Referat af Vækstforums møde den 6. februar 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Vækstforums møde den 6. februar 2007"

Transkript

1 Dato 13. marts 2007 Journalnr Sagsbehandler Pia Fabrin Referat af Vækstforums møde den 6. februar 2007 Sted: Aarhus Universitet Tid: Kl Program for dagen var: 12.00: Frokost i lokale 732, bygning : Introduktion til og besigtigelse af Lagerringen. Oplæg ved dr. scient. Søren Pape Møller, centerleder ved Institut for Lagerringsfaciliteter. Lagerringen, som er den eneste af sin art, kan accelerere og lagre både elektroner og ioner. Faciliteten bruges af omkring 150 forskere årligt fra både Aarhus Universitet og andre inden- og udenlandske universiteter : Vækstforums - lokale : Afslutning -1 -

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Godkendelse af referat Godkendelse af dagsorden Orientering om projekter Landdistriktsudvikling forprojekt (3.4) Unge i uddannelse og Kvalitet i vejledningen forprojekt (4.1/4.2) Kompetenceplatform - forprojekt (4.3) Ledelsesudvikling i Region Midtjylland forprojekt Markedsplads for højtuddannet arbejdskraft - forprojekt (5.1) Brugerdreven Innovation - forprojekt (5.4) Mega-projekt Energi og Miljø (5.5) Fødevarer Mere iværksætteri i uddannelser forprojekt (6.1) Specialiseret rådgivning for vækstiværksættere forprojekt (6.4) Status for partnerskabsaftale mellem regeringen og Vækstforum for Region Midtjylland Præsentation af pixiudgave af Erhvervsudviklingsstrategien, samt tilhørende præsentationsmateriale Det internationale samarbejde i Region Midtjylland oversigt over eksisterende initiativer samt nye samarbejdsmuligheder Henvendelse fra Samsø Kommune om medfinansiering af Samsø Udviklingskontors aktiviteter i overgangsperioden 1. maj december OPTEK Institut for Oplevelsesøkonomi og -teknologi Godkendelse af bestyrelsesdeltagelse i overensstemmelse med erhvervsfremmelovens Orientering om Mål 2 program Eventuelt

3 Punkt 1 Godkendelse af referat Indstilling: Til godkendelse. Beslutning: Vedtaget som indstillet. Bilag: Referat af Vækstforums møde den 15. december

4 Punkt 2 Godkendelse af dagsorden Indstilling: Til godkendelse. Beslutning: Vedtaget som indstillet med følgende bemærkninger Samarbejdet i sekretariatet for vækstforum skal foregå i en bedre dialog, hvor det sikres at projekterne kvalificeres. Dagsordenspunkter bør, så vidt muligt, alle være behandlet af den administrative styregruppe, dog således at sager kan medtages op til mødet i formandskabet for vækstforum efter anmodning fra vækstforums medlemmer. Der bør foreligge en projektoversigt, hvoraf finansieringen fremgår

5 Punkt 3 Orientering om projekter Resumé: For at sikre Vækstforum et overblik over de mange projekter og deres forløb både i forhold til indhold og økonomi - blev det på sidste møde besluttet, at der til hvert møde skal foreligge en projektoversigt. Indstilling: Til orientering og drøftelse Beslutning: Vedtaget som indstillet med følgende kommentarer: Der skal foreligge en projektoversigt med finansieringsplan for de enkelte projekter, samt en oversigt, som viser de økonomiske konsekvenser af vækstforums beslutninger. Sagsfremstilling: Der vil fremover foreligge den vedlagte økonomioversigt. Derudover vil der den 13. juni 2007 blive fremlagt en oversigt over de projekter, som Region Midtjylland har videreført for de 4 amter i en overgangsperiode. Nedenstående er en opsummering af handlingsplanens projektformer: Konkrete initiativer, som Vækstforum har overtaget fra de fire amter. Initiativer, der skal udvikles for at kunne drøftes og prioriteres i løbet af 2007 og Formålsbestemte puljer, hvor regionale aktører kan komme med forslag til initiativer. 80 procent af vækstforums midler anvendes til de to førstnævnte typer, og de resterende 20 procent anvendes til formålsbestemte puljer. Handlingsplanen indeholder inden for de overordnede indsatsområder en række initiativer, der kan prioriteres og gennemføres på kort sigt eller langt sigt: projekter, der kræver godkendelse og indstilling om bevilling, fra vækstforum til regionsrådet

6 forprojekter, som skal bearbejdes af vækstforums sekretariat og forelægges vækstforum til prioritering. Såfremt et forprojekt kræver en bevilling, skal det ligeledes indstilles til regionsrådets godkendelse. megaprojekter og andre projekter, der kræver kvalificering og konkretisering, før de kan igangsættes af vækstforum. For disse projekter udarbejder vækstforums sekretariat et forslag til kommissorium, som forelægges vækstforum til godkendelse. Grundlæggende prioritering Prioriterede initiativer og temaer skal have et regionalt perspektiv og skal geografisk gerne dække flere kommuner i regionen. Derudover har vækstforum valgt yderligere seks strategiske kriterier, som vækstforum vil lægge vægt på ved bedømmelsen af initiativer: At initiativer har en faglig volumen og er mega-projekter, der kan favne bredt over brancher, fag, parter og geografi. At initiativer er en styrkelse af og koordineres med igangværende initiativer inden for samme og relaterede områder. At initiativer har elementer, der bidrager til vækst i yderområder eller anvender yderområdernes særlige styrker og potentialer. At initiativer har et internationalt perspektiv, der anvender globale muligheder til at styrke til den regionale konkurrencekraft. At initiativer gennemføres i et privat-offentligt samarbejde, hvor parternes viden, styrke og potentiale fusioneres til nye løsninger, produkter og ydelser. At initiativer har flere finansieringskilder. Det sikrer fælles prioritering, ejerskab, implementering og forankring mellem flere parter. Der er krav om medfinansiering ved finansiering af initiativer ved hjælp af EU s strukturfondsprogrammer og regionale udviklingsmidler. Bilag: Økonomioversigt Tids- og aktivitetsplan - 6 -

7 Punkt 4 Landdistriktsudvikling forprojekt (3.4) Resume: I handlingsplanen for indgår landdistriktsudvikling som et af de tværgående initiativer. Det overordnede mål er gennem en sammenhængende lokal og regional indsats at fremme udviklingen i landdistrikterne. Etablering af partnerskaber i form af lokale aktionsgrupper (LAG er) skal medvirke til at udvikle nye tiltag i landdistrikterne og udgør grundlaget for, at der kan opnås tilskud fra landdistriktsprogrammet. For at understøtte landdistriktsudviklingen igangsættes modelprojekter for udvikling af landsbyfornyelse og forskønnelse på landet samt profilering af landdistrikterne i regionerne. Der udarbejdes en regional landbrugsstrategi, som skal bidrage til at skabe et overordnet overblik i forhold til erhvervsudvikling og interesser i forhold til naturbeskyttelse og benyttelse, bosætning, kultur m.m. Indstilling Administrationen indstiller, at følgende fire projekter igangsættes: Udvikling af partnerskaber i landdistriktsudvikling Udvikling af landsbyfornyelse og forskønnelse på landet Profilering af landdistrikterne i Region Midtjylland Regional strategi for landbrugets udvikling Beslutning: Vækstforum besluttede at lade forprojektet iværksætte som skitseret, idet det blev påpeget: At det er vigtigt at inddrage alle aktører. At Projektet skal følge udviklingen på området og varetage den nødvendige koordination i samspil med LAG ere og andre aktører. Der må i en eventuel projektgruppen højst deltage 9 personer. Sagsfremstilling: Landdistrikterne og yderområderne står overfor udfordringer med faldende indbyggertal og stagnerende erhvervsudvikling. For at imødegå disse udfordringer er der behov for en samlet indsats fra lokalt, kommunalt, regionalt og nationalt hold

8 Landdistriktsprogrammet vil udgøre et væsentligt grundlag for den lokale og kommunale indsats via etablering af lokale aktionsgrupper med repræsentation fra lokale foreninger, erhvervsliv og borgere m.m. Den lokale aktionsgruppe er ansvarlig for udarbejdelse af en udviklingsstrategi for aktionsgruppens geografiske område (en eller flere kommuner). Den lokale udviklingsstrategi skal være i overensstemmelse med den regionale erhvervsstrategi og den regionale udviklingsplan. Det forventes, at vækstforum og regionsrådet bliver repræsenteret i LAG erne. For at få igangsat udviklingsaktiviteter og skabt synlighed om landdistrikterne gennemføres der i samarbejde med LAG erne og kommunerne regionale demonstrationsprojekter. Der er peget på, at der er generelt behov for landsbyfornyelse og forskønnelse for at gøre det mere attraktivt at bo på landet. Der planlægges derfor gennemført konkrete projekter, hvis resultater skal kunne anvendes generelt. Tilsvarende er der behov for at få sat fokus på kvaliteterne ved at bo på landet, hvilket kan gennemføres gennem et ambassadørkorps med støtte fra en koordinator. Regeringen har peget på, at udarbejdelse af en regional landbrugsstrategi vil udgøre et gavnligt instrument for arbejdet med regional udvikling. Især i forhold til den regionale udviklingsplan vil landbrugsstrategien have sin betydning. Landbrugets produktion, tilknyttede erhverv, arealanvendelse m.m. har også central betydning for landdistrikternes udvikling. Der igangsættes udarbejdelse af en regional landbrugsstrategi. Bilag: Projektbeskrivelse - 8 -

9 Punkt 5 Unge i uddannelse og Kvalitet i vejledningen forprojekt (4.1/4.2) Resumé: Der foreslås igangsat et forprojekt, der udarbejder egentlig projektbeskrivelse af projekterne Unge i uddannelse samt Kvalitet i vejledningen. Formålet med projekterne er, dels at 1) flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse og dels 2) at sikre kvalitetsudvikling i vejledningstilbuddene. Indstilling: Administrationen indstiller, at: Vækstforum godkender forprojekt Unge i uddannelse/kvalitet i vejledningen med henblik på, der udarbejdes endelige projektbeskrivelser til vækstforums møde den 16. april. Beslutning: Vedtaget som indstillet. Der må i projektgruppen højst deltage 9 personer. Sagsfremstilling: De rette menneskelige ressourcer og kompetencer har afgørende betydning for virksomhedernes konkurrencekraft og vækstmuligheder. Globaliseringen skærper betydningen af virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft, men p.t. får 20 % af en ungdomsårgang i Region Midtjylland ikke en ungdomsuddannelse. Flere unge skal derfor motiveres til ikke bare at gå i gang med en ungdomsuddannelse, men også at gennemføre den. Derfor foreslås igangsat udvikling af et projekt, der bidrager hertil, projekt Unge i uddannelse. Det foreslåede projekt skal have tre indsatsområder: Der skal sættes pædagogiske udviklingsarbejder i gang, der sikrer praksisnære indgange til erhvervsuddannelserne, anvendelse af teknologiske hjælpemidler til læse-/stavesvage, samt øget brug af virksomhedsforlagt undervisning. Støtten til de frafaldstruede unge i ungdomsuddannelserne skal forbedres f.eks. i form af oprettelse af ssp-lignende samarbejder mellem folkeskolerne, ungdomsuddannelsesinstitutionerne og UU - 9 -

10 samt ved øget brug af mentorer, der følger de unge fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne. Der skal også arbejdes med at øge antallet af praktikpladser f.eks. ved at oprette partnerskabsaftaler mellem virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne om uddannelsesindsatsen. Endelig skal erhvervsuddannelserne gøres mere attraktive f.eks. ved at øge mulighederne for udlandsophold i løbet af uddannelsen. Motivationen til uddannelse skal øges ikke bare blandt de unge, men i hele arbejdsstyrken. Det kræver mulighed for nemt at skaffe sig overblik over uddannelsesmulighederne samt nem adgang til vejledning. En forudsætning herfor er kvalificerede vejledere og systematisk indsamling og videreformidling af viden om vejledning. Der foreslås derfor igangsat udvikling af projekt Kvalitet i vejledningen. Projektet skal have to indsatsområder: skabelse af videnmiljøer, der arbejder med systematisk indsamling og videreformidling af viden om vejledning med henblik på at sikre en stab af velkvalificerede vejledere, der har kendskab til den nyeste viden og de nyeste vejledningsmetoder. alle, men specielt voksne skal sikres nem adgang til vejledning f.eks. ved forsøg med oprettelse af call centre og voksenvejledningscentre, ligesom der skal arbejdes for at skabe et korps af learning angels ude på virksomhederne, der kan motivere og vejlede medarbejderne til at gå i gang med efteruddannelse. Forslaget om udvikling af projekterne Unge i uddannelse og Kvalitet i vejledningen har baggrund i anbefalinger fra vækstforums tænketank vedr. menneskelige ressourcer. Udviklingsaktiviteten finansieres af Region Midtjylland. Den samlede årlige økonomiske ramme for de færdigudviklede projekter forventes at være 15 mio. kr., heraf 3 mio. kr. finansieret af Region Midtjylland for Unge i uddannelse og 4 mio. kr., heraf 1 mio. kr. finansieret af Region Midtjylland for Kvalitet i vejledningen, begge inden for den økonomiske ramme for Handlingsplan Udviklingen af projekterne foreslås at ske ved inddragelse af to arbejdsgrupper med repræsentation fra ungdomsuddannelsesinstitutioner, Videncenter for Vejledning, virksomheder, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Beskæftigelsesregion Midtjylland, jobcentre, arbejdsmarkedets parter samt Region Midtjylland

11 Bilag: Projektbeskrivelse

12 Punkt 6 Kompetenceplatform forprojekt (4.3) Resumé: Der foreslås igangsat et forprojekt, der udarbejder egentlig projektbeskrivelse af projekt Kompetenceplatform, som har til formål 1) at flere virksomheder arbejder systematisk og strategisk med medarbejderudvikling som led i organisationsudviklingen og 2) at kompetenceudviklingen i Region Midtjylland styrkes gennem tættere samspil mellem udbuds- og efterspørgselssiden. Projektets indhold er derfor, at der over de kommende år trinvist etableres en regional kompetenceplatform, der konkret hjælper virksomhederne med at afklare uddannelsesbehovene og kanalisere disse behov ind i de eksisterende uddannelsesinstitutioner, der herefter udvikler og igangsætter egentlige uddannelsesforløb. Indstilling: Administrationen indstiller, at: Vækstforum godkender forprojekt Kompetenceplatform med henblik på, der udarbejdes endelig projektbeskrivelse til Vækstforums møde den 16. april. Beslutning: Vedtager som indstillet med følgende bemærkninger til sammensætningen af projektgruppen: Der skal højst være 9 medlemmer. Arbejdsmarkedets parter (1 fra hver side) Uddannelsesinstitutionerne, i form af de allerede eksisterende kompetencecentre (1) Teknologisk Institut (1) Væksthuset (1) Kommunerne (1) Virksomheder fra tænketanken vedr. Menneskelige ressourcer (1) Beskæftigelsesregion Midtjylland (1) Region Midtjylland (1) Sagsfremstilling: Det midtjyske arbejdsmarked står over for en række udfordringer i form af stadig stigende kompetencekrav samt forøget konkurrence om den gode arbejdskraft, som følge af globaliseringen og den aldrende befolkning. Det er således nødvendigt at sætte fokus på kompetenceudvikling som svar på

13 disse udfordringer, for at virksomhederne kan udvikle sig til at klare den internationale konkurrence. Virksomhederne har behov for at kunne tilrettelægge deres efteruddannelse mere fleksibelt og skræddersyet. Det kræver bl.a., at uddannelsesinstitutionerne i højere grad arbejder med nye læringsformer og realkompetenceafklaring, der fremmer virksomhedernes anvendelse af efteruddannelse. På den baggrund foreslås udviklet en kompetenceplatform, der skal sikre, at virksomhederne kan arbejde strategisk med kompetenceudvikling, nye læringsformer og afklaring af kompetencebehov, specielt i forhold til små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen skal fra start være et udviklings- og videnformidlingscenter, der koordinerer og samler og derefter matchmaker og spreder viden om udbud og efterspørgsel af efter- og videreuddannelse. Den skal øge motivationen til kompetenceudvikling i virksomhederne ved at yde konkret hjælp til strategisk anvendelse af uddannelsesplanlægning. En forudsætning herfor er imidlertid indsamling og formidling af viden om redskaber til afdækning af virksomhedernes uddannelsesbehov, samt forbedring af allerede eksisterende metoder, hvorfor det også skal indgå i arbejdet. Kompetenceplatformen skal fungere som uddannelsesmægler mellem virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne, et service- og rådgivningsorgan til virksomhederne med særlig fokus på de virksomheder, der ikke selv arbejder systematisk med uddannelsesplanlægning. Den skal bistå med at afklare virksomhedernes behov for uddannelse, med at lave uddannelsesplanlægning og formidle viden om aktuelle uddannelsesmuligheder, der kan dække virksomhedens behov. En heraf følgende funktion er at formidle kontakten mellem de relevante parter samt kanalisere virksomhedens behov ind i de eksisterende uddannelsesinstitutioner, der herefter udvikler og igangsætter egentlige uddannelsesforløb. Kompetenceplatformen skal ikke tilbyde uddannelse, men skal skabe kontakt og dialog mellem virksomhederne og de eksisterende uddannelsesinstitutioner, der herefter udvikler og igangsætter egentlige uddannelsesforløb, ligesom den skal medvirke til at øge virksomhedernes kendskab til uddannelsesinstitutionernes know how og uddannelsestilbud. Opgaven er således at bygge oven på de eksisterende institutioner samt sikre udvikling i dem

14 Forslaget om en udvikling af en kompetenceplatform har baggrund i anbefalinger fra vækstforums tænketank vedrørende menneskelige ressourcer. Udviklingsaktiviteten finansieres af Region Midtjylland. Den samlede årlige økonomiske ramme for det færdigudviklede projekt forventes at være 47,5 mio. kr., heraf 10 mio. kr. finansieret af Region Midtjylland inden for den økonomiske ramme for Handlingsplan Udviklingen af projektet foreslås at ske med inddragelse af en arbejdsgruppe med repræsentation fra arbejdsmarkedets parter, uddannelsesinstitutionerne i form af de allerede eksisterende kompetencecentre, Teknologisk Institut, Væksthuset, kommunerne, lokale erhvervsserviceenheder, jobcentre, virksomheder fra tænketanken vedrørende menneskelige ressourcer samt Region Midtjylland

15 Punkt Ledelsesudvikling i Region Midtjylland forprojekt Resumé: Ledelse har afgørende betydning for effektivitet og kvalitet i opgaveløsningen, for innovationsevnen og for virksomhedernes mulighed for at fastholde og tiltrække kvalificerede medarbejdere. Innovationskraften kan styrkes ved at gøre en særlig indsats for at understøtte uddannelse og udvikling af virksomhedsledere i regionen. Udfordringen er kompleks og sættes i perspektiv, idet lederne for at kunne udøve god selskabsledelse, ligeledes har brug for at virksomheden har en bestyrelse, der kan arbejde målrettet både med virksomhedens drift og dens udvikling. Der mangler sikker viden om, hvad der virker i uddannelsen af ledere, og om uddannelserne har den rigtige form og indhold, ligeså vel som det står uklart, hvad ledere reelt efterspørger og ser som deres behov for at kunne udøve kompetent og vækstorienteret ledelse i en globaliseret verden. Der er således ikke nødvendigvis brug for mere af det samme, men der vil i højere grad være behov for at tænke og handle innovativt og arbejde både med en udredning af behovene der kan være differentierede - og udvikle metoder til at måle effekterne af de gennemførte uddannelser og andre tiltag, der udbydes for at understøtte ledere. Projektet skal understøtte, at ledelsesmarkedets operatører eksperimenterer med udvikling af ledelse i både offentlige og private virksomheder og, at den nye viden dokumenteres og spredes til virksomhederne. Forprojektet, der indeholder en tænketanks udarbejdelse af strategi for ledelsesudvikling og tiltag, skal til vejebringe og trække forskningsbaseret viden i anvendelse. Initiativet retter sig mod handlingsplanens overordnede udfordring om, at uddannelses- og kompetenceniveauet øges markant, så arbejdskraftens og virksomhedernes omstillingsevne konstant muliggøres. Indstilling: Der indstilles, at Vækstforum afsætter op til 1 mio. kroner til et forprojekt, der indeholder: Etablering af en tænketank, der skal afklare og udarbejde en strategi for centrale ledelsesudfordringer i Region Midtjylland i en globaliseret verden. Tænketanken afholder tre møder, hvortil der fra bevillingen afsættes midler til bl.a. faglige input fra ressourcepersoner, internationale som nationale. Målet er en strategi for ledelsesudvikling, forankret i forskningsbaseret viden

16 Forarbejde og analyser, der kan kvalificere tænketankens strategiarbejde. Det indebærer opdateret og sikker viden om, hvad lederne i deres ledelsesudøvelse har brug for og, hvad uddannelsesinstitutioner og andre operatører faktisk leverer: Tilvejebringelse af regionale, nationale og internationale data om ledelsesudfordringer og dilemmaer. Tilvejebringelse af regionale, nationale og internationale data om lederuddannelsers indhold, form og effekt på lederes faktiske ledelsesudøvelse og, hvilken form for merværdi lederne opnår gennem deres deltagelse i disse uddannelser. Indsamling af data og analyse gennemføres af offentlige og private operatører (forskningsinstitutioner, individuelle forskere, uddannelsesudbydere, konsulentfirmaer, offentlige/private partnerskaber). Beslutning: Det blev vedtaget ikke at afsætte 1 mio. kr. til forprojektet. Den øvrige indstilling blev vedtaget. Der må højst deltage 9 personer i projektgruppen. Sagsfremstilling Ved at satse på ledelsesudvikling kan udfordringen fra en globaliseret virkelighed forankres direkte i ledelsesudøvelsen og dermed inspirere ledere til at træffe de rigtige beslutninger om morgendagens indsatser. Det strategiske blik, som lederne skærper - enten gennem uddannelser, netværk og andre tilgange til relevant viden - sætter sig igennem i innovationskraften og blikket for vækst og vækstområder. Strategien for ledelsesudvikling, som den til formålet nedsatte tænketank skal udarbejde, skal have fokus på de ledelsesmæssige udfordringer og behovet for ledelsesmæssig, strategisk og organisatorisk nytænkning for regionens virksomheder set i lyset af globaliseringen og den hastige teknologiske udvikling. Det gælder f.eks. ledelsesmæssige udfordringer inden for viden-, innovation-, og teknologiledelse, nye organisationsformer og værdikæder, markedsføring, internationalt samarbejde samt samarbejde med kunder, bestyrelser, ordregivere og viden- og forskningsinstitutioner. Strategien skal danne grundlag for at udvikle konkrete tilbud og initiativer om ledelsesudvikling. Der kan være tale om initiativer vedrørende: Videnspredning og videnopbygning. Der skal udvikles og iværksættes modeller for, hvordan den nyeste forskningsbaserede viden inden for ledelsesudvikling opsamles og spredes til både udbydere og virksomheder,

17 således at den nyeste viden omsættes til praksis med henblik på at skabe værdi bl.a. for regionens små og mellemstore virksomheder. Efter- og videreuddannelse. På længere sigt skal strategien danne grundlag for etablering af konkrete tilbud om ledelsesudvikling f.eks. på arbejdspladsen eller i tilknytning til og med baggrund i allerede eksisterende udbud fra professionshøjskoler, universiteter og private udbydere. Netværk og partnerskaber. Rammerne for forpligtende partnerskaber eller netværk skal styrkes, således at erfaringsudvekslingen mellem forskere og erhvervsliv og virksomheder om nye ledelses- og virksomhedsstrategier forekommer indlysende. Der kan evt. iværksættes forsøg eller eksperimenter, i de tilfælde hvor viden ikke findes. Indsatsen kan ses i sammenhæng med initiativet om match-makere i Globaliseringsstrategien samt initiativet om mentorordning for SMV er vedr. innovationsledelse i Rådet for Teknologi og Innovations kommende handlingsplan Innovation Danmark Bilag: Projektbeskrivelse

18 Punkt 8 Markedsplads for højtuddannet arbejdskraft forprojekt (5.1) Resumé: Højtuddannet arbejdskraft ansættes primært i større virksomheder, samt i virksomheder beliggende i større byområder. Internt i Region Midtjylland er personer med en mellemlang eller lang videregående uddannelse primært koncentreret i Århus og de omkringliggende kommuner. Dette medfører, at der er et uudnyttet innovationspotentiale i små og mellemstore virksomheder, samt virksomheder beliggende i udkantsområder, eftersom analyser viser, at ansættelsen af højtuddannede medarbejdere i virksomheder, der ikke tidligere har haft sådanne ansat, påvirker innovationsaktiviteten positivt. Målsætningen med at iværksætte et initiativ, der skal understøtte udviklingen af en markedsplads for højtuddannet arbejdskraft, er at opnå en bred anvendelse af højtuddannet arbejdskraft i regionens virksomheder, der efterfølgende giver sig udslag i en stærk innovationsevne i virksomhederne. Målsætningen skal opfyldes ved, at Vækstforum sætter fokus på at styrke markedspladsen for højtuddannet arbejdskraft, primært ved at udbygge skæringsfladen mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner, nyuddannede og i særdeleshed studerende på bachelor- kandidat- og PhDniveau. Initiativet relaterer sig til Handlingsplanens delmål om at øge virksomheders innovationskompetencer. Indstilling: Det indstilles til Vækstforum, at der igangsættes et forprojekt vedrørende etableringen af en markedsplads for højtuddannede. I forprojektfasen får en projektgruppe til opgave at: Udvikle og opsamle viden om eksisterende initiativers gennemslagskraft overfor forskellige virksomhedstyper samt forskellige typer af højtuddannet arbejdskraft (inden for forskellige fagområder). Identificere og afgrænse den relevante målgruppe. Udvikle eksperimenter, der kan fremme virksomheders ansættelse af forskellige typer af højtuddannet arbejdskraft. Udarbejde oplæg til tidsplan samt økonomisk ramme for de efterfølgende faser. I efterfølgende faser forventes det, at der: Igangsættes de i forprojektfasen udviklede eksperimenter, hvor nye metoder og modeller udvikles og afprøves. Særlige fokusområder, der søges prioriteret i forbindelse med modeludviklingen, er:

19 Fremme af erhvervs-phd ere i små og mellemstore virksomheder. Udviklingen af modeller, der kan bidrage til opbygning af studentermiljøer også uden for de store uddannelsesbyer. På baggrund af den opsamlede viden, udformes konkrete initiativer til fremme af virksomhedernes ansættelse af højtuddannet arbejdskraft, med særligt fokus på små og mellemstore virksomheder, samt virksomheder beliggende i udkantsområder. Beslutning: Vedtaget som indstillet. Der må højst deltage 9 personer i projektgruppen. Sagsfremstilling: Der er i de senere år iværksat en række nationale initiativer, som skal fremme virksomhedernes anvendelse af højtuddannet arbejdskraft. Videnskabsministeriets initiativer på området omfatter erhvervsphdinitiativet og videnpilot-initiativet. Ud over de nationale initiativer findes der i Region Midtjylland en erhvervskontakt ved Aarhus Universitet, der formidler konkrete samarbejder mellem universitet (forskere såvel som studerende) og erhvervsliv. Erhvervskontakten er etableret med støtte fra Århus Amt, og Region Midtjyllands Vækstforum har besluttet at videreføre denne støtte i Det konkrete initiativ vedrørende etableringen af en markedsplads for højtuddannet arbejdskraft skal spille sammen med og styrke de etablerede initiativer på regionalt såvel som nationalt niveau. Regionens styrke i forhold til de nationale initiativer er en større nærhed til de relevante aktører, og, i forlængelse heraf, muligheden for at samle forskellige aktører omkring løsningen af opgaven. Initiativet er relateret til en række komplementære initiativer i Region Midtjyllands Erhvervsudviklingsstrategi. En central opgave i forbindelse med det foreslåede forprojekt er at opbygge og formidle viden via en afdækning af, hvordan de eksisterende initiativer virker overfor forskellige typer af virksomheder og højtuddannede. Det vil ligeledes være relevant at indsamle oplysninger om internationale erfaringer på området. Ud over videnopsamling skal forprojektfasen anvendes til at udvikle eksperimenter, som kan resultere i nye metoder og modeller, der kan fremme virksomhedernes ansættelse af forskellige typer af højtuddannet arbejdskraft. I forbindelse med modeludviklingen er der to særlige fokusområder, der bør søges prioriteret. Det første af disse drejer sig om at understøtte små og mellemstore virksomheder i forbindelse med ansættelse af erhvervs- PhD ere, eftersom denne virksomhedstype kan have vanskeligt ved på egen

20 hånd at understøtte et 3-årigt erhvervsrettet forsknings- og uddannelsesprojekt fagligt. Det andet særligt prioriterede område er udviklingen af modeller, der kan bidrage til opbygning af studentermiljøer også uden for de store uddannelsesbyer. Hensigten er at skabe tilhørsforhold for, og ikke mindst fastholde, uddannelsessøgende og dermed de kommende højtuddannede - i udkantsområderne. Heri indgår også at udvikle lokalsamfundene således, at de er klar til at modtage såvel som fastholde studerende og højtuddannede. Bilag: Projektbeskrivelse

21 Punkt 9 Brugerdreven Innovation forprojekt (5.4) Resumé: Den brugerdrevne innovation er en innovationsform, der besidder et stort potentiale, og området er højt prioriteret på såvel nationalt niveau, som i nordisk regi og i EU. Med en større strategisk satsning på udvikling af metoder til og formidling af anvendelsen af brugerdreven innovation, vil regionen øge private og offentlige virksomheders succesrate, når det gælder nye produkter, services og koncepter tilpasset fremtidens differentierede og individualiserede efterspørgsel. Satsningen vil betyde et hurtigere, mere systematiseret og kvalificeret udviklingsforløb fra idé til produkt. Som en del af denne satsning gennemføres et demonstrationsprojekt, og der dannes et videnmiljø i regionen. I perioden indtil primo juni 2007 gennemføres et forprojekt for nærmere at identificere behov og mulige interessenter og aktører. Vækstforum udpeger en tværfaglig projektgruppe bestående af repræsentanter fra regionens videnmiljøer og offentlige og private virksomheder, herunder branche- og faglige organisationer, samt repræsentanter for arbejdsmarkedets parter. Indstilling: Det indstilles, at Vækstforum afsætter kr. til forprojektet, og at der nedsættes en projektgruppe, der får følgende opgaver: Forarbejdet til videnmiljø for brugerdreven innovation og demonstrationsprojektet. Identifikation af de centrale aktører og deres involvering i afklaring af, hvad der efterspørges. Afsøgning af, hvad forskningen identificerer som de væsentlige potentialer, når brugerdreven innovation skal indgå som et centralt element i forretningsudvikling. Udarbejdelse af plan for videnmiljø for brugerdreven innovation og kommissorium for demonstrationsprojekt, herunder beskrivelse af vision, mission og forventede ydelser. På basis af forundersøgelsen skal det også afdækkes, hvordan et videnmiljø for brugerdreven innovation skal organiseres, om det skal være en del af et eksisterende center, en selvstændig enhed eller om organisationen skal antage en anden form. De kr. anvendes til honorarer til videnpersoner, konsulenter og studentermedhjælp, samt udgifter i forbindelse med konference og mødeafvikling

22 Beslutning: Indstillingen blev tiltrådt. Der må højst deltage 9 personer i projektgruppen. Sagsfremstilling: Ved en satsning på et videnmiljø for brugerdreven innovation i regionen, herunder et større demonstrationsprojekt, kan regionen placere sig centralt i feltet, der er højt prioriteret i den nationale globaliseringsstrategi. Satsningen udspringer af forventninger om, at det øgede fokus på brugerdreven innovation i samspil med andre innovationsformer kan løfte den samlede innovationskraft i regionen og involvere flere virksomheder i innovationsaktiviteter. Forretningspotentialet i den brugerdrevne innovation kan bringes i spil, hvis en række udforinger overkommes. Tilgængeligheden til den brugerdrevne innovations potentialer, skal fremmes, ved at brugernes innovationskraft motiveres, indfanges og kommercialiseres eller anvendes til kvalitetsudvikling. Udvikling og formidling af viden om brugerdreven innovation skal styrkes, og der skal satses på udvikling af det potentiale, som Danmark har, for at blive et af de førende lande i verden til brugerdreven innovation. I forhold til forretningspotentialet er videnmiljø og demonstrationsprojekt væsentlige aktiver: Videnmiljøet vil kunne antage forskellige organisatoriske former, og den optimale organiseringsform skal endeligt defineres efter en undersøgelse af behov og interessenter. Videnmiljø skal være en tværfaglig dynamo, hvor aktører fra såvel erhverv, forskning og videnmiljøer kan bidrage til indsamling og omsætning af potentialerne i brugerdreven innovation. Her skal satses på metodeudvikling, men også eksperimenter, dokumentation og kommunikation/formidling for at opnå størst mulig effekt af indsatsen. Demonstrationsprojektet, der kan organiseres som et offentligt/privat partnerskab, sigter mod at fremme den brugerdrevne innovation inden for det sociale område. Fokus kan ligge på udviklingen af nye koncepter, teknologier og produkter, som kan styrke virksomhedernes konkurrenceevne. Udviklingen skal ske i et samspil mellem slutbrugere, medarbejdere, foreninger, producenter, design og forskning. Da der i regionen er positive erfaringer med et samarbejde inden for handicapområdet og et internationalt samarbejde om erhvervsfremme i Shanghai, er det oplagt at vælge dette område i demonstrationsprojektet. Udvikling af handicapteknologi og IKT indgår i projektet. Det er centralt for begge tiltag, at det tværfaglige samarbejde åbnes og går på tværs af regionale og nationale grænser

23 Punkt 10 Mega-projekt Energi og Miljø (5.5) Forberedelse af megaprojekt Energi og miljø Resumé: Region Midtjylland har en særlig styrkeposition på energi- og miljøområdet. Der forberedes en megasatsning, som skal understøtte udvikling af rammebetingelser, teknologiudvikling, produktion af vedvarende energi og energieffektivisering. Til at forberede satsningen nedsættes en bredt sammensat faglig arbejdsgruppe. Målet er, at megasatsningen kan endelig godkendes på vækstforums møde den 13. juni 2007, og at aktiviteterne kan igangsættes umiddelbart herefter. Indstilling: Administrationen indstiller, at Vækstforum godkender, at forberedelse af megasatsningen på energi og miljø igangsættes, og indstiller til Regionsrådet, at der til forberedelse af satsningen bevilges en maks. ramme på 1,8 mio. kr. af midlerne til erhvervsudvikling Beslutning: Indstillingen blev tiltrådt med bemærkning om, at der skal fokuseres på sammensætningen af projektgruppen for at sikre, at der bringes så megen viden ind i projektet, at det kan rumme alle relevante aspekter på området. Det blev anført, at det var vigtigt, at den tilrettelagte proces ikke måtte føre til, at projekter/ansøgninger blev stoppet administrativt i perioden indtil arbejdet med mega-projektet er færdigt. Tværtimod må der sikres at eksisterende tanker/arbejder i projekter ikke forsinkes af processen. Ansøgere skal således have en imødekommende behandling, idet det selvsagt er Værkstforum/Regionsrådet, som har bevillingskompetencen. Endvidere blev det anført, at man bør være varsom med en top-down indgang. Der må højst deltage 9 i projektgruppen. Sagsfremstilling: Region Midtjylland har en erhvervsmæssig styrkeposition på energi- og miljøområdet, både nationalt og internationalt. Det skyldes dels store virksomheder som Vestas, Siemens og Grundfos, men også at mange små og mellemstore virksomheder har specialiseret sig på området. Med ca. 1/3-23 -

24 af Danmarks vindproduktion og landbrugsareal har regionen samtidig et stort potentiale i forhold til at øge produktionen af vedvarende energi. Jf. vedhæftede bilag har satsningen følgende indsatsområder: Strategisk lederskab Teknologiudvikling i virksomheder Energieffektivisering Samspil mellem energi og miljø Miljøteknologi Test og afprøvning I første omgang igangsættes arbejdet med at forberede satsningen, herunder: Etablering af energiregnskab. Der etableres et energiregnskab for Region Midtjylland med særlig fokus på vedvarende energi. Regnskabet skal bruges som grundlag for fastsættelse af mål og til løbende at kunne følge udviklingen på området. Kortlægning af virksomheder. Der kortlægges virksomheder på energiog miljøområdet, med henblik på at kunne målrette tilbud til virksomheder. Incitamentstrukturer. Det kortlægges, hvilke lokale og regionale incitamenter der kan bruges for at stimulere udviklingen af markedet for vedvarende energi, og gøre det interessant for såvel energiproducenter som de virksomheder der producerer teknologien. Brint i transportsektoren. Med udgangspunkt i VLTJ-banen i gangsættes undersøgelser af mulighederne for at anvende brint i transportsektoren. Ambitiøse og målbare succesmål. Der opstilles konkrete mål både for den samlede satsning og for de enkelte indsatsområder. Planlægning og forberedelse af aktiviteter. Aktiviteterne forberedes, så de er klar til igangsætning umiddelbart efter vækstforums møde i juni Til at varetage det praktiske arbejde med at forberede satsningen nedsættes en bredt sammensat faglig arbejdsgruppe. Målet er at megasatsningen kan endelig godkendes på vækstforums møde 13. juni 2007, og at aktiviteterne påbegyndes umiddelbart herefter. Bilag: Megasatsning på energi og miljø

25 Punkt 11 Fødevarer Resumé: Formålet med Region Midtjyllands fødevareindsats er at sikre en fortsat øget indtjening og udvikling i fødevareerhvervet, således at Region Midtjylland befæster sin position som Danmarks førende inden for fødevareerhvervene. Førerpositionen skal styrkes gennem videnoverførsel og konkurrencekraft, og skal på én og samme tid bygge på kompetencerne fra forskningssiden, de store fødevareproducenter og fra de mindre og mellemstore producenter inden for et fælles Regionalt Fødevareforum. Der udarbejdes et udviklingsprogram for fødevarer. Programmets konkrete indsatser udgår fra det Regionale Fødevareforum. Indstilling: Administrationen indstiller, at programmet for fødevareudvikling iværksættes, herunder at arbejdet med etablering af det Regionale Fødevareforum igangsættes. Beslutning: Vækstforum vurderer, at projektet skal kvalificeres yderligere og præsenteres på Vækstforums møde i april eller juni. Der må i en eventuel projektgruppe højst deltage 9 personer. Sagsfremstilling: Fødevareområdet i Region Midtjylland har en meget stærk position med en stor produktions-, forarbejdnings- og afsætningssektor samt stærke forsknings- og videnmiljøer. Derfor har Vækstforum peget på, at fødevarer sammen med energi/miljø og sundhed skal være mega-projekter i Region Midtjylland. Målet er at befæste og styrke regionens førerposition inden for fødevareområdet, herunder styrke videnoverførsel og konkurrencekraft. Der skal inddrages kompetencer fra forskningssiden, de store fødevareproducenter og fra de mindre og mellemstore producenter inden for et fælles Regionalt Fødevareforum. Indsatsen med at befæste og styrke fødevareområdet forankres i et udviklingsprogram for fødevarer. Fødevareprogrammet skal have en karakter og et indhold, så der er grundlag for at igangsætte konkrete projekter og initiativer via resultatkontrakter med relevante aktører inden for afgrænsede emner. Programmets konkrete indsatser foreslås at udgå fra det Regionale Fødevareforum

26 Det foreslås, at Vækstforums sekretariat nedsætter en bredt sammensat arbejdsgruppe, der har til opgave at beskrive og udfærdige en handlingsplan for etableringen af det Regionale Fødevareforum

27 Punkt 12 Mere iværksætteri i uddannelser forprojekt (6.1) Resumé: Det foreslås at igangsætte et forprojekt, som skal udmønte handlingsplanens initiativ til udvikling af selvstændighedskulturen hos studerende på ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser og især mellemlang og videregående uddannelser, blandt andet gennem etablering af studentervæksthuse. Indstilling: Administrationen indstiller, at forprojektet igangsættes som beskrevet, og at udmøntningsforslag fremlægges til godkendelse på Vækstforums møde den 16. april Beslutning: Vedtaget som indstillet med følgende bemærkninger: Forprojektet iværksættes og skal koordineres med Væksthuset afvente partnerskabsaftale udmøntningsforslag fremlægges til godkendelse på Vækstforums mødet den 13. juni 2007 Der må højst deltage 9 personer i en projektgruppe. Sagsfremstilling: Uddannelsessystemet har traditionelt været målrettet uddannelse af kommende medarbejdere og ledere i private og offentlige virksomheder. Jf. Erhvervsudviklingsstrategi er der behov for, at uddannelserne i langt højere grad end i dag opbygges og tilrettelægges, så de studerende oplever, at der findes et alternativ til en fremtid som lønmodtager. Det foreslås at igangsætte et forprojekt, som skal udarbejde et forslag til udmøntning af handlingsplanens punkt 6.1 Mere iværksætteri i uddannelserne, på følgende tre områder: Udvikling af uddannelsesinstitutionernes fortsatte fokus på start af egen virksomhed Udvikling af undervisningsmetoder og undervisningsmateriale, herunder efteruddannelse for undervisere Etablering og udvikling af fysiske faciliteter: Etablering af miljøer til idéudvikling og realisering af bæredygtige forretningsideer Studentervæksthuse

28 Initiativerne rettes mod ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser og især mellemlange og videregående uddannelser. Vækstforums tænketank for iværksætteri m.v. anbefaler en indsats for at styrke den regionale iværksætterkultur i uddannelserne. Udviklingsaktiviteten finansieres af Region Midtjylland. Den samlede årlige økonomiske ramme for det færdigudviklede projekt forventes at være 11 mio. kr., heraf 4 mio. kr. finansieret af Region Midtjylland inden for rammen for Handlingsplan Udvikling af initiativerne foreslås at ske med inddragelse af en arbejdsgruppe med repræsentation af Væksthus Midtjylland, IDEA Midtjylland, etablerede studentervæksthuse, uddannelsesinstitutionerne, innovationsmiljøerne, forskerparkerne, kommunerne m.fl

29 Punkt 13 Specialiseret rådgivning for vækstiværksættere forprojekt (6.4) Resumé: Parallelt med etableringen af Væksthus Midtjylland foreslås det at udvikle en række indsatser for rådgivning af vækstiværksættere til udførelse af Væksthuset i tæt samspil med lokal erhvervsservice og andre erhvervsserviceaktører. Indstilling: Administrationen indstiller, at programmet udvikles som beskrevet og fremlægges til godkendelse på Vækstforums møde den 16. april 2007 med henblik på efterfølgende udbud og idriftsættelse fra juni Beslutning: Godkendelse af igangsætningen af forprojektet udsættes til møde i Vækstforum den 16. april for at muliggøre koordinering med Væksthus Midtjylland, som er i en etableringsfase. Der må højst deltage 9 personer i en projektgruppe. Sagsfremstilling: Med kommunalreformen er fastlagt en struktur med lokal erhvervsservice og regional specialiseret erhvervsservice. Der er pr. 1. januar 2007 etableret et regionalt Væksthus Midtjylland med hovedsæde i Århus og en afdeling i Herning. Det foreslås at udvikle et program for specialiseret rådgivning af vækstiværksættere med henblik på udførelse af Væksthus Midtjylland (som operatøropgave såkaldt 2. sal) i et tæt samspil med de lokale erhvervsserviceenheder, innovationsmiljøer, forskerparker m.fl. Programmet foreslås at omfatte følgende punkter fra Vækstforums handlingsplan : 6.2 Iværksætteri fra eksisterende virksomheder 6.3 Netværk af erhvervsfolk som mentorer 6.4 Specialiseret rådgivning 6.6 Kvalitetsudvikling i rådgivningssystemet Punkterne er fastlagt på baggrund af anbefalingerne fra tænketanken for iværksætteri mv. Specialiseret rådgivning omfatter fokusområderne vækstorienterede forretningsmodeller, internationalisering og kapitalforhold

30 Udviklingsaktiviteten finansieres af Region Midtjylland. Den samlede årlige økonomiske ramme for det færdigudviklede program forventes at være 46 mio. kr., heraf 11 mio. kr. finansieret af Region Midtjylland inden for rammen for Handlingsplan Udvikling af initiativerne sker tidsmæssigt parallelt med etableringen af Væksthus Midtjylland og foreslås at ske med inddragelse af en arbejdsgruppe med repræsentation af lokal erhvervsservice, Væksthuset, innovationsmiljøer, forskerparker, kommunerne m.fl

31 Punkt 14 - Status for partnerskabsaftale mellem regeringen og Vækstforum for Region Midtjylland Indstilling: Til orientering Beslutning: Som indstillet. Der blev på mødet omdelt materiale fra Formandskabets møde med Økonomi- og Erhvervsministeren den 23. januar Det drejer sig om oplæg til formandskabet, samt beskrivelser af projekter, som vurderes at kunne indgå i en partnerskabsaftale. Materialet fremsendes med referat

32 Punkt 15 Præsentation af pixiudgave af Erhvervsudviklingsstrategien, samt tilhørende præsentationsmateriale Indstilling: Til godkendelse Beslutning: Den korte udgave af Erhvervsudviklingsstrategien blev omdelt på mødet og Vækstforums medlemmer kan frem til den 19. februar kommentere publikationen. Det blev på mødet anbefalet at inddrage initiativer fra handlingsplanen

33 Punkt 16 Det internationale samarbejde i Region Midtjylland oversigt over eksisterende initiativer samt nye samarbejdsmuligheder Indstilling: Til orientering Beslutning: På Vækstforums møde den 16. april fremlægger administrationen et notat, som belyser internationale aktiviteter, som kan styrke Region Midtjyllands vision om at være en international vækstregion. Notatet skal, udover de eksisterende regionale tiltag, belyse andre muligheder for at etablere internationale samarbejder deriblandt statslige tiltag. Sagsfremstilling: Som besluttet på Vækstforums møde den 15. december

34 Punkt 17 Henvendelse fra Samsø Kommune om medfinansiering af Samsø Udviklingskontors aktiviteter i overgangsperioden 1. maj december 2007 Indstilling: Administrationen indstiller, at det indstilles til Forretningsudvalget, at der bevilges et tilskud på kr., som ansøgt, til medfinansiering af Samsø Udviklingskontors aktiviteter i overgangsperioden 1. maj 31. december Beslutning: Vækstforum besluttede, at det indstilles til Forretningsudvalget, at der bevilges et tilskud på kr., som ansøgt, til medfinansiering af Samsø Udviklingskontors aktiviteter i overgangsperioden 1. maj 31. december Sagsfremstilling: Samsø Kommune ansøger om et tilskud på kr. til medfinansiering af Samsø Udviklingskontors aktiviteter i overgangsperioden 1. maj 31. december Det samlede budget for Udviklingskontorets aktiviteter for perioden er kr., hvoraf Samsø Kommune finansierer de kr. Frem til 30. april 2007 er Udviklingskontorets aktiviteter finansieret af Samsø Kommune, Århus Amt og Erhvervs- og økonomiministeriet. Samsø Udviklingskontors formål er at styrke erhvervsudvikling og bosætning på Samsø i samarbejde med Samsø Erhvervsforum, Turistforeningen, Landboforeningen, Energiorganisationerne, Regionen m.fl. Udviklingskontoret indgår også i samarbejdet med regionen m.fl. i Samsø Energiakademi om udviklingsaktiviteter inden for vedvarende energi. Det er et udviklingssamarbejde, der har regionale, nationale og internationale perspektiver. Regionalt og nationalt indgår bl.a. Århus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet i Foulum og Videncenter for brintteknologi i Herning i netværkssamarbejdet og udviklingsaktiviteterne. Internationalt indgår udviklingsaktiviteter på energi- og miljøområdet i regionens samarbejde med Venskabsregion Shanghai

35 2007 er en overgangsperiode, hvor der skal forberedes og i gangsættes en række nye udviklingsaktiviteter. Det er opgaver i forbindelse med landdistriktsprogrammet , EU s strukturfondsprogrammer, opgaver i forbindelse med Vækstforums Handlingsplan m.v. Arbejdet med landdistriktsudvikling og landdistriktsprogrammet er en stor del af opgaverne. Herunder samarbejde med Regionen m.fl. i en lokal aktionsgruppe (LAG), samarbejde om projekter og initiativer, der kan styrke udviklingen på øen, m.v. Efter landdistriktsprogrammet skal Læsø, Samsø og Ærø fortsætte samarbejdet for programperioden i en lokal aktionsgruppe (LAG). LAG-en skal udarbejde en udviklingsstrategi for øerne, der skal godkendes af Fødevareministeriet, og varetage en række opgaver ved programmets gennemførelse. LAG-ens udviklingsstrategi danner grundlag for Fødevareministeriets tildeling af en økonomisk ramme for tilskud fra EU-midler og statslige midler til projekter og til LAG-ens drift for hele programperioden LAG-en varetager prioritering af tilskudsmidler til projekter, rådgivning og vejledning til projektholdere, deltager i udvikling og gennemførelse af projekter m.v. Udviklingskontoret har også opgaver i samarbejde med regionen om gennemførelsen af Vækstforums Handlingsplan Det er i forbindelse med megaprojekterne på energi/miljø- og fødevareområdet, projekter og initiativer inden for turisme og oplevelsesøkonomi m.v. Udviklingskontoret har desuden opgaver med oplysning og vejledning i forbindelse med igangsætning af indsatsen efter EU s strukturfondsprogrammer for den kommende programperiode Bilag: Ansøgning fra Samsø Kommune om medfinansiering af Samsø Udviklingskontors aktiviteter i overgangsperioden 1. maj 31. december

36 Punkt 18 - OPTEK Institut for Oplevelsesøkonomi og - teknologi Resumé NyX forum for kultur og erhverv har lavet konceptet OPTEK Institut for Oplevelsesøkonomi og teknologi, og har er nu indledt kontraktforhandlinger med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling med henblik på at etablere OPTEK som et nyt Godkendt Teknologisk Serviceinstitut (GTS-institut). Region Midtjylland har modtaget en henvendelse fra NyX forum for kultur og erhverv vedrørende muligheden for et partnerskab mellem GTS-instituttet og Region Midtjylland. I forbindelse med kontraktforhandlingerne med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling skal OPTEK etableres som en erhvervsdrivende fond med en egenkapital på 2 mio. kr. Derfor vil OPTEK inden medio februar gerne have et tilsagn fra Region Midtjylland på, at egenkapitalen kan fremskaffes. Indstilling: Administrationen indstiller, at Vækstforums opbakning til etablering af et Institut for oplevelsesøkonomi og teknologi drøftes og, at der tages stilling til, om en evt. støtte til etableringen skal ske i form af at Regionsrådet indskyder en kapital på 2 mio. kr. i fonden. Beslutning: Vækstforum besluttede at udsætte behandlingen af sagen til mødet den 16. april 2007, således at sagen kan belyses i en større sammenhæng, hvor eksisterende tiltag inddrages, sammen med andre aktører på området, deriblandt Aarhus Universitet. Sagsfremstilling: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling efterspurgte i sommeren 2006 forslag til nye GTS-institutter, som vil kunne dække behovet for ny viden og teknologi hos især små og mellemstore virksomheder på områder, hvor de eksisterende GTS-institutter ikke kan dække behovet. NyX forum for kultur og erhvervs koncept OPTEK Institut for Oplevelsesøkonomi og teknologi er efter et par kvalificeringsrunder blevet valgt, og der er indledt kontraktforhandlinger med ministeriet. OPTEK skal etableres som en erhvervsdrivende fond med følgende formål: OPTEK skal understøtte Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings strategi for at realisere det højteknologiske Danmark gennem udviklingsaktiviteter og udbud af serviceydelser baseret på

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Regional udvikling - landdistrikter, erhverv

Regional udvikling - landdistrikter, erhverv Regional udvikling - landdistrikter, erhverv Mulighedernes landdistrikter 6. november 2007, Anders Debel, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Regional udvikling landdistrikter, erhverv Stort fokus

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Region Midtjylland - uddannelsespolitik som led i vækst og udvikling Pia Fabrin, 12. august 2015 www.regionmidtjylland.dk Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelsessystemet i Region Midtjylland

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Udkast. Til. Oplæg Om. Globaliseringens udfordringer. For. Region Midtjylland

Udkast. Til. Oplæg Om. Globaliseringens udfordringer. For. Region Midtjylland Udkast Til Oplæg Om Globaliseringens udfordringer For Region Midtjylland Baggrund og rationale for oplægget: Globaliseringen rummer udfordringer og nye muligheder for nationer, regioner og lokale myndigheder

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 31 Vækstforum for Region Midtjylland

Læs mere

UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland

UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland Vækstforum UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland Dato 16. november 2012 Sag Anledning Forretningsudvalget for

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune Indstilling Til Byrådet Den 21-09-2013 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus har i de senere år oplevet en øget grad af internationalisering, og forventes at fortsætte i de kommende år,

Læs mere

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer Marts 2010 Vækstforum Sjælland har igangsat rigtig mange aktiviteter siden starten af 2007. I alt er det blevet til 137 forskellige projekter, som strækker sig over alt fra bredere resultatkontrakter videre

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det siger partnerskabsaftalen uddannelsespolitikkerne Aftale mellem Regeringen og Vækstforum

Læs mere

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces. Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011

Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces. Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011 Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011 Disposition Bag om Klog hverdagsmad.. Profil Igangsatte initiativer Fødevarerådet - baggrund og rolle De nuværende

Læs mere

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer Herning 12. november 2008 v/ Bent Mikkelsen Markedsvilkår og rammevilkår Statslige rammevilkår -Skat -Afgifter -Regulering Markedsvilkår

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

NOTAT. Landdistriktsprogrammet organisering og økonomi for den regionale og lokale indsats for udvikling i landdistrikterne

NOTAT. Landdistriktsprogrammet organisering og økonomi for den regionale og lokale indsats for udvikling i landdistrikterne Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk NOTAT Landdistriktsprogrammet 2007-2013 - organisering

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til forberedelse af megasatsning på energi og miljø

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til forberedelse af megasatsning på energi og miljø Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til forberedelse af megasatsning på energi og miljø Bilag til Regionsrådets møde den 27. februar 2007 Punkt nr. 10 Udvikling og implementering

Læs mere

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale

Læs mere

Vedrørende dagsordenens pkt. 6. Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden

Vedrørende dagsordenens pkt. 6. Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 20. april 2006 Vedrørende dagsordenens pkt. 6 /lnj-ebst Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 2006-2013. Pr. 1. januar 2007 får de regionale vækstfora ansvaret for at

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Initiativerne rettes mod ungdomsuddannelser, korte videregående uddannelser og især mellemlange og lange videregående uddannelser.

Initiativerne rettes mod ungdomsuddannelser, korte videregående uddannelser og især mellemlange og lange videregående uddannelser. Mere Iværksætteri i uddannelser Resume Der etableres en regional indsats til fortsat styrkelse af uddannelsesinstitutionernes fokus på at gøre karrierevejen som selvstændig synlig hos de studerende. Indsatsen

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 4. oktober 2006 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume Som en del af kommunalreformen overgår ansvaret

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1.267.000 indbyggere, og indbyggertallet har været svagt stigende de seneste

Læs mere

KlyngeMIDT 2009-2011

KlyngeMIDT 2009-2011 KlyngeMIDT 2009-2011 Vækstforums regionale partnerskab om netværk og klynger. v/ Bent B. Mikkelsen, Region Midtjylland Væksthus Midtjylland d. 15 januar 2009 1 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden Vækstforum

Læs mere

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. november 2016 Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor 2017-2020 Det midtjyske EU-kontors bestyrelse har vedtaget

Læs mere

Strategisk partnerskabsaftale

Strategisk partnerskabsaftale Version 28. februar 2017 Strategisk partnerskabsaftale 2017-2020 mellem VIA University College og En rammeaftale for samarbejdet mellem VIA University College og Januar 2017 1. Parterne i aftalen Den strategiske

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 29 Ansøgning

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag...

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 28 Teknologiudviklingsprogrammet

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Ny strukturfondsperiode 2014-2020

Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Gete Villefrance e-mail: anna-gete.villefrance@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Processen 2014-2020 EU 2020 EU s strategiske retningslinier DK s nationale reform program

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Plast baseret på biomateriale kan være en del af fremtidens svar på klimaudfordringer og knappe olie- og gasressourcer.

Plast baseret på biomateriale kan være en del af fremtidens svar på klimaudfordringer og knappe olie- og gasressourcer. Projektbeskrivelse af Biomateriale-initiativ Forord Plast baseret på biomateriale kan være en del af fremtidens svar på klimaudfordringer og knappe olie- og gasressourcer. Fremstilling af bioplast bidrager

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Køreplan for Vækstforums arbejde med klyngeudvikling i 2007

Køreplan for Vækstforums arbejde med klyngeudvikling i 2007 ARBEJDSNOTAT 4. UDKAST [15. november 2006] Køreplan for Vækstforums arbejde med klyngeudvikling i 2007 1. Klyngetyper Omdrejningspunktet for de kommende års prioritering af midlerne til erhvervsudvikling

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioners forslag til et regionalt partnerskab for styrket kompetencematch t arbejdsarked ustet til remtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioner

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET Den 13. november 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET SAG NR. 1 BEVILLING AF ERHVERVSFREMMEMIDLER TIL ERHVERVSPROJEKTER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum bevilger

Læs mere

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre vision, baggrund og opgaver Visionen Aarhus Universitet skal være blandt de mest entreprenante

Læs mere

NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008

NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008 NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008 Baggrund I projektbeskrivelserne bag Kompetenceplatform Midtjylland, KOMPETENCEmidt

Læs mere

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 18 af 19 kommuner har svaret på KKRs henvendelse efter mødet den 12. juni 2014. Spørgsmålene

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Horsens Kommune og Horsens Erhvervsråd

Partnerskabsaftale mellem Horsens Kommune og Horsens Erhvervsråd Kultur og Stab Udvikling og Kommunikation Partnerskabsaftale mellem Horsens Kommune og Horsens Erhvervsråd 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Videncentre skal udvikle velfærd

Videncentre skal udvikle velfærd Videncentre skal udvikle velfærd Undervisningsministeriets videncenterpulje har bidraget til at redefinere erhvervsakademiernes og CVU ernes rolle i forhold til det omgivende samfund. Formand for videncenterpanelet

Læs mere