Budgettemadag 13. august 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgettemadag 13. august 2015"

Transkript

1 Budgettemadag 13. august 2015

2 Program for dagen i hovedpunkter Morgenmad Velkomst og introduktion til dagen 9.15 Gennemgangen og drøftelsen af den økonomiske situation. Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen for Der sker en kort gennemgang af hovedpunkterne i aftalen Status på budgetarbejdet med budget 2016, herunder: Særlige fokusområder kommenteres 1% - 4% reduktionen udmeldt af regeringen begyndende i 2016 Ændring i refusionssystem på beskæftigelsesområdet Flygtningesituationen og økonomiske konsekvenser heraf Servicerammer som begreb og konsekvenser for Faxe kommune Gennemgang af det udarbejdede forslag til driftsbudget og anlægsaktiviteter Frokost Introduktion til politisk arbejde, herunder kort præsentation af budgetmateriale samt nøgletalsnotat Drøftelse af budgetmaterialet i de politiske grupper Fælles opsamling og drøftelse. Borgmesteren samler op og videre proces med tidsplanen for budgetlægningen gennemgås Fællesspisning i kantinen i administrationsbygningen i Frederiksgade

3 Økonomiaftale for 2016

4 1% Omprioriteringsbidraget Regeringsgrundlaget: Det er væsentligt, at hele den offentlige sektor bidrager til at frigøre ressourcer via effektivisering. Derfor vil regeringen tage initiativ til indarbejde et omprioriteringsbidrag i det kommunale udgiftsloft på 1 pct. om året fra 2016

5 Aftalen får betydning for servicerammen i 2016

6 Servicerammen 2016 med forhandlingsresultatet. Herudover indarbejdes ældremilliarden i servicerammen fra 2016 Servicerammen udgør på landsplan dermed 237,4 mia. kr. inkl. det såkaldte lov- og cirkulæreprogram

7 Rammer for realisering af omprioriteringsbidraget Omprioriteringsbidraget omfatter hele den offentlige sektor, idet regeringen dog har tilkendegivet, at den vil prioritere sundhed Omprioriteringsbidragene genudmøntes i de årlige økonomi- finanslovsforhandlinger Regeringen vil understøtte kommunernes frihed til at tilrettelægge effektiviseringer efter lokale forhold: Mål- og rammestyring er det bærende princip Prioriteringer skal ikke ske via puljer eller bindinger på kommunerne Bredere effektiviseringstilgang fremfor enkeltstående analyser Regeringen og KL vil i september drøfte konkret regelforenkling m.v., herunder bl.a. liberalisering af planlov samt forenkling af beskæftigelseslov og

8 Anlægsniveau 2016 Aftalt niveau: 16,6 mia. kr. Intet anlægsloft men krav om gensidig koordinering Af budgetterne med henblik på at overholde den samlede ramme. Anlægsniveauet i kommunerne de seneste år:

9 Finansiering Ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr.: 2 mia. kr. pba. kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår: 1 mia. kr. pba. strukturelt underskud 1 mia. kr. pba. beskatningsgrundlag 1,5 mia. kr. pba. folketal Lånepulje på 0,5 mia. kr. mhp. At styrke likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Der er søgt. Særtilskudspulje på 300 mio. kr. Der er søgt. Ingen midtvejsregulering af 2015 (på 1,5 mia. kr.)

10 Øvrige økonomiske hovedelementer Fortsat økonomisk tilskud til flygtningeområdet i 2016: 200 mio. kr. i ekstraordinært integrationstilskud 125 mio. kr. i investeringstilskud Tilskudspulje til skattenedsættelser indenfor ramme på 200 mio. kr. Tilskuddet finansieres af staten Tilskuddet dækker 75 pct. i 2016, 50 pct. i 2017 og 2018 og 25 pct. i 2019 Lånepuljer på i alt 0,8 mia. kr. Målrettet små kommuner med behov for større strukturelle investeringer samt investeringer med et effektiviseringspotentiale Halvdelen finansieres af staten

11 Udviklingen i den kommunale beskæftigelse , ordinært ansatte (tjenestemænd og overenskomstansatte) Kilde: Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, SIRKA

12 Jan 2007 Mar 2007 Maj 2007 Jul 2007 Sep 2007 Nov 2007 Jan 2008 Mar 2008 Maj 2008 Jul 2008 Sep 2008 Nov 2008 Jan 2009 Mar 2009 Maj 2009 Jul 2009 Sep 2009 Nov 2009 Jan 2010 Mar 2010 Maj 2010 Jul 2010 Sep 2010 Nov 2010 Jan 2011 Mar 2011 Maj 2011 Jul 2011 Sep 2011 Nov 2011 Jan 2012 Mar 2012 Maj 2012 Jul 2012 Sep 2012 Nov 2012 Jan 2013 Mar 2013 Maj 2013 Jul 2013 Sep 2013 Nov 2013 Jan 2014 Mar 2014 Maj 2014 Jul 2014 Sep 2014 Nov 2014 Jan 2015 Mar ,0 Udvikling i beskæftigelsen i Faxe Kommune marts , , , ,0 500,0 0,0 Udvikling i beskæftigelsen i Faxe Kommune marts 2015

13 Det nære sundhedsvæsen Udvalgsarbejde som skal udarbejde en samlet plan for udbygning af det nære sundhedsvæsen De nære sundhedstilbud bør tilpasses til den nye sygehusstruktur Gennembrud ift. at sundhedsområdet, højere lave en langsigtet strategi for hvor den nære indsats prioriteres

14 Øvrige hovedelementer Videre drøftelser mellem regeringen og KL i september om bl.a. sundhed, samarbejdsprincipper og regelforenklinger Størrelsen af grundkapitalindskuddet fra 2017 og frem skal ligeledes drøftes i efteråret Analyse i efteråret af statslige opgaver til UDK Regeringen vil gennemføre et eftersyn erhvervsfremmeindsatsen og vil drøfte af de funktionelle regioners rolle med kommunerne

15 Den økonomiske situation - finansiering

16 Status august Indregnet de udmeldte tal fra ØIM for 2016 Udgangspunkt i statsgaranteret udskrivningsgrundlag KL s skatte- og tilskudsmodel er ikke opdateret for overslagsårene. Det betyder: Der kan ikke beregnes tilskud og udligning for Skatteskønnene for er et foreløbigt skøn Låneoptagelse forudsat uændret til 7,3 mio. kr. i 2016 Der er ansøgt om del i to tilskudspuljer: Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner Kommuner som i visse dele af kommunen har en høj andel af borgere med sociale problemer

17 Indhold i ansøgninger til tilskudspuljer Særligt vanskeligt stillede kommuner Refusionsreformens konsekvenser Faxe Kommunes demografi og de økonomiske udfordringer som følge heraf Kommuner som i visse dele af kommunen har en høj andel af borgere med sociale problemer Der er her sat fokus på Frøgården

18 Samlet finansiering i 2016 ændring ift. oprindeligt budgetforslag Finansiering opr. Budgetgrundlag Finansiering (ved statsgaranti) Forskel Skatter 1.521, ,1 21,3 Tilskud og udligning 567,8 613,1 45,3 Finansiering i alt 2.089, ,3 66,6

19 Bemærkninger til finansiering Samlet forbedring på 66,6 mio. kr., heraf 45,3 mio. kr. vedr. tilskud og udligning - MEN: Heri er indregnet ekstra kompensation som følge af refusionsreform Ældremilliarden indgår nu i bloktilskuddet (ca. 6,2 mio.kr.) Finansieringstilskud på 3,5 mia. kr., hvoraf Faxes andel udgør 34,1 mio. kr. Denne er kun for 2016 Ekstra skatteindtægter på 21,3 mio. kr. Ud af det samlede tilskud er ca. 19 mio. kr. betinget bloktilskud under forudsætning af at servicerammen overholdes

20 Selvbudgetteringsskøn Der er taget udgangspunkt i befolkningstallet ult. juli, som var Lavet eget skatteskøn på baggrund af KL s skattemodel, korrigeret for flere forventede skatteborgere. Behæftet med stor usikkerhed ift. forventning til antal borgere og indkomstgrundlag Tilskudsberegningen er meget følsom over for antallet af borgere en ekstra borger giver ca kr. i ekstra tilskud Hvad er det forventede antal pr. 1/1-2016? Dette bliver vi efterreguleret på 3 år senere, dvs. til budget 2019 Så at bruge skøn er meget usikkert, idet skatteindtægter og indbyggertal har stor indflydelse. Opmærksomhed på servicerammens begrænsninger.

21 Befolkningsudvikling Taget udgangspunkt i et folketal på Det er 322 flere end 1. januar! Så der er tale om en meget markant stigning i kommunens indbyggertal Hvad skyldes det? Og er det borgere, som kun er her midlertidigt? Kommunens befolkningsprognose baseret på prognosemateriale skønner et antal på / Og DST siger (som er det der indgår i statsgaranteret beregning) En aktuel optælling på cpr. nr. viser imidlertid, at de allerede er passeret.

22 Befolkningsudvikling 1. jan juli 2015 Top 5 - befolkningstilvækst Sogn Ændring Haslev 222 Faxe 105 Teestrup 87 Roholte 36 Spjellerup 24 Befolkningstal pr. d. 1. i kvartalet i Faxe Kommune (kilde: Danmarks Statistik

23 Befolkningsudvikling 1. jan juli 2015 Gensn. Befolkningstal pr. kvartal i Faxe Kommune (kilde: Danmarks Statistik

24 Befolkningsudvikling 1. jan juli 2015 Netto tilvækst perioden: 40 Heraf dansk oprindelse: -422 Heraf indvandrere: +462 Gensn. Befolkningstal pr. d. 1. i kvartalet i Faxe Kommune (kilde: Danmarks Statistik Netto tilvækst siden 1. okt. 2014: 247 Heraf dansk oprindelse: -60 Heraf indvandrere: Top 5 tilvækst siden 1. oktober - Haslev Nationalitet Ændring Polen 94 Syrien 56 Statsløse 21 Afghanistan 15 Island 9 Top 5 tilvækst siden 1. oktober - Faxe Nationalitet Ændring Syrien 74 Eritrea 12 Statsløse 9 Bulgarien 4 Irak/Storb. 2 Opgjort på valgdistrikter (kilde: FLIS)

25 Selvbudgettering eller statsgaranti? (I mio. kr.) Selvbudgettering Statsgaranti Forskel Indkomstskat 1.544, ,1 0,8 Tilskud og udligning 632,2 613,1 19,0 I alt 2.176, ,3 19,8

26 Selvbudgettering eller statsgaranti? - Egen beregning af skatteindtægter er forbundet med betydelig usikkerhed - Ved seneste opgjorte skatteår (2013) ligger de faktiske skatteindtægter i Faxe 65 mio. kr. under statsgarantien for Der er stor usikkerhed omkring forventning til indbyggertal, hvilket har væsentlig betydning for selvbudgetteringsskønnet - Det anbefales derfor at følge befolkningsudviklingen, inden der tages stilling

27 Lov- og cirkulære (DUT) DUT = Det Udvidede Totalbalanceprincip DUT indebærer, at staten tilpasser bloktilskuddet, når kommunerne bliver pålagt eller frataget opgaver af Folketinget DUT sikrer dermed, at kommunerne bliver kompenseret, når Folketinget laver nye regler, der medfører (ekstra) udgifter i kommunerne. På samme måde sænkes bloktilskuddet, når der fjernes opgaver fra kommunerne eller krav bliver mindre

28 DUT i budget 2016 beløb til fordeling (i kr.) Udvalg TMU UDD BFU ØK (center for familie, social og besk.) SSU BESK Fordelt i alt Note: Der fordeles kun beløb som vedrører serviceområderne. Beløb der vedrører overførselsområdet indgår i det samlede skøn vedrørende beskæftigelsesområdet og bliver således tildelt via den samlede tilpasning på området.

29 Grundskyld Grundskyldspromillen skal være mellem 16 og 34 (er fastsat ved lov) Grundskyld er omfattet af skattestoppet Årlig indtægt i kommunens budget på ca. 121 mio. kr. (skøn for 2016) Grundskyldspromille i Faxe kommune er på 26,13 Hvis man sænker grundskyldspromillen med 0,50 promille, giver det mindre indtægt på ca. 2 mio. kr. Hvis man sænker grundskyldspromillen med 1,0 promille, giver det mindre indtægt på ca. 4 mio. kr. Der kan ved en sænkning opnås en gevinst herfor fra staten. Vi ved ikke på forhånd hvilken størrelse, idet fordelingen afhænger af antal der søger andel i puljen!

30 Status budget 2016

31 Balance ved statsgaranteret grundlag, skøn august Mio. kr Finansiering (ved statsgaranti) Skatter 1.543, , , ,9 Tilskud og udligning 613,1 550,4 518,3 490,5 Finansiering i alt 2.156, , , ,4 Driftsudgifter Driftsudgifter (grundlag august 2015) 1.992, , , ,8 Opprioriteringsforslag 12,0 12,3 12,3 12,3 Budgettilpasningsforslag -26,1-26,1-26,1-26,1 Tekniske korrektioner 2,8 3,6 6,3 6,3 Demografi -3,1 0,7 2,6 4,5 Lov- og cirkulære til fordeling 1,0 0,7 0,5 0,5 Medfinansiering på sundhedsområdet 4,0 4,0 4,0 4,0 Beskæftigelsesområdet 46,4 46,4 46,4 46,4 Afsat til ældreområdet ("ældremia.") 6,2 6,2 6,2 6,2 Afledt drift anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 Renter 14,2 13,1 12,4 10,2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 39,7 78,0 117,2 Resultat af ordinær drift 106,8 54,7 24,7-3,9 Finansielle poster Afdrag på lån 34,9 35,6 36,1 36,5 Finansforskydninger 4,5 1,0 1,3 1,9 Råderum i alt inden anlæg og lån 67,5 18,2-12,7-42,2 Anlægsudgifter Forslag til anlægsplan 75,0 60,0 60,0 60,0 Resultat af skattefinansieret og finansielt område -7,5-41,8-72,7-102,2 Låneoptagelse 7,3 0,0 0,0 0,0 Balance, total -0,2-41,8-72,7-102,2

32 Bemærkninger til balancen Indtægtsskøn ikke endelige for Skøn for beskæftigelsesområdet er behæftet med stor usikkerhed grundet refusionsændringen (det kommer vi tilbage til) Skøn for medfinansieringen på sundhedsområdet er øget med 4 mio. kr. Der er indregnet 6,2 mio. kr. på ældreområdet (tidl. ældrer mia., svarende til bloktilskudsandelen. Lov- og cirkulære indregnet med det samlede tal til fordeling, jf. planche om DUT I skøn for renter og afdrag er indregnet virkning af ekstraordinær gældsafvikling på 71 mio. kr., jf. tidligere politisk beslutning

33 Medfinansiering på sundhedsområdet Udgifterne skønnes til 133,1 mio. kr. i 2016 Der er i budgetgrundlaget 129,1 mio. kr. Der er således behov for en budgettilpasning på 4,0 mio. kr. Grundlaget for den kommunale medfinansiering er ikke endelig, da der ikke var indgået økonomisk aftale med regionerne for 2016, da bloktilskuddet blev udmeldt Vi må forvente en senere regulering af bloktilskud som følge heraf

34 Mio. kr. Forventet likviditet efter kassekreditreglen 2016 Forventet likviditet efter kassekreditreglen ,0 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 Januar Februa r Marts April Maj Juni Juli August Septe mber Oktobe r Novem ber 12 mdr. likviditet 126,9 119,4 111,9 104,4 96,9 89,4 84,0 78,6 73,2 73,6 74,1 74,5 Decem ber Bemærkning: 74,5 mio. kr. svarer til knap kr. pr. indbygger

35 Likviditet - bemærkninger Følgende forudsætninger indgår i skønnet likviditet: Udgangspunkt i budgetopfølgning pr. 31.maj 2015 og kendte beslutninger herefter Der forventes indfriet lån i sept på ca. 70 mio. kr. Låneoptagelse for 2015 forventes optaget ult. december og for 2016 medio 2016 Udgifter og indtægter forventes jævnt fordelt over 2016 Udgangspunkt i statsgaranteret grundlag

36 Konklusion / opsamling Budgetoplægget med de indlagte budgettilpasnings-forslag ser ud til at skabe budgetbalance ved statsgaranteret grundlag Men stor usikkerhed omkring beskæftigelsesområdet Og fortsat udfordring for overslagsårene, hvor der ikke er indregnet ekstra finansieringstilskud Derudover også en særlig udfordring ift. servicerammerne fremadrettet Likviditet?

37 Særlige fokusområder

38 Serviceramme og sanktioner Hvert år fastsættes en serviceramme ifm. økonomiaftalen Servicerammen opgøres for kommunerne under ét og er et max for hvad kommunerne må afholde af udgifter til serviceområderne Serviceudgifter er afgrænset på konkrete kontoområder På baggrund den samlede serviceramme udmelder KL en vejledende serviceramme for hver kommune som er den, der styres efter Hvis servicerammen overskrides for kommunerne samlet set, kommer (dele af) det betingede bloktilskud ikke til udbetaling. Både kollektiv sanktion (40%) og individuel (60%) Også sanktion, hvis regnskab overstiger serviceramme (vedtaget budget)

39 Serviceramme og sanktioner Omprioriteringsbidraget på 1 pct. reducerer kommunernes serviceramme Der reduceres med yderligere 1 pct. for hvert år Det betyder følgende for Faxe Kommune: mio. kr Årlig reduktion på 1% af serviceramme Forventet procentvis tilbageførsel til serviceramme Behov for reduktion i budgetåret Akkumuleret budgetreduktion Så udfordring bliver stigende i de kommende år

40 Skønnede serviceudgifter i budgetoplæg Ud fra det nuværende budgetoplæg ser budgetrammerne således ud ift. de forventede servicerammer: Skønnede serviceudgift pr. 7/ Serviceramme, jf. KL s fordeling Forskel Ramme i 2017 er skønnet ved at tage udgangspunkt i rammen for 2016 og fratrække ca. 15 mio. kr., svarende til forventet effekt af øget effektiviseringsbidrag

41 Ny refusionsmodel på beskæftigelsesområdet

42 Systemet i dag Refusionen er bundet op til ydelsen Fx kontanthjælp i aktive og passive perioder Ledighedsydelse efter varighed Sygedagpenge efter varighed Førtidspension og fleksjob efter tilkendelsestidspunkt Osv..

43 Ydelser under beskæftigelsesudvalgets ramme som er omfattet af refusionsmodel Arbejdsløshedsdagpenge Midlertidig arbejdsmarkedsydelse Kontanthjælp (inkl. særlig støtte) Uddannelseshjælp Kontanthjælp til udlændinge Sygedagpenge Ledighedsydelse Revalideringsydelse Ressourceforløbsydelse Førtidspension Fleksløn tilskud Løntilskud

44 Fremover: Refusion udelukkende afhængig af tid. 1. januar 2016 indplaceres alle borgere i offentlig forsørgelse på den nye refusionstrappe på baggrund af deres varighed i offentlig forsørgelse målt fra 1. juli 2014 Refusionssatsen er ens på tværs af ydelser og aftrappes over tid Borgeren starter forfra på refusionstrappen (80 pct. refusion) efter 12 mdr. uden offentlig forsørgelse inden for de seneste 3 år. For fleksjob og førtidspension gælder, at tilkendelser før 1. juli 2014 vil være omfattet af de gamle refusionsregler og dermed ikke den nye refusionsmodel

45 Refusionssatser i nuværende og nyt refusionssystem 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Uge 1 Uge 5 Uge 9 Uge 27 Uge 53 Kontanthjælp og førtidspension i dag Sygedagpenge i dag Nyt refusionssystem fra 2016 A-dagpenge i dag Fleksjob i dag

46 Økonomi Ydelser Sygedagpenge 4,5 4,6 4,7 4,8 *Fleksløntilskud (inkl. fleksbidrag) 5,7 11,4 17,1 21,1 DUT i alt 10,2 16,0 21,8 25,8 Kontanthjælp 9,0 8,7 8,4 7,9 Uddannelseshjælp 1,8 1,7 1,7 1,6 Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammer 7,2 8,4 6,8 4,3 Særlig støtte 0,2 0,2 0,2 0,2 Revalidering 6,6 6,6 6,6 6,7 Forrevalidering 0,0 0,0 0,0 0,0 *Førtidspension 1,7 2,8 4,2 5,6 Jobafklarings- og ressourceforløb 1,1 1,6 2,0 2,2 *Ledighedsydelse -0,1-0,1-0,1-0,1 Løntilskud kontanthjælp og uddhjælp 1,0 0,9 0,8 0,8 Løntilskud sygedagpenge og reso 0,0 0,1 0,1 0,1 Løntilskud revalidering 0,3 0,3 0,3 0,3 Løntilskud kontantydelse 0,0 0,0 0,0 0,0 Kontantydelse 0,3 0,2 0,0 0,0 Budgetgaranti i alt 29,2 31,4 30,9 29,5 A-dagpenge 5,5 5,3 5,2 4,8 Løntilskud a-dagpenge 1,2 1,2 1,1 1,0 Arbejdsmarkedsydelse 0,4 0,0 0,0 0,0 Løntilskud arbejdsmarkedsydelse 0,0 0,0 0,0 0,0 Beskæftigelsestilskud i alt 7,1 6,5 6,3 5,8 Samlet i alt 46,4 53,9 59,0 61,2

47 Styring Alle ydelser indgår i refusionsberegningen Også SU og førtidspension Vi har ikke før 2018 IT-systemer, der kan give os den relevante ledelsesinformation Styring på forsørgelsesperiodens længde. Endnu tidligere og hurtigere indsats i forhold til ledige langt fra arbejdsmarkedet Endnu større fokus på helhedsorienteret og tværgående indsatser, som de kendes fra rehabiliteringsteamet og UngeVejen

48 Hvordan kan vi imødegå merudgiften? Flere forslag til budget 2016 og frem Målrettet indsats i forhold til at få førtidspensionister i (delvist) arbejde Etablering af tidsbegrænsede ordinære deltidsjobs til langtidsledige Overveje intensiveret indsats i forhold til sygemeldte i egen organisation

49 Integration

50 Status Personer omfattet af integrationsprogrammet Ud fra kvoten på 111 flygtninge i 2015 forventes Faxe Kommune at modtage 71 familiesammenførte

51 Status II Aldersfordeling Aldersfordeling Under 18 år år 78 Antal år 102 I alt 181 Tallene viser alle omfattet af integrationsloven, både integranter i kontaktforløb og selvforsørgende.

52 Nationalitet De tre største befolkningsgrupper fra ikke-vestlige lande i Faxe Kommune er pr : Nationalitet Antal Pct. (af alle ikkevestlige lande) Syrien % Eritrea % Iran 18 9 % Faxe Kommunes flygtningekvote for 2015 er blevet hævet fra 40 til 111 flygtninge. Dette tal baserer sig på en udmelding fra udlændingestyrelsen i marts 2015, hvor det forventede antal ankomne kvoteflygtninge til Danmark er Der er indtil videre visiteret 59 flygtninge til kommunen. De er fordelt således: 22 personer fra Syrien incl.2 børn (ikke uledsaget, men 2 i forbindelse med voksne) og 2 enlige kvinder. 4 personer statsløse palæstinensere fra Syrien alle mænd 33 personer fra Eritrea hvor 3 er enlige kvinder resten mænd

53 Status III Sammenligning med andre på offentlig forsørgelse Personer i kontaktforløb Integranter omfattet af integrationsprogrammet Kontanthjælpsmodtagere Jobparate Aktivitetsparate Jobparate Aktivitetsparate antal pct. 80% 20% 40% 60%

54 Udgifter og finansiering Direkte finansiering (Delvis) refusion på integrationsydelse, danskuddannelse og aktive indsatser. Grundtilskud (fast beløb pr. md.): kr Resultattilskud (job, påbegyndt uddannelse eller selvforsørgende i 6. mdr. inden for den 3 årige integrationsperiode): kr Resultattilskud (Bestået/tilmeldt danskprøven inden integrationsperioden): kr Generel finansiering Særlig udligningsordning (forhøjet til 0-5-årige og yderligere forhøjet til 6-16-årige) Bloktilskud (reguleres med DUT og budgetgaranti)

55 Udgifter og finansiering i Faxe Udgifter og direkte finansiering pr. person (kr./person) i 2015 Antal Udgifter Indtægter Integrationsydelse (50 % refusion) Modtageklasser 47 elever (tilskud 6-16 årige) Sprogundervisning % under driftsloftet Sundhedsplejen Ej oplyst Ej oplyst Ej oplyst Familiesager 1 uledsaget u.18 år (100 % refusion) Boligplacering 182* Dagpasning (førskole) (tilskud 0-5 årige)

56 Hvad koster en flygtning alt i alt? (OBS nyt refusionssystem) Udgift Skolebarn Enlig voksen Par Ydelse / / Undervisning Boligplacering Bloktilskud?? Særtilskud Refusion / / I alt

57 Boligplacering Præstøvej 78B: børn Gl. Næstvedvej 40: 6 Gl. Næstvedvej 40: 5 Møllevej 10, Kongsted: 9 Myrebo: 18 Seminariet: 8 den 28/8 (plads til 100 mere) Møllevej 10: 8 Tingvej, Haslev: 8 Rosenkildevej 8, Faxe : 4 Privat indkvartering hos familie og venner: 3 Midlertidigbolig privat udlejning/ Nikolines vej 5, Faxe : 2 Midlertidig bolig privat udlejning/ Kirketorvet, Faxe : 3 Midlertidig bolig privat udlejning/ Violstræde 2, Faxe : 1 Midlertidig bolig privat udlejning/førslev Bygade, Haslev : 6

58 Økonomi omkring boligplacering Etableringsomkostninger de enkelte steder Etableringsomkostningerne i 2014 og 2015 svinger fra kr. til kr. pr. person ved større istandsættelser som eksempelvis Myrebo og seminaret. Mht. seminaret er der bevilliget 4,5 mio. kr. til køb og ombygning i Etableringsomkostning Grundet de mange forskellige typer boliger og dermed også forskellige krav til renovering er det svært at estimere de gennemsnitlige etableringsomkostninger pr. boenhed. Ligesom det også er usikkert hvor mange integranter, der kan bo i hver enhed. De kommunale boliger etableres for ca kr. pr. person i gennemsnit. Indkvartering I private boliger og vandrehjem koster ca kr. person pr. mdr. Prisen for indkvartering i sommerhuse er på ca kr. pr. mdr., antallet af beboere pr. lejemål er usikkert. Månedlig husleje Den månedlige husleje pr integrant er kr.

59 Befolkningsudvikling og demografi

60 Forventet befolkningsudvikling, jf. befolkningsprognose ( ej cpr. data) Ændr år år år år år år over 75 år I alt

61 Beregning af demografi Demografi er beregnet for områderne børnepasning, skole og ældre Beregningerne er foretaget ud fra samme modeller som ved budget 2014 og 2015, dog med en ændring vedr. dagpasning På pasningsområderne er der en meget tæt sammenhæng mellem udviklingen i antal 0-5 årige og behovet for antal pladser (=udgifter). Fremskrivning af udgiftsrammer på udvalgte områder pba. antal indskrevne børn samt udviklingen i antal 0-5 årige På områderne skole og ældre er beregningerne foretaget pba. en model, som bygger på den faktiske aktivitet Grundlaget for beregningerne er kommunens befolkningsprognose samt GIS-data

62 Beregnet effekt samlet set Børn og Familie Skoleområdet SFO/fritidstilbud Social- og sundhed I alt

63 Ændring i forhold til tidligere indregnet Børn og Familie Skoleområdet SFO/fritidstilbud Social- og sundhed I alt

64 Budgettilpasnings- forslag

65 Budgettilpasningsforslag Budgettilpasninger er rammetilpasninger på de enkelte udvalgsområder. De seneste tre års regnskaber har udvist betydelige overskud (se næste planche) Så budgetterne har været større, end der reelt var brug for Det har været baggrunden for at se på om det samme er gældende for budgetrammerne for 2016 Chefforum har identificeret en række mulige budgettilpasningsforslag, hvor det vil være muligt at reducere budgetrammerne uden at der er tale om reelle serviceforringelser Centercheferne er enige om, at tilpasningerne vil gøre det muligt at få budget 2016 til at hænge sammen uden at skulle ud i sparerunder En reduktion af budgetrammerne vil ligeledes reducere kommunens serviceudgifter

66 Regnskabsresultater i Resultat drift 2012 Resultat drift 2013 Resultat drift Teknik- og Miljøudvalget Uddannelsesudvalget Børn og familieudvalget Erhvervs- og Kulturudvalget Økonomiudvalget Social- og Sundhedsudvalget (tidligere omsorgsudvalget) Social- og Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget I alt

67 Budgettilpasningsforslag (på udvalgsrammerne) Udvalg Forslag TMU Tilpasning Center for Ejendomme til serviceniveau UDD Tilpasning Center for Børn & Undervisning til serv iceniv eau 2014 EKU Tilpasning Center for Kultur, Frivillighed & Borgerserv ice til serv iceniv eau 2014 ØK Justering af budget til komm.bestyrelsen ØK Justering af budget til kommissioner, råd og næv n ØK Justering af budget til tjenestemandspensioner ØK Nedbringelse af udgiften til drift af fagsystemer ØK Reduktion af løn- og barselspuljer SSU Tilpasning Center for Familie, Social & Beskæftigelse SSU Generel budgettilpasning i Center for Sundhed & Pleje SSU Generel budgettilpasning på plejeområdet BESK Tilpasning Center for Familie, Social & Beskæftigelse Total budgettilpasning

68 Videre proces for budgettilpasningerne Alle fagudvalg behandler udvalgets budgettilpasningsforslag på møderne ultimo august (på samme møde behandles også øvrige budgetforslag) Formålet er skabe overblik og gennemsigtighed omkring baggrund og mål Budgetforslag og dagsordenspunkter indgår i det samlede høringsmateriale til budgettet

69 Direktionens anlægsplan Udvalg Lb.nr Teknik- og Miljøudvalget TMU A-01 Bygningsvedligeholdelse Pulje akut bygningsvedligeholdelse (Kommunale TMU A-02 bygninger) TMU A-03 Ejendomsstrategi TMU A-04 Nedrivningspulje (Kommunale bygninger) Statens nedrivningspulje til private- og TMU A-05 erhvervsejendomme TMU A-06 Kulturstrøget, anlæg af Kalkparken TMU A-07 Pulje til trafikhandlingsplan TMU A-08 Cykelstier TMU A-09 Trafiksanering Rønnede TMU A-10 ECO Valley TMU A-11 Kystbeskyttelse Børn og familieudvalget BFU A-01 Ny organisering af den kommunale tandpleje Erhvervs- og Kulturudvalget EKU A-01 Belysninger fodboldbaner EKU A-02 Anlægspulje til fritidsbrugere Økonomiudvalget ØK A-01 Køb/salg af småarealer, pulje ØK A-02 Områdefornyelse Haslev ØK A-03 Energifond Social- og Sundhedsudvalget SSU A-01 Digitalisering E-sundhed SSU A-02 Velfærdsteknologi Prioriteringspulje I alt

70 Nøgletal Nøgletalsnotat

71 Nøgletalsnotat Inspiration/idé: Fredensborg Kommunes lignende notat (budget 2015) Formål: Hvor ligger Faxe i forhold til vore nabokommuner Region Sjælland? Hvorfor er udviklingen som den er? Kan vi gøre det smartere/billigere? Kilder: Fælleskommunalt Ledelsesinformations System (FLIS) Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal Faxe Kommunes økonomisystem (Prisme)

72 Nøgletalsnotat Nøgletal er ikke mere retvisende end de data de bygger på. Et par OBS punkter: Den enkelte kommunes konteringspraksis, herunder graden af ud-konteringen af centralt afholdte udgifter. Valide data fra økonomi- og fagsystemer.

73 Udgifter pr. elev i folkeskolen Nøgletalsnotat Analyse: Centralisering af ejendomsdrift rengøring og tekniskservice blev ikke udkonteret fuldt ud. Ny skolestruktur elevtal i FLIS ikke valide. Endelig er udgifter afholdt i december ikke indlæst i FLIS Best practice Udgifter til specialskole pr årig Worse practice Kontering?

74 Nøgletalsnotat Udgifter pleje og omsorg pr. 65+ Analyse: Faxe konterer udgiften til SOSU-elever på en autoriseret gruppering det gør flere andre kommuner ikke. Etablering af ekstra aflastnings sengepladser Udgifter pleje og omsorg pr. 65+ Niveau såfremt Faxe ikke havde konteret SOSU-elever på en autoriseret gruppering

75 Nøgletalsnotat Sådan kan nøgletals - benchmarking anvendes: Øjenåbner Undren Spørgsmål Analyse Bedre udnyttelse af ressourcerne

76 Nøgletalsnotat Nøgletal anvendes i stigende grad af meningsdannere o.a. med mere eller mindre synlige dagsordner. Man bør altid forholde sig kritisk til evt. konklusioner draget i den forbindelse. Nøgletal - alene - afdækker sjældent hele sandheden

77 Takster på børnepasningsområdet 2015 Dagpleje Institution 0-2 år Institution 3-5 år Fritidshjem SFO SFO år Faxe Køge U U Ringsted U U Stevns U Næstved Vordingborg U Kilde: Social- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal,

78 Beregning af udgift ved takstændring (2015-tal) Antal børn Nuværende takst Samlet indtægt Ny takst Indtægt herefter Samlet mindreindtægt Dagpleje Vuggestue Børnehave Besparelse fripladser (anslået)* Besparelse søskendetilskud Samlet merudgift

79 Oplæg til politisk arbejde

80 Oplæg til politisk arbejde Politiske drøftelser i grupper af såvel forslag til opprioriteringer som anlæg. I får som sædvanligt et budgetmateriale med og vi er til rådighed for uddybninger. Grupperummene er fordelt

81 Opsamling på dagens drøftelser Kommentarer og sammenfatning. Den videre proces og tidsplanen: Politiske drøftelser og sonderinger Fagudvalg behandler budget 2016 på møderne august Borgermøde afholdes tirsdag den 15. september, Fristen for aflevering af høringssvar mv til budgettet er den 9. september kl. 12 Budgetforhandlinger den 14. og 17. september Første og anden behandling af budgettet sker hhv. 10. september og 8. oktober

Budget statsgaranteret grundlag (status 18/9-15)

Budget statsgaranteret grundlag (status 18/9-15) Budget 2016-2019 - statsgaranteret grundlag (status 18/9-15) (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2016 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Finansiering (ved statsgaranti) Skatter

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5 Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Baggrund De internationale konflikter betyder, at

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Budgettemadag 19. august 2013

Budgettemadag 19. august 2013 Budgettemadag 19. august 2013 Program 8.30 Morgenmad 9.00 Velkomst og introduktion til dagen ved borgmesteren 9.15 Opdatering af den økonomiske situation Finansiering Samlet balance Status budget 2014

Læs mere

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Baggrund: De foreløbige beregninger,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-17 Dato: 08-08-2017 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2018-2021 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Budget statsgaranteret grundlag 18. september budgetaftale.

Budget statsgaranteret grundlag 18. september budgetaftale. Budget 2018-2021 - statsgaranteret grundlag 18. september 2017 - budgetaftale. (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2018 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 Finansiering (ved

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2016-2019 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2016-19. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Analyse af udgifter til flygtninge i 2015 og 2016

Analyse af udgifter til flygtninge i 2015 og 2016 Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. februar 2016 Analyse af udgifter til flygtninge i 2015 og 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Opsummering... 1 Forudsætninger i analysen... 2 Flygtningeudgifter

Læs mere

I forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag:

I forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag: Hjørring Kommune Internt notat Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet Sag nr. 00.30.10-S00-3-15 09-08-2016 Side 1. Budgetforslag 2017-2020 Økonomiudvalget har på møde d. 10. august fastlagt opdaterede

Læs mere

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel.

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel. NOTAT Til ØU Aftale om kommunernes økonomi 2017 Regeringen og KL har den 10. juni 2016 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2017. Hovedelementerne i aftalen er: Af omprioriteringsbidraget på 2,4 mia.

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Budgettemadag D. 26. juni 2013

Budgettemadag D. 26. juni 2013 Budgettemadag D. 26. juni 2013 Program 12.00 Frokost 12.45 Velkomst og introduktion til dagen ved borgmesteren 12.55 Den økonomiske situation Økonomiaftale Seneste budgetopfølgning Status budget 2014 Særlige

Læs mere

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-16 Dato: 08-08-2016 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2017-2020 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 18.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Allerød Kommune NOTAT. Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge:

Allerød Kommune NOTAT. Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge: NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 11. august 2016 Sagsnr. 16/1541 Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge:

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 03-08-2017 J.nr.: 17/11 3. budgetstatus for budget 2018 2021 Økonomiudvalget vedtog 7. februar 2017 proceduren

Læs mere

1. behandling af budget 2018 og overslagsårene Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag

1. behandling af budget 2018 og overslagsårene Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag 1. behandling af budget og overslagsårene 2019-2021 Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag - 2021 Økonomiudvalget den 04.09.2017 1 Generelle bemærkninger Indledning Budgetforslaget blev drøftet

Læs mere

Budget statsgaranteret grundlag Budgetaftale 19. september 2016

Budget statsgaranteret grundlag Budgetaftale 19. september 2016 Budget 2017-2020 - statsgaranteret grundlag Budgetaftale 19. september 2016 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2017 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 Finansiering (ved

Læs mere

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er:

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er: Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 16. april 2015 NOTAT Underbilag A til Budgetbilag II Det tekniske budgetforslag Kommunens indtægter 2016-2019 Dette er en kort redegørelse for udsigterne

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3.

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. ØKONOMIAFTALE 2015 Intro Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. juni 2015 Aftalen fastsætter rammerne for de kommende budgetforhandlinger Pba. en opgørelse af de

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-Ø00-4-16 Dato:31.3.2016 Budgetforslag 2017- Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Hovedoversigt Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge.

Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge. Bilag 8 NOTAT Flygtninge Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge. Skemaet nedenfor angiver flygtningekvoterne i 2015 og 2016 i forhold til det

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020.

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Budgetprocessen frem mod budget 2017. Budgetoplægget er udarbejdet med baggrund i en budgetproces, hvor fagudvalget

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019

Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019 Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019 Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti indgik i februar 2015 aftale om reform af refusionssystemet

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2017-2020 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2017-20. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 06.07.2016 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet

16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet 16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet 16.1 - Bilag: Økonomiske konsekvenser ved øget flygtningekvote DokumentID: 4078135 18. februar 2015 Økonomiske konsekvenser ved øget flygtningekvote Opsummering

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Budget - fra forslag til vedtagelse

Budget - fra forslag til vedtagelse Budgetforslag 2015 Budget - fra forslag til vedtagelse Formålet med denne pjece er at give et hurtigt indblik i Rudersdal Kommunes budget for 2015 til 2018 forud for vedtagelsen i oktober 2014. Pjecen

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2017 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Beskæftigelsesindsats

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Der er i forbindelse med prognosen for antal flygtninge og familiesammenførte i Aarhus Kommune i et tværmagistratligt

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere