Idékatalog til øget samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idékatalog til øget samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti"

Transkript

1 Idékatalog til øget samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti

2 Landsforeningen af Menighedsråd Damvej Sabro tlf Udarbejdet af Vivi Rolskov Jensen og Lisa Junge Jensen Proceskonsulenter April

3 Idékatalog til øget samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Dialog om øget samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Provstiudvalget på Mors ønsker med initiativet Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti at invitere menighedsråd og medarbejdere i provstiet til en dialog om, hvad vi vil som kirke, og hvordan det kirkelige liv i provstiets sogne kan styrkes endnu mere i fremtiden. Tanken har været at tage udgangspunkt i idéer og forslag fra menighedsråd og medarbejdere, der med indgående kendskab til muligheder og styrker i det lokale kirkelige liv er helt centrale. Kataloget over idéer til samarbejde Dette katalog indeholder en opsamling af de idéer og forslag til samarbejde, som menighedsrådsmedlemmer og medarbejdere i Morsø Provsti er fremkommet med på møderækken i januar og februar Tanken er at tage udgangspunkt i forslag og idéer fra menighedsråd og medarbejdere, der med indgående kendskab til muligheder og styrker i det lokale kirkelige liv er helt centrale i samarbejdsinitiativer. Tilslutningen til møderne har været stor, og diskussionen om samarbejde har været præget af stort engagement fra menighedsrådsmedlemmer, medarbejdere og præster. Erfaringerne med godt samarbejde om små og store opgaver er mange, og lysten til at samarbejde med andre om at skabe kirkeligt liv og vækst er til stede overalt i provstiet. Med oversigten over forslagene kan de enkelte menighedsråd på lokalt plan gå videre med at konkretisere samarbejdet. Læsevejledning De indkomne forslag er opdelt i tre hovedemner; kirkens liv og vækst daglig drift og struktur og visioner Hvert af de tre hovedemner indeholder forskellige forslag til samarbejde. Møderækkens deltagere Oversigten nedenfor viser hvilke sogne, der har deltaget i de enkelte møder. Møde Menighedshuset, Vejerslev Kirkehuset, Redsted Tødsø Forsamlingshus, Tødsø Sognehuset, Solbjerg Sognehuset, Sejerslev Sogne Vejerslev, Ljørslev, Ørding, Øster Assels, Vester Assels, Blidstrup Agerø, Hvidbjerg, Redsted, Karby, Rakkeby, Tæbring Lødderup, Elsø, Tødsø, Alsted, Sdr. Dråby, Nykøbing Mors Mollerup, Ovtrup, Frøslev, Dragstrup, Ø. Jølby, Erslev, Galtrup, Solbjerg Skallerup, Sundby, Bjergby, Flade, Jørsby, Ejerslev, Sejerslev - 3 -

4 Kirke for børn og unge Kirkens liv og vækst Fælles konfirmandundervisning, hvor f.eks.: flere præster forestår undervisningen konfirmanderne vælger hvilken præst, der skal konfirmere dem. Samarbejde om minikonfirmandundervisning. Erfaringsudveksle om succesfulde minikonfirmandforløb og eventuel fælles undervisning. Fastholdelse af både minikonfirmander og konfirmander ved i samarbejde at afholde aktiviteter/arrangementer for dem. Samarbejde om fælles buskørsel af konfirmander. Øget samarbejde med lokale institutioner omkring fælles aktiviteter og foredrag. F.eks. med Blidstrup Ungdomsskole/efterskole omkring rockgudstjeneste. Øget samarbejde mellem skole og børnehave dialog om skolestruktur og eventuel etablering af partnerskab mellem skole og kirke. Forslag om øget samarbejde mellem skole og kirke for på den måde at etablere aktiviteter for børnene. Dialog om forskellige tiltag for at få unge mennesker til at komme i kirkerne eventuel etablering af ungdomsvenlige kirker. Forslag om at udpege en ungdomskirke, der indrettes som sådan (f.eks. Elsø kirke). Dialog om, hvordan kirken kan lave forskellige aktiviteter for de unge, så de undgår kriminalitet. Man kunne eventuelt lave en ungdomsklub eller lave arrangementer for forældrene omhandlende opdragelse af de unge mennesker. Forslag om musik og sang på de unges præmisser for at tiltrække de unge mennesker til kirken. Fælles ungdomspræst for hele øen, der kan afholde/varetage ungdomsgudstjenester og andre aktiviteter for de unge mennesker i provstier. Dette kunne gå på skift i de forskellige kirker

5 Kirkens liv og vækst Fælles arrangementer og aktiviteter Fælles koncerter eller større foredrag, der kan tiltrække kendte personer samtidig med, at der kan opnås økonomiske fordele. Der kunne også arrangeres kvartalsvise arrangementer for bestemte målgrupper. Fælles sangaftener og kirkekoncerter i de forskellige kirker så besøgsantallet kan blive højere samtidig med, at man får mulighed for at opleve andre kirker. I sommerperioden kunne arrangeres ugentlige musikaktiviteter i en af kirkerne på skift. Fælles arrangementer f.eks. foredrag, kor, babysalmesang, spaghettigudstjeneste, børnegudstjenester, litteraturaftener, nytårskur. Fælles udflugter for flere menigheder f.eks. fælles pilgrimsvandringer. Forslag om anvendelse af forskellige musikinstrumenter i kirken, f.eks. harmonika, for at tiltrække flere mennesker til kirkelige arrangementer. Etablering af fælles børnekor. Børnene kunne eventuelt synge i kirken en hverdagsaften. Dette vil sandsynligvis medvirke til, at både forældre og bedsteforældre vil komme i kirken. Fælles dialog om og opmærksomhed på det frivillige arbejde i kirken. Hvad kan vi opnå ved at anvende frivillige ressourcer i det kirkelige arbejde? I den nuværende situation med færre økonomiske ressourcer kunne anvendelsen af det frivillige arbejde give mulighed for at bevare eller udvikle aktiviteter i den lokale kirke. Forslag om at lave ens arrangementer i de forskellige sogne med de samme medarbejdere og opnå stordriftsfordele. Fælles annoncering af aktiviteter og fælles hjemmeside Annoncering i lokale kirkeblade af kirkearrangementer i andre sogne. E-kalender til foreninger/menighedsråd på Mors. En Ø-kalender, hvor man kan skrive sognenes arrangementer ind (kan eventuelt ligge på borger.dk eller Morsportalen, hvor den er let tilgængelig). Etablering af kulturkalender for Mors. Fælles kirkeblade for at koordinere aktiviteter og opnå økonomiske fordele. Etablering af fælles kirkeblad på Mors f.eks. to gange årligt eller en gang i kvartalet

6 Kirkens liv og vækst Etablering af fælles arrangementsliste på provstiets hjemmeside. Etablering af fælles hjemmeside for provstiet, hvor den er styret centralt og eventuelt har et fælles kirkeblad for hele provstiet. Dialog om etablering af en gruppe, der f.eks. kunne udtale sig samlet til ugeavisen. Nye gudstjeneste former og fælles udvikling af nye initiativer Udvikling af alternative gudstjenester f.eks. fælles fyraftens-, rock-, fri lufts-, hverdags-, fyraftens- og teatersalsgudstjenester. Aftengudstjeneste eventuelt med socialt samvær efter gudstjenesten. Kort morgensamling i kirken - skolerne kunne eventuelt inviteres en gang om måneden. Samarbejde om korte gudstjenester, eventuelt aftengudstjenester med tre salmer og uden prædiken, men med bøn og velsignelse. Gudstjenesterne kunne varetages af forskellige præster. Ungdomsgudstjenester i samarbejde med ungdomsskolen f.eks. i forskellige kirker. Fælles kurser for vordende- og etablerede ægtepar, som et samarbejdsprojekt i provstiet. Lørdagsdåb, som eventuelt kunne være en deleopgave mellem flere præster. Generel dialog om gudstjenester; kan de afholdes andre dage end søndage? dialog om valg af salmer både gamle og nye salmer. dialog om musik i kirken kan der anvendes andre instrumenter end orgel? Samarbejde om etablering af sorggrupper

7 Daglig drift Fælles indkøb og indhentning af tilbud Fælles indkøb af f.eks. gran, sommerblomster, udplantningsblomster, rengøringsmidler, kuverter, redskaber, maskiner, el, fyringsolie m.m. Forslag om fælles maskinpark for hele øen. Samarbejde omkring vedligeholdelse af kirker, f.eks. ved kirkekalkninger og fælles indhentning af tilbud til kirkekalkning. Samarbejde mellem medarbejdere Øget samarbejde mellem præsterne på Mors. Det kunne være omkring emner som sjælesorg, konfirmandundervisning m.m. for at opnå optimal erfaringsudveksling og eventuelt igangsætte nye tiltag. Præsterne kunne ligeledes gøre opmærksom på arrangementer og aktiviteter i de andre sogne. Fælles kurser for medarbejdere i flere sogne. Dialog om, hvordan vi kan søge inspiration hos hinanden. F.eks. ved kirkemapper til efterladte ved begravelser. Etablering af organistsamarbejde, så man kan låne organister fra andre sogne. Etablering af teams for præster. F.eks. kunne tre præster være ansat i syv eller otte sogne. Forslag om udvidelse af personalesamarbejdet på Mors. På den måde kan det blive lettere at afløse hinanden ved ferie og fridage. Samarbejde om kirker og kirkegårde Samarbejde om kirkegårde og gravsteder. Ved større arbejdsopgaver for graverne kunne der etableres et samarbejde, hvor man kunne hjælpe en kollega i nabosognet. Graverne kunne ligeledes afløse eller vikariere for hinanden og/eller etablere en vagtordning og hjælpe hinanden med beskæring. Forslag at to gravere kunne passe tre kirkegårde

8 Daglig drift Etablering af en facebook-gruppe eller en fælles hjemmeside til videndeling vedrørende samarbejde og indkøb f.eks. for gravere i provstiet. Graverafløsning mellem by- og landzonerne. Erfaringsudveksling og indhentning af inspiration til, hvad der kan gøres med de tomme gravsteder kan de udnyttes og eventuelt beplantes? Etablering af automatisk ringning. Fælles ansættelser og regnskab Forslag om at kirkesangere og organister ansættes i en anden form - eventuelt i pastoratet, så de kan afløse hinanden, og der kan spares penge på vikarkontoen. Ønske om en kontaktperson i provstiet til kirkeværge. Ansættelse af tre sognemedhjælpere på provstiplan til brug for alle sogne i provstiet. Fælles sognemedhjælper til bl.a. minikonfirmander. Ønske om, at det administrative arbejde vedrørende ansættelser af de kirkelige medarbejdere skal udføres i provstiet og ønske om ens ansættelseskontrakter i provstiet. Fælles ansættelsesudvalg, som også kan står for afskedigelser på provstiplan. Dialog omkring solidaritet i forhold til løn etablering af fælles lønpolitik. Fælles regnskabsfunktion i provstiet. Forslag om at personalet følger præsten til tjenester om søndagen. På den måde kan nabosognet blive afløst. Fælles kampagne for valg til menighedsråd 2012 Forslag om at seks sogne går sammen og laver en fælles kampagne for valg til menighedsrådene i november

9 Struktur og visioner Kirkens fremtid Fælles dialog om kirken fremtid. Et succeskriterium for kirken er, at mange mennesker benytter sig af kirkens tilbud. Hvis det skal lykkes, skal vi ikke være bange for at gå nye veje samtidig med, at vi også bevarer kontinuiteten. Dialog om kirkens fremtid kan kirken bruges til andet end gudstjenester, så vi kan få flere mennesker i kirke? Dialog om fastholdelse af folk i kirken. Vi skal følge med tiden og lave de tiltag, der er nødvendige. Det skal dog ikke gå for hurtigt, og vi skal huske formålet. Dialog om lukning af kirker vi skal tænke langsigtet og påbegynde dialogen/ diskussionen. Dialog om hvilende kirker. Der er 33 kirker på Mors skal alle være i brug? Fælles dialog om etablering af lejlighedskirker og eventuelt lukning af nogle kirker. Der kunne eventuelt etableres en turnusordning, så gudstjenesterne går på skift mellem de forskellige kirker. Eller man kunne anvende én af pastoratets kirker mest og anvende de andre kirker som lejlighedskirker. Der kunne eventuelt nedsættes et råd i hvert sogn, som kunne have fokus på at bevare det lokale. Dialog omkring anvendelse af kirker til alternative formål og herved forny kirkelivet. Der kunne etableres kulturelle tiltag i kirkerne og nytænke kirkernes anvendelsesmuligheder. Kunne kirkerne eventuelt anvendes som museum? Menighedsrådets arbejde Etablering af større pastoratsråd; ønske om at de seks inviterede sogne den 10. januar 2012 var et pastorat eventuelt med et fælles menighedsråd. Øget samarbejde på flere områder indenfor pastoratet for at få endnu bedre kvalitet og mulighed for at udveksle erfaringer. Øget samarbejde indenfor forskellige områder på provstiniveau. Forslag om én gang om året at invitere alle menighedsrådsmedlemmer på Mors til et fælles møde. På mødet kunne arrangeres fælles udflugter/arrangementer, eller der kunne diskuteres relevante kirkelige emner. Der kunne også etableres et fælles møde for medarbejdere og menighedsrådsmedlemmer indenfor et pastorat

10 Struktur og visioner Redsted, Hvidbjerg, Agerø vil naturligvis gerne samarbejde med Karby, Tæbring og Rakkeby pastorat. Derudover kunne man indlede dialog om, hvorvidt de 12 sogne på Sydmors kunne sammenlægges og deles om tre præster. Forslag om ét fælles menighedsråd på Mors. Udvalg for hver kirke kunne eventuelt tage sig af forhold, der vedrører de lokale kirker. Dialog om sammenlægning af menighedsråd. Eventuelt tre menighedsråd på Mors. Et for Nord, et for Syd og et for byen. Etablering af kontaktudvalg for de seks sogne på Sydmors. Eventuelt kunne to personer fra hvert menighedsråd koordinere og drøfte hvilke arrangementer og aktiviteter, der skal foregå i kirkerne. Etablering af et fælles aktivitetsudvalg. Udvalget kunne udveksle og koordinere arrangementsdatoer mellem sognene ud fra pastoratsråd. Fælles sogneudflugter for at opbløde sognegrænserne. Man kunne arrangere fælles gåture til hinandens kirker, som kunne starte med et kort oplæg om den pågældende kirke, inden man går videre til den næste kirke. Særligt for nyt fire-sogns-pastorat: Fælles pilgrimsvandringer mellem de fire kirker et arrangement for både børn og voksne, som kunne være med til at ryste de fire sogne sammen. Man kunne eventuelt starte med et kort oplæg om kirken og afslutte med fællesspisning. Etablering af et årligt arrangement i de fire nye sogne. Dialog omkring, hvordan vi motiveres til at krydse sognegrænser, så det på et tidspunkt bliver naturligt for folk at gå til gudstjeneste eller andre arrangementer i de andre sogne. Samarbejde og dialog om kørsel til de forskellige kirker i sognene. Frivillige kunne eventuelt køre de ældre mennesker til en anden kirke end den, der er i deres eget sogn. Forslag om ét menighedsråd pr. pastorat

11 Dialog om færre gudstjenester Struktur og visioner Forlag om at reducere antallet af gudstjenester og bruge pengene på andre interessante aktiviteter. Ved færre gudstjenester kan kirkebetjeningen varetages af én person i flere kirker. Forslag om, at kirken skal lytte mere til, hvad menigheden ønsker af kirken en mere serviceorienteret kirke. Fælles opmærksomhed på, hvordan vi forvalter de kirkelige bygninger som en vigtig kulturarv

12 - 12 -

Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg.

Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg. Side 1 Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg. Redsted - Hvidbjerg - Agerø Karby - Tæbring - Rakkeby Side 2 Hvilken side står det på? Adresseliste 11 Alle kirker synger 3 Babysalmesang

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen 2 S A M A R B E J D E I F O L K E K I R K E N Udgivet af Kirkeministeriet 2000 T RY K B o rch Try k R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen PAPIR A rctic silk 130

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Sammenfatning Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi lokale økonomi. Betænkning 1491 Betænkning 1491.

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi lokale økonomi. Betænkning 1491 Betænkning 1491. Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Folkekirkens Folkekirkens Folkekirkens lokale Folkekirkens økonomi lokale økonomi lokale økonomi lokale økonomi Betænkning fra Udvalget om

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

Påskens mange fortællinger

Påskens mange fortællinger 31. årgang Nr. 2 Marts 2015 Kirke og Køng sogn Glamsbjerg Adresser & telefonnumre: Kirkekontor for Glamsbjerg Pastorat: Laila Venås, Bodebjergvej 2 (præstegården), Køng, 5620 Glamsbjerg Tlf.: 64 72 10

Læs mere

1. punkt på programmet: Hvad gør vi i dag?

1. punkt på programmet: Hvad gør vi i dag? 30.11.2010 1 Efter indledning og spisning bød Kirsten Pilegaard velkommen på arbejdsgruppens vegne og Pia Bille introducerede til aftenens program. Herefter gik vi gang med 1. punkt på programmet: Hvad

Læs mere

HERNING KOMMUNE. SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport. Juni 2013

HERNING KOMMUNE. SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport. Juni 2013 HERNING KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport Juni 2013 Notat HERNING KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport 3. juni 2013 Udarbejdet af jmh, pfk Kontrolleret af pfk

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

irkebladet Spiller op - og Birgit Jepsen spiller også af Sdr. Bjert Sogn 37. årg. Juni - Juli - August 2012 Se side 4-5 og side 12 Fotocollage

irkebladet Spiller op - og Birgit Jepsen spiller også af Sdr. Bjert Sogn 37. årg. Juni - Juli - August 2012 Se side 4-5 og side 12 Fotocollage K Sdr. Bjert Sogn irkebladet 37. årg. Juni - Juli - August 2012 Fotocollage Spiller op - og Birgit Jepsen spiller også af Se side 4-5 og side 12 Fællesskabet bærer os Vi er også en kristen organisation,

Læs mere

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Baggrund... 1 1.3. Proces... 1 1.4.

Læs mere

Hvor folket er, må kirken være

Hvor folket er, må kirken være Hvor folket er, må kirken være Et debatoplæg fra Grundtvigsk Forum, oktober 2011 Den lokale forankring og det personlige møde er folkekirkens styrke. Folkekirken lever af relationer, hvor især den personlige

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Baggrund Dokumentet er resultatet af Hovedbestyrelsens debatmøder og diskussioner efter Fremtidsforums rapport, der kom i november

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Højen og Jerlev Sogne. Højen og Jerlev Sogne

Højen og Jerlev Sogne. Højen og Jerlev Sogne Højen og Jerlev Sogne Højen og Jerlev Sogne Juni - juli - august - 2013 Nr. 2 2013 Konfirmand-ikoner Se flere ikoner og læs om deres tilblivelse på næste side! Konfirmand-ikoner v/ Inger Marie Raunkiær-Jensen

Læs mere

Inspirationsfolder til at være kirke

Inspirationsfolder til at være kirke Inspirationsfolder til at være kirke - sammen med mennesker med særlige behov »Inspirationsfolder til at være kirke - sammen med mennesker med særlige behov«udgivet af: Biskopperne i Danmark (udvalg vedrørende

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Jeg har fået homo sapiens

Jeg har fået homo sapiens SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2014 Jeg har fået homo sapiens To planeter mødes i verdensrummet. Den ene siger til den anden: - Hvordan går det med dig? Du ser sløj ud, er du blevet syg? - Ja, siger den anden,

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere