Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej"

Transkript

1 Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej

2 Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ Afstemningsperiode 19. nov dec Antal stemmer pr. bolig 2 uafhængigt af antal beboere i bolig Afgivelse af stemme Stemmesedlerne udfyldes og returneres til Himmerland Boligforening. Medsendte svarkuvert skal benyttes. Sidste frist for modtagelse af stemmesedler Den 6. dec med morgenposten. Stemmesedler modtaget herefter betragtes som ugyldige. Optælling af stemmer Afgørelsen træffes ved simpelt flertal. Hvis der stemmer flest imod, er forslaget forkastet. Hvis der er stemmelighed, er forslaget bortfaldet. Stemmeoptællingen vil blive foretaget hos Himmerland, med deltagelse af kontorets medarbejdere, samt en repræsentant fra Organisationsbestyrelsen. Optællingen vil blive foretaget den 6. dec Resultatet vil straks herefter blive meddelt afdelingsbestyrelsen. 2

3 Afstemningstema Dette hæfte sammenfatter beslutningsforslag for renovering af afd. 22, Tambosundvej. I materialet findes projektbeskrivelse, husleje, tidsplan mv. Beslutningsforslaget omfatter: - at følgende arbejder udføres på bygningerne samtlige facader efterisoleres og facadebeklædning udskiftes, vinduer og udv. døre udskiftes, der skæres huller i facaderne for at opnå større vinduesåbninger og dermed mere lys i lejlighederne, tagbeklædning udskiftes, at nuværende betontrapper til 1. sal udskiftes med nye lette trapper, altaner udskiftes, altaner udvides i den nederste boligrække, og at basisinstallationer fornyes i fornødent omfang. - at følgende arbejder udføres i boligerne badeværelser renoveres i samtlige boliger, vandmålere som grundlag for betaling for eget forbrug etableres i samtlige boliger, køkkener fornyes i stuelejlighederne, samtlige 1 rums boliger i afdelingen sammenlægges med nabolejligheder, ca. 14 boliger på 1. sal (2 rums) udvides med et ekstra rum i en ny tagtilbygning, boliger i stue sammenlægges med lejligheder i parterre-etage i den nederste boligrække, og boliger i parterre-etage sammenlægges i hovedtrækket til 3 og 4 rums boliger i den øverste og mellemste boligrække. - at følgende arbejder udføres på friarealer de nuværende brandveje mellem blokkene ombygges til sivegader med mulighed for parkering for beboerne, skure til opbevaring genopføres i fornødent omfang, og nyt aktivitetshus opføres på det grønne område mellem afdelingen og afdeling 19, Sallingsundvej for beboerne i begge afdelinger. - at det på afdelingsmødet den 8. november 2010 nedsatte byggeudvalg i samarbejde med Himmerland træffer beslutninger om projektets udformning indenfor rammerne af beslutningsforslaget og økonomien for projektet. 3

4 Nærmere redegørelse for renoveringsarbejdet fremgår af dette hæfte - herunder oplysninger om den fremtidige husleje og rettigheder for de beboere, som skal anvises genhusning og/eller en anden bolig. Øverste række Mellemste række Nederste række 1. sal Stue Parterre nøglen er nøglen 4

5 Oversigt Hæftet indeholder: Baggrund for forslaget Bygningsmæssige arbejder Boliger Oversigt over eksisterende boliger Oversigt over nye boligtyper Genhusning Tidsplan Økonomi Spørgsmål og svar Spørgemøder 5

6 Baggrund for forslaget For at udbedre skader og udføre nødvendige opretningsarbejder vil det i de kommende år være nødvendigt at investere mindst ca. 85 mio. kr. i afdelingens bygninger og boliger. Uden støtte udefra vil disse nødvendige arbejder kunne betyde en stigning af den nuværende husleje på op mod 50%. Det er ikke en holdbar løsning! Derfor har Himmerland igennem et stykke tid været i dialog med Landbyggefonden om støtte til en omfattende renovering af både afd. 19 og 22. Landbyggefonden har nu tilkendgivet, at der allerede i 2010 vil være mulighed for at kunne give et tilsagn. Det er således baggrunden for dette beslutningsforslag. I forbindelse med støtten fra Landsbyggefonden er det krav, at der udarbejdes en helhedsplan ikke blot med opretningsarbejder, men også arbejder, der medfører større forandringer og dermed fremtidssikrer afdelingen de næste år. Nedenstående figur illustrerer principperne i forskellen mellem renoveringsprojekter med og uden Landsbyggefondens medvirken. Uden Landsbyggefondens medvirken har selv begrænsede renoveringsarbejder stor virkning på huslejestigningen. Med Landsbyggefondens medvirken har endda meget store renoveringsprojekter kun ganske begrænset virkning på huslejen. På Tambosundvej vil den gennemsnitlige stigning kunne begrænses til %, og evt. boligydelse eller boligsikring vil i mange tilfælde udligne en del af denne. Støtte fra Landsbyggefonden =større kvalitet og lavere husleje Støtte u. støtte u. støtte Støtte Projekt i mio. kr. Huslejestigning i % nøglen er nøglen 6

7 De bygningsmæssige arbejder De nuværende facadeelementer er under nedbrydning, har en dårlig isoleringsevne og skal udskiftes. Mange af afdelingens vinduer er efterhånden rådne. OBS: Ill. fra Sallingsundvej Tagudhæng med de skjulte tagrender er rådne og skal fornyes. Tagpladerne har en begrænses levetid og bør udskiftes samtidigt med de øvrige arbejder. 7

8 OBS: Ill. fra Sallingsundvej. Betontrapperne er ligeledes i dårlig stand og bør udskiftes. 8

9 I dette renoveringsprojekt er det planen at udskifte forpladerne og udvide isoleringen og etablere en ny murstensfacade. I forbindelse med dette arbejde foretages udskæringer i facaderne, således at det bliver muligt at sætte større vinduespartier, franske altaner m.v. Disse tiltag kan give mere lys i lejlighederne. Betontrapperne udskiftes med lette trapper, som ikke tager lys fra lejlighederne. 9

10 På bygningernes sydside udskiftes altaner - både plader og brystninger. 10

11 Boligerne Hovedsigtet med renoveringen af boligerne er - at nedlægge utidssvarende boliger med en stadig mindre efterspørgsel, - at renovere badeværelser og køkkener i fornødent omfang, - at tilvejebringe flere boliger egnede for ældre og fysisk handicappede beboere, - at etablere flere større boliger ved sammenlægning af mindre, og - at etablere nye boligtyper for nye målgrupper. Generelt er der lagt op til, - at boliger i parterre-etage med egen have bliver 3 eller 4 rums boliger, - at boliger i stue-plan i den mellemste og øverste række indrettes egnet for ældre og beboere med fysisk handicap, - at boliger i stueplan i den nederste række sammenlægges med lejligheder i parterreetagen til nye 2 plans boliger, - at boligerne på 1. sal får renoveret badeværelser, og - at et mindre antal (ca. 12 stk.) 2 rums boliger på 1. sal udvides med en påbygning på taget. Samlet set ændres boligfordelingen i afdelingen således: Afdeling 22 - boligfordeling Før Efter 1 rums boliger rums boliger rums boliger rums boliger I alt I det følgende er der lavet oversigt over samtlige eksisterende boliger, hvor man kan se, hvad der i hovedtrækket skal ske med den enkelte bolig. I den forbindelse skal der gøres opmærksom på, at der vil kunne ske ændringer i det videre arbejde med renoveringsplanerne. Hvor den eksisterende bolig opretholdes med areal og antal rum angives den forventede fremtidige husleje ( niveau). Ligeledes er der lavet oversigt over de nye boligtyper med en forventet fremtidig husleje (2010- niveau). 11

12 Ved beregning af den nye husleje er der taget udgangspunkt i udmelding fra Landsbyggefonden om en fremtidig gennemsnitlig husleje på 769 kr. pr. m2 pr. år. (2010- niveau). Bemærk, at den nuværende husleje i oversigterne er incl. vandforbrug og den fremtidige husleje er excl. vand. Således kommer man som beboer i fremtiden kun til at betale for sin egen husstands reelle forbrug. Erfaringen fra lignende projekter er, at alle beboere vil kunne spare på vandregningen. Ved udmøntning af den fremtidige husleje er der taget højde for den enkelte boligs størrelse med tillæg for evt. nyt køkken niveaufri adgang til boligen udvidet altan egen have egen carport m. skur ny altan i tageetage 12

13 Oversigt - nuværende boliger Det er meget forskelligt, hvilke arbejder der udføres i de enkelte boliger. Oversigten kan benyttes af den enkelte beboer, således at man finder sin bolig i skemaerne over nuværende boliger, og dernæst sammenligner med skemaet over fremtidige boliger i det følgende afsnit. 1 rums boliger Parterre-etage (øverste og mellemste række) Beliggenhed Tambosundvej 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 og m2 Sammenlægges med nabolejlighed til ny 3 eller4 rums type. Parterre-etage (mellemste række) Beliggenhed Tambosundvej 20, 22, 24, m2 Sammenlægges med nabolejlighed til ny 4 rums type. Parterre-etage (nederste række) Beliggenhed Tambosundvej 28, 30, 32, 34, 36, 38 og m2 Nedlægges i forbindelse med etablering af nye boliger i 2 plan. 2 rums boliger Parterre-etage (øverste og mellemste række) Beliggenhed Tambosundvej 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 og m2 Sammenlægges med nabolejlighed til ny 3 eller4 rums type. Stue-etage (øverste og mellemste række) Beliggenhed Tambosundvej 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 43, 47 og m2 13

14 Nuværende leje Fremtidig leje niveau Nyt badeværelse, køkken og ny altan /3.511 kr. incl. vand kr. ekskl. vand Stueetage (øverste og mellemste række) Beliggenhed Nuværende leje Fremtidig leje niveau Stueetage (nederste række) Tambosundvej 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 45, 49 og m2 Nyt badeværelse, køkken og altan /3.989 kr. incl. vand kr. excl. vand Beliggenhed Tambosundvej 55, 59, 63, 67, 71, 75 og m2 Nyt badeværelse, køkken og udvidet altan. Nuværende leje /3.511 kr. incl. vand Fremtidig leje niveau kr. excl. vand Stueetage (nederste række) Beliggenhed Tambosundvej 57, 61, 65, 69, 73, 77 og m2 Sammenlægges med lejlighed i parterreetage til ny 3 eller 4 rums bolig. 1. sal (øverste og mellemste række) Beliggenhed Tambosundvej 1, 9, 17, 25, 33 og m2 Nyt badeværelse og ny altan. Nuværende leje /3.511 kr. incl. vand Fremtidig leje niveau kr. excl. vand + evt. køkkenlån 1. sal (øverste og mellemste række) Beliggenhed Tambosundvej 3, 11, 19, 27, 35 og m2 Nyt badeværelse og ny altan. Nuværende leje /3.989 kr. incl. vand Fremtidig leje niveau kr. excl. vand + evt. køkkenlån 1. sal (øverste og mellemste række) 14

15 Beliggenhed Tambosundvej 5, 13, 21, 29, 37, 43 og m2 Udvides til 3 rums bolig med en tilbygning på taget 1. sal (øverste og mellemste række) Beliggenhed Tambosundvej 7, 15, 23, 31, 39, 45 og m2 Udvides til 3 rums bolig med en tilbygning på taget 1. sal (nederste række) Beliggenhed Tambosundvej 55, 59, 63, 67, 71, 75 og m2 Nyt badeværelse og ny udvidet altan Nuværende leje /3.511 kr. incl. vand Fremtidig leje niveau kr. excl. vand + evt. køkkenlån 1. sal (nederste række) Beliggenhed Tambosundvej 57, 61, 65, 69, 73, 77 og m2 Nyt badeværelse og ny udvidet altan Nuværende leje /3.989 kr. inkl. vand Fremtidig leje niveau kr. excl. vand + evt. køkkenlån 3 rums boliger Parterre-etage (øverste og mellemste række) Beliggenhed Tambosundvej 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 og m2 Nyt badeværelse, køkken, have og carport Nuværende leje /4.381 kr. incl. vand Fremtidig leje niveau Ca kr. excl. vand Stue-etage (øverste og mellemste række) Beliggenhed Tambosundvej 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, Nuværende leje Fremtidig leje niveau 27, 29, 31, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51 og m2 Nyt badeværelse, køkken og ny altan 4.604/4.804 kr. incl. vand Ca kr. excl. vand 15

16 Stue-etage (nederste række) Beliggenhed Tambosundvej 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79 og m2 Nedlægges i forbindelse med etablering af nye boliger i 2 plan. 1. sal (øverste og mellemste række) Beliggenhed Tambosundvej 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, Nuværende leje Fremtidig leje niveau 27, 29, 31, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51 og m2 Nyt badeværelse og ny altan /4.804 kr. incl. vand Ca kr. excl. vand + evt. køkkenlån 1. sal (nederste række) Beliggenhed Tambosundvej 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, Nuværende leje Fremtidig leje niveau 79 og m2 Nyt badeværelse og ny udvidet altan 4.604/4.804 kr. incl. vand Ca kr. excl. vand + evt. køkkenlån 4 rums boliger Parterre-etage (mellemste række) Beliggenhed Tambosundvej 39, 45, 49 og m2 Udvides med 7 m2. Nyt badeværelse, køkken, have og carport Nuværende leje /5.248 kr. incl. vand Fremtidig leje niveau Ca kr. excl. vand Parterre-etage (nederste række) Beliggenhed Tambosundvej 28, 30, 32, 34, 36, 38 og m2 Nedlægges i forbindelse med etablering af nye boliger i 2 plan. 16

17 Oversigt - nye boligtyper 2 rums boliger Parterre-etage (øverste række) Beliggenhed Tambosundvej 2, 4, 6, 8, 10, 12 og m2 Totalt nyrenoveret bolig med egen have, skur og carport Fremtidig leje niveau Ca kr. excl. vand 17

18 Stue/parterre-etage (nederste række) Beliggenhed Tambosundvej 55, 59, 63, 67, 71, 75 og m2 Totalt nyindrettet bolig i 2 plan med have Fremtidig leje niveau Ca kr. excl. vand Stue Parterre 18

19 3 rums boliger Parterre-etage (øverste række) Beliggenhed Tambosundvej 2, 4, 6, 8, 10, 12 og m2 Totalt nyrenoveret bolig med egen have, skur og carport Fremtidig leje niveau Ca kr. excl. vand 19

20 Parterre-etage (øverste række) Beliggenhed Tambosundvej 2, 4, 6, 8, 10, 12 og m2 Totalt nyrenoveret bolig med egen have, skur og carport Fremtidig leje niveau Ca kr. excl. vand 20

21 1. sal (øverste og mellemste række) Beliggenhed Tambosundvej 5, 13, 21, 29, 37, 43 og m2 Totalt nyindrettet bolig i 2 plan med 2 altaner Fremtidig leje niveau Ca kr. excl. vand 1. sal Tagetage 21

22 1. sal (øverste og mellemste række) Beliggenhed Tambosundvej 7, 15, 23, 31, 39, 45 og m2 Totalt nyindrettet bolig i 2 plan med 2 altaner Fremtidig leje niveau Ca kr. excl. vand 1. sal Tagetage 22

23 Parterre-etage (mellemste række) Beliggenhed Tambosundvej 16, 18, 20, 22, 24 og m2 Totalt nyrenoveret bolig med egen have, skur og carport Fremtidig leje niveau Ca kr. excl. vand 23

24 Stue/parterre-etage (nederste række) Beliggenhed Tambosundvej 57, 61, 65, 69, 73, 77 og m2 Totalt nyindrettet bolig i 2 plan med have Fremtidig leje niveau Ca kr. excl. vand Stue Parterre 24

25 Stue/parterre-etage (nederste række) Beliggenhed Tambosundvej 57, 61, 65, 69, 73, 77, m2 Totalt nyindrettet bolig i 2 plan med have Fremtidig leje niveau Ca kr. excl. vand Stue Parterre 25

26 4 rums boliger Parterre-etage (mellemste række) Beliggenhed Tambosundvej 16, 18, 20, 22, 24 og m2 Totalt nyrenoveret bolig med egen have, skur og carport Fremtidig leje niveau Ca kr. excl. vand 26

27 Stue/parterre-etage (nederste række) Beliggenhed Tambosundvej 57, 61, 65, 69, 73, 77 og m2 Totalt nyindrettet bolig i 2 plan med have Fremtidig leje niveau Ca kr. excl. vand Stue Parterre 27

28 Stue/parterre-etage (nederste række) Beliggenhed Tambosundvej 55, 59, 63, 67, 71, 75 og m2 Totalt nyindrettet bolig i 2 plan med have Fremtidig leje niveau Ca kr. excl. vand Stue Parterre 28

29 Friarealer Det foreslås i forbindelse med renoveringen at etablere et nyt trafiksystem med sivegader i afdelingen, der tillader bilkørsel og parkering på de nuværende brandveje. Hvor det er muligt opføres carporte i haverne. Den nuværende parkeringsplads opretholdes. Her opføres nye bygninger til bl.a. depotrum. Ved fælleshuset indrettes arealer til leg og ophold. 29

30 De nuværende skure nedrives for at give plads til nye trapper, kørearealer, parkering og carporte. 30

31 OBS: Ill. fra Sallingsundvej. Alle beboere i afdelingen får adgang til sin bolig fra et boligstræde. Boligstræderne indrettes med nye belægninger, belysning, hække m.v. 31

32 Den grønne kile mellem afd. 19 og 22 udvides ved nedrivningen af blokken Sallingsundvej 47, 49 og 24 32

33 Ved denne udvidelse af kilen bliver det muligt at få plads til trafiksystemet og et aktivitetshus på ca. 450 m2 og et aktivitetsområde for områdets beboere - særligt rettet mod børn og unge. Indholdet i det nye aktivitetshus og aktivitetsområdet besluttes i den videre proces med byggeudvalg. 33

34 Genhusning Mens der bygges om Genhusning nødvendig -minimum ca. 8-9 uger -enkelte op til ½år For at minimere beboernes gener under renoveringen nøglen er nøglen Vigtige principper Frit valg - du kan vælge at flytte tilbage (låner en anden bolig mens der renoveres) - du kan også vælge en anden bolig (Himmerland anviser en ny bolig) (Du kan også vælge at finde en bolig selv) - og modtager erstatning for flytteudgifter nøglen er nøglen 34

35 Genhusning Hvis du vil tilbage til afdelingen - låner du en lejlighed (i nærområdet eller afdelingen) - betaler du samme husleje (max.) i genhusningsboligen - Flytteudgifter (flyttefirma, flytning af telefon og netforbindelser betales af byggesagen) - Indbo kan evt. opmagasineres nøglen er nøglen Genhusning Hvis du ønsker at få anvist en anden bolig - Dialog om dine ønsker/muligheder inden genhusning. - Flytteudgifter (flyttefirma, flytning af telefon og netforbindelser betales af byggesagen) nøglen er nøglen 35

36 Genhusning Hvis du selv finder en ny bolig - Du kan vælge at få flytningen betalt - Du kan vælge at indgå en aftale om erstatning 1-rums boliger: kr rums boliger: kr rums boliger: kr rums boliger: kr nøglen er nøglen Opsummering - Du har altid ret til en bolig!! - Du vælger om du vil tilbage - Der afholdes møde med hver beboer - Hvad er din situation? - Hvad ønsker du? - Hvad er muligt? nøglen er nøglen 36

37 Økonomi Anlægsbudget - incl. moms og omkostninger af facader og nye altaner Udskiftning af vinduer og yderdøre Udskiftning af tagrender og tagdækning Udskiftning af udvendige trapper Nye terrænstøttevægge af badeværelser af vandinstallation af varmeinstallation Ventilationsanlæg af afløbsinstallation Fornyelse af ledninger i terræn, kloak m.v. Isolering af vægge mod ingeniørgang i parterre af fælleshus Etablering af nye udhuse til depot /ombygning af boliger Aktivitetshus og - område Molokker til affald Veje, stier og grønne områder I alt 50,0 mio. kr. 16,0 mio. kr 16,0 mio. kr. 4,5 mio. kr. 2,0 mio. kr. 4,5 mio. kr. 3,5 mio. kr. 2,5 mio. kr. 3,5 mio. kr. 0,5 mio. kr. 3,0 mio. kr. 4,0 mio. kr. 2,0 mio. kr. 4,5 mio. kr. 65,5 mio. kr. 4,5 mio. kr. 1,0 mio. kr. 13,5 mio. kr. 201,0 mio. kr. 37

38 Tidsplan Nedenstående illustrerer forventningerne til tidsplanen. Tidsplan (overordnet) Vigtig!!!! Tidsplan år 2011 år 2012 år Beboerproces og urafstemning Skema A (Aalborg Kommune godkender) Byggeudvalg arbejder Planlægning + projektering + licitation Byggeperiode 30 måneder Byggeudvalg Byggestart nøglen er nøglen Afdelingsmøde blev afholdt 8. november 2010, hvor byggeudvalg blev nedsat og urafstemning igangsat. Urafstemning afsluttes mandag den 6. december Såfremt projektet besluttes ved urafstemningen, så ser tidsplanen i hovedtrækket således ud. Byggeudvalget består ud over afdelingsbestyrelsen af 5 på beboermødet valgte beboere. Byggeudvalget arbejder med projektet frem til ca. 1. april Sideløbende igangsættes planlægning, projektering og udbud, således at byggearbejderne kan gå gang i starten af Byggeriet forventes gennemført i flere etaper over en periode på ca. 3 år. 38

39 Spørgsmål og svar - fra beboermøderne Boligerne Lysindfald? Hvad med ovenlys i de øverste lejligheder? Hvad sker der inde i boligerne? Tilslutning til opvaskemaskine? Kommer der nye køkkener? Kan der gøres noget ved lydgener i lejlighederne? Hvad sker der med de forbedringslån til fx. køkkener, som beboerne betaler til? Kan beboerne få erstatning for arbejder udført i lejligheden for egen regning? Hvor placeres radiatorer, hvor der er vinduer fra gulv til loft? Bliver de nye altaner inddækket med glas? Der er et betondæk mellem øverste lejlighed og tagrum - og det vil derfor være en kostbar løsning, som der næppe er økonomi til. Det er meget forskelligt, hvilke arbejder der udføres. I hæftet her kan man gå ind i et skema og finde frem til egen bolig. Det forslag vil indgå i det videre arbejde. Der etableres nye køkkener i lejligheder der sammenlægges samt alle stuelejligheder. Det har ikke været undersøgt indtil nu, men vil blive gjort i forbindelse med projekteringen. Hvis der er gennemført forbedringer i lejligheden, som må fjernes i forbindelse med renoveringen, indfries forbedringslånet uden udgift for beboeren. Der vil kunne gives erstatning for arbejder, som boligforeningen har godkendt og registreret som råderetsarbejder. Den videre projektering skal løse denne udfordring - men det kan løses! Det bliver der næppe råd til indenfor budgettet. Om det skal være en mulighed for beboerne at tilvælge det som råderetsarbejder er et af de spørgsmål byggeudvalget skal arbejde med. 39

40 Vil der kunne holdes husdyr i afdelingen efter renoveringen? Er den nærmere indretning af køkkener afklaret? Bliver altandøre med glas? Efter renovering, hvor stor en besparelse på varmeudgiften kan man forvente? Ja som nu. Ændringer skal evt. besluttes af beboerne på et afdelingsmøde. Nej, det skal byggeudvalget arbejde med i den videre proces. Ja. Det er vurderingen, at varmeforbruget vil kunne falde med ca. 40% målt i m3. Gennemsnitsforbruget i afdelingen i dag er ca. 3,5 m3 pr. m2 boligareal (2009- tal). Prisen for fjernvarme er 1250 kr. pr. bolig + ca. 14 kr. pr. m2 boligareal (i fast afgift) og + ca. 14 kr. pr. m3 i forbrug. Ud fra gennemsnitsforbruget i afdelingen kan følgende beregnes: Boligareal Besparelse pr. måned 65 m2 ca. 100 kr. 87 m2 ca. 150 kr. 105 m2 ca. 175 kr. Bemærk, at der er tale om gennemsnitsareal. For husstande med flere personer vil besparelsen være større. Bliver emhætter fornyet i alle lejligheder - også der hvor der ikke udskiftes køkkener? Bliver der etableret gulvvarme i badeværelser? Skiftes fodlister og gerigter overalt i alle lejligheder? Bliver der bedre adgang til elmålere fremover? Ja. Ja, hvis det er muligt. Det må den videre projektering afklare. Ja, hvis økonomien tillader det. Det vil blive undersøgt i det videre arbejde. 40

41 Andet Hvad skal der jf. planerne ske med tagvand? Hvad koster udearealerne? Laves der ny belysning? Vaskeri? Kiosken på Sallingsundvej? Bliver der foretaget retablering af haver? Vil bilkørsel i afdelingen ikke medføre fare for, at børn kan blive påkørt. På hvilke tidspunkter er der aktivitet på byggepladsen. Skal afdeling 19 og 22 sammenlægges i forbindelse med renoveringen? Hvad skal aktivitetshuset bruges til? Hvordan skal aktiviteterne kunne finansieres? Tagvand ledes til offentlig kloak evt. via et regnvandsbassin. Der henvises til anlægsbudgettet i dette hæfte. Ja. Fælles vaskeri opretholdes, og der etableres i videst muligt omfang tilslutningsmulighed i egen bolig. Himmerland vil gøre meget for at finde en løsning, så indehaveren ønsker at fortsætte. Byggearbejderne ved renoveringen er så omfattende, at haver nødvendigvis må retableres. Reetableringen omfatter anlæggelse af ny terrasse, nye adgangsarealer, græs og hække. Eksisterende træer bibeholdes i videst mulig omfang. Vejene skal udformes, således at kørsel med høj hastighed ikke bliver mulig. Aktivitet vil som hovedregel foregå indenfor normal arbejdstid - altså tidsrummet Nej, det er ikke en del af beslutningen. Det er ikke besluttet. Bestyrelserne og byggeudvalget skal arbejde med dette spørgsmål. En mulighed kunne være en beboercafé, varmemesterkontor eller andet. Ansættelse af medarbejdere til f.eks. en beboercafé vil kunne ske med støtte fra Landsbyggefonden via projektet. 41

42 Skal begge afdelinger deles om aktivitetshuset? - og forudsætter husets opførelse godkendelse i begge afdelinger? Er boligforeningen ikke bekymret for, at huslejen efter renovering bliver for høj, så boligerne ikke kan udlejes? Hvordan skal affald håndteres fremover? Hvor skal skure til opbevaring placeres, og hvor langt fra boligerne? Kan der etableres carporte i haverne i den nedeste række? De nye lette trapper bliver de ikke glatte om vinteren? Garagerne på parkeringspladsen - opretholdes de? Kan man forestille sig, at vejene i området bliver med ensrettet trafik? Hvad bliver konsekvensen af et nej til beslutningsforslaget? Vil Landsbyggefonden kunne støtte et reduceret projekt? Ja. Med støtten fra Landsbyggefonden er vi i stand til at holde huslejen på et konkurrencedygtigt niveau. Uden den støtte og renoveringen vil huslejen stige langt mere, og uden at kvaliteten af boligerne følger med. Der bliver etableret molokker, som er underjordiske beholdere, hvor affaldet opbevares indtil afhentning. Skure til opbevaring vil blive etableret på forskellige måder - i selve boligen, i haven eller på fællesarealer - tættest muligt på boligerne - og efter de regler, som gælder. Nej, der bliver ikke økonomi til at anlægge en vej, der kun betjener den nederste række. De nye trapper skal ligesom de nuværende ryddes for sne og is om vinteren for at undgå, at de bliver for glatte. Ja. Ja, det kan man godt. Men den videre projektering må vise, hvad den bedste løsning er. Forudsætningen for støtten fra Landsbyggefonden er et projekt, der ikke blot genopretter men skaber store og synlige forandringer. Alternativet til støtten fra Landbyggefonden er, at huslejen om få år vil stige med op til 50%, da afdelingens henlæggelser slet ikke kan finansiere de arbejder, som er 42

43 nødvendige at udføre. Er renovering af kloakker med i projektet? Vil du blive mulighed for små forarealer til boligerne i stueetage? Ja. Ja. Genhusning og det videre forløb Laves der syn ved genhusning? Kan man blive genhuset i afdelingen? Betales evt. udgifter ved husdyr ved genhusning? Himmerland siger, at man tager kontakt til den enkelte ift. genhusning. Hvornår starter dette forløb? Hvornår får beboerne et varsel inden genhusningen? På hvilket tidspunkt i processen kan få udbetalt erstatning i forbindelse med at man selv finder en ny bolig. Penge indbetalt til B-ordning, hvad bliver der af dem? Ved permanent genhusning (fraflytning) gennemføres flyttesyn hvor der tages højde for at mange arbejder alligevel udføres i forbindelse med renoveringen. Ja - det regner vi med. Hvis ikke i selve afdelingen, så i nærområdet. Husstande med husdyr vil blive tilbudt genhusning i boliger hvor husdyrhold er tilladt.. Beboerne vil blive tilbudt individuelle møder om genhusning ca. 6-9 mdr. før genhusningen opstartes. Genhusningsvarsel udsendes senest 3 måneder før. I praksis vil man blive kontaktet tidligere (se ovenfor). Det vil tidligst kunne ske, når man har modtaget et skriftligt varsel. Indestående på B-ordningen følger lejemålet. 43

44 Spørgemøder Har du spørgsmål om din bolig, din fremtidige husleje eller genhusning? Så kom til et af spørgemøderne. På nogle af spørgemøderne vil der være en medarbejder fra kommunen til stede, der kan beregne din evt. boligsikring eller -ydelse. Spørgemøderne afholdes i fælleshuset i de nævnte tidsrum. Man kan komme når som helst i tidsrummet. Husk, at dine stemmesedler skal være Himmerland i hænde senest med postomdelingen mandag den 6. december 2010! 44

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 2 - idekatalog og værktøjer til den videre proces Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Idekatalog

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

Orientering om køkkenmodernisering

Orientering om køkkenmodernisering Orientering om køkkenmodernisering Afdelingsbestyrelsen og 3B ønsker med denne orientering at beskrive mulighederne for individuel køkkenmodernisering i Måløv Parks boliger. Vi vil ligeledes redegøre for

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE ANBEFALINGER TIL FREMTIDSSIKRING... 2 INDLEDNING... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE ANBEFALINGER TIL FREMTIDSSIKRING... 2 INDLEDNING... 3 INDHOLDSFORTEGNELSE ANBEFALINGER TIL FREMTIDSSIKRING... 2 INDLEDNING... 3 DE TRE TRIN I PROCESSEN... 3 INDSAMLING AF VIDEN... 4 OM AFDELING SVANEKE OG BELIGGENHED... 5 SKOLELUKNING OG GENÅBNING... 6 MÅLGRUPPER

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

boli.nu er nøglen til din tryghed

boli.nu er nøglen til din tryghed Fredericia, den 01.03.2012 boli.nu er nøglen til din tryghed Fysisk helhedplan i afdeling 12 - Sønderparken Administrator: boli.nu, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia, 75924844, www.boli.nu, adm@boli.nu

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 31. oktober 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 7. november 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17:15

Læs mere

Lejlighedssammenlægning eller lejlighedsudvidelse i afdelingen

Lejlighedssammenlægning eller lejlighedsudvidelse i afdelingen eller lejlighedsudvidelse i afdelingen Hvordan kommer vi i gang? Hvad skal vi overveje? Et inspirationskatalog 2014 Indholdsfortegnelse SAB s strategi og holdninger... Side 3 Hvordan vil SAB gerne realisere

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Folder med spørgsmål og svar

Folder med spørgsmål og svar Folder med spørgsmål og svar 29. MAJ 2015 Du må altid stille spørgsmål Hvad skal der ske? Hvordan, hvorfor, hvem, hvad, hvor, hvornår? Kære beboer i Ryhaven Til oktober begynder renoveringen af Ryhaven.

Læs mere

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING Eksempler og værktøj til at træffe den totaløkonomisk rigtige beslutning for renoveringsmodne bygninger RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Tagbolig. Vejledning til bygherren

Tagbolig. Vejledning til bygherren Tagbolig Vejledning til bygherren Udarbejdet af arkitekt MAA Per Lüchtenmeier, sbs, for GI. ISBN 978-87-988882-8-4 Layout: Datagraf November 2009 Gennemførelsen af et konkret projekt kræver teknisk rådgivning

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger. Hvidovre Boligselskab. Hvidovre Boligselskab

Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger. Hvidovre Boligselskab. Hvidovre Boligselskab Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger Indhold Generelt om råderet og godtgørelse for individuelle forbedringer i Baunevangens Ældreboliger... 3 Generelle betingelser... 4 Ansøgningsprocedure...

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål side 4 2. Resume herunder styregruppens anbefalinger.. side 5

Læs mere

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER GENHUSNINGSFOLDER December 2011 3. udgave, februar 2013 GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD Genhusning Beboerne i afdelingerne VA 4 Række og AB Syd Gård- og Række huse har på et beboermøde besluttet,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forsøgs- og udviklingsprojektet ombygning af Qvades Silo Tema 2

Indholdsfortegnelse. Forsøgs- og udviklingsprojektet ombygning af Qvades Silo Tema 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Forord...2 2 Baggrund...3 Fokus på Qvades Silo...3 Projektets målsætning...4 3 Sammenfatning...5 Byggeteknik...5 Logistik...5 Arkitektur...5 Adgangsforhold/tilgængelighed...5

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Hvem - Hvad - Hvornår HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Beboermappe ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE 2009 HVEM - HVAD - HVORNÅR Indeks 1.1 1.1 Indeks Indeks 1.1-1.4 Når du flytter ind 2.1-2.5 Du har

Læs mere