Ruingruppen Sissarluttoq i Igaliku Fjord - supplerende opmålinger sommeren 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ruingruppen Sissarluttoq i Igaliku Fjord - supplerende opmålinger sommeren 2009"

Transkript

1

2 Ruingruppen Sissarluttoq i Igaliku Fjord - supplerende opmålinger sommeren 2009 NM ruingrupppe nr. Ø59 Frednings nr. 60V2-0IV-626 RUINKATALOG og OVERSIGTSKORT Arbejdet udført for Narsaq Museum af N.C. Clemmensen og H. Kapel Forsideillustration: Pyramideformet sten ved Sissarluttoq tegnet af Th. Groth. (G.F. Holm MOG 6, side 109. Stenen er iflg. Daniel Bruun rejst af menneskehænder.

3 Indhold Indledning 3 Arbejdsmetode 3 Fotoflyvning 5 Ruinkatalog 7 Andre indmålinger 24 - Eskimoiske kødgrave 24 - FM-sten 24 - Cadovius* kuppelhytte 25 - Gamle fikspunkter m.v. 25 Sammenfatning og anbefalinger 26 Referencer 27 Oversigtsplan 28 2

4 Indledning I sommeren 2008 blev størstedelen af ruinområdet opmålt. Arbejdet i felten var imidlertid ramt af flere uheld af teknisk art. Dette kombineret med dårligt vejr bevirkede at kun en del af den afsatte tid kunne udnyttes effektivt, og resultatet ikke var tilfredsstillende. Det blev derfor besluttet at søge projektet videreført i 2009, hvilket lod sig gøre takket være en bevilling fra KVUG. F eltarbejdet, som blev gennemført i midten af juli måned, omfattede såvel de supplerende opmålinger ved Sissarluttoq som en nyopmåling af ruingruppen NM Ø66 ved Igaliku Kujalleq (opmålingerne fremlægges i en særskilt rapport). Som et værdifuldt supplement til kortlægningen blev der, inden arbejdet blev begyndt, foretaget overflyvninger og fotografering fra lav højde fra et ultra let fly, en såkaldt FIB (Flying Inflatable Boat). Konservator Jeppe Møhl havde stillet sit fly og sig selv som pilot til rådighed for projektet. Fotomaterialet har givet mulighed for en langt mere præcis tolkning af de opmålte ruiner, end det er muligt ved iagttagelse fra jorden. De supplerende opmålinger resulterede i fund af et par hidtil oversete ruiner samt andre menneskeskabte spor i terrænet, som giver et mere detaljeret billede af områdets brug i nordbotiden og i nyere tid. Desuden var det målet at inddrage et større areal omkring ruinerne i kurveopmålingen, således at en mere overskuelig og komplet terrænmodel lod sig generere. Dette sidste viste sig dog vanskeligere og mere tidsrøvende end forudset på grund af de meget stejle og visse steder lodrette klippesiders utilgængelighed. Kortlægningen vil imidlertid senere kunne suppleres, enten ved yderligere opmålinger på jorden, eller ved en fotogrammetrisk udtegning på baggrund af luftfotos. I rapporten over måleresultaterne fra 2008 omtales et foreløbigt opmålingsmaterialet fra Knud Krogh og Poul Erik Pedersens hånd. En supplerende arkivsøgning i Nationalmuseets kortarkiv i 2009 har bragt yderligere materiale for dagen, nemlig måleskitser og notater som tager udgangspunkt i samme grundmateriale fra Det fremgår heraf, at stedet har været besøgt og undersøgt flere gange siden af Krogh med flere. Dette nye materiale er - når det gælder selve ruinerne - i visse tilfælde mere detaljeret end de aktuelle opmålinger. For mens vores kortlægning først og fremmest søger at give et så detaljeret og objektivt billede af terrænformerne - de menneskeskabte og naturens egne - ligger der i Kroghs materiale en specifik fagarkæologisk tolkning. I enkelte tilfælde har vi lånt af Kroghs måleskitser. Hvor dette er tilfældet, er det markeret med anden farve på denne rapports kortudtegning. Arbejdsmetode F eltholdet bestod som i 2008 af landmåler N.C. Clemmensen, Kulturarvsstyrelsen og Hans Kapel. Opmålingerne blev foretaget med GPS udstyr af mærket Leica, system 500, der som tidligere var stillet til rådighed af Kulturarvsstyrelsen. Opmålingerne blev foretaget med reference til den samme basisstation, som blev benyttet i Beregninger er foretaget i MicroStation, og som præsentationsprogram er benyttet MapInfo. 3

5 I efterfølgende ruinbeskrivelser benyttes den oprindelige nummerering, som findes på Gustav Holms ruinkort fra Det har desværre ikke været muligt i Nationalmuseets nordboarkiv eller andetsteds at finde en samlet oversigt eller detailbeskrivelser af nye ruiner, som Krogh eller andre har fundet. De ruiner som ikke figurerer på Holms kort, har vi derfor valgt at nummerere i den rækkefølge vi har indmålt dem. Gustav Holms kort fra 1880 viser 21 ruiner. Efter de sidste to sæsoners kortlægning, er antallet af ruiner nu øget til 44. 4

6 Fotoflyvning O verflyvningen blev foretaget med et ultra let fly af mærket Polaris. Der er tale om en let gummibåd ophængt i et bæreplan og forsynet med motor og bagudvendt propel. Den benyttede model kan foruden piloten medbringe én passager og kan lande såvel på vandet som på land. Flyet er yderst velegnet til optagelser fra lav højde. Der gøres klar til afgang... og få minutter efter er flyet i luften. Ruinområdet ved Sissarluttoq i fugleperspektiv set fra NV 5

7 Det centrale område set fra syd. Ruinerne ligger koncentreret omkring det lille elvløb. Det centrale område set fra NNV. I midten til højre ses boligen og den store kostald. 6

8 Ruinkatalog Ruin 1 Denne ruin, som er afsat på Holms kort tæt nord for hovedelvens udløb i fjorden, har man anset for ødelagt i midten af 1900-tallet i forbindelse med etablering af et fåresamlingssted. En grundig afsøgning af et lille plateau nedenfor foldene bar dog frugt. Den lille ruin kan beskrives således: Fundament af lille stenbygning, ca. 4 x 6 m. Ruinen er forstyrret i nyere tid ved etablering af samlingssted og slagtestation, men væggene i S og V kan dog tydeligt erkendes. Der er formentlig tale om et pakhus. Figur 1. Fåresamlingsstedet set fra NV. Den røde pil angiver ruinens placering. Intet detailfoto. Ruin 2 Stor stenbygning opdelt i 2 rum bygget i tørsten. Ruinen er velbevaret. I den nordøstlige langside findes en 0,6 m bred døråbning. Murtykkelse 1,5 m. Lidt forskudt for den sydlige gavl ses en terrasselignende udbygning Muligvis en stald med hølade. Figur 2. Ruinen set fra østsydøst. Muligvis en stald med hølade. 7

9 Ruin 3 Stort stenbygget udhus eller lagerbygning. Væggene er bevaret i op til 1,8 meters højde. Døråbningen i den sydlige langvæg, er intakt med overligger. Murtykkelse ca. 1,4 m. Figur 3. Ruin 3 er en usædvanlig velbygget tørstensbygning opført af udvalgte og vel tilpassede sten, som det ses af detaljen øverst til højre. Øverst til venstre ses ruinens indre fra vest. Nederst, den ca. 0,7 m brede velbevarede indgangspassage i sydmuren. 8

10 Ruin 4 Solid og nogenlunde velbevaret tørstensbygning. I vestgavlen ses en ca.1 m bred indgang. Murtykkelse 1,3 m. Udhus. Figur 4. Til højre ruin 4 og til venstre ruin 5. Set fra vestsydvest. Ruin 5 Særdeles velbevaret tørstensbygning med ca. 1 m tykke vægge og døråbning i vestgavlen. Udhus. Figur 5. De solide tørstensvægge er bevaret i op til 1½ meters højde. Til venstre det nordøstlige hjørne, til højre ruinen set fra nordvest. 9

11 Ruin 6 Velbevaret tørstensbygning hvis gavl vender ud til elven. Kan muligvis have haft fælles funktion med ruin 9, som ligger umiddelbart overfor på den modsatte elvbred. Figur 6. Østgavlen af ruinen vender ud mod elven direkte overfor ruin 9. Ruin 7 Velbevarede mure af en bygning der fortrinsvis er opført af sten. En 1,2 m bred indgangspassage ses i den østlige langvæg. Murtykkelsen er ca. 1,25. Lagerbygning eller hølade? Figur 7. Til venstre ses ruinen fra østnordøst. Til højre, bygningens indre. Ruin 8 Bygning bestående af mindst ét rum bygget af sten med udvendig tørvemur. Murtykkelse ca. 1,8 m. Et ekstra rum eller et udhus synes tilføjet på nordvæggens yderside. En 1,3 m bred indgangspassage ses i den sydlige langvæg. Et ekstra rum eller et udhus synes tilføjet på nordvæggens yderside. Muligvis en stald. 10

12 Figur 8. Ruin 8 set fra nordøst. Tilbygningen skjuler sig under den høje græspude. Ruin 9 Meget sammenfalden bygning opført fortrinsvis af sten. Anvendelsen er ukendt, men som nævnt kan den have haft fælles funktion med ruin 6, der ligger umiddelbart overfor på den modsatte elvbred. Figur 9. Den velbevarede ruin 6 ses til venstre for elvløbet. Ruin 9 skjuler sig under stenbunken på den modsatte bred. Ruin 10 Boligen. Stor og meget kompleks og sammenfalden tomt med mange rum. Konturerne, såvel de ydre som i bygningens indre, er meget diffuse. Bygget af tørv og sten. En tydelig 0,5 m bred døråbning ses i vestvæggen. En anden i østvæggen ud mod ruin 9. Murtykkelse op til ca. 2 m. Figur 10. Den nordlige del af boligen, ruin 10, set fra vest. 11

13 Figur 11. Gårdens centrale bygninger fordeler sig på begge sider af elven. Midt i billedet ses boligen (ruin 10), og ovenfor, den store staldbygning (ruin 11). Set fra nordnordvest. Ruin 11 Stor bygning opført af sten og tørv, opdelt i flere rum. I de 2 vestligste ses båseskillerum. I den sydlige langvæg ses en indgangspassage, 0,8 m bred. Muligvis har der været yderligere 2 indgange. Murtykkelse op til 1,6 m. Kostald, muligvis med tilhørende hølade. Figur 12. Ruin 11 har været omgivet af svære tørvemure. Båseskillerum i vestenden viser, at i hvert fald den del af bygningen har tjent som kostald. 12

14 Ruin 12 Bygning som fortrinsvis er opført af sten. Den består af to, muligvis tre rum. Indgangspassage ses i den sydlige langvægs østlige del. Udvendige mål 5 x 17 m. Anvendelse ukendt. Figur13. Ruin 12 set fra vest. Ruin 13 Meget stort, næsten kvadratisk anlæg med massive stenvægge. I den sydøstlige væg ses en 0,75 m bred indgangspassage. Væggene er op til 1,9 m tykke og bevaret i en højde på op til 1,5 m. Formentlig en fold. En vandingskanal (ruinnummer 41) leder umiddelbart nord om anlægget. Figur 14. Ruin 13 set fra vest. Grundplanen er 10 x 10 m, og der ses ingen spor af indvendige vægge eller andre konstruktioner. 13

15 Ruin 14 Fold anlagt syd for stor klippeblok. Væggen, som består af en dobbelt stenrække, er buet. Der synes at have været indgang i den sydøstlige ende. Figur 15. Folden, ruin 14, set fra sydøst. Ruin 15 Tørvebygning med svagt udadbuede langvægge. Bredest i østenden, opdelt i 2 rum. I den sydlige langvæg ses en ca. 3,5 m lang og 60 cm bred indgangspassage. Antagelig stald. Figur 16. Ruin 15, formentlig en fåre-eller gedestald. Ruin 16 Stenbygning omsluttet af tykke tørvemure. I sydvæggen ses en 1,2 m bred indgangspassage. Murtykkelse op til 1,6 m. Svage spor tyder på at bygningen har været delt i to rum. Stald eller lagerbygning. Figur 17. Ruin 16 set fra Ø. 14

16 Ruin 17 Utydeligt omrids af en tørvemursbygning med udadbuede langvægge. Bedst bevaret er vægforløbet mod nord. I østenden af den sydlige langvæg har der muligvis været en indgangspassage. Figur 18. På dette luftfoto, hvor kontrasten er øget, fremtræder den buede tørvemur (nordvæggen) tydeligt. Nederst tv. i billedet ses den nyfundne ruin 42. Ruin 18 Der blev ikke fundet sikre spor af denne ruin i forbindelse med opmålingsarbejdet, og vi anså den for at være skredet ned af den stejle skrænt mod elven. Ved en efterfølgende gennemgang af luftfotos over det pågældende område er vi imidlertid blevet opmærksomme på mulige anlægsrester på det sted hvor ruinen er afsat på Holms kort. Ved først given lejlighed må dette undersøges nærmere. Figur 19. Udsnit af luftfoto. Den mørke aftegning indenfor cirklen er formentlig resterne af en tørvemur. I så fald er det hvad der er tilbage af ruin 18. Stenrækken til højre kan være anlægsspor som knytter sig til ruinen. Øverst til venstre i billedet ses ruin 17, jævnfør fig. 18. Ruin 19 Udhus eller stald med 2 rum bygget af tørv med enkelte sten. I sydgavlen ses en 1,1 m bred dør. Murtykkelse ca. 1,5 m. Meget sammenfalden. Figur 20. Ruin 19. Kun de tykke men meget sammensunkne tørvevægge er bevaret. 15

17 Ruin 20 Fold eller lagerbygning anlagt af store stenblokke op mod en lodret klippe. Indgang langs klippen i rummets vestlige ende. Figur 21. Ruin 20 set fra vest. Ruin 21 Vægopbygning eller gærde tæt ved hovedelven. Funktion ukendt, muligvis del af en fold, hvis modsvarende del er anlæg 39. Figur 22. Gærdet eller folden set fra nordnordøst. Ruin 22 Bygningsfundament bestående af to parallelle stenrækker. Der må have været tale om en let konstruktion, siden intet andet vægmateriale er bevaret. Udvendige mål ca. 4 x 7,5 m. Ukendt anvendelse. Figur 23. Ruin 22, vestvæggens fundamentsten. 16

18 Ruin 23 Diffuse spor af lille tørvebygning med helt sammensunkne vægge. Enkelte sten er synlige i overfladen. Ruinen måler udvendigt ca. 4,5 x 4 m. Ukendt anvendelse. Ingen fotos. Ruin 24 Diffuse rester af tørvebygning, hvis form er vanskelig at angive. Udvendige mål ca.5 x 5,5 m. Anvendelse ukendt. Ingen fotos. Angående ruin 23 og 24 skal det bemærkes, at selv på de optagne luftfotos fremtræder de meget utydelige. Betragtet i jordhøjde i rette belysning er der dog ikke tvivl om, at der er tale om anlægsrester. Ruin 25 Bygning opført af sten og tørv, mod syd afgrænset af skarp klippekant. Er opdelt i 2 rum og har indgangspassage i nordlige langvæg. Lagerbygning eller lille stald. Figur 24. Tørvefundamentet til 25 ses midt i billedet. De to velbevarede stenbygninger er ruin 4 og 5. Ruin 26 Lille tørvebygning hvis vægge er meget sammensunkne. Udvendige mål ca. 4,5 x 5,5 m. Udhus. Ingen fotos. Ruin 27 Stor tørvebygning eller fold, antagelig i et enkelt rum. Ruinen kan blot erkendes som en svag forhøjning i det græsdækkede terræn med diffuse omrids. Udvendige mål ca. 10,5 x 11,5 m. Figur25. Bygningens konturer er vanskelige at erkende. 17

19 Ruin 28 Meget sammenfaldent, anlæg med stenfundament. En lille udbygning ses mod øst. Udvendige mål ca. 7 x 8 m. Antagelig en fold eller et udhus. Figur 26. Ruin 28. Konturerne er næsten helt udviskede. Kun variationen i bevoksningen og enkelte sten i overfladen afslører bygningen. Ruin 29 Bygningsrest bestående af 2 sammenbyggede enheder, som antagelig er af forskellig datering. a. Nedgravning op mod retvinklet hjørne mellem to klipper. Kælder-depot? b. Lav udadbuet vægopbygning op mod høj lodret klippevæg. Væggen består af et par rækker sten i flere skifter. Udvendige mål ca. 4,5 x 7,5 m. Ingen fotos. Ruin 30 Fold med 2 eller 3 båse bygget som enkelt stenvæg op mod lodret klippe. Tydelig indgang i nordvestlige langvæg, 0,75 m bred. Murtykkelse ca. 1,2 m. Udvendige mål ca. 3,5 x 11 m. Ingen fotos. Ruin 31 Tørvebygning med en del sten i fundamentet. Svagt udadbuede langvægge, delt i 3 rum. Den sydlige skillevæg har gennemgang. En 0,5 m bred indgang i sydgavlen. Murtykkelse ca. 1,9 m. Udvendige mål ca. 5,5 x 11 m. Figur27. Ruin 31 ligger på jævnt skrånende terræn et godt stykke nord for de øvrige ruiner. Bygningens funktion kendes ikke. 18

20 Ruin 32 Lang tørvebygning med tykke vægge og en del sten i fundamentet. Langvæggene er udadbuede. Udvendige mål ca. 6 x 22 m. Anvendelse ukendt. Ruin 33 Diffus bygningsrest. Indvendig stenmur omsat med tørv. Ukendt anvendelse. Udvendige mål ca. 6 x 12 m. Figur 28. Ruin 32 og 33 ligger isoleret ved en lille sø et stykke nordøst for de øvrige ruiner. Der er muligvis tale om to stalde. Øverst ses 32 fra nordvest. Nederst ruin 33 set fra vest. Ruin 34 Svage anlægsspor efter bygning eller fold opført af tørv og sten. Konturerne er noget diffuse, men lokaliseringen er sikker. Ingen fotos. Ruin 35 Lille fold eller depotbygning opført af tørv og sten op mod 2 lave klippeblokke. Udvendigt måler anlægget 4 x 5,5 m. Ingen fotos. Ruin 36 Dobbeltrække af sten lagt op mod en lav klippe. Anlægget synes nyere end den nærliggende ruin 32, men er utvivlsomt af norrøn oprindelse. Ingen fotos. 19

21 Ruin 37 Meget sammenfalden stenbygning på fjeldskråningen syd for hovedelven. Muligvis et forrådshus. Udvendigt måler bygningen 4,5 x 7,5 m. Figur 29. Den nyregistrerede ruin 37 er beliggende på sydsiden af den store elv syd for de øvrige ruiner. Ruin 38 Tørvebygning med stensyld. Østenden, som vender ud mod elven, er delvis borteroderet. Udvendige mål 3,5 x 5,5 m. Anvendelse ukendt. Figur 30. Ruin 38 set fra vest. 20

22 Ruin 39 Anlægget, som består af en stenrække eller et gærde, er visse steder en op til 1 m bred mur, som starter ved elvens bred og slutter ved foden af en stejl skrænt. Gærdet danner den ene ende af en fold, som modsvares af anlæg 21. Figur 31. Gærdet 39 med 21 i forgrunden. Set fra vest. Ruin 40 Anlægget er et ca. 165 meter langt gærde som består af oprejste stenblokke og mindre sten. Gærdet forløber fra den foldlignende ruin 13 i nord og slutter i syd ved bredden af elven, tæt ved folden Gærdet har antagelig hegnet hjemmemarkerne. Figur 32. Den nordligste del af gærdet set fra nordvest. Ruin 41 Grøft bestående af en gravet rende hvis fyld er lagt på dalsiden. Grøften udgår fra et elvløb ½ km vest for ruinområdet og løber med jævnt fald ned mod den store ruin 13. Herfra fortsætter den til et engareal nord for ruin 12 (se kortbilag), Formentlig fortsætter den mod øst, men anlægssporene fortoner sig. Grøften kan tydeligt erkendes over en strækning på ca. 400 m. Den er utvivlsomt en del af et kunstvandingssystem Figur 33. Den øverste - vestligste - del af vandingskanalen. 21

23 Figur 34. Vandingskanalen, ruinnummer 41, følger fjeldsidens højdekurver med et svagt fald ned mod det centrale ruinområde. Ruin 42 Lille tørvebygning i ét rum med tykke tørvemure. Udvendige mål ca. 5 x 8 m. Udhus. Ruinen kan anes på luftfotoet, figur 18. Ruin 43 Bygning af tørv og sten med 0,9 m bred indgang i nordvæggens vestlige del. Murtykkelse 1,2 m. Lagerbygning eller stald. Der ses et lukket rum mellem ruin 11 og 43, som muligvis er rester af en selvstændig bygning eller et rum. Figur 35. Ruin 43 set fra nordøst. I baggrunden ruin

24 Ruin 44 Dæmning ved lille sænkning foran søen øst for den centrale ruingruppe. Den blev erkendt i terrænet, men ikke målt, da vi i 2008 fandt den tvivlsom. Ved efterfølgende besøg i 2009 og nøjere studie af de tagne luftfotos, er der ingen tvivl - dæmningen er menneskeskabt. Af den oprindelige jord- og stendæmning er kun stenene bevaret. Længde ca. 27 m, bredde ca. 3 m. Højden er omkring 3/4 m. En forholdsvis lille dæmning altså, men nok til at samle vand i en lille dam, der sikkert skal ses i sammenhæng med staldbygningen, ruin 2. Afsætningen på det opdaterede kort i denne rapport er foretaget med udgangspunkt i luftfotos og feltnoter. Den er altså ikke målefast. Figur 36. Dæmningen fremtræder tydeligt som en vold af sten. Ruin 2 ses ved stenrækkens afslutning øverst i billedet. Ved den store søs udløb ovenfor dammen findes en lignende stensamling, som ligeledes kunne være rester af en dæmning. En nærmere undersøgelse af stedet vil muligvis kunne afklare det. 23

25 Andre indmålinger Eskimoiske kødgrave eller menneskegrave i rullestensleje øst for ruinerne 19 og 22. Cirkulære fordybninger kranset af sten. Diameter ca. 80 cm. Der kunne med sikkerhed erkendes 4-5 stykker, men muligvis er der flere. Figur 35. En af de 4-5 tragtformede fordybninger i rullestenslejet mellem ruinområdet og kysten. FM sten Ruingruppen ved Sissarluttoq var blandt de fortidsminder som allerede i 1937 blev fredet i medfør af Regulativ af 10. april 1937 om fredning af fortidsminder i Grønland. Området blev dengang ikke nærmere defineret, men i 1950-erne, hvor fåreholdererhvervet ekspanderede voldsomt, og hvor samlings- og slagtepladsen ved Sissarluttoq blev etableret, sørgede Nationalmuseet for, at ruingruppen blev afmærket med betonpæle. Fire af disse pæle blev fundet, tre af dem indmålt på deres oprindelige placering. FM1 indmålt. Beliggende et stykke NV for ruin 28. FM2 indmålt. Beliggende SØ for ruin 30. FM3 indmålt. Beliggende NØ for ruin 2. Figur 36. FM 3 tæt ved søen nordøst for ruin 2. Figur 37. Knækket FM sten fundet vest for anlæg

26 Cadovius kuppelhytte. Ved kysten ovenfor elven, opførte man i 1970-erne en kuppelhytte til brug for fåreavlerne, der om efteråret samlede og udskibede dyrene på dette sted. Hytten, der består af glasfiberelementer, er konstrueret af arkitekt Poul Cadovius. Den er en af flere som blev konstrueret til brug under ekstreme forhold i Arktis. Glasfiberhytten skulle afløse en ældre bygning af tørv og sten tæt ved. Denne er imidlertid for få år siden blevet gennemgribende istandsat og benyttes lejlighedsvis af vandreturister. Figur 38. Den knaldrøde kuppelhytte er den markante vejviser, for den som ønsker at besøge ruinområdet, der ikke kan ses fra fjorden. Gamle fikspunkter m.v. fra tidligere opmålinger. Flere målepunkter afmærket med maling blev fundet i forbindelse med den aktuelle kortlægning. Punkterne synes at referere til det opmålingsmateriale, som foreligger fra K. Krogh og P. E. Pedersens hånd. Se herom i indledningen. De fundne punkter blev indmålt, med denne reference. P1 målt P3 målt, identifikation noget usikker. P4 målt. Identifikation noget usikker. P5 målt. Identifikationen er sikker. Afmærket med lilla maling. P7 målt. Identifikationen sikker. Afmærket. P53 målt. Identifikationen sikker. 25

27 Sammenfatning og anbefalinger M ed de supplerende opmålinger i 2009 er der tilvejebragt et langt mere detaljeret billede af områdets topografi. Dermed er også den geografiske ramme for præsentationen af ruingruppen suppleret og kvalitetsmæssigt forbedret. Endnu et par ruiner er føjet til de mange nye, som blev lokaliseret i Det kan altså konkluderes at området har været meget intensivt udnyttet. Med baggrund i de forskelligartede anlægstyper, den store arkitektoniske variation og forskellen i ruinernes bevaringsstand må det formodes, at bosættelsen strækker sig over en lang periode. Der er således materiale til mange sæsoners feltarbejde fremover, både topografisk og arkæologisk. Ruingruppen, der er blandt de største i Østerbygden, hvis man skal regne ud fra antallet af ruiner, rummer et usædvanligt stort videnskabeligt potentiale, ikke mindst fordi det stort set har fået lov til at ligge urørt, siden nordboerne forlod det. Den fotoflyvning som blev gennemført, har været til stor hjælp ved tolkningen af måleresultaterne, og billedmaterialet der nu foreligger, vil kunne danne udgangspunkt for fremtidige undersøgelser. Flere overflyvninger var planlagt, men tekniske vanskeligheder bevirkede, at den del af programmet måtte udgå. Dog blev nordbopladserne Ø64 og Ø66 ved Igaliku Kujalleq fotograferet. De gode resultater taler for at sådanne fotoflyvninger genoptages i de kommende år. Der skal her rettes en stor tak til Jeppe Møhl, som stillede sit fly og sig selv til rådighed for projektet. Ruinområdet er overskueligt, og alle de funktioner et norrønt gårdanlæg har haft til rådighed, er her repræsenteret på ét sted i velbevaret form. Stedet har således en meget stor fortælleværdi - et potentiale som bør udnyttes i meget højere grad end tilfældet er i dag. Forudsætningen for at dette kan ske er imidlertid, at tilgængeligheden forbedres. De vanskelige landingsforhold ved fjorden vil kunne afhjælpes ved at anlægge et kort, solidt bolværk som dem der findes ved Hvalsø og ved Uunartoq. Formidlingsmateriale i form af enkel skiltning på pladsen suppleret med flersprogede foldere vil kunne bibringe den besøgende den nødvendige baggrundsviden og anskueliggøre dette fascinerende afsnit af Grønlands historie, som er et vigtigt tema i markedsføring af turismen i Sydgrønland. Vang den 1. december 2010 Hans Kapel 26

28 Referencer Bruun, Daniel: Arkæologiske Undersøgelser i Julianehaabs Distrikt, MOG 16. København Clemmensen & Kapel: Ruingrupperne ved Sissarluttoq og Narsap Ilua. Rapport, Narsaq Museum, Holm, Gustav F.: Beskrivelse af Ruiner i Julianehaabs Distrikt, der ere undersøgte i Aaret MOG 6. København, Nationalmuseet, Danmarks Middelalder og Renæssance: Afdelingens Nordboarkiv, sagsmappen Ø59. Desuden kort- og billedarkivet vedr. Grønland sammesteds. 27

29

Rapport om rekognoscering og opmåling af nordboruiner i Vatnahverfi sommeren 2005

Rapport om rekognoscering og opmåling af nordboruiner i Vatnahverfi sommeren 2005 Nordboerne i Vatnahverfi Rapport om rekognoscering og opmåling af nordboruiner i Vatnahverfi sommeren 2005 Niels Algreen Møller & Christian Koch Madsen, Københavns Universitet. 1 INDHOLD I. Indledning

Læs mere

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder VHM 00437 Borgen Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100106-252 VHM00437_F6061. Muldafrømning af den sydlige del af arealet. Arkæologisk tilsyn og overvågning af muldafrømning af areal

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

Forhøjninger i landskabet

Forhøjninger i landskabet Forhøjninger i landskabet Erfaringer med brugen af det nye reliefkort indenfor Færgegårdens ansvarsområde Palle Ø. Sørensen, museumsinspektør, Museet Færgegården Kan man se ting som man troede var væk?

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Gylling Kirke, Hads Herred, Århus Amt, d. 28. august 2012.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Gylling Kirke, Hads Herred, Århus Amt, d. 28. august 2012. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Gylling Kirke, Hads Herred, Århus Amt, d. 28. august 2012. J. 752/2012 Stednr. 15.02.05 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 21. marts 2013 Figur 1. Nordre

Læs mere

VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt , -320, 321 Abstract

VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt , -320, 321 Abstract VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130812-318, -320, 321 Kulturstyrelsens j.nr.: 2015-7.24.02/VSM-0018 Rapport for prøvegravning forud for cykelsti. Udført af Ida Westh

Læs mere

Forundersøgelsesrapport MOE Regionshospitalet Randers, etape 2

Forundersøgelsesrapport MOE Regionshospitalet Randers, etape 2 Forundersøgelsesrapport MOE 00388 Regionshospitalet Randers, etape 2 Af museumsinspektør cand. mag Thomas Guntzelnick Poulsen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk

Læs mere

HOM 3264 Kirkebakken, Hatting. Cykelsti

HOM 3264 Kirkebakken, Hatting. Cykelsti Arkæologisk udgravning Beretning HOM 3264 Kirkebakken, Hatting. Cykelsti Tidl. Vejle Amt, Hatting Herred, Hatting Sogn, Hatting By Ejerlav, matrikelnr.: 7000ac Sted-SBnr.: 170403-216 Horsens Museum har

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Gunderup syd for Mariager Velbevaret hustomt fra overgangen mellem bronze- og jernalder. J.nr. ÅHM 6495 December 2015 Ved Arkæolog Karen Povlsen Telefon:

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

Abstract. Det under søgte område er markeret med pink streg.

Abstract. Det under søgte område er markeret med pink streg. VSM 10409 Kærvej 3, Viborg sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130815-247 Rapport for prøvegravning forud for etablering af jordvarme på Kærvej 3, Viborg. Udført af Katrine Vestergaard for Viborg Museum i

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Frejlevgaard, Frejlev Boplads med langhuse fra ældre jernalder og stenbygget grav fra romersk jernalder. J.nr. ÅHM 6120 Februar 2014 Ved Museumsinspektør

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. J. 549/2009 Stednr. 12.02.08 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 25. november

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010. Herstedøster sogn, Smørum hrd., Københavns amt., Stednr. 02.02.06 Rapport ved museumsinspektør Henriette Rensbro oktober

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport Kulturhistorisk rapport HOM2867, Viborgvej 11 Tidl. Skanderborg Amt, Vrads Herred, Tørring Sogn, matrikelnr.: 12i Sted-SBnr.: 160607-103 KUAS: 2011-7.24.02/HOM-0025 På den i alt 947 m2 afdækkede flade

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM Beretning for arkæologisk forundersøgelse af Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn ROM 2982 Stednr. 020410-233 Kulturstyrelsen j.nr. 2015-7.24.02/ROM-0004 LÆDERSTRÆDET 4, VUC Kulturlag, gulvlag, brønd, 1000-1600

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Rapport fra arkæologiske undersøgelser på kirkegården d. 18. maj og d. 14. oktober 2010

Rapport fra arkæologiske undersøgelser på kirkegården d. 18. maj og d. 14. oktober 2010 Rapport fra arkæologiske undersøgelser på kirkegården d. 18. maj og d. 14. oktober 2010 Malling sogn, Ning hrd.,århus amt. Stednr. 15.04.05 Rapport ved museumsinspektør Henriette Rensbro januar 2012 J.nr.

Læs mere

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt VSM 09278 Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt 130812-212 Kulturstyrelsens j.nr.: Rapport for prøvegravning forud for byggeri. Udført af Ida Westh Hansen for Viborg Museum i 2015. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Asferg kirkegård d. 5. september 2012.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Asferg kirkegård d. 5. september 2012. Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Asferg kirkegård d. 5. september 2012. Asferg Kirke, Nørhald hrd., Randers amt. Stednr. 14.06.01 Rapport ved museumsinspektør Stine A. Højbjerg november 2012. J.nr.

Læs mere

Hvidebæk Fjernvarmeværk

Hvidebæk Fjernvarmeværk Hvidebæk Fjernvarmeværk Udgravningsberetning over arkæologiske undersøgelser forud for opførsel af solfangeranlæg KAM journal nr. 2011 014 Sagsnr. 11-435 Ubby Sogn, Ars Herred, Kalundborg Kommune Stednummer

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Glim Kirke d. 12. og 30. juni 2009

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Glim Kirke d. 12. og 30. juni 2009 Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Glim Kirke d. 12. og 30. juni 2009 Glim sogn, Sømme hrd., Københavns amt., Stednr. 02.04.02 Rapport ved museumsinspektør Henriette Rensbro januar 2011 J.nr. 518/2009

Læs mere

Undersøgelsesnotat vedrørende indgreb i det fredede anlæg Christiani Quinti (Quintus) Bastion

Undersøgelsesnotat vedrørende indgreb i det fredede anlæg Christiani Quinti (Quintus) Bastion Undersøgelsesnotat vedrørende indgreb i det fredede anlæg Christiani Quinti (Quintus) Bastion Matr.nr. 601, Christianshavns Vold, Vor Frelsers Sogn, Københavns Amt, Fred.nr. 3130:15 KBM 4102 E-doc.nr.:

Læs mere

Rapport fra prøvegravning forud for boligbyggeri Udført af Martin Mikkelsen for Viborg Stiftsmuseum d. 28. sept. 2009

Rapport fra prøvegravning forud for boligbyggeri Udført af Martin Mikkelsen for Viborg Stiftsmuseum d. 28. sept. 2009 VSM 09664, Klovenhøjvej 11, Sønder Rind sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130711-161-162 KUAS j.nr.: Ingen, da der var tale om museets egen mindre forundersøgelse 1 Rapport fra prøvegravning forud for

Læs mere

Arkæologisk forundersøgelse Kulturhistorisk rapport

Arkæologisk forundersøgelse Kulturhistorisk rapport Arkæologisk forundersøgelse Kulturhistorisk rapport HOM 2789 Torstedgård, Torsted. Tidl. Vejle Amt, Hatting Herred, Torsted Sogn, matr. nr. 5a Torsted By Sted-SBnr.: 17.04.09 64 Kulturstyrelsen: 2013-7.24.02/HOM-0005

Læs mere

Nye arkæologiske udgravninger med flere fund fra jernalderens Egebjerg.

Nye arkæologiske udgravninger med flere fund fra jernalderens Egebjerg. Nye arkæologiske udgravninger med flere fund fra jernalderens Egebjerg. Der har som bekendt været stor byggeaktivitet i den østlige del af Egebjerg gennem de sidste år, med udstykning af nye områder gennem

Læs mere

Beretning. Cykelsti Røgind-Ringkøbing, Forundersøgelse. RSM 10.128. Arbejdsfoto fra vinteren 2011.

Beretning. Cykelsti Røgind-Ringkøbing, Forundersøgelse. RSM 10.128. Arbejdsfoto fra vinteren 2011. Beretning Cykelsti Røgind-Ringkøbing, Forundersøgelse RSM j.nr. 10.128 KUA: 2010-7.24.02/RSM-0022 RSM 10.128. Arbejdsfoto fra vinteren 2011. Udgravningsberetning, udarbejdet af Poul Krogh Jørgensen, Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Forundersøgelsesrapport

Forundersøgelsesrapport Forundersøgelsesrapport Udarbejdet af cand. Mag. Julie Lolk, Moesgaard Museum. FHM5610 Lisbjerg Parkvej, matrikel 20A, Lisbjerg, Lisbjerg sogn, Vester Lisbjerg herred, tidl. Århus Amt. KUAS j.nr.: 150604

Læs mere

Arkæologisk forundersøgelse Rapport. HOM2878, Ørridslevvej 1. Tidl. Aarhus Amt, Voer Herred, Ørridslev Sogn, Ørridslev By Ejerlav, matrikelnr.

Arkæologisk forundersøgelse Rapport. HOM2878, Ørridslevvej 1. Tidl. Aarhus Amt, Voer Herred, Ørridslev Sogn, Ørridslev By Ejerlav, matrikelnr. Arkæologisk forundersøgelse Rapport HOM2878, Ørridslevvej 1 Tidl. Aarhus Amt, Voer Herred, Ørridslev Sogn, Ørridslev By Ejerlav, matrikelnr.: 8t Sted-SBnr.: 160514-83 2 undersøgelsesgrøfter blev anlagt

Læs mere

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse ENGGÅRDEN Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) 1 Baggrund for forundersøgelsen...2 Kulturhistorisk

Læs mere

SVM Sigersted NØ, Sigersted sogn, Ringsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 59.

SVM Sigersted NØ, Sigersted sogn, Ringsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 59. SVM1370 3 Sigersted NØ, Sigersted sogn, Ringsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.02.14. Sb.nr. 59. Kampagne: 26 11 Registrering af detektorfundne genstande fremkommet på et areal nord og øst for Sigersted

Læs mere

VSM 10021, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt

VSM 10021, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt VSM 002, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt Kulturstyrelsens j.nr.: 203-7.24.02/VSM-0003 300-43(areal) 54 (lok) Rapport for prøvegravning forud for byggemodning Udført af Astrid Skou Hansen og Kamilla

Læs mere

Sjelborg i ældre jernalder

Sjelborg i ældre jernalder 1 Sjelborg i ældre jernalder Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Kløvholm, 2011 Anders Olesen Abstract I det efterfølgende vil de væsentligste resultater af udgravningen ved Kløvholm, Sjelborg blive

Læs mere

-Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus-

-Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus- -Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus- MKH 1588 Viuf Vesterby, Viuf sogn, Brusk herred, Vejle amt. St. nr. 170210-50 Arkæologisk prøvegravning af et område på 8 ha. Herved fremkom hegnsforløb, bebyggelsesspor

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 9135 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Nedbøjning og fald på gulv i stue samt nedbøjning af gulvet i gangen. 2. Stueloftet buer ved skillevæg mod gangen. 3. Vinduesparti

Læs mere

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr.

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr. Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr.01.06.07. matr.nr. MFG 356/05 Af: cand. mag. Mette Palm Hemmingsen og mag. Art Palle Ø.

Læs mere

Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby

Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby SIM 5/2010 motorvejen Hårup-Låsby Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby Journalnummer: SIM 5/2010 Etape 8 Sted: Motorvejen Hårup-Låsby Deletape:Nyløkkevej SB

Læs mere

Med friske skridt i forgængeres fodspor

Med friske skridt i forgængeres fodspor AF NIELS ALGREEN MØLLER & CHRISTIAN KOCH MADSEN Med friske skridt i forgængeres fodspor I Landnámabók Islands nævnes Vatnahverfi (Jonsson 1925:63), som et af de landområder, hvor de norrøne pionerer først

Læs mere

Bygherrerapport. KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01.

Bygherrerapport. KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01. Bygherrerapport KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01. Figur 1. Dronefoto af udgravningsfeltet med husene markeret med barberskum. Nede ved træerne bag elmasten

Læs mere

RUTS KIRKE. Hvad plastmalingen gemte

RUTS KIRKE. Hvad plastmalingen gemte RUTS KIRKE Hvad plastmalingen gemte NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014 I Ruts Kirkes indre er man i gang med at gøre klar til kalkning. Men det var ikke helt nemt der var nemlig plastmaling udenpå den tidligere

Læs mere

HAM 5463, Matr. 45 mfl. Bov, Bov sogn, Lundtoft herred, tidl. Aabenraa amt. Sted nr Sb. nr. 299.

HAM 5463, Matr. 45 mfl. Bov, Bov sogn, Lundtoft herred, tidl. Aabenraa amt. Sted nr Sb. nr. 299. HAM 5463, Matr. 45 mfl. Bov, Bov sogn, Lundtoft herred, tidl. Aabenraa amt. Sted nr. 22.01.02. Sb. nr. 299. Arkæologisk forundersøgelse forud for byggemodning af 5,5 hektar beliggende i den nordvestlige

Læs mere

Kulturstyrelsen H. C: Andersens Boulevard København V 14/10/2014 KNV Kildevej KUAS j. nr /KNV-0031

Kulturstyrelsen H. C: Andersens Boulevard København V 14/10/2014 KNV Kildevej KUAS j. nr /KNV-0031 Kulturstyrelsen H. C: Andersens Boulevard 2 1553 København V 14/10/2014 KNV00247-02-62 Kildevej KUAS j. nr. 2014-7.24.02/KNV-0031 Vedr: Arkæologisk undersøgelse forud for udstykning ved Havdrup Vest Museum

Læs mere

Vejene har flyttet sig med tiden Tekst og foto: Svend Kramp

Vejene har flyttet sig med tiden Tekst og foto: Svend Kramp Vejene har flyttet sig med tiden Tekst og foto: Svend Kramp Det er altid godt at blive klogere, at lære og opleve noget nyt. Det skete for mig, da jeg havde skrevet den første artikel om de gamle hulveje

Læs mere

Staderapport for forundersøgelse ved Purhus 7. etape på motorvejen Hårup Låsby

Staderapport for forundersøgelse ved Purhus 7. etape på motorvejen Hårup Låsby Journalnummer: SIM 5/2010 Sted: Motorvej Hårup-Låsby Deletape Purhus b Stednummer: 160105-270 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/SIM-0007 SIM 5/2010 Motorvej Hårup-Låsby Staderapport for forundersøgelse ved Purhus

Læs mere

ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted

ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted Den ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted - en lille del af en bebyggelse fra omkring Kristi fødsel, samt et hus fra 1000-1100-årene. Af Claus Feveile Den antikvariske Samling Bygherrerapport Indledning

Læs mere

OLDTIDSMINDER. i Korsør Kommune

OLDTIDSMINDER. i Korsør Kommune OLDTIDSMINDER i Korsør Kommune 2 Kommer man til Korsør østfra kan man mellem banen og motorvejen efter Svenstrup på marken se en markant langdysse og en runddysse, som desværre ikke er tilgængelig. Men

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Gammel Rye Kirkegård d. 20. juni og 31. august 2012

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Gammel Rye Kirkegård d. 20. juni og 31. august 2012 Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Gammel Rye Kirkegård d. 20. juni og 31. august 2012 Gl. Rye Kirke, Tyrsting hrd., Aarhus amt. Stednr. 16.04.05 Rapport ved museumsinspektør Stine A. Højbjerg J.nr.

Læs mere

Prøvegravningsberetning Ny P-plads Novo Nordisk. KAM Årby sogn, Ars herred ( Holbæk ) Vestsjællands amt Sted nr

Prøvegravningsberetning Ny P-plads Novo Nordisk. KAM Årby sogn, Ars herred ( Holbæk ) Vestsjællands amt Sted nr Prøvegravningsberetning Ny P-plads Novo Nordisk KAM 2011-011 Årby sogn, Ars herred ( Holbæk ) Vestsjællands amt Sted nr. 03.01.10. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Resume s. 3 Undersøgelsens forhistorie s. 3 Topografi

Læs mere

www.fortidsmindeguide.dk Sorring Loddenhøj - En højtliggende bronzealdergravhøj

www.fortidsmindeguide.dk Sorring Loddenhøj - En højtliggende bronzealdergravhøj Sorring Loddenhøj - En højtliggende bronzealdergravhøj Sorring Loddenhøj, 147 meter over havet. Her set fra nordøst. Lige ved siden af den store telemast nordøst for Sorring, ligger gravhøjen Sorring Loddenhøj.

Læs mere

GEDSAGERGÅRD GIM UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard

GEDSAGERGÅRD GIM UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard Resumé Undersøgelsen gav en koncentration af 4 kogestensgruber, hvoraf en er C14-dateret til ældre

Læs mere

ARV 14 Kjelstvej, cykelsti

ARV 14 Kjelstvej, cykelsti ARV 14 Kjelstvej, cykelsti Kjelst By, Billum, matr. 18 g mfl. Vester Horne herred, Varde Kommune, tidligere Ribe Amt. Stednr. 190701, lokalitets nr. 84 Beretning for overvågning i forbindelse med etablering

Læs mere

HOM 2794, Julianelystvej, Urup Hgd.

HOM 2794, Julianelystvej, Urup Hgd. Arkæologisk forundersøgelse Rapport HOM 2794, Julianelystvej, Urup Hgd. Tidl. Skanderborg Amt, Horsens Kommune, Østbirk Sogn, Østbirk By Ejerlav, matrikelnr.: 1u Sted-SBnr.: 160515-214 KUAS: 2011-7.24.02/HOM-0016

Læs mere

VHM Ny Krogen. Bebyggelsesspor fra overgangen stenalder/bronzealder og bebyggelsesspor fra jernalderen.

VHM Ny Krogen. Bebyggelsesspor fra overgangen stenalder/bronzealder og bebyggelsesspor fra jernalderen. VHM 00380 Ny Krogen Bebyggelsesspor fra overgangen stenalder/bronzealder og bebyggelsesspor fra jernalderen. Albæk Sogn, Frederikshavn Kommune, Fund og Fortidsminder 100201-288 Baggrundskort Kort og Matrikelstyrelsen.

Læs mere

KONVENTHUSET. Beretning for arkæologisk forundersøgelse ved. Roskilde Domsogn ROSKILDE MUSEUM. ROM 2509 KUAS FOR Stednr.

KONVENTHUSET. Beretning for arkæologisk forundersøgelse ved. Roskilde Domsogn ROSKILDE MUSEUM. ROM 2509 KUAS FOR Stednr. Beretning for arkæologisk forundersøgelse ved KONVENTHUSET, Roskilde Domsogn ROM 2509 KUAS FOR 2003-2122-1783. Stednr. 020410 KONVENTHUSET Kulturlag, brønd Tidlig middelalder, nyere tid Matr.nr. 339 af

Læs mere

VHM Bangsbo Å. VHM00540_F0054. Muldafrømning og opmåling af søgegrøft. Set fra ØNØ.

VHM Bangsbo Å. VHM00540_F0054. Muldafrømning og opmåling af søgegrøft. Set fra ØNØ. VHM 00540 Bangsbo Å Flade sogn, Horns herred, Frederikshavn Kommune Fund og Fortidsminder 100303-178 VHM00540_F0054. Muldafrømning og opmåling af søgegrøft. Set fra ØNØ. Arkæologisk forundersøgelse forud

Læs mere

VKH7309 Stensgård, Bredsten sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr Sb.nr. 109.

VKH7309 Stensgård, Bredsten sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr Sb.nr. 109. , Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr. 17.09.01. Sb.nr. 109. Kampagne: 31-01-01 KUAS nr. 011-7.4.0/VKH-0001 Indholdsfortegnelse Abstract Undersøgelsens forhistorie Administrative data Topografi, terræn

Læs mere

Bygherrerapport RSM 10.001, Brejninggård I. Figur 1: Luftfoto af undersøgelserne ved Brejninggård 07/07 2008.

Bygherrerapport RSM 10.001, Brejninggård I. Figur 1: Luftfoto af undersøgelserne ved Brejninggård 07/07 2008. Bygherrerapport RSM 10.001, Brejninggård I. Figur 1: Luftfoto af undersøgelserne ved Brejninggård 07/07 2008. Udarbejdet af Esben Schlosser Mauritsen, Ringkøbing-Skjern Museum 2008 Bygherrerapport RESUME:

Læs mere

HAM 5265 Sdr. Sejerslev, Emmerlev sogn

HAM 5265 Sdr. Sejerslev, Emmerlev sogn HAM 5265 Sdr. Sejerslev, Emmerlev sogn Arkæologisk forundersøgelse forud for etablering af syv byggegrunde ved præstevænget i Sdr. Sejerslev. Der fremkom arkæologiske anlæg i form af to kogestensgruber.

Læs mere

Kulturhistorisk Museum Randers BERETNING. KHM 2473 Basager. Harridslev by, Harridslev, matr. nr. 10k. Harridslev Sogn.

Kulturhistorisk Museum Randers BERETNING. KHM 2473 Basager. Harridslev by, Harridslev, matr. nr. 10k. Harridslev Sogn. Kulturhistorisk Museum Randers Stemannsgade 2 - DK - 8900 Randers - Telefon 86 42 86 55 - Fax 86 41 86 49 - Hjemmeside: www.khm.dk - Email: khm@khm.dk BERETNING KHM 2473 Basager Harridslev by, Harridslev,

Læs mere

Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr

Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr. 230302 J. nr. HAM 5229, sags nr. 12/3605-8.1.1 Ved prøvegravningen forud for udstykning til boligområde, blev der påvist spor

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk overvågning af tracéer og nedgravninger i Slotsgade, Nykøbing Falster

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk overvågning af tracéer og nedgravninger i Slotsgade, Nykøbing Falster Kulturhistorisk rapport for arkæologisk overvågning af tracéer og nedgravninger i Slotsgade, Nykøbing Falster Gravearbejde i Slotsgade. Fotograf: Brian Westen Museets j.nr.: MLF00490 KUAS j.nr.: 2011-7.24.02/MLF-0009

Læs mere

Kort over området syd for Jels Nedersø. Det berørte areal ved Barsbølmarkvej er markeret med sort. Efter Fund & Fortidsminder.

Kort over området syd for Jels Nedersø. Det berørte areal ved Barsbølmarkvej er markeret med sort. Efter Fund & Fortidsminder. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af HBV j.nr. 1433 Barsbølmarkvej Jels by, Jels sogn, Gram herred, Region Syddanmark KUAS j.nr. 2010-7.24.02/HBV-0012 Her ses en af søgegrøfterne fra forundersøgelsen

Læs mere

Staderapport for forundersøgelse ved Sejling Hedevej - 7. etape på motorvejen Funder Hårup

Staderapport for forundersøgelse ved Sejling Hedevej - 7. etape på motorvejen Funder Hårup Staderapport for forundersøgelse ved Sejling Hedevej - 7. etape på motorvejen Funder Hårup Journalnummer: SIM 41/2009 7. etape Sted: Motorvejen Funder-Hårup Deletape: Sejling Hedevej SB Stednummer: 13.03.07-12

Læs mere

Museum Sydøstdanmark

Museum Sydøstdanmark Museum Sydøstdanmark KNV00156 Bjerggade, Ølby og Hastrup KUAS journalnummer 2014-7.24.02/KNV-0011 Matrikelnummer 10a Ølby By, Højelse Højelse Sogn, Ramsø Herred, Roskilde Amt. Stednummer 020105-105 og

Læs mere

Kopi af 4cm kort 1215 IV SV/NV(med grøfter indtegnet med rødt)

Kopi af 4cm kort 1215 IV SV/NV(med grøfter indtegnet med rødt) VSM 09707, Tastum Plantage, Kopperup sogn, Fjends herred, Viborg amt 130107-309 SNS 1071, Tastum Hede, Dommerby sogn, Fjends herred, Viborg amt 130102-99 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/VSM-0004 Rapport for overvågning

Læs mere

SMIDSTRUP BRUGS Blistrup Sogn, Holbo Herred, Frederiksborg Amt ( ) GIM j. nr Lokalplan 40.10

SMIDSTRUP BRUGS Blistrup Sogn, Holbo Herred, Frederiksborg Amt ( ) GIM j. nr Lokalplan 40.10 Blistrup Sogn, Holbo Herred, Frederiksborg Amt (01.01.02) GIM j. nr. 3561 Lokalplan 40.10 PRØVEUDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Jonas Grønnegaard Resumé Undersøgelsen gav med sin stratigrafi en

Læs mere

Haderslev Museum J. nr Stednavn: Arrild svømmehal Frauke Witte Arrild sogn Anlægskompleks: Prøvegravning Beretning Side:1

Haderslev Museum J. nr Stednavn: Arrild svømmehal Frauke Witte Arrild sogn Anlægskompleks: Prøvegravning Beretning Side:1 Anlægskompleks: Prøvegravning Beretning Side:1 Prøvegravning af område til etablering af sommerhuse ved Arrild svømmehal, Arrild Sogn, sb 30-32, 139, Nr. Rangstrup kommune. Indholdsfortegnelse: Resumé

Læs mere

Bygherrerapport. Arkæologisk forundersøgelse. HOM 2019 Langgade, Lund. Tidl. Skanderborg Amt, Nim Herred, Tamdrup Sogn

Bygherrerapport. Arkæologisk forundersøgelse. HOM 2019 Langgade, Lund. Tidl. Skanderborg Amt, Nim Herred, Tamdrup Sogn Arkæologisk forundersøgelse Bygherrerapport HOM 2019 Langgade, Lund. Tidl. Skanderborg Amt, Nim Herred, Tamdrup Sogn Sted: Langgade. Matr. nr. 5bt, Lund By, Tamdrup KUAS: 2009-7.24.02/HOM-0028 Ill. 1.

Læs mere

Kulturhistoriskrapport for udgravning på Måruplund

Kulturhistoriskrapport for udgravning på Måruplund Kulturhistoriskrapport for udgravning på Måruplund Journalnummer: SIM 34/2010 Sted: Måruplund SB Stednummer: 130301-156 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/SIM-0012 Matr. nr.:15g og 15k Ejerlav: Balle by, Balle Sogn:

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Hunderup Kirke, Gørding Herred, Ribe Amt, d. 9. og 10. februar 2009.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Hunderup Kirke, Gørding Herred, Ribe Amt, d. 9. og 10. februar 2009. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Hunderup Kirke, Gørding Herred, Ribe Amt, d. 9. og 10. februar 2009. J. nr. 1130/2008 Stednr. 19.02.04 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 23. juni 2009.

Læs mere

VSM 09116, Langdyssegård, Roum sogn, Rinds herred, Viborg amt 130909-107 og - 123 (areal) KUAS j.nr.: 2003-2123-1497

VSM 09116, Langdyssegård, Roum sogn, Rinds herred, Viborg amt 130909-107 og - 123 (areal) KUAS j.nr.: 2003-2123-1497 VSM 09116, Langdyssegård, Roum sogn, Rinds herred, Viborg amt 130909-107 og - 123 (areal) KUAS j.nr.: 2003-2123-1497 Udkast til rapport fra prøvegravning forud for byggeri af maskinhus Udført d. 14-15.

Læs mere

Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted

Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb. 010109-155 UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted Fig.1 Placering af udgravningsområdet(markeret med rød plet). Fig. 2 I området ud mod Ramløse Å er der flere lokaliteter

Læs mere

KBM 4002 Torvegade. Christianshavns Kvarter, Vor Frelser Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt. Sagsnr.: 2012-7.23.02-0095

KBM 4002 Torvegade. Christianshavns Kvarter, Vor Frelser Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt. Sagsnr.: 2012-7.23.02-0095 KØBENHAVNS MUSEUM MUSEUM OF COPENHAGEN / ARCHAEOLOGICAL REPORT KBM 4002 Torvegade Christianshavns Kvarter, Vor Frelser Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt. Sagsnr.: 2012-7.23.02-0095 C.W. Eckersberg.

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for udgravning af Kirkebjerggård II, Funder

Kulturhistorisk rapport for udgravning af Kirkebjerggård II, Funder Kulturhistorisk rapport for udgravning af Kirkebjerggård II, Funder Journalnummer: SIM 7/2011 Sted: Kirkebjerggård II SB Stednummer: 13.03.03-217 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Matr. nr.: 3am og 7a

Læs mere

SVM Boeslunde, Boeslunde sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 84.

SVM Boeslunde, Boeslunde sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 84. -3-4 Boeslunde, Boeslunde sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.01. Sb.nr. 84. Kampagne 18-06-2013 (1324-3) Kampagne: 19-06-2013 (1324-4) Registreringsnotat for indlevering af 4 nyfundne

Læs mere

Ørding Kirke. Kirketur arrangeret af Grundejerforeningen Sillerslevøre 7. September 2013

Ørding Kirke. Kirketur arrangeret af Grundejerforeningen Sillerslevøre 7. September 2013 Ørding Kirke Kirketur arrangeret af Grundejerforeningen Sillerslevøre 7. September 2013 Overgangen til kristendom i Skandinavien foregik nogenlunde samtidig med afslutningen på vikingetiden. Overgangen

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

Beretning ARV 0020 Tracé Nymindegab - Nørre Nebel

Beretning ARV 0020 Tracé Nymindegab - Nørre Nebel Beretning ARV 0020 Tracé Nymindegab - Nørre Nebel Arbejdsfoto, tracéforløb vest for Nørre Nebel Tarm landevej. Foto: Poul K. Jørgensen. Beretning, udarbejdet af Torben Egeberg, Arkæologi Vestjylland 2014

Læs mere

OBM 7746, Grandvej, etape 2.

OBM 7746, Grandvej, etape 2. OBM 7746, Grandvej, etape 2. - Arkæologisk forundersøgelse forud for Nr. Aaby Kraftvarmeværks byggeri. Af Arkæolog Katrine Moberg Riis Arkæologisk Rapport nr.431, 2013 Indledning... 3 Udgravningens forhistorie...

Læs mere

SKT. PEDERS KIRKE - Indvendig restaurering 2016

SKT. PEDERS KIRKE - Indvendig restaurering 2016 SKT. PEDERS KIRKE - Indvendig restaurering 2016 10 TILSYN - NOTAT 29.2.16 Opdatering af tilsynsnotat nr. 9-24.febr.2016 Flere kalkmalerier - i koret. Under afrensning af væggene i koret den 24.2.2106 fandtes

Læs mere

VSM Jegstrupvej Vest 107, Ravnstrup sogn, Nørlyng herred, Viborg amt Indholdsfortegnelse. Topografi, terræn og undergrund...

VSM Jegstrupvej Vest 107, Ravnstrup sogn, Nørlyng herred, Viborg amt Indholdsfortegnelse. Topografi, terræn og undergrund... VSM 09819 Jegstrupvej Vest 107, Ravnstrup sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130810-209 KUAS j.nr.: 2011-7.24.04/VSM-0001 Rapport for prøvegravning forud for skovrejsning med dybdepløjning Udført af Sanne

Læs mere

Esrum P-plads Arkæologisk prøvegravning, bygherrerapport

Esrum P-plads Arkæologisk prøvegravning, bygherrerapport Esrum P-plads Arkæologisk prøvegravning, bygherrerapport J. nr.: MNS50228 Esrum P-plads Matr. nr.: 4a, Esrumkloster, Esbønderup SLKS j. nr.: 16/00661 Af: mus. insp. Tim Grønnegaard Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arkæologisk undersøgelsesrapport over sømærket Æ Kåvers udgravnings- og funderingsområde.

Arkæologisk undersøgelsesrapport over sømærket Æ Kåvers udgravnings- og funderingsområde. Arkæologisk undersøgelsesrapport over sømærket Æ Kåvers udgravnings- og funderingsområde. Udarbejdet november 2011 af museumsinspektør Steen Frydenlund Jensen, Sydvestjyske Museer. Fig. 0: Kåverbjerget.

Læs mere

HBV 1212 Mannehøjgård

HBV 1212 Mannehøjgård HBV 1212 Mannehøjgård Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse HBV 1212 Mannehøjgård, matr.nr. 9m, Askov By, Malt sogn, Malt herred, Ribe amt Udarbejdet af Steffen Terp Laursen for Museet på Sønderskov

Læs mere

NÆM 2008:151 Hammervej

NÆM 2008:151 Hammervej NÆM 2008:151 Hammervej Kampagne: 22-06- KUAS nr. -7.24.02/NÆM-0002 NÆM 2008:151 Hammervej, Hammer Sogn, Hammer Herred, tidl. Præstø Amt. Stednr. 05.04.01. Prøvegravning forud for boligbyggeri på Hammervej

Læs mere

Journalnummer: SIM j. nr. 408/1999. Stednummer: Herred: Vrads Gl. amt: Skanderborg

Journalnummer: SIM j. nr. 408/1999. Stednummer: Herred: Vrads Gl. amt: Skanderborg Beretning om undersøgelse af en jernudvindingsplads fra yngre romersk eller ældre germansk jernalder fremkommet ved dybdepløjning ved Bødskovdal august 1999. Journalnummer: SIM j. nr. 408/1999 Sted: Bødskovdal

Læs mere

Beretning om undersøgelse af bopladsspor fra yngre romersk jernalder i et vejtracé over en 100meter lang strækning.

Beretning om undersøgelse af bopladsspor fra yngre romersk jernalder i et vejtracé over en 100meter lang strækning. HEM 3732, Nøvlingholm II HEM 3732, Nøvlingholm II, Nøvling Sogn, Ringkøbing Amt. Beretning om undersøgelse af bopladsspor fra yngre romersk jernalder i et vejtracé over en 100meter lang strækning. Journalnummer:

Læs mere

ROM j.nr Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr Roskilde Museum

ROM j.nr Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr Roskilde Museum ROM j.nr. 2377 Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr. 020405- Roskilde Museum Undersøgelsens data Udgravningen af ROM 2377 Børnehøjen blev gennemført

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Kirke Skensved kirkegård d. 20. okt. 2009

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Kirke Skensved kirkegård d. 20. okt. 2009 Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Kirke Skensved kirkegård d. 20. okt. 2009 Kirke Skensved sogn, Tune hrd., Københavns amt., Stednr. 02.05.07 Rapport ved museumsinspektør Henriette Rensbro april

Læs mere

SVM Bonderup, Tårnborg sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 123.

SVM Bonderup, Tårnborg sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 123. SVM2005 005 Bonderup, Tårnborg sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.19. Sb.nr. 123. Registrering af fem detektorfundne middelalderlige mønter fra Bonderup sydøst for Korsør. Fire mønter

Læs mere

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur 1 Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur Martin Mikkelsen og Mikkel Kieldsen 1cm 1cm Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 19 Bygherre: Asger Risgaard ISBN 978-87-87272-57-5 2 Indledning. Nogle

Læs mere

LMR journ. nr lokalitet: Eriksgården, Ringsted Syd

LMR journ. nr lokalitet: Eriksgården, Ringsted Syd Rapport LMR journ. nr. 2002006 lokalitet: Eriksgården, Ringsted Syd sogn/farvand: Ringsted herred: Ringsted amt: Sorø stednr.-sb.. 040212 marint nr. - dato 30-12-2002 Arkæologisk forundersøgelse ved Eriksgården,

Læs mere

Tre ældre faser af Græse Præstegård. Kulturhistorisk rapport

Tre ældre faser af Græse Præstegård. Kulturhistorisk rapport Tre ældre faser af Græse Præstegård. Kulturhistorisk rapport Sted.nr. 01.03.03 Sb-nr. 67. J.nr. MFG 481 Græse Præstegård Bebyggelse 1500-tallet til NT Græse sogn Lynge-Fr.borg herred Frederiksborg gl.

Læs mere

Kongehøjen ved Voldstedlund

Kongehøjen ved Voldstedlund Kongehøjen ved Voldstedlund Kongehøjen set fra sydøst med de to kammeråbninger mellem randstenene Kongehøjen er en af de flotteste og bedst bevarede stenaldergrave vi har i Danmark og er virkelig sit navn

Læs mere

OBM 8431 etabe 3b, C. F. Tietgen Boulevard En arkæologisk forundersøgelse

OBM 8431 etabe 3b, C. F. Tietgen Boulevard En arkæologisk forundersøgelse OBM 8431 etabe 3b, C. F. Tietgen Boulevard En arkæologisk forundersøgelse Af Stud. Mag Line Borre og Museumsinspektør Mads Runge. Fraugde Fraugde Kærby Kærby Over Over Holluf Holluf Fraugde Fraugde Arkæologisk

Læs mere

Hagemann-Petersens Allé - Munkesøgade

Hagemann-Petersens Allé - Munkesøgade Hagemann-Petersens Allé - Munkesøgade Prøvegravning forud for planlagt etablering af fjernvarmetracé KAM journal nr. 2012 003 Sagsnr. 12-36 Kalundborg Sogn, Ars Herred, Kalundborg Kommune Stednr. 03.03.01.

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse af kirkegårdsfundament ved Albæk Kirke, Støvring h., Randers a. d. 8 april 2008.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse af kirkegårdsfundament ved Albæk Kirke, Støvring h., Randers a. d. 8 april 2008. Rapport fra arkæologisk undersøgelse af kirkegårdsfundament ved Albæk Kirke, Støvring h., Randers a. d. 8 april 2008. J. 1104/2007 Sted nr. 14.09.01 Rapport ved museumsinspektør Nils Engberg d. 10 april

Læs mere

Beretning om udgravning af en overpløjet gravhøj fra enkeltgravskulturens undergravsfase ved Lodnehøje i Fårvang april 1999.

Beretning om udgravning af en overpløjet gravhøj fra enkeltgravskulturens undergravsfase ved Lodnehøje i Fårvang april 1999. Beretning om udgravning af en overpløjet gravhøj fra enkeltgravskulturens undergravsfase ved Lodnehøje i Fårvang april 1999. Journalnummer: SIM j. nr. 402/1999 Sted: Lodnehøje, Fårvang Stednummer: 16.01.14-43

Læs mere