Pårørendes adgang til oplysninger om afdøde patienter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2010 4-2. Pårørendes adgang til oplysninger om afdøde patienter"

Transkript

1 Pårørendes adgang til oplysninger om afdøde patienter I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på at der kunne være tvivl om omfanget af pårørendes ret til oplysninger om afdøde patienter i henhold til reglerne i sundhedsloven. Ombudsmanden rejste derfor en egen drift-sag over for Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om Sundhedsvæsenets Patientklagenævns anvendelse af reglerne. Efter at have gennemgået Patientklagenævnets og ministeriets svar var ombudsmanden enig med myndighederne i at sundhedsloven ikke kunne antages at give de nærmeste pårørende en egentlig ret til aktindsigt i afdødes journal. På baggrund af de klare forarbejder til loven var ombudsmanden dog ikke i tvivl om at loven skulle forstås sådan at afdødes nærmeste pårørende som udgangspunkt har en egentlig ret til indsigt i oplysninger om afdødes sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde. Denne ret for de pårørende må nødvendigvis modsvares af en pligt for de relevante sundhedspersoner til at udlevere oplysningerne. 5. februar 2010 Almindelige emner: Forvaltningsret: Endvidere fastslog ombudsmanden at Patientklagenævnet skal informere sundhedspersonen hvis nævnet mener at en sundhedsperson har handlet i strid med sin pligt til at udlevere oplysninger. (J.nr ). I forbindelse med min behandling af en konkret sag underrettede jeg den 14. december 2006 Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om at sagen rejste et generelt spørgsmål om pårørendes adgang til aktindsigt i en afdøds helbredsoplysninger. På den baggrund bad jeg nævnet om en redegørelse om spørgsmålet, og jeg bad nævnet sende sin redegørelse til mig via Indenrigsog Sundhedsministeriet (nu Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse). Jeg bad nævnet om bl.a. at forholde sig til om forarbejderne til 28 i den dagældende lov om patienters retsstilling (nu sundhedslovens 45) kunne siges at støtte en antagelse om at der efter bestemmelsen som hovedregel var en ret til aktindsigt i oplysninger om afdødes sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde.

2 Efter at have modtaget Patientklagenævnets og ministeriets svar afgav jeg den 27. juli 2009 en foreløbig redegørelse i sagen, hvoraf følgende bl.a. fremgik: Ombudsmandens foreløbige udtalelse I det følgende vil jeg først redegøre kort for retsgrundlaget vedrørende pårørendes mulighed for indsigt i en afdød patients helbredsoplysninger. Dernæst behandler jeg spørgsmålet om den eller de nærmeste pårørendes rettigheder efter sundhedslovens 45. Afslutningsvis behandler jeg spørgsmålet om Sundhedsvæsenets Patientklagenævns reaktionsmuligheder i sager om anvendelsen af sundhedslovens 45. Retsgrundlaget vedrørende pårørendes mulighed for indsigt i en afdød patients helbredsoplysninger De nugældende regler om adgang til helbredsoplysninger om en afdød patient fremgår af 45 i sundhedsloven der har følgende indhold: 45. En sundhedsperson kan videregive oplysninger om en afdød patients sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde til afdødes nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling, såfremt det ikke må antages at stride mod afdødes ønske og hensynet til afdøde, eller andre private interesser ikke taler afgørende herimod. Der kan endvidere videregives oplysninger til afdødes nærmeste pårørende efter reglen i 43, stk. 2, nr. 2. Bestemmelsen i sundhedslovens 45 er placeret i lovens kapitel 9 om tavshedspligt, videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v. og ikke i lovens kapitel 8 om aktindsigt. Sundhedslovens kapitel 8 om aktindsigt indeholder ikke nogen bestemmelser om pårørendes ret til aktindsigt i afdøde patienters helbredsoplysninger. Det fremgår af bemærkningerne til den nugældende 45 at de relevante dele af bestemmelsen blot er en videreførelse af den tidligere gældende 28 i lov nr. 482 af 1. juli 1998 om patienters retsstilling, jf. Folketingstidende , 2. samling, tillæg A, s f. Af forarbejderne til 28 i lov nr. 482 af 1. juli 1998 om patienters retsstilling fremgår bl.a. følgende (jf. Folketingstidende , Tillæg A, 2. samling, s. 543 f): 2/20

3 Til 28 Efter stk. 1 kan der fra en sundhedsperson videregives oplysninger om afdødes sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde til afdødes nærmeste pårørende, såfremt det ikke må antages at stride mod en afdød patients ønske og hensynet til afdøde. Bestemmelsen tager sigte på den situation, hvor afdødes nærmeste pårørende ønsker oplysninger om årsagen til dødens indtræden m.v. Dette vil typisk ske ved, at de nærmeste pårørende henvender sig til det sygehus, hvor vedkommende var indlagt og efterfølgende afgik ved døden. Bestemmelsen omfatter også de tilfælde, hvor vedkommende f.eks. afgik ved døden på et plejehjem. Her vil de pårørende efter bestemmelsen på begæring kunne få de nævnte oplysninger af en sundhedsperson. I Sundhedsministeriets vejledning nr. 193 af 7. december 1993 om aktindsigt i helbredsoplysninger anføres det, at det normalt vil være naturligt at informere de nærmeste efterladte pårørende om en afdød patients sygdomstilfælde og i den forbindelse lade dem se eller få en kopi af afdødes journal, medmindre en konkret interesseafvejning falder således ud, at de pårørendes interesse skønnes at måtte vige. De pårørende har imidlertid ikke efter lov om aktindsigt i helbredsoplysninger en egentlig ret til få oplysninger om afdødes sygdomsforløb m.v., således som det nu foreslås i bestemmelsens stk. 1 [min fremhævning]. Under vedtagelsen af lov om patienters retsstilling besvarede den daværende sundhedsminister bl.a. et spørgsmål fra Sundhedsudvalget (spørgsmål nr. 3 af 2. april 1998, L 15 bilag 6). I svaret skriver ministeren bl.a.: Da det i visse tilfælde imidlertid vil være den praktiserende læge, der gennem flere år har et nærmere kendskab til patienten, der bedst kan drøfte sygdomsforløbet med de efterladte, indeholder bestemmelsen i lovforslagets 28 en smidiggørelse af gældende lovgivning, ligesom de pårørende nu gives en egentlig ret til at få oplysninger om afdøde [min fremhævning]. Nærmeste pårørendes rettigheder efter sundhedslovens 45 Indledningsvis bemærker jeg at jeg er enig med ministeriet i at sundhedslovens 45 ikke kan antages at give de nærmeste pårørende en egentlig ret til aktindsigt i afdødes journal. På baggrund af de klare udtalelser i forarbejderne til sundhedslovens 45 (tidligere 28 i lov om patienters retsstilling) er jeg ikke i tvivl om at hensigten med reglen fra lovgivers side har været som udgangspunkt at give afdødes nærmeste pårørende en egentlig ret til indsigt i oplysninger om afdødes sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde. På den baggrund er det endvidere min opfattelse at reglen skal forstås og anvendes sådan. 3/20

4 Så vidt jeg forstår Patientklagenævnets og ministeriets svar af henholdsvis 19. april 2007 og 14. oktober 2008, deler både nævnet og ministeriet min opfattelse af bestemmelsen. Det fremgår af ministeriets svar af 14. oktober 2008 at ministeriet mener at de nærmeste pårørendes ret til informationerne modsvares af en pligt for vedkommende sundhedsperson til at give de omhandlede oplysninger. Dette er jeg enig i. Sundhedsvæsenets Patientklagenævns reaktionsmuligheder i sager efter sundhedslovens 45 I Sundhedsvæsenets Patientklagenævns svar af 19. april 2007 til mig citerer nævnet sin interne vejledning af 26. april 2005 til løsning af sager vedrørende aktindsigt for pårørende til afdøde. Af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses brev af 14. oktober 2008 fremgår det at formuleringen af vejledningen efterfølgende er blevet ændret. Af denne vejledning fremgår nu bl.a. følgende under afsnit 7 om sanktioner: 28 og 26 er undtagelsesbestemmelser til hovedreglen om autoriserede sundhedspersoners tavshedspligt i 23. Som beskrevet ovenfor skaber bestemmelserne en egentlig ret for de pårørende til, under visse betingelser, at få oplysninger om den afdøde. Bestemmelserne giver den autoriserede sundhedsperson ret til at videregive disse oplysninger til de pårørende, uden at sundhedspersonen herved bryder sin tavshedspligt. Det fremgår imidlertid ikke af lov om patienters retsstilling, at sundhedspersonen har pligt til at give de oplysninger, som patienten [skal formentlig være de pårørende ; min bemærkning] efter en nærmere fortolkning har ret til at få. På denne baggrund bør nævnet ikke udtale kritik af en sundhedsperson, når denne har undladt at give oplysninger efter 28 eller 26, også selv om nævnet finder, at det havde været ubetænkeligt at videregive oplysninger. Det er i disse sager heller ikke muligt at statuere, at sundhedspersonen har overtrådt nogen bestemmelse i nogen lov. Nævnet kan derimod godt udtale, at det havde været hensigtsmæssigt, om sundhedspersonen havde videregivet de pågældende oplysninger til de pårørende. Så vidt jeg forstår Patientklagenævnets vejledning, mener nævnet ikke at det er muligt at statuere at en sundhedsperson der har undladt at give oplysninger efter (nu) sundhedslovens 45, har overtrådt nogen bestemmelse i nogen 4/20

5 lov også selv om nævnet finder at den eller de pårørende havde ret til at få indsigt i oplysningerne. Denne retsopfattelse er jeg ikke enig i. Som beskrevet ovenfor mener jeg at det følger af sundhedslovens 45 og dens forarbejder at afdødes nærmeste pårørende som udgangspunkt har en egentlig ret til indsigt i oplysninger om afdødes sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde. Denne ret modsvares af en pligt for vedkommende sundhedsperson til som udgangspunkt at give de omhandlede oplysninger. I klagesager som skal afgøres efter bestemmelsen i sundhedslovens 45, skal Sundhedsvæsenets Patientklagenævn grundlæggende forholde sig til følgende: 1) foreligger der en retlig mangel (ulovlighed) og i givet fald 2) følgerne af denne retlige mangel, herunder eventuel kritik. Hvis Patientklagenævnet i en sag når frem til at en sundhedsperson i strid med bestemmelsen i sundhedslovens 45 (som denne bl.a. i lyset af forarbejderne skal forstås) har afslået at give en person indsigt, har Patientklagenævnet konstateret et ulovligt forhold, og sundhedspersonen har for så vidt handlet pligtstridigt. Efter min opfattelse skal Patientklagenævnet herefter som minimum underrette den pågældende sundhedsperson om det ulovlige forhold. En meddelelse om at det ville have været mere hensigtsmæssigt hvis sundhedspersonen havde videregivet de pågældende oplysninger til de pårørende, indeholder ikke en (klar) meddelelse til sundhedspersonen om at dennes beslutning var i strid med loven. Sundhedsvæsenets Patientklagenævn har endvidere mulighed for at ledsage den grundlæggende konstatering af en ulovlighed med kritik eller andre reaktioner, jf. klage- og erstatningslovens 3 (lovbekendtgørelse nr. 24 af 21. januar 2009) og 15 i nævnets forretningsorden (bekendtgørelse nr. 885 af 4. november 2003). Jeg går imidlertid ud fra at Patientklagenævnet også efter omstændighederne kan undlade at ledsage konstateringen af en ulovlighed med kritik, for eksempel hvis afgørelsen i den pågældende sag måtte anses for meget tvivlsom. Jeg har eksempelvis bemærket at Patientklagenævnet har benyttet denne fremgangsmåde i nævnets afgørelse af 14. juli 2008 i sag og nævnets afgørelse af 20. februar 2009 i sag På den baggrund er det er min foreløbige opfattelse at der er grundlag for at henstille at Sundhedsvæsenets Patientklagenævn ændrer sin praksis som den bl.a. er beskrevet i nævnets svar til mig af 19. april 2007 og i nævnets 5/20

6 sammenfatning af praksis vedrørende klager i forbindelse med aktindsigt i perioden fra december Hvis Patientklagenævnet mener at en sundhedsperson i strid med sundhedslovens 45 har undladt at give en afdød patients nærmeste pårørende de ønskede oplysninger om patientens sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde, skal Sundhedsvæsenets Patientklagenævn efter min foreløbige opfattelse som minimum underrette den pågældende om at vedkommende har handlet i strid med sundhedslovens 45. Jeg har ikke herved taget stilling til om Patientklagenævnet kan eller skal udtale kritik af en sundhedsperson hvis denne i strid med sundhedslovens 45 har undladt at give de pågældende oplysninger til nærmeste pårørende. Jeg bemærker i den forbindelse at nævnet tidligere i sine afgørelser af 20. januar 2004 i sagerne og har kritiseret sundhedspersoner for ikke at have tilbudt oplysninger om en patients sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde i overensstemmelse med 28, stk. 1, i lov om patienters retsstilling. Disse sager er imidlertid begge afgjort før tilblivelsen af den ovenfor citerede interne vejledning. Jeg har noteret mig Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses oplysning i sit brev af 14. oktober 2008 om at ministeriet bl.a. overvejer hvorvidt det er hensigtsmæssigt at præcisere sundhedslovens 45 i overensstemmelse med ministeriets ovenfor beskrevne retsopfattelse. Jeg har på den baggrund besluttet ikke at overveje nødvendigheden af eventuelt at give Folketinget og ministeren for sundhed og forebyggelse meddelelse om den tilsyneladende diskrepans mellem ordlyden af sundhedslovens 45 og dennes forarbejder. I breve af 8. oktober og 14. december 2009 modtog jeg henholdsvis Sundhedsvæsenets Patientklagenævns og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses bemærkninger til min foreløbige redegørelse. Af Sundhedsvæsenets Patientklagenævns udtalelse af 8. oktober 2009 fremgik det at nævnets sekretariat havde taget det jeg havde anført i den foreløbige redegørelse, til efterretning. Sekretariatet var således enig i at en autoriseret sundhedsperson efter omstændighederne havde pligt til at give oplysninger efter sundhedslovens 45, og at sundhedspersonen handler retsstridigt hvis denne efter anmodning undlader at videregive oplysningerne, forudsat at betingelserne for videregivelsen er opfyldt. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse oplyste at ministeriet var enig med mig i at Sundhedsvæsenets Patientklagenævn hvis en sundhedsperson handlede i strid med sundhedslovens 45 skulle underrette den pågælden- 6/20

7 de herom. Min foreløbige redegørelse og patientklagenævnets brev af 8. oktober 2009 gav ikke ministeriet anledning til yderligere bemærkninger. Ministeriet bekræftede for god ordens skyld at ministeriet blandt andet på baggrund af denne sag fortsat overvejede i forbindelse med en kommende ændring af sundhedsloven at søge bestemmelsen i lovens 45 præciseret. Den 3. februar 2010 skrev jeg til Patientklagenævnet og udtalte i den anledning bl.a. følgende: Ombudsmandens endelige udtalelse På baggrund af ovenstående fastholder jeg opfattelsen i min foreløbige redegørelse af 27. juli 2009 hvorefter der er grundlag for at henstille til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn at ændre sin praksis som denne bl.a. er beskrevet i nævnets svar til mig af 19. april 2007 og i nævnets sammenfatning af praksis vedrørende klager i forbindelse med aktindsigt i perioden fra december Jeg foretager mig herefter ikke mere i sagen. Jeg går ud fra at Sundhedsvæsenets Patientklagenævn vil sørge for at nævnets praksisændring bliver indarbejdet i nævnets interne vejledning af 26. april 2005 med senere ændringer. Sagsfremstilling I forbindelse med min behandling af en konkret sag underrettede jeg den 14. december 2006 Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om at sagen rejste et generelt spørgsmål om pårørendes adgang til aktindsigt i en afdøds helbredsoplysninger. På den baggrund bad jeg nævnet om en redegørelse om spørgsmålet, og jeg bad nævnet sende sin redegørelse til mig via Indenrigsog Sundhedsministeriet (nu Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse). I mit brev af 14. december 2006 skrev jeg bl.a. følgende: Det fremgik af sagen at nævnet ikke finder at reglerne i giver pårørende en egentlig ret til aktindsigt, men derimod alene en mulighed for at få meddelt de i bestemmelserne anførte helbredsoplysninger. I forbindelse med min gennemgang af sagen har jeg gennemgået forarbejderne mv. til reglerne i 26 og 28. Jeg har endvidere gennemgået nævnets offentliggjorte praksis. 7/20

8 På den baggrund har jeg fundet anledning til at bede nævnet om en redegørelse om pårørendes adgang til aktindsigt i en afdøds helbredsoplysninger, jf. 17, stk. 1, i lov nr. 473 af 12. juni 1996 om Folketingets Ombudsmand. Forud for lov om patienters retsstilling var der i offentlighedsloven en bestemmelse i 9, stk. 1, hvorefter den om hvis helbredsforhold der var udarbejdet en sygehusjournal, havde ret til aktindsigt heri. I forbindelse med vedtagelsen af lov om aktindsigt i helbredsoplysninger i 1993 (lov nr. 504 af 30. juni 1993) blev bestemmelsen videreført uændret i lovens 2, men i vejledningen til loven (vejledning nr. 193 af 7. december 1993) var der et særligt kapitel om aktindsigt i en afdød patients journal. Det fremgik af vejledningen at det normalt ville være naturligt at informere de nærmeste efterladte pårørende om en afdød patients sygdomstilfælde og i den forbindelse lade dem se eller få kopi af den afdødes journal medmindre det måtte antages at stride imod den afdødes ønske. Vejledningen var ikke i overensstemmelse med loven, men udtrykte formentlig en allerede etableret praksis på landets sygehuse, jf. Kent Christensen, Patienters Retsstilling (2000), s Med patientretsstillingsloven i 1998 blev adgangen til at få oplysninger fra en afdød patients journal reguleret i loven. Bestemmelserne i 26 og 28 i lov nr. 482 af 1. juli 1998 om patienters retsstilling har følgende ordlyd: Kap. 5. Tavshedspligt og videregivelse af helbredsoplysninger mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til pårørende vedrørende afdøde patienter 28. En sundhedsperson kan videregive oplysninger om en afdød patients sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde til afdødes nærmeste pårørende, såfremt det ikke må antages at stride mod afdødes ønske og hensynet til afdøde eller andre private interesser ikke taler afgørende herimod. Der kan endvidere videregives oplysninger til afdødes nærmeste pårørende efter reglerne i 26, stk. 2, nr. 2. Som det fremgår, er bestemmelserne i 26 og 28 placeret i lovens kapitel 5 om tavshedspligt og videregivelse af oplysninger og ikke i lovens kapitel 4 om aktindsigt (der alene vedrører patienters ret til indsigt i egne patientjournaler). 8/20

9 Af de særlige lovbemærkninger til bestemmelsen i 28 fremgår bl.a. følgende (jf. Folketingstidende , Tillæg A, 2. samling, s. 543 f): Til 28 Efter stk. 1 kan der fra en sundhedsperson videregives oplysninger om afdødes sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde til afdødes nærmeste pårørende, såfremt det ikke må antages at stride mod en afdød patients ønske og hensynet til afdøde. Bestemmelsen tager sigte på den situation, hvor afdødes nærmeste pårørende ønsker oplysninger om årsagen til dødens indtræden m.v. Dette vil typisk ske ved, at de nærmeste pårørende henvender sig til det sygehus, hvor vedkommende var indlagt og efterfølgende afgik ved døden. Bestemmelsen omfatter også de tilfælde, hvor vedkommende f.eks. afgik ved døden på et plejehjem. Her vil de pårørende efter bestemmelsen på begæring kunne få de nævnte oplysninger af en sundhedsperson. I Sundhedsministeriets vejledning nr. 193 af 7. december 1993 om aktindsigt i helbredsoplysninger anføres det, at det normalt vil være naturligt at informere de nærmeste efterladte pårørende om en afdød patients sygdomstilfælde og i den forbindelse lade dem se eller få en kopi af afdødes journal, medmindre en konkret interesseafvejning falder således ud, at de pårørendes interesse skønnes at måtte vige. De pårørende har imidlertid ikke efter lov om aktindsigt i helbredsoplysninger en egentlig ret til få oplysninger om afdødes sygdomsforløb m.v., således som det nu foreslås i bestemmelsens stk. 1 [min fremhævning]. Efter stk. 1, 2. pkt., kan der endvidere videregives oplysninger til afdødes nærmeste pårørende efter reglen i 26, stk. 2, nr. 2. Bestemmelsen tager bl.a. sigte på den situation, hvor afdøde udtrykkeligt har modsat sig, at de pårørende underrettes om sygdomsforløb m.v., men hvor hensynet til andres tarv alligevel berettiger en videregivelse af oplysninger. I vejledning nr. 155 af 14. september 1998 om aktindsigt i helbredsoplysninger er følgende bl.a. anført: 1. Indledning Reglerne om aktindsigt i patientjournaler m.v. er i forhold til den gældende lovgivning ændret på følgende væsentlige punkter: 9/20

10 Nærmeste pårørende til afdøde patienter har som udgangspunkt ret til oplysninger om en afdød patients sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde, jf. lovens Hvem har ret til aktindsigt? Særligt om aktindsigt i en afdød patients journal Med lov om patienters retsstilling får afdødes nærmeste pårørende nu ret til at få oplysninger om afdødes sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde, såfremt det ikke må antages at stride mod den afdøde patients ønske og hensynet til afdøde, jf. lovens 28. Bestemmelsen tager sigte på den situation, hvor afdødes nærmeste pårørende ønsker oplysninger om årsagen til dødens indtræden m.v. Dette vil typisk ske ved, at de nærmeste pårørende henvender sig til det sygehus, hvor vedkommende var indlagt og efterfølgende afgik ved døden. Personkredsen for de efterladte, der efter bestemmelsen kan modtage oplysninger om afdøde, er ikke præcist angivet i loven. Det vil således bero på et skøn ud fra den konkrete situation, hvilke personer der i hvert enkelt tilfælde må anses for nærmeste pårørende. Oplysningerne må kun videregives, såfremt det ikke må antages at stride mod afdødes ønske, og hensynet til afdøde eller andre private interesser ikke taler afgørende herimod. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis journalen indeholder oplysninger om afdøde eller forholdet mellem den afdøde og de pårørende, som det konkret må antages, at den afdøde ikke ville have ønsket, de pårørende blev bekendt med. Såfremt afdøde udtrykkeligt har fremsat ønske om, at den pågældende ikke må få aktindsigt, vil oplysningerne heller ikke kunne videregives, jf. dog nedenfor. I særlige tilfælde vil det efter lovens 28, stk. 1, 2. pkt. være muligt at underrette de pårørende om sygdomsforløb m.v., selv om afdøde udtrykkeligt har modsat sig dette. Det er en betingelse for videregivelse efter denne regel, at videregivelsen er nødvendig til berettiget varetagelse af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til patienten, sundhedspersonen eller andre. Hvorvidt betingelserne herfor er opfyldt, vil bero på et konkret skøn, men for så vidt angår videregivelse til varetagelse af en åbenbar almen interesse, forudsættes en sådan videregivelse kun undtagelsesvis at finde sted. 10/20

11 I den konkrete sag som jeg har haft under behandling, var der søgt om egentlig aktindsigt. Nævnet gennemgik eller henviste imidlertid ikke til nogen egentlige aktindsigtsregler. Derimod henviste nævnet til 26 og 28 i lov om patienters retsstilling vedrørende lægers tavshedspligt. Nævnet anførte at den pågældende læge ikke havde overtrådt disse regler om tavshedspligt i forbindelse med afslaget på aktindsigt. Det kan umiddelbart virke misvisende at nævnet i forbindelse med en aktindsigtsanmodning vurderer regler om lægers tavshedspligt når der ikke er klaget over brud på tavshedspligten, og når lægen i den konkrete sag slet ikke har udleveret nogen oplysninger fra patientjournalerne. Nævnet forholdt sig heller ikke direkte til om der er en egentlig ret til at få videregivet visse oplysninger efter 28, men udtalte alene at det havde været hensigtsmæssigt om lægen havde tilbudt den pårørende en samtale hvor hun kunne få oplysning om dødsårsag, dødsmåde og sygdomsforløbet op til dødsfaldet. Jeg har som nævnt gennemgået nævnets praksis, og jeg har bemærket at nævnet også har behandlet andre klager over afslag på aktindsigt på tilsvarende vis som i den sag jeg har haft til behandling. Jeg henviser bl.a. til nævnets sag nr Af lovbemærkningerne (jf. ovenfor) fremgår det direkte at lovgiver i lov om patienters retsstilling i modsætning til den tidligere lov om aktindsigt i helbredsoplysninger (lov nr. 504 af 30. juni 1993) har ønsket at give pårørende til en afdød en egentlig ret til at få oplysninger om afdødes sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde. I stedet for at udforme en egentlig regel om indsigt for pårørende blev retten imidlertid angivet i tavshedspligtsreglerne. Denne egentlige ret til at få oplysninger er tillige fremhævet i bemærkningerne i note 85 i Karnovs Lovsamling til 28, stk. 1, samt i besvarelse af spørgsmål nr. 3 af 2. april 1998 (L 15 bilag 6 og 7) fra Folketingets Sundhedsudvalg til den daværende sundhedsminister. Uanset bestemmelsens placering og formulering er det min umiddelbare opfattelse at lovbemærkningerne støtter en antagelse om at der som hovedregel er en ret til aktindsigt i oplysninger om afdødes sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde. Antagelsen skal også ses i sammenhæng med den praksis om aktindsigt der tilsyneladende havde udviklet sig da lov om aktindsigt i helbredsoplysninger var gældende, jf. ovenfor. I forlængelse heraf kan jeg endvidere henvise til at det i titlen til vejledning nr. 155 af 14. september 1998 (jf. ovenfor) direkte er anført at den vedrører aktindsigt i helbredsoplysninger. Også i vejledningens afsnit om reglen i 28 anføres der: Hvem har ret til aktindsigt? og Særligt om aktindsigt i en afdød patients journal. 11/20

12 Af Helle Bødker Madsen, Patientbehandling og Forvaltningsret, 2000, s. 125 fremgår bl.a. følgende: 2. Indsigt i en afdød patients journal Efter 28, stk. 1, kan en sundhedsperson videregive oplysninger om en afdød patients sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde m.v. til afdødes nærmeste pårørende, såfremt det ikke må antages at stride mod afdødes ønske, og hensynet til afdøde eller andre private interesser ikke taler afgørende herimod. Omfattet heraf er også videregivelse af oplysninger ved aktindsigt i patientjournalen. Efter forarbejderne til bestemmelsen er der herved tale om en egentlig ret til at få oplysninger om afdødes sygdomsforløb m.v. jf. F.T , tillæg A, s I forbindelse med min gennemgang af nævnets offentliggjorte afgørelser vedrørende indsigt i afdøde personers helbredsoplysninger har jeg noteret mig at visse ældre afgørelser fra 2000 (sagerne , og ) efterlader det indtryk at nævnet også selv har ment at 28 gav en egentlig adgang til aktindsigt. I afgørelser fra august 2000 og frem begyndte nævnet imidlertid tilsyneladende at ændre praksis således at man herefter anførte at pårørende ikke havde en egentlig ret til aktindsigt, men at de kunne få indsigt i visse oplysninger efter reglerne om sundhedspersoners tavshedspligt. Jeg beder om at nævnet i sin redegørelse forholder sig til det jeg har anført ovenfor. Jeg beder endvidere om at nævnet beskriver og redegør for den praksisændring der tilsyneladende fandt sted i Nævnets redegørelse bedes tilbagesendt via Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Når jeg har modtaget nævnets redegørelse og ministeriets bemærkninger, vil jeg tage stilling til om der er grundlag for at jeg foretager mig mere i anledning af sagen. Den 14. oktober 2008 modtog jeg Patientklagenævnets svar af 19. april 2007 og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses svar af 14. oktober Af Patientklagenævnets svar af 19. april 2007 fremgik bl.a. følgende: Som det fremgår af ombudsmandens brev har han bemærket, at Patientklagenævnet i sine afgørelser indtil ca havde den opfattelse, at en pårørende under visse betingelser havde en egentlig ret til aktindsigt i en afdøds helbredsoplysninger. Ombudsmanden henviser i den forbindelse til tre afgørelser (sagerne , og ), som er offentliggjort i anonymiseret form på nævnets hjemme- 12/20

13 side. Ombudsmanden henviser ligeledes til en senere afgørelse fra 2003 (sag ), som ligeledes er offentliggjort, hvor nævnet giver udtryk for, at pårørende ikke har en egentlig ret til aktindsigt i en afdøds helbredsoplysninger. Disse fire afgørelser vedlægges til ministeriets orientering. Det er korrekt, at nævnets sekretariat for nogle år tilbage havde interne drøftelser af, om der i forbindelse med ikrafttræden af lov om patienters retsstilling var sket en ændring i den retsstilling en pårørende havde til aktindsigt i en afdøds helbredsoplysninger. Det var umiddelbart sekretariatets opfattelse, at lov om patienters retsstilling måtte forstås således, at hensynet til den afdødes krav på tavshedspligt skulle vægtes højere end tidligere i forhold til hensynet til den pårørendes adgang til at få aktindsigt. Sekretariatet var i den forbindelse opmærksom på, at der forekommer at være nogen uoverensstemmelse mellem lovforslagets bemærkninger og de enkelte bestemmelsers formulering samt det forhold, at der ikke med loven blev indført en aktindsigtsbestemmelse, for så vidt angår pårørende til afdøde. Sekretariatet fandt dog i samråd med nævnets daværende formand grundlag for at foreslå en ændring i nævnets praksis, idet det var opfattelsen, at det ikke havde været stemmende med lov om patienters retsstilling, at nævnet i sine afgørelser indtil da havde anført, at der eksisterede en sådan egentlig ret til aktindsigt. Nævnet har herefter tiltrådt denne praksisændring ved at vedtage sekretariatets forslag til afgørelse i sådanne sager. I 2005 udfærdigede undertegnede følgende interne vejledning, som ligeledes blev godkendt af nævnets formand, til sekretariatets sagsbehandlere: Vejledning til løsning af sager vedrørende aktindsigt for pårørende til afdøde 1. Reglerne i kapitel 4 i lov om patienters retsstilling om aktindsigt regulerer alene adgang til egen journal. Reglen i 28 om pårørendes adgang til oplysninger om afdødes sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde er ikke en bestemmelse om aktindsigt, men om videregivelse af oplysninger. Der er imidlertid intet til hinder for, at sundhedspersonen videregiver oplysninger efter 28 i form af aktindsigt i den del af journalen, der indeholder disse oplysninger. 13/20

14 2. Før retsstillingsloven stod der i sundhedsministeriets vejledning fra 1993 om aktindsigt i journaler, at pårørende som udgangspunkt burde have adgang til aktindsigt i afdødes journal: Det vil normalt være naturligt at informere de nærmeste efterladte pårørende om en afdød patients sygdomstilfælde og i den forbindelse at lade dem se eller få kopi af afdødes journal, jf. dog nedenfor. Hvis de pårørende anmoder om aktindsigt for at undersøge, om der er begået fejl ved behandlingen, er der ikke grundlag for at give afslag, da der her er tale om en varetagelse af den afdødes interesser. Også i øvrigt bør de pårørende have adgang til at se. journalen og/eller til at få kopi heraf, medmindre en konkret interesseafvejning mellem på den ene side hensynet til afdøde eller andre private interesser og på den anden side de pårørendes interesse i at se journalen falder således ud, at de pårørendes interesse skønnes at måtte vige. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis journalen indeholder oplysninger om afdøde eller om forholdet mellem den afdøde og de pårørende, som det konkret må antages, at den afdøde ikke ville have ønsket, de pårørende blev bekendt med. Før retsstillingsloven var udgangspunktet altså, at pårørende til en afdød burde have adgang til afdødes journal. En konkret interesseafvejning kunne dog føre til et modsat resultat. 3. Spørgsmålet er, om det har været retsstillingslovens hensigt at forringe de pårørendes mulighed for aktindsigt i afdødes journal? eller sagt på en anden måde: har lovens 28 ført til, at pårørende har fået en egentlig ret til oplysninger, men samtidig har mistet muligheden for at få kopi af journalen? I bemærkningerne til 28 siges bl.a.: I Sundhedsministeriets vejledning nr. 193 af 7. december 1993 om aktindsigt i helbredsoplysninger anføres det, at det normalt vil virke naturligt at informere de nærmeste efterladte pårørende om en afdød patients sygdomstilfælde og i den forbindelse lade dem se eller få en kopi af afdødes journal, medmindre en konkret interesseafvejning falder således ud, at de pårørendes interesse skønnes at måtte vige. De pårørende har imidlertid ikke efter lov om aktindsigt i helbredsoplysninger en egentlig ret til få oplysninger om afdødes sygdomsforløb m.v., således som det nu foreslås i bestemmelsens stk /20

15 Af citatet fremgår, at det tilsyneladende ikke har været hensigten at forringe pårørendes mulighed for indsigt i afdødes journal, men alene at give dem et retskrav på information. 4. Spørgsmålet er dog, om aktindsigt i oplysninger ud over sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde alene gives, hvis betingelserne i 26 for videregivelse af helbredsoplysninger til andet formål end behandling er opfyldt. Det betyder, at der kun kan gives aktindsigt ud over oplysninger omfattet af 28, hvis der er væsentligt mere tungtvejende grunde, der taler for aktindsigt (videregivelse) end de hensyn, der taler imod (værdispring). 28, stk. 1, 2. pkt. siger, at der endvidere kan videregives oplysninger til afdødes nærmeste pårørende efter reglen i 26, stk. 2, nr. 2. Det ser således ud som om, at 28 udtrykkeligt har fastlagt, at aktindsigt (videregivelse) i videre omfang end i sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde kun kan ske, hvis værdispringsreglen hjemler det. Bemærkningerne til lovforslagets 28 siger følgende om henvisningen til 26: Efter stk. 1, 2. pkt., kan der endvidere videregives oplysninger til afdødes nærmeste pårørende efter reglen i 26, stk. 2, nr. 2. Bestemmelsen tager bl.a. sigte på den situation, hvor afdøde udtrykkeligt har modsat sig, at de pårørende underrettes om sygdomsforløb m.v., men hvor hensynet til andres tarv alligevel berettiger en videregivelse af oplysninger. Af disse bemærkninger kan udledes to ting. For det første, at der ud over 28 kan gives oplysninger til pårørende til en afdød efter 26, stk. 2., nr. 2. For det andet, at der endog kan videregives oplysninger til de pårørende efter 26 mod afdødes udtrykkelige ønske. 5. Når videregivelsen sker efter værdispringsreglen i 26, kan de pårørende alene få oplysninger (aktindsigt) ud over 28, hvis videregivelsen er nødvendig til berettiget varetagelse af væsentlige hensyn til de pårørende. Der er tale om en konkret interesseafvejning, hvor de pårørendes interesse i at få oplysninger (aktindsigt) skal vejes op overfor afdødes interesse i, at andre ikke får adgang til helbredsoplysninger om afdøde. De pårørendes interesse i at modtage oplysningerne (aktindsigt) skal veje væsentligt meget tungere end afdødes interesse i, at oplysningerne ikke udleveres til andre. 15/20

16 De pårørendes interesse kan f.eks. være ønske om at vide, om afdøde havde en arvelig sygdom, som de pårørende eventuelt også kan have ønske om at kende alt om afdøde for dermed at kende sine rødder (nærværende sag) ønske om at få grundlag for at tage stilling til, om der er grundlag for klage Afdødes interesse i hemmeligholdelse kan som det ene yderpunkt være udtrykkelig og særdeles velbegrundet og ligefrem noteret i journalen, og som det andet yderpunkt blot være den almindelige interesse i at fortrolige oplysninger om en selv ikke spredes unødigt. Interesseafvejningen betyder, at hvis der er grund til at antage, at afdøde ikke havde nogen særlig interesse i hemmeligholdelse, så skal de pårørendes interesse i oplysningerne (aktindsigt) ikke være så stærk som i de tilfælde, hvor afdødes interesse i hemmeligholdelse var stærk. 6. Det kan således konstateres, at de pårørende medmindre det strider mod afdødes ønske mv. altid vil have ret til at få oplysning om afdødes sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde ( 28). I nogle tilfælde vil de pårørende endvidere have ret til at få oplysninger herudover ( 26, stk. 2, nr. 2). Oplysningerne kan gives enten mundtligt eller skriftligt ved at udlevere kopi af hele eller dele af den afdødes journal. Hvis der er anmodet om aktindsigt, og det er ubetænkeligt at udlevere kopi af journalen, bør denne form anvendes, forudsat naturligvis at betingelserne i 28 og 26 er opfyldt. 7. Spørgsmålet er herefter, hvilke sanktioner Patientklagenævnet kan anvende i sager, hvor pårørende har klaget over ikke at have fået aktindsigt i en afdøds journal, henholdsvis ikke har fået de oplysninger, som 28 og 26 kunne berettige til. 28 og 26 er undtagelsesbestemmelser til hovedreglen om autoriserede sundhedspersoners tavshedspligt i 23. Som beskrevet ovenfor skaber bestemmelserne en egentlig ret for de pårørende til, under visse betingelser, at få oplysninger om den afdøde. Bestemmelserne giver den autoriserede sundhedsperson ret til at videregive disse oplysninger til de pårørende, uden at sundhedspersonen herved bryder sin tavshedspligt. 16/20

17 Det fremgår imidlertid ikke af lov om patienters retsstilling, at sundhedspersonen har pligt til at give de oplysninger, som sundhedspersonen har ret til at videregive til de pårørende. På denne baggrund bør nævnet ikke udtale kritik af en sundhedsperson, når denne har undladt at give oplysninger efter 28 eller 26, også selv om nævnet finder, at det havde været ubetænkeligt at videregive oplysninger. Det er i disse sager heller ikke muligt at statuere, at sundhedspersonen har overtrådt nogen bestemmelse i nogen lov. Nævnet kan derimod godt udtale, at det havde været hensigtsmæssigt, om sundhedspersonen havde videregivet de pågældende oplysninger til de pårørende. SES PKN, den 26. april 2005 Det kan endvidere oplyses, at docent, dr.jur. Mette Hartlev, Københavns Universitet, i et undervisningsnotat fra marts 2007, Patienters ret til aktindsigt, også giver udtryk for den opfattelse, at en pårørende ikke har en egentlig adgang til aktindsigt i en afdød patients journal, men at der kan gives oplysninger til den pårørende om den afdøde patients sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde i henhold til sundhedslovens 45 (tidligere 28 i lov om patienters retsstilling), og eventuelt adgang til journalen i henhold til sundhedslovens 43, stk. 2, nr. 2 (tidligere 26, stk. 2, nr. 2, i lov om patienters retsstilling). Der vedlægges kopi af undervisningsnotatet. I øvrigt henvises til Mette Hartlev: Fortrolighed i sundhedsretten et patientretligt perspektiv, side og , som støtter Patientklagenævnets praksisændring. Af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses svar af 14. oktober 2008 fremgik bl.a. følgende: Indenrigs- og Sundhedsministeriet har ved brev af 16. april 2007 med bilag modtaget en redegørelse fra Patientklagenævnet vedrørende nævnets praksis i sager vedrørende videregivelse af helbredsoplysninger til pårørende vedrørende afdøde patienter. Der vedlægges en kopi af redegørelsen samt bilag. Patientklagenævnet har den 9. juli 2007 meddelt ministeriet, at nævnet har foretaget en ændring i punkt 7 i nævnets vejledning til løsning af sager vedrørende aktindsigt for pårørende til afdøde, der indgår i redegørelsen. Vejledningens punkt 7, 3. afsnit, er ændret fra: Det fremgår imidlertid ikke af lov om patienters retsstilling, at sund- 17/20

18 hedspersonen har pligt til at give de oplysninger, som sundhedspersonen har ret til at videregive til de pårørende., til: Det fremgår imidlertid ikke af lov om patienters retsstilling, at sundhedspersonen har pligt til at give de oplysninger, som patienten [skal formentlig være de pårørende ; min bemærkning] efter en nærmere fortolkning har ret til at få. Der erindres indledningsvis om, at reglerne i patientretsstillingsloven pr. 1. januar 2007 med uændret indhold er overført til sundhedsloven (lovbekendtgørelse nr. 95 af 7. februar 2008 med senere ændringer). Pårørendes adgang til at få videregivet oplysninger fra en afdød patients journal er således nu reguleret i sundhedslovens 45. Som også påpeget af Folketingets Ombudsmand fremgår det af bemærkningerne til bestemmelsen (patientretsstillingslovens 28, jf. Folketingstidende , Tillæg A, 2. samling, s. 543 f), at det med bestemmelsen var hensigten at give de nærmeste pårørende til en afdød patient en egentlig ret til at få oplysninger om afdødes sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde. Det er således ikke op til den enkelte sundhedspersons diskretionære afgørelse, hvorvidt der kan og skal videregives oplysninger til de nærmeste pårørende om en afdød patients sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde. De omhandlede oplysninger skal som udgangspunkt gives. Den enkelte sundhedsperson har derimod efter bestemmelsen kompetence til at afgøre, hvorvidt der foreligger beskyttelseshensyn, der udelukker videregivelse, fordi denne må antages at stride mod afdødes ønske og hensynet til afdøde, eller fordi der foreligger andre private interesser, der taler afgørende herimod, jf. 45, 1. punktums sidste led. Såfremt der ikke foreligger sådanne beskyttelseshensyn, der udelukker videregivelse, har sundhedspersonen således efter ministeriets opfattelse en pligt til at videregive oplysningerne på anmodning fra den afdødes nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling. Et andet spørgsmål er, om de nærmeste pårørendes ret til oplysninger om afdødes sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde tillige kan siges at indebære en egentlig ret til aktindsigt i afdødes journal. Dette kan efter ministeriets opfattelse ikke antages. 18/20

19 Bestemmelsen om videregivelse af oplysninger til afdødes nærmeste pårørende findes som også påpeget af ombudsmanden ikke i lovens kapitel om aktindsigt, men derimod i lovens kapitel om tavshedspligt, videregivelse og indhentning a f helbredsoplysninger m.v. Hertil kommer, at det i vejledning nr. 193 af 7. december 1993 alene tilkendegives, at det normalt ville være naturligt at informere de nærmeste efterladte pårørende ved at lade dem se eller få kopi af den afdødes journal, medmindre dette måtte antages at stride imod den afdødes ønske. Den anvendte formulering må efter ministeriets opfattelse forstås således, at videregivelsen af de omhandlede oplysninger i hvert enkelt tilfælde efter vedkommende sundhedspersons konkrete skøn de facto kunne ske i form af en hel eller delvis aktindsigt, uanset at de nærmeste pårørende ikke havde noget egentligt krav på oplysningerne i denne form. En sådan fremgangsmåde kan siges at være parallel med offentlighedslovens 4, stk. 1, 2. pkt., om meroffentlighed. Ministeriet skal dog í forlængelse heraf medgive, at anvendelsen af begrebet aktindsigt i overskrifter og tekst i såvel den nævnte vejledning fra 1993 som i vejledningen fra 1998 kan siges at være misvisende. Sammenfattende skal ministeriet som sin opfattelse tilkendegive, at de nærmeste pårørende medmindre det må antages at stride imod afdødes ønske eller hensynet til afdøde eller andre private interesser taler afgørende herimod har en egentlig ret til oplysninger om afdødes sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde og at vedkommende sundhedsperson i så fald har en pligt til at give de omhandlede oplysninger, hvilket efter omstændighederne de facto vil finde sted i form af en hel eller delvis aktindsigt i patientjournalen, medmindre videregivelse i denne form må antages at stride imod sundhedspersonens tavshedspligt. Ministeriet overvejer, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at præcisere bestemmelsen, herunder begrebsanvendelsen, i overensstemmelse med ovenstående samt præcisere vejledning nr. 155 af 14. september 1998 om aktindsigt m.v. i helbredsoplysninger. Ministeriet vil holde Folketingets Ombudsmand orienteret om det videre forløb. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse skal beklage den lange sagsbehandlingstid. Den 23. juni 2009 sendte jeg en kopi af ministeriets høringssvar til Patientklagenævnet for at give nævnet lejlighed til at komme med eventuelle kommentarer til svaret. 19/20

20 Ved brev af 26. juni 2009 oplyste Patientklagenævnet mig om at ministeriets høringssvar ikke gav nævnet anledning til yderligere bemærkninger til min behandling af sagen. Den 27. juli 2009 afgav jeg en foreløbig redegørelse i sagen. Af Patientklagenævnets svar af 8. oktober 2009 fremgik bl.a. følgende: Nævnets sekretariat skal hermed meddele, at sekretariatet har taget det, som De har anført i den foreløbige redegørelse, til efterretning. Sekretariatet er således enigt i, at en autoriseret sundhedsperson efter omstændighederne har pligt til at give oplysninger efter sundhedslovens 45, og at sundhedspersonen handler retsstridigt, hvis denne efter anmodning undlader at videregive oplysningerne, forudsat at betingelserne for videregivelse er opfyldt. Ved brev af 15. december 2009 svarede Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse bl.a. følgende: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse skal på den baggrund tilkendegive, at ministeriet er enig med Folketingets Ombudsmand i, at Sundhedsvæsenets Patientklagenævn hvis en sundhedsperson handler i strid med sundhedslovens 45 skal underrette den pågældende herom. Ombudsmandens foreløbige redegørelse samt Sundhedsvæsenets Patientklagenævns brev af 8. oktober 2009 giver ikke anledning til yderligere bemærkninger fra ministeriets side. Det skal dog for god ordens skyld bekræftes, at ministeriet blandt andet på baggrund af denne sag fortsat overvejer i forbindelse med en kommende ændring af sundhedsloven at søge bestemmelsen i sundhedslovens 45 præciseret. 20/20

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Ombudsmanden kritiserede også Sundheds- og Ældreministeriet for ikke at have opdateret vejledning om aktindsigt mv. i helbredsoplysninger.

Ombudsmanden kritiserede også Sundheds- og Ældreministeriet for ikke at have opdateret vejledning om aktindsigt mv. i helbredsoplysninger. 2016-53 Aktindsigt i patientjournal blev afgjort efter tidligere gældende regler. Vejledning om aktindsigt var forældet Patientombuddet (senere Styrelsen for Patientsikkerhed) afslog at efterprøve en regions

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven Myndighed: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Udskriftsdato: 21. august 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven 1-35. (Udelades) Kapitel 8 Aktindsigt 36. Reglerne i dette kapitel

Læs mere

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens 7, stk. 2 Ombudsmanden bad Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om en udtalelse om nævnets praksis for oversendelse af klager vedrørende forhold uden

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at give afslag på aktindsigt i det mellem kommunen og Agens International indgåede forlig efter offentlighedslovens 10, nr.

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

juli Forvaltningsret

juli Forvaltningsret 2015-43 Oplysninger fra konkrete personalesager indgik også i en generel sag. Der var ikke i den generelle sag foretaget en konkret vurdering af, om oplysningerne kunne undtages fra aktindsigt En journalist

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 3. marts 2009 (J.nr. 2008-0017864) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen og Jan

Læs mere

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K NN T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M valg@im.dk W valg.im.dk Dato: 10. februar 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPMP Sags nr.: 1100224 Dok nr.: 441723 Afgørelse

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed.

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Kendelse af 22. februar 1996. 95-93.584. Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Bank- og sparekasselovens

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

januar 2014

januar 2014 2014-1 Afgørelser med kritik af sundhedspersoner blev offentliggjort, op til halvandet år efter at de var truffet. Offentlighedsperioden på to år kunne ikke forkortes. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning

Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning Dato 21-12-2015 sbro Sagsnr. 4-1415-19/1 Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning af straffesager Internt notat om sundhedspersoners tavshedspligt og videregivelse af

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Myndighed: Underskriftsdato: 6. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 25. februar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Svar til journalist

Læs mere

Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven

Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven 2015-54 Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven Et forældrepar klagede til ombudsmanden over, at deres søn blev undervist i en folkeskole

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 2016-29 Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde undtaget oplysninger i ét dokument

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 2017-4 Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 12. februar 2017 En borger klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist

Statsforvaltningens brev til en journalist Statsforvaltningens brev til en journalist 2016-49294 Dato: 29-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Sjælland om aktindsigt Du har den 13. juni 2016 meddelt Region Sjælland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Odsherred Kommune ikke med hjemmel i offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5, med baggrund i de forhold kommunen har anført, kan undtage de pågældende prisoplysninger

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

AFTALE. Det aftales samtidig, at de nævnte blanketter ligeledes anvendes ved indhentning af oplysninger om afdøde patienter.

AFTALE. Det aftales samtidig, at de nævnte blanketter ligeledes anvendes ved indhentning af oplysninger om afdøde patienter. AFTALE Mellem Den Almindelige Danske Lægeforening og Rådet for Dansk Forsikring og Pension (nedenfor benævnt parterne) indgås herved nedenstående aftale om procedure for forsikringsselskabers og pensionskassers

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at direktoratet for toldvæsenets faste praksis, hvorefter alle begæringer om aktindsigt

Læs mere

Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet

Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet 9-3. Forvaltningsret 111.1 112.2 1123.2 113.1. Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet Familiestyrelsen meddelte en

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Et sygehus vurdering af afgørelser fra Patientklagenævnet

Et sygehus vurdering af afgørelser fra Patientklagenævnet 20-3. Forvaltningsret 12.1 2.4. Et sygehus vurdering af afgørelser fra Patientklagenævnet Ledelsen på et sygehus udarbejdede en redegørelse for et patientforløb som havde været bedømt af Patientklagenævnet.

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie 2015-81755 Dato: 02-06-2016 Henvendelse vedrørende afgørelser om aktindsigt X har den 3. december 2015 klaget over Aarhus Kommunes to afgørelser om aktindsigt,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt 2016-54506 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 25-08-2016 Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 12. juli 2016 anmodet Hvidovre Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist.

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist. Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger Statsforvaltningens brev en til journalist. 2015-13448 Dato: 08-0 1-2016 Henvendelse vedrørende Region Hovedstaden om aktindsigt Du har den

Læs mere

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven 2008-06-17. Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Allerød Kommune ikke var berettiget til at afslå anmodning om aktindsigt i dokumenter vedrørende

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Resume: Statsforvaltningen skal anmode Region Sjælland om at oplyse, hvad udtalelsen giver regionen anledning til.

Resume: Statsforvaltningen skal anmode Region Sjælland om at oplyse, hvad udtalelsen giver regionen anledning til. Resume: Statsforvaltningen finder ikke, at Region Sjælland med hjemmel i offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 2 og 13, stk. 1, nr. 5, med baggrund i de forhold regionen har anført, kan undtage de pågældende

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager.

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager. 2012-7 Retningslinjer for kommunale lægekonsulenters arbejde Ombudsmanden og Social- og Integrationsministeriet var enige om, at ministeriet ikke uden udtrykkelig lovhjemmel kunne fastsætte retligt bindende

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende:

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved  af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende: 14 om meroffentlighed. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved e-mail af 18.

Læs mere

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering Myndighed: Underskriftsdato: 10. april 2014 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 4. marts 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter.

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 23. november 2016 (J.nr. 2016-12037). Finanstilsynets afslag

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved

Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved Anmodet udenrigsministeriet om på ny at overveje et afslag på aktindsigt i en sag om levering af jagtfalke til visse arabiske stater.

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning 2016-66296 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 08-11-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 27. august 2016 anmodet Vejle Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde. 12. februar 2016

Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde. 12. februar 2016 2016-8 Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde Tre journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv.

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Finansministeriets vejledning om en række forvaltningsretlige regler af betydning i forbindelse med afsked o.lign. Vejedningen

Læs mere

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt. Side 1 af 8 Kendelse af 30. januar 2009 (J.nr. 2008-0017489) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh og

Læs mere

november Forvaltningsret

november Forvaltningsret 2016-46 Korrespondance mellem Skatteministeriet og Kammeradvokaten kunne ikke undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 27, nr. 4, da retssag ikke kunne antages at være en nærliggende mulighed

Læs mere