke har levet op til forpligtelserne i sit medlemskab, f. eks. kontingentbetaling. Møde På møderne drøftes sager, der har betydning for foreningen og opfyldelsen af dens formål. Uden møder er det ikke muligt at samarbejde effektivt, og uden samarbejde bliver en forening ikke til noget, da ingen kan drive en forening alene. Der findes forskellige typer af møder, f. eks. bestyrelsesmøde, medlemsmøde eller generalforsamling. Mødedeltagere De personer der er til stede ved et møde kaldes mødedeltagere. Det tages som regel til referat, hvem der har deltaget i mødet. Der er i princippet ingen grænse for antallet af mødedeltagere, men normalt indkalder man kun de personer mødet er relevant for, f. eks. deltager kun bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsesmøder. 34

35 Mødedeltagere De personer der er til stede ved et møde kaldes mødedeltagere. Det tages som regel til referat, hvem der har deltaget i mødet. Der er i princippet ingen grænse for antallet af mødedeltagere, men normalt indkalder man kun de personer mødet er relevant for, f. eks. deltager kun bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsesmøder. Mødeleder Når foreningen afholder møder, er det vigtigt, at nogen har ansvaret for, at disse møder bliver gennemført på den mest hensigtsmæssige måde, og at man opnår det, man vil med mødet - det sørger mødelederen for. Mødeleder og ordstyrer er ofte én person, f. eks. formanden. Mødepligt Mødepligt betyder, at man SKAL deltage i bestemte møde. Hvis der er indført mødepligt, så har det konsekvenser at udeblive uden at meddele det eller uden at have en gyldig grund. En gyldig grund er f.eks. sygdom - man kan ikke bruge som grund, at man ikke har lyst. Det tillader mødepligten ikke. 35

36 Mål For at foreningen kan leve op til sit formål, er det meget nyttigt at gå efter nogle konkrete mål undervejs. Man kan sige, at formålet er selve målstregen, og de mål man sætter sig undervejs er skridt på vejen. Navn Foreningens navn besluttes af medlemmerne på den stiftende generalforsamling. En forening kan godt senere ændre navn, men dette kan kun besluttes på generalforsamlingen. Et navn er foreningens ansigt udadtil. NemKonto Når en forening ønsker at modtage tilskud fra det offentlige er der nogle formelle ting der skal på plads. Foreningen skal registrere sig i det offentlige system og får et CVR-nummer. Foreningen skal have en NemKonto, som er en almindelig bankkonto, der er tilknyttet det offentlige udbetalingssystem. Dvs. at evt. tilskud og penge fra det offentlige går ind på denne konto. 36

37 Neutralitet Foreningen kan få brug for at inddrage personer udefra, som holder sig neutrale i forhold til forskellige emner. En dirigent skal f. eks. være neutral. En dirigent styrer ordet til møder, og skal sikre at alle, der har noget at sige, bliver hørt. Man kan også forholde sig neutralt til et punkt på dagsorden, dvs. vælge ikke at give sin mening til kende. Non-profit Non-profit kommer fra engelsk og betyder uden fortjeneste. Private virksomheder drives for at give økonomisk overskud til investorer eller enkeltpersoner. Frivillige foreninger drives ikke med henblik på fortjeneste. Hvis der er overskud, investerer man pengene i foreningen, så de anvendes til foreningens formål, der ofte gavner samfundet. Den frivillige sektor (alle frivillige foreninger i Danmark) kaldes derfor også for non-profit sektoren. 37

38 Nyhedsbrev Nyhedsbreve er små breve, man sender ud til personer i foreningen: f. eks. medlemmer og frivillige for at de kan orientere sig om forskellige ting. Nu om dage sker det primært ved hjælp af Internettet. Som medlem har man et moralsk ansvar for at følge med i foreningens udvikling, og det er en meget stor hjælp at følge med i foreningsnyhedsbrevene. Næstformand Det er praktisk at udnævne en næstformand, der kan træde til, hvis formanden af den ene eller anden årsag er forhindret. Dermed er foreningen ikke fuldstændig afhængig af formanden for at kunne fungere og holde møder. Når formanden stopper, kan næstformanden også være den naturlige efterfølger til formandsposten. 38

39 Opløsning Det modsatte af at stifte foreningen. Det betyder simpelthen, at foreningen ophører med at eksistere. En opløsning finder sted på generalforsamlingen. Opløsningen kan selvfølgelig skyldes, at foreningen har opfyldt sit formål og dermed har overflødiggjort sig selv, og så kan man lige så godt nedlægge den straks. Men opløsningen kan også være udtryk for manglende støtte og initiativ, for få medlemmer, svigtende økonomi og meget mere. Orientering En orientering er information om nyheder og ændringer af forskellig slags, og det er vigtigt, at alle relevante personer i foreningen bliver orienteret hurtigst muligt for at kunne arbejde effektivt for foreningens formål. Man kan orientere hinanden på møder eller ved at sende informationsbreve ud. 39

40 Orlov Som medlem af bestyrelsen har man en række opgaver og et overordnet ansvar, men man kan godt fralægge sig disse pligter i en periode og fortsat være bestyrelsesmedlem. En sådan pause kaldes orlov. Det kræver selvfølgelig at den siddende bestyrelse bliver enig om, at det kan lade sig gøre og det kræver også en gyldig grund at gå på orlov: f. eks. sygdom, arbejde, uddannelse, familieforøgelse osv. Efter endt orlov kan man vende tilbage til bestyrelsesarbejdet. Paragraf En paragraf er et afsnit i vedtægterne, som fortæller så præcist som muligt, hvad man må og ikke må i foreningen, altså foreningens regler. Hvis man f. eks. er i tvivl om noget på et møde, kan man altid finde vedtægterne frem og se, hvad der står i de enkelte paragraffer. Dem skal man nemlig rette sig efter. Medlemmer af en forening vedtager selv paragrafferne og kan også ændre i dem. Dette kan kun ske på en lovligt indkaldt generalforsamling. 40

41 Partnerskab En forening bør aldrig have nok i sig selv. Det er muligt for en forening at skabe partnerskaber, hvor foreningen samarbejder med andre personer, foreninger eller andre. Partnerskabet kan være kortvarigt eller langvarigt og det kan være om forskellige emner. Planlægning Enhver medlemsaktivitet eller synliggørelse af foreningen kræver god planlægning. Dårlig planlægning fører ofte til dårlige arrangementer, fordi man helt eller delvist møder uforberedte op, eller folk er usikre på, hvem der har ansvaret for de forskellige arbejdsopgaver i forbindelse med arrangementets afvikling. Med andre ord betyder planlægning: forberedelser, gennemtækning og arbejdsfordeling. Post En stilling eller en rolle i foreningen, f. eks. suppleant, kaldes en post. 41

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR.

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Forkortet DMR. Vedtægter for Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR. Foreningens hjemsted er Århus Kommune. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Foreningen Læsø Bredbånd 1.2 Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Læsø kommune. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter

Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter Indhold: 1 Klubben...2 2 Tegning...2 3 Formål...2 4 Kontingent...2 5 Medlemskab...3 6 Bestyrelsen...3 7 Budget, regnskab og formueforhold...5 8 Generalforsamling...5

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus Vedtægter for CVR: 34 78 02 42 v. Jan Wissing Spangaa, Vistoftparken 49, 8471 Sabro, Tel: +45 21832058 info@shinshintoitsu.dk - www.shinshintoitsu.dk ~ 1 ~ Vedtægter for Shin Shin Toitsu Aikido Aarhus

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF)

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) Kapitel 1 Foreningens navn og formål 1 stk. 1 Foreningens navn er: Dansk Fibromyalgi-Forening. stk. 2 Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 stk.

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vedtægter for Hjortespring Rideklub

Vedtægter for Hjortespring Rideklub Vedtægter for Hjortespring Rideklub Klubbens navn er Hjortespring Rideklub. Forkortelse: HJOR Klubbens stiftelse: 10. september 1996 Klubbens hjemsted er Herlev kommune. Klubbens formål er: 1) At fremme

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for The Green Pride Fanklub for Viborg F.F.

Vedtægter for The Green Pride Fanklub for Viborg F.F. Vedtægter for The Green Pride Fanklub for Viborg F.F. anno 1/7 2012 1 NAVN: Foreningens navn er The Green Pride, og dens hjemsted er Viborg Kommune. 2 FORMÅL: Foreningen har til formål: a) At tilbyde aktiv

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner Vedtægter for Foreningen Skagens Venner 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål 3 2. Medlemskab.. 3 3. Ledelse.. 3 4. Udmeldelse og eksklusion 4 5. Finansiering og kontingent..

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune.

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Viborg 1 Navn og hjemsted. Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig lokalforening.

Læs mere

Vedtægter for Muslimsk Kulturcenter MKC

Vedtægter for Muslimsk Kulturcenter MKC Vedtægter for Muslimsk Kulturcenter MKC 1 Foreningens navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Muslimsk Kultur Center - Vestegnen (herefter benævnt MKC) Stk. 2. MKC er en almenvelgørende forening og

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle UDKAST Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle 1. Navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er FOF Horsens-Hedensted-Vejle.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993.

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. s.1. 1: Hjemsted og formål Stk.1: Stk.3: Brande Højskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Brande kommune

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor J. nr. 0-13-32159 Advokatfirmaet Henrik Skaarup Gl. Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf.: 98 82 55 44 Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Vendsyssel

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Foreningens navn er Kreds 57 Ferslev-Skibby, stiftet i 1896 og er hjemmehørende i Ferslev, 4050 Skibby, Frederikssund kommune. Foreningen har CVR.nr.

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere