Spildevandsslam fra Z Renseanlæg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spildevandsslam fra Z Renseanlæg."

Transkript

1 X Spildevandsslam fra Z Renseanlæg. 12. marts 2010 I har ved brev af 12. februar 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende lovligheden af Y Byråds nedlæggelse af forbud mod udbringning af spildevandsslam fra Z Renseanlæg. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse: Byrådet kan som tilsynsmyndighed nedlægge forbud mod anvendelse af affald til jordbrugsformål, såfremt anvendelsen medfører forurening eller risiko herfor, jf. slambekendtgørelsens 32, stk. 2. STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN AALBORG JOURNAL NR.: /174 SAGSBEHANDLER: JLINO DIREKTE TELEFON: Slambekendtgørelsens 32, stk. 2 må fortolkes indskrænkende, hvorfor Byrådet alene må nedlægge et forbud mod anvendelse af affald til jordbrugsformål, såfremt anvendelsen af affaldet - der overholder grænseværdierne i bilag 2 og ikke indeholder væsentlige mængder af andre miljøskadelige stoffer - konkret vil medføre forurening eller risiko herfor. En generel henvisning til, at anvendelsen vil ske i et område med særlige drikkevandsinteresser eller på et nitratfølsomt område finder statsforvaltningen ikke i sig selv er tilstrækkelig begrundelse for et forbud i henhold til slambekendtgørelsens 32, stk. 2 mod en anvendelse i henhold til slambekendtgørelsens 6, stk. 1. TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN- NR SE- NR Åbningstider: Mandag- onsdag Torsdag Fredag Statsforvaltningen har derfor d.d. anmodet Y Byråd om at oplyse, hvad Byrådet agter at foretage i anledning af ovenstående. Vedlagt følger en sagsfremstilling samt en nærmere redegørelse for udtalelsen. Med Venlig hilsen Jette S. Linnemann Anette Ravnholt Kontorchef souschef

2 Sagsfremstilling: Den kommunale myndighed i Y har i brev af 14. august 2007 til x bl.a. anført følgende: Arealerne ved Ø-vejen 109A er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD 33) og i et indsatsområde som Nordjyllands Amt i 2005 har vedtaget i en indsatsplan for, Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, område med særlige drikkevandsinteresse nr. 33. Med baggrund i forsigtighedsprincippet kan Y Kommune ikke give tilladelse til, at der udbringes spildevandsslam i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), indenfor indsatsområder og i indvindingsoplande. Begrundelse Afslaget understøttes af Regionplan 2005 hvor der jf. retningslinie står: Slam fra rensningsanlæg bør ikke udbringes indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandværker. Endvidere står der i Regionplan 2005, at: Slam fra rensningsanlæg indeholder erfaringsmæssigt mange miljøfremmede stoffer, tungmetaller m.v., som udgør en risiko for forurening af grundvandet. Kommunerne bør derfor sikre, at der ikke udbringes slam på arealer, der ligger i områder med særlige drikkevandsinteresser eller i indvindingsoplande til almene vandværker. Dette gælder både udbringning på arealer inden for kommunegrænsen og eksport til arealer i andre kommuner. Forud for udarbejdelsen af indsatsplanen for OSD 33 er de geologiske og hydrogeologiske forhold kortlagt. Med baggrund i resultaterne heraf er området ved Ø-vejen 109A kortlagt som et nitratfølsomt område med nogen sårbarhed. Det vil sige, at der er en ringe naturlig beskyttelse i form af tykke lerlag over magasinerne samt en svagt reduceret til oxideret vandtype, hvilket indikerer en påvirkning fra overfladen. Jf. Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål (Slambekendtgørelsen) nr af 13. december 2006, 20 må anvendelse af affald ikke: Give anledning til forurening af grundvandet, væsentlige gener eller uhygiejniske forhold. resultaterne fra kortlægningen i forbindelse med udarbejdelse af Indsatsplan for OSD 33 indikerer, at området ved U-vej 109A er sårbart overfor evt. fladeforurening af grundvandet og dermed også en afvigelse fra 20 i Slambekendtgørelsen... SIDE 2

3 Den kommunale myndighed i Y har i brev af 3. oktober 2008 bl.a. anført følgende: 2. Hjemmelsgrundlaget 2.1. Slambekendtgørelsen Slambekendtgørelsen (bekendtgørelse nr af 13. december 2006) fastlægger grundlæggende blandt andet, at spildevandsslam kan udbringes uden tilladelse på landbrugsjorder, forudsat at nogle bestemte grænseværdier er overholdt. Der findes en række stoffer, der ikke er grænseværdier for for eksempel medicinrester. Udspredningen kræver ikke nogen tilladelse, men pågældende kommune, hvor slammet skal udbringes, skal orienteres senest 8 dage før levering, jf. bekendtgørelsens 13, stk. 4. På baggrund af denne orientering eller hvor kommunen på andet grundlag bliver opmærksom på, at udbringning på et givet areal er forestående, er der hjemmel i bekendtgørelsens 29 [ 32] til, at kommunen kan meddele påbud eller nedlægge forbud: Tilsynsmyndigheden kan meddele påbud om afhjælpende foranstaltninger, hvis anvendelse eller opbevaring af affald giver eller kan give anledning til ikke uvæsentlige gener eller forurening. Stk. 2. Tilsynsmyndigheden kan nedlægge forbud mod anvendelse af affald til jordbrugsformål, såfremt anvendelsen medfører forurening eller risiko herfor. På denne vis er slambekendtgørelsen et traditionelt generelt baseret miljømæssigt regelsæt, hvor grænseværdier skal overholdes. Overholdes grænseværdierne, skal man normalt ikke mødes med yderligere restriktioner, men dog således at der via en påbuds-/forbudsmodel er en hjemmel for kommunen til konkret at træffe anden afgørelse. Hvad angår adgangen til konkret at træffe anden afgørelse, er forbudshjemlen bred. Kriteriet er blot, at udspredningen vil medføre forurening eller risiko herfor. I mangel af nærmere vejledning eller praksis, der kunne begrænse bestemmelsens anvendelsesmåde, er der tale om en klassisk offentligretlig bestemmelse, der indrømmer kommunen en betydelig skønsmæssig adgang til at anvende den pågældende hjemmel, når det ud fra en saglig vurdering findes hensigtsmæssigt Planlov og vandforsyningslov Med hjemmel i planloven er der udstedt regionplaner, der udlægger området med særlige drikkevandsinteresser (OSDområder), og således at det i den for sagen relevante region- SIDE 3

4 plan er anført, at der ikke bør udspredes spildevandsslam i disse OSD-områder. Regionplaner er ikke bindende for borgerne, men retter sig mod kommunerne, således at kommunerne har en forpligtelse til at virke for planens realisering inden for de områder, hvor kommunen har hjemmel til at agere, jf. planlovens såkaldte rammestyringsprincip. Med hjemmel i vandforsyningsloven er der desuden, af Nordjyllands Amt i 2005, udarbejdet en særlig indsatsplan for grundvandsbeskyttelse (OSD 33), som den konkrete ejendom er beliggende indenfor. Som et led i udarbejdelsen af denne plan er de geologiske og hydrogeologiske forhold afdækket og har vist, at området er ringe beskyttet. Dette vel og mærke i et områder, hvor der er betydelige drikkevandsinteresser, og hvor der er 4 vandmærker med en årlig indvinding til Y Kommunes borgere på ca. 1,4 mil. m 3. I indsatsplanen er det udtrykkeligt anført, at der bør arbejdes hen imod en situation, hvor der ikke udbringes spildevandsslam i området. 3. Den konkrete sag Der er ikke tvivl om, at der er hjemmel i slambekendtgørelsen til at nedlægge forbud mod udspredning af spildevandsslam, selv hvor grænseværdierne overholdes. Hjemlen fremgår af bekendtgørelsens 29. Heri ligger også, at der med bekendtgørelsen er givet hjemmel til, at slam som overholder grænseværdierne, alligevel ikke kan udspredes. Det forhold, der vil være eksemplet herpå, er netop udspredningsområdets særlige sårbarhed i forhold til en betydelig vandindvendingsinteresse. I den forbindelse fastslår bekendtgørelsen, at spildevandsanlæggenes interesse i at bortskaffe slam samt landmandens interesse i at modtage et gødningsprodukt i form af slam, må vige for kommunens ønske om og pligt til at beskytte drikkevandsinteresserne. Kommunens brev til en række andre kommuner skal forstås på en sådan måde, at kommunen, som affaldsmyndigheden, kan sikres, således at kommunens egen spildevandsslam ikke udbringes, hvor det er i karambolage med kommunens vandindvindingsinteresser. Kommunen kan imidlertid ikke, som affaldsmyndighed, forhindre, at andre kommuner eksporterer deres spildevandsslam til Y Kommune. Her har kommunen kun den administrative tunge proces, som er anvendt i den konkrete sag, hvor kommunen på baggrund af en individuel sagsbehandling, meddeler forbud med hjemmel i slambekendtgørelsen. Det vil komme bag på Y Kommune, hvis statsforvaltningen, i den konkrete sag, vil fratage kommunen muligheden for at foretage den beskyttelse af nogle af Y Kommunes absolut væsent- SIDE 4

5 ligste drikkevandsinteresser, som afgørelsen tilsigter at understøtte: Et område der i regionplanen er udlagt som et område med særlige drikkevandsinteresser. Som er omfattet af en særlig indsatsplan udarbejdet og offentliggjort mv. i henhold til reglerne herfor i vandforsyningsloven. H vor undersøgelser viser, at de geologiske og hydrogeologiske forhold i området beskytter grundvandet i begrænset omfang. Hvor der er påbudshjemmel, der netop har til formål at sikre en beskyttelse af grundvandet, ud over hvad der ligger i slambekendtgørelsens grænseværdier. Grænseværdier som der vel og mærke ikke findes for alle stoffer i spildevandsslammet. I en situation, hvor den af kommunen anvendte hjemmel, indrømmer kommunen et meget vidt forvaltnigsretligt skøn til at vurdere, at udspredningen vil medføre en forurening eller en risiko herfor. Ved den konkrete anvendelse af en offentligretlig bestemmelse med en vid skønsmargin er det i høj grad legitimt, at kommunen i betydelig grad har ladet sig lede af de for området gældende planer (regionplan og indsatsplan), i hvilken forbindelse der efter kommunens opfattelse foreligger en pligt til at virke for de omhandlede planers virkeliggørelse. Heri ligger ikke, at kommunen ikke skal eller i den konkrete sag ikke har foretaget en konkret vurdering, herunder har set på de hydrogeologiske forhold i netop det område, hvor den pågældende ejendom er beliggende. Det bestrides således, at kommunen har ageret i strid med skøn-under-regel-princippet. Når klageren fejlagtigt har fået denne opfattelse, skyldes det måske, at når der er behov for en særlig grundvandsbeskyttelse i et større område, vil graden af individuelle hensyn være mindre end, hvor beskyttelsesinteressen er helt lokalt. På denne vis vil graden af individualitet i afgørelsesvurderingen i nogle sagstyper være mindre, idet de forhold, der sagligt bør tillægges betydning i stort omfang, vil være ens fra sag til sag i det geografiske område, mens der er andre sagsområder, hvor der kan være stor forskel i de relevante forhold, og dermed en større grad af individualitet i vurderingen. Afgørende er imidlertid, i forbindelse med statsforvaltningen behandling af den konkrete sag, at kommunen anerkender skøn-under-regel-princippet også i relation til afgørelser efter slambekendtgørelsens 29 og har iagttaget dette i fornødent omfang i den konkrete sag. SIDE 5

6 Når dette sammenholdes med den klare påbudshjemmel, der tillægger kommunen en betydelig skønsmargin, er det kommunens opfattelse, at statsforvaltningen ikke har grundlag for at udtale, at kommunen har handlet ulovligt i den konkrete sag, lige som det er spørgsmålet, om statsforvaltningen overhovedet vil finde, at der er grundlag for at rejse en sag (jf. styrelseslovens 48a). Brancheforeningen har i brev af 10. marts 2009 bl.a. anført følgende: Y Kommune henviser til, at der ikke er grænseværdier for alle miljøfremmede stoffer i slambekendtgørelsen. Slambekendtgørelsen opstiller afskæringsværdier for 4 miljøfremmede stoffer, disse blev udvalgt blandt 105 stoffer. De udvalgte stoffer var målbare, og man mente i den sammenhæng, at de var indikatorer for andre stoffer. Der er siden hen ikke kommet ny viden på området, som giver anledning til ændring af dette. Ovenstående er i øvrigt udtryk for national miljøpolitik. Det er Miljøstyrelsen, som har foretaget screeningsforsøg blandt de 105 udvalgte stoffer. Det er Miljøstyrelsen, som på den baggrund og senere tilkommen viden har udvalgt de 4 omtalte stoffer, der er opstillet afskæringsværdier for. Det er kun Miljøstyrelsen, som har kompetencen til at foretage den generelle miljøvurdering for et produkt. I og med at Y Kommune i deres sagsbehandling af den konkrete sag har tillagt ovenstående vægt, er der tale om magtfordrejning, idet det strider mod det organisatoriske specialitetsprincip. Dette underbygges yderligere af Y Kommunes brev til samtlige kommuner vest for Storebælt af 20. december Y Kommune henviser i deres skrivelse til Statsforvaltningen Nordjylland af 3. oktober 2008 til, at forbudsbestemmelsen i bekendtgørelsen er bred, kriteriet er blot og i mangel af [ ] vejledning og praksis [ ] indrømmer kommunen en betydelig skønsmæssig adgang (sidste afsnit i pkt i skrivelse af 3. oktober 2008). Det skal hertil bemærkes, at dette må tages som udtryk for Y Kommunes egen juridiske vurdering. BGORJ skal fastholde, i overensstemmelse med almindelig juridisk praksis, at forbud og undtagelsesbestemmelser aldrig skal fortolkes bredt men tværtimod indskrænkende. Dette ikke mindst når der som her er tale om et for borgeren meget indskrænkende indgreb en indskrænkning i råderet/brugsret over fast ejendom og dermed fordrer en snæver for- SIDE 6

7 tolkning af bestemmelsen og krav til Y Kommunes konkrete oplysning af grundlaget for afgørelsen. At området er udpeget til OSD kan ikke alene være begrundelse for, at man kan blive mødt med et forbud mod genanvendelse af kvalitetssikret slam på landbrugsjord. Kravene til slammets kvalitet gør netop, at slammet kan genanvendes på landbrugsjord uden risiko for miljø og sundhed herunder også områder, der er udpeget som OSD. Y Kommune omtaler, at de geologiske og hydrologiske forhold er afdækket for det omhandlende areal, hvorfor det må være let for Y Kommune at dokumenterer disse forhold. Endvidere vil der formodentligt altid være muligt for Y Kommune at friholde arealet for slam, ved at indgå aftale som kompenserer landmanden efter principperne i vandforsyningsloven. Nærmere redegørelse for udtalelsen: Indledningsvist bemærkes, at det tilsyn, som udøves af statsforvaltningen i henhold til den kommunale styrelseslovs 47, stk. 1, er et retligt tilsyn. Statsforvaltningen fører således tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, jf. lov om kommunernes styrelse 48, stk. 1. Statsforvaltningen kan således ikke tage stilling til, om kommunernes sagsbehandling er rimelig eller hensigtsmæssig, eller til spørgsmål vedrørende skønsudøvelse, så længe skønnet udøves indenfor de rammer, der er fastsat i lovgivningen. Statsforvaltningen kan heller ikke tage stilling til, om kommunernes sagsbehandling er i overensstemmelse med god forvaltningsskik. Med hjemmel i bl.a. miljøbeskyttelseslovens 19, stk. 5 og 44, stk. 1 er bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om anvendelse af affald til jordbrugsformål (slambekendtgørelsen) oprettet. 6, 20 og 32 i slambekendtgørelsen har følgende ordlyd: 6. Affald, der skal anvendes til jordbrugsformål eller tilføres husdyrgødningsbaserede biogas- eller forarbejdningsanlæg, skal overholde grænseværdierne i bilag 2 og må ikke indeholde væsentlige mængder af andre miljøskadelige stoffer. Affaldet skal være prøvetaget og analyseret i henhold til 7, 8, 15 eller 16. Stk. 2. Ved sammenblanding af flere affaldsproducenters affald, herunder spildevandsslam fra forskellige anlæg, samt ved sam- SIDE 7

8 menblanding af affald med produkter, skal de enkelte affaldsarter inden sammenblanding prøvetages med henblik på analyse af, om grænseværdierne i bilag 2 overholdes. Stk. 3. Affald fra husholdninger, der behandles samlet, anses som stammende fra én affaldsproducent. Den ansvarlige myndighed for indsamlingsordningen anses i dette tilfælde for affaldsproducent. 20. Anvendelse af affald må ikke: 1) Ske på sådan en måde og på sådanne arealer, at der ved tøbrud og regnskyl opstår fare for afstrømning til søer, vandløb eller dræn. 2) Give anledning til forurening af grundvandet, væsentlige gener eller uhygiejniske forhold. Stk. 2. Affald må ikke udbringes på lørdage samt søn- og helligdage på arealer, der ligger nærmere end 200 m fra byzone, sommerhusområder eller områder i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål. 32. Tilsynsmyndigheden kan meddele påbud om afhjælpende foranstaltninger, hvis anvendelse eller opbevaring af affald giver eller kan give anledning til ikke uvæsentlige gener eller forurening. Stk. 2. Tilsynsmyndigheden kan nedlægge forbud mod anvendelse af affald til jordbrugsformål, såfremt anvendelsen medfører forurening eller risiko herfor. Miljøstyrelsen har i brev af 3. februar 2010 til statsforvaltningen vejledende bl.a. anført følgende: Anvendelsen af affald til jordbrugsformål er reguleret i bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om anvendelse af affald til jordbrugsformål, uden at hensynet til miljøbeskyttelsen tilsidesættes. For at opfylde dette formål fastsætter bekendtgørelsens 6, at affald, der skal anvendes til blandt andet jordbrugsformål, skal overholde grænseværdierne i bekendtgørelsens bilag 2 og ikke må indeholde væsentlige mængder af andre miljøskadelige stoffer. Bekendtgørelsen fastsætter ligeledes krav om prøvetagning og analyse m.v. af affaldet i forhold hertil. Hvis spildevandsslammet herefter opfylder disse grænseværdier m.v., kan det som udgangspunkt anvendes til jordbrugsformål, uden at hensynet til miljøbeskyttelsen tilsidesættes, hvis bekendtgørelsens regler om behandling, mængder og dosering m.v. i øvrigt overholdes. Det gælder også ved slammets anvendelse til jordbrugsformål i områder med særlige drikkevandsinteresser. Af bekendtgørelsens 32, stk. 2, fremgår, at tilsynsmyndigheden kan nedlægge forbud mod anvendelse af affald til jord- SIDE 8

9 brugsformål, såfremt anvendelsen medfører forurening eller risiko herfor. Set i forhold til bekendtgørelsens øvrige bestemmelser har 32, stk. 2, karakter af en undtagelsesbestemmelse, som må fortolkes indskrænkende. Som bestemmelsen er formuleret, må tilsynsmyndigheden kun nedlægge et anvendelsesforbud, hvis anvendelsen konkret vil medføre forurening eller risiko herfor. Det betyder, at tilsynsmyndigheden forud for en afgørelse efter 32, stk. 2, skal foretage en konkret og individuel vurdering af det affald, der ønskes anvendt, i forhold til det specifikke område, som affaldet ønskes anvendt på. En generel henvisning til, at anvendelsen vil ske i et område med særlige drikkevandsinteresser eller på et nitrat-følsomt område, er efter Miljøstyrelsens opfattelse derfor ikke i sig selv tilstrækkelig. Efter Miljøstyrelsens opfattelse fører reglen i bekendtgørelsens 20, stk. 1, nr. 2, ikke til et andet resultat, idet der også i forhold til denne bestemmelse vil skulle foretages en konkret og individuel vurdering. Statsforvaltningens spørgsmål skal derfor efter Miljøstyrelsens opfattelse besvares således, at der i slambekendtgørelsens 32, stk. 2, ikke er hjemmel til at nedlægge forbud mod udbringning af slam fra et rensningsanlæg, hvor grænseværdierne er overhold, alene med henvisning til, at der er tale om et område med særlige drikkevandsinteresser. Der er dog hjemmel til at nedlægge et sådant forbud, hvis det samtidig påvises, at udbringningen medfører en konkret forurening eller en konkret risiko herfor. Der er i slambekendtgørelsen fastsat regler om, i hvilket omfang affald kan anvendes til jordbrugsformål, således at hensynet til miljøbeskyttelsen ikke tilsidesættes. Således er der i 6, stk. 1 fastsat bestemmelse om, at affald, der skal anvendes til jordbrugsformål, skal overholde grænseværdierne i bekendtgørelsens bilag 2 samt ikke må indeholde væsentlige mængder af andre miljøskadelige stoffer. Ved indgåelse af aftale om levering af affald til bruger, skal affaldsproducenten orienterer den kommunale myndighed i brugers kommune senest 8 dage før første levering, jf. slambekendtgørelsens 13, stk. 4. Byrådet kan som tilsynsmyndighed nedlægge forbud mod anvendelse af affald til jordbrugsformål, såfremt anvendelsen medfører forurening eller risiko herfor, jf. slambekendtgørelsens 32, stk. 2. SIDE 9

10 Statsforvaltningen er enig med Miljøstyrelsen i, at 32, stk. 2 må fortolkes indskrænkende, hvorfor Byrådet alene må nedlægge et forbud mod anvendelse af affald til jordbrugsformål, såfremt anvendelsen af affaldet - der overholder grænseværdierne i bilag 2 og ikke indeholder væsentlige mængder af andre miljøskadelige stoffer - konkret vil medføre forurening eller risiko herfor. Statsforvaltningen er endvidere enig med Miljøstyrelsen i, at en generel henvisning til, at anvendelsen vil ske i et område med særlige drikkevandsinteresser eller på et nitratfølsomt område ikke i sig selv er tilstrækkelig begrundelse for et forbud i henhold til slambekendtgørelsens 32, stk. 2 mod en anvendelse i henhold til slambekendtgørelsens 6, stk. 1. Statsforvaltningen har derfor anmodet Y Byråd om at oplyse, hvad Byrådet agter at foretage i anledning af ovenstående. Statsforvaltningen skal beklage den lange sagsbehandlingstid. SIDE 10

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, marts 2008 Forord Dette tillæg til delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydøst

Læs mere

Anbefaling: Spildevandsslam på produktionsjord

Anbefaling: Spildevandsslam på produktionsjord Punkt 5. Anbefaling: Spildevandsslam på produktionsjord 2014-13990 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at KKR Nordjylland svares som anført i forslag til svar til KKR Nordjylland,

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef Mariagerfjord Byråd Nordre Kajgade 1 9500 Hobro 1. april 2011 TILSYNET Sagsbehandling overladt til Falck Hjælpemidler. Det Sociale Nævn har rettet henvendelse til det kommunale tilsyn i anledning af, at

Læs mere

Aktindsigt i klager over daginstitutioner.

Aktindsigt i klager over daginstitutioner. X 22. september 2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND AALBORGHUS SLOT Aktindsigt i klager over daginstitutioner. Du har den 30. november 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende lovligheden

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Påbud om installation af udluftningsanlæg, Børnehaven Y

Påbud om installation af udluftningsanlæg, Børnehaven Y xxxxx Påbud om installation af udluftningsanlæg, Børnehaven Y Du har i brev af 26. november 2009 på vegne af Børnehaven Y klaget over Morsø Kommunes påbud om installation af udluftningsanlæg i børnehaven.

Læs mere

Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y

Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y 21. september 2009 I brev af 26. februar 2009 til Statsforvaltningen Nordjylland anførte du på vegne af Landsforeningen X, at Z Kommune ikke havde overholdt

Læs mere

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E Statsforvaltningens brev til en borger 24-06- 2010 Du har i et brev af 12. januar 2010 klaget over, at Vejle Kommune bruger renovationsgebyrerne på socialområdet. Din klage var blandt andet bilagt side

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land.

Spildevandsrensning i det åbne land. X 19. oktober 2010 Spildevandsrensning i det åbne land. X har ved brev af 9. juni 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende den kommunale myndighed i Jammerbugts behandling af sag om spildevandsrensning.

Læs mere

Afgørelse efter 19 om udbringning af spildevandsslam på landbrugsareal tilhørende Egehøjgård I/S v. Mogens Hvid, Voer Færgevej 41, 8950 Ørsted.

Afgørelse efter 19 om udbringning af spildevandsslam på landbrugsareal tilhørende Egehøjgård I/S v. Mogens Hvid, Voer Færgevej 41, 8950 Ørsted. Mogens Hvid Voer Færgevej 41 8950 Ørsted Afdeling: Erhverv og Miljø Dato: 23. 09. 2015 Reference: Søren Kepp Knudsen Tlf.: 89 59 40 21 E-mail: skk@norddjurs.dk Journalnr.: 15/15484 Afgørelse efter 19 om

Læs mere

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse:

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse: X STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Ved skrivelse modtaget den 19. januar 2009 har X anmodet statsforvaltningen om at tage stilling til lovligheden af Aalborg Kommunes praksis i forbindelse med specialundervisning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger 04-11- 2009 Du har på vegne en række sommerhusejere i Kettingskov i brev af 12. oktober 2008 klaget over, at Sønderborg Kommune ikke har sørget

Læs mere

Henvendelse vedrørende bl.a. opkrævning af grundskyld fra golfklubber.

Henvendelse vedrørende bl.a. opkrævning af grundskyld fra golfklubber. X 8. august 2008 Henvendelse vedrørende bl.a. opkrævning af grundskyld fra golfklubber. Du har anmodet statsforvaltningen om at tage stilling til bl.a. lovligheden af, at Y Kommune havde besluttet ikke

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Informationsfolder om anvendelse af affald til jordbrugsformål

Informationsfolder om anvendelse af affald til jordbrugsformål Krav Opbevaring Udbringning Informationsfolder om anvendelse af affald til jordbrugsformål I folderen kan du læse mere om hvilke krav og anbefalinger der er, når du får leveret, opbevarer og udbringer

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Notat Til: Kommunerne Vandsektor, Byer og Klimatilpasning J.nr. NST-467-00052 Ref.: maskr Den 12. december 2011 Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Dette vejledende notat har til hensigt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af til en journalist

Statsforvaltningens brev af til en journalist Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en journalist 01-10- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE Du har ved e-mail af 24. og 28. september 2009 klaget over Varde Kommunes afslag på aktindsigt i dokument nr.

Læs mere

Permanent ordning med tidlig overgang til DUS-ordning.

Permanent ordning med tidlig overgang til DUS-ordning. X 13. april 2010 Permanent ordning med tidlig overgang til DUS-ordning. Du har ved brev modtaget den 28. marts 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende lovligheden af Y Byråds beslutning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger 26-08- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK Statsforvaltningen har modtaget Deres henvendelse af 29.

Læs mere

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C 18-11- 2010 TILSYNET Ejendomsforeningen Kronjylland har i brev af den 21. december 2009 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland om at undersøge,

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

2007-613/10 Furesø Kommune. Vandafledningsafgift til dækning af udgifter ved oprensning af sø.

2007-613/10 Furesø Kommune. Vandafledningsafgift til dækning af udgifter ved oprensning af sø. 2007-613/10 Furesø Kommune. Vandafledningsafgift til dækning af udgifter ved oprensning af sø. Resumé: Udtalt at Farum Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg

Læs mere

Z Kommune. Z Kommune har herefter forelagt statsforvaltningen følgende

Z Kommune. Z Kommune har herefter forelagt statsforvaltningen følgende Z Kommune 22. juni 2009 Den 29. maj 2009 har Z Kommune rettet telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland angående byrådets beføjelser over for Z selskab A/S. Det blev nærmere oplyst, at

Læs mere

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens sagsbehandling Sagsresumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag eller at sende sagen

Læs mere

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at de foreliggende oplysninger ikke sandsynliggør, at Københavns Kommune har handlet i strid med reglerne om ytringsfrihed, da den kommunale medarbejder ikke handlede

Læs mere

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning.

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Helsingør Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i ejendomsbeskatningsloven,

Læs mere

Bestyrelsesformandens fødselsdagsreception.

Bestyrelsesformandens fødselsdagsreception. Y 27. september 2010 Bestyrelsesformandens fødselsdagsreception. Du har ved mail af 31. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende Aalborg Lufthavns festligholdelse af bestyrelsesformandens

Læs mere

Indsatsområder sagen kort

Indsatsområder sagen kort Miljøudvalget, Miljøudvalget 2013-14 L 72 Bilag 5, L 71 Bilag 5 Offentligt Dato: 26. november 2013 Til: Folketingets Miljøudvalg Sagsbehandler: Bente Villumsen, 4097 3243, bv@dn.dk Indsatsområder sagen

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø 06-12- 2007 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK De har i brev af 12. januar 2005 rettet henvendelse til Naturklagenævnet med anmodning

Læs mere

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse X 08-04- 2010 Ved brev af 8. marts 2009 har X rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland, idet X mener, at Y Byråd har handlet ulovligt i forbindelse med behandling af sag om vindmølleområder.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening:

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: 19-03- 2007 TILSYNET Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 20. maj 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Vestsjælland,

Læs mere

/Jytte Terkildsen specialkonsulent

/Jytte Terkildsen specialkonsulent Brev til en borger 30-03- 2011 TILSYNET Henvendelse vedrørende anvendelse af arv Ved brev af 22. marts 2010 oversendte Folketingets Ombudsmand en henvendelse fra dig af 12. marts 2010 til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at reglerne i forvaltningslovens

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent X dagblad v/journalist NN Ved e-mail af 29. april 2009 rettede du henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland angående Z Kommunes afgørelse af samme dato på aktindsigt efter offentlighedsloven i forhenværende

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk:

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk: Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende kommunens salg af en ejendom, idet der ikke er grundlag for at antage, at kommunen ved salget

Læs mere

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 09-03- 2009 TILSYNET Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 Du har ved mail af 14. januar 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

2006-12-12. Frederiksborg Amtskommune. Manglende kompetence.

2006-12-12. Frederiksborg Amtskommune. Manglende kompetence. 2006-12-12. Frederiksborg Amtskommune. Manglende kompetence. Resumé: Udtalt at statsamtet ikke har kompetence til at behandle klager over anlæggelse af sti om en sø og om stiudlæget er i strid med fredningsbestemmelser,

Læs mere

Planforhold Park og Vej søger om tilladelse til at sprede det komposterede tang på fire kommunale

Planforhold Park og Vej søger om tilladelse til at sprede det komposterede tang på fire kommunale Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima Anders Koustrup Sørensen Helsingør Kommune, Center for Kultur, Idræt og Byudvikling, Hans Henrik Schmidt Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden Rønde. Beskyttede naturområder i Girafmosen

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden Rønde. Beskyttede naturområder i Girafmosen Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 30-03- 2011 TILSYNET Beskyttede naturområder i Girafmosen Danmarks Naturfredningsforening i Syddjurs har den 2. december 2009 rettet henvendelse til

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Tårnby Kommune havde handlet i strid med offentlighedsloven ved afgørelser om aktindsigt

Læs mere

Deres henvendelse om Hedensted Kommunes tilsyn med to gylletanke.

Deres henvendelse om Hedensted Kommunes tilsyn med to gylletanke. A 26-06- 2008 Deres henvendelse om Hedensted Kommunes tilsyn med to gylletanke. TILSYNET De rettede ved mail af 4. juni 2007 henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Hedensted Kommunes tilsyn

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger:

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger: Resumé: Statsforvaltningen finder på det foreliggende grundlag ikke, at der er noget, der sandsynliggør, at en nærmere undersøgelse af en sag vedrørende kommunens tilsyn med en fritidshaveforening vil

Læs mere

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver.

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. 2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. Resumé: statsforvaltningen har ikke fundet grundlag

Læs mere

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted 20-12- 2010 TILSYNET A rettede den 11. februar 2009 henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som ifølge styrelseslovens 1 kapitel VI

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 18. januar 2007 til en borger: Vedr.: Deres henvendelse om bevaringsværdige bygninger i Holbæk

Statsforvaltningens brev af 18. januar 2007 til en borger: Vedr.: Deres henvendelse om bevaringsværdige bygninger i Holbæk Statsforvaltningens brev af 18. januar 2007 til en borger: 18-01- 2007 Vedr.: Deres henvendelse om bevaringsværdige bygninger i Holbæk De har ved brev af 29. april 2006 henvendt Dem til Statsamtet Vestsjælland,

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 11. august 2010 til en borger.

Statsforvaltningens udtalelse af 11. august 2010 til en borger. Statsforvaltningens udtalelse af 11. august 2010 til en borger. 11-08- 2010 Du har klaget til Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, over, at Vejle Kommune opkræver dobbelt grundgebyr og

Læs mere

Silkeborg Kommunalbestyrelse Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedrørende henvendelse om Silkeborg Kommunes tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven

Silkeborg Kommunalbestyrelse Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedrørende henvendelse om Silkeborg Kommunes tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven Silkeborg Kommunalbestyrelse Søvej 1 8600 Silkeborg 17-03- 2011 TILSYNET Vedrørende henvendelse om Silkeborg Kommunes tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven A har ved mail af 26. oktober 2010 rettet

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Notat. Emne: Udkast til ændringer ift. forslag til Indsatsplan Beder Til: - Kopi til: - Natur og Miljø. Den 14. november 2012

Notat. Emne: Udkast til ændringer ift. forslag til Indsatsplan Beder Til: - Kopi til: - Natur og Miljø. Den 14. november 2012 Notat Emne: Udkast til ændringer ift. forslag til Indsatsplan Beder Til: - Kopi til: - Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 14. november 2012 Bilag 2 til Indstilling vedr. endelig vedtagelse

Læs mere

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal Kommune ikke i forbindelse med spørgeskemaets

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke.

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. 21-01- 2010 Denne sag drejer sig om Aabenraa Kommunes administration af kommunens Regulativ for kontrol

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter.

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. A 01-09- 2008 Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. De har ved brev af 3. december 2006 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening.

Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening. Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening. 31-03- 2008 De har ved brev af 8. december 2006 rettet henvendelse til det daværende Statsamtet Sønderjylland med en klage over Miljøcenter

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune 07-04- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK Middelfart Kommune har på egne og Fredericia Kommunes vegne anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby. Sendt pr e-post

Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby. Sendt pr e-post Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby Sendt pr e-post Resumé: Udtalt at repræsentantskabet for Trafikselskabet Movia skriftligt kan godkende bestyrelsens forslag til en angivet vedtægtsændring

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. november 2007 til en byggeforening:

Statsforvaltningens brev af 21. november 2007 til en byggeforening: Statsforvaltningens brev af 21. november 2007 til en byggeforening: 21-11- 2007 De har klaget over, at Skovbo Kommune (nu Køge Kommune) i 1. udbudsrunde har forkastet Deres tilbud på køb af ejendommen

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune:

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Kolding Kommune har ved skrivelse af 8. august 2007 anmodet statsforvaltningen om samtykke til undladelse af offentligt udbud ved salg

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger 24-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse om aktindsigt TILSYNET Statsforvaltningen Midtjylland har den 31. marts 2008 modtaget Deres henvendelse

Læs mere

Holstebro Byråd Kirkestræde Holstebro. Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug

Holstebro Byråd Kirkestræde Holstebro. Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug Holstebro Byråd Kirkestræde 11 7500 Holstebro 24-11- 2010 TILSYNET Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug Dansk Landbrugsrådgivning, LandboThy, har den 17. juni 2009 rettet henvendelse

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri Notat Emne: Til: Kopi til: Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg Bünyamin Simsek Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde- mandag den 15. april 2013. Planlægning

Læs mere

Sorø Kommune dispensation for offentlig udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til SEAS-NVE.

Sorø Kommune dispensation for offentlig udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til SEAS-NVE. Resume. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da arealet skal indgå i et projekt, hvorfor det findes ubetænkeligt at meddele tilladelse.

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

2008-02-11. Hillerød Kommune. Udbud.

2008-02-11. Hillerød Kommune. Udbud. 2008-02-11. Hillerød Kommune. Udbud. Resumé: Udtalt, at kommunen ikke er berettiget til at stille vilkår, som omhandler en privat naboejendom i forbindelse med udbud af en kommunal ejendom. Statsforvaltningens

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

2008-10-02 Gribskov Kommune Indkaldelse af stedfortræder til møde i kommunalbestyrelsen 15, stk. 2, i den kommunale styrelseslov

2008-10-02 Gribskov Kommune Indkaldelse af stedfortræder til møde i kommunalbestyrelsen 15, stk. 2, i den kommunale styrelseslov 2008-10-02 Gribskov Kommune Indkaldelse af stedfortræder til møde i kommunalbestyrelsen 15, stk. 2, i den kommunale styrelseslov Resüme: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at ferie er en årsag til

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at det er i strid med lighedsgrundsætningen, at Frederiksberg Kommune som et af kriterierne for tildeling af voksenelevløn

Læs mere

2008-02-20. Gribskov Kommune. Tilslutningsbidrag til kloakanlæg

2008-02-20. Gribskov Kommune. Tilslutningsbidrag til kloakanlæg 2008-02-20. Gribskov Kommune. Tilslutningsbidrag til kloakanlæg Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at kommunen havde handlet i strid med de gældende regler om opkrævning af tilslutningsbidrag til kloakanlæg.

Læs mere

Sønderborg Kommune

Sønderborg Kommune Sønderborg Kommune post@sonderborg.dk hzyr@sonderborg.dk Ribe vand J.nr. NST-463-00554 Ref. Jedbe/jarei Den 10. maj 2012 Udpegning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder mht. nitrat

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til to medlemmer af borgerrepræsentationen:

Statsforvaltningens brev til to medlemmer af borgerrepræsentationen: Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke var i strid med regler, hvis overholdelse påses af statsforvaltningen, at et flertal i borgerrepræsentationen besluttede at suspendere borgerrepræsentationens

Læs mere

J O U R N A L N R. : 2 0 0 9-6 13 / 6 2 9 S A G S B E H A N D L E R : K H A K O E

J O U R N A L N R. : 2 0 0 9-6 13 / 6 2 9 S A G S B E H A N D L E R : K H A K O E Tårnby Kommune Amager Landevej 76 2770 Kastrup 24-09- 2009 Vedr. Tårnby Kommunes praksis for bevilling af tilskud til køb af høreapparater, jf. servicelovens 112. Statsforvaltningen Hovedstaden har på

Læs mere

Jytte Terkildsen specialkonsulent

Jytte Terkildsen specialkonsulent Brev til en borger 22-03- 2011 TILSYNET Henvendelse vedrørende tømningsordning for septiktanke Du har den 18. oktober 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende lovligheden af den kommunale

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. 2014-205519 Statsforvaltningens udtalelse til to borgere Dato: 06-07-2016 Sagen vedrørende Middelfart Kommunes salg af ejendommene B og A, 5500 Middelfart Statsforvaltningen har i forlængelse af vores

Læs mere

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab.

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. 2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. Resumé: Udtalt, at statsforvaltningen ikke ville rejse en tilsynssag over for kommunen, jf. 48a i den kommunale styrelseslov,

Læs mere

Styrelsen skriver blandt andet, at Danmark i henhold til EU s luftkvalitetsdirektiv (2008/50/EF) er forpligtet til at overvåge luftkvaliteten

Styrelsen skriver blandt andet, at Danmark i henhold til EU s luftkvalitetsdirektiv (2008/50/EF) er forpligtet til at overvåge luftkvaliteten Dato 30. marts 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/00153-11 Side 1/5 Afslag på ansøgning om flytning af luftmålestation, H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen på en privat fællesvej i henhold til kommunalfuldmagtsreglerne til trods

Læs mere

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009 K Kommune - afvisning af stillingtagen til spørgsmål om indfrielse af hjemfaldspligt. RESUMÉ: Statsforvaltningen finder, at såvel spørgsmålet om en kommunes hidtidige praksis ved indfrielse af hjemfaldspligt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen hovedstaden udtaler, at Hillerød Byråd ikke har handlet

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger.

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C 23-08- 05 Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. I mail af 10. maj 2005 har De klaget til Statsamtet

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling:

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling: Pkt.nr. 2 Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 402851 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at principgodkende udkast til forskrift om varelevering

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Johnny Christensen Direkte telefon 99741279 E-post planlagning@rksk.dk Dato 15. december 2010 Sagsnummer 2010091345A

Læs mere