Appendiks 1. Projekt dokumenter/ Filsø VVM/Appendiks 1.DOCX.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Appendiks 1. http://projects.cowiportal.com/ps/a012833/documents/3 Projekt dokumenter/8.3.2011 Filsø VVM/Appendiks 1.DOCX."

Transkript

1 Appendiks 1 Projekt dokumenter/ Filsø VVM/Appendiks 1DOCX

2 1 1 Terrænforhold, Vandløb og hydrologi samt Ledningsoplysninger 11 Terrænforhold 111 Laserscanning Til beskrivelse af de nuværende terrænforhold og til efterfølgende vurdering og konsekvensberegning af projektmuligheder, er anvendt en laserscannet højdemodel af Fiilsø ejendommen og naboarealerne Denne højdemodel er opmålt af COWI den 24 januar 2007 ved laserscanning fra fly i ca 1600 m højde, hvorfra afstanden til jorden måles med nogle få cm nøjagtighed, og hvor flyets position bestemmes med GPS kombineret med en avanceret 3-dobbelt gyro Samtidig korrigeres de udførte målinger til de ønskede plankoordinater og til kotesystem ud fra kontrolpunkter indmålt af landmåler på jorden Laserscanningen kan trænge gennem skov og anden vegetation, således at der skabes en model af både toppen af vegetation og selve terrænet under Laserscanningen har med sin store måleintensitet desuden den fordel, at den giver et komplet billede af terrænet i området Der anvendes her en terrænmodel (jordniveau), hvor markant fremtrædende objekter som træer, huse, master, fugle, biler mv er fjernet ved en numerisk analyse Laserscanningen giver i begrænset omfang også koter til alle større vandoverflader i området De opmålte terrændata er efterfølgende anvendt til beregning af en digital højdemodel i form af et 2,0 x 2,0 m grid Koten bestemtes med en middelfejl på maksimalt 10 cm i forhold til faste overflader og i system Dansk Vertikal Reference 1990 Plankoordinater er bestemt i UTM, zone 32 (EUREF89) med en middelfejl på ca 1 m Et udsnit af den herved fremkomne terrænmodel er vist i Figur 11 med en farvelægning og en beskygning, som fremhæver terrænformerne Projekt dokumenter/ Filsø VVM/Appendiks 1DOCX

3 2 Figur 11 Laserscanning udført den 24 januar 2007 og vist i skala 1:45000 i en farveskala fra blå til rød, hvor mørkeblå er kote 1,53 m, lyseblå kote 2,0 m, gul kote 4,0 m og orange kote 6,0 m Den omhandlede ejendom Fiilsø er omkranset med rød streg Ved laserscanningen registreres vandflader som terrænoverflader, men der er en større spredning på målingerne af vandflader pga refleksioner i vandoverfladen, hvilket forøges med den anvendte målemetode med et roterende spejl, som måler i en vifte på ca +/- 24 º Nøjagtigheden af de opmålte koter til vandflader er således mindre end på faste terrænoverflader På opmålingstidspunktet i januar 2007 var vandstanden omkring kote 2,5 m i Fidde Sø og omkring kote 2,6 m i Søvig Sund, hvilket er meget højt og indebærer, at der var oversvømmelser af de sønære arealer Højdemodellen har derfor begrænset anvendelighed i disse områder Tilsvarende ligger det laserscannede vandspejl i Søndre Landkanal imellem kote 2,1 og 2,6 m, hvilket er så højt, at det til en vis grad slører digerne langs vandløbet Som følge af det høje vandspejl i Søvig Sund i januar 2007 er der for dette område efter aftale med Naturstyrelsen Blåvandshuk anvendt statens højdemodel, som er opmålt af BlomInfo den 1 maj 2006 med de samme tekniske specifikationer, som for den ellers anvendte højdemodel Projekt dokumenter/ Filsø VVM/Appendiks 1DOCX

4 3 Højdemodellen Figur 11 er anvendt til at udtrække en række profiler af terrænet i undersøgelsesområdet Et eksempel med et tværsnit af terrænet gennem Filsø set fra vest og mod øst er vist på Figur 12 6 Filsø, tværsnit vest-øst meter DVR90 Figur 12 Tværsnit af terrænet på tværs af Filsø fra indkørslen til Fiilsø Avlsgård på Porsmosevej og til ejendomsgrænsen ved Filsø Ø I afstanden 400 meter ses den inddigede Søndre Landkanal og ved 2760 meter ses en gravet kanal etableret af besættelsesmagten under 2 Verdenskrig Tværsnit baseret på den laserscannede højdemodel fra januar Landmåling COWI har foretaget opmålinger af vandløb med tværprofiler samt af et antal punkter på vandløbsbund, af vandspejle, på digekroner, af bund i rør samt af en række fikspunkter i området Opmålingerne af Henne Mølleå er foretaget den 18 maj og den 1 juni 2010 med differentielt GPS-udstyr og af Søndre Landkanal i dagene 1-8 november med totalsstationsudstyr Alt er knyttet til koordinatsystem UTM zone 32 (Euref89) og kotesystem DVR90 med en middelfejl på koter på bedre end 0,03 m Der er opmålt 1998 punkter i og ved vandløb Der er yderligere foretaget et præcisionsnivellement til afsatte fikspunkter ved udløbet af Søvig Sund og på broen over Henne Mølleå på Porsmosevej Endelig er der foretaget en kontrol af den anvendte højdemodel ved hjælp af 32 kontrolpunkter opmålt i vejkryds mv i og rundt om projektområdet med RTK- GPS med dobbelt satellitdækning Middelfejlen var 0,029 m, hvilket er langt bedre end den oplyste nøjagtighed på 0,10 m Blandt 16 punkter målt inden for projektområdet var middelfejlen kun 0,008 m De opmålte vandspejle i området repræsenterer kun et øjebliksbillede Digekronernes toppunkt er målt 46 steder langs de øverste 7,15 km af Søndre Landkanal Digekronen er målt til at ligge imellem kote 2,55 og 4,18 m Digekro- Projekt dokumenter/ Filsø VVM/Appendiks 1DOCX

5 4 nens kote varierer betydeligt undervejs, men er generelt stigende i opstrøms retning til ca kote 3,86 m på tværdiget ved udløbet af Søvig Sund Et eksempel på et opmålt tværprofil er vist i Figur 13 Figur 13: Opmålt tværprofil af Søndre Landkanal St 2435 m sydøst for Petersholm og til højre med diget ind mod Filsø Inddæmningen Afstanden er angivet i meter og koter i m DVR90 12 Vandløb og hydrologi 121 Vandstanden i havet Nulniveauet i kotesystem DVR90 er baseret på den gennemsnitlige vandstand i et antal danske havne i 1990 Dette nulniveau ligger i den tidligere Blåbjerg Kommune 10,9 cm højere end i det gamle kotesystem Dansk Normal Nul, som var baseret på vandstanden i havet i I den samme 100 års periode er vandstanden i verdenshavene ifølge FN's Klimapanel IPCC steget med ca 15 cm 1 (IPCC 2007) Forskellen på de to angivelser på ca 4 cm skyldes, at terrænet i perioden har hævet sig som en del af den landhævning, der stadig pågår efter sidste istid Fremskrives der med den af IPCC angivne gennemsnitlige vandstandstigning på 3,1 mm/år i årene minus 0,4 mm landhævning per år, får vi, at vandstanden i Vesterhavet i 2010 er i ca kote 0,05 m DVR90 Kystdirektoratet udarbejder vandstandsstatistikker på grundlag af de løbende målinger af havvandstanden i havne mv, hvoraf de ældste fra Esbjerg Havn går tilbage til 1874 De seneste offentliggjorte statistikker er fra 2007 (Kystinspektoratet 2007) Kystdirektoratet har således bearbejdet vandstandsmålinger fra Esbjerg og to målestationer i Hvide Sande Data er ved hjælp af en Weibull fordeling udvidet til at angive en 20 års, 50 års og 100 års hændelse Resultaterne fremgår af nedenstående tabel, idet kun den længste tidsserie fra Hvide Sande er medtaget 1 17 cm stigning i 1900-tallet korrigeret for en øget hastighed i vandstandstigningerne Projekt dokumenter/ Filsø VVM/Appendiks 1DOCX

6 5 Lokalitet 20 års 50 års 100 års Maksimum hændelse hændelse hændelse m DVR90 m DVR90 m DVR90 m DVR90 Esbjerg Havn 3,63 3,89 4,06 4,22 Hvide Sande Havn 2,87 3,02 3,11 3,04 Ud fra undersøgelsesområdets beliggenhed ved den åbne del af Vestkysten vurderes det som mest relevant at anvende højvandsstatistikken fra Hvide Sande Havn til at beskrive vandstanden i Vesterhavet ved Henne Mølleås udløb Der er derfor ved de efterfølgende hydrauliske beregninger anvendt vandstandsdata fra Hvide Sande som randbetingelse Tidevandet i Hvide Sande havde en gennemsnitlig forskel på flod og ebbe på 0,96 m i året 1998 svarende til en amplitude på 0,48 m Den højeste vandstand i året 1998 var 2,29 m og den laveste 1,34 m DVR90 FNs klimapanel, IPCC (2007) har vurderet, at vandstandene i verdenshavene vil stige med mellem 18 og 59 cm frem til 2100 som følge af klimaforandringer Denne konklusion er blevet anfægtet af flere forskere, som mener, at Klimapanelet undervurderer udviklingen På nuværende tidspunkt finder vi det relevant at anvende den øvre ende af Klimapanelets vurdering i en korrektion af de forventede fremtidige vandstandsforhold Den statistiske 100 års hændelse er korrigeret for de forventede havvandstandsstigninger frem til år 2100 modregnet landhævningen Herved bliver den forventede 100 års hændelse en vandstand ved Hvide Sande i kote 3,66 m i år Vandløbssystem og topografisk opland Det topografiske opland til Filsø og Henne Mølleå er vist på Figur 14 Kortlægningen er baseret på GEUSs oplandskort, der er korrigeret for de opmålte terrænforhold i den laserscannede højdemodel Det skal dog bemærkes, at topografiske oplandsgrænser ikke har megen mening i klitlandskaberne vest for Filsø, hvor der som følge af de sandede jordbundsforhold er mange afløbsløse lavninger Oplandet til den øvre ende af Søndre Landkanal ved udløbet af Søvig Sund er 87,3 km 2 Oplandet vokser til 110,2 km 2 ved udløbet af Søndre Landkanal i Henne Mølleå, når halvdelen af det 759 ha store opland til de to pumpestationer i den nordlige halvdel af Fiilsø Inddæmningen (Mellemsø) regnes med Efter sammenløbet med Henne Mølleå er det samlede opland 169,7 km 2, og det øges til 179,5 km 2 ved Henne Mølleås udløb i Vesterhavet Projekt dokumenter/ Filsø VVM/Appendiks 1DOCX

7 6 LUNDE KVONG HENNE STRAND HENNE OVSTRUP JEGUM GRÆRUP STRAND OKSBØL JANDERUP VARDE Figur 14 Vandløb og topografiske oplande til Filsø og Henne Mølleå angivet med henholdsvis blå og rød streg Vist i skala 1: på baggrund af DDO Vektor, COWI Oplandet til Filsø er præget af landbrugsområder med småskove, spredte bebyggelser og mindre landsbyer Den eneste større bebyggelse i oplandet er Jegum Ferieland 123 Vandføringer Det tidligere Ribe Amt og nu statens Miljøcenter Ribe har drevet en hydrometrisk målestation i tilløbet til Fidde Sø fra Rolfsø, kaldet Fidde Strøm, som er placeret på sydsiden af Strandvejen med et opland 35,5 km 2 Miljøcenter Ribe har stillet daglige målinger af vandføring og vandstand fra året 1994 til medio 2010 til vores rådighed Resultaterne fra målestationen viser en gennemsnitlig vandspejlskote i 2,09 m DVR90 og en middelvandføring på 410 l/s svarende til en årsmiddel afstrømning på 366 mm De karakteristiske vandføringer og afstrømninger fremgår af Tabel 11 I de tre pumpeafvandede oplande må der forventes behov for i middel at udpumpe 11 l/s fra Petersholm, 67 l/s fra den sydlige del af Filsø (Søndre Sø) og 88 l/s fra den nordlige del af Filsø (Mellemsø), men her til kommer evt indsivning igennem digerne fra de omgivende vandløb eller fra grundvandet Projekt dokumenter/ Filsø VVM/Appendiks 1DOCX

8 7 Tabel 11 Karakteristiske vandføringer for målestation nr 3005 Fidde Strøm ved Strandvejen opstrøms Fidde Sø og Henne Mølleå i perioden inkl Data er angivet for hele året og for sommerperioden samt omregnet til specifikke afstrømninger i l/s/km 2 baseret på et opland på 35,5 km 2 Median minimum er den vandføring/afstrømning, som i gennemsnit underskrides hvert andet år Median maksimum overskrides tilsvarende i gennemsnit hvert andet år Karakteristika Hele året Sommer, maj-sept l/s l/s/km2 l/s l/s/km2 Periode minimum 16 år 43,4 1,2 43,4 1,2 Median minimum 91,6 2,6 91,6 2,6 Median 309 8, ,0 Middel , ,9 Median maksimum , ,1 Periode maksimum 16 år , ,0 Der er endvidere modtaget daglige vandføringsdata for året 1998 fra Søvig Bæk, der med et opland på 59,6 km 2 er det største tilløb til Søvig Sund Middelvandføringen var her 774 l/s svarende til 410 mm/år Årets største vandføring var 2688 l/s og den mindste vandføring var 200 l/s (Figur 15) Orbicon har på foranledning af COWI den 20 maj 2010 målt vandføringen i Henne Mølleå ved broen på Porsmosevej til 1216 l/s (målestation nr ) og i udløbet af Søndre Landkanal til 794,6 l/s (målestation nr ) Miljøcenter Ribe har siden den 19 april 2010 drevet en målestation i Hennemølleå ved broen på Porsmosevej Der er her fra modtaget 11 vandføringsmålinger udført i løbet af Vandløbsopmålinger Miljøcenter Ribe har målt vandstand i Henne Mølleå kontinuert hver time siden den 19 april 2010 COWI har for Aage V Jensen Naturfond ligeledes målt vandstand i Henne Mølleå ved Porsmosevej og i Søndre Landkanal ved udløbet af Søvig Sund hver halve time siden den 26 august 2010 Sidstnævnte data måles af vandstandsloggere med trådløs dataoverførsel via gsm-nettet Vandstanden er kalibreret efter afsatte højdefikspunkter De fremkomne vandstandsdata er vist på Figur 16 Projekt dokumenter/ Filsø VVM/Appendiks 1DOCX

9 8 Vandføring l/s 2,800 2,600 2,400 2,200 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1, Daglig vandføring i Søvig Bæk Søvig Bæk 1998 j f m a m j j a s o n d Måned 1998 Figur 15 Vandføringen igennem året 1998 i Søvig Bæk målt opstrøms for Søvig Sund med et opland på 59,5 km 2 Figur 16 Målte vandspejlskoter i Henne Mølleå ved Porsmosevej fra den 19 april 2010 og i Søndre Landkanal ved afløbet fra Søvig Sund fra 26 august 2010, kalibreret til kotesystem DVR90 På grundlag af vandstandsmålingerne i Henne Mølleå ved Porsmosevej og de udførte enkeltmålinger af vandføring, har Miljøcenter Ribe beregnet vandføringer for perioden siden 19 april 2010 Fra den 5 oktober 2010 er der dog tale om foreløbige vandføringsberegninger udført af COWI Projekt dokumenter/ Filsø VVM/Appendiks 1DOCX

10 9 For perioden 1 januar til 19 april 2010 er vandføringerne ved Porsmosevej beregnet på grundlag af Miljøcenter Ribes målinger af vandføringer i Fidde Strøm ved Fidde Bro opstrøms Fidde Sø Omregningen er sket på grundlag af oplandsforholdet med en faktor 4,784 De fremkomne vandføringer for året 2010 fremgår af Figur 17 Det fremgår af målingerne af vandføring ved Fidde Bro på Figur 17, at der den 1 marts 2010 var en meget stor og pludselig opstået afstrømning, som kulminerede med 14,6 m 3 /s svarende til 86 l/(s km 2 ) Det skal understreges, at en så spontan afstrømning normalt ikke vil optræde samtidigt overalt i et større opland, og at afstrømningen derfor sandsynligvis har været mindre og mere udjævnet ved Porsmosevej, hvor oplandet er næsten 5 gange så stort Figur 17 Vandføringer i Henne Mølleå ved Porsmosevej i 2010 baseret på omregning fra målinger ved Fidde Bro i perioden til 19 april og derefter baseret på målinger på stedet 125 Vandløbsregulativ Varde Kommune har udleveret regulativer for Henne Mølleå og for Søndre Landkanal, der begge er kommunevandløb og er stationeret med afstanden fra den øvre ende målt i meter (Ribe Amt 1992) Søndre Landkanal har regulativmæssig bundkote 0,79 m DVR90 ved afløbet fra Søvig Sund og ligger med et minimalt fald på kun 0,33 m svarende til 0,04 Vandløbets bundbredde øges fra 5 meter på strækningen frem til Petersholm og derfra 8 meter nedstrøms til den gravede kanal i Fiilsø Hede, hvor bundbredden øges til 10 meter Faldet i Henne Mølleå er ifølge regulativet generelt på 0,21, og bundkoten ved tilløbet af Søndre Landkanal er angivet til kote 0,44 m DVR90 Herfra og Projekt dokumenter/ Filsø VVM/Appendiks 1DOCX

11 m nedstrøms er bundbredden 10,0 m, mens der ikke er fastlagt dimensioner på de yderste 550 m før udløbet i Vesterhavet Vedligeholdelsen i begge vandløb omfatter oprensning af et vandløbsprofil svarende til de geometriske dimensioner og to årlige grødeskæringer, som udføres i % af bundbredden Umiddelbart vest for broen over Henne Mølleå på Porsmosevej er der i vandløbet opført et stemmeværk med højvandssluser, som kan forhindre saltvandsindtrængning under stormflod Den nuværende højvandssluse nedstrøms for broen på Porsmosevej består af 4 stk 2,6 m bredde tophængte sluseporte beskyttet bag stålplader med overkant i kote 3,95 m Inspektøren på A/S Fiil-Sø oplyser, at A/S Fiil-Sø har ansvaret for højvandsslusen, som dries manuelt, hvilket sker ved højvandsvarsler 0-8 gange om året Ifølge regulativet betaler A/S Fiil-Sø et særbidrag til vedligeholdelsen af Søndre Landkanal og af Henne Mølleå i form af 1/3 af de samlede omkostninger Særbidraget opkræves i henhold til en aftale mellem A/S Fiil-Sø og Ribe amtsråd, som er tinglyst den 16 marts 1966 A/S Fiil-Sø ejer og vedligeholder endvidere to broer over Søndre Landkanal og en bro over Henne Mølle Å Varde Kommune har leveret udtegninger af længde- og tværprofiler fra en opmåling udført af Ribe Amt i 1989 Disse opmålinger foreligger ikke digitalt COWI har derfor i 2010 foretaget en vandløbsopmåling bestående af 13 tværprofiler i Henne Mølleå på strækningen opstrøms til tilløbet af Søndre Landkanal og af 27 tværprofiler i Søndre Landkanal Bundforholdene i Søndre Landkanal er dårlige, og opmålingen har måttet udføres fra båd Sammen med opmålte mellempunkter af bund, vandspejl og terræn er tværprofilerne anvendt til at danne et længdeprofil af vandløbet, som vist på Figur 18 Der er den 20 maj 2010 aflæst vandstand på 8 positioner fra St 50 m i Søndre Landkanal ved afløbet fra Søvig Sund med vandspejlskote 1,36 m og til St 5543 m i Henne Mølleå med vandspejlskote 0,79 m, 1100 m før udløbet i Vesterhavet Vandstandsaflæsningerne er foretaget samtidig med vandføringsmålingerne Projekt dokumenter/ Filsø VVM/Appendiks 1DOCX

12 11 Figur 18 Det nyopmålte længdeprofil af Søndre Landkanal og Henne Mølleå er stationeret med afstanden fra udløbet af Søvig Sund målt i meter og til udløbet i Vesterhavet Koter i m DVR90 Vandløbsbund er vist med sort streg, vandspejl med blå, terræn i højre og venstre side med grøn og lilla Den regulativmæssige bundkote er vist med rød streg De tre broer er vist med lodret sort streg 126 Hydrauliske beregninger De gennemførte enkeltmålinger i 2010 af vandstand og vandføring fra den nye målestation ved Porsmosevej samt de opmålte vandløbsprofiler er anvendt til opstilling af en hydraulisk model for sammenhængen mellem vandføring og vandstand, hvilket også kaldes vandløbets vandføringsevne Den hydrauliske model opstilles ved hjælp af Mannings formel, der er en empirisk bestemt sammenhæng mellem vandløbets vandføring, vandspejl, tværprofil og bundlinjens fald I modellen indgår en koefficient, Manningtallet, der udtrykker den fysiske ruhed og dermed energitabet ved vandets strømning I praksis anvendes Manningtallet til en kalibrering af modellen På grundlag af registreringerne fra 2010 er der beregnet Manningtal, som ligger mellem 4 og 28 ved Porsmosevej Dette repræsenterer en forventet årsvariation for et mellemstort dansk vandløb Baseret på den synkrone målerunde af vandstande og vandføringer ned igennem vandløbene, blev der den 20 maj 2010 beregnet Manningtal, som svingede mellem 16 til 30 på de enkelte delstrækninger Dette er forventede værdier for et mellemstort dansk vandløb i en situation uden væsentlig grødevækst Det er således en tilfredsstillende beskrivelse af vandløbets vandføringsevne i de opmålte tværprofiler på trods af det beskedne antal tværprofiler i modellen Projekt dokumenter/ Filsø VVM/Appendiks 1DOCX

13 Manningtal, M Manningtal Henne Mølleå Manningtal Søvig Sund j f m a m j j a s o n d Figur 19 Beregninger af Manningtal i Henne Mølle Å og Søndre Landkanal i 2010, som er anvendt til kalibrering af vandpejlsmodellen for de to vandløb Der er endelig foretaget en modelmæssig kalibrering af Manningtal for Søndre Landkanal ved udløbet af Søvig Sund baseret på de samtidigt målte vandstande fra Henne Mølleå ved Porsmosevej og fra udløbet af Søvig Sund samt de beregnede vandføringer fra Henne Mølleå ved Porsmosevej De to sæt beregnede Manningtal igennem året 2010 er vist på Figur 19 De beregnede Manningtal på Figur 19 viser en forventet sænkning i sommerperioden som følge af grødevæksten, der øger ruheden I september måned ses en kortvarig effekt af årets anden og sidste grødeskæring, hvorefter grøden når at vokse lidt, inden den falder hen i løbet af oktober måned Alle målinger viser en større ruhed på den øverste halvdel af Søndre Landkanal op mod Søvig Sund, hvilket formodes at være en følge af den kraftige tilgroning med pilebuske i vandløbsprofilet Den hydrauliske model er opstillet i det hydrodynamiske program MIKE11 med anvendelse af de Manningtal, som er vist i Figur 19 for de to vandløb, daglige vandføringer for 1998 i Søvig Bæk, Figur 15, havvandstanden ved Hvide Sande samt nedbør og potentiel fordampning igennem året 1998 På dette grundlag er der på timebasis beregnet vandspejl i vandløbssystemet Vandspejlskurverne for året 1998 ved henholdsvis udløbet af Søvig Sund og for Henne Mølleå nedstrøms udløbet af Søndre Landkanal er vist i Figur Projekt dokumenter/ Filsø VVM/Appendiks 1DOCX

14 13 Figur 110 Hydrodynamiske beregninger af vandspejlet i henholdsvis den øvre og den nedre ende af Søndre Landkanal samt ved naboskel i St 2330 m igennem året 1998 Den lodrette forskel imellem den røde og blå kurve udgør det samlede vandspejlsfald igennem det 8300 m lange vandløb Den beregnede middelvandstand i Henne Mølle Å nedstrøms udløbet af Søndre Landkanal er beregnet til kote 1,33 m DVR90 med en variation mellem kote 0,96 m og 2,34 m I den øvre ende af Søndre Landkanal ved udløbet af Søvig Sund er middelvandstanden beregnet til kote 1,70 m DVR90 med en variation imellem kote 1,30 m og 2,61 m 127 Afvandingsforhold Filsø er, som tidligere beskrevet, afvandet ved inddigning af vandløbet Søndre Landkanal, der er ført som landkanal fra Søvig Sund mod vest, nord om Petersholm og videre mod nord langs østsiden af højt terræn og på de sidste 1200 m i en gravet kanal ud til udløbet i Henne Mølleå Rundt omkring Petersholm er opført et 4,0 km langt dige Og fra sydspidsen af Filsø Ø, på tværs af Søvig Sund og rundt langs nord- og østsiden af Søndre Landkanal er opført et 8,9 km langt dige Endelig er der fra nordsiden af Filsø Ø ført et 4,8 km langt dige mod nord som afgrænsning ind mod Fidde Sø og videre mod vest langs sydsiden af Henne Mølleå frem til højt terræn ved tilløbet af Søndre Landkanal Digerne ligger med krone imellem kote 2,5 og 4,2 m Områderne bag digerne er afvandet af 4 pumpestationer Projekt dokumenter/ Filsø VVM/Appendiks 1DOCX

15 14 Petersholm Pumpestation fødes af en pumpekanal langs sydsiden af diget langs landkanalen og med tilløb af åbne grøfter fra syd Pumpestationen omfatter en Flygt dykpumpe med en ydelse på 105 l/s ved 2,3 m løftehøjde, drevet af en 5,9 kw motor Pumpestationen har afløb til Søndre Landkanal i St 4790 m Rundt om diget omkring Petersholm løber en ringkanal, som har afløb til Søndre Landkanal i begge ender Ifølge inspektør på A/S Fiil-Sø er der 3 rørgennemløb fra ringkanalen og igennem diget ind i Petersholm inddæmningen, hvor der løber vand ind ved høj vandstand Disse rør har ikke kunnet påvises ved COWIs opmåling Den sydlige del af Fiilsø Inddæmningen mod nord til den øst-vestgående grusvej, Filsøvej, der omfatter den tidligere Søndre Sø, er hovedafvandet med åbne grøfter frem til Søvigsund Pumpestation, der består af to bygninger placeret ved Søndre Landkanal St 1757 m midt imellem Søvig Sund og Petersholm Søvigsund Pumpestation består dels af en propelpumpe fra Myhrwold og Rasmussen med en ydelse, som er målt til 281 l/s ved 5,04 m løftehøjde og et effektforbrug på 24,1 kw (Hedeselskabet 1995) I den anden pumpebygning er der to 40 hk pumper, hvoraf den ene fungerer Den nordlige del af Fiilsø Inddæmningen, som udgøres af den tidligere Mellemsø, er hovedafvandet af grøfter til to pumpestationer således, at der ikke er veldefinerede indbyrdes vandskel Storeholm Pumpestation er placeret ved Søndre Landkanal St 6719 m midt imellem Fiilsø Avlsgård og Henne Mølleå Storeholm Pumpestation består af en propelpumpe fra Myhrwold og Rasmussen med en ydelse, som er målt til 149 l/s ved 2,96 m løftehøjde og et effektforbrug på 8,5 kw (Hedeselskabet 1995) Kirkebyvad Pumpestation er placeret med udløb til Henne Mølleå St 591 m og består af tre pumper Der er to propelpumper, som er målt til 545 l/s og 146 l/s ved 2,86 m løftehøjde og et effektforbrug på 30,9 og 7,7 kw (Hedeselskabet 1995) Den sidste pumpe er en nyere dykpumpe fra Flygt med en ydelse på 146 l/s ved en løftehøjde på 3,0 m og et effektforbrug på 8,8 kw Denne pumpe starter først Endelig er der etableret en hjælpepumpe ved et dræn sydøst for Kirkebyvad Pumpestation, der drives af en 5 hk pumpe med afløb til Kirkebyvads pumpekanal I Fiilsø og Petersholm inddæmninger består hovedafvandingen af ca 74 km åbne grøfter frem til de 4 pumpestationer Området er detaildrænet to gange Første gang fra 1947 til 1954 og anden gang fra Der er i alt ca 690 km dræn i området (Fiil-Sø 2007) Dræningen bliver løbende fornyet, og er delvist registreret digitalt Behovet for omdræning skyldes terrænsætninger i den tidligere søbund, som oprindelig var dyndjord med et stort indehold af organisk stof, som gradvist er mineraliseret Projekt dokumenter/ Filsø VVM/Appendiks 1DOCX

16 15 Afvandingen af naboarealerne i det 112 ha store opland på vestsiden af den tidligere Filsø Ø, som har afløb ind i pumpelaget, sker til skelgrøfter med afløb ind i Fiilsø Inddæmningen DONG har den 12 oktober 1994 fået tinglyst adgang til afvanding af deres oliepumpestation ved Fiilsøvej sydvest for Filsø Afvandingen sker gennem en ca 142 m lang 250 mm PVC rørledning ind til ringkanalen Der ydes et vederlag på 150 kr årligt for denne adgang Rørledningen starter ifølge en ledningsplan leveret af DONG i ca kote 2,69 m DVR90 og ligger med ca 8 fald til udløbet i ringkanalen, som er nyopmålt til kote 1,52 m Figur 111 Søvig Sund set mod øst fra tværdiget ind til Fiilsø Inddæmningen 13 Ledningsoplysninger Der er i denne forundersøgelse indhentet oplysninger om tekniske anlæg og ledninger i projektområdet i Ledningsejerregisteret På ejendommen og i umiddelbar nærhed heraf er der anmeldt ledninger tilhørende: DONG Gas Distribution A/S Henne Vandværk Jegum-Vrøgum Vandværk Klinting Vandværk Syd Energi Net A/S TDC Totalløsninger A/S Varde Forsyningsservice A/S Projekt dokumenter/ Filsø VVM/Appendiks 1DOCX

17 16 Varde Kommune YouSee A/S De herved fremkomne ledningsoplysninger er vist på Kort 14 DONG har en oliepumpestation ved Fiilsøvej, hvor fra olietransmissionsledningen Kærgård-Fredericia er ført mod øst lige syd om Fiilsøs ejendom Olietransmissionsledningen ligger således på en strækning kun 20 meter fra ejendomsskellet Ledningen er tinglyst på ejendommen den 26 april 1985 Placeringen uden for ejendomsskellet er verificeret hos DONG Olietransmissionsledningen er af vital samfundsbetydning DONG har endvidere en gastransmissionsledning, som løber parallelt med eller syd for olietransmissionsledningen Gasledningen berører ikke Filsø Syd Energi har ført elforsyning frem til Filsø området fra 4 sider Fra Porsmosevej og ind i indkørslen til Fiilsø Avlsgaard er der ført et 10/15 kv elkabel frem til en transformer, som forsyner avlsgården Til Storeholm Pumpestation er et 10/15 kv elkabel ført fra transformeren ved avlsgården, under Søndre Landkanal og langs østsiden af denne frem til en transformer ved pumpestationen, hvor kablet ender blindt Til Petersholm Pumpestation er der fra avlsgården ført et 10/15 kv elkabel langs vestsiden af Søndre Landkanal og frem til en transformer ved pumpestationen Her fra er der videre en ringtilslutning langs vestsiden af ringkanalen og til elnettet ved DONGs oliepumpestation Fra Strandvejen ved Henne Kirkeby er der ført et 10/15 kv langs grusvejen ned til og under Henne Mølleå og der fra langs grusvejen mod øst til en transformer ved Kirkebyvad Pumpestation, hvor kablet ender blindt Fra Fiilsøvej ved Dafbanke er der ført et 10/15 kv elkabel mod nord og under Søndre Landkanal frem til en transformer ved Søvigsund Pumpestation Her fra er der ført et 10/15 kv elkabel videre mod nord igennem inddæmningen til en transformer ved Korntørreriet og til en transformer ved Fiilsø Svineavls bygninger Fra Filsø Ø er der ført et 10/15 kv elkabel frem til korntørreriet langs sydsiden af Filsøvej fra Hjulsagervej på Filsø Ø Dette kabel formodes at have tilslutning fra elnettet mod nord eller øst, men dette skal afklares nærmere med ledningsejeren TDC har ført en telefonledning fra Fiilsø Avlsgård lang Dæmningsvejen frem til Fiilsø Svineavl og en anden telefonledning langs Filsøvej fra Filsø Ø og frem til korntørreriet og gæstehuset Der er vandforsyningsledninger langs hele Dæmningsvejen og Filsøvej fra Fiilsø Avlsgård og til Filsø Ø Alle veje i de inddæmmede områder er grusveje, hvoraf de største er i god stand Vejene er i dag ved skiltning lukket for uvedkommendes færdsel med motorkøretøjer Projekt dokumenter/ Filsø VVM/Appendiks 1DOCX

18 17 I inddæmningerne er der ved grusvejen Filsøvej på Langeodde opført et korntørreri med kornsiloer og en lade Her findes også en beboelsesejendom i to etager med kælder samt bygninger til svineproduktion med 4 gylletanke På Petersholm findes endvidere en stor marklade Projekt dokumenter/ Filsø VVM/Appendiks 1DOCX

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning Jammerbugt Kommune Frilægning af Blokhus Bæk, beregning af dimensioner Rekvirent Rådgiver Jammerbugt Kommune Natur og Miljø Lundbakvej 5 9490 Pandrup Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Projektnummer

Læs mere

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand Kerteminde Kommune Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand FORSLAG TIL REGULERINGSPROJEKT, HOVEDKANALEN, TAARUP INDDÆMMEDE STRAND Rekvirent Rådgiver Kerteminde Kommune att. Jacob Hansen Rye Hans Schacks

Læs mere

Opmålingsrapport Værebro Å Egedal Kommune januar Egedal Kommune. Værebro Å - opmålingsrapport

Opmålingsrapport Værebro Å Egedal Kommune januar Egedal Kommune. Værebro Å - opmålingsrapport Egedal Kommune Værebro Å - opmålingsrapport Januar 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OPMÅLING... 5 2.1 Generelt... 5 2.2 Arbejdsbeskrivelse... 5 2.3 Bemærkninger til opmålingen... 6 3. FELTOBSERVATIONER...

Læs mere

FORUNDERSØGELSE AF PROJEKTFORSLAG TIL NATURGENOPRETNING AF SUSÅ MELLEM BAVELSE SØ OG HOLLØSE MØLLE

FORUNDERSØGELSE AF PROJEKTFORSLAG TIL NATURGENOPRETNING AF SUSÅ MELLEM BAVELSE SØ OG HOLLØSE MØLLE Næstved Kommune FORUNDERSØGELSE AF PROJEKTFORSLAG TIL NATURGENOPRETNING AF SUSÅ MELLEM BAVELSE SØ OG HOLLØSE MØLLE Juni 201 BILAG 1: HYDRAULISK NOTAT OG RESULTATER AF HYDRAULISKE BEREGNINGER PROJEKT Projekt

Læs mere

Udført/kontrol: HAA/FOE Nr.: 1 Dato: 2015-01-21 Rev.: 2.0

Udført/kontrol: HAA/FOE Nr.: 1 Dato: 2015-01-21 Rev.: 2.0 NOTAT Sagsnavn: Ejby Å-projektet Sag nr.: 14-0330. Emne: Hydraulisk beregning_mike URBAN Udført/kontrol: HAA/FOE Nr.: 1 Dato: 2015-01-21 Rev.: 2.0 Baggrund og formål I forbindelse med gennemførelse af

Læs mere

BILAG 4. Januar 2016 VURDERING AF OPSTUVNINGSEFFEKT IFM. ETABLERING AF GANG- OG CYKELBRO OVER SKIVE Å

BILAG 4. Januar 2016 VURDERING AF OPSTUVNINGSEFFEKT IFM. ETABLERING AF GANG- OG CYKELBRO OVER SKIVE Å BILAG 4 Januar 2016 VURDERING AF OPSTUVNINGSEFFEKT IFM. ETABLERING AF GANG- OG CYKELBRO OVER SKIVE Å PROJEKT Udarbejdet af CMR Kontrolleret af ERI Godkendt af LHL NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød

Læs mere

Effektvurdering af grødeøer i Gudenåen

Effektvurdering af grødeøer i Gudenåen Randers Kommune Effektvurdering af grødeøer i Gudenåen NOTAT OM EFFEKTER PÅ VANDSTANDEN AF GRØDEØER I GUDENÅEN MELLEM NØRREÅ OG MOTORVEJSBRO VED E45 KORT VERSION Rekvirent Rådgiver Randers Kommune Laksetorvet

Læs mere

Hørsholm kommune. Juni 2012 HYDRAULISK VURDERING AF FLAKVAD RENDE

Hørsholm kommune. Juni 2012 HYDRAULISK VURDERING AF FLAKVAD RENDE Hørsholm kommune Juni 2012 HYDRAULISK VURDERING AF FLAKVAD RENDE PROJEKT Hydraulisk vurdering af Projekt nr. 207012 Dokument nr. 123417655 Version 2 Projekt nr. 207012 Udarbejdet af JBG Kontrolleret af

Læs mere

Undersøgelse af afvandingsforhold for Hummingen Strand

Undersøgelse af afvandingsforhold for Hummingen Strand HydroInform Undersøgelse af afvandingsforhold for Hummingen Strand 16. september 2014 Udarbejdet af civilingeniør Jan Gregersen Version 4.0 side 1 af 21 Indholdsfortegnelse 1Baggrund...3 2Konsekvens af

Læs mere

Påvirkning på vandstanden i Randers by ved tilbageholdelse af vand fra Gudenåen på Haslund Ø

Påvirkning på vandstanden i Randers by ved tilbageholdelse af vand fra Gudenåen på Haslund Ø NOTAT Projekt Haslund Enge Projektnummer 1391200163 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Randers Kommune, Natur & Landbrug Påvirkning på vandstanden i Randers by ved tilbageholdelse af

Læs mere

Ansøgning om reguleringsprojekt

Ansøgning om reguleringsprojekt BILAG 3 SKIVE KOMMUNE Ansøgers oplysninger Ansøgning om reguleringsprojekt Navn Skive Kommune, Teknisk Forvaltning Adresse E-mail adresse Projektet Formål I henhold til Lokalplan nr. 267 skal der etableres

Læs mere

NOTAT. 1. Risiko for oversvømmelse fra Sydkanalen

NOTAT. 1. Risiko for oversvømmelse fra Sydkanalen NOTAT Projekt Vådområde Enge ved Sidinge Fjord Kunde Naturstyrelsen Vestsjælland Notat nr. 02 Dato 2016-10-10 Til Fra Kopi til Olaf Gudmann Christiani Henrik Mørup-Petersen PML 1. Risiko for oversvømmelse

Læs mere

NOTAT. Projekt : Tude Å gennem Vejlerne. Kundenavn : Slagelse Kommune. Emne : Bilag 3, MIKE11 dokumentation. Til : Thomas Hilkjær

NOTAT. Projekt : Tude Å gennem Vejlerne. Kundenavn : Slagelse Kommune. Emne : Bilag 3, MIKE11 dokumentation. Til : Thomas Hilkjær NOTAT Projekt : Tude Å gennem Vejlerne Kundenavn : Slagelse Kommune Emne : Bilag 3, MIKE11 dokumentation Til : Thomas Hilkjær Fra : Michael Juul Lønborg Projektleder : Anne Steensen Blicher Kvalitetssikring

Læs mere

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon SILKEBORG KOMMUNE 2011 NOTAT NR. 2011-2 RESULTATER AF OPMÅLING AF GUDENÅEN I 2011 PÅ STRÆK- NINGEN MELLEM SILKEBORG OG TANGE SØ. ANALYSE AF UDVIK- LINGEN AF FYSISK TILSTAND OG VANDFØRINGSEVNE VED SAM-

Læs mere

FORUNDERSØGELSE RIB-00259. Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø

FORUNDERSØGELSE RIB-00259. Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø FORUNDERSØGELSE RIB-00259 Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø April 2014 Forundersøgelse RIB-00259 Etablering af passage til Linding Møllesø Side 1 Indhold Formål med indsatsen/projektet... 2 Eksisterende

Læs mere

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835 NOTAT TITEL Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene i Lerbækken. DATO 27. marts 2015 TIL Frederikshavn Kommune KOPI Golfparken A/S FRA Henrik Brødsgaard, COWI PROJEKTNR A059835

Læs mere

1 Baggrund Data Manningtal Opland Afstrømning Fysisk udformning Nuværende...

1 Baggrund Data Manningtal Opland Afstrømning Fysisk udformning Nuværende... Notat VASP Kunde Helsingør Kommune Projektnr. 01217 Projekt Hetlands Å Dato 2016-06-21 Emne Notat / Memo (DK/UK/D) Initialer THKN Indhold 1 Baggrund... 2 2 Data... 2 2.1 Manningtal... 2 2.2 Opland... 2

Læs mere

Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Vandløb Sag nr.: Dato: 7.06.0 E-mail: cha@j-k-as.dk Bjarne Christensen Vindmøller i Måde Ansøgning om godkendelse efter

Læs mere

REGULATIV. Rejsby Åsystem

REGULATIV. Rejsby Åsystem OKTOBER 1997 11 REGULATIV FOR Rejsby Åsystem I RIBE KOMMUNE Hovedopland 3900 omfattende Tilløb til Vadehavet Afstrømningsområde 3908 3909 RIBE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Bøgeallé 2, 6760 Ribe, tlf. 79

Læs mere

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB-00913 Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Fjernelse af spærring RIB-00913 Formål Omlægning af den spærrende rørbro skal sikre fiskepassage til de opstrøms dele af Ralm

Læs mere

Reguleringsprojekt. Herningsholm Å syd for Silkeborgvej. F:\MYN\mynsb\DOKUMENT\APRO\Hern Hernregfugl Side 1

Reguleringsprojekt. Herningsholm Å syd for Silkeborgvej. F:\MYN\mynsb\DOKUMENT\APRO\Hern Hernregfugl Side 1 Herningsholm Å syd for Silkeborgvej Reguleringsprojekt F:\MYN\mynsb\DOKUMENT\APRO\Hern Hernregfugl Side 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1.0 Baggrund... 3 2.0 Eksisterende forhold... 3 2.1 Vandløbsforhold...

Læs mere

OVERSVØMMELSES- ANALYSE I DALBY

OVERSVØMMELSES- ANALYSE I DALBY APRIL 2013 FAXE KOMMUNE OVERSVØMMELSES- ANALYSE I DALBY RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 FAXE KOMMUNE OVERSVØMMELSES-

Læs mere

BESKRIVELSE AF OVERSVØMMELSESKORTLÆGNING I DET ÅBNE LAND

BESKRIVELSE AF OVERSVØMMELSESKORTLÆGNING I DET ÅBNE LAND Assens Kommune Januar 2013 BESKRIVELSE AF OVERSVØMMELSESKORTLÆGNING I DET ÅBNE LAND Indholdsfortegnelse 1 Oversvømmelseskortlægning... 2 1.1 Kendte oversvømmelser... 2 1.2 Nedbør... 2 1.3 Hav... 3 1.4

Læs mere

Generelt om vandløbsregulativer

Generelt om vandløbsregulativer Bilag til dagsordenspunkt den 12. august 2013. Generelt om vandløbsregulativer Ifølge vandløbsloven skal vandløbsmyndigheden udarbejde et regulativ for alle offentlige vandløb. Regulativet skal blandt

Læs mere

Stenrevle i Hårby Å ved Lindevænget Skitseprojekt

Stenrevle i Hårby Å ved Lindevænget Skitseprojekt Assens Kommune Miljø og Natur Stenrevle i Hårby Å ved Lindevænget Skitseprojekt Notat Marts 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. INDLEDNING 1 2. BAGGRUND 1 3. PROJEKTERINGSGRUNDLAG 4 4. PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) Rusrenden omfatter en strækning på m, hvoraf 143 m er rørlagt.

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) Rusrenden omfatter en strækning på m, hvoraf 143 m er rørlagt. Notat Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T 72 20 72 07 E info@swecodanmark.dk www.sweco.dk CVR-nr. 48233511 Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Rusrenden 28.

Læs mere

REGULATIV RIBE VESTERÅSYSTEM NORD

REGULATIV RIBE VESTERÅSYSTEM NORD NOVEMBER 1997 REGULATIV FOR RIBE VESTERÅSYSTEM NORD I RIBE KOMMUNE Hovedopland 3800 omfattende Ribe Å s vandsystem Afstrømningsområderne 3813 (Nord for Ribe å) 3814 RIBE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Bøgeallé

Læs mere

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) 2 REGULATIVFORSKRIFTER VEDR. VEDLIGEHOLD. Dimensioner fremgår af regulativet, afsnit B.

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) 2 REGULATIVFORSKRIFTER VEDR. VEDLIGEHOLD. Dimensioner fremgår af regulativet, afsnit B. Notat Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T 72 20 72 07 E info@swecodanmark.dk www.sweco.dk CVR-nr. 483511 Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Lyngbækken 28.

Læs mere

Notat. Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Gislinge Å. : Holbæk Kommune. : Peter Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen)

Notat. Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Gislinge Å. : Holbæk Kommune. : Peter Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) Notat Grontmij A/S Dusager 8 Aarhus N Danmark T +5 8 5 F +5 8 555 www.grontmij.dk CVR-nr. 85 Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Gislinge Å 7. september 5 Vores reference:..5

Læs mere

Skitseprojekt. for. regulering og restaurering af kommunevandløbet Smedebæk på matr. nr. 1b Smedebæk Mølle, Ejstrup. Ikast-Brande Kommune - Maj 2012

Skitseprojekt. for. regulering og restaurering af kommunevandløbet Smedebæk på matr. nr. 1b Smedebæk Mølle, Ejstrup. Ikast-Brande Kommune - Maj 2012 Skitseprojekt for regulering og restaurering af kommunevandløbet Smedebæk på matr. nr. 1b Smedebæk Mølle, Ejstrup Ikast-Brande Kommune - Maj 2012 Delstrækning af Smedebæk, som ønskes reguleret og restaureret

Læs mere

DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN INDHOLD. 1 Eksisterende forhold. 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2

DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN INDHOLD. 1 Eksisterende forhold. 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2 DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2 2 Fremtidige

Læs mere

På vegne af projektejerne, Nordic Design Village A/S, Barsmark Bygade 163, 6200 Aabenraa, CVR-nr , ansøges hermed om følgende:

På vegne af projektejerne, Nordic Design Village A/S, Barsmark Bygade 163, 6200 Aabenraa, CVR-nr , ansøges hermed om følgende: ANSØGNING Sag: Holmstaden, Kolding Emne: Ansøgning om tilladelse til regulering af Kolding Å Dato: 28. maj 2015 Navn: Søren Nielsen, Tegnestuen Mejeriet Anders Lund Jensen, Grontmij På vegne af projektejerne,,

Læs mere

Analysen er inddelt i 100x100 m celler, som gør det muligt at regne på risikoen i den enkelte celle og efterfølgende udtrykke dette i farveskalaer.

Analysen er inddelt i 100x100 m celler, som gør det muligt at regne på risikoen i den enkelte celle og efterfølgende udtrykke dette i farveskalaer. Risikokortlægning Dette notat er et uddrag af tekniske notater 1 fra COWI i forbindelse med levering af data til Vordingborg Kommunes arbejde med klimatilpasning. Risikovurderingen er bygget op omkring

Læs mere

Mere om vedligeholdelse

Mere om vedligeholdelse Mere om vedligeholdelse Vedligeholdelsen af de offentlige vandløb har været i EU udbud over en 4 årig periode 2012 2016. Vedligeholdelsen forestås af 4 private entreprenører og opgaven er inddelt i 10

Læs mere

Kontrolopmåling 2012. Rekvirent. Rådgiver. Faxe Kommune Att. Orbicon Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail sgsc@orbicon.

Kontrolopmåling 2012. Rekvirent. Rådgiver. Faxe Kommune Att. Orbicon Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail sgsc@orbicon. Rekvirent Faxe Kommune Att. Rådgiver Orbicon Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail sgsc@orbicon.dk Sag 3691200053-03 Projektleder SGSC Kvalitetssikring SGSC Revisionsnr. 1.0 Godkendt

Læs mere

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam Stampedam Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam UDFØRT AF ENVICLEAN/NHJ 29-05-2012 Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel. +45 9686 7600 Email: nhj@enviclean.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 Afstrømningsmæssige forhold...

Læs mere

Arealanvendelse langs Flæbækken og Kyrringegrøfterne. Konsekvenser ved ophør af pumpedrift i forbindelse med ændret drift af Gyrstinge Sø

Arealanvendelse langs Flæbækken og Kyrringegrøfterne. Konsekvenser ved ophør af pumpedrift i forbindelse med ændret drift af Gyrstinge Sø NOTAT Projekt 3621300141 / 3691400164 Projektnummer Kundenavn Emne Til Fra Gyrstinge Sø HOFOR Arealanvendelse langs Flæbækken og Kyrringegrøfterne. Konsekvenser ved ophør af pumpedrift i forbindelse med

Læs mere

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20.1 Formål Sølodsgrøften er nu rørlagt gennem Bårse, men rørledningen er gammel og tilstanden formentlig dårlig. Det er derfor overvejet at lægge en ny

Læs mere

Ringsted Kommune. Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

Ringsted Kommune. Regulering af Kyringegrøften - ved udløb i Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Regulering af Kyringegrøften - ved udløb i Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Regulering af Kyringegrøften - ved udløb i Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 1 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

Hydrologi og hydraulik omkring vandløb - ikke mindst Haslevgaarde Å

Hydrologi og hydraulik omkring vandløb - ikke mindst Haslevgaarde Å Hydrologi og hydraulik omkring vandløb - ikke mindst Haslevgaarde Å Hydrologi: Læren om vandets kredsløb i naturen Hydraulik: Læren om vandets strømning Uggerby Å 1974 Foredrag for Haslevgaarde Ås Vandløbslaug

Læs mere

Ringsted Kommune. Regulering af Flæbækken ved Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Regulering af Flæbækken ved Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Regulering af Flæbækken ved Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE FLÆBÆKKEN

Læs mere

Vandføringens Medianminimum Qmm

Vandføringens Medianminimum Qmm Vandføringens Medianminimum Qmm (Natur & Miljø 2013 Nyborg Strand Spor A session 4) Maj 2013 Ole Smith osmi@orbicon.dk Tlf. 40178926 Indhold Lidt historie, begreber og grundlag Qmm definition og relationer

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Rambøll Englandsgade 25 DK-5100 Odense C. T F

NOTAT. 1. Baggrund. Rambøll Englandsgade 25 DK-5100 Odense C. T F NOTAT Dato 28-05-2013 Projekt Jordbro Å Kunde Naturstyrelsen Aalborg Notat nr. 1.2 Dato 28-05-2013 Til Fra KS af Kjeld Lundager Jørgensen, Naturstyrelsen Mads Bøg Grue, Rambøll A/S Dennis Søndergård Thomsen,

Læs mere

B02, B03, B04, B05, B07, B08, B09

B02, B03, B04, B05, B07, B08, B09 Titel: Hydrometriske stationer, databehandling og beregninger, Pumpestationer Dokumenttype: Teknisk anvisning TA. nr.: B06 Version: 1.0 Forfatter: Niels Bering Ovesen TA henvisninger Gyldig fra: 01.01.2017

Læs mere

Kontrolopmåling af strækninger

Kontrolopmåling af strækninger Silkeborg Kommune Notat nr. 2016-5 Kontrolopmåling af strækninger i Gudenåen med formodet forekomst af sandaflejringer. Betydning for vandføringsevnen Rekvirent Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen

Læs mere

Bilag 2. Veje og broer

Bilag 2. Veje og broer Bilag 2 Sag Alling Ådal, VVM-redegørelse Projektnr.. 101074 Projekt Bilag til VVM-redegørelse Dato 2009-02-02 Emne Tekniske anlæg i projektområdet Initialer HAH Dette notat omhandler de tekniske anlæg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Resendalvej - Skitseprojekt. Silkeborg Kommune. Grundvandsmodel for infiltrationsområde ved Resendalvej.

Indholdsfortegnelse. Resendalvej - Skitseprojekt. Silkeborg Kommune. Grundvandsmodel for infiltrationsområde ved Resendalvej. Silkeborg Kommune Resendalvej - Skitseprojekt Grundvandsmodel for infiltrationsområde ved Resendalvej COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Detailprojekt RIB Faunapassage ved Debel Fiskeri August 2016

Detailprojekt RIB Faunapassage ved Debel Fiskeri August 2016 Detailprojekt RIB-00191 Faunapassage ved Debel Fiskeri August 2016 Fjernelse af spærring RIB-00191 Formål Nedbrydning af dambruget stemmeværk og anlæggelse af et 160 meter langt stryg skal sikre fiskepassagen

Læs mere

KONTROLOPMÅLING BØSTRUP Å

KONTROLOPMÅLING BØSTRUP Å Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2015 KONTROLOPMÅLING BØSTRUP Å KONTROLOPMÅLING BØSTRUP Å Revision 01 Dato 22-10-2015 Udarbejdet af Michael Dalby Kristiansen Kontrolleret af Mads

Læs mere

Vandløbsopmåling 2014

Vandløbsopmåling 2014 Næstved Kommune Vandløbsopmåling 2014 KONTROLRAPPORT FOR MAGLEMOSRENDEN Rekvirent Rådgiver Næstved Kommune Att. Palle Myssen Natur og Miljø Rådmandshaven 20 4700 Næstved Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000

Læs mere

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN VRANGSTRUPVEJ 51, LB. NR.15

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN VRANGSTRUPVEJ 51, LB. NR.15 Skov- og Naturstyrelsen & Landboforeningen Gefion DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN VRANGSTRUPVEJ 51, LB. NR.15 NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

Lars Kjellerup Larsen Jens Juuls Vej 18

Lars Kjellerup Larsen Jens Juuls Vej 18 Kortlægning af afvandingsforhold Notat Bilag: Tegning 01: Afvandingsforhold, vintermiddel Tegning 02: Afvandingsforhold, sommermiddel, før-grødeskæringssituation Tegning 03: Afvandingsforhold, sommermiddel,

Læs mere

Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune

Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune Februar 2015 Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej

Læs mere

Titel: Hydrometriske stationer, Korrelationsberegning, QQ-station

Titel: Hydrometriske stationer, Korrelationsberegning, QQ-station Titel: Hydrometriske stationer, Korrelationsberegning, QQ-station Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfatter: Niels Bering Ovesen TA henvisninger TA. nr.: B07 Version: 1.0 Oprettet: Gyldig fra: 01.01.2016

Læs mere

Faldet (bundhældning) aftager fra vandløbets udspring, hvor faldet er stort, til vandløbets udløb, hvor faldet er lille.

Faldet (bundhældning) aftager fra vandløbets udspring, hvor faldet er stort, til vandløbets udløb, hvor faldet er lille. Vands forløb i forhold til fald, opgravninger, vandstande i Fjorden m. v. Nedenstående skal ses som generelle betragtninger/oplysninger, men er i hovedtrækkene fuldt gyldige. Vandløbs vandføringsevne:

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet. Udvikling af ny metode til kontrol af regulativer FORSØG VED KÅTBÆK OG ALLING Å, RANDERS

Miljø- og Fødevareministeriet. Udvikling af ny metode til kontrol af regulativer FORSØG VED KÅTBÆK OG ALLING Å, RANDERS Miljø- og Fødevareministeriet Udvikling af ny metode til kontrol af regulativer FORSØG VED KÅTBÆK OG ALLING Å, RANDERS Miljø- og Fødevareministeriet Udvikling af ny metode til kontrol af regulativer FORSØG

Læs mere

Metoder til vurdering af de hydrauliske forhold i recipienterne

Metoder til vurdering af de hydrauliske forhold i recipienterne Metoder til vurdering af de hydrauliske forhold i recipienterne EVA-temadag den 24. september 2015 Anja Thrane Hejselbæk Thomsen, anja@orbicon.dk Morten Larsen, mola@orbicon.dk Indhold Naturlig afstrømning

Læs mere

Forvaltningsmæssige principper i vandløbsregulativerne - Regulativernes operationalitet og forståelighed

Forvaltningsmæssige principper i vandløbsregulativerne - Regulativernes operationalitet og forståelighed Forvaltningsmæssige principper i vandløbsregulativerne - Regulativernes operationalitet og forståelighed Kristian Vestergaard Civilingeniør, Ph.D. (kvmf@mail.dk) 1985-1993 Aalborg Universitet 1993-2001

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund for undersøgelse. 2. Optegning af højdemodel

NOTAT. 1. Baggrund for undersøgelse. 2. Optegning af højdemodel NOTAT Projekt Afvanding af Gudmindrup Lyng Kunde Grundejerforeningen Gudmindrup Lyng Notat nr. 02 Dato 2013-02-11 Til Fra Kopi til Carl-Otto Rachlitz Henrik Mørup-Petersen [Name] 1. Baggrund for undersøgelse

Læs mere

Kontrol af vore vandløbs vandafledningsevne. Værktøjer og muligheder for lodsejere til måling af vandføring, dimension og vandafledningsevne.

Kontrol af vore vandløbs vandafledningsevne. Værktøjer og muligheder for lodsejere til måling af vandføring, dimension og vandafledningsevne. Kontrol af vore vandløbs vandafledningsevne. Værktøjer og muligheder for lodsejere til måling af vandføring, dimension og vandafledningsevne. Indledning: For alle offentlige vandløb skal der foreligge

Læs mere

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen Handleplan 1 Møde den 23. april 2012 Chefrådgiver Mogens Terkelsen Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen - Resumé Roskilde Kommunes handleplan, september 2011 2 TRIN 1 Gennemføre

Læs mere

Forslag til regulering ansøgning om omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge

Forslag til regulering ansøgning om omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Forslag til regulering ansøgning om omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse

Læs mere

Snogebækken vest for Ølsemagle

Snogebækken vest for Ølsemagle Snogebækken vest for Ølsemagle Projekt for åbning af rørlagt strækning mellem station 1736 og 2021 Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Køge Kommune, Anlæg, rejser ca. 1 ha erstatningsskov

Læs mere

Hjermind Sø - Vådområdeprojekt. Lodsejermøde 22. april - Gudenåhuset - Bjerringbro Lars Bo Christensen

Hjermind Sø - Vådområdeprojekt. Lodsejermøde 22. april - Gudenåhuset - Bjerringbro Lars Bo Christensen Hjermind Sø - Vådområdeprojekt Lodsejermøde 22. april - Gudenåhuset - Bjerringbro Lars Bo Christensen Hjermind Sø - Lodsejermøde Indlæg: Hvad er et vådområde Hvordan foregår kvælstoffjernelsen Hvilke muligheder

Læs mere

Tekst fra ansøgning på mail sendt til Naturstyrelse som har videre sendt mailen til Kystdirektoratet. Den 26. juli 2015 Digelaget for Havnebydiget, i den sydlige ende af Rømø, ønsker at forstærke diget

Læs mere

Herning Kommune, Natur og Grønne områder, har efter Vandløbsloven 1 udarbejdet et forslag til reguleringsprojekt af Hammerum Å ved Fastrupvej.

Herning Kommune, Natur og Grønne områder, har efter Vandløbsloven 1 udarbejdet et forslag til reguleringsprojekt af Hammerum Å ved Fastrupvej. TEKNIK OG MILJØ Til orientering Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8049 ngosb@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 13.06.04-P19-37-08 Reguleringssag - høringsbrev

Læs mere

Baggrund og tidligere høring. Dette er 2. udgaven af et forslag til et restaureringsprojekt som Helsingør Kommune fremmelægger til offentligheden,

Baggrund og tidligere høring. Dette er 2. udgaven af et forslag til et restaureringsprojekt som Helsingør Kommune fremmelægger til offentligheden, Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2527 rha02@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 24.06.2016 Sagsnr. 15/4530 Sagsbeh. Roar Hauch Projektforslag: Restaurering

Læs mere

UDKAST HALS KOMMUNE TILLÆGSREGULATIV FOR RENDEN I HOU. Vandløb nr St St m

UDKAST HALS KOMMUNE TILLÆGSREGULATIV FOR RENDEN I HOU. Vandløb nr St St m UDKAST HALS KOMMUNE TILLÆGSREGULATIV FOR RENDEN I HOU Vandløb nr. 817 2.0 St. 1835 St. 2049 m Juli 2006 Tillægsregulativ for Renden i Hou, 2006 1 Forord Dette tillægsregulativ og regulativ af 15.9.2006

Læs mere

Regulativtyper. Keep it simpel

Regulativtyper. Keep it simpel Regulativtyper Keep it simpel 1 Regulativ typer Hvad skal regulativer bruges til? - Opstille administrative bestemmelser og procedurer for vandløbsforvaltning. Udmøntning af love og regler. - Fastlægge

Læs mere

Haveforeningen OF Lyngen Sikring mod oversvømmelse. Rekvirent. Rådgiver

Haveforeningen OF Lyngen Sikring mod oversvømmelse. Rekvirent. Rådgiver Rekvirent Haveforeningen OF Lyngen Tornerosekæret 5 3390 Hundested arkitekt Sara Asmussen Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail tsb@orbicon.dk Sag 369-08051 Projektleder

Læs mere

Vandløbsopmåling 2015

Vandløbsopmåling 2015 Næstved Kommune Vandløbsopmåling 2015 KONTROLRAPPORT MAGLEMOSERENDEN Rekvirent Rådgiver Næstved Kommune Att. Palle P. Myssen Center for Miljø og Natur Rådmandshaven 4700 Næstved Orbicon A/S Ringstedvej

Læs mere

NØDPUMPESTATION ISHØJ HAVN VED

NØDPUMPESTATION ISHØJ HAVN VED NØDPUMPESTATION VED ISHØJ HAVN 1 Indhold 1. Baggrund for anlæggelse af nødpumpestation ved Ishøj Havn 2. Øvrige gennemførte projekter 3. Hydraulisk grundlag 4. Tidsplan 5. Design samt placering af nødpumpestationen

Læs mere

Regulativ for Langstrup Mosevandløb

Regulativ for Langstrup Mosevandløb April 2014 Regulativ for Langstrup Mosevandløb INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Regulativ for Langstrup Mosevandløb 3 1.1 Vandløbet 3 1.2 Klassifikation 3 1.3 Lovgrundlag 3 1.4 Grundlaget for regulativet 4 1.5 Regulativet

Læs mere

Høring af forslag til reguleringsprojekt i vandløbet Maglemoserenden

Høring af forslag til reguleringsprojekt i vandløbet Maglemoserenden Høring Teknik, Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Infrastruktur Fredensvej 1 59 Rudkøbing Tlf. 63 51 6 Tlf. 63 51 6 42 direkte Fax 63 51 6 1 E-mail: annjen@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Dato

Læs mere

Tilpasning af Cityringen til fremtidens klima

Tilpasning af Cityringen til fremtidens klima Tilpasning af Cityringen til fremtidens klima Troels Jacob Lund ATV møde om store bygge og anlægsprojekter 1 20. JANUAR 2012 CITYRINGEN - KLIMASIKRING AF KONSTRUKTIONER Formål med vurdering af fremtidens

Læs mere

Metoder og modeller til vurdering af afvandingsmæssige forhold

Metoder og modeller til vurdering af afvandingsmæssige forhold Metoder og modeller til vurdering af afvandingsmæssige forhold Robert Nøddebo Poulsen Agronom, DHI Kort om DHI s miljørådgivning DHI s kompentencer vedrører faglig teknisk ekspertise på: Afløbsystemer

Læs mere

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen NYT AFLØB FRA KASTRUP FORT SØ Eksisterende afvanding fra Kastrup Fort Sø

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen NYT AFLØB FRA KASTRUP FORT SØ Eksisterende afvanding fra Kastrup Fort Sø Memo Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen NYT AFLØB FRA KASTRUP FORT SØ Eksisterende afvanding fra Kastrup Fort Sø 24. februar 2016 Projekt nr. 222931 Version 1 Dokument nr. 1218198083 Version

Læs mere

Fordomme om vandløbshydraulik Fup eller Fakta. Inger Klint Jensen, Orbicon Roskilde

Fordomme om vandløbshydraulik Fup eller Fakta. Inger Klint Jensen, Orbicon Roskilde Fordomme om vandløbshydraulik Fup eller Fakta Inger Klint Jensen, Orbicon Roskilde IKJE@orbicon.dk 21. oktober 2014 1 Fordomme om vandløbshydraulik Fup eller Fakta Udlæggelse af sten i vandløb Gydegrus/gydebanker

Læs mere

Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111

Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111 Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111 Miljø og Teknik Svendborg Kommune April 2011 Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111 1. Fremtidens permanente havstigning Den globale

Læs mere

Bemærkninger til vandløbsrestaureringsprojekt ved Damrenden opstrøms

Bemærkninger til vandløbsrestaureringsprojekt ved Damrenden opstrøms Assens Kommune Miljø og Natur natur@assens.dk Vissenbjerg, den 31.08.2015. Bemærkninger til vandløbsrestaureringsprojekt ved Damrenden opstrøms Herredsbjerg På vegne af Gert Madsen, Lange Gyde 4, 5683

Læs mere

Offentlig Høring. Reguleringsprojektet vedrører Tilløb C, E og D, hvor Tilløb C også modtager vand fra rørledningen Dejrup-Hennebjerg Grøft.

Offentlig Høring. Reguleringsprojektet vedrører Tilløb C, E og D, hvor Tilløb C også modtager vand fra rørledningen Dejrup-Hennebjerg Grøft. Offentlig Høring Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947448 Forslag til regulering af tilløb til Rolfsø Kanal Lodsejer til tilløbet: - Jeppe Thing Jensen, Kvongvej 81, 6830 Nr. Nebel, - Thomas Høj

Læs mere

Naturforbedring af Verup Mose Projektresumé, LIFE/NAT/DK/ Sorø Kommune Natur og Miljø November 2016

Naturforbedring af Verup Mose Projektresumé, LIFE/NAT/DK/ Sorø Kommune Natur og Miljø November 2016 Naturforbedring af Verup Mose Projektresumé, LIFE/NAT/DK/00183 Sorø Kommune Natur og Miljø November 2016 Udarbejdet af: Niels Riis Dato: 21-11-2016 1. INDLEDNING Verup Mose er en tidligere højmose i den

Læs mere

Der er ved kraftig regn oversvømmelse langs Byåen i Rønne, specielt når de kraftige regn kommer i de perioder, hvor der er meget vand i Byåen.

Der er ved kraftig regn oversvømmelse langs Byåen i Rønne, specielt når de kraftige regn kommer i de perioder, hvor der er meget vand i Byåen. NOTAT Projekt Mike Urban beregning i Rønne Projektnummer 3631200019 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Bornholm Forsyning A/S Byåen - Hydrauliske beregninger John W. Hansen, Per Martlev Hansen og Vivi

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser Notat Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 8. november 2012 REV.25-11-2012 Projekt nr. 211553 Dokument nr. 125590549 Version 3 Udarbejdet af MSt Kontrolleret af ERI Godkendt af MSt 1 BAGGRUNDEN

Læs mere

Kongens Mose. Opdatering af hydrologisk model for Kongens Mose. Teknisk notat, 3. marts 2008

Kongens Mose. Opdatering af hydrologisk model for Kongens Mose. Teknisk notat, 3. marts 2008 S K O V O G N A T U R S T Y R E L S E N M I L J Ø M I N I S T E R I E T Opdatering af hydrologisk model for Teknisk notat, 3. marts 2008 S K O V O G N A T U R S T Y R E L S E N M I L J Ø M I N I S T E

Læs mere

Silkeborg Langsø. Vurdering af muligheder for højvandsreduktion. Højvandsreduktion i Silkeborg Langsø. Fynsgade Silkeborg SE Nr.

Silkeborg Langsø. Vurdering af muligheder for højvandsreduktion. Højvandsreduktion i Silkeborg Langsø. Fynsgade Silkeborg SE Nr. Q - Holm Consult Fynsgade 4 8600 Silkeborg SE Nr. 10 47 53 41 Højvandsreduktion i Silkeborg Langsø Silkeborg Langsø Vurdering af muligheder for højvandsreduktion Oktober 2002 Rekvirent Århus Amt Natur

Læs mere

Agroplan aps Løvelbrovej

Agroplan aps Løvelbrovej Agroplan aps Løvelbrovej 9 8830 Tjele Telefon 86 69 92 16 Projekt for åbent vandløb og stenstryg i Kølsen Møllebæk ved Kølsen Mølle Viborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning....2 2. Forundersøgelse...2

Læs mere

30. november Hørring om eventuel godkendelse af ændring af dimensioner af delstrækning af det offentlige vandløb Næstild Bæk

30. november Hørring om eventuel godkendelse af ændring af dimensioner af delstrækning af det offentlige vandløb Næstild Bæk 30. november 2016 Hørring om eventuel godkendelse af ændring af dimensioner af delstrækning af det offentlige vandløb Næstild Bæk I forbindelse med Skive Kommunes igangværende regulativrevision af det

Læs mere

Klimatilpasningsplan Temakort teknisk beskrivelse

Klimatilpasningsplan Temakort teknisk beskrivelse Klimatilpasningsplan Temakort teknisk beskrivelse Lemvig Kommune Klimatilpasningsplan Temakort Teknisk beskrivelse Rekvirent Rådgiver Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Orbicon A/S Klostermarken 12

Læs mere

M10 KØGE BUGT MOTORVEJEN 1052 GREVE S SOLRØD S ENTREPRISE 1052.100 VANDSYNSPROTOKOL

M10 KØGE BUGT MOTORVEJEN 1052 GREVE S SOLRØD S ENTREPRISE 1052.100 VANDSYNSPROTOKOL DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 25.juni 2012 M10-5123-007-0 Søren Ungstrup svu@ramboll.dk 5161 6255 M10 KØGE BUGT MOTORVEJEN 1052 GREVE S SOLRØD S ENTREPRISE 1052.100 VANDSYNSPROTOKOL ST. 126.30

Læs mere

Offentlig høring af forslag til delvis omlægning af det offentlige rørlagte vandløb Tilløb 4.1 til Vojens Bæk på matr.nr. 101 og 380 Maugstrup

Offentlig høring af forslag til delvis omlægning af det offentlige rørlagte vandløb Tilløb 4.1 til Vojens Bæk på matr.nr. 101 og 380 Maugstrup til lodsejere, berørte parter og øvrige høringsberettigede Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1. sal 6100 Haderslev Fax. 74 34 21 44 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 21 47 kimh@haderslev.dk

Læs mere

Manual til risikokortlægning UDVIKLINGSFORVALTNINGEN

Manual til risikokortlægning UDVIKLINGSFORVALTNINGEN Manual til risikokortlægning UDVIKLINGSFORVALTNINGEN 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 1.1 Nedbør, havvand og vandløb 4 1.2 Oversvømmelseskort 4 1.3 Værdikort 4 1.4 Risikokort 4 2. Opbygning af kortlægningen

Læs mere

Kontrolrapport Greve Kommune KONTROLRAPPORT FOR MØLLEBÆKKEN. Att. Michael Tranekjær Jensen Center for Teknik og Miljø Rådhusholmen Greve

Kontrolrapport Greve Kommune KONTROLRAPPORT FOR MØLLEBÆKKEN. Att. Michael Tranekjær Jensen Center for Teknik og Miljø Rådhusholmen Greve Greve Kommune Kontrolrapport 2016 KONTROLRAPPORT FOR MØLLEBÆKKEN Rekvirent Rådgiver Greve Kommune Att. Michael Tranekjær Jensen Center for Teknik og Miljø Rådhusholmen 10 2670 Greve Orbicon A/S Ringstedvej

Læs mere

Tude Ådal ansøgning efter vandløbsloven

Tude Ådal ansøgning efter vandløbsloven Slagelse Kommune Tude Ådal ansøgning efter vandløbsloven ANSØGNING Til Fra Slagelse Kommune, Att. Thomas Hilkjær Orbicon A/S Projektnummer 3691000016 Projektleder Udarbejdet Kvalitetssikring Anne Steensen

Læs mere

Den ønskede løsning er scenarie 1. Der bedes derfor ses bort fra øvrige løsninger beskrevet i dette notat.

Den ønskede løsning er scenarie 1. Der bedes derfor ses bort fra øvrige løsninger beskrevet i dette notat. NOTAT Projekt Floodingberegninger til afhjælpning af oversvømmelser ved Gentofterenden Kunde Nordvand Notat nr. 2 Dato 13-06-2013 Til Fra Annette Kolte-Olsen, Nordvand Andreas Henriques, Rambøll Den ønskede

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere