Arkivinstruks, Teknisk Forvaltning, Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner. STIKORD BEVARES KASSERES Affaldsregulativer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arkivinstruks, Teknisk Forvaltning, Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner. STIKORD BEVARES KASSERES Affaldsregulativer"

Transkript

1 Arkivinstruks, Teknisk Forvaltning Alfabetisk liste med vejledende bevarings- og kassationsbestemmelser for dokumenter vedr. Teknisk Forvaltnings sagsbehandling i ørkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner Hermed følger instruks for bevaring og kassation af Tekniske Forvaltning i de fem kommuner Instruksen er udarbejdet, så den skulle være let at benytte: 1. Først en stikordsliste, så man hurtigt kan slå op og få at vide, hvordan man behandler et bestemt arkivalie. 2. Dernæst den lokale tolkning af bekendtgørelse nr vedr. bevaring og kassation med relevans for Teknisk Forvaltning 3. ilag 1: evaringsbestemmelser for arkivalier hos de kommunale forvaltninger 4. ilag 2: evaringsbestemmelser for arkivalier hos kommunale institutioner STIKORD EVARES KASSERES Affaldsregulativer Aflæserkort, forbrugsafgifter Ajourføringsliste, edb-udskrifter Anlægsregnskaber, da de er en del af det obligatoriske regnskab Anlægssager, større Anlægssager og regnskaber for kommunale institutioner Ansøgninger om byggetilladelser, der ikke benyttes efter ophør af byggefrist Ansøgninger om støtte til boligbyggeri, hvis der gives garanti, hvis der ikke gives garanti Ansøgninger til stillinger for den der bliver ansat (+liste over alle ansøgere) Øvrige K Antegninger til lovpligtige revisorer (revisorprotokollater) Approbationsskrivelser (udstykninger mv.) Approbationssager APV, arbejdspladsvurderinger Arbejdsbeskrivelser 1 Arkivinstruks, Teknisk Forvaltning, ørkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner

2 Arbejdsgrupper, referater fra Arbejdskonflikter, materiale vedr. Arbejdsmiljø, tilsynsrapporter vedr. Arbejdspladsvurderinger, APV Arbejdssedler, løn Arbejdsskader, sager vedr. Artsoversigt, tværgående (budget/regnskab) ATP-afstemninger ankudskrifter R stamkort R-oplysninger (gamle) på mikrofiche egæringer til andre kommuner, kopier eholdningskort for standardudrustning og for mundering og materiel eredskab, vedtægter, planer og årsberetninger for det kommunale beredskab eslutningsprotokoller fra bestyrelser, udvalg, nævn, råd estyrelsesprotokoller fra institutioner idrag og afgifter, journal vedr. (teknisk forvaltning) oliger, sammenlægning og nedlæggelse af randkommissionssager de væsentlige efter personens død revkopibøger hvis de ikke indgår i en sag af øvrige udget for selvejende institutioner udget behandlet i fagudvalg, ikke økonomiudvalg udget behandlet i økonomiudvalg udget, det endeligt vedtagne, af økonomiudvalg udgetmateriale, der er behandlet i økonomiudvalg udgetudkast og forarbejder udgetvejledning 2 Arkivinstruks, Teknisk Forvaltning, ørkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner

3 udgetvejledninger fra KL yggesager Chefmøder, referater fra Dagsedler, arbejdsholdets Delregnskaber behandlet i fagudvalg Delregnskaber behandlet i økonomiudvalg Direktionsmøder, referater fra Dispensationer - efter nedrivelse/fjernelse sagen til Stadsarkivet: Nedrevne ejendomme DK-systemer, sager henlagt efter og K efter Statens Arkivers /M markering af DKplanen (kan ses på Dokumentregistre, elektroniske bevares med indhold E-bilag, originalmateriale i bogføringsdatoorden ilag Edb-brugervejledninger K kun aktuelle vejledninger gemmes Ejendom, køb og salg af fast, materiale vedr. K20 Ejendomsoplysningsskemaer Ejendomsoplysningsskemaer, de grønne K20 Ejendomssager, generel karakter Ejendomsskat, lån til betaling af Ejendomsskattebilletter og ejendomsskattekort Ejendomsvurderinger fra og med 18. alm.vurdering Ejendomsvurderinger til og med 17. alm. vurdering Ejerskifteansvar (grønne skemaer) K20 Fakturakopier Feriekort, løn Feriemeldinger, løn Ferieregnskab, løn Ferietræk, løn Feriesedler K2 Flexmateriale, løn Flexskemaer Forbedring af boliger, udbetaling af tilskud 3 Arkivinstruks, Teknisk Forvaltning, ørkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner

4 Forbrugsafgifter, aflæserkort Forbrugsafgifter, chekliste Forbrændingsafgifter Forhandlingsprotokoller fra bestyrelser, udvalg, nævn, råd Forsikringer vedr. løsøre/tingskader Forsikringssager, afsluttede Forsikringssager på ejendom og inventar Forsikringsvilkår Forsikringssager vedr. personer, ST Forsøgs- og udviklingsarbejde, kommunalt Forureningsrapporter Fotografier Foto(s) i byggesager og vejsager Funktionsbeskrivelser Følgesedler til materiel (civilforsvaret) Følgeskrivelser Gaderegistre Garantier for støttet boligbyggeri Grønne ejendomsoplysningsskemaer Grønne skemaer ved ejerskifter Gæstebøger Havnelejekontrakt Havneregulativer/ -vedtægter Havneydelser Hegnssynets forhandlings- og beslutningsprotokol Hegnssynets sager Hovedtegninger i vejsager Hændelsesoversigt Ibrugtagningstilladelse, byggesag Indberetningslister, løn Indkøbsaftaler Institutioner, materiale der i særlig grad belyser for alle slags registre sammen med byggesagen K når nye modtages K20 K20 efter kontrtaktens udløb 4 Arkivinstruks, Teknisk Forvaltning, ørkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner

5 virksomheden Institutions bestyrelsesprotokoller Institutionsleder mødereferater Interne cirkulærer, kommunens egne Inventarfortegnelser Jordlejekontrakt Journaler Journalgruppens mødereferater Journalkort Journalregistre Journalsager Klager over kommunens sagsbehandling Kloakregnskaber KL-skrivelser KL journalsager KL-journalsag, A-facet KL-journalsag, G-facet KL-journalsag, I-facet KL-journalsag, K-facet KL-journalsag, P-facet KL-journalsag, S-facet KL-journalsag, Ø-facet KO (varmekontrolordning) Kommunale institutioners virksomhed, materiale der i særlig grad belyser virksomheden Kommuneplaner, oplæg som vedtagne evares og kasseres efter bestemmelser fastsat i journalplanen evares og kasseres efter bestemmelser fastsat i journalplanen Inden kassation skal kassationsliste godkendes af Stadsarkivet - do. - do. do. Kontrakter, udløbne KS-mappe (Kvalitetssikringsmappe for bygninger og kloaker) Kurser, materiale vedr. enkelte medarbejderes kurser /K i forhold til personalesagsregler (født 01 og for øvrige overenskomstansatte 5 Arkivinstruks, Teknisk Forvaltning, ørkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner

6 Kvalitetssikringsmappe (KS-mappe) for bygninger og kloaker Kvitteringsliste Køresedler Ledere, personalesager på Ledergruppemøder, referater fra Licitationsmateriale Lister til påligning, vandafgifter/renovation Lokallønsager Lokalplaner, oplæg som vedtagne Lønbilag Lønmateriale Lønsag Lønspecifikationer Løntilbageholdelse, kopier af Løntilskudssager ledere) [Løn- og Personaleafdelingen definerer lederstillinger som kommunaldirektør, forvaltningsdirektører, stillinger på chefniveau og ledere af kommunale institutioner (børnehave, skole, SFO, ungdomsskole osv.)] for personer der er født den første i en måned og principielle sager tjenestemandssager kan først kasseres, når medarbejder er fyldt 75 år for de konkrete lønsager hvis det kun er løndelen hvis det kun er løndelen efter sagsafslutning af øvrige Løntimeskemaer Lån til betaling af ejendomsskat for personer der er født den første i en måned efter sagsafslutning for øvrige Lån, de af kommunen optagne efter tilbagebetaling Lån, vej- og kloakbidrag, indfriede Materialer der i særlig grad belyser afdelingens eller institutionens virksomhed Matrikelbøger Mellemkommunal afregning Mellemregningsliste Miljøankesag Miljøgodkendelser 6 Arkivinstruks, Teknisk Forvaltning, ørkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner

7 Ministerialtidende Mødereferater fra byråd samt udvalg, nævn og råd nedsat af samme. Mødereferater fra interne udvalg som ledermøder, samarbejdsudvalg, medarbejderudvalg, sikkerhedsudvalg og væsentlige arbejdsgrupper. Målerudskiftning, forbrugsafgifter Oddersystemet, sager henlagt efter og K efter Statens Arkivers /K markering af Odderplanen (kan ses på Omvurderingsfortegnelser fra og med 18. alm. vurdering Omvurderingsfortegnelse til og med 17. alm. vurdering Opgravningstilladelser Opkrævning af vandafgifter Oplæg til lokal- og kommuneplaner Opstalt til bygninger i byggesager Organisationsplaner Orienteringsreferater Overarbejde, materiale vedr. Overenskomstansatte, personalesager for personer der er født den første i en måned + efter sagsafslutning af øvrige principielle sager + ledere. [Løn- og Personaleafdelingen definerer lederstillinger som kommunaldirektør, forvaltningsdirektører, stillinger på chefniveau og ledere af kommunale institutioner (børnehave, skole, SFO, ungdomsskole osv.)] Oversigtskort (beliggenhedsplaner), hovedtegninger samt eventuelle fotos i sager om gader, veje, pladser og anlæg, herunder vand-, gas- og kloakanlæg Oversigtskort (beliggenhedsplaner), plan, snit og opstalt af bygningen samt evt. fotos i andre byggesager Personaleblad, hvis det anses som pjece Personalesager for personer født den første i en måned, + for ledere af øvrige, dog skal alt bevares vedr. + særlige personalesager. [Løn- og Personaleafdelingen tjenestemænd så længe vedkommende eller 7 Arkivinstruks, Teknisk Forvaltning, ørkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner

8 Personalefortegnelser Personsager fra kommunale institutioner om enkelte elever, børn, beboere, klienter m.v. Postlister Principielle afgørelser Private vandværkers vedtægter og regnskaber Protokoller, forhandlings- og beslutnings- Publikationer, andres Publikationer, kommunens egne Rapporter, kommunens egne Raskmeldinger, personalets Referater fra direktionsmøder, ledergruppemøder, chefmøder, samarbejdsudvalgsmøder, væsentlige arbejdsgrupper Reglementer, kommunale Regninger og bilag til regnskab Regnings- og fakturakopi Regnskaber behandlet i fagudvalg Regnskaber behandlet i økonomiudvalg Regnskaber fra selvejende institutioner Regnskabsbilag Retningslinjer, kommunale Rottemeddelelser Sager med principielle afgørelser Sags - og dokumentregistre Sagsfortegnelse og sagsoversigt Samarbejdsudvalget, hoved- og lokale, referater fra Sikkerhedsudvalgets mødereferater Skadedyrsbekæmpelse, sager vedr. definerer lederstillinger som kommunaldirektør, forvaltningsdirektører, stillinger på chefniveau og ledere af kommunale institutioner (børnehave, skole, SFO, ungdomsskole osv.)] for personer der er født den første i en måned og principielle sager hvis de er grundlaget for tilsyn dennes enke modtager pension af øvrige 8 Arkivinstruks, Teknisk Forvaltning, ørkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner

9 Skibs- og vareafgift Skorstensfejning Skøder og lignende dokumenter Stadepladser, pølsevogne Statistikker, egne Statistikker, eksterne Stillingsansøgninger for den der bliver ansat (+liste over alle ansøgere) Øvrige K Stillingsopslag Støttet boligbyggeri, garantier Sygefraværslister Sygemeldinger, løn Tavshedserklæringer Tegningsmateriale (plan, snit, opstalt, foto) i byggesager Tilbudsmateriale, der ikke fører til en aftale/kontrakt Tjenestemænd, personalesager for K når evt. klageperiode er ovre for personer, der er født den første i en måned samt K øvrige kasseres, når medarbejderen er fyldt ledere. [Løn- og Personaleafdelingen definerer 75 år lederstillinger som kommunaldirektør, forvaltningsdirektører, stillinger på chefniveau og ledere af kommunale institutioner (børnehave, skole, SFO, ungdomsskole osv.)] TV-inspektioner, videobånd med Udbudsmateriale som fører til aftale/kontrakt Udklip fra div. aviser og blade Udliciteringsmateriale for den der vinder licitationen for dem, der ikke får opgaven Udstykning/approbationer, skrivelser om. Udstykningssager Vagtplaner Vandafgifter, lister til påligning Vandafgifter, opkrævning Vandanalyser Vandværker, private, regnskabs/budget, vedtægter, pga kommunalbestyrelsens godkendelse (en del af tilsynsgrundlaget) 9 Arkivinstruks, Teknisk Forvaltning, ørkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner

10 Varmesynsrapporter Vedtægter, kommunale Virksomhedsplaner Vurderingsfortegnelser Årsberetninger o. lign. for kommunale institutioner Årsomvurderingsfortegnelser fra og med den 18. alm. vurdering Årsomvurderingsfortegnelser til og med den 17. alm. vurdering, hvis det er materiale efter den 17. alm. vurdering 10 Arkivinstruks, Teknisk Forvaltning, ørkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner

11 ekendtgørelse nr med relevans for Teknisk Forvaltning. ekendtgørelse nr af om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne efter 1. april 1970 fastlægger rammerne for, hvad der skal bevares, og hvad der må kasseres af kommunernes arkivalier. evaring 2. Arkivalier fra de kommunale forvaltninger bevares efter reglerne i bilag 1. Stk. 2. Arkivalier fra kommunale institutioner bevares efter reglerne i bilag Journalsager på papir bevares og kasseres i henhold til de bestemmelser, der fastsættes for den journalplan, som anvendes af den pågældende kommune. Stk. 2. I kommuner, der ikke anvender journalplan, sker bevaring og kassation efter Statens Arkivers anvisning i hvert enkelt tilfælde. 4. Alle journalsager i elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystemer (ESDH- og EDHsystemer) bevares, jf. dog Kommunalbestyrelsen kan beslutte at bevare arkivalier i større omfang end fastsat i 2-4. Kassation 6. Følgende arkivalier kan kasseres uanset bestemmelserne i 4 og bilag 1-3: 1) Stillingsansøgninger, der ikke har ført til ansættelse. 2) Sager samt data i elektroniske systemer om bygningsmæssig drift, udstyr og forsyninger. 3) Sager samt data i elektroniske systemer om kontorhold, -maskiner samt inventar m.v. 4) Samlinger af materiale, der alene er tilvejebragt med henblik på inddatering i elektroniske registre, databaser m.v. (inddata). 5) Samlinger af udskrifter fra edb-systemer, der alene anvendes til opslag, orientering og kontrol (uddata). 6) Regnskabsbilag. 7) Publiceret materiale (pjecer, brochurer, internetudskrifter m.v.), som ikke har givet anledning til sagsbehandling. HUSH dog at gemme 2 eks. af egne publikationer uanset, hvilken teknik, der er anvendt til at mangfoldiggøre materialet. 8) Andet materiale, der er modtaget til orientering, og som ikke har givet anledning til sagsbehandling. 9) Materiale vedrørende fremstilling af myndighedens publikationer, herunder internetsider (udkast, korrekturer m.v.). 10) Overtallige kopier, ekstra udskrifter af dokumenter m.v. 11) Data fra elektroniske systemer, hvorfra alle væsentlige oplysninger overføres til en statslig 11 Arkivinstruks, Teknisk Forvaltning, ørkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner

12 myndighed. 7. Arkivalier, som ikke skal bevares i henhold til 2-4, kan kasseres, når opbevaringspligten efter andre bestemmelser er opfyldt, og når de efter myndighedernes egen vurdering i øvrigt ikke længere har retlig eller administrativ betydning. ilag 1 evaringsbestemmelser for arkivalier hos de kommunale forvaltninger Følgende arkivalier bevares: Kommunestyret i almindelighed A: Forhandlings- og beslutningsprotokoller for kommunalbestyrelsen samt for udvalg, nævn og råd nedsat af kommunalbestyrelsen. : Mødereferater fra interne udvalg (ledermøder, samarbejdsudvalg, medarbejderudvalg, sikkerhedsudvalg, væsentlige arbejdsgrupper m.v.). C: Søgemidler til dokumenter eller sager, der bevares, herunder journaler (journalkort), tilsvarende sags- og dokumentregistre samt elektroniske journaler. D: Et eksemplar af kommunens egne publikationer, rapporter, interne cirkulærer, retningslinjer m.v. E: En arkiveringsversion af data fra elektroniske sagshenvisnings- og advissystemer. Økonomi- og personaleområdet evares skal, foruden det under 3 4 og bilag 1, punkt 1A 1E nævnte: A: De obligatoriske budgetter, regnskaber og delregnskaber, samt budgetmateriale, som er behandlet i økonomiudvalget. : Revisionsprotokollater og afsluttende revisionsberetninger. C: Personalesager, som vedrører ansatte, der er født den første i en måned, eller som vedrører ansatte i chefstillinger. D: En arkiveringsversion af data fra økonomisystemer, der indeholder kontonumre med tilhørende kontooplysninger, kontotekster og posteringsoplysninger. Teknik- og miljøområdet evares skal, foruden det under 3 4 og bilag 1, punkt 1A 1E nævnte: A: Kommuneplaner og lokalplaner, såvel oplæg som vedtagne planer. : yggesager på papir af særlig eller principiel karakter. C: Oversigtskort (beliggenhedsplaner), plan, snit og opstalt af bygningen, samt eventuelle fotos i andre byggesager på papir. 12 Arkivinstruks, Teknisk Forvaltning, ørkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner

13 D: En arkiveringsversion af data fra elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystemer (ESDH og EDH-systemer) med byggesager. E: Oversigtskort (beliggenhedsplaner), hovedtegninger samt eventuelle fotos i sager om gader, veje, pladser og anlæg, herunder vand-, gas-, el- og kloakanlæg. F: Forureningsrapporter og miljøgodkendelser. G: En arkiveringsversion af data fra elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystemer (ESDH og EDH-systemer) med sager om miljøgodkendelser og miljøtilsyn. ilag 2 evaringsbestemmelser for arkivalier hos kommunale institutioner Ens materiale, der både findes hos de kommunale forvaltninger og på de enkelte institutioner, bevares kun et sted. Som hovedregel bevares materialet hos forvaltningen, mens det kasseres hos institutionerne. Følgende arkivalier bevares: A: estyrelsesprotokoller og mødereferater. : Materiale, som i særlig grad belyser institutionens virksomhed. C: Institutionens årsberetninger, meddelelsesblade o.l. D: Fortegnelser over elever, børn, beboere, klienter m.v. E: Sager om enkelte elever, børn, beboere, klienter m.v., der er født den første i en måned. F: Arkivalier bestemt til bevaring i henhold til bilag 1, punkt 5 8, og som ikke bevares hos de kommunale forvaltninger. 13 Arkivinstruks, Teknisk Forvaltning, ørkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner

BEVARINGSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNES ARKIVALIER

BEVARINGSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNES ARKIVALIER BEVARINGSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNES ARKIVALIER En vejledning til bestemmelserne om bevaring og kassation af papirarkivalier i Københavns Kommune Bevaringsplanen gælder for papirarkivalier skabt i perioden

Læs mere

Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970

Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970 Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970 En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 693 af 7. juli 2003 om bevaring og kassation af primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970

Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970 Bekendtgørelse nr. 693 af 7. juli 2003 Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970 I medfør af 5 i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26.

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 12. Offentlig information og indsigt

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 12. Offentlig information og indsigt FARUM-KOMMISSIONEN Bind 12 Offentlig information og indsigt Bind 12 Offentlig information og indsigt Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz

Læs mere

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Side 1 af 17 PS97-2CRD-E2K6 Distributionsform Email Papir Brevfletning Email cla@sa.dk Kunde Christian Larsen PS97-2CRD-E2K6 Velkommen til spørgeskemaundersøgelsen i forbindelse med Rigsarkivets tilsyn

Læs mere

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Statens Arkiver 2005 journalperiode e-arkivsystem arkiveringsversion ESDH lagringsform afleveringspligt indskanning arkivalier

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Lov om Social Service 95

Lov om Social Service 95 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 95 Udbetaling af kontant tilskud Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Lov om Social Service 96

Lov om Social Service 96 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3 Byrådet Bind 3 Byrådet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund

Læs mere

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' "",!">"; /!! 4 ;,"!6 "!!

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' ,!>; /!! 4 ;,!6 !! ! "! !!!" #$ " %""!"& # ' " ('!" ") * ) +,!","& " "!!,! " "!,! - ( "! ) # (!"! ) *.%/ 0 0 "!"!!! # ) $%&& &!' %(! �*12! &!!! "!! 3! ",!",!"4!"!! 5 )!&% 6 "!!78'!!!" "!! 3! 4,!"& "',!" 9!!!: " "!!! 6

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland.

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland. Vedtægt for Professionshøjskolen VIA University College Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen VIA University College er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning

Læs mere

1. Indledning. 2) Kønssammensætning i ministernedsatte offentlige udvalg, kommissioner og lign.

1. Indledning. 2) Kønssammensætning i ministernedsatte offentlige udvalg, kommissioner og lign. Vejledning om kønssammensætning af offentlige udvalg, kommissioner og lign., kommunale og regionale udvalg m.v. og besættelse af visse bestyrelsesposter i den offentlige forvaltning m.v. (ligestillingsloven

Læs mere

Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til

Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til Kommunalvalget 2013 Indholdsfortegnelse Udvalg, råd og nævn m.v.... 4 Kapitel I:... 7 Udpegelser og indstillinger,

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende:

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende: Sammenskrivning af Kirkeministeriets cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992, cirkulære nr. 155 af 25. november 1997 og cirkulære af 18. december 2003. Cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Oprettelse af børnehave

Oprettelse af børnehave Oprettelse af børnehave - sammen med friskolen 2008 Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere