ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT AFFITECH A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT AFFITECH A/S"

Transkript

1 ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT AFFITECH A/S

2 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 29. APRIL 2010 AFFITECH A/S (CVR-nr.: ) Den 29. april 2010, kl blev der afholdt ordinær generalforsamling i Affitech A/S, CVRnr hos advokatfirmaet Plesner, Amerika Plads 37, 2100 København Ø Dagsordenen var: 1 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2 Fremlæggelse af årsrapport med oplysninger om aflønning af ledelsen til godkendelse og meddelelse af décharge til bestyrelse og direktion. 3 Bestyrelsens forslag til fordeling af overskud eller dækning af tab. 4 Forslag fra bestyrelsen eller eventuelle forslag fra aktionærer i henhold til vedtægternes Forslag fra aktionær Olav Willadsen. 4.2 Bemyndigelse til dirigenten vedrørende anmeldelse og registrering, m.v. 5 Valg af medlemmer til bestyrelsen. 6 Valg af en eller to statsautoriserede revisorer. Bestyrelsesformand Keith McCullagh indledte mødet med at byde velkommen og oplyste, at bestyrelsen har udpeget advokat Michael Vilhelm Nielsen som dirigent. Dirigenten meddelte, at en fondsbørsmeddelelse indeholdende indkaldelsen, var blevet offentliggjort på Nasdaq OMX Copenhagen den 20. april Indkaldelsen er ligeledes offentliggjort i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem den 20. april Indkaldelsen har endvidere været indrykket i Berlingske Tidende den 20. april 2010, og udsendt 2

3 til alle aktionærer, der havde anmodet herom, og at selskabet har oplyst dirigenten om, at alle aktionærer, der har bedt om at blive indkaldt direkte og ved brev, er blevet indkaldt. Dirigenten oplyste herefter, at der på generalforsamlingen var cirka 45 aktionærer repræsenteret, og at den repræsenterede stemmeberettigede kapital udgjorde DKK svarende til stemmer. Heraf havde bestyrelsen modtaget fuldmagter for DKK svarende til stemmer. Dirigenten oplyste herudover, at Trans Nova var repræsenteret med DKK svarende til stemmer, men at aktierne ikke vil tælle med ved opgørelsen af stemmerne. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet i henhold til selskabets vedtægter og selskabslovgivningen. 0. Generalforsamlingens lovlighed. Aktionær Olav Willadsen ønskede herefter at få ordet og gav udtryk for, at generalforsamlingen efter hans opfattelse var ulovlig på grund af følgende: at Keith McCullagh ikke tidligere havde oplyst, at det norske Affitech AS var insolvent, at aktieselskabslovens 65, stk. 3 og 73, stk. 5-6 ikke var overholdt, at ikke alle aktionærer, som har bedt om det, har fået skriftlig indkaldelse. Olav Willadsen gav endvidere udtryk for, at fortsættelse af generalforsamlingen efter hans opfattelse var ansvarspådragende for samtlige deltagere. Aktionær Keld Beyer ønskede herefter ordet. Keld Beyer ønskede oplyst, hvorvidt de nye russiske aktionærer havde stemmeret. 3

4 Dirigenten oplyste, at de russiske aktionærers kapital talte med i forhold til opfyldelsen af kapitalkravet, og at spørgsmålet ikke havde betydning i forhold til spørgsmålet om generalforsamlingens lovlighed, men at aktierne ikke ville tælle med ved stemmeafgivningen. Dirigenten konstaterede herefter på ny, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i enhver henseende. 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Bestyrelsesformand, Keith McCullagh, afgav bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forgangne år. Dirigenten oplyste, at bestyrelsens beretning alene kan tages til efterretning og ikke er underkastet afstemning, og åbnede herefter for debatten. Olav Willadsen fik ordet og betegnede bestyrelsens beretning som en "sang fra de varme lande". Han refererede til en nylig godkendt prostatacancer vaccine omtalt i tv-programmet "Dags Dato". Olav Willadsen ønskede herefter blandt andet oplyst følgende: Hvilke immaterielle rettigheder, der resterer i selskabet efter salget af Pharmexa, Hvorfor man ikke tillod de oprindelige aktionærer i Pharmexa at købe disse rettigheder, sådan at disse kunne fortsætte udnyttelsen heraf i et andet selskab, Hvorfor værdien af rettighederne til produktet GV1001 er blevet fastsat til kr. 0? Keith McCullagh svarede, at GV1001 havde kørt i fase III. Studiet viste, at produktet ingen fordelagtig effekt havde, idet patienterne der behandledes med stoffet udviste ringere fremgang end kontrolgruppen. Bestyrelsen besluttede derfor, at fokusere virksomhedens kræfter på antistoffremstilling. De tilbageværende immaterielle rettigheder blev solgt til et koreansk selskab, hvilket er blevet meddelt fondsbørsen i januar. 4

5 Administrerende direktør Robert Burns tilføjede, at det amerikanske biotekselskab, Dendreon, ganske rigtigt har opnået gode resultater med teknikken, "Individualised Therapeutic Vaccination", som er væsens forskellig fra de vaccinations metoder Pharmexa havde udviklet. Pharmexa havde arbejdet på at udvikle en universel vaccine, hvilket er betydeligt mere udfordrende og kompliceret end det produkt, som Dendreon arbejder på. Robert Burns anerkender, at der er andre succesfulde, individuelle cancervacciner under udvikling, som har vist tidlige, opmuntrende resultater. Ole Steen Andersen bemærkede, at det var og fortsat er bestyrelsens opfattelse, at der var tale om en god aftale til gavn for aktionærerne med kombinationen af Affitech og Pharmexa. Olav Willadsen fik på ny om ordet og stillede blandt andet følgende spørgsmål til bestyrelsen: Vidste bestyrelsen, at Affitech AS var insolvent inden sammenlægningen? Kan bestyrelsen oplyse størrelsen på honoraret til selskabets tidligere advokat, Kromann Reumert? Hvad er begrundelsen for, at bestyrelsen finder, at der en meget lille sandsynlighed for, at der kan opnås markedsføringstilladelse til GV1001, når der fortsat foregår forsøg med præparatet på 44 britiske sygehuse? Robert Burns fik ordet og oplyste, at Pharmexa GV1001-studiet blev termineret på grund af de dårlige resultater med præparatet. Det er imidlertid korrekt, at der kører et andet studie under ledelse af en akademisk gruppe i England, som Affitech ikke har nogen indflydelse på. Bestyrelsen er ikke i besiddelse af information om studiet i øvrigt ud over de oplysninger, som allerede er offentligt tilgængelige. Aktionær Bernhard Ellidson fik ordet og ønskede at vide, hvor selskabets forskning geografisk er centreret i dag, og hvor administrationskontoret findes? Som svar på spørgsmålet oplyste Robert Burns, at forskningen i dag i det væsentlige udføres i Oslo, mens administrationen hovedsageligt foregår i København. 5

6 Robert Burns oplyste endvidere, at selskabet i vidt omfang gør brug af eksterne kliniske udviklere, idet de relevante tekniske rådgivere i stort omfang i dag arbejder som eksterne konsulenter. Disse konsulenter har blandt andet betydelig erfaring med at opnå godkendelse af antistofbehandling i USA. Der arbejdes i øjeblikket med konsulentfirmaet Innomap. Aktionær Svend Aage Blomberg ønskede ordet og ønskede oplyst følgende: I hvilket omfang Keith McCullagh agtede at gøre brug af sine warrants? Om der var tale om et køb, en fusion eller en sammenlægning, da Affitech og Pharmexa blev sammenføjet? Svend Aage Blomberg gav også udtryk for et ønske om, at bestyrelsen opgiver sin ejerandel i selskabet i antal aktier eller kroner i stedet for i procenter, som det er tilfældet nu. Bestyrelsen gav udtryk for at ville kigge på dette forslag. Olav Willadsen ønskede herefter ordet, idet han var af den opfattelse, at direktionen ikke havde besvaret de stillede spørgsmål, herunder spørgsmålet om Keith McGullaghs udnyttelse af Warrants. Dirigenten oplyste hertil, at bestyrelsen ikke er undergivet en forpligtelse til at give personlige oplysninger. Jørgen Svendsen fik herefter ordet og ønskede oplyst, hvor lang tid selskabet har likviditet til at fortsætte driften. Robert Burns oplyste, at efter kapitalindskuddet fra de nye russiske aktionærer, så kan driften fortsættes i omkring 3 år med selskabets nuværende likviditetsbeholdning, hvilket er usædvanlig lang tid for et biotekselskab. Selskabet er med andre ord i en særdeles velfinansieret position. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning. 2. Fremlæggelse af årsrapport med oplysninger om aflønning af ledelsen til godkendelse og meddelelse af décharge til bestyrelse og direktion. 6

7 Robert Burns fremlagde og gennemgik selskabets årsrapport. Aktionær Palle Kristensen ønskede ordet og bemærkede, at det i årsregnskabet var angivet, at Affitech ved sammenlægningen havde en likvid kapital på DKK Palle Kristensen ønskede herefter oplyst, hvorvidt det var korrekt, at dette beløb hidrørte fra et udestående lån på kr. 18 millioner. Selskabets revisor, Jesper Slot, oplyste, at de omtalte kr fandtes i Pharmexa, hvilket også indirekte fremgår af oplysningerne i årsregnskabet. Keld Beyer ønskede ordet og oplyste, at det var hans opfattelse, at der i regnskabet for 2008 var angivet, at selskabskapitalen var tabt. Herudover fremhævede han, at der verserer en retssag om værdiansættelsen af GV1001 og bemærkede, at det efter hans opfattelse er ansvarspådragende at have værdiansat produktet til kr. 0, når det ikke har været undergivet en uafhængig vurderingsmands vurdering. Det var Keld Beyers opfattelse, at der ikke var tale om godt købmandskab. Keld Beyer fremhævede herudover, at der er afsagt en udeblivelsesdom ved Retten i Lyngby over selskabet ved en retssag anlagt af en gruppe mindretalsaktionærer. Sagen er genoptaget og verserer nu ved Østre Landsret. Endelig ønskede Keld Beyer oplyst, hvor stort selskabets skattemæssige underskud var i Dirigenten besluttede herefter, at der blev holdt en pause fra kl. 12:50 til kl. 13:05. Keith McCullagh fik herefter ordet og oplyste, at bestyrelserne i såvel Pharmexa som Affitech forud for fusionen havde modtaget rådgivning fra diverse anerkendte rådgivningsfirmaer, som anbefalede den aftale, som endte med at blive indgået. Det er derfor bestyrelsens opfattelse, at bestyrelsen har gjort, hvad den fandt rigtigst. Det er Keith McCullagh opfattelse, at selskabet har gjort betydelige fremskrift i tiden efter fusionen. Endelig meddelte Keith McCullagh, at han ikke fandt, at selskabets generalforsamling er det rette forum for at diskutere juridiske spidsfindigheder, idet de juridiske spørgsmål allerede er til prøvelse ved domstolene, som vil afklare disse spørgsmål. 7

8 Keith McCullagh opfordrede endeligt aktionærerne til at blive i selskabet, som han fortsat forventer sig meget af. Olav Willadsen bad herefter om ordet, idet han blandt andet ønskede oplyst følgende: Hvilke immaterielle rettigheder, der er tilbage i selskabet fra Pharmexa? Hvis der er færre rettigheder i Affitech end før sammenlægningen, hvor befinder disse rettigheder sig nu? Hvor meget honorar Affitechs tidligere advokat, Kromann Reumert, har modtaget i honorar? Som svar på Olav Willadsens spørgsmål oplyste Robert Burns, at Affitech stadigvæk har rettighederne til det Alzheimers produkt, som der arbejdes på i samarbejde med Lundbeck. Herudover besidder Affitech fortsat rettighederne til forskellige genteknologier. Keith McCullagh supplerede og meddelte, at oplysningerne omkring advokathonorarer kunne besvares ved skriftlig henvendelse til selskabet, da bestyrelsen ikke på generalforsamlingen var i besiddelse af disse oplysninger. Aktionær Pia Riedel fik herefter ordet og gav udtryk for, at hun var en glad og dedikeret aktionær. Hun er stolt af det forskningsarbejde, der er frembragt i selskabet indtil videre. Pia Riedel fremhævede blandt andet, at investering i biotek altid har indebåret et element af tro og håb i sig. Pia Riedel er af den opfattelse, at en del af de tilstedeværende aktionærer har en interesse i at dyrke egne "kæpheste", og hun håber ikke, at denne kreds får held til at kvæle den gode ånd, som efter hendes opfattelse findes i selskabet. Keld Beyer fik ordet og bad bestyrelsen oplyse størrelsen af det skattemæssige underskud i Som svar på Keld Beyers spørgsmål svarede Ole Steen Andersen, at det skattemæssige konsoliderede underskud ultimo 2009 udgjorde kr. 234 millioner. Det er imidlertid ikke sikkert, at det kan udnyttes. Dette kræver, at der kommer indtægter i selskabet. 8

9 Ole Steen Andersen mener, at det er ærgerligt, at der er en lille kreds af minoritetsaktionærer, som mener, at GV1001 havde en stor værdi. Spørgsmålet har været vurderet af uafhængige eksperter, der har rådgivet bestyrelsen om dens dispositioner. Keld Beyer fik ordet og udtrykte, at GV 1001 var en lodseddel, som kunne have vist sig, at være noget værd. Aktionær Søren Emdrup fik herefter ordet og spurgte, hvorfor selskabets aktiekapital i selskabets årsrapport på s. 17 var angivet til kr ,50, mens det under gennemgangen af regnskabet blev oplyst, at selskabets aktiekapital var cirka kr. 246 millioner. Herudover bad Søren Emdrup om en nærmere redegørelse for bemyndigelsen til udstedelse af warrants. Keith McCullagh svarede, at begrundelsen for uoverensstemmelsen mellem den faktiske aktiekapital og den i årsregnskabet angivne aktiekapital er, at kapitalforhøjelsen er sket efter udløbet af regnskabsåret Keith McCullagh oplyste endvidere, at bestyrelsen blev rådgivet om, at det muligvis kunne være i strid med reglerne om insiderhandel, at udnytte warrants, som derfor var udløbet. Svend Aage Blomberg bad bestyrelsen oplyse, om den gennemførte sammenføjning af selskaberne Affitech AS og Pharmexa A/S var sket som en fusion, et salg eller en sammenlægning. Som svar på spørgsmålet oplyste Ole Steen Andersen, at der var sket en "reverse merger". Keld Beyer bad om ordet og oplyste, at det var hans opfattelse, at bestyrelsen bør varetage aktionærernes interesser frem for selskabets interesser. Ole Steen Andersen svarede, at han bestemt også mente, at bestyrelsen varetog aktionærernes interesser. Blandt andet fremgår dette af selskabets aktiekurs, som er stort set uforandret det sidste år trods en betydelig økonomisk krise. Dirigenten satte herefter årsrapporten til afstemning. Aktionærer som repræsenterede 1,19 % af stemmerne stemte imod regnskabet, mens de resterende aktionærer stemte for, svarende til 98,81 % af de afgivne stemmer. 9

10 Dirigenten konstaterede herefter, at årsregnskabet var vedtaget. Dirigenten meddelte, at bestyrelsen og direktionen frafaldt punktet om decharge, som derfor ikke blev sat til afstemning. 4. Forslag fra bestyrelsen eller eventuelle forslag fra aktionærer i henhold til vedtægternes Forslag fra aktionær Olav Willadsen. Aktionær, Olav Willadsen, har fremsat tre forslag til vedtagelse. Første forslag til behandling på generalforsamlingen er beskrevet i et brev af 20. maj 2009, vedlagt indkaldelsen til generalforsamling som bilag 1. Dirigenten læste brevet op. Forslaget lød således: "1. En aktionær kan ikke give fuldmagt til at stemme på mere end 20 % af den på en generalforsamling repræsenterede aktiekapital eller på egne aktier stemme på mere end 20 % af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. 2. Generalforsamlingen pålægger selskabet at foretage en granskning af forholdene omkring a) alle aftaler mellem Pharmexa A/S og dens ledere med Affitech AS, dennes ledere og Affitechs AS' s anpartshavere, b) salget af Pharmexa-Eppimune, c) salget/overdragelsen af Bavarian Nordic-kontrakterne til Bavarian Nordic, d) alle salg og opgivelser af patenter og immaterielle rettigheder fra Pharmexas side siden 1. januar 2008, e) ¾ 2007 licenserede Pharmexa nogle patenter til Affitech. 28/ erhvervede Affitech dem for et uoplyst beløb. Hvor stor en del udgør disse patenter af de 70 %, Affitech forlanger af det samlede selskab ved fusionsaftale af 3/3 2009? og f) om der kan være begået ansvarspådragende forhold fra Pharmexas nuværende eller tidligere bestyrelse, Pharmexas nuværen- 10

11 de eller tidligere direktører og ledergruppe, Affitech AS, dens ledelse og ejere og H. Lundbeck A/S overfor Pharmexa A/S og/eller dennes aktionærer i forbindelse med forvaltningen af Pharmexa A/S?" Dirigenten oplyste, at forslaget om stemmeretsbegrænsning og granskning ikke nyder støtte fra bestyrelsen. Vedtagelse eller forkastelse af forslaget om granskning kan ske med simpelt flertal, men kan dog gennemføres, hvis det forkastes, men alligevel opnår tilslutning fra aktionærer, der repræsenterer mindst 25 % af selskabskapitalen. Vedtagelse af stemmeretsbegrænsning kræver særlig majoritet. Olav Willadsen fik ordet og uddybede herefter sit forslag, idet han oplyste, at forslaget er stillet med henblik på at sikre småaktionærernes indflydelse efter Trans Nova's indtræden i aktionærkredsen. Aktionær Olav Willadsen anmodede om afholdelse af skriftlig afstemning, ligesom han gav udtryk for, at bestyrelsen ikke kunne stemme ej heller i henhold til fuldmagt, da bestyrelsen efter Olav Willadsens opfattelse var inhabile. Dirigenten fastslog, at alle aktionærer, herunder også afgivne fuldmagter har stemmeret, og at ingen er inhabile. Keith McCullagh oplyste, at samtlige de oplysninger, som aktionær Olav Willadsen ønsker, allerede er offentliggjort i en fondsbørsmeddelelse. Der blev herefter afholdt en vejledende afstemning om første forslag fra Olav Willadsen, som viste, at 9 af de tilstedeværende stemmeberettigede aktionærer, samt bestyrelsen og de ved fuldmagt repræsenterede aktionærer stemte imod forslaget. Der var ca. 98 % af stemmerne imod og ca. 1,8 % af den repræsenterede kapital, som stemte for forslaget. Andet forslag til behandling på generalforsamlingen var beskrevet i et brev af 24. juli 2009, vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen som bilag 2. Dirigenten læste brevet op. Forslaget lød således: "2. Generalforsamlingen pålægger selskabet at foretage en granskning af forholdene omkring 11

12 g) Affitechs AS' s norske anpartshavere (dem der i hvert fald indtil 4. maj 2009 ejede aksjer i Affitech AS) og de dispositioner, der er foretaget ved først aftaler med Pharmexa A/S og dens ledelse, siden ved sammenslutning med og/eller salgs til Pharmexa A/S og dernæst ved tegning af aktier i Pharmexa A/S, nu også kaldet Affitech A/S CVR.nr og værdiansættelsen af Pharmexa A/S, nu også kaldet Affitech A/S cvr.nr , i den forbindelse og værdiansættelsen og vilkårene for de beløb og fordringer, der blev skudt ind, og hvilken sammenhæng, der er mellem den bestyrelse, der godkendte vilkårene og dem, der tegnede aktier i henhold til dem." Dirigenten gentog kravet til vedtagelse af granskning. Olav Willadsen fik ordet og uddybede sit forslag. Keld Beyer ønskede herefter ordet og oplyste, at Trans Nova med henvisning til selskabsvedtægternes 10.5 ikke kan stemme, idet disse ikke rettidigt har løst adgangskort og ikke senest på tidspunktet for indkaldelsen til generalforsamlingen var noteret i selskabets ejerbog. Dirigenten oplyste, at Trans Nova's aktier ikke tæller med ved opgørelsen af stemmer, men at selskabets aktier tæller med i forhold til opgørelsen af selskabets aktiekapital. Keld Beyer bad om, at det førtes til protokol, at han protesterede herimod. Olav Willadsen bad specielt om, at 2 ikke tilstedeværende mindre aktionærer blev registreret som tilstedeværende og stemmeberettigede og dirigenten meddelte, at de ville blive talt med ved stemmeafgivningen. Der blev herefter afholdt en vejledende afstemning om andet forslag fra Olav Willadsen, som viste, at 9 af de tilstedeværende stemmeberettigede aktionærer, samt bestyrelsen og de ved fuldmagt repræsenterede aktionærer stemte imod forslaget. Der var ca. 98 % 12

13 af stemmerne imod og ca. 1,8 % af den repræsenterede kapital, som stemte for forslaget. Tredje forslag til behandling på generalforsamlingen er beskrevet i et brev af 5. januar 2010, vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen som bilag 3. Dirigenten læste brevet op. Forslaget lød således: "1. Generalforsamlingen pålægger selskabet at foretage en granskning af bestyrelsens, direktionens og de norske aktionærers rolle omkring optagelsen af bridge lån. 2. Generalforsamlingen pålægger selskabet at sagsøge bestyrelsen, direktionen og Braganza AS, Ferd AS og Verdane Private Equity AS for at få lånenes vilkår til Affitech kendt ulovlige og erstatningspådragende. 3. Generalforsamlingen pålægger selskabet at oplyse om udviklingen i GV1001 hvert kvartal og indenfor samme periode spørge om det fra såvel KAEL som de britiske sundhedsmyndigheder og som minimum undersøge de oplysninger, der offentliggøres fra disse." 4. Generalforsamlingen pålægger selskabet at oplyse om alle de videnskabelige komiteers resultater om GV 1001 umiddelbart efter, at de kommer, og hvis der ikke er kommet oplysninger indenfor de perioder (kvartaler og halve år), hvor komiteerne har oplyst, at resultater vil komme, at rette henvendelse til komiteerne og oplyse fondsbørsen om det." Olav Willadsen fik herefter ordet og gentog i det væsentlige forslagets indhold. Keith McCullagh tilføjede hertil, at optagelse af bridgelånet var nødvendigt for at undgå selskabets konkurs på grund af manglende finansiering. Det var på tidspunktet umuligt at opnå et almindeligt lån til fortsættelse af selskabets drift. 13

14 De bestyrelsesmedlemmer, som havde interesser hos långiver, deltog ikke i bestyrelsens beslutning om at optage bridgelånet. Der blev herefter afholdt en vejledende offentlig afstemning om tredje forslag fra Olav Willadsen, som viste, at 9 af de tilstedeværende stemmeberettigede aktionærer, samt bestyrelsen og de ved fuldmagt repræsenterede aktionærer stemte imod forslaget. Der var ca. 98 % af stemmerne imod og ca. 1,8 % af den repræsenterede kapital, som stemte for forslaget. Da Olav Willadsen og Keld Beyer herefter fortsat insisterede på afholdelse af skriftlig afstemning foranledigede dirigenten herefter afholdelse af en skriftlig afstemning om de stillede forslag. Dirigenten opdelte afstemningen i 3 kategorier, som var 1) forslaget om stemmeretsbegrænsning, 2) forslaget om granskning m.m. og 3) forslaget om sagsanlæg mod bestyrelsen. Afstemningsresultatet blev således: Forslag 1 - Stemmeretsbegrænsning 1,19 % stemte for forslaget. 98,81 % stemte imod forslaget. Forslag 2 - Granskning m.m. 1,19 % stemte for forslaget. 98,81 % stemte imod forslaget. Forslag 3 - Sagsanlæg mod bestyrelsen 1,19 % stemte for forslaget. 98,81 % stemte imod forslaget. Ingen af forslagene blev derfor vedtaget. Aktionærgruppen bestående af Jørgen Holdensen, Svend Aage Blomberg, Keld Beyer, Merethe Beyer, Niels Aage Larsen, Palle Christensen og Olav Willadsen ønskede ført til protokol, at de fandt bestyrelsen inhabil i henhold til aktieselskabslovens

15 Dirigenten afviste synspunktet om inhabilitet og forklarede med henvisning til selskabslovens 86, hvorfor der ikke forelå inhabilitet, idet der efter dirigentens skøn og på baggrund af de modtagne oplysninger om blandt andet det ydede lån og selskabets finansielle situation da lånet skulle optages, ikke forelå modstridende interesser mellem bestyrelsen og selskabet og fortsat ikke gjorde det. Bestyrelsen kunne derfor stemme på de aktier, de selv direkte eller indirekte repræsenterede og de aktier, hvor der var afgivet stemmefuldmagt til bestyrelsen. 4.2 Bemyndigelse til dirigenten vedrørende anmeldelse og registrering, m.v. Aktionærer, der repræsenterede 1,19 % af stemmerne stemte imod bemyndigelsen. Aktionærer, der repræsenterede 98,81 % af stemmerne stemte for bemyndigelsen. Bemyndigelsen var derfor vedtaget. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Keith McCullagh oplyste, at følgende bestyrelsesmedlemmer havde valgt ikke at genopstille: Ole Steen Andersen, Michel Pettigrew, og Steinar Engelsen. Der var fremsat forslag om genvalg af de resterende medlemmer i den siddende bestyrelse, samt herudover at indvælge Viktor Kharitonin, Aleksandr Shuster og Andrei Petrov. Der var ikke modkandidater. Generalforsamlingen vedtog forslaget, hvorefter bestyrelsen består af: Keith Graham McCullagh, Arne Handeland, Pål Rødseth, Viktor Kharitonin, Aleksandr Shuster og Andrei Petrov 15

16 Dirigenten noterede sig, at 1,19 % af stemmerne stemte imod. Bestyrelsen takkede Ole Steen Andersen, Michel Pettigrew og Steinar Engelsen for deres store indsats i bestyrelsen. 6. Valg af statsautoriserede revisorer Der var fremsat forslag fra bestyrelsen om genvalg af Ernst & Young P/S som selskabets revisor. Olav Willadsen fik ordet og meddelte, at han stemte imod, da Ernst & Young P/S havde henvist ham til at kontakte Affitech i forbindelse med en række spørgsmål han havde stillet om selskabet. Svend Aage Blomberg fik ordet og meddelte, at han foretrak, at der udpegedes to revisorer, hvoraf ingen af disse skulle være Ernst & Young P/S, idet han havde læst en artikel, hvori der stod, at Ernst & Young P/S skulle have presset selskaberne Affitech AS og Pharmexa A/S til at fusionere. Ole Steen Andersen meddelte på bestyrelsens vegne, at bestyrelsen ikke følte, at den havde været underlagt et pres, og at fusionen var gennemført i henhold til bestyrelsens ønske. Dirigenten konstaterede, at Ernst & Young P/S var genvalgt, som selskabets revisor Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 29. april Som dirigent: Michael Vilhelm Nielsen \ v5 * 12. maj

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S København Marts 2015 Sagsnr. 038296-0035 sj/akt/mei Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S Den 19. marts 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon A/S (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet")

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling. NewCap Holding A/S. Amaliegade 14, 2. CVR-nr.: 13 25 53 42

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling. NewCap Holding A/S. Amaliegade 14, 2. CVR-nr.: 13 25 53 42 Den 8. april 2014 NewCap Holding A/S Amaliegade 14, 2 1256 København K Tlf. +45 8816 3000 CVR nr. 13255342 www.newcap.dk Agenda og forløb af ordinær generalforsamling i NewCap Holding A/S Amaliegade 14,

Læs mere

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne Emne: Ordinær Generalforsamling Indkalder: Tid: Torsdag, den 29. april 2010 Indk.dato: Sted: Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten Rev: 03-05-2010 År 2010, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl Royal Unibrew A/S CVR-nr. 41956712 Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl. 17.00 1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af den reviderede

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 01.03.2013

Generalforsamlingsprotokollat Dato 01.03.2013 Generalforsamlingsprotokollat Dato 01.03.2013 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 01. marts 2013 klokken 10.00 i Vintersalen på Hotel Hvide Hus, Vesterbro 2,. Fra ledelsen var den samlede

Læs mere

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg.

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg. PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23. APRIL 2009 JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor,

Læs mere

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer Ordinær generalforsamling 2010 NTR Holding A/SRådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2010, den 15. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr VEDTÆGTER for Alm. Brand A/S CVR-nr. 77333517 Udgave 2010 1. 1.1. Selskabets navn er Alm. Brand A/S. 2. 2.1. Selskabets formål er - direkte eller indirekte - at eje kapitalandele i forsikringsselskaber

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

Tirsdag den 30. april 2013, kl. 10:00 hos Plesner Advokatfirma, Amerika Plads 37, 2100 København Ø

Tirsdag den 30. april 2013, kl. 10:00 hos Plesner Advokatfirma, Amerika Plads 37, 2100 København Ø INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Affitech A/S (CVR-nr.: 14 53 83 72) Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Affitech A/S Tirsdag den 30. april 2013, kl. 10:00

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA CVR-NR. DK SAGSNR.

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA  CVR-NR. DK SAGSNR. VEDTÆGTER for PER AARSLEFF HOLDING A/S CVR-nr. 24257797 ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM CVR-NR. DK 62 60 67 11 SAGSNR. 1035412 MSN/ES DOK. NR. 45804007-1 KØBENHAVN SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Danish Crown A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. For. Danish Crown A/S. CVR-nr VEDTÆGTER For Danish Crown A/S CVR-nr. 26 12 12 64 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Danish Crown A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Danish Crown Holding A/S, DC Holding

Læs mere

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8 Side 1 af 5 Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Nedenfor fremsendes Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B, 7190 Bilund, Danmark med følgende

på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B, 7190 Bilund, Danmark med følgende J.nr. 036920-0018 ORDINÆR GENERALFORSAMLING April 2009 Den 21. april 2009 blev der afholdt ordinær generalforsamling i FirstFarms AIS, CVR nr. 28 31 2504 på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B,

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Alm. Brand Pantebreve A/S

Alm. Brand Pantebreve A/S Til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S København, den 3. marts 2010 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Alm. Brand Pantebreve A/S afholder ordinær generalforsamling torsdag, den 25. marts 2010,

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

UDDRAG AF REFERAT AF SPARBANKs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 22. MARTS 2011

UDDRAG AF REFERAT AF SPARBANKs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 22. MARTS 2011 Til Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 4-2011 Skive, 22. marts 2011 UDDRAG AF REFERAT AF SPARBANKs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 22. MARTS 2011 År 2011, den 22. marts, afholdtes kl. 17.30

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 8. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 8. Dampskibsselskabet NORDEN A/S NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads 6 25. marts 2010 1067 København K Side 1 af 8 Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i torsdag den 22. april 2010, kl. 10.00, i salen "Audience"

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

3.1 Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt andre aktiviteter i henhold til lov om finansiel virksomhed.

3.1 Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt andre aktiviteter i henhold til lov om finansiel virksomhed. [Oversættelse] Vedtægter for P/F BankNordik 1.0 Navn 1.1 Bankens navn er Partafelagið BankNordik. 1.2 Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: Norðoya Banki, Sjóvinnubankin, Føroya Banki,

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 24.04.2013 OG NYE VEDTÆGTER. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 Selskabsmeddelelse nr. 4/2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR. 15300574 År 2013,

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S cvr. nr. 34 01 84 13 Den 27. august 2009 kl. 16:00 afholdtes ordinær generalforsamling i selskabet på selskabets kontor, Mørupvej 16, 7400

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg.

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg. PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 1. MAJ 2009 JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor,

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S VEDTÆGTER For Fast Ejendom Danmark A/S 1 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Fast Ejendom Danmark A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavn: Fast Ejendom Holding A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2011, den 12. april kl. 15.00 afholdtes ordinær

Læs mere

Den 29. marts 2012 kl afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr , hos H. Lundbeck, Ottiliavej 9, 2500 Valby.

Den 29. marts 2012 kl afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr , hos H. Lundbeck, Ottiliavej 9, 2500 Valby. H. Lundbeck A/S Den 29. marts 2012 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos H. Lundbeck, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Bestyrelsens formand Mats Pettersson indledte

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Vedtægter. for. PARKEN Sport & Entertainment A/S. (CVR-nr. 15107707)

Vedtægter. for. PARKEN Sport & Entertainment A/S. (CVR-nr. 15107707) Vedtægter for PARKEN Sport & Entertainment A/S (CVR-nr. 15107707) Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med binavnene: Football Club København A/S (PARKEN

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr VEDTÆGTER For Blue Vision A/S, CVR- nr. 26 79 14 13 1. Navn 1.1. Selskabets navn er Blue Vision A/S med binavnet Vision A/S (Blue Vision A/S). 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at investere i fast ejendom.

Læs mere

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 November 2011September 2012 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål... 3 2. Selskabets kapital og kapitalandele...

Læs mere

Vedtægter. for. PARKEN Sport & Entertainment A/S (Cvr.nr. 15107707)

Vedtægter. for. PARKEN Sport & Entertainment A/S (Cvr.nr. 15107707) Vedtægter for PARKEN Sport & Entertainment A/S (Cvr.nr. 15107707) SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med binavnene: Football Club København A/S (PARKEN

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Deltaq a/s

VEDTÆGTER. for. Deltaq a/s 32144 jkj/ja VEDTÆGTER for Deltaq a/s 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Deltaq a/s. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets formål er: (i) at investere i mindre og

Læs mere

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER 30. juni 2016 Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr. 29824088 VEDTÆGTER Side 2 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Scandinavian Private Equity A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under navnet

Læs mere

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen.

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen. KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES BERLIN IV A/S, CVR-NUMMER 29 14 98 60 Den 10. oktober 2014, klokken 10.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Berlin IV A/S hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S onsdag, den 29. april 2015, kl. 16.00 Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Santa Fe Group A/S. torsdag den 7. april 2016 kl. 16:00 på First Hotel Copenhagen, Molestien 11,

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Santa Fe Group A/S. torsdag den 7. april 2016 kl. 16:00 på First Hotel Copenhagen, Molestien 11, Santa Fe Group A/S East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 E-mail: sfg@santaferelo.com Web: www.santaferelo.com CVR.nr.: 26 04 17 16 9. marts 2016 Indkaldelse til

Læs mere

Aktionærerne i Comendo A/S, CVR-nr. 26 68 56 21 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der finder sted:

Aktionærerne i Comendo A/S, CVR-nr. 26 68 56 21 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der finder sted: FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 107 4. oktober 2010 Til aktionærerne i Comendo A/S Aktionærerne i Comendo A/S, CVR-nr. 26 68 56 21 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der finder sted: tirsdag, den

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

Den 24. marts 2002, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen

Den 24. marts 2002, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen Den 24. marts 2002, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i Lægemiddelstyrelsens kommende domicil i Havnestad, Axel Heidesgade 1 / Islands Brygge 69, 2300 Købehavn S. Udover

Læs mere

VEDTÆGTER. for MONDO A/S

VEDTÆGTER. for MONDO A/S VEDTÆGTER for MONDO A/S 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Mondo A/S. 2 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 3 FORMÅL 3.1 Selskabets formål er udvikling, drift og vedligeholdelse af Internet

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 30 71 44 07 I&T Erhvervsobligationer IA/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 1.2 Binavne 1.2.1 Selskabets binavn er Erhvervsopsparing A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S VEDTÆGTER for Network Capital Group Holding A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Network Capital Group Holding A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Den 30. marts 2011 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos

Den 30. marts 2011 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos Den 30. marts 2011 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos H. Lundbeck, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Bestyrelsens formand Per Wold-Olsen indledte generalforsamlingen

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 05.04.2016 Årets meddelelse nr.: 12 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

4. Godkendelse af årsrapport og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

4. Godkendelse af årsrapport og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Dato: 29.04.2014 Emne: Ordinær Generalforsamling Tid: Tirsdag, den 29. april 2014, kl. 17:00 Sted: Toftegaardsvej 4, 8370 Hadsten År 2014, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i Expedit A/S

Læs mere

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted og formål 1 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING April 2008. på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B, 7190 Billund, Danmark med følgende

ORDINÆR GENERALFORSAMLING April 2008. på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B, 7190 Billund, Danmark med følgende ORDINÆR GENERALFORSAMLING April 2008 Den 22. april 2008 blev der afholdt ordinær generalforsamling i FirstFarms A/S, CVR nr. 28 31 25 04 på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B, 7190 Billund,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål:

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål: Forslag til nye V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets hjemsted er Silkeborg Kommune. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG

Læs mere

a. Forslag om nedsættelse af selskabskapitalen samt nedsættelse af stykstørrelse fra 1,00 kr. til 0,50 kr.

a. Forslag om nedsættelse af selskabskapitalen samt nedsættelse af stykstørrelse fra 1,00 kr. til 0,50 kr. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 10. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 12/2016 Brøndbyernes IF Fodbold A/S Forløb af ordinær generalforsamling Den 10. maj 2016, kl. 16.00, blev

Læs mere

Offentliggjort til NASDAQ OMX Copenhagen via Company News Service den 13. april 2010

Offentliggjort til NASDAQ OMX Copenhagen via Company News Service den 13. april 2010 Property Bonds VIII Offentliggjort til NASDAQ OMX Copenhagen via Company News Service den 13. april 2010 Property Bonds VIII (Sverige II) A/S, CVR-nr. 29 21 33 64 ( Selskabet ) Indkaldelse til ordinær

Læs mere

VEDTÆGTER 27. august Investeringsselskabet Artha Max A/S

VEDTÆGTER 27. august Investeringsselskabet Artha Max A/S VEDTÆGTER 27. august 2012 F O R Investeringsselskabet Artha Max A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha Max A/S. 1.2 Selskabets formål er at maksimere afkastet

Læs mere

V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S.

V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S. NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Denmark Tel.:+45 8896 8666 Fax:+45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN OG FORMÅL

Læs mere

INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet af 1. september 2015 A/S CVR-nr. 21 44 14 06

INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet af 1. september 2015 A/S CVR-nr. 21 44 14 06 INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet af 1. september 2015 A/S CVR-nr. 21 44 14 06 I henhold til vedtægternes pkt. 8 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling fredag, den

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S VEDTÆGTER for EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S Selskabets navn er European Lifecare Group A/S. 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Danske Lægers Vaccinations Service A/S (European Lifecare

Læs mere