ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT AFFITECH A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT AFFITECH A/S"

Transkript

1 ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT AFFITECH A/S

2 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 29. APRIL 2010 AFFITECH A/S (CVR-nr.: ) Den 29. april 2010, kl blev der afholdt ordinær generalforsamling i Affitech A/S, CVRnr hos advokatfirmaet Plesner, Amerika Plads 37, 2100 København Ø Dagsordenen var: 1 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2 Fremlæggelse af årsrapport med oplysninger om aflønning af ledelsen til godkendelse og meddelelse af décharge til bestyrelse og direktion. 3 Bestyrelsens forslag til fordeling af overskud eller dækning af tab. 4 Forslag fra bestyrelsen eller eventuelle forslag fra aktionærer i henhold til vedtægternes Forslag fra aktionær Olav Willadsen. 4.2 Bemyndigelse til dirigenten vedrørende anmeldelse og registrering, m.v. 5 Valg af medlemmer til bestyrelsen. 6 Valg af en eller to statsautoriserede revisorer. Bestyrelsesformand Keith McCullagh indledte mødet med at byde velkommen og oplyste, at bestyrelsen har udpeget advokat Michael Vilhelm Nielsen som dirigent. Dirigenten meddelte, at en fondsbørsmeddelelse indeholdende indkaldelsen, var blevet offentliggjort på Nasdaq OMX Copenhagen den 20. april Indkaldelsen er ligeledes offentliggjort i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem den 20. april Indkaldelsen har endvidere været indrykket i Berlingske Tidende den 20. april 2010, og udsendt 2

3 til alle aktionærer, der havde anmodet herom, og at selskabet har oplyst dirigenten om, at alle aktionærer, der har bedt om at blive indkaldt direkte og ved brev, er blevet indkaldt. Dirigenten oplyste herefter, at der på generalforsamlingen var cirka 45 aktionærer repræsenteret, og at den repræsenterede stemmeberettigede kapital udgjorde DKK svarende til stemmer. Heraf havde bestyrelsen modtaget fuldmagter for DKK svarende til stemmer. Dirigenten oplyste herudover, at Trans Nova var repræsenteret med DKK svarende til stemmer, men at aktierne ikke vil tælle med ved opgørelsen af stemmerne. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet i henhold til selskabets vedtægter og selskabslovgivningen. 0. Generalforsamlingens lovlighed. Aktionær Olav Willadsen ønskede herefter at få ordet og gav udtryk for, at generalforsamlingen efter hans opfattelse var ulovlig på grund af følgende: at Keith McCullagh ikke tidligere havde oplyst, at det norske Affitech AS var insolvent, at aktieselskabslovens 65, stk. 3 og 73, stk. 5-6 ikke var overholdt, at ikke alle aktionærer, som har bedt om det, har fået skriftlig indkaldelse. Olav Willadsen gav endvidere udtryk for, at fortsættelse af generalforsamlingen efter hans opfattelse var ansvarspådragende for samtlige deltagere. Aktionær Keld Beyer ønskede herefter ordet. Keld Beyer ønskede oplyst, hvorvidt de nye russiske aktionærer havde stemmeret. 3

4 Dirigenten oplyste, at de russiske aktionærers kapital talte med i forhold til opfyldelsen af kapitalkravet, og at spørgsmålet ikke havde betydning i forhold til spørgsmålet om generalforsamlingens lovlighed, men at aktierne ikke ville tælle med ved stemmeafgivningen. Dirigenten konstaterede herefter på ny, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i enhver henseende. 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Bestyrelsesformand, Keith McCullagh, afgav bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forgangne år. Dirigenten oplyste, at bestyrelsens beretning alene kan tages til efterretning og ikke er underkastet afstemning, og åbnede herefter for debatten. Olav Willadsen fik ordet og betegnede bestyrelsens beretning som en "sang fra de varme lande". Han refererede til en nylig godkendt prostatacancer vaccine omtalt i tv-programmet "Dags Dato". Olav Willadsen ønskede herefter blandt andet oplyst følgende: Hvilke immaterielle rettigheder, der resterer i selskabet efter salget af Pharmexa, Hvorfor man ikke tillod de oprindelige aktionærer i Pharmexa at købe disse rettigheder, sådan at disse kunne fortsætte udnyttelsen heraf i et andet selskab, Hvorfor værdien af rettighederne til produktet GV1001 er blevet fastsat til kr. 0? Keith McCullagh svarede, at GV1001 havde kørt i fase III. Studiet viste, at produktet ingen fordelagtig effekt havde, idet patienterne der behandledes med stoffet udviste ringere fremgang end kontrolgruppen. Bestyrelsen besluttede derfor, at fokusere virksomhedens kræfter på antistoffremstilling. De tilbageværende immaterielle rettigheder blev solgt til et koreansk selskab, hvilket er blevet meddelt fondsbørsen i januar. 4

5 Administrerende direktør Robert Burns tilføjede, at det amerikanske biotekselskab, Dendreon, ganske rigtigt har opnået gode resultater med teknikken, "Individualised Therapeutic Vaccination", som er væsens forskellig fra de vaccinations metoder Pharmexa havde udviklet. Pharmexa havde arbejdet på at udvikle en universel vaccine, hvilket er betydeligt mere udfordrende og kompliceret end det produkt, som Dendreon arbejder på. Robert Burns anerkender, at der er andre succesfulde, individuelle cancervacciner under udvikling, som har vist tidlige, opmuntrende resultater. Ole Steen Andersen bemærkede, at det var og fortsat er bestyrelsens opfattelse, at der var tale om en god aftale til gavn for aktionærerne med kombinationen af Affitech og Pharmexa. Olav Willadsen fik på ny om ordet og stillede blandt andet følgende spørgsmål til bestyrelsen: Vidste bestyrelsen, at Affitech AS var insolvent inden sammenlægningen? Kan bestyrelsen oplyse størrelsen på honoraret til selskabets tidligere advokat, Kromann Reumert? Hvad er begrundelsen for, at bestyrelsen finder, at der en meget lille sandsynlighed for, at der kan opnås markedsføringstilladelse til GV1001, når der fortsat foregår forsøg med præparatet på 44 britiske sygehuse? Robert Burns fik ordet og oplyste, at Pharmexa GV1001-studiet blev termineret på grund af de dårlige resultater med præparatet. Det er imidlertid korrekt, at der kører et andet studie under ledelse af en akademisk gruppe i England, som Affitech ikke har nogen indflydelse på. Bestyrelsen er ikke i besiddelse af information om studiet i øvrigt ud over de oplysninger, som allerede er offentligt tilgængelige. Aktionær Bernhard Ellidson fik ordet og ønskede at vide, hvor selskabets forskning geografisk er centreret i dag, og hvor administrationskontoret findes? Som svar på spørgsmålet oplyste Robert Burns, at forskningen i dag i det væsentlige udføres i Oslo, mens administrationen hovedsageligt foregår i København. 5

6 Robert Burns oplyste endvidere, at selskabet i vidt omfang gør brug af eksterne kliniske udviklere, idet de relevante tekniske rådgivere i stort omfang i dag arbejder som eksterne konsulenter. Disse konsulenter har blandt andet betydelig erfaring med at opnå godkendelse af antistofbehandling i USA. Der arbejdes i øjeblikket med konsulentfirmaet Innomap. Aktionær Svend Aage Blomberg ønskede ordet og ønskede oplyst følgende: I hvilket omfang Keith McCullagh agtede at gøre brug af sine warrants? Om der var tale om et køb, en fusion eller en sammenlægning, da Affitech og Pharmexa blev sammenføjet? Svend Aage Blomberg gav også udtryk for et ønske om, at bestyrelsen opgiver sin ejerandel i selskabet i antal aktier eller kroner i stedet for i procenter, som det er tilfældet nu. Bestyrelsen gav udtryk for at ville kigge på dette forslag. Olav Willadsen ønskede herefter ordet, idet han var af den opfattelse, at direktionen ikke havde besvaret de stillede spørgsmål, herunder spørgsmålet om Keith McGullaghs udnyttelse af Warrants. Dirigenten oplyste hertil, at bestyrelsen ikke er undergivet en forpligtelse til at give personlige oplysninger. Jørgen Svendsen fik herefter ordet og ønskede oplyst, hvor lang tid selskabet har likviditet til at fortsætte driften. Robert Burns oplyste, at efter kapitalindskuddet fra de nye russiske aktionærer, så kan driften fortsættes i omkring 3 år med selskabets nuværende likviditetsbeholdning, hvilket er usædvanlig lang tid for et biotekselskab. Selskabet er med andre ord i en særdeles velfinansieret position. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning. 2. Fremlæggelse af årsrapport med oplysninger om aflønning af ledelsen til godkendelse og meddelelse af décharge til bestyrelse og direktion. 6

7 Robert Burns fremlagde og gennemgik selskabets årsrapport. Aktionær Palle Kristensen ønskede ordet og bemærkede, at det i årsregnskabet var angivet, at Affitech ved sammenlægningen havde en likvid kapital på DKK Palle Kristensen ønskede herefter oplyst, hvorvidt det var korrekt, at dette beløb hidrørte fra et udestående lån på kr. 18 millioner. Selskabets revisor, Jesper Slot, oplyste, at de omtalte kr fandtes i Pharmexa, hvilket også indirekte fremgår af oplysningerne i årsregnskabet. Keld Beyer ønskede ordet og oplyste, at det var hans opfattelse, at der i regnskabet for 2008 var angivet, at selskabskapitalen var tabt. Herudover fremhævede han, at der verserer en retssag om værdiansættelsen af GV1001 og bemærkede, at det efter hans opfattelse er ansvarspådragende at have værdiansat produktet til kr. 0, når det ikke har været undergivet en uafhængig vurderingsmands vurdering. Det var Keld Beyers opfattelse, at der ikke var tale om godt købmandskab. Keld Beyer fremhævede herudover, at der er afsagt en udeblivelsesdom ved Retten i Lyngby over selskabet ved en retssag anlagt af en gruppe mindretalsaktionærer. Sagen er genoptaget og verserer nu ved Østre Landsret. Endelig ønskede Keld Beyer oplyst, hvor stort selskabets skattemæssige underskud var i Dirigenten besluttede herefter, at der blev holdt en pause fra kl. 12:50 til kl. 13:05. Keith McCullagh fik herefter ordet og oplyste, at bestyrelserne i såvel Pharmexa som Affitech forud for fusionen havde modtaget rådgivning fra diverse anerkendte rådgivningsfirmaer, som anbefalede den aftale, som endte med at blive indgået. Det er derfor bestyrelsens opfattelse, at bestyrelsen har gjort, hvad den fandt rigtigst. Det er Keith McCullagh opfattelse, at selskabet har gjort betydelige fremskrift i tiden efter fusionen. Endelig meddelte Keith McCullagh, at han ikke fandt, at selskabets generalforsamling er det rette forum for at diskutere juridiske spidsfindigheder, idet de juridiske spørgsmål allerede er til prøvelse ved domstolene, som vil afklare disse spørgsmål. 7

8 Keith McCullagh opfordrede endeligt aktionærerne til at blive i selskabet, som han fortsat forventer sig meget af. Olav Willadsen bad herefter om ordet, idet han blandt andet ønskede oplyst følgende: Hvilke immaterielle rettigheder, der er tilbage i selskabet fra Pharmexa? Hvis der er færre rettigheder i Affitech end før sammenlægningen, hvor befinder disse rettigheder sig nu? Hvor meget honorar Affitechs tidligere advokat, Kromann Reumert, har modtaget i honorar? Som svar på Olav Willadsens spørgsmål oplyste Robert Burns, at Affitech stadigvæk har rettighederne til det Alzheimers produkt, som der arbejdes på i samarbejde med Lundbeck. Herudover besidder Affitech fortsat rettighederne til forskellige genteknologier. Keith McCullagh supplerede og meddelte, at oplysningerne omkring advokathonorarer kunne besvares ved skriftlig henvendelse til selskabet, da bestyrelsen ikke på generalforsamlingen var i besiddelse af disse oplysninger. Aktionær Pia Riedel fik herefter ordet og gav udtryk for, at hun var en glad og dedikeret aktionær. Hun er stolt af det forskningsarbejde, der er frembragt i selskabet indtil videre. Pia Riedel fremhævede blandt andet, at investering i biotek altid har indebåret et element af tro og håb i sig. Pia Riedel er af den opfattelse, at en del af de tilstedeværende aktionærer har en interesse i at dyrke egne "kæpheste", og hun håber ikke, at denne kreds får held til at kvæle den gode ånd, som efter hendes opfattelse findes i selskabet. Keld Beyer fik ordet og bad bestyrelsen oplyse størrelsen af det skattemæssige underskud i Som svar på Keld Beyers spørgsmål svarede Ole Steen Andersen, at det skattemæssige konsoliderede underskud ultimo 2009 udgjorde kr. 234 millioner. Det er imidlertid ikke sikkert, at det kan udnyttes. Dette kræver, at der kommer indtægter i selskabet. 8

9 Ole Steen Andersen mener, at det er ærgerligt, at der er en lille kreds af minoritetsaktionærer, som mener, at GV1001 havde en stor værdi. Spørgsmålet har været vurderet af uafhængige eksperter, der har rådgivet bestyrelsen om dens dispositioner. Keld Beyer fik ordet og udtrykte, at GV 1001 var en lodseddel, som kunne have vist sig, at være noget værd. Aktionær Søren Emdrup fik herefter ordet og spurgte, hvorfor selskabets aktiekapital i selskabets årsrapport på s. 17 var angivet til kr ,50, mens det under gennemgangen af regnskabet blev oplyst, at selskabets aktiekapital var cirka kr. 246 millioner. Herudover bad Søren Emdrup om en nærmere redegørelse for bemyndigelsen til udstedelse af warrants. Keith McCullagh svarede, at begrundelsen for uoverensstemmelsen mellem den faktiske aktiekapital og den i årsregnskabet angivne aktiekapital er, at kapitalforhøjelsen er sket efter udløbet af regnskabsåret Keith McCullagh oplyste endvidere, at bestyrelsen blev rådgivet om, at det muligvis kunne være i strid med reglerne om insiderhandel, at udnytte warrants, som derfor var udløbet. Svend Aage Blomberg bad bestyrelsen oplyse, om den gennemførte sammenføjning af selskaberne Affitech AS og Pharmexa A/S var sket som en fusion, et salg eller en sammenlægning. Som svar på spørgsmålet oplyste Ole Steen Andersen, at der var sket en "reverse merger". Keld Beyer bad om ordet og oplyste, at det var hans opfattelse, at bestyrelsen bør varetage aktionærernes interesser frem for selskabets interesser. Ole Steen Andersen svarede, at han bestemt også mente, at bestyrelsen varetog aktionærernes interesser. Blandt andet fremgår dette af selskabets aktiekurs, som er stort set uforandret det sidste år trods en betydelig økonomisk krise. Dirigenten satte herefter årsrapporten til afstemning. Aktionærer som repræsenterede 1,19 % af stemmerne stemte imod regnskabet, mens de resterende aktionærer stemte for, svarende til 98,81 % af de afgivne stemmer. 9

10 Dirigenten konstaterede herefter, at årsregnskabet var vedtaget. Dirigenten meddelte, at bestyrelsen og direktionen frafaldt punktet om decharge, som derfor ikke blev sat til afstemning. 4. Forslag fra bestyrelsen eller eventuelle forslag fra aktionærer i henhold til vedtægternes Forslag fra aktionær Olav Willadsen. Aktionær, Olav Willadsen, har fremsat tre forslag til vedtagelse. Første forslag til behandling på generalforsamlingen er beskrevet i et brev af 20. maj 2009, vedlagt indkaldelsen til generalforsamling som bilag 1. Dirigenten læste brevet op. Forslaget lød således: "1. En aktionær kan ikke give fuldmagt til at stemme på mere end 20 % af den på en generalforsamling repræsenterede aktiekapital eller på egne aktier stemme på mere end 20 % af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. 2. Generalforsamlingen pålægger selskabet at foretage en granskning af forholdene omkring a) alle aftaler mellem Pharmexa A/S og dens ledere med Affitech AS, dennes ledere og Affitechs AS' s anpartshavere, b) salget af Pharmexa-Eppimune, c) salget/overdragelsen af Bavarian Nordic-kontrakterne til Bavarian Nordic, d) alle salg og opgivelser af patenter og immaterielle rettigheder fra Pharmexas side siden 1. januar 2008, e) ¾ 2007 licenserede Pharmexa nogle patenter til Affitech. 28/ erhvervede Affitech dem for et uoplyst beløb. Hvor stor en del udgør disse patenter af de 70 %, Affitech forlanger af det samlede selskab ved fusionsaftale af 3/3 2009? og f) om der kan være begået ansvarspådragende forhold fra Pharmexas nuværende eller tidligere bestyrelse, Pharmexas nuværen- 10

11 de eller tidligere direktører og ledergruppe, Affitech AS, dens ledelse og ejere og H. Lundbeck A/S overfor Pharmexa A/S og/eller dennes aktionærer i forbindelse med forvaltningen af Pharmexa A/S?" Dirigenten oplyste, at forslaget om stemmeretsbegrænsning og granskning ikke nyder støtte fra bestyrelsen. Vedtagelse eller forkastelse af forslaget om granskning kan ske med simpelt flertal, men kan dog gennemføres, hvis det forkastes, men alligevel opnår tilslutning fra aktionærer, der repræsenterer mindst 25 % af selskabskapitalen. Vedtagelse af stemmeretsbegrænsning kræver særlig majoritet. Olav Willadsen fik ordet og uddybede herefter sit forslag, idet han oplyste, at forslaget er stillet med henblik på at sikre småaktionærernes indflydelse efter Trans Nova's indtræden i aktionærkredsen. Aktionær Olav Willadsen anmodede om afholdelse af skriftlig afstemning, ligesom han gav udtryk for, at bestyrelsen ikke kunne stemme ej heller i henhold til fuldmagt, da bestyrelsen efter Olav Willadsens opfattelse var inhabile. Dirigenten fastslog, at alle aktionærer, herunder også afgivne fuldmagter har stemmeret, og at ingen er inhabile. Keith McCullagh oplyste, at samtlige de oplysninger, som aktionær Olav Willadsen ønsker, allerede er offentliggjort i en fondsbørsmeddelelse. Der blev herefter afholdt en vejledende afstemning om første forslag fra Olav Willadsen, som viste, at 9 af de tilstedeværende stemmeberettigede aktionærer, samt bestyrelsen og de ved fuldmagt repræsenterede aktionærer stemte imod forslaget. Der var ca. 98 % af stemmerne imod og ca. 1,8 % af den repræsenterede kapital, som stemte for forslaget. Andet forslag til behandling på generalforsamlingen var beskrevet i et brev af 24. juli 2009, vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen som bilag 2. Dirigenten læste brevet op. Forslaget lød således: "2. Generalforsamlingen pålægger selskabet at foretage en granskning af forholdene omkring 11

12 g) Affitechs AS' s norske anpartshavere (dem der i hvert fald indtil 4. maj 2009 ejede aksjer i Affitech AS) og de dispositioner, der er foretaget ved først aftaler med Pharmexa A/S og dens ledelse, siden ved sammenslutning med og/eller salgs til Pharmexa A/S og dernæst ved tegning af aktier i Pharmexa A/S, nu også kaldet Affitech A/S CVR.nr og værdiansættelsen af Pharmexa A/S, nu også kaldet Affitech A/S cvr.nr , i den forbindelse og værdiansættelsen og vilkårene for de beløb og fordringer, der blev skudt ind, og hvilken sammenhæng, der er mellem den bestyrelse, der godkendte vilkårene og dem, der tegnede aktier i henhold til dem." Dirigenten gentog kravet til vedtagelse af granskning. Olav Willadsen fik ordet og uddybede sit forslag. Keld Beyer ønskede herefter ordet og oplyste, at Trans Nova med henvisning til selskabsvedtægternes 10.5 ikke kan stemme, idet disse ikke rettidigt har løst adgangskort og ikke senest på tidspunktet for indkaldelsen til generalforsamlingen var noteret i selskabets ejerbog. Dirigenten oplyste, at Trans Nova's aktier ikke tæller med ved opgørelsen af stemmer, men at selskabets aktier tæller med i forhold til opgørelsen af selskabets aktiekapital. Keld Beyer bad om, at det førtes til protokol, at han protesterede herimod. Olav Willadsen bad specielt om, at 2 ikke tilstedeværende mindre aktionærer blev registreret som tilstedeværende og stemmeberettigede og dirigenten meddelte, at de ville blive talt med ved stemmeafgivningen. Der blev herefter afholdt en vejledende afstemning om andet forslag fra Olav Willadsen, som viste, at 9 af de tilstedeværende stemmeberettigede aktionærer, samt bestyrelsen og de ved fuldmagt repræsenterede aktionærer stemte imod forslaget. Der var ca. 98 % 12

13 af stemmerne imod og ca. 1,8 % af den repræsenterede kapital, som stemte for forslaget. Tredje forslag til behandling på generalforsamlingen er beskrevet i et brev af 5. januar 2010, vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen som bilag 3. Dirigenten læste brevet op. Forslaget lød således: "1. Generalforsamlingen pålægger selskabet at foretage en granskning af bestyrelsens, direktionens og de norske aktionærers rolle omkring optagelsen af bridge lån. 2. Generalforsamlingen pålægger selskabet at sagsøge bestyrelsen, direktionen og Braganza AS, Ferd AS og Verdane Private Equity AS for at få lånenes vilkår til Affitech kendt ulovlige og erstatningspådragende. 3. Generalforsamlingen pålægger selskabet at oplyse om udviklingen i GV1001 hvert kvartal og indenfor samme periode spørge om det fra såvel KAEL som de britiske sundhedsmyndigheder og som minimum undersøge de oplysninger, der offentliggøres fra disse." 4. Generalforsamlingen pålægger selskabet at oplyse om alle de videnskabelige komiteers resultater om GV 1001 umiddelbart efter, at de kommer, og hvis der ikke er kommet oplysninger indenfor de perioder (kvartaler og halve år), hvor komiteerne har oplyst, at resultater vil komme, at rette henvendelse til komiteerne og oplyse fondsbørsen om det." Olav Willadsen fik herefter ordet og gentog i det væsentlige forslagets indhold. Keith McCullagh tilføjede hertil, at optagelse af bridgelånet var nødvendigt for at undgå selskabets konkurs på grund af manglende finansiering. Det var på tidspunktet umuligt at opnå et almindeligt lån til fortsættelse af selskabets drift. 13

14 De bestyrelsesmedlemmer, som havde interesser hos långiver, deltog ikke i bestyrelsens beslutning om at optage bridgelånet. Der blev herefter afholdt en vejledende offentlig afstemning om tredje forslag fra Olav Willadsen, som viste, at 9 af de tilstedeværende stemmeberettigede aktionærer, samt bestyrelsen og de ved fuldmagt repræsenterede aktionærer stemte imod forslaget. Der var ca. 98 % af stemmerne imod og ca. 1,8 % af den repræsenterede kapital, som stemte for forslaget. Da Olav Willadsen og Keld Beyer herefter fortsat insisterede på afholdelse af skriftlig afstemning foranledigede dirigenten herefter afholdelse af en skriftlig afstemning om de stillede forslag. Dirigenten opdelte afstemningen i 3 kategorier, som var 1) forslaget om stemmeretsbegrænsning, 2) forslaget om granskning m.m. og 3) forslaget om sagsanlæg mod bestyrelsen. Afstemningsresultatet blev således: Forslag 1 - Stemmeretsbegrænsning 1,19 % stemte for forslaget. 98,81 % stemte imod forslaget. Forslag 2 - Granskning m.m. 1,19 % stemte for forslaget. 98,81 % stemte imod forslaget. Forslag 3 - Sagsanlæg mod bestyrelsen 1,19 % stemte for forslaget. 98,81 % stemte imod forslaget. Ingen af forslagene blev derfor vedtaget. Aktionærgruppen bestående af Jørgen Holdensen, Svend Aage Blomberg, Keld Beyer, Merethe Beyer, Niels Aage Larsen, Palle Christensen og Olav Willadsen ønskede ført til protokol, at de fandt bestyrelsen inhabil i henhold til aktieselskabslovens

15 Dirigenten afviste synspunktet om inhabilitet og forklarede med henvisning til selskabslovens 86, hvorfor der ikke forelå inhabilitet, idet der efter dirigentens skøn og på baggrund af de modtagne oplysninger om blandt andet det ydede lån og selskabets finansielle situation da lånet skulle optages, ikke forelå modstridende interesser mellem bestyrelsen og selskabet og fortsat ikke gjorde det. Bestyrelsen kunne derfor stemme på de aktier, de selv direkte eller indirekte repræsenterede og de aktier, hvor der var afgivet stemmefuldmagt til bestyrelsen. 4.2 Bemyndigelse til dirigenten vedrørende anmeldelse og registrering, m.v. Aktionærer, der repræsenterede 1,19 % af stemmerne stemte imod bemyndigelsen. Aktionærer, der repræsenterede 98,81 % af stemmerne stemte for bemyndigelsen. Bemyndigelsen var derfor vedtaget. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Keith McCullagh oplyste, at følgende bestyrelsesmedlemmer havde valgt ikke at genopstille: Ole Steen Andersen, Michel Pettigrew, og Steinar Engelsen. Der var fremsat forslag om genvalg af de resterende medlemmer i den siddende bestyrelse, samt herudover at indvælge Viktor Kharitonin, Aleksandr Shuster og Andrei Petrov. Der var ikke modkandidater. Generalforsamlingen vedtog forslaget, hvorefter bestyrelsen består af: Keith Graham McCullagh, Arne Handeland, Pål Rødseth, Viktor Kharitonin, Aleksandr Shuster og Andrei Petrov 15

16 Dirigenten noterede sig, at 1,19 % af stemmerne stemte imod. Bestyrelsen takkede Ole Steen Andersen, Michel Pettigrew og Steinar Engelsen for deres store indsats i bestyrelsen. 6. Valg af statsautoriserede revisorer Der var fremsat forslag fra bestyrelsen om genvalg af Ernst & Young P/S som selskabets revisor. Olav Willadsen fik ordet og meddelte, at han stemte imod, da Ernst & Young P/S havde henvist ham til at kontakte Affitech i forbindelse med en række spørgsmål han havde stillet om selskabet. Svend Aage Blomberg fik ordet og meddelte, at han foretrak, at der udpegedes to revisorer, hvoraf ingen af disse skulle være Ernst & Young P/S, idet han havde læst en artikel, hvori der stod, at Ernst & Young P/S skulle have presset selskaberne Affitech AS og Pharmexa A/S til at fusionere. Ole Steen Andersen meddelte på bestyrelsens vegne, at bestyrelsen ikke følte, at den havde været underlagt et pres, og at fusionen var gennemført i henhold til bestyrelsens ønske. Dirigenten konstaterede, at Ernst & Young P/S var genvalgt, som selskabets revisor Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 29. april Som dirigent: Michael Vilhelm Nielsen \ v5 * 12. maj

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S København Marts 2015 Sagsnr. 038296-0035 sj/akt/mei Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S Den 19. marts 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon A/S (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet")

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne Emne: Ordinær Generalforsamling Indkalder: Tid: Torsdag, den 29. april 2010 Indk.dato: Sted: Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten Rev: 03-05-2010 År 2010, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i

Læs mere

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling. NewCap Holding A/S. Amaliegade 14, 2. CVR-nr.: 13 25 53 42

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling. NewCap Holding A/S. Amaliegade 14, 2. CVR-nr.: 13 25 53 42 Den 8. april 2014 NewCap Holding A/S Amaliegade 14, 2 1256 København K Tlf. +45 8816 3000 CVR nr. 13255342 www.newcap.dk Agenda og forløb af ordinær generalforsamling i NewCap Holding A/S Amaliegade 14,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8 Side 1 af 5 Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Nedenfor fremsendes Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S, CVR-NR. 30532228

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S, CVR-NR. 30532228 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S, CVR-NR. 30532228 Serendex Pharmaceuticals A/S // www.serendex.com // info@serendex.com // Slotsmarken 12, 1.th, DK-2970 Hørsholm

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg.

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg. PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 1. MAJ 2009 JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor,

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S cvr. nr. 34 01 84 13 Den 27. august 2009 kl. 16:00 afholdtes ordinær generalforsamling i selskabet på selskabets kontor, Mørupvej 16, 7400

Læs mere

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen.

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen. KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES BERLIN IV A/S, CVR-NUMMER 29 14 98 60 Den 10. oktober 2014, klokken 10.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Berlin IV A/S hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

1. Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse

1. Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse År 2014, den 17. december, kl. 16.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Ambu A/S i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Til stede var 181 personer med adgangskort, heraf 129 med

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

4. Godkendelse af årsrapport og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

4. Godkendelse af årsrapport og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Dato: 29.04.2014 Emne: Ordinær Generalforsamling Tid: Tirsdag, den 29. april 2014, kl. 17:00 Sted: Toftegaardsvej 4, 8370 Hadsten År 2014, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i Expedit A/S

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S onsdag, den 29. april 2015, kl. 16.00 Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

REFERAT. SP Group A/S

REFERAT. SP Group A/S REFERAT af ordinær generalforsamling SP Group A/S CVR-nr. 15701315 Den 28. april 2015 afholdtes der ordinær generalforsamling i SP Group A/S på selskabets adresse i Søndersø. Aktionærer repræsenterende

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Den 26. marts 2014 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, på

Den 26. marts 2014 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, på H. Lundbeck A/S Den 26. marts 2014 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, på selskabets adresse, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Bestyrelsens formand, Håkan Björklund,

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007

Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007 Fondsbørsmeddelse nr. 6/2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LIFECYCLE PHARMA A/S LifeCycle Pharma A/S (OMX: LCP) ( Selskabet ) afholder

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget.

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Selskabsmeddelelse 31/2007 Silkeborg, den 3. december 2007 Protokollat fra ekstraordinær generalforsamling Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Protokollatet

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med binavnene: Football Club København A/S (PARKEN

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 5. marts 2009 MEDDELELSE Nr. : 7 Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 Vedlagt er GN Store Nords indkaldelse til generalforsamling 2009 samt fuldstændige forslag. For yderligere information

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr.

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36 J. nr. 16-151776 Vedtægter for MCH A/S CVR nr. 43 55 59 28 ------------------------------ Vedtægter for MCH A/S CVR nr.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Den 09. april 2015 ANDERSEN & MARTINI A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz og Jensen A/S. 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F. 1 af 8 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10 Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008 VEDTÆGTER for Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S December 2007 2 af 8 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Vedtægter Roskilde Bank A/S

Vedtægter Roskilde Bank A/S Vedtægter Roskilde Bank A/S Side 2 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Roskilde Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Benløse Sparekasse A/S Den

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Nasdaq OMX Copenhagen A/S Hellerup, den 19. april 2010 Meddelelse nr. 57 Indkaldelse til generalforsamling Bestyrelsen for Investea German High Street II A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S

TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 203 8. april 2015 1 af 6 TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S I henhold til vedtægternes pkt. 7.4 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Victoria Properties A/S

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er drive fabrikions- og handelsvirksomhed,

Læs mere

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side Side 1 af 6 År 2009, den 16. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i NTR Holding på Radisson SAS Scandinavia Hotel, København, med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672)

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Vedtægter for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Side 6 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Air Greenland A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne: 2 Hjemsted Grønlandsfly A/S (Air Greenland A/S) Air Kalaallit Nunaat

Læs mere

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens pkt. VA1. I indkaldelsens forslag til nye 3C og 3D, er der fejlagtigt anført gældsbreve,

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 09. maj 2014 klokken 10.00 i Bøgesalen på Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2,. Fra ledelsen var den

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Nasdaq OMX Copenhagen A/S Charlottenlund, den 11. juli 2014 Meddelelse nr. 131 Referat fra ekstraordinær generalforsamling Fredag den 11. juli 2014 kl. 9.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i

Læs mere

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK VEDTÆGTER for Aktieselskabet LOLLANDS BANK (CVR.nr. 36684828) Stiftet den 9. februar 1907 lollandsbank.dk Bankens navn, hjemsted og formål 1. Bankens navn er Aktieselskabet Lollands Bank. Banken driver

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Bang & Olufsen a/s

Ordinær generalforsamling i Bang & Olufsen a/s 29. AUGUST 2012 Ordinær generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Der afholdes ordinær generalforsamling i Bang & Olufsen a/s fredag den 21. september 2012 kl. 16.30 på Struer Statsgymnasium, Jyllandsgade

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S (CVR-nr.: 42 99 78 11) 1.1 Selskabets navn er "Sanistål A/S". 1. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene "Jysk Maskinteknik A/S (Sanistål A/S)" "Sanibad (Sanistål

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 31. oktober 2014 i KIF Håndbold Elite A/S Cvr.Nr. 20919078

Referat af ordinær generalforsamling 31. oktober 2014 i KIF Håndbold Elite A/S Cvr.Nr. 20919078 Fondsbørsmeddelelse nr. 10 31. oktober 2014 Referat af ordinær generalforsamling 31. oktober 2014 i KIF Håndbold Elite A/S Cvr.Nr. 20919078 Den 31. oktober 2014 kl. 17.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Aktionærerne i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS A D V O K A T F I R M A E T L E D E T & W I L L A D S E N B R I N C K S E I D E L I N S G A D E 9 9800 H J Ø R R I N G J. nr. 13-16-10714 03.09.2012A VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS Selskabets navn,

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk CVR-NR 62 67 02 15 År 2013, den 18. april kl. 15.00

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Dantherm A/S

Ordinær generalforsamling i Dantherm A/S Ordinær generalforsamling i Dantherm A/S Som tidligere meddelt blev ordinær generalforsamling i Dantherm A/S afholdt i dag den 29. april 2015. Der henvises til dagsordenen på side 2. Formandens beretning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001 Ordinær generalforsamling i NKT Holding A/S tirsdag den 24. april 2001 Til orientering vedlægger vi kopi af annonce, hvormed

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S VEDTÆGTER JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Jobindex A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

Bestyrelsen i Rovsing A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S ("Selskabet") fredag den 25. oktober 2013 kl. 15.

Bestyrelsen i Rovsing A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S (Selskabet) fredag den 25. oktober 2013 kl. 15. Skovlunde 9. oktober 2013. INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S Bestyrelsen i Rovsing A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling i SSBV-Rovsing

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabet navn er Vækst & Viden Helsingør A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune. 2

Læs mere

1 h FEB. 20tt ANDERSEN PARTNERS INDGÅET. Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa. 10. februar 2014

1 h FEB. 20tt ANDERSEN PARTNERS INDGÅET. Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa. 10. februar 2014 DSKLMKHXNC fb skan 17 02 2014 1100 SEPBARCODE OU319 Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Aabenraa Kommune 1 h FEB. 20tt INDGÅET 10. februar 2014 Forskerparken Syd A/S, Aision 2, 6400 Sønderborg

Læs mere