Referat fra menighedsrådsmøde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra menighedsrådsmøde"

Transkript

1 Referater fra Allerslev menighedsråds møder 2002

2 Referat fra menighedsrådsmøde Referat fra menighedsrådsmødet torsdag den 3. januar 2002 i musiklokalet, Allerslev Gl. skole, Lejrevej 17 Til stede: KB, AL, FKC, TDJ, JAL, JHG, KF, AJ, EL KJ 1. Protokol fra sidste møde: Ingen bemærkninger til protokol fra sidste ordinære og det lukkede møde. a. Prøvelse af formandens mandat: Formandens redegørelse taget til efterretning. 2. Godkendelse af dagsorden: 3. Sager til behandling: a. AL, KB, JHG, TDJ indtræder i et ansættelsesudvalg. b. Vi tilmelder os Åben Vejkirke. c. Kaj er sygemeldt for en periode. d. AL, KB, Jørgen Lauterbach og Bruce Kiely melder sig som indsamlere. 4. Forestående arrangementer. Ingen. 5. Sager til orientering. a. Korrespondanceliste fremlagt. b. Tilmelding til Bedriftsundhedstjeneste er gjort frivillig - derfor på som punkt næste gang. c. Konfirmandlejr d februar. Indkaldt til planlægningsmøde d d. - Kommunens trafiksikkerhedsplan ser på overgang mellem ny og gammel kirkegård. - Regning fra landmåler Kirkegårdskort. - Landskabsarkitekten henvender sig medio januar. e. - Rådigheds- og administrationstillæg overgår til Bruce. - Jørgen L har lavet listeforslag, som indeholder kirkelige handlinger samt betjening AL arbejder videre med det. f. Møde i Præstegårdsudvalget d med arkitekt ang. sognegård. 6. Næste møde. Torsdag den 7. februar 2002 kl i musiklokalet. 7. Eventuelt. Nedsættelse af udvalg vedrørende fremtidig anvendelse af graverboligen på næste møde. Jakob undersøger brevudkast ang. serviceydelser på kirkegård og brevhoved til skrivelser. Karin skaffer nøgle til Finn K C. 8. Protokol ved Elsebeth Lægaard.

3 Referat fra menighedsrådsmøde Referat fra menighedsrådsmødet torsdag den 7. marts 2002 Til stede: AL, Ingrid Ottesen, KF, TD-J, LL, JHG, JL, EL, FKC. JAL, AJ. 1. Protokol fra sidste møde: Vedtaget. 2. Godkendelse af dagsorden: 3. Sager til behandling: a. Forelæggelse af regnskab for 2001 v/kass. Ingrid Ottesen. Det foreløbige regnskab er gennemgået af kassereren. Diverse spørgsmål stillet og besvaret. Regnskabet korrigeres hermed. b. Principper for indkøb og videresendelse af regningsbilag. Principper for indkøb og videresendelse af regningsbilag blev godkendt med fgl. ændringer: a. Formanden skal attestere alle bilag. b. Ved arbejder med forventet udgift større end kr. må kirkeværgen søge godkendelse i rådet. c. Forslag om indkøb af tillæg til salmebog. Forslag om indkøb af salmebog vedtaget: 5 for, 1 imod, 1 blank. Der indkøbes 25 stk. d. Kirkefolder. Kirkefolder endelig vedtaget - gratis - antal aftales med trykker, fx Jakob indhenter tilbud hos >Puk< og Osted Trykkeri. e. Ringevejledning. Gudstjeneste (Forslag: 1. Ringning 1 time forinden: Ca. 150 slag med lille klokke) Afstemning: 4 for stor klokke, 2 for lille og 1 blank Forslaget vedtaget med denne ændring. f. Priser for vielse af udensogns brudepar. Prisen fastsat til 1500 kr. g. Aktiviteter i sognet i løbet af foråret?? Pt. ikke noget fra aktivitetsudvalget. Skærtorsdagsarrangement/fællesspisning. Forslag om engelsk julegudstjeneste m. christmas carrols. 4. Forestående arrangementer. 8/4 Møde med Naser Khader, Osted Fri- og efterskole. 11/4 Teateraften, Osted Fri- og efterskole. 17/4 Allan Olsen i Osted Præstegård. 5. Orientering fra: a. Formand: Korrespondanceliste fremlagt. b. Sognepræsten: Intet. c. Kontaktpersonen: Indtil videre melder vi os ikke i BST. Medarbejdermøde arrangeres. d. Stående udvalg: Spejl til sakristi. EDB udstyr tages op til behandling i forbindelse med opdatering af inventarlisten. e. Kirkeværgen: Kirkeværgen orienterer om styning af lindetræer på gl. kirkegård. Besigtigelse af graverbolig indenfor de næste 14 dage. f. Div. udvalg: JL orienterede om, at kommunen har imødekommet vores ansøgning om at måtte nedlægge graverboligen

4 6. Eventuelt. Intet. som bolig og indrette faciliteter for graver, kontorer og mødelokale. Orientering fra præstegårdsudvalget ang. skitseprojekt for sognehus. 7. Næste møde. Torsdag den 4. april 2002 kl Protokol ved Elsebeth Lægaard/Jørgen Lauterbach Forkortelser: AL: Anette Lydolph Larsen; EL: Elsebeth Lægaard; LL: Leif Lægaard; KF: Karin Fisker; FKC: Finn Krog Christensen; JAL: Jens Asger Lyndby; JL: Jørgen Lauterbach; AJ: Asger Jørgensen; JHG: Jakob H. Grønbæk TD-J: Torsten Dam-Jensen

5 Referat fra menighedsrådsmøde Referat fra menighedsrådsmødet torsdag den 4. april 2002 Til stede: AL, FKC, KF, AJ, JHG, JAL, LL, JL. EL, TD-J. 1. Protokol fra sidste møde: Vedtaget. 2. Godkendelse af dagsorden: 3. Sager til behandling: a. Flagstang på kirkegård JAL og JL undersøger nærmere vedr. økonomi, forpligtelser med notat til næste møde. b. Debat om fortsat samarbejde med Charlotte Skibsted I lyset af KF's notat ser Menighedsrådet frem til mødet med Charlotte Skibsted den 29. el. 30. april, hvor hun vil fremlægge sit projekt. Oplysning om honorar er lovet fremsendt til KF senest 10. april. Dette vil blive rundsendt til rådets medlemmer samtidig med den endelige dato for fremlæggelsen. c. Igangsætning af arbejdet på kirkegården Menighedsrådet blev såvel mundtligt som skriftligt orienteret om igangværende arbejder. Brev til gravstedsejerne fra MR/Kirke- og kirkegårdsudvalget blev godkendt. d. Ombygning af graverboligen - arbejdsgruppe nedsættes Orientering givet ved diverse bilag. Arbejdsgruppe nedsat: JHG, FKC, LL, JL. e. Gravermedhjælp LL arbejder videre med sagen. f. Provstesyn 3. maj kl.? - forberedelse Kirke- og kirkegårdsudvalget udarbejder - suppleret af kirkeværgen - et oplæg til næste MR-møde med særligt henblik på ombygning af graverbolig og arbejder på kirkegården. g. Justering af graverregulativ - nedsættelse af arbejdsgruppe Et udvalg bestående af AL, LL, og JHG udarbejder forslag til nyt graverregulativ med henblik på nyansættelse af graver. h. Rep. af salmebøger - hvem? JAL foretager reparation. i. Budget 2003 KF aftaler dato med Ingrid Ottesen. 4. Forestående arrangementer. a. Møde med Naser Khader mandag den 8. april, Osted Fri- og efterskole. b. B. Teateraften torsdag den 11. april, Osted Fri- og efterskole. c. C. Allan Olsen onsdag den 17. april i Osted Præstegård - praktisk hjælp AL forespørger Osted. 5. Orientering fra: a. Formand: Kursus for kontaktpersoner mv. b. Sognepræsten: AL orienterede på sognepræstens vegne. Punktet drøftet. c. Kontaktpersonen: - d. Stående udvalg: Tegning af kirken indkøbes af Poul Ørsted Pedersen. Kirke- og kirkegårdsudvalget udarbejder forslag til revideret kirkegårdsvedtægt.

6 e. Kirkeværgen: JHG orienterede om tilbudsindhentning vedr. trykning af kirkefolder. Vi accepterer tilbud fra PUC-tryk, Ejby, ekspl., kr ,- ex. moms. f. Kandava udvalg Orientering givet. g. Div. udvalg: - 6. Eventuelt. Intet. 7. Næste møde. Torsdag den 2. maj 2002 i Sakristiet. Protokol ved Jørgen Lauterbach Forkortelser: AL: Anette Lydolph Larsen; EL: Elsebeth Lægaard; LL: Leif Lægaard; KF: Karin Fisker; FKC: Finn Krog Christensen; JAL: Jens Asger Lyndby; JL: Jørgen Lauterbach; AJ: Asger Jørgensen; JHG: Jakob H. Grønbæk TD-J: Torsten Dam-Jensen

7 Referat fra menighedsrådsmøde Referat fra menighedsrådsmødet torsdag den 2. maj 2002 Til stede: AL, JAL, JHG, JL, EL, graver BK. TD-J, FKC, KF, LL, AJ, FG. 1. Protokol fra sidste møde: 2. Godkendelse af dagsorden: 3. Sager til behandling: a. Flagstang på kirkegård v/jal og JL Punktet drøftet. Beslutning udskudt for nærmere undersøgelse af de økonomiske og driftsmæssige konsekvenser. b. Charlotte Skibsteds kirkegårdsprojekt Møde afholdt i går med Charlotte Skibsted. Tegninger og beskrivelse af helhedsplan modtaget. Menighedsrådet godkendte det fremsendte oplæg og imødeser fortsat samarbejde. c. Gravermedhjælp v/ll Der er annonceret i Lejre Posten den 29. april og rettet henvendelse til socialinspektøren i Lejre Kommune vedr. medhjælp. d. Ombygning af graverboligen v/jl Med udgangspunkt i bilag og i JL's redegørelse for møde med arkitekt Kjeld Wohlert, hvori også deltog AL og JHG foruden JL, besluttede rådet at lade Wohlert udarbejde et skitseprojekt (-oplæg) til forelæggelse på næste rådsmøde. e. Status vedr. salmebogsbeholdningen v/jal 28 stk. må kasseres straks. Herefter er beholdning 61 stk. (heraf er 15 stk og senere i sort niger medtagne, reelt kassable, øvrige er pæne til acceptable). Skal beholdningen suppleres? Bethesdas boghandel kan levere kirkesalmebog 10,5 x 19 i rød el. blå á 210 kr. i ønsket antal fra dag til dag. 25 nye salmebøger er bestilt og kommer på mandag. 15 stk. er repareret af JAL. f. Vandinstallationer på kirkegården v/jhg Der ønskes vandtilslutning til den gamle brønd øst for kirken. JL og JHG undersøger nærmere. Skilt opsættes indtil videre ved den gamle brønd. Brønden ønskes - om muligt - retableret. g. Opslagstavle i våbenhuset Vedtaget. h. Børnebøger EL og JAL arbejder videre med sagen. i. Status vedr. graverregulativ v/ll Udskydes til næste møde. j. Kirkegårdsvedtægt v/kf Udskydes til næste møde. k. Lys på kirkegården Føler opsættes. JL og JHG arbejder videre med sagen. l. Gudstjenestetider Udvalg bestående af TD-J og JAL fremlægger forslag til næste møde. m. Pyntning og musikalsk indslag v. konfirmation KF arbejder med sagen sammen med TD-J, FG m.fl. Der udarbejdes skriftligt materiale vedr. traditioner. n. Efterårets aktiviteter - kirkekaffe Aktivitetsudvalget fremkommer med forslag til næste møde på basis af den stedfundne drøftelse mm. Datoer for kirkekaffe fremlægges ved næste møde.

8 4. Forestående arrangementer. a. Kvartalsregnskabs- og budgetmøde tirsdag den 21. maj 2002 kl Mødet afholdes i musiklokalet. b. Rejse til Kandava juli 2002 JL orienterede om Kandava-rejsen. 5. Orientering fra: a. Formand: N.B. Provstesyn den 3. maj kl Studietur den 26. maj. AL orienterede om provstesyn og studietur. Fra Kirkeministeriet foreligger henvendelse vedr. psykisk arbejdsmiljø - undersøgelse i form af spørgeskema. b. Sognepræsten: Ikke til stede. c. Kontaktpersonen: Ikke til stede. d. Stående udvalg: Brev til gravstedsejerne som vedtaget på sidste møde udsendt sammen med orientering om kirkegården. e. Kirkeværgen: Rapport fra fg. graver omdelt og kommenteret. Kirkefolder afleveret til trykkeriet den sammen med TD-J's fotos. Den forventes færdig om ca. en måded. f. Kandava udvalg Intet at bemærke. g. Div. udvalg: EL orienterede om sognegårdsprojektet. Der foreligger brev fra provsten af 16. april 2002, hvori hun gør opmærksom på, at Allerslev Menighedsråd skal acceptere, at sognegården er fælles, og at udgifterne finansieres af Præstegårdskassen. 6. Eventuelt. Intet at bemærke. 7. Næste møde. - Protokol ved Jørgen Lauterbach.

9 Referat fra ekstraordinært menighedsrådsmøde Referat fra ekstraordinært menighedsrådsmødet tirsdag den 21. maj 2002 Til stede: EL, LL, KF, AJ, JHG, JL, IO, FKC, graver BK. AL, TD-J, JAL. 1. Kvartalsregnskab, 1. kvartal v/ingrid Ottesen: 2. Budget 2003 v/ingrid Ottesen: 3. Beslutning om opsætning af flagstang og udfærdigelse af flaginstruks v/jal og JL: 4 stemte for: EL, LL, KF og JL 1 stemte imod: FKC. 4 gik ind for placering 3 1 undlod at angive placering. Et udvalg bestående af JAL, LL og JL udarbejder forslag til flaginstruks til forelæggelse på næste rådsmøde. 4. Nedsættelse af udvalg til forberedelse af indvielse af flagstangen. Udvalget består af EL, AL, BK, (KF, JHG). TD-J forespørges, om han vil være med. 5. Orientering om kirkegårdsprojektet og om aktuelle arbejder i forbindelse med kirkegården: Rådet er orienteret. Næste møde: 6. juni 2002 i musiklokalet, Allerslev Gl. Skole Referat ved Jørgen Lauterbach. Forkortelser: AL: Anette Lydolph Larsen; EL: Elsebeth Lægaard; LL: Leif Lægaard; KF: Karin Fisker; FKC: Finn Krog Christensen; JAL: Jens Asger Lyndby; JL: Jørgen Lauterbach; AJ: Asger Jørgensen; JHG: Jakob H. Grønbæk TD-J: Torsten Dam-Jensen, BK Bruce Kiely, IO Kasserer Ingrid Ottesen.

10 Referat fra menighedsrådsmøde Referat fra menighedsrådsmødet torsdag den 6. juni 2002 kl i musiklokalet, Allerslev gl. skole TD-J 1. Protokol fra de to sidste møder: 2. Godkendelse af dagsorden: 3. Sager til behandling: a. Præsentation af forslag til ombygning af tidligere graverbolig v/arkitekt Keld Wohlert Arkitekt Keld Wohlert præsenterede sit skitseforslag. Rådet kunne tilslutte sig projektet. Keld Wohlert kontakter Lejre Kommune med henblik på principgodkendelse af tagetage og høj rejsning. Endvidere blev økonomien drøftet. b. Besvarelse af Kirkeministeriets spørgeskema vedr. psykisk arbejdsmiljø i folkekirken Skal besvares kollektivt på mødet. Spørgeskemaet besvaret. c. Indvielse af flagstang, fordeling af opgaver v/al Opgaver fordelt. d. Temagudstjenester. Taget til efterretning. e. Kirkekaffe/musikalske indslag ved særlige gudstjenester v/kf Aktivitetsudvalget arbejder videre med spørgsmålet. f. Hvad skal den tidligere graverbolig hedde for fremtiden? v/al De tilstedeværende gik ind for navnet "Munkehuset". g. Vandinstallation på kirkegården NIFA's tilbud accepteres. h. Lys på kirkegården Der indhentes alternativt tilbud. 4. Forestående arrangementer. a. Indvielse af flagstang den 15. juni Behandlet under pkt. 3 C. b. Roskilde Stifts landemode den 19. juni kl. 10, hvem deltager? Én person deltager. 5. Orientering fra: a. Formand: Orientering. b. Sognepræsten: Ikke til stede. c. Kontaktpersonen: Skema vedr. kvoteberegning under udarbejdelse. d. Kirke- og kirkegårdsudvalget: KF kontakter Charlotte Skibsted med henblik på igangsætning af nedlægning af blomsterløg på den nye kirkegård. e. Kirkeværgen: Kirkegårdsfolderen bliver færdig til indvielse af flagstangen. f. Kandava udvalg: Intet at bemærke. g. Præstegårdsudvalget: Der blev givet en orientering om præstegårdskassens budget. Menighedsrådet accepterer, at sognegården er fælles, og at udgifterne finansieres af Præstegårdskassen.

11 6. Eventuelt. Intet at bemærke. Protokol ved Jørgen Lauterbach. Forkortelser: AL: Anette Lydolph Larsen; EL: Elsebeth Lægaard; LL: Leif Lægaard; KF: Karin Fisker; FKC: Finn Krog Christensen; JAL: Jens Asger Lyndby; JL: Jørgen Lauterbach; AJ: Asger Jørgensen; JHG: Jakob H. Grønbæk TD-J: Torsten Dam-Jensen, BK Bruce Kiely, IO Kasserer Ingrid Ottesen.

12 Referat fra menighedsrådsmøde Referat fra menighedsrådsmødet torsdag d. 5. september 2002 kl i Munkehuset, Munkedammen 8 Til stede: AL, KF, JL, EL, LL, TD-J, JAL, FKC, AJ, IO, JHG, graver BK. Ingen. 1. Protokol: 2. Godkendelse af dagsorden: Der tilføjes pkt. 7, lukket møde. 3. Sager til behandling: a. Regnskab for 1. og 2. kvartal 2002 v/io Regnskabet fremlagt. b. Status vedr. budget 2003 Orientering om budget 2003 med nedskæring kr givet. c. Opsigelse af kirkebylærer Kirkebylæreren siges op pr. 1. oktober 2002 med virkning fra 1. januar 2003 pga. indførelse af elektronisk kirkebog. d. Nedlagt graverbolig Det besluttedes at fastholde navnet "Munkehuset". Finansieringsplan godkendt. Ombygningsplan godkendt, idet kontoret ved vestgavlen udelades. e. Kirkegården KF orienterede om nedlæggelse i jord af elkabler langs Lejrevej - endvidere om Martin A. Hansens gravsted. FKC og JL fremlagde to bilag vedrørende kirkegårdens indretning. Bilagene fremsendes til Charlotte Skibsted. Der udsendes regninger i november for hele f. Aktiviteter i efteråret Det praktiske arrangement i forbindelse med hverdagsgudstjenester, høstgudstjeneste, alle Helgens Dag og Lucia blev aftalt. g. Kirkekaffe/musikalske indslag ved særlige gudstjenester Punktet behandlet i forbindelse med pkt. F. h. Lys på kirkegården Udskydes til næste møde. i. Hjemmeside Udskydes til næste møde. j. Kurser KF deltager i Løgumklosterkursus BK deltager i kompetencegivende kursus. 4. Forestående arrangementer. a. Islam & Kristendom den 10. september KF og evt. EL deltager. b. Fællesmøde for Osted og Allerslev menighedsråd 19. september Punktet drøftet. c. Inspirationsdag i Roskilde Stift for 2 deltagere Desværre ingen deltagelse.

13 5. Orientering fra: a. Formand b. Sognepræsten c. Kontaktpersonen d. Kirke- og kirkegårdsudvalget e. Kirkeværgen f. Graveren g. Kandava udvalg h. Præstegårdsudvalget i. Div. udvalg Orientering givet. 6. Eventuelt. Intet at bemærke. Protokol ved Jørgen Lauterbach. Forkortelser: AL: Anette Lydolph Larsen, formand; EL: Elsebeth Lægaard, næstformand; LL: Leif Lægaard, kontaktperson; KF: Karin Fisker, formand for kirke- og kirkegårdsudvalg; JL: Jørgen Lauterbach, sekretær; FKC: Finn Krog Christensen; JAL: Jens Asger Lyndby Jensen; TD-J: Torsten Dam-Jensen, sognepræst; AJ: Asger Jørgensen, valgmenighedsrepr.; JHG: Jakob H. Grønbæk, kirkeværge; BK Bruce Kiely, graver; IO: Ingrid Ottesen, kasserer.

14 Referat fra menighedsrådsmøde Referat fra menighedsrådsmødet torsdag d. 3. oktober 2002 kl i Munkehuset, Munkedammen 8 Til stede: AL, EL, LL, JL, TD-J, JAL, FKC, AJ, JHG, graver BK. KF. 1. Protokol: Formanden har ikke videresendt de under pkt. 3. E nævnte bilag, da hun ikke syntes, de havde været debatteret ordentligt og ikke var fremsendt iht. forretningsordenen. 2. Godkendelse af dagsorden: 3. Sager til behandling: a. IT-skrivebord (bilag) v/jørgen Rådet besluttede at indkøbe - tilslutte sig - landsforeningens IT-skrivebord incl. 1 sæt papirudgave. b. Repræsentant fra Allerslev til hjemmesideudvalget vælges EL blev valgt som repræsentant til hjemmesideudvalget. c. Repræsentanter til takstudvalget for pastoratet for ydelser på kirkegården vælges Punktet udgår, taksterne for erhvervelse og fornyelse, der er fra 1988, bibeholdes indtil videre. Udfaktureret timeløn fastsættes til 160,- kr. excl. moms. d. Lys på kirkegården KLJ-EL's tilbud blev accepteret. Det forudsættes, at muligheden for at undlade radiosender undersøges til bunds. e. Bilag vedr. helhedsplan for kirkegården udarbejdet af Finn Krog Christensen og Jørgen Lauterbach omdelt på sidste menighedsrådsmøde Menighedsrådet videresender FKC's og JL's forslag vedrørende adgangsforholdene til kirken til Charlotte Skibsted med henblik på en udtalelse og med den bemærkning, at det er bragt frem for rådet, men ikke vedtaget. Bilaget vedrørende den østlige og den vestlige af de 4 lave takshække medsendes f. Løgplanter på kirkegården KF retter henvendelse til Charlotte Skibsted, idet vi i år kun ønsker at købe løg svarende til stendiget mod øst og græsrabatter langs dette. g. Arrangementer til foråret - ideer?? Christmas Carols gudstjeneste december BK og aktivitetsudvalget arbejder videre med sagen. Medlemmerne opfordres til at fremkomme med konkrete forslag til næste møde. 4. Forestående arrangementer. a. Allehelgensgudstjeneste kl. 16 v/ Marianne Kristensen med efterfølgende samvær i Munkehuset. b. Fællesmøde 11. februar c. Studietur 4. maj Forslag efterlyses. d. Salmesangsaften 17. nov kl. 15 i Osted. 5. Orientering fra: a. Formanden Revisionsprotokollat forelagt. Kirkeministerens lovforslag fremlagt. Efter hverdagsgudstjenesten den 23. oktober samvær i Munkehuset som sidst. b. Sognepræsten TD-J har ferie fra den 25/10 til 10/11. c. Kontaktpersonen Organisten har orlov fra den 30/9 og 6 uger frem. d. Kirke- og kirkegårdsudvalget Stativer til redskaber indkøbes.

15 e. Kirkeværgen JHG henviste til BK's rapport om aktiviteterne i kirken og på kirkegården i september, der blev omdelt på mødet. JHG og BK har afsluttet konfereringen af kirkegårdsprotokollen. f. Graveren BK orienterede om brugermøde vedr. kirkegårdsprogrammet. g. Kandava udvalg Udvalget indrykker 2 annoncer vedr. indsamling af tøj mv. Pakke- og udvalgsmøde den 19. november kl i præstegården. Vi opfordrer medlemmerne til at deltage. h. Præstegårdsudvalget KF og EL har indhentet tilbud på bl.a. murerarbejde og tagrensning. i. Aktivitetsudvalget Intet yderligere at bemærke. j. Musikudvalget Intet yderligere at bemærke. k. Højskoleudvalget Intet yderligere at bemærke. l. Div. udvalg Intet yderligere at bemærke. 6. Eventuelt AJ fortalte om oprindelsen af ordet "Munkedammen". EL foreviste et ekspl. af Bibelen, som vi har indkøbt som klassesæt til Allerslev Skole. Næste møde: 7. november 2002 Protokol ved Jørgen Lauterbach. Forkortelser: AL: Anette Lydolph Larsen, formand; EL: Elsebeth Lægaard, næstformand; LL: Leif Lægaard, kontaktperson; KF: Karin Fisker, formand for kirke- og kirkegårdsudvalg; JL: Jørgen Lauterbach, sekretær; FKC: Finn Krog Christensen; JAL: Jens Asger Lyndby Jensen; TD-J: Torsten Dam-Jensen, sognepræst; AJ: Asger Jørgensen, valgmenighedsrepr.; JHG: Jakob H. Grønbæk, kirkeværge; BK Bruce Kiely, graver.

16 Referat fra menighedsrådsmøde Referat fra menighedsrådsmødet torsdag d. 5. december 2002 kl i Munkehuset, Munkedammen 8 Til stede: Ordstyrer: AL, EL, KF, LL, JL, FKC, JHG, BK, TD-J. JAL og AJ. Elsebeth Lægaard. 1. Protokol: 2. Godkendelse af dagsorden: Procedure vedr. lukket møde undersøges. Dagsorden i øvrigt godkendt. 3. Sager til behandling: a. Opfølgning på punkter fra sidste møde BK fremlagde overslag vedr. udvidelse af redskabshuset. BK retter henvendelse til kommunen. Gruppen vedr. markering af 100-året for den første lov om menighedsråd består af JAL, KF og AL, da JHG ikke ønskede at være med. Idémøde for rådet og ansatte afholdes søndag den 26. januar kl. 12. KF og AL samt EL er ansvarlige for oplæg mv. b. Høringssvar vedr. ministerens forslag til lov om ændring af folkekirkens økonomi mv. Rådet tilslutter sig, at der sendes kopi til stiftet, provstiet, landsforeningen, pressen og hjemmesiden. c. Vejkirke tilmelding? Rådet vedtog, at vi tilmelder os "vejkirker". d. Folkekirkens Nødhjælps landsindsamling den 9. marts Vi påregner at min. 2 personer fra rådet deltager. e. Ansvarlige for arrangementer i december og januar Aftaler for aktiviteter i december og januar er aftalt. f. Orientering fra Karin Fisker om Løgumklosterkursus Karin (KF) orienterede om Løgumklosterkursus. g. Kirkegårdsvedtægt Kirke- og kirkegårdsudvalget afventer videre orientering fra Charlotte Skibsted, men vi arbejder også selv videre med kirkegårdsvedtægten. h. Graverregulativ Kontaktpersonen udfærdiger det nye graverregulativ, så det er klart til det næste ordinære rådsmøde. i. Tidspunkt for rådsmøder Vi fortsætter med at begynde rådsmøderne kl Forestående arrangementer. Punktet debatteret. 5. Orientering fra: a. Formanden JHG og FKC organiserer julehilsener til besøgsvenner og -værter. b. Sognepræsten Intet at bemærke. c. Kontaktpersonen Intet at bemærke. d. Kirke- og kirkegårdsudvalget KF orienterede. e. Kirkeværgen JHG orienterede.

17 f. Graveren BK orienterede. g. Kandava udvalg TD-J orienterede om tøjindsamlingen, der nu næsten er afsluttet. h. Præstegårdsudvalget EL orienterede. i. Byggeudvalget JL orienterede om, at vi har fået byggetilladelse, om indbudsliste og om møde med ark. Wohlert den 16. dec. j. Aktivitetsudvalget Aktivitetsudvalgets liste tages med på idémødet. k. Musikudvalget Intet at bemærke. 6. Eventuelt Intet. l. Højskoleudvalget FKC orienterede om, at der arbejdes med planlægning af en foredragsrække. Næste møde: 6. februar 2003 Protokol ved Jørgen Lauterbach. Forkortelser: AL: Anette Lydolph Larsen, formand; EL: Elsebeth Lægaard, næstformand; LL: Leif Lægaard, kontaktperson; KF: Karin Fisker, formand for kirke- og kirkegårdsudvalg; JL: Jørgen Lauterbach, sekretær; FKC: Finn Krog Christensen; JAL: Jens Asger Lyndby Jensen; TD-J: Torsten Dam-Jensen, sognepræst; AJ: Asger Jørgensen, valgmenighedsrepr.; JHG: Jakob H. Grønbæk, kirkeværge; BK Bruce Kiely, graver; IO: Ingrid Ottesen, kasserer.

Referat fra menighedsrådsmøde

Referat fra menighedsrådsmøde Referater fra Allerslev menighedsråds møder 2004 Referat fra menighedsrådsmøde Referat fra menighedsrådsmødet torsdag d. 8. januar 2004 kl. 19.00 i "Munkehuset", Munkedammen 8 Til stede: Afbud: Ordstyrer:

Læs mere

Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350.

Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350. Tårnvej 350, 2610 Rødovre Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350. NB! Der er spisning fra kl. 18 til kl. 18.30 Tilstede: Peter

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmøde

Referat fra menighedsrådsmøde Referater fra Allerslev menighedsråds møder 2006 Referat fra menighedsrådsmøde Referat fra menighedsrådsmødet tirsdag den 24. jan. 2006 i "Munkehuset", Munkedammen 8 Til stede: Afbud: JF, JHG, BK, KB,

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Dagsorden nr. 3. til menighedsrådsmøde Onsdag den 25. februar, kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden nr. 3. til menighedsrådsmøde Onsdag den 25. februar, kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden nr. 3. til menighedsrådsmøde Onsdag den 25. februar, kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej Til

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

Dato: 23. april 2015 Vålse Menighedshus kl.: 19.00

Dato: 23. april 2015 Vålse Menighedshus kl.: 19.00 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Fraværende Ole Olsen, Henning Rasmussen og Karin Langballe Orienteringer: 3. Formand redegjorde for korrespondance med Danske handicaporganisationer, Guldborgsund

Læs mere

Referat af Menighedsmøde og Menighedsrådsmødet Onsdag d. 16/ kl.19:00 i sognehuset. Ingen fremmødte til det ordinære menighedsrådsmøde kl.19:00.

Referat af Menighedsmøde og Menighedsrådsmødet Onsdag d. 16/ kl.19:00 i sognehuset. Ingen fremmødte til det ordinære menighedsrådsmøde kl.19:00. Referat af Menighedsmøde og Menighedsrådsmødet Onsdag d. 16/8-2016 kl.19:00 i sognehuset Ingen fremmødte til det ordinære menighedsrådsmøde kl.19:00. Til stede ved Menighedsrådsmødet: Gitte Nyvang Hartmeyer

Læs mere

Dagsorden nr. 5. til menighedsrådsmøde Onsdag den 29. april, kl , kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden nr. 5. til menighedsrådsmøde Onsdag den 29. april, kl , kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden nr. 5. til menighedsrådsmøde Onsdag den 29. april, kl. 19 21.30 2015, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmøde

Referat fra menighedsrådsmøde Referater fra Allerslev menighedsråds møder 2005 Referat fra menighedsrådsmøde Referat fra menighedsrådsmødet torsdag den 6. januar 2005 i "Munkehuset", Munkedammen 8 Til stede: KB, AT, NH, TD-J, JF, BK,

Læs mere

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård Vedsted sogns menighedsråd Møde 14. juni 2016 136 Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård Dagsordenstekst: Protokollat: Fraværende: Godkendelse af dagsorden. Der indsættes

Læs mere

Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 6. november 2014 kl. 19.00 i Faxe Sognehus. Dagsorden:

Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 6. november 2014 kl. 19.00 i Faxe Sognehus. Dagsorden: Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 6. november 2014 kl. 19.00 i Faxe Sognehus Dagsorden: 0. Orientering fra formanden 1. Meddelelser fra formanden 2. Meddelelser fra kirkeværgen 3. Meddelelser

Læs mere

Menighedsrådsmøde torsdag d. 15. august 2013 kl. 19.00 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård

Menighedsrådsmøde torsdag d. 15. august 2013 kl. 19.00 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård 239 Menighedsrådsmøde torsdag d. 15. august 2013 kl. 19.00 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård Fraværende med afbud: Simon Buchwald Jensen, Jette Rasmussen og Ole Winkel Godkendelse af dagsordenen Dagsordenen

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmøde

Referat fra menighedsrådsmøde Referater fra Allerslev menighedsråds møder 2007 Referat fra menighedsrådsmøde Referat fra menighedsrådsmødet torsdag den 8. februar 2007 i "Munkehuset", Munkedammen 8 Til stede: KB, BK, NH, JHG, FKC,

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Tirsdag d. 3. november kl

Menighedsrådsmøde. Tirsdag d. 3. november kl Menighedsrådsmøde Tirsdag d. 3. november kl. 19.00-22.00 Til stede: Gitte Nyvang Hartmeyer, Lone Meyer, Hans Pedersen, Klaus Johansen, Per Ettrup, Mirella Kjærulff, Asger Hansen og Majbrit Billesø Rasmussen.

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 18. marts 2014 Blad nr. 1

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 18. marts 2014 Blad nr. 1 Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til menighedsrådsmøde tirsdag den 18. marts 2014 Spisning kl. 18, mødet begynder kl. 18.30. Afbud bedes meldt til kontoret. Den 18. marts 2014 Blad nr. 1 Fraværende

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 13. oktober 2011 Blad nr. 1 ENDELIG. Fraværende med afbud:

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 13. oktober 2011 Blad nr. 1 ENDELIG. Fraværende med afbud: ENDELIG. Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 13. oktober 2011 kl.18.00 i Solrød Strandkirke. Forventes afsluttet senest kl. 22.00. Send venligst afbud til kirkekontoret.

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 22. oktober Formandens initialer: 2013

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 22. oktober Formandens initialer: 2013 På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Minna Irene Siegumfeldt, Jan Friberg, Jakob Riis, Jens Henrik Jakobsen, Denise Mortensen, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup,Per

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 13. august 2013 Blad nr. 1

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 13. august 2013 Blad nr. 1 Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til tirsdag den 13. august 2013 Spisning kl. 18, mødet begynder kl. 18.30. Afbud bedes meldt til kontoret. Den 13. august 2013 Blad nr. 1 Fraværende med afbud: Anita,

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Dato 13. Maj 1998

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Dato 13. Maj 1998 Solrød Menighedsråd Menighedsrådsmøde Dato 13. Maj 1998 Referat fra det ordinære menighedsrådsmøde onsdag den 13. maj 1998 kl. 19.00 i Solrød Strandkirke. Fraværende med afbud: Kirsten Hartvig Petersen,

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Holbæk den. 9. april 2013. 1. Der indkaldes herved til

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Holbæk den. 9. april 2013. 1. Der indkaldes herved til Holbæk den. 9. april 2013. 1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Tirsdag den 9. april 2013 kl. 19.00 Referat. Fraværende med afbud; Nana Schiøtt Hansen Ole Frank Jørgensen Vita Fischer Afholdes

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. oktober 2014 kl , kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. oktober 2014 kl , kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. oktober 2014 kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej Pkt.

Læs mere

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge 13. september 2013 Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge Referat af menighedsrådsmøde nr. 6. Afholdt tirsdag den 10. september 2013. 1. Godkendelse af

Læs mere

Bilag nr. møde gennemført? Ansøgning om lån til syn og skøn endnu ikke ansøgt, vi mangler et tal fra advokaten.

Bilag nr. møde gennemført? Ansøgning om lån til syn og skøn endnu ikke ansøgt, vi mangler et tal fra advokaten. Dagsorden nr. 2. til menighedsrådsmøde Onsdag den 28. januar, kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej Til

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol Blad nr. 82 Dagsorden Tilstede: Janne (JRP). Jens Christian (JCB), Kirsten (KKO), Kjeld (KM), Lars (LF), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW), Helle (HJ), Kisser (KW), Mai (MBA), Benny (BR) Afbud: Anders

Læs mere

Ordinært. menighedsrådsmøde. Tilstede: Annika(AV), Helle(HJ), Janne(JRP), Tom(TVS), Vibeke(VW), Kisser(KW) Afbud: Lene(LA), Lars(LF), Benny(BR)

Ordinært. menighedsrådsmøde. Tilstede: Annika(AV), Helle(HJ), Janne(JRP), Tom(TVS), Vibeke(VW), Kisser(KW) Afbud: Lene(LA), Lars(LF), Benny(BR) Blad nr. 111 Ordinært menighedsrådsmøde Dagsorden Tilstede: Annika(AV), Helle(HJ), Janne(JRP), Jens Christian(JCB), Kirsten(KKO), Kjeld(KM), Mai(MBA), Tine(TS), Tom(TVS), Vibeke(VW), Kisser(KW) Afbud:

Læs mere

Dagsorden. Menighedsrådsmøde referat. 1. Sager til beslutning. Indstilling: Torsdag den kl i konfirmandstuen.

Dagsorden. Menighedsrådsmøde referat. 1. Sager til beslutning. Indstilling: Torsdag den kl i konfirmandstuen. Menighedsrådsmøde referat Torsdag den 05-01-2017 kl. 19.00 i konfirmandstuen. Dagsorden Til stede var: Torben Jensen, Hans-Jørgen Jensen, Trine Lønstrup, Helga Simonsen, Britta Kristensen, Peter Ove Kristensen,

Læs mere

Der indbydes til møde i menighedsrådet tirsdag 23.08.2011, kl. 16.15 I konfirmandstuen Brød og sang Kirsten. Sara K.H. og Martin J. kom kl. 16.40.

Der indbydes til møde i menighedsrådet tirsdag 23.08.2011, kl. 16.15 I konfirmandstuen Brød og sang Kirsten. Sara K.H. og Martin J. kom kl. 16.40. 64 Der indbydes til møde i menighedsrådet tirsdag 23.08.2011, kl. 16.15 I konfirmandstuen Brød og sang Kirsten Afbud / fravær DAGSORDEN REFERAT Sara K.H. og Martin J. kom kl. 16.40. 1. Meddelelser ved

Læs mere

Salme 370. a. Valg af formand: Alfred Jensen enstemmigt valgt. b. Valg af næstformand: Anita Helles Hansen enstemmigt valgt

Salme 370. a. Valg af formand: Alfred Jensen enstemmigt valgt. b. Valg af næstformand: Anita Helles Hansen enstemmigt valgt Menighedsrådsmøde i Dato: Torsdag den 21. Blad nr. 12 Karlslunde Menighedsråd november 2013 kl. 19,00 Formandens initialer: Sted: Sognegården Spisning kl. 18,30 AMJ Dagsorden 1. Indledning: V/ Else Hansen

Læs mere

Ordinært møde i Tapdrup menighedsråd. 2011. Blad nr. 1. Kl.18.30 21.30. Formandens initialer: Aa L. 1. Velkomst.

Ordinært møde i Tapdrup menighedsråd. 2011. Blad nr. 1. Kl.18.30 21.30. Formandens initialer: Aa L. 1. Velkomst. 1. Velkomst. Godkendelse af dagsorden. Rækkefølgen: Pkt. 5 & 6 tages først Anne Kirstine Laugesen deltog kun i mødet til kl. 19.30. Oplæg og debat Folkekirken i fremtiden med eller uden kirkeforfatning

Læs mere

Dagsorden til og referat af menighedsrådsmøde Onsdag d. 30. oktober kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til og referat af menighedsrådsmøde Onsdag d. 30. oktober kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til og referat af menighedsrådsmøde Onsdag d. 30. oktober kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej

Læs mere

Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1. Der blev afgivet 14 stemmer på Birger (skriftlig afstemning)

Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1. Der blev afgivet 14 stemmer på Birger (skriftlig afstemning) Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Solrød Menighedsråd, tirsdag den 22. Nov. kl.18.00 i Solrød Strandkirke Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1 Fraværende med afbud: Gunna Jørgensen., Michael R.R., Karin

Læs mere

Menighedsrådsmøde torsdag d. 16. maj 2013 kl. 19.30 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård

Menighedsrådsmøde torsdag d. 16. maj 2013 kl. 19.30 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård 230 Menighedsrådsmøde torsdag d. 16. maj 2013 kl. 19.30 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård Fraværende med afbud: Dorthe Røhmann-Tofting og Ole Winkel Godkendelse af dagsordenen Dagsordenen blev godkendt.

Læs mere

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 19. maj 2016 referat. Mødedato: 19. maj 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 19. maj 2016 referat. Mødedato: 19. maj 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 19. maj 2016 referat Protokol Mødedato: 19. maj 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 Mødelokale: Sognehuset Medlemmer: Erik Steen Nielsen, Finn Illum, Frode Elkjær Jakobsen,

Læs mere

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 19. marts 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 19. marts 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Referat for: Bogense Provstiudvalg PU møde 19. marts 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Til stede: Keld B. Hansen, Stig Saxbjørn, Kjeld Bruun, Else Wismar, Grethe Monrad og

Læs mere

Referater fra Allerslev menighedsråds møder 2011

Referater fra Allerslev menighedsråds møder 2011 Referater fra Allerslev menighedsråds møder 2011 www.o-a-p.dk Referat af menighedsrådsmødet afholdes den 6. januar 2011. Tilstede: FKC, TD-J, FWA, NH, ERP, BK og KB. Afbud fra HKN. 1. Velkomst og godkendelse

Læs mere

Referat fra møde i Ulfborg Menighedsråd mandag den kl i sognehuset Kirkevænget 2, Ulfborg.

Referat fra møde i Ulfborg Menighedsråd mandag den kl i sognehuset Kirkevænget 2, Ulfborg. Referat fra møde i Ulfborg Menighedsråd mandag den 14.01.2013 kl.19.00 i sognehuset Kirkevænget 2, Ulfborg. Til stede var: Anna Grete Toft, Kirsten Hansen, Gitte Elisabeth Hansen, Arne D. Rasmussen, Lene

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Ad pkt. 3. Pkt. 3.

Menighedsrådsmøde. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Ad pkt. 3. Pkt. 3. Menighedsrådsmøde Tirsdag, den 12. november 2013 kl. 19.00 Afholdes i Sortebrødreklostret Klosterstræde 7, 4300 Holbæk. Tilstedeværende: Ove Nygaard Madsen (fm), Lis Grove- Rasmussen (nfm),, Flemming Erland

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde Torsdag d. 25. september kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Referat af menighedsrådsmøde Torsdag d. 25. september kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Referat af menighedsrådsmøde Torsdag d. 25. september kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej Pkt. Indhold

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

Referat,14-11-2013 Side: 2

Referat,14-11-2013 Side: 2 Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 14. november 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Konstituerende møde. Fraværende: Carlo Hald Mødepunkt 1 Personalekonsulenten orienterer om sit arbejde i

Læs mere

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 22. august 2017, kl. 19:00 i Vedsted Sognegård

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 22. august 2017, kl. 19:00 i Vedsted Sognegård Vedsted sogns menighedsråd Møde 22. august 2017 49 Menighedsrådsmøde tirsdag d. 22. august 2017, kl. 19:00 i Vedsted Sognegård Dagsordenstekst: Protokollat: Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Der

Læs mere

Bregninge Bjergsted Alleshave menighedsråd

Bregninge Bjergsted Alleshave menighedsråd Bregninge Bjergsted Alleshave menighedsråd Hagendrup d.18-11-10 Til medlemmerne af menighedsrådet, Knud Jensen, Henning Olsen og medarbejderrepræsentant Mie Hekkel Olsen. Hermed indkaldes til konstituerende

Læs mere

Referat fra møde i Ulfborg Menighedsråd tirsdag den 14. november 2017 i Sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg.

Referat fra møde i Ulfborg Menighedsråd tirsdag den 14. november 2017 i Sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg. Referat fra møde i Ulfborg Menighedsråd tirsdag den 14. november 2017 i Sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg. Til stede var: Kirsten Engmark, Ryan Faurby, Lone G. Kristensen, Arne D. Rasmussen, Ruth Sandbak,

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 19. august 2014. Kl. 10.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: ingen. 1 Godkendelse af protokol Godkendt

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 19. august 2014. Kl. 10.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: ingen. 1 Godkendelse af protokol Godkendt Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 19. august 2014. Kl. 10.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: ingen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Præsentation af logomateriale Sag: Logo til

Læs mere

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 2. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Søndersø Præstegård

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 2. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Søndersø Præstegård Referat for: Bogense Provstiudvalg PU møde 2. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Søndersø Præstegård Til stede til møde: Keld B. Hansen, Kjeld Bruun, Stig Saxbjørn, Grethe Monrad, Bente Kaysen og sekretær

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

Dagsorden. Ordinært menighedsrådsmøde

Dagsorden. Ordinært menighedsrådsmøde Blad nr. 126 Ordinært menighedsrådsmøde Dagsorden Tilstede: Annika (AV), Benny (BR), Bo (BLL), Helle (HJ), Janne (JRP), Lars (LF), Tom (TVS), Kjeld (KM), Jens Chr. (JCB), Benny (BR), Tine (TS), Lene (LKA),

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 18. november 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 18. november 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 18. november 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Nye Gias takster fra den 1. december

Læs mere

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012 Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012 Fraværende: Margit Mühlbach og Jørn Skøtt Andersen Aftenen indledtes med en salme 1. 5 min. Bjarne indledte aftenen

Læs mere

Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1. tilføjelse blev referatet godkendt. /02 09.02/02 Godkendelse af dagsordenen /05

Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1. tilføjelse blev referatet godkendt. /02 09.02/02 Godkendelse af dagsordenen /05 Referat af møde i Solrød Menighedsråd - ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 05. Feb. kl.18.00 i Solrød Strandkirke Dagsorden : Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1 Fraværende med afbud:michael Rønne Rasmussen,

Læs mere

Deltagere: Erik S, Erik H, Jannie, Inga, Thorben, Lars, Kaj, Else, Kirsten

Deltagere: Erik S, Erik H, Jannie, Inga, Thorben, Lars, Kaj, Else, Kirsten Møde nr.5 Side14 Brenderup - Indslev Menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 30. april 2013kl. 19.00 Mødested: Sognehuset Kirkevej 37. 5464 Brenderup KAJ Deltagere: Erik S, Erik H, Jannie, Inga, Thorben,

Læs mere

Referat for: Frederiksberg Provstiudvalg PU møde 19. december 2013. Kl. 14-16 Mødested: provstikontoret

Referat for: Frederiksberg Provstiudvalg PU møde 19. december 2013. Kl. 14-16 Mødested: provstikontoret Referat for: Frederiksberg Provstiudvalg PU møde 19. december 2013. Kl. 14-16 Mødested: provstikontoret Alle medlemmer tilstede Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt med ekstrapunkt (Se

Læs mere

Menighedsrådet for Skælskør og Eggeslevmagle sogne.

Menighedsrådet for Skælskør og Eggeslevmagle sogne. Offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag den 8. januar 2013 kl.19.00 Protokolblad: Afholdes i Skælskør-Eggeslevmagle Sognegård, Skovvej 1, 4230 Skælskør, lokale 3 Formandens initialer: Afbud til mødet gives

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 10. december 2012. Kl. 14.00 Mødested: Provstikontoret, Lyngå præstegård

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 10. december 2012. Kl. 14.00 Mødested: Provstikontoret, Lyngå præstegård Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 10. december 2012. Kl. 14.00 Mødested: Provstikontoret, Lyngå præstegård Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt. 2 Tilføjelse til dagsorden

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted i graverhuset Pkt. Indhold Begrundelse/ Beslutningsforslag

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Holbæk den. 11. juni 2013. 1. Der indkaldes herved til

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Holbæk den. 11. juni 2013. 1. Der indkaldes herved til Holbæk den. 11. juni 2013. 1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Tirsdag den 11. juni 2013 kl. 19.00 Referat. Fraværende med afbud; Allan Hvid Olsen Hanne Mejlhede Kristine Høffding. Afholdes i

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 23. august 2017 referat. Mødedato: Onsdag 23. august 2017 Mødetidspunkt: 18:00 20:30

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 23. august 2017 referat. Mødedato: Onsdag 23. august 2017 Mødetidspunkt: 18:00 20:30 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 23. august 2017 referat Protokol Mødedato: Onsdag 23. august 2017 Mødetidspunkt: 18:00 20:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud (Frode 21 42 18 52): Værter: Sognehuset Erik Steen

Læs mere

0. Godkendelse af dagsorden Ad 0) Dagsordenen godkendtes. Postlisten blev taget til efterretning. Møde m. Ensted Menighedsråd d. 4. febr.

0. Godkendelse af dagsorden Ad 0) Dagsordenen godkendtes. Postlisten blev taget til efterretning. Møde m. Ensted Menighedsråd d. 4. febr. Menighedsrådet Aabenraa den 19. februar 2014 Referat af offentligt menighedsrådsmøde (14.) Onsdag den 19. februar 2014 kl. 19.00 21.00 i Havsteenstuen Der serveres en let anretning kl. 18.30 Ivan Grube

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 3. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 3. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Kjeld Sørensen, Ove Steiner Rasmussen og Jens Kvist Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Tirsdag den 30. oktober kl. 17.00 i Sognehuset Til stede: Sonia Ellinor Pedersen, Børge Juhl, Georg Hoxer Kjeldsen, Hans Henrik Christensen (medarb. rep.), Henning Dahl Madsen,

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 14. november 2011. Kl. 14.00 Mødested: Fladbjerg Kapel

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 14. november 2011. Kl. 14.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 14. november 2011. Kl. 14.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Mødepunkt 1 Sag: PU-møde (448) Referat fra mødet den 3. oktober til godkendelse og underskrift Referat

Læs mere

1.1. Bemærkninger til referat af menighedsrådets møde 29. oktober 2015

1.1. Bemærkninger til referat af menighedsrådets møde 29. oktober 2015 Der er spørgetid kl. 19.00 Fraværende: Anne Mia Lykner (afbud). Regnskabsfører Per Gantriis deltog i behandlingen af pkt. 4.1 4.8. 0. INDLEDNING Indledning 1. REFERAT AF TIDLIGERE MØDER 1.1. Bemærkninger

Læs mere

Referat. Menighedsrådsmøde Dagsorden Pkt. 1. Ad pkt. 1.

Referat. Menighedsrådsmøde  Dagsorden Pkt. 1. Ad pkt. 1. Holbæk den. 12. marts 2013, side 1 af 6 Referat af Menighedsrådsmøde Tirsdag den 12. marts 2013 kl. 19.00 Afholdes i Sortebrødreklostret Klosterstræde 7, 4300 Holbæk. Referat. Fraværende med afbud; Flemming

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 9. september 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 9. september 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 9. september 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Præsentation af logomateriale

Læs mere

Dagsorden. Ordinært. menighedsrådsmøde

Dagsorden. Ordinært. menighedsrådsmøde Blad nr. 106 Ordinært menighedsrådsmøde Dagsorden Tilstede: Helle (HJ), Kirsten (KKO), Lars (LF), Mai (MBA), Lene (LKA), Tom (TVS), Janne (JRP), Vibeke (VW), Annika (AV), Kisser (KW) Afbud: Jens Christian

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet SCT. PAULS KIRKE Tirsdag den 27. august 2013 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Anette Baldus Vestergaard, Finn Bruun Ravnsbæk, Johanne Pedersen Markvart, Flemming Baatz Kristensen,

Læs mere

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 22. januar 2015. Kl. 12.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø præstegård

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 22. januar 2015. Kl. 12.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø præstegård Referat for: Bogense Provstiudvalg PU møde 22. januar 2015. Kl. 12.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø præstegård Til stede: Keld B. Hansen, Stig Saxbjørn, Else Wismar, Grethe Monrad, Doris Mogensen,

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 18 Juni 2013 kl. 19:00 til 22:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 18 Juni 2013 kl. 19:00 til 22:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 18 Juni 2013 kl. 19:00 til 22:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Maiken

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Holbæk den. 7. februar 2012. 1. Der indkaldes herved til

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Holbæk den. 7. februar 2012. 1. Der indkaldes herved til Holbæk den. 7. februar 2012. 1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 19.00 På kirkegårdskontoret Anders Larsensvej 6, 4300 Holbæk. Referat. Fraværende med afbud; Knud

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 17. marts 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 17. marts 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 17. marts 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Mødepunkt 1 Sag: Provstiudvalgskassen (789) Ribe Stift afholder seminar for stiftets provster

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 20. august 2015 kl. 18:30-22:00

Menighedsrådsmøde Torsdag den 20. august 2015 kl. 18:30-22:00 Beslutningsprotokol Menighedsrådsmøde Torsdag den 20. august 2015 kl. 18:30-22:00 Mødedeltagere Afbud Trine Birgitte Smith (), formand Jørgen Lilje-Jensen (JLJ), næstformand Anne Lise Bøttker (ALB), kirkeværge

Læs mere

8680 RY Torsdag den 21. januar 2016 klokken 18,00

8680 RY Torsdag den 21. januar 2016 klokken 18,00 Dagsorden Referat Fraværende Ingen 8. Godkendelse af dagsorden Godkendt 9. Godkendelse af referat fra mødet den 10. december 2015 10. Meddelelser 1. Provstiet 2. Stiftet 3. Kirkeministeriet Godkendt 1.1

Læs mere

Referat fra møde den 27. maj 2014 kl. 19.30 i Rindum Sogns Menighedsråd

Referat fra møde den 27. maj 2014 kl. 19.30 i Rindum Sogns Menighedsråd Rindum Kirke, Menighedsrådet, Rindumvej 2, 6950 Ringkøbing Referat fra møde den 27. maj 2014 kl. 19.30 i Rindum Sogns Menighedsråd Tilmeldte: Tage Høj Kristiansen, Alex Wejse, Poul Sørensen, Knud Føhns,

Læs mere

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 27. maj 2014 kl. 19.00. Kingos Minde

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 27. maj 2014 kl. 19.00. Kingos Minde Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 27. maj 2014 kl. 19.00 Kingos Minde Hermed indkaldes medlemmer af Slangerup Menighedsråd og suppleanter til ordinært offentligt menighedsrådsmøde på ovennævnte sted

Læs mere

2 732 / Provstiudvalgskassen. a) Godkendt. a) Tilrettet budgetbidrag for provstiudvalgskassen for 2015. Bilag. b) Godkendt

2 732 / Provstiudvalgskassen. a) Godkendt. a) Tilrettet budgetbidrag for provstiudvalgskassen for 2015. Bilag. b) Godkendt Dagsorden for: Holstebro provstiudvalg PU møde d. 18. august 2014 kl. 14.00 Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Holstebro Sognehus Version: 1 Pkt./Sag / Emneord / Resume Beslutning Dagsorden 1 980 /

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 24.oktober 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Erik Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen Tilføjet pkt 7.5 og pkt. 7.6 2. Meddelelser fra

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 12. oktober 2012. Kl. 9.00 Mødested: provstikontoret

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 12. oktober 2012. Kl. 9.00 Mødested: provstikontoret Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 12. oktober 2012. Kl. 9.00 Mødested: provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde 2 Tilføjelser til dagsorden Nyt fra provstiet indsat

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET DAGSORDEN til Menighedsrådsmødet Mandag den 19. januar 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Indledning ved Erik Dybdal Møller 1. Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter (19.10). 2. Økonomi ved kassereren

Læs mere

Aaby sogns menighedsråd Side 168 Formandens initialer: Menighedsrådsmøde i Aaby sogn tirsdag den 24. maj 2016 kl i Aaby sognegård

Aaby sogns menighedsråd Side 168 Formandens initialer: Menighedsrådsmøde i Aaby sogn tirsdag den 24. maj 2016 kl i Aaby sognegård Aaby sogns menighedsråd Side 168 Menighedsrådsmøde i Aaby sogn tirsdag den 24. maj 2016 kl. 19.00 i Aaby sognegård Dagsordenstekst: Protokollat: Ansv. Ved mødets begyndelse: Ole Steen Hansen Fraværende:

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 20. marts 2009. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 20. marts 2009. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 20. marts 2009. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende. Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat. Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Der indbydes til møde i menighedsrådet Onsdag 20. februar 2013 kl. 16.15 i konfirmandstuen Kaffe og salme Kirsten F.

Der indbydes til møde i menighedsrådet Onsdag 20. februar 2013 kl. 16.15 i konfirmandstuen Kaffe og salme Kirsten F. 9 Der indbydes til møde i menighedsrådet Onsdag 20. februar 2013 kl. 16.15 i konfirmandstuen Kaffe og salme Kirsten F. DAGSORDEN REFERAT Afbud / fravær 1. Formandens meddelelser: Ribe Stift fremsender

Læs mere

Referat for: Roskilde Domprovstiudvalg. PU møde 3. november Kl. kl Mødested: Domprovstegården

Referat for: Roskilde Domprovstiudvalg. PU møde 3. november Kl. kl Mødested: Domprovstegården Referat for: Roskilde Domprovstiudvalg PU møde 3. november 2015. Kl. kl. 17.00-21.00 Mødested: Domprovstegården Afbud fra provstisekretær Merete Ramsbæk-Jensen (kursus) Referent: Anne-Sophie Olander Mødepunkt

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 2. oktober 2012. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 2. oktober 2012. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 2. oktober 2012. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen. Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 20. august 2012.

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret Provstiudvalget var fuldtalligt. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden, samt evt. tilføjelse

Læs mere

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra PU mødet 19.2.2014 Referat godkendt

Læs mere

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 20. april - referat. Mødedato: Onsdag 20. april 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:15

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 20. april - referat. Mødedato: Onsdag 20. april 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:15 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 20. april - referat Protokol Mødedato: Onsdag 20. april 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:15 Mødelokale: Sognehuset Medlemmer: Erik Steen Nielsen, Finn Illum, Frode Elkjær Jakobsen,

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 22. maj 2014 kl. 19.30. Referat

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 22. maj 2014 kl. 19.30. Referat MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 22. maj 2014 kl. 19.30 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde I Menighedsrådet: Henrik V Pedersen, Lene Binderup

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 24. april 2014 kl. 19:00 i menighedslokalerne, lille sal

Menighedsrådsmøde Torsdag den 24. april 2014 kl. 19:00 i menighedslokalerne, lille sal Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 24. april 2014 Side 1 Menighedsrådsmøde Torsdag den 24. april 2014 kl. 19:00 i menighedslokalerne, lille sal Dagsordenstekst: Protokollat: Fraværende 1. Formandens

Læs mere

Referat offentligt menighedsrådsmøde

Referat offentligt menighedsrådsmøde Referat offentligt menighedsrådsmøde Dato Tid Sted Onsdag 25.2.2015 Kl. 19:00 Kingos Minde, Slangerup Deltagere ved dette åbne møde: Navn Initialer Tilstede Afbud Kom kl. Gik kl. Valgte medlemmer Peter

Læs mere

a. Kvartalsrapport for 2. kvartal 2013 og referat af ØKO og FU møde. Udsendes inden mødet. b. Justeringer i Budget 2014 Godkendt.

a. Kvartalsrapport for 2. kvartal 2013 og referat af ØKO og FU møde. Udsendes inden mødet. b. Justeringer i Budget 2014 Godkendt. Menighedsrådsmøde i Dato: Torsdag den 15. Blad nr. 8 Karlslunde Menighedsråd august 2013 kl. 19,00 Formandens initialer: Sted: Sognegården Spisning kl. 18,30 AMJ Dagsorden 1. Indledning: Ved Alfred Jensen

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 25. juni Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 25. juni Formandens initialer: 2014 På mødet deltog: Svend Erik Gerberg Simonsen, Minna Irene Siegumfeldt, Jan Friberg, Jakob Riis, Jens Henrik Jakobsen, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen,

Læs mere

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 3. september, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 7. januar 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Sognehus Bredgade 78, Årup og Mødelokale Willemoesgade 15B, Assens

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 7. januar 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Sognehus Bredgade 78, Årup og Mødelokale Willemoesgade 15B, Assens Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 7. januar 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Sognehus Bredgade 78, Årup og Mødelokale Willemoesgade 15B, Assens Provstiudvalget var fuldtalligt. Mødepunkt 1 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Vejle Provstiudvalg. PU møde 13. november Kl Mødested: Haraldsgade 10, 7100 Vejle

Referat for: Vejle Provstiudvalg. PU møde 13. november Kl Mødested: Haraldsgade 10, 7100 Vejle Referat for: Vejle Provstiudvalg PU møde 13. november 2017. Kl. 14.00 Mødested: Haraldsgade 10, 7100 Vejle Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Budgetudvalg nedsættes under punkt 3. Dagsorden godkendt.

Læs mere

Referat fra møde den 6. juni 2013 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd

Referat fra møde den 6. juni 2013 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd Rindum Kirke, Menighedsrådet, Rindumvej 2, 6950 Ringkøbing Referat fra møde den 6. juni 2013 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd Til stede: Anders Storgaard Sørensen, Poul Sørensen, Anita Bonde Vistisen,

Læs mere