Til gengæld vil programforslagets analysedel, sådan som vi har opfattet det, være gældende i hele programperioden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til gengæld vil programforslagets analysedel, sådan som vi har opfattet det, være gældende i hele programperioden."

Transkript

1 Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen (udelukkende sendt som mail) 13. februar 2014 HW/knf Høringssvar fra Dansk Ornitologisk Forening og Fugleværnsfonden om strategisk miljøvurdering af forslag til ELFUL landdistriktsprogram og forslag til landdistriktsprogram J.nr Dansk Ornitologisk Forening (DOF) har i samarbejde med Fugleværnsfonden (FVF) med interesse gennemgået det forslag til program for støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) for 2014 til 2020, som NaturErhvervstyrelsen sendte i høring 23. december 2013 med tilhørende strategisk miljøvurdering af forslaget. DOF vil samtidig gerne kvittere for som medlem af Landdistriktsudvalget at have fået adgang til at se arbejdsudkastene til seks af de mest centrale bilag, som ellers ikke har været sendt i høring, men som tilsendtes udvalgets medlemmer fredag den 7. februar De er dog af et omfang, som ikke har gjort det muligt for foreningen at yde dem den opmærksomhed i høringsfasen, som de givetvis fortjener. Midlertidigt program Indledningsvis skal DOF bemærke, at foreningen har forstået det sådan, at det foreliggende programforslag for så vidt angår initiativer og ordninger i al væsentlighed udgør en fortsættelse (med visse modifikationer og beskæringer) af det tidligere program, idet programmet vil blive revideret med virkning fra 2016, således at bl.a. Natur- og Landbrugskommissionens og de reviderede vand- og naturplaners forslag til initiativer kan blive indarbejdet. Til gengæld vil programforslagets analysedel, sådan som vi har opfattet det, være gældende i hele programperioden. Dette høringssvar vil derfor primært omhandle analysedelen og kun i mindre omfang de nu foreslåede overgangsordninger og den aktuelt foreslåede allokering af midler, idet det dog allerede her skal understreges, at DOF og Fugleværnsfonden stiller sig uforstående overfor fravalget af modulation fra Søjle I til II, som jo ville have gjort det muligt at undgå de aktuelle beskæringer, og som især er uforståelig eftersom anvendelse af midler, der overføres fra Søjle I til Søjle II, ikke vil kræve national medfinansiering. DOF og Fugleværnsfonden skal derfor på det kraftigste opfordre til, at beslutningen om ikke at modulere genovervejes, og at der tages skridt til fuld modulation.

2 Der knyttes indledningsvis nogle kommentarer til den videre proces omkring 2016-revisionen (hvor vi i øvrigt hæfter os ved NaturErhverstyrelsens bemærkning på høringsmødet i Landdistriktsudvalget 31. januar 2014 om, at en eventuel modulation til den tid vil kunne booste programmet yderligere) revisionen NaturErhvervstyrelsen har givet udtryk for at ville revidere initiativ-delen i landdistriktsprogrammet i en åben proces frem mod 2016 en proces, som efter det senest oplyste (på høringsmødet den 31. januar 2014) vil blive igangsat allerede i indeværende forår. Både DOF og Fugleværnsfonden skal hermed melde sig som overordentligt interesseret i denne proces, eftersom vi ser nogle oplagte muligheder for at udvikle intelligente støtteordninger for ikke mindst jordbruget, der kan bringes i samspil med de grønningskrav, hvis opfyldelse gøres til en betingelse for udbetaling af den fulde enkeltbetaling for større brug fra Top-op -ordninger til grønningskravene vil således efter vores opfattelse kunne forøge den naturmæssige værdi af disse grønningskrav, herunder bidrage til, at agerlandsfuglearter som eksempelvis vibe og sanglærke vil kunne bringes ud af det frie fald, deres respektive bestande befinder sig i. Top-op -ordninger, som netop bygger oven på eksisterende krav, vil rent administrativt samtidig sikre, at der ikke sker dobbeltbetaling for den samme ydelse, således som det ellers diskuteres i programforslagets afsnit om samspillet med landbrugsstøtteordningerne (p. 228). Samtidig har vi som der allerede er redegjort for i forbindelse med tilblivelsen af det tidligere program 1 -, en lang række forslag til målrettede, bestandsfremmende indsatser overfor hvad man i bred forstand kunne kalde listede fuglearter i Danmark - det vil f.eks. sige arter, der er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I, IUCN s eller den national rødliste samt SPEC-arter (Species of European Concern på BirdLife Europes lister), og altså herunder også arter, som Danmark har et særligt, internationalt beskyttelsesansvar overfor. DOF og FVF ser gerne, at støtteordninger målrettes eksplicit mod enkelt-arter, der virker som indikatorer for velfungerende økosystemer, og hvis fremme derfor vil højne de generelle økosystemservices. Vi vil derfor gerne i dialog med NaturErhvervstyrelsen om eventuel udvælgelse af sådanne flagskibsarter, for hvilke der kunne opstilles målrettede programmer, og vi har allerede allieret os med BirdLife Europe om at tilvejebringe evidensbaserede forslag til sådanne programmer, ligesom EU-Kommissionen har ladet udarbejde handlingsplaner for bl.a. vibe 2 og sanglærke 3 (ligesom der er handlingsplaner for stor kobbersneppe og rødben m.fl.), som vil kunne lægges til grund for arbejdet. Tilstedeværelsen af sådanne flagskibsarter eller den biologiske 1 Se herfor DOF s publikation fra 2005 Fugleperspektiv på Landdistriktsprogrammet DOFs katalog for fuglevenlig gennemførelse af landdistriktsforordningen i Tilgængelig her på DOFs hjemmeside: 2 European Union Management Plan , Lapwing, Vanellus vanellus. Technical Report Tilgængelig her på Kommissionens hjemmeside: 3 Management Plan for Skylark, Alauda arvensis) Technical Report Tilgængelig her på Kommissionens hjemmeside:

3 forudsætning for at de vil kunne indfinde sig ved målrettet pleje burde efter vores opfattelse kunne indgå som supplement til den HVN-udpegning, NaturErhvervstyrelsen har gennemført, som dog lider under manglen på fugledata i udpegningsgrundlaget. Herom mere nedenfor. Analysen i det foreliggende udkast til landdistriktsprogram Som anført har vi opfattet det sådan, at den gennemførte SWOT-analyse og identifikation af behov vil være gældende for hele programperioden, uanset om de afledte foranstaltninger måtte blive ændret i DOF skal derfor give sin fulde anerkendelse til situationsbeskrivelsen og de identificerede behov f.s.v.a. biodiversitet, Natura 2000-områder og fastholdelse af landbrug af høj naturværdi på udkastets p. 23 og følgende sider, herunder tilslutte sig formuleringerne om, at Damarks natur løbende er blevet mere ensartet og fragmenteret, at mælkeydelsen pr. ko er steget kraftigt og at mange malkekøer ikke længere kommer på græs, hvilket har betydning for landskabsplejen, at kun mellem 1 og 3 % af agerlandet udgøres af småbiotoper, at det samlede pesticidforbrug i jordbruget steg fra ton aktivstof i 2000 til ton i 2011, at behandlingshyppigheden steg fra 2,07 til 3,18 og den supplerende indikator, pesticidbelastningsindikatoren, steg fra 2,42 til 3,27 (svarende til 35 %) i perioden , og hvad angår pesticid-data kunne her suppleres med den seneste pesticidstatistiks data for 2012, som viser en yderligere stigning i aktivstof til t og stigninger i behandlingshyppigheds- og pesticidbelastningsindikatorerne til hhv. 3,96 og 5,0 (svarende til en stigning på 107 %), idet DOF og FVF er opmærksomme på, at 2012 kan være et specielt år på grund af hamstring af pesticider ved udsigten til skærpede regler. DOF og FVF er enig i analysens konklusion om at alle disse forhold tilsammen har været medvirkende årsag til, at den samlede bestand af 22 af agerlandets mest karakteristiske fugle med DOF som kilde - er gået tilbage med 36 % siden Hertil burde efter vores opfattelse føjes, at eftersom der her er tale om et mange-arts-indeks, omfattende 22 arter, er der grund til at tilføje, at for de specialiserede agerlandsfuglearter er tilbagegangene langt voldsommere, således 78 % for vibe og 59 % for sanglærke i perioden og hhv. 51 og 77 % for bynkefugl og gul vipstjert fra starten af 80 erne til og med Endvidere kan DOF og FVF tilslutte sig analysen af naturen i halvkulturarealerne, hvor det (p. 26) beskrives, hvorledes: Arealet med plejekrævende halvkulturarealer (eksklusive heder) udgør ha. Arealet er angiveligt er fordelt på lokaliteter med en gennemsnitsstørrelse på 2,8 ha (selv om det er vanskeligt at gennemskue, hvordan gennemsnittet kan være større end det samlede areal divideret med antallet af lokaliteter (?)) 85 % af de plejekrævende arealer er under 5 ha

4 Men mange kan samles gennem samdrift eller jordfordeling f.eks. kan andelen af lokaliteter på <1ha gennem samdrift reduceres fra 52 % til 26 % af det samlede antal forekomster Det indikerer et meget intenst og fragmenteret plejebehov. Udkastet understreger endvidere at 48 % af 70 danske dyre- og plantearter omfattet af habitatdirektivet har moderat ugunstig eller stærkt ugunstig bevaringsstatus 59 % af de i alt 58 naturtyper, der findes i Danmark, har moderat ugunstig eller stærkt ugunstig bevaringsstatus Det underbygger behovet for en kraftig indsats for fremme af såvel arter som naturtyper. Hvad angår HNV-arealer (landbrugsarealer med høj naturværdi der som ovenfor nævnt desværre er udpeget uden fugledata på udpegningsgrundlaget) noterer vi (p. 29, f.), at næsten 40 % af disse eller ha er beliggende uden for Natura 2000-områder, hvilket understreger behovet også for en aktiv indsats uden for disse. Det er væsentligt, at de kommende ordninger tager hånd også om disse arealer med henblik på at sikre størst mulig biodiversitet. Hvad angår skove (p. 30) hæfter DOF sig især ved, at - naturskov antages at udgøre blot 7 % af skovarealet, - mængden af dødt ved i de danske skove gennemsnitligt er på blot 5,4 m3/ha - 70 % af skovarealet ikke rummer dødt ved - den værdifulde natur ikke er beskyttet i en række skove i Danmark. Dette taler for også et stort indsatsbehov i de skovbevoksede dele af landet, og selv om skovfugleindekset, vist p. 32, indikerer en nogenlunde stabil tendens, så burde indekset efter DOF s opfattelse som for agerlandsfugleindekset ledsages af en tekst om, at der også her er tale om et mange-arts-indeks (omfattende 22 arter) omfattende en række opportunister som er mere eller mindre uafhængige af tilstanden i skoven. Ses på specialiserede skovarter er der imidlertid tale om relativt store tilbagegange således med tilbagegange (vist i parentes) for følgende arter over de seneste ca. 30 år: duehøg (78 %), grønspætte (65 %), sortspætte (55 %), broget fluesnapper (64 %), rødrygget tornskade (86 %), skovsanger (65 %), stær (51 %) og topmejse (82 %). En indikation af, at de af skovens fuglearter, der er afhængige af ro, dødt ved, lysåbne partier og stor rigelighed af insekter er tydeligt påvirket af skovdriftens negative påvirkninger. Endelig hæfter DOF og FVF sig ved bemærkningerne om (p. 38 vedr. vandmiljøet), at der har været behov for den hidtil gennemførte danske kvælstofreduktion, og at der fremadrettet er behov for en yderligere reduktion. Derfor ser vi gerne at der også fremover er muligheder for langvarige støtteordninger bl.a. i forbindelse med udtagning og forskellige projekter præcis sådan som der var det efter Art. 34 i det tidligere program. Som anført vil DOF og Fugleværnsfonden gerne kvittere for denne minutiøse gennemgang og meget dækkende beskrivelse af status for naturindholdet i agerlandet og skovene, og vi finder, at analysen danner et fint afsæt for tilrettelæggelse af intelligente tilskudsordninger og initiativer, som

5 med de rette bevillinger og den rette intensitet vil kunne afhjælpe om ikke alle, så dog en række af de problemstillinger, som det moderne land- og skovbrug har påført natur og miljø. Især synes gennemgangen at dokumentere, at der også er behov for en indsats uden for Natura 2000-områderne. Bemærkninger til de valgte initiativer/ordninger Som anført betragter DOF og Fugleværnsfonden det foreslåede program som først og fremmest en fortsættelse af det hidtidige, men dog med en række beskæringer i forlængelse af det sundhedstjek, NaturErhvervstyrelsen gennemførte i I den forbindelse skal vi stærkt beklage, at støtteordningen for Natur- og miljøprojekter er reduceret stort set væk, så der kun er midler til læhegnsdelen. Sundhedstjekket viste ikke de store problemer med denne ordning, og det undrer derfor, at den nu bortfalder. Samtidig var det en ordning, der bidrog betragteligt til understøttelse af biodiversiteten, og der skal derfor lyde en stærk opfordring til at tilføre ordningen flere midler. På høringsmødet 31. januar 2014 forlød det, at ordningen fra 2015 vil få tildelt midler til særlig pleje af enkeltarter, hvilket vi skal bifalde, men ordningen bør allerede fra 2014 tildeles flere midler, bl.a. for at fastholde de initiativer, der er iværksat. Bortfaldet af Art. 34 må ikke føre til, at programmet udvandes på naturområdet, men bør tvært imod ses som en udfordring, der netop bør løses gennem allokering af andre søjle II-midler til de projekttyper, der førhen nød godt af Art. 34. Hvad angår støtteordningen for pleje af græs- og naturarealer skal DOF og FVF påpege en uoverensstemmelse mellem hhv. støttebetingelser og kontrollerbarhed for slæt (p. hhv. 172 og 174), hvor det af støttebetingelserne fremgår, at slæt skal ske mellem 20. juni og 31. august og af kontrolbestemmelserne, at det skal mellem 20. juli og 31. august. Som det fremgår af handlingsplanen for truede engfugle 4 kan slæt først iværksættes efter 15. juli på (strand)enge med engryle og brushane, dersom højst 20 % af ungerne skal gå tabt ved høslagningen. DOF og FVF skal derfor henstille til, at det er den 20. juli, der bliver gældende. Derudover skal DOF og FVF udtrykke bekymring over den opdeling af støtten i først og fremmest Natura 2000 og ikke-natura 2000-områder, men nu også i A og B Natura 2000-områder, som efter vores opfattelse ikke på tilstrækkelig vis tilgodeser fuglelivet. Således fremgår det eksplicit p. 172, at f.s.v.a. tilskud til pleje af græs- og naturarealer prioriteres støttetildelingen efter en rangordning, hvor de særlige udpegede områder indenfor Natura 2000-områderne får førsteprioritet, efterfulgt af HNV arealer uden for Natura 2000-områderne. Det er vanskeligt at gennemskue grundlaget for klassificeringen i A og B indenfor Natura 2000-områderne, og i det omfang det sker med afsæt i NaturErhvervstyrelsens nye HNV-registrering, er det i hvert fald åbenlyst, at fuglene ikke tilgodeses, eftersom der ikke indgår fugledata i udpegningsgrundlaget. Det samme gælder selvsagt for 2.-prioriteringen, som udtrykkeligt sker på basis af HNV-registreringen. Vi mener, at det faglige grundlag for at operere med en HNV-klassifikation ganske enkelt er mangelfuldt og utilstrækkeligt, så længe fugle ikke indgår i klassificering. 4 Miljøministeriet (2005): Handlingsplan for truede engfugle. Kan ses her på Naturstyrelsens hjemmeside:

6 Indtil det eventuelt bliver muligt at inddrage også fugledata i HNV-udpegningerne, skal vi anmode om, at der også gives prioritet til arealer, hvor forekomsten af græsningstilknyttede fuglearter (herunder især de tre truede engfuglearter (engryle, brushane og stor kobbersneppe) men også arter som rødben, dobbeltbekkasin, vibe, gul vipstjert og bynkefugl) berettiger dette, eller hvor et græsningsprojekt netop ville kunne fremme sådanne arter. Endvidere skal vi påpege, at det er uheldigt, at støtteordninger ikke kan bruges i kombination med ekspropriationer i det omfang der etableres fællesprojekter på større arealer, hvor en eller enkelte lodsejere ikke ønsker at indgå, og hvor det offentlige beslutter sig for ekspropriation. Endelig skal DOF og FVF understrege betydningen af, at der fortsat sikres mulighed for at konvertere landbrugsarealer til naturarealer gennem f.eks. 20-årige ordninger (sådan som det tidligere var muligt med Art. 34-midlerne) ligesom der lig den målrettede indsats mod flere vådområder fremover også bør målrettes midler til de tørre (terrestriske) naturtyper (overdrev etc.) Bemærkninger til den foreslåede allokering af midler herunder manglende modulation DOF og FVF hæfter sig ved, at det samlede program er blevet i størrelsesordenen 1 mia. DKK mindre end det tidligere program og at det samlede beløb, der forventes hjemtaget fra EU, angives at være knap 4,7 mia. DKK. Angiveligt grundet de generelle nedskæringer i EU's landbrugsstøtteordninger, og efter det oplyste tillige fordi flere af støttemulighederne nu tillader større andele EU-finansiering. Allerede på dette grundlag forekommer det uforståeligt for os, hvorfor den danske stat har fravalgt at foretage modulation fra søjle I til søjle II, hvorved de nu foreslåede nedskæringer i landdistriktsprogrammet kunne have været undgået endda uden yderligere national medfinansiering. På høringsmødet 31. januar 2014 gav NaturErhvervstyrelsen udtryk for, at der vil være en ny mulighed for at gennemføre modulation fra 2016, og at der derfor i givet fald vil være mulighed for at udvide initiativer og ordninger. DOF og FVF skal på det kraftigste opfordre til, at der om ikke allerede nu, så til den tid - gennemføres fuld modulation. DOF og FVF opfatter det sådan, at den nuværende allokeringsnøgle (herunder fordeling på hhv. genopretning, bevarelse og forbedring af økosystemer p.d.e.s. og styrkelse af konkurrenceevnen p.d.a.s) ikke ligger fast, dersom der tilføres flere midler, og vi skal allerede nu henstille til, at de naturfremmende initiativer levnes flere midler også relativt set. Det fremgår af oversigten i tabellerne på side 226 i høringsudkastet, at prioriteten genoprettelse, bevarelse og forbedring af økosystemer forventes tildelt 59 % af de offentlige støttemidler sammenlagt (inklusive national medfinansiering) mens det er 65 % af EU-midlerne, der forventes allokeret til denne prioritet. Efter det hidtidige program var det muligt at allokere op til 75 % af Søjle II til natur- og miljøformål. DOF og FVF er af den opfattelse, at det ville være et passende mål også for det kommende program (hvor der jo ikke længere eksisterer forordningsmæssige begrænsninger). Jf. bemærkningerne til de enkelte ordninger bemærker DOF og FVF sig, at allokeringen til Naturprojekter er voldsomt beskåret og nu alene dækker læhegnsordningen. Som anført ovenfor ser vi meget gerne denne ordning bragt på niveau med tidligere.

7 Tilsvarende synes ordningen for tilskud til pleje af græs- og naturarealer at være stærkt nødlidende i forhold til det ganske betragtelige behov der er for netop pleje af græs- og naturarealer indensåvel som uden for Natura 2000 områder. Efter det oplyste vil der således kun være midler til afgræsning af i størrelsesordenen ha uden for Natura 2000-områder, hvilket er ganske utilstrækkeligt. Det vigtigste er imidlertid, at der skabes sikkerhed for, at allokeringsnøglen står til at ændre i forbindelse med revisionen af programmet fra I modsat fald vil revisionen være illusorisk. DOF og Fugleværnsfonden stiller sig gerne til disposition med yderligere oplysninger, og ser som anført frem til at blive inddraget i processen frem mod 2016-revisionen af landdistriktsprogrammet. Med venlig hilsen Dansk Ornitologisk Forening Fugleværnsfonden /BirdLife Denmark Knud Flensted & Henrik Wejdling Martin Iversen Formand

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N99 Kongens Mose og Draved Skov

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N99 Kongens Mose og Draved Skov NOTAT Naturstyrelsen Vadehavet J.nr. NST-422-01354 Ref. PJENS FEB 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N99 Kongens Mose og Draved Skov Forslag til Natura 2000-plan

Læs mere

NOTAT. Svana Sjælland J.nr. SVANA Ref. mamor/niple Januar 2017

NOTAT. Svana Sjælland J.nr. SVANA Ref. mamor/niple Januar 2017 NOTAT Svana Sjælland J.nr. SVANA-5660-00001 Ref. mamor/niple Januar 2017 Sammenfattende redegørelse Natura 2000-område N142, Saltholm og omliggende hav Denne sammenfattende redegørelse er udarbejdet i

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Natura 2000 og 3 beskyttet natur

Natura 2000 og 3 beskyttet natur Natura 2000 og 3 beskyttet natur - Og måske lidt om randzoner? Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget

Læs mere

Natura 2000 implementering i Danmark. Niels Peter Nørring, Direktør Miljø og Energi, Landbrug & Fødevarer

Natura 2000 implementering i Danmark. Niels Peter Nørring, Direktør Miljø og Energi, Landbrug & Fødevarer Natura 2000 implementering i Danmark Niels Peter Nørring, Direktør Miljø og Energi, Landbrug & Fødevarer Målsætning Vil gerne bidrage til opnåelse af gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper i Natura

Læs mere

Natura 2000-handleplan Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Natura 2000-område nr. 66. Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41

Natura 2000-handleplan Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Natura 2000-område nr. 66. Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord Natura 2000-område nr. 66 Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021. Stadil Fjord og Vest

Læs mere

NATURPLEJE PRIORITERET EFTER NATURVÆRDI

NATURPLEJE PRIORITERET EFTER NATURVÆRDI NATURPLEJE PRIORITERET EFTER NATURVÆRDI Natur & Miljø d. 8. juni 2016 Heidi Buur Holbeck 1... DE GODE NYHEDER FØRST. - KONKLUSIONER FRA 12 BEDRIFTSBESØG HOS NATURPLEJERE Naturplejere tror på fremtiden

Læs mere

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark - Tidsplan og høringsproces 2 Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark Udgivet af Miljøministeriet Hæftet findes i PDF-udgave på www.skovognatur.dk

Læs mere

Natrurbeskyttelse.dk s høringssvar til udkast til Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2016.

Natrurbeskyttelse.dk s høringssvar til udkast til Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2016. Til NaturErhvervstyrelsen Fremsendt pr. email til: landbrug@naturerhverv.dk, 14. december 2015 Natrurbeskyttelse.dk s høringssvar til udkast til Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2016. Med

Læs mere

Præsentation af Natura 2000-planerne John Frikke, Naturstyrelsen Ribe

Præsentation af Natura 2000-planerne John Frikke, Naturstyrelsen Ribe Præsentation af Natura 2000-planerne John Frikke, Naturstyrelsen Ribe Møde i Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet 4. februar 2011 246 Natura 2000-planforslag EF-habitat- og EF-fuglebeskyttelsesområder ca.

Læs mere

Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på processen 3. Om handleplanerne 4. Betaling - tilskudsordninger 5. Runde med erfaringer fra processen 6.

Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på processen 3. Om handleplanerne 4. Betaling - tilskudsordninger 5. Runde med erfaringer fra processen 6. Natura 2000 ERFA-gruppemøde 14. juni 2012 Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på processen 3. Om handleplanerne 4. Betaling - tilskudsordninger 5. Runde med erfaringer fra processen 6. Eventuelt Natura 2000

Læs mere

Titel: Natura 2000-handleplan Nordlige del af Sorø Sønderskov.

Titel: Natura 2000-handleplan Nordlige del af Sorø Sønderskov. Forslag Titel: Natura 2000-handleplan Nordlige del af Sorø Sønderskov. Udgiver: Sorø Kommune, Teknik, Miljø og Drift, Rådhusvej 8, 4180 Sorø Kommune. År: Udkast 2016 Forsidefoto: Gammelt asketræ, langs

Læs mere

Bilag 2. Kravspecifikation. Rådgivningsindsats for landmænd og konsulenter i 2015 om tilskud til naturpleje under Landdistriktsprogrammet.

Bilag 2. Kravspecifikation. Rådgivningsindsats for landmænd og konsulenter i 2015 om tilskud til naturpleje under Landdistriktsprogrammet. Bilag 2 Kravspecifikation Rådgivningsindsats for landmænd og konsulenter i 2015 om tilskud til naturpleje under Landdistriktsprogrammet 1 af 7 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Beskrivelse af opgaven...

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

Landbrug & Fødevarer har modtaget ovenstående lovforslag i høring med frist den 5. december 2016 og har i den forbindelse følgende bemærkninger:

Landbrug & Fødevarer har modtaget ovenstående lovforslag i høring med frist den 5. december 2016 og har i den forbindelse følgende bemærkninger: Dato 1. december 2016 Side 1 af 5 Miljø- og fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Miljø & Biodiversitet miljobio@naturerhverv.dk Vedr. Høring af forslag til lov om ændring af lov om drift af landbrugsjorder

Læs mere

Carsten Rahbek Professor and Centerleader

Carsten Rahbek Professor and Centerleader Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Udvalget for Landdistrikter og Øer, Miljøudvalget 2014-15 FLF Alm.del Bilag 227, ULØ Alm.del Bilag 144, MIU Alm.del Bilag 283 Offentligt MIU HØRING OM BIODIVERSITET

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit.

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om

Læs mere

Natura 2000-handleplan Gurre Sø. Natura 2000-område nr Habitatområde H115

Natura 2000-handleplan Gurre Sø. Natura 2000-område nr Habitatområde H115 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Gurre Sø Natura 2000-område nr. 131 Habitatområde H115 1 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021, Gurre Sø, Natura 2000-område nr. 131, Habitatområde nr. H115 Udgiver:

Læs mere

Hvidbog. Behandling af indsigelser, bemærkninger og kommentarer der er indkommet i høringsfasen vedrørende

Hvidbog. Behandling af indsigelser, bemærkninger og kommentarer der er indkommet i høringsfasen vedrørende Hvidbog Behandling af indsigelser, bemærkninger og kommentarer der er indkommet i høringsfasen vedrørende Forslag til Natura 2000 handleplan 2016-2021 Dråby Vig Natura 2000 område nr. 29 Habitatområde

Læs mere

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-883-1. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Karsten Dahl, DCE. Må citeres med kildeangivelse

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-883-1. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Karsten Dahl, DCE. Må citeres med kildeangivelse Forslag til natura 2000 plan 2016-21 Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for Kims Top og Den Kinesiske Mur Natura 2000-område nr. 190 Habitatområde H165 Emneord: Habitatdirektivet, Miljømålsloven,

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen depot jerup natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 kolofon Titel Depot Jerup, Natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen

Læs mere

Natura Handleplan. Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø. Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129

Natura Handleplan. Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø. Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129 Natura 2000 - Handleplan Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Baggrund...3 Sammendrag af den statslige

Læs mere

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Husby Klit. Natura 2000-område nr. 74. Habitatområde H197. Udkast til politisk 1.

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Husby Klit. Natura 2000-område nr. 74. Habitatområde H197. Udkast til politisk 1. Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Udkast til politisk 1. behandling Husby Klit Natura 2000-område nr. 74 Habitatområde H197 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 Udgiver: Holstebro

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

STATUS FOR NATUREN I DET ÅBNE LAND. Bettina Nygaard Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Århus Universitet

STATUS FOR NATUREN I DET ÅBNE LAND. Bettina Nygaard Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Århus Universitet STATUS FOR NATUREN I DET ÅBNE LAND Bettina Nygaard Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Århus Universitet OVERBLIK OVER STATUS FOR NATUREN PATTEDYR I AGERLANDET Rådyr Harer Naturen i landbruget,

Læs mere

Natura 2000-handleplan Stubbe Sø

Natura 2000-handleplan Stubbe Sø Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stubbe Sø Natura 2000-område nr. 48 Habitatområde H44 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stubbe Sø Udgiver: Syddjurs Kommune År: 2017 Forsidefoto: Trævlekrone fra

Læs mere

ny natur, friluftsliv og kvælstofreducerende tiltag.

ny natur, friluftsliv og kvælstofreducerende tiltag. Aktstykke nr. 119 Folketinget 2015-16 Afgjort den 23. juni 2016 119 Miljø- og Fødevareministeriet. København, den 7. juni 2016. a. Miljø- og Fødevareministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Notat om høringssvar fra ekstern høring. Udkast til vejledning om pleje af græs- og naturarealer

Notat om høringssvar fra ekstern høring. Udkast til vejledning om pleje af græs- og naturarealer 1 Institution: NaturErhvervstyrelsen Center/Enhed/initialer: Miljø og Biodiversitet Sagsnr.: 15-810-000026 Dato: 21. december 2015 Notat om høringssvar fra ekstern høring Udkast til vejledning om pleje

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø. Odder Kommune Miljø Rådhusgade Odder. Mail:

Miljøministeriet Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø. Odder Kommune Miljø Rådhusgade Odder. Mail: Miljøministeriet Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Odder Kommune Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Mail: miljoe@odder.dk Odense, den 4. juli 2012 Bemærkninger til forslag til Natura 2000-handleplan

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Ballum Enge, Husum Enge og Kamper Strandenge Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F67 Titel: Natura 2000-handleplan for Vadehavet Ballum

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009 Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0038 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 11. februar 2009 FVM 634 SAMLENOTAT

Læs mere

Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udkast. Natura 2000-område nr. 71. Habitatområde H178

Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udkast. Natura 2000-område nr. 71. Habitatområde H178 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kimmelkær Landkanal Udkast Natura 2000-område nr. 71 Habitatområde H178 Titel: Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune År: 2016 -

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015. Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede

Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015. Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015 Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede Natura 2000-planlægning Side 5 i Natura 2000 planen: EU s Natura 2000-direktiver (Fuglebeskyttelses- og Habitatdirektiverne)

Læs mere

Natura 2000-planerne er på vej. Peter Bundgaard By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Ringkøbing

Natura 2000-planerne er på vej. Peter Bundgaard By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Ringkøbing Natura 2000-planerne er på vej Peter Bundgaard By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Ringkøbing Indhold af N2000-plan Natura 2000-planen består af følgende delelementer: BASISANALYSEN Beskrivelse af området

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Skallingen og Langli Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F55 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-2021 Vadehavet Skallingen

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-område nr. 180 Stege Nor. Habitatområde H179. Den enkelte naturplan skal ifølge lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober 2007

Læs mere

Natura 2000-handleplan Vallø Dyrehave. Natura 2000-område nr Habitatområde H198

Natura 2000-handleplan Vallø Dyrehave. Natura 2000-område nr Habitatområde H198 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vallø Dyrehave Natura 2000-område nr. 152 Habitatområde H198 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021, Vallø Dyrehave Natura 2000-område nr. 152. Habitatområde H198 Udgiver:

Læs mere

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 Naturpleje i Natura 2000 Tilskudsmuligheder 2014 1 En målrettet indsats for den lysåbne natur i Natura 2000-områderne Denne pjece giver overblik over mulighederne for at søge tilskud til naturvenlig drift

Læs mere

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 www.naturstyrelsen.dk www.lf.dk Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Naturpleje i Natura 2000 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade

Læs mere

Natura 2000 Basisanalyse

Natura 2000 Basisanalyse J.nr. SNS 303-00028 Den 20. marts 2007 Natura 2000 Basisanalyse Udarbejdet af Landsdelscenter Midtjylland for skovbevoksede fredskovsarealer i: Habitatområde nr. H228 Stenholt Skov og Stenholt Mose INDHOLD

Læs mere

Vandplanerne inddeler Danmark efter naturlige vandskel, der hver har fået sin vandplan.

Vandplanerne inddeler Danmark efter naturlige vandskel, der hver har fået sin vandplan. Hvad er en vandplan? En vandplan beskriver, hvor meget et vandområde skal forbedres - og den fortæller også, hvordan forbedringen kan ske. Det er kommunerne, der bestemmer, hvordan det skal ske. Vandplanerne

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen Radioanlæg Rishøj natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 Kolofon Titel Radioanlæg Rishøj, Natura 2000-resumé af drifts-

Læs mere

Forslag til. Natura 2000-handleplan Vadehavet Mandø. Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F52

Forslag til. Natura 2000-handleplan Vadehavet Mandø. Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F52 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Mandø Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F52 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Mandø Natura 2000-område

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning Til høringsparterne på vedlagt liste Sagsnr.: 16-8156-000001 Dato: 13. april 2016 BENTHO/TIJU Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

Vil vi Viben? En beskrivelse af naturens forhold i agerlandet. Møde i Det grønne Råd, Svendborg den 5. oktober 2011

Vil vi Viben? En beskrivelse af naturens forhold i agerlandet. Møde i Det grønne Råd, Svendborg den 5. oktober 2011 Vil vi Viben? En beskrivelse af naturens forhold i agerlandet Møde i Det grønne Råd, Svendborg den 5. oktober 2011 Landbrugsjorden udgør 63 % af Danmarks areal -58 % under plov Danmark er det mest intensivt

Læs mere

Udkast til Natura 2000-handleplan

Udkast til Natura 2000-handleplan Udkast til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Yding Skov og Ejer Skov Natura 2000-område nr. 54 Habitatområde H50 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Yding Skov og Ejer Skov Natura 2000-område nr. 54

Læs mere

Natura 2000-handleplan Lønborg Hede. Natura 2000-område nr. 73. Habitatområde H196

Natura 2000-handleplan Lønborg Hede. Natura 2000-område nr. 73. Habitatområde H196 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Lønborg Hede Natura 2000-område nr. 73 Habitatområde H196 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021, Lønborg Hede Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune År: 2016 Forsidefoto:

Læs mere

Til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg

Til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg NOTAT Det åbne land J.nr. NST-4100-00040 Ref. trsla Den 10. november 2015 Til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Lov om ændring af lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse (ophævelse

Læs mere

Natura 2000 handleplan Tislum Møllebæk. Natura 2000-område nr. 215 Habitatområde H215

Natura 2000 handleplan Tislum Møllebæk. Natura 2000-område nr. 215 Habitatområde H215 Natura 2000 handleplan 2016-2021 Tislum Møllebæk Natura 2000-område nr. 215 Habitatområde H215 September 2016 U T S DKA Kolofon Titel: Udkast til Natura 2000 handleplan for Tislum Møllebæk Udgiver: Hjørring

Læs mere

Natura 2000-plan

Natura 2000-plan Natura 2000-plan 2016-2021 Davids Banke Natura 2000-område nr. 209, Habitatområde H209 Titel: Natura 2000-plan 2016-2021 for Davids Banke Natura 2000-område nr. 209 Habitatområde H209 Emneord: Habitatdirektivet,

Læs mere

Få styr på områdernes natur- og miljøudfordringer før du køber!

Få styr på områdernes natur- og miljøudfordringer før du køber! Få styr på områdernes natur- og miljøudfordringer før du køber! Specialkonsulent Heidi Buur Holbeck, Hvorfor skal I være vågne nu? Fordi forholdene for landbruget er ændret meget: Største natur- og miljøudfordringer:

Læs mere

Muligheder for finansiering af Vandrammedirektiv tiltag via Landdistriktsprogrammet

Muligheder for finansiering af Vandrammedirektiv tiltag via Landdistriktsprogrammet Muligheder for finansiering af Vandrammedirektiv tiltag via Landdistriktsprogrammet 07-13 Støttemuligheder indenfor de 3 akser: Akse 1: Forbedring af landbrugets og skovbrugets konkurrenceevne Akse 2:

Læs mere

Tønder Kommunes høringssvar på høring af naturplaner

Tønder Kommunes høringssvar på høring af naturplaner NOTAT Miljø og Natur Sags id.: 01.05.18-P17-2-14 Sagsbeh.: DL16CB/DL18LP 02-03-2015 Tønder Kommunes høringssvar på høring af naturplaner 2016-21 Naturstyrelsen har offentliggjort forslag til Natura 2000-planerne

Læs mere

Mål og ønsker til naturplejen

Mål og ønsker til naturplejen Mål og ønsker til naturplejen -og nogle konkrete initiativer fra Naturstyrelsen Oplæg til Videncentret for Landbrugs temadag om naturpleje 26. november 2013 Søren Hald, Naturstyrelsen Ringkøbing. Rammer

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan Randbøl Hede og Klitter i Frederikshåb Plantage

Forslag til Natura 2000-handleplan Randbøl Hede og Klitter i Frederikshåb Plantage Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Randbøl Hede og Klitter i Frederikshåb Plantage Natura 2000-område nr. 82 Habitatområde H71 Fuglebeskyttelsesområde F46 Titel: Handleplan for Randbøl Hede og

Læs mere

Jordbrug. Grønt regnskab med inddragelse af naturværdier. Natur- og miljømæssige forbedringer. Ressource regnskab

Jordbrug. Grønt regnskab med inddragelse af naturværdier. Natur- og miljømæssige forbedringer. Ressource regnskab Af Lisbeth Nielsen og Anna Bodil Hald Et grønt regnskab giver et godt overblik over bedriftens ressourceforbrug i form af gødning, pesticider, energi og vand. Disse fire emner skal som minimum inddrages.

Læs mere

Natura 2000-grænsejusteringer

Natura 2000-grænsejusteringer Natura 2000-grænsejusteringer 1 Oplæg Repetition af, hvad opgaven drejer sig om De tre slags grænsejusteringer og eksempler (ikke endelige) Kriterier for Miljøstyrelsens egen gennemgang og vurdering af

Læs mere

Natura 2000 planlægning

Natura 2000 planlægning Natura 2000 planlægning 2016-21 Naturstyrelsen: Vadehavet, Trekantsområdet, Sønderjylland og Blåvandshuk Dagsorden Velkomst Hvad er Natura 2000? En kort introduktion til Natura 2000 og begreberne. Hvem

Læs mere

Odder Kommune. Forslag til Natura 2000-handleplan KYSING FJORD. Natura 2000-område nr. 59 Fuglebeskyttelsesområde F30

Odder Kommune. Forslag til Natura 2000-handleplan KYSING FJORD. Natura 2000-område nr. 59 Fuglebeskyttelsesområde F30 Odder Kommune Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 KYSING FJORD Natura 2000-område nr. 59 Fuglebeskyttelsesområde F30 20. oktober 2016 FORSLAG TIL NATURA 2000 HANDLEPLAN 2016 2021 Udgiver: Aarhus

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. 115 Habitatområde H99 Østerø Sø Udkast til Natura

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Rømø Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F65 Titel: Natura 2000-handleplan for Rømø Udgiver: Tønder Kommune År: 2016 Forsidefoto: Græsning på

Læs mere

Kriterier for gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter, som er omfattet af Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne

Kriterier for gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter, som er omfattet af Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet 10/10/2003 Introduktion til Kriterier for gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter, som er omfattet af Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne

Læs mere

Naturpleje i Terkelsbøl Mose

Naturpleje i Terkelsbøl Mose Naturpleje i Terkelsbøl Mose I dette efterår/vinter gennemføres et større naturplejeprojekt i Terkelsbøl Mose nord for Tinglev. Da denne mose sammen med Tinglev Mose udgør et NATURA 2000-område, har myndighederne

Læs mere

Hvilken plads får naturen? Thyge Nygaard Landbrugspolitisk medarbejder Danmarks Naturfredningsforening

Hvilken plads får naturen? Thyge Nygaard Landbrugspolitisk medarbejder Danmarks Naturfredningsforening 1 Hvilken plads får naturen? Thyge Nygaard Landbrugspolitisk medarbejder Danmarks Naturfredningsforening 2 Hvordan får naturen plads? Thyge Nygaard Landbrugspolitisk medarbejder Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Natura 2000-handleplan Tved Kær. Natura 2000-område nr. 50. Habitatområde H46

Natura 2000-handleplan Tved Kær. Natura 2000-område nr. 50. Habitatområde H46 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Tved Kær Natura 2000-område nr. 50 Habitatområde H46 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Tved Kær Udgiver: Syddjurs Kommune År: 2016 Forsidefoto: Sumphullæbe, Tved

Læs mere

Tilskud til Naturpleje

Tilskud til Naturpleje Tilskud til Naturpleje Projekttilskud til naturpleje, maj 2014 Rydning: 38 ansøgninger, 327,33 ha, 5.969.861,69 kr. Hegning: 264 ansøgninger, 5.775,97 ha, 35.882.264,15 kr. I alt 290 ansøgninger på rydning

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Vullum Sø Natura 2000-område nr. 23 Habitatområde H23 Kolofon: Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan 2. planperiode 2016 2021 Natura 2000-område

Læs mere

Fremtiden for skovenes biodiversitet set i lyset af Naturplan Danmark og det nationale skovprogram

Fremtiden for skovenes biodiversitet set i lyset af Naturplan Danmark og det nationale skovprogram Fremtiden for skovenes biodiversitet set i lyset af Naturplan Danmark og det nationale skovprogram Lidt skovhistorie Den tamme skov Status for beskyttelse Fremtiden Jacob Heilmann-Clausen Natur- og Miljøkonferencen

Læs mere

Aktuelle og nye tilskudsmuligheder ved naturpleje

Aktuelle og nye tilskudsmuligheder ved naturpleje Aktuelle og nye tilskudsmuligheder ved naturpleje Kvægkongressen, Herning d. 1. marts 2010 Heidi Buur Holbeck, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Hvorfor er afgræsningen vigtig? Tilgroning = få plantearter

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N58 Nordby Bakker

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N58 Nordby Bakker NOTAT Naturstyrelsen Søhøjlandet J.nr. NST-422-01170 Ref. lawer Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N58 Nordby Bakker Forslag til Natura 2000-plan for

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N68 Skjern Å

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N68 Skjern Å NOTAT Søhøjlandet J.nr. NST-422-01207 Ref. petbj Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N68 Skjern Å Forslag til Natura 2000-plan for N68 Skjern Å har

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen Center for Erhverv EU & Erhvervsudvikling Nyropsgade 30 DK-1780 København V

NaturErhvervstyrelsen Center for Erhverv EU & Erhvervsudvikling Nyropsgade 30 DK-1780 København V Dato 20. august 2016 Side 1 af 5 NaturErhvervstyrelsen Center for Erhverv EU & Erhvervsudvikling Nyropsgade 30 DK-1780 København V erhvervsudvikling@naturerhverv.dk Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Oplæg Naturplejenet MidtVest den 11. november 2014 Fynske erfaringer med naturpleje som driftsgren v/ Specialkonsulent Annita Svendsen,

Oplæg Naturplejenet MidtVest den 11. november 2014 Fynske erfaringer med naturpleje som driftsgren v/ Specialkonsulent Annita Svendsen, Oplæg Naturplejenet MidtVest den 11. november 2014 Fynske erfaringer med naturpleje som driftsgren v/ Specialkonsulent Annita Svendsen, Naturstyrelsen Fyn Behov for naturpleje Pleje naturarealer 7000 6000

Læs mere

KL Miljøministeriet 27. november 2009

KL Miljøministeriet 27. november 2009 KL Miljøministeriet 27. november 2009 Aftale om styringsmodeller for udmøntningen af vådområde- og ådalsindsatsen og om den øvrige indsats på vand- og naturområdet På baggrund af drøftelser mellem Miljøministeriet

Læs mere

Natura 2000 områder i Vanddistrikt II Sjælland

Natura 2000 områder i Vanddistrikt II Sjælland Natura 2000 områder i Vanddistrikt II Sjælland I første planperiode, som løber fra 2009 til 2012, skal naturtilstanden af eksisterende naturtyper og arter sikres via en naturplan for de enkelte områder.

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor: Miljø og Biodiversitet Sagsnr.: 14-810-000051 Dato: 12. december 2014 Orientering om udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan

Forslag til Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kaløvig Natura 2000-område nr. 230 Habitatområde H230 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kalø Vig Udgiver: Syddjurs

Læs mere

Natura 2000-plan

Natura 2000-plan Natura 2000-plan 2016-2021 Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet rundt om Als Natura 2000-område nr. 197, Habitatområde H173 Fuglebeskyttelsesområde F64 Titel: Natura 2000-plan 2016-2021 for Flensborg

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen ÅLBÆK SKYDETERRÆN natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 kolofon Titel Ålbæk Skydeterræn, Natura 2000-resumé af drifts-

Læs mere

Nye penge til skovrejsning

Nye penge til skovrejsning Nye penge til skovrejsning S-SF-R regeringen og støttepartiet Enhedslisten er enige om, at der skal rejses mere skov, herunder bynær skov, og at EU's landdistriktsmidler i højere grad skal målrettes mod

Læs mere

Folketingets Erhvervsudvalg

Folketingets Erhvervsudvalg Erhvervsudvalget 2010-11 L 181 Bilag 1 Offentligt Folketingets Erhvervsudvalg ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 30. marts 2011 ØKONOMI- OG Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering høringsnotat samt

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. N89 Vadehavet Delplan for Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Skørsø. Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53. Udkast til politisk 1. behandling

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Skørsø. Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53. Udkast til politisk 1. behandling Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Udkast til politisk 1. behandling Skørsø Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 Udgiver: Holstebro Kommune

Læs mere

Natura 2000-grænsejusteringer

Natura 2000-grænsejusteringer Natura 2000-grænsejusteringer Lisbeth Bjørndal Andersen, Miljøstyrelsen Natur-erfamøde, Axelborg den 2. maj 2017 1 Natura 2000-oplæg Kort status for igangværende aktiviteter, hvor lodsejerne møder os:

Læs mere

Udkast til Natura 2000-handleplan Bjerre Skov og Haslund Skov. Natura 2000-område nr Habitatområde H229

Udkast til Natura 2000-handleplan Bjerre Skov og Haslund Skov. Natura 2000-område nr Habitatområde H229 Udkast til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Bjerre Skov og Haslund Skov Natura 2000-område nr. 229 Habitatområde H229 1 Titel: Udkast til Natura 2000-handleplan 2016-2021 Bjerre Skov og Haslund Skov Udgiver:

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Lild Strand og Lild Strandkær Natura 2000-område nr. 44 Habitatområde H185 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan 2016-2021 for Natura

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder PLAN, BYG OG ERHVERV Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder BAGGRUND FOR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 I forbindelse med

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. 116 Habitatområde H100 Centrale Storebælt og Vresen

Læs mere

Sikring af de lysåbne, plejekrævende naturtyper

Sikring af de lysåbne, plejekrævende naturtyper Sikring af de lysåbne, plejekrævende naturtyper Plejekrævende areal: Ca. 244.313 ha (excl. heder) Antal plejekrævende lokaliteter: Ca. 122.500 85 % af de plejekrævende arealer er < 5 ha Næsten 50 % af

Læs mere

Forslag til. Møde i Det Grønne Råd den 11. april 2012 /dof

Forslag til. Møde i Det Grønne Råd den 11. april 2012 /dof Forslag til Natura 2000-handleplaner Møde i Det Grønne Råd den 11. april 2012 /dof Seks Natura 2000-områder i Svendborg Kommune N116: Det centrale Storebælt og Vresen* N118: Søer ved Tårup og Klintholm*

Læs mere

Analyse og prioritering af indsatsen for biodiversitet

Analyse og prioritering af indsatsen for biodiversitet Naturstyrelsen Analyse og prioritering af indsatsen for biodiversitet - særligt på NST arealer Erik Buchwald, Erhvervs-PhD-studerende, Biodiversitetssymposiet 2. februar 2017 PhD projekt: Analyse og prioritering

Læs mere

Forslag til: Natura 2000-handleplan Dueodde. Natura 2000-område nr. 188 Habitatområde H164

Forslag til: Natura 2000-handleplan Dueodde. Natura 2000-område nr. 188 Habitatområde H164 Forslag til: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Dueodde Natura 2000-område nr. 188 Habitatområde H164 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-21 for Dueodde Udgiver: Bornholms Regionskommune År: 2016

Læs mere

Spørgsmål Hvad kan ministeren oplyse om den kommende forvaltningsplan for ulve i Danmark

Spørgsmål Hvad kan ministeren oplyse om den kommende forvaltningsplan for ulve i Danmark Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 164 Offentligt J.nr. NST-4101-00479 25. juni 2013 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. R stillet af Folketingets Udvalg for landdistrikter

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen N 213 Randkløve Skår Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om miljøvurderinger af planer og programmer have sin egen miljørapport.

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Natura 2000-handleplan 2016-2021 Krenkerup Haveskov Natura 2000-område nr. 176 Habitatområde H 155 IG ENDEL AST K UD Titel: Udgiver: Natura 2000-handleplan. Krenkerup Haveskov nr. 176. Habitatområde H155

Læs mere

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 Naturpleje i Natura 2000 Tilskudsmuligheder 2011 1 Indhold En målrettet indsats for naturen i Danmarks Natura 2000-områder... 3 Tilskudsmuligheder 2011... 4 Praktisk information... 5 Tilskud til Pleje

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F60 Titel: Natura 2000-handleplan for Vadehavet Vidåen, Tøndermarsken

Læs mere

... ... Danmarks Skove og Natur Nye former for beskyttelse, nye muligheder for benyttelse

... ... Danmarks Skove og Natur Nye former for beskyttelse, nye muligheder for benyttelse ... MILJØMINISTERIET.... Danmarks Skove og Natur Nye former for beskyttelse, nye muligheder for benyttelse Regeringens forslag til: Ny skovlov og Ændringer i naturbeskyttelsesloven.......... Vi skal beskytte

Læs mere