Tillæg til høringssvar forældrebestyrelsen, Regnbuen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg til høringssvar forældrebestyrelsen, Regnbuen"

Transkript

1 Tillæg til høringssvar forældrebestyrelsen, Regnbuen Vi afleverer dette dokument, som et tillæg til det høringssvar vi afleverede, ved høringsfristen den 9/ , efter et par nætter med skrivekrampe. Det var derfor en stor overraskelse for os alle i bestyrelsen, da vi ved mødet den 12/ , erfarede, at høringsfristen var blevet udsat, idet vi ikke var informeret om denne ændring. Mødet gav os en klar forståelse for, hvorfor I som politikere er så begejstrede for dette forslag, idet i klart udtrykte en forventning om at øvelsen ville flytte timer fra ledelse til timer hos børnene. Vi kan imidlertid anskueliggøre, at dette ikke sker. Vi mener, at der er flere punkter, det er meget relevant, at I får afklaret, inden en endelig beslutning tages. Det drejer sig både om det økonomiske overslag fra center for børn og familie, og en afklaring af de faktiske forhold i daginstitutioner. Dernæst vil vi gerne henlede opmærksomheden på andre muligheder for besparelser. 1. Økonomi Ved gennemgang af lønsatser fra BUPL, kan vi se at den typiske pædagog er på løntrin 35. Da vi ikke er bekendt med evt. områdetillæg har vi regnet med laveste sats her svarende til en årsløn kr. Medregnes pensionstillæg får vi en årlig omkostning for en typisk pædagog på mellem kr kr. Her er pensionsbidraget sat til mellem 13,4% - 15%, som angivet hos BUPL. Samme sted angives at en ufaglært medhjælper har indkomst på ca. 85 % af pædagogens, og laves beregningen ud fra årslønnen af den typiske pædagog, har vi altså en årsløn på kr. Det medfører så, ud fra den forudsætning, at pensionsbidraget her ligger i samme interval, en årlig omkostning for en typisk ufaglært pædagogmedhjælper på mellem kr kr. Da man påtænker at tilføre institutionen ekstra ressourcer pga. størrelsen af en evt. ny institution, vil normeringen i den nye institution blive 0,95 stilling højere. Desuden vil en souschefstilling i Regnbuen konverteres til en pædagogstilling, dog uden lønnedgang. Konverteringen resulterer altså ikke i en økonomisk besparelse, men en ændring i normering, svarende til at normeringen i en evt. ny institution bliver 1,95 pædagog højere. Til gengæld fjernes en souschef og en lederstilling i normeringen svarende til 2 stillinger. Lederstillingen i Regnbuen konverteres til en souschefstilling, dog uden lønnedgang, hvilket betyder at der ingen økonomisk besparelse er i konverteringen, det er alene af normeringsmæssig og praktisk betydning.

2 Ovenstående er anskueliggjort i nedenstående skema - kolonne 3 viser den økonomiske udlægning af normeringen, vist med stillingsbetegnelsen i stedet for et beløb, hvilket gerne skulle gøre det let gennemskueligt, hvad de senere beløb dækker over. Stillinger (norm) Omkostninger (normeret stilling) Før 10 x pædagog (Regnbuen) 10 x pædagog Ialt (før) 12 x pædagog (Småfolket) 12 x pædagog 2 x souschef 2 x souschef 2 x leder 2 x leder 26 stillinger 22 x pædagogløn 2 x souschefløn 2 x lederløn Efter 11 x pædagog (Regnbuen) Da der kompenseres for mistet leder 10 x pædagog 1 x souschef (jvf. aftale om samme løn til Regnbuens souschef efter sammenlægningen) 12 x pædagog (Småfolket) 12 x pædagog 0,95 pædagog (ny institution) 0,95 pædagog (ekstra tilførsel af 35 timer) 1 x souschef 1 x leder (jvf. aftale om samme løn til Regnbuens leder efter sammenlægningen) 1 x leder 1 x leder (ny leder af sammenlagt institution) Ialt (efter) 25,95 stillinger - herunder 2 x souschef og 2 x leder 22,95 x pædagog/medhælper 1 x souschef 2 x leder Ændring - 0,05 stilling + 0,95 x pædagogløn - 1 x souschefløn

3 Som det ses af skemaet, er der lavet aftaler med ledelsen i Regnbuen, som betyder at der ikke vil være lønnedgang i disse stillinger, før stillingerne fratrædes. Vores rigtig gode ledelse i Regnbuen er heldigvis ikke på vej på pension, så besparelsen på disse stillinger ligger ikke lige om hjørnet. Der vil altså lønmæssigt stadig være to lederlønninger og en souschefløn efter en sammenlægning og altså ikke - som det ellers fremgår af oversigt udleveret den 12/ spares en lederløn. Udgiften til ekstra tilførsel af pædagogisk personale, bliver dog også lavere, da udgiften til den ene pædagogstilling ligger i den uændrede souschefløn. Besparelsen jvf. skema og forklaring bliver altså som følger: Besparelse af 1 x souschef (jvf.oversigt fra Center for Børn og Familie) Ekstra tilførsel af timer, i alt 35 timer (omkostning for den typiske pædagog - BUPL) Besparelse sammenlægning kr kr kr. Mindre forældrebetaling mm. ( jvf. oversigt fra Center for Børn og Familie) kr. Ialt besparelse kr. Grunden til den meget lille besparelse skyldes, at ledelsestimer som er ændret til personaletimer, i vid udstrækning er bevaret som ledelsestimer lønmæssigt. 2. Arbejdsbeskrivelse souschef Til vores fælles møde d.12/ , udtrykte dele af udvalget overraskelse over, at souschefen i Regnbuen i så høj grad deltog som en del af det pædagogiske personale var varme hænder. Vi har derfor undersøgt sagen nærmere og har fundet ud af følgende: Regnbuen bliver årligt tildelt et vist antal ledelsestimer. Det er lederen som beslutter, hvordan ledelsestimerne fordeles mellem leder og souschef. I Regnbuen har souschefen 7 timer ugentlig. Resten af hendes timer er blandt børnene. Vi har kontaktet BUPL (Ib Marquardsen), hvor vi er blevet bekræftet i, at souschefen oftest indgår både i ledelsesteam og i det pædagogiske personale. Kun i de meget store institutioner, er der råd til, at to personer fuldtids beskæftiger sig med ledelsesmæssige opgaver. Vores eget kendskab til dette viser det samme, vi har samlet vores erfaringer i bestyrelsen og i de to integrerede institutioner i Faxe kommune vi har kendskab til og en vuggestue og en

4 børnehave Rudersdal kommune, må vi konstatere, at souschefen samtlige steder har haft størstedelen af sine timer blandt børnene. Samme billede har den uddannede pædagog vi har i bestyrelsen. Efter samtale med pædagogisk konsulent i Gentofte kommune - Rosi Eksing, kan vi igen konstatere at billedet er det samme. Rosi Eksing har ikke haft kendskab til en souschef i en institution af alm. størrelse, der ikke havde størstedelen af sine timer blandt børnene. Som oftest 1 ugentlig kontordag. Dette er nøjagtig hvad souschefen i Regnbuen har haft. Souschefens rolle er at være ajour med de ledelsesmæssige opgaver, således, at vedkommende ubesværet kan træde til som stedfortræder, når lederen ikke er til stede. Samtidig er hun ansvars- og ledelsesmæssig sparring for lederen. Dette er årsagen til at en souschef får en højere løn end en pædagog. At deltage i at løse institutionens opgaver - pædagogisk arbejde - og bære en del af ansvaret. Hvis sammenlægningen bliver en realitet, mister vi altså denne fleksible medarbejder, som både deltager i og har kendskab til det pædagogiske arbejde, kan sparre med lederen og tage det ledelsesmæssige ansvar. Samtidig er souschefen netop den person, der i forhold til personaleledelse, har fornemmelsen for evt. belastninger og frustrationer hos det pædagogiske personale. 3. Varme/kolde hænder forestillingen om ekstra pædagog Som det fremgår af ovenstående, bliver der ikke ved en sammenlægning konverteret en masse timer fra ledelsestimer til pædagogtimer. Det er meget vigtigt at have forståelse for hvordan dagtilbudsopgaven rent faktisk løses i de kommunale institutioner. Det er idag sådan - muligvis som følge af mange års nedskæringer - at både souschefer og mange steder også ledere har børnetimer i institutionen. Som vi understregede i punkt 2, er det almindelig kendt, at en souschef i en daginstitution (medmindre der er tale om særligt store institutioner), har de fleste af sine timer blandt børnene. For lederens vedkommende er det forskelligt. Dog er lederen ofte joker i forhold til vikardækning o.lign. I Regnbuens tilfælde har lederen haft nogen børnetimer, hvilket dels har været praktisk, men også en del af en pædagogisk strategi, da holdningen har været, at det er vigtigt at være blandt børn og personale. Dette har øget forståelsen og udviklingen af det pædagogiske arbejde, og tydeliggjort hvilke tiltag der var realistiske. I Regnbuen kommer vi altså ikke til at få flere såkaldte varme hænder. Souschefen har haft 30 børnetimer og dertil kommer lederens timer. Det er vores forventning at det ikke længere vil være muligt at afse tid børnetimer for den nye souschef/pædagogiske leder, da ledelses opgaven bliver større. Samtidig må det siges, at være

5 en stor udfordring, at få dette til at fungere på to matrikler. Regnbuen mister altså børnetid eller varme hænder om I vil. Netto-resultatet af en sammenlægning vil altså være, at vi i Regnbuen mister børnetimer, i bedste fald bliver status quo. Der er altså ikke timer at give af, til at få en sammenlægning til at fungere. Vi må gå ud fra, at tilfældet er det samme i Småfolket. Om lederen her oprindeligt har haft børnetimer, ved vi ikke, men i følge vores oplysninger og forespørgsler, kan vi roligt regne med at souschefen her har haft samme antal børnetimer. Disse mistes jo også, men kan vel kompenseres med de ekstra 35 timer. Man skal så bare huske på, at der ikke sker en ekstra tilførsel af ressourcer. Det vil sige at der ikke ved en sammenlægning bliver flere timer til børnene. Det betyder også at der ikke er nogen timer at tage af til at bevæge sig mellem matrikler, hverken til ledelse eller personale. Der må jo nødvendigvis skulle holdes nogle samlede møder eller møder hvor repræsentanter skal bevæge sig mellem matrikler. Det er altså slet ikke urealistisk at resultatet bliver det modsatte af det I ønsker - dvs færre varme hænder! Det har ikke været muligt at finde en nøjagtig definition på begrebet kolde og varme hænder, som der blev argumenteret så meget med, både i en tidligere valgkamp og ved vores møde d. 12/ Men da ledere i daginstitutioner, som det ses af ovenstående udredning, ikke kan betegnes som kolde hænder, skal der nok søges andre steder efter kolde hænder. Måske er det heller ikke relevant, at tage fraser, som disse med i en dialog. Det der må være væsentligt, må være, hvor mange timer der er til børnene. Antallet af børnetimer bliver ikke højere - i værste fald bliver nettoresultatet lavere. Dette er direkte i modstrid med det netop indgåede finanslovsforlig, hvor netop normering i daginstitutioner er et punkt, der er fokus på. En ligeledes vigtig konsekvens kan være en mindre synlig ledelse, hvilket alle undersøgelser viser, vil øge risikoen for et dårligere psykisk arbejdsmiljø, der på sigt kan betyde langtidssygemeldinger hos personalet. 4. Tillid En stor undersøgelse (n=3500) udarbejdet af FTF understøtter, hvad BUPL også har erfaret: At offentlige ansatte - som en følge af krise og øget arbejdsløshed - i stigende grad afholder sig fra, at udtale sig omkring forhold på jobbet. En undersøgelse blandt ledere og

6 souschefer på pædagogområdet viser samme tendens. 67% (n=24) mener her, at tavshed er en fornuftig strategi, hvis man skal gøre sin arbejdsgiver glad og hele 33 % mener ligefrem, at det kan få konsekvenser for deres ansættelse, hvis de ytrer sig kritisk (www.bupl.dk: Artiklen: Åbenmundede ledere efterlyses Resultatet af disse undersøgelser er værd at tage med i overvejelserne, når man evaluerer hele forløbet af sagen omkring sammenlægning af Regnbuen og Småfolket. Vi har i forældregruppen i høj grad følt, at informationsniveauet var meget lavt, og at vi selv blev pålagt en vis grad af tavshed. Når vi har følt det sådan, er der en rimelig chance for, at personalet i institutionerne har haft det på samme måde. Man kan jo altid postulere, at den angst for repressalier, som undersøgelsen peger på, ikke er reel i netop Faxe kommune, men man er alligevel nødt til at tage alvorligt, at rigtig mange rundt omkring i kommunerne reelt føler sådan. Avisartiklen Fire børnehuse i Haslev bliver til to gav et klart indtryk af, at forslaget om sammenlægning af Småfolket og Regnbuen var endeligt vedtaget. Den forvirring, som udmeldingen medførte omkring procesplan og høring, har frustreret os - ikke bare som bestyrelse, men også som borgere i Faxe kommune. Avisartiklen blev yderligere fulgt op af en opfordring fra Center for Børn og Familie, om, i institutionen at opsætte en orientering til personale og forældre, med samme konklusion, som artiklen. Vi har forsøgt at få afklaret tvivlsspørgsmål hos de involverede, men har kun fået svar fra Mogens Stillhoff (tak for det!) Vi er derefter blevet klandret for at søge det svar vi ikke fik, højere i systemet, ved at inddrage borgmesteren. Det har været svært for os, som bestyrelse, at have tillid til Center for Børn og Familie, set i lyset af den meget sene inddragelse i tankerne om sammenlægning, det meget utilstrækkelige materiale, som vi blev præsenteret for ved et dialogmøde, samt den totale mangel på lyst til dialog, vi blev mødt med på samme møde. Vi har fra begyndelsen forsøgt at få udleveret den lille økonomiske oversigt, som vi så endelig fik på mødet den 12/ vel at mærke uden mulighed for, at se den igennem først. Den har vi henstillet om at få siden 29/ både hos Center for Børn og Familie og hos politikere.

7 Samtidig er det bekymrende, at man er så fokuseret på det økonomiske i løsningen, at man ikke er i stand til at finde frem til andet end generelliteter, som argumentation fordele i et helt specifikt tilfælde. Det føles ikke godt nok til vores børn. Der er i øjeblikket fokus på betydningen af de tidlige dagtilbud i forhold til det uddannelses forløb, som vi ønsker for vores børn og unge. Vi ved nu at kvalitet og normering har en stor betydning, for hvordan børnene klarer sig i skolesystemet. Derfor er dette så vigtigt. Vi håber at udvalget, har forståelse for, at selvom det var meget afklarende med vores møde den 12/11-12 og rigtig rart at tale ansigt til ansigt, så er der lige nu ikke den største tillid i Regnbuens Bestyrelse. Hverken til det politiske system eller til Center for Børn og Familie. 5. Alternativespareforslag: Vi har i bestyrelsen talt om, at vi i institutionen har afviklet et ganske stort lån over få år, ved at have en lille overbelægning, dette er også noget der er nævnt fra personalets side, som en mulighed. Denne mulighed synes vi faktisk er mere spiselig end sammenlægningen, selvom den fører til en lidt dårligere normering. Et andet spareforslag kunne være at finde nogen rigtig kolde hænder et sted. Er dette forsøgt? Endelig kunne det overvejes at centraliseres nogle af de administrative opgaver i institutionerne, så der ikke skulle bruges ledelsestimer på dette. Der er sikkert mange opgaver, som en pædagogisk leder i en institution, skal bruge meget længere tid på, end en administrativ medarbejder der er uddannet til dette. Altså udnytte medarbejderes specialiseringer og dermed effektivisere nogle arbejdsgange. Med venlig hilsen Regnbuens Forældrebestyrelse Lone Nielsen. Flovin Naes, Camilla Larsen, Lotte Munksby Anne Christine Køhler-Johansen

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage 2009 Forebyggelsesfonden har bevilget midler til projektet Best Practice den gode praksis 1 2 Rapporten Best Practice godt arbejdsmiljø som vej

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

På vej mod en ny institutionsstruktur?

På vej mod en ny institutionsstruktur? På vej mod en ny institutionsstruktur? En undersøgelse af sammenlægninger og indførelse af fællesledelse på dagpasningsområdet Oktober 2004 Søren Smidt Marianne Malmgren og Sanne Ipsen CASA På vej mod

Læs mere

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper et uddannelsesforløb på SOSU C

En kvalitativ undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper et uddannelsesforløb på SOSU C En kvalitativ undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper et uddannelsesforløb på SOSU C Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium marts 2013 En kvalitativ undersøgelse

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Erfaringer med modulordninger i daginstitutioner. Notat udarbejdet for FOAs pædagogiske sektor af Bureau 2000

Erfaringer med modulordninger i daginstitutioner. Notat udarbejdet for FOAs pædagogiske sektor af Bureau 2000 Erfaringer med modulordninger i daginstitutioner Notat udarbejdet for FOAs pædagogiske sektor af Bureau 2000 august 2006 1 Oversigt over notatet Et stigende antal kommuner har det seneste år arbejdet med

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne - en undersøgelse blandt socialrådgivere på jobcentre maj 2014 Hvis sagstallet faldt, ville der i højere grad være tid til tværfaglig og helhedsorienteret

Læs mere

Man skal nok lige lære os at kende først

Man skal nok lige lære os at kende først Man skal nok lige lære os at kende først Et inspirationshæfte om børnesamtalen FAMILIEPLEJEN DANMARK Dansk Socialrådgiverforening Forside 3 01/04/04, 10:58:16 2 Indhold 4 Vi har fået øje for børnene I

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling 2013 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Lokalaftaler. En arbejdsretlig og arbejdsøkonomisk analyse. Bachelorafhandling for HA(jur.) 1. maj 2013 Jacob Bruun JB87557-529210

Lokalaftaler. En arbejdsretlig og arbejdsøkonomisk analyse. Bachelorafhandling for HA(jur.) 1. maj 2013 Jacob Bruun JB87557-529210 Lokalaftaler En arbejdsretlig og arbejdsøkonomisk analyse Bachelorafhandling for HA(jur.) 1. maj 2013 Jacob Bruun JB87557-529210 Vejledere: Ole Hasselbalch, Juridisk Institut Niels Westergård-Nielsen,

Læs mere