Møde mellem Sønderjysk Vandløb, Aabenraa Kommune s TMU og forvaltning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde mellem Sønderjysk Vandløb, Aabenraa Kommune s TMU og forvaltning"

Transkript

1 Møde mellem Sønderjysk Vandløb, Aabenraa Kommune s TMU og forvaltning Den 17. marts 2014 kl hos Aabenraa Kommune. Deltagere i mødet: Rasmus Lyngbak Bøgen, TMU Kurt Andresen, Næstformand TMU Thomas Meyer, Gejlå Laug Peter Hell, Hjordkær-Bolderslev-Uge Laug Jan de Groot, Rødekro-området Finn Johannsen, Sønderå/Gammelå Lorenz Peter Christiansen, Sønderå/ Gammelå Asger Kristensen, SVL Bent Sørensen, Formand TMU Christian G. Lauridsen, TMU Ole Andersen, Tsunamigruppen Martin Jørgensen, Tsunamigruppen Jens Wistoft, TMU Knud Strøm, Aabenraa Østvendt Vagn Fallesen, Aabenraa Østvendt Jens Sandvei, Gejlå Laug Peter From-Eriksen, Aabenraa Østvendt Claus B. Andersen, Rødekro-området Karsten Juhl, Bjerndrup Mølleå Kurt Westergård, Bjerndrup Mølleå Torben Heisel, SVL-styregruppen / Danske Vandløb Britt Paulsen, SVL Andreas Bonde, Hjordkær-Bolderslev-Uge Laug Hermann Thomsen, Hvirlå Vest Johanne Ludvigsen, SVL Stig Isaksen, Direktør i forvaltningen Hans Harald Hansen, forvaltningen Niels Julsgaard, forvaltningen Helga Nørgaard, TMU Referent: Johanne Ludvigsen og Britt Bjerre Paulsen. Forvaltningen har haft udkast til referat til kommentering. Referat: 1. Velkomst v. udvalgsformand Bent Sørensen og lidt om kommunens ambition på vandløbsområdet Bent lagde op til et praktisk samarbejde, omkring sammenfaldende interesser og også når der er interesser i forskellig retning. Der er dog forskellige interesser i forhold til grødeskæring og økonomi op mod naturinteresser. Han ønsker at holde fokus på det, som man kan gøre noget ved, og at vi på dagens møde ser overordnet på tingene og ikke fortaber os i detailproblemer. Kommunen er en stor aktør og bruger mange penge på vandløbsområdet. Vil gerne bruge pengene fornuftigt og finde gode løsninger for alle. Det er vigtigt at vi snakker om fremtidigt samarbejde. 1

2 2. Kort præsentation af Sønderjyske Vandløb ved Torben Heisel og vandløbslaugene i Aabenraa Kommune v. Britt Paulsen Sønderjyske Vandløb består af repræsentanter fra 5 landøkonomiske foreninger. Der er etableret en styregruppe, som består af 1 politisk repræsentant fra hver forening og samt 1 fagkonsulent fra hver forening. Sønderjyske Vandløbs formål er at sikre afvandingen og hjælpe til organiseringen af vandløbslaug for hele det sønderjyske område. Der er nu stort set etableret laug for alle vandløbsstrækninger i Sønderjylland. Laugene har valgt at organisere sig på forskellig vis. Der er lavet en hjemmeside for Sønderjyske Vandløb På hjemmesiden er der navne og telefonnumre på laugsformænd og tovholdere,. Herudover ligger der referater fra div. vandløbsmøder. Feltko Danske Vandløb er en paraplyorganisation, hvor alle afvandingsinteressenter samles i en organisation. Danske Vandløb har udviklet en applikation til smartphones, der kan bruges til, at man tager et billede med sin mobil og samtidig stedfæster billedet. Herefter kan der dannes en rapport, som kan indsendes til kommunen eller til å-lauget. Når man tager et billede via App en vil billedet kunne hentes af andre og dermed bruges også af kommunen til at følge et vandløb, hvis kommunen vælger at anvende systemet. App en samt vejledning til brugen kan findes på Feltko 3. Kort præsentation af kommunens bemanding på vandløbsområdet, herunder opgaver/funktioner/geografisk arbejdsdeling. Hans Harald Hansen fortæller, at der er 6 mand i administrationen, der arbejder med vandløbs relaterede opgaver. Vandløbsmedarbejderne havde tidligere hver en geografisk del af kommunen. I dag løses opgaverne af den, der bedst kender til forholdene, se også punkt 7. Finn Colmorn arbejder med den praktiske del i hele kommunen, hvor han bl.a. laver vandløbsopmålinger. Vandløbsentreprenørerne Entreprenørdelen var i udbud for 2 år siden, hvor kommunens entreprenørenhed vandt udbuddene i 7 af 8 områder. Entreprenør Robert Traneskov Jensen vandt licitationen i et område (Hvirlåoplandet). Britt Paulsen spørger til kontrol med entreprenørerne og Ole Andersen spørger til, hvordan man fører kontrol med egne entreprenører, som hører under samme forvaltning. Stig Isaksen siger, at han er chef for Entreprenørenheden og at der ellers ikke er en sammenhæng mellem entreprenørgården og forvaltningens folk. Der blev stillet tvivl om, hvordan forvaltningens folk kan kræve, at entreprenørerne lever op til udbuddet, hvis der samtidig er krav om besparelser. Det mener forvaltningen ikke, at der er problemer i, da de ikke har nogen direkte økonomisk 2

3 sammenhæng.. Der er kritik af, at materiellet ikke er godt nok, skovlen på gravemaskinen kan ikke nå bunden af vandløbene og kan derfor ikke rense vandløbet op. Kan entreprenøren så virkelig opfylde kravene i udbudsmaterialet. Herudover er der kritik af, at kommunen er for langsommelig med tilbagemeldingen når der har været en henvendelse fra en lodsejer. Kommunen oplyser, at der laves stikprøvevis kontrol af entreprenørernes arbejde men ikke et systematisk tilsyn med det og at de forsøger at vende tilbage så hurtigt som muligt., Hans Harald Hansen siger, at udbudsmaterialet skal sikre, at udstyret er godt nok til at kunne rense op. Hvis der ikke kan renses op med maskinen skal der renses op med hånden. Kommunens planer for regulativrevision. Der er ca km åbne og rørlagte vandløb, fordelt på 619 navngivne vandløb, hvis vedligeholdelse er omfattet af 396 regulativer. Regulativerne består af gamle regulativer fra amtet og fra de kommuner Aabenraa Kommune nu består af. Der arbejdes på, et nyt fælles regulativ for alle vandløb i Aabenraa Kommune, så man fremover kun skal slå op et sted for at se de generelle ting. Herudover vil der fortsat være en beskrivelse af de enkelte vandløbs beliggenhed, skikkelse, bundkote m.v. 4. Præsentation af kommunens hjemmesider af relevans for vandløbsområdet. Vandløbssiden med hydrometristationer kan findes på følgende adresse: Feltko Kommunen har oprettet en hjemmeside, hvor vandstandsmålinger kan følges direkte. Siden viser et kort over kommunen med målestationerne. Ved at køre musen henover punkterne vises den aktuelle vandstand, og der er mulighed for at se et diagram over målestationens målinger indenfor den seneste måned. Kommunens kortfunktion blev også vist på internetadressen For øjeblikket fungerer det bedst på Google Chrome. Vælg Kommunekort med kommunale temaer og klik på + ud for Vandløb søer hav. Sæt flueben ud for det tema, som man ønsker vist. Her er der f. eks. mulighed for at se grødeskæringsterminer ved at klikke først på i og dernæst på den gule eller grønne linje. Man kan også se vandløbsregulativer ved at sætte flueben ud for vandløb og dernæst klikke på i og på de blå linjer, som viser vandløbet. Der er planer om at lægge ugenumre ud på de enkelte vandløb, som fortæller hvornår de forventes vedligeholdt. Det vil dog kun være retningsgivende, da der sommetider vil være behov for at ændre på rækkefølgen. Feltko 5. Runde hvor laugsrepræsentanterne efter tur får ordet og fortæller, hvad de ser af udfordringer og diskussion af løsninger. Tsunamigruppen, ved Martin Jørgensen og Ole Andersen 3

4 Dette laug er startet ud for flere år siden, inden Sønderjyske Vandløb eksisterede. Dette laug blev startet op, fordi lodsejerne i området var ved at drukne, det havde været et problem i området de sidste år. Lauget har bruger Ole Andersen som konsulent. Ole vil følge mere op i forhold til regulativerne fremover. Der er uoverensstemmelser mellem regulativer og udbudsmaterialet til entreprenørerne. Martin Jørgensen siger, at lauget er interesseret i arbejde fremad, så de kan få nogle gode løsninger for lodsejerne. Bjerndrup Mølleå, Kurt Westergård og Karsten Juhl Kurt Westergaard fortalte, at han har fået en aftale med kommunen om at fremrykke grødeskæringen til inden den 1. juli. Der er store problemer med Pindsvineknop og Å-pest, de vokser meget kraftigt og når de bliver bekæmpet falder vandstanden omkring en halv meter, men problemet er, at de skyder endnu mere når de bliver skåret. Det er et problem, at det ikke er rødderne der fjernes. Der bliver også grødeskåret i tilløbene i stedet for at fjerne sand i vandløbet. Terminerne er sat efter kalenderen - kan der ikke bruges andre indikatorer f.eks. vandstand til at bestemme terminen? Niels Julsgaard oplyser, at der må laves 1 skæring i forhold til regulativet og der kan ikke bare laves en ekstra skæring, da det er ulovligt, når der i regulativet står én skæring. Nogle arter trives med grødeskæringen og får derfor en meget kraftig vækst. Kurt Westergård henviser til at regulativerne må laves om. Niels Julsgaard oplyser, at bundkoten nogle steder allerede er under regulativmæssig bund i Bjerndrup Mølleå. Der bliver efterlyst, at der bliver gjort noget for at begrænse de arter, som vokser meget efter en beskæring. Niels henviser til at regulativerne er meget gamle. Torben Heisel henviser til at der er sket mange forandringer, som skal tages med ind i overvejelserne i forbindelse med udarbejdelse af et nyt regulativ. Aabenraa Østvendt, Vagn Fallesen, Knud Strøm og Peter From-Eriksen Vagn Fallesen oplyser, at der er problemer i et vandløb, som ligger med skov til den ene side og agerjord på den anden side. Der er ifølge Vagn ikke renset op med lukket skovl siden det gik fra Rødekro til Aabenraa Kommune. Der ligger rigtig mange grenstumper i vandløbet. Der er nu blevet renset op efter, at Poul Beck og Finn Colmorn har været ude at kigge på vandløbet, det har hjulpet, men det er stadig et problem, at der så ikke er renset op i Haderslev Kommune, hvor vandet fortsætter over kommunegrænsen. Vagn Fallesen ville rigtig gerne tilbage til det gamle regulativ, hvor der ikke var problemer. Oplevelsen er, at entreprenørerne siger, at de ikke må noget som helst i vandløbene. Hans Harald Hansen oplyser, at der i det omtalte vandløb er en fast lerbund, der er blevet lavet en afgravning af dette ler og vandløbet følger nu regulativet. Lodsejerne fastholder at der også er behov for oprensning af slamlag bestående af nedfaldne kviste, blade mv. med mellemrum. Rødekro-området, Claus B. Andersen og Jan de Groot Claus henviser til, at det er en bunden opgave for kommunen at følge regulativet. Så der er ingen diskussion, kommunen skal blot opfylde deres forpligtigelser i følge regulativet. Claus Andersen 4

5 spurgte til om der er en systematik for tilsyn med at bundkoterne er overholdt. Kommunen svarede, at der ikke er en fast plan for opmåling af de enkelte vandløb, eftersom kommunen har 900 km åbent vandløb at tage sig af. Når en lodsejer henvender sig om afvandingsproblemer bliver forholdene altid undersøgt på den pågældende strækning ved pejling eller opmåling. Britt Paulsen nævner, at træer og buske optager mange. Det er vigtigt at kommunen sørger for at skære pil og buske ned hvert år, der hvor de er i vejen for vandløbsvedligeholdelsen og så skal der renses op skiftevis fra den ene og den anden side. Mange af vandløbene blev etableret i 50 erne med faskiner til at holde på det blå kvæld ler. Mange af faskinerne er blevet ødelagt i forbindelse med oprensningen af vandløbene og derfor kommer der slam i vandløbene. Kan der evt. renses op i sensommeren ved lav vandstand for at fjerne ca. 20 cm slam-lag bestående af opslemmet tørvejord og nedfaldne planterester, men som ikke tillader vandbevægelse? Hans Harald Hansen siger, at slam er noget der skal vurderes hver gang. Som udgangspunkt renser kommunen ikke op med skovl (for at undgå over-uddybning af vandløbene). Torben Heisel opfordrer til, at der kræves GPS-måling i forbindelse med grødeskæringen. Hans Harald Hansen mener ikke at man kan lave en opgravning med GPS-måling endnu. Der er endnu for stor usikkerhed ved en sådan måling. Men afviser ikke, at det kan komme på sigt. Der er det problem, at faldet i vandløbene varierer meget med stationeringen. For at kunne fastsætte gravedybden skal både station og fald på strækningen kendes for at kunne udregne koten. Når der ikke er satellit-signal virker det slet ikke. Bent Sørensen henviser til at TMU har bevilliget 0,5 mio. til at fjerne pil fra vandløbene, men Niels Juelsgaard siger, at det ikke slog til for at kunne fjerne alle pil langs vandløbene. Der bliver ydermere stillet tvivl ved om den måde pilen er fjernet på nytter noget, selvom entreprenørerne afleverer et meget fint arbejde. Herudover ser arbejdet ud til at gå yderst langsomt og måske var der mulighed for at der kunne fjernes endnu mere for de samme penge. Opgaven med at beskære pilen bliver lagt ud til en entreprenør og derfor bliver opgaven ikke løst umiddelbart efter, at der er meldt et problem ind, men det bliver samlet og gøres som en opgave, på en årstid, hvor der er plads i programmet til denne beskæring. Britt Paulsen efterlyser plan for rydning af træer og buske over de næste 3-4 år fortsætter kommunen på samme måde som hidtil? Pil gror hurtigt, og kan nå at gro op igen fra om vinteren frem til grødeskæring i august måned. Opfordring til at der findes en anden strategi for beskæringen. Hans Harald Hansen oplyser, at alt hvad der bliver beskåret i 2014 og fremover vil blive penslet med ukrudtsmiddel for at hæmme genvæksten. Knud Strøm fra fortæller, at den tidligere Rødekro Kommune brugte en grødeskærer, hvor der var påmonteret en kniv, det fungerede rigtig godt. Synes ikke Aabenraa Kommune gør det nær så godt, som den gamle Rødekro Kommune, der er stadig slam til 10 cm over drænløb fra først i 70 erne. Ødelagte faskiner er et problem i området siger Claus Andersen og Knud Strøm supplerer med, at det allerede for 27 år siden var et problem med ødelagte faskiner i Elsted Bæk. Knud Strøm er utilfreds med forløbet af et projekt, hvor kommunen har etableret to stryg, og hvor han har opfattelse af at projektet er blevet ændret efter de var blevet enige om hvordan det skulle 5

6 udformes. Martin Jørgensen fortæller at beskæring er startet op i Lundbæk, men kommunens folk arbejder meget langsomt, da maskineriet er for dårligt. De lokale entreprenører kan gøre det meget hurtigere. Claus Andersen fortæller om en type situationer, hvor vandløbene oprindelig var projekteret med faskiner og betonrør, fordi det var en meget mudret bund. Claus Andersen fortalte i øvrigt om en situation hvor hans nabo havde meldt ind med problemer i et vandløb (Kopsholt Bæk) i oktober og indtil januar var der ikke gjort noget ved problemet. Det opfatter Claus Andersen, som mangel på respekt for landbrugserhvervet, da landbruget er afhængig af, at der kan ske en afvanding af arealerne for at man kan dyrke arealerne. Landmanden havde selv fået lavet en opmåling af en landmåler og kommunen ønskede efterfølgende at lave sin egen opmåling. Det er uholdbart. Niels Julsgaard fortæller, at der kommer nogle meget forskellige opmålinger, hvor der især er fokus på de højeste punkter i vandløbsbunden. Britt siger, at lodsejeren selvfølgelig er ude efter at påpege problemerne, når han har en landmåler med ude, men at der generelt måles i de stationer, hvor vi har en regulativbundkote, for at efterprøve om regulativet er overholdt. Hvis kommunen ønsker en fuld opmåling af vandløbet, er det en anden sag og en anden omkostning. Britt gør opmærksom på, at når først landmanden har valgt at inddrage en rådgiver og betale for en opmåling af en landmåler, så er det fordi der er et virkeligt problem, og så er der allerede sket skade i forhold til afgrøden, og dermed lidt tab. Kommunen bliver derfor nødt til at opfatte det som et akut problem, som skal tages hånd om med det samme. Der er diskussion omkring, hvorvidt der skal skiftes mellem den ene og den anden side, når der renses op og om det er helt retfærdigt, som det foregår. Jens Wistoft foreslår, at der kan varsles på hjemmeside eller via sms inden entreprenøren kommer. Det er lidt svært umiddelbart, men kommunen tager det med i overvejelserne. Peter Hell siger, at han tidligere har forsøgt at kunne være en del af planlægningen. Har oplevet, at der køres på samme side af vandløbet hvert år, og at entreprenøren ikke altid gennemfører grødeskæringen i en hensigtsmæssig rækkefølge i forhold til tilkørsel med maskiner mv. Spørger til om det er beskrevet i udbudsmaterialet, hvordan der skal køres i forbindelse med oprensningen. Britt supplerede med at hun sammen med Peter Hell har spurgt kommunen hvem man kunne aflevere forslag om tilrettelæggelse af vedligeholdelsesarbejdet til, men kommunen har ikke anvist en praktisk måde at få sådanne oplysninger formidlet til entreprenøren på. Stig Isaksen sagde, at kommunen vil overveje, hvad der kan indarbejdes i udbudsmaterialet fremadrettet, kommunen vender tilbage med et svar. Sønderå / Gammelå, Finn Johannsen og Lorenz Peter Christiansen Finn Johannsen oplyser, at Læsbæk er blevet renset op og den er renset så kraftigt op, at sandet fra brinkerne nu rutscher ned i vandløbet, faskinen er ødelagt. Der blev sat en ny faskine for ca. 10 år 6

7 siden. Entreprenøren er ikke omhyggelig nok i forhold til faskinerne. Rødebæk er blevet renset alt for hurtigt op og der er sprunget over, hvor det ikke var nemt at komme til og samtidig var maskinen for lille til at kunne nå helt til bunden. Finn henviser til, at det kunne laves et godt samarbejde med Tønder Kommune omkring oprensning og grødeskæring. Kurt Andresen gør opmærksom på, at en pukkel af sand i et vestvendt vandløb betyder rigtig meget for vandløbet vandføringsevne. Gejlå, Thomas Meyer Spørger, hvem der har forpligtigelsen til oprensning af vandløbene i Statsskovene, problem mellem Hønsnap og Hokkerup. Larvebåndet kører over træer uden at melde ind, det burde være en pligt at melde ind. Kommunen svarer, at vandløbsmyndigheden har forpligtigelsen i vandløbet og lodsejeren (dvs. statsskoven i dette tilfælde) udenfor vandløbskassen. Britt Paulsen opfordrede kommunen til at tage fat i skovdistriktet og følge op på, om de mangler at rydde op efter stormen. Hans Harald Hansen siger, at udbudsmaterialet skal sikre, at udstyret er godt nok til at kunne rense op. Hvis der ikke kan renses op med maskinen skal der renses op med skovl. Niels Julsgaard opfordrer til at lodsejerne melder ind, når der er fejl. Samtidig opfordres til, at man melder ind via mail, da det godt kan være svært ud fra en telefonsamtale. Samtidig er der kritik af, at det er svært at få tilbagemelding via telefon. Kommunen har efterfølgende meddelt, at Naturstyrelsen er blevet bedt om at opprioritere fjernelse af træerne, der spærrer i Gejlå, i forbindelse med den igangværende, større oprydning i området. Hjordkær Bolderslev Uge Vandløbslaug, Peter Hell og Andreas Bonde Stadig samme problemer, som for 20 år siden, håber der sker noget nu. Med hensyn til fælles regulativerne, så forventer Peter Hell at få dem i høring. Peter spørger til vandløb, som ikke er blevet renset de sidste 3 4 år, regulativet bliver ikke overholdt. Finn Colmorn har været ude at se på vandløbet. Bent Sørensen opfordrer til at alle melder fejl ind når de oplever dem. Peter spørger til udbudsmaterialet, om vi kan se det. Stig Isaksen siger, at de vil sende udbudsmaterialet ud til os. Kurt Andresen spørger om der er mulighed for at inddrage Sønderjyske Vandløb og laugene inden nye regulativer sendes i endelig høring. Jan de Groot spørger til, hvem der bliver hørt i forbindelse med ændringsprojekter i vandløbene (f.eks. nedlæggelse af styrt i Surbækken). Niels Julsgaard oplyser, at kommunen forsøger, at høre de rigtige, som er interessenter i vandløbene. Britt opfordrer til, at kommunen sender i høring lidt længere ud end tidligere, da høringen også bør ske i forhold til arealer, der afdræner til vandløbene, evt. gennem anden mands mark. Peter From-Eriksen: en effektiv vandløbsvedligeholdelse er en god investering - vedligeholdelsen er 7

8 en forudsætning for at landmændene kan drive et rentabelt jordbrug, som skaber arbejdspladser og produktion, og giver skatteindtægter i kommunen. Martin Jørgensen spørger til, hvor mange % af de bevilligede beløb til vandløb, der bliver brugt til den egentlige vedligeholdelse og ikke til administration eller opmåling. Kommunen svarede, at der er et driftsbudget på ca. 3 mio til vedligeholdelse, og ca. 6 medarbejdere i forvaltningen. 6. Fremtidigt samarbejde, vandråd og vandplaner m.v. Brug hjemmesiden mest muligt og brug de 6 medarbejdere som arbejder med vandløb. De vil sørge for, at man får kontakt til den der er geografisk bedst inde i det enkelte område. Kommunen vil forsøge at besvare alle spørgsmålene, der kom på mødet og inden mødet skriftligt. Det blev foreslået, at der holdes et årligt møde med lodsejer-repræsentanter for at følge op. Britt Paulsen efterlyste et møde i efteråret 2014 til at følge op på alle de problemstillinger, der har været rejst. Kommunen mente godt at der kunne holdes et møde med laugsrepræsentanter i efteråret Vandråd og vandplaner: Landbrug og Fødevarer, Sønderjyske Vandløb og Danske Vandløb har fået plads i vandrådene i det sydjyske. I Kruså-Vidå er det Asger Kristensen, Ole Hollender (bestyrelsesmedlem i LHN) og Torben Heisel, der repræsenterer de tre organisationer, og i Lillebælt Jylland er det Britt Paulsen, Thomas Hansen (formand Kolding Herreds Landboforening) og Torben Heisel. Opsamling og afrunding v. Torben Heisel og Bent Sørensen Der er km vandløb, det er langt rundt, men kommunen vil gerne følge op. Derfor er det vigtigt, at man er meget præcis med beskrivelsen af problemet. Brug gerne foto og send til kommunen via mail. Der er ros til dataloggen. Torben Heisel foreslår, at man bruger App en fra Danske Vandløb DV-Vandløbstjek til at registrere problemer i vandløbene, da alle data så bliver samlet og kan bruges af dem der arbejder med vandløbene. Det giver efterhånden et godt billede af tilstanden i vandløbene. Andreas Bonde spørger, hvor mange penge der skal til for at sikre en god oprensning. Finn Johannsen oplyser, at man i Tønder Kommune har aftalt et længere møde nemlig 3 timer næste år, for at komme ordentligt omkring alle emner, opfordring til at man gør det samme i Aabenraa Kommune. Dette bakkede kommunen op om, og Rasmus Bøgen fra TMU nævnte det også. 8

9 Spørgsmål / emner, som var fremsendt inden mødet, og som ikke blev behandlet på mødet: Kunne man få en fast kontaktperson i udvalget, der havde vandløb som område? Hvordan registrerer entreprenørerne træer og buske, der er i vejen i når de skal skære grøde og hvordan bliver oplysningerne brugt? Plan for tømning / oprensning af okkerbassiner, og oprensning på tilsandede strækninger opstrøms når okkerbassinerne bliver fyldt med sand og okker, bremser det for vandet, så sand også aflejres på opstrøms strækninger. Disse skal derfor også gås efter i forbindelse med oprensning af sandfang. Svar: Et okkerbassin vil kunne opsamle såvel sand som det okker, det er indrettet til at opsamle. Okkerbassinerne er større end sandfang, men med den alder, som de efterhånden har, er det relevant at undersøge forholdene. Dette er allerede gjort i ét tilfælde ved Surbæk. Opgravning er dog en større entreprenøropgave end almindelig vandløbsvedligeholdelse. I Gejlå og dens tilløb i statsskoven fjernelse af træer og grene, der er væltet ned over / i vandløbet efter storm og i det hele taget hvad gør kommunen og hvad gør skovdistriktet? Kontrol af at der er passage? Svar: Naturstyrelsen er blevet bedt om at opprioritere fjernelse af træerne, der spærrer i Gejlå, i forbindelse med den igangværende, større oprydning i området. 9

Fællesmøde 2, mellem vandløbslaugs formænd, næstformænd og Tønder Kommune

Fællesmøde 2, mellem vandløbslaugs formænd, næstformænd og Tønder Kommune Fællesmøde 2, mellem vandløbslaugs formænd, næstformænd og Tønder Kommune Mødet blev holdt den 25. marts 2015 i kantinen ved Landbrugsrådgivning Syd. Mødedeltagere i forhold til vedlagte liste. Ole Hansen

Læs mere

Referat af møde mellem Sønderjyske Vandløb og Teknik- og Miljøudvalget i Aabenraa Kommune

Referat af møde mellem Sønderjyske Vandløb og Teknik- og Miljøudvalget i Aabenraa Kommune Referat af møde mellem Sønderjyske Vandløb og Teknik- og Miljøudvalget i Aabenraa Kommune Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 13.30 til 15.30 på Aabenraa Rådhus. Til stede var: Teknisk Udvalg: Bent Sørensen, Kurt

Læs mere

Handleplan. Øget brugertilfredshed med vandløbsvedligeholdelsen i Herning Kommune. Teknik og Miljø, 25. november 2013

Handleplan. Øget brugertilfredshed med vandløbsvedligeholdelsen i Herning Kommune. Teknik og Miljø, 25. november 2013 Handleplan Øget brugertilfredshed med vandløbsvedligeholdelsen i Herning Kommune Teknik og Miljø, 25. november 2013 Indledning Formålet med denne handleplan er at igangsætte en proces med henblik på øget

Læs mere

Vandløbsmøde Kalundborg Kommune og Landboforeningen Gefion

Vandløbsmøde Kalundborg Kommune og Landboforeningen Gefion Vandløbsmøde Kalundborg Kommune og Landboforeningen Gefion ERHVERVSPOLITIK Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 Fax +45 5786 5001 CVR 29 98 46 03 politik@gefion.dk www.gefion.dk Tid Torsdag den 23.

Læs mere

Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune

Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune Møde med Det Grønne Råd den 11. april 2012 Miljøtekniker Lene Strøm Pedersen Indhold Vandløbsloven Formål Vandløbsregulativ Vandløbsvedligeholdelse Vedligeholdelse,

Læs mere

Mere om vedligeholdelse

Mere om vedligeholdelse Mere om vedligeholdelse Vedligeholdelsen af de offentlige vandløb har været i EU udbud over en 4 årig periode 2012 2016. Vedligeholdelsen forestås af 4 private entreprenører og opgaven er inddelt i 10

Læs mere

Der laves et opfølgende. der tages stilling til behovet for ekstraordinær. holdelse. Ingen. Vandløbet er privat,

Der laves et opfølgende. der tages stilling til behovet for ekstraordinær. holdelse. Ingen. Vandløbet er privat, Bilag 5 Resultat af forvaltningens henvendelser til lodsejerne: Delopland A (nord og syd) samt delopland B og C - Skjern Å vandløbssystem Trindkjær Boelsvad Vandløb i Arnborg ved Xvej. Fjederholt Å Vandløb

Læs mere

Generelt om vandløbsregulativer

Generelt om vandløbsregulativer Bilag til dagsordenspunkt den 12. august 2013. Generelt om vandløbsregulativer Ifølge vandløbsloven skal vandløbsmyndigheden udarbejde et regulativ for alle offentlige vandløb. Regulativet skal blandt

Læs mere

Vedligeholdelse af offentlige vandløb

Vedligeholdelse af offentlige vandløb Vedligeholdelse af offentlige vandløb Lidt baggrund om vandløb Vandløbsloven omfatter alle vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Bredejer: Ejer af

Læs mere

Vandløbslauget GST - Bestyrelsens beretning

Vandløbslauget GST - Bestyrelsens beretning Indledning. Denne generalforsamling er vores 5. ordinære generalforsamling. Vi har således eksisteret nu i ca. 5 ½ år. Det der har samlet os, er den forhøjede sommer vandstand i Gudenå-systemet og herunder

Læs mere

Regulativrevision. Viborg Kommune

Regulativrevision. Viborg Kommune Regulativrevision Viborg Kommune Dagsorden 1. Velkomst og introduktion v/ Anders Ahrenfeldt, Landboforeningen 2. Introduktion til regulativrevision og følgegruppe i Viborg Kommune v/ Chef for Natur og

Læs mere

Bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb

Bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb Bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb Indledning Bestemmelserne fastlægger, hvordan private vandløb i Silkeborg Kommune skal vedligeholdes på en miljømæssigt forsvarlig måde samtidig med

Læs mere

REFERAT. Mødedato 31. marts 2014 kl. 18.30 21.00. Vandråd Kattegat Skagerrak. Møllehuset, Skovalleen 45, Frederikshavn

REFERAT. Mødedato 31. marts 2014 kl. 18.30 21.00. Vandråd Kattegat Skagerrak. Møllehuset, Skovalleen 45, Frederikshavn REFERAT Dato: 8. april 2014 Mødedato 31. marts 2014 kl. 18.30 21.00 Sagsnummer: 13/20752 Dok.nr.: 67115/14 Emne Vandråd Kattegat Skagerrak Sted Møllehuset, Skovalleen 45, Frederikshavn Deltagere Arne Jensen,

Læs mere

Dagsorden. Velkomst Status for foreningens aktiviteter og planer

Dagsorden. Velkomst Status for foreningens aktiviteter og planer Dagsorden Velkomst Status for foreningens aktiviteter og planer v. Knud Erich Thonke Danske Vandløb; v. Lars Palle Kaffepause Ret og pligt som bredejer; v. Erik Blegmand, Gefion Dok. og indberetning af

Læs mere

Tillægsregulativ for. Ringsted Kommune og Holbæk Kommune

Tillægsregulativ for. Ringsted Kommune og Holbæk Kommune Tillægsregulativ for Damrenden, 8 Egerupvandløbet, 5c Fjællebroløbet, 2f Frøsmose Å, 4a Grønbæksløbet, 5a Høm Lilleå, 1a Skee Å, 14 Vigersdal Å - Kværkeby Bæk, 2d Vigersdal Å - Bedsted Bæk, 2a Ågårdsløbet,

Læs mere

Vandrådets medlemmer og suppleanter Vidå-Kruså opland. Referat af 4. vandrådsmøde for Vidå-Kruså Hovedopland 4.1

Vandrådets medlemmer og suppleanter Vidå-Kruså opland. Referat af 4. vandrådsmøde for Vidå-Kruså Hovedopland 4.1 Vandrådets medlemmer og suppleanter Vidå-Kruså opland Miljø og Natur Direkte tlf.: 74928135 Mail: toralb@toender.dk Sags id.: 09.00.06-P17-8-14 10-07-2014 Referat af 4. vandrådsmøde for Vidå-Kruså Hovedopland

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER KOMMUNEVANDLØB

GENERELLE BESTEMMELSER KOMMUNEVANDLØB MAJ 1997 GENERELLE BESTEMMELSER FOR KOMMUNEVANDLØB I RIBE KOMMUNE RIBE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Bøgeallé 2, 6760 Ribe, tlf. 7989 8989, fax 7989 8992 Generelle bestemmelser for kommunevandløb i Ribe

Læs mere

1. Principper for revision af vandløbsregulativer (B)

1. Principper for revision af vandløbsregulativer (B) 1. Principper for revision af vandløbsregulativer (B) Sagsnr.: 330-2010-108384 Dok.nr.: 330-2015-187176 Åbent Kompetence: Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget Beslutningstema Udvalget skal tage stilling til

Læs mere

Forslag om nedklassificering af Vandengsvandløbet nr. 138 fra offentligt til privat vandløb

Forslag om nedklassificering af Vandengsvandløbet nr. 138 fra offentligt til privat vandløb Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 07-09-2016

Læs mere

Få vandløbet målt op

Få vandløbet målt op (http://agrogruppen.dk) Få vandløbet målt op 4. APRIL 2016 Oversvømmede marker og ødelagte afgrøder har i de seneste måneder været situationen for mange landmænd landet over. Agronom Casper Szilas fra

Læs mere

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB-00913 Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Fjernelse af spærring RIB-00913 Formål Omlægning af den spærrende rørbro skal sikre fiskepassage til de opstrøms dele af Ralm

Læs mere

Køge Kommune har derfor behandlet din henvendelse som en klage over utilstrækkelig vandløbsvedligeholdelse med deraf følgende skader for din klient.

Køge Kommune har derfor behandlet din henvendelse som en klage over utilstrækkelig vandløbsvedligeholdelse med deraf følgende skader for din klient. Returadresse: Køge Kommune, Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Bech-Bruun Advokat Håkun Djurhuus djur@bechbruun.com Dato Udvalget for teknik- og miljø Klik her for at angive tekst. Køge Kommunes vedligeholdelse

Læs mere

Referat vandløbsrådsmøde Varde onsdag d. 30. november 2016

Referat vandløbsrådsmøde Varde onsdag d. 30. november 2016 Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947400 Referat vandløbsrådsmøde Varde onsdag d. 30. november 2016 Velkomst og præsentation v./preben Friis Hauge, ordstyrer Velkommen til alle og specielt velkommen

Læs mere

Forslag om nedklassificering af Fællesgrøften i Nørhalne Mose samt afløbet til Svedegrøften til privat vandløb

Forslag om nedklassificering af Fællesgrøften i Nørhalne Mose samt afløbet til Svedegrøften til privat vandløb Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 25-08-2016

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015.

Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015. Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015. 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Indsats

Læs mere

Tuse Å s Ørredsammenslutning har igennem 30 års frivilligt arbejde, været den direkte årsag til, at Tuse Å i dag er Sjællands bedste ørredvandløb.

Tuse Å s Ørredsammenslutning har igennem 30 års frivilligt arbejde, været den direkte årsag til, at Tuse Å i dag er Sjællands bedste ørredvandløb. Tølløse den 12. marts 2012. Til Borgmester, Søren Kjærsgaard Vedrørende Klima- og Miljøudvalgsformand, John Harpøth s beslutning om oprensning af Tuse Å på en 300 meter lang strækning af hovedløbet fra

Læs mere

Udkast. Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt

Udkast. Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt Udkast Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt Teknik og Miljø Naturkontoret december 2003 2 Naturkontoret Indholdsfortegnelse: Side: 1. Grundlag for tillægsregulativet... 5 2. Betegnelse

Læs mere

Afgørelse om nedklassificering af Røde Rende. Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: Fax:

Afgørelse om nedklassificering af Røde Rende. Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: Fax: Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 10-05-2017

Læs mere

Ekskursion og 3. vandrådsmøde i DSØ den 18. juni 2014.

Ekskursion og 3. vandrådsmøde i DSØ den 18. juni 2014. Ekskursion og 3. vandrådsmøde i DSØ den 18. juni 2014. Resumé fra vandløbsekskursion til Stokkebækken og Hørup Å samt referat fra 3. vandrådsmøde i hovedvandopland Det Sydfynske Øhav afholdt på Svendborg

Læs mere

Dialogmøde med ålaugene. Onsdag den 4. marts 2015

Dialogmøde med ålaugene. Onsdag den 4. marts 2015 Dialogmøde med ålaugene Onsdag den 4. marts 2015 Velkomst v/ Søren Revsbæk Dagsorden 18.00-18.15 Velkomst ved Søren Revsbæk 18.15-19.30 Vands egenskaber i og omkring vandløb, indlæg ved civilingeniør Kristian

Læs mere

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Foto: Kastkær Bæk nedstrøms for omløbsstryget. Indholdsfortegnelse Formål 3 Baggrund og fysiske forhold 3 Planlagte typer

Læs mere

Opmålingsrapport Værebro Å Egedal Kommune januar Egedal Kommune. Værebro Å - opmålingsrapport

Opmålingsrapport Værebro Å Egedal Kommune januar Egedal Kommune. Værebro Å - opmålingsrapport Egedal Kommune Værebro Å - opmålingsrapport Januar 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OPMÅLING... 5 2.1 Generelt... 5 2.2 Arbejdsbeskrivelse... 5 2.3 Bemærkninger til opmålingen... 6 3. FELTOBSERVATIONER...

Læs mere

Forslag. Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune

Forslag. Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune Forslag Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune Offentlighedsperiode Forslag til Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune er offentliggjort den xxxx 2015. Eventuelle

Læs mere

Referat fra 3. vandrådsmøde i Vandråd Nissum Fjord 27. maj 2014

Referat fra 3. vandrådsmøde i Vandråd Nissum Fjord 27. maj 2014 Side 1/5 Til Vandråd Nissum Fjord Dato: 04-06-2014 Sagsnr.: 09.00.06-A30-1-14 Henv. til: Mads Nedergaard Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7822 Afdeling tlf.:9611 7500 teknik.miljoe@holstebro.dk www.holstebro.dk

Læs mere

Vandløb Information om ændringer i vandløb Fremtidens metoder - fysiske forbedringer

Vandløb Information om ændringer i vandløb Fremtidens metoder - fysiske forbedringer Vandløb Information om ændringer i vandløb Fremtidens metoder - fysiske forbedringer Hvad er vandløb? Vandløbsloven omfatter vandløb, åer, bække, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme

Læs mere

Fra sekretariatet: 13. Søren Lunde Esbjerg Kommune 14. Thomas Winther Jepsen Esbjerg Kommune 15. Dorrit Grytter Esbjerg kommune

Fra sekretariatet: 13. Søren Lunde Esbjerg Kommune 14. Thomas Winther Jepsen Esbjerg Kommune 15. Dorrit Grytter Esbjerg kommune Til vandrådsmedlemmer og - suppleanter Postadresse Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 30. april 2014 Sags id 14/1030 Sags id Sagsbehandler Dorrit Grytter Telefon direkte 76 16

Læs mere

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms.

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms. Projektforslag gydebanker i Lindenborg Å-hovedløb Sammenslutningen af Sports- og Lystfiskerforeninger ved Lindenborg å (SSL) Åplejeudvalget v/ Karsten Jensen og Bjarne Christensen Rapport udarbejdet på

Læs mere

Regulativ for Langstrup Mosevandløb

Regulativ for Langstrup Mosevandløb April 2014 Regulativ for Langstrup Mosevandløb INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Regulativ for Langstrup Mosevandløb 3 1.1 Vandløbet 3 1.2 Klassifikation 3 1.3 Lovgrundlag 3 1.4 Grundlaget for regulativet 4 1.5 Regulativet

Læs mere

Skovsø Å ved Sorøvej projekt 2014

Skovsø Å ved Sorøvej projekt 2014 Skovsø Å ved Sorøvej projekt 2014 Slagelse Kommune har sammen med en lang række lodsejere restaureret mere end 50 km vandløb de sidste ti år. Det har medført en klar forbedring af vandløbstilstanden generelt

Læs mere

Bemærkninger til vandløbsrestaureringsprojekt ved Damrenden opstrøms

Bemærkninger til vandløbsrestaureringsprojekt ved Damrenden opstrøms Assens Kommune Miljø og Natur natur@assens.dk Vissenbjerg, den 31.08.2015. Bemærkninger til vandløbsrestaureringsprojekt ved Damrenden opstrøms Herredsbjerg På vegne af Gert Madsen, Lange Gyde 4, 5683

Læs mere

BILAG 3 RETNINGSLINJER FOR VAND- LØBSVEDLIGEHOLDELSE I GULDBORGSUND KOMMUNE

BILAG 3 RETNINGSLINJER FOR VAND- LØBSVEDLIGEHOLDELSE I GULDBORGSUND KOMMUNE BILAG 3 RETNINGSLINJER FOR VAND- LØBSVEDLIGEHOLDELSE I GULDBORGSUND KOMMUNE 27 1 TIDS- OG ARBEJDSPLAN Til dette dokument følger arbejdsbeskrivelser (bilag 4 og 5) til de enkelte vandløb som er at finde

Læs mere

Pixi-udgave. af Bilag til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune. Side 1 af 33 ( / )

Pixi-udgave. af Bilag til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune. Side 1 af 33 ( / ) Pixi-udgave af Bilag til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune 2012 Side 1 af 33 Indhold Bilag nr. Indhold Bilag nr. Indhold 3 Vandløbenes dimension og/eller vandføringsevne. Oversigt

Læs mere

Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt

Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt Teknik og Miljø Naturkontoret april 2004 2 Naturkontoret Indholdsfortegnelse: Side: 1. Grundlag for tillægsregulativet... 5 2. Betegnelse

Læs mere

REGULATIV. Rejsby Åsystem

REGULATIV. Rejsby Åsystem OKTOBER 1997 11 REGULATIV FOR Rejsby Åsystem I RIBE KOMMUNE Hovedopland 3900 omfattende Tilløb til Vadehavet Afstrømningsområde 3908 3909 RIBE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Bøgeallé 2, 6760 Ribe, tlf. 79

Læs mere

FAGLIG UDREDNING OM GRØDESKÆRING I VANDLØB

FAGLIG UDREDNING OM GRØDESKÆRING I VANDLØB FAGLIG UDREDNING OM GRØDESKÆRING I VANDLØB Arbejdsgruppens medlemmer: Københavns Universitet: Kaj Sand Jensen, Merete Styczen, Peter Engelund Holm; Aalborg Universitet: Morten Lauge Pedersen, Torben Larsen;

Læs mere

Solrød Kommune Sekretariatsbistand Vandråd - Køge Bugt - Solrød Kommune 4. møde i Køge Bugt Vandråd

Solrød Kommune Sekretariatsbistand Vandråd - Køge Bugt - Solrød Kommune 4. møde i Køge Bugt Vandråd 21. september 2017 Beslutningsreferat Solrød Kommune Sekretariatsbistand Vandråd - Køge Bugt - Solrød Kommune 4. møde i Køge Bugt Vandråd Projekt nr.: 228462 Dokument nr.: 1225300658 Version 1 Mødetid/-sted:

Læs mere

Møde i Dialog Forum om Vandløb

Møde i Dialog Forum om Vandløb Møde i Dialog Forum om Vandløb Referat Deltagere: Lisa Groth (LIGR), Mille Hansen (MIKR) (Fredensborg Kommune - FK) Carsten Ryby (Lystfiskerne) Birgitte Garde (DOF) Peter Milan (DN) Frits Hansen (Nordengen/Byengen)

Læs mere

Delopland A (nord og syd) samt B og C - Skjern Å vandløbssystem

Delopland A (nord og syd) samt B og C - Skjern Å vandløbssystem Delopland A (nord og syd) samt B og C - Skjern Å vandløbssystem Østerbjerge Bæk Vandløbet trænger til grødeskæring/oprensning på strækningen nedenfor hans ejendom. tilsyn, hvor der tages stilling til behovet

Læs mere

Gennemgang af indkomne kommentarer til udkast til indsatsplan v. Niklas Jensen Der er indkommet fire forslag til indsatsplan;

Gennemgang af indkomne kommentarer til udkast til indsatsplan v. Niklas Jensen Der er indkommet fire forslag til indsatsplan; MØDEDATO 24. JUNI 2014 MØDEREFERAT TREDJE MØDE I VANDRÅDET DATO 25. juni 2014 SAGS NR. 326-2014-89438 KOPI TIL VANDRÅDETS MEDLEMMER, ODSHERRED, HOLBÆK, SORØ, RINGSTED OG SLAGELSE KOMMUNER, PH.D STUDERENDE

Læs mere

2. Hvor tilfreds er du med, om det var muligt at få fat i den rigtige medarbejder fra Herning Kommune?

2. Hvor tilfreds er du med, om det var muligt at få fat i den rigtige medarbejder fra Herning Kommune? 1. Hvilket vandopland tilhører dit vandløb? 2. Hvor tilfreds er du med, om det var muligt at få fat i den rigtige medarbejder fra Herning Kommune? 2.1 Hvordan kontaktede du vandløbsmedarbejderen? (telefon,

Læs mere

Forslag om nedklassificering af Bent Madsens vandløb fra offentligt til privat vandløb

Forslag om nedklassificering af Bent Madsens vandløb fra offentligt til privat vandløb Vækst og Udvikling Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 jog@jammerbugt.dk 27-11-2017 Sagsnr.: 06.02.02-P19-16-17

Læs mere

Høringssvar. Forslag til Fællesregulativ. For visse offentlige vandløb i Silkeborg Kommune. Vandløbslauget GST. 24. november 2015

Høringssvar. Forslag til Fællesregulativ. For visse offentlige vandløb i Silkeborg Kommune. Vandløbslauget GST. 24. november 2015 Vandløbslauget GST 24. november 2015 Høringssvar Forslag til Fællesregulativ For visse offentlige vandløb i Silkeborg Kommune Vandløbslaug for Gudenå-systemet Silkeborg Tange sø CVR-nr. 32498701 Klostergårdsvej

Læs mere

Referat af. Regionsudvalgsmøde i Landsbrancheklubben for Kommunale og Regionale. Region Sjælland

Referat af. Regionsudvalgsmøde i Landsbrancheklubben for Kommunale og Regionale. Region Sjælland Referat af Regionsudvalgsmøde i Landsbrancheklubben for Kommunale og Regionale Region Sjælland Mødet afholdtes hos 3F Køge Bugt Lykkebækvej 4 Køge, torsdag d. 22. maj 1. Velkomst valg af ordstyrer samt

Læs mere

Bilag 8. Resume af indkomne bemærkninger og Byrådets vurdering

Bilag 8. Resume af indkomne bemærkninger og Byrådets vurdering Bilag 8 Resume af indkomne bemærkninger og Resume af indkomne bemærkninger til forslag til kommuneplantillæg 05 til Kommuneplan 2013, klimatilpasningsplan samt udkast til af disse I forbindelse med den

Læs mere

Skovning i Pulverbæk skoven ved Gammelgaard, med ødelæggende konsekvenser for det beskyttede vandløb Pulverbækken.

Skovning i Pulverbæk skoven ved Gammelgaard, med ødelæggende konsekvenser for det beskyttede vandløb Pulverbækken. DN Afd. for Sønderborg Kommune Formand: Andreas Andersen, Midtkobbel 73, 6440 Augustenborg Telefon: 74 472234, 61341931, 29404452, e-mail: a-andersen@mail.dk Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 57.1 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af I INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet... ".................... 3 2. Betegnelse af vandløbet"........ "....

Læs mere

Forslag om nedklassificering af Hvolbæk nr. 111

Forslag om nedklassificering af Hvolbæk nr. 111 Vækst og Udvikling Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 jog@jammerbugt.dk 221-09-2017 Sagsnr.:

Læs mere

Offentlig høring af forslag til delvis omlægning af det offentlige rørlagte vandløb Tilløb 4.1 til Vojens Bæk på matr.nr. 101 og 380 Maugstrup

Offentlig høring af forslag til delvis omlægning af det offentlige rørlagte vandløb Tilløb 4.1 til Vojens Bæk på matr.nr. 101 og 380 Maugstrup til lodsejere, berørte parter og øvrige høringsberettigede Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1. sal 6100 Haderslev Fax. 74 34 21 44 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 21 47 kimh@haderslev.dk

Læs mere

Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke. Restaureringsprojekt - Damvad Å.

Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke. Restaureringsprojekt - Damvad Å. Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Restaureringsprojekt - Damvad Å. Station 5695 6383 INDLEDNING... 3 BAGGRUND... 3 NUVÆRENDE OG FREMTIDIG SKIKKELSE.... 3

Læs mere

Bilag 21. Ordliste. Beskrivelser af. (Anvendt i teksten i fællesregulativ og redegørelse) Bestemmelser for

Bilag 21. Ordliste. Beskrivelser af. (Anvendt i teksten i fællesregulativ og redegørelse) Bestemmelser for Bilag 21. Ordliste. Arbejdsbælter Beskrivelser af (Anvendt i teksten i fællesregulativ og redegørelse) Bestemmelser for (Anvendt i teksten i fællesregulativ og redegørelse) Bundkote Ejendomsforhold Bælter

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 2. HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af NDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet... "".""... ".""... ""... """."".. "... """."".. """.. ""."".. ""... "...

Læs mere

TMC - Natur og Miljø

TMC - Natur og Miljø NOTAT TMC - Natur og Miljø 19-11-2015 Administration af vandløbsloven I brev af 4. november 2015 fra Miljø- og Fødevareministeren rettes der en generel henvendelse til alle landets kommuner om, at være

Læs mere

By & Miljø - Miljøafdelingen. Regulativ for kommunevandløb nr August Råkildegrøften

By & Miljø - Miljøafdelingen. Regulativ for kommunevandløb nr August Råkildegrøften By & Miljø - Miljøafdelingen Regulativ for kommunevandløb nr. 4.43 August 2003 Råkildegrøften FORORD Et vandløbsregulativ er populært sagt en aftale mellem brugere og myndighed om - vandløbets fysiske

Læs mere

Respekter fortiden. NLK: Den dårlige udvikling i vandløbene er vendt.

Respekter fortiden. NLK: Den dårlige udvikling i vandløbene er vendt. Respekter fortiden NLK: Den dårlige udvikling i vandløbene er vendt. Citat Weekend-avisen 20/7-12 : Han (BLM) er hovedarkitekten i den ændring i vandløbsloven, som reelt er hovedårsagen til, at hundredvis

Læs mere

Naturlig og dårlig restaurering grundkursus. Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643

Naturlig og dårlig restaurering grundkursus. Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643 Naturlig og dårlig restaurering grundkursus Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643 Arbejd aktivt med vandløbets fald, så det udnyttes Det skal ikke udlignes.

Læs mere

Natur & Vandløbsgruppen Bygge- og Miljøafdeling Centerparken Brande 9. januar 2017

Natur & Vandløbsgruppen Bygge- og Miljøafdeling Centerparken Brande 9. januar 2017 Natur & Vandløbsgruppen Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1 7330 Brande 9. januar 2017 Reguleringsprojekt, fjernelse af styrt og ombygning af stryg. Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1 7330 Brande

Læs mere

Forslag om nedklassificering af Strøjkær vandløbet nr. 401 fra offentligt til privat vandløb

Forslag om nedklassificering af Strøjkær vandløbet nr. 401 fra offentligt til privat vandløb Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 28-10-2016

Læs mere

Rekvirent. Rådgiver. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej Silkeborg Åge Ebbesen Telefon

Rekvirent. Rådgiver. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej Silkeborg Åge Ebbesen Telefon Rekvirent Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 3 8600 Silkeborg Åge Ebbesen Telefon 89701523 E-mail aae@silkeborg.dk Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls Vej 16 8260 Viby J Telefon 87 38 61 66

Læs mere

Trend Dambrug Fjernelse af spærring

Trend Dambrug Fjernelse af spærring Trend Dambrug Fjernelse af spærring Slutrapport December 2017 1 Indhold Slutrapport... 1 1. BAGGRUND... 3 1.1 Indhold i slutrapport... 3 1.2 Projektlokaliteten... 3 1.2 Vandløbet og den fysiske spærring...

Læs mere

Notat. Den 30. marts 2015.

Notat. Den 30. marts 2015. Notat. Den 30. marts 2015. Sagsforløb Renovering af Afløb fra Lukkesdam Det rørlagte kommunale vandløb Afløb fra Lukkesdam blev rørlagt i 1960. Den øverste halvdel (1,6 km) blev omlagt i 1983. Efter kommunalreformen

Læs mere

Offentlig Høring. Reguleringsprojektet vedrører Tilløb C, E og D, hvor Tilløb C også modtager vand fra rørledningen Dejrup-Hennebjerg Grøft.

Offentlig Høring. Reguleringsprojektet vedrører Tilløb C, E og D, hvor Tilløb C også modtager vand fra rørledningen Dejrup-Hennebjerg Grøft. Offentlig Høring Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947448 Forslag til regulering af tilløb til Rolfsø Kanal Lodsejer til tilløbet: - Jeppe Thing Jensen, Kvongvej 81, 6830 Nr. Nebel, - Thomas Høj

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet"... "".".. ""... """.. "".. ".".. """... ".... """.. "".. "... ""."...

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 13.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 13.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 13.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet..".".. "... "."... ".""".. "."."."... "".. "..... "... ".... "..

Læs mere

TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE

TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE Regulativ for kommunevandløbene Nr. 108 Rytlebæk Nr. 110 Lerbæk Regulativ 1999 FORORD Et vandløbsregulativ er populært

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 27.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 27.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 27.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af I INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet.""."""".""""""""""""""".""""""""""".. ""."".. ""."".. "... "... ""...

Læs mere

Forslag til restaureringsprojekt Et forslag til et restaureringsprojekt skal jævnfør vandløbsloven indeholde følgende:

Forslag til restaureringsprojekt Et forslag til et restaureringsprojekt skal jævnfør vandløbsloven indeholde følgende: Alle lodsejere og interessenter 26-06-2015 Sags id.: 13/181 Sagsbehandler: Jørgen Grundvad Nielsen Høring af forslag til vandløbsrestaurering, Studsdal Bæk Fredericia Kommune ønsker at gennemføre restaureringstiltag

Læs mere

Forslag. Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune

Forslag. Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune Forslag Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune Offentlighedsperiode Forslag til Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune er offentliggjort den 21. oktober 2015. Eventuelle

Læs mere

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Mødereferat 4. vandrådsmøde Mødeleder: Jørgen Jørgensen Referent: Hanne Stadsgaard Jensen Deltagerliste: Se dokumentets sidste side Dato: 25.09.2014 Varighed:

Læs mere

Forslag om nedklassificering af Skelgrøften fra offentligt til privat vandløb

Forslag om nedklassificering af Skelgrøften fra offentligt til privat vandløb Vækst og Udvikling Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 jog@jammerbugt.dk 06-11-2017 Sagsnr.: 06.02.02-P19-13-17

Læs mere

www.ikast-brande.dk Sendt pr. mail - jf. mailliste 3. juni 2014 Referat af møde i Grønt Forum - landbrug den 22. maj 2014

www.ikast-brande.dk Sendt pr. mail - jf. mailliste 3. juni 2014 Referat af møde i Grønt Forum - landbrug den 22. maj 2014 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Sendt pr. mail - jf. mailliste 3. juni 2014 Referat af møde i Grønt Forum - landbrug den 22. maj 2014 Deltagere: Fra landbruget: Helle Borum, Heden & Fjorden;

Læs mere

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Nedbrydning af opstemning og oprensning af sand... 4 2.2 Lukning af omløbsstryg

Læs mere

1. Velkomst ved mødeleder og miljø- og teknikudvalgsformand Jens Meilvang, Norddjurs Kommune.

1. Velkomst ved mødeleder og miljø- og teknikudvalgsformand Jens Meilvang, Norddjurs Kommune. Bentl Til medlemmerne af Vandråd Djursland Byg og Miljø Dato: 04. marts 2014 Reference: Lotta Sandsgaard Direkte telefon: 8959 4044 E-mail: lds@norddjurs.dk Journalnr.: 14/5317 Referat fra første møde

Læs mere

Forvaltningsmæssige principper i vandløbsregulativerne - Regulativernes operationalitet og forståelighed

Forvaltningsmæssige principper i vandløbsregulativerne - Regulativernes operationalitet og forståelighed Forvaltningsmæssige principper i vandløbsregulativerne - Regulativernes operationalitet og forståelighed Kristian Vestergaard Civilingeniør, Ph.D. (kvmf@mail.dk) 1985-1993 Aalborg Universitet 1993-2001

Læs mere

Vandråd Kattegat Skagerrak Referat fra 2. møde 7. maj 2014

Vandråd Kattegat Skagerrak Referat fra 2. møde 7. maj 2014 8.maj 2014 Vandråd Kattegat Skagerrak Referat fra 2. møde 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 7. maj 2014 Klokken 9.00 16.00 Hjallerup Kulturhus Nørre Alle 3, 9320 Hjallerup Dagsorden udsendt 29. april 2014 Deltagere

Læs mere

Vandløbshældningens betydning for målopfyldelsen herunder kort om Q-h- og skikkelsesregulativer

Vandløbshældningens betydning for målopfyldelsen herunder kort om Q-h- og skikkelsesregulativer Vandløbskonference for medlemmer af Vandråd og undergrupper Sørup Herregård, Ringsted, 24. april 2014 Arrangeret af Østlige Øers Landboforeninger Også fremlagt ved: Konference om Vandløb og Vandråd Comwell,

Læs mere

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) 2 REGULATIVFORSKRIFTER VEDR. VEDLIGEHOLD. Dimensioner fremgår af regulativet, afsnit B.

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) 2 REGULATIVFORSKRIFTER VEDR. VEDLIGEHOLD. Dimensioner fremgår af regulativet, afsnit B. Notat Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T 72 20 72 07 E info@swecodanmark.dk www.sweco.dk CVR-nr. 483511 Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Lyngbækken 28.

Læs mere

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 60

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 60 Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 60 l Ravnsborg kommune Storstrøms amt side 2 af 8 ndholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Vandrådets opmærksomhedspunkter til indsatsprogrammet er: Generelt ser kommunernes prioriteringer ud til at være i orden, indenfor de givne rammer.

Vandrådets opmærksomhedspunkter til indsatsprogrammet er: Generelt ser kommunernes prioriteringer ud til at være i orden, indenfor de givne rammer. Notatark Sagsnr. 09.00.06-A00-1-14 Sagsbehandler Niels Rauff 23.7.2014 Vandrådenes bemærkninger til forslagene til indsatspram Der er oprettet Vandråd for hvert af de 4 hovedvandoplande Lillebælt/Jylland,

Læs mere

Administrationsgrundlag for vandløbsområdet

Administrationsgrundlag for vandløbsområdet Godkendt i Udvalget for Klima og Miljø 20. december 2011 Administrationsgrundlag for vandløbsområdet 1 INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 2 2 LOVGRUNDLAG... 2 3 MÅL... 2 4 MÅLGRUPPE... 2 5 POLITISK

Læs mere

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR 380 OFFENTLIGE VANDLØB I GULDBORGSUND KOMMUNE

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR 380 OFFENTLIGE VANDLØB I GULDBORGSUND KOMMUNE FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR 380 OFFENTLIGE VANDLØB I GULDBORGSUND KOMMUNE UDKAST Februar 2015 Forslag til Fællesregulativ - UDKAST Offentlige vandløb i Guldborgsund Kommune 2015 Ophavsret. Skabelonen

Læs mere

Årsberetning for Øvre Suså Vandløbslaug 2015 samt mål for 2016

Årsberetning for Øvre Suså Vandløbslaug 2015 samt mål for 2016 Årsberetning for Øvre Suså Vandløbslaug 2015 samt mål for 2016 Arbejdet 2015 En kort status for året 2015 er at der lokalt for Øvre Suså Vandløbslaugs, har været et positivt samarbejde med de fire kommuner

Læs mere

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 27. januar 2011 kl. 09.00 Mødelokale 1

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 27. januar 2011 kl. 09.00 Mødelokale 1 Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 27. januar 2011 kl. 09.00 Mødelokale 1 Dagsorden: Siden sidst.... 1 Evaluering af Grønt Råds arbejde.... 2 Vand og Naturplaner.... 4 Retablering af Bisbækken....

Læs mere

UDKAST HALS KOMMUNE TILLÆGSREGULATIV FOR RENDEN I HOU. Vandløb nr St St m

UDKAST HALS KOMMUNE TILLÆGSREGULATIV FOR RENDEN I HOU. Vandløb nr St St m UDKAST HALS KOMMUNE TILLÆGSREGULATIV FOR RENDEN I HOU Vandløb nr. 817 2.0 St. 1835 St. 2049 m Juli 2006 Tillægsregulativ for Renden i Hou, 2006 1 Forord Dette tillægsregulativ og regulativ af 15.9.2006

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 17. juni 2006

Referat af Generalforsamlingen den 17. juni 2006 Referat af Generalforsamlingen den 17. juni 2006 I. Valg af dirigent II. III. IV. Bestyrelsesberetning Behandling af forslag Forelæggelse af årsregnskab V. Forelæggelse af budget VI. VII. VIII. Valg af

Læs mere

Høring af projektforslag til etablering af sandfang i Stensbæk

Høring af projektforslag til etablering af sandfang i Stensbæk Til hørringsberettigede Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1,1A 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk Dato: 7. april 2016 Sagsident: 16/9480 Sagsbehandler: Nadja

Læs mere