Version 1.00 (sidst rettet :11:00)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Version 1.00 (sidst rettet 12-12-2007 09:11:00)"

Transkript

1 OIOXML dokumentationsguide Version 1.00 (sidst rettet :11:00) Administrativt Vejnummer 1. Ejerskab 2. Relevans 3. Oversigt over de relevante klasser 4. De strukturerede OIOXML typer 5. Brug af kerneskemaerne 1

2 OIOXML dokumentationsguide Vejnummer Administrativt Vejdirektoratet og de øvrige parter, som er repræsenteret i Vejregelrådet standardiserer dataelementer på vejområdet, som er en forudsætning for interoperabilitet i vejsektoren. Dvs. at de dataelementer, som indgår i den digitale forvaltning på vejområdet, så vidt muligt standardiseres, så interessenter kan udveksle data til gavn for myndighedsbehandling og offentlig service. Formålet med etablering af en fælles model for administrativt vejnummer er, at skabe grundlag for standardiseret udveksling af informationer om vejforhold på tværs af sektorer, myndigheder og systemer. Målet med modellen er præcist at definere, hvordan data om veje og stier på en standardiseret måde stedfæstes til et bestemt vejpunkt og vejstrækning. Det giver mulighed for at udveksle og sammensætte vejdata på tværs af f.eks. systemer, men også at stille vejdata til rådighed fra andre myndigheder og sektorer. Eksempelvis data om vejarbejde, trafiktal, naboretsforhold, vejskilte, trafikuheld o.lign. Med afsæt i modellen er udviklet OIOXML skemaer, der kan anvendes i forbindelse med udveksling af vejdata. Modellen er i første omgang rettet mod at understøtte dataudveksling og ikke som logisk datamodel for fysisk systemimplementering. Det administrative vejnummer defineret i denne standard er rettet mod en entydig identifikation af veje og stier i Danmark. Den entydige registrering foregår i den centrale vej og sti fortegnelse (CVF), se evt. Der findes også andre registreringer af veje med tilknyttede identifikations numre, bla CPR s vejregister og KMS s FOT register. Som det ses i nedenstående figur er planen, at FOT skal fungere som forbindelse mellem CPR s vejregistrering og CVF s vejregistrering. Adressebaserede systemer Vejadministrative systemer CPRid: CVFid: Vejnavn og kommune-/vejkode CPR vej CVF Vejnummer, vejdel og -reference (fra-til) Reference for adresser Reference for vejsektor FOTid: CVFid: CPRid: Fælles reference ~ fællesnævner FOT-id og geometri FOT vej Andre systemer fx. transport mobile tjenester Figur 1. Sammenhæng mellem CPR, CVF og FOT 2

3 Administrativt Vejnummer er en identifikation af veje til brug for planlægning, anlæg og drift af veje som fastsat i cirkulære nr. 106 af 13. december 2005, som er udstedt med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 671 af 19. august Den væsentlige forskel på Administrativt vej- og stinummer og CPR-vejkode er, at CPR-vejkoden har til formål at identificere adresser, og Administrativt vej- og stinummer har til formål at identificere vejstrækninger og arealer i relationer til veje, f.eks. en landevej, der går på tværs af flere kommuner eller et motorvejsanlæg med ramper, rastepladser med mere. I modellen introduceres begrebet vejforgrening, der er en del af en vej, enten en del af hovedforløbet eller en sidevej til en sidevej, en rampe eller lignende. FOT er et fælles offentligt geografisk administrationsgrundlag, som bla består i en fælles landsdækkende kortlægning af veje og stier. Derfor kan koblingen mellem CVF og CPR data på vejområdet udgøres af FOT. 1. Ejerskab Lov om offentlige veje. Lovbekendtgørelse nr.671 af 19. august Cirkulæret om tildeling af administrative nummer til offentlige veje og stier trådt i kraft den 16. december Interessenter og høringsparter Navn/aktør Opgave Krav til identifikation af vej og vejforgrening Stat Kommune (Amt frem til 31. december 2006) Politi INSPIRE Vejbestyr elser Administration, sagsbehandling, projektering, anlæg og drift. Dertil kommer kommunernes øvrige opgavevaretagelse, hvor geografiske data for veje er relevante, f.eks. planlægning. Registrering af uheld, hastighed, restriktioner, adm. af færdselslov INSPIRE-direktivet foreskriver ensartethed og tilgængelighed til basisdata, i nogle sammenhænge, kaldet referencedata (f.eks. veje) Entydighed og geografisk reference, linjeføring, historik, metadata Stedfæstelse af statiske og dynamiske hændelser på vejnettet samt formidling af information vedr. samme. Sammenhæng og entydighed i data på tværs af landegrænser muliggør udveksling af data. Dette forudsætter først og fremmest entydighed i 3

4 Navn/aktør Opgave Krav til identifikation af vej og vejforgrening inden for EU. identifikation af veje og deres beliggenhed nationalt. Dernæst kan sammenhængen på tværs af landegrænser etableres. Ved senere revisioner af standarder kan flere EUlande eventuelt arbejde sammen om standardiseringsprocessen inden for sektorerne. Udbydere af vejnet (DAV, Krak, Teleatlas, Navteq) Beredskab/Falck Indsamling og salg af data til ruteplanlægning og navigation. Lokalisering af hændelser på vejnettet, ruteplanlægning og planlægning af redning og beredskab. Leverandørerne kan via entydig vejidentifikation og geografisk reference knytte administrative oplysninger til deres vejnet. F.eks. rutenummereret vejnet, margueritrute og tungvognsvejnet. Via entydig vejidentifikation og geografisk reference kan administrative vejoplysninger kobles med f.eks. miljøoplysninger. EBST Adresser i BBR For både offentlige myndigheder og private interessenter er det nødvendigt for opgaveløsningen, at administrative vejoplysninger kan kobles sammen med entydige adresser, ejendomsoplysninger, tingbogsoplysninger, planoplysninger m.m. KMS FOT, som er en fællesoffentlig specifikation for topografisk og teknisk kortlægning, herunder vejmidter, som er et af flere landsdækkende Entydig vejidentifikation og geografisk reference er en forudsætning for entydig sammenknytning med et digitalt vejnet, som er specificeret ud fra en 4

5 Navn/aktør Opgave Krav til identifikation af vej og vejforgrening trafiktemaer række fælles behov i den offentlige sektor. Derfor vil sektorerne via FOT kunne knytte data sammen med andre sektorers data. Banedanmark Vejskæringer Koordinater, administrativt vejnummer, vejforgrening, knudepunkter, vejklasse, vejmyndighed, trafiktal, EUROSTAT Danmarks Transportforskning (DTF) Rådgivere Miljøministeriet Praktiserende landinspektører Ledningsejerregister (LER)/ entreprenører Kort producenter CPR-kontoret Statistik (veje + uheld) trafik Forskning Dataregistrering og udveksling Forvaltning af natur og miljø Udstykning Gravetilladelser i vejareal Teknisk og topografisk kort Adresser vejnavn og CPR-vejkode vejklasse Administrativt vejnummer, vejforgrening, stationering, geografiske reference, vejmyndighed, vejklasse, trafiktal Administrativt vejnummer, vejforgrening, vejklasse, historik, trafiktal, uheld, geometri Administrativt vejnummer, vejforgrening, geografisk reference, geometri, trafiktal, stationering, belægninger, uheld Administrativt vejnummer, vejforgrening, geografisk reference, vejklasse Administrativt vejnummer, vejforgrening, geografisk reference, geometri, matrikel, vejmyndighed Både bygherre, entreprenør og ledningsejer er interesseret i præcis definition af vej og stedangivelse, så graveskader på ledninger undgås. Trafikanter Sammenhæng imellem offentlige registre og kort. 5

6 2. Relevans Figur 2. Use case diagram over relevans 6

7 3. Oversigt over de relevante klasser Figur 3. Konceptuel model. Den overordnede konceptuelle model viser begrebernes indbyrdes sammenhæng. Overordnet viser modellen hvordan AdministrativVejData, som feks. data om vejarbejde, trafiktal, naboretsforhold, vejskilte o.flere, har både en GeografiskReference og en AdministrativVejReference. Modellen skal forstås således, at AdministrativVejData har en GeografiskReference, som kan være et GeografiskPunkt, eller en GeografiskLinie eller en GeografiskFlade. AdministrativVejData har en AdministrativVejReference som er en AdministrativVej, en AdministrativVejForgrening, en AdministrativVejPunktReference eller en AdministrativVejStrækningReference. En AdministrativVej kan have nul til mange AdministrativVejForgrening og en AdministrativVejForgrening har en AdministrativVej. 7

8 En AdministrativVejForgrening kan have nul til mange AdministrativVejPunktReference og et AdministrativVejPunktReference har en AdministrativVejForgrening. En AdministrativVejPunktReference kan have nul til mange AdministrativVejStrækningReference og en AdministrativVejStrækningReference har altid netop to AdministrativVejPunktReference. For modellen gælder den regel, at 2 AdministrativPunktReference som udgør en AdministrativVejStrækningsReference altid, skal indgå i samme AdministrativVejForgrening. Nedenstående figur illustrer et konstrueret eksempel på begreberne AdministrativVej, AdministrativVejForgrening, AdministrativVejPunktReference og AdministrativVejStrækningReference. VejForgrening 001 VejId Sidevej VejForgrening 004 VejId Særlig belægning VejForgrening 005 VejId P-anlæg VejId VejForgrening 002 VejId Rundkørsel VejForgrening 003 VejId Sidevej Figur 4 Illustration administrativ vej. VejPunkt 0 meter VejPunkt 50 meter VejPunkt 100 meter VejStrækning 8

9 AdministrativVejData AdministrativVejReference * AdministrativVejStrækningReference 0..* GeografiskReference 0..* 2 AdministrativVejPunktReference +Kilometer +Meter +MaaleMetodeKode GeografiskPunkt 0..* 1 GeografiskLinie AdministrativVejForgrening +ForgreningsId +Forgreningstype +HistoriskNøgle +Bemærkningfelt +Beskrivelse GeografiskFlade 0..* 1 AdministrativVej +AdministrativVejnummer +Vejbeskrivelse Figur 5. Logisk model, danske betegnelser 9

10 NationalRoadCatalogueData NationalRoadCatalogueStructure * NationalRoadCatalogueSegmentReferenceCollection 0..* AbstractGeometry 0..* 2 Point NationalRoadCatalogueReferencePoint +RoadPointKilometreMeasure +RoadPointMetreMeasure +RoadMeasureMethodCode LineString Polygon 0..* NationalRoadCatalogueBranch +RoadBranchIdentifier +RoadBranchCode +RoadHistoricBranchCode +RoadBranchDecriptionText +CommentText 1 0..* 1 NationalRoadCatalogueRoad +RoadIdentifier +RoadDescriptionText Figur 6. Logisk model, engelske betegnelser Den logiske model viser begrebernes indbyrdes tilknytning i forhold til OIOXML skemaerne. Bemærk at klassen AbstractGeometry og dens underliggende klasser er beskrevet i et dokument, der ligger offentligt tilgængelig på Infostrukturbasen. 10

11 Tabel 1: Oversigt over konceptuelle OIOXML-klasser Navn på schema Formål Anvendelse AdministrativVejData NationalRoadCatalogueData AdministrativVej NationalRoadCatalogueRoad AdministrativVejForgrening NationalRoadCatalogueBranch AdministrativVejPunktReference NationalRoadCataloguePointReference AdministrativVejStrækningReference NationalRoadCatalogueSegmentReference Collection Formålet med klassen er at kunne beskrive og stedfæste vejens fysiske og tekniske forhold, alt fysisk udstyr på vejen samt hændelser på vejen. Cirkulæret om tildeling af administrative vej og stinumre skal sikre, at der kontinuert er en entydig og stabil identifiktion af veje og stier. Vejforgreningerne beskriver en strukturering af en vej. F.eks. motorvejsramper, rundkørsler, sideveje til en boligvej eller p-pladser knyttet til en vej. Et vejpunkt har flere formål, dels at beskrive geografisk og administrativt start-punkt og slutpunkt for en vejstrækning, dels at angive geografisk place-ring af skilte, lysanlæg og andet fast udstyr. Desuden anvendes vejpunkt til stedfæstelse af uheld. Et vejpunkt angives med kilometrering/stationering. Alternativt kan benyttes geografiske koordinater på formen X,Y,Z i UTM ETRS89, her anvendes AbstractGeometry I vejadministration er mange oplysninger knyttet til en vejstrækning. Beskrivelse af en vej og udstyr og hændelser på en vej. Vejbestyrelser anvender først og fremmest systemet til at identificere offentlige veje og stier. Desuden kan systemet anvendes til private veje og stier, så vejbestyrelsen ikke behøver at føre en særskilt vejfortegnelse for disse. Drift og vedligehold. IT-udviklingen har medført, at både vejbestyrelser og andre offentlige myndigheder ønsker at se administrativ vejinformation som et led i en bredere sagsmæssig sammenhæng, hvor der integreres både med ESDH-systemer og digitale landkort. Vejinformation kan via den koordinatbaserede geografiske stedfæstelse knyttes sammen med miljøoplysninger og planlægning oplysninger. En vejstrækning afgrænses af to AdministrativVejPunktReferencer. 11

12 Tabel 2: Oversigt over attributterne Element navn RoadIdentifier Dansk label og definition Administrativt vejnummer En 7 cifret kode som er unik i Danmark Eksempel Bemærkning For veje og stier, der er taget i brug før cirkulærets ikrafttræden, sammenstilles det administrative nummer af eksisterende vejbestyrelsesnummer (stats-, amts- eller kommunenummer) samt eksisterende vej- /stinummer, jf. stk. 2 og 3. Stk. 2. Det administrative vej-/stinummers første 3 cifre består af vejbestyrelsesnummeret. Såfremt der er tale om et nummer på mindre end 3 cifre suppleres med et eller flere foranstående 0 er. Stk. 3. Det administrative vej-/stinummers sidste 4 cifre består af nuværende vej-/stinummer. Såfremt der er tale om et vej- /stinummer på mindre end 4 cifre suppleres med et eller flere foranstående 0 er. Stk. 4. Det administrative vej-/stinummer kan dog sammenstilles på anden måde efter anmodning fra vedkommende vejbestyrelse. RoadDescriptionText Vejbeskrivelse Motorvejen mellem Aalborg og Frederikshavn Vejbeskrivelsen er kun obligatorisk i forbindelse med overførelse af data, hvori ForgreningsId ikke indgår. Der er ingen begrænsning på længden af teksten i denne attribut. 12

13 Element navn Dansk label og definition Eksempel RoadBranchIdentifier ForgreningsId 3 cifre 001 er den første vejforgrening, der oprettes. Det kan f.eks. være en motorvejsrampe. Det kan være en sidevej til en boligvej. Den næste sidevej, der oprettes hedder 002 uanset om den ligger på højre eller venstre side af vejen. Hovedforløbet af en vej skal også nummeres for at sikre hierarkiet af objekterne i forhold til sammenstillingen med geografien. RoadBranchCode Forgreningstype Vejens hovedforløb, F.eks. en sidevej, en tilkørselsrampe, en frakørselsrampe, delt vejtracee, sideanlæg, parkeringsplads m.fl. RoadHistoricBranchCode Historisk nøgle Mulighed for at sikre forståelsesmæssig sammenhæng imellem hidtidige og fremtidige betegnelser. Bemærkning 3-cifret løbenummer inden for den enkelte administrative vej (gældende for veje og stier), som ikke er informations-bærende i noget system. Nummeret for vejforgreningen er unikt, når det sammenstilles med det administrative vejnummer. Et nummer på mindre end 3 cifre suppleres med et eller flere foranstillede 0 er. I de forskellige vejforvaltningssystemer på det danske marked er der anvendt en række forskellige betegnelser. Alle betegnelser er lovlige. Men f.eks. ved sammenlægning af data fra foreskellige systemer, skal det påses at data med samme betegnelse og forskellig betydning ikke lægges sammen uden en faglig vurdering. Forgreningstype er gældende for veje og stier. Datatypen er en string Ikke obligatorisk Feltet giver mulighed for at anføre hidtidige informationsbærende nøgler som historiske nøgler i en selvvalgt periode som huskehjælp til fagfolk. Det kan både være text og numre af forskellig længde. 13

14 Element navn Dansk label og definition Eksempel RoadBranchDecriptionText Beskrivelse Beskrivelse af vejforløbet med tekst. F.eks. P-PL APOTEKERTORV. FRA KOMV BANEGÅRDSVEJ MOD ØST TIL MATR. NR 2 E, GRINDSTED, AFGRÆNSET MOD SYD AF KOMV BORGERGADE OG MOD NORD AF MATR. NR. 2 BP, GRINDSTED. 10 PARKERINGSBÅSE. CommentText Bemærkningstekst Mulighed for at tilføje bemærkninger. RoadPointKilometreMeasure Kilometer Max.4 cifre 2 Angiver antallet af kilometer Bemærkning Der anføres oplysninger om vejforløbet beskrevet som tekst som supplement til nummerering og vejstrækningsangivelse Der er ingen begrænsning på længden af teksten.. Ikke obligatorisk Der er ingen begrænsning på længden af teksten. Kan både være opmålt ved kilometrering eller stationering RoadPointMetreMeasure Meter Max.4 cifre 102 Angiver antallet af meter Kan både være opmålt ved kilometrering eller stationering RoadMeasureMethodCode MaaleMetodeKode Kode der kan have værdien 1 eller 2, hvor 1 angiver at kilometrering er anvendt som målemetode, 2 angiver at stationering er anvendt som målemetode 1 Angiver at mål er opgjort ved brug af kilometrering Information om hvordan de angivne meter eller kilometer er opmålt. Både kilometrering og stationering bliver anvendt, og der er ofte forskel på mål afhængig af brugt målemetode. 14

15 4. De strukturerede OIOXML typer AdministrativVej Formål Baggrund Anvendelse Indhold Cirkulæret om tildeling af administrative vej og stinumre skal sikre, at der kontinuert er en entydig og stabil identifiktion af veje og stier. Til veje og stier er der knyttet en række administrative oplysninger, som ikke må gå tabt ved ændringer i vejnettet eller ændringer i administrative afgrænsninger, som det er tilfældet ved kommunalreformen. Vejbestyrelser anvender først og fremmest systemet til at identificere offentlige veje og stier. Desuden kan systemet anvendes til private veje og stier, så vejbestyrelsen ikke behøver at føre en særskilt vejfortegnelse for disse. Vejdirektoratet driver en landsdækkende IT-løsning, som tildeler administrative vej- og stinumre og samtidig holder styr på, at samme identifikationsnummer ikke tildeles to forskellige veje. Det er desuden en database, som lagrer data og stiller data til rådighed via en webservice. Nødvendige elementer er angivet med fed skrift NationalRoadCatalogueRoad Min Max Dansk Label Eksempel RoadIdentifier 1 1 AdministrativVejnummer RoadDescriptionText 0 1 Vejbeskrivelse Motorvejen mellem Aalborg og Frederikshavn Eksempel på XML-struktur med de nødvendige delelementer (uden angivelse af namespace tilhørsforhold) <RoadIdentifier> </RoadIdentifier> <RoadIdentifier> </RoadIdentifier> <RoadDescriptionText>Motorvejen mellem Aalborg og Frederikshavn</RoadDescriptionText> 15

16 AdministrativVejForgrening Formål Baggrund Anvendelse Indhold Vejforgreningerne beskriver en strukturering af en vej. F.eks. motorvejsramper, rundkørsler, sideveje til en boligvej eller p-pladser knyttet til en vej. Til brug for vejadministration er det væsentligt at vide, hvor komplekst et vejforløb er. Drift og vedligehold. Forskellige typer af veje, som figurerer i de anvendte vejforvaltningssystemer. Nødvendige elementer er angivet med fed skrift NationalRoadCatalogueBranch Min Max Dansk Label Eksempel NationalRoadCatalogueRoad 1 1 RoadBranchIdentifier 1 1 Forgreningsid 123 RoadBranchCode 0 1 Forgreningstype Sidevej RoadHistoricBranchCode 0 1 HistoriskeNøgle 145 RoadBranchDecriptionText 0 1 Beskrivelse P-PL APOTEKERTORV. FRA KOMV BANEGÅRDSVEJ MOD ØST TIL MATR. NR 2 E, GRINDSTED, AFGRÆNSET MOD SYD AF KOMV BORGERGADE OG MOD NORD AF MATR. NR. 2 BP, GRINDSTED. 10 PARKERINGSBÅSE. CommentText 0 1 Bemærkningsfelt FUNGERER SOM GRØNTTORV PÅ TORSDAGE P-PL KIRKETORV ÆNDRET TIL 0275 P-PL APOTEKERTORVET I 1992 Eksempel på XML-struktur med de nødvendige hhv. med alle delelementer (uden angivelse af namespace tilhørsforhold) <RoadIdentifier> </RoadIdentifier> <RoadBranchIdentifier>123</RoadBranchIdentifier> 16

17 <RoadIdentifier> </RoadIdentifier> <RoadBranchIdentifier>123</RoadBranchIdentifier> <RoadBranchCode>Sidevej</RoadBranchCode> <RoadHistoricBranchCode>145</RoadHistoricBranchCode> <RoadBranchDecriptionText> P-PL APOTEKERTORV. FRA KOMV BANEGÅRDSVEJ MOD ØST TIL MATR. NR 2 E, GRINDSTED, AFGRÆNSET MOD SYD AF KOMV BORGERGADE OG MOD NORD AF MATR. NR. 2 BP, GRINDSTED. 10 PARKERINGSBÅSE. </RoadBranchDecriptionText> <CommentText> FUNGERER SOM GRØNTTORV PÅ TORSDAGE P-PL KIRKETORV ÆNDRET TIL 0275 P- PL APOTEKERTORVET I 1992 </CommentText> AdministrativVejPunktReference Formål Baggrund Anvendelse Indhold Et vejpunkt har flere formål, dels at beskrive geografisk og administrativt startpunkt og slutpunkt for en vejstrækning, dels at angive geografisk place-ring af skilte, lysanlæg og andet fast udstyr. Desuden anvendes vejpunkt til stedfæstelse af uheld. Et vejpunkt angives med kilometrering/stationering. Alternativt kan benyttes geografiske koordinater på formen X,Y,Z i UTM ETRS89, her anvendes AbstractGeometry Traditionelt har alle stedbestemmelser på en vej fundet sted ud fra en stationering eller kilometrering, som har udgangspunkt i vejens startpunkt. Med diverse relativt simpelt teknisk udstyr er det blevet muligt at opnå stadig højere nøjagtighed for opmåling og kortlægning af vejene. Forbedret datagrundlag effektiviserer sagsbehandlingen, hvor opgaverne i stigende grad kan løses på kontoret, så det ikke er nødvendigt at tage i marken. IT-udviklingen har medført, at både vejbestyrelser og andre offentlige myndigheder ønsker at se administrativ vejinformation som et led i en bredere sagsmæssig sammenhæng, hvor der integreres både med ESDH-systemer og digitale landkort. Vejinformation kan via den koordinatbaserede geografiske stedfæstelse knyttes sammen med miljøoplysninger og planlægning oplysninger. For at knytte den hidtidige stedfæstelse sammen med stedfæstelse via landkort suppleres kilometrering og stationering med geografisk reference. Nødvendige elementer er angivet med fed skrift NationalRoadCataloguePointReference Min Max Dansk Label Eksempel NationalRoadCatalogueBranch 1 1 RoadPointKilometreMeasure 1 1 Kilometer 2 RoadPointMetreMeasure 1 1 Meter 102 RoadMeasureMethodCode 1 1 Målemetode 1 (Kilometrering) 17

18 Eksempel på XML-struktur med de nødvendige delelementer (uden angivelse af namespace tilhørsforhold) <RoadIdentifier> </RoadIdentifier> <RoadBranchIdentifier>123</RoadBranchIdentifier> <RoadPointKilometreMeasure>102</RoadPointKilometreMeasure> <RoadPointMetreMeasure>2</RoadPointMetreMeasure> <RoadIdentifier> </RoadIdentifier> <RoadBranchIdentifier>123</RoadBranchIdentifier> <RoadBranchCode>Sidevej</RoadBranchCode> <RoadHistoricBranchCode>145</RoadHistoricBranchCode> <RoadBranchDecriptionText> P-PL APOTEKERTORV. FRA KOMV BANEGÅRDSVEJ MOD ØST TIL MATR. NR 2 E, GRINDSTED, AFGRÆNSET MOD SYD AF KOMV BORGERGADE OG MOD NORD AF MATR. NR. 2 BP, GRINDSTED. 10 PARKERINGSBÅSE. </RoadBranchDecriptionText> <CommentText> FUNGERER SOM GRØNTTORV PÅ TORSDAGE P-PL KIRKETORV ÆNDRET TIL 0275 P- PL APOTEKERTORVET I 1992 </CommentText> <RoadPointKilometreMeasure>2</RoadPointKilometreMeasure> <RoadPointMetreMeasure>102</RoadPointMetreMeasure> AdministrativVejStrækningReference Formål I vejadministration er mange oplysninger knyttet til en vejstrækning. Baggrund Anvendelse På en vej er det relevant at kunne stedfæste udstyr, belægninger og hændelser ikke kun til et vejpunkt men også til en vejstrækning. En vejstrækning afgrænses af to AdministrativVejPunktReferencer 18

19 Indhold En vejstrækning afgrænses af to vejpunkter (et startpunkt og et slutpunkt), og af hensyn til ruteoptimeringsværktøjer er det relevant at have retningen med. Dvs. at vejmyndigheden skal tilknytte information om retning til FOT-vejmidterne. Nødvendige elementer er angivet med fed skrift NationalRoadCatalogueSegmentReferenceCollec tion Min Max Dansk Label Eksempel NationalRoadCataloguePointReference 2 2 Eksempel på XML-struktur med de nødvendige hhv. med alle delelementer (uden angivelse af namespace tilhørsforhold) <NationalRoadCatalogueSegmentReferenceCollection> <RoadIdentifier> </RoadIdentifier> <RoadBranchIdentifier>123</RoadBranchIdentifier> <RoadBranchCode>Sidevej</RoadBranchCode> <RoadHistoricBranchCode>145</RoadHistoricBranchCode> <RoadBranchDecriptionText> P-PL APOTEKERTORV. FRA KOMV BANEGÅRDSVEJ MOD ØST TIL MATR. NR 2 E, GRINDSTED, AFGRÆNSET MOD SYD AF KOMV BORGERGADE OG MOD NORD AF MATR. NR. 2 BP, GRINDSTED. 10 PARKERINGSBÅSE. </RoadBranchDecriptionText> <CommentText> FUNGERER SOM GRØNTTORV PÅ TORSDAGE P-PL KIRKETORV ÆNDRET TIL 0275 P- PL APOTEKERTORVET I 1992 </CommentText> <RoadPointKilometreMeasure>102</RoadPointKilometreMeasure> <RoadPointMetreMeasure>2</RoadPointMetreMeasure> <RoadIdentifier> </RoadIdentifier> <RoadBranchIdentifier>10</RoadBranchIdentifier> <RoadPointKilometreMeasure>5</RoadPointKilometreMeasure> <RoadPointMetreMeasure>0</RoadPointMetreMeasure> </NationalRoadCatalogueSegmentReferenceCollection> 19

20 <NationalRoadCatalogueSegmentReferenceCollection> <RoadIdentifier> </RoadIdentifier> <RoadBranchIdentifier>123</RoadBranchIdentifier> <RoadBranchCode>Sidevej</RoadBranchCode> <RoadHistoricBranchCode>145</RoadHistoricBranchCode> <RoadBranchDecriptionText> P-PL APOTEKERTORV. FRA KOMV BANEGÅRDSVEJ MOD ØST TIL MATR. NR 2 E, GRINDSTED, AFGRÆNSET MOD SYD AF KOMV BORGERGADE OG MOD NORD AF MATR. NR. 2 BP, GRINDSTED. 10 PARKERINGSBÅSE. </RoadBranchDecriptionText> <CommentText> FUNGERER SOM GRØNTTORV PÅ TORSDAGE P-PL KIRKETORV ÆNDRET TIL 0275 P- PL APOTEKERTORVET I 1992 </CommentText> <RoadPointKilometreMeasure>102</RoadPointKilometreMeasure> <RoadPointMetreMeasure>2</RoadPointMetreMeasure> <RoadIdentifier> </RoadIdentifier> <RoadBranchIdentifier>10</RoadBranchIdentifier> <RoadBranchCode>Tilkørselsvej</RoadBranchCode> <RoadHistoricBranchCode>14</RoadHistoricBranchCode> <RoadBranchDecriptionText>Parkering langs vejkant på torvedage</roadbranchdecriptiontext> <CommentText>10 Markerede båse</commenttext> <RoadPointKilometreMeasure>5</RoadPointKilometreMeasure> <RoadPointMetreMeasure>0</RoadPointMetreMeasure> </NationalRoadCatalogueSegmentReferenceCollection> 20

21 5. Brug af kerneskemaerne Eksempel 1: En rådgivende ingeniør skal lave en støjkortlægning i forbindelse med planlægning af udvidelse af en vej. Som grundlag for kortlægningen vil han samle terrænforholdsdata, meteorologiske data og data om støjkilder fx. skydebaner, lufthavne, jernbaner, industrier og veje. En af parametrene til beregning af støj fra veje er trafiktal. De forskellige data danner grundlag for at vurdere, om det er muligt at udvide vejen på den planlagte måde, og om der eventuelt skal etableres støjskærme eller andre specielle foranstaltninger i forbindelse med anlæg af vejen. Eksempel på XML-struktur <TrafficCountCollection> <TrafficCount> <NationalRoadCatalogueSegmentReferenceCollection> <RoadIdentifier> </RoadIdentifier> <RoadBranchIdentifier>123</RoadBranchIdentifier> <RoadPointKilometreMeasure>102</RoadPointKilometreMeasure> <RoadPointMetreMeasure>2</RoadPointMetreMeasure> <RoadIdentifier> </RoadIdentifier> <RoadBranchIdentifier>10</RoadBranchIdentifier> <RoadPointKilometreMeasure>5</RoadPointKilometreMeasure> <RoadPointMetreMeasure>0</RoadPointMetreMeasure> </NationalRoadCatalogueSegmentReferenceCollection> <TrafficYearAverageCount>2149</TrafficYearAverageCount> <TrafficJulyAverageCount>2332</TrafficJulyAverageCount> </TrafficCount> <TrafficCount> <NationalRoadCatalogueSegmentReferenceCollection> <RoadIdentifier> </RoadIdentifier> <RoadBranchIdentifier>000</RoadBranchIdentifier> 21

22 <RoadPointKilometreMeasure>10</RoadPointKilometreMeasure> <RoadPointMetreMeasure>5</RoadPointMetreMeasure> <RoadIdentifier> </RoadIdentifier> <RoadBranchIdentifier>2</RoadBranchIdentifier> <RoadPointKilometreMeasure>3</RoadPointKilometreMeasure> <RoadPointMetreMeasure>0</RoadPointMetreMeasure> </NationalRoadCatalogueSegmentReferenceCollection> <TrafficYearAverageCount>3371</TrafficYearAverageCount> <TrafficJulyAverageCount>7701</TrafficJulyAverageCount> </TrafficCount> </TrafficCountCollection> Eksempel 2: Samling af vejforgreninger inden for et administrativt vejnummer eller en samling af flere vejforgreninger til flere administrative vejnumre. Samling af vejforgreninger for et administrativt vejnummer anvendes f.eks. ved udbud for vedligeholdelse af en vej med et administrativt vejnummer. I den forbindelse kan der være behov for at beskrive, tilhørende sideveje, vendepladser og lignende. Samlingen af flere vejforgreninger til flere administrative vejnumre bruges til at betragte forskellige veje og dele af veje under ét. F.eks. i forbindelse med vedligehold og til statistiske formål. Eksempel på XML-struktur <NationalRoadCatalogueBranchCollection> <RoadIdentifier> </RoadIdentifier> <RoadBranchIdentifier>055</RoadBranchIdentifier> <RoadBranchCode>Sidevej på 1.niveau</RoadBranchCode> <RoadHistoricBranchCode> </RoadHistoricBranchCode> <RoadBranchDecriptionText> 2. sidevej på højre side til hovedforløb </RoadBranchDecriptionText> <CommentText> Sidevejen, der starter ved husnummer 16 </CommentText> 22

23 <RoadIdentifier> </RoadIdentifier> <RoadBranchIdentifier>096</RoadBranchIdentifier> <RoadBranchCode>Sidevej til sidevej</roadbranchcode> <RoadHistoricBranchCode> </RoadHistoricBranchCode> <RoadBranchDecriptionText> sidevej på højre side til 2. sidevej på højre side til hovedforløb </RoadBranchDecriptionText> <CommentText>Sidevejen, der starter ved husnummer 22</CommentText> <RoadIdentifier> </RoadIdentifier> <RoadBranchIdentifier>005</RoadBranchIdentifier> <RoadBranchCode>Hovedforløb</RoadBranchCode> <RoadHistoricBranchCode>777732</RoadHistoricBranchCode> <RoadBranchDecriptionText> Den facadeløse stamvej mellem kirken og vendepladsen ved Skoven </RoadBranchDecriptionText> </NationalRoadCatalogueBranchCollection> Eksempel 3: Ved vejbudgetter er det nødvendigt at have en samlet oversigt over vejudgifter, dette illustreres i nedenstående eksempel. Omkostninger for en vej opdeles overordnet i anlægsomkostninger og driftsomkostninger. Eksempel på XML-struktur <RoadBudgetCollection> <RoadBudget unit="kr"> <NationalRoadCatalogueIdentifier> <RoadIdentifier> </RoadIdentifier> <RoadDescriptionText> Motorvejen mellem Aalborg og Frederikshavn </RoadDescriptionText> </NationalRoadCatalogueIdentifier> <BudgetPeriod> <FromDate> </FromDate> <ToDate> </ToDate> </BudgetPeriod> <MaintenanceOfRoadAmount>50000</MaintenanceOfRoadAmount> <ConstructionOfRoadAmount>0</ConstructionOfRoadAmount> </RoadBudget> <RoadBudget> 23

24 <NationalRoadCatalogueIdentifier> <RoadIdentifier> </RoadIdentifier> <RoadDescriptionText> Hovedvejen mellem Aalborg og Nørre Sundby </RoadDescriptionText> </NationalRoadCatalogueIdentifier> <BudgetPeriod> <FromDate> </FromDate> <ToDate> </ToDate> </BudgetPeriod> <MaintenanceOfRoadAmount>20000</MaintenanceOfRoadAmount> <ConstructionOfRoadAmount>20000</ConstructionOfRoadAmount> </RoadBudget> </RoadBudgetCollection> Eksempel 4: Uheldsdata anvendes til forskning og planlægning af trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger. F.eks. lokale hastighedsnedsættelser, forbedret belysning ved kryds, helleanlæg m.m. Uheld registreres med stedfæstelse og oplysninger om uheldets omfang og omstændigheder ved uheldet. Eksempel på XML-struktur <AccidentDataCollection> <Accident> <RoadIdentifier> </RoadIdentifier> <RoadBranchIdentifier>000</RoadBranchIdentifier> <RoadPointKilometreMeasure>0</RoadPointKilometreMeasure> <RoadPointMetreMeasure>215</RoadPointMetreMeasure> <NumberOfInjured>1</NumberOfInjured> <LightingIndicator>NULL</LightingIndicator> <RoadStateIdentifier>Tørt</RoadStateIdentifier> <AccidentDateTime> T10:00</AccidentDateTime> </Accident> <Accident> <RoadIdentifier> </RoadIdentifier> <RoadBranchIdentifier>000</RoadBranchIdentifier> <RoadPointKilometreMeasure>5</RoadPointKilometreMeasure> <RoadPointMetreMeasure>95</RoadPointMetreMeasure> 24

25 <NumberOfInjured>1</NumberOfInjured> <LightingIndicator>NULL</LightingIndicator> <RoadStateIdentifier>Tørt</RoadStateIdentifier> <AccidentDateTime> T10:00</AccidentDateTime> </Accident> </AccidentDataCollection> Eksempel 4: For at lave et digitalt hastighedskort skal man dels have et digitalt vejnet, dvs. digitale geografiske vejmidter med koordinater. Derudover skal man have den geografiske placering af hastighedsskilte og km-angivelsen på skiltene. Vejskilte har typisk en kilometrering/stationering. Dannelsen af et digitalt hastighedskort forudsætter derfor, at kilometrering/stationering tilknyttes geografiske reference i form af koordinater. Dette kan gennemføres ved, at den administrative vej som helhed bindes sammen med et geografisk vejnet. Koblingen kan som udgangspunkt foretages ved at finde fællespunkterne i de to typer af referencesystemer. Derfor er det nødvendigt at kende koordinaterne til en række vejkryds, som typisk er udgangspunkt for de administrative oplysningers kilometrering/stationering. Det kan også være nødvendigt med supplerende data fra terrestrisk landmåling, fotogrammetrisk kortlægning eller evt. måloptagning fra luftfotos i høj opløsning. Når man har foretaget sammenstillingen af de to datasæt kan man vise alle hastighedsskilte på et digitalt kort, og dermed kan vejstrækninger med forskellige hastigheder også vises på et kort. Når denne sammenstilling af data en gang for alle er gennemført for en administrativ vej, kan digitale oplysninger efterfølgende sammenstilles, uanset om nye data er født med kilometrering/stationering eller geografisk reference i form af koordinater, f.eks. fra GPS-opmåling. Fremtidige generelle landkortlægninger, typisk baseret på fotogrammetrisk opmåling kan tilføre datasæt højere nøjagtighed samt ajourføring, når der er sket ændringer i marken. Eksempel på XML-struktur <SpeedSignCollection> <SpeedSign> <NationalRoadCatalogueData> <NationalRoadCatalogueSegmentReferenceCollection> <RoadIdentifier> </RoadIdentifier> <RoadBranchIdentifier>123</RoadBranchIdentifier> <RoadPointKilometreMeasure>102</RoadPointKilometreMeasure> <RoadPointMetreMeasure>2</RoadPointMetreMeasure> 25

26 <RoadIdentifier> </RoadIdentifier> <RoadBranchIdentifier>10</RoadBranchIdentifier> <RoadPointKilometreMeasure>5</RoadPointKilometreMeasure> <RoadPointMetreMeasure>0</RoadPointMetreMeasure> </NationalRoadCatalogueSegmentReferenceCollection> <PointProperty> <Point srsname="epsg:25832"> <pos> </pos> </Point> </PointProperty> </NationalRoadCatalogueData> <SpeedSignText>110</SpeedSignText> </SpeedSign> <SpeedSign> <NationalRoadCatalogueData> <NationalRoadCatalogueSegmentReferenceCollection> <RoadIdentifier> </RoadIdentifier> <RoadBranchIdentifier>000</RoadBranchIdentifier> <RoadPointKilometreMeasure>10</RoadPointKilometreMeasure> <RoadPointMetreMeasure>5</RoadPointMetreMeasure> <RoadIdentifier> </RoadIdentifier> <RoadBranchIdentifier>2</RoadBranchIdentifier> <RoadPointKilometreMeasure>3</RoadPointKilometreMeasure> <RoadPointMetreMeasure>0</RoadPointMetreMeasure> </NationalRoadCatalogueSegmentReferenceCollection> <PointProperty> <Point srsname="epsg:25832"> <pos> </pos> </Point> </PointProperty> </NationalRoadCatalogueData> <SpeedSignText>110 End</SpeedSignText> </SpeedSign> </SpeedSignCollection> 26

27 Bilag 1 Administrativt Vejnummer I forbindelse med Administrativt Vejnummer har der været forslag fremme om, at knytte AbstractGeometry tættere til NationalRoadCatalogueStructure. Et af forslagene gik på at knytte AbstractGeometry sammen med NationalRoadCataloguePointReference. Denne løsning har dog et problem, da en linie eller en flade jo ikke kan betragtes som et punkt. Så hvis denne løsning vælges, så kan kun specialiseringen Point anvendes, mens de to øvrige specialiseringer, nemlig LineString og Polygon, så ikke længere kan knyttes til et Administrativt Vejnummer. For at alle typer af AbstractGeometry kan anvendes anses det for mest hensigtsmæssigt at bevare den nuværende model, hvor NationalRoadCatalogueStructure og AbstractGeometry forbindes i NationalRoadCatalogueData. 27

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007 Administrativ nummerering af offentlige veje og stier Vejcenter Workshops Foråret 2007 Vejcenter workshop Stig Hemdorff, Vejdirektoratet Flemming Pedersen, Vejdirektoratet Dagens program Hvad er CVF og

Læs mere

Dagsorden. OIO-Komitéens 1. møde, d. 21. februar - 2008. Dagsorden

Dagsorden. OIO-Komitéens 1. møde, d. 21. februar - 2008. Dagsorden Dagsorden, OIO-Komitéens møde den 21. februar 2008 Dagsorden OIO-Komitéens 1. møde, d. 21. februar - 2008 Mødet afholdes d. 21. februar - 2008 fra kl. 9:30 12:00 i Direktionens mødelokale, 4 sal, IT- og

Læs mere

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier Administrativ nummerering af offentlige veje og stier Vejledning Version 1.5 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 3341 3333 Fax 3315 6335 vd@vd.dk www.vd.dk Notat Administrativ

Læs mere

Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF)

Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. november 2013 Henrik Friis Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF) Version 1.3 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

VEJREFERENCE MODELLEN

VEJREFERENCE MODELLEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. januar 2013 13/00898-2 Lise Gerd Pedersen lgp@vd.dk 7244 7439 VEJREFERENCE MODELLEN EN NATIONAL STANDARD FOR STEDFÆSTELSE AF VEJDATA Niels Juels Gade 13 1022

Læs mere

Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted. Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata

Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted. Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata Hvorfor standardisering? For vej- og trafikdata er det særligt vigtigt med fastlagte og kommunikerede

Læs mere

Vejreferencemodellen. GeoDanmarks Repræsentantskabsmøde 30. april 2015. Afdelingsleder Eric thor Straten, Vejdirektoratet

Vejreferencemodellen. GeoDanmarks Repræsentantskabsmøde 30. april 2015. Afdelingsleder Eric thor Straten, Vejdirektoratet Vejreferencemodellen GeoDanmarks Repræsentantskabsmøde 30. april 2015 Afdelingsleder Eric thor Straten, Vejdirektoratet Vejreferencemodellen? The missing link i datasammenhængen mellem vejene, geografien

Læs mere

NY VEJREFERENCEMODEL, GRUNDDATA OG STANDARDER FOR VEJ- OG TRAFIKDATA

NY VEJREFERENCEMODEL, GRUNDDATA OG STANDARDER FOR VEJ- OG TRAFIKDATA ESDH - NY VEJREFERENCEMODEL, GRUNDDATA OG STANDARDER FOR VEJ- OG TRAFIKDATA VEJMAN.DK ÅRSMØDET 10. OKTOBER 2013 I NYBORG Hans Jørgen Larsen & Lise Gerd Pedersen. - DAGSORDEN 1. Politik og proces Den fællesoffentlige

Læs mere

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk 15. december 2011 Vejdirektoratet Forprojekt Digitalt Vejnet Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Sag 09/02655 /mli - mli@ebst.dk NB pr. 20-12-2011 ny adresse: mli@mbbl.dk Erhvervs-

Læs mere

Sanne Karlsen, seniorprojektleder har arbejdet med opgaven siden marts. Velkommen til Brovst et gennemgående eksempel i oplægget

Sanne Karlsen, seniorprojektleder har arbejdet med opgaven siden marts. Velkommen til Brovst et gennemgående eksempel i oplægget Udveksling af data om veje og trafik Sanne Karlsen, seniorprojektleder har arbejdet med opgaven siden marts Velkommen til Brovst et gennemgående eksempel i oplægget Hvis man spørger et barn i børnehavealderen

Læs mere

Særlig service vejvisning

Særlig service vejvisning Særlig service vejvisning Denne dokumentation er udarbejdet af Arbejdsgruppen for standardisering af vejdata (Vejportal) under en domæne-komité for vejsektoren i regi af XML-projektet i Ministeriet for

Læs mere

FOT-3. Specifikationen for de fælles tekniske og topografiske objekttyper. Nøglen til opbygning af en fælles geografisk infrastruktur

FOT-3. Specifikationen for de fælles tekniske og topografiske objekttyper. Nøglen til opbygning af en fælles geografisk infrastruktur FOT-3 Specifikationen for de fælles tekniske og topografiske objekttyper Nøglen til opbygning af en fælles geografisk infrastruktur Formål og mål med gruppens arbejde At fastlægge en samlet specifikation

Læs mere

OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt

OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt . Ejerskab Økonomi- og Erhvervsministeriet, Erhvervs- og Byggestyrelsen i medfør af lov om bygnings- og boligregistrering

Læs mere

Standardisering af vejlængder

Standardisering af vejlængder Dato 16. december 2015 Sagsbehandler Marie Lanng Pallisgaard Mail mpa@vd.dk Telefon +45 7244 7409 Dokument 15/18308-1 Side 1/5 Standardisering af vejlængder Definition af vejlængder Et par indledende definitioner

Læs mere

I den første GPS var der en indbygget humoristisk funktion

I den første GPS var der en indbygget humoristisk funktion I den første GPS var der en indbygget humoristisk funktion Medlemmer af ITS Danmark Vi har digitale vejnet nok, Vi mangler digitale vejdata! Jens Peder Kristensen ITS Danmark Der er mange leverandører

Læs mere

På vej mod et Digitalt Vejnet. FOT årsmøde 2010-04-22

På vej mod et Digitalt Vejnet. FOT årsmøde 2010-04-22 På vej mod et Digitalt Vejnet FOT årsmøde 2010-04-22 En grøn transportpolitik januar 2009 Pulje til nye teknologiske muligheder (ITS) Forundersøgelser vedr. etablering af et Digitalt Vejnet, som kan forbedre

Læs mere

GIS-DAG - WORKSHOP 23. JANUAR 2013

GIS-DAG - WORKSHOP 23. JANUAR 2013 GIS-DAG - WORKSHOP 23. JANUAR 2013 PROGRAM 9.30 9.45 Velkomst - formål 9.45 10.30 Grundlæggende principper 10.30 10.45 Pause 10.45 11.15 Koncept- og systemskitse geodata i vejman.dk og GIS 11.15 12.00

Læs mere

STEDBEVIDST UDVIKLING. Jes Ryttersgaard Kort og Matrikeldtyrelsen

STEDBEVIDST UDVIKLING. Jes Ryttersgaard Kort og Matrikeldtyrelsen STEDBEVIDST UDVIKLING Jes Ryttersgaard Kort og Matrikeldtyrelsen - bevidst om at bruge stedet som indgang til digital forvaltning - bevidst om hvordan vi sikrer, at det giver mening at bruge stedet - bevidst

Læs mere

FOT3 - ny grundkortstandard. Set fra en Data-producent synsvinkel

FOT3 - ny grundkortstandard. Set fra en Data-producent synsvinkel FOT3 - ny grundkortstandard Set fra en Data-producent synsvinkel Indlæg på Bentleyuser.DK årsmøde 2007 d. 13.11.2007 1 FOT - Fælles Objekt Typer FOT standard Proces startet i 1997 af KL og Boligministeriet:

Læs mere

Systemlinje i DGP (og Vejman.dk) Revideret maj 2012 / LUC Revideret september 2012 /NIA Senest revideret november 2012 /NIA

Systemlinje i DGP (og Vejman.dk) Revideret maj 2012 / LUC Revideret september 2012 /NIA Senest revideret november 2012 /NIA INF/DRI Systemlinje DGP og VIS side 1 af 13 I:\GIS\DGP\dokumentation\Systemlinie i DGP og Vejman.dk ALU-LUC-NIA_nov2012.doc Systemlinje i DGP (og Vejman.dk) Revideret maj 2012 / LUC Revideret september

Læs mere

INDLEDNING... 2 1. VEJEN FINDES I REFERENCESYSTEMET MEN IKKE I KORTET... 3 2. ÆNDRING AF VEJDELSNUMMER I VEJIDENTIFIKATIONEN (VEJID)...

INDLEDNING... 2 1. VEJEN FINDES I REFERENCESYSTEMET MEN IKKE I KORTET... 3 2. ÆNDRING AF VEJDELSNUMMER I VEJIDENTIFIKATIONEN (VEJID)... DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. oktober 2012 Svend Schrøder ssc@vd.dk 7244 7420 Revideret 24-05-2013 REFERENCESYSTEM EKSEMPELSAMLING Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

FOT, geonøgler og digital forvaltning. Morten Lind (mol@kms.dk) Miljøministeriet Kort & Matrikelstyrelsen/NGB

FOT, geonøgler og digital forvaltning. Morten Lind (mol@kms.dk) Miljøministeriet Kort & Matrikelstyrelsen/NGB FOT, geonøgler og digital forvaltning Morten Lind (mol@kms.dk) Miljøministeriet Kort & Matrikelstyrelsen/NGB To metoder Koordinater NGB N: 6178892.00 E: 722125.00 EPSG:25832 Geonøgler NGB Rentemestervej

Læs mere

Brugervejledning. Sortpletudpegning i vejman.dk

Brugervejledning. Sortpletudpegning i vejman.dk Brugervejledning Sortpletudpegning i vejman.dk Brugervejledning Version 1 Marts 2009 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 Fax 3315 6335 vd@vd.dk www.vd.dk Notat

Læs mere

Digitalt vejnet på vej

Digitalt vejnet på vej Digitalt vejnet på vej - Forprojekt Trafikdage i Aalborg 24.08.2010 5. linie, Auditorium A Hans Jørgen Larsen, chefkonsulent HJL@VD.dk Agenda Baggrund og formål med forprojekt Digitalt vejnet Vilkår for

Læs mere

B R A N D S O F T. Vejledning til opmåling af kirkegårdskort for landinspektører.

B R A N D S O F T. Vejledning til opmåling af kirkegårdskort for landinspektører. Vejledning til opmåling af kirkegårdskort for landinspektører. Indhold Generelt.... 1 Automatisk/manuel tilknytning af kortdata og gravstedsdata.... 1 To niveauer af geokodning.... 2 Geometrityper....

Læs mere

Side 2. Disposition. > Indledningen om FOT > Potentialer Veje Bygninger Vandløb Vindmøller > En dynamisk specifikation > Afslutning

Side 2. Disposition. > Indledningen om FOT > Potentialer Veje Bygninger Vandløb Vindmøller > En dynamisk specifikation > Afslutning 22-11-2011 Side 2 Disposition > Indledningen om FOT > Potentialer Veje Bygninger Vandløb Vindmøller > En dynamisk specifikation > Afslutning FOTdanmark 2011 22-11-2011 Side 3 FOTdanmark Det Fællesoffentlige

Læs mere

Dokumentationsguide for dansk Bankkonto

Dokumentationsguide for dansk Bankkonto Dokumentationsguide for dansk Bankkonto OIOXML dokumentationsguide for dansk Bankkonto Denne guide er udarbejdet af Peter Neergaard Jensen, IT- og Telestyrelsen, i regi af Kernekomponentgruppen under XML-projektet

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation Serviceområder, arealer og udstyr 28. maj 2013 Udgave 1.1

vejman.dk Brugerdokumentation Serviceområder, arealer og udstyr 28. maj 2013 Udgave 1.1 vejman.dk Brugerdokumentation Serviceområder, arealer og udstyr 28. maj 2013 Udgave 1.1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Oversigt... 3 2.1 Geometri versus administrative stedfæstelser... 3 2.2 Serviceområder...

Læs mere

Bilag 4: Eksempelsamling, FOT ajour - datavask. Forkert vejklasse, vejkode. Trafikart, samt forskellige koder på samme strækning

Bilag 4: Eksempelsamling, FOT ajour - datavask. Forkert vejklasse, vejkode. Trafikart, samt forskellige koder på samme strækning Bilag 4: Eksempelsamling, FOT ajour - datavask Før: Forkert vejklasse, vejkode. Trafikart, samt forskellige koder på samme strækning Efter: Fra GST; Pia: Ang. rundkørsler, det ser umiddelbart ud til at

Læs mere

OIOXML dokumentationsguide Person

OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person . Ejerskab Indenrigs og Sundhedsministeriets CPR-kontor i medfør af Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister, jf. lov nr.

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Revideret udgave af vejledning til kommunerne om ændringsudpegning til brug ved ajourføringen af GeoDanmark-data i 2015

Revideret udgave af vejledning til kommunerne om ændringsudpegning til brug ved ajourføringen af GeoDanmark-data i 2015 GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk 19. juni 2015 Revideret udgave af vejledning til kommunerne om ændringsudpegning til brug ved ajourføringen af GeoDanmark-data

Læs mere

Guide til overførsel af veje fra VEJMAN til vejman.dk. Version Februar 2009

Guide til overførsel af veje fra VEJMAN til vejman.dk. Version Februar 2009 Guide til overførsel af veje fra VEJMAN til vejman.dk Version 1.63-27. Februar 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Afgrænsning... 3 1.2. Læsevejledning... 4 2. Modeller for overførsel af veje...

Læs mere

Brugervejledning. Stedfæstelse af skader i forbindelse med ulykker via kort på sygehuse

Brugervejledning. Stedfæstelse af skader i forbindelse med ulykker via kort på sygehuse Brugervejledning Stedfæstelse af skader i forbindelse med ulykker via kort på sygehuse Brugervejledning Version 1 November 2008 Webadr. Pr. 18.11.08: http://vej03.vd.dk/vis/vdaccreg/html/vd_acc.html Vejdirektoratet

Læs mere

Specifikation for Fælles Objekt Typer (FOT) version 3.0

Specifikation for Fælles Objekt Typer (FOT) version 3.0 SPECIFIKATION AF FÆLLES OBJEKTTYPER (FOT) version 3.0 1 af 353 Projekt FOTdanmark fælles geografisk infrastruktur Specifikation for Fælles Objekt Typer (FOT) version 3.0 SPECIFIKATION AF FÆLLES OBJEKTTYPER

Læs mere

Ny version af vejman.dk

Ny version af vejman.dk Ny version af vejman.dk Pr. 17. december 2012 er vejman.dk 1.9 servicepakke 4 sat i drift. Herunder kan du læse mere om de nye muligheder. Indhold Ny version af vejman.dk... 1 Ændringer og nyt i den nye

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. September 2013 13/17799-1 Nils Holm NH@vd.dk 4015 1771 STANDARDISERING 2013 HOVEDRAPPORT VEJ- OG TRAFIKDATA Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

STEDET SOM INDGANG TIL DIGITAL FORVALTNING INSPIRE-KONFERENCE. Jesper Jarmbæk

STEDET SOM INDGANG TIL DIGITAL FORVALTNING INSPIRE-KONFERENCE. Jesper Jarmbæk STEDET SOM INDGANG TIL DIGITAL FORVALTNING INSPIRE-KONFERENCE Jesper Jarmbæk Sektorspecifik løsning Udveksling og deling Jf. INSPIRE og Nytænkningsudvalget vedr. basisdata Infrastruktur MILJØET ER DRIVER

Læs mere

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde PLANLÆGNING OG PROJEKTERING Formålet med afmærkning af vejarbejde side 13 Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

Grundkortudvalget principaftale

Grundkortudvalget principaftale Grundkortudvalget principaftale Aftale om principper for samarbejde om den tekniske og topografiske kortlægning mellem Kort & Matrikelstyrelsen og Kommunernes Landsforening Indledning Boligministeriet

Læs mere

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort 1. december 2006 Sag D-4236-6 /mli Version 1.0a 1. Indledning I forbindelse med forberedelsen af kommunalreformen vedtog folketinget i juni 2005

Læs mere

vejdriftsarbejder på statsveje: Tilvejebringelse af Data og system Eric thor Straten 7. oktober 2010 vejman.dk årsmøde

vejdriftsarbejder på statsveje: Tilvejebringelse af Data og system Eric thor Straten 7. oktober 2010 vejman.dk årsmøde vejdriftsarbejder på statsveje: Tilvejebringelse af Data og system Eric thor Straten 7. oktober 2010 vejman.dk årsmøde Disponering Vejdriftsopgaver: Eksempler Anvendelse, formål og baggrund Systemløsning

Læs mere

Nordic Address Forum 3.-4. June 2010 Odense. Country Report Denmark

Nordic Address Forum 3.-4. June 2010 Odense. Country Report Denmark Nordic Address Forum 3.-4. June 2010 Odense Country Report Denmark by Katrine Langballe Danish Enterprise and Construction Authority (EBST) kla@ebst.dk Ændringer i lovgivningen Since last meeting Nem Oplysning

Læs mere

Vejdirektoratets Forprojekt til Digitalt Vejnet

Vejdirektoratets Forprojekt til Digitalt Vejnet Vejdirektoratets Forprojekt til Digitalt Vejnet DTU, 5. okt. 2010 1 05-10-2010 Intelligent brug af trafikale datakilder Baggrund Politisk aftale om En grøn transportpolitik januar 2009 Pulje til nye teknologiske

Læs mere

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Erhvervs- og Boligstyrelsen Erhvervs- og Boligstyrelsen Analyse af vejnavnesammenfald Undersøgelse af problemer mht. flere forekomster af samme vejnavn i kommunen - efter en kommunesammenlægning Februar 2004 www.carlbro.com INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Stræknificering af trafiktal: Betjeningsvejledning, version 3

Stræknificering af trafiktal: Betjeningsvejledning, version 3 Stræknificering af trafiktal: Betjeningsvejledning, version 3 Formålet med dette dokument er at forklare, hvordan de enkelte brugere i forskellige vejbestyrelser anvender den metode til generering af stræknificerede

Læs mere

B R A N D S O F T. Vejledning til opmåling af kirkegårdskort for landinspektører.

B R A N D S O F T. Vejledning til opmåling af kirkegårdskort for landinspektører. Vejledning til opmåling af kirkegårdskort for landinspektører. Indhold Generelt.... 2 Hvor kan der fås mere hjælp?... 2 Automatisk/manuel tilknytning af kortdata og gravstedsdata.... 2 To niveauer af geokodning....

Læs mere

Standardiserede data om veje og trafik: Samfundsmæssig nytteværdi og scenarier for anvendelse

Standardiserede data om veje og trafik: Samfundsmæssig nytteværdi og scenarier for anvendelse Standardiserede data om veje og trafik: Samfundsmæssig nytteværdi og scenarier for anvendelse Dato 15. oktober 2015 Sagsbehandler Sanne Karlsen Mail sak@vd.dk Telefon +45 7244 3333 Dokument 15/04319-25

Læs mere

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat.

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat. Specifikation 19. september 2012 DAVAR J.nr. 2012-6211-281 Sagdokumentformat Versionshistorik Version Dato Initialer Noter 0.7 15-06-2012 DAVAR Høringsversion. Indsat MeddelelseAttention. 0.9 19-09-2012

Læs mere

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering 28. oktober 2009 Rev. 6./11. november 2009 Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering Sag 07/ mli 1. Indledning Dette notat skal søge at svare på en række spørgsmål som KL har modtaget,

Læs mere

RELEASENOTER TIL VERSION 1.9 SP7

RELEASENOTER TIL VERSION 1.9 SP7 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. december 2013 JP1 RELEASENOTER TIL VERSION 1.9 SP7 INDHOLD TILLADELSER... 1 REFERENCESYSTEMMODULET... 5 NABORETSMODUL... 6 LAG MED BYGVÆRKER... 7 TILFØJELSE

Læs mere

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde Planlægning og projektering 13 Formålet med afmærkning af vejarbejde Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

Danmark og INSPIREs Transportnetværk. Indsæt billede her

Danmark og INSPIREs Transportnetværk. Indsæt billede her Danmark og INSPIREs Transportnetværk Indsæt billede her Lars Storgaard, 24. oktober 2011 Danske geodata i bilag 1.7 Transportnetværk Fra monitoreringen af INSPIRE i DK 2010: Geodata for luftfart: Flykorridorer

Læs mere

Kort10. - en del af den geografiske infrastruktur. Produktblad. juni 2006. Kort10 som fælles geografisk reference

Kort10. - en del af den geografiske infrastruktur. Produktblad. juni 2006. Kort10 som fælles geografisk reference Kort10 - en del af den geografiske infrastruktur Produktblad juni 2006 Kort10 som fælles geografisk reference 2 Kort10, produktblad juni 2006 Kort10 en del af den geografiske infrastruktur Kort10 er en

Læs mere

Danmarks Højdemodel, DHM/Punktsky

Danmarks Højdemodel, DHM/Punktsky P R O D U K T S P E C I F I K A T I O N Danmarks Højdemodel, DHM/Punktsky Data version 2.0 - Januar 2015 Januar 2015 Rentemestervej 8, 2400 København NV, Tlf.: 7254 5000, E-mail: gst@gst.dk Data version

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl OIOXML Vejledning til snitfladen: En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0 Første version, 15.01.2010 Version 1.1.0 5.2.2010: Opdateret med de tilbagemeldinger

Læs mere

CCS Formål Produktblad December 2015

CCS Formål Produktblad December 2015 CCS Formål Produktblad December 2015 Kolofon 2015-12-14

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. marts 2013 13/04457-5 MLP/HJL/NH mlp@vd.dk 7244 3309 PROJEKTPLAN STANDARDISERING AF VEJ- OG TRAFIKDATA 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN

Læs mere

OBJECT IDENTIFICERES OID PHMR

OBJECT IDENTIFICERES OID PHMR OBJECT IDENTIFICERES OID PHMR MedCom. Odense d. 27. feb. 2014 Thor Schliemann OID OG INTEROPERABILITET OID er et omdrejningspunktet for interoperabilitet I både teknisk og semantisk interoperabilitet er

Læs mere

Identifikation af planer der ikke findes i PlansystemDK vha. datasættet... 9

Identifikation af planer der ikke findes i PlansystemDK vha. datasættet... 9 Vejledning i brug af Tingbogsudtrækket Version 1.0 af 1. juli 2009 Indhold Indledning... 1 Planer i Tingbogen... 2 Planer i PlansystemDK... 3 Sammenhæng mellem Tingbogen og PlansystemDK... 3 Datastruktur...

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET

BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3.0.202 0/0874-33 Hans Jørgen Larsen hjl@vd.dk 7244 3336 BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET SAMMENFATNING Niels Juels Gade 3 022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Vejledning til kommunerne om ændringsudpegning til brug ved ajourføringen af GeoDanmark-data i 2015

Vejledning til kommunerne om ændringsudpegning til brug ved ajourføringen af GeoDanmark-data i 2015 GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk 8. december 2014 Vejledning til kommunerne om ændringsudpegning til brug ved ajourføringen af GeoDanmark-data i 2015 Baggrund

Læs mere

HVAD SKER DER I DANMARK - KORT OVERBLIK

HVAD SKER DER I DANMARK - KORT OVERBLIK ESDH - 13/03063-51 HVAD SKER DER I DANMARK - KORT OVERBLIK NVF IKT UDVALGETS HØSTMØDE DEN 24. 25. OKTOBER 2013. - DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI (FODS) Digitaliseringsstrategi 2011-2015 STRATEGIENS

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation Det rutenummererede vejnet og cykelruter 16. februar 2014 Version 1.9 sp7

vejman.dk Brugerdokumentation Det rutenummererede vejnet og cykelruter 16. februar 2014 Version 1.9 sp7 Brugerdokumentation Det rutenummererede vejnet og cykelruter 16. februar 2014 Version 1.9 sp7 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Visning af rutelag på kort... 4 3 Opret ny rute... 10 3.1 Udpegning

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET

BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET HOVEDRAPPORT MARIA KJÆR JEPSEN - MEDIEGRAFIKER ELEV 4 INDLEDNING 5-13 SAMMENFATNING Tre scenarier for realisering af Digitalt Vejnet Scenarieoverblik Høringssvar

Læs mere

Bilag D Kravspecifikation og skema til besvarelse vedrørende kvalitet og skanningsløsning

Bilag D Kravspecifikation og skema til besvarelse vedrørende kvalitet og skanningsløsning Annoncering af skanningsopgave - Bilag D - Kravspecifikation Bilag D Kravspecifikation og skema til besvarelse vedrørende kvalitet og skanningsløsning (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-ogtjenesteydelser/annoncering-skanning-af-analoge-arkiver

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen - infrastrukturvirksomhed for kort og geodata

Kort & Matrikelstyrelsen - infrastrukturvirksomhed for kort og geodata Kort & Matrikelstyrelsen - infrastrukturvirksomhed for kort og geodata Kort & Matrikelstyrelsens opgave er at gøre kort og geodata til et dagligdags redskab for den offentlige sektor, virksomheder og borgere.

Læs mere

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet »Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet 2013-12-16 Michael Blom Søefeldt Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet»agenda I. Hvad er udbud med mængder Hvad siger branchen om udbud

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for ny ejendomsvurdering

Læs mere

Hvorfor offentliggøre data?

Hvorfor offentliggøre data? Hvorfor offentliggøre data? Sikre overholdelse af bestemmelser Arbejde mod et samlet sted hvor alle begrænsninger kan findes Digitale data til rådighed for alle myndigheder for effektiv sagsbehandling

Læs mere

Tættere offentligt, digitalt samarbejde

Tættere offentligt, digitalt samarbejde Agenda Den fælles offentlige digitaliserings strategi Grunddataprogrammet Standardisering af vej- og trafikdata Ny model for vejreference Stigruppens arbejde Resultat i relation til vejman.dk Tættere

Læs mere

NY VERSION AF VEJMAN.DK VEJMAN.DK 1.9 SERVICEPAKKE 5

NY VERSION AF VEJMAN.DK VEJMAN.DK 1.9 SERVICEPAKKE 5 NY VERSION AF VEJMAN.DK VEJMAN.DK 1.9 SERVICEPAKKE 5 Pr. er vejman.dk 1.9 servicepakke 5 sat i drift. Herunder kan du læse mere om de nye muligheder. INDHOLD Ændringer og nyheder...2 Tilladelser - generelt...2

Læs mere

DET STRATEGISKE VEJNET OVERBLIKSKORTET 10. OKTOBER 2013 VEJMAN.DK ÅRSMØDE

DET STRATEGISKE VEJNET OVERBLIKSKORTET 10. OKTOBER 2013 VEJMAN.DK ÅRSMØDE DET STRATEGISKE VEJNET OVERBLIKSKORTET 10. OKTOBER 2013 VEJMAN.DK ÅRSMØDE 2 AGENDA Det Strategiske Vejnet baggrund og formål Overblikskortet koordinering og planlægning - ved Jannik Thalbitzer Thiberg

Læs mere

Brugervejledning. Sådan laves et opslag med avanc. søgning. December 2010

Brugervejledning. Sådan laves et opslag med avanc. søgning. December 2010 Brugervejledning Sådan laves et opslag med avanc. søgning December 2010 Sådan laves en avanceret søgning Denne vejledning gennemgår eksempler på, hvordan avanceret søgning kan bruges. Når du har startet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE STAMDATA 0 1. Stamdata 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE STAMDATA 0 1. Stamdata 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE STAMDATA 0 1 Stamdata 0 1 STAMDATA STAMDATA Stamdata Stamdata omfatter alle centrale oplysninger, der identificerer bygningen, energimærkningen, energikonsulenten og det certificerede

Læs mere

INSTRUKTION: STATIONERING AF PROJEKTVEJE

INSTRUKTION: STATIONERING AF PROJEKTVEJE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 31. august 2016 13/19391-1 Irene Strunge Ostenfeld iso@vd.dk 72442534 INSTRUKTION: STATIONERING AF PROJEKTVEJE 1. FORMÅL Formålet med denne instruktion er at beskrive,

Læs mere

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Civilingeniør Camilla Sloth Andersen, Viborg Amt e-mail: camilla@schioldan.net Det er almindelig kendt, at den officielle uheldsstatistik kun dækker 10-20

Læs mere

Geokodning af BBR-data. Integration i den kommunale sagsbehandling. Gevinster. Sten Frandsen

Geokodning af BBR-data. Integration i den kommunale sagsbehandling. Gevinster. Sten Frandsen Geokodning af BBR-data Integration i den kommunale sagsbehandling Gevinster Sten Frandsen Teknisk Assistent Kortteknikker GIS-medarbejder 1989 Odense Tekniske Skole 1990 GeoMasters / Kampsax 1997 Nyborg

Læs mere

Vejenes betydning for bilisternes valg af hastighed. Workshop Trafikdage 2012 Aalborg Oplæg ved souschef Erik Birk Madsen, Vejdirektoratet

Vejenes betydning for bilisternes valg af hastighed. Workshop Trafikdage 2012 Aalborg Oplæg ved souschef Erik Birk Madsen, Vejdirektoratet Vejenes betydning for bilisternes valg af hastighed Workshop Trafikdage 2012 Aalborg Oplæg ved souschef Erik Birk Madsen, Vejdirektoratet Vejregel for udformning af veje og stier i åbent land Grundlag

Læs mere

Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark. Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet

Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark. Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Fremkommelighed 2. Trafikanten i fokus Trafikanten skal

Læs mere

Velkommen. Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune

Velkommen. Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune Velkommen Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune Velkommen til Aalborg Universitet i Ballerup Praktiske oplysninger. Kaffepause i forhallen, frokost med sandwich og lejlighed til at netværke,

Læs mere

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik Agenda 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik 3) Selvbetjeningsløsninger hvor går de hen? 4) Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overblik

Læs mere

Naboretsdata. Vejman.dk årsmøde 2015. Helge Nielsen, Vejdirektoratet Planlægning og myndighed (Middelfart)

Naboretsdata. Vejman.dk årsmøde 2015. Helge Nielsen, Vejdirektoratet Planlægning og myndighed (Middelfart) Naboretsdata Vejman.dk årsmøde 2015 Helge Nielsen, Vejdirektoratet Planlægning og myndighed (Middelfart) Hvad er naboretsdata i Vejman.dk? Registrering af de særlige bestemmelser, som vejmyndigheden har

Læs mere

Hvem er vi? Visning af MASTRA nøgletal i vejman.dk (punktvis) VD-modellen for stræknificering af trafiktal

Hvem er vi? Visning af MASTRA nøgletal i vejman.dk (punktvis) VD-modellen for stræknificering af trafiktal TRAFIKTAL I VEJMAN.DK Vejman.dk årsmøde, Hotel Nyborg Strand den 7. oktober 2010 AGENDA Hvem er vi? Visning af MASTRA nøgletal i vejman.dk (punktvis) Det kan vi nu og det får I snart Dækker det kommunernes

Læs mere

Ny version af vejman.dk

Ny version af vejman.dk Ny version af vejman.dk Pr. 3. maj 2012 er vejman.dk 1.9 servicepakke 2. sat i drift og vejman.dk er samtidig overgået til et nyt design. Herunder kan du læse mere om designet og indholdet i den nye version.

Læs mere

TILBAGEBLIK: KARAKTERISTIKA

TILBAGEBLIK: KARAKTERISTIKA Vejman.dk: Status og Planer Nyborg Strand 13. oktober 2011 INDLEDNING vejman.dk: Nye moduler siden sidst Kommende udbygning af vejman.dk Status på konvertering af data Det daglige samarbejde Brugerundersøgelse

Læs mere

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser Bekendtgørelse om vejnavne og adresser I medfør af 3c og 3f i lov om bygnings- og boligregistrering, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 12. september 2002, som ændret ved 1 i lov nr. 601 af 24. juni 2005

Læs mere

Revision af FremkomGIS Der er gennemført et arbejde med diverse udvidelser og ændringer til FremkomGIS. Der kan fx nævnes:

Revision af FremkomGIS Der er gennemført et arbejde med diverse udvidelser og ændringer til FremkomGIS. Der kan fx nævnes: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2/10-2013 Jens-Peter Kofoed Jensen RELEASENOTER TIL VERSION 1.9 SP6 Revision af FremkomGIS Der er gennemført et arbejde med diverse udvidelser og ændringer til

Læs mere

Trafiksikkerhed. December 2015

Trafiksikkerhed. December 2015 Trafiksikkerhed December 2015 Vejdirektoratet råder over en række erfarne og lokalt tilknyttede trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisorer samt teknikere til stedfæstelse af uheld. Der benyttes uddannede

Læs mere

Guideline. EAN-systemet

Guideline. EAN-systemet Guideline Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø Tel: 39 27 85 27 Fax: 39 27 85 10 www.ean.dk for anvendelsen af EAN-systemet til entydig identifikation af målepunkter i EL-forsyningssektoren samt EAN-13

Læs mere

vejman.dk release dokumentation 24. november 2016

vejman.dk release dokumentation 24. november 2016 Dato 24. november 2016 Sagsbehandler Paul Stühler Mail pjs@vd.dk Telefon +45 7244 3342 Dokument 13/05269-9 Side 1/13 vejman.dk release dokumentation 24. november 2016 Opdatering af vejman.dk 24. november

Læs mere

Bilag A: Delprojekter

Bilag A: Delprojekter Bilag A: Delprojekter Delprojekt 1: Praksis og gennemførsel... 2 Delprojekt 2: Model- og metodemæssige afklaringer... 4 Delprojekt 3: Dokumentation og afgrænsninger... 6 Delprojekt 4: Analyse og design

Læs mere

INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION INSPIRE OG KOMMUNERNE

INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION INSPIRE OG KOMMUNERNE INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION INSPIRE OG KOMMUNERNE Jes Ryttersgaard Hvordan vil Inspire påvirke kommunerne? Indirekte påvirkninger Kommunen som omfattet af INSPIRE Kommunen som bruger af INSPIRE

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET

BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. december 2011 11/13063-7 Nils Holm, Hans Jørgen Larsen nh@vd.dk, hjl@vd.dk 7244 3336 BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET HOVEDRAPPORT Niels Juels Gade 13

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til BuildingDwellingV5. BuildingDwellingV6

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til BuildingDwellingV5. BuildingDwellingV6 OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl Tillæg til BuildingDwellingV5 / Ændringer i BuildingDwellingV6 En vejledning rettet mod 3. part. Indholdsfortegnelse

Læs mere

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS integration BRUGERMANUAL Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GS GIS-OIS integration Brugermanual Software manual Udgave: 1 Dato: 20-05-2008

Læs mere

Dansk Inspire FølgegruppeF. 5. november 2008

Dansk Inspire FølgegruppeF. 5. november 2008 Dansk Inspire FølgegruppeF 5. november 2008 Dagsorden for mødet den 5-11-2008 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Praktiske forhold 3. Status for lovforslaget om Infrastruktur for Geografisk Information 4.

Læs mere

Uddybende spørgsmål til MUD-GIS kravspecifikation

Uddybende spørgsmål til MUD-GIS kravspecifikation Uddybende spørgsmål til MUD-GIS kravspecifikation I forbindelse med tilbudsafgivelse er COWI stødt på følgende spørgsmål, som ønskes afklaret, inden det endelige tilbud afgives. Geometrityper Understøttelse

Læs mere