Afgørelse klage over Energitilsynets afvisning af at rejse en tilsynssag og afslag på partsstatus i sag om Hashøj Biogas selvevaluering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelse klage over Energitilsynets afvisning af at rejse en tilsynssag og afslag på partsstatus i sag om Hashøj Biogas selvevaluering"

Transkript

1 [XXX] Sendt pr- til [XXX] Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax Offentliggjort i anonymiseret for Afgørelse klage over Energitilsynets afvisning af at rejse en tilsynssag og afslag på partsstatus i sag om Hashøj Biogas selvevaluering De har den 22. marts 2013 på vegne af Dem selv og syv andre borgere (herefter klagerne) klaget til Energiklagenævnet over Energitilsynets afvisning af at rejse en tilsynssag om prisen på biogas leveret fra Hashøj Biogas A.m.b.a. (herefter Hashøj Biogas) til Hashøj Kraftvarmeforsyning A.m.b.a. (herefter Hashøj Kraftvarmeforsyning). Klagerne har endvidere klaget over, at klagerne ikke er parter i Energitilsynets sag om Hashøj Biogas selvevaluering, samt at Energitilsynet oplyser, at klagerne ikke er klageberettiget til Energitilsynet. Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet kan ikke behandle klagen for så vidt angår Energitilsynets besvarelse af 27. februar 2013 om ikke at rejse en tilsynssag. Energiklagenævnet afviser på denne baggrund klagen vedrørende dette punkt. Det skyldes, at Energitilsynets besvarelse af dette forhold ikke er en afgørelse i forvaltningsretlig forstand. Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 27. februar 2013 for så vidt angår det forhold, at klagerne ikke er parter i Energitilsynets sag om Hashøj Biogas selvevaluering. Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Sagens baggrund Hashøj Biogas er et biogasanlæg, der producerer gyllebaseret biogas. Hashøj Biogas er ejet af lokale landmænd, som leverer gylle til biogasanlægget. Landmændene modtager den afgassede gylle retur fra Hashøj Biogas og anvender den som gødning. Hashøj Biogas leverer den samlede produktion af biogas til Hashøj Kraftvarmeforsyning, som anvender biogassen i kraftvarmeproduktionen. Hashøj Kraftvarmeforsyning forsyner herefter værkets 483 fjernvarmeforbrugere med varme. Hashøj Kraftvarmeforsyning er forbrugerejet, og flere af klagerne aftager varme fra Hashøj Kraftvarmeforsyning. I perioden havde Hashøj Biogasanlæg en overproduktion af afgasset gylle. Hashøj Biogas betalte derfor en række eksterne (ikke-andelshavere) for at aftage den afgassede gylle. For at sikre andelshavernes fortsatte aftag CVR/SE-nr

2 fik de også betaling herfor. Omkostningen til at afsætte den afgassede gylle ophørte i 2009 som følge af, at der ikke længere var en overproduktion af afgasset gylle. I perioden havde Hashøj Biogas på den baggrund en omkostning på ca. 3,5 mio. kr. til bortskaffelse af afgasset gylle. Klagerne henvendte sig ved brev af 18. juni 2012 til Energitilsynet. Klagerne ønskede, at Energitilsynet skulle rejse en tilsynssag om prisfastsættelsen på biogas leveret fra Hashøj Biogas til Hashøj Kraftvarmeforsyning. Klagerne ønskede i den forbindelse, at Energitilsynet bl.a. skulle se nærmere på de omkostninger, som Hashøj Biogas havde til bortskaffelse af gylle i perioden Energitilsynet vurderede sagen på baggrund af de af klagerne fremsendte oplysninger og foretog i den forbindelse ikke yderligere sagsoplysningsskridt. Energitilsynet besvarede ved brev af 27. februar 2013 klagernes henvendelse. Det var Energitilsynets vurdering, at klagernes henvendelse ikke gav tilsynet en konkret begrundet mistanke om, at der enten forelå en overtrædelse af varmeforsyningsloven 1 af nogen betydning eller var udvist en ulovlig adfærd. Energitilsynet vurderede på den baggrund, at der ikke var grundlag for at rejse en tilsynssag. Side 2 af 14 Energitilsynet oplyste ved samme brev af 27. februar 2013 klagerne om, at det var tilsynets vurdering, at klagerne ikke var parter i Energitilsynets verserende sag om Hashøj Biogas selvevaluering. Energitilsynet vurderede samtidig, at klagerne ikke var klageberettigede til Energitilsynet. Energitilsynet oplyste endvidere, at sagen kunne indbringes for Energiklagenævnet. Klagernes synspunkter og bemærkninger Det er klagernes opfattelse, at Energitilsynet på baggrund af klagernes henvendelse bør rejse en tilsynssag om prisen på biogas leveret fra Hashøj Biogas til Hashøj Kraftvarmeforsyning, herunder Hashøj Biogas indregning af en række omkostninger som nødvendige omkostninger. Klagerne har til støtte herfor bl.a. anført følgende: De omkostninger til bortskaffelse af afgasset gylle, som Hashøj Biogas havde i perioden , var ikke en nødvendig omkostning. I 2004 fik Hashøj Biogas en mindre overproduktion af afgasset gylle på grund af, at der blev tilsat et blandingsprodukt udefra. Bestyrelsen i Hashøj Biogas valgte at betale eksterne aftagere et beløb pr. aftaget ton. Bestyrelsen valgte samtidig at betale landmændene efter samme ordning. Begrundelse herfor var, at gødningsværdien var dårlig samt et ønske om ligestilling. Gødningsværdien var imidlertid god og land- 1 Lovbekendtgørelse nr af 14. december 2011 om varmeforsyning med senere ændringer.

3 mænd med dyrehold har pligt til at aftage. Det er på den baggrund ikke en nødvendig omkostning. Den daværende forretningsfører oplyste Hashøj Biogas formand om det ulovlige i udbetalingerne, men formanden ændrede ikke på den baggrund fremgangsmåde. Formanden modtog endvidere selv ca kr., idet han mente at have lidt et tab på grund af for lidt modtaget afgasset gylle. Det havde medført, at han havde haft udgifter til kunstgødning. Udbetalingerne til landmændene stoppede i 2009, da en af klagerne gjorde Hashøj Biogas opmærksom på, at udbetalinger var i strid med varmeforsyningsloven. Betalingen til andelshaverne har ikke før været aktuel ved produktion af biogas og kan ikke betragtes som en nødvendig omkostning. Andre biogasanlæg afholder ikke en tilsvarende omkostning. Det har således karakter af en skjult udlodning til selskabets andelshavere, som er i strid med varmeforsyningsloven. Hashøj Biogas kalder omkostningen for transportomkostninger, hvilet er meget misvisende. Beløbet, som er udbetalt til landmændene, burde have været anvendt til enten at afholde nødvendige udgifter til anlægget eller til at nedbringe prisen på biogas. Prisen for biogas fra Hashøj Biogas bør endvidere fastsættes som den laveste af enten den omkostningsbestemte pris eller den pris, som Hashøj Kraftvarmeforsyning selv ville kunne producere varmen til. Side 3 af 14 I øvrigt har Hashøj Biogas haft overvejelser om at lave et nyt biogasselskab. Omkostninger i forbindelse med dannelsen af et nyt biogasselskab er ikke nødvendige omkostninger. Det fremgår af kontrakten mellem Hashøj Biogas og Hashøj Kraftvarmeforsyning, at Hashøj Biogas ikke må levere biogas til andre end Hashøj Kraftvarmeforsyning. Hashøj Biogas har dog haft planer om at oprette et nyt biogasselskab, og i forbindelse med disse planer afholdt en række udgifter, herunder til advokatbistand. Disse udgifter kan ikke betragtes som nødvendige omkostninger. Dannelse af et nyt biogasselskab kan påvirke kapitalen i det nuværende Hashøj Biogas. Hashøj Biogas gæld er væsentligt nedbragt til ca. 7-8 mio. kr., og anlægget vurderes til at være ca. 40 mio. kr. værd i en salgssituation. Den friværdi, der måtte være i anlægget på nuværende tidspunkt, er ganske betydelig og må være omfattet af varmeforsyningslovens hvile-i-sig-selv-princip. Det er vigtigt, at den nuværende kapitalstilling sikres, så det ikke får en negativ indvirkning på den fremtidige varmepris, hvis der dannes et nyt biogasselskab. Der vil endvidere være personsammenfald mellem bestyrelsen i det nuværen-

4 de Hashøj Biogas og et eventuelt nyt biogasselskab. Det må medføre, at bestyrelsen vil være inhabil og dermed ikke kan agere i begge selskaber. Energitilsynets vurdering og afgørelse om Hashøj Biogas udbetaling til andelshaverne kan have betydning for et tidligere bestyrelsesmedlem hos Hashøj Kraftvarmeforsyning, som er blevet politianmeldt af Hashøj Kraftvarmeforsyning. Energitilsynets sagsbehandling af sagen har været mangelfuld. Energitilsynet har ikke undersøgt sagen tilstrækkeligt, men har alene vurderet sagen på baggrund af det af klagerne indsendte materiale. Energitilsynet burde have indhentet yderligere oplysninger fra Hashøj Biogas, Hashøj Kraftvarmeforsyning og klagerne, herunder navnlig en af klagerne samt den tidligere forretningsfører. Energitilsynets afgørelse er som følge heraf truffet på et ufuldstændigt grundlag. Side 4 af 14 Energitilsynets vurdering af sagen er baseret på et usagligt grundlag. Energitilsynet har ikke ville undersøge sagen på grund af en verserende sag om Hashøj Biogas ansøgning om dispensation fra varmeforsyningslovens kapitel 4. Hashøj Biogas fik den 30. januar 2013 dispensation fra Varmeforsyningslovens kapitel 4 om priser. Det var afgørende for dispensationen, at der ikke var verserende klagesager. Den hurtige og ufuldstændige behandling af klagernes henvendelse til Energitilsynet må derfor have en sammenhæng med dispensationsansøgningen fra Hashøj Biogas. Energitilsynets udtalelse til sagen For så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt Energitilsynet bør rejse en tilsynssag, har Energitilsynet navnlig anført følgende: Energitilsynet er en tilsyns- og klagemyndighed, men tilsynet udfører ikke egentlig revision af energiforsyningsvirksomheders regnskaber. Tilsynet prioriteres ud fra en væsentlighedsvurdering, herunder en vurdering af, om en nærmere undersøgelse af en sag vil afdække forhold, som kan give anledning til, at tilsynet kan udstede påbud efter varmeforsyningslovens 21, stk. 4. Tilsynet kan vurdere, hvilke omkostningsarter, der kan indregnes i prisen efter varmeforsyningslovens 20, stk. 1. Tilsynet har kun et ringe grundlag for at vurdere, hvorvidt størrelsen af de enkelte omkostninger er rimelige. Om en omkostning burde/kunne være nedbragt ved andre dispositioner sker ved et værks revision eller ved generalforsamlingen. Hvis denne kontrol ikke sker, kan tilsynet dog gribe ind ved helt eksorbitante dispositioner, jf. varmeforsyningslovens 20, stk. 1. Klagerens henvendelse har ikke i den konkrete sag givet Energitilsynet

5 anledning til en konkret begrundet mistanke om, at varmeforsyningsloven var overtrådt i betydelig grad, eller at der var udvist anden ulovlig adfærd efter varmeforsyningsloven. Energitilsynet har ikke herved taget stilling til, om betaling af bortskaffelse af afgasset gylle var en forretningsmæssigt fornuftig disposition. Det forhold, at en udgift alene afholdes i en bestemt periode medfører ikke, at udgiften ikke er en nødvendig omkostning efter varmeforsyningsloven. Energitilsynet har ikke hjemmel til at tage stilling til, om en eventuel udbetaling af udbytte er berettiget eller ej. Betaling af udbytte skal bogføres korrekt. Energitilsynet må som udgangspunkt stole på de oplysninger, som forsyningsvirksomhederne indberetter til tilsynet, herunder kunne stole på, at en revisor påtaler det, hvis for eksempel udbetaling af udbytte i regnskabet fremstår som en udgift til udkørsel af afgasset gylle. Energitilsynet har ikke i den konkrete sag fundet anledning til at betvivle de oplysninger, som Hashøj Biogas har fremsendt til Energitilsynet herom. På den baggrund har tilsynet ikke indhentet flere oplysninger i sagen, før tilsynet traf den påklagede afgørelse. Side 5 af 14 Det af klagerne anført vedrørende stiftelse af et nyt selskab giver ikke Energitilsynet en konkret begrundet mistanke om overtrædelse af varmeforsyningsloven eller anden ulovlig adfærd. For så vidt angår spørgsmålet om partsstatus og klageberettigelse har Energitilsynet navnlig anført følgende: Klagerne er ikke parter i Energitilsynets sag om selvevaluering af Hashøj Biogas. Hashøj Biogas leverer kun biogas til Hashøj Kraftvarmeforsyning, og klagerne er således ikke aftagere af biogas fra Hashøj Biogas. Klagerne er således som aftagere af varme fra Hashøj Kraftvarmeforsyning berørt på samme måde, som Hashøj Kraftvarmeforsynings øvrige forbrugere. Klagerne har derfor ikke en tilstrækkelig individuel interesse i spørgsmålet om Hashøj Biogas selvevalueringssag. Hashøj Biogas bemærkninger til sagen Det er Hashøj Biogas opfattelse, at klagernes klage af 22. marts 2013 bør afvises, da klagerne ikke har partsstatus og ikke er klageberettigede til Energitilsynet eller Energiklagenævnet vedrørende de rejste spørgsmål. Energitilsynets besvarelse af klagernes henvendelse er endvidere ikke en forvaltningsretlig afgørelse, der kan påklages. Til støtte herfor har Hashøj Biogas navnlig anført følgende: Energitilsynets svar på klagernes henvendelse er ikke en afgørelse i forvaltningsretlig forstand. Energitilsynet har ikke i forbindelse med vurde-

6 ringen af klagernes henvendelse iværksat skridt til at oplyse sagen nærmere eller anlagt mere konkrete retlige betragtninger. Energitilsynets betragtninger i besvarelsen af klagernes henvendelse er alene af oplysende karakter i forhold til, hvilke omkostninger der må indregnes i prisen for varme og biogas samt Energitilsynets kompetence til at træffe afgørelse og føre tilsyn i henhold til varmeforsyningsloven. Energitilsynets brev af 27. februar 2013 er derfor ikke en afgørelse i forvaltningsretlig forstand. Da Energiklagenævnet kun kan behandle klager over afgørelser, betyder det, at Energiklagenævnet ikke kan behandle klagen, som derfor bør afvises. Energitilsynets oplysning om klageadgang ændrer ikke herved. Klagerne og de øvrige varmekunder har ikke partsstatus og er ikke klageberettigede. Partsstatus i en sag kræver efter de almindelige forvaltningsretlige regler, at man har en væsentlig og individuel interesse i sagen. Begge betingelser skal være opfyldte. Klagerne og de øvrige varmekunder er alle andelshavere og varmekunder hos Hashøj Kraftvarmeforsyning. Klagerne kan ikke anses for at være særligt berørt i forhold til de øvrige varmekunder. Dertil kommer, at sagen drejer sig om Hashøj Biogas, som kun leverer biogas til Hashøj Kraftvarmeforsyning og ikke til varmekunderne. Den omstændighed, at der er flere klagere, indebærer ikke, at klagerne samlet set opnår partsstatus eller klageberettigelse. Klagen bør på den baggrund afvises. Side 6 af 14 Såfremt Energiklagenævnet finder, at klagerne er klageberettigede og har partsstatus, samt at Energitilsynets brev af 27. februar 2013 er en afgørelse i forvaltningsretlig forstand, har Hashøj Biogas følgende bemærkninger: Energitilsynets afgørelse af 27. februar 2013 er truffet på et tilstrækkeligt oplyst grundlag. Energitilsynet har alene pligt til at realitetsbehandle henvendelser og klager, hvori der rejses en konkret begrundet mistanke om, at der foreligger en lovovertrædelse af nogen betydning eller er udvist en ulovlig adfærd. Energitilsynet har på baggrund af de af klagerne fremsendte oplysninger korrekt vurderet, at klagernes henvendelse ikke gav Energitilsynet anledning til, at tilsynet skulle foretage sig yderligere. Transportomkostningerne, som blev indregnet i perioden , var en nødvendig omkostning. Betaling for udkørsel af afgasset gylle var efter den daværende bestyrelses vurdering en nødvendig driftsmæssig beslutning af hensyn til at sikre aftaget af afgasset biomasse fra ikkeandelshavere, samt at fastholde leveringen og sikre en ligestilling i relation til aftaget af afgasset gylle fra selskabets andelshavere. Som anført af Energitilsynet er omkostninger til bortskaffelse af afgasset gylle en omkostning, der kan indregnes i priserne. Såfremt den daværende bestyrelse ikke havde truffet denne beslutning, ville det efter bestyrelsens vurdering

7 have medført en risiko for, at andelshaverne ville udtræde af selskabet alene for at opnå samme vilkår som de eksterne aftagere af den afgassede gylle. Betalingen kan ikke sidestilles med en form for udbyttebetaling, men var en nødvendig driftsomkostning på pågældende tidspunkt. Betalingerne ophørte i 2009 som konsekvens af, at behovet for at betale eksterne aftagere af afgasset gylle faldt bort. Energitilsynet har med rette lagt Hashøj Biogas revisorpåtegnede regnskabsoplysninger til grund for sagens vurdering. Prisen for levering af biogas fra Hashøj Biogas til Hashøj Kraftvarmeforsyning er siden etableringen blevet aftalt mellem parterne under hensyntagen til parternes omkostninger og i overensstemmelse med varmeforsyningslovens 20, stk. 1. Hashøj Biogas regnskaber har i hele perioden været revideret af et anerkendt revisionsselskab med stor erfaring indenfor forsyningssektoren og varmeforsyningsloven specifikt. Oplysningerne om den tidligere regnskabsførers opfattelse af nødvendigheden af at foretage den driftsmæssige disposition om transportomkostningerne ændrer ikke herved. Side 7 af 14 Der er ingen sammenhæng mellem Energitilsynets afvisning af at rejse en tilsynssag og det forhold, at Hashøj Biogas har fået dispensation fra varmeforsyningslovens kapitel 4. Hashøj Biogas og Hashøj Kraftvarmeforsyning vil gerne effektivisere og udvikle varmeforsyningen. Der har derfor været iværksat et projekt for udvidelse af produktionsfaciliteterne med henblik på også på sigt at kunne levere opgraderet biogas til naturgasnettet. Projektet er på nuværende tidspunkt skrinlagt, da Hashøj Biogas ikke opnåede et anlægstilskud fra den statslige pulje til udviklingen af biogassektoren. I forbindelse med projektet har Hashøj Biogas ansøgt om dispensation fra varmeforsyningslovens kapitel 4 i forhold til levering af biogas til Hashøj Kraftvarmeforsyning. Som konsekvens af vilkårene for dispensation har Hashøj Biogas og Hashøj Kraftvarmeforsyning indledt drøftelser om det fremtidige samarbejde samt pris og leveringsforhold. Det er ikke korrekt, at det var afgørende for dispensationen, at der ikke forelå verserende klagesager. Tværtimod fremgår det af dispensationen, at verserende klagesager ved Energitilsynet vil blive færdigbehandlet på trods af den meddelte dispensation. Hashøj Kraftvarmeforsynings bemærkninger til sagen Det er Hashøj Kraftvarmeforsynings opfattelse, at bestyrelsen i Hashøj Biogas har handlet i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder varmeforsyningsloven. Retsgrundlaget for Energiklagenævnets afgørelse Retsgrundlaget for Energiklagenævnets afgørelse er vedlagt som bilag.

8 Energiklagenævnets begrundelse for afgørelsen Ad Energitilsynets afvisning af at rejse en tilsynssag Energiklagenævnet har i flere sager taget stilling til, at Energitilsynet alene har pligt til at realitetsbehandle henvendelser/klager, i hvilke der rejses konkret begrundet mistanke om, at der enten foreligger en lovovertrædelse af nogen betydning eller er udvist en ulovlig adfærd. Heraf følger således, at Energitilsynet som minimum må foretage en vurdering af, om en henvendelse/klage rejser en sådan mistanke. Der kan bl.a. henvises til Energiklagenævnets afgørelser af 15. december 2008, j.nr og Dette gælder, hvad enten der er tale om en henvendelse eller en klage til Energitilsynet. Det er derfor ikke relevant herudover at diskutere/foretage en nærmere vurdering af, om den pågældende kan anses for klageberettiget til Energitilsynet. Side 8 af 14 Energiklagenævnet kan kun behandle klager over afgørelser i forvaltningsretlig forstand, jf. varmeforsyningslovens 26, stk. 1. Energiklagenævnet bemærker i den forbindelse, at Energitilsynets afslag på at realitetsbehandle klagernes henvendelse efter almindelig forvaltningsretlig praksis alene er en afgørelse i forvaltningsretlig forstand, hvis tilsynet har iværksat skridt til at oplyse sagen nærmere, eller i øvrigt har anlagte mere konkrete retlige betragtninger om de spørgsmål, som henvendelsen rejser. Energiklagenævnet kan herved bl.a. henvise til en udtalelse fra Folketingets Ombudsmand, FOU Energiklagenævnet finder, at Energitilsynets besvarelse for så vidt angår vurderingen af, om der bør rejses en tilsynssag, ikke er en afgørelse i forvaltningsretlig forstand. Energiklagenævnet har herved lagt vægt på, at Energitilsynet ikke ses at have iværksat skridt til at oplyse sagen nærmere, eller i øvrigt har anlagt mere konkrete retlige betragtninger om de spørgsmål, som henvendelsen rejser. Energitilsynets besvarelse af henvendelsen er af mere generel og oplysende karakter i forhold til, hvilke omkostninger der må indregnes i prisen for biogas, ligesom Energitilsynet oplyser om tilsynets kompetenceområde og tilsynsforpligtelse. Da Energitilsynets besvarelse således ikke er en afgørelse, kan Energiklagenævnet ikke behandle klagernes klage herover. Klagen afvises derfor, jf. varmeforsyningslovens 26, stk Afgørelserne er offentliggjorte på Energiklagenævnets hjemmeside: under menuen Afgørelser kronologisk liste varmeforsyningsloven. 3 Udtalelsen fra Folketingets Ombudsmand er offentliggjort på hjemmesiden:

9 Energiklagenævnet bemærker, at Energitilsynet i tilsynets besvarelse af 27. februar 2013 på klagernes henvendelse har omtalt besvarelsen som en afgørelse. Energitilsynet har samtidig givet klagevejledning til Energiklagenævnet. Det er imidlertid Energiklagenævnet, der som klageinstans vurderer og afgør, om en besvarelse fra Energitilsynet er en afgørelse der kan indbringes for nævnet. Energiklagenævnet er således ikke bundet af Energitilsynets udmelding herom. På baggrund af oplysningerne i sagen giver det i øvrigt ikke Energiklagenævnet anledning til bemærkninger, at Energitilsynet ikke har oplyst sagen yderligere med henblik på at vurdere, om der var en konkret begrundet mistanke om, at der foreligger en lovovertrædelse af nogen betydning eller er udvist en ulovlig adfærd. Det er derfor ikke i strid med Energitilsynets tilsynsforpligtelse, at tilsynet ikke har foretaget sig yderligere i anledningen af klagernes henvendelse. Side 9 af 14 Ad Energitilsynets afslag på partsstatus i Hashøj Biogas selvevalueringssag Energitilsynets afslag på at anse klagerne som parter i Hashøj Biogas selvevalueringssag er en afgørelse i forvaltningsretlig forstand, der kan indbringes for Energiklagenævnet. Varmeforsyningsloven indeholder ikke regler om, hvem der kan anses for parter i sager, der behandles efter loven eller regler udstedt i medfør af loven. En nærmere fastlæggelse af kredsen af parter må derfor ske ud fra de almindelige forvaltningsretlige regler. Efter de almindelige forvaltningsretlige regler kræves en væsentlig og individuel interesse i en sag og dens udfald, før man kan anses for part i sagen. Begreberne væsentlig og individuel interesse skal forstås i overensstemmelse med de almindelige forvaltningsretlige regler herom. At interessen skal være væsentlig indebærer, at betydningen af sagen og dens udfald for den pågældende skal være af en vis styrke og intensitet. En moralsk eller mere generel præget interesse er således ikke i sig selv tilstrækkelig. En interesse skal imidlertid udover at være væsentlig også være individuel. Det betyder, at den pågældende sags udfald skal være mere indgribende over for den, der vil klage, i forhold til andre personer, som berøres af sagen. Hvis en større kreds af personer berøres på samme måde af en sag, har de enkelte personer således ikke en individuel interesse i sagen 4. Det fremgår af oplysningerne i sagen, at Hashøj Biogas leverer hele sin biogasproduktion til Hashøj Kraftvarmeforsyning. Hashøj Kraftvarmeforsyning har efter det oplyste på værkets hjemmeside 483 varmekunder. På baggrund 4 Der henvises i den forbindelse til bogen Forvaltningsret, 2. udgave 2002, s. 67 ff. af Hans Gammeltoft-Hansen m.fl.

10 af det i sagen oplyste lægges det til grund, at klagerne er varmekunder hos Hashøj Kraftvarmeforsyning, og at klagerne er almindelige husstandskunder med et normalt varmeforbrug. Energitilsynets selvevalueringssag om Hashøj Biogas drejer sig om selskabets regnskabsmæssige forhold. De regnskabsmæssige forhold hos Hashøj Biogas kan få betydning for biogasprisen mellem Hashøj Biogas og Hashøj Kraftvarmeforsyning. Da prisen har indflydelse på Hashøj Kraftvarmeforsynings omkostninger i forbindelse med varmproduktionen, kan det herefter få betydning for værkets varmekunder og den pris, de skal betale for varmen. Klagerne er som varmekunder hos Hashøj Kraftvarmeforsyning ikke direkte kunder hos Hashøj Biogas. Klagerne har således alene en afledet interesse i Hashøj Biogas selvevalueringssag. Partsstatus er dog ikke udelukket ved enhver form for afledet interesse. Dog skal interessen i en sag, som beskrevet ovenfor, også være individuel. Side 10 af 14 Energiklagenævnet finder efter en konkret vurdering, at klagerne ikke har en individuel interesse i sagen. Energiklagenævnet har herved lagt vægt på, at Energitilsynets selvevalueringssag om Hashøj Biogas regnskabsmæssige forhold eventuelt vil kunne påvirke Hashøj Kraftvarmeforsynings varmepriser, hvilket vil gælde alle værkets varmekunder. Kredsen af kunder, som eventuelt vil blive berørt af Energitilsynets sag, er derfor omfattende (ca. 483 kunder). Det kan på baggrund af sagens oplysninger ikke lægges til grund, at enkelte eller alle klagerne vil blive særligt berørt i forhold til de øvrige varmekunder. Klagernes interesse i Energitilsynets sag om Hashøj Biogas selvevaluering er således ikke individuel. Da klagerne ikke har en individuel interesse i sagen, kan klagerne ikke anses som parter i Energitilsynets selvevalueringssag. Herefter stadfæster Energiklagenævnet Energitilsynets afgørelse af 27. februar 2013 om, at klagerne ikke har partsstatus i tilsynets selvevalueringssag vedrørende Hashøj Biogas. Afgørelsen er truffet i henhold til varmeforsyningslovens 26, stk. 1. Afgørelsen er truffet af Energiklagenævnets formand efter punkt 3 i formandsbemyndigelsen af 30. november 2009 efter varmeforsyningsloven (Lovbekendtgørelse nr af 14. december 2011 med senere ændringer). Bemyndigelsen er offentliggjort på Energiklagenævnets hjemmeside: Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

11 Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form på Energiklagenævnets hjemmeside. Søgsmål ved domstolene til prøvelse af afgørelser truffet af Energiklagenævnet efter varmeforsyningsloven eller regler, der er udstedt efter denne lov, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen, jf. varmeforsyningslovens 26, stk. 4. Med venlig hilsen Poul K. Egan Nævnsformand Side 11 af 14 I dennes fravær og efter bemyndigelse Henrik Chieu Sekretariatschef

12 Bilag Retsgrundlaget for Energiklagenævnets afgørelse Elforsyningslovens 5 78 og 80 beskriver Energitilsynets funktion og nedsættelse. Af lovens 78 fremgår følgende: [ ] Energitilsynet 78. Til varetagelse af tilsyns- og klagefunktion på energiområdet nedsætter transport- og energiministeren et Energitilsyn. Energitilsynet behandler ikke klager vedrørende civilretlige tvister. [ ] Af lovens 80 fremgår endvidere: [ ] 80. Energitilsynet kan behandle og afgøre sager på eget initiativ eller på grundlag af en anmeldelse eller en klage. [ ]. Side 12 af 14 Energiklagenævnets praksis Energiklagenævnet har i en række sager taget stilling til, om Energitilsynet har pligt til at realitetsbehandle henvendelser og klager, som tilsynet modtager. Der kan bl.a. henvises til Energiklagenævnets afgørelse af 15. december 2008, j.nr Af denne afgørelse fremgår bl.a. følgende: [ ] Energiklagenævnets bemærkninger Energitilsynet er nedsat i medfør af elforsyningsloven 78. Af bestemmelsens stk. 1 fremgår, at der til varetagelse af tilsyns- og klagefunktion på energiområdet nedsættes et Energitilsyn. Det fremgår endvidere af elforsyningslovens 80, at Energitilsynet kan behandle og afgøre sager på eget initiativ eller på grundlag af en anmeldelse eller en klage. Varmeforsyningsloven og de øvrige love, som Energitilsynet fører tilsyn med, indeholder ikke på samme måde som elforsyningsloven specifikke bestemmelser om Energitilsynets tilsyns- og klagefunktion. Det er dog Energiklagenævnets opfattelse, at de generelle bestemmelser i elforsyningslovens 78 og 80 om Energitilsynets funktioner og nedsættelse finder anvendelse på Energitilsynet som sådan, uafhængig af, hvilket lovområde Energitilsynet konkret behandler sager efter. Energiklagenævnet har herved lagt 5 Lovbekendtgørelse nr. 516 af 20. maj 2010 om elforsyning med senere ændringer.

13 vægt på, at Energitilsynet blev nedsat med hjemmel i elforsyningsloven, og at det derfor er naturligt, at generelle bestemmelser om Energitilsynets funktioner m.v. findes i elforsyningsloven. Det følger ligeledes af ordlyden af elforsyningslovens 78, stk. 1, at Energitilsynet varetager tilsyns- og klagefunktioner på energiområdet. Tilsynsmyndigheder har efter almindelig forvaltningsretlig praksis som sådan ikke pligt til at behandle alle klager. Det er fast antaget vedrørende tilsynsordninger, hvor én forvaltningsmyndighed fører tilsyn/kontrol med en anden forvaltningsmyndighed. Det samme må antages at være udgangspunktet i forhold til et lovbestemt tilsyn med en erhvervssektor som Energitilsynets virksomhed er udtryk for medmindre en konkret fortolkning af den enkelte tilsynsbestemmelse måtte ændre herved. Dette udgangspunkt, hvorefter en tilsynsmyndighed ikke har pligt til at behandle klager eller andre henvendelser, gælder uanset, om den person, som klager, må anses for at have en væsentlig og individuel interesse i det forhold, der klages over (partsstatus/klageberettiget til Energitilsynet). Der henvises herved til Folketingets Ombudsmands udtalelse i Folketingets Ombudsmands Beretning 1990, side 83 ff. (FOB ). Udtalelsen findes bl.a. på det fælles statslige retsinformationssystem, under betegnelsen FOU Side 13 af 14 For så vidt angår en nærmere fortolkning af de generelle tilsynsbestemmelser i elforsyningslovens 78, stk. 1, og 80 finder Energiklagenævnet, at disse ikke pålægger Energitilsynet en pligt til at behandle klagesager. Energiklagenævnet har herved navnlig lagt vægt på, at det af elforsyningslovens 80 følger, at Energitilsynet bl.a. på baggrund af en klage kan tage en sag op. Energiklagenævnet skal i det hele henvise til Elforsyningsloven med kommentarer af Bent Ole Gram Mortensen, 2. udgave 2004, Jurist- og Økonomforbundets forlag side 439 ff. Energiklagenævnet finder endvidere, at anvendelsen af udtrykket klagefunktion i elforsyningslovens 78, stk. 1, ikke uden en nærmere præcisering i lovens forarbejder med tilstrækkelig klarhed pålægger Energitilsynet en egentlig pligt til at behandle klager. Energiklagenævnet bemærker hertil, at lovgivningen på det energiretlige område kan indeholde særskilte bestemmelser, som i konkrete tilfælde medfører en pligt for Energitilsynet til at behandle klager (f.eks. varmeforsyningslovens 23 k, stk. 4). En sådan pligt følger dog som anført ovenfor ikke af de generelle tilsynsbestemmelser i elforsyningslovens 78, stk. 1, og 80.

14 En tilsynsmyndighed som Energitilsynet har alene pligt til at realitetsbehandle henvendelser/klager, i hvilke der rejses konkret begrundet mistanke om, at der enten foreligger en lovovertrædelse af nogen betydning eller er udvist en ulovlig adfærd. Heraf følger, at en myndighed som minimum må foretage en vurdering af, om en henvendelse/klage rejser en sådan mistanke. Der henvises herved til FOB (se nærmere ovenfor), hvori det i en sag vedrørende Monopoltilsynet og Industriministeriet udtales, at det næppe er muligt at præcisere omfanget af pligten til at behandle konkrete sager nærmere end til, at der på den ene side ikke er pligt til at behandle alle klager eller andre henvendelser, hvor der er påstand om, at loven overtrædes, mens der på den anden side er pligt til at realitetsbehandle henvendelser, hvor der rejses konkret begrundet mistanke om, at der foreligger en lovovertrædelse af nogen betydning. [ ] Side 14 af 14 Afgørelsen er offentliggjort i anonymiseret form på Energiklagenævnets hjemmeside: under menupunktet afgørelser. Afgørelsen omtaler endvidere en udtalelse fra Folketingets Ombudsmand. Udtalelsen kan bl.a. findes på det fælles statslige retsinformationssystem, under betegnelsen FOU

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt Til: [XXX] Energitilsynet, (j.nr. [XXX]) TRE-FOR A/S, TRE-FOR Varme A/S og TRE-FOR El-net A/S Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets

Læs mere

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

Afgørelse Klage over Energitilsynets afgørelse af 27. september 2012 om godkendelse af Odsherred Varme A/S prisstigninger

Afgørelse Klage over Energitilsynets afgørelse af 27. september 2012 om godkendelse af Odsherred Varme A/S prisstigninger Odsherred Varme A/S fremsendte herefter ved e-mail af 27. september 2012 et forslag til Energitilsynet, hvorefter der i afregningen for 2012 ville blive afregnet med 817 kr./kwh. Dette var beregnet som

Læs mere

Nævnenes Hus Toldboden Viborg. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet.

Nævnenes Hus Toldboden Viborg. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage på grund af manglende

Læs mere

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 16. december 2014 om godkendelse af projektforslaget for Viftrup Biogasanlæg

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 16. december 2014 om godkendelse af projektforslaget for Viftrup Biogasanlæg Til: [XXX] samt div. naboer Viftrup Biogas v/knud Christensen Ringkøbing-Skjern Kommune, (j.nr. 2014030042TB/201501011TB) Sendt pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse:

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energitilsynet af 29. november 2006 afvisning af klage over varmeregning Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør,

Læs mere

For de resterende klagere stadfæstes Energitilsynets afgørelse af 12. maj 2015, dog med en ændret begrundelse.

For de resterende klagere stadfæstes Energitilsynets afgørelse af 12. maj 2015, dog med en ændret begrundelse. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA En række lejere repræsenteret ved

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S

Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S Ældre Sagen Nørregade 49 1165 København K Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S Energiklagenævnet

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 6. maj 2008 om tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 6. maj 2008 om tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Energistyrelsens afgørelse af 6. maj 2008 om tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet Energiklagenævnet

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om

Læs mere

Energitilsynets besvarelser af klagers henvendelser Brørup Fjernvarme A.m.b.a. s opkrævning af et investeringsbidrag

Energitilsynets besvarelser af klagers henvendelser Brørup Fjernvarme A.m.b.a. s opkrævning af et investeringsbidrag (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM [XXX] Energitilsynets besvarelser

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Fremsendes pr. e-mail: [XXX] og pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk XXX Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Afgørelse Klage over Odsherred Kommunes godkendelse og lovliggørelse af projekt til udskiftning af fjernvarmeledning

Afgørelse Klage over Odsherred Kommunes godkendelse og lovliggørelse af projekt til udskiftning af fjernvarmeledning Klager Odsherred Kommune Fremsendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 3. februar 2010 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 3. februar 2010 stadfæstes. (Varmeforsyning) Offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk ( ) over

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 27. februar 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 27. februar 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe

Læs mere

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt Til: [XXX] Odsherred Varme A/S Odsherred Kommune (tidligere Dragsholm Kommune) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 29. august 2005 om DONG Gas Distributions A/S åbningsbalance

Klage over Energitilsynets afgørelse af 29. august 2005 om DONG Gas Distributions A/S åbningsbalance 17. maj 2013 Sag 12/17849 Deres ref. Ja/th Klage over Energitilsynets afgørelse af 29. august 2005 om DONG Gas Distributions A/S åbningsbalance Næstved Varmeværk A.m.b.A har den 20. december 2012 klaget

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet ophæver Randers Kommunes afgørelse af 11. maj 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet ophæver Randers Kommunes afgørelse af 11. maj 2015. Til: [XXX] Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Randers Kommune (j.nr. XXX) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 10. september 2013.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 10. september 2013. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Sagen handler om, hvorvidt klager har en sådan væsentlig og individuel interesse i at afgørelsen ændres, at han dermed bliver klageberettiget.

Sagen handler om, hvorvidt klager har en sådan væsentlig og individuel interesse i at afgørelsen ændres, at han dermed bliver klageberettiget. Til: XXX Vesthimmerlands Kommune Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage over godkendelse af projektforslag Energiklagenævnet

Læs mere

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt Til: [XXX] Rødby Varmeværk A.m.b.a. Lolland Kommune (j.nr.[xxx]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395

Læs mere

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 20. april 2010 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling.

Energitilsynets afgørelse af 20. april 2010 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Andelsboligforeningen Nivå Bypark

Læs mere

Klagen er indgivet af advokat Søren Stenderup Jensen ved advokat Marlene Hannibal, Advokatfirmaet Plesner, på vegne af Brødrene Hartmann A/S.

Klagen er indgivet af advokat Søren Stenderup Jensen ved advokat Marlene Hannibal, Advokatfirmaet Plesner, på vegne af Brødrene Hartmann A/S. Til: Brødrene Hartmann A/S Tønder Fjernvarmeselskab a.m.b.a. Energitilsynet Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 19. februar 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 19. februar 2015. Til: Sammensluttede Danske Energiforbrugere v/ [XXX] Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Randers Kommune Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Syddjurs Kommune OVER Energistyrelsens

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt.

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt. [XXX] Fremsendes pr. alm. post og pr. e-mail til [XXX] samt [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 6. maj 2008 om fornyet afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 6. maj 2008 om fornyet afslag på dispensation fra tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 6. maj 2008 om fornyet afslag på dispensation fra tilslutningspligt Energiklagenævnet har ved e-mail af 2.

Læs mere

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi.

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi. (Vedvarende energi) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse klage over pålæg af forblivelsespligt og afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse klage over pålæg af forblivelsespligt og afslag på dispensation fra forblivelsespligt Til: [XXX) Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Næstved Kommune [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt [XXX] Afgørelsen er fremsendt pr. e-mail til adressen: [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Østkraft Net A/S Energitilsynet (j.nr. 14/10249) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på fritagelse fra forblivelsespligt til Hvalpsund Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Afgørelse Klage over afslag på fritagelse fra forblivelsespligt til Hvalpsund Kraftvarmeværk a.m.b.a. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energitilsynet af 9. maj 2007 forhandlingsløsning efter varmeforsyningslovens 21, stk. 4 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Hundested Varmeværk A.m.b.a. om genoptagelse

Hundested Varmeværk A.m.b.a. om genoptagelse (Naturgasforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk ANMODNING FRA AF OM Hundested Varmeværk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens godkendelse af boreprogram Vendsyssel-1

Afgørelse Klage over Energistyrelsens godkendelse af boreprogram Vendsyssel-1 [XXX] Total E&P Denmark B.V. Energistyrelsen, j.nr. 2014-777 Fremsendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395

Læs mere

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014.

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Silkeborg Kommunes afgørelse

Læs mere

Henvendelse om Energiklagenævnets afgørelse af 7. december 2004

Henvendelse om Energiklagenævnets afgørelse af 7. december 2004 [Navn] [Adresse] [Adresse] Fremsendes pr. e-mail og ikke tillige pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Guldborgsund Kommunes pålæg af forblivelsespligt til Sakskøbing Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

Afgørelse Klage over Guldborgsund Kommunes pålæg af forblivelsespligt til Sakskøbing Fjernvarmeselskab a.m.b.a. [XX] Afgørelsen offentliggøre i anonymiseret form. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 20. januar 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 20. januar 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: Carsten Christensen Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt Allerød Kommune Teknik & Drift Bjarkesvej 2 3450 Allerød Sendt pr. e-mail til kommunen@alleroed.dk og flemming.kjolstadlarsen@alleroed.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax El-Huset Skærbæk ApS Att.: Aut. elinstallatør [XXX] Storegade 31 6780 Skærbæk Fremsendes pr. e-mail til [XXX] og [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form.

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 12. februar 2014 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 12. februar 2014 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014. Til: Advokat Jesper Rye Jensen, j.nr. 96-1394 Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet.

tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet. (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 31. oktober 2007 Tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet Nævnsformand,

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 11. januar 2011 om afvisning af at behandle klage over omfanget af meddelt aktindsigt hos Holbæk Forsyning A/S

Klage over Energitilsynets afgørelse af 11. januar 2011 om afvisning af at behandle klage over omfanget af meddelt aktindsigt hos Holbæk Forsyning A/S Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets afgørelse af 11. januar 2011 om

Læs mere

Afgørelse angående Klage over Energinet.dk`s afgørelse af 29. april 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse angående Klage over Energinet.dk`s afgørelse af 29. april 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: [XXX] Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 24. november 2009 om inddragelse af beskikkelse som energikonsulent anmodning om opsættende virkning

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 24. november 2009 om inddragelse af beskikkelse som energikonsulent anmodning om opsættende virkning Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energistyrelsens

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 13. februar 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 13. februar 2015. Til: Sammensluttede Danske Energiforbrugere v/ [XXX] Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Randers Kommune Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Klage over Tønder Kommunes afgørelse af 17. februar 2009 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til naturgas

Klage over Tønder Kommunes afgørelse af 17. februar 2009 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til naturgas [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Afgørelse - Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 10. februar 2012 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse - Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 10. februar 2012 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energitilsynet (j.nr. [XXX]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Anonymiseret Sendes pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Elforsyning) Vaarst Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. over Energitilsynet af 16. maj 2007 betingelserne for Aalborg Kommunes Fjernvarmeforsynings overtagelse af Vaarst Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten. Til: XXX Tønder Kommune Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afvisning af klage over tinglysning af forblivelsespligt

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn. xxx xxx xxx Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Fremsendes pr. e-mail til xxx Afgørelse Klage

Læs mere

Afgørelse - klage over Energistyrelsens miljøvurdering af en plan for nye udbud af olie- og gaslicenser i Nordsøen

Afgørelse - klage over Energistyrelsens miljøvurdering af en plan for nye udbud af olie- og gaslicenser i Nordsøen Offentliggjort i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse - klage over

Læs mere

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist og genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 20. december 2012

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist og genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 20. december 2012 [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse afslag

Læs mere

Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006

Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006 Varmetransmissionsselskabet I/S c/o Struer Forsyning Jyllandsgade 1 Postboks 96 7600 Struer Holstebro-Struer Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006 Energiklagenævnet har

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk ANMODNING FRA AF OM Lemvig Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens Kommunes afgørelse af 1. marts 2016 Fortsat pålagt tilslutningspligt efter tilslutningsbekendtgørelsens

KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens Kommunes afgørelse af 1. marts 2016 Fortsat pålagt tilslutningspligt efter tilslutningsbekendtgørelsens A F G Ø R E L S E (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Energinet.dk s afgørelse af 20. marts 2017.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Energinet.dk s afgørelse af 20. marts 2017. Til: [XXX] Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage over afslag på forhøjet pristillæg [XXX] (herefter

Læs mere

Afgørelse Klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på forhøjet pristillæg efter VE-lovens 47, stk. 5.

Afgørelse Klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på forhøjet pristillæg efter VE-lovens 47, stk. 5. Til: Klager Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1 Til: Advokat Thomas Jensen Energinet.dk Goul 2011 ApS Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse af 7. marts 2012 om pålæg af tilslutningspligt til fjernvarme

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse af 7. marts 2012 om pålæg af tilslutningspligt til fjernvarme [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Ved af 10. juli 2016 har DBE anmodet Energiklagenævnet om at tillægge klagen opsættende virkning.

Ved  af 10. juli 2016 har DBE anmodet Energiklagenævnet om at tillægge klagen opsættende virkning. Til: Dansk Bygge- og Energirådgivning v. [XXX] Energistyrelsen [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Energinet.dk s afgørelse af 29. december 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Energinet.dk s afgørelse af 29. december 2016. Til: XXX Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage over afslag på årsbaseret nettoafregning

Læs mere

Afgørelse Klage over Skive Kommunes afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse Klage over Skive Kommunes afslag på dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Skive Kommunes afslag

Læs mere

Energiklagenævnet afviser anmodningen om at genoptage afgørelsen

Energiklagenævnet afviser anmodningen om at genoptage afgørelsen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.a OVER Energiklagenævnets

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 6. april 2011 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt til Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 6. april 2011 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt til Næstved Varmeværk A.m.b.A. [XXX] Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

De har ved af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt.

De har ved  af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt. [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anmodning

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. (XXX) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax Elfirma N.H. Jespersen A/S Att.: [XXX] Præstegårdsvej 12-14 [XXX] Fremsendes pr. e-mail til [XXX] og [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf.

Læs mere