Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 15

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: botilbuddet Sct. Mikkelsgade Sct. Mikkelsgade Slagelse Tlf.: Hjemmeside: 107 (midlertidigt botilbud til voksne) Pladser i alt: 9 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Karin Øgaard Petersen (Socialtilsyn Øst) Side 2 af 15

3 2. Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: Botilbuddet Sct. Mikkelsgade er et tilbud, som er oprettet jf. Servicelovens 107. Stedet har 1 leder, som har været tilknyttet siden opstart. De fleste medarbejdere har ligeledes været ansat i en årrække. Der er ingen stedfortræder for lederen, men i hendes fravær uddelegeres ansvaret til de tilbageværende medarbejdere. Tilbuddet har en bestyrelse bestående af 5 medlemmer. Det er Tilsynets vurdering, at der er et fint samarbejde bestyrelse og tilbud imellem. Tilsynet vurderer, at medarbejderne har gode kompetencer inden for det pædagogiske felt. Det er tilsynets vurdering at i samspillet mellem borger og medarbejder, er der stor forståelse for målgruppens behov. Tilsynets vurdering er, at ledelsen er opmærksom på udvikling og uddannelse, og at medarbejderne får den nødvendige opkvalificering. Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer understøtter borgerne. Borgerne har gode muligheder for i trygge og beskyttede rammer, at træne og opøve selvstændighed. De fysiske rammer gør, at borgerne får en følelse af at bo i egen selvstændig bolig, hvor den pædagogiske støtte er meget tæt på. *Afgørelse: Påbud: Opmærksomhedspunkter: Side 3 af 15

4 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation Interview Interviewkilder Beskrivelse af hvem der er i bestyrelsen. Oversigt over tilknyttede vikarer Tilbuddet retningslinjer over utilsigtede hændelser - voldsomme hændelser - rygning - brand - kompetenceudvikling Ind visiterede borgere Arbejdspladsvurdering Medicinhåndtering Tilsynet havde mulighed for at spise frokost med borger, medarbejder og leder. Der opleves en god tilgang til borgerne, og der var en meget behagelig stemning. Tilsynet har interviewet en leder, en medarbejder og en borger. Beboere Ledelse Medarbejdere Side 4 af 15

5 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Tilsynskonsulenter Karin Øgaard Petersen Afdelinger Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Anmeldt Der har ved tilsynet været lagt væk på følgende temaer: - Organisation og ledelse - Kompetencer - Fysiske rammer Side 5 af 15

6 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 6 af 15

7 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget opfyldt. 4. i opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 5 Botilbuddet Sct. Mikkelsgade er et tilbud, som er oprettet jf. Servicelovens 107. Stedet har 1 leder, som har været tilknyttet siden opstart. De fleste medarbejdere har ligeledes været ansat i en årrække. Der er ingen stedfortræder for lederen, men i hendes fravær uddelegeres ansvaret til de tilbageværende medarbejdere. Tilbuddet har en bestyrelse bestående af 5 medlemmer. Det er Tilsynets vurdering, at der er et fint samarbejde bestyrelse og tilbud imellem. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Tilsynet vurderer, at Botilbuddet Sct. Mikkelsgade har en leder, som er kompetent til at varetage tilbuddets ledelsesmæssige funktioner. Det vurderes, at hun har relevant erfaring, uddannelse og efteruddannelse. Både medarbejdere og leder modtager regelmæssig supervision af en ekstern supervisor. Man har i tilbuddet stor Side 7 af 15

8 fokus på faglig udvikling og opkvalificering af alle medarbejdere. Efter samtale med leder og medarbejder er det Tilsynets vurdering, at der er et fornuftigt samarbejde med tilbuddets bestyrelse. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere Indikator 08.c: Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse Leder af botilbuddet har været med siden opstarten. Hun har mange års pædagogisk erfaring - både i arbejdet med målgruppen og som leder. Hun har ligeledes erfaring i hjemmevejledning jf. 85 og har en diplom i ledelse. Leder modtager ledelsesmæssig supervision og sparrer med andre ledere gennem et ledernetværk, hvor der som oftest kommer underviserer udefra. Leder er meget opmærksom på sin egen faglige udvikling. Tilbuddet har ikke en stedfortræder, men ved leders fravær uddelegeres arbejdsopgaver til de tilstedeværende medarbejdere. Tilbuddet har ekstern supervisor tilknyttet og der tilbydes jævnligt supervision til alle medarbejdere. Supervisionen finder sted ca. hver 1-1 ½ måned eller aftales efter behov. Leder modtager ligeledes supervision alene. Tilbuddet er en fond, som har en bestyrelse bestående af 5 medlemmer. En formand, en personalerepræsentant og 3 menige medlemmer. Der har været samme bestyrelsesformand siden opstarten og der afholdes ca. 4 møder årligt. Både ved samtale med leder og medarbejder gives der udtryk for, at der er et fint samarbejde mellem bestyrelse og botilbud. Der har været lidt udskiftning i bestyrelsen. Det er sket "til det bedre", fordi der er kommet Side 8 af 15

9 bestyrelsesmedlemmer til, som har større forståelse for målgruppen. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Både leder og medarbejdere har været tilknyttet tilbuddet i en del år, hvilket gør, at der generelt ses en masse erfaring og viden omkring borgernes handicaps og de udfordringer det medfører. Tilsynet vurderer derfor, at den daglige drift varetages meget kompetent. Personalegennemstrømning og sygefravær er ikke højere end på sammenlignelige arbejdspladser. Der har været 2 længerevarende fraværsperioder, men der er i begge tilfælde klarhed over hvad fraværet skyldes. Tilsynet ser ingen anledning til bekymring i forbindelse med fraværsperioderne. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser Af de medarbejdere der er tilknyttet tilbuddet er de fleste uddannede pædagoger. Kun 1-2 medarbejdere er medhjælpere. Der er ligeledes tilknyttet vikarer. Alle medarbejdere har en del års erfaring i målgruppen og har været tilknyttet tilbuddet i flere år, hvilket vurderes, at være en stor fordel i forhold til kendskabet til de unges handicaps og problematikker. Personalegennemstrømningen er ikke større end på sammenlignelige arbejdspladser. Medarbejderne har generelt været tilknyttet tilbuddet i en del år. Sygefraværet er ikke på et højere niveau end på sammenlignelige arbejdspladser. Der har været en del fravær for 2 medarbejderes vedkommende. I begge tilfælde har der været forklarlige årsager, som ikke giver Tilsynet anledning til bekymring. Side 9 af 15

10 Tema Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer 5 Tilsynet vurderer, at medarbejderne har gode kompetencer inden for det pædagogiske felt. Det er tilsynets vurdering at samspillet mellem borger og medarbejderne, at der er stor forståelse for målgruppens behov. Tilsynet vurdering er, at ledelsen er opmærksom på udvikling og uddannelse, og at medarbejderne får den nødvendige opkvalificering. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Alle medarbejdere er uddannede indenfor det pædagogiske felt eller har en del års erfaring med målgruppen. Dette kommer til udtryk i medarbejdernes forståelse for borgerne og i deres kommunikation. Ved observation af samspillet mellem den interviewede borger og medarbejderne er det Tilsynets indtryk, at både medarbejdere og ledelse besidder relevante kompetencer og har stor forståelse for målgruppens behov. Tilbuddet har stort indblik i, hvilke pædagogiske metoder der er relevante i arbejdet med målgruppen. Side 10 af 15

11 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder Medarbejdergruppen består overvejende af pædagoger. Tilbuddet sender løbende medarbejderne på kurser som omhandler de handicaps der arbejdes med i hverdagen. Leder påtænker, at det faste personale påtænkes at blive tilbudt diplomuddannelser. Kurser i handleplaner, livshistorier, retssikkerhed, metodeudviklingsprojekt, sociale historier, autisme og angst, assertiv kommunikation, medicin kursus, skrive kursus, en enkelt har været på kursus i autisme og seksualitet. Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer Tema Gns. bedømmelse Ved svære temaer med eller hos borgerne trækkes på viden udefra. Det har ved tilsynsbesøget været muligt, at tale med en af tilbuddets tilknyttede borgere. Det har ligeledes været muligt, at observere samspillet mellem de tilstedeværende medarbejdere og pågældende borger. Borgeren udviste tillid og åbenhed. Borgeren virkede tryg ved medarbejderne og det er Tilsynets oplevelse, at der var en god forståelse for pågældende borgers handicap. Forståelsen kommer blandt andet til udtryk i den verbale kommunikation. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 5 Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer understøtter borgerne. Borgerne har gode muligheder for i trygge og beskyttede rammer, at træne og opøve selvstændighed. De fysiske rammer gør, at borgerne får en følelse af at bo i egen selvstændige bolig, hvor den pædagogiske støtte er meget tæt på. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer understøtter borgerne på en sådan måde, at de har mulighed for, at træne Side 11 af 15

12 rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel selvstændighed i trygge og beskyttede rammer. Borgerne har oplevelsen af, at bo i selvstændig bolig med pædagogisk støtte lige ved hånden. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov Indikator 14.c: De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem Borgerne bor i lejligheder i et opgangsfællesskab, hvor der ligeledes er et par fælleslejligheder. De deler lejlighederne 2 og 2. Det fungerer godt for borgerne, at de kan trække sig tilbage til deres egne lejligheder samtidig med, at de har let adgang til det personale der er på arbejde, når der er et behov for støtte. Borgerne har behov for at være tæt på personale, som i løbet af dagen kan motivere dem og sørge for, at de når det de skal. Samtidig kan de have stort behov for at trække sig tilbage og koble fra. Borgerne indretter selv deres lejligheder. Tilsynet er blevet vist rundt i samtlige lejligheder. Det er tydeligt, at de er forskelligt indrettet alt efter hvilken smag og hvilke interesser lejlighedens borgere måtte have. Det bekræftes at samtale med en af tilbuddets borgere. Side 12 af 15

13 6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) Side 13 af 15

14 *Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse *Budgetforudsætninger Årlig omsætning kr ,00 Soliditetsgrad 40,00 Overskud 3,58 Ejendomsudgifter 14,85 Lønomkostninger Omkostninger, særlig ekspertise Omkostninger, leder Personaleomsætning 58,39 Lønomkostninger, fast personale - 9,46 Omkostninger, kompetenceudvikling Omkostninger, bestyrelseshonorarer - Sygefravær ,00 1,09-21,00 Revisionspåtegning Nej Dato for revisionspåtegning Tilbudstype: 107. Takster Tilbudstype: 107. Side 14 af 15

15 Tilbudstype: 107. Tilbudstype: 107. Tilbudstype: 107. Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md. Niveau 1 midlertidigt ophold ,00 I alt 0,00 0,00 0, ,00 Niveau 2 midlertidigt ophold ,00 I alt 0,00 0,00 0, ,00 Side 15 af 15

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Stolpen, Delfinen og Broholms Allé Anmeldt tilsyn September 2014 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Gentofte Håndarbejderværksted

Gentofte Håndarbejderværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejderværksted Anmeldt tilsyn Juni 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Lykke Marie. Uanmeldt tilsyn 12. november 2013

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Lykke Marie. Uanmeldt tilsyn 12. november 2013 Tilsynsrapport Bofællesskabet Lykke Marie Uanmeldt tilsyn 12. november 2013 Fysiske rammer Bofællesskabet er nyindrettet og fremtræder som sådan. Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer og indretningen

Læs mere

Kig Ind Specialcenter Holbæk

Kig Ind Specialcenter Holbæk 2014 Kig Ind Specialcenter Holbæk Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 30-09-2014 Tilsyn med Aktivitets- og beskæftigelsestilbud Servicelovens 103-104; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn,

Læs mere

Plejecenter Skovvangen

Plejecenter Skovvangen Plejecenter Skovvangen Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015 2015 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2015 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige tilsyn

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Socialpsykiatri Odsherred Holbækvej 25 4560 Vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. maj 2013, 23. september 2013 og den 5. november 2013. Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 1 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn. Den 23. maj og 24. maj 2011. Højløkke Behandlingscenter

Rapport om anmeldt tilsyn. Den 23. maj og 24. maj 2011. Højløkke Behandlingscenter Voksenservice Rapport om anmeldt tilsyn Den 23. maj og 24. maj 2011 på Højløkke Behandlingscenter Udført af Lotte Mikkelsen Voksenservice, Vejle Kommune Denne rapport er godkendt på Voksenudvalgets møde

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop Ud Voksentilbud. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop Ud Voksentilbud. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop Ud Voksentilbud Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afdelingsledere. Hans Jørgen Vognsen. Kurt Oddershede Lene Schurmann Birgit Larsen. Hans Henrik Brandt

Afdelingsledere. Hans Jørgen Vognsen. Kurt Oddershede Lene Schurmann Birgit Larsen. Hans Henrik Brandt Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Oustruplund, Projektafafdelingen, projektet i Trustrup, Petersborgvej 40, 8570 Trustrup Udført den 24. oktober 2012 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

ET NYT SOCIALTILSYN BEDRE KVALITET FOR UDSATTE BØRN OG VOKSNE

ET NYT SOCIALTILSYN BEDRE KVALITET FOR UDSATTE BØRN OG VOKSNE ET NYT SOCIALTILSYN BEDRE KVALITET FOR UDSATTE BØRN OG VOKSNE Et nyt socialtilsyn - Bedre kvalitet for udsatte børn og voksne 1 INDLEDNING - Et nyt socialtilsyn - Bedre kvalitet for udsatte børn og voksne...5

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere