Ejendomsdataprogrammet - Datavaskstrategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendomsdataprogrammet - Datavaskstrategi"

Transkript

1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Ejendomsdataprogrammet - Datavaskstrategi Version: 1.0 Status: Godkendt af styregruppen Oprettet: 7. oktober 2013 Fil:GD1 - Fælles datavaskstrategi ver 1.0.docx

2 Dokument historie Version Dato Beskrivelse Initialer Skabelon oprettet på baggrund af møde hos GST samme dag Udkast til indhold indarbejdet med udgangspunkt i Datavask_metodestrategi_ver_ Opdateret med input fra møde 1.7 med Niels Peter Jensen og Peter Snedker: Principper kortet ned til hovedstatements, beskrivelse af formål tilføjet og beskrivelse af BPFG uddybet Tilføjelser fra Niels Peter Jensen med specielt fokus på BPFG samt hovedplan Gennemarbejdet ift. rettelser. Ganttdiagram til hovedtidsplan tilføjet Justering og præcisering af diverse beskrivelser. Ganttdiagram opdateret Suppleret på baggund af kommentarer til version 0.5 fra MBBL (Udkast til v. 0.7 til projektlederforum) S&D KH S&D KH S&D KH GST NPJ S&D KH GST NPJ S&D KH GST NPJ Ændret og suppleret efter workshop afholdt GST NPJ+PS S&D KH Afsluttende bemærkninger fra Peter Lindbo Larsen, arbejdsgruppen og projektlederne er indarbejdet. NPJ Godkendt af styregruppen MBBL ALE Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORUDSÆTNINGER BAGGRUND FORMÅL GRUNDLÆGGENDE FORUDSÆTNINGER PRINCIPPER FOR DATAVASK ORGANISERING OG STRUKTUR ORGANISERING RESSOURCESTYRING DOKUMENTATION - STRUKTURERING STRATEGI FOR DATAVASK OVERORDNET STRATEGI af 18 -

3 3.2 STRATEGI FOR SAMLET FAST EJENDOM STRATEGI FOR EJERLEJLIGHEDER STRATEGI FOR BYGNINGER PÅ FREMMED GRUND HOVEDTIDSPLAN OVERSIGT HOVEDOPGAVER Pilotprojekt Datavask Samlet fast ejendom Planlægning af nummerserier for BFE-nummer Datavask Ejerlejlighed Datavask Bygning på fremmed grund Migrering Samlet fast ejendom Migrering Ejerlejlighed Migrering Bygning på fremmed grund af 18 -

4 1. Baggrund og forudsætninger 1.1 Baggrund Ejendomsdataprogrammet skal gennemføre en harmonisering af ejendomsdata fra Tingbog, ESR og BBR og for migrering af data fra disse ejendomsregistre til grunddataregistret Matriklen. Geodatastyrelsen har i henhold til delaftale 1 ansvaret for implementering af opgaven omkring migrering og harmonisering af ejendomsdata. Styregruppen for Ejendomsdataprogrammet har med Kommissorium for udarbejdelse af fælles strategi for datamigrering og konsolidering i Ejendomsdataprogrammet (datavaskstrategi) igangsat en arbejdsgruppe, som skal formulere en fælles datavaskstrategi. Geodatastyrelsen (GST) har formandsskabet for arbejdsgruppen, som tillige har deltagelse fra Kommunernes Landsforening (KL), Tinglysningsretten (TLR), Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) og SKAT. I ejendomsdataprogrammets implementeringsplan er det forudsat, at datamigreringen er gennemført succesfuldt i april 2015 som én af de strategiske forudsætninger for etablering af en afløser for Det kommunale Ejendomsregister (ESR), der skal udfases. Derfor skal alle ansvarshavende projektdeltagere aftale strategi for arbejdet med harmonisering og migrering herunder de enkelte deltageres ressourceindsats m.v. 1.2 Formål Den fælles datavaskstrategi har til formål at sikre, at der gennemføres aktiviteter, således at dataindholdet i de tre grundregistre på migreringstidspunktet lever op til målsætningen om, at data skal kunne genbruges i digitale samspil på tværs af myndigheder for at kunne understøtte det overordnede mål: Effektiv ejendomsregistrering og effektiv genbrug af harmoniserede ejendomsdata. Datavaskstrategien har til formål at fastlægge de væsentligste udfordringer i forhold til datavasken med en beskrivelse af, hvorledes disse skal gribes an i ejendomsdataprogrammet. Strategien sætter en forståelsesmæssig ramme for ejendomsdataprogrammets harmonisering af ejendomsdata og er bindeledet til den konkrete planlægning af de datavaskaktiviteter, der skal gennemføres i ejendomsdataprogrammet. Datavaskstrategien skal desuden sikre et konsistent ejendomsdatagrundlag til brug for både den kommunale og den statslige ejendomsbeskatning. 1.3 Grundlæggende forudsætninger Geodatastyrelsen foretager analyser og varetager koordineringen i forbindelse med gennemførsel af datavask af ejendomsoplysninger. KL og TLR skal (gennem deres leverandører) etablere det nødvendige grundlag for at fuldstændige udtræk fra ESR og Tingbog kan stilles til rådighed for datavaskprojektet. Dette omfatter: Et totaludtræk pr (i forbindelse med ejendomsvurderingen). Genbestillinger af udtræk baseret på samme specifikation (udtræk af friske data). Sidstnævnte skal kunne leveres hurtigst muligt efter bestilling (inden for maksimalt 20 arbejdsdage). - 4 af 18 -

5 De eksisterende registerejere har ansvaret for at bidrage til vasken ved at tilrette i de eksisterende registre i de tilfælde hvor Geodatastyrelsen eller dennes leverandør konstaterer fejl eller uoverensstemmelser. BBR skal fremover anvende Matriklens ejendomsmodel, som betyder, at BBR s nuværende ejendomsnumre skal erstattes af BFE-numre. Dette forudsætter, at grunddataprogrammet i ESR etablerer de nødvendige krydsreferencer mellem ejendomsnummer og BFE-nummer, således at BBR kan konvertere til BFE-nummer på grundlag af ESR s krydsreferencer. Konverteringen gennemføres i regi af BBR-projektet i GD 1 og omtales ikke yderligere i nærværende dokument. 1.4 Principper for datavask Overordnet set gennemføres datavasken styret af nedenstående seks hovedprincipper: 1. Prioritér sikker drift i både udviklings- og migreringsprocessen. 2. Datakvaliteten skal være kendt ved idriftsættelse i Matriklen, således at ejendomsbeskatning efter dette tidspunkt kan ske uhindret og uden senere overraskelser med inkonsistente data. 3. Successiv datavask med gradvis forbedring af datakvaliteten i nuværende registre Ansvaret for fejlrettelser under datavasken ligger hos den hidtidige registeransvarlige, hvorved også historik og den bagvedliggende dokumentation for ejendomsregistreringen videreføres efter hidtidige principper helt frem til implementeringstidspunktet. 5. Mulighed for tidligt at levere testdata i fremtidig datastruktur bl.a. af hensyn til udviklingen af Ejerfortegnelsen og nye snitflader til alle de mange andre IT-systemer, som hidtil har benyttet ESR-data. 6. I tilfælde hvor ikke det er muligt at sammenstille Matriklens ejendomsoplysninger med tingbogens skal ikke-matchede ejendomme markeres i såvel Matrikel som Tingbog De enkelte faste ejendomme etableres i Matriklen ud fra følgende principper: Samlet fast ejendom: Master for disse ejendomme er i dag Matriklen og det vil det også være fremadrettet. Datavasken går her ud på, at alle samlede faste ejendomme i Matriklen (identificeret ved BFE-nummer i første omgang SFE-nummer) anvendes som master ift. oplysninger i ESR og Tingbogen. Konstateres der fejl i Matriklens registrering rettes disse, således at Matriklen på migreringstidspunktet fuldt ud indeholder de autoritative grunddata 2. Målet for denne migrering er, at 100 % af alle samlede faste ejendomme i Matriklen er harmoniseret med Matriklen som master på migreringstidspunktet. Ejerlejligheder: I dag er Tingbogen master i forhold til ejerlejligheder. Visse systemer anvender dog ESR som master, fx i forhold til vurdering og beskatning, selv om ESR opdateres manuelt på 1 I tiden frem til implementering af data i Matriklen fejlrettes og kompletteres data om ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund i de hidtidige masterregistre i en iterativ proces på grundlag af analyser af flere på hinanden følgende udtræk fra masteregistrene. 2 Der forventes kun få, enkeltstående fejl i Matriklen. Såfremt fejlen er i Tingbogen, og denne ikke kan oprettes af formelle grunde, markeres SFE-nummeret i Tingbogen som en ejendom, der ikke er i overensstemmelse med Matriklen. - 5 af 18 -

6 grundlag af oplysninger fra Tingbogen. I datavasken anvendes Tingbogen som master og data herfra kvalitetssikres gennem samkøring med ESR. Konstateres der mangler og fejl i Tingbogen eksempelvis i relation til fordelingstal - tilrettes Tingbogen, således at den entydigt bliver kompletteret som master frem mod migrerings-tidspunktet for etablering af Matriklen som autoritativt grundregister for ejerlejligheder. Baseret på erfaringerne fra pilotprojektet og forudsat, at det mod slutningen af 2013 viser sig muligt at afstemme antallet af (ægte) ejerlejligheder 3 i Tingbogen nøjagtigt med antallet i ESR, kan migreringsmålet ansættes til, at 100 % af Tingbogens ejerlejligheder er harmoniseret med Matriklen som master på migreringstidspunktet. Bygning på fremmed grund (BPFG): I dag er både Tingbogen og ESR master i forhold til BPFG nogle bygninger er kun registreret det ene sted, mens andre er registreret begge steder men indbyrdes uafhængig og uden kobling mellem identerne. ESR anvendes som master i forhold til vurdering og beskatning. Datavasken består i at sammenholde BPFG fra hhv. Tingbogen og ESR for derigennem at påføre de enkelte BPFG et BFE-nummer, hvor dette er muligt. Det er her helt afgørende at undgå, at samme bygning tildeles to forskellige BFE-numre. På migreringstidspunktet vil alle valide BPFG i ESR være tildelt BFE-nummer inden de overføres til Matriklen, hvorved det sikres, at beskatningsgrundlaget fastholdes. Viser samkøringen med Tingbogen, at der mangler BPFG i ESR, oprettes disse i ESR med BFEnummer inden migrering. Målet for denne migrering er, at alle BPFG i ESR og flest mulig af Tingbogens BPFG er harmoniseret med Matriklen som master på migreringstidspunktet. Tingbogens resterende BPFG mærkes med oplysning om, at bygningsidenten ikke er kendt i Matriklen. Tingbogens således mærkede bygninger vil efter migreringstidspunktet kunne blive optaget i Matriklen, når fx en långiver kræver identifikation i forbindelse med tinglysning af pantesikkerhed i bygningen, eller når en landinspektør på anden måde bliver involveret i sagsbehandling, som vedrører bygningen eller dens underliggende grund. Som følge af denne mærkningsordning er fuldstændig datavask af Tingbogens BPFG ikke en nødvendig forudsætning for datavaskprojektets succes. Hertil kommer, at Tingbogens BPFG kun udgør ca. 1 % af det samlede antal bestemte faste ejendomme, jf. tabellen på næste side, hvorfor yderligere manuel indsats ud over den allerede planlagte ikke ville være lønsom. Ejeroplysninger 4 : I dag er både Tingbogen og ESR master i forhold til ejeroplysninger for fast ejendom. Tingbogen har registreret ejere, som har ladet sin ejendomsret tinglyse, mens ESR har registreret den aktuelle ejer samt evt. administratoroplysninger. Kommuner, SKAT, forsyningsselskaber m.fl. anvender oplysningerne fra ESR i forhold til kommunikation ved kommunale myndighedsopgaver, ejendomsbeskatning, betaling af erstatning for nedlægning af forsyningsledninger m.v. Det nye grunddataregister over ejeroplysninger etableres hos TLR ud fra et udtræk af ejer- og administratoroplysninger fra ESR (sikrer fortsat beskatning m.m.). 3 Antallet kunne ikke afstemmes præcist i pilotprojektet, som anvendte udtræk fra det fejlbehæftede BBR-ejerskab og fordi antallet af uægte ejerlejligheder i Tingbogen dengang var ukendt. - 6 af 18 -

7 Ejerfortegnelsen etableres med reference til det i ESR registrerede BFE-nummer. Dette BFE-nummer er i forbindelse med datavasken af samlede faste ejendomme, ejerlejligheder og BPFG etableret korrekt i ESR, hvorfor yderligere datavask ikke er nødvendig. Oversigt over forventet antal bestemte faste ejendomme fordelt på ejendomstyper: Ejendomstype Forventet antal BFE Relativ andel BFE Samlede faste ejendomme (pr. sep. 2013) % Ejerlejligheder i Tingbogen % Bygninger på fremmed grund i ESR % Bygninger på fremmed grund i Tingbogen (29.000) (1 %) TOTAL (ekskl. Tingbogens BPFG) Tallene for ejerlejligheder og BPFG er baseret på dataudtræk pr. 14. marts Datavasken af ejeroplysninger sikre at det er den rigtige aktuelle ejer der er registreret i ESR håndteres af det projekt, som etablerer Ejerfortegnelsen. I forhold til datavaskstrategien her, er det etableringen af korrekt BFE-nummer på ejendomme i ESR, som sikrer, at der etableres ejere til alle ejendomme i Matriklen. - 7 af 18 -

8 2. Organisering og struktur 2.1 Organisering Organiseringen omkring datavask følger projektets øvrige organisering med projektledere, projektlederforum, projektsekretariat, styregruppe etc. Organiseringen udvides med et delprojekt Datavask under Geodatastyrelsen, som får til opgave at foretage analyser samt varetage planlægning, koordinering og rapportering i forbindelse med gennemførsel af datavask af ejendomsoplysninger. 2.2 Ressourcestyring I hele datavaskperioden vil der være behov for at samarbejde og stille ressourcer til rådighed for fælles datavaskaktiviteter. Det konkrete behov fastlægges og aftales i forbindelse med udarbejdelse af de konkrete detailplaner, som sammenkobler datavaskaktiviteter med kalender og de ressourcer, som skal gennemføre detailplanernes enkelte aktiviteter. Behovet for ressourcer, eller mere specifikt oprettelsesleverancer på aftalte milestones, fra interessenter fastlægges af den i GST ansvarlige for datavasken og søges løst gennem bilaterale aftaler hhv. gennem projektlederforum. Parterne finansierer egne bidrag til personaleudgifter indenfor rammerne af justeret business case. KL/KOMBIT, kommunerne og TLR varetager herudover selv nødvendige systemændringer m.v. af henholdsvis ESR og Tingbogen. Tilretning af BBR varetages af det sideløbende BBRprojekt og indgår således ikke i nærværende datavask. 2.3 Dokumentation - strukturering Arbejdet med datavask af ejendomsdata gennemføres ud fra følgende dokumentstruktur: Figur 1. Datavaskstrategi Dokumentoversigt. - 8 af 18 -

9 Datavask strategi: Dokumentet her har til formål at sikre, at der i datavaskperioden gennemføres aktiviteter, således at ejendomsdataprogrammets samlede leverancer lever op til målsætningen om effektiv ejendomsregistrering og effektiv genbrug af ejendomsdata. Strategien fastlægger en fælles ramme for ejendomsdataprogrammets datavask og er således bindeledet til den konkrete planlægning af de datavaskaktiviteter, der skal gennemføres i ejendomsdataprogrammet. Strategien indeholder en hovedtidsplan med hovedopgaver ift. gennemførelse af datavasken af ejendomsdata. Datavask detailplan: Datavaskprojektet har ansvaret for planlægning og gennemførelse af aktiviteter til vask og harmonisering af ejendomsdata. Datavask detailplanerne angår planlægning af konkrete aktiviteter med angivelse af, hvad der skal vaskes, ud fra hvilke kriterier dette skal ske, hvem der skal gennemføre dataanalyse, fejlretning i master(kilde)register og kvalitetssikring. Detailplanerne vil således på det enkelte område konkretisere den forventede ressourceindsats hos de enkelte aktører herunder den forventede gennemsnitlige ressourceindsats i kommunerne. Der vil være flere detailplaner én for hvert hovedområde i hovedtidsplanen. Detailplanerne skal fastlægge detaljeret, hvordan fejllisterne fra dataanalysen successivt bliver indarbejdet i kilderegistrene og hvordan disse ved afslutningen migreres til Matriklen. Datavask metode: Anvendes til opsamling at relevante konstateringer, overvejelser, bemærkninger samt beskrivelse af datavaskmetoder. Der er tale om ét dynamisk dokument, som administreres af datavask projektgruppen. Datavask issueliste: En traditionel issueliste målrettet datavasken, som anvendes til opsamling at relevante problemstillinger, som der skal findes en løsning på. Der er tale om ét dynamisk dokument, som administreres af datavask projektgruppen. Datavask statusrapport: Løbende statusrapport på fremdrift, identificerede problemstillinger etc. Målgruppen er i første omgang internt i GST og ift. projektlederforum. - 9 af 18 -

10 3. Strategi for datavask 3.1 Overordnet strategi Det er en overordnet strategisk målsætning, at basere dataharmoniseringen på fejlretning i de hidtidige kilderegistre efter at disse er tilføjet BFE-nummer som fælles ejendomsidentifikation. Herved opnås en høj grad af sikkerhed for opretholdelse af synkroniserede grunddata på skæringsdatoen i 2015, når data overføres til fremtidig drift i Matriklen. Samtidig sikres den for historikken nødvendige sporbarhed i ændringsdata på begge sider af skæringsdatoen. Endelig vil BFE-nummer være den væsentligste hovedidentifikation ved synkronisering af ESR i paralleldrift perioden efter skæringsdatoen. Dataharmoniseringen sker for alle ejendomstyper ved samkøring af tingbogsdata fra TLR med CSC som driftsleverandør, ESR-data fra KL/KOMBIT med KMD som driftsleverandør og matrikeldata fra GST med henblik på unik identifikation af Bestemt Fast Ejendom det vil sige: - samhørende jordstykker med fælles SFE-nummer (inkl. samejede bygninger) - ejerlejligheder og - bygninger på fremmed grund (BPFG). 3.2 Strategi for samlet fast ejendom Manglende eller forvekslede SFE-numre i Tingbogen SFE-nr. mangler helt ved ca. 21% af Tingbogens matrikelbetegnelser. Der mangler således en sikker matchning ift. Matriklens SFE-numre. SFE-nummer match skal anvendes ved tildeling af BFE-nummer til jordstykker, hvorfor det er vigtigt at få dette match kompletteret. Der er her tale om både manglende SFE-nummer, tastefejl og om forveksling af SFEnumre. Det forventes, at der maskinelt på baggrund af Matriklens sammenhæng mellem Samlet Fast Ejendom og Jordstykker kan tildeles SFE-numre og senere BFE-numre i Tingbogen. Dette ud fra udtræk fra Matriklen af [SFE-nr., landsejerlavskode, matr.nr.]. Restgruppen med enkeltstående fejl eksempelvis forvekslede matrikelnumre forventes løst ved fejlretning af data i Tingbogen eller Matriklen afhængig af fejlens karakter. Såfremt fejl i Tingbogen ikke kan oprettes af formelle grunde, markeres SFE-nummeret eller BFE-nummeret i Tingbogen som en ejendom, der ikke er i overensstemmelse med Matriklen. En långiver, som skal have pantesikkerhed i BFEnummeret opnår herved mulighed for at kræve uoverensstemmelsen afhjulpet som vilkår for udbetaling af lånet. Verificering af SFE-numre i ESR. ESR indeholder SFE-numre, men det er hidtil ikke verificeret ved samkørsel med data fra Matriklen, om SFE-numre er implementeret fuldstændigt og korrekt i ESR. Det er hensigtsmæssigt at implementere SFE-nummer systematisk i både Tingbog og ESR, idet SFE-nummeret med senere opgradering til BFE-nummer vil udgøre den fælles og gennemgående ejendomsidentifikation for Bestemt Fast Ejendom af 18 -

11 Maskinel validering af SFE-numre i ESR på baggrund af Matriklens oplysninger. Eventuelle fejl forventes løst gennem tilretninger i ESR, jf. afsnit Strategi for ejerlejligheder BFE-nummer for alle moderejendomme med reference til BFE-nummer for de under moderejendommen henhørende ejerlejligheder implementeres i hhv. Tingbog og ESR. Ud fra denne registrering vil det være muligt systematisk at afdække enhver forskel mellem basisregistrenes registrering af de til ejerlejlighederne hørende data for tinglyst areal, fordelingstal-nævner og fordelingstal-tæller. Det vil ligeledes være muligt at vurdere, om fejlretning skal ske i Tingbogen og/eller i ESR. Når de forskellige usikkerheder med hensyn til antal (ægte) ejerlejligheder er elimineret ved samkøring af ejerlejlighederne i ESR med Tingbogens ejerlejligheder, skønnes det muligt at afstemme antallet af ejerlejligheder præcist i forbindelse med den offentlige ejendomsvurdering pr og Moderejendomme som består af flere samlede faste ejendomme Knap 800 moderejendomme består af flere samlede faste ejendomme. Disse samlede faste ejendomme burde have været sammenlagt matrikulært før anmeldelse af ejerlejlighedsopdelingen. Ifølge TLR anses disse moderejendomme allerede for at være de facto sammenlagt. Modellen er stridende mod den aftalte fremtidige ejendomsdatamodel og skal derfor håndteres inden implementering af ejerlejligheder i Matriklen. TLR udsteder de nødvendige dommerattester til ex officio sammenlægning af matrikelnumrene. Der skal derudover tages principiel stilling til, hvilke øvrige betingelser der skal opfyldes før matrikulær sammenlægning. Opretning sker ved notering i matriklen om, at de pågældende matrikelnumre i forening udgør én samlet fast ejendom. Praktiserende Landinspektørers Forening har tilsluttet sig, at sammenlægningerne kan gennemføres internt i GST. Alternativt vil opgaven blive givet i udbud. Manglende eller fejlagtige fordelingstal Fordelingstal findes både i Tingbogen (som har ansvaret herfor) og i ESR. I pilotprojektet fandt man ejerlejligheder, som helt mangler fordelingstal i Tingbogen eller hvor disse er fejlagtige. SKAT (og tidligere de kommunale vurderingssekretariater) har hjemmel i vurderingslovens 16 A til i særlige tilfælde at registrere et andet fordelingstal end det tinglyste til brug ved fordeling af den for moderejendommen fastsatte samlede grundværdi på de enkelte ejerlejligheder. Det er ukendt, i hvilket omfang bestemmelsen i vurderingslovens 16 A er blevet anvendt i praksis af 18 -

12 TLR tildeler før 1. oktober 2013 de manglende fordelingstal til ejerlejligheder, således at disse tilsammen udgør 100 % ift. den enkelte moderejendom. De af kommunerne registrerede fordelingstal udtrækkes fra ESR og sammenholdes med fordelingstal fra Tingbogen. Afvigelser fx fordi beliggenhedskommunen har registreret et andet fordelingstal end det tinglyste i medfør af vurderingslovens 16 A, sidste pkt. vil fremgå af fejllisten over fordelingstal, som GST fremsender til TLR. TLR sammenligner fejllisten med det dokument, hvori de tinglyste fordelingstal er anmeldt og registrerer om nødvendigt efter samråd med SKAT det til tinglysning anmeldte fordelingstal i Tingbogen. Det er Tingbogens fordelingstal, som danner grundlag for de autoritative fordelingstal i forbindelse med ejerlejligheders registrering som bestemte faste ejendomme i Matriklen. SKAT vil derfor efter migreringstidspunktet kunne udsøge alle (vurderings)fordelingstal fastsat i medfør af vurderingslovens 16 A ved at sammenligne Matriklens fordelingstal med det tilsvarende i ESR. Ejerlejlighedsantal i Tingbog, ESR og BBR Der mangler i forhold til Tingbogen ca ejerlejligheder i BBR-Ejerskab, som blev anvendt i pilotprojektet. Fejllisten er videregivet til MBBL, der vil analysere mulige fremgangsmåder, som forelægges relevante parter. I datavasksammenhæng foretages der ikke videre i den anledning. Bl.a. derfor har det ikke i pilotprojektet været muligt at afstemme antallet af ejerlejligheder i Tingbogen præcist. ESR forventes oprettet bedst muligt af kommunerne i tiden op til skæringsdatoen for den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. oktober 2013 og 1. oktober Det forventes at være muligt at afstemme antallet af ejerlejligheder i ESR med antallet i Tingbogen, når dataudtræk foretages ved vurderingsterminen. Uægte ejerlejligheder Der er p.t. i Tingbogen bolig-/erhvervsenheder, som er solgt i ideelle anpartskonstruktioner eller timeshare og registreret som ejerlejligheder, selv om bygningerne ikke er omfattet af lov om ejerlejligheder. Det er ifølge TLR ikke muligt at omregistrere disse enheder i Tingbogen som underblad for ideelle anparter. TLR har til GST leveret en fuldstændig liste over de uægte ejerlejligheder, således at disse maskinelt kan holdes ude af datavasken og migreringen til Matriklen. Restgruppen Såfremt der på migreringstidspunktet mod forventning findes ejerlejligheder i Tingbogen, som ikke kan migreres til Matriklen, markeres ejerlejligheden i Tingbogen som en ejendom, der ikke er i overensstemmelse med Matriklen. 3.4 Strategi for bygninger på fremmed grund Det vurderes, at der er registreret (og i overvejende grad stedfæstet via adgangspunkt) ca BPFG i ESR og ca BPFG i Tingbog. Fællesmængden er ukendt. Derfor opfattes ESR som primær master i forhold til Tingbog, og der migreres kun BPFG til Matriklen med BFE af 18 -

13 nummer fra ESR. Alle stedfæstede BPFG i ESR påføres forinden unik BFE-nummer. Eventuelle ikke-stedfæstede BPFG i ESR søges stedfæstet via beliggenhedskommunen og derefter påført BFE-nummer. Identiske BPFG i Tingbog påføres BFE-nummer fra ESR, når identiteten er konstateret. Identificerede BPFG i Tingbog, som ikke findes i ESR, oprettes i ESR med unik BFEnummer, som derefter påføres bygningen i Tingbog. Kommunernes igangværende arbejde med geokodning af BBR s bygninger forventes at kunne understøtte identifikationen af BPFG såvel fra ESR som fra Tingbogen. Geokodningen forventes at være afsluttet i rimelig kvalitet inden implementeringstidspunktet. Målsætningen er at opnå maskinel identifikation af flest mulig af Tingbogens ca BPFG med tilhørende match til BPFG i ESR. I det omfang maskinel identifikation ikke kan opnås, anvendes manuel identifikation med bistand fra beliggenhedskommunen og understøttet af kommunens arbejde med geokodningen. Restgruppen kan eventuelt stedfæstes via et udbud som tjenesteydelse eller forblive parkeret i Tingbog uden BFE-nummer indtil en tinglysningshændelse måtte give anledning til identifikation og stedfæstelse af bygningen. Det skal herudover sikres, at der ikke kan opstå nye BPFG i Tingbog, som ikke i forvejen er registreret med BFE-nummer i Matriklen. Match af BPFG i hhv. Tingbog og ESR via grund og ejerregistrering Der er ikke en entydig identifikation af BPFG mellem de to registre Tingbog og ESR - som begge i dag indeholder stamoplysninger om BPFG. Tingbogen indeholder ikke adresser på BPFG. Ved dataudtræk medleveres ejeroplysninger for BPFG fra både Tingbog og ESR med henblik på maskinel identifikation af flest mulige BPFG. Hvor der kun ligger én BPFG pr. matrikelnummer i både Tingbogen og i ESR forventes BPFG i Tingbogen og i ESR identificeret via samhørende værdier af landsejerlavskode og matrikelnummer og derefter tilføjet bl.a. kommunekode og ejendomsnummer, hvorved der kan skabes forbindelse mellem Tingbog og ESR/BBR. Der kvalitetssikres om muligt på oplysninger om nuværende og tidligere ejere. Hvor der ligger flere BPFG pr. matrikelnummer, må der søges match på ejers CPR- /CVR-nummer eller navn. Desuden kan ældste tinglysningsdato i nogle tilfælde sammenlignes med bygningens opførelsesår ifølge BBR. Metoden er i pilotprojektet forsøgt afprøvet på foreliggende ejeroplysninger for BPFG i Frederikshavns Kommune, men samkøring mislykkedes på grund af mange tilfælde af multible værdier. Det forventes dog at være muligt at udvikle en supplerende applikation, som kan eliminere fejlen og samtidig identificere gruppen af BPFG, som indeholder sådanne multible værdier af 18 -

14 Fjernelse af BPFG dubletter i Tingbog Tingbogsudtrækket til pilotprojektet indeholder ca rækker, men heraf er et stort antal formentlig dubletværdier. En foreløbig analyse af mulige dubletværdier indikerer, at bestanden af BPFG i Tingbogen udgør ca unikke bygninger. TLR har dog rejst spørgsmål ved denne delkonklusion og peget på, at mange af de bygningsblade lige så vel kan vedrøre til- og ombygninger af den på grunden værende bygning, idet TLR tildeler nyt bygningsblad til tilbygninger og ved væsentlige ombygninger. Såfremt TLR s vurdering viser sig at være rigtig, vil den aftalte, fremtidige datamodel for Matriklen være udfordret på dette punkt. Dette gælder også, selv om der kun findes få tilfælde med særskilt registrering af tilbygninger. Dette forhold skal analyseres nærmere under datavasken. Først når en sådan detailanalyse er gennemført, vil det være muligt at udpege en mere præcis løsningsmodel hertil. Identifikation af BPFG i Tingbog med multible værdier Det er uafklaret, hvordan der i Tingbog kan ske sikker identifikation af den del af ca BPFG, som ligger på samme matrikelnummer (eller på umatrikuleret areal) som andre BPFG og som ikke har entydig match på ejers CPR-nummer mv. Det undersøges manuelt, ved hjælp af bygningsoplysninger fra fx BBR, ortofoto, opslag i byggesagsarkiv og/eller Tingbog, om der med rimelig sikkerhed kan skabes match mellem ESR og Tingbog. Det aftales med KL, i hvilket omfang kommunerne inden for rammerne af businesscasen kan bistå med den manuelle del af bygningsidentifikationen. En vidtgående komplettering tjener dels hensyn til samspillet mellem Matriklen, Tingbogen og Ejerfortegnelsen, dels identifikation af et ukendt antal BPFG i Tingbogen, som ikke er registreret i ESR. Identifikation og tildeling af BFE-nummer til bygninger i BBR, som er BPFG Bygninger m.m. i BBR, som udgør en BPFG, skal identificeres med det tilhørende BFEnummer. Dette er en forudsætning for sammenhængende og harmoniserede ejendomsdata. De fleste bygninger kan matches maskinelt via ESR, hvor der er match på kommunekode, ejendomsnummer og adresse. Det aftales med KL, i hvilket omfang kommunerne kan bistå med den manuelle del af bygningsidentifikationen. Kommunerne har egeninteresse i en vidtgående identifikation af hensyn til det fremtidige samspil mellem BBR, Matriklen og Ejerfortegnelsen. GST stiller resultaterne af samkøringen af dataudtræk pr. 1. oktober 2013 og 1. oktober 2014 til rådighed for MBBL og KL/KOMBIT til brug ved BBR-myndighedernes opdatering af BBR med BFE-nummer på BPFG af 18 -

15 4. Hovedtidsplan 4.1 Oversigt Figur 2. Datavaskstrategi Hovedtidsplan. Ovenstående ganttdiagram er et udkast etableret på baggrund af bl.a. nedenstående beskrivelser. Planen tilpasses og kvalitetssikres løbende af GST i takt med tilblivelsen af datavask-detailplanerne. 4.2 Hovedopgaver Pilotprojekt Pilotprojektets overordnede formål er at belyse omfang, kompleksitet og mulige metodevalg ved den efterfølgende datavaskopgave. Udgangspunktet for pilotprojektet er analyser af sammenstillede landsdækkende udtræk af de fire registre Tingbog (kun stamdata), ESR, BBR og Matriklen. Udtræksdata blev leveret 14. marts 2013 og analysearbejdet er stort set afsluttet. Pilotprojektets resultater er indarbejdet i dette dokument. Testudtræk fra KMD er leveret 16. september 2013 med henblik på kvalitetssikring af det totale KMD-udtræk pr. 1. oktober Testudtrækket er med enkelte rettelser godkendt af GST 20. september Datavask Samlet fast ejendom Påbegyndes af GST som det første i oktober 2013, når udtræksdata pr. 1. oktober 2013 fra ESR er indlæst i analysedatabasen sammen med en pr. 30. september 2013 frossen kopi af Matrikelregistret. Fejllister, som bør oprettes i ESR af hensyn til paralleldrift af ESR, sendes til KOMBIT til eventuel videre foranstaltning. Samtidig sender GST kopi af fejllisterne til KMD- Odense til orientering. Såfremt der skal foretages forbedring af datakvaliteten i ESR aftaler KOMBIT dette med beliggenhedskommunen og KMD. Fejllister, som skal oprettes i Matriklen, behandles af GST-Ajourføring-Ejendomme. Analysearbejdet forventes afsluttet i oktober af 18 -

16 4.2.3 Planlægning af nummerserier for BFE-nummer Efter det oplyste agter SKAT i forbindelse med den offentlige ejendomsvurdering fremadrettet at anvende samme datastruktur med BFE-nummer, som Matriklen. SKAT varetager desuden den for samvurdering af flere forskellige BFE-numre nødvendige registrering. Det er sund databaseteknologi, ikke at lade nøgler være informationsbærende. Derfor anbefaler GST principielt, at BFE-nummeret etableres som et unikt fortløbende "selvstændigt" tal uden "skjult" mening indlejret. En sådan mulig løsning er beskrevet i afsnittet Neutral nummerserie nedenfor. Men en anden løsning med indbygget kommunekode og ejendomsnummer har indgået i overvejelserne og er derfor også beskrevet nedenfor. Neutral nummerserie Matriklens nuværende SFE-nummer forventes opgraderet til at være BFE-nummer, når forholdet til eventuelle BPFG på den samlede faste ejendom er afklaret. Den nuværende SFE-nummerserie i Matriklen lå pr. 5. juli 2013 i intervallet fra til (højeste værdi). Nummerserien øges forløbende med +1 for hver ny ejendom. Initialtildeling af BFE-nummer til ejerlejligheder og BPFG i ESR og Tingbog skal derfor foretages i nummerserier, som ikke konflikter med eksisterende SFE-numre i Matriklen. Desuden skal det sikres, at BFE-nummerserien er tilstrækkelig rummelig til formålet. Det ses let, at det vil være muligt at indplacere alle på implementeringstidspunktet eksisterende ejerlejligheder i intervallet fra til og alle eksisterende BPFG i intervallet fra til Efter implementeringstidspunktet vil tilvæksten i den eksisterende nummerserie fra og opefter derfor kunne fortsættes uændret uanset ejendomstype. Kontinuitet bagudrettet sikres enten ved i en overgangsperiode efter implementeringstidspunktet at tilføje kommunekode og ejendomsnummer som attribut i Matriklen eller ved at danne en varig konverteringstabel, som ved forespørgsel på BFE-nummer returnerer det ejendomsnummer, som ejendommen henhørte under i ESR før implementeringen. Nummerserier med indbygget kommunekode og gamle ESR-ejendomsnumre Kommunale repræsentanter har fremsat ønske om, at ESR s ejendomsnummer kommer til at indgå i BFE-nummeret for de på implementeringstidspunktet eksisterende bestemte faste ejendomme af hensyn til kontinuiteten i forhold til ældre IT-systemer, fysiske arkivsystemer mv. som hidtil har fungeret i samspil med ESR. En mulig løsning kunne være at benytte det 10-cifrede KomEjdNummer 5 som BFEnummer. Det må i den forbindelse sikres, at rummeligheden er tilstrækkelig indenfor den enkelte kommune. Her kan det være et problem, at 6 kommunekoder kun afviger fra den foranstillede kommunekode med tallet 1. Det vurderes foreløbigt, at det 10-cifrede KomEjdNummer med eventuelt nødvendige tilpasninger af kommunekoden for 6 kommuner vil være anvendeligt som BFE-nummer til dette formål. Løsningen vil dog ikke være konsistent over tid, dels fordi der ikke dannes nye ejendomsnumre efter implementeringstidspunktet, dels fordi BFEnummeret som stabil nøgle ikke kan ændres, når der fx gennemføres ændringer i en 5 Er 10-cifret og fremkommer ved sammenstilling af ESR s kommunekode på de tre forreste pladser efterstillet med nødvendige nuller og ESR-ejendomsnummeret af 18 -

17 kommunegrænse. Desuden ville Matriklens nummergenerator skulle udvikles til at kunne holde styr på 99 forskellige nummerserier, som ikke må kunne komme i konflikt med hinanden, hvilket næppe er holdbar i længden. Detailplanlægning af nummerserier gennemføres senere af GST, hvorefter styregruppen for Matriklens udvidelse og programstyregruppen forelægges et særskilt beslutningsoplæg om metodevalget Datavask Ejerlejlighed Dataudtræk fra Tingbog og ESR foretages pr. 1. oktober Udtræksrutiner gemmes hos leverandørerne til senere iterationer. TLR har oplyst, at det igangværende arbejde med at registrere fordelingstal på ejerlejligheder uden tinglyst fordelingstal forventes afsluttet inden Analysen påbegyndes af GST ca. 1. november 2013 og følger samme spor, som med succes er fastlagt under pilotprojektet. Der skal dog udvikles nye rutiner til én til én sammenligning af ejerlejlighedernes tinglyste fordelingstal, således som disse er registreret af TLR i Tingbog og af beliggenhedskommunen i ESR. Fejllister sendes løbende til TLR og efter eventuel behov til KL/KOMBIT med kopi til KMD-Odense. Fuldstændig analyse kan først gennemføres, når BFE-nummer for alle moderejendomme med reference til BFE-nummer for de under moderejendommen henhørende ejerlejligheder er implementeret i hhv. Tingbog og ESR/BBR, jf. afsnit 3.3. Status for dette arbejde er p.t. ukendt Datavask Bygning på fremmed grund Dataudtræk fra Tingbog og ESR foretages første gang pr. 1. oktober Udtræksrutiner gemmes hos leverandørerne til senere iterationer. Analysen påbegyndes af GST ca. 1. december 2013 og følger indledningsvis samme spor, som udviklet under pilotprojektet. Den maskinelle del af datavasken forventes afsluttet inden sommerferien Den manuelle del forventes at pågå løbende indtil migreringstidspunktet Migrering Samlet fast ejendom Data findes i matriklen i forvejen og skal ikke migreres. SFE-numre skal opgraderes til at være BFE-numre og der skal samtidig etableres henvisning fra hvert enkelt af disse BFE-numre til eventuelle BPFG, som er påført på det pågældende SFE-nummer som henvisningsnummer. Denne del af migreringen må derfor følge samme fremdrift, som datavasken nævnt under Sagsakter skal ikke migreres, da de findes i matrikelarkivet i forvejen Migrering Ejerlejlighed Forventes at kunne gennemføres problemfrit fra Tingbogen i april 2015, når de under nævnte forudsætninger er opfyldt. Det er herved forudsat, at tinglysningens sagsakter (ejerlejlighedsfortegnelser og ejerlejlighedskort m.v.) ikke migreres fra Tinglysningssystemet. TLR har således også efter migreringstidspunktet ansvaret for arkivalier vedrørende ejerlejligheder, som er dannet før migreringstidspunktet af 18 -

18 4.2.8 Migrering Bygning på fremmed grund Det forudsættes, at kommunernes og tinglysningens eventuelle sagsakter vedr. BPFG ikke migreres fra Tinglysningssystemet. De hidtidige registeransvarlige har således også efter migreringstidspunktet ansvaret for arkivalier vedrørende BPFG, som er dannet før migreringstidspunktet. Afventer i øvrigt resultaterne af den maskinelle del af datavasken, jf. afsnit af 18 -

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 5 - Processer ift. ejendomsvurdering

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Dokumentets metadata: Projektnavn: Ejendomstyper i ESR Projektejer: Thomas Christiansen Projektfase: 2 - Analyse & Plan

Læs mere

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Løsningsarkitektur Ejerfortegnelsen

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed Aftale under økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal moderniseres og forenkles Sagsgange skal simplificeres Grunddata skal være bredt tilgængelige

Læs mere

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Grunddataprogrammet Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata 1 Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Version: 0.5 Status: Godkendt 2 Versionshistorik Version Dato Status Bemærkninger 0.1

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 2: Processer ift. ejerskifte

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed KOMBIT kommunedage 1.-3. juni 2015 3 Aftalen en del af Økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal forenkles Grundregistrering som et

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 1 - Processer ift. ejendomsdannelse

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Der blev afholdt i alt 8 møder med følgende leverandører: KMD, EG, IBM, CGI, CSC, Netcompany, European Dynamics og Systematic.

Der blev afholdt i alt 8 møder med følgende leverandører: KMD, EG, IBM, CGI, CSC, Netcompany, European Dynamics og Systematic. OPSUMMERING AF TEKNISK DIALOG Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystemet Teknisk dialogmøder med leverandører 1. Indledning I uge 51 2014 afholdt KOMBIT tekniske dialogmøder omkring det kommende udbud af

Læs mere

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Overordnet tidslinje for BBR & DAR Nyt BBR i produktion Flere nye versioner Udbud BBR

Læs mere

Kirkeministeriet tilkendegav ultimo juni, overfor projektgruppen, at der var problemer i forhold til visse af de leverede SLS-uddata.

Kirkeministeriet tilkendegav ultimo juni, overfor projektgruppen, at der var problemer i forhold til visse af de leverede SLS-uddata. Bilag 16 - Page 1 of 1 Kirkeministeriet Frederiksholms Kanal 21 1015 København K Finansministeriet Christiansborg Slotsplads 1 DK-1218 København K Tlf. (+45) 33 92 33 33 Fax (+45) 33 32 80 30 E-post fm@fm.dk

Læs mere

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik Agenda 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik 3) Selvbetjeningsløsninger hvor går de hen? 4) Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overblik

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem INFORMATIONSMØDE 2.DEC Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem Dagsorden Velkommen Ved Leverandørchef Jesper Bo Seidler Intro til projekt Ejendomsskat og Ejendomsbidrag Ved Projektleder Sanne Mi Poulsen

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Tinglysningsretten. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE. nr.

Tinglysningsretten. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE. nr. Tinglysningsretten Notat om opfølgning på brugerundersøgelsen af Tinglysningsretten 2014. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE.

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Navn: CPR/CVR-nr.: Ikke registreret i DK: Har fuldmagtsgiver hverken et cpr- eller cvr-nummer skal Ikke registreret i DK markeres.

Navn: CPR/CVR-nr.: Ikke registreret i DK: Har fuldmagtsgiver hverken et cpr- eller cvr-nummer skal Ikke registreret i DK markeres. *ETLTB0001* *ETLTB0001* Fuldmagt til brug for tinglysning (Fast ejendom) Fuldmagten skal udfyldes maskinelt. Fuldmagtsgiver: CPR/CVR-nr.: Ikke registreret i DK: Telefon: Email: Har fuldmagtsgiver hverken

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Ishøj Kommune

BBR-tilsynsrapport for Ishøj Kommune BBR-tilsynsrapport for Ishøj Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 2010, j.nr. 10/01354 BBR-tilsynsrapport for Ishøj kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Ishøj kommune... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA

EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har ansvaret for en række opgaver inden for by- og boligområdet, udvikling af landdistrikter og bedre informationer

Læs mere

Notat. Anbefalinger fra kvalitetsgruppen juni 2014 BILAG 3. Sagsfremstilling til Punkt 2.a Datakvalitet

Notat. Anbefalinger fra kvalitetsgruppen juni 2014 BILAG 3. Sagsfremstilling til Punkt 2.a Datakvalitet Notat BILAG 3 Dok. ansvarlig: HHO Sekretær: Sagsnr.: 2007-143 Doknr: d2014-7796-5.0 12-06-2014 Anbefalinger fra kvalitetsgruppen juni 2014 Sagsfremstilling til Punkt 2.a Datakvalitet Sagsfremstilling Direktørgruppen

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Digital Tinglysning Vejledning til Servitut Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste, for at sikre,

Læs mere

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk 15. december 2011 Vejdirektoratet Forprojekt Digitalt Vejnet Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Sag 09/02655 /mli - mli@ebst.dk NB pr. 20-12-2011 ny adresse: mli@mbbl.dk Erhvervs-

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation med DataHub'en i elmarkedet 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal i følge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20.

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

Governance for standardisering. trafikdata. Dato 22. august 2014 Sagsbehandler Hans Jørgen Larsen. Telefon 3341 3336 Dokument 14/04174-4 Side 1/18

Governance for standardisering. trafikdata. Dato 22. august 2014 Sagsbehandler Hans Jørgen Larsen. Telefon 3341 3336 Dokument 14/04174-4 Side 1/18 Governance for standardisering af vej- og trafikdata Dato 22. august 2014 Sagsbehandler Hans Jørgen Larsen Mail hjl@vd.dk Telefon 3341 3336 Dokument 14/04174-4 Side 1/18 Guldalderen 12 2640 Hedehusene

Læs mere

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Grunddata som kilde til vækst og innovation Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Agenda 1. Data som driver for vækst og velfærd 2. Det offentliges initiativer på

Læs mere

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Fælles teststrategi MBBL-REF: 2012-3566 Version: 1.0 Status: Godkendt af styregruppen

Læs mere

Implementering og registrering af ejerlejligheder i fremtidens Matrikel

Implementering og registrering af ejerlejligheder i fremtidens Matrikel Implementering og registrering af ejerlejligheder i fremtidens Matrikel - Et nødvendigt skridt mod en mere effektiv og moderne ejendomsregistrering Jon Vestergaard Jacobsen og Afgangsspeciale 2012, landinspektøruddannelsens

Læs mere

Drejebog 2A: Datavask

Drejebog 2A: Datavask FÆLLES BIBLIOTEKSSYSTEM Drejebog 2A: Datavask Version af 26.11.2014 1. Indhold 1. Indhold 2. Indledning 3. Datavask generelle anbefalinger 4. Datavask 5. Afslutning 2. Indledning KOMBIT udarbejder og udsender

Læs mere

Geokodning af BBR-data. Integration i den kommunale sagsbehandling. Gevinster. Sten Frandsen

Geokodning af BBR-data. Integration i den kommunale sagsbehandling. Gevinster. Sten Frandsen Geokodning af BBR-data Integration i den kommunale sagsbehandling Gevinster Sten Frandsen Teknisk Assistent Kortteknikker GIS-medarbejder 1989 Odense Tekniske Skole 1990 GeoMasters / Kampsax 1997 Nyborg

Læs mere

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og formål... 3 Systemets indhold... 3 1. Opslag via adresse... 4 2. Informationer fra ejendomsregistrene... 5 3. Vurdering af bevaringsværdi... 6 4. Fotos...

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 4 - Processer ift. Kommunal

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0243 UL/bib. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. Poul Erik Bech A/S Godthåbsvej 117 2000 Frederiksberg

Klagerne. J.nr. 2011-0243 UL/bib. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. Poul Erik Bech A/S Godthåbsvej 117 2000 Frederiksberg 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Poul Erik Bech A/S Godthåbsvej 117 2000 Frederiksberg Nævnet har modtaget klagen den 14. november 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede,

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Sammenlægning, udstykning, ejerlejlighedsopdeling

Ejendomsforeningen Danmark. Sammenlægning, udstykning, ejerlejlighedsopdeling Ejendomsforeningen Danmark Sammenlægning, udstykning, ejerlejlighedsopdeling Baggrund Lars Astrup-Hansen 35 år Landinspektør fra Aalborg Universitet 2005, beskikkelse 2008 Ansat i privat praksis i Hørsholm

Læs mere

Det lejeretlige ejendomsbegreb

Det lejeretlige ejendomsbegreb Dansk Selskab for Boligret den 13. november 2013 Det lejeretlige ejendomsbegreb v/advokat Katja Paludan og advokat Anne Louise Husen Udstykningslovens 2 Ved en samlet fast ejendom forstås i denne lov 1)

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5 SOLRØD KOMMUNE ESDH Projektorganisation Bilag 5 April 2007 Vejledning Dette bilag beskriver projektorganisationen og skal suppleres af leverandøren på basis af nedenstående: 1.1 Projektorganisation Bilaget

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Endeligt Skøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.3

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Endeligt Skøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.3 Digital Tinglysning Vejledning til Endeligt Skøde Udgivet. septemer 200 version.3 Inden du starter (/2) Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du enytte følgende tjekliste for at sikre,

Læs mere

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed På vej mod endnu bedre adresser Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed Juni 2013 Gør gode adresser bedre Danmark er et af de lande, der har de bedste adresser. Det har kommunerne som adressemyndighed

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS integration BRUGERMANUAL Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GS GIS-OIS integration Brugermanual Software manual Udgave: 1 Dato: 20-05-2008

Læs mere

Funktionsanalyse af ESR. AS-IS Analyse

Funktionsanalyse af ESR. AS-IS Analyse Funktionsanalyse ESR AS-IS Analyse Funktionsanalyse af ESR. Dokumentets metadata Projektnavn: Funktionsanalyse ESR Projektejer: Projektfase: Arbejdspakke: Produkt: Forfatter: Version: 1.0 Status: Thomas

Læs mere

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter?

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter? UDBUD AF BYGGESAGSSYSTEM OFFENTLIGT UDBUD, OFFENTLIGGJORT DEN 3. JULI 2015. SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 (17/08/2015) NR. 1. 2. REFERENCE SPØRGSMÅL SVAR Bilag 1. Krav 9 Bilag 1. Krav 17 Er det muligt at få

Læs mere

Referat for 7. møde i GeoDanmark Produktionsforum. Tid og Sted. Deltagere. 1. Velkomst og forventninger til dagen

Referat for 7. møde i GeoDanmark Produktionsforum. Tid og Sted. Deltagere. 1. Velkomst og forventninger til dagen GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: xxxx xxxx e-mail: catje@gst.dk ref: : Catrine Jensen Referat for 7. møde i GeoDanmark Produktionsforum 24. marts

Læs mere

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet.

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet. 1 /bilag Justitsministeriet. København, den 18. maj 2009. 149 a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte digitaliseringen af tinglysningen, idet der er indgået en tillægsaftale

Læs mere

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen og samspillet mellem

Læs mere

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Julemøde i Vest 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Konsolidering i de autoritative registre Grunde i matriklen incl. ejerlejligheder og bygninger på lejet grund Præmatrikel Bygninger i

Læs mere

Monopolbrudsprogrammet. Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune

Monopolbrudsprogrammet. Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune Monopolbrudsprogrammet Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune 1 Programleder, MPP Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Direkte Telefon: 7259 6858 Mobilnummer: 7259 6858 E-mail:

Læs mere

Stedfæstelsen af servitutter

Stedfæstelsen af servitutter Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del Bilag 30 Offentligt Stedfæstelsen af servitutter et digitaliseringsprojekt i kritisk afvigelse INTRODUKTION Med Lov 539 af 08-06-2006 om ændring af lov om tinglysning (TL)

Læs mere

REGULATIV BOLIGPORTAL

REGULATIV BOLIGPORTAL REGULATIV BOLIGPORTAL SIDE 3 l 8 Regulativ om boligportalen I medfør af lov om almene boliger m.v. 64, stk. 1, jf. 94, nr. 5, og 95, stk. 1 og bekendtgørelse nr. 1307 af 18. december 2009 om drift af

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Knud Pedersen Jernbanegade 20 4690 Haslev Nævnet har modtaget klagen den 28. januar 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over videregivelsesreglerne

Bilag 1: Oversigt over videregivelsesreglerne Bilag 1: Oversigt over videregivelsesreglerne Side 2 af 6 Oversigt over videregivelsesreglerne De registre, der videregives oplysninger fra gennem OIS, indeholder i vidt omfang personoplysninger. Ved personoplysninger

Læs mere

Digital Tinglysning. Vejledning til Endelig bodeling. Udgivet 10. februar 2010 version 1.0

Digital Tinglysning. Vejledning til Endelig bodeling. Udgivet 10. februar 2010 version 1.0 Digital Tinglysning Vejledning til Endelig odeling Udgivet 0. feruar 200 version.0 Vejledning Endelig odeling v.0, 0. feruar 200 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur

Adresseprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning.

Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning. idq MDM Edition Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning. Hvad er Master Data Management? Master Data

Læs mere

Overblik over fejl og mangler i BBR

Overblik over fejl og mangler i BBR Overblik over fejl og mangler i BBR Maj 2007 1 Indledning I Rigsrevisionens beretning nr.10 / 2003 kritiseres økonomi- og erhvervsministeren for ikke at have tilvejebragt et tilstrækkeligt overblik over

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

Praktiserende Landinspektørers Forening. Fremtidens matrikulære sagsgang. minimaks og MIA

Praktiserende Landinspektørers Forening. Fremtidens matrikulære sagsgang. minimaks og MIA Praktiserende Landinspektørers Forening Fremtidens matrikulære sagsgang minimaks og MIA 02 Fremtidens matrikulære sagsgang minimaks og MIA Om minimaks og MIA minimaks er Kort & Matrikelstyrelsens nye matrikulære

Læs mere

Kort og godt om test af arkiveringsversioner

Kort og godt om test af arkiveringsversioner Kort og godt om test af arkiveringsversioner Data og dokumenter fra den offentlige forvaltnings it-systemer, som skal bevares for eftertiden, skal afleveres til arkiv i form af arkiveringsversioner. Arkiveringsversioner

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Side 1 af 9 21. januar 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør)

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Auktionsskøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.2

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Auktionsskøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.2 Digital Tinglysning Vejledning til Auktionsskøde Udgivet 1. septemer 2010 version 1.2 Inden du starter (1/2) Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du enytte følgende tjekliste for at

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Ad 3. Opsamling fra referat fra 29. møde (beslutningspunkt) Ingen kommentarer

Ad 3. Opsamling fra referat fra 29. møde (beslutningspunkt) Ingen kommentarer Referat Specifikationssekretariatet GST/DAB Rentemestervej 8 2450 København NV Tlf.: 72 54 50 89 www.fotdanmark.dk e-mail: kft@gst.dk 30. møde i FOT Specifikationsforum den 21. november 2013, kl. 10:00-15:00

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune

BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 12. august 2008, j.nr. 08/00535 BBR-tilsynsrapport for Århus kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Århus kommune... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

Engrosmodellen. Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1

Engrosmodellen. Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1 Engrosmodellen Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1 Hvad skal vi opnå med udsættelsen af projektet! At implementere de nye regler omkring forsyningspligt og evt.

Læs mere

Spørgsmål og svar om brug at uskadelighedsattester, november 2013

Spørgsmål og svar om brug at uskadelighedsattester, november 2013 Hvor finder jeg ejendommens SFE-nr.?... 2 Hvad kan der dispenseres for i tinglysningsbekendtgørelsens 46, stk. 1?... 2 Kan der dispenseres fra kravet om, at en dispensation kræver panthaversamtykke?...

Læs mere

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaet i pkt. 5 samt Underbilag 13.1 udfyldes af Tilbudsgiver.

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

Notat omkring afstemning på generalforsamling i E/F Teglholmen Waterfront

Notat omkring afstemning på generalforsamling i E/F Teglholmen Waterfront Frederiksberg 1. august 2014 Notat omkring afstemning på generalforsamling i E/F Teglholmen Waterfront Nærværende notat er udarbejdet efter henvendelse fra ejerforeningens bestyrelse. Bestyrelsen har ønsket

Læs mere