Uddybende gennemgang af høringssvar til Energi Viborg Kraftvarme A/S indregning af udgifter til geotermiprojekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddybende gennemgang af høringssvar til Energi Viborg Kraftvarme A/S indregning af udgifter til geotermiprojekt"

Transkript

1 Bilag A 4. juni 2014 VARME 12/14226 LIP/MEL Uddybende gennemgang af høringssvar til Energi Viborg Kraftvarme A/S indregning af udgifter til geotermiprojekt i varmepriserne I dette notat fortetages en uddybende gennemgang af høringssvarene i sagen. Hovedpunkterne i høringssvarerne er gennemgået i hovednotatet. Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej Valby tlf mail web 1. De uddybende kommentarer til modtagne høringssvar kan opdeles i 14 grupper: 1) Mangelfuld sagsoplysning ikke uvildige oplysninger 2) Omkostningsarten finansieringsudgifter ved fremmedkapital 3) Den overordnede forståelse af omkostningsarten efterforskning 4) Hvilke omkostninger relateret til boring kan være efterforskning, herunder særligt antallet af boringer med efterforskningskarakter og betydningen af forvaltningsakterne fra Energistyrelsen om geotermiprojektet 5) Hvilke omkostninger, som ikke er relateret til boring, kan være efterforskning, herunder særligt fremrykkede omkostninger og omkostninger relateret til eventuel opførelse af et geotermianlæg 6) Mulighed for afskrivninger før et anlæg er sat i drift 7) Varmeforsyningsloven giver adgang til at indregne omkostninger af en hvilken som helst art i varmeprisen 8) Muligheden af at kvalificere omkostninger som driftsomkostninger 9) Muligheden af at kvalificere omkostninger som administrationsomkostninger Side 1 af 23

2 10) Nødvendigheden af omkostninger relateret til boringen af Kvols 2 og 3 11) Nødvendigheden af omkostninger relateret til boringen af Kvols 4 og 5 12) Nødvendigheden af de fremrykkede omkostninger 13) Nødvendigheden af finansieringsomkostningerne 14) Øvrige kommentarer m.v. Medmindre andet særligt fremgår, er alle henvisninger til afsnits- og punktnumre i udkastet til tilkendegivelse i sagen og ikke til nærværende notat. Side 2 af 23

3 1. Mangelfuld sagsoplysning ikke uvildige oplysninger 2. Viborg Fjernvarme anfører, at Ross Engineering og GEUS har været inddraget i geotermiprojektet, og derfor ikke kan betragtes som udefrakommende sagkyndige, og at der i sagen bør inddrages uvildige sagkyndige. 3. I kraft af at det er ledelsen, der træffer beslutning om nødvendigheden af omkostninger, handler rammerne for skønnet om, hvad ledelsen vidste og gjorde for at skaffe sig viden. Det handler ikke om, hvad andre (f.eks. rådgiverne) burde have vidst eller gjort på afgørelsestidspunktet eller ud fra en efterfølgende vurdering af, om udgifterne har været nødvendige. I varmeforsyningslovens forstand vil der derfor ikke kunne lægges vægt på, hvad en uvildig fagperson måtte udtale i dag. 4. Sekretariatet finder, at GEUS ikke kan sidestilles med en hvilken som helst kommerciel aktør, men efter sit regelgrundlag er en selvstændig og uafhængig forskningsinstitution under Miljøministeriet med ansvar for den videnskabelige udforskning af de geologiske forhold i Danmark og Grønland. GEUS kan påtage sig løsning af forsknings-, udviklings-, udrednings-, overvågnings- og rådgivningsopgaver for offentlige myndigheder og private i ind- og udland inden for sit formål, men løsning af kommercielle opgaver må ikke kunne anfægte GEUS uafhængighed eller medføre konkurrenceforvridning i forhold til private virksomheder, jf. afsnit 4.7 om reguleringen af GEUS. 5. Generelt om lødigheden af oplysninger fra Drejebog om Geotermi udarbejdet for Energistyrelsen af Grøn Energi, GEUS, Ross Engineering og Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab med en følgegruppe bestående af i alt 4 personer fra CTR, Thisted Varmeforsyning, Sønderborg Fjernvarme og Tønder Fjernvarme finder sekretariatet, at oplysninger fra GEUS som udgangspunktet, når der ikke er velunderbyggede argumenter for det modsatte, kan antages at være udtryk for relevant viden fra den uafhængige myndighed. 2. Omkostningsarten finansieringsudgifter ved fremmedkapital 6. Energi Viborg anfører, at der i varmeforsyningslovens 20, stk. 1, er udtrykkelig hjemmel til at indregne finansieringsudgifter ved fremmedkapital. 7. Viborg Fjernvarme henviser også til omkostningsarten i 20, stk. 1, og bemærker desuden, at som følge af, at alle omkostninger kan indregnes i varmeprisen enten som efterforskning eller andre driftsomkostninger, vil ingen andel af finansieringsomkostningerne være udelukket fra at blive indregnet i varmeprisen. Side 3 af 23

4 8. Sekretariatet finder, at det er korrekt, at finansieringsomkostninger som art er opregnet i varmeforsyningslovens 20, stk. de omkostninger men at de omkostninger finansieringsomkostningerne knytter sig til, skal opfylde kravene i vfl. 20, stk. 1. Såfremt det kun er en del af den finansierede omkostning, der opfylder kravene i vfl. 20, stk.1, er det også kun en tilsvarende del af finansieringsomkostninger, der kan anses som indregningsberettigede. 3. Den overordnede forståelse af omkostningsarten efterforskning 9. Energi Viborg finder, at efterforskningsomkostningerne omfatter, hvad der er en forudsætning for efterforskningens gennemførelse Energi Viborg anfører, at resultaterne af de enkelte boringer kan være forskellige. Der kan være tomme brønde eller brønde med så lavt et udkomme, at det kan medføre, at projektet må ophøre eller reduceres. 11. Forskellen imellem en efterforskningsboring og en produktionsboring består i sidste ende alene af, om resultatet af efterforskningsboringen giver anledning til, at boringen skal færdiggøres som produktionsbrønd eller skal lukkes og forsegles. 12. Viborg Fjernvarme bemærker også, at det måske er korrekt, at efterforskning ikke skal dække hele perioden fra den første tanke om at arbejde hen imod et geotermianlæg til et geotermianlæg er færdigt og sat i drift, idet nogle af disse omkostninger i stedet vil skulle afskrives, når geotermianlægget er sat i drift. 13. Som eksempel på dette nævner Viborg Fjernvarme, at i det foreliggende geotermiprojekt kunne det have medført en længere efterforskningsfase med større udgifter til følge, hvis projektdeltagerne ikke havde taget skridt til at sikre videreførelse, fordi boreriggen i så fald ville have ligget stille i længere perioder pga. manglende materialer, ligesom manglende viden om/ planlægning af ledningstracé ville have forlænget perioden, hvor varmeforbrugerne fortsat måtte aftage varme produceret på fossile brændstoffer. 14. Efter Viborg Fjernvarmes opfattelse er det ikke muligt at sondre mellem efterforskningsboringer og produktions- og injektionsboringer, fordi de boringer, der foretages i forbindelse med efterforskninger også udgør de endelige boringer. I Drejebog om Geotermi anvendes de 2 begreber, hvilket efter foreningens opfattelse virker misvisende, fordi det samtidig i drejebogen fremgår, at normalt anvendes efterforskningsboringen som enten produktions- eller injektionsboring. 1 Energi Viborg anfører alene, at der i høringsudkastet er tale om en fejlagtig klassificering af omkostninger, men det er sekretariatets opfattelse, at det anførte også kan ses som kommentarer på forståelse af begrebet efterforskning, hvorfor kommentarerne behandles i begge sammenhænge. Side 4 af 23

5 15. Som yderligere argument for at forstå begrebet som anført i punkt Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. anfører Viborg Fjernvarme, at hvis rojektet samlet var blevet dyrere pga. en striks faseopdeling eller lignende, ville risikoen være, at nogle af de afholdte omkostninger ikke ville kunne afskrives på det endelige geotermianlæg, fordi de ikke ville blive karakteriseret som nødvendige. 16. Om faseinddeling af geotermiprojekter som gennemgået i Drejebog om Geotermi anfører Viborg Fjernvarme, at drejebogen er udarbejdet efter efterforskningen ved Kvols blev foreløbigt lukket, hvorfor styrelsen i projektet ikke havde mulighed for at følge retningslinjerne i bogen. Desuden anfører foreningen, at i praksis flyder faserne sammen, fordi det ellers vil forlænge og fordyre geotermiprojekter. 17. Sekretariatet bemærker, at der er forskel på, hvad der udgør de reelle fakta i sagen, eksempelvis om boringer praktisk udføres ens eller forskelligt, og om rør er ens eller forskellige, og på hvilken retlige fortolkning og senere kategorisering (subsumption), der skal anvendes i sagen, herunder om det kan tillægges betydning, om boringer praktisk udføres ens eller forskelligt, og om rør er ens eller forskellige, eller om der skal lægges mere vægt på andre forhold. 18. Herefter er spørgsmålet, om enhver boring efter råstoffet geotermisk varme er efterforskning, eller der på et tidspunkt kan være tale om, at formålet med boringerne skifter karakter, sådan at formålet snarere end at fastslå, om der er overhovedet er råstof til et geotermianlæg, ændres til at samle viden til bedømmelse af, hvor lille eller stort et geotermisk anlæg, der kan teknisk set kan etableres. 19. Høringskommentarerne afviser, at et sådant skift kan ske, før alle boringerne og prøvepumpninger er foretaget. Der er dog fx ikke angivet kilder til dette, og kommentarerne forholder sig ikke til, at samarbejdsaftalen i det foreliggende projekt fra november-december 2011 udførligt regulerer et endeligt go/ no go for projektet efter en eller to af forventede 8 boringer, jf. citat i punkt Samtidig anføres det i høringssvarene, at Drejebog om Geotermi er misvisende dels ved at tale om en sondring mellem på den ene side efterforskningsboringer og på den anden produktions- og injektionsboringer, fordi efterforskningsboringerne også er de endelige boringer, dels ved at anføre, at risikoen i geotermiprojekter falder markant efter første boring, fordi der er risici ved alle boringer, og dels tale om faseinddeling af geotermiprojekter, som i praksis glider sammen. Desuden anføres det, at efterforskningsboringer og produktionsboringer udføres ens. 21. Til det anførte om, at drejebogen ikke var udgivet på tidspunktet for geotermiprojektet i Viborg kan anføres, at det relevante i forhold til af- Side 5 af 23

6 grænsningen af efterforskning som omkostningsart være må være, om der kan sondres mellem boringerne som anført, eventuelt i forbindelse med faseinddeling, ikke om bogen var udkommet. 22. Sekretariatet har ikke anvendt oplysningerne som anbefalinger eller krav, der bør efterleves og indgår direkte i fortolkningen af varmeforsyningsloven, men som udtryk for en nedfældning af, hvordan det er muligt at sondre mellem boringer, hvilket parterne har anført ikke er muligt som et argument mod sekretariatets fortolkning. 23. Sekretariatet har undersøgt, om der findes andre kilder, der støtter oplysningerne fra drejebogen. To 2 udenlandske rapporter virker relevante for emnerne, henholdsvis en Geotermal Exploration Best Practices Guide, udgivet marts 2013 efter review af 12 personer, og en Geothermal Risk Mitigation Strategies Report fra februar Begge rapporter indeholder en faseinddeling, som hver især adskiller sig fra Drejebog om Geotermi, men til forskel fra drejebogen decideret har efterforskningsboring og øvrige boringer i hver sin fase. 3 Begge rapporter sondrer mellem efterforskningsboringer og øvrige boringer det fremgår ikke, at de udføres forskelligt, men formålet, den beslutning de skal lede frem til, er forskelligt. 25. Rapporten fra 2013 gengiver på samme måde som drejebogen, at det mest markante fald i risiko i geotermiprojektet sker efter den første boring. 26. Ud fra disse oplysninger finder sekretariatet, at der er tilstrækkeligt grundlag for at sondre mellem efterforskningsboringer og produktions- /injektionsboringer ud fra deres formål. 27. Efter sekretariatets opfattelse har det i den forbindelse ingen betydning, om boringerne måtte blive udført ens. Det forhold, at en efterforskningsboring for at fastslå tilstedeværelsen af råstoffet senere måtte blive benyttet i produktionen ændrer ikke på, at den ved foretagelsen som er det afgørende havde et andet formål end den boring, der ligeledes skal indgå i produktionen, men er foretaget på et senere tidspunkt, hvor der er sikkerhed for råstoffets tilstedeværelse, så boringen foretages med det formål at indgå i et geotermisk anlæg eller for at fastlægge, hvilken kapacitet, anlægget vil kunne have. 2 Findes henholdsvis på practice_ guide.html og De mest relevante sider er henholdsvis side og i rapporten fra 2013, side i rapporten fra Henholdsvis fase 3 og 5 i rapporten fra 2013 og fase 3 og 4 i rapporten fra Side 6 af 23

7 28. Ved sondringen mellem efterforskningsboringer og andre boringer, er det afgørende ikke, om boringen er risikofri eller ej, men hvad dens formål er. At der er en risiko for, at boringen ikke giver et optimalt positivt resultat er ikke ensbetydende med, at den automatisk udgør efterforskning. Der er således også risici ved opførelsen af andre typer anlæg og ved pilotering af bygninger i al almindelighed, fordi undergrunden kan vise sig anderledes end ventet. At der findes en sådan risiko, gør ikke alle disse aktiviteter til efterforskning i varmeforsyningslovens forstand. 29. Videre bemærker sekretariatet, at det forhold, at der er forskel på boringers formål, ikke er ensbetydende med, at det nødvendigvis altid er det samme antal boringer i alle projekter, der er efterforskning. Afgørende er, hvornår formålet skifter karakter/ hvilket forhold, boringen skal belyse i det konkrete projekt. 30. Rapporten fra 2013 angiver 2-3 efterforskningsboringer som typisk, men også, at det både kan kræve flere boringer at retfærdiggøre et faseskift, og at det kan forekomme, om end sjældent, at en boring er tilstrækkelig Til det anførte om, at det vil medføre ekstra omkostninger, hvis man deler et geotermiprojekt op i faser og fx ikke foretager indkøb forud for faserne for at undgå forsinkelse eller samlede indkøb på tværs af faserne, risikerer at blive afvist som unødvendige, bemærker sekretariatet, at det kun gælder, hvis projektet gennemføres. Men netop geotermiprojekter indebærer en særlig stor risiko for at støde på problemer. 32. Det bemærkes, at geotermiprojektet i Kvols i starten var opdelt i et forprojekt og et endeligt projekt, jf. citatet fra samarbejdsaftalen i punkt 38, og at der var en planlægning, hvorefter visse opgaver skulle foretages efter en prøvepumpning, jf. citat fra den interne redegørelse 15. november 2011 i punkt 32. Oprindeligt har det altså en af tilfældigheder eller eksempelvis som følge af en overvejelse over det naturlige og praktisk i projektet, herunder risikohåndtering ikke været tanken, at disse opgaver skulle udføres før prøvepumpningen. Den oprindelige planlægning blev forladt, så vidt sekretariatet kan se i det samtidige sagsmateriale, fordi man ønskede projektet gennemført hurtigt, og ikke på grund af opgavernes indbyrdes sammenhæng. 33. Til bekymringen for, at eventuelle omkostninger ved fx at vente på udstyr, fordi indkøb er delt op, eller ekstra omkostninger ved købe ind i flere omgange, først efterhånden som det bliver besluttet at projektet skal fortsætte med nye opgaver og ikke standses, finder sekretariatet, at denne omstændighed vanskeligt kan være relevant i forhold til varmeforsyningsloven. 4 Bilagsside X. Side 7 af 23

8 34. Sekretariatet henviser til, at sådanne eventuelle senere meromkostninger kan sammenlignes med betalingen af en forsikringspolice. Relevante forsikringer for en geotermiefterforskning kan være nødvendige omkostninger for et geotermiprojekt. Også effekten er overordnet sammenlignelig. Hvis man går ud fra, at stort set alt forløber så godt som muligt, vil betalingen for forsikringspolicen kun være en omkostning, som ikke indebærer nogen fordel for projektet. Ser man derimod forsikringen som en beskyttelse, hvis de uheldigste situationer skulle indtræde, så er der tale om en gevinst. Således vil en relevant forsikring både pålægge omkostninger, og også nedbringe risikoen for, hvor galt det kan gå, hvis det går galt. 35. På samme måde forholder det sig med at vente med at foretage indkøb, indtil der er en vis sikkerhed for, det indkøbte skal bruges. Tabet ved at vente er, at der senere kan udmønte sig en meromkostning for projektet, men samtidig giver det en beskyttelse mod, hvor galt det kan gå, hvis det går galt særligt i form af at projektet må opgives. 36. Hvis der på tidspunktet for tiltaget (som altså kan være en undladelse) er en ikke ubetydelig sandsynlighed for, at risikoen materialiseres, giver det en potentiel værdi for projektet at reducere denne risiko, selvom man ikke ved, om den indtræder. Om en given risiko optimalt set skal reduceres og hvordan, er en afvejning af sandsynlighed, fordele og ulemper. 37. I forhold til afventen og nødvendige omkostninger, er det endvidere relevant, at nødvendighed vurderes på tidspunktet for beslutningen. Beslutningen om at afvente indebærer ingen udgift på tidspunktet, og uden en udgift, som forsøges indregnet i varmeprisen, er der ikke et grundlag for Energitilsynet til at gribe ind efter varmeforsyningslovens 21, stk. 4, jf Viser det sig, at projektet fortsætter, er det svært at argumentere imod nødvendighed for udgiften på et senere tidspunkt, hvor projektet ikke kan komme videre uden omkostninger til køb af udstyr, idet nødvendighedsbedømmelsen af udgiften til indkøbet skal ske på baggrund af forholdene på dette senere tidspunkt, hvor beslutningen om at afholde udgiften blev truffet. 39. Derfor ændrer høringssvarene ikke ved konklusion, men argumentationen er delvist udbygget med det heri anførte. 4. Hvilke omkostninger relateret til boring kan være efterforskning, herunder særligt antallet af boringer med efterforskningskarakter og betydningen af forvaltningsakterne fra Energistyrelsen om geotermiprojektet 40. Energi Viborg anfører, at hvis Kvols 2 og Kvols 3 var blevet gennemført med et positivt resultat, var det ikke givet, at der i sidste ende var blevet etableret et geotermisk indvindingsanlæg i den planlagte form dette ville Side 8 af 23

9 afhænge af resultaterne af boringerne og Kvols 4 til 9 og af den samlede økonomiske vurdering af efterforskningsresultaterne. 41. Energi Viborg anfører desuden, at udførelsen og udstyret var ens til boringerne. Der er således ikke tale om, at udstyret alene ville kunne anvendes, hvis der efter den samlede efterforskning af de 8 brønde var grundlag for at etablere et indvindingsanlæg. 42. Endeligt anfører Energi Viborg, at omkostningerne til lagerleje var en integreret del af efterforskningen og udgjorde en forudsætning for dens gennemførelse, hvorfor de ikke kan adskilles fra de øvrige efterforskningsomkostninger. 43. Viborg Fjernvarme anfører, at enhver boring er forbundet med risici og udgør efterforskning, fordi der ikke på forhånd er sikkerhed for, at reservoiret, der eventuelt er fundet ved den første boring er stort nok og har de rette egenskaber også ved boring nr Viborg Fjernvarme finder derfor, at angivelse i Drejebog om Geotermi af, at risikoen for et geotermiprojekt falder markant efter den første boring er unuanceret og ikke objektivt fremlægger, hvor store risici der egentlig er forbundet med et geotermiprojekt. 45. Videre anfører Viborg Fjernvarme, at hvis ikke alle boringer er efterforskning vil selv et etableret geotermianlæg slet ikke kunne indregne omkostningerne til en mislykket senere boring, hvilket ikke kan være meningen med lovens udformning. 46. Yderligere anfører Viborg Fjernvame, at foreningen ved et møde med Energistyrelsen 3. marts 2010 omtalte Kvols 4 som forundersøgelser i forhold til prøvepumpning, jf. præsentation fra mødet. 47. Endeligt anfører Viborg Fjernvarme, at når der ikke etableres et geotermianlæg, har omkostninger, som var nødvendige for et effektivt forløb, pr. definition været en del af efterforskningsprojektet. 48. Komiteen anfører, at Kvols 3 ikke kan betegnes som efterforskning., 49. Sekretariatet lægger vægt på, at det fremgår det af samarbejdsaftalen fra november-december 2011, at selvom udgangspunktet var at det endelige go/ no go for projektet skulle besluttes efter boringen og prøvepumpning af Kvols 2, kunne der som et mellemskridt af de eventuelt interesserede laves Kvols 3 som en evalueringsboring 3, hvis resultatet af Kvols 2 ikke var entydigt. 50. Ud fra disse oplysninger finder sekretariatet ikke grundlag for, at Kvols 3 skulle falde uden for omkostningsarten efterforskning. Side 9 af 23

10 51. Sekretariatet lægger vægt på, at de samme forhold ikke foreligger vedrørende Kvols 4 og 5. At Viborg Fjernvarme i en linje i en powerpoint præsentation på 32 sider til et møde med Energistyrelsen den 3. marts 2010 betegner Kvols 4 som pumpeforsøg i Gassum Formationen, er et meget svagere holdepunkt end en godkendelse til efterforskning og godkendelse af boreprogram. 52. Samlet finder sekretariatet, at boringerne efter Kvols 2 og 3 alene ville have til formål at dimensionere anlægget, jf. afsnit 4 i dette notat. 53. For så vidt angår eksisterende anlægs mulighed for indregne omkostninger ved senere mislykkede forsøg på at udvide anlægget, henviser sekretariatet til omtalen af afskrivninger i afsnit 5.3, herunder særligt retstilstanden før omkostningsarten efterforskning. Det er således sekretariatets opfattelse, at dette spørgsmål ikke vedrører fortolkning af omkostningsarten efterforskning, men driftsmæssige afskrivninger. 5. Hvilke omkostninger, som ikke er relateret til boring, kan være efterforskning, herunder særligt fremrykkede omkostninger og omkostninger relateret til eventuel opførelse af et geotermianlæg 54. Energi Viborg anfører, at omkostningerne til myndighedsbehandling m.v. (de fremrykkede omkostninger) var en integreret del af efterforskningen og udgjorde en forudsætning for dens gennemførelse, hvorfor de ikke kan adskilles fra de øvrige efterforskningsomkostninger. 55. Om opgørelsen af omkostningerne oplyser Energi Viborg i et bilag til høringssvaret med notat om de nærmere poster, at posten Varmeforsyningsprojekt, økonomiberegninger og tilslutningsanlæg på værkerne ikke kan opdeles yderligere, da det er indeholdt i Rambølls fakturaer under projekt myndighedsbehandling. Beregningerne er til brug for godkendelse af et varmeforsyningsprojekt. 56. Om posten Miljøvurderinger, VVM screeninger anføres i samme bilag, at den vedrører ledningstracé og overfladeanlæg. Rambøll har oplyst, det var svært at få et klart svar fra kommunen, men der er udarbejdet 3 VVM screeninger, heraf den ene til det permanente anlæg. Denne blev udarbejdet for ikke at forsinke det endelige anlæg, Rambøll vurderer, at den efterfølgende forsinkelse kunne være 6 12 måneder. 57. Videre i samme notat hedder det om ledningstracé og lodsejerforhandlinger, at i tillæg til oplysningerne i høringsnotatet var der i Viborg Fjernvarme en konto benævnt fremrykkede oplysninger på kr. til oversættelse, kvalitetstjek, elforsyning til borerigfortidsminder, landzonetilladelse, projekt for overfladeanlæg og for underboringer, transmissionsledning og 3 dispensationer. Efter overtagelsen af projektet har Energi Viborg be- Side 10 af 23

11 talt yderligere kr. til nogle af de omfattede formål. Energi Viborg oplyser i notatet at Ganske få af de nævnte omkostninger vedrører det permanente anlæg (projekt for overfladeanlæg), resten vedrører selve boringen (elforsyning til borerig m.v.) eller ledningstracé. 58. Til sidst i samme notat hedder det, om udbud for rørleverance, at Energi Viborg ved overtagelsen af projektet refunderede Viborg Fjernvarme ,55 kr. for udbud af rør- og smedeleverancer og i dette beløb er modregnet viderefaktureringer til øvrige deltagere i udbuddet 59. Viborg Fjernvarme finder det afgørende, at de fremrykkede omkostninger generelt udgør indregningsberettigede omkostninger, uanset om de har noget at gøre med efterforskning af geotermi, fordi varmeselskaber hele tiden skal optimere driften af deres forsyningsvirksomhed. Efter deres art må fremrykkede omkostninger kunne falde ind under andre driftsomkostninger. 60. Komiteen mener, at et betydeligt større beløb end millioner kr. er brugt til produktionsformål, også fordi en meget stor andel af udgifterne til konsulenter, rådgivning, administration m.m. må være gået til produktionsrelaterede aktiviteter. 61. Derudover nævner komiteen følgende som eksempler på udgifter til produktionsformål: Engagement af arkitekter til at tegne pumpehusene, detaljeret planlægning af traceplacering med landmåler og lodsejerforhandlinger, Rambølls undersøgelser af bl.a. underpresninger, udarbejdelse af EU licitationsmateriale for rådgiverdelen af Rambøll, EU licitation på præisolerede rør og på råjordsentreprisen. 62. Komiteen finder, at de fremrykkede omkostninger blev ekstra store, fordi syregruppen prioriterede opfyldelse af tidsplanen over alt andet og bemærker, at: Papirer viser, at Dansk Geotermi, Rambøll og Ross Engineering har været fortalere for den særdeles ambitiøse tidsplan, der forcerede omkostninger betydeligt, idet man bevidst sigtede mod en direkte produktionsrelateret undersøgelse. Det medførte betydelige omkostninger, som ikke vedrører efterforskning, men bruges for at opnå projektmålet om levering af varme ved årsskiftet 2012/13. Dette på trods af, at Det er normalt, at det tager 2-3 år fra konstateret varme til denne kan tages i anvendelse, iflg. Dansk Fjernvarmes Geotermi, (Styregruppemøde referat 15 og 16). 63. Sekretariatet finder ikke, at myndighedsbehandling af hverken overfladeanlæg, tilslutningsanlæg eller fremføringsanlæg/ ledningstracé kan siges Side 11 af 23

12 at være en forudsætning for efterforskningen af varmt vand i undergrunden. Det bemærkes, at ved udarbejdelsen af projektforslaget til geotermiprojektet, er der sket omfattende vurderinger af projektets samfundsøkonomiske virkningerne herunder miljøpåvirkninger. 64. Uanset at oplysningerne måtte være relevante for beslutningen om at etablere anlæg, og uanset at det kan give en hurtigere fremdrift i et projekt at forberede og afslutte myndighedsbehandling vedrørende opførelse af anlæg tidligt i forløbet og/ eller, at det kan blive billigere, hvis projektet gennemføres, gør det ikke opgaven til efterforskning efter den fortolkning af omkostningsarten, sekretariatet finder, må anvendes, jf. afsnit Omtalen i Drejebog om Geotermi kan have betydning for vurderingen af nødvendighed på linje med rådgiverudtalelser, men sekretariatet finder ikke, det kan påvirke forståelsen af omkostningsarten. 66. Omvendt kan sekretariatet tilslutte sig, at omkostningerne i dette punkt ikke er særlige for efterforskning af geotermi/ etablering af geotermianlæg, men generelle for ombygning/ udvidelse af varmeværker af enhver slags, og at behandlingen af omkostningerne mest relevant sker som driftsomkostninger, se nærmere afsnit 9 i dette notat. 67. Til spørgsmålet om, præcis hvilke beløb i et samlet geotermiprojekt, der ikke kan kategoriseres som efterforskning, illustrerer notatet fra Energi Viborg om posterne i geotermiprojektet, som omtalt i indledningen af dette afsnit, og som var vedlagt høringssvaret, at der er brug for yderligere sagsbehandling efter den principielle forståelse af de mulige omkostningsarter er fastlagt. 68. Skulle der blandt projektomkostningerne være eksempelvis arkitektudgifter til tegning af pumpehuse som nævnt, vil det følge af principperne i denne tilkendegivelse, at der ikke er tale om efterforskningsomkostninger. Opdages der i sagsbehandlingen andre udgifter, der ikke bidrager til efterforskningen af råstoffet geotermisk varme, men til anskaffelsen af anlæg, vil de også være omfattet af principperne. 69. Sekretariatet har ikke ændret i notatet som følge af dette punkt. 6. Mulighed for afskrivninger før et anlæg er sat i drift 70. Energi Viborg bestrider, at muligheden for at afskrive anlægssummen kun gælder idriftsatte anlæg. 71. Energi Viborg anfører som eksempel på sammenlignelige situationer, at det er sædvanligt, at varmeforsyningsanlæg har et lager af strategiske reservedele for at sikre forsyningssikkerheden. Disse afskrives over varmeprisen. Virkningen af sekretariatets indstilling i høringsudkastet vil være, at så- Side 12 af 23

13 danne omkostninger fremover ikke kan indregnes i varmeprisen, hvilket igen vil føre til, at der ikke kan etableres reservedelslagre. 72. Sekretariatet finder, at afskrivningsbekendtgørelsens 1 og 2 alene angiver en skelnen i tidspunktet for idriftsættelse af anlæg i forhold til afskrivningsbekendtgørelsens udstedelse, ikke at anlæg, som ikke er idriftsat, også kan foretage driftsmæssige afskrivninger. 73. Dvs. at begrebet idriftsatte anlæg i 1, der er en modsætning til nye anlæg i 2, skal forstås som anlæg idriftsat på tidspunktet for denne bekendtgørelse i modsætning til anlæg idriftsat senere, og ikke som en mulighed for, at nye anlæg også omfatter anlæg, der ikke er sat i drift, jf. både den udtrykkelige omtale heraf i litteraturen, jf. punkt 224, og den første understregede passage i gengivelse af vejledningen fra 1986 i punkt 222. Bekendtgørelsen vedrører derfor kun anlæg, der er under etablering, i form af henlæggelsesreglerne, ikke med reglerne om driftsmæssige afskrivninger. 7. Varmeforsyningsloven giver adgang til at indregne omkostninger af en hvilken som helst art i varmeprisen 74. Energi Viborg anfører, at varmeforsyningslovens systematik og energimyndighedernes praksis er, at omkostninger er enten driftsomkostninger eller anlægsomkostninger, og der findes således ikke en tredje omkostningskategori, der ikke er omfattet af varmeforsyningsloven, og som derfor ikke kan indregnes i varmeprisen. 75. Energi Viborg bemærker, at sondringen mellem driftsomkostninger og anlægsinvesteringer ikke er defineret i varmeforsyningsloven eller afskrivningsbekendtgørelsen, men finder af nedenstående citat fra Energitilsynets tilkendegivelse af 26. maj 2008 om straksafskrivning af IT-udstyr at kunne udlede, at afskrivningsbekendtgørelsen omfatter alle anlægsaktiver anskaffet med henblik på vedvarende brug, hvorimod driftsomkostninger er de omkostninger, som ikke er anlægsomkostninger: Begrebet anlæg i afskrivningsbekendtgørelsen må forstås som anlægsaktiver, såvel fysiske som ikke fysiske, anskaffet med henblik på vedvarende brug, herunder færdigudviklede IT systemer, bygninger, maskiner og IT udstyr m.v. 76. Videre henviser Energi Viborg også til, at dette også følger af Energitilsynets publikation Fjernvarmeprisen rigtig første gang, hvor det er anført, at omkostninger, der påvirker virksomhedens fremtidige indtægtsgrundlag, har karakter af anlægsomkostninger og ikke driftsomkostninger Endelig henviser Energi Viborg til Energitilsynets tilkendegivelse af 23. februar 2009 om, at KE Varme kan afskrive på rettigheden til at dispo- 5 Henvisning til side 42 f. i udgivelsen fra oktober Side 13 af 23

14 nere over kapaciteten på Amagerværket i 20 år, fordi købet svarede til, at KE Varme selv byggede, ejede og drev en tilsvarende varmeproduktionskapacitet. 78. Sekretariatet kan tilslutte sig henvisningerne til forståelsen af begrebet anlægsomkostninger, men ikke, at den forståelse samtidigt indebærer, at alle andre omkostninger end anlægsomkostninger er driftsomkostninger. At noget ikke er en anlægningsomkostning medfører ikke, at det så er driftsomkostning. 79. Dette følger allerede af, at varmeforsyningslovens 20, stk. 1 og 2, indeholder 10 omkostningsarter. At en omkostning ikke er omfattet af en artsbetegnelse medfører ikke, at den så er omfattet af en af de andre 9 arter. 80. Sekretariatet lægger desuden vægt på eksistensen af hjemmelsbestemmelsen i 20, stk. 2, 1. punktum, til at fastsætte, at andre omkostningsarter end de nævnte også er omfattet. Sekretariatet finder, at den eneste mulige forklaring på denne bestemmelse er, at opregningen ikke omfatter enhver omkostning. Heller ikke denne bestemmelse tager kommentaren stilling til. 81. Sekretariatet bemærker videre, at Energiklagenævnet har fundet prisbestemmelsen er udtømmende, jf. punkt 219 så taler imod det anførte i høringskommentaren. Efter sekretariatets kendskab til dansk ret og lovteknik vil det være usædvanligt at lave en udtømmende opregning, hvis hensigten er at omfatte enhver af den type, de opregnede punkter er en del af. Lovgiver kunne i stedet have skrevet enhver nødvendig udgift, herunder til, fordi eksempler i modsætning til udtømmende oplistninger ikke fungerer ekskluderende. 82. Høringskommentaren har derfor ikke ført ikke til ændring af notatet. 8. Muligheden af at kvalificere omkostninger som driftsomkostninger 83. Energi Viborg anfører, at varmeforsyningsloven sondrer mellem driftsomkostninger, som indregnes i varmeprisen i det år, de afholdes, og driftsmæssige afskrivninger, som vedrører anlægsomkostninger. 84. Hvis det viser sig, at aktiverne fx som følge af manglende idriftsættelse af et anlæg ikke kan anvendes i mere end ét regnskabsår., må klassificeringen af omkostningerne ændres fra anlægsomkostninger til driftsomkostninger. 85. Energi Viborg anfører, at det ikke for driftsomkostninger er et krav, at omkostningerne er relateret til et idriftsat anlæg. Hvis Kvols 4 og 5 ikke som principalt anført kan anses for efterforskningsomkostninger, er det driftsomkostninger. Side 14 af 23

15 86. Som eksempel på en sammenlignelig situation kan nævnes, at visse varmeforsyninger har omkostninger til analyser og forundersøgelser vedrørende nye produktionsformer, som ikke har ført til idriftsættelse af nye anlæg. Omkostningerne hertil indregnes som driftsomkostninger i varmeprisen. 87. Energi Viborg oplyser 6, at Energiklagenævnet i har tilsidesat 16 projektgodkendelser, herunder en række som følge af materielle forhold, som ikke kan repareres. Omkostningerne til disse projekter vil som følge af sekretariatets indstilling ikke kunne indregnes i de pågældende varmeforsyninger. 88. Viborg Fjernvarme anfører også, at de fremrykkede omkostninger generelt er indregningsberettigede som andre driftsomkostninger. Det skyldes, at varmeselskaber løbende må vurdere nye ledningstraceer, herunder VVM screeninger, miljøvurderinger, økonomiberegninger m.v. for at optimere driften og reducere ledningstabet. Dette kan også ske i samspil med andre forsyningsvirksomheder. Hvis disse omkostninger ikke ville kunne indregnes i varmeprisen, ville det ramme mange varmeforsyningsvirksomheder, der vurdere om optimering f.eks. i form af nye forbindelser er mulig. 89. Sekretariatet bemærker indledningsvis, at både driftsmæssige omkostninger og driftsmæssige hænger sammen med drift. Et projekt med henblik på, at et nyt selskab, som ikke er stiftet, og som skal drive et nyt geotermianlæg, som ikke er etableret, har efter sekretariatets opfattelse ikke en forbindelse med aktuel drift. Selvom det vil afhænge af en konkret bedømmelse i den enkelte sag, er der en anderledes nærmere tilknytning til drift, når et eksisterende varmeselskab vil optimere sin aktuelt eksisterende drift ved nye ledningstracéer. 90. Vedrørende henvisningen til sagerne om projektgodkendelser, finder sekretariatet, at behandlingen af disse sager ikke er relevant for denne sag, da projektforslag i henhold til Energistyrelsens projektbekendtgørelse bedømmes efter regler, der ikke indebærer en bedømmelse efter reglerne i varmeforsyningslovens kapitel 4.og dermed ikke kan betragtes som relevante fortolkningsbidrag Endeligt kan det oplyses, at andre driftsomkostninger heller ikke nævnt i en nyere behandling i litteraturen af muligheder for at indregne omkostninger til geotermiprojekter, jf. punkt Kommentaren er i en fodnote til et afsnit om nødvendigheden af de fremrykkede omkostninger, men sekretariatet vurdere, at argumentet i sig selv kan forstås som rettet mod fortolkningen af driftsomkostninger i forlængelse af punkt 86. Side 15 af 23

16 92. Sekretariatet finder derfor ikke, at høringssvarene giver anledning til at ændre konklusionen om afvisning af, at de fremrykkede omkostninger kan indregnes som driftsomkostninger i det enkelte varmeværk. 9. Muligheden af at kvalificere omkostninger som administrationsomkostninger 93. Energi Viborg anfører, at hvis de fremrykkede omkostninger, som er faktureret Viborg Fjernvarme af Rambøll, Viborg landinspektører og EMD international, som har udført arbejdet, ikke kan anses for enten efterforsknings-, anlægs-, eller driftsomkostninger, kan de indregnes som administrationsomkostninger, der udtrykkeligt er nævnt i 20, stk Energi Viborg oplyser, at omkostningerne ikke vedrører selve etableringen af tilslutningsanlæg og ledningstracé, men alene det forberedende arbejde, herunder myndighedsgodkendelserne vedrørende disse anlæg 95. Sekretariatet henviser til sin vurdering i afsnit 8 i dette notat, der gør sig tilsvarende gældende i for administrationsomkostninger. 10. Nødvendigheden af omkostninger relateret til boringen af Kvols 2 og Komiteen finder overordnet, at hvis de involverede parter og rådgivere på et givet tidspunkt rent fagligt burde have frarådet fortsættelse af geotermiprojektet, kan yderligere omkostninger efter dette tidspunkt dermed ikke have været nødvendige heller ikke i varmeforsyningslovens forstand. 97. Komiteen bemærker, at den ikke anfægter, at Kvols 2 var efterforskning, men mener den (og Kvols 3 for så vidt måtte findes at være efterforskning 7 ) burde have været gennemført som en lodret boring med færre og ikke så kraftige og derfor også billigere rør. 98. Komiteen anfører også, at ledelsen ikke havde tilladelse til produktion, hvorfor bl.a. de større og dyrere boringer i forundersøgelsesfasen, som ville gøre et eventuelt senere produktionsanlæg billigere, ikke kan accepteres. 99. Sekretariatet bemærker indledningsvis, at ved vurderingen af nødvendighed, er det centrale spørgsmål om ledelsen har trådt ud over de vide rammer for sit skøn i beslutningen for virksomheden Som tidligere nævnt forudsætter tilsynets hjemmel til afgørelser, at der gøres et indgreb, hvilken igen kræver et tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at noget ligger ud over det nødvendige i varmeforsyningslovens forstand. Varmevirksomheder skal derimod ikke søge om godkendelse af omkostninger hos Energitilsynet (bortset fra forrentning af indskudskapital). 7 Sekretariatets forståelse af det uddybende høringssvar. Side 16 af 23

17 101. Alene det forhold, at en ledelse afholder bestemte udgifter for samlet set at kunne spare penge, er ikke af en karakter, der kan begrunde, at omkostningen er unødvendig. Hvis der er sikkerhed for, at besparelsen realiseres, er det åbenlyst en god disposition Sekretariatet finder, at uanset at det oprindeligt først var meningen at bore Kvols 3 efter Kvols 2, uanset om fremrykningen primært skyldtes et ønske om at indhente det tabte på tidsplanen, og uanset hvordan godkendelsen fra Energistyrelsen 9. januar 2012 var formuleret, godkendte Energistyrelsen efterfølgende det konkrete boreprogram for Kvols 3 med henvisninger til efterforskning. Sekretariatet har ikke oplysninger om, at boringen skulle være gennemført på en måde, der var i strid med det godkendte boreprogram. Sekretariatet finder derfor ikke, det kan lægges til grund, at udførelsen overskred, hvad der var givet tilladelse til Uanset om valget af horisontale boringer måtte udspringe af et hensyn til, at boringerne senere kunne anvendes til et geotermianlæg, lægger sekretariatet vægt på, at hensynet at boringerne blev lavet i overensstemmelse med de godkendte boreprogrammer af 23. og 24. januar Samlet finder sekretariatet ikke, at prisvirkningen af valget på denne baggrund er tilstrækkeligt til at afvise udgifterne som unødvendige i varmeforsyningslovens forstand Således finder sekretariatet ikke grundlag for at anse Kvols 3 for at falde uden for omkostningsarten efterforskning, eller for at omkostningerne til Kvols 2 og 3 kan anses for unødvendige i varmeforsyningslovens forstand. 11. Nødvendigheden af omkostninger relateret til boringen af Kvols 4 og Energi Viborg anfører, at de afholdte omkostninger til køb af udstyr til Kvols 4 og 5 samt til oplagring 8 nødvendige og inden for det skøn, ledelsen har efter varmeforsyningsloven. Det understøttes af 3 argumenter: Formålet med at gennemføre projektet kontinuerligt var at spare omkostninger samlet set. Baggrunden er lang leveringstid på udstyret, og at det er meget omkostningstungt at have en borerig til at stå stille, mens leverancer af udstyr afventes. Det kunne ikke tilrettelægges alene at leje boreriggen i boreperioder og ikke betale i stilstandsperioder. Riggen kunne alene opsiges, og dermed nedtages og sendes væk, og efterfølgende opsættes igen. Dette ville imidlertid være endnu dyrere. 8 Høringssvaret nævner finansieringsomkostninger samtidig, men sekretariatet behandler det punkt i afsnittet ovenfor. Side 17 af 23

18 Desuden kunne indkøbene optimeres prismæssigt og administrativt ved at foretage et samlet indkøb. Det er helt sædvanligt, at der i geotermiprojekter løbende indkøbes udstyr og materialer til efterfølgende projektfaser. Der henvises til Drejebog om Geotermi: Under alle omstændigheder bør et godkendt projektforslag foreligge, inden de geotermiske boringer påbegyndes. Mens de seismiske forundersøgelser finder sted, påbegyndes myndighedsbehandlingen i forhold til projektforslag efter Varmeforsyningsloven såvel som VVM-screening og evt. kommune- og lokalplan. Dette skal sikre, at de vigtigste godkendelser er på plads eller i hvert fald er inden for rækkevidde, inden den afgørende beslutning om at påbegynde planlægningen af borearbejderne træffes, eller i hvert fald inden de største og vigtigste kontrakter i forbindelse med borearbejderne indgås. Der er tale om begrænsede omkostninger både i forhold til de samlede projektomkostninger og i forhold til den fordyrelse af projektet, en ikke-kontinuerlig gennemførelse ville medføre Viborg Fjernvarme anfører, at indkøbene af ekstra rør mv. har været nødvendige for, at boreriggen ikke skulle stå stille mellem boringerne Sekretariatet bemærker indledningsvis, at ingen af høringssvarene har kommenteret på udlægningen af reglerne i 20, hvorefter der er 2 betingelser for indregningsadgang, som begge skal opfyldes, nemlig udgiftens art og nødvendighed. Det følger deraf, at nødvendighed kun er relevant at vurdere, hvis betingelsen om omkostningsart er opfyldt. Selv hvis der isoleret måtte foreligge nødvendighed i varmeforsyningslovens forstand, kan dette ikke påvirke det selvstændige krav til omkostningsart Af hensyn til muligheden for en hurtig afgørelse finder sekretariatet det ikke hensigtsmæssigt at udsætte behandlingen for at kunne kommentere dette punkt yderligere. 12. Nødvendigheden af de fremrykkede omkostninger 109. Energi Viborg anfører, at de fremrykkede omkostninger er nødvendige og inden for det skøn, ledelsen har efter varmeforsyningsloven, fordi beslutningen er truffet i projektets interesse og ville have haft væsentlig positiv betydning, hvis projektet blev gennemført, og da omkostningerne blev afholdt vidste projektdeltagerne ikke, at projektet ikke kunne gennemføres. Side 18 af 23

19 110. Energi Viborg betegner de fremrykkede omkostninger som en beslutning om at indhente de nødvendige myndighedsgodkendelser og henviser til, at det følger af projektbekendtgørelsens 3, stk. 2, at retlige og faktiske dispositioner til gennemførelse af et varmeforsyningsprojekt først må foretages, efter at projektet er godkendt. Gennemførelsen af et varmeforsyningsprojekt tager ca. 1 år, og gennemførelsen af en VVM og planproces kan endvidere tage op til 1 år. Det er på den baggrund helt sædvanligt, at de nødvendige myndighedsgodkendelser indhentes sideløbende Energi Viborg henviser til, at der er tale om en minimering af myndighedsrisikoen af hensyn til projektøkonomien og anfører, at det ville kunne kritiseres kraftigt, hvis myndighedsrisikoen ikke blev afdækket tidligt i forløbet eller hvis myndighedsbehandlingen blev udskudt og forsinkede projektet. Energi Viborg anfører også følgende citater fra Drejebog om Geotermi: Under alle omstændigheder bør et godkendt projektforslag foreligge, inden de geotermiske boringer påbegyndes. Mens de seismiske forundersøgelser finder sted, påbegyndes myndighedsbehandlingen i forhold til projektforslag efter Varmeforsyningsloven såvel som VVM-screening og evt. kommune- og lokalplan. Dette skal sikre, at de vigtigste godkendelser er på plads eller i hvert fald er inden for rækkevidde, inden den afgørende beslutning om at påbegynde planlægningen af borearbejderne træffes, eller i hvert fald inden de største og vigtigste kontrakter i forbindelse med borearbejderne indgås Endelig anfører Energi Viborg, at sekretariatets indstilling medfører, at skønnet omkring et projekts tilrettelæggelse fratages projektledelsen, og at myndighedsbehandlingen for geotermiprojekter ikke kan igangsættes, før efterforskningen er tilendebragt. Indstillingen fører dermed til en væsentlig fordyrelse og forsinkelse af geotermiprojekter Sekretariatet bemærker indledningsvis, at ingen af høringssvarene har kommenteret på udlægningen af reglerne i 20, hvorefter der er 2 betingelser for indregningsadgang, som begge skal opfyldes, nemlig udgiftens art og nødvendighed. Det følger deraf, at nødvendighed kun er relevant at vurdere, hvis betingelsen om omkostningsart er opfyldt. Som gennemgået tidligere, finder sekretariatet ikke, at der er tilfældet for disse omkostninger. Selv hvis der isoleret måtte foreligge nødvendighed i varmeforsyningslovens forstand, kan dette ikke påvirke det selvstændige krav til omkostningsart. 13. Nødvendigheden af finansieringsomkostningerne 114. Energi Viborg anfører, at de afholdte omkostninger til finansiering var nødvendige, selvom indkøbene blev foretaget inden boringerne af Kvols 2 Side 19 af 23

20 og 3 var afsluttet. For at undgå unødige og høje venteomkostninger blev geotermiprojektet tilrettelagt således, at projektet kunne gennemføres kontinuerligt Som anført finder sekretariatet, at finansieringsomkostninger er knyttet op til den omkostninger der finansieres. Såfremt den finansierede omkostning ikke opfylder kravet i vfl. 20, stk. 1, opfylder den medfølgende finansieringsomkostning heller ikke dette krav Øvrige kommentarer m.v Energi Viborg anfører, at: 1) Viborg Fjernvarme er usikker på, i hvor høj grad sekretariatet har taget materiale fra brev af 29. august 2013 i betragtning ved vurderingen af, om Kvols 4 og 5 kan betegnes som efterforskning, fordi der ikke er henvist til brevet i sagsfremstillingen. 2) Energistyrelsens sekretariat opfordres til at indhente en udtalelse fra Energistyrelse, om det er sædvanligt at tilrettelægge geotermiprojekter med henblik på en kontinuerlig gennemførelse. 3) Det kan lægges til grund, at de omkostninger, sekretariatet ikke finder indregningsberettigede maksimalt udgør: Omkostninger til køb af udstyr til Kvols 4 og 5: kr. Salg af udstyr vedr. Kvols 4 og 5: kr. Oplagring af udstyr vedr. Kvols 4 og 5, anslået: Forholdsmæssig andel af finansieringsomkostninger., anslået: Fremrykkede omkostninger: I alt kr kr kr kr. Det præciseres, at der alene er tale om en foreløbig og skønsmæssig opgørelse, som i forlængelse af Energitilsynets stillingtagen skal verificeres. Side 20 af 23

21 117. Udover det allerede nævnte har Energi Viborg desuden sendt opdatering af regnskabsoplysningerne i punkt og en opgørelse af, at 15 dages stilstandsomkostninger til borerig, mandskab m.v. vil være 3,8 mio. kr Viborg Fjernvarme anfører, at: 4) Foreningen ønsker at blive inddraget i de efterfølgende forhandlinger mellem sekretariatet og Energi Viborg om den endelige størrelse af indregningen/ de ikke-indregningsberettigede omkostninger. Anmodningen bygger på, at dette kan have stor betydning for Viborg Fjernvarme. Foreningen giver samtidig udtryk for, at forhandlinger om størrelsen ikke vil skulle foretages, hvis Energitilsynet i stedet for en tilkendegivelse, træffer afgørelse. (part, separat afgørelse, når sagen behandles efter denne) 119. Desuden har Viborg Fjernvarme sendt yderligere bemærkninger med rettelsesmarkering i en word-version af høringsudkast Viborg Fjernvarme har endvidere svaret følgende på sekretariatets spørgsmål om, begrundelsen for at Viborg Fjernvarme lagde ud for omkostningerne og ikke krævede sine udlæg refunderet af de øvrige deltagere, hverken løbende, eller da der i foråret 2012 var problemer med finansieringen: 5) Med henvisning til samarbejdsaftalen bekræfter Viborg Fjernvarme, at man forventede at få udlæggene refunderet af det særskilte selskab, der skulle dannes, og derfor ikke løbende krævede sine udlæg refunderet. Det var også i henhold til aftalen at man lagde ud og forventede, at et selskab skulle dannes. 6) Årsagen i foråret 2012 var den samme, man havde stadig forpligtelsen til at afholde udgifter og havde den forventning, at projektet ville blive gennemført, hvorefter det nye andelsselskab ville refundere Viborg Fjernvarmes udlæg i forprojektet Komiteen anfører, at: 7) Komiteen ikke har haft lejlighed til at se de oplagrede rør og konstatere, hvilken type, det drejer sig om, hvorfor Komiteen opfordrer til, at de oplagrede rør besigtiges af en uvildig tekniker for at fastslå typen, både for at fastslå om de er rettet mod produktion og pga. de høje oplagringsomkostninger. 8) Hvis nogle involverede parter eller rådgivere har frarådet yderligere boring, vil det fremgå af byggemødereferater og den direkte korrespondance. Ingen af delene har Komiteen adgang til. Side 21 af 23

22 122. Ross Engineering anfører, at: 9) Ordet projektdeltager er upræcist og giver indtryk af, der er tale om almindelige kontrahenter. Det, parterne er, efter tilladelsen af 26. januar 2012, er rettighedshavere. Dette bedes rettet i den indledende præsentation af parterne og de involverede i kapitel 3, sagsfremstilling. 10) Energi Viborg blev med Energistyrelsens godkendelse med tilbagevirkende kraft enerettighedshaver pr. 28. marts 2012 og overtog også operatørskabet fremadrettet med Energistyrelsens godkendelse af 22. juni ) Omtale af Ross Enginering som den, der ledede geotermiefterforskningen og den, der forestod efterforskningsarbejdet i Kvols ikke er korrekt. Ross Engineering var hverken rettighedshaver eller operatør, men forestod boreledelsen i Kvols. 12) I referatet af artiklen fra Ingeniøren er Lars Andersen citeret korrekt, men der bør medtages mere tekst fra citater og artikel og en enkelt citatdel bør udgå for at gengive pointen med udtalelserne på en fyldestgørende måde. 13) Efter Ross Engineering oplysninger er det korrekt tal for stilstandsomkostninger snarere ca kr. pr. dag inkl. Alle services end det anførte ca. 1 mio. kr. i afsnit Ross Engineering henstiller, at tilsynet verificerer tallet med Energi Viborg, der har betalt for stilstandsomkostninger om må kende det præcise beløb Sekretariatet bemærker følgende: Ad 1) Sekretariatet har i sagsbehandlingen taget stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Kvols 3 og 4 kan betegnes som efterforskning. Jf. pkt Ad 2) Sekretariatet har ikke fundet, at indhentning af en sådan udtalelse er relevant for sagen. Henlæggelser ville først have haft betydning for prisdannelsen, hvis anlægget blev idriftsat, hvilket ikke skete. Ad 3) Størrelsen af det ikke indregningsberettigede beløb vil blive fastlagt efter sagens forelæggelse for Energitilsynet. Ad 4) Sekretariatet vil efter forelæggelsen for tilsynet træffe beslutning om, hvorvidt Komiteen for kritiske Fjernvarmeforbrugere vil kunne bedrage med relevante oplysninger til brug for fastsættelsen af det ikkeindregningsberettigede beløb. Side 22 af 23

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv).

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv). PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 HØRINGSSVAR BILAG 1 10. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 5. HØRINGSSVAR 1. Udkast til afgørelse blev sendt i høring den 20. februar 2015 med frist den 6. marts

Læs mere

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen 30. juni 2011 Sag 4/0920-8901-0690 /SB Deres ref. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Helsingør Kraftvarmeværk

Læs mere

Energiklagenævnet ophæver og hjemviser Energitilsynets afgørelse af 9. oktober 2015.

Energiklagenævnet ophæver og hjemviser Energitilsynets afgørelse af 9. oktober 2015. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Energi Viborg Kraftvarme A/S OVER

Læs mere

Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af. over-/underdækning

Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af. over-/underdækning Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af over-/underdækning JUNI 2009 Energitilsynets sekretariat modtager løbende henvendelser om, hvordan en varmeforsyning

Læs mere

Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 3. september 2013. Dagsorden pkt. 5. Fremlæggelse af geotermiprojektet

Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 3. september 2013. Dagsorden pkt. 5. Fremlæggelse af geotermiprojektet Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 3. september 2013 Dagsorden pkt. 5 Fremlæggelse af geotermiprojektet v/ Viktor Jensen, DFP Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 Fax

Læs mere

Vejledning til imødegåelse af fejl og mangler identificeret i forbindelse med selvevalueringen

Vejledning til imødegåelse af fejl og mangler identificeret i forbindelse med selvevalueringen 1. april 2014 Vejledning til imødegåelse af fejl og mangler identificeret i forbindelse med selvevalueringen Sekretariatet har i 2013 gennemgået virksomhedernes selvevalueringer. Gennemgangen har omfattet

Læs mere

UDKAST 29112011. Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning

UDKAST 29112011. Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 99 Offentligt UDKAST 29112011 Bilag 1 Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4

Læs mere

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 27. februar 2015 Indhold Kapitel 1 Introduktion... 3 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Prisloftbekendtgørelsens krav til investeringsregnskabet

Læs mere

Skal vi satse på geotermisk varme? Med udsigt til at skaffe varme til den halve pris og en mere bæredygtig varmeproduktion

Skal vi satse på geotermisk varme? Med udsigt til at skaffe varme til den halve pris og en mere bæredygtig varmeproduktion Skal vi satse på geotermisk varme? Med udsigt til at skaffe varme til den halve pris og en mere bæredygtig varmeproduktion Giv din mening til kende på Tønder Fjernvarmes generalforsamling den 7. september

Læs mere

Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren

Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren Punkt 3 21. juni 2013 /MEMU Energitilsynets møde den 25. juni 2013 Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren 1. Nye klagesager for Energiklagenævnet Der er ingen nye klagesager.

Læs mere

Næstved Varmeværk a.m.b.a. har anmodet Energitilsynet om at træffe afgørelse om følgende:

Næstved Varmeværk a.m.b.a. har anmodet Energitilsynet om at træffe afgørelse om følgende: Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby UDKAST Agnete Nordentoft Specialistadvokat T +45 72 27 35 10 ano@bechbruun.com J.nr. 011286-0012 ano/jhp Sekretær Jette Rohde Pedersen

Læs mere

Dansk Fjernvarme Prissætning, prisdifferentiering, tariffer m.v.

Dansk Fjernvarme Prissætning, prisdifferentiering, tariffer m.v. Dansk Fjernvarme Prissætning, prisdifferentiering, tariffer m.v. 1 Det vil jeg tale om Prissætning Prisdifferentiering Tariffer 2 1 Prissætning Varmeforsyningslovens kapitel 4 Varmeforsyningslovens kapitel

Læs mere

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8,

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8, LOVGRUNDLAG 1. I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for de betragtninger og vurderinger, der fremgår i det efterfølgende kapitel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

Energitilsynets afgørelse stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse stadfæstes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] af 26. april 2005 over Energitilsynet af 14. april 2005 Opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse i forbindelse med udtræden af Hirtshals

Læs mere

GOD PRAKSIS I GEOTERMIPROJEKTER STRATEGISK TILGANG

GOD PRAKSIS I GEOTERMIPROJEKTER STRATEGISK TILGANG GOD PRAKSIS I GEOTERMIPROJEKTER STRATEGISK TILGANG SEPTEMBER 2015 Vejledning om strategisk tilgang til geotermiprojekter Denne vejledning omhandler de strategiske overvejelser, som enhver, der ønsker at

Læs mere

NOTAT MARIAGER FJORD KOMMUNE

NOTAT MARIAGER FJORD KOMMUNE Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156681 NOTAT MARIAGER FJORD KOMMUNE PROJEKTFORSLAG FOR VARMEFORSYNINGSANLÆG NÆRMERE BEGRUNDELSE

Læs mere

Energi Viborg Kraftvarme A/S indregning af udgifter til geotermiprojekt i varmepriserne

Energi Viborg Kraftvarme A/S indregning af udgifter til geotermiprojekt i varmepriserne 24. juni 2014 VARME 12/14226 LIP/MEL Energi Viborg Kraftvarme A/S indregning af udgifter til geotermiprojekt i varmepriserne Sekretariatet for Energitilsynet Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Tilkendegivelse...

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger om tilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi med henblik på fjernvarmeforsyning

Indkaldelse af ansøgninger om tilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi med henblik på fjernvarmeforsyning GEOTERMI SK ENE RG I T IL F JERNVARME FORSYNI NG Oktober 2010 Rev. februar 2013 Indkaldelse af ansøgninger om tilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi med henblik på fjernvarmeforsyning

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere

Nævnenes Hus Toldboden Viborg. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet.

Nævnenes Hus Toldboden Viborg. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage på grund af manglende

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod K E N D E L S E Om opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/7 2013 i sag nr. VFL-3-2013 Kværndrup Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

VARMEFORSYNINGSLOVENS PRISBESTEMMELSER. Søren P. Nielsen

VARMEFORSYNINGSLOVENS PRISBESTEMMELSER. Søren P. Nielsen VARMEFORSYNINGSLOVENS PRISBESTEMMELSER Søren P. Nielsen VARMEFORSYNINGSLOVENS PRISBESTEMMELSER Formål: Forbrugerbeskyttelse Prisbestemmelserne skal hindre at en monopolsituation ikke udnyttes Prisfastsættelse

Læs mere

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber (Varmeforsyning) Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv.

Læs mere

Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk

Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Vi har haft et varmesalg på i alt 11.843 MW mod 10.470 MW i det foregående år. Altså har varmesalget været noget større. Året har også haft

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

grænser for, hvilken kapital ejerne kunne trække ud af virksomhederne.

grænser for, hvilken kapital ejerne kunne trække ud af virksomhederne. ENERGITILSYNET Administrationsgrundlag for opgørelse af fjernvarmeaktiver pr. 1. marts 1981 29-04-2008 VARME 4/0920-0200-0064 /SH/SP Indledning 1. Den 1. marts 1981 trådte den første varmeforsyningslov

Læs mere

Svar på spørgsmål i notatet "Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015"

Svar på spørgsmål i notatet Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015 31. august 2015 Svar på spørgsmål i notatet "Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015" Nr. SPØRGSMÅL SVAR SPØRGSMÅL TIL BORGMESTER STEEN VINDUM 1. Det fremgår af citatet af borgmesterens udtalelse på

Læs mere

Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen

Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 22. oktober 2002 klaget til Energiklagenævnet over Sakskøbing

Læs mere

PRISLOFT EKSKL. AFGIFTSÆNDRINGER På baggrund af de indkomne anmeldelser er prisloftet ekskl. afgiftsændringer beregnet til 89,3 kr./gj.

PRISLOFT EKSKL. AFGIFTSÆNDRINGER På baggrund af de indkomne anmeldelser er prisloftet ekskl. afgiftsændringer beregnet til 89,3 kr./gj. UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT FOR AFFALDSFOR- BRÆNDINGSANLÆG 15. oktober 2015 Varme 15/08156 TBHO I medfør af 5, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1213 af 17. december 2012 om fastsættelse af prislofter og

Læs mere

Punkt 3. Energitilsynets møde den 28. oktober Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren

Punkt 3. Energitilsynets møde den 28. oktober Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren Punkt 3 Energitilsynets møde den 28. oktober 2014 23. oktober 2014 /MEMU Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral Skanderborg-Hørning Fjernvarme Danmarksvej 15 8660 Skanderborg Sagsansvarlig Advokat, ph.d. Sagsbehandler Advokat, ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013 Tillæg for gennemførte investeringer i 2010 og 2011 Tillæg for historiske investeringer

Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013 Tillæg for gennemførte investeringer i 2010 og 2011 Tillæg for historiske investeringer Bilag E I Vejledning Prisloft 2013 er de overordnede principper for de tre tillæg for investeringer under prisloftet blevet gennemgået. De tre tillæg for investeringer under prisloftet er: Tillæg for planlagte

Læs mere

Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven. Renée van Naerssen

Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven. Renée van Naerssen Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven Renée van Naerssen Indhold 1. Varmeforsyningslovens formål 2. Anvendelsesområde 3. Godkendelse af projekter 4. Prisregulering 1. Varmeforsyningslovens

Læs mere

I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors

I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors Næstved Varmeværk Åderupvej 22-24 4700 Næstved Att: Jens Andersen 7. februar 2014 RJE Deres ref. Kære Jens Andersen Du har ved brev af 17. januar 2014 kontaktet sekretariatets direktør Finn Dehlbæk vedrørende

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen

Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen ENERGITILSYNET 31-10-2006 ENR 4/0904-0300-0004 /Ca Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen Nedenfor findes en gennemgang af hovedreglerne i forbindelse med brug af reglerne i afskrivningsbekendtgørelsen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Bent Dyrby v/ advokat Jens Peder Mathiasen Skanderborgvej 33 8680 Ry Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

Geotermitilladelser anbefalinger til planlæggerne 6. februar 2013

Geotermitilladelser anbefalinger til planlæggerne 6. februar 2013 Geotermitilladelser anbefalinger til planlæggerne 6. februar 2013 Jens Skov-Spilling, Energistyrelsen Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Organisation Tilladelser anno 2012 Hjørring Thisted Skive Aars

Læs mere

Projektgodkendelse af Solvarmeanlæg til Holbæk Forsyning A/S

Projektgodkendelse af Solvarmeanlæg til Holbæk Forsyning A/S Projektgodkendelse af Solvarmeanlæg til Holbæk Forsyning A/S VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Indholdsfortegnelse Stamoplysninger Læsevejledning Sagsfremstilling Retsgrundlag Gennemgang og vurdering af projektet

Læs mere

Fælles høringssvar til udkast til forslag til Lov om ordning for økonomisk risikoafdækning af geotermiboringer (ordning for geotermi)

Fælles høringssvar til udkast til forslag til Lov om ordning for økonomisk risikoafdækning af geotermiboringer (ordning for geotermi) Til Energistyrelsen Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab A.M.B.A. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Tlf +45 7630 8000 (sendt pr. e-mail til ens@ens.dk, cc: ld@ens.dk) www.geotermi.dk Cvr-nr. 32 33 03 71 Fælles

Læs mere

Til Fåborg Kommune. Teknik og Miljø - Plankontoret.

Til Fåborg Kommune. Teknik og Miljø - Plankontoret. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Faaborg Kommunes afgørelse af 29. november 2006 om afslag på projektforslag for halmvarme i Horne Energiklagenævnet modtog den 15. januar 2007 fra

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

Selskabsgørelse af kommunale fjernvarmeafdelinger Artikel til Fjernvarmen 2012

Selskabsgørelse af kommunale fjernvarmeafdelinger Artikel til Fjernvarmen 2012 Kommunal omdannelse af fjernvarme-afdelinger til selvstændige selskaber Jess Møller Carlsen, Sekretariatet for Energitilsynet Indledning (beskrivelse af problemstillingen) Kommunale fjernvarmeforsyninger

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Notat. Vedr. Nedlæggelse af Ørslev-Terslev Kraftvarmeværk. 1. Baggrund

Notat. Vedr. Nedlæggelse af Ørslev-Terslev Kraftvarmeværk. 1. Baggrund Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 08-11007 - 01 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

PRISBESTEMMELSERNES ANVENDELSE PÅ PROCESVARMELEVERANCEN MELLEM GARTNERNES VARMEFORSYNING OG GARTNERIERNE I ÅRHUS

PRISBESTEMMELSERNES ANVENDELSE PÅ PROCESVARMELEVERANCEN MELLEM GARTNERNES VARMEFORSYNING OG GARTNERIERNE I ÅRHUS PUNKT 4 TILSYNSMØDE DEN 27. SEPTEMBER 2016 PRISBESTEMMELSERNES ANVENDELSE PÅ PROCESVARMELEVERANCEN MELLEM GARTNERNES VARMEFORSYNING OG GARTNERIERNE I ÅRHUS 29. september 2016 Varme 13/03846 bgor/rvn 1.

Læs mere

Tønder Fjernvarmeselskab. årsberetning 2012/13

Tønder Fjernvarmeselskab. årsberetning 2012/13 Tønder Fjernvarmeselskab årsberetning 2012/13 Det afsluttede regnskabsår fra 1. juni 2012 til 31. maj 2013 viser nu en stilstand i vækst af antal forbrugere og vi har nu afsluttet det 50. regnskabsår,

Læs mere

NOTAT 28. februar 2013

NOTAT 28. februar 2013 Kristian Raun Larsen Advokat Sagsnr. 043551-0006 djur/gsc T +45 72 27 33 27 krl@bechbruun.com NOTAT 28. februar 2013 Ophævelse af tilslutningspligt efter planloven 1. Indledning Formålet med dette notat

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Efter klagenævnets opfattelse er det nu fremsatte lovforslag (L 204 af 29. april 2011) imidlertid ikke egnet til at sikre formålet.

Efter klagenævnets opfattelse er det nu fremsatte lovforslag (L 204 af 29. april 2011) imidlertid ikke egnet til at sikre formålet. Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1780 København V. Telefon: 33 30 77 00 - Telefax: 33 30 76 00 - mail: klfu@eogs.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk moc@kfst.dk

Læs mere

KENDELSE. mod. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Forsyningssekretariatets afgørelse af 27. oktober 2010 af de af sekretariatet nævnte grunde.

KENDELSE. mod. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Forsyningssekretariatets afgørelse af 27. oktober 2010 af de af sekretariatet nævnte grunde. KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27/6 2013 i sag nr. 2010-0023426 Ringkøbing-Skjern Vand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Ringkøbing-Skjern Vand A/S har ved brev af 26.

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 3. maj 2001. 00-189.505. Klagerens virksomhed var omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Projektgodkendelse til Mørkøv Varmeværk Amba

Projektgodkendelse til Mørkøv Varmeværk Amba Projektgodkendelse til Mørkøv Varmeværk Amba VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Indholdsfortegnelse Stamoplysninger Læsevejledning Sagsfremstilling Retsgrundlag Gennemgang og vurdering af projektet Afgørelsen og tilladelsens

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren

Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren Punkt 3 28. februar 2013 /MEMU Energitilsynets møde den 5. marts 2013 Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren 1. Nye klagesager for Energiklagenævnet 1.1. Brørup Fjernvarme

Læs mere

Referat Energitilsynsmøde den 26. juni 2012

Referat Energitilsynsmøde den 26. juni 2012 Referat Energitilsynsmøde den 26. juni 2012 02-08-2012 Dagsorden: 1. Inhabilitet på møde nr. 134 2. Meddelelser fra formanden 3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren

Læs mere

Energistyrelsen udtaler sig ikke om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål.

Energistyrelsen udtaler sig ikke om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål. Vejledende udtalelse Kontor/afdeling Center for Forsyning/Vand Dato 15. december 2016 J nr. 2016-10286 /TJA/MLS/CVMA Vejledende udtalelse vedrørende reglerne for medfinansieringsprojekter Forsyningssekretariatet

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark

Læs mere

1. Indledning. 1.1 Baggrund

1. Indledning. 1.1 Baggrund Advokatpartnerselskab Finn Overgaard ESC 2014 LETT S BEMÆRKNINGER TIL ERHVERVSSTYRELSENS A GTERSKRIVELSE II Advokat Anne Wissing Advokat 1. Indledning J.nr. 296483-7-ALK 1.1 Baggrund 26. august 2016 1.1.1

Læs mere

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt.

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt. [XXX] Fremsendes pr. alm. post og pr. e-mail til [XXX] samt [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren

3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren Referat Energitilsynsmøde den 24. februar 2015 Dagsorden: 1. Inhabilitet på møde 160 2. Meddelelser fra formanden 3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren Sager til

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Høje-Taastrup

Læs mere

NIS Varmeplanhåndbog Et digitalt opslagsværk. Februar 2011. OIB Borger

NIS Varmeplanhåndbog Et digitalt opslagsværk. Februar 2011. OIB Borger OIB Borger Februar 2011 NIS Varmeplanhåndbog Et digitalt opslagsværk Den digitale Varmeplanhåndbog giver hurtig og præcis vejledning til alle, der arbejder med varmesagsbehandling og -planlægning. Daglig

Læs mere

R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR. fra Retspolitisk Forening. (Ændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen)

R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR. fra Retspolitisk Forening. (Ændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen) 1 R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR fra Retspolitisk Forening vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

analyse: Overdækninger

analyse: Overdækninger 58 ENERGITILSYNET analyse: Overdækninger i fjernvarmesektoren 133 varmevirksomheder har de seneste to år i træk haft en overdækning samtidig med, at overdækningen i det seneste år har oversteget 10 procent

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af den 28. februar 2006 hjemvises til behandling ved Energitilsynet.

Energitilsynets afgørelse af den 28. februar 2006 hjemvises til behandling ved Energitilsynet. (Varmeforsyning) Måbjergværket A/S og Elsam Kraft A/S (nu DONG Energy A/S) over Energitilsynet af den 28. februar og 25. april 2006 Afslag på indregning i priserne af udgifter til fremtidig skrotning af

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 23. august 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 23. august 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005462 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 23. august 2006 K E N D E L S E Hedeselskabet Miljø og Energi A/S (advokat Lone Møller, Århus mod Sønderjyllands

Læs mere

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne Kendelse af 20. august 1999. 99-51.390. Nærmere bestemt virksomhed ikke omfattet af lov om hjemmeservice. Ikke tilbagebetaling af modtagne tilskud. Spørgsmålet om fortsat registrering hjemvist. Lov om

Læs mere

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen 24. september 2013 Sag 12/05619 / CF E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører

Læs mere

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg. Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen 24. september 2013 Sag 12/05634 / CF E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten. Til: XXX Tønder Kommune Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afvisning af klage over tinglysning af forblivelsespligt

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx B-xxxxx Ankesag xxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxxx x. maj 2013 Rets- og Responsumudvalget Sag

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 17. januar 2002 administrationsomkostninger i Sorø Fjernvarme

[...] over Energitilsynet af 17. januar 2002 administrationsomkostninger i Sorø Fjernvarme (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 17. januar 2002 administrationsomkostninger i Sorø Fjernvarme Nævnsformand cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstfmd.,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

[...] over Energitilsynet tariferingen af Billund Lufthavn i forbindelse med fjernvarmetilslutning

[...] over Energitilsynet tariferingen af Billund Lufthavn i forbindelse med fjernvarmetilslutning (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet tariferingen af Billund Lufthavn i forbindelse med fjernvarmetilslutning til Billund Varmeværk. Nævnsformand, cand.

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr.: 12/05206 Sagsbehandler: /SUSJ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr.: 12/05206 Sagsbehandler: /SUSJ ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr.: Sagsbehandler: /SUSJ Klager: PBA 6880 Tarm Indklaget energiselskab: Klageemne: Ankenævnets sammensætning: Ådum Kraftvarmeværk A.M.B.A. CVR 1851 5830 Skodsbølvej 6, Ådum 6880

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0208 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: JSP 3600 Frederikssund E.ON Varme Danmark ApS CVR 2562 5625 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v.

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Den Kristlige Fagbevægelse Engboulevarden 30 8900 Randers Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Ved brev af 24. september 2002 har Den Kristelige Fagbevægelse til

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Hvalsø Kommunes afgørelse af 17. august 2006 om afslag på ansøgning om fritagelse for tilslutning til kollektiv varmeforsyning for ejendommen [...].

Læs mere

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Hillerød Kommune Att. Martin Lund 22. oktober 2013 Sag 12/05584 / CF E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 5. december 2002 klaget til

Læs mere

Klagen er indgivet af advokat Søren Stenderup Jensen ved advokat Marlene Hannibal, Advokatfirmaet Plesner, på vegne af Brødrene Hartmann A/S.

Klagen er indgivet af advokat Søren Stenderup Jensen ved advokat Marlene Hannibal, Advokatfirmaet Plesner, på vegne af Brødrene Hartmann A/S. Til: Brødrene Hartmann A/S Tønder Fjernvarmeselskab a.m.b.a. Energitilsynet Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K

Læs mere

Afskrivningsgrundlag på transmissionsledning

Afskrivningsgrundlag på transmissionsledning 25. november 2014 VARME 12/05205 MLD/LIP Afskrivningsgrundlag på transmissionsledning Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Afgørelse... 3 3. Sagsfremstilling... 4 3.1 Sagens tema... 4 3.2 Sagens baggrund...

Læs mere

Varmeforsyningsloven og område 4

Varmeforsyningsloven og område 4 Varmeforsyningsloven og område 4 Finn Bertelsen, Energistyrelsen Temamøde om Landsbynærvarme Dansk Fjernvarme, marts 2014 Hvad siger loven? Varmeforsyningslovens formål er bl.a. at: fremme den mest samfundsøkonomiske,

Læs mere

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. (varmeforsyning) Klage fra Nørresundby Boligselskab, afd. 35 over afgørelse af 26. april 2001 fra

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. (varmeforsyning) Klage fra Nørresundby Boligselskab, afd. 35 over afgørelse af 26. april 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0087 JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra Nørresundby Boligselskab,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Kommunen har anmodet Selskabet om at præcisere, hvilke udgifter der relaterer sig til markedsføring/fremstød for fjernvarmeforsyning.

Kommunen har anmodet Selskabet om at præcisere, hvilke udgifter der relaterer sig til markedsføring/fremstød for fjernvarmeforsyning. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 158988 NOTAT 1. INDLEDNING Hvidovre Fjernvarmeselskab A.m.b.A. ("Selskabet") har anmodet Hvidovre Kommune ("Kommunen")

Læs mere