Ejendomsdataprogrammet - Datavaskstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendomsdataprogrammet - Datavaskstrategi"

Transkript

1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Ejendomsdataprogrammet - Datavaskstrategi Version: 1.0 Status: Godkendt af styregruppen Oprettet: 7. oktober 2013 Fil:GD1 - Fælles datavaskstrategi ver 1.0.docx

2 Dokument historie Version Dato Beskrivelse Initialer Skabelon oprettet på baggrund af møde hos GST samme dag Udkast til indhold indarbejdet med udgangspunkt i Datavask_metodestrategi_ver_ Opdateret med input fra møde 1.7 med Niels Peter Jensen og Peter Snedker: Principper kortet ned til hovedstatements, beskrivelse af formål tilføjet og beskrivelse af BPFG uddybet Tilføjelser fra Niels Peter Jensen med specielt fokus på BPFG samt hovedplan Gennemarbejdet ift. rettelser. Ganttdiagram til hovedtidsplan tilføjet Justering og præcisering af diverse beskrivelser. Ganttdiagram opdateret Suppleret på baggund af kommentarer til version 0.5 fra MBBL (Udkast til v. 0.7 til projektlederforum) S&D KH S&D KH S&D KH GST NPJ S&D KH GST NPJ S&D KH GST NPJ Ændret og suppleret efter workshop afholdt GST NPJ+PS S&D KH Afsluttende bemærkninger fra Peter Lindbo Larsen, arbejdsgruppen og projektlederne er indarbejdet. NPJ Godkendt af styregruppen MBBL ALE Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORUDSÆTNINGER BAGGRUND FORMÅL GRUNDLÆGGENDE FORUDSÆTNINGER PRINCIPPER FOR DATAVASK ORGANISERING OG STRUKTUR ORGANISERING RESSOURCESTYRING DOKUMENTATION - STRUKTURERING STRATEGI FOR DATAVASK OVERORDNET STRATEGI af 18 -

3 3.2 STRATEGI FOR SAMLET FAST EJENDOM STRATEGI FOR EJERLEJLIGHEDER STRATEGI FOR BYGNINGER PÅ FREMMED GRUND HOVEDTIDSPLAN OVERSIGT HOVEDOPGAVER Pilotprojekt Datavask Samlet fast ejendom Planlægning af nummerserier for BFE-nummer Datavask Ejerlejlighed Datavask Bygning på fremmed grund Migrering Samlet fast ejendom Migrering Ejerlejlighed Migrering Bygning på fremmed grund af 18 -

4 1. Baggrund og forudsætninger 1.1 Baggrund Ejendomsdataprogrammet skal gennemføre en harmonisering af ejendomsdata fra Tingbog, ESR og BBR og for migrering af data fra disse ejendomsregistre til grunddataregistret Matriklen. Geodatastyrelsen har i henhold til delaftale 1 ansvaret for implementering af opgaven omkring migrering og harmonisering af ejendomsdata. Styregruppen for Ejendomsdataprogrammet har med Kommissorium for udarbejdelse af fælles strategi for datamigrering og konsolidering i Ejendomsdataprogrammet (datavaskstrategi) igangsat en arbejdsgruppe, som skal formulere en fælles datavaskstrategi. Geodatastyrelsen (GST) har formandsskabet for arbejdsgruppen, som tillige har deltagelse fra Kommunernes Landsforening (KL), Tinglysningsretten (TLR), Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) og SKAT. I ejendomsdataprogrammets implementeringsplan er det forudsat, at datamigreringen er gennemført succesfuldt i april 2015 som én af de strategiske forudsætninger for etablering af en afløser for Det kommunale Ejendomsregister (ESR), der skal udfases. Derfor skal alle ansvarshavende projektdeltagere aftale strategi for arbejdet med harmonisering og migrering herunder de enkelte deltageres ressourceindsats m.v. 1.2 Formål Den fælles datavaskstrategi har til formål at sikre, at der gennemføres aktiviteter, således at dataindholdet i de tre grundregistre på migreringstidspunktet lever op til målsætningen om, at data skal kunne genbruges i digitale samspil på tværs af myndigheder for at kunne understøtte det overordnede mål: Effektiv ejendomsregistrering og effektiv genbrug af harmoniserede ejendomsdata. Datavaskstrategien har til formål at fastlægge de væsentligste udfordringer i forhold til datavasken med en beskrivelse af, hvorledes disse skal gribes an i ejendomsdataprogrammet. Strategien sætter en forståelsesmæssig ramme for ejendomsdataprogrammets harmonisering af ejendomsdata og er bindeledet til den konkrete planlægning af de datavaskaktiviteter, der skal gennemføres i ejendomsdataprogrammet. Datavaskstrategien skal desuden sikre et konsistent ejendomsdatagrundlag til brug for både den kommunale og den statslige ejendomsbeskatning. 1.3 Grundlæggende forudsætninger Geodatastyrelsen foretager analyser og varetager koordineringen i forbindelse med gennemførsel af datavask af ejendomsoplysninger. KL og TLR skal (gennem deres leverandører) etablere det nødvendige grundlag for at fuldstændige udtræk fra ESR og Tingbog kan stilles til rådighed for datavaskprojektet. Dette omfatter: Et totaludtræk pr (i forbindelse med ejendomsvurderingen). Genbestillinger af udtræk baseret på samme specifikation (udtræk af friske data). Sidstnævnte skal kunne leveres hurtigst muligt efter bestilling (inden for maksimalt 20 arbejdsdage). - 4 af 18 -

5 De eksisterende registerejere har ansvaret for at bidrage til vasken ved at tilrette i de eksisterende registre i de tilfælde hvor Geodatastyrelsen eller dennes leverandør konstaterer fejl eller uoverensstemmelser. BBR skal fremover anvende Matriklens ejendomsmodel, som betyder, at BBR s nuværende ejendomsnumre skal erstattes af BFE-numre. Dette forudsætter, at grunddataprogrammet i ESR etablerer de nødvendige krydsreferencer mellem ejendomsnummer og BFE-nummer, således at BBR kan konvertere til BFE-nummer på grundlag af ESR s krydsreferencer. Konverteringen gennemføres i regi af BBR-projektet i GD 1 og omtales ikke yderligere i nærværende dokument. 1.4 Principper for datavask Overordnet set gennemføres datavasken styret af nedenstående seks hovedprincipper: 1. Prioritér sikker drift i både udviklings- og migreringsprocessen. 2. Datakvaliteten skal være kendt ved idriftsættelse i Matriklen, således at ejendomsbeskatning efter dette tidspunkt kan ske uhindret og uden senere overraskelser med inkonsistente data. 3. Successiv datavask med gradvis forbedring af datakvaliteten i nuværende registre Ansvaret for fejlrettelser under datavasken ligger hos den hidtidige registeransvarlige, hvorved også historik og den bagvedliggende dokumentation for ejendomsregistreringen videreføres efter hidtidige principper helt frem til implementeringstidspunktet. 5. Mulighed for tidligt at levere testdata i fremtidig datastruktur bl.a. af hensyn til udviklingen af Ejerfortegnelsen og nye snitflader til alle de mange andre IT-systemer, som hidtil har benyttet ESR-data. 6. I tilfælde hvor ikke det er muligt at sammenstille Matriklens ejendomsoplysninger med tingbogens skal ikke-matchede ejendomme markeres i såvel Matrikel som Tingbog De enkelte faste ejendomme etableres i Matriklen ud fra følgende principper: Samlet fast ejendom: Master for disse ejendomme er i dag Matriklen og det vil det også være fremadrettet. Datavasken går her ud på, at alle samlede faste ejendomme i Matriklen (identificeret ved BFE-nummer i første omgang SFE-nummer) anvendes som master ift. oplysninger i ESR og Tingbogen. Konstateres der fejl i Matriklens registrering rettes disse, således at Matriklen på migreringstidspunktet fuldt ud indeholder de autoritative grunddata 2. Målet for denne migrering er, at 100 % af alle samlede faste ejendomme i Matriklen er harmoniseret med Matriklen som master på migreringstidspunktet. Ejerlejligheder: I dag er Tingbogen master i forhold til ejerlejligheder. Visse systemer anvender dog ESR som master, fx i forhold til vurdering og beskatning, selv om ESR opdateres manuelt på 1 I tiden frem til implementering af data i Matriklen fejlrettes og kompletteres data om ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund i de hidtidige masterregistre i en iterativ proces på grundlag af analyser af flere på hinanden følgende udtræk fra masteregistrene. 2 Der forventes kun få, enkeltstående fejl i Matriklen. Såfremt fejlen er i Tingbogen, og denne ikke kan oprettes af formelle grunde, markeres SFE-nummeret i Tingbogen som en ejendom, der ikke er i overensstemmelse med Matriklen. - 5 af 18 -

6 grundlag af oplysninger fra Tingbogen. I datavasken anvendes Tingbogen som master og data herfra kvalitetssikres gennem samkøring med ESR. Konstateres der mangler og fejl i Tingbogen eksempelvis i relation til fordelingstal - tilrettes Tingbogen, således at den entydigt bliver kompletteret som master frem mod migrerings-tidspunktet for etablering af Matriklen som autoritativt grundregister for ejerlejligheder. Baseret på erfaringerne fra pilotprojektet og forudsat, at det mod slutningen af 2013 viser sig muligt at afstemme antallet af (ægte) ejerlejligheder 3 i Tingbogen nøjagtigt med antallet i ESR, kan migreringsmålet ansættes til, at 100 % af Tingbogens ejerlejligheder er harmoniseret med Matriklen som master på migreringstidspunktet. Bygning på fremmed grund (BPFG): I dag er både Tingbogen og ESR master i forhold til BPFG nogle bygninger er kun registreret det ene sted, mens andre er registreret begge steder men indbyrdes uafhængig og uden kobling mellem identerne. ESR anvendes som master i forhold til vurdering og beskatning. Datavasken består i at sammenholde BPFG fra hhv. Tingbogen og ESR for derigennem at påføre de enkelte BPFG et BFE-nummer, hvor dette er muligt. Det er her helt afgørende at undgå, at samme bygning tildeles to forskellige BFE-numre. På migreringstidspunktet vil alle valide BPFG i ESR være tildelt BFE-nummer inden de overføres til Matriklen, hvorved det sikres, at beskatningsgrundlaget fastholdes. Viser samkøringen med Tingbogen, at der mangler BPFG i ESR, oprettes disse i ESR med BFEnummer inden migrering. Målet for denne migrering er, at alle BPFG i ESR og flest mulig af Tingbogens BPFG er harmoniseret med Matriklen som master på migreringstidspunktet. Tingbogens resterende BPFG mærkes med oplysning om, at bygningsidenten ikke er kendt i Matriklen. Tingbogens således mærkede bygninger vil efter migreringstidspunktet kunne blive optaget i Matriklen, når fx en långiver kræver identifikation i forbindelse med tinglysning af pantesikkerhed i bygningen, eller når en landinspektør på anden måde bliver involveret i sagsbehandling, som vedrører bygningen eller dens underliggende grund. Som følge af denne mærkningsordning er fuldstændig datavask af Tingbogens BPFG ikke en nødvendig forudsætning for datavaskprojektets succes. Hertil kommer, at Tingbogens BPFG kun udgør ca. 1 % af det samlede antal bestemte faste ejendomme, jf. tabellen på næste side, hvorfor yderligere manuel indsats ud over den allerede planlagte ikke ville være lønsom. Ejeroplysninger 4 : I dag er både Tingbogen og ESR master i forhold til ejeroplysninger for fast ejendom. Tingbogen har registreret ejere, som har ladet sin ejendomsret tinglyse, mens ESR har registreret den aktuelle ejer samt evt. administratoroplysninger. Kommuner, SKAT, forsyningsselskaber m.fl. anvender oplysningerne fra ESR i forhold til kommunikation ved kommunale myndighedsopgaver, ejendomsbeskatning, betaling af erstatning for nedlægning af forsyningsledninger m.v. Det nye grunddataregister over ejeroplysninger etableres hos TLR ud fra et udtræk af ejer- og administratoroplysninger fra ESR (sikrer fortsat beskatning m.m.). 3 Antallet kunne ikke afstemmes præcist i pilotprojektet, som anvendte udtræk fra det fejlbehæftede BBR-ejerskab og fordi antallet af uægte ejerlejligheder i Tingbogen dengang var ukendt. - 6 af 18 -

7 Ejerfortegnelsen etableres med reference til det i ESR registrerede BFE-nummer. Dette BFE-nummer er i forbindelse med datavasken af samlede faste ejendomme, ejerlejligheder og BPFG etableret korrekt i ESR, hvorfor yderligere datavask ikke er nødvendig. Oversigt over forventet antal bestemte faste ejendomme fordelt på ejendomstyper: Ejendomstype Forventet antal BFE Relativ andel BFE Samlede faste ejendomme (pr. sep. 2013) % Ejerlejligheder i Tingbogen % Bygninger på fremmed grund i ESR % Bygninger på fremmed grund i Tingbogen (29.000) (1 %) TOTAL (ekskl. Tingbogens BPFG) Tallene for ejerlejligheder og BPFG er baseret på dataudtræk pr. 14. marts Datavasken af ejeroplysninger sikre at det er den rigtige aktuelle ejer der er registreret i ESR håndteres af det projekt, som etablerer Ejerfortegnelsen. I forhold til datavaskstrategien her, er det etableringen af korrekt BFE-nummer på ejendomme i ESR, som sikrer, at der etableres ejere til alle ejendomme i Matriklen. - 7 af 18 -

8 2. Organisering og struktur 2.1 Organisering Organiseringen omkring datavask følger projektets øvrige organisering med projektledere, projektlederforum, projektsekretariat, styregruppe etc. Organiseringen udvides med et delprojekt Datavask under Geodatastyrelsen, som får til opgave at foretage analyser samt varetage planlægning, koordinering og rapportering i forbindelse med gennemførsel af datavask af ejendomsoplysninger. 2.2 Ressourcestyring I hele datavaskperioden vil der være behov for at samarbejde og stille ressourcer til rådighed for fælles datavaskaktiviteter. Det konkrete behov fastlægges og aftales i forbindelse med udarbejdelse af de konkrete detailplaner, som sammenkobler datavaskaktiviteter med kalender og de ressourcer, som skal gennemføre detailplanernes enkelte aktiviteter. Behovet for ressourcer, eller mere specifikt oprettelsesleverancer på aftalte milestones, fra interessenter fastlægges af den i GST ansvarlige for datavasken og søges løst gennem bilaterale aftaler hhv. gennem projektlederforum. Parterne finansierer egne bidrag til personaleudgifter indenfor rammerne af justeret business case. KL/KOMBIT, kommunerne og TLR varetager herudover selv nødvendige systemændringer m.v. af henholdsvis ESR og Tingbogen. Tilretning af BBR varetages af det sideløbende BBRprojekt og indgår således ikke i nærværende datavask. 2.3 Dokumentation - strukturering Arbejdet med datavask af ejendomsdata gennemføres ud fra følgende dokumentstruktur: Figur 1. Datavaskstrategi Dokumentoversigt. - 8 af 18 -

9 Datavask strategi: Dokumentet her har til formål at sikre, at der i datavaskperioden gennemføres aktiviteter, således at ejendomsdataprogrammets samlede leverancer lever op til målsætningen om effektiv ejendomsregistrering og effektiv genbrug af ejendomsdata. Strategien fastlægger en fælles ramme for ejendomsdataprogrammets datavask og er således bindeledet til den konkrete planlægning af de datavaskaktiviteter, der skal gennemføres i ejendomsdataprogrammet. Strategien indeholder en hovedtidsplan med hovedopgaver ift. gennemførelse af datavasken af ejendomsdata. Datavask detailplan: Datavaskprojektet har ansvaret for planlægning og gennemførelse af aktiviteter til vask og harmonisering af ejendomsdata. Datavask detailplanerne angår planlægning af konkrete aktiviteter med angivelse af, hvad der skal vaskes, ud fra hvilke kriterier dette skal ske, hvem der skal gennemføre dataanalyse, fejlretning i master(kilde)register og kvalitetssikring. Detailplanerne vil således på det enkelte område konkretisere den forventede ressourceindsats hos de enkelte aktører herunder den forventede gennemsnitlige ressourceindsats i kommunerne. Der vil være flere detailplaner én for hvert hovedområde i hovedtidsplanen. Detailplanerne skal fastlægge detaljeret, hvordan fejllisterne fra dataanalysen successivt bliver indarbejdet i kilderegistrene og hvordan disse ved afslutningen migreres til Matriklen. Datavask metode: Anvendes til opsamling at relevante konstateringer, overvejelser, bemærkninger samt beskrivelse af datavaskmetoder. Der er tale om ét dynamisk dokument, som administreres af datavask projektgruppen. Datavask issueliste: En traditionel issueliste målrettet datavasken, som anvendes til opsamling at relevante problemstillinger, som der skal findes en løsning på. Der er tale om ét dynamisk dokument, som administreres af datavask projektgruppen. Datavask statusrapport: Løbende statusrapport på fremdrift, identificerede problemstillinger etc. Målgruppen er i første omgang internt i GST og ift. projektlederforum. - 9 af 18 -

10 3. Strategi for datavask 3.1 Overordnet strategi Det er en overordnet strategisk målsætning, at basere dataharmoniseringen på fejlretning i de hidtidige kilderegistre efter at disse er tilføjet BFE-nummer som fælles ejendomsidentifikation. Herved opnås en høj grad af sikkerhed for opretholdelse af synkroniserede grunddata på skæringsdatoen i 2015, når data overføres til fremtidig drift i Matriklen. Samtidig sikres den for historikken nødvendige sporbarhed i ændringsdata på begge sider af skæringsdatoen. Endelig vil BFE-nummer være den væsentligste hovedidentifikation ved synkronisering af ESR i paralleldrift perioden efter skæringsdatoen. Dataharmoniseringen sker for alle ejendomstyper ved samkøring af tingbogsdata fra TLR med CSC som driftsleverandør, ESR-data fra KL/KOMBIT med KMD som driftsleverandør og matrikeldata fra GST med henblik på unik identifikation af Bestemt Fast Ejendom det vil sige: - samhørende jordstykker med fælles SFE-nummer (inkl. samejede bygninger) - ejerlejligheder og - bygninger på fremmed grund (BPFG). 3.2 Strategi for samlet fast ejendom Manglende eller forvekslede SFE-numre i Tingbogen SFE-nr. mangler helt ved ca. 21% af Tingbogens matrikelbetegnelser. Der mangler således en sikker matchning ift. Matriklens SFE-numre. SFE-nummer match skal anvendes ved tildeling af BFE-nummer til jordstykker, hvorfor det er vigtigt at få dette match kompletteret. Der er her tale om både manglende SFE-nummer, tastefejl og om forveksling af SFEnumre. Det forventes, at der maskinelt på baggrund af Matriklens sammenhæng mellem Samlet Fast Ejendom og Jordstykker kan tildeles SFE-numre og senere BFE-numre i Tingbogen. Dette ud fra udtræk fra Matriklen af [SFE-nr., landsejerlavskode, matr.nr.]. Restgruppen med enkeltstående fejl eksempelvis forvekslede matrikelnumre forventes løst ved fejlretning af data i Tingbogen eller Matriklen afhængig af fejlens karakter. Såfremt fejl i Tingbogen ikke kan oprettes af formelle grunde, markeres SFE-nummeret eller BFE-nummeret i Tingbogen som en ejendom, der ikke er i overensstemmelse med Matriklen. En långiver, som skal have pantesikkerhed i BFEnummeret opnår herved mulighed for at kræve uoverensstemmelsen afhjulpet som vilkår for udbetaling af lånet. Verificering af SFE-numre i ESR. ESR indeholder SFE-numre, men det er hidtil ikke verificeret ved samkørsel med data fra Matriklen, om SFE-numre er implementeret fuldstændigt og korrekt i ESR. Det er hensigtsmæssigt at implementere SFE-nummer systematisk i både Tingbog og ESR, idet SFE-nummeret med senere opgradering til BFE-nummer vil udgøre den fælles og gennemgående ejendomsidentifikation for Bestemt Fast Ejendom af 18 -

11 Maskinel validering af SFE-numre i ESR på baggrund af Matriklens oplysninger. Eventuelle fejl forventes løst gennem tilretninger i ESR, jf. afsnit Strategi for ejerlejligheder BFE-nummer for alle moderejendomme med reference til BFE-nummer for de under moderejendommen henhørende ejerlejligheder implementeres i hhv. Tingbog og ESR. Ud fra denne registrering vil det være muligt systematisk at afdække enhver forskel mellem basisregistrenes registrering af de til ejerlejlighederne hørende data for tinglyst areal, fordelingstal-nævner og fordelingstal-tæller. Det vil ligeledes være muligt at vurdere, om fejlretning skal ske i Tingbogen og/eller i ESR. Når de forskellige usikkerheder med hensyn til antal (ægte) ejerlejligheder er elimineret ved samkøring af ejerlejlighederne i ESR med Tingbogens ejerlejligheder, skønnes det muligt at afstemme antallet af ejerlejligheder præcist i forbindelse med den offentlige ejendomsvurdering pr og Moderejendomme som består af flere samlede faste ejendomme Knap 800 moderejendomme består af flere samlede faste ejendomme. Disse samlede faste ejendomme burde have været sammenlagt matrikulært før anmeldelse af ejerlejlighedsopdelingen. Ifølge TLR anses disse moderejendomme allerede for at være de facto sammenlagt. Modellen er stridende mod den aftalte fremtidige ejendomsdatamodel og skal derfor håndteres inden implementering af ejerlejligheder i Matriklen. TLR udsteder de nødvendige dommerattester til ex officio sammenlægning af matrikelnumrene. Der skal derudover tages principiel stilling til, hvilke øvrige betingelser der skal opfyldes før matrikulær sammenlægning. Opretning sker ved notering i matriklen om, at de pågældende matrikelnumre i forening udgør én samlet fast ejendom. Praktiserende Landinspektørers Forening har tilsluttet sig, at sammenlægningerne kan gennemføres internt i GST. Alternativt vil opgaven blive givet i udbud. Manglende eller fejlagtige fordelingstal Fordelingstal findes både i Tingbogen (som har ansvaret herfor) og i ESR. I pilotprojektet fandt man ejerlejligheder, som helt mangler fordelingstal i Tingbogen eller hvor disse er fejlagtige. SKAT (og tidligere de kommunale vurderingssekretariater) har hjemmel i vurderingslovens 16 A til i særlige tilfælde at registrere et andet fordelingstal end det tinglyste til brug ved fordeling af den for moderejendommen fastsatte samlede grundværdi på de enkelte ejerlejligheder. Det er ukendt, i hvilket omfang bestemmelsen i vurderingslovens 16 A er blevet anvendt i praksis af 18 -

12 TLR tildeler før 1. oktober 2013 de manglende fordelingstal til ejerlejligheder, således at disse tilsammen udgør 100 % ift. den enkelte moderejendom. De af kommunerne registrerede fordelingstal udtrækkes fra ESR og sammenholdes med fordelingstal fra Tingbogen. Afvigelser fx fordi beliggenhedskommunen har registreret et andet fordelingstal end det tinglyste i medfør af vurderingslovens 16 A, sidste pkt. vil fremgå af fejllisten over fordelingstal, som GST fremsender til TLR. TLR sammenligner fejllisten med det dokument, hvori de tinglyste fordelingstal er anmeldt og registrerer om nødvendigt efter samråd med SKAT det til tinglysning anmeldte fordelingstal i Tingbogen. Det er Tingbogens fordelingstal, som danner grundlag for de autoritative fordelingstal i forbindelse med ejerlejligheders registrering som bestemte faste ejendomme i Matriklen. SKAT vil derfor efter migreringstidspunktet kunne udsøge alle (vurderings)fordelingstal fastsat i medfør af vurderingslovens 16 A ved at sammenligne Matriklens fordelingstal med det tilsvarende i ESR. Ejerlejlighedsantal i Tingbog, ESR og BBR Der mangler i forhold til Tingbogen ca ejerlejligheder i BBR-Ejerskab, som blev anvendt i pilotprojektet. Fejllisten er videregivet til MBBL, der vil analysere mulige fremgangsmåder, som forelægges relevante parter. I datavasksammenhæng foretages der ikke videre i den anledning. Bl.a. derfor har det ikke i pilotprojektet været muligt at afstemme antallet af ejerlejligheder i Tingbogen præcist. ESR forventes oprettet bedst muligt af kommunerne i tiden op til skæringsdatoen for den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. oktober 2013 og 1. oktober Det forventes at være muligt at afstemme antallet af ejerlejligheder i ESR med antallet i Tingbogen, når dataudtræk foretages ved vurderingsterminen. Uægte ejerlejligheder Der er p.t. i Tingbogen bolig-/erhvervsenheder, som er solgt i ideelle anpartskonstruktioner eller timeshare og registreret som ejerlejligheder, selv om bygningerne ikke er omfattet af lov om ejerlejligheder. Det er ifølge TLR ikke muligt at omregistrere disse enheder i Tingbogen som underblad for ideelle anparter. TLR har til GST leveret en fuldstændig liste over de uægte ejerlejligheder, således at disse maskinelt kan holdes ude af datavasken og migreringen til Matriklen. Restgruppen Såfremt der på migreringstidspunktet mod forventning findes ejerlejligheder i Tingbogen, som ikke kan migreres til Matriklen, markeres ejerlejligheden i Tingbogen som en ejendom, der ikke er i overensstemmelse med Matriklen. 3.4 Strategi for bygninger på fremmed grund Det vurderes, at der er registreret (og i overvejende grad stedfæstet via adgangspunkt) ca BPFG i ESR og ca BPFG i Tingbog. Fællesmængden er ukendt. Derfor opfattes ESR som primær master i forhold til Tingbog, og der migreres kun BPFG til Matriklen med BFE af 18 -

13 nummer fra ESR. Alle stedfæstede BPFG i ESR påføres forinden unik BFE-nummer. Eventuelle ikke-stedfæstede BPFG i ESR søges stedfæstet via beliggenhedskommunen og derefter påført BFE-nummer. Identiske BPFG i Tingbog påføres BFE-nummer fra ESR, når identiteten er konstateret. Identificerede BPFG i Tingbog, som ikke findes i ESR, oprettes i ESR med unik BFEnummer, som derefter påføres bygningen i Tingbog. Kommunernes igangværende arbejde med geokodning af BBR s bygninger forventes at kunne understøtte identifikationen af BPFG såvel fra ESR som fra Tingbogen. Geokodningen forventes at være afsluttet i rimelig kvalitet inden implementeringstidspunktet. Målsætningen er at opnå maskinel identifikation af flest mulig af Tingbogens ca BPFG med tilhørende match til BPFG i ESR. I det omfang maskinel identifikation ikke kan opnås, anvendes manuel identifikation med bistand fra beliggenhedskommunen og understøttet af kommunens arbejde med geokodningen. Restgruppen kan eventuelt stedfæstes via et udbud som tjenesteydelse eller forblive parkeret i Tingbog uden BFE-nummer indtil en tinglysningshændelse måtte give anledning til identifikation og stedfæstelse af bygningen. Det skal herudover sikres, at der ikke kan opstå nye BPFG i Tingbog, som ikke i forvejen er registreret med BFE-nummer i Matriklen. Match af BPFG i hhv. Tingbog og ESR via grund og ejerregistrering Der er ikke en entydig identifikation af BPFG mellem de to registre Tingbog og ESR - som begge i dag indeholder stamoplysninger om BPFG. Tingbogen indeholder ikke adresser på BPFG. Ved dataudtræk medleveres ejeroplysninger for BPFG fra både Tingbog og ESR med henblik på maskinel identifikation af flest mulige BPFG. Hvor der kun ligger én BPFG pr. matrikelnummer i både Tingbogen og i ESR forventes BPFG i Tingbogen og i ESR identificeret via samhørende værdier af landsejerlavskode og matrikelnummer og derefter tilføjet bl.a. kommunekode og ejendomsnummer, hvorved der kan skabes forbindelse mellem Tingbog og ESR/BBR. Der kvalitetssikres om muligt på oplysninger om nuværende og tidligere ejere. Hvor der ligger flere BPFG pr. matrikelnummer, må der søges match på ejers CPR- /CVR-nummer eller navn. Desuden kan ældste tinglysningsdato i nogle tilfælde sammenlignes med bygningens opførelsesår ifølge BBR. Metoden er i pilotprojektet forsøgt afprøvet på foreliggende ejeroplysninger for BPFG i Frederikshavns Kommune, men samkøring mislykkedes på grund af mange tilfælde af multible værdier. Det forventes dog at være muligt at udvikle en supplerende applikation, som kan eliminere fejlen og samtidig identificere gruppen af BPFG, som indeholder sådanne multible værdier af 18 -

14 Fjernelse af BPFG dubletter i Tingbog Tingbogsudtrækket til pilotprojektet indeholder ca rækker, men heraf er et stort antal formentlig dubletværdier. En foreløbig analyse af mulige dubletværdier indikerer, at bestanden af BPFG i Tingbogen udgør ca unikke bygninger. TLR har dog rejst spørgsmål ved denne delkonklusion og peget på, at mange af de bygningsblade lige så vel kan vedrøre til- og ombygninger af den på grunden værende bygning, idet TLR tildeler nyt bygningsblad til tilbygninger og ved væsentlige ombygninger. Såfremt TLR s vurdering viser sig at være rigtig, vil den aftalte, fremtidige datamodel for Matriklen være udfordret på dette punkt. Dette gælder også, selv om der kun findes få tilfælde med særskilt registrering af tilbygninger. Dette forhold skal analyseres nærmere under datavasken. Først når en sådan detailanalyse er gennemført, vil det være muligt at udpege en mere præcis løsningsmodel hertil. Identifikation af BPFG i Tingbog med multible værdier Det er uafklaret, hvordan der i Tingbog kan ske sikker identifikation af den del af ca BPFG, som ligger på samme matrikelnummer (eller på umatrikuleret areal) som andre BPFG og som ikke har entydig match på ejers CPR-nummer mv. Det undersøges manuelt, ved hjælp af bygningsoplysninger fra fx BBR, ortofoto, opslag i byggesagsarkiv og/eller Tingbog, om der med rimelig sikkerhed kan skabes match mellem ESR og Tingbog. Det aftales med KL, i hvilket omfang kommunerne inden for rammerne af businesscasen kan bistå med den manuelle del af bygningsidentifikationen. En vidtgående komplettering tjener dels hensyn til samspillet mellem Matriklen, Tingbogen og Ejerfortegnelsen, dels identifikation af et ukendt antal BPFG i Tingbogen, som ikke er registreret i ESR. Identifikation og tildeling af BFE-nummer til bygninger i BBR, som er BPFG Bygninger m.m. i BBR, som udgør en BPFG, skal identificeres med det tilhørende BFEnummer. Dette er en forudsætning for sammenhængende og harmoniserede ejendomsdata. De fleste bygninger kan matches maskinelt via ESR, hvor der er match på kommunekode, ejendomsnummer og adresse. Det aftales med KL, i hvilket omfang kommunerne kan bistå med den manuelle del af bygningsidentifikationen. Kommunerne har egeninteresse i en vidtgående identifikation af hensyn til det fremtidige samspil mellem BBR, Matriklen og Ejerfortegnelsen. GST stiller resultaterne af samkøringen af dataudtræk pr. 1. oktober 2013 og 1. oktober 2014 til rådighed for MBBL og KL/KOMBIT til brug ved BBR-myndighedernes opdatering af BBR med BFE-nummer på BPFG af 18 -

15 4. Hovedtidsplan 4.1 Oversigt Figur 2. Datavaskstrategi Hovedtidsplan. Ovenstående ganttdiagram er et udkast etableret på baggrund af bl.a. nedenstående beskrivelser. Planen tilpasses og kvalitetssikres løbende af GST i takt med tilblivelsen af datavask-detailplanerne. 4.2 Hovedopgaver Pilotprojekt Pilotprojektets overordnede formål er at belyse omfang, kompleksitet og mulige metodevalg ved den efterfølgende datavaskopgave. Udgangspunktet for pilotprojektet er analyser af sammenstillede landsdækkende udtræk af de fire registre Tingbog (kun stamdata), ESR, BBR og Matriklen. Udtræksdata blev leveret 14. marts 2013 og analysearbejdet er stort set afsluttet. Pilotprojektets resultater er indarbejdet i dette dokument. Testudtræk fra KMD er leveret 16. september 2013 med henblik på kvalitetssikring af det totale KMD-udtræk pr. 1. oktober Testudtrækket er med enkelte rettelser godkendt af GST 20. september Datavask Samlet fast ejendom Påbegyndes af GST som det første i oktober 2013, når udtræksdata pr. 1. oktober 2013 fra ESR er indlæst i analysedatabasen sammen med en pr. 30. september 2013 frossen kopi af Matrikelregistret. Fejllister, som bør oprettes i ESR af hensyn til paralleldrift af ESR, sendes til KOMBIT til eventuel videre foranstaltning. Samtidig sender GST kopi af fejllisterne til KMD- Odense til orientering. Såfremt der skal foretages forbedring af datakvaliteten i ESR aftaler KOMBIT dette med beliggenhedskommunen og KMD. Fejllister, som skal oprettes i Matriklen, behandles af GST-Ajourføring-Ejendomme. Analysearbejdet forventes afsluttet i oktober af 18 -

16 4.2.3 Planlægning af nummerserier for BFE-nummer Efter det oplyste agter SKAT i forbindelse med den offentlige ejendomsvurdering fremadrettet at anvende samme datastruktur med BFE-nummer, som Matriklen. SKAT varetager desuden den for samvurdering af flere forskellige BFE-numre nødvendige registrering. Det er sund databaseteknologi, ikke at lade nøgler være informationsbærende. Derfor anbefaler GST principielt, at BFE-nummeret etableres som et unikt fortløbende "selvstændigt" tal uden "skjult" mening indlejret. En sådan mulig løsning er beskrevet i afsnittet Neutral nummerserie nedenfor. Men en anden løsning med indbygget kommunekode og ejendomsnummer har indgået i overvejelserne og er derfor også beskrevet nedenfor. Neutral nummerserie Matriklens nuværende SFE-nummer forventes opgraderet til at være BFE-nummer, når forholdet til eventuelle BPFG på den samlede faste ejendom er afklaret. Den nuværende SFE-nummerserie i Matriklen lå pr. 5. juli 2013 i intervallet fra til (højeste værdi). Nummerserien øges forløbende med +1 for hver ny ejendom. Initialtildeling af BFE-nummer til ejerlejligheder og BPFG i ESR og Tingbog skal derfor foretages i nummerserier, som ikke konflikter med eksisterende SFE-numre i Matriklen. Desuden skal det sikres, at BFE-nummerserien er tilstrækkelig rummelig til formålet. Det ses let, at det vil være muligt at indplacere alle på implementeringstidspunktet eksisterende ejerlejligheder i intervallet fra til og alle eksisterende BPFG i intervallet fra til Efter implementeringstidspunktet vil tilvæksten i den eksisterende nummerserie fra og opefter derfor kunne fortsættes uændret uanset ejendomstype. Kontinuitet bagudrettet sikres enten ved i en overgangsperiode efter implementeringstidspunktet at tilføje kommunekode og ejendomsnummer som attribut i Matriklen eller ved at danne en varig konverteringstabel, som ved forespørgsel på BFE-nummer returnerer det ejendomsnummer, som ejendommen henhørte under i ESR før implementeringen. Nummerserier med indbygget kommunekode og gamle ESR-ejendomsnumre Kommunale repræsentanter har fremsat ønske om, at ESR s ejendomsnummer kommer til at indgå i BFE-nummeret for de på implementeringstidspunktet eksisterende bestemte faste ejendomme af hensyn til kontinuiteten i forhold til ældre IT-systemer, fysiske arkivsystemer mv. som hidtil har fungeret i samspil med ESR. En mulig løsning kunne være at benytte det 10-cifrede KomEjdNummer 5 som BFEnummer. Det må i den forbindelse sikres, at rummeligheden er tilstrækkelig indenfor den enkelte kommune. Her kan det være et problem, at 6 kommunekoder kun afviger fra den foranstillede kommunekode med tallet 1. Det vurderes foreløbigt, at det 10-cifrede KomEjdNummer med eventuelt nødvendige tilpasninger af kommunekoden for 6 kommuner vil være anvendeligt som BFE-nummer til dette formål. Løsningen vil dog ikke være konsistent over tid, dels fordi der ikke dannes nye ejendomsnumre efter implementeringstidspunktet, dels fordi BFEnummeret som stabil nøgle ikke kan ændres, når der fx gennemføres ændringer i en 5 Er 10-cifret og fremkommer ved sammenstilling af ESR s kommunekode på de tre forreste pladser efterstillet med nødvendige nuller og ESR-ejendomsnummeret af 18 -

17 kommunegrænse. Desuden ville Matriklens nummergenerator skulle udvikles til at kunne holde styr på 99 forskellige nummerserier, som ikke må kunne komme i konflikt med hinanden, hvilket næppe er holdbar i længden. Detailplanlægning af nummerserier gennemføres senere af GST, hvorefter styregruppen for Matriklens udvidelse og programstyregruppen forelægges et særskilt beslutningsoplæg om metodevalget Datavask Ejerlejlighed Dataudtræk fra Tingbog og ESR foretages pr. 1. oktober Udtræksrutiner gemmes hos leverandørerne til senere iterationer. TLR har oplyst, at det igangværende arbejde med at registrere fordelingstal på ejerlejligheder uden tinglyst fordelingstal forventes afsluttet inden Analysen påbegyndes af GST ca. 1. november 2013 og følger samme spor, som med succes er fastlagt under pilotprojektet. Der skal dog udvikles nye rutiner til én til én sammenligning af ejerlejlighedernes tinglyste fordelingstal, således som disse er registreret af TLR i Tingbog og af beliggenhedskommunen i ESR. Fejllister sendes løbende til TLR og efter eventuel behov til KL/KOMBIT med kopi til KMD-Odense. Fuldstændig analyse kan først gennemføres, når BFE-nummer for alle moderejendomme med reference til BFE-nummer for de under moderejendommen henhørende ejerlejligheder er implementeret i hhv. Tingbog og ESR/BBR, jf. afsnit 3.3. Status for dette arbejde er p.t. ukendt Datavask Bygning på fremmed grund Dataudtræk fra Tingbog og ESR foretages første gang pr. 1. oktober Udtræksrutiner gemmes hos leverandørerne til senere iterationer. Analysen påbegyndes af GST ca. 1. december 2013 og følger indledningsvis samme spor, som udviklet under pilotprojektet. Den maskinelle del af datavasken forventes afsluttet inden sommerferien Den manuelle del forventes at pågå løbende indtil migreringstidspunktet Migrering Samlet fast ejendom Data findes i matriklen i forvejen og skal ikke migreres. SFE-numre skal opgraderes til at være BFE-numre og der skal samtidig etableres henvisning fra hvert enkelt af disse BFE-numre til eventuelle BPFG, som er påført på det pågældende SFE-nummer som henvisningsnummer. Denne del af migreringen må derfor følge samme fremdrift, som datavasken nævnt under Sagsakter skal ikke migreres, da de findes i matrikelarkivet i forvejen Migrering Ejerlejlighed Forventes at kunne gennemføres problemfrit fra Tingbogen i april 2015, når de under nævnte forudsætninger er opfyldt. Det er herved forudsat, at tinglysningens sagsakter (ejerlejlighedsfortegnelser og ejerlejlighedskort m.v.) ikke migreres fra Tinglysningssystemet. TLR har således også efter migreringstidspunktet ansvaret for arkivalier vedrørende ejerlejligheder, som er dannet før migreringstidspunktet af 18 -

18 4.2.8 Migrering Bygning på fremmed grund Det forudsættes, at kommunernes og tinglysningens eventuelle sagsakter vedr. BPFG ikke migreres fra Tinglysningssystemet. De hidtidige registeransvarlige har således også efter migreringstidspunktet ansvaret for arkivalier vedrørende BPFG, som er dannet før migreringstidspunktet. Afventer i øvrigt resultaterne af den maskinelle del af datavasken, jf. afsnit af 18 -

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning

Læs mere

Bilag A - Milepælsplan for GD1

Bilag A - Milepælsplan for GD1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Bilag A - Milepælsplan for GD1 Dette bilag indeholder

Læs mere

Jysk-Fynsk GIS konference 2013

Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Ejendomsdataprogrammet Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens

Læs mere

Maj konferencen 2013

Maj konferencen 2013 Ejendomsdataprogrammet Maj konferencen 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens udvidelse

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Ejendomsdataprogrammet (GD1) Ejendomsdataprogrammet (GD1) skaber sammenhæng på tværs af siloerne Peter Lindbo Larsen chefkonsulent, MBBL Ejendomsdataprogrammets centrale udfordringer TINGBOG Ident Adkomst Byrder Pant 4a NN - NoCredit

Læs mere

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet.

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ GD1, Ejendomsdataprogrammet Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ en er inddelt i fire dele: først spørgsmål/svar om række generelle emner,

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER 19. okt. 2012 Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Sag: /pll-mbbl Baggrund Som en del af den fællesoffentlige

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 - Bilag A: Matriklen Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 - Bilag A: Matriklen Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 - Bilag A: Matriklen Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for ny ejendomsvurdering

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Gevinster ved grunddataforbedringer på Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser Publiceret 19. august 2011 2 Grunddataprogrammets

Læs mere

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog.

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. MBBL 26. august 2013 Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. GD1/Ejendomsdataprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets

Læs mere

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata v/ Peter Lindbo Larsen 15-02-2016 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 05-09-2016 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for

Læs mere

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen,

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet EJENDOMSDATAPROGRAMMET Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 23-05-2016 1 Ejendomsdataprogrammet vil gøre det

Læs mere

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Peter Lindbo Larsen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Grunddataprogrammets delprogrammer Grunddatamodellen GD1 -Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog.

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. MBBL 27. august 2013 Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. GD2/Adresseprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter.

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) Anvenderforum for GD1. 6. december 2013

Projektinitieringsdokument (PID) Anvenderforum for GD1. 6. december 2013 Projektinitieringsdokument (PID) for GD1 6. december 2013 [Projektinitieringsdokument] Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Stamdata... 3 2. Den forretningsmæssige begrundelse for projektet... 3 3. Projektets

Læs mere

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet Grunddataprogrammets delaftale 1 og 2 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. BBRregistrering

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Adresseprogrammet (GD2) Ejendomsdataprogrammet (GD1) Disclaimer:

Adresseprogrammet (GD2) Ejendomsdataprogrammet (GD1) Disclaimer: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Disclaimer: Som led i testforløbende forud for Ejendomsdataprogrammets (GD1 s) implementering gennemføres en prøveimplementering for at kvalificere

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse Udfasning af ESR og nyt Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystem 04. juni 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for projektet... 2 2. Udfasningen af Ejendomsstamregistret

Læs mere

Programstyringsdokument

Programstyringsdokument Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Programstyringsdokument MBBL-REF: 2012-3715 Version:

Læs mere

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Grunddataprogrammet Side 1 af 11 Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Side 1 af 11 11. oktober 2013 SAR Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Formål Formålet med aftalen er at sikre

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Fremtidens ejendomsregistrering begreber. Det fungerer, men

Læs mere

Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet. Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL

Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet. Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL 1 De to store programmer fælles for programmerne Nye arbejdsgange i kommunerne

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 5 - Processer ift. ejendomsvurdering

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C:

Læs mere

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Dokumentets metadata: Projektnavn: Ejendomstyper i ESR Projektejer: Thomas Christiansen Projektfase: 2 - Analyse & Plan

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi

Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi MBBL-REF:

Læs mere

Sagsnr.: 2014-2136. BBR-tilsynsrapport for Odense Kommune 2014. Gammel Mønt 4 1117 København K T +45 33 92 29 00 E mbbl@mbbl.dk www.mbbl.

Sagsnr.: 2014-2136. BBR-tilsynsrapport for Odense Kommune 2014. Gammel Mønt 4 1117 København K T +45 33 92 29 00 E mbbl@mbbl.dk www.mbbl. Dato: Lovsekretariatet Januar 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2014-2136 BBR-tilsynsrapport for Odense Kommune 2014 BBR-tilsynsrapport for Odense kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Odense

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

H Ø R I N G. I forhold til lovforslaget er det væsentligt at fremhæve, at der indføres en sammenhængende datamodel for offentlige ejendomsdata

H Ø R I N G. I forhold til lovforslaget er det væsentligt at fremhæve, at der indføres en sammenhængende datamodel for offentlige ejendomsdata H Ø R I N G Til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Sendt elektronisk til sdfe@sdfe.dk Høringssvar vedrørende lovforslag om effektivisering af ejendomsregistrering og -forvaltning mv. af den

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

Plan for tilbagekonvertering til OIS. - fra de nye versioner af grunddataregistrene

Plan for tilbagekonvertering til OIS. - fra de nye versioner af grunddataregistrene Plan for tilbagekonvertering til OIS - fra de nye versioner af grunddataregistrene Version 1.0 10. maj 2017 Indhold 1. INDLEDNING... 2 1.1 BAGGRUND... 2 1.2 TILBAGEKONVERTERINGENS FORMÅL OG AFGRÆSNING...

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen

Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen BBR-programmet - til understøttelse af ejendomsvurderingen BBR-programmet Version 0.2 28. oktober 2015 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. IDENTIFICEREDE

Læs mere

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Løsningsarkitektur Ejerfortegnelsen

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed Aftale under økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal moderniseres og forenkles Sagsgange skal simplificeres Grunddata skal være bredt tilgængelige

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Københavns Kommune 2014

BBR-tilsynsrapport for Københavns Kommune 2014 Lovsekretariatet Dato: Februar 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2014-2137 BBR-tilsynsrapport for Københavns Kommune 2014 BBR-tilsynsrapport for Københavns kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Version:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag A - Arbejdspakker

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag A - Arbejdspakker Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering 28. oktober 2009 Rev. 6./11. november 2009 Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering Sag 07/ mli 1. Indledning Dette notat skal søge at svare på en række spørgsmål som KL har modtaget,

Læs mere

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016.

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016. Aktstykke nr. 33 Folketinget 2016-17 33 Finansministeriet. København, den 29. november 2016. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at det fællesoffentlige grunddataprogram fortsættes,

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Geokodning af bygninger Strategi for geokodning af bygninger

Geokodning af bygninger Strategi for geokodning af bygninger Geokodning af bygninger Strategi for geokodning af bygninger Side 1 af 8 Indledning Dette skriv er tænkt, som et hjælpeværktøj til at gå i gang med opgaven geokodning af kommunens bygninger. Hjælpeværktøjet

Læs mere

Plan for tilpasning af OIS. - til grunddataprogrammet mm.

Plan for tilpasning af OIS. - til grunddataprogrammet mm. Plan for tilpasning af OIS - til grunddataprogrammet mm. Version 2.0 20. februar 2017 0 Indhold 1. INDLEDNING... 2 1.1 OM OIS... 2 1.2 ÆNDRINGER PÅ VEJ... 2 1.3 TILPASNINGSPLANENS FORMÅL... 3 1.4 OM PLANEN...

Læs mere

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed KOMBIT kommunedage 1.-3. juni 2015 3 Aftalen en del af Økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal forenkles Grundregistrering som et

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Grunddataprogrammet Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata 1 Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Version: 0.5 Status: Godkendt 2 Versionshistorik Version Dato Status Bemærkninger 0.1

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Aalborg Kommune 2014

BBR-tilsynsrapport for Aalborg Kommune 2014 Dato: Januar 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2014-2133 BBR-tilsynsrapport for Aalborg Kommune 2014 BBR-tilsynsrapport for Aalborg kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Aalborg kommune...

Læs mere

Identifikation af planer der ikke findes i PlansystemDK vha. datasættet... 9

Identifikation af planer der ikke findes i PlansystemDK vha. datasættet... 9 Vejledning i brug af Tingbogsudtrækket Version 1.0 af 1. juli 2009 Indhold Indledning... 1 Planer i Tingbogen... 2 Planer i PlansystemDK... 3 Sammenhæng mellem Tingbogen og PlansystemDK... 3 Datastruktur...

Læs mere

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Cover til Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 - kravbilag til brug for GD1-GD2 s kravspecificering Version:

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 2: Processer ift. ejerskifte

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 1 - Processer ift. ejendomsdannelse

Læs mere

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg Grunddata 7. Marts 2012 Peter Falkenberg pfl@kl.dk Vision Grunddata er den offentlige sektors fælles forvaltningsgrundlag af høj kvalitet, der effektivt opdateres ét sted og anvendes af alle Hvad er grunddata?

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Esbjerg Kommune 2014

BBR-tilsynsrapport for Esbjerg Kommune 2014 Lovsekretariatet Dato: Januar 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2014-2135 BBR-tilsynsrapport for Esbjerg Kommune 2014 BBR-tilsynsrapport for Esbjerg kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for

Læs mere

Behov for større sammenhæng og fælles sprog om borgerens tilstand på tværs af myndigheder, udfører og aktører inden for socialområdet

Behov for større sammenhæng og fælles sprog om borgerens tilstand på tværs af myndigheder, udfører og aktører inden for socialområdet Projektbeskrivelse 2.2 Sammenhæng og viden om effekt på socialområdet 1. Formål og baggrund Kommunerne har i de senere år styrket kvaliteten i det socialfaglige arbejde gennem udvikling og implementering

Læs mere

Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord

Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord Informationsbrev - bilag 13 Dato: 26. juni 2012 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: The Dok id: Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord Sager i medfør af lov om forurenet

Læs mere

UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Projektet i KOMBIT Udfasning af EjendomsStamRegistret (ESR) Anskaffelse af en ny fælleskommunal it-løsning

Læs mere

Geodatastyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1

Geodatastyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 Geodatastyrelsen Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 1. Generelle regler Denne vejledning knytter sig til reglerne i 20, stk. 1, 1. pkt., i udstykningsloven (lovbekendtgørelse nr. 494 af

Læs mere

Adresseregister Løsningsarkitektur

Adresseregister Løsningsarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister Løsningsarkitektur

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret Oktober 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Bygnings- og Boligregistret (beretning nr.

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer og integrationer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer og integrationer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love LOV nr 80 af 24/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., j.nr. KMS-620-00049 Senere ændringer

Læs mere

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik Agenda 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik 3) Selvbetjeningsløsninger hvor går de hen? 4) Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overblik

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Tættere offentligt, digitalt samarbejde

Tættere offentligt, digitalt samarbejde Agenda Den fælles offentlige digitaliserings strategi Grunddataprogrammet Standardisering af vej- og trafikdata Ny model for vejreference Stigruppens arbejde Resultat i relation til vejman.dk Tættere

Læs mere

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Overordnet tidslinje for BBR & DAR Nyt BBR i produktion Flere nye versioner Udbud BBR

Læs mere

1. Revideret tidsplan for udvikling af Nyt BBR

1. Revideret tidsplan for udvikling af Nyt BBR 1. Revideret tidsplan for udvikling af Nyt BBR Nedenstående er en revideret tidsplan, der efterfølgende skal indarbejdes i en revideret kontrakt. Der mangler en detailplanlægning af uddannelsesaktiviteterne.

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur - Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur - Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 3. Begrebsmodel 3.1 Begrebsmodel Fast ejendom Nedenstående begrebsmodel illustrerer de væsentligste begreber inden for scope af Fast ejendom med de vigtigste relationer mellem disse begreber: Brugsenhed

Læs mere

Plan for tilpasning af OIS. - til grunddataprogrammet mm.

Plan for tilpasning af OIS. - til grunddataprogrammet mm. Plan for tilpasning af OIS - til grunddataprogrammet mm. Version 1.0.0 21. juni 2016 Indhold 1. INDLEDNING... 2 1.1 OM OIS... 2 1.2 ÆNDRINGER PÅ VEJ... 2 1.3 TILPASNINGSPLANENS FORMÅL... 3 1.4 OM PLANEN...

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 4. april 2014 SRS Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Erfaringer med CPR-replikering

Erfaringer med CPR-replikering Erfaringer med CPR-replikering Dette dokument beskriver en række overvejelser vi har gjort os i forbindelse med at vi har udviklet en Proof of Concept (PoC) af en CPR-replikeringstjeneste for KOMBIT. CPRs

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Aarhus Kommune 2014

BBR-tilsynsrapport for Aarhus Kommune 2014 Dato: Januar 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2014-2134 BBR-tilsynsrapport for Aarhus Kommune 2014 BBR-tilsynsrapport for Aarhus kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Aarhus kommune... 2

Læs mere

[Skriv projektets navn]

[Skriv projektets navn] 1.1 Projektafslutningsrapport [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold 1 STAMDATA...2 2 FORRETNINGENS FORMÅL MED PROJEKTET...2 3 AFGRÆNSNING...2 4 MÅL OG SUCCESKRITERIER...2 5 ØKONOMISKE HOVEDTAL OG

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Digital Tinglysning Vejledning til Servitut Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste, for at sikre,

Læs mere

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013 Implementeringsplan produktflows 25. April 2013 Produktflow - Fællesprodukter # 1.1 Afklar GD2 projekters aflevering af geometri til FOT # 1.2 Afklar placering af bygningsnavne # 1.3 Afklar løsning for

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Lønkontrol Implementeringsguide

Lønkontrol Implementeringsguide Lønkontrol Implementeringsguide Marts 2015 Indhold 1. Forord 3 2. Baggrund 3 3. Forandringsområder 4 4. Faser i processen 5 5. Forankring og videnressourcer 5 6. Hvordan kan det gribes an? 6 7. Hvor skal

Læs mere

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur Grunddataprogrammet Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur deng@nanoq.gl Overordnede mål og perspektiver Strategiske mål for programmet: Grunddataprogrammet skal sikre korrekte grunddata, der

Læs mere

BBR - og BBR s rolle

BBR - og BBR s rolle BBR - og BBR s rolle - Morten Lind, SKAT / Ejendom 02-05-2017 Disposition Historie og baggrund Kort om BBR Drivkræfterne nu Grunddataprogrammet Ejendomsvurdering Konklusion 04-05-2017 3 BBR - historien

Læs mere