Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker"

Transkript

1 Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt Revision af 20 januar 2014 /TF

2 Indholdsfortegnelse Eksamensreglement... 1 Om eksamensreglementet... 1 Prøveformer på bygningskonstruktøruddannelsen... 1 Prøvernes placering i uddannelsen... 2 Fagkurser... 2 Det anvendte sprog ved prøven... 3 Særlige prøvevilkår... 3 Brug af egne og andres arbejder... 3 Tværfaglige projekter... 3 Specialerapporter... 4 Uregelmæssigheder... 4 Klager... 4 Identifikation af eksaminanderne... 4 Eksamensorientering... 5 Om indstilling til prøver, kan man melde fra?... 5 Skal alle prøver bestås?... 5 Hvordan skal man forholde sig i tilfælde af sygdom?... 5 Hvis man ikke består ekstern prøve i tværfagligt projekt i 2. sem?... 5 Hvis man ikke består ekstern prøve i tværfagligt afgangsprojekt eller i virksomhedsrettet projekt i 7. sem?... 6 Hvis man ikke består ekstern prøve i valgfrit speciale?... 6 Hvis man ikke består intern prøve i tværfagligt projekt i 3., 4. og 5. sem?... 6 Hvis man ikke består intern evaluering i et valgfag i 3., 4. og 5. semester?... 6 Hvis man ikke får godkendt praktikopholdet ved intern evaluering?... 6 Hvis man ikke opnår bedømmelsen godkendt af et fagkursus... 7 Retningslinjer for fremlæggelse af projektmateriale ved eksaminer:... 8 Den studerende er ansvarlig for følgende:... 8 Skolen er ansvarlig for følgende:... 8

3 Eksamensreglement Om eksamensreglementet Dette eksamensreglement er udarbejdet i henhold til 4 i BEK nr. 714 af Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser (Eksamensbekendtgørelsen). Reglementet er udarbejdet som et supplement til Studieordningen og er - ligesom denne, tilgængelig på skolens hjemmeside: Prøveformer på bygningskonstruktøruddannelsen Bygningskonstruktøruddannelsen i Odense anvender fire prøveformer: 1. Ekstern prøve:- 7-trinsskala. Ved eksterne prøver medvirker der en eller to censorer, som er godkendte af Undervisningsministeriet. 2. Intern prøve: - 7-trinsskala Ved interne prøver i 3., 4. og 5. semester medvirker to tre undervisere. I 4. semester medvirker desuden en censor fra en af de øvrige konstruktørskoler 3. Intern evaluering af valgfag: - bestået / ikke bestået Valgfag bedømmes individuel, bedømmelsen sker på grundlag af besvarelser som: - Skriftlig besvarelse, mundtlig fremlæggelse eller model. 4. Intern evaluering af praktik. - bestået / ikke bestået Semesteret tværfaglige projektopgave bedømmes på grundlag af opgavebesvarelsen med mundtlig fremlæggelse og dialog. 5. Intern evaluering af fagkurser. - godkendt / ikke godkendt Fagkurser godkendes på grundlag af: - Aflevering af skriftlig opgaver (fx kommunikation, sprogfag, landmåling og bygningsopmåling). - Mundtlig besvarelser.

4 Prøvernes placering i uddannelsen Fagkurser alle semestre Projekt Valgfag Form Bedømmelse ECTS Godkendt / ikke godkendt 1. sem x Intern evaluering Bestået/ikke Bestået - 2. sem x Ekstern prøve Karakter sem x Intern prøve Karakter 25 x Intern evaluering Bestået/ikke Bestået 5 4. sem x Intern prøve Karakter 25 x Intern evaluering Bestået/ikke Bestået 5 4. BT praktik Intern evaluering Bestået/ikke Bestået 10 Afg. projekt Ekstern prøve Karakter sem x Intern prøve Karakter 15 x Intern evaluering Bestået/ikke bestået sem Praktik Intern evaluering Bestået/ikke bestået sem Afg./Bach projekt Ekstern prøve Karakter 20 Speciale Ekstern prøve Karakter 10 Fagkurser I alle semestre er der fag, temaer og opgaver som ikke bliver bedømt i semestrenes eksaminationer eller evalueringer. Disse fag, temaer og opgaver bliver benævnt fagkurser. Fagkurser er altså et begreb, der dækker over studieaktiviteter, der er enten obligatoriske jf. studieordningen eller omfatter aktiviteter der er nødvendige for semesteropgavens gennemførelse, men som ikke er selvstændigt til bedømmelse ved eksamination/evaluering af semesteropgaven. Fagkurserne vil altid være beskrevet i den pågældende undervisers semesterplan, herunder hvordan det enkelte fagkursus evalueres, fx i form af et antal opgaver. Fagkurserne ligger inden for følgende fagområder: Land- og bygningsopmåling, kommunikation, organisation, ledelse, erhvervsøkonomi, erhvervsjura, sprog, videnskabsteori. Ved interne prøver/evalueringer behøver der ikke medvirke en censor, idet bedømmelsen alene kan foretages af underviseren / underviserne. Men der kan også medvirke en censor, som er udpeget af skolen, enten en skolecensor eller en erhvervscensor. En skolecensor vil være en underviser fra en anden eller samme skole. Anvendelse af hjælpemidler De studerende har normalt metodefrihed i valget af hjælpemidler elektroniske eller manuelle til fremstilling af eksamensprojekterne. Undtaget herfra er dog prøver, hvor brugen af elektroniske hjælpemidler indgår som en del af bedømmelsen, fx valgfaget 3D visualisering.

5 Til brug for den visuelle præsentation af tværfaglige eksamensprojekter kan der bruges elektroniske hjælpemidler. Der indgår ikke skriftlige prøver på uddannelsen. Regler om brug af elektroniske hjælpemidler hertil er derfor ikke relevante. Såfremt den studerende ønsker at foretage lydoptagelse af egen mundtlig prøve, skal dette meddeles eksaminatorer og censor/censorer inden prøvens påbegyndelse. Ved eksaminer er der i visse semestre mulighed for at vise og gennemgå dele af / hele projektmaterialet digitalt, jf. Retningslinjer for fremlæggelse af projektmateriale ved eksaminer. Dette er tilgængeligt på skolens hjemmeside: Det anvendte sprog ved prøven På den danske line aflægges prøver som hovedregel på dansk. Undtagelser herfra kan være: Prøver kan aflægges på svensk eller norsk i stedet for dansk, medmindre prøvens formål er at dokumentere eksaminandens færdigheder i dansk. Prøve i afgangsprojekt aflagt på Island og med deltagelse af islandske eksaminatorer og censor. Det aftales i givet fald forud med den studerende, om sproget skal være islandsk. På den internationale line aflægges prøver på engelsk. Undtagelser herfra kan være: At prøvens formål er at dokumentere eksaminandens færdigheder på et andet sprog. Skolen kan i øvrigt hvor forholdene gør det muligt, tillade en eksaminand, der ønsker det, at aflægge en prøve på et fremmedsprog, medmindre prøvens formål er at dokumentere eksaminandens færdigheder i dansk. Særlige prøvevilkår Til eksaminander med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse samt til eksaminander med tilsvarende vanskeligheder kan der aftales særlige prøvevilkår under forudsætning af, at der er søgt og bevilget Specialpædagogisk Støtte (SPS). Til eksaminander med et andet modersmål end dansk kan der aftales hjælp til den skriftlige formidling af specialerapporter. Det er en forudsætning, at der med hjælpen ikke sker en ændring af prøvens niveau. Brug af egne og andres arbejder Opstår der under eller efter en prøve formodning om, at en eksaminand uretmæssigt har udgivet en andens arbejde for sit eget eller anvendt eget tidligere arbejde uden at gøre opmærksom her på, og denne formodning efterfølgende bliver bekræftet, vil en eventuel karakter opnået ved prøven bortfalde og den studerende noteret for et forsøg. Se endvidere: etekniker/plagiat_aug13.pdf Tværfaglige projekter Hvis der ved en prøve i tværfaglige projekter eller valgfag indgår et gruppefremstillet produkt, skal det klart fremgå, hvad det enkelte gruppemedlem er ansvarlig for. Det gruppefremstillede produkt kan præsenteres af den samlede gruppe. Derefter præsenterer den enkelte studerende sit eget individuelle projekt og der eksamineres. Denne præsentation og eksamination er altid individuel, og gruppemedlemmer,

6 som endnu ikke har præsenteret eget arbejde og er blevet eksamineret, må ikke være til stede i lokalet. Specialerapporter Udarbejdelsen af specialerapporter i 7. BK er altid individuel. Om brug af andres og egne tidligere arbejder gælder følgende retningslinjer: Alt, hvad den studerende ikke selv har skrevet til denne opgave, skal markeres. Dvs.: Ordrette citater skal markeres med anførselstegn, kursiv eller lignende, og der skal sættes en note, som viser hvor citatet er taget fra. Ved brug af fakta eller tanker, der hentes fra en anden tekst, uden at der citeres ordret, skal der sættes en note, som henviser til kilden. Ved "genbrug" af stof fra en tidligere opgave, som den studerende selv har skrevet, skal der også sættes noter. Det samme gælder, hvis der bruges stof fra en anden studerende. Stof fra internettet citeres lige som bøger. I stedet for udgivelsessted angives URL (altså I stedet for udgivelsesår angives datoen, hvor stoffet er hentet på internettet. (Dette er nødvendigt, fordi internettet kan være opdateret inden aflevering af specialet.) Uregelmæssigheder En eksaminand, der under en prøve giver en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave, vil blive bortvist fra prøven. En eventuel karakter opnået ved prøven bortfalder og den studerende bliver noteret for et forsøg. Klager En eksaminand kan klage over forhold ved eksamen. Klagen skal være skriftlig og begrundet og skal være skolen i hænde senest 2 uger efter at bedømmelsen er blevet bekendtgjort, enten ved opslag eller direkte til den studerende. Klagen kan vedrøre: 6. Prøvegrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende, samt dets forhold til uddannelsens mål og krav 7. Prøveforløbet 8. Bedømmelsen Ved en tværfaglig projekteksamen skal den studerende straks, dvs. samme dag prøven er foregået, aflevere sit projekt til brug for en evt. ny bedømmelse. Projektet vil blive opbevaret på skolen indtil en evt. klage og anke er afgjort. Identifikation af eksaminanderne Hvor bedømmelsen bekendtgøres i form af opslag, vil den enkelte studerendes data være anonyme, idet der anvendes elev-identifikationsnummeret.

7 Eksamensorientering Denne orientering er udarbejdet primært til de studerende, men også til undervisere og censorer, for at gøre opmærksom på de regler, der skal følges ved eksamen på uddannelsen til bygningskonstruktør og byggetekniker. Orienteringen er udarbejdet på grundlag af studieordningen, men som en besvarelse af ofte stillede spørgsmål. Dvs. at der alene er tale om en orientering, som ikke erstatter studieordningens regler. Om indstilling til prøver, kan man melde fra? Alle studerende skal gå til stopprøven efter 2. semester. Dvs. at man ikke kan lade være med at indstille sig til denne prøve, uden at det koster et forsøg. Alle øvrige prøver kan man melde fra til - men senest én uge før prøven. Ellers koster det et forsøg. Man kan højst indstille sig 3 gange til samme prøve, dvs. at man har i alt 3 forsøg. Kun ved helt usædvanlige forhold kan skolen tillade, at man indstiller sig en 4. og 5. gang til samme prøve. Herudover er der også en grænse for, hvor længe man kan være indskrevet på uddannelsen inkl. evt. orlov. (Se studieordningen). Skal alle prøver bestås? Ja, alle prøver skal være beståede og alle studieelementer skal være godkendt før der kan udstedes eksamensbevis. Hvordan skal man forholde sig i tilfælde af sygdom? Den studerende skal fremskaffe en lægeattest, såfremt man skal til sygeeksamen. Lægeattest skal fremsendes til skolen snarest og senest 2 uger efter eksamensafholdelsen. Eventuelle udgifter til lægeattest er skolen uvedkommende. Herudover skal man aflevere sit projektmateriale, speciale eller lignende til skolen, som opbevarer det i sygdomsperioden. Den studerende får så materialet udleveret igen når man er blevet rask og får så den tid til færdiggørelse, som er mistet på grund af sygdom. Sygeeksamen vil blive gennemført snarest muligt. Hvis man ikke består ekstern prøve i tværfagligt projekt i 2. sem? Studerende, som ikke består den tværfaglige projektopgave, skal udarbejde nyt projekt på baggrund af en ny opgavebeskrivelse. Prøve heri skal være aflagt og bestået inden den studerende kan aflægge prøve i efterfølgende semesters tværfaglige projekt. Alle tværfaglige projekter skal dog være beståede inden start på henholdsvis 4. BT (afstigning) og 7. BK. Skolens råd til studerende, som ikke består det tværfaglige projekt, er at gå semestret om og modtage undervisning samt udarbejde et nyt tværfagligt projekt med konsulentbistand. Studerende, som ønsker at indstille sig til et nyt forsøg inden start på efterfølgende semester, skal udarbejde nyt projekt på baggrund af en ny opgavebeskrivelse og der vil ikke blive stillet konsulentbistand til rådighed. Et eventuelt nyt forsøg vil normalt blive gennemført i forbindelse med eventuel sygeeksamen.

8 Hvis man ikke består ekstern prøve i tværfagligt afgangsprojekt eller i virksomhedsrettet projekt i 7. sem? Studerende, som ikke består den tværfaglige projektopgave, skal udarbejde nyt projekt på baggrund af en ny opgavebeskrivelse. Nyt projekt kan gennemføres uafhængigt af ordinær undervisningsforløb. Hvis man ikke består ekstern prøve i valgfrit speciale? Studerende, som ikke består det valgfrie speciale i 7. BK, er ikke forhindret i at aflægge prøve i afgangsprojektet, men skal så efterfølgende udarbejde ny rapport på baggrund af en ny opgavebeskrivelse. Bedømmelse heraf vil blive gennemført snarest muligt. Hvis man ikke består intern prøve i tværfagligt projekt i 3., 4. og 5. sem? Studerende, som ikke består den tværfaglige projektopgave, skal udarbejde nyt projekt på baggrund af en ny opgavebeskrivelse. Prøve heri skal være aflagt og bestået inden den studerende kan aflægge prøve i efterfølgende semesters tværfaglige projekt. Alle tværfaglige projekter skal dog være beståede inden start på henholdsvis 4. BT (afstigning) og 7. BK. Studerende, som ønsker at indstille sig til et nyt forsøg inden start på efterfølgende semester, skal udarbejde nyt projekt på baggrund af en ny opgavebeskrivelse og der vil ikke blive stillet konsulentbistand til rådighed. Bedømmelse af et 2. eller evt. 3. forsøg vil blive gennemført snarest muligt, normalt i forbindelse med eventuel sygeeksamen. Studerende, som ikke har bestået eller opnået bedømmelsen godkendt deltagelse af det tværfaglige projekt i 5. semester kan ikke starte på 7. semester. Hvis man ikke består intern evaluering i et valgfag i 3., 4. og 5. semester? Alle valgfag skal være beståede før den studerende kan aflægge prøve i afgangsprojekt (4. BT) eller bachelorprojekt (7. BK). Studerende, som ikke består et valgfag (kursusarbejde), kan indstille sig til et 2. forsøg, som placeres i forbindelse med start af næste semester. Studerende, som vil benytte sig af denne mulighed, skal meddele dette til skolen senest dagen efter at være blevet gjort bekendt med bedømmelsen. Den studerende får så en frist på 3 uger til at foretage de nødvendige forbedringer på baggrund af råd og vejledning fra underviseren. Herudover vil der ikke blive givet vejledningsbistand under arbejdet med forbedring. Hvis den studerende heller ikke består i 2. forsøg, skal der udarbejdes ny kursusopgave til et 3. forsøg, som tidligst kan være ved næste ordinære eksamen. Hvis man ikke får godkendt praktikopholdet ved intern evaluering? Praktikopholdet skal være godkendt inden den studerende kan påbegynde afgangsprojektet i 4. BT eller starte på 7. semester. Betingelsen for at få godkendt praktikopholdet er beskrevet i praktikmanualen, I 4 BT foretages godkendelsen på baggrund af afleveret praktikrapport. I 6 sem. foretages godkendelsen på baggrund af praktikrapport og en mundtlig fremlæggelse

9 Studerende, som ikke får godkendt praktikrapporten, skal foretage nødvendige revisioner og tilføjelser efter anvisning fra praktikkoordinator iht. praktikmanual. Hvis man ikke opnår bedømmelsen godkendt af et fagkursus Alle fagkurser, som ikke er beståede, skal tages om, uanset den studerende fortsætter på efterfølgende semestertrin. For at kunne fortsætte på efterfølgende semester gælder dog følgende begrænsninger: Studerende, som ikke har bestået eller opnået bedømmelsen bestået af fagkurser i 1. og 2. semester kan ikke aflægge stopprøven i slutningen af 2. semester. Studerende, som ikke har opnået bedømmelsen bestået af fagkurser i 3. semester og i 4. afstigningssemester kan ikke aflægge prøve i afgangsprojektet i 4. semester (4. BT). Studerende, som ikke har bestået eller opnået bedømmelsen bestået af fagkurser i 3., 4. og 5. semester kan ikke aflægge prøve i bachelorprojektet i 7. semester. Studerende som ikke har bestået et fagkursus, skal enten Deltage i og opnå godkendelse af samme kursus igen i efterfølgende semester, fx når der er tale om et kursus i landmåling eller bygningsopmåling, eller Udarbejde og aflevere eventuelt manglende opgaver og få disse godkendt, eller Udarbejde og aflevere en aflastningsopgave, som formuleres af underviseren i det pågældende fag, og som skal opnå bedømmelsen bestået.

10 Retningslinjer for fremlæggelse af projektmateriale ved eksaminer: Ved eksaminer skal projektmaterialet vises og gennemgås på følgende måder: 9. Printede dokumenter der ophænges på plader og beskrivelser placeret på borde. 10. Digitale dokumenter der vises ved hjælp af en projektor. For at sikre at de studerende lærer at vise og gennemgå deres projektarbejde på begge metoder, og for at sikre, at skolen kan disponere med det nødvendige udstyr ved eksaminer, opstilles der følgende retningslinjer, som skal følges i de angivne semestre: Semester Visning af projektmaterialet 1. BK Projektet præsenteres ved digitalt fremvisning. For at kunne bedømme layout- og tegneteknik mv. skal den studerende som minimum printe og ophænge følgende tegningstyper: Situationsplan,1-2 oversigtsplaner, 1 tværsnit og facader. 4. BT Printede dokumenter BK Projektet præsenteres ved digitalt fremvisning. For at kunne bedømme layout- og tegneteknik mv. skal den studerende som minimum printe og ophænge følgende tegningstyper: Situationsplan,1-2 oversigtsplaner, 1 tværsnit, facader og 2-3 detaljer. Den studerende er ansvarlig for følgende: 11. At digitalt materiale kan ses og læses på min. 4 meters afstand. 12. At såvel digitale som analoge materialer er organiserede på en måde, så det er nemt at finde og der ikke vil være nævneværdig forskel tidsforskel på at finde og åbne digitale dokumenter, eller analoge dokumenter. 13. Den studerende skal sikre at der ligger en kopi af det samlede projektmateriale, på alle pc er som anvendes ved eksamen enten på selve pc en eller på CD-ROM/USB. Dette materiale anvendes i tilfælde af at net-forbindelsen til drev P: eller R: falder ud. 14. At alle krav om printning og ophængning af dele af projektmaterialet bliver efterkommet. Skolen er ansvarlig for følgende: 15. At det nødvendige materiel er til rådighed i eksamenslokalet i form af projektor, fjernbetjening, lærred og det nødvendige antal computere, 1 til den studerende og 1 til hver eksaminator og censor / censorer. 16. Sikre at der er net-forbindelse til BTH s filserver. Den studerende sørger selv for at mappe evt. gruppedrev. 17. At der I 1., 2., 3., 4. og 5. semester undervises der i metoden - digital fremlæggelse af projektet. 18. At anvise en navigeringsmetode der kan godkendes ved digital fremlæggelse. Der vises et eksempel, andre metoder kan også godkendes, såfremt disse lever op til samme funktionskrav, specielt vedr. læselighed og tidsforbrug i forbindelse med søgning og åbning af materiale. Den omtalte navigeringsmetode og eksempel ligger i følgende mappe: R:\GroupFolders\afdelinger\BTH\02_Generelt_BTH\EAL\Eksamensklar_Digital_fremvisning

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt Revision af januar 2013 /TF Indholdsfortegnelse Eksamensreglement...

Læs mere

Prøve og Eksamens katalog for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggeteknikker. Gældende for forårs /efterårssemestret 2017

Prøve og Eksamens katalog for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggeteknikker. Gældende for forårs /efterårssemestret 2017 Prøve og Eksamens katalog for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggeteknikker Gældende for forårs /efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.01.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for uddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse september 2015 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til prøver... 3 2.1 Ordinære prøver... 3 2.2 Omprøve...

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i.

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i. Eksamensreglement for elever Information om eksamen: 1. Merit/eksamen 2. Indstilling til eksamen 3. Antal prøver 4. Regler ved mundtlig eksamen 5. Regler ved skriftlig eksamen 6. Fælles regler for mundtlig

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelser af udprøvning af uddannelseselementer

Læs mere

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Eksamensreglementet er generelt og gældende for prøver ved Bioanalytikeruddannelsen, Ergoterapeutuddannelsen, Fysioterapeutuddannelsen & Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensreglement Learnmark Tech

Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Learnmark Tech gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for fuldtidsuddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse 1. september 2016 Indhold Generelt... 3 Adgang til prøve... 3 Sygdom... 3 Prøveafholdelse... 4 Prøvedeltagelse...

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. for efter- og videreuddannelserne på

Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. for efter- og videreuddannelserne på Eksamensreglement for efter- og videreuddannelserne på Gældende fra februar 2012 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til eksamen... 3 2.1 Ordinære eksamener... 3 2.2 Reeksamination/sygeeksamen... 3 2.3

Læs mere

Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA

Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013 Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA Dette dokument er gyldigt i læseåret 2012-2013 Ældre udgaver er ikke gældende. Eksamen er en vigtig begivenhed, som

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser. April 2013.

Generelle prøvebestemmelser. April 2013. Generelt. Reglerne i de generelle prøvebestemmelser tager udgangspunkt i Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 863 af

Læs mere

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold.

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold. Eksamensordning for Københavns Erhvervsakademi Bygningskonstruktører, byggeteknikere, kort- og landmålingsteknikere, produktionsteknologer, installatører, automationsteknologer og energiteknologer Tilmelding

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 370 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser Generelle prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Prøver i områdefag... 2 Prøver i grundfag... 2 Afsluttende prøve...

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglementet er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. BEK nr. 41 af 16/01/2014. Denne

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT

EKSAMENSREGLEMENT EKSAMENSREGLEMENT 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Forord... 3 Bekendtgørelser... 4 Vigtige datoer... 4 Indstilling til eksamen... 5 Mulige eksaminer... 5 Standpunktskarakterer... 5 Hjælpemidler

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Medieproduktion Eksamensplan for Julius Thomsens Gade 5

Medieproduktion Eksamensplan for Julius Thomsens Gade 5 Medieproduktion Eksamensplan for Julius Thomsens Gade 5 EKSAMENSPLAN Punkter som eleverne skal informeres om ved uddannelsens start er: Antal prøver og tidspunkter for den enkelte eksamens afholdelse og

Læs mere

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen Eksamenskatalog for OPBLF17ED Udarbejdet 1-08-2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser af udprøvning

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Bek. 620 af 22/06/2005 Bekendtgørelse om

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Lokalt tillæg til studieordning - Diplomuddannelserne

Lokalt tillæg til studieordning - Diplomuddannelserne Lokalt tillæg til studieordning - Diplomuddannelserne (jf. Eksamensbekendtgørelsen - BEK nr 1046 af 30/06/2016) Prøver og bedømmelse Alle moduler i en diplomuddannelse afsluttes med en prøve med individuel

Læs mere

Ramme for prøve i grundfag August 2015

Ramme for prøve i grundfag August 2015 Ramme for prøve i grundfag August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1009 af 22/09/2014 bekendtgørelse om grundfag,

Læs mere

70. Undervisning Emne: Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne. Carl Ove Broen Anni Østergaard Aksel Hjuler

70. Undervisning Emne: Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne. Carl Ove Broen Anni Østergaard Aksel Hjuler Kategori: 70. Undervisning Emne: Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AARHUS TECH Udarbejdet af: Carl Ove Broen Anni Østergaard Aksel Hjuler Godkendt af: APH Dato: Udarbejdet 7. 10. 2010 Revideret

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/05/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social-

Læs mere

Eksamensreglement Learnmark Tech

Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Learnmark Tech gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 270 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015 bekendtgørelse

Læs mere

Generel eksamensinformation

Generel eksamensinformation Generel eksamensinformation Indhold Generel information... 2 Eksamen - grundforløb 1, 2 og det studiekompetencegivende år (EUX)... 2 Prøve i grundfag (Case-eksamen)... 2 Grundforløbsprøven... 3 Prøver

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag PAU

Ramme for prøve i områdefag PAU Ramme for prøve i områdefag PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro

Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglementet er gældende for EUX elever på såvel grund- som hovedforløb. Gældende fra august 2015. Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr. 1009 af

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper

Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD)

Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD) Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD) Hovedbekendtgørelse (EUD) nr. 1010 af 22.09.2014 og bekendtgørelse om prøver og eksamen nr. 41 af 16.01.14 og bekendtgørelse om karakterskala nr. 262 af 20.03.07

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Regler for eksamen og prøver i Radiografuddannelsen, University College Lillebælt.

Regler for eksamen og prøver i Radiografuddannelsen, University College Lillebælt. Regler for eksamen og prøver i Radiografuddannelsen, University College Lillebælt. Gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse Indhold 1. GE"ERELT... 2 2. I"DSTILLI"G TIL PRØVER... 3 3. MØDETID...

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ

EKSAMENSREGLEMENT. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ EKSAMENSREGLEMENT Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ Uddannelsesspecifikke eksamensreglementer er indskrevet i studieordningerne Indhold Eksamensregler

Læs mere

Prøvebestemmelser Obligatorisk prøve i farmakologi og medicinhåndtering Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Sosu-Aarhus

Prøvebestemmelser Obligatorisk prøve i farmakologi og medicinhåndtering Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Sosu-Aarhus Prøvebestemmelser Obligatorisk prøve i farmakologi og medicinhåndtering Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Sosu-Aarhus Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen August 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor Eksamensreglement HG 2014-2015 Underviser og censor Tradium Kirketoften 7 9500 Hobro Tlf. 96 57 02 64 Tradium Minervavej 57 8960 Randers SØ Tlf. 87 11 43 08 Denne folder er Tradium s regler til underviser

Læs mere

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Gældende for efterårs-/forårssemestret 2017/2018 og efterårs/forårssemestret 2018/2019 01-09-2017

Læs mere

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik Eksamensregler ved Ilisimatusarfik 1 af 6 1. Eksamen 3 1.1. Generelt om eksamen 3 1.2. Undervisnings- og eksamenstilmelding og afmelding 3 1.3. Syge- og reeksamen 3 1.3.1. Sygeeksamen 3 1.3.2. Reeksamen

Læs mere

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne i Silkeborg

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne i Silkeborg Eksamensreglement for Akademiuddannelserne i Silkeborg Generelle regler Du skal medbringe billedlegitimation, som skal forevises på forlangende. Du skal møde senest 15 min før prøvens begyndelse ved skriftlige

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Eksamensregler

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Eksamensregler SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Eksamensregler - en del af Tillæg til Studieordningen 1 Indhold 3 Eksamensregler... 3 3.1 Prøver i sygeplejerskeuddannelsen:... 3 3.2 Indstilling til prøver:... 3

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr.

Læs mere

Eksamensvejledning. for. Brødbager, brødbager m/profil

Eksamensvejledning. for. Brødbager, brødbager m/profil Eksamensvejledning for Brødbager, brødbager m/profil Denne vejledning er til brug ved afsluttende eksamen for elever der har valgt uddannelsen som brødbager eller brødbager med profil. 12. februar 2009

Læs mere

Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016

Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016 Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Studieordning 2014-2016 Institutionsdel Vejlby

Studieordning 2014-2016 Institutionsdel Vejlby Studieordning 2014-2016 Institutionsdel Vejlby Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed Bachelor in Agricultural and Environmental Management Version 1.1 Side 0 af 10 Indhold Institutionsdel Indhold Institutionsdel...1

Læs mere

Prøvereglement UCSJ Fysioterapeutuddannelsen Campus Roskilde og Campus Næstved. Gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere.

Prøvereglement UCSJ Fysioterapeutuddannelsen Campus Roskilde og Campus Næstved. Gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere. Prøvereglement UCSJ Campus Roskilde og Campus Næstved Gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere. Indhold Prøvereglement UCSJ, Campus Roskilde og Campus Næstved... 3 Gældende rammer for

Læs mere

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011 Generelle regler for skriftlig eksamen 1. Eksaminanderne skal være på deres pladser i eksamenslokalet senest 15 minutter før prøvens begyndelse. 2. En eksaminand, der kommer for sent til skriftlig prøve,

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR GRUNDFORLØBET

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR GRUNDFORLØBET BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR ET Opdateret marts 2014 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Eksamensreglement for HG

Eksamensreglement for HG Eksamensreglement for HG 2014 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Mundtlig eksamen... 3 2. Caseeksamen... 3 2.1 Case-arbejdsdag... 3 2.2 Case-eksamination... 4 2.3 Censors ansvar og opgaver under eksaminationen...

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Bek. 1342 af 08.12.2006 Bekendtgørelse om

Læs mere

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet A. Generelle eksamensbestemmelser Der henvises til bekendtgørelse om eksamen og censur

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Eksamensreglement. Gyldig Erhvervsakademiet Lillebælt

Eksamensreglement. Gyldig Erhvervsakademiet Lillebælt Eksamensreglement Gyldig 01.06.2012 Erhvervsakademiet Lillebælt Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighed... 3 2. Eksamensansvarlige:... 3 3. Det lovmæssige grundlag... 3 Love:... 3 Bekendtgørelser:... 3 Uddannelsesbekendtgørelser:...

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 698

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN 3 BESTEMMELSER

Læs mere

Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus)

Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus) Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus) Formål Formålet med prøven er at dokumentere, i hvilken grad eksaminanden opfylder de mål og krav, der er fastsat for uddannelsen og dens

Læs mere

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Case-eksamen:... 2 Øvrige prøver:... 2 Mundtlig prøve:... 2 Skriftlig prøve:... 3 Praktisk prøve... 4 Generelle regler:... 4 Censorer:...

Læs mere

Akademiuddannelsen i Randers EKSAMENSREGLEMENT

Akademiuddannelsen i Randers EKSAMENSREGLEMENT Akademiuddannelsen i Randers EKSAMENSREGLEMENT Eksamensreglement som beskriver regler og procedurer i forbindelse med afholdelse af prøver på Erhvervsakademi Dania, Randers. Gældende pr. 1. maj 2013 2

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik Eksamensregler ved Ilisimatusarfik 1 af 6 1. Eksamen 3 1.1. Generelt om eksamen 3 1.2. Undervisnings- og eksamenstilmelding og afmelding 3 1.3. Syge- og reeksamen 3 1.3.1. Sygeeksamen 3 1.3.2. Reeksamen

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 Grundfaget Naturfag afsluttes med en eksamen på 1. Hovedforløb. I følgende dokument beskrives, hvorledes Nordjyllands Landbrugsskole

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra januar 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk/kommunom 12-01-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet...

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

Retningslinier for prøver og eksaminer For studerende ved Fysioterapeutuddannelsen i Odense

Retningslinier for prøver og eksaminer For studerende ved Fysioterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt Fysioterapeutuddannelsen Retningslinier for prøver og eksaminer For studerende ved Fysioterapeutuddannelsen i Odense Modulordning Indholdsfortegnelse Formål med retningslinjerne...

Læs mere

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1½ år Studieordning STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Prøvebestemmelser Prøve i områdefag. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Prøvebestemmelser Prøve i områdefag. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Prøve i områdefag Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen November 2014 1 Prøvebestemmelser for prøve i områdefag, Social- og Sundhedsuddannelsen,

Læs mere

Eksamensreglement. Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens

Eksamensreglement. Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens Eksamensreglement Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens 20. marts 2014 Indhold Indledning... 3 Tilmelding til ordinære prøver... 3 Tilmelding til reeksamination/sygeeksamen... 3 Framelding til prøver/eksamen...

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3 4 PRØVERS

Læs mere

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælper uddannelsen

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælper uddannelsen Prøvebestemmelser Fagprøve Social- og Sundhedshjælper uddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen Januar 2017 1 Regler for fagprøve på social- og sundhedshjælper uddannelsen. Indholdsfortegnelse

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H1. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H1. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde H1. år 2012 Indholdsfortegnelse: Forord side 2 Diverse praktiske oplysninger side 3 Eksamensreglement side 4 Øvrige regler ved mundtlig

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

Bilag 2 BScE studieordning 2004

Bilag 2 BScE studieordning 2004 2004/2005 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Bilag 2 BScE studieordning 2004 Studieordningen for BScE studiet er DTU's overordnede beskrivelse af, hvordan bachelordelen af civilingeniøruddannelsen er sammensat.

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER FOR EKSAMEN PÅ KOMMUNOMUDDANNELSEN. på akademiniveau. Gældende fra august 2015

GENERELLE BESTEMMELSER FOR EKSAMEN PÅ KOMMUNOMUDDANNELSEN. på akademiniveau. Gældende fra august 2015 GENERELLE BESTEMMELSER FOR EKSAMEN PÅ KOMMUNOMUDDANNELSEN på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 11-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Kommunomuddannelsen... 3

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Forord. Censorformandskabet. December 2015. Side 1 af 9

Forord. Censorformandskabet. December 2015. Side 1 af 9 Censorvejledning For censorer ved eksamen i Tværfaglige projekter, som bedømmes ved en mundtlig prøve på Bygningskonstruktør-, Byggetekniker- og Kort- og Landmålingsteknikeruddannelsen Censorformandskabet

Læs mere

Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser

Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser Reglementet indeholder generelle regler for prøver og eksamen på de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser på Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse.

Læs mere