Havmøllepark ved Rødsand VVM-redegørelse Baggrundsraport nr 23

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Havmøllepark ved Rødsand VVM-redegørelse Baggrundsraport nr 23"

Transkript

1 Havmøllepark ved Rødsand VVM-redegørelse Baggrundsraport nr 23 Juli 2000

2 Møllepark på Rødsand Geofysisk Survey Rapport nr. 1, Udarbejdet for SEAS Udarbejdet af Lars Hansson Att.: Ole Bech Pedersen Annette Kjeldsen Slagterivej Haslev Kontrolleret af Jens Brink Clausen Kundens reference TVI Sag nr Sammenfatning For planlagt møllepark på Rødsand er der udført en geofysisk survey omfattende multibeamopmåling, pinger seismik, side scan sonar afsøgning og magnetometersurvey. Undersøgelserne har vist, at havbunden generelt udgøres af moræneaflejringer lokalt dækket med yngre aflejringer i lavninger og tidligere erosionsrender. Vurderet på det foreliggende grundlag udgør mølleområdet ikke noget potientielt sandindvindingsområde. Havbunden er blevet karakteriseret og udbredte stenforekomster samt vegetation er blevet lokaliseret. I alt 12 anomalier af uidentificerede havbundsobjekter er registreret og foreslået nærmere identificeret ved dykkerinspektion. Foruden selve mølleparken har undersøgelserne også omfattet kabeltracéundersøgelse fra møllepark og ind til land.

3 Geoteknisk Institut 2 / 13 INDHOLD 1. Baggrund Formål Omfang af undersøgelser Koordinatsystem, mølleplaceringer og kabeltracé Udstyr, verifikation og kalibrering Skib Positioneringsudstyr Multibeam-ekkolod Pinger Side Scan Sonar Magnetometer Grabprøveoptager Dataopsamling og dataprocessering Positionering Multibeam-data Pinger data Side Scan Sonar data Magnetometer data Grabprøver Dykkersurvey Præsentation af data Sejllinje kort Havbundsdybdekort Top glacial kort Mægtighedskort Havbundskarakterkort Magnetometerdata Grabprøver Geologiske forhold Havbundskarakter... 11

4 Geoteknisk Institut 3 / 13 BILAG: Bilag A1: Møllepark. Sejllinjekort 1: Bilag A2: Møllepark. Havbundskort 1: Bilag A3: Møllepark. Havbundskort 1:500 Bilag A4: Møllepark. Top glaciale aflejringer 1: Bilag A5: Møllepark. Mægtighedskort af Post-/senglaciale aflejringer 1: Bilag A6: Havbundskarakterkort 1:5.000 Bilag A7: Kabeltracé. Havbunds-og temakort Bilag B1: Sten af størrelser mellem 1 og 2 meter Bilag B2: Sten større end 2 meter Bilag B3: Objekter på havbunden Bilag C1: Grabprøver APPENDIX: Appendix A:GPS base station ved Billitse mølle

5 Geoteknisk Institut 4 / Baggrund Denne geofysiske undersøgelse er efter aftale med SEAS udført for planlagt møllepark ved Rødsand indeholdende 96 havmøller. Undersøgelserne dækker også kabeltracé fra møllepark og ind til kysten. 2. Formål Formålet med de udførte geofysiske undersøgelser i mølleparken og kabeltraceet har været at: Belyse de arkæologiske forhold (vrag og bopladser) Oplyse om bundforholdene ned til en dybde af ca. 3 meter u. havbund (dyndmægtigheder, sandforekomster og top glaciale aflejringer) Fastlægge havbundsdybderne i mølleområderne med 0,1 m s nøjagtighed Hvor det er muligt fastslå den %-vise dækning af hårdbund/blødbund, antal/størrelse af store sten (D>0,3 m), udbredelse af vegetation (primært ålegræs) og udbredelse af muslingebanker. Udgøre del af senere geotekniske undersøgelser. 3. Omfang af undersøgelser Undersøgelses- Elementer Omfang Prøvetagning Dykkersurvey Undersøgelsen har omfattet følgende elementer: Multibeam ekkolodsopmåling Pingerseimik Magnetometermåling Side Scan Sonar survey Havbundsprøvetagning Dykkersurvey i kabeltracé på vanddybder mindre end 3 meter (ind under Lolland) De seismiske undersøgelser og havbundprøvetagningen er udført fra surveyskibet Seismo. Den seismiske profilering er gennemført med en dækning på 4 linier i afstand -50 m, -10m, +10 m og +50 m fra møllelinierne i nordgående retning og en enkelt linje gennem hver anden møllerække i tværgående retning. Liniernes længde indbefatter ekstra 100 m i hver ende ud over perimeteren af mølleparken. For kabeltraceet på vanddybder større end 3 meter er sejlet 3 seismiske linier i afstand -50 m, 0 m og +50 m fra traceet. I kabeltraceet er udtaget i alt 4 havbundsprøver. Prøverne blev taget med grab. fra "Seismo". For de inderste ca. 750 m af kabeltraceet ind mod Lolland er udført bathymetrisk singlebeamopmåling og dykkerinspektion i én linie langs i det fastlagte tracé.

6 Geoteknisk Institut 5 / Koordinatsystem, mølleplaceringer og kabeltracé Koordinatsystem Mølleplaceringer Kabeltracé Undersøgelserne er gennemført ved anvendelse af koordinatsystemet Transverse Mercator, 9 East (UTM32), datum ED50 med dybder regnet efter Dansk Normal Nul (DNN). Koordinaterne til de 96 mølleplaceringer fremgår af koordinatliste fremsendt af SEAS med Mølleplaceringerne vist på diverse planer tilhørende nærværende rapport baserer sig på denne koordinatliste. I fortsættelse af undersøgelserne i felten og umiddelbart før gennemførelsen af dykkersurveyet blev kabeltraceets placering, efter aftale med SEAS, fastlagt til (UTM(32), datum ED50): Punkt Nr. X (m) Y (m) Bemærkning Ilandføringspunkt Beliggende på strand 1. Knækpunkt fra land Knækpunkt fra land Transformatorstation "Startpunkt" Ved møllepark 5. Udstyr, verifikation og kalibrering 5.1 Skib Udstyr Som undersøgelsesskib blev anvendt survey skibet Stevns Seismo som var lejet af Nordane Shipping, Svendborg, med dimensionerne længde, bredde og dybgang på henholdvis 36 m, 9 m og 1,5 m. Skibet kan operere ind til en vanddybde på 3m. 5.2 Positioneringsudstyr Udstyr Positioneringen af skibet var baseret på GPS-RTK positionering ved anvendelse af Ashtech Z12 GPS-modtagere. Med det anvendte RTK-setup der kan opnås en 3-dimensional positionsbestemmelse, som er uafhængig af vandstandsvariationer. Som basestation for positioneringen blev der opstillet en GPS modtager med telelink ved Billitse Mølle øst for Rødby. Beskrivelse af basestationen fremgår af Appendix A. Positionerne målt ved base stationen blev sendt til GPS modtageren på skibet via Satel Satelline UHF link. Retningen af skibet blev bestemt af et SGBrown 1000A gyro kompas. Til bestemmelse af skibets heave, pitch og roll blev der brugt en TSS DMS-05 motion sensor. Til databehandling blev benyttet softwarepakken Navipac.

7 Geoteknisk Institut 6 / 13 Kalibrering I Rødby havn blev antennen på skibet målt ind af en landmåler fra landinspektør firmaet LE 34. Den indmålte position af antennen blev sammenlignet med positionen af antennen beregnet ved brug af det på skibet etablerede GPSpositioneringssystem. Til gyrokalibreringen blev der etableret to fikspunkter langs kajen. Skibet blev derefter lagt så tæt op ad denne kajlinien som muligt, og gyroen blev rettet til, så den viste at skibet lå parallelt med kajlinien. Herefter blev skibet vendt 180, og det blev kontrolleret at gyroen også viste 180 ændring. Placeringen af udstyret på skibet blev indmålt lokalt i forhold til antennen på skibet. Alle kalibreringsdata forefindes i GI's arkiv. 5.3 Multibeam-ekkolod Udstyr Kalibrering Et enkelt hovedet Reson SeaBat 8101 multibeam-ekkolod system blev brugt til at få detaljerede bathymetriske oplysninger, med en fuld dækning over møllelinierne. Dette system bruger 100 logical-transducere med en total åbningsvinkel på 150. Multibeam hovedet var monteret på stævnen af skibet. Dataopsamlingen er udført med EIVA s Navibat-system. Monteringsdybden for multibeam-ekkoloddet blev kontrolleret ved et bar check, som blev udført under mobiliseringen. Før bar checket, og dagligt under sejlasen, er der foretaget en lydhastighedsmålinger med et SVP3200 profiling instrument. Den målte lydhastighed (gennemsnit over vanddybden) blev derefter implementeret i ekkolodssystemet. For at kalibrere multibeam-ekkoloddet er der sejlet en serie kalibreringsliner ved starten af sejlasen. Ved brug af resultaterne fra disse kalibreringslinier, er multibeam systemet blevet korrigeret for XY, tid, gyro, pitch og roll offset'ene. 5.4 Pinger Udstyr Kalibrering En over-side monteret ORE 140 Sub-bottom profiler på 3.5 khz blev brugt til at få detaljerede informationer om de øverster lag af havbunden. Systemet var koblet op til en Delph-computer, som både kunne bruges til digital opsamling og processering. Sendefrekvensen indstilles på de valgte 3.5 khz, modtagerfrekvensen justeres herefter til det bedste signal opnås. 5.5 Side Scan Sonar Udstyr En EG&G DF1000 Side Scan Sonar, kørende på 500 khz og med en range setting på 2x50 m, blev brugt til at få et detaljeret billede af havbundene ved møllelinierne. Systemet var koblet op til en Delph-maskine, som både kunne bruges til digital opsamling og processering.

8 Geoteknisk Institut 7 / 13 Kalibrering Side scan fisken blev checket i havn vad at gnide på sensorerne og checke signalet på optagersystemet. Udstyret blev kalibreret til søs ved at sejle over et markant objekt to gange (i modsat retning) og checke at objektet kunne genfindes på samme position. 5.6 Magnetometer Udstyr Et proton magnetometer model G-866 blev brugt til at observere områder på havbunden hvor der kunne være forekomster af magnetiske materialer. Data blev registreret løbende på papirruller. 5.7 Grabprøveoptager Udstyr En 100 liter grab blev brugt til at optage jordprøver af havbunden på fire lokaliteter. 6. Dataopsamling og dataprocessering Alle data fra Multibeam, Pinger og Side Scan Sonar blev opsamlet digitalt og der blev løbende under surveyen lavet data backup (min. pr. 12 h), således at alle data er tilgængelige på to uafhængige medier. 6.1 Positionering Alle positioner til skibets referencepunkt og antenner, gyrokurs, lay back og offsetpunkter er opsamlet på harddisk og sikkerhedskopieret på disketter. Herudover er alle beregnede positionsdata til de enkelte udstyr i forbindelse med optagelserne i felten gemt sammen med forsøgsdata på de respektive optagesystemer. 6.2 Multibeam-data Efter surveyen er data blevet kontrolleret visuelt og rettet til for udfald og fejlmålinger. Herefter er der genereret en digital udjævnet model. Den digitale terræn model er baseret på et 1.0 m hexagonal grid, og viser den midlede havbundsplacering under Dansk normal nul. Af den midlede havbundsmodel er der genereret konturkurver med 0.5 m og 0,25 m ækvidistance, som senere blev brugt ved udarbejdelsen af havbundskortene. 6.3 Pinger data Alle pinger data er optaget digitalt. Under optagelserne blev der løbende plottet et udkastplot af pinger profilet, for derved at kontrollere datakvaliteten.

9 Geoteknisk Institut 8 / 13 Efter surveyet er udskrevet endelige seismogrammer for en seismisk stratigrafisk tolkning, hvor top af glaciale aflejringer er blevet identificeret. I forbindelse med tolkningen er der udført krydspunktscheck af tolkningen for at sikre at tolkningerne er konsistente. Efterfølgende er den tolkede top glacial overside blevet digitaliseret og overført til 3D-geomodellen og lagt ind som dybde under havoverfladen. De digitalt optagne pingerprofiler er kopieret på CD-rom og fremsendt til Skovog Naturstyrelsen. 6.4 Side Scan Sonar data Alle side scan sonar data er optaget digitalt. Under optagelserne blev der løbende plottet et udkastplot af side scan profilet, for derved at kontrollere datakvaliteten. Efter surveyen blev data plottet og der blev lavet en tolkning, hvor der blev set efter sediment skift, vegetation, objekter (menneskeskabte, store sten og sten samlinger), markante spor i havbunden, vrag, mm. Efter tolkningen blev data digitaliseret til brug på kortene. De digitalt optagne side scan sonar profiler er kopieret på CD-rom og fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen for deres bearbejdning og vurdering. 6.5 Magnetometer data Efter surveyen blev alle data gennemgået manuelt, og der blev set efter områder, hvor der kunne observeres udslag fra den normale baggrundsstråling. 6.6 Grabprøver Grabprøverne er blevet bragt til Geoteknisk Institut laboratorium, hvor der er lavet en geologisk beskrivelse af hver prøve. For udvalgte prøver er der foretaget vandindholdsbestemmelse. 7. Dykkersurvey Dykkersurvey er udført mellem følgende 2 punkter (UTM(32), datum ED50 koordinater): Punkt Nr. X (m) Y (m) Bemærkning Ilandføringspunkt Beliggende på strand Start dykkersurvey Dykkersurveyet dækkede en strækning på ca 900 m, hvor de ca. 150 m overlappede med det geofysiske survey for kabeltraceet.

10 Geoteknisk Institut 9 / 13 Under udførelse af dykkersurveyet er gennemført bathymetrisk opmåling med singlebeam-ekkolod samt udført dykkerinspektion i kabeltraceet. Dykkerinspektionen er foretaget ved at dykkeren i paravane efter båden via kommunikationsudstyr løbende visuelt har beskrevet havbundsforholdene. 8. Præsentation af data 8.1 Sejllinje kort Sejllinje kort for mølleparken fremgår af bilag A2. Sejllinjekortet er baseret på multibeam-ekkoloddets positioner. Sejllinjer for kabeltraceet fremgår af bilag A Havbundsdybdekort Havbundskort for mølleparken fremgår af bilag A2 og A3. Havbundskort kortene er baseret på multibeam data. Oversigtskort 1 : Havbundskortet bilag A2 er et oversigtskort i skala 1:10.000, baseret på 2 meter datagrid. I surveykorridorerne, hvor der er datadækning er havbunden optegnet som konturlinjer med ækvidistance på 0,5 meter. Til oversigtsmæssig støtte er farvelagt 4 dybdeintervaller: 0-4 meters vanddybde 4-8 meters vanddybde 8-12 meters vanddybde Større end 12 meters vanddybde Detailkort 1 : 500 Kabeltracé Havbundskortene vist på bilag A3 for hver enkelt møllefundament er detailkort i skala 1:500 visende havbundskonturlinjer i ækvidistance 0,25 meter i et kvadrat med sidelængde på 40 meter centreret omkring hver af de planlagte møllepositioner. Optegningen er baseret på 1 meter datagrid. Havbundsdybdekurverne for kabeltraceet fremgår af bilag A7. For den inderste del mod land hvor havbundsopmålingen er sket med singlebeam-ekkolod fra dykkerjolle er havbundsdybden alene anført i længdesnittet. Singlebeamopmålingen er vandstandskorrigeret på baggrund af samhørende havbundsdata i overlapningszonen, hvor der både er udført (RTK-) multibeamopmåling og singlebeamopmåling. 8.3 Top glacial kort Møllepark Kabeltracé Niveaukurver til overside af glaciale aflejringer i mølleparken fremgår af bilag A4. Udtegningen er baseret på 3D-geomodellen, opbygget som beskrevet i afsnit 6.3. Overside af glaciale aflejringer langs kabeltraceet fremgår af bilag A7, som et længdesnit langs traceet. For de inderste 750 meter af traceet, hvor der kun er ud-

11 Geoteknisk Institut 10 / 13 ført dykkersurvey er toppen af glaciale aflejringer kun indikeret med sikkerhed hvor de glaciale aflejringer ligger helt oppe i havbunden uden yngre sedimentdække. 8.4 Mægtighedskort Møllepark Kabeltracé Udbredelse og mægtigheder af post,- senglaciale aflejringer i mølleparken fremgår af bilag A5, hvor dybdeintervallerne er farvelagt jf. signaturforklaringen i kortet. Udtegningen er baseret på 3D-geomodellen, opbygget som beskrevet i afsnit 6.3. Mægtigheder af post,- senglaciale aflejringer i kabeltraceet fremgår af længdesnittene på bilag A Havbundskarakterkort Havbundskarakterkort for mølleparken og kabeltraceet fremgår af henholdsvis bilag A6 og A7. Karakteren af havbunden er primært tolket på basis af side scan sonar data. 8.6 Magnetometerdata Magnetometerdata er alene anvendt til supplerende tolkning af havbundsanomalier udpeget af Skov-og Naturstyrelsen på baggrund af Side Scan Sonar data. I alt er der for 12 anomalier nærgransket magnetometerdata. De 12 anomalier er beskrevet i afsnit Grabprøver De fire grabprøver blev taget i kabeltraceet med placering vist på bilag A7. Koordinater, geologisk beskrivelse af prøvematerialet og resultater af vandindholdsbestemmelse fremgår af bilag C1. aflejrin- Glaciale ger 9. Geologiske forhold Fra tidligere undersøgelser i og omkring undersøgelsesområdet /*1/ vides det, at moræneler er den mest almindelige aflejringstype i den glaciale lagserie, samt at der findes forskellige morænelerstyper i området. Moræneleren fremstår i de seismiske profiler som en seismisk enhed med kaotisk refleksionsmønster, der udgør det akustiske basement for de overlejrende sedimenter. Enheden er flere steder præget af interne reflektorer, der ses isoleret og kan følges over korte afstande. Det formodes, at disse reflektorer repræsenterer lokale skift i den litologiske sammensætning af moræneleren, samt repræsenterer overgangen mellem for-

12 Geoteknisk Institut 11 / 13 skellige morænelerstyper. Det må yderligere formodes, at nogle af de interne reflektorer repræsenterer lokale glaciale smeltevandsaflejringer. Den top glaciale flade fremstår i hele området som en højtliggende flade, der flere steder er blevet kraftigt eroderet og udfyldt med sen- og postglaciale sedimenter. Top glacial oversiden fremgår af bilag A4 for mølleparken på Rødsand som konturkort og på bilag A7 for kabeltraceet i længdesnittet. Sen- og postglaciale aflejringer. I det undersøgte område ses flere nedskårede kanaler, der er eroderet ned i de glaciale aflejringer, formodentlig under fatslandstiden på grænsen mellem den senog postglaciale periode. De fluviale aflejringer viser flere steder en kompleks stratigrafisk opbygning, der viser, at der er tale om flere generationer af kanalaflejringer. Aflejringerne i kanalerne fremstår seismisk som en enhed med horisontalt til subhorisontalt refleksionsmønster, med enkelte områder hvor refleksionsmønsteret er mere mounted. Yderligere ses i området en række afgrænsede aflejringer med et subhorisontal til horisontal refleksionsmønster. Det formodes at disse aflejringer repræsenterer lakustrine aflejringer (sø- og moseaflejringer). I den sydlige del af området findes mægtigheder af post- og senglaciale aflejringer på mellem 2 til 8 meter. Især i den sydvestlige del af det undersøgte området omkring møllerne nr og nr findes store mægtigheder af lakustrine og fluviale aflejringer. Flere steder er de fluviale og lakustrine aflejringer overlejret af et tyndt dække af marine sedimenter, som formodes at være aflejret i forbindelse med Littorinahavets transgression ind over området. Mægtighedskort af Post-/senglaciale aflejringer fremgår af bilag A5 for mølleparken på Rødsand. For kabeltraceet er mægtigheden af Post-/senglaciale aflejringer vist i længdesnittet på bilag A7. Vurderet på det foreliggende grundlag udgør mølleområdet ikke noget potientielt sand-indvindingsområde. /*1/ : Trafikministeriet 1996, Femer Bælt forundersøgelse. Kyst-til-Kyst undersøgelser. Geologiske/Geotekniske undersøgelser, Fase 2 rapport, Bind 1 af 2. DGI 1996, Borehole Investigation Factual Report , Cost optimizing of Large-Scale Offshore Wind Farm, Geotechnical Investigations Rødsand. 10. Havbundskarakter Generelt Havbunden på Rødsand er blevet klassificeret på baggrund af side scan sonar karakteren. For den inderste del af kabeltraceet er karakteriseringen baseret på dykkerobservationer. Følgende forhold er vurderet: Havbundstype Vegetation Anamolier og der henvises til havbundskarakterkortene vedlagt som bilag A6 for mølleparken og bilag A7 for kabeltraceet. Havbundstyper Generelt er reflektiviteten lav i området, selv hvor havbunden består af moræneaflejringer. Tre typer havbund er blevet kortlagt i området:

13 Geoteknisk Institut 12 / Medium reflektivitet, varieret tekstur med alternerende mørkere og lysere områder, punkt reflektorer med distinkte skygger. Moræneaflejringer med sten - sten frekvens og størrelse varierer. Hvor mængden af sten på havbunden er stor og havbundens reflektivitet er lav er bunden også klassificeret som moræneaflejringer, evt. moræneaflejringer med tyndt marint dække. 2. Lav til medium reflektivitet, overfladen fremviser små bundformer (λ: m). SAND, fint. 3. Lav reflektivitet, jævn ensartet overflade tekstur: SAND, fint til meget fint, siltet, leret med gyttja. Overgangen mellem de tre typer er oftest gradvis, specielt er grænsen mellem 2 og 3 vanskelig at fastlægge entydigt. Morfologisk er type 2 knyttet til type 1 idet type 2 ofte omkranser type 1. Type 2 og 3 ligger ofte ovenpå type 1 og kun stenene ses gennem sedimentdækket. I disse tilfælde er bunden klassificeret som type 1 med tyndt dække af type 2 eller 3, hvilket er illustreret på kortet ved en blandingssignatur. Generelt er typerne jævnt fordelt dog med en stigende dominans af type 3 gående mod vest. Langs kabeltraceet dominerer type 3 eventuelt som et tyndt lag ovenpå moræne. Vegetation er ofte knyttet til type 1 sandsynligvis pga. tilstedeværelsen af hårdt substrat (sten). Størrelsen af sten og andre objekter på havbunden er som set på side scan sonar, dvs. at de på grund af sonarens horisontale åbningsvinkel i realiteten oftest vil være mindre end her angivet, specielt når de er dækket af vegetation og når objekterne er af ringe størrelse. Objekterne er indtegnet på havbundskarakterkortene bilag A6 og A7. Sten mellem 0.5 og 1 m er indtegnet som prikker uden etiket, disse giver et visuelt indtryk af tilstedeværelsen af stenrev. Sten større end 1 m og menneskeskabte objekter (debris) er indtegnet med etiket, der henviser til bilag B1, B2 og B3, der indeholder position og størrelse af de enkelte objekter. Vegetation Bevoksningsgrad og -type varierer noget. Dækningsgraden kan være fra lav (eller ikke eksisterende) til høj (over 50%). Dækningsgraden afhænger selvfølgeligt af størrelsen af det betragtede område, endvidere forekommer vegetation ofte i bånd af varierende bredde hvor flere parallelle bånd udgør et samlet hele. Tre hovedtyper vegetation ser ud til at være tilstede: Et tyndt, transparent lag, der forekommer i forbindelse med bundtype 3. Dækkende vegetation med variabel tekstur i forbindelse med bundtyper 1 og 2. Ofte er det denne bundtype der slører stenkonturer ved bundtype 1. Et ensartet bunddække med meget skarp afgrænsning, der kaster skygge på havbunden og hvor en klar forkant ses ind mod sonar fisken. Denne bundtype er så karakteristisk, at den muligvis kan være en geologisk bundtype (tørv?), der fremstår som en erosionsrest. Overgangstyper mellem alle vegetationstyper findes. Typerne har ikke nærmere kunnet klassificeres på baggrund alene af de geofysiske data. Udbredelse af vegetationen er vist på kortene bilag A6 og A7.

14 Geoteknisk Institut 13 / 13 Anomalier Ved tolkningen af Side Scan Sonar data er der i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen registreret følgende i alt 12 anomalier: Type East North Magnetisk Bemærkning (m) (m) Anomali Anomali Nej I møllepark Anomali Nej I kabeltracé Anomali Ja I møllepark Anomali ? I møllepark Anomali ? I møllepark Anomali Muligvis I møllepark Anomali ? I kabeltracé Anomali ? I møllepark Anomali ? I kabeltracé Anomali ? I møllepark Anomali ? I møllepark Anomali ? I kabeltracé Anomali angiver at naturen af objektet er ukendt. De anførte 12 anomalier er af Skov- og Naturstyrelsen anbefalet dykkerinspiceret for nærmere verifikation. Placeringen af de 12 anomalier er vist på karakterkortene bilag A6 for mølleparken og bilag A7 for kabeltraceet.

Havmøllepark ved Rødsand VVM-redegørelse Baggrundsraport nr 2

Havmøllepark ved Rødsand VVM-redegørelse Baggrundsraport nr 2 Havmøllepark ved Rødsand VVM-redegørelse Baggrundsraport nr 2 Juli 2000 Møllepark på Rødsand Rapport nr. 3, 2000-05-16 Sammenfatning Geoteknisk Institut har gennemført en vurdering af de ressourcer der

Læs mere

Havmøllepark ved Rødsand VVM-redegørelse Baggrundsraport nr 8

Havmøllepark ved Rødsand VVM-redegørelse Baggrundsraport nr 8 Havmøllepark ved Rødsand VVM-redegørelse Baggrundsraport nr 8 Juli 2000 Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser Jørgen Dencker Marinarkæologisk besigtigelse af side scan sonar kontakter ved Rødsand

Læs mere

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2.

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2. 1. Indledning. Nærværende rapport er udarbejdet for Energi E2, som bidrag til en vurdering af placering af Vindmølleparken ved HR2. Som baggrund for rapporten er der foretaget en gennemgang og vurdering

Læs mere

DKM 20.698 Vesterhavet Syd Havvindmøllepark

DKM 20.698 Vesterhavet Syd Havvindmøllepark DKM 20.698 Vesterhavet Syd Havvindmøllepark Kulturhistorisk vurdering af geofysiske data vedr. Vesterhavet Syd Havvindmøllepark Af Kasper Sparvath Museumsinspektør ved Strandingsmuseum St. George De Kulturhistoriske

Læs mere

Geologisk kortlægning

Geologisk kortlægning Lodbjerg - Blåvands Huk December 2001 Kystdirektoratet Trafikministeriet December 2001 Indhold side 1. Indledning 1 2. Geologiske feltundersøgelser 2 3. Resultatet af undersøgelsen 3 4. Det videre forløb

Læs mere

Sammenfatning af de geologiske/geotekniske undersøgelser

Sammenfatning af de geologiske/geotekniske undersøgelser Startside Forrige kap. Næste kap. Sammenfatning af de geologiske/geotekniske undersøgelser Copyright Trafikministeriet, 1996 1. INDLEDNING Klienten for de aktuelle geologiske/geotekniske undersøgelser

Læs mere

Kortlægning af forsøgsmølleområde ved Hirsholmene, 2007

Kortlægning af forsøgsmølleområde ved Hirsholmene, 2007 DONG Energy Kortlægning af forsøgsmølleområde ved Hirsholmene, 2007 Foto: Mikkel Schmedes, troldhummer Rekvirent Rådgiver DONG Energy Orbicon A/S Miljø- og Myndighedsafdelingen Ringstedvej 20 Teglholmen,

Læs mere

Marinarkæologisk forundersøgelse Dykning Sprogø Nord vindmølleområde

Marinarkæologisk forundersøgelse Dykning Sprogø Nord vindmølleområde Marinarkæologisk forundersøgelse Dykning Sprogø Nord vindmølleområde MAJ j.nr. 2544. Morten Johansen & Mikkel H. Thomsen Marinarkæologisk forundersøgelse Dykning Sprogø Nord vindmølleområde MAJ 2544 KUAS

Læs mere

FAST FORBINDELSE ALS-FYN

FAST FORBINDELSE ALS-FYN Til Faaborg-Midtfyn Kommune Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2014 FAST FORBINDELSE ALS-FYN HAVBUNDSUNDERSØGELSER FAST FORBINDELSE ALS-FYN HAVBUNDSUNDERSØGELSER Revision 1 Dato 2014-10-16 Udarbejdet af

Læs mere

Thyborøn Kanal - Undersøgelse vedr. uddybning af Thyborøn Kanal, 2011

Thyborøn Kanal - Undersøgelse vedr. uddybning af Thyborøn Kanal, 2011 Thyborøn Kanal - Undersøgelse vedr. uddybning af Thyborøn Kanal, 2011 Bilag 2a Rapporten er i dette bilag gengivet i uddrag. For at se hele rapporten henvises til Thyborøn Kanal Undersøgelser vedr. uddybning

Læs mere

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 4-2011 SAND, GRUS, STEN. Svogerslev, Roskilde Kommune

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 4-2011 SAND, GRUS, STEN. Svogerslev, Roskilde Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 4-2011 SAND, GRUS, STEN Svogerslev, Roskilde Kommune Udgiver: Afdeling: Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Regional Udvikling Udgivelsesår: 2011 Titel: Råstofkortlægning,

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 3

GEUS-NOTAT Side 1 af 3 Side 1 af 3 Til: Energistyrelsen Fra: Claus Ditlefsen Kopi til: Flemming G. Christensen GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-12-05 Dato: 29-10-2012 J.nr.: GEUS-320-00002 Emne: Grundvandsforhold omkring planlagt undersøgelsesboring

Læs mere

Rapport over marinarkæologisk arbejde vedr. vindmølleparken Horns Rev 2 i forbindelse med VVM redegørelse. NMU j.nr. 2493.

Rapport over marinarkæologisk arbejde vedr. vindmølleparken Horns Rev 2 i forbindelse med VVM redegørelse. NMU j.nr. 2493. Rapport over marinarkæologisk arbejde vedr. vindmølleparken Horns Rev i forbindelse med VVM redegørelse. NMU j.nr. 9. Jørgen Dencker Rapport over marinarkæologisk arbejde vedr. vindmølleparken Horns Rev

Læs mere

ANS0GNING OM TILLADELSE TIL FORUNDERS0GELSER I DEN DANSKE DEL AF NORDS0EN - XANA-lX AFLASTNINGSBR0ND

ANS0GNING OM TILLADELSE TIL FORUNDERS0GELSER I DEN DANSKE DEL AF NORDS0EN - XANA-lX AFLASTNINGSBR0ND MAERSK OIL Mill!rsk Olie og Gas A/S Esplanaden 50 1263 Copenhagen K Denmark Tlf.: +45 3363 4000 En erg istyrelsen Energiindvinding Ressourceenheden Amaliegade 44 1256 K0benhavn K Att.: Hr. lens Skov-Spilling

Læs mere

NY MASNEDSUNDBRO Marinarkæologisk screening af geofysiske og geotekniske data

NY MASNEDSUNDBRO Marinarkæologisk screening af geofysiske og geotekniske data NY MASNEDSUNDBRO Marinarkæologisk screening af geofysiske og geotekniske data MAJ 2731 Mikkel H. Thomsen NY MASNEDSUNDBRO Marinarkæologisk screening af geofysiske og geotekniske data MAJ 2731 KUAS 2013-7.26.01-0031

Læs mere

Geologisk kortlægning ved Hammersholt

Geologisk kortlægning ved Hammersholt Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Geologisk kortlægning ved Hammersholt Råstofboringer og korrelation med eksisterende data i interesseområde

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til efterforskning efter råstoffer på søterritoriet og kontinentalsoklen

Ansøgning om tilladelse til efterforskning efter råstoffer på søterritoriet og kontinentalsoklen Udkast af 21. oktober 2009 Bekendtgørelse om ansøgning om tilladelse til efterforskning og indvinding af råstoffer fra havbunden samt indberetning af efterforskningsdata og indvundne råstoffer I medfør

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2 Kortlægningsmetode

Indholdsfortegnelse. 2 Kortlægningsmetode Roskilde Amt Geofysisk kortlægning i Skovbo Kommune Landbaserede TEM-målinger COWI A/S Parallelvej 2 00 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

OPTIMERING AF GEOLOGISK TOLKNING AF SKYTEM MED SEISMIK OG SSV - CASE LOLLAND

OPTIMERING AF GEOLOGISK TOLKNING AF SKYTEM MED SEISMIK OG SSV - CASE LOLLAND OPTIMERING AF GEOLOGISK TOLKNING AF SKYTEM MED SEISMIK OG SSV - CASE LOLLAND PETER THOMSEN, JOHANNE URUP RAMBØLL FRANK ANDREASEN - NATURSTYRELSEN INDHOLD Baggrund for opdateringen af Lollandsmodellen Problemstillinger

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikationer for Marin råstofkortlægning i de indre danske farvande 2015

Bilag 4: Kravspecifikationer for Marin råstofkortlægning i de indre danske farvande 2015 Bilag 4: Kravspecifikationer for Marin råstofkortlægning i de indre danske farvande 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Råstofkortlægningsprojekt 2015 Indre danske farvande... 3 3. Områder...

Læs mere

GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE

GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE Sektionsleder Anne Steensen Blicher Orbicon A/S Geofysiker Charlotte Beiter Bomme Geolog Kurt Møller Miljøcenter Roskilde ATV MØDE VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING

Læs mere

Sydvestjylland - Nollund, Stakroge, Nørre Nebel, Stavshede, Vamdrup. Råstofkortlægning. Sonderende boringer - sand, grus og sten - nr.

Sydvestjylland - Nollund, Stakroge, Nørre Nebel, Stavshede, Vamdrup. Råstofkortlægning. Sonderende boringer - sand, grus og sten - nr. Sydvestjylland - Nollund, Stakroge, Nørre Nebel, Stavshede, Vamdrup Råstofkortlægning Sonderende boringer - sand, grus og sten - nr. 4 Oktober 2013 Side 1 Kolofon Region Syddanmark Råstofkortlægning,

Læs mere

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE Region Sjælland Juni RÅSTOFKORTLÆGNING FASE - GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE PROJEKT Region Sjælland Råstofkortlægning, sand grus og sten, Fase Gundsømagle Projekt nr. Dokument nr. Version Udarbejdet af

Læs mere

Bilag 3 - Kravspecifikationer for Marin habitatkortlægning 2015

Bilag 3 - Kravspecifikationer for Marin habitatkortlægning 2015 Bilag 3 - Kravspecifikationer for Marin habitatkortlægning 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 2 1.1 Hovedopgaven... 3 2. Kortlægningsprojekt 2015 Nordsøen og Skagerrak... 3 3. Områder... 4 4. Opgaven...

Læs mere

Seismisk dataindsamling Søndre Strømfjord Vestgrønland

Seismisk dataindsamling Søndre Strømfjord Vestgrønland Seismisk dataindsamling Søndre Strømfjord Vestgrønland Solopgang over Søndre Strømfjord. Foto: Aja Brodal Aja Brodal s050940 Cecilie Dybbroe s050938 Indledning Formålet med denne rapport er at beskrive

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk forundersøgelse af HBV j.nr Skydebanen Nørbølling, Folding sogn, Malt herred, Region Syddanmark

Bygherrerapport for arkæologisk forundersøgelse af HBV j.nr Skydebanen Nørbølling, Folding sogn, Malt herred, Region Syddanmark Bygherrerapport for arkæologisk forundersøgelse af HBV j.nr. 1470 Skydebanen Nørbølling, Folding sogn, Malt herred, Region Syddanmark Af Ba. Peter Kahr Jørgensen 1 Indhold Baggrund 3 Topografi og undergrund

Læs mere

Kortlægning af stenrev i Lillebælt & Storebælt vha. Multibeam data

Kortlægning af stenrev i Lillebælt & Storebælt vha. Multibeam data Kortlægning af stenrev i Lillebælt & Storebælt vha. Multibeam data Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 4. juli 2014 Cordula Göke & Karsten Dahl Institut for Bioscience Antal sider:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Bilag 1 Oversigtskort Bilag 2 Deailkort

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Bilag 1 Oversigtskort Bilag 2 Deailkort Bagsværd Sø Vurdering af hydraulisk påvirkning af Kobberdammene ved udgravning ved Bagsværd Sø. COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fase 1 Opstilling af geologisk model. Landovervågningsopland 6. Rapport, april 2010 ALECTIA A/S

Fase 1 Opstilling af geologisk model. Landovervågningsopland 6. Rapport, april 2010 ALECTIA A/S M I L J Ø C E N T E R R I B E M I L J Ø M I N I S T E R I E T Fase 1 Opstilling af geologisk model Landovervågningsopland 6 Rapport, april 2010 Teknikerbyen 34 2830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00

Læs mere

Mikkel Gundersen Esben Milling

Mikkel Gundersen Esben Milling Mikkel Gundersen Esben Milling Grundregel nr. 1 En GPS kan og må ikke erstatte navigation med kort og kompas! Kurset Basal brug af GPS Hvad er en GPS og hvordan virker systemet Navigation og positionsformater,

Læs mere

Pålæg vedrørende etablering af ilandføringsanlæg og gennem-

Pålæg vedrørende etablering af ilandføringsanlæg og gennem- KLIMA-, ENERGI- OG BYGNINGSMINISTERIET Energinet.dk info@enerqinet.dk Pålæg vedrørende etablering af ilandføringsanlæg og gennem- Ministeren førsel af forundersøgelser for storskala havmølleparker ved

Læs mere

Akustisk kortlægning af havbundssedimenterne i Bylot Sund, Thule

Akustisk kortlægning af havbundssedimenterne i Bylot Sund, Thule DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE RAPPORT 2003 / 103 Akustisk kortlægning af havbundssedimenterne i Bylot Sund, Thule Thule 2003 - Undersøgelse af radioaktiv forurening Udført for Forskningscenter

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

Feltrapport elektro iskeri i Ovnstrup Bæk, Vendsyssel.

Feltrapport elektro iskeri i Ovnstrup Bæk, Vendsyssel. Feltrapport elektro iskeri i Ovnstrup Bæk, Vendsyssel. Artsdiversitet og bestandsestimater for ørred. Feltrapport 03-2015 d Denne feltrapport omfatter en beskrivelse af elektrofiskeri udført den 4. marts

Læs mere

Kravspecifikation. Kontraktens bilag 1. 1 Baggrund

Kravspecifikation. Kontraktens bilag 1. 1 Baggrund Kontraktens bilag Kravspecifikation Baggrund Indvindingsområdet Disken er beliggende i det nordlige resund ca. 3, km. syd øst for Helsingør og har et areal på ca. 3,3 km 2 (Figur ). Hele indvindingsområdet

Læs mere

LOLLANDS-MODELLEN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I BL.A. ANVENDELSEN AF SSV 2011/05/03 GERDA-MØDE

LOLLANDS-MODELLEN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I BL.A. ANVENDELSEN AF SSV 2011/05/03 GERDA-MØDE LOLLANDS-MODELLEN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I BL.A. ANVENDELSEN AF SSV INDHOLD Baggrund for opdateringen af Lollandsmodellen Problemstillinger SSV-beregningen fra Lolland Introduktion til SSV-metoden

Læs mere

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 1

Læs mere

Under opførslen af pumpestationen vil grundvandet midlertidigt skulle sænkes for at kunne etablere byggegruben.

Under opførslen af pumpestationen vil grundvandet midlertidigt skulle sænkes for at kunne etablere byggegruben. Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Pumpestation Linderupvej Påvirkning af strandeng ved midlertidig grundvandssænkning under

Læs mere

LOKALITETSKORTLÆGNINGER AF SKOVREJSNINGSOMRÅDER VED NAKSKOV, NÆSTVED OG RINGE

LOKALITETSKORTLÆGNINGER AF SKOVREJSNINGSOMRÅDER VED NAKSKOV, NÆSTVED OG RINGE LOKALITETSKORTLÆGNINGER AF SKOVREJSNINGSOMRÅDER VED NAKSKOV, NÆSTVED OG RINGE MOGENS H. GREVE OG STIG RASMUSSEN DCA RAPPORT NR. 047 SEPTEMBER 2014 AU AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER

Læs mere

Brugen af seismik og logs i den geologiske modellering

Brugen af seismik og logs i den geologiske modellering Brugen af seismik og logs i den geologiske modellering Med fokus på: Tolkningsmuligheder af dybereliggende geologiske enheder. Detaljeringsgrad og datatæthed Margrethe Kristensen GEUS Brugen af seismik

Læs mere

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 2-2011 SAND, GRUS, STEN. Vindinge, Roskilde Kommune

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 2-2011 SAND, GRUS, STEN. Vindinge, Roskilde Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 2-2011 SAND, GRUS, STEN Vindinge, Roskilde Kommune Udgiver: Afdeling: Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Regional Udvikling Udgivelsesår: 2011 Titel: Råstofkortlægning, Rapport

Læs mere

Praktisk erfaring med DK-modellen i forbindelse med kvalitetssikring af DK-modellen

Praktisk erfaring med DK-modellen i forbindelse med kvalitetssikring af DK-modellen Praktisk erfaring med DK-modellen i forbindelse med kvalitetssikring af DK-modellen Kristian Bitsch og Christina Hansen, Rambøll Opgaven er udført i samarbejde med NST Roskilde og GEUS ATV gå-hjem-møde

Læs mere

Eksempler på praktisk anvendelse af geofysiske undersøgelsesmetoder på forureningssager

Eksempler på praktisk anvendelse af geofysiske undersøgelsesmetoder på forureningssager Eksempler på praktisk anvendelse af geofysiske undersøgelsesmetoder på forureningssager Jesper Damgaard (civilingeniør), Jarle Henssel (geofysiker) og Ole Frits Nielsen (geofysiker), afdelingen for Vand,

Læs mere

Badevandsprofil. Nordstranden

Badevandsprofil. Nordstranden Badevandsprofil Nordstranden Ansvarlig myndighed: Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde wwwkertemindedk Email: kommune@kertemindedk Tlf 65 15 15 15 Hvis der observeres uregelmæssigheder

Læs mere

FAHUD FELTET, ENDNU ET OLIE FELT I OMAN.

FAHUD FELTET, ENDNU ET OLIE FELT I OMAN. FAHUD FELTET, ENDNU ET OLIE FELT I OMAN. Efterforsknings aktiviteter støder ofte på overraskelser og den første boring finder ikke altid olie. Her er historien om hvorledes det først olie selskab opgav

Læs mere

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ GEOTEKNISK DATARAPPORT ADRESSE COI A/S Parallelvej 800 Kongens Lyngby TLF 6 0 00 00 FAX 6 0 99 99 cowi.dk OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER

Læs mere

Modellering af vand og stoftransport i mættet zone i landovervågningsoplandet Odderbæk (LOOP2) Delrapport 1 Beskrivelse af modelopsætning.

Modellering af vand og stoftransport i mættet zone i landovervågningsoplandet Odderbæk (LOOP2) Delrapport 1 Beskrivelse af modelopsætning. Modellering af vand og stoftransport i mættet zone i landovervågningsoplandet Odderbæk (LOOP2) Delrapport 1 Beskrivelse af modelopsætning Bilag Bilag 1 - Geologiske profiler I dette bilag er vist 26 geologiske

Læs mere

Kontrolopmåling 2012. Rekvirent. Rådgiver. Faxe Kommune Att. Orbicon Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail sgsc@orbicon.

Kontrolopmåling 2012. Rekvirent. Rådgiver. Faxe Kommune Att. Orbicon Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail sgsc@orbicon. Rekvirent Faxe Kommune Att. Rådgiver Orbicon Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail sgsc@orbicon.dk Sag 3691200053-03 Projektleder SGSC Kvalitetssikring SGSC Revisionsnr. 1.0 Godkendt

Læs mere

3D Sårbarhedszonering

3D Sårbarhedszonering Projekt: kvalitetsledelsessystem Titel: 3D sårbarhedszonering Udarbejdet af: Rambøll Kvalitetssikret af: AMNIE Godkendt af: JEHAN Dato: 03-02-2017 Version: 1 3D Sårbarhedszonering ANVENDELSE AF 3D TYKKELSER

Læs mere

Beskrivelse af forundersøgelser for en 400 MW havmøllepark i Kattegat mellem Djursland

Beskrivelse af forundersøgelser for en 400 MW havmøllepark i Kattegat mellem Djursland Energinet.dk att. Marian Kaagh Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia 18. december 2008 J.nr. 026014/26044-0043 Ref. Energiforsyningsområdet Side 1/6 Beskrivelse af forundersøgelser for en 400 MW havmøllepark

Læs mere

Offshore kabel-projektering Set fra bygherres side.

Offshore kabel-projektering Set fra bygherres side. Offshore kabel-projektering Set fra bygherres side. Thomas Kvarts Kabelingeniør Energinet.dk Dok. 764/09_v2 1 Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed under Klima-, Energiog Boligministeriet

Læs mere

Naturgrundlaget og arealanvendelse. Ole Hjorth Caspersen Skov & Landskab, Københavns Universitet,

Naturgrundlaget og arealanvendelse. Ole Hjorth Caspersen Skov & Landskab, Københavns Universitet, Naturgrundlaget og arealanvendelse Ole Hjorth Caspersen Skov & Landskab, Københavns Universitet, Indhold Grundlaget for landskabsanalysen Naturgrundlaget Arealanvendelse Et par eksempler fra Mols og Lolland

Læs mere

Geoteknisk Forundersøgelse

Geoteknisk Forundersøgelse Entreprise Geoteknisk Forundersøgelse Denne del dækker over de geotekniske forhold ved Kennedy Arkaden. Herunder behandlingen af den geotekniske rapport og den foreliggende geotekniske rapport. I afsnittet

Læs mere

UTM EUREF 89 X: ,26 / Y: ,97

UTM EUREF 89 X: ,26 / Y: ,97 Journal nr. Sogn Herred Amt HEM 3450 Birk Centerpark II Gjellerup. Hammerum. Ringkøbing. Sb. Nr. 72. UTM EUREF 89 X: 501541,26 / Y: 6220548,97 Beretning om udgravning af anlæg fra nyere tid. Undersøgt

Læs mere

Undervisningsplan for STRATIGRAFI 2. kvarter, efterår 2013

Undervisningsplan for STRATIGRAFI 2. kvarter, efterår 2013 Undervisningsplan for STRATIGRAFI 2. kvarter, efterår 2013 1. gang Grundlæggende begreber og start på litostratigrafi 2. gang Litostratigrafi 3. gang Start på biostratigrafi 4. gang Biostratigrafi og start

Læs mere

FHM 4427/8 Egehoved, Alrø

FHM 4427/8 Egehoved, Alrø FHM 4427/8 Egehoved, Alrø KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Rapport vedr. besigtigelse af UTM Ø564900/N6189319, Marin st. 401284 Jesper Frederiksen og Claus Skriver KONSERVERINGS- OG

Læs mere

9. Tunneldal fra Præstø til Næstved

9. Tunneldal fra Præstø til Næstved 9. Tunneldal fra Præstø til Næstved Markant tunneldal-system med Mogenstrup Ås og mindre åse og kamebakker Lokalitetstype Tunneldalsystemet er et markant landskabeligt træk i den sydsjællandske region

Læs mere

Marinarkæologisk forundersøgelse i forbindelse med etablering af Hjarnø Bådehavn NMU j.nr. 2439

Marinarkæologisk forundersøgelse i forbindelse med etablering af Hjarnø Bådehavn NMU j.nr. 2439 Marinarkæologisk forundersøgelse i forbindelse med etablering af Hjarnø Bådehavn NMU j.nr. 2439 Jørgen Dencker Marinarkæologisk forundersøgelse i forbindelse med etablering af Hjarnø Bådehavn. NMU j.nr.

Læs mere

Projekt: Kravspecifikationer og anbefalinger til sikring af fremtidig opdatering af modeller

Projekt: Kravspecifikationer og anbefalinger til sikring af fremtidig opdatering af modeller Projekt: Kravspecifikationer og anbefalinger til sikring af fremtidig opdatering af modeller Slutrapport: Dokumentation af informationer om modeller sikring af fremtidig anvendelse (+ datablade) Dokumentation

Læs mere

Kortlægning af forekomsten af Rynket rose (Rosa rugosa) indenfor en række specificerede naturområder langs Vestkysten.

Kortlægning af forekomsten af Rynket rose (Rosa rugosa) indenfor en række specificerede naturområder langs Vestkysten. NOVEMBER 2013 NATURSTYRELSEN VESTJYLLAND, MILJØMINISTERIET Kortlægning af forekomsten af Rynket rose (Rosa rugosa) indenfor en række specificerede naturområder langs Vestkysten. ADRESSE COWI A/S Parallelvej

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Rødbyhavn ved Søpavillon, Rødby. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Rødbyhavn ved Søpavillon, Rødby. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Rødbyhavn ved Søpavillon, Rødby Ansvarlig myndighed: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo www.lolland.dk Email: lolland@lolland.dk Tlf.: 54 67 67 67 Hvis der observeres

Læs mere

Badevandsprofil for Sønderborg Badestrand i Sønderborg Kommune

Badevandsprofil for Sønderborg Badestrand i Sønderborg Kommune Badevandsprofil for Sønderborg Badestrand i Sønderborg Kommune Strandens navn Sønderborg Badestrand Adresse Sønderborg Lystbådehavn, (oplyses ved opkald til 112) Stationsnummer Stations-ID D302 DKBW1078

Læs mere

Hermed et lille nyhedsbrev, som denne gang omhandler mulige havvindmøller i vores område.

Hermed et lille nyhedsbrev, som denne gang omhandler mulige havvindmøller i vores område. Kære alle Hermed et lille nyhedsbrev, som denne gang omhandler mulige havvindmøller i vores område. Jeg vil anbefale Jer alle at deltage i det offentlige høringsmøde d. 20 maj på Lemvig Gymnasium fra 19.00

Læs mere

Råstofkortlægning fase 2

Råstofkortlægning fase 2 Rødekro - Mjøls 2012 Råstofkortlægning fase 2 Sand, grus og sten nr. 2 Februar 2013 Kolofon Region Syddanmark Råstofkortlægning, sand, grus og sten, fase 2, nr. 2 Mjøls Grontmij A/S Udgivelsesdato : 8.

Læs mere

HYDRAULISK KARAKTERISERING AF KALKBJERGARTERNE I ØRESUNDSREGIONEN

HYDRAULISK KARAKTERISERING AF KALKBJERGARTERNE I ØRESUNDSREGIONEN HYDRAULISK KARAKTERISERING AF KALKBJERGARTERNE I ØRESUNDSREGIONEN Civilingeniør Jesper Aarosiin Hansen Chefkonsulent Lars Møller Markussen Rambøll ATV MØDE KALK PÅ TVÆRS SCHÆFFERGÅRDEN 8. november 26 1.

Læs mere

UDKAST HALS KOMMUNE TILLÆGSREGULATIV FOR RENDEN I HOU. Vandløb nr St St m

UDKAST HALS KOMMUNE TILLÆGSREGULATIV FOR RENDEN I HOU. Vandløb nr St St m UDKAST HALS KOMMUNE TILLÆGSREGULATIV FOR RENDEN I HOU Vandløb nr. 817 2.0 St. 1835 St. 2049 m Juli 2006 Tillægsregulativ for Renden i Hou, 2006 1 Forord Dette tillægsregulativ og regulativ af 15.9.2006

Læs mere

Marinarkæologisk forundersøgelse Kalundborg Ny Vesthavn. MAJ j.nr. 2506

Marinarkæologisk forundersøgelse Kalundborg Ny Vesthavn. MAJ j.nr. 2506 Marinarkæologisk forundersøgelse Kalundborg Ny Vesthavn Dykkerundersøgelse MAJ j.nr. 2506 Jørgen Dencker Marinarkæologisk forundersøgelse Kalundborg Ny Vesthavn Dykkerundersøgelse MAJ j.nr. 2506 Jørgen

Læs mere

KARAKTERISERING AF MORÆNELER

KARAKTERISERING AF MORÆNELER KARAKTERISERING AF MORÆNELER Knud Erik Klint Bertel Nilsson Bjarni Pjetursson Timo Kesseler GEUS Den Nationale Geologiske Undersøgelse for Grønland og Danmark ATV MØDE SCHÆFERGÅRDEN 18 Januar 2012 Formål

Læs mere

OBM 7746, Grandvej, etape 2.

OBM 7746, Grandvej, etape 2. OBM 7746, Grandvej, etape 2. - Arkæologisk forundersøgelse forud for Nr. Aaby Kraftvarmeværks byggeri. Af Arkæolog Katrine Moberg Riis Arkæologisk Rapport nr.431, 2013 Indledning... 3 Udgravningens forhistorie...

Læs mere

Morsø Kommune Jernbanevej Nykøbing Mors Tlf DKBW Nr. 237.

Morsø Kommune Jernbanevej Nykøbing Mors    Tlf DKBW Nr. 237. Badevandsprofil Badevandsprofil for Østerstrand Ansvarlig myndighed: Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing Mors www.morsoe.dk Email: kommunen@morsoe.dk Tlf. 99 70 70 00 Medlemsstat Kommune Danmark

Læs mere

Bilag 2. Bilag 2 Landskabet og resume af kortlægningen

Bilag 2. Bilag 2 Landskabet og resume af kortlægningen Bilag 2 Bilag 2 Landskabet og resume af kortlægningen 1. Landskabet Indsatsplanområdet ligger mellem de store dale med Horsens Fjord og Vejle Fjord. Dalene eksisterede allerede under istiderne i Kvartærtiden.

Læs mere

Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller. GEO projekt nr Rapport 1,

Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller. GEO projekt nr Rapport 1, Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller GEO projekt nr. 37410 Rapport 1, 2014-03-24 Sammenfatning I Trekroner i Roskilde skal der, i forbindelse

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL 04-09-6 Sag nr. 477 Byggemodning Vestergårds Allé, Vest. Etape og 4, 86 Hørning Parcel nr.: 5 Figur Situationsplan :000

Læs mere

DKM Vesterhavet Nord Havvindmøllepark

DKM Vesterhavet Nord Havvindmøllepark DKM 20.697 Vesterhavet Nord Havvindmøllepark Kulturhistorisk vurdering af geofysiske data vedr. Vesterhavet Nord Havvindmøllepark Af Kasper Sparvath Museumsinspektør ved Strandingsmuseum St. George De

Læs mere

Badevandsprofil for Sønderborg Badestrand i Sønderborg Kommune

Badevandsprofil for Sønderborg Badestrand i Sønderborg Kommune Strandens navn Adresse Stationsnummer Stations-ID Koordinater for kontrolstation Hydrologisk ref. Strandtype Klassifikation af badevandet Klassifikationen bliver bestemt ud fra indholdet af E. Coli bakterier

Læs mere

24.03.2003 BN2-5-1 INTERN GODKENDELSE I BANESTYRELSEN. Underskrift. Fremstilling 24.03.2003 Lene Tursø-Finnich. Indhold 24.03.

24.03.2003 BN2-5-1 INTERN GODKENDELSE I BANESTYRELSEN. Underskrift. Fremstilling 24.03.2003 Lene Tursø-Finnich. Indhold 24.03. Ballast- og jordprøvetagning i sporkassen BN2-5-1 INTERN GODKENDELSE I BANESTYRELSEN Dato Underskrift Fremstilling 24.03.2003 Lene Tursø-Finnich Indhold 24.03.2003 Berit Carlson Samlet 24.03.2003 Johan

Læs mere

Rapport Registreringer på Eternitten i Aalborg

Rapport Registreringer på Eternitten i Aalborg Rapport Registreringer på Eternitten i Aalborg Adresse: Matr. nr.: Eternitgrunden 9000 Aalborg Dele af Sohngaardsholm Hgd, Aalborg Jorder DGE-sag: S-1304253 Udarbejdet af: Hanne Sadolin Jensen, Kim Haagensen

Læs mere

Rekvirent. Rådgiver. Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg. Malene Caroli Juul Telefon 89705969 E-mail Malene.CaroliJuul@silkeborg.

Rekvirent. Rådgiver. Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg. Malene Caroli Juul Telefon 89705969 E-mail Malene.CaroliJuul@silkeborg. Rekvirent Silkeborg Kommune Søvej 00 Silkeborg Malene Caroli Juul Telefon 9099 E-mail Malene.CaroliJuul@silkeborg.dk Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls Vej 0 Viby J Telefon E-mail jvf@orbicon.dk Sag 00 Projektleder

Læs mere

Kortfattet redegørelse vedr. udlægning af sten i Flensborg Fjord

Kortfattet redegørelse vedr. udlægning af sten i Flensborg Fjord Kortfattet redegørelse vedr. udlægning af sten i Flensborg Fjord Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 26. juni 2012 Poul Nordemann Jensen Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider: 5

Læs mere

Hjørring Kommune Springvandspladsen Hjørring E mail: Tlf

Hjørring Kommune Springvandspladsen Hjørring  E mail: Tlf Badevandsprofil Badevandsprofil for Uggerby Strand, Uggerby Ansvarlig myndighed: Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring www.hjoerring.dk E mail: hjoerring@hjoerring.dk Tlf. 72 33 33 33 Hvis

Læs mere

ERFARINGER MED GEOFYSIK FRA SJÆLLAND OG ØERNE

ERFARINGER MED GEOFYSIK FRA SJÆLLAND OG ØERNE ERFARINGER MED GEOFYSIK FRA SJÆLLAND OG ØERNE Ejner Metodevalg Nielsen Miljøcenter Nykøbing F Saltvandsproblemer Henrik Olsen COWI Forureningsbarriere Geologisk model Stevns indsatsområde 1 ATV - Geofysik

Læs mere

SJM 170 SJM 170 Højspændingsledning Kassø-Tjele, Billund Kommune. Sb-nr

SJM 170 SJM 170 Højspændingsledning Kassø-Tjele, Billund Kommune. Sb-nr Højspændingsledning Kassø-Tjele, Billund Kommune. Sb-nr. 190601-18. Beretning for større forundersøgelse forud for opførsel af master til ny højspændingsledningsforbindelse. Fund af gravhøj fra oldtiden.

Læs mere

Prøvegravningsberetning Ny P-plads Novo Nordisk. KAM Årby sogn, Ars herred ( Holbæk ) Vestsjællands amt Sted nr

Prøvegravningsberetning Ny P-plads Novo Nordisk. KAM Årby sogn, Ars herred ( Holbæk ) Vestsjællands amt Sted nr Prøvegravningsberetning Ny P-plads Novo Nordisk KAM 2011-011 Årby sogn, Ars herred ( Holbæk ) Vestsjællands amt Sted nr. 03.01.10. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Resume s. 3 Undersøgelsens forhistorie s. 3 Topografi

Læs mere

Kystdirektoratet. Fonden Snekkersten Havn Strandvejen 71 D 3070 Snekkersten

Kystdirektoratet. Fonden Snekkersten Havn Strandvejen 71 D 3070 Snekkersten Kystdirektoratet Trafikministeriet Fonden Snekkersten Havn Strandvejen 71 D 3070 Snekkersten Dato: 3. december 2004 J.nr.: 4331-217-211-30 Sagsbehandler: Fuldm. cand. jur. Jøm Bisgaard Deres ref: Principiel

Læs mere

Trollesgave Øst. Prøvegravningsrapport NÆM 2000:100 - RAS P.3750/00

Trollesgave Øst. Prøvegravningsrapport NÆM 2000:100 - RAS P.3750/00 Trollesgave Øst Prøvegravningsrapport NÆM 2000:100 - RAS P.3750/00 Næstved Museum 2000 Prøvegravningsrapport for undersøgelsen af den sydlige bred af Holmegaards Mose, Trollesgave øst. Fensmark Sogn, Tybjerg

Læs mere

Notat vedr. interkalibrering af ålegræs

Notat vedr. interkalibrering af ålegræs Notat vedr. interkalibrering af ålegræs Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 4. januar 2012 Michael Bo Rasmussen Thorsten Balsby Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

Morsø Kommune Jernbanevej Nykøbing Mors Tlf DKBW Nr. 245.

Morsø Kommune Jernbanevej Nykøbing Mors    Tlf DKBW Nr. 245. Badevandsprofil Badevandsprofil for Sallingsund Camping Ansvarlig myndighed: Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing Mors www.morsoe.dk Email: kommunen@morsoe.dk Tlf. 99 70 70 00 Medlemsstat Kommune

Læs mere

Råstofkortlægning fase 2

Råstofkortlægning fase 2 Brylle, 2013-2014 Råstofkortlægning fase 2 Sand, grus og sten nr. 7 Maj 2014 Foto: Jakob Fynsk REGION SYDDANMARK RÅSTOFKORTLÆGNING, SAND, GRUS OG STEN, FASE 2, NR. 7 BRYLLE Region Syddanmark Råstofkortlægning,

Læs mere

Teknisk notat - Marin screening Guldborgsund

Teknisk notat - Marin screening Guldborgsund Teknisk notat - Marin screening Guldborgsund Rekvirent NIRAS A/S Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S Sortemosevej 2 3450 Allerød Telefon: 4810 4200 E-mail: mxj@niras.dk Rådgiver Orbicon Leif Hansen

Læs mere

Binært LAS-format Denne indstilling import Laser scan datafiler, i LAS format.

Binært LAS-format Denne indstilling import Laser scan datafiler, i LAS format. Kvadratnetsmodel - Import af Laser Scan Datafiler Funktionen til at oprette kvadratnetsmodeller er nu blevet udvidet og omfatter nu også en funktion til at importere laser scanning datafiler. Metoden bag

Læs mere

Genbrug af økologisk halm til frostsikring af gulerødder og jordforbedring i det økologiske sædskifte

Genbrug af økologisk halm til frostsikring af gulerødder og jordforbedring i det økologiske sædskifte Genbrug af økologisk halm til frostsikring af gulerødder og jordforbedring i det økologiske sædskifte Formål: At undersøge om det er muligt at opsamle og genbruge halm i forbindelse med halmdækning af

Læs mere

Brug af GPS for korttegning

Brug af GPS for korttegning Brug af GPS for korttegning Fremstilling af grid på grundmaterialet side 1 Import af track og waypoints fra GPS til OCAD side 2 Indstilling af GPS og brug af antenne side 5 Almanac for satellitmodtagelse

Læs mere

DJM 2734 Langholm NØ

DJM 2734 Langholm NØ DJM 2734 Langholm NØ Rapport til bygherre Med rødt lokalplansområdet syd for den eksisterende sommerhusbebyggelse Resumé. Prøvegravning af 1,2 ha ved Gjerrild Nordstrand med levn fra bondestenalder (Tragtbægerkultur

Læs mere

Skibstrafik ved Masnedsund

Skibstrafik ved Masnedsund Skibstrafik ved Masnedsund Høringsrapport vedrørende lukning for gennemsejling Januar 2015 Ringsted-Femern Banen E3005 Ny Masnedsund Bro Banedanmark Ringsted-Femern Banen Amerika Plads 15 2100 København

Læs mere

OBM4912, Hasmark Strand Camping, Norup Sogn - Arkæologisk udgravning af kogegruber og kogestensgruber fra oldtid

OBM4912, Hasmark Strand Camping, Norup Sogn - Arkæologisk udgravning af kogegruber og kogestensgruber fra oldtid OBM4912, Hasmark Strand Camping, Norup Sogn - Arkæologisk udgravning af kogegruber og kogestensgruber fra oldtid Af museumsinspektør Kirsten Prangsgaard og arkæolog Anne Katrine Thaastrup-Leth Undersøgelsesområdet,

Læs mere

Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted

Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb. 010109-155 UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted Fig.1 Placering af udgravningsområdet(markeret med rød plet). Fig. 2 I området ud mod Ramløse Å er der flere lokaliteter

Læs mere

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 1-2011 SAND, GRUS, STEN. Kr. Hyllinge, Lejre Kommune

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 1-2011 SAND, GRUS, STEN. Kr. Hyllinge, Lejre Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 1-2011 SAND, GRUS, STEN Kr. Hyllinge, Lejre Kommune Udgiver: Afdeling: Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Regional Udvikling Udgivelsesår: 2011 Titel: Råstofkortlægning,

Læs mere

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Aabenraa Kommune Steen Thomsen 2014.07.31 1 Bilag nr. 1 DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Generelle forhold Barsø Vandværk er et alment vandværk i Aabenraa Kommune. Vandværket er beliggende centralt på Barsø (fig.

Læs mere

Morsø Kommune Jernbanevej Nykøbing Mors Tlf DKBW Nr. 240.

Morsø Kommune Jernbanevej Nykøbing Mors    Tlf DKBW Nr. 240. Badevandsprofil Badevandsprofil for Ejerslev Lyng Ansvarlig myndighed: Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing Mors www.morsoe.dk Email: kommunen@morsoe.dk Tlf. 99 70 70 00 Medlemsstat Kommune Danmark

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Næsby Strand, Næsby. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Næsby Strand, Næsby. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Næsby Strand, Næsby Ansvarlig myndighed: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo www.lolland.dk Email: lolland@lolland.dk Tlf.: 54 67 67 67 Hvis der observeres uregelmæssigheder

Læs mere