Mens vi venter. Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug. Af Bjarne Nigaard, adm. direktør

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mens vi venter. Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug. Af Bjarne Nigaard, adm. direktør"

Transkript

1 Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug Mens vi venter 5. december 2014 Uge Af Bjarne Nigaard, adm. direktør December er traditionelt en måned, hvor særligt familiens mindste medlemmer bruger mange kræfter på at vente i spænding, glæde sig og se utålmodigt frem mod en bestemt dato. I år kan jeg, og sikkert flere andre i Bæredygtigt Landbrug, sagtens forstå hvordan det føles, selv om det måske er mange år siden vi gik helt så meget op i julegaver og juleaften som de små gør. Årsagen er selvfølgelig det endelige opgør med randzonerne. Den første og meget afgørende sag, anlagt af staten mod Povl og Christian Blak Bojer, og berammet til at løbe af stablen på torsdag og fredag i Holstebro. Vi har gang på gang i dette medlemsbrev, og alle andre steder hvor der har været spalteplads eller lyttevillighed, fortalt om det både juridisk betænkelige og logisk urimelige i, at myndighederne holder fast i de ubrugelige randzoner. Når du om en uge atter får et medlemsbrev, så er randzonesagen procederet til ende for dommeren. Og vi venter på en dom. Normalt går der op til otte dage før dommen foreligger i en straffesag. I enkelte tilfælde kan dommen yderligere udsættes på grund af konkrete omstændigheder. Men jeg håber og tror på, at vi får en julegave fra Retten i Holstebro lige op til jul i år. På flere punkter synes jeg nemlig der vil være god mulighed for dommeren til at nå frem til, at Povl og Christian ikke har begået brud på noget som helst. Selv om man ønskede at udlægge randzoner korrekt, ville man have overordentligt vanskeligt ved det, for både lovens formuleringer og det såkaldt vejledende kortmateriale efterlader så store usikkerheder, at det vil være det rene gætteri, hvor der reelt skal udlægges randzoner. Hos familien Bojer viste kortene bl.a. randzonepligt ved et fældet læhegn I den konkrete sag har vi bedt en landmåler om helt nøjagtigt at gennemgå den kontrolrapport, som NaturErhvervstyrelsens kontrollant har udarbejdet på baggrund af øjemål og afskridtning, samt landmålerens opfattelse af, hvad der er relevante vandløb. Uden at skulle gennemgå hele rapporten fra landmåleren, så kan jeg roligt forsikre om, at der er betydelige afvigelser fra det kontrollanten mener, og til det som landmåleren med sin specialkompetence konkret har målt sig frem til. Det skøn, som afgørelsen om at sigte Bojer-herrerne hviler på, er mildest talt ikke særligt nøjagtigt eller korrekt. Det vil nærmest svare til at dømme en mand for at have kørt 60 km i timen i byområde, alene ud fra en betjents mavefornemmelse og øjemål på et gadehjørne.

2 Ens forhold skal behandles ens Usikkerheden i kortene og reglerne har jo også været tydeligt erkendt af flere ministre på området, der har tildelt landmændene fjumreår, fordi det var umuligt at vide, hvordan tingene helt eksakt skulle være. Sådan et fjumreår gælder naturligvis også i denne her sag, for ellers behandles Povl og Christian forskelligt fra alle andre. Den slags er et brud på lighedsgrundsætningen, altså den regel der betyder, at ens forhold skal behandles ens. Det er et ret væsentligt princip i en retsstat, og derfor mener vi selvfølgelig også det skal føre til frifindelse i denne sag. Et andet væsentligt princip er, at man i Danmark ikke lovgiver og straffer med tilbagevirkende kraft. Alligevel er Povl og Christian tiltalt for i foråret 2013 at have overtrådt en lov, der først trådte i kraft den 1. august Det virker besynderligt, at man skulle være i stand til at forudse, hvordan reglerne for udpegning af randzoner vil blive 1½ år ud i fremtiden, og endvidere mystisk også at skulle straffes for ikke at kunne forudse det eller for at have gjort det anderledes, end det viste sig, randzoneloven definerede tingene. Kriterierne for udpegning af randzoner blev væsentligt forandret i august i år, ligesom randzonebredden blev reduceret. Det gør det ikke nemmere, hvis man havde haft lyst til at lege spåkone tilbage i Spøjst nok lød anklagen indtil for kun en måned siden fortsat på, at Povl og Christian har forbrudt sig mod reglerne ved ikke at have udlagt 10 meter randzone Selvom loven for længst var lavet om og nu siger ni meter. Så det kan tydeligvis være svært for alle parter at hitte rede i, hvad der er gældende. Udlægning af randzoner vil betyde et ret væsentligt værditab for Povl og Christian, både fordi de ikke længere har indtægter ved dyrkningen, og nok så væsentligt fordi deres ejendom generelt mister sin værdi og kreditværdighed. Vi har af en lokal ejendomsmægler fået lavet konkrete beregninger på de tab randzoner vil betyde for de to, og det er desværre ikke småpenge. Når man på denne vis frarøver folk noget af værdi, så skal man vanligvis erstatte tabet, for ellers er der tale om ulovlig ekspropriation. Her er det endvidere ret væsentligt, at den økonomiske kompensationsordning, der efter flere forsøg fra staten på at få en ordning skruet rigtigt sammen, og som staten mener kan udgøre det tilstrækkelig plaster på såret, på grund af de meget specielle betingelser der i sidste ende kom til at gælde, udelukker både Povl og Christian fra at få kompensation. De skal altså fuldstændig bære tabene selv, og kan end ikke få den symbolske klatbetaling fra kompensationen. Randzoner uden effekt En anden væsentlig betingelse for, at staten kan ekspropriere, er, at det skal være nødvendigt. Som to videnskabelige tyske rapporter allerede har påvist, så virker randzoner ikke, når der er tale om drænede marker. Og det er netop drænede marker Povl og Christian driver. Vi har endvidere fået lavet en konkret undersøgelse af jorderne, og her er konklusionen ret klar: Jorderne er i den kategori, der allerbedst tilbageholder kvælstof, ligesom deres topografi betyder, at en randzone allerede af den grund ingen effekt vil have. Vi har også haft opsat målere tre steder ved Bojers ejendom, ligesom vi har indhentet måleresultater fra de relevante vandløb, bl.a. længere nedstrøms, hvor der også ligger et dambrug, der har meget godt styr på

3 målinger, og ikke på nogen måde har problemer med vandkvaliteten. Målingerne alle stederne viser faktisk, at der ikke er et kvælstofproblem, hverken i vandløbene generelt, eller fra Bojers jorder specifikt. Samlet set er krav om randzoner altså et nyttesløst krav. Og dermed mener vi, at krav om randzoner ikke lovligt kan stilles overfor Bojer, både fordi det derfor er ulovlig ekspropriation, og fordi det er et brud på proportionalitetsprincippet. Det er en juridisk grundsætning der betyder, at man ikke må iværksætte tiltag, der er for voldsomme eller unødvendige i forhold til det formål man vil opnå med dem. Randzonerne skulle angiveligt reducere kvælstof. Men det gør de ikke hos Bojer. Der er efter min mening rigeligt med gode grunde til, at Povl og Christian ikke kan dømmes. Og kan de ikke dømmes, ja, så er der selvsagt heller ikke andre der kan, med mindre deres sag er væsentlig anderledes. Sagen er derfor rigtig vigtig. Ikke bare for Povl og Christian, som selvsagt har en masse på spil. Men også for dansk landbrug generelt. For er det virkelig lovligt og rimeligt, at staten med sin egen salamimetode, meter for meter kan tvinge den jord landmanden ejer ud af hans drift, uden at der er en reel saglig begrundelse, og samtidig uden at blinke slippe offentligheden med vovser, mountain-bikes og vandrestave ind på områderne, alt sammen uden at ville betale hvad det reelt koster? Vi mener det ikke. Og jeg har et stort håb om og en god fornemmelse af, at dommeren i Holstebro heller ikke kan se logikken i tingene.

4 Miljøministeren plumpede i med begge ben Af Vagn Lundsteen, fagpolitisk rådgiver I et læserbrev i Jyllands-Posten den 18. november påstår miljøminister Kirsten Brosbøl, at Roskilde Fjord har fået det bedre på grund af kvælstofreduktioner fra landbruget. Bæredygtigt Landbrug har fulgt op på udtalelsen, og igen må vi konkludere, at nogen misinformerer ministeren. For hvad er sandheden? På Miljøportalen, kan man hente målinger på en lang række data, såsom ilt, fosfor, klorofyl, total-kvælstof og nitrat, som er den del, der kommer fra landbruget. Hvis man ser på total-kvælstof, hvoraf en del kommer fra landbruget, kan man se, at kvælstof i 2014 er præcis på samme niveau som i Altså før første vandmiljøplan. Efter vedtagelsen af første vandmiljøplan (1987) steg kvælstof, hvorefter det faldt tilbage til samme niveau, som før vandmiljøplanerne. Men ikke længere ned. Så når ministeren hævder, at reduktion af landbrugets kvælstof er årsagen til, at Roskilde fjord har det bedre, må vi melde ramt forbi til ministeren. Det havde selvfølgelig været rart og bekræftende, hvis ministeren havde haft ret i sin udtalelse, også for landbrugsfamilierne, der har betalt med konkurser, tragedier og omkostninger i hundrede-milliardklassen. Men det er altså ikke kvælstofreduktioner, der er årsag til, at Roskilde Fjord har fået det bedre. Udledningen af fosfor reducereret kraftigt I forbindelse med vandmiljøplan (VMP1) besluttede Folketinget, ud over at halvere landbrugets kvælstofudledning, at reducere udledning af fosfor med 90 procent. Dette satte gang i udbygning af spildevandsrensningsanlæg over hele landet. De store kommuner var de første, for her var mest at hente. Spildevandet, som de fleste steder, ind til VMP1, blev sendt urenset ud i vandløb og fjorde, havde inden da gennem århundreder lagt sig som et slamlag på bunden af fjordene. Trods den massive ophobning på bunden af fjordene udeblev virkningen af rensningen ikke. Som det ses af nedenstående diagram faldt udledningen af fosfor fra 750 mikrogram pr. liter i 1979 til 50 mikrogram i 2011, hvorefter den er steget lidt igen. Så i modsætning til kvælstof, hvor der ikke er sket nogen ændring, er indholdet af fosfor faldet til 1/15 del af indholdet i Et fald på hele 93 procent.

5 Så ministeren bør nok spørge sine embedsfolk nok en gang, om hvad der er årsag til det bedre vandmiljø i Roskilde Fjord. Rensningsanlæggene er flere gange blevet udbygget i Roskilde og omegnskommunerne, og effekten er også tydelig i de åer, der har udløb i Roskilde Fjord. Fosforindholdet i Hove å faldt eksempelvis fra 4,5 mg/liter i 1989 til 0,2 mg/liter i En reduktion på 22 gange, svarende til et fald på 96 procent af niveauet i Tilsvarende ser det ud i Værebro å, hvor fosforindholdet er faldet fra 3,7mg/liter i 1989 til ca. 0,4 mg i Et fald på 89 procent, hvilket er et stykke fra niveauet i Hove å, men Værebro å er fortsat belastet af store mængder vand fra byområder og utallige overløb med urenset spildevand fra rensningsanlæggene langs åen. Sammen med fosfor bliver også kvælstof fjernet i rensningsanlæggene. Der bortrenses også organisk materiale, defineret som BI5. Vandløbene og fjorden er ikke nær så belastede af spildevand som tidligere, men alting kan blive bedre. I de vandplaner Kirsten Brosbøl præsenterede den 30 oktober står der i vandplanen for Roskilde Fjord og Isefjorden: I hovedopland Roskilde Fjord og Isefjord er der registreret regnbetingede udløb (WebGIS). Udløbene fordeler sig med 325 fælleskloakerede og 1017 seperatkloakerede udløb. Udledningen varierer fra år til år afhængig af nedbøren. Det står også anført i vandplanen, at der fortsat findes boliger beliggende i det åbne land i området, hvilket betyder, at det er boliger, der ikke er sluttet til kloakering. Mest interessant er det dog, at der i vandplanen omkring Roskilde Fjord anføres, at man accepterer at forurening finder sted: Ved udledning af spildevand med forurenende stoffer (miljøfremmede stoffer) kan der accepteres en overskridelse af miljøkvalitetskrav for disse stoffer i en blandingszone i umiddelbar nærhed af stedet. Der sker altså fortsat alene ud til Roskilde Fjord mere end tusinde overløb med urenset spildevand fra spildevandsrensningsanlæggene, samtidig med at der udledes spildevand fra mere end husstande, der ikke er tilsluttet et rensningsanlæg. Rensningsanlæggene kan desuden ikke rense for cirka 10 meget miljøskadelige stoffer, så der er nok af udfordringer for ministeren at tage fat på i tilfældet Roskilde Fjord. Men de stammer ikke fra landbruget.

6 Nyt hold og nye omgivelser Allerede tilbage i juni opstod der et behov for at rykke rundt på de organisatoriske brikker på Bæredygtigt Landbrugs sekretariat, da Vagn Lundsteen overlod tøjlerne til mig, for i stedet at få mere tid til rådgivning. Vibeke Lundsteen, der har været med til at bygge sekretariatet og foreningen op, meddelte også, at studier og andre gøremål betyder, at hun fra nytår stopper hos os. Og endelig så er kontorlokalerne på Tempelvej, beliggende ved Vibeke og Vagns private hjem, blevet for trange til at rumme foreningens mange forskellige interesser og de flere mennesker til at varetage dem. Derfor har vi brugt noget tid på at få kabalen til at gå op, og har nu fået lagt kortene på en ny og god måde. På den plads jeg forlod som chefjurist, indtræder Nikolaj Schulz, som mange allerede kender, fordi han har været ansat som jurist hos os i lidt over et år. Nikolaj har sin faglige ballast fra bl.a. Miljøstyrelsen, ligesom han har været privat rådgiver på miljøområdet, inden han kom til Bæredygtigt Landbrug. Til at løse de juridiske opgaver får Nikolaj hjælp af to nye ansigter, nemlig juristerne Maiken Bak Jensen og Flemming Jessen. Maiken er oprindeligt uddannet landmand, men har efterfølgende suppleret med en juridisk kandidateksamen, hvor hun bl.a. har skrevet speciale om randzoneloven. Maiken har også i en periode arbejdet med juridisk rådgivning på en landboforening. Flemming har næsten 20 års erfaring fra Landbrugsministeriet, nu Fødevareministeriet, og de tilhørende styrelser, er også uddannet advokat, og har indtil nu løst opgaver på det kommunale miljøområde. Vi har desværre endnu ikke et billede af Flemming. Maiken er allerede begyndt på sekretariatet, hvilket du kan blive forvisset om ved at læse artiklen herunder, mens Flemming tiltræder til nytår. Jeg er sikker på, at det er et stærkt juridisk team vi dermed har etableret. Både til at hjælpe med enkeltsager, medlemmerne har brug for assistance i, og som kvalificeret mod- eller medspiller over for kommuner og statslige myndigheder, der agerer på vores felt. Det er væsentligt for Bæredygtigt Landbrug, at vi med styrke og faglighed kan agere modvægt overfor en stadigt mere snærende regulering. Til at overtage Vibekes opgaver har vi ansat Gitte W. Hansen, som fra nytår vil være ansvarlig for administrationen i foreningen. I perioden indtil da, vil Vibeke og Gitte arbejde sammen om at gøre overgangen så flydende som muligt for foreningens medlemmer og samarbejdspartnere.

7 Gitte er begyndt 18. november, og er allerede godt i gang med at lære foreningen og vores medlemmer at kende. Gitte er vant til at arbejde med administration, og er godt rustet til at yde god service til jer alle. En stor tak til Vibeke Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige en kæmpe stor tak til Vibeke for hendes uvurderlige indsats for dansk landbrug i almindelighed, og for Bæredygtigt Landbrug i særdeleshed. Uden hendes bidrag, havde mange ting set anderledes og sværere ud, både politisk og i foreningen. Med et større hold, er der behov for nye lokaler, og dem har vi fundet i den tidligere forsøgsstation lidt uden for Roskilde. Her flytter vi ind i den gamle hovedbygning i nyrenoverede kontorlokaler på Ledreborg Allé 130 B, 4000 Roskilde. Dagene lige før jul, og dagene mellem jul og nytår, vil blive brugt på selve flytningen, både af folk, inventar og nødvendigt udstyr. Jeg håber derfor I vil bære over med os, hvis vi ikke lige er til at få fat på i de fire arbejdsdage fra den 22. december og frem til efter nytår. I er selvfølgelig meget velkomne til at skrive eller ringe, men det er ikke sikkert vi kan svare før efter nytår, da diverse linjer og forbindelser lige skal tilsluttes. Når vi er kommet ordentligt på plads, skal I nok få lidt billeder og video fra de nye lokaler og selvfølgelig er foreningens medlemmer altid velkomne til at besøge os på adressen, når kasserne er pakket ud. Fortsat forviklinger med ændring af randzonebekendtgørelsen Fødevareforliget fra april 2014 lovede administrative forenklinger for randzonearealerne, men hos Bæredygtigt Landbrug konstaterer man, at der kun sker tekniske ændringer. Randzoneloven tager nemlig ikke højde for, at landbrugsjorden fra tid til anden handles i Danmark, for en ny regel betyder, at landmanden ved tilkøb af jord kan få randzoner på mere end fem procent af arealet Fødevareministeriet lægger op til en teknisk ændring af randzonebekendtgørelsen. Man kunne håbe, at dette ville forsimple randzonereglerne, men det er ifølge Bæredygtigt Landbrug ikke tilfældet. Loven har fortsat det udgangspunkt, at randzonearealet er en konstant størrelse, som blev lagt fast på det tidspunkt, hvor Folketinget vedtog, at randzonearealet maksimalt måtte være på hektar. Randzonearealet er altså bestemt som et øjebliksbillede, og det mener man hos Bæredygtigt Landbrug er et problem, da en landmand ved køb af naboens ejendom kan risikere at få randzoner på mere end fem procent af sit areal, hvilket er i strid med en anden af randzonelovens regler. Forvirret? Det er landmændene også, og derfor har jurist Maiken Bak Jensen fra Bæredygtigt Landbrug indgivet høringssvar.

8 Randzonelovens 5 indebærer, at en landbruger kan søge om dispensation til at reducere randzonebredden, hvis randzonearealerne udgør mere end 5 procent af bedriftens samlede areal. Dette gælder dog kun ved randzonelovens ikrafttræden, og det kan give landmændene problemer, vurderer Maiken Bak Jensen. Lovens 5, stk. 2, har følgende ordlyd: Forøges det samlede areal af randzoner på en bedrift som følge af en ændring af denne lov, så randzonearealet kommer til at udgøre mere end 5 pct. af bedriftens samlede areal på tidspunktet for ændringslovens ikrafttræden, meddeler ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri efter ansøgning tilladelse til en forholdsmæssig reduktion af bredden af randzonen på den pågældende bedrift, således at det samlede areal af randzoner kommer til at udgøre 5 pct. af bedriftens samlede areal. Ansøgning skal ske inden en tidsfrist, der fastsættes af ministeren. Ifølge loven skal arealet opgøres på tidspunktet for ændringslovens ikrafttræden og det anser juristen for at være problematisk. Dispensationsmuligheden synes at have et meget begrænset anvendelsesområde. For det første synes tærsklen på 5 procent at være vilkårlig og ubegrundet. Derudover er det en betingelse, at det skal være en ændringslov, der udløser overskridelsen, hvilket må anses som forholdsvis sjældent forekommende. Slutteligt beregnes de 5 procent alene på tidspunktet for ændringslovens ikrafttræden. Ifølge Maiken Bak Jensen ser det ikke ud til at have været lovgivers intention, at senere udpegninger af randzoner var en mulighed, uden at loven skulle ændres igen. Bestemmelsen giver ikke mulighed for dispensation til reduktion af randzonebredden, hvis der i løbet af et kalenderår kommer nye randzonebærende arealer, uden at dette sker ved en ændring af randzoneloven. Der er her ganske enkelt tale om en klar forskelsbehandling af borgere uden nogen saglig begrundelse. Der er altså ingen garanti for, at bedriften ikke får mere end 5 procent i randzoneareal lyder kritikken blandt andet fra juristen. Strider mod ligebehandlingsprincippet Kan en landmand ikke få dispensation, til trods for at bedriftens randzoneareal udgør mere end 5 pct. af det samlede areal, strider det ifølge Maiken Bak Jensen mod ligebehandlingsprincippet, da ændringen af bekendtgørelsen vil medføre, at nye udpegninger i løbet af kalenderåret bliver behandlet anderledes, end hvis randzonerne skulle etableres efter den oprindelige lov eller som følge af en ændringslov. Det må antages, at dispensationsmuligheden i lovens 5, stk. 2, er et udtryk for en betragtning om, at 5 pct. er det, som lovgiver mener er grænsen for, hvad der kan pålægges en landmand at afgive af sit areal til etablering af randzoner. En overskridelse af denne regel er i strid med bestemmelsens formål, lyder det fra Maiken Bak Jensen. Ifølge juristen virker udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om randzoner som en ligegyldig, teknisk lappeløsning for et fuldstændigt uigennemskueligt regelsæt. Det er vores klare vurdering i Bæredygtigt Landbrug, at randzoneloven strider mod ejendomsrettens ukrænkelighed, der er en grundlovssikret rettighed. Loven er åbenlys ulovlig ekspropriation. Når det så alligevel finder sted, så må det være et minimumskrav, at staten yder alle berørte landbrug fuld erstatning. Det er dog heller ikke sket, slutter Maiken Bak Jensen. Af Jakob Tilma,

9 Traktortræf i Holstebro En del medlemmer har allerede meldt sig med traktorer og opbakning, når randzonesagen mod Povl og Christian Bojer løber af stablen den 11. og 12. december. Der er stadig plads til flere, der gerne vil være med til synligt men ordentligt at vise sympati og opbakning til de to anklagede. Lars Larsen, medlem af selvstyregruppen i Midt- og Vestjylland, har påtaget sig at koordinere en traktorparade gennem Holstebro, finde p-plads og mødelokale, indhente tilladelser osv. Alle tilladelser er allerede på plads, herunder også til traktorkortegekørsel gennem byen. For at danne et indtryk af, hvor mange der har tid, lyst og mulighed for at komme, så håber jeg, du gider sende Lars en besked, hvis du regner med at komme. Vi regner med, at det bliver torsdag den 11. december, der er den relevante dag for traktorer. Skriv derfor gerne til Lars, om du kan tage en traktor med. Vi ser for os, at traktorerne kører i optog fra morgenstunden, og så parkeres samlet et synligt sted, uden at genere trafik og borgere. I den største retssal i Retten i Holstebro er der kun plads til ca. 50 tilhørere, og da vi regner med en stor interesse på dage, med mange samlede landmænd, organiserer vi bespisning, øl og kaffe i Gråkjær Arena, hvor interesserede kan få en kollegial snak og landbrugsfaglige indlæg, ligesom der også torsdag eftermiddag kl , når første dag i retten er slut, gives en opsamling på dagen i retssalen, så alle kan blive opdateret på sagens gang. Det er også helt OK, hvis du kun kan komme noget af dagen. Skriv gerne du kommer og om du kommer i traktor til Lars på mail-adressen: For de, der har alt for langt til Holstebro, er vi ved at arrangere en anden manifestation af sammenholdet i dansk landbrug, der inkluderer traktor, horn og rotorblink, så hvis du gerne vil være med, så tjek lige op på, om det hele virker, og om du har tid til en lille køretur i dit nærområde den 11. december kl Manifestationen skal altså være startskuddet til randzoneretssagen i Holstebro. Med traktorenes opråb vil vi gøre hele Danmark opmærksom på, hvor vigtigt det er at vi står fast på, at ejendomsretten er ukrænkelig. Vi håber på din opbakning Donationer Vi er dybt taknemmelige over de mange donationer, som vi løbende modtager. De varmer både hjertet og pengekassen. Skulle du have lyst til at støtte foreningens arbejde, kan donationer indbetales på følgende konto: Reg.nr.3956 kontonr Rigtig god weekend Bjarne Nigaard Bæredygtigt Landbrug ingen halve løsninger

Høringssvar vedrørende udkast til forslag om ændring af gødskningsloven

Høringssvar vedrørende udkast til forslag om ændring af gødskningsloven Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 L 112 Bilag 1 Offentligt Vipperød, den 7. november 2014 Høringssvar vedrørende udkast til forslag om ændring af gødskningsloven Tak for muligheden for

Læs mere

25 års jubilæum for Det store Bedrag

25 års jubilæum for Det store Bedrag 25 års jubilæum for Det store Bedrag Vagn Lundsteen, direktør, BL Hvad sagde Rehling i 1986? De kommunale rensningsanlæg, der ikke virker, må bringes i orden inden for seks måneder. Alle kommunale rensningsanlæg

Læs mere

Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug

Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug Det er jo egentligt ikke så svært. Men vi har været længe om at forklare det 7. juni 2013 Uge 23 Med hjælp og inspiration fra Erik Ugilt Hansen har Bæredygtigt Landbrug

Læs mere

Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 15. maj 2014 Uge 20

Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 15. maj 2014 Uge 20 Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 15. maj 2014 Uge 20 Vi havde hellere spillet kampen En udsættelse og formentlig efterfølgende frafald af retssager mod randzonelovbrydere, er lidt som at vinde en fodboldkamp

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Status for randzoner

Status for randzoner Status for randzoner 1) Politisk arbejde fra Landbrug og Fødevare 2) Rent praktisk som landmand 3) Bøder og sanktioner 4) Offentlighedens adgang Ole Hansen Stævning og den politiske indsats vedr. randzoner

Læs mere

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Grøn Vækst og vandplanerne Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Præsentation Claus S. Madsen, Agronom, miljø- og planterådgiver AgroPro, Sjælland 30 år som rådgiver for

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 L 59 Bilag 1 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 L 59 Bilag 1 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 L 59 Bilag 1 Offentligt Roskilde, den 16. oktober 2015 Høringssvar til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner Tak for muligheden for at komme med høringssvar

Læs mere

6. december 2012 17. april 2013: Udsigt til nye gyldige vandplaner inden udgangen af 2013

6. december 2012 17. april 2013: Udsigt til nye gyldige vandplaner inden udgangen af 2013 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 11. juni 2013 Sagsnr.: 22021 Dok.nr.: 539489 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har i brev af 30.05.2013 stillet

Læs mere

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5.

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5. Dato: 5. februar 2017 qweqwe 7.2.6) Al ny og forøget spildevandsudledning til stillestående vandområder skal så vidt muligt undgås. 7.2.7) Vandplanen identificerer et antal overløb af opspædet spildevand

Læs mere

Er evalueringsmodellen lovlig? Af advokat Henrik Holtse, Bech-Bruun og advokatfuldmægtig Christian Nielsen, Bech-Bruun

Er evalueringsmodellen lovlig? Af advokat Henrik Holtse, Bech-Bruun og advokatfuldmægtig Christian Nielsen, Bech-Bruun Er evalueringsmodellen lovlig? Af advokat Henrik Holtse, Bech-Bruun og advokatfuldmægtig Christian Nielsen, Bech-Bruun To nyere kendelser fra Klagenævnet for Udbud har skabt tvivl om lovligheden af evalueringsmodeller,

Læs mere

Knud Erik Jensen Erhvervsjura KOMMUNERNES HÅNDTERING AF OVERFLADEVAND JURIDISKE FORHOLD

Knud Erik Jensen Erhvervsjura KOMMUNERNES HÅNDTERING AF OVERFLADEVAND JURIDISKE FORHOLD Knud Erik Jensen Erhvervsjura KOMMUNERNES HÅNDTERING AF OVERFLADEVAND JURIDISKE FORHOLD MILJØBESKYTTELSESLOVENS 19 Stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund, må ikke

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K og L stillet af Folketingets miljø- og planlægningsudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K og L stillet af Folketingets miljø- og planlægningsudvalg Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 213 Offentligt Notat J.nr. MST-600-00008 Ref. Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K og L stillet af Folketingets miljø- og planlægningsudvalg Spørgsmål

Læs mere

Randzoner: Den 1. september blev Danmark rigere

Randzoner: Den 1. september blev Danmark rigere Randzoner: Den 1. september blev Danmark rigere Du får adgang til nye naturområder Den nye lov om randzoner betyder, at alle danskere med tiden får adgang til nye naturområder i op til 10 meter brede zoner

Læs mere

Retentionskortet - ny vej til regulering af miljøbelastning

Retentionskortet - ny vej til regulering af miljøbelastning Retentionskortet - ny vej til regulering af miljøbelastning KORTLÆGNING: Viden om kvælstoffets veje gennem jorden kan sikre mere landbrug eller mere miljø for de samme penge, påpeger forsker Af Egon Kjøller

Læs mere

Landbrug & Fødevarer har modtaget ovenstående lovforslag i høring med frist den 5. december 2016 og har i den forbindelse følgende bemærkninger:

Landbrug & Fødevarer har modtaget ovenstående lovforslag i høring med frist den 5. december 2016 og har i den forbindelse følgende bemærkninger: Dato 1. december 2016 Side 1 af 5 Miljø- og fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Miljø & Biodiversitet miljobio@naturerhverv.dk Vedr. Høring af forslag til lov om ændring af lov om drift af landbrugsjorder

Læs mere

Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 11. april 2014 Uge 15

Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 11. april 2014 Uge 15 Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 11. april 2014 Uge 15 Gødskning efter ligevægtsprincippet Snart skal vi i gang med at gøde efter ligevægtsprincippet. Bæredygtigt Landbrug forventer, at de danske gødningsnormer

Læs mere

Vejledning til landmænd sag mod Naturstyrelsen vedrørende vandplanerne af 30. oktober 2014 - minimalstævning

Vejledning til landmænd sag mod Naturstyrelsen vedrørende vandplanerne af 30. oktober 2014 - minimalstævning København 17. marts 2015 Håkun Djurhuus Partner, advokat (H) T +45 72 27 33 44 djur@bechbruun.com Sagsnr. 052030-0046 djur/djur/gsc Vejledning til landmænd sag mod Naturstyrelsen vedrørende vandplanerne

Læs mere

Brush-up. Ny lovgivning på vej i 2016 for landbruget 16. marts 2016

Brush-up. Ny lovgivning på vej i 2016 for landbruget 16. marts 2016 1 Brush-up Ny lovgivning på vej i 2016 for landbruget 16. marts 2016 Disposition Lov om ophævelse af lov om randzoner Lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække Forslag

Læs mere

Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 22. marts 2013 Uge 12

Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 22. marts 2013 Uge 12 Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 22. marts 2013 Uge 12 Bæredygtig Vækst konference med tanke på vore efterkommere En meget stor tak til de mange, som gjorde vores konference om bæredygtig vækst til

Læs mere

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark.

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark. Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup att.: Dorthe Rømø Codex Advokater P/S Damhaven 5 B 7100 Vejle 5. maj 2014 Journalnr.:202925 Advokat: Mads Kobberø mko@codexlaw.dk Kystbeskyttelsesloven - kommunalfuldmagt

Læs mere

Når demokratiet bliver sat ud af spil Af Flemming Fuglede Jørgensen, formand for Bæredygtigt Landbrug

Når demokratiet bliver sat ud af spil Af Flemming Fuglede Jørgensen, formand for Bæredygtigt Landbrug Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug Når demokratiet bliver sat ud af spil Af Flemming Fuglede Jørgensen, formand for Bæredygtigt Landbrug 10. april 2015 Uge 40 15 Onsdag den 15. april begynder en retssag

Læs mere

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden Denne vejledning

Læs mere

I henhold til grundlovens 73 er ejendomsretten som udgangspunkt ukrænkelig. 73 lyder således:

I henhold til grundlovens 73 er ejendomsretten som udgangspunkt ukrænkelig. 73 lyder således: 1 Ekspropriation Pålæg af dyrkningsrestriktioner Ekspropriation betyder grundlæggende, at en offentlig myndighed helt eller delvist overtager ejendomsretten til en ejendom fra en borger imod erstatning.

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. august 2014 J.nr.: NMK-34-00277 og NMK-33-01941 Ref.: KBP AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes VVM-screening af vejprojekt

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

KØB ABONNEMENT ABONNEMENT & KUNDECENTER LÆS AVISEN POLITIKEN PLUS POLITIKEN BILLET ANNONCER PRIVATLIVS

KØB ABONNEMENT ABONNEMENT & KUNDECENTER LÆS AVISEN POLITIKEN PLUS POLITIKEN BILLET ANNONCER PRIVATLIVS Side 1 af 15 KØB ABONNEMENT ABONNEMENT & KUNDECENTER LÆS AVISEN POLITIKEN PLUS POLITIKEN BILLET ANNONCER PRIVATLIVS Projektet 'Landmanden som Vandforvalter' har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrations

Læs mere

FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø

FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø Danmarks miljømålsætninger for et godt vandmiljø i 2015 Danmark skal have et godt vandmiljø fjorde og hav rig på natur, planter og fisk. Det er

Læs mere

Randzoner og vandplaner

Randzoner og vandplaner 1 Randzoner og vandplaner - hvad er op, og hvad er ned? Ved Håkun Djurhuus 2 I. Randzoner Baggrunden for randzoneloven: Den første randzonelov, der blev vedtaget den 14. juni 2011, blev ændret (skærpet)

Læs mere

Notat om interviewundersøgelse med landmænd vedr. interesse for drænmålinger

Notat om interviewundersøgelse med landmænd vedr. interesse for drænmålinger 23. juni 2016 Notat om interviewundersøgelse med landmænd vedr. interesse for drænmålinger Der er stor interesse for drænvandsmålinger i landbruget, og landmænd efterspørger mulighed for at inddrage lokale

Læs mere

Foretræde ved Miljø- og Fødevareudvalget

Foretræde ved Miljø- og Fødevareudvalget Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 472 Offentligt Foretræde ved Miljø- og Fødevareudvalget den 7. juni 2017 Delegation: Torben Hansen, formand, Sektorbestyrelsen for Planteproduktion

Læs mere

Målrettet regulering hvem skal betale for forskelsbehandling? HELLE TEGNER ANKER

Målrettet regulering hvem skal betale for forskelsbehandling? HELLE TEGNER ANKER Målrettet regulering hvem skal betale for forskelsbehandling? HELLE TEGNER ANKER HTA@IFRO.KU.DK Oversigt Målrettet regulering Er der forudsat kompensation? Hvad siger juraen? Grundlovens 73 Ekspropriation

Læs mere

Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud?

Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud? Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud? Sort tekst på hvid baggrund. Opgaven og rammerne for løsningen af den. Mit udgangspunkt er at: Vandplanerne er nødvendige Vandplanerne er som udgangspunkt

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening:

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: 19-03- 2007 TILSYNET Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 20. maj 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Vestsjælland,

Læs mere

Dato 1. juni 2017 Side 1 af 5

Dato 1. juni 2017 Side 1 af 5 Dato 1. juni 2017 Side 1 af 5 Bilag 2: Kommentarer til Udkast til Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål samt Notat om udkast til ny husdyrgodkendelsesbekendtgørelse og ændring af slambekendtgørelsen

Læs mere

Nye Vandområdeplaner nye stramninger? Hvad din organisation gør og hvad du selv kan gøre for at sikre fagligt og juridisk korrekte vandområdeplaner.

Nye Vandområdeplaner nye stramninger? Hvad din organisation gør og hvad du selv kan gøre for at sikre fagligt og juridisk korrekte vandområdeplaner. Nye Vandområdeplaner nye stramninger? Hvad din organisation gør og hvad du selv kan gøre for at sikre fagligt og juridisk korrekte vandområdeplaner. Velkomst v/ Niels Vestergaard Salling, formand for

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 2 Vandområders kvalitet Indhold 1 Oversigt over vandområder... 2 2 Vandplanernes målsætninger og krav... 2 2.1 Miljømål for vandløb... 3 2.2 Miljømål

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Det store potentiale i dansk landbrug

Det store potentiale i dansk landbrug Det store potentiale i dansk landbrug Hvad skal vi gøre? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Fremforsk - Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk En Verden med 7 mia. mennesker Vi topper mellem

Læs mere

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ]

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ] 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Gert Stokkendal Dæmningen 64 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 9. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder Punkt 9. Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder 2017-031316 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget

Læs mere

BORGER VS FORVALTNING

BORGER VS FORVALTNING BORGER VS FORVALTNING 8 ADVOKATEN 01 10 / 2 0 1 45 T E M A E T E R S K R E V E T AF HANNE HAUERSLEV FOTO: SIF MEINCKE FORVALT- NINGENS SKØN TIL SERVICE- EFTERSYN Forvaltningens afgørelse om hjemmehjælp,

Læs mere

Fejl og mangler ved vandområdeplanerne. - inspiration til høringssvar

Fejl og mangler ved vandområdeplanerne. - inspiration til høringssvar Fejl og mangler ved vandområdeplanerne - inspiration til høringssvar Disposition Lidt om kvælstof Fejl og mangler Kortmateriale og baggrundsinfo Forkert identifikation Forkert udpegning (karakterisering)

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Nobel Fredskovhellet 10, 2. th. 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 29. august 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Højesteretsafgørelse om +/- 15 pct. s reglen hvad gælder så

Højesteretsafgørelse om +/- 15 pct. s reglen hvad gælder så - 1 Højesteretsafgørelse om +/- 15 pct. s reglen hvad gælder så Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har tirsdag i denne uge taget stilling til + / 15 pct. s reglen ved overdragelse

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. juni 2012 blev der i sag 167-2011 MM og NN mod Ejendomsmægler AA (adresse ukendt) v/ advokat BB og Ejendomsmæglervirksomheden CC [adresse] [by] v/ advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved brev af

Læs mere

Interview with Niels Peter Nørring, 03.05.2013

Interview with Niels Peter Nørring, 03.05.2013 Interview with Niels Peter Nørring, 03.05.2013 Location: Axeltorv 3, Copenhagen. Interview is scheduled for 10AM. Interviewer: Hvad er din jobtitel? Niels Peter: Direktør for Miljø og Energi. Interviewer:

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 10. september

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM LANDBRUG OG KOMMUNE

SAMARBEJDE MELLEM LANDBRUG OG KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDBRUG OG KOMMUNE OM NY METODE TIL PLANLÆGNING I DET ÅBNE LAND Det er muligt for landmænd, kommuner, rådgivere og forskere at få et godt samarbejde om planlægning og regulering i det

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af spildevand fra Måløv Rens A/S, til Jonstrup Å.

Midlertidig tilladelse til udledning af spildevand fra Måløv Rens A/S, til Jonstrup Å. Forsyning Ballerup A/S. Ågerupvej 84-86. 2750 Ballerup. MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 1. december 2014 Tlf. dir.: 41750124 E-mail: sbj@balk.dk

Læs mere

EF-Domstolen underkender landbrugslovens bopælspligt

EF-Domstolen underkender landbrugslovens bopælspligt Europaudvalget EU-note - E 32 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. januar 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen underkender landbrugslovens

Læs mere

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012 Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser November 2012 Kolofon Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser Denne vejledning er udarbejdet af

Læs mere

INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET Plantedirektoratet Vedrørende indregning af randzoner i harmoniarealet Seniorforsker Finn Pilgaard Vinther Dato: 14-06-2010

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Skafdrup Lindegårdsvej 10 A 2920 Charlottenlund Nævnet har modtaget klagen den 26. september 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om social pension

Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om social pension Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Att. epi@star.dk og tsh@star.dk 9. december 2016 cb Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om social pension Lovforslaget har tre hovedelementer:

Læs mere

Jura. J.nr. M DBH. Status på anvendelsen af håndhævelsespakken Den 24. maj 2005

Jura. J.nr. M DBH. Status på anvendelsen af håndhævelsespakken Den 24. maj 2005 Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 294 Offentligt N O T A T MILJØSTYRELSEN Jura J.nr. M 1034-0389 DBH Status på anvendelsen af håndhævelsespakken Den 24. maj 2005 Håndhævelsespakken

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger om en ejendoms skel og derfor skal betale erstatning til klager.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger om en ejendoms skel og derfor skal betale erstatning til klager. 1 København, den 6. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Svensk Skov & Jagt v/ Mikkel Amager v/ advokat Carl-Sejr Jespersen Strandgade 12 9240 Nibe Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde

Læs mere

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw.

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw. NOTAT Miljøteknologi J.nr. / MST-5230-00221 Ref. lahal, brk, chste Den 29. juni 2015 Høringsnotat om ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast

Læs mere

Gylle og natur Problemer og løsninger Hvordan overlever både natur og landbrug?

Gylle og natur Problemer og løsninger Hvordan overlever både natur og landbrug? Gylle og natur Problemer og løsninger Hvordan overlever både natur og landbrug? Gylle og livet i åerne Lars Brinch Thygesen, Miljøkonsulent, Danmarks Sportsfiskerforbund Hvordan påvirker gyllen dyrelivet

Læs mere

Landbrugets stemme. Vandløbsanalyserne. Baggrund for, arbejdet med fremskaffelsen og resultaterne

Landbrugets stemme. Vandløbsanalyserne. Baggrund for, arbejdet med fremskaffelsen og resultaterne Vandløbsanalyserne Baggrund for, arbejdet med fremskaffelsen og resultaterne Vandløbs analyser Landbrugets stemme Fra 1970 2010 har Naturstyrelsen udtaget flere end 1 mio. analyser i danske vandløb. Naturstyrelsen

Læs mere

15. juli Redegørelse om kloakledninger, overløbsbygværker og overløb

15. juli Redegørelse om kloakledninger, overløbsbygværker og overløb Faxe Forsyning A/S CVR-nr. 31 48 04 34 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 15. juli 2016 Redegørelse om kloakledninger, overløbsbygværker

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Derfor kæmper vi for en ny bekendtgørelse som yder naboerne reel beskyttelse. Vi håber, at du ser det rimelige i at støtte os i denne sag.

Derfor kæmper vi for en ny bekendtgørelse som yder naboerne reel beskyttelse. Vi håber, at du ser det rimelige i at støtte os i denne sag. Stege, den 18. september 2015 Information vedr. støj fra vindmøller Kære politiker, vidste du - at der ikke findes en grænse for den støj, naboen til en vindmølle må opleve eller måle i eller ved boligen?

Læs mere

EU-Kommissionen bakker Bæredygtigt Landbrug op i en sønderlemmende kritik af vandplanerne

EU-Kommissionen bakker Bæredygtigt Landbrug op i en sønderlemmende kritik af vandplanerne Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug Landbrugets stemme 30. november 2012 Uge 48 EU-Kommissionen bakker Bæredygtigt Landbrug op i en sønderlemmende kritik af vandplanerne Af mediechef Jakob Tilma, Bæredygtigt

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

UDKAST 3. februar 2012

UDKAST 3. februar 2012 UDKAST 3. februar 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om randzoner (Energiafgrøder og offentlig adgang) I lov nr. 591 af 14. juni 2011 om randzoner foretages følgende ændringer: 1 1. I 2, stk. 1, udgår»og

Læs mere

Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering

Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering UDKAST Erhverv J.nr. MST-1249-00137 Ref. KLSCH/IRNMA Den 13. januar 2017 Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering Med ny husdyrregulering indføres generelle

Læs mere

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge.

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge. Uge 38 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Endnu en uge er gået og det

Læs mere

Odense Kommune et praktisk eksempel vedrørende vandrammedirektivet

Odense Kommune et praktisk eksempel vedrørende vandrammedirektivet R EDSKAB Odense Kommune et praktisk eksempel vedrørende vandrammedirektivet Indledning Oplandet til Odense Fjord indgår i et EU-pilotprojekt, hvor en række europæiske vandoplande er udvalgt med henblik

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a. Kendelse af 29. juni 1998. 97-162.893. Ikke dispensation til revisors medejerskab af 3 udlejningsejendomme. Lov om statsautoriserede revisorer 10. (Suzanne Helsteen, Christen Sørensen, Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8630-000003 Ref. KBK Den 25. november 2016 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Læs mere

Velkomst v/ formand for Bæredygtigt Landbrug, Christian Castenskiold

Velkomst v/ formand for Bæredygtigt Landbrug, Christian Castenskiold Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug indbyder til: Program: kl. 8.30 Vækstkonference i fødevareerhvervet Torsdag d. 23. februar 2012 Dronningesalen, DEN SORTE DIAMANT, Det Kongelige Bibliotek Søren

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Landbrugets stemme Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug

Landbrugets stemme Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug Derfor stævner vi staten 2 Vi startede sidste uge på at redegøre for, hvorfor vi har stævnet staten. Det vil vi fortsætte med de næste uger. Der er nok at tage fat på.

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Den 22. september 2005

Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Den 22. september 2005 Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Den 22. september 2005 Vedr. Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri Håndværksrådet har modtaget Erhvervs-

Læs mere

Miljøbelastning ved manuel bilvask

Miljøbelastning ved manuel bilvask Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 (Omtryk - 02-09-2016 - Opfølgning på foretræde vedlagt) MOF Alm.del Bilag 591 Offentligt Miljøbelastning ved manuel bilvask Landemærket 10, 5. Postboks 120 1004 København

Læs mere

Sendt pr. mail - jf. mailliste. 19. december 2013

Sendt pr. mail - jf. mailliste. 19. december 2013 Sendt pr. mail - jf. mailliste 19. december 2013 Referat fra mødet i Grønt Forum - Landbrug, den 4. december 2013 Deltagere: Fra landbruget: Svend Bodholt Nielsen, Familielandbruget VEST-Jylland, Helle

Læs mere

1.1.1 De statslige vandplaner er i alt væsentligt en samling af en lang række konkrete forvaltningsretlige afgørelser på enkelt ejendomsniveau.

1.1.1 De statslige vandplaner er i alt væsentligt en samling af en lang række konkrete forvaltningsretlige afgørelser på enkelt ejendomsniveau. Høringssvar vedrørende ny høring om de statslige vandplaner (2010-2015). Ejendommen Enghavevej 5, Ting Jellinge, 4261 Dalmose Hovedvandopland Smålandsfarvandet Formelle indsigelser 1.1 Vandplanudkastets

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Tilladelse til midlertidig medbenyttelse af Brødemosegrøften og videre nedstrøms til Roskilde Fjord til udledning af renset spildevand

Tilladelse til midlertidig medbenyttelse af Brødemosegrøften og videre nedstrøms til Roskilde Fjord til udledning af renset spildevand Natur og Miljø Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk 13-10-2017 Sagsnr. 06.00.00-P19-1-17.. Halsnæs Forsyning A/S Gjethusparken 3, 1. sal 3300 Frederiksværk Tilladelse til midlertidig medbenyttelse af Brødemosegrøften

Læs mere

2008-02-20. Gribskov Kommune. Tilslutningsbidrag til kloakanlæg

2008-02-20. Gribskov Kommune. Tilslutningsbidrag til kloakanlæg 2008-02-20. Gribskov Kommune. Tilslutningsbidrag til kloakanlæg Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at kommunen havde handlet i strid med de gældende regler om opkrævning af tilslutningsbidrag til kloakanlæg.

Læs mere

Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering

Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering Erhverv J.nr. MST-1249-00137 Ref. KLSCH/IRNMA Den 13. januar 2017 Revideret 27. februar 2017 Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering Med ny husdyrregulering

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. Christian Fuglsang, cfu@jm.dk og jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T

Læs mere

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 64 Offentligt Notat Vand J.nr. 439-00006 Ref. KDL Den 3. november 2006 Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Baggrund

Læs mere

EU-udbudsreglerne og pligten til at afvise tilbud med forbehold Ny Højesterets praksis

EU-udbudsreglerne og pligten til at afvise tilbud med forbehold Ny Højesterets praksis April 2011 Nyhedsbrev EU-udbudsreglerne og pligten til at afvise tilbud med forbehold Ny Højesterets praksis Højesterets dom af 5. april 2011 om udbud af anlægsentreprisen Amager Strandpark krænkelse af

Læs mere

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning Folketinget Att.: medlemmerne af Erhvervsudvalget Christiansborg 1240 København K cc. medlemmerne af Retsudvalget 8. januar 2010 Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG Afsnitsleder Lise Højmose Kristensen Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne ATV Jord og Grundvand Praktiske

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Høringssvar. Forslag til Fællesregulativ. For visse offentlige vandløb i Silkeborg Kommune. Vandløbslauget GST. 24. november 2015

Høringssvar. Forslag til Fællesregulativ. For visse offentlige vandløb i Silkeborg Kommune. Vandløbslauget GST. 24. november 2015 Vandløbslauget GST 24. november 2015 Høringssvar Forslag til Fællesregulativ For visse offentlige vandløb i Silkeborg Kommune Vandløbslaug for Gudenå-systemet Silkeborg Tange sø CVR-nr. 32498701 Klostergårdsvej

Læs mere

Ændringsbekendtgørelsen følger bl.a. op på ændringerne af vandforsyningsloven, som følge af vandsektorforliget 1, idet

Ændringsbekendtgørelsen følger bl.a. op på ændringerne af vandforsyningsloven, som følge af vandsektorforliget 1, idet NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00082 Ref. radko/annrj Den 17. juni 2016 Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelsen om indsatsplaner Naturstyrelsen

Læs mere

Det gælder dansk landbrugs fremtid

Det gælder dansk landbrugs fremtid Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 2. november 2012 Uge 44 Det gælder dansk landbrugs fremtid Kvælstofnormerne og begrænsningerne i kvælstofanvendelsen har hængt som en mørk sky over landbruget i snart

Læs mere

Landbrugets stemme. Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug

Landbrugets stemme. Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug Landbrugets stemme 31. august 2012 Uge 35 Et kæmpe nederlag for vores demokrati - den 1.september er en sorgens dag Vi er bitre på den danske fødevareminister. Hun har

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Sven Øvre Storegade 17 4550 Asnæs Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstilling og købsaftale har givet

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere