INDLEDNING BERETNING... 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3"

Transkript

1 Å r s r a p p o r t f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k

2 -2- Indholdsfortegnelse INDLEDNING BERETNING DET KONGELIGE BIBLIOTEKS VIRKSOMHED OG HOVEDOPGAVER MISSION VISION ÅRETS FINANSIELLE RESULTATER ÅRETS FAGLIGE RESULTATER FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR OVERSIGT OVER HOVEDKONTI MÅLRAPPORTERING OVERSIGT OVER RESULTATMÅL VURDERING OG ANALYSE AF SÆRLIGT UDVALGTE MÅL Fokuseret materialeanskaffelse inden for Nationalbiblioteksområdet 2003 til Retrokonvertering 2003 til 2006 af kataloger og registranter Fusionsarbejdet Universitetsbibliotekets samlingsopbygning 2006: fra fysiske til elektroniske materialer KLARE MÅL REGNSKAB ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE BALANCE OMREGNINGSTABEL BEVILLINGSREGNSKAB BEVILLINGSAFREGNING OG AKKUMULERET RESULTAT BILAG Bilag 1. Noter til regnskabet Bilag 2. Det Kongelige Biblioteks aktiviteter i 2006 i medfør af Kulturbevaringsplanen... 32

3 -3- Indledning Dette er den første årsrapport for den nye institution, Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek. Institutionen blev oprettet i oktober 2005 ved sammenlægning af den tidligere institution Det Kongelige Bibliotek og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek. 1. Beretning 1.1 Det Kongelige Biblioteks virksomhed og hovedopgaver Det Kongelige Bibliotek er nationalbibliotek, forskningsinstitution og universitetsbibliotek for Københavns Universitet. Den mission og vision, der fremgår nedenfor, gælder for den sammenlagte institution. Missionen og visionen er formuleret i 2006 i forbindelse med udarbejdelsen af den nye resultatkontrakt 2007 til Mission Det Kongelige Bibliotek virker for uddannelse, forskning og oplysning i nutid og fremtid. Som nationalbibliotek forvalter institutionen den nationale kulturarv af både dansk og udenlandsk oprindelse i form af udgivne værker (bøger, tidsskrifter, aviser, småtryk), håndskrifter, arkivalier, kort, billeder, fotografier og musikalier i konventionel eller digital form. Institutionen giver på nutidens vilkår den bedst mulige adgang til samlingerne til forskning, studier og oplevelser, samtidig med at samlingerne skal bevares, sikres og overleveres til eftertiden. Som museums- og kulturinstitution formidler nationalbiblioteket viden og oplevelser med udgangspunkt i opgaver og samlinger. Som nationalbibliotek udfører institutionen forskning inden for nationalbibliotekets opgaver, funktioner, fag og samlinger. Som universitetsbibliotek er institutionen hovedbibliotek for Københavns Universitet og leverer faglig og videnskabelig biblioteksservice på højeste niveau til støtte for uddannelse og forskning. Herudover stiller det informationsressourcer til rådighed for offentligheden, herunder erhvervslivet og den offentlige sektor. 1.3 Vision Det Kongelige Bibliotek vil være blandt de førende national- og universitetsbiblioteker i Europa ved at forenkle, effektivisere og udbygge adgangen til og benyttelsen af institutionen og dens ressourcer fortsat gennem nationalt og internationalt samarbejde og partnerskaber at udvikle det hybride national- og universitetsbibliotek at udvikle institutionen i lyset af de hastige omvæltninger i videnproduktion og i videnformidling med konvergens mellem forskellige medietyper og at udbygge den digitale infrastruktur for dansk forskning. 1.4 Årets finansielle resultater

4 -4- I tabel 1 vises det finansielle resultat i 2006 såvel udgiftsmæssigt som omkostningsmæssigt. Tabel 1. Virksomhedens økonomiske nøgletal Omkostningsbaseret resultat Regnskab kr. Ordinære driftsindtægter (ekskl. bevillinger) Ordinære driftsomkostninger Heraf personaleomkostninger Andre driftsposter, netto 207 Finansielle poster, netto -627 Ekstraordinære poster, netto -1 Årets resultat (ekskl. bevillinger) ,6 Udgiftsbaseret resultat 1000 kr. Indtægter (regnskab) Driftsbevilling Anlægsbevilling 0 Udgifter (regnskab) Årets udgiftsbaserede resultat, brutto Nettoudgiftsbevilling, inkl. TB Indtægtsbevilling, inkl. TB 0 Udgiftsbevilling, inkl. TB Årets resultat (inkl. bevillinger) Til videreførsel Balance 1000 kr. Status pr Anlægsaktiver i alt Heraf immaterielle anlægsaktiver Heraf materielle anlægsaktiver Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Egenkapital Hensatte forpligtigelser Langfristet gæld i alt 0 Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Som det fremgår, er det omkostningsbaserede resultat på 267,5 mio. kr., hvilket er 12,1 mio. kr. mere end det udgiftsbaserede nettoresultat på 255,4 mio. kr. Differencen beror på forskellen mellem de udgiftsbaserede og omkostningsbaserede regnskabsprincipper. Det har navnlig betydning, at afskrivningerne på bibliotekets aktiver, der kun indgår i det omkostningsbaserede regnskab, er væsentligt større end årets investeringer, der alene indgår i det udgiftsbaserede regnskab. Sammenholdt med bevillingen udviser det udgiftsbaserede resultat et merforbrug på 4,1 mio. kr. Dette skyldes planlagt anvendelse af videreførslen fra Det ses endvidere, at biblioteket ultimo 2006 har en videreførsel på 13,7 mio. kr. Heraf hidrører 2,2 mio. kr. fra overskud på den indtægtsdækkede virksomhed, mens resten, i alt 11,5 mio. kr., vedrører ordinær virksomhed. En stor del af Det Kongelige Biblioteks videreførsel pr. ultimo 2006 er reserveret til bl.a. elektronisk og fysisk bevaring samt materialebevilling til nationalbiblioteket. Endvidere er dele af videreførslen disponeret til en række strategiske IT-investeringer samt til bygningsvedligeholdelsesprojekter.

5 -5- Økonomisk blev 2006 i øvrigt præget af det delvise bortfald af bibliotekets opsparing i begyndelsen af året. I bevillingsafregningen 2005/2006 blev der således indarbejdet et videreførselsbortfald på 11,3 mio. kr. i henhold til Finansministeriets cirkulære om disponering af videreførsel fra 2005 til Dette har medført, at en række af de strategiske, fremtidsorienterede investeringer og aktiviteter, som størstedelen af opsparingen var øremærket til, er blevet skrinlagt eller må gennemføres på et lavere aktivitetsniveau end forudsat. Samtidig skulle der inden for en reduceret budgetramme findes dækning for nødvendige fusionsudgifter i forbindelse med sammenlægningen af de to tidligere biblioteker. I 2006 har biblioteket således afholdt udgifter bl.a. til sammenlægning af biblioteksfaglige og administrative IT-systemer, forberedelse af ny fælles hjemmeside, synkronisering af sikringssystemer og etablering af fælles telekommunikationssystem. Gennem en stram budgetstyring og tilbageholdenhed inden for alle områder og afdelinger er det lykkedes at finansiere de ekstraordinære udgifter, som fusionen afstedkom i 2006 og samtidig videreføre en opsparing på 11,5 mio. kr. til øremærkede projekter og nødvendige investeringer på IT- og bygningsdriftsområdet. Det Kongelige Bibliotek betragter på denne vanskelige baggrund regnskabsresultat for 2006 som meget tilfredsstillende. 1.5 Årets faglige resultater Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek har i 2006 forhandlet med Kulturministeriet om en resultatkontrakt 2007 til 2010 for den nye institution. Kontrakten forventes underskrevet primo Efter aftale med Kulturministeriet har relevante mål fra de 2 tidligere institutioners resultatkontrakter 2003 til 2006 været gældende for den nye institution i Dog er der på Universitetsbibliotekets område indgået en fusionskontrakt, som supplerer de eksisterende resultatkontrakter. Samlet vurdering På nationalbiblioteks- og kulturområdet har i alt 8 mål været relevante i Heraf blev 7 opfyldt, mens et enkelt blev delvist opfyldt. Af 21 mål i fusionskontrakten på Universitetsbibliotekets område blev 14 mål gennemført fuldt ud, 4 mål blev delvist gennemført, mens 3 mål ikke blev gennemført. De 3 mål, der ikke blev gennemført i 2006, forventes realiseret i løbet af 2007 og Samlet er der efter Det Kongelige Biblioteks opfattelse tale om en tilfredsstillende målopfyldelse i Der henvises til målrapporteringsskemaerne i afsnit 2.1 samt til afsnit 2.2, hvor fusionskontrakten behandles uddybende. De 2 tidligere institutioners resultatkontrakter satte fokus på en række væsentlige indsatsområder inden for samlingsopbygning, bevaring og formidling. De fastsatte resultatmål er stort set alle realiseret dog enkelte med forsinkelse. Der henvises til bibliotekernes årsrapporter for årene 2003 til Samlet har kontrakterne bidraget til realiseringen af de 2 bibliotekers visioner, og kontrakterne har samtidig været et godt udgangspunkt for formuleringen af den nye, sammenlagte institutions vision og strategi.

6 -6- I det følgende gennemgås en række centrale nøgletal for benyttelsen af det sammenlagte bibliotek i Nøgletallene, der dækker både Nationalbiblioteket og Universitetsbiblioteket, sammenholdes med resultaterne for de 2 tidligere institutioner i årene umiddelbart før sammenlægningen. Herefter kommenteres de faglige resultater i 2006 inden for de enkelte områder, dvs. nationalbiblioteket, universitetsbiblioteket og fællesområdet. Benyttelsen af biblioteket i 2006 I tabel 2 belyses udviklingen i elektroniske lån i forhold til konventionelle lån i perioden 2002 til Ved elektroniske lån (E-lån) forstås downloads af relevante digitale ressourcer, som biblioteket selv har udviklet, erhvervet eller anskaffet licens til. Benyttelse, udlån* Tabel 2 Udlån (1.000) Konventionelle lån ex fornyelser E-lån Total primær udlån % E-lån af primær udlån 56% 69% 76% 81% 83% Produktivitet (kr.) Omkostninger pr. udlån 15,30 10,90 9,10 8,44 6,47 *Tallene fra 2002 til 2005 dækker de to tidligere institutioners udlånstal, mens 2006-tallene gælder for den nye, fælles institution. Hvad angår produktivitetstal før 2006, er de hentet fra den tidligere institution Det Kongelige Bibliotek. Som det fremgår, er antallet af udlån i 2006 for den nye institution steget i forhold til det sammenlagte udlånstal i 2005 for de to tidligere institutioner. Væksten ligger på elektroniske lån, mens konventionelle lån som i tidligere år udviser en vigende tendens. Nedgangen i de fysiske lån afspejler den generelle udvikling på området, hvor især trykte tidsskrifter substitueres med elektroniske. Det kan i forlængelse af det stigende elektroniske udlånstal oplyses, at også antallet af søgninger i databaser steg i 2006 i forhold til året før. I 2006 blev der registreret søgninger i bibliotekets databaser, hvilket er 16% højere end det samlede antal søgninger i to tidligere institutioner i Omkostningerne pr. udlån blev på 6,47 kr. i I tabel 3 er udviklingen i antallet af besøgende på bibliotekets hjemmeside sammenholdt med besøg på bibliotekets 4 betjeningssteder (fysiske besøg).

7 -7- Benyttelse, besøgende Tabel 3 Besøg (stk.) Besøg på hjemmeside Fysiske besøg I alt Som det fremgår af tabellen, er antallet af besøgende på det nye biblioteks hjemmesider steget i 2006 i forhold til det sammenlagte besøgstal for de 2 tidligere bibliotekers hjemmesider i årene før sammenlægningen. Det elektroniske besøgstal er i 2006 mere end fem gange højere end antallet af fysiske besøgende. De fysiske besøg er også i 2006 faldende. Dette skyldes især, at der har været færre besøgende på bibliotekets betjeningssted i de gamle universitetsbygninger på Amager. Biblioteket satser i den kommende kontraktperiode på forbedringer af den fysiske biblioteksservice med bl.a. udvidede åbningstider og et forøget antal læsepladser på betjeningsstederne. Samtidig får biblioteket nye og tidssvarende publikumsfaciliteter på Amager, når det kombinerede universitetsbiblioteks- og magasinbyggeri åbner ved universitetet i Biblioteket forventer på den baggrund, at udviklingen i det fysiske besøgstal vil vende, og at den fysiske benyttelse af biblioteket vil stige i de kommende år. Generelt er brugernes efterspørgsel efter den nye institutions ydelser steget i 2006, når man sammenligner med de 2 tidligere institutioner i årene umiddelbart før fusionen. Biblioteket finder, at dette er et meget tilfredsstillende resultat for det første hele driftsår efter fusionen, hvad angår brugernes benyttelse af den nye institution. Nationalbiblioteket I juli 2005 trådte den reviderede pligtafleveringslov i kraft, som har gjort det muligt at indsamle og lagre digitalt materiale fra Internettet ( nethøstning ). Opgaven varetages af Det Kongelige Bibliotek i et samarbejde med Statsbiblioteket i Netarkivet.dk var det første hele år i drift, hvor der blev gennemført to tværsnitshøstninger af aktive domæner inden for.dk, samt to begivenhedshøstninger af udvalgte websteder omhandlende krisen om muhammed-tegningerne og kommunalreformen. Samtidig har kapaciteten på området været under fortsat udbygning. I 2006 blev der således truffet aftale med Statsbiblioteket og Statens Arkiver om en fælles løsning for e-arkivering, der sikrer, at kopier af det digitale materiale opbevares på flere af hinanden fysisk uafhængige steder. For så vidt angår den fysiske bevaring er udbygningen af kapaciteten i bibliotekets bevaringsværksted tilendebragt i 2006, så alle de aktiviteter, der indgår i bibliotekets Bevaringsplan 2010 kan realiseres. Mens arbejdet med etablering af den nødvendige kapacitet har stået på, har der især været gjort en stor indsats for den forebyggende bevaring. Nu, hvor værkstedskapaciteten er på plads, vil den aktive bevaring få større vægt. Der følges op på Kulturbevaringsplanen og bibliotekets fysiske og digitale bevaringsindsats i bilag 2 til årsrapporten. Desuden behandles følgende emner indenfor Nationalbibliotekets område uddybende i kapitel 2: Fokuseret samlingsopbygning 2003 til 2006 inden for Nationalbibliotekets område

8 -8- Retrokonvertering 2003 til 2006 af kataloger og registranter Københavns Universitetsbibliotek Sammen med Københavns Universitet markerede Det Kongelige Bibliotek ved en ceremoni i Vor Frue Kirke i juni 2006, at Københavns Universitetsbibliotek nu atter er samlet i et fælles bibliotek. Organisatorisk er det nye universitetsbibliotek struktureret i tre fakultetsbiblioteker, KUB Nord, KUB City og KUB Syd. Denne organisation afspejler universitetets nye campusstruktur. Ud over de tre fakultetsbiblioteker har universitetsbiblioteket en generel betjenings- og serviceafdeling på Slotsholmen, KUB Slotsholmen. Fusionen mellem de to tidligere institutioners universitetsbiblioteksfunktioner forløb i øvrigt planmæssigt i 2006, og der er allerede opnået betydelige serviceforbedringer for lånerne. Det drejer sig bl.a. om følgende resultater: Stort set alle e-licenser ved de to tidligere biblioteker er nu udbredt til hele universitetet. De to tidligere bibliotekers katalogapparater er blevet sammenlagt, så lånerne kun skal søge i en katalog Det samlede antal åbningstimer pr. uge på betjeningsstederne er i løbet af 2006 øget til 222 timer mod 150 timer i 2005 Den personlige informationsfunktion er genetableret på alle bibliotekets domiciler, og der er etableret en fælles indgang til alle bibliotekets servicefunktioner Der er etableret mulighed for aflevering og afhentning af materialer på alle betjeningssteder. Der er sket væsentlige budgetmæssige omprioriteringer, som har tilgodeset anskaffelser af vidensressourcer (trykte og elektroniske) og synliggørelse af anskaffelsesbudgettet i forhold til universitetets faglige struktur. Følgende emner inden for Universitetsbibliotekets område behandles uddybende i kapitel 2: Opfølgning på den særlige fusionskontrakt Universitetsbibliotekets samlingsopbygning i 2006 Fællesområdet I foråret 2006 blev det første spadestik taget til det kombinerede universitetsbiblioteks- og magasinbyggeri på Amager. Byggeriet er i 2006 gået efter planen, og det forventes indviet i begyndelsen af I 2006 har Fællesområdet herudover varetaget en række ekstraordinære opgaver som følge af fusionen. Det drejer sig bl.a. om sammenlægning af biblioteksfaglige og administrative IT-systemer, etablering af fælles sikrings- og telekommunikationssystemer samt nedlukning af gamle og oprettelse af nye regnskaber og løngrupper. Hertil kommer sammenlægning af fælles driftsområder, etablering af samarbejdsudvalg, sikringsudvalg og TR-organisation for den nye institution, ligesom sammenskrivning af personalepolitikker mv. er gennemført i Endelig skal det nævnes, at Det Kongelige Biblioteks IT-afdeling varetager driften af bibliotekssystemer for andre biblioteker. IT-afdelingen er således vært for omkring 100 større og mindre biblioteker under Kulturministeriet, Undervisningsministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Det Kongelige Bibliotek repræsenterer i dag mere end halvdelen af forskningsbibliotekernes kapacitet inden for systemområdet, hvilket naturligvis har stor betydning for bibliotekets IT-strategi.

9 Forventninger til det kommende år Det Kongelige Biblioteks resultatkontrakt 2007 til 2010 med Kulturministeriet forventes underskrevet i begyndelsen af De gennemgående temaer for de kommende år bliver øget brugerorientering og videreudvikling af det hybride bibliotek. Den overordnede strategi for hele institutionen er udmøntet i delstrategier for Nationalbiblioteket, Nationalbiblioteksforskningen og Københavns Universitetsbibliotek. For Nationalbiblioteket vil følgende indsatsområder være i særlig fokus at styrke og udbygge det digitale bibliotek, at forenkle adgangen til biblioteket og dets samlinger og at udbygge samlingerne og sikre deres bevaring. Idriftsætningen og indflytningen i de klimastyrede magasiner på Njalsgade 112 i 2008 er en opgave, som biblioteket ser frem til at realisere. De nye magasiner har kapacitet til knap 30 hyldekilometer materiale til opbevaring i lavtempererede magasiner. Flytningen af disse samlinger til de nye magasiner sikrer, at levetiden for disse samlinger forlænges væsentligt. Det er dog langt fra alle samlinger, der hermed opbevares under klimamæssigt tilfredsstillende forhold. Den fortsatte udbygning af bibliotekets kapacitet til fysisk og bevaringsmæssig korrekt opbevaring af de nationale samlinger er også en vigtig parameter for de kommende år. Et andet afgørende strategisk parameter for Nationalbiblioteket i de kommende år er forlængelsen af særbevillingen til fysisk bevaring i perioden 2008 til 2011, så den planlagte bevaringsindsats i henhold til Kulturbevaringsplanen kan gennemføres fuldt ud. Den nuværende bevilling udløber ved udgangen af Hvis særbevillingen ikke videreføres, vil det få betydning for aktivitetsniveauet i bevaringsindsatsen. Nationalbiblioteket medvirker i de igangværende udredninger vedrørende digitalisering, digital bevaring og formidling af den nationale kulturarv. Udfaldet af forhandlingerne er afgørende for, hvilke muligheder biblioteket i fremtiden har for digital bevaring og formidling af kulturarven. For universitetsbiblioteket vil følgende indsatsområder være i særlig fokus: Vidensressourcer: bedre former for tilgængeliggørelse af bibliotekets vidensressourcer, såvel trykte som digitale. Studiemiljø: kraftig udvidelse af antallet af individuelle studiepladser og gruppepladser samt gradvis forlængelse af åbningstiderne på lørdage, søndage og almindelige helligdage. Personlig service: gennemførelse af ny politik for personlig service og særligt udvikling af de studerendes informationskompetence. Akademisk service: satsning på at understøtte universitetets arbejde med forskningsregistrering og bibliometriske data samt eventuelle initiativer på Open Access-området. Idriftsætningen og åbningen af det nybyggede fakultetsbibliotek KUB Syd i 2008 er en opgave, som biblioteket ser frem til at realisere. Den nye biblioteksbygning er et væsentligt bidrag til forbedringen af studiemiljøet på Campus Syd. I samarbejde med Københavns Universitet investeres der i årene i en udvidelse og fornyelse af bibliotekets studiemiljø på Campus Nord. Lokaliseringen af bibliotekets studiemiljø i City er under overvejelse bl.a. som følge af universitetets flytning af de samfundsvidenskabelige fag til det tidligere Kommunehospital.

10 -10- I forlængelse af fusionen mellem Københavns Universitet, Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) og Danmarks Farmaceutiske Universitet (DFU) har Det Kongelige Bibliotek indledt et udviklingssamarbejde med universitetsbibliotekerne på det tidligere KVL og DFU. Samarbejdet har allerede givet positive resultater for fusionspartnerne på området for elektroniske tidsskrifter. Det Kongelige Bibliotek forventer, at samarbejdet med de to universitetsbiblioteker videreudvikles i 2007 og årene derefter. I forbindelse med kommunalreformen og de nye regioner, er det besluttet, at regionerne afsætter 12 mio. kr. til e-licenser til hospitalerne. Det vil betyde, at mange af de licensaftaler, som har været indgået af det tidligere DNLB og videreført i Universitetsbiblioteket, ophører fra Det anslås, at ændringen vil betyde en årlig nedgang i størrelsesordenen til i det samlede antal downloads fra bibliotekets e-ressourcer. Bibliotekets nye hjemmeside, åbnede i januar Hjemmesiden er opbygget i et Content Management System, som giver biblioteket væsentlig forbedrede muligheder for tidssvarende formidling af store datamængder i lettilgængelig form. Hjemmesiden er nu den primære indgang til alle informationer om Det Kongelige Bibliotek for en række brugerkategorier. Indholdsmæssigt er den en af de største i Norden inden for biblioteks- og kultursektoren. I løbet af 2007 skal hjemmesiden videreudvikles med henblik på endnu bedre brug af de muligheder, som er givet med det valgte system. Bibliotekskatalogen er et velfungerende søgesystem inden for sin art, men den generelle udvikling, der er sket inden for søgeapplikationer på nettet, skærper brugernes forventninger til søgeresultaterne. Brugerne forventer, at kunne søge det hele et sted og få tingene præsenteret samlet. Biblioteket er gået sammen med en række andre forskningsbiblioteker og Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEFF) for at finde en løsning på denne problemstilling. 1.7 Oversigt over hovedkonti Det Kongelige Biblioteks årsrapport aflægges for bibliotekets driftsbevilling ( Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek) samt de dele af Kulturministeriets anlægsbevilling for biblioteksområdet ( Anlægsprogram, biblioteker), der vedrører Det Kongelige Bibliotek. Det drejer sig om underkonto 20, 21, 34, 55, og 59.

11 Målrapportering 2.1 Oversigt over resultatmål Nedenstående oversigt viser Det Kongelige Biblioteks målopfyldelse inden for Nationalbiblioteksområdet i 2006 med udgangspunkt i den tidligere institution Det Kongelige Biblioteks resultatkontrakt. Mål i relation til Universitetsbiblioteket fra denne kontrakt samt mål i kontrakten for DNLB er erstattet af fusionskontrakten, der afrapporteres nedenfor. Tabel 4. Oversigt over resultatkontraktmål for Nationalbiblioteket Målopfyldelse Hovedformål Resultatmål Frist Resultat Nationalbiblioteketningsgrad Pligtafleveringens dæk Dækningsgraden blev er minimum på 98% for konventionelle dækkende 98 % for konventionelle monografier og 100% pligtaflevering monografier og 100 % for for periodica. Målet er af værker i konventionelle tidsskrifter. opfyldt. konventionel form Nationalbiblioteket/ Procesudgifter for pligtafleverede konventionelle Udgift pr. behandlet øget monografier og periodika monografi blev 27,06 produktivitet (maksimum): kr., mens den blev Udgift pr. behandlet og effektivitet monografi: 30 kr. 52,71 kr. pr. indlemmet i behandlingen Udgift pr. indlemmet monografi. monografi: 41 kr. af pligtafleveret Udgift pr. behandlet Udgift pr. behandlet og materiale periodikum: 95 kr. indlemmet periodikum Udgift pr. indlemmet enhedsudgifter periodikum: 33 kr. blev hhv. 76,27 kr. og (Produktivitetsmålene for 25,77 kr. Målene er monografier er skærpet i 2005 og 2006 efter aftale delvist opfyldt. med Kulturministeriet). Nationalbibliotek/ Sagspukler for pligtafleve / Monografier, 30.6: 0 øget ring (maksimum): Monografier, 31.12: 0 produktivitet Monografier, 30.6: Småtryk, 30.6: og effektivitet Monografier, 31.12: 0 Småtryk, 31.12: 0 i behandlingen Småtryk, 30.6: Målet er samlet set af pligtafleveret Småtryk, 31.12: opfyldt. materiale (Produktivitetsmålene for sagspukler afvikling af sagspukler er skærpet i 2005 og 2006 efter aftale med Kulturministeriet). Nationalbibliotek/ Redegørelse for materialeanskaffelser Anskaffelserne har på nationalbib- fulgt de lagte planer og % Ressourcer 100 Udgifterne til pligtafleveringsfunktionen var på i alt 5,8 mio. kr. i 2006 svarende til 3,1% af de samlede udgifter til de primære funktioner. 75 Udgifterne til indsamling af trykte monografier var på 0,8 mio. kr., mens den var på 1,7 mio. kr. til periodica Udgifterne til pligtafleveringsfunktionen var på i alt 5,8 mio. kr. i 2006 svarende til 3,1% af de samlede primære funktioner. Der blev anvendt i alt 6,2 mio. kr. til materialeanskaffelser på nationalbiblio-

12 -12- Fokuseret materialeanskaffelse lioteksområdet. prioriteringer. Redegørelsen herfor forventes færdiggjort inden Nationalbibliotekindsatsen, Redegørelse for bevarings Bevaringsindsatsen har herunder res- fulgt de lagte planer og Fokuseret sourceforbrug og antal prioriteringer. Der bevaring behandlede enheder. henvises til bilag 2. Nationalbibliotek/ Retrokonvertering af Der blev retrokonverte- Udenlandske Afdelings ret i alt poster i Forbedret Ældre Samling (UAÆS) UAÆS samt brugeradgang samt resterende poster i poster i DA 1 og 2 og samlingsformidling Danske Afdelings 1. og 2. samling. Det samlede samling (DA 1 og 2): I alt mål om i alt mindst poster i poster i kontraktperioden 2006, jf. årsrapport er dermed opfyldt. Kultur/ Der gennemføres Der er gennemført 1 Udstillingsaktiviteter udstillinger i Søjlesalen og udstilling i søjlesalen i 2-3 udstillinger årligt i og 3 i Fotomuseet. Diamanten. Det Nationale Fotomuseum, Herudover er der i alt 4 til 6 udstillinger gennemført en udstil- årligt. ling i den nye Montanasal. Målet er samlet set opfyldt. Kultur/ 8 egne koncerter og Biblioteket har selv Kulturaktiviteter koncerter fra eksterne fuldt ud finansieret 16 i Diaman- ten arrangører (mindst). koncerter, mens 29 koncerter er samfinansieret med eksterne arrangører. Målet er opfyldt. teksområdet. 100 Der er i 2006 anvendt i alt 26,5 mio. kr. (inkl. sikring) indenfor bevaringsområdet svarende til 14,0% af udgifterne til de samlede primære funktioner Der er anvendt i alt 1,5 mio. kr. til retrokonvertering af UAÆS og DA 1 og 2 i Der er anvendt i alt 1,3 mio. kr. på bibliotekets udstillingsaktiviteter i Heraf er 0,2 mio. kr. finansieret af eksterne tilskudsgivere. Biblioteket har anvendt i alt 1,6 mio. kr. på koncertaktiviteter i Heraf kommer 0,3 mio. kr. fra eksterne tilskudsgivere. Som det fremgår af ovenstående tabel, var der i alt 8 mål i resultatkontrakten, der var relevante i Heraf blev 7 helt opfyldt, mens et enkelt mål blev delvist opfyldt. Biblioteket finder på den baggrund, at der har været tale om et tilfredsstillende fagligt resultat i 2006 inden for de nævnte områder.

13 -13- Tabel 5. Oversigt over fusionskontraktmål for Universitetsbiblioteket Målopfyldelse % I Fusionsrelaterede opgaver 1. Organisatorisk sammenlægning af Gennemført 1. januar 100 Det Kongelige Bibliotek og DNLB Organisatorisk integration af Det Gennemført 1. januar 100 Kongelige Bibliotek og DNLBs 2006 universitetsbiblioteksområder under fælles organisation 3. Indledende statusundersøgelse af Gennemført efteråret 100 II Overordnede opgaver Universitetsbibliotekets afdelinger 4. Udarbejdelse af en strategi for 2005 Gennemført december 100 Universitetsbiblioteket Fastlæggelse af en struktur for Gennemført 1. april Universitetsbiblioteket Udarbejdelse af Universitetsbiblio-Gennemførteket handlingsplan 2006 ren somme Indgåelse af en ny Service- og Ikke gennemført 0 samarbejdsaftale mellem Københavns Universitet og Universitetsbiblioteket 8. Gennemgang af gældende resultatkontrakter Gennemført III Større enkeltprojekter 9. Udarbejdelse af opgavehierarki for Gennemført primo 100 Universitetsbibliotekets del af Det 2006 Kongelige Biblioteks fælles opgavehierarki. 10. Undersøgelse af mulighederne Gennemført efteråret 100 for at indgå aftaler om samarbejde med Statsbiblioteket om udvikling af universitetsbiblioteksfunktioner Undersøgelse af mulighederne Delvis gennemført 50 for at indgå strategiske partnerskaber med andre biblioteker i Københavnsområdet 12. Indførelse af en ordning for rotation af medarbejdere mellem Universitetsbibliotekets afdelinger Ikke gennemført Planlægning af humanistisk Gennemført juni fakultetsbibliotek

14 Revision af accessionsprocedure Gennemført sommeren for nye bøger, herunder ny modeller for bogvalg og udnyttelse af leverandørernes værdiberigede ydelser 15. Revision af den traditionelle Delvis gennemført 50 forskningsbibliotekar/ fagreferentordning med øget vægt på formidlingsfunktioner og direkte kontakt med de pågældende faglige miljøer ved universitetet 16. Etablering af ny åben hjemlånssamling Ikke gennemført 0 (både ved Nørre Allé, i Fiolstræde og på Amager) baseret på et fælles klassifikationssystem samt RFID-teknologi og tyverisikring 17. Gennemgang af licensordninger Gennemført primo 100 for elektroniske informationsressourcer 2006 i lyset af den institutionelle integration. 18. Undersøgelse af benyttelsen af Universitetsbibliotekets læsesale Gennemført efteråret Gennemførelse af samlet plan til forbedring af litteraturtilgængeligheden for brugerne fra universitetet. 20. Undersøgelse af Universitetsbibliotekets muligheder og behov for emnedata 21. Udvikling af Universitetsbibliotekets hjemmeside, der er et state-ofthe-art redskab for web-baseret biblioteks- og informationssøgning. Ny WEB åbnes januar 2007 Delvis gennemført 50 Gennemført september Deltvis gennemført 75 Ovenstående tabel viser Universitetsbibliotekets målopfyldelse i relation til fusionskontrakten for Samlet set er der efter bibliotekets opfattelse tale om en tilfredsstillende målopfyldelse. Fusionskontrakten behandles i øvrigt nærmere i afsnit 2.2 nedenfor.

15 Vurdering og analyse af særligt udvalgte mål Fokuseret materialeanskaffelse inden for Nationalbiblioteksområdet 2003 til 2006 Mål og baggrund Ud over pligtafleveringen har Nationalbiblioteket til opgave at sikre en målrettet anskaffelse af materiale af relevans for kulturarven ved køb eller gave af bøger og tidsskrifter, manuskripter, arkivalier, kort og billeder. Dette skal ses i sammenhæng med, at det er bibliotekets mission at give den bedst mulige adgang til samlingerne på nutidens vilkår til forskning, studier og oplevelser, samtidig med at samlingerne skal bevares, sikres og overleveres til eftertiden. Resultater I rapport fra 2001, Realopretning af Nationalbiblioteksområdets konto til bogkøb, materiale-anskaffelser og indbinding , opgjorde biblioteket behovet for materialeanskaffelsesbudgettet på baggrund af årelange erfaringer og konkrete skøn, bl.a. med udgangspunkt i at der var sket store prisstigningerne på markedet for handel med kulturgenstande. Resultatet af den ekstraordinære indsats er blevet opgjort i årlige redegørelser, som har omfattet en gennemgang af større individuelle sager, principielle aspekter og analyser af udviklingen. Generelt kan det siges, at der er foretaget mange meget betydelige og omfattende erhvervelser i perioden. Økonomi I hvert af kontraktårene er der sket en særlig forøgelse af anskaffelsesbevillingen i perioden på 1 mio. kr. årligt i forhold til det daværende budget på 5.6 mio. kr. Regnskabstal i årets niveau: Anskaffelser til Nationalbiblioteket (mio. kr.) Tabel 6. Årstal Finanslovsfinansieret Ekstern fondsstøtte mv ,0 0, ,2 1, ,5 0, ,0 0,2 I de årlige redegørelser er budget- og regnskabstallene opgjort på de forskellige afdelinger og formål. Der er disponeret med en vis reserve til indsats i særlige situationer, herunder som andel i større anskaffelser med fondsstøtte eller til hasteanskaffelser på auktioner. I sagen natur disponeres der også med køb, som først forfalder i et senere regnskabsår, hvorfor regnskabstal kan svinge en del i forhold til budgettal. Det høje beløb i 2005 skyldes et ekstraordinært køb sidst på året Analyse Der var tidligere en tradition for, at arkiver og samlinger efter kendte personligheder blev skænket vederlagsfrit til Det Kongelige Bibliotek. Hyppigheden af sådanne donationer efter nulevende og afdøde personer har været dalende igennem de seneste år, om end biblioteket dog stadig modtager mange donationer af skiftende omfang. Der har i de sidste ca. 15 år kunnet iagttages en stigende kapitalisering og kommercialisering på både det fagligt-videnskabelige og det kulturelle område. Der er en ganske klar

16 -16- tendens til, at f.eks. efterkommere efter videnskabsfolk, kulturpersonligheder og kunstnere foretrækker at sende deres samlinger eller enkeltdokumenter på auktion. Det gælder både for manuskripter, privatarkivalier, musikalier og ikke mindst fotografier. Takket være ekstrabevillingen har det trods stor offentlig interesse været muligt at erhverve relevante bøger og manuskripter af kulturel værdi på auktioner efter den danske storsamler Bjarne Saxhof. På samme måde har det været muligt at erhverve relevante materialer af og om digteren H. C. Andersen Den ekstra materialeanskaffelsesbevilling har også gjort det lettere at gå i samarbejde med eksterne fonde og sammen med dem rejse de nødvendige midler til erhvervelse af vigtige samlinger. Det er således lykkedes at rejse ca. 1,8 mio. eller 45 % ud over merbevillingen - i fonds- og anden støtte på baggrund af, hvad Det Kongelige Bibliotek selv har kunnet yde i konkrete sager. Et eksempel er, at det i samarbejde med ekstern finansiering blev muligt at erhverve komponisten Paul von Klenaus musikmanuskripter, som befandt sig hos familien i Østrig. Vurdering Det fremgår af de årlige rapporter, at det takket være ekstrabevillingen stort set har været muligt at erhverve de relevante, værdifulde og betydningsfulde dele af kulturarven og at biblioteket ikke har måtte afstå fra erhvervelserne af økonomiske årsager. Det er derfor bibliotekets vurdering, at i perioden er resultatkontraktens mål opfyldt om at der ud over pligtafleveringen skal ske en fokuseret, dækkende og tilfredsstillende materialeanskaffelse til nationalbiblioteksopgaven. Retrokonvertering 2003 til 2006 af kataloger og registranter Mål og baggrund Biblioteket har som målsætning at gøre alle brugsrelevante samlingers kataloger søgbare og bestilbare via bibliotekets online-system REX. I kontraktperioden var målet at retrokonvertere poster fra de håndskrevne kataloger over bibliotekets to hovedsamlinger Udenlandske Afdelings Ældre Samling og Danske Afdelings Samling, herunder at retrokonverteringen af sidstnævnte skulle være afsluttet inden for kontraktperioden. Resultater I resultatperioden er retrokonverteringen af Danske Afdelings Samling blevet tilendebragt og i løbet af er i alt poster blevet retrokonverteret. Målet er derfor nået. Økonomi Der er i kontraktperioden blevet anvendt i alt ca. 9,7 mio. kr. til retroprojekterne. Heraf har 7,4 mio. kr. været finansieret via tilskud fra Biblioteksstyrelsen og UMTS-midler, mens biblioteket selv har finansieret resten. Den gennemsnitlige pris pr. post er derfor knap kr. 25, hvilket må siges at være særdeles tilfredsstillende i betragtning af sværhedsgraden af arbejdet. Analyse I resultatkontrakten var målet sat til færdiggørelse af poster. Imidlertid viste det sig i løbet af 2003, at resttallet for Danske Afdelings Samling var for lavt sat. I årsrapporten for 2004 gjorde

17 -17- biblioteket opmærksom på dette forhold. Det samlede måltal for retrokonverteringen blev fastholdt, men antallet af poster for Danske Afdelings samling blev opreguleret og måltallet for udenlandske Afdelings Ældre Samling tilsvarende nedreguleret. Det er denne reviderede plan, som nu er fuldført. Der udestår herefter at færdiggøre den resterende del af Udenlandske Afdelings Ældre Samling i næste resultatkontraktperiode. Tabel 7. Mål og resultater for retrokonverteringen Oprindelig plan I alt Sum Udenl. afd. Ældre saml Danske afd Samling i Revideret plan I alt Sum Udenl. afd. Ældre saml Danske afd Samling Resultat I alt Sum Udenl. afd. Ældre saml Danske afd Samling Vurdering Det store retrokonverteringsprojekt for Samling i de Danske Samlinger, der dækker årene er blevet afsluttet. Hermed er Det Kongelige Biblioteks samlede katalogapparat over de danske pligtafleverede samlinger tilgængelige for offentligheden over nettet og bibliotek.dk. Katalogen er den mest fuldstændige over den danske bogproduktion og bøger om Danmark. Katalogen er en afgørende støtte for dansk forskning og for landet som helhed, og en vigtig milepæl er derfor passeret ved færdiggørelsen. Samtidig er denne konvertering af afgørende betydning på metadataplanet for en fremtidig helt eller delvis retrodigitalisering af selve samlingerne. For bibliotekets anden hovedsamling, Udenlandske Afdelings Ældre Samling, er poster færdigkonverterede i kontraktperioden. Når indsatsen før resultatkontraktperioden medregnes, er i alt poster retrokonverteret ved udgangen af Der udestår ca poster, som biblioteket har ansøgt Biblioteksstyrelsen om midler til. Det er planen at færdiggøre de resterende poster inden for næste kontraktperiode. Fusionsarbejdet Mål og baggrund Som led i sammenlægningen af de to tidligere institutioner blev der udarbejdet en særlig plan for gennemførelse af en række ekstraordinære opgaver, som knyttede sig til fusionen af de to tidligere institutioners universitetsbiblioteker. I planen indgik mål som fastlæggelse af biblioteksområdet organisation, strategi, handlingsplan, servicemål, opgavehierarki, indkøbspolitik, publikumspolitik, samarbejdet med universitetet og samarbejde med andre universitetsbiblioteker. Målopfyldelsen for planen, der omfattede 21 delmål, er afrapporteret i sin helhed under afsnit 2.1. Resultater Ved udgangen af 2006 var 14 punkter gennemfør fuldt ud, mens 4 punkter var delvis gennemført og 3 punkter ikke var gennemført.

18 -18- De delvist gennemførte punkter vedrører udarbejdelse af en samlet plan for forbedring af litteraturtilgængeligheden og et strategisk samarbejde med andre biblioteker i københavnsområdet. Idriftsætningen af den nye publikumshjemmeside er sket januar Punktet om indgåelse af ny service- og samarbejdsaftale mellem Københavns Universitet og Universitetsbiblioteket afventer, at universitetet i sommeren 2007 træffer beslutning om den fremtidige organisering af universitetets egne biblioteksfunktioner. Punktet om indførelse af en rotationsordning er under forhandling i Samarbejdsudvalget, hvor beslutning forventes truffet i marts Punkter om en etablering af en ny hjemlånssamling på åbne hylder er berammet til implementering i august Økonomi På grund af fusionskontraktens natur, der omfatter det meste af universitetsbibliotekets virksomhed, er det ikke muligt at redegøre specifikt for ressourceforbruget i forbindelse med opfyldelsen deraf. Arbejderne er udført inden for rammerne af bibliotekets driftsbevilling. Analyse Fusionskontrakten er stort set opfyldt. De 3 punkter i kontrakten, som ikke blev opfyldt i 2006, forventes på det foreliggende grundlag i stedet opfyldt i løbet af 2007 og Vurdering De gennemførte punkter udgør kernen i fusionsarbejdet, og de tilbageværende delvis gennemført eller ikke gennemførte punkter har ikke afgørende betydning for fusionens gennemførelse som sådan. Kulturministeriets universitetsbiblioteksudvalg har udtalt, at målopfyldelsen var tilfredsstillende. Universitetsbibliotekets samlingsopbygning 2006: fra fysiske til elektroniske materialer Mål og baggrund En af universitetsbibliotekets kerneydelser er tilgængeliggørelse af informationsressourcer. Det vil sige at sikre, at studerende, forskere og undervisere har adgang til forsknings- og undervisningsrelevant litteratur i form af trykte bøger og tidsskrifter eller i form af elektroniske informationsressourcer som e- tidsskrifter, e-referencematerialer og e-bøger. Biblioteket har som strategisk mål at øge andelen af de elektroniske ressourcer på grund af den langt større tilgængelighed, der er for e-materialer. Resultater Det har været et særskilt mål for samlingsopbygningen i universitetsbibliotekets første år at få overblik over de to fusionerede bibliotekers samlede bestand af e-ressourcer og at sikre fælles licenser til hele universitet. Arbejdet har ført til, at der er etableret en række nye fælles licenser, som nu er tilgængelige for hele Københavns Universitet, eksempelvis Infomedia. En stor andel af nyanskaffelserne er e-referenceværker og e-bøger. I tal giver det samlede Københavns Universitetsbibliotek adgang til elektroniske ressourcer.

19 -19- e-ressourcer i alt heraf databaser 830 heraf e-tidsskrifter heraf e-aviser 113 heraf e-bøger Tilvæksten i 2006 udgør enheder. Økonomi Materialeanskaffelsesbudgettet i 2006 var på kr. Heraf gik over halvdelen, kr. til anskaffelse af e-informationsressourcer. Budgettet til trykte vidensressourcer på kr. er anvendt til anskaffelse af bøger ( kr.) og tidsskrifter ( kr.) Af de resterende midler er kr. anvendt til indbinding, mens kr. er gået til Zoologisk Museum iflg. en gammel DNLB-aftale om betaling af museets anskaffelser. Analyse De nye elektroniske anskaffelser i 2006 har navnlig bestået af referenceværker og samlinger af e-bøger, som forlagene i stigende grad tilbyder adgang til. Blandt de mange nye ressourcer for universitetets brugere er bl.a. en fuldtekstsamling af kildetekster knyttet til Encyclopaedia Britannica (Original Sources), e-bøger inden for humaniora og samfundsvidenskab fra forlaget Museum Tusculanum Press og flere nye samlinger i Oxford Reference Online. Heroverfor er der på tidsskriftområdet ikke anskaffet væsentlige nye tidsskriftlicenser i 2006, men der er etableret fælles licenser og dermed en forbedring af mulighederne for at gennemføre tværfaglige studier og forskning. Elektroniske tidsskrifter udgør størstedelen af de elektroniske ressourcer, og abonnementerne på de store tidsskriftpakker betyder, at størstedelen af markedet for tidsskrifter er dækket. Strategien inden for tidsskriftområdet er at gennemføre en forskydning fra anskaffelser af fysiske enheder til anskaffelse af elektroniske tidsskrifter. Det er målet, at den trykte udgave af alle tidsskrifter, der findes i trykt såvel som elektronisk form, opsiges. Den første væsentlige fase er gennemført i og med, at der i 2006 er foretaget opsigelse på licens-pakke -niveau af alle de trykte tidsskrifter, der også findes i elektronisk form. Derudover er de trykte tidsskrifter, der også fandtes i e-form, udskilt fra samlingerne for derved at skabe rum til udbygning af studiemiljøet. Kun en mindre sum på kr. er afsat til videreførelse af disse tidsskrifter i trykt form. Anden fase med gennemgang af alle trykte tidsskrifter på enkeltniveau gennemføres i 2007 mhp. yderligere opsigelser. Opbygningen af samlinger af trykte bøger er sket ved køb af titler. De er fordelt med titler til naturvidenskab og medicin, og enheder til de øvrige områder. Der arbejdes løbende på at anskaffe så mange informationsressourcer som muligt indenfor de økonomiske rammer, jf. indgåelsen af en rammeaftale med bogleverandører med en forventet årlig besparelse på ca. 5%. Aftalen går i drift i begyndelsen af Vurdering Samlingsopbygningen er forløbet tilfredsstillende; der er skabt overblik og udvidelse af de to sammenlagte bibliotekers licensadgang til hele universitetet.

20 Klare mål Tabel 8. Klare mål Opgave Mål Kriterier for tilfredsstillende/på vej/ utilfredsstillende Information og tilgængelighed Bibliotek skal være åbent i den annocerede åbningstid % / % / under 95 % Resultat 100% Bedømmelse/ kommentar Tilfredsstillende Information og tilgængelighed Hjemmesiden skal være oppe 24 timer i døgnet % / % / under 90 %. 100% Tilfredsstillende Information og tilgængelighed Alle relevante oplysninger % / % / til brugerne om bibliotekets under 90 %. ydelser og service (så som åbningstider, udlån og reservering af materiale) skal være tilgængeligt på hjemmesiden. 100% Tilfredsstillende Information og tilgængelighed Spørgsmål om % / % / biblioteksservice stillet under 90 %. elektronisk fra brugerne skal være besvaret inden for 2 hverdage (ma-fr). 100% Tilfredsstillende Information og tilgængelighed I åbningstiden skal der være personale tilstede til at vejlede brugere, som henvender sig personligt % / % / under 90 %. 100% Tilfredsstillende Udlån fra egen samling Udlån fra egen samling Udlån fra egen samling Alle trykte nyindkøbte bøger skal være klar til udlån 10 hverdage (ma-fr), efter at de er modtaget fra leverandøren. Alle trykte nyindkøbte tidsskrifter skal være klar til udlån 3 hverdage (ma-fr), efter af de er modtaget fra leverandøren. Alle bestilte trykte bøger skal være klar til udlån efter annonceret tid (annonceret via hjemme-siden) % / % / under 90 % % / % / under 90 % % / % / under 90 %. 98% 98% 98% Tilfredsstillende Tilfredsstillende Udlån fra egen samling Alle bestilte trykte tidsskrifter (eller kopier af under 90 % % / % / tidsskrifter) skal være klar til udlån efter annonceret tid (annonceret via hjemmesiden). 98%

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Årsrapport 2005 for Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek (DNLB)

Årsrapport 2005 for Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek (DNLB) Årsrapport 2005 for Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek (DNLB) -2- Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Beretning... 3 1.1. Mission, vision og hovedopgaver... 3 1.2. Årets finansielle resultater...

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Årsrapport 2005 April 2006 Titel: Årsrapport 2005 for Havarikommissionen for Vejtrafik Udgivet: 2006 Redaktion: Foto: Layout: Copyright: Henrik Bach Petersen, Hugo

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker:

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Bibliotekernes rækkefølge i tabellerne er opbygget alfabetisk efter biblioteksnavn inden for de fire hovedgrupper: 1. Nationalbiblioteker 2. Universitetsbiblioteker

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek -2- Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 3 1.1. Det Kongelige Biblioteks virksomhed og hovedopgaver...3 1.2. Årets faglige resultater...4 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271 ÅRSREGNSKAB for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8271 CVR-nr. 34680523 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

Partnerskaber: Formål og problemer

Partnerskaber: Formål og problemer Partnerskaber: Formål og problemer -belyst gennem Det Kongelige Biblioteks erfaringer Erland Kolding Nielsen Det Kongelige Bibliotek De nye partnerskaber - hvor går grænsen? Den 24. november 2011 Det Kongelige

Læs mere

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2.

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Bibliotekets navn 4 Felt_3 3. - bibliotekets navn (fortsat)

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7057 CVR-nr. 55858217 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211 ÅRSREGNSKAB for Fårup Sogns Menighedsråd i Randers Nordre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 8152 CVR-nr. 42041211 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Årsrapport 2004 for Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Årsrapport 2004 for Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Årsrapport 2004 for Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek 2. version -2- Indholdsfortegnelse 1.1. Mission...3 1.2. Vision...3 1.3. Hovedopgaver...3 1.4. Overordnede resultater...4 1.5. Kommende

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7840 CVR-nr. 16485810 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets

Læs mere

KUBIS Serviceprofil 2015

KUBIS Serviceprofil 2015 Københavns Universitets Biblioteksservice / KUBIS Universitetsbibliotekaren 21. november 2014 Sagsnr. 2009-024391 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KUBIS Serviceprofil 2015 I. Indledning I henhold til KUBIS2-aftalen

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Fløng Sogns Menighedsråd i Høje Taastrup Provsti i Høje-Taastrup Kommune Myndighedskode 7162 CVR-nr. 12795017 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Dølby Sogns Menighedsråd i Skive Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8576 CVR-nr. 13209316 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 4. marts 2003.

Bilag. Finansministeriet. København, den 4. marts 2003. 1 Bilag Finansministeriet. København, den 4. marts 2003. 97 a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at gennemføre en forsøgsordning for indførelse af omkostningsregnskaber i ca.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Generel introduktion Denne læsevejledning er skrevet som en hjælp til at læse og forstå et kirkeregnskab fra den danske folkekirke. Vejledningen hjælper med at introducere

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjerk Sogns Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8542 CVR-nr. 18601214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gislum Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8287 CVR-nr. 14656928 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hammel Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8022. CVR-nr. 52937515

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hammel Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8022. CVR-nr. 52937515 ÅRSREGNSKAB for Hammel Sogns Menighedsråd i Favrskov Provsti i Favrskov Kommune Myndighedskode 8022 CVR-nr. 52937515 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965 Resultatopgørelse Perioden 1. januar 2007-31. december 2007 1 2 Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534 Bruttofortjeneste 270.822 319.965 3 Løn, gager og personaleomkostninger

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Balslev Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7834. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Balslev Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7834. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Balslev Sogns Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7834 CVR-nr. 15695412 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab regnskab 11 fsb årsberetning regnskab ledelsesberetning Ledelsesberetning Årets resultat udviser et overskud på 4,6 mio. kr. Egenkapitalen udgør ved årets udgang 415 mio. kr. mod 417 mio. kr. ved udgangen

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama.

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. Årsregnskab 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger Ledelses- og bestyrelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4-5 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 6 Årsberetning

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama.

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. Årsregnskab 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger Ledelses- og bestyrelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4-5 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 6 Årsberetning

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 61.527. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hasle Sogns Menighedsråd. i Århus Vestre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode 8125. CVR-nr. 20235012

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hasle Sogns Menighedsråd. i Århus Vestre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode 8125. CVR-nr. 20235012 ÅRSREGNSKAB for Hasle Sogns Menighedsråd i Århus Vestre Provsti i Århus Kommune Myndighedskode 8125 CVR-nr. 20235012 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 14.609. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8579. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8579. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8579 CVR-nr. 19567214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2012

Resultatopgørelse for året 2012 Resultatopgørelse for året 2012 Kontingentindtægter.. 2.773.816 2.113 Omkostninger kontingentopkrævinger. -130.248-176 Modtagne gaver og legater 1.839.568 1.735 Modtagne Tipsmidler 220.253 221 Øremærkegebyrer

Læs mere

Årsrapport 2005. Dansk Landbrugsmuseum

Årsrapport 2005. Dansk Landbrugsmuseum Årsrapport 2005 for Dansk Landbrugsmuseum -2- In d h old sfort egn else 1. Beretning 1.1. Præsentation af institutionen 1.2. Årets finansielle resultater 1.3. Årets faglige resultater 1.4. Forventninger

Læs mere

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud fra den danske stat 3.243 3.243.000 3.243 3.370 2 Offentlige tyske tilskud 367 359.041

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjallese Provstiudvalg. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 4453. CVR-nr. 21188883. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjallese Provstiudvalg. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 4453. CVR-nr. 21188883. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjallese Provstiudvalg i Hjallese Provsti i Odense Kommune Myndighedskode 4453 CVR-nr. 21188883 Årsregnskabet indeholder: Provstiudvalgets erklæring Revisors erklæring Provstiudvalgets

Læs mere