INDLEDNING BERETNING... 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3"

Transkript

1 Å r s r a p p o r t f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k

2 -2- Indholdsfortegnelse INDLEDNING BERETNING DET KONGELIGE BIBLIOTEKS VIRKSOMHED OG HOVEDOPGAVER MISSION VISION ÅRETS FINANSIELLE RESULTATER ÅRETS FAGLIGE RESULTATER FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR OVERSIGT OVER HOVEDKONTI MÅLRAPPORTERING OVERSIGT OVER RESULTATMÅL VURDERING OG ANALYSE AF SÆRLIGT UDVALGTE MÅL Fokuseret materialeanskaffelse inden for Nationalbiblioteksområdet 2003 til Retrokonvertering 2003 til 2006 af kataloger og registranter Fusionsarbejdet Universitetsbibliotekets samlingsopbygning 2006: fra fysiske til elektroniske materialer KLARE MÅL REGNSKAB ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE BALANCE OMREGNINGSTABEL BEVILLINGSREGNSKAB BEVILLINGSAFREGNING OG AKKUMULERET RESULTAT BILAG Bilag 1. Noter til regnskabet Bilag 2. Det Kongelige Biblioteks aktiviteter i 2006 i medfør af Kulturbevaringsplanen... 32

3 -3- Indledning Dette er den første årsrapport for den nye institution, Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek. Institutionen blev oprettet i oktober 2005 ved sammenlægning af den tidligere institution Det Kongelige Bibliotek og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek. 1. Beretning 1.1 Det Kongelige Biblioteks virksomhed og hovedopgaver Det Kongelige Bibliotek er nationalbibliotek, forskningsinstitution og universitetsbibliotek for Københavns Universitet. Den mission og vision, der fremgår nedenfor, gælder for den sammenlagte institution. Missionen og visionen er formuleret i 2006 i forbindelse med udarbejdelsen af den nye resultatkontrakt 2007 til Mission Det Kongelige Bibliotek virker for uddannelse, forskning og oplysning i nutid og fremtid. Som nationalbibliotek forvalter institutionen den nationale kulturarv af både dansk og udenlandsk oprindelse i form af udgivne værker (bøger, tidsskrifter, aviser, småtryk), håndskrifter, arkivalier, kort, billeder, fotografier og musikalier i konventionel eller digital form. Institutionen giver på nutidens vilkår den bedst mulige adgang til samlingerne til forskning, studier og oplevelser, samtidig med at samlingerne skal bevares, sikres og overleveres til eftertiden. Som museums- og kulturinstitution formidler nationalbiblioteket viden og oplevelser med udgangspunkt i opgaver og samlinger. Som nationalbibliotek udfører institutionen forskning inden for nationalbibliotekets opgaver, funktioner, fag og samlinger. Som universitetsbibliotek er institutionen hovedbibliotek for Københavns Universitet og leverer faglig og videnskabelig biblioteksservice på højeste niveau til støtte for uddannelse og forskning. Herudover stiller det informationsressourcer til rådighed for offentligheden, herunder erhvervslivet og den offentlige sektor. 1.3 Vision Det Kongelige Bibliotek vil være blandt de førende national- og universitetsbiblioteker i Europa ved at forenkle, effektivisere og udbygge adgangen til og benyttelsen af institutionen og dens ressourcer fortsat gennem nationalt og internationalt samarbejde og partnerskaber at udvikle det hybride national- og universitetsbibliotek at udvikle institutionen i lyset af de hastige omvæltninger i videnproduktion og i videnformidling med konvergens mellem forskellige medietyper og at udbygge den digitale infrastruktur for dansk forskning. 1.4 Årets finansielle resultater

4 -4- I tabel 1 vises det finansielle resultat i 2006 såvel udgiftsmæssigt som omkostningsmæssigt. Tabel 1. Virksomhedens økonomiske nøgletal Omkostningsbaseret resultat Regnskab kr. Ordinære driftsindtægter (ekskl. bevillinger) Ordinære driftsomkostninger Heraf personaleomkostninger Andre driftsposter, netto 207 Finansielle poster, netto -627 Ekstraordinære poster, netto -1 Årets resultat (ekskl. bevillinger) ,6 Udgiftsbaseret resultat 1000 kr. Indtægter (regnskab) Driftsbevilling Anlægsbevilling 0 Udgifter (regnskab) Årets udgiftsbaserede resultat, brutto Nettoudgiftsbevilling, inkl. TB Indtægtsbevilling, inkl. TB 0 Udgiftsbevilling, inkl. TB Årets resultat (inkl. bevillinger) Til videreførsel Balance 1000 kr. Status pr Anlægsaktiver i alt Heraf immaterielle anlægsaktiver Heraf materielle anlægsaktiver Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Egenkapital Hensatte forpligtigelser Langfristet gæld i alt 0 Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Som det fremgår, er det omkostningsbaserede resultat på 267,5 mio. kr., hvilket er 12,1 mio. kr. mere end det udgiftsbaserede nettoresultat på 255,4 mio. kr. Differencen beror på forskellen mellem de udgiftsbaserede og omkostningsbaserede regnskabsprincipper. Det har navnlig betydning, at afskrivningerne på bibliotekets aktiver, der kun indgår i det omkostningsbaserede regnskab, er væsentligt større end årets investeringer, der alene indgår i det udgiftsbaserede regnskab. Sammenholdt med bevillingen udviser det udgiftsbaserede resultat et merforbrug på 4,1 mio. kr. Dette skyldes planlagt anvendelse af videreførslen fra Det ses endvidere, at biblioteket ultimo 2006 har en videreførsel på 13,7 mio. kr. Heraf hidrører 2,2 mio. kr. fra overskud på den indtægtsdækkede virksomhed, mens resten, i alt 11,5 mio. kr., vedrører ordinær virksomhed. En stor del af Det Kongelige Biblioteks videreførsel pr. ultimo 2006 er reserveret til bl.a. elektronisk og fysisk bevaring samt materialebevilling til nationalbiblioteket. Endvidere er dele af videreførslen disponeret til en række strategiske IT-investeringer samt til bygningsvedligeholdelsesprojekter.

5 -5- Økonomisk blev 2006 i øvrigt præget af det delvise bortfald af bibliotekets opsparing i begyndelsen af året. I bevillingsafregningen 2005/2006 blev der således indarbejdet et videreførselsbortfald på 11,3 mio. kr. i henhold til Finansministeriets cirkulære om disponering af videreførsel fra 2005 til Dette har medført, at en række af de strategiske, fremtidsorienterede investeringer og aktiviteter, som størstedelen af opsparingen var øremærket til, er blevet skrinlagt eller må gennemføres på et lavere aktivitetsniveau end forudsat. Samtidig skulle der inden for en reduceret budgetramme findes dækning for nødvendige fusionsudgifter i forbindelse med sammenlægningen af de to tidligere biblioteker. I 2006 har biblioteket således afholdt udgifter bl.a. til sammenlægning af biblioteksfaglige og administrative IT-systemer, forberedelse af ny fælles hjemmeside, synkronisering af sikringssystemer og etablering af fælles telekommunikationssystem. Gennem en stram budgetstyring og tilbageholdenhed inden for alle områder og afdelinger er det lykkedes at finansiere de ekstraordinære udgifter, som fusionen afstedkom i 2006 og samtidig videreføre en opsparing på 11,5 mio. kr. til øremærkede projekter og nødvendige investeringer på IT- og bygningsdriftsområdet. Det Kongelige Bibliotek betragter på denne vanskelige baggrund regnskabsresultat for 2006 som meget tilfredsstillende. 1.5 Årets faglige resultater Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek har i 2006 forhandlet med Kulturministeriet om en resultatkontrakt 2007 til 2010 for den nye institution. Kontrakten forventes underskrevet primo Efter aftale med Kulturministeriet har relevante mål fra de 2 tidligere institutioners resultatkontrakter 2003 til 2006 været gældende for den nye institution i Dog er der på Universitetsbibliotekets område indgået en fusionskontrakt, som supplerer de eksisterende resultatkontrakter. Samlet vurdering På nationalbiblioteks- og kulturområdet har i alt 8 mål været relevante i Heraf blev 7 opfyldt, mens et enkelt blev delvist opfyldt. Af 21 mål i fusionskontrakten på Universitetsbibliotekets område blev 14 mål gennemført fuldt ud, 4 mål blev delvist gennemført, mens 3 mål ikke blev gennemført. De 3 mål, der ikke blev gennemført i 2006, forventes realiseret i løbet af 2007 og Samlet er der efter Det Kongelige Biblioteks opfattelse tale om en tilfredsstillende målopfyldelse i Der henvises til målrapporteringsskemaerne i afsnit 2.1 samt til afsnit 2.2, hvor fusionskontrakten behandles uddybende. De 2 tidligere institutioners resultatkontrakter satte fokus på en række væsentlige indsatsområder inden for samlingsopbygning, bevaring og formidling. De fastsatte resultatmål er stort set alle realiseret dog enkelte med forsinkelse. Der henvises til bibliotekernes årsrapporter for årene 2003 til Samlet har kontrakterne bidraget til realiseringen af de 2 bibliotekers visioner, og kontrakterne har samtidig været et godt udgangspunkt for formuleringen af den nye, sammenlagte institutions vision og strategi.

6 -6- I det følgende gennemgås en række centrale nøgletal for benyttelsen af det sammenlagte bibliotek i Nøgletallene, der dækker både Nationalbiblioteket og Universitetsbiblioteket, sammenholdes med resultaterne for de 2 tidligere institutioner i årene umiddelbart før sammenlægningen. Herefter kommenteres de faglige resultater i 2006 inden for de enkelte områder, dvs. nationalbiblioteket, universitetsbiblioteket og fællesområdet. Benyttelsen af biblioteket i 2006 I tabel 2 belyses udviklingen i elektroniske lån i forhold til konventionelle lån i perioden 2002 til Ved elektroniske lån (E-lån) forstås downloads af relevante digitale ressourcer, som biblioteket selv har udviklet, erhvervet eller anskaffet licens til. Benyttelse, udlån* Tabel 2 Udlån (1.000) Konventionelle lån ex fornyelser E-lån Total primær udlån % E-lån af primær udlån 56% 69% 76% 81% 83% Produktivitet (kr.) Omkostninger pr. udlån 15,30 10,90 9,10 8,44 6,47 *Tallene fra 2002 til 2005 dækker de to tidligere institutioners udlånstal, mens 2006-tallene gælder for den nye, fælles institution. Hvad angår produktivitetstal før 2006, er de hentet fra den tidligere institution Det Kongelige Bibliotek. Som det fremgår, er antallet af udlån i 2006 for den nye institution steget i forhold til det sammenlagte udlånstal i 2005 for de to tidligere institutioner. Væksten ligger på elektroniske lån, mens konventionelle lån som i tidligere år udviser en vigende tendens. Nedgangen i de fysiske lån afspejler den generelle udvikling på området, hvor især trykte tidsskrifter substitueres med elektroniske. Det kan i forlængelse af det stigende elektroniske udlånstal oplyses, at også antallet af søgninger i databaser steg i 2006 i forhold til året før. I 2006 blev der registreret søgninger i bibliotekets databaser, hvilket er 16% højere end det samlede antal søgninger i to tidligere institutioner i Omkostningerne pr. udlån blev på 6,47 kr. i I tabel 3 er udviklingen i antallet af besøgende på bibliotekets hjemmeside sammenholdt med besøg på bibliotekets 4 betjeningssteder (fysiske besøg).

7 -7- Benyttelse, besøgende Tabel 3 Besøg (stk.) Besøg på hjemmeside Fysiske besøg I alt Som det fremgår af tabellen, er antallet af besøgende på det nye biblioteks hjemmesider steget i 2006 i forhold til det sammenlagte besøgstal for de 2 tidligere bibliotekers hjemmesider i årene før sammenlægningen. Det elektroniske besøgstal er i 2006 mere end fem gange højere end antallet af fysiske besøgende. De fysiske besøg er også i 2006 faldende. Dette skyldes især, at der har været færre besøgende på bibliotekets betjeningssted i de gamle universitetsbygninger på Amager. Biblioteket satser i den kommende kontraktperiode på forbedringer af den fysiske biblioteksservice med bl.a. udvidede åbningstider og et forøget antal læsepladser på betjeningsstederne. Samtidig får biblioteket nye og tidssvarende publikumsfaciliteter på Amager, når det kombinerede universitetsbiblioteks- og magasinbyggeri åbner ved universitetet i Biblioteket forventer på den baggrund, at udviklingen i det fysiske besøgstal vil vende, og at den fysiske benyttelse af biblioteket vil stige i de kommende år. Generelt er brugernes efterspørgsel efter den nye institutions ydelser steget i 2006, når man sammenligner med de 2 tidligere institutioner i årene umiddelbart før fusionen. Biblioteket finder, at dette er et meget tilfredsstillende resultat for det første hele driftsår efter fusionen, hvad angår brugernes benyttelse af den nye institution. Nationalbiblioteket I juli 2005 trådte den reviderede pligtafleveringslov i kraft, som har gjort det muligt at indsamle og lagre digitalt materiale fra Internettet ( nethøstning ). Opgaven varetages af Det Kongelige Bibliotek i et samarbejde med Statsbiblioteket i Netarkivet.dk var det første hele år i drift, hvor der blev gennemført to tværsnitshøstninger af aktive domæner inden for.dk, samt to begivenhedshøstninger af udvalgte websteder omhandlende krisen om muhammed-tegningerne og kommunalreformen. Samtidig har kapaciteten på området været under fortsat udbygning. I 2006 blev der således truffet aftale med Statsbiblioteket og Statens Arkiver om en fælles løsning for e-arkivering, der sikrer, at kopier af det digitale materiale opbevares på flere af hinanden fysisk uafhængige steder. For så vidt angår den fysiske bevaring er udbygningen af kapaciteten i bibliotekets bevaringsværksted tilendebragt i 2006, så alle de aktiviteter, der indgår i bibliotekets Bevaringsplan 2010 kan realiseres. Mens arbejdet med etablering af den nødvendige kapacitet har stået på, har der især været gjort en stor indsats for den forebyggende bevaring. Nu, hvor værkstedskapaciteten er på plads, vil den aktive bevaring få større vægt. Der følges op på Kulturbevaringsplanen og bibliotekets fysiske og digitale bevaringsindsats i bilag 2 til årsrapporten. Desuden behandles følgende emner indenfor Nationalbibliotekets område uddybende i kapitel 2: Fokuseret samlingsopbygning 2003 til 2006 inden for Nationalbibliotekets område

8 -8- Retrokonvertering 2003 til 2006 af kataloger og registranter Københavns Universitetsbibliotek Sammen med Københavns Universitet markerede Det Kongelige Bibliotek ved en ceremoni i Vor Frue Kirke i juni 2006, at Københavns Universitetsbibliotek nu atter er samlet i et fælles bibliotek. Organisatorisk er det nye universitetsbibliotek struktureret i tre fakultetsbiblioteker, KUB Nord, KUB City og KUB Syd. Denne organisation afspejler universitetets nye campusstruktur. Ud over de tre fakultetsbiblioteker har universitetsbiblioteket en generel betjenings- og serviceafdeling på Slotsholmen, KUB Slotsholmen. Fusionen mellem de to tidligere institutioners universitetsbiblioteksfunktioner forløb i øvrigt planmæssigt i 2006, og der er allerede opnået betydelige serviceforbedringer for lånerne. Det drejer sig bl.a. om følgende resultater: Stort set alle e-licenser ved de to tidligere biblioteker er nu udbredt til hele universitetet. De to tidligere bibliotekers katalogapparater er blevet sammenlagt, så lånerne kun skal søge i en katalog Det samlede antal åbningstimer pr. uge på betjeningsstederne er i løbet af 2006 øget til 222 timer mod 150 timer i 2005 Den personlige informationsfunktion er genetableret på alle bibliotekets domiciler, og der er etableret en fælles indgang til alle bibliotekets servicefunktioner Der er etableret mulighed for aflevering og afhentning af materialer på alle betjeningssteder. Der er sket væsentlige budgetmæssige omprioriteringer, som har tilgodeset anskaffelser af vidensressourcer (trykte og elektroniske) og synliggørelse af anskaffelsesbudgettet i forhold til universitetets faglige struktur. Følgende emner inden for Universitetsbibliotekets område behandles uddybende i kapitel 2: Opfølgning på den særlige fusionskontrakt Universitetsbibliotekets samlingsopbygning i 2006 Fællesområdet I foråret 2006 blev det første spadestik taget til det kombinerede universitetsbiblioteks- og magasinbyggeri på Amager. Byggeriet er i 2006 gået efter planen, og det forventes indviet i begyndelsen af I 2006 har Fællesområdet herudover varetaget en række ekstraordinære opgaver som følge af fusionen. Det drejer sig bl.a. om sammenlægning af biblioteksfaglige og administrative IT-systemer, etablering af fælles sikrings- og telekommunikationssystemer samt nedlukning af gamle og oprettelse af nye regnskaber og løngrupper. Hertil kommer sammenlægning af fælles driftsområder, etablering af samarbejdsudvalg, sikringsudvalg og TR-organisation for den nye institution, ligesom sammenskrivning af personalepolitikker mv. er gennemført i Endelig skal det nævnes, at Det Kongelige Biblioteks IT-afdeling varetager driften af bibliotekssystemer for andre biblioteker. IT-afdelingen er således vært for omkring 100 større og mindre biblioteker under Kulturministeriet, Undervisningsministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Det Kongelige Bibliotek repræsenterer i dag mere end halvdelen af forskningsbibliotekernes kapacitet inden for systemområdet, hvilket naturligvis har stor betydning for bibliotekets IT-strategi.

9 Forventninger til det kommende år Det Kongelige Biblioteks resultatkontrakt 2007 til 2010 med Kulturministeriet forventes underskrevet i begyndelsen af De gennemgående temaer for de kommende år bliver øget brugerorientering og videreudvikling af det hybride bibliotek. Den overordnede strategi for hele institutionen er udmøntet i delstrategier for Nationalbiblioteket, Nationalbiblioteksforskningen og Københavns Universitetsbibliotek. For Nationalbiblioteket vil følgende indsatsområder være i særlig fokus at styrke og udbygge det digitale bibliotek, at forenkle adgangen til biblioteket og dets samlinger og at udbygge samlingerne og sikre deres bevaring. Idriftsætningen og indflytningen i de klimastyrede magasiner på Njalsgade 112 i 2008 er en opgave, som biblioteket ser frem til at realisere. De nye magasiner har kapacitet til knap 30 hyldekilometer materiale til opbevaring i lavtempererede magasiner. Flytningen af disse samlinger til de nye magasiner sikrer, at levetiden for disse samlinger forlænges væsentligt. Det er dog langt fra alle samlinger, der hermed opbevares under klimamæssigt tilfredsstillende forhold. Den fortsatte udbygning af bibliotekets kapacitet til fysisk og bevaringsmæssig korrekt opbevaring af de nationale samlinger er også en vigtig parameter for de kommende år. Et andet afgørende strategisk parameter for Nationalbiblioteket i de kommende år er forlængelsen af særbevillingen til fysisk bevaring i perioden 2008 til 2011, så den planlagte bevaringsindsats i henhold til Kulturbevaringsplanen kan gennemføres fuldt ud. Den nuværende bevilling udløber ved udgangen af Hvis særbevillingen ikke videreføres, vil det få betydning for aktivitetsniveauet i bevaringsindsatsen. Nationalbiblioteket medvirker i de igangværende udredninger vedrørende digitalisering, digital bevaring og formidling af den nationale kulturarv. Udfaldet af forhandlingerne er afgørende for, hvilke muligheder biblioteket i fremtiden har for digital bevaring og formidling af kulturarven. For universitetsbiblioteket vil følgende indsatsområder være i særlig fokus: Vidensressourcer: bedre former for tilgængeliggørelse af bibliotekets vidensressourcer, såvel trykte som digitale. Studiemiljø: kraftig udvidelse af antallet af individuelle studiepladser og gruppepladser samt gradvis forlængelse af åbningstiderne på lørdage, søndage og almindelige helligdage. Personlig service: gennemførelse af ny politik for personlig service og særligt udvikling af de studerendes informationskompetence. Akademisk service: satsning på at understøtte universitetets arbejde med forskningsregistrering og bibliometriske data samt eventuelle initiativer på Open Access-området. Idriftsætningen og åbningen af det nybyggede fakultetsbibliotek KUB Syd i 2008 er en opgave, som biblioteket ser frem til at realisere. Den nye biblioteksbygning er et væsentligt bidrag til forbedringen af studiemiljøet på Campus Syd. I samarbejde med Københavns Universitet investeres der i årene i en udvidelse og fornyelse af bibliotekets studiemiljø på Campus Nord. Lokaliseringen af bibliotekets studiemiljø i City er under overvejelse bl.a. som følge af universitetets flytning af de samfundsvidenskabelige fag til det tidligere Kommunehospital.

10 -10- I forlængelse af fusionen mellem Københavns Universitet, Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) og Danmarks Farmaceutiske Universitet (DFU) har Det Kongelige Bibliotek indledt et udviklingssamarbejde med universitetsbibliotekerne på det tidligere KVL og DFU. Samarbejdet har allerede givet positive resultater for fusionspartnerne på området for elektroniske tidsskrifter. Det Kongelige Bibliotek forventer, at samarbejdet med de to universitetsbiblioteker videreudvikles i 2007 og årene derefter. I forbindelse med kommunalreformen og de nye regioner, er det besluttet, at regionerne afsætter 12 mio. kr. til e-licenser til hospitalerne. Det vil betyde, at mange af de licensaftaler, som har været indgået af det tidligere DNLB og videreført i Universitetsbiblioteket, ophører fra Det anslås, at ændringen vil betyde en årlig nedgang i størrelsesordenen til i det samlede antal downloads fra bibliotekets e-ressourcer. Bibliotekets nye hjemmeside, åbnede i januar Hjemmesiden er opbygget i et Content Management System, som giver biblioteket væsentlig forbedrede muligheder for tidssvarende formidling af store datamængder i lettilgængelig form. Hjemmesiden er nu den primære indgang til alle informationer om Det Kongelige Bibliotek for en række brugerkategorier. Indholdsmæssigt er den en af de største i Norden inden for biblioteks- og kultursektoren. I løbet af 2007 skal hjemmesiden videreudvikles med henblik på endnu bedre brug af de muligheder, som er givet med det valgte system. Bibliotekskatalogen er et velfungerende søgesystem inden for sin art, men den generelle udvikling, der er sket inden for søgeapplikationer på nettet, skærper brugernes forventninger til søgeresultaterne. Brugerne forventer, at kunne søge det hele et sted og få tingene præsenteret samlet. Biblioteket er gået sammen med en række andre forskningsbiblioteker og Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEFF) for at finde en løsning på denne problemstilling. 1.7 Oversigt over hovedkonti Det Kongelige Biblioteks årsrapport aflægges for bibliotekets driftsbevilling ( Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek) samt de dele af Kulturministeriets anlægsbevilling for biblioteksområdet ( Anlægsprogram, biblioteker), der vedrører Det Kongelige Bibliotek. Det drejer sig om underkonto 20, 21, 34, 55, og 59.

11 Målrapportering 2.1 Oversigt over resultatmål Nedenstående oversigt viser Det Kongelige Biblioteks målopfyldelse inden for Nationalbiblioteksområdet i 2006 med udgangspunkt i den tidligere institution Det Kongelige Biblioteks resultatkontrakt. Mål i relation til Universitetsbiblioteket fra denne kontrakt samt mål i kontrakten for DNLB er erstattet af fusionskontrakten, der afrapporteres nedenfor. Tabel 4. Oversigt over resultatkontraktmål for Nationalbiblioteket Målopfyldelse Hovedformål Resultatmål Frist Resultat Nationalbiblioteketningsgrad Pligtafleveringens dæk Dækningsgraden blev er minimum på 98% for konventionelle dækkende 98 % for konventionelle monografier og 100% pligtaflevering monografier og 100 % for for periodica. Målet er af værker i konventionelle tidsskrifter. opfyldt. konventionel form Nationalbiblioteket/ Procesudgifter for pligtafleverede konventionelle Udgift pr. behandlet øget monografier og periodika monografi blev 27,06 produktivitet (maksimum): kr., mens den blev Udgift pr. behandlet og effektivitet monografi: 30 kr. 52,71 kr. pr. indlemmet i behandlingen Udgift pr. indlemmet monografi. monografi: 41 kr. af pligtafleveret Udgift pr. behandlet Udgift pr. behandlet og materiale periodikum: 95 kr. indlemmet periodikum Udgift pr. indlemmet enhedsudgifter periodikum: 33 kr. blev hhv. 76,27 kr. og (Produktivitetsmålene for 25,77 kr. Målene er monografier er skærpet i 2005 og 2006 efter aftale delvist opfyldt. med Kulturministeriet). Nationalbibliotek/ Sagspukler for pligtafleve / Monografier, 30.6: 0 øget ring (maksimum): Monografier, 31.12: 0 produktivitet Monografier, 30.6: Småtryk, 30.6: og effektivitet Monografier, 31.12: 0 Småtryk, 31.12: 0 i behandlingen Småtryk, 30.6: Målet er samlet set af pligtafleveret Småtryk, 31.12: opfyldt. materiale (Produktivitetsmålene for sagspukler afvikling af sagspukler er skærpet i 2005 og 2006 efter aftale med Kulturministeriet). Nationalbibliotek/ Redegørelse for materialeanskaffelser Anskaffelserne har på nationalbib- fulgt de lagte planer og % Ressourcer 100 Udgifterne til pligtafleveringsfunktionen var på i alt 5,8 mio. kr. i 2006 svarende til 3,1% af de samlede udgifter til de primære funktioner. 75 Udgifterne til indsamling af trykte monografier var på 0,8 mio. kr., mens den var på 1,7 mio. kr. til periodica Udgifterne til pligtafleveringsfunktionen var på i alt 5,8 mio. kr. i 2006 svarende til 3,1% af de samlede primære funktioner. Der blev anvendt i alt 6,2 mio. kr. til materialeanskaffelser på nationalbiblio-

12 -12- Fokuseret materialeanskaffelse lioteksområdet. prioriteringer. Redegørelsen herfor forventes færdiggjort inden Nationalbibliotekindsatsen, Redegørelse for bevarings Bevaringsindsatsen har herunder res- fulgt de lagte planer og Fokuseret sourceforbrug og antal prioriteringer. Der bevaring behandlede enheder. henvises til bilag 2. Nationalbibliotek/ Retrokonvertering af Der blev retrokonverte- Udenlandske Afdelings ret i alt poster i Forbedret Ældre Samling (UAÆS) UAÆS samt brugeradgang samt resterende poster i poster i DA 1 og 2 og samlingsformidling Danske Afdelings 1. og 2. samling. Det samlede samling (DA 1 og 2): I alt mål om i alt mindst poster i poster i kontraktperioden 2006, jf. årsrapport er dermed opfyldt. Kultur/ Der gennemføres Der er gennemført 1 Udstillingsaktiviteter udstillinger i Søjlesalen og udstilling i søjlesalen i 2-3 udstillinger årligt i og 3 i Fotomuseet. Diamanten. Det Nationale Fotomuseum, Herudover er der i alt 4 til 6 udstillinger gennemført en udstil- årligt. ling i den nye Montanasal. Målet er samlet set opfyldt. Kultur/ 8 egne koncerter og Biblioteket har selv Kulturaktiviteter koncerter fra eksterne fuldt ud finansieret 16 i Diaman- ten arrangører (mindst). koncerter, mens 29 koncerter er samfinansieret med eksterne arrangører. Målet er opfyldt. teksområdet. 100 Der er i 2006 anvendt i alt 26,5 mio. kr. (inkl. sikring) indenfor bevaringsområdet svarende til 14,0% af udgifterne til de samlede primære funktioner Der er anvendt i alt 1,5 mio. kr. til retrokonvertering af UAÆS og DA 1 og 2 i Der er anvendt i alt 1,3 mio. kr. på bibliotekets udstillingsaktiviteter i Heraf er 0,2 mio. kr. finansieret af eksterne tilskudsgivere. Biblioteket har anvendt i alt 1,6 mio. kr. på koncertaktiviteter i Heraf kommer 0,3 mio. kr. fra eksterne tilskudsgivere. Som det fremgår af ovenstående tabel, var der i alt 8 mål i resultatkontrakten, der var relevante i Heraf blev 7 helt opfyldt, mens et enkelt mål blev delvist opfyldt. Biblioteket finder på den baggrund, at der har været tale om et tilfredsstillende fagligt resultat i 2006 inden for de nævnte områder.

13 -13- Tabel 5. Oversigt over fusionskontraktmål for Universitetsbiblioteket Målopfyldelse % I Fusionsrelaterede opgaver 1. Organisatorisk sammenlægning af Gennemført 1. januar 100 Det Kongelige Bibliotek og DNLB Organisatorisk integration af Det Gennemført 1. januar 100 Kongelige Bibliotek og DNLBs 2006 universitetsbiblioteksområder under fælles organisation 3. Indledende statusundersøgelse af Gennemført efteråret 100 II Overordnede opgaver Universitetsbibliotekets afdelinger 4. Udarbejdelse af en strategi for 2005 Gennemført december 100 Universitetsbiblioteket Fastlæggelse af en struktur for Gennemført 1. april Universitetsbiblioteket Udarbejdelse af Universitetsbiblio-Gennemførteket handlingsplan 2006 ren somme Indgåelse af en ny Service- og Ikke gennemført 0 samarbejdsaftale mellem Københavns Universitet og Universitetsbiblioteket 8. Gennemgang af gældende resultatkontrakter Gennemført III Større enkeltprojekter 9. Udarbejdelse af opgavehierarki for Gennemført primo 100 Universitetsbibliotekets del af Det 2006 Kongelige Biblioteks fælles opgavehierarki. 10. Undersøgelse af mulighederne Gennemført efteråret 100 for at indgå aftaler om samarbejde med Statsbiblioteket om udvikling af universitetsbiblioteksfunktioner Undersøgelse af mulighederne Delvis gennemført 50 for at indgå strategiske partnerskaber med andre biblioteker i Københavnsområdet 12. Indførelse af en ordning for rotation af medarbejdere mellem Universitetsbibliotekets afdelinger Ikke gennemført Planlægning af humanistisk Gennemført juni fakultetsbibliotek

14 Revision af accessionsprocedure Gennemført sommeren for nye bøger, herunder ny modeller for bogvalg og udnyttelse af leverandørernes værdiberigede ydelser 15. Revision af den traditionelle Delvis gennemført 50 forskningsbibliotekar/ fagreferentordning med øget vægt på formidlingsfunktioner og direkte kontakt med de pågældende faglige miljøer ved universitetet 16. Etablering af ny åben hjemlånssamling Ikke gennemført 0 (både ved Nørre Allé, i Fiolstræde og på Amager) baseret på et fælles klassifikationssystem samt RFID-teknologi og tyverisikring 17. Gennemgang af licensordninger Gennemført primo 100 for elektroniske informationsressourcer 2006 i lyset af den institutionelle integration. 18. Undersøgelse af benyttelsen af Universitetsbibliotekets læsesale Gennemført efteråret Gennemførelse af samlet plan til forbedring af litteraturtilgængeligheden for brugerne fra universitetet. 20. Undersøgelse af Universitetsbibliotekets muligheder og behov for emnedata 21. Udvikling af Universitetsbibliotekets hjemmeside, der er et state-ofthe-art redskab for web-baseret biblioteks- og informationssøgning. Ny WEB åbnes januar 2007 Delvis gennemført 50 Gennemført september Deltvis gennemført 75 Ovenstående tabel viser Universitetsbibliotekets målopfyldelse i relation til fusionskontrakten for Samlet set er der efter bibliotekets opfattelse tale om en tilfredsstillende målopfyldelse. Fusionskontrakten behandles i øvrigt nærmere i afsnit 2.2 nedenfor.

15 Vurdering og analyse af særligt udvalgte mål Fokuseret materialeanskaffelse inden for Nationalbiblioteksområdet 2003 til 2006 Mål og baggrund Ud over pligtafleveringen har Nationalbiblioteket til opgave at sikre en målrettet anskaffelse af materiale af relevans for kulturarven ved køb eller gave af bøger og tidsskrifter, manuskripter, arkivalier, kort og billeder. Dette skal ses i sammenhæng med, at det er bibliotekets mission at give den bedst mulige adgang til samlingerne på nutidens vilkår til forskning, studier og oplevelser, samtidig med at samlingerne skal bevares, sikres og overleveres til eftertiden. Resultater I rapport fra 2001, Realopretning af Nationalbiblioteksområdets konto til bogkøb, materiale-anskaffelser og indbinding , opgjorde biblioteket behovet for materialeanskaffelsesbudgettet på baggrund af årelange erfaringer og konkrete skøn, bl.a. med udgangspunkt i at der var sket store prisstigningerne på markedet for handel med kulturgenstande. Resultatet af den ekstraordinære indsats er blevet opgjort i årlige redegørelser, som har omfattet en gennemgang af større individuelle sager, principielle aspekter og analyser af udviklingen. Generelt kan det siges, at der er foretaget mange meget betydelige og omfattende erhvervelser i perioden. Økonomi I hvert af kontraktårene er der sket en særlig forøgelse af anskaffelsesbevillingen i perioden på 1 mio. kr. årligt i forhold til det daværende budget på 5.6 mio. kr. Regnskabstal i årets niveau: Anskaffelser til Nationalbiblioteket (mio. kr.) Tabel 6. Årstal Finanslovsfinansieret Ekstern fondsstøtte mv ,0 0, ,2 1, ,5 0, ,0 0,2 I de årlige redegørelser er budget- og regnskabstallene opgjort på de forskellige afdelinger og formål. Der er disponeret med en vis reserve til indsats i særlige situationer, herunder som andel i større anskaffelser med fondsstøtte eller til hasteanskaffelser på auktioner. I sagen natur disponeres der også med køb, som først forfalder i et senere regnskabsår, hvorfor regnskabstal kan svinge en del i forhold til budgettal. Det høje beløb i 2005 skyldes et ekstraordinært køb sidst på året Analyse Der var tidligere en tradition for, at arkiver og samlinger efter kendte personligheder blev skænket vederlagsfrit til Det Kongelige Bibliotek. Hyppigheden af sådanne donationer efter nulevende og afdøde personer har været dalende igennem de seneste år, om end biblioteket dog stadig modtager mange donationer af skiftende omfang. Der har i de sidste ca. 15 år kunnet iagttages en stigende kapitalisering og kommercialisering på både det fagligt-videnskabelige og det kulturelle område. Der er en ganske klar

16 -16- tendens til, at f.eks. efterkommere efter videnskabsfolk, kulturpersonligheder og kunstnere foretrækker at sende deres samlinger eller enkeltdokumenter på auktion. Det gælder både for manuskripter, privatarkivalier, musikalier og ikke mindst fotografier. Takket være ekstrabevillingen har det trods stor offentlig interesse været muligt at erhverve relevante bøger og manuskripter af kulturel værdi på auktioner efter den danske storsamler Bjarne Saxhof. På samme måde har det været muligt at erhverve relevante materialer af og om digteren H. C. Andersen Den ekstra materialeanskaffelsesbevilling har også gjort det lettere at gå i samarbejde med eksterne fonde og sammen med dem rejse de nødvendige midler til erhvervelse af vigtige samlinger. Det er således lykkedes at rejse ca. 1,8 mio. eller 45 % ud over merbevillingen - i fonds- og anden støtte på baggrund af, hvad Det Kongelige Bibliotek selv har kunnet yde i konkrete sager. Et eksempel er, at det i samarbejde med ekstern finansiering blev muligt at erhverve komponisten Paul von Klenaus musikmanuskripter, som befandt sig hos familien i Østrig. Vurdering Det fremgår af de årlige rapporter, at det takket være ekstrabevillingen stort set har været muligt at erhverve de relevante, værdifulde og betydningsfulde dele af kulturarven og at biblioteket ikke har måtte afstå fra erhvervelserne af økonomiske årsager. Det er derfor bibliotekets vurdering, at i perioden er resultatkontraktens mål opfyldt om at der ud over pligtafleveringen skal ske en fokuseret, dækkende og tilfredsstillende materialeanskaffelse til nationalbiblioteksopgaven. Retrokonvertering 2003 til 2006 af kataloger og registranter Mål og baggrund Biblioteket har som målsætning at gøre alle brugsrelevante samlingers kataloger søgbare og bestilbare via bibliotekets online-system REX. I kontraktperioden var målet at retrokonvertere poster fra de håndskrevne kataloger over bibliotekets to hovedsamlinger Udenlandske Afdelings Ældre Samling og Danske Afdelings Samling, herunder at retrokonverteringen af sidstnævnte skulle være afsluttet inden for kontraktperioden. Resultater I resultatperioden er retrokonverteringen af Danske Afdelings Samling blevet tilendebragt og i løbet af er i alt poster blevet retrokonverteret. Målet er derfor nået. Økonomi Der er i kontraktperioden blevet anvendt i alt ca. 9,7 mio. kr. til retroprojekterne. Heraf har 7,4 mio. kr. været finansieret via tilskud fra Biblioteksstyrelsen og UMTS-midler, mens biblioteket selv har finansieret resten. Den gennemsnitlige pris pr. post er derfor knap kr. 25, hvilket må siges at være særdeles tilfredsstillende i betragtning af sværhedsgraden af arbejdet. Analyse I resultatkontrakten var målet sat til færdiggørelse af poster. Imidlertid viste det sig i løbet af 2003, at resttallet for Danske Afdelings Samling var for lavt sat. I årsrapporten for 2004 gjorde

17 -17- biblioteket opmærksom på dette forhold. Det samlede måltal for retrokonverteringen blev fastholdt, men antallet af poster for Danske Afdelings samling blev opreguleret og måltallet for udenlandske Afdelings Ældre Samling tilsvarende nedreguleret. Det er denne reviderede plan, som nu er fuldført. Der udestår herefter at færdiggøre den resterende del af Udenlandske Afdelings Ældre Samling i næste resultatkontraktperiode. Tabel 7. Mål og resultater for retrokonverteringen Oprindelig plan I alt Sum Udenl. afd. Ældre saml Danske afd Samling i Revideret plan I alt Sum Udenl. afd. Ældre saml Danske afd Samling Resultat I alt Sum Udenl. afd. Ældre saml Danske afd Samling Vurdering Det store retrokonverteringsprojekt for Samling i de Danske Samlinger, der dækker årene er blevet afsluttet. Hermed er Det Kongelige Biblioteks samlede katalogapparat over de danske pligtafleverede samlinger tilgængelige for offentligheden over nettet og bibliotek.dk. Katalogen er den mest fuldstændige over den danske bogproduktion og bøger om Danmark. Katalogen er en afgørende støtte for dansk forskning og for landet som helhed, og en vigtig milepæl er derfor passeret ved færdiggørelsen. Samtidig er denne konvertering af afgørende betydning på metadataplanet for en fremtidig helt eller delvis retrodigitalisering af selve samlingerne. For bibliotekets anden hovedsamling, Udenlandske Afdelings Ældre Samling, er poster færdigkonverterede i kontraktperioden. Når indsatsen før resultatkontraktperioden medregnes, er i alt poster retrokonverteret ved udgangen af Der udestår ca poster, som biblioteket har ansøgt Biblioteksstyrelsen om midler til. Det er planen at færdiggøre de resterende poster inden for næste kontraktperiode. Fusionsarbejdet Mål og baggrund Som led i sammenlægningen af de to tidligere institutioner blev der udarbejdet en særlig plan for gennemførelse af en række ekstraordinære opgaver, som knyttede sig til fusionen af de to tidligere institutioners universitetsbiblioteker. I planen indgik mål som fastlæggelse af biblioteksområdet organisation, strategi, handlingsplan, servicemål, opgavehierarki, indkøbspolitik, publikumspolitik, samarbejdet med universitetet og samarbejde med andre universitetsbiblioteker. Målopfyldelsen for planen, der omfattede 21 delmål, er afrapporteret i sin helhed under afsnit 2.1. Resultater Ved udgangen af 2006 var 14 punkter gennemfør fuldt ud, mens 4 punkter var delvis gennemført og 3 punkter ikke var gennemført.

18 -18- De delvist gennemførte punkter vedrører udarbejdelse af en samlet plan for forbedring af litteraturtilgængeligheden og et strategisk samarbejde med andre biblioteker i københavnsområdet. Idriftsætningen af den nye publikumshjemmeside er sket januar Punktet om indgåelse af ny service- og samarbejdsaftale mellem Københavns Universitet og Universitetsbiblioteket afventer, at universitetet i sommeren 2007 træffer beslutning om den fremtidige organisering af universitetets egne biblioteksfunktioner. Punktet om indførelse af en rotationsordning er under forhandling i Samarbejdsudvalget, hvor beslutning forventes truffet i marts Punkter om en etablering af en ny hjemlånssamling på åbne hylder er berammet til implementering i august Økonomi På grund af fusionskontraktens natur, der omfatter det meste af universitetsbibliotekets virksomhed, er det ikke muligt at redegøre specifikt for ressourceforbruget i forbindelse med opfyldelsen deraf. Arbejderne er udført inden for rammerne af bibliotekets driftsbevilling. Analyse Fusionskontrakten er stort set opfyldt. De 3 punkter i kontrakten, som ikke blev opfyldt i 2006, forventes på det foreliggende grundlag i stedet opfyldt i løbet af 2007 og Vurdering De gennemførte punkter udgør kernen i fusionsarbejdet, og de tilbageværende delvis gennemført eller ikke gennemførte punkter har ikke afgørende betydning for fusionens gennemførelse som sådan. Kulturministeriets universitetsbiblioteksudvalg har udtalt, at målopfyldelsen var tilfredsstillende. Universitetsbibliotekets samlingsopbygning 2006: fra fysiske til elektroniske materialer Mål og baggrund En af universitetsbibliotekets kerneydelser er tilgængeliggørelse af informationsressourcer. Det vil sige at sikre, at studerende, forskere og undervisere har adgang til forsknings- og undervisningsrelevant litteratur i form af trykte bøger og tidsskrifter eller i form af elektroniske informationsressourcer som e- tidsskrifter, e-referencematerialer og e-bøger. Biblioteket har som strategisk mål at øge andelen af de elektroniske ressourcer på grund af den langt større tilgængelighed, der er for e-materialer. Resultater Det har været et særskilt mål for samlingsopbygningen i universitetsbibliotekets første år at få overblik over de to fusionerede bibliotekers samlede bestand af e-ressourcer og at sikre fælles licenser til hele universitet. Arbejdet har ført til, at der er etableret en række nye fælles licenser, som nu er tilgængelige for hele Københavns Universitet, eksempelvis Infomedia. En stor andel af nyanskaffelserne er e-referenceværker og e-bøger. I tal giver det samlede Københavns Universitetsbibliotek adgang til elektroniske ressourcer.

19 -19- e-ressourcer i alt heraf databaser 830 heraf e-tidsskrifter heraf e-aviser 113 heraf e-bøger Tilvæksten i 2006 udgør enheder. Økonomi Materialeanskaffelsesbudgettet i 2006 var på kr. Heraf gik over halvdelen, kr. til anskaffelse af e-informationsressourcer. Budgettet til trykte vidensressourcer på kr. er anvendt til anskaffelse af bøger ( kr.) og tidsskrifter ( kr.) Af de resterende midler er kr. anvendt til indbinding, mens kr. er gået til Zoologisk Museum iflg. en gammel DNLB-aftale om betaling af museets anskaffelser. Analyse De nye elektroniske anskaffelser i 2006 har navnlig bestået af referenceværker og samlinger af e-bøger, som forlagene i stigende grad tilbyder adgang til. Blandt de mange nye ressourcer for universitetets brugere er bl.a. en fuldtekstsamling af kildetekster knyttet til Encyclopaedia Britannica (Original Sources), e-bøger inden for humaniora og samfundsvidenskab fra forlaget Museum Tusculanum Press og flere nye samlinger i Oxford Reference Online. Heroverfor er der på tidsskriftområdet ikke anskaffet væsentlige nye tidsskriftlicenser i 2006, men der er etableret fælles licenser og dermed en forbedring af mulighederne for at gennemføre tværfaglige studier og forskning. Elektroniske tidsskrifter udgør størstedelen af de elektroniske ressourcer, og abonnementerne på de store tidsskriftpakker betyder, at størstedelen af markedet for tidsskrifter er dækket. Strategien inden for tidsskriftområdet er at gennemføre en forskydning fra anskaffelser af fysiske enheder til anskaffelse af elektroniske tidsskrifter. Det er målet, at den trykte udgave af alle tidsskrifter, der findes i trykt såvel som elektronisk form, opsiges. Den første væsentlige fase er gennemført i og med, at der i 2006 er foretaget opsigelse på licens-pakke -niveau af alle de trykte tidsskrifter, der også findes i elektronisk form. Derudover er de trykte tidsskrifter, der også fandtes i e-form, udskilt fra samlingerne for derved at skabe rum til udbygning af studiemiljøet. Kun en mindre sum på kr. er afsat til videreførelse af disse tidsskrifter i trykt form. Anden fase med gennemgang af alle trykte tidsskrifter på enkeltniveau gennemføres i 2007 mhp. yderligere opsigelser. Opbygningen af samlinger af trykte bøger er sket ved køb af titler. De er fordelt med titler til naturvidenskab og medicin, og enheder til de øvrige områder. Der arbejdes løbende på at anskaffe så mange informationsressourcer som muligt indenfor de økonomiske rammer, jf. indgåelsen af en rammeaftale med bogleverandører med en forventet årlig besparelse på ca. 5%. Aftalen går i drift i begyndelsen af Vurdering Samlingsopbygningen er forløbet tilfredsstillende; der er skabt overblik og udvidelse af de to sammenlagte bibliotekers licensadgang til hele universitetet.

20 Klare mål Tabel 8. Klare mål Opgave Mål Kriterier for tilfredsstillende/på vej/ utilfredsstillende Information og tilgængelighed Bibliotek skal være åbent i den annocerede åbningstid % / % / under 95 % Resultat 100% Bedømmelse/ kommentar Tilfredsstillende Information og tilgængelighed Hjemmesiden skal være oppe 24 timer i døgnet % / % / under 90 %. 100% Tilfredsstillende Information og tilgængelighed Alle relevante oplysninger % / % / til brugerne om bibliotekets under 90 %. ydelser og service (så som åbningstider, udlån og reservering af materiale) skal være tilgængeligt på hjemmesiden. 100% Tilfredsstillende Information og tilgængelighed Spørgsmål om % / % / biblioteksservice stillet under 90 %. elektronisk fra brugerne skal være besvaret inden for 2 hverdage (ma-fr). 100% Tilfredsstillende Information og tilgængelighed I åbningstiden skal der være personale tilstede til at vejlede brugere, som henvender sig personligt % / % / under 90 %. 100% Tilfredsstillende Udlån fra egen samling Udlån fra egen samling Udlån fra egen samling Alle trykte nyindkøbte bøger skal være klar til udlån 10 hverdage (ma-fr), efter at de er modtaget fra leverandøren. Alle trykte nyindkøbte tidsskrifter skal være klar til udlån 3 hverdage (ma-fr), efter af de er modtaget fra leverandøren. Alle bestilte trykte bøger skal være klar til udlån efter annonceret tid (annonceret via hjemme-siden) % / % / under 90 % % / % / under 90 % % / % / under 90 %. 98% 98% 98% Tilfredsstillende Tilfredsstillende Udlån fra egen samling Alle bestilte trykte tidsskrifter (eller kopier af under 90 % % / % / tidsskrifter) skal være klar til udlån efter annonceret tid (annonceret via hjemmesiden). 98%

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3 2. MÅLRAPPORTERING... 10

INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3 2. MÅLRAPPORTERING... 10 Å r s r a p p o r t 2 0 0 5 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k -2- Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3 1.1 DET KONGELIGE BIBLIOTEKS VIRKSOMHED OG HOVEDOPGAVER... 3 1.2 MISSION...

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Årsrapport 2005 for Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek (DNLB)

Årsrapport 2005 for Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek (DNLB) Årsrapport 2005 for Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek (DNLB) -2- Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Beretning... 3 1.1. Mission, vision og hovedopgaver... 3 1.2. Årets finansielle resultater...

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Marts 2009 Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Rammeaftalen mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Danmarks Kunstbibliotek på den anden side fastlægger mål for bibliotekets virksomhed

Læs mere

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd Årsrapport for 2006 Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd April 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Beretning...3 3. Regnskab...11 3.1

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftale December 2012 Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Nota på den anden side fastlægger

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen: Rammeaftale Juli 2013 Kulturstyrelsen 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Kulturstyrelsen på den anden side fastlægger mål for Kulturstyrelsens virksomhed

Læs mere

Det Kongelige Bibliotek

Det Kongelige Bibliotek Det Kongelige Bibliotek Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Årsrapport 2005 April 2006 Titel: Årsrapport 2005 for Havarikommissionen for Vejtrafik Udgivet: 2006 Redaktion: Foto: Layout: Copyright: Henrik Bach Petersen, Hugo

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006 DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006 Datatilsynet Borgergade 28, 5., 1300 København K Telefon 3319 3200 Fax 3319 3218 dt@datatilsynet.dk www.datatilsynet.dk 1 INDLEDNING... 3 2 BERETNING... 3 2.1 PRÆSENTATION

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Maj 2014 dok. nr. 58905/14 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 9-17 i den oprindelige publikation.

Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 9-17 i den oprindelige publikation. Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 917 i den oprindelige publikation. Tiårsoversigt for 17 af de største forskningsbiblioteker Denne oversigt har til

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Om håndtering af donationer

Om håndtering af donationer Om håndtering af donationer Januar 2011 Indhold 1 Indledning 3 2 Donationer under 1 mio.kr. 4 3 Donationer under 1 mio.kr. modtaget før 1. januar 2011 6 4 Donationer over 1 mio.kr. 7 5 Donationer og den

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2017 Dok. nr. 31826/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker:

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Bibliotekernes rækkefølge i tabellerne er opbygget alfabetisk efter biblioteksnavn inden for de fire hovedgrupper: 1. Nationalbiblioteker 2. Universitetsbiblioteker

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 2. juni 2016 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal 2016 1.

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2017 dok. nr. 31863/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

HVIDOVRE VVS SERVICE ApS

HVIDOVRE VVS SERVICE ApS HVIDOVRE VVS SERVICE ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/04/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Marts 2017 dok. nr. 30667/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen 1. udgave juni 2006 1. Indledning Denne vejledning er kun relevant for

Læs mere

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7.

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7. - 219 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

Økonomisk årsrapport med noter til resultatopgørelse 2015 og budget for 2016

Økonomisk årsrapport med noter til resultatopgørelse 2015 og budget for 2016 Økonomisk årsrapport 2015 med noter til resultatopgørelse 2015 og budget for 2016 ÅRSBERETNING 2015 Årsrapport 2015 med noter til resultatopgørelse 2015 og budget for 2016 Noterne relaterer sig til nøgletallene

Læs mere

Din Revisor Partner ApS

Din Revisor Partner ApS Din Revisor Partner ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013 Svend Erik Underbjerg Dirigent Side 2 af

Læs mere

! " #$ %& ' % ( )%$ ### )%$ #$ ) +,, -. / #

!  #$ %& ' % ( )%$ ### )%$ #$ ) +,, -. / # ! " #$ %& ' % ( )%$ ### )%$ #$ *# ) +,, -. / # ! * 0 1,#)# 2*01)3 *01) $#- ' - ## -# *- ## -#)#.-- 144$ ## # *01)--#, # # -$56 7 $* 6 $*01)-. ## -. -$. # -$5. 66- #5,#, *01)-$- 8 )# $#-'- ## -#.- *01)..#

Læs mere

INGER DUEHART KLINISK TANDTEKNIKER ApS

INGER DUEHART KLINISK TANDTEKNIKER ApS INGER DUEHART KLINISK TANDTEKNIKER ApS Årsrapport 1. maj 2013-30. april 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/09/2014 Lars Stig Duerhart Dirigent Side

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 14. december 2005 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Forord...3 1. Indledning...4 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...4 1.2 Regelsæt...4

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Februar 2016 dok. nr. 22102/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C

KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C CVR-nr. 36 40 89 28 Årsrapport 16. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

MA ROMA INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MA ROMA INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MA ROMA INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/06/2015 Gursel Celep Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg. i Rødovre-Hvidovre Provsti. i Hvidovre, Rødovre kommuner. Myndighedskode 4420. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg. i Rødovre-Hvidovre Provsti. i Hvidovre, Rødovre kommuner. Myndighedskode 4420. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg i Rødovre-Hvidovre Provsti i Hvidovre, Rødovre kommuner Myndighedskode 4420 CVR-nr. 21320188 Årsregnskabet indeholder: Provstiudvalgets erklæring Provstiudvalgets

Læs mere

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016 Business Trust ApS Smedekærvej 13 2770 Kastrup Årsrapport 18. maj 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2017 John Willem Norden

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere