Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem"

Transkript

1 Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SEBinvest (CVR-nr.: ) (FT-nr.: ) AFDELING Korte Danske Obligationer (den ophørende enhed) (SE-nr.: ) og INVESTERINGSFORENINGEN Wealth Invest (CVR-nr.: ) (FT-nr.: ) AFDELING Korte Obligationer AKL (den fortsættende enhed) (SE-nr.: ) begge c/o Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S (CVR-nr.: ) Bernstorffsgade København V 1

2 Indledning Bestyrelsen for Investeringsforeningen SEBinvest (herefter SEBinvest ) har på et bestyrelsesmøde den 4. marts 2015 truffet beslutning om at fremsætte forslag om sammenlægning (herefter Fusion eller Fusionen ) af Investeringsforeningen SEBinvest Korte Danske Obligationer (herefter SEBinvest Korte Danske Obligationer eller den ophørende afdeling ) med Investeringsforeningen Wealth Invest Korte Obligationer AKL (herefter Wealth Invest Korte Obligationer AKL eller den fortsættende afdeling ) med SEBinvest Korte Danske Obligationer som den ophørende afdeling og Wealth Invest Korte Obligationer AKL som den fortsættende afdeling. Forslaget vil blive fremlagt for investorerne i SEBinvest Korte Danske Obligationer på SEBinvests ordinære generalforsamling den 9. april Bestyrelsens begrundelse for forslaget fremgår af afsnittet Baggrund for fusionen, som udgør en del af fusionsredegørelsen nedenfor. Bestyrelsen for Investeringsforeningen Wealth Invest (herefter Wealth Invest ), har - ligeledes på et bestyrelsesmøde den 4. marts godkendt fusionsplanerne, under forudsætning af, at forslaget vedtages af investorerne i SEBinvest Korte Danske Obligationer på SEBinvests ordinære generalforsamling den 9. april Den fortsættende afdeling, Wealth Invest Korte Obligationer AKL, beholder sit navn efter fusionen, og der vil ikke ske ændringer i afdelingens investeringspolitik som følge af fusionsforslaget. Forskellene i investeringspolitikken og omkostningsniveauet mellem den ophørende afdeling, SEBinvest Korte Danske Obligationer, og den fortsættende afdeling, Wealth Invest Korte Obligationer AKL, er ligeledes beskrevet særskilt i bestyrelsernes fusionsredegørelse nedenfor. I anledning af ovennævnte beslutning har bestyrelserne for henholdsvis SEBinvest og Wealth Invest oprettet og udarbejdet denne fælles fusionsplan og fusionsredegørelse i henhold til lov om investeringsforeninger m.v. 119, stk. 1, samt bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 681 af 17. juni 2014 om fusion og spaltning af danske UCITS (herefter Fusionsbekendtgørelsen ). Fusionen bliver gennemført efter ovennævnte regler, således at SEBinvest Korte Danske Obligationer opløses uden likvidation ved overdragelse af sine aktiver og forpligtelser som helhed til Wealth Invest Korte Obligationer AKL mod vederlag til investorerne i SEBinvest Korte Danske Obligationer i form af andele udstedt i andelsklassen AKL Korte Obligationer (SEB WM) (herefter AKL Wealth Invest Korte Obligationer (SEB WM) ), som er en andelsklasse i Wealth Invest Korte Obligationer AKL 1. Eventuelle overskydende kontantbeløb vil blive udbetalt til investorerne. De nærmere forhold omkring vederlag og ombytning er beskrevet i afsnittet Vederlag til investorerne og ombytning. For den fortsættende afdeling, Wealth Invest Korte Obligationer AKL, vil det, som nævnt ovenfor, være bestyrelsen for Wealth Invest, som træffer beslutning om fusionen. Bestyrelsen har den 4. marts 2015 vedtaget fusionen under forudsætning af, at den vedtages af investorerne i den ophørende afdeling, SEBinvest Korte Danske Obligationer, på SEBinvests ordinære generalforsamling, der som ligeledes nævnt ovenfor - er fastlagt til den 9. april Udover AKL Wealth Invest Korte Obligationer (SEB WM) omfatter den fortsættende afdeling tillige andelsklassen AKL Korte Obligationer (SEB WMB) (herefter AKL Wealth Invest Korte Obligationer (SEB WMB) ). Investorerne I den ophørende afdeling vil alene blive vederlagt med andele I andelsklassen AKL Wealth Invest Korte Obligationer (SEB WM), såfremt fusionsforslaget vedtages. AKL Wealth Invest Korte Obligationer (SEB WM) er nærmere beskrevet i bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse nedenfor. 2

3 Fusionen foreslås gennemført som en skattefri fusion med virkning pr. 1. januar De skattemæssige konsekvenser af fusionen er nærmere beskrevet i afsnittet Fusionsdatoen og beskatningsforhold. Efter fusionen vil Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S, CVR-nr , fortsat være den fortsættende afdelings investeringsforvaltningsselskab, ligesom Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), CVR-nr , fortsat vil fungere som den fortsættende afdelings depotselskab. Fusionsplan I henhold til 3 i Fusionsbekendtgørelsen skal bestyrelsen for den ophørende og fortsættende afdeling udarbejde en fusionsplan, der indeholder oplysninger og bestemmelser om en række faktuelle forhold vedrørende fusionen. De omtalte forhold er beskrevet nedenfor. De omfattede afdelinger SEBinvest Korte Danske Obligationer (ophørende afdeling) under Investeringsforeningen SEBinvest. Afdelingen blev stiftet den 17. februar 2000 og har vedtægtsmæssigt hjemsted i Københavns Kommune. Wealth Invest Korte Obligationer AKL (fortsættende afdeling) under Investeringsforeningen Wealth Invest med andelsklasserne AKL Wealth Invest Korte Obligationer (SEB WM), og AKL Wealth Invest Korte Obligationer (SEB WMB). Wealth Invest Korte Obligationer AKL og andelsklassen AKL Wealth Invest Korte Obligationer (SEB WM) blev oprettet den 26. februar 2014, mens andelsklassen AKL Wealth Invest Korte Obligationer (SEB WMB) blev oprettet den 13. juni Afdelingen med tilhørende andelsklasser har vedtægtsmæssigt hjemsted i Københavns Kommune. Ingen af de af fusionen omfattede afdelinger eller andelsklasser har binavne. Den ophørende afdelings vedtægtsmæssige navn, Korte Danske Obligationer, optages ikke som binavn af hverken Wealth Invest Korte Obligationer AKL eller dennes andelsklasser som følge af fusionen. Andelene i såvel SEBinvest Korte Danske Obligationer som i Wealth Invest Korte Obligationer AKL og dennes andelsklasser udstedes i stykstørrelser på DKK 100 nominelt. Vederlaget til investorerne og ombytning Investorerne i den ophørende afdeling modtager som vederlag for deres nuværende andele et antal andele i andelsklassen AKL Wealth Invest Korte Obligationer (SEB WM) i den fortsættende afdeling svarende til den forholdsmæssige indre værdi pr. foreningsandel af SEBinvest Korte Danske Obligationer sammenholdt med den indre værdi pr. foreningsandel af andelsklassen AKL Wealth Invest Korte Obligationer (SEB WM) i afdeling Wealth Invest Korte Obligationer AKL. 3

4 Ombytningen sker på grundlag af den indre værdi af de fusionerende afdelinger på ombytningsdagen og opgøres i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om investeringsforeninger m.v. og bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. Ombytningen af andelene i SEBinvest Korte Danske Obligationer til andele i andelsklassen AKL Wealth Invest Korte Obligationer (SEB WM) i den fortsættende afdeling sker snarest muligt efter Finanstilsynets godkendelse af fusionen på Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S foranstaltning ved registrering i VP Securities A/S. Antallet af andele, som investorerne i den ophørende afdeling modtager i den fortsættende afdelings andelsklasse, afhænger af forholdet mellem den indre værdi pr. andel i SEBinvest Korte Danske Obligationer og andelsklassen AKL Wealth Invest Korte Obligationer (SEB WM) i afdeling Wealth Invest Korte Obligationer AKL på opgørelsesdagen, jf. ovenfor. Eventuelle overskydende kontantbeløb, der opstår som følge af ombytningen, vil blive udbetalt til de enkelte investorer i den ophørende afdeling og vil blive beskattet som udbytte, jf. afsnittet Fusionsdatoen og beskatningsforhold nedenfor. De ny-udstedte andele i andelsklassen AKL Wealth Invest Korte Obligationer (SEB WM) i den fortsættende afdeling giver ret til fuldt udbytte for regnskabsåret 2015 og øvrige rettigheder fra tidspunktet for den endelige vedtagelse af fusionen. Andelene i SEBinvest Korte Danske Obligationer er optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Såfremt fusionsforslaget vedtages, vil noteringen af andelene i SEBinvest Korte Danske Obligationer med virkning fra ombytningen blive slettet fra NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Andelene i andelsklassen AKL Wealth Invest Korte Obligationer (SEB WM) i den fortsættende afdeling er ikke optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S og vil ej heller blive søgt optaget til handel, såfremt forslaget om fusion vedtages. Baggrunden herfor er et ønske om at begrænse omkostningerne mest muligt sammenholdt med en vurdering af, at en børsnotering af andelsklassen ikke antages at ville bidrage væsentligt til salget af andele. Revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab har som uvildige og sagkyndige vurderingsmænd i henhold til bestemmelserne i 5 i Fusionsbekendtgørelsen afgivet den som Bilag 1 vedhæftede erklæring om kreditorernes stilling, hvorved det bekræftes, at kreditorerne i SEBinvest Korte Danske Obligationer må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter fusionen. Når ombytningsforholdet er beregnet, hvilket vil ske umiddelbart efter Finanstilsynets godkendelse af beslutningen om Fusion, vil revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab i henhold til 9 i Fusionsbekendtgørelsen afgive en skriftlig erklæring om ombytningsforholdet m.v. Erklæringen vil straks blive indsendt til Finanstilsynet med henblik på endelig godkendelse og registrering af Fusionen. Kopi af erklæringen udleveres efter anmodning til investorerne. 4

5 Fusionsdatoen og beskatningsforhold Forslaget om Fusion vil, som nævnt ovenfor, blive forelagt for investorerne i SEBinvest Korte Danske Obligationer på SEBinvests ordinære generalforsamling den 9. april Beslutningen om fusion er i henhold til 19, stk. 2, i SEBinvests vedtægter kun gyldig, hvis den tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de stemmer, som er afgivet, som af den stemmeberettigede del af den ophørende afdelings formue, som er repræsenteret på generalforsamlingen. For Wealth Invest Korte Obligationer AKLs vedkommende har Wealth Invests bestyrelse som tidligere anført på et bestyrelsesmøde den 4. marts 2015 godkendt forslaget om Fusion med forbehold for, at Fusionen skal vedtages af investorerne i den ophørende afdeling på den ordinære generalforsamling den 9. april 2015 i SEBinvest. Fusionen gennemføres som en skattefri fusion med skattemæssig virkning pr. 1. januar 2015 fra hvilket tidspunkt rettigheder og forpligtelser i SEBinvest Korte Danske Obligationer skal anses for overgået til Wealth Invest Korte Obligationer AKL. Regnskabsmæssigt vil fusionen få virkning, når den gennemføres, altså pr. ombytningsdagen. Ombytningen vil finde sted snarest muligt efter vedtagelse på generalforsamlingen og godkendelse fra Finanstilsynet. En skattefri fusion er karakteriseret ved, at ombytningen af andele i den ophørende afdeling til andele i den fortsættende afdeling ikke udløser beskatning hos investorerne i den ophørende afdeling i dette tilfælde investorerne i SEBinvest Korte Danske Obligationer. En skattefri fusion er endvidere betinget af, at investorerne i den ophørende afdeling alene vederlægges med andele i den fortsættende afdeling og et eventuelt overskydende kontantbeløb, også kaldet en spids. Den eventuelle spids, som investorerne i den ophørende afdeling modtager i form af en kontant udbetaling i forbindelse med ombytningen, vil i henhold til reglerne i aktieavancebeskatningsloven blive beskattet som udbytte. Vedtægtsændringer Såfremt forslaget om Fusion vedtages, slettes alle referencer til den ophørende afdeling, SEBinvest Korte Danske Obligationer, i SEBinvests vedtægter. Således udgår følgende ordlyd af vedtægternes 6 (AFDELINGER), hvor den ophørende afdeling er beskrevet med følgende ordlyd: Korte Danske Obligationer Afdelingen retter henvendelse til offentligheden. Afdelingen investerer i danske realkreditobligationer og danske statsobligationer denomineret i danske kroner i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., 44 i lov om kommunernes styrelse (jf. lovbekendtgørelse nr af 1. november 2010), samt bekendtgørelse nr. 367 af 11. maj 2004 om anbringelse og bestyrelse af fondes midler. Afdelingen kan ikke investere i erhvervsobligationer, præmieobligationer eller konvertible obligationer. Afdelingen kan for op til 10 pct. af formuen foretage indskud i et kreditinstitut. Afdelingen foretager sine investeringer i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, som er optaget til notering eller handles på markeder, som er i) medlemmer af World Federation of Exchanges eller Federation of European Securities, ii) beliggende i Den Europæiske Union, iii) godkendt af Finanstilsynet, eller iv) som efter forudgående vurdering er fastsat i vedtægterne, jf. tillæg B. Ændring af tillæg B kan besluttes af bestyrelsen. 5

6 Afdelingen kan ikke investere i andre af foreningens afdelinger eller i andre investeringsforeninger eller afdelinger heraf. Afdelingen kan ikke anvende afledte finansielle instrumenter. Afdelingen er bevisudstedende. Afdelingen er udloddende. Endvidere slettes referencen til den ophørende afdeling i vedtægternes 25, stk. 5 (ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER) samt i Tillæg B til vedtægterne. Udkast til nye vedtægter for SEBinvest, hvor alle referencer til den ophørende afdeling er slettet, vedhæftes nærværende fusionsplan og fusionsredegørelse som Bilag 2. Afdelingsbeskrivelsen for den fortsættende afdeling, Wealth Invest Korte Obligationer AKL, som fremgår af 6 (AFDELINGER) i Wealth Invests vedtægter, ændres ikke som følge af fusionen, da der ikke sker ændringer i den fortsættende afdelings investeringspolitik. Vedtægterne for Wealth Invest indeholdende oplysning om den fortsættende afdeling vedhæftes nærværende fusionsplan og fusionsredegørelse som Bilag 3. Fusionsredegørelse Bestyrelsen skal i henhold til bestemmelserne i Fusionsbekendtgørelsen som supplement til fusionsplanen afgive en redegørelse indeholdende oplysning om en række øvrige for fusionen relevante forhold, herunder om baggrunden for fusionen, forskelle i investeringspolitikken mellem den ophørende og den fortsættende afdeling, inkl. oplysning om, hvorvidt risikoen ved investering i den fortsættende afdeling er den samme som ved investering i den ophørende enhed, forskelle i omkostningsniveauet mellem den ophørende og den fortsættende afdeling samt forhold omkring udbetaling og beskatning af eventuelle overskydende beløb, der opstår ved ombytning af andele i de fusionerende afdelinger. Baggrund for fusionen SEBinvest Korte Danske Obligationer blev lanceret i februar måned 2000 på foranledning af en institutionel investor under navnet Amtskommuner & Kommuner som en afdeling i Investeringsforeningen SEB Institutionel. Afdelingen har sidenhen ændret både investeringsprofil og navn til det nuværende og blev endelig i 2012 overflyttet til Investeringsforeningen SEBinvest ved en fusion mellem Investeringsforeningerne SEB Institutionel og SEBinvest med sidstnævnte som den fortsættende forening. Afdelingen, som henvender sig til offentligheden og er børsnoteret, omfattede pr. udgangen af februar måned navnenoterede investorer og en mindre beholdning af andele, der ikke er navnenoteret. Formuen i SEBinvest Korte Danske Obligationer har gennem de senere år været under stigende pres og androg pr. medio februar måned 2015 ca. kr. 17,7 mio. kr., hvoraf 70% er ejet af én enkelt institutionel investor. En så lav formueværdi er efter bestyrelsens vurdering uholdbar i forhold til at lade afdelingen fortsætte driften uændret. Samtidig har interessen for afdelingen generelt været lav, og det har således ikke på trods af, at afdelingen er børsnoteret - været muligt at afsætte andelene til nye investorer i tilstrækkeligt omfang til at afhjælpe faldet i formueværdien. Bestyrelsen i SEBinvest 6

7 har forud for sin beslutning om at foreslå afdelingen fusioneret med Wealth Invest Korte Obligationer AKL, som investeringsmæssigt har mange ligheder med SEBinvest Korte Danske Obligationer, drøftet salgssituationen med SEBinvests distributør. Også her har vurderingen været, at det trods afdelingens pæne historik har vist sig svært at tiltrække netop den type af investorer, der vil kunne bidrage med en væsentlig forøgelse af formuen. Som følge af den lave formueværdi og de manglende udsigter til at kunne tiltrække nye investorer til afdelingen vurderer SEBinvests bestyrelse, at omkostningerne ved afdelingens fortsatte drift vil blive uforholdsmæssigt høje i forhold til, hvad en afdeling af denne type kan berettige. Det er derfor også vurderingen, at en fusion med en lignende afdeling vil være i investorernes interesse. Da SEBinvest ikke omfatter andre afdelinger med fokus på netop det korte obligationssegment, og da investorerne kan have købt beviser i SEBinvest Korte Danske Obligationer af en lang række forskellige årsager, herunder for specifikt at opnå eksponering til netop det korte obligationssegment, er det bestyrelsens vurdering, at Fusionen bør ske med en afdeling, der har et investeringsunivers så tæt på den ophørende afdelings som muligt. Wealth Invest Korte Obligationer AKL har efter bestyrelsens vurdering en profil, der ligger tilpas tæt op ad den ophørende afdelings profil til, at den er et godt alternativ til SEBinvest Korte Danske Obligationer. De specifikke forskelle, der er mellem investeringsprofilerne for henholdsvis den ophørende og den fortsættende afdeling, er beskrevet i et særskilt afsnit nedenfor. Wealth Invest Korte Obligationer AKL har pr. medio februar måned 2015 en formue på ca. 83,5 mio. kr., hvor langt den største del er placeret i AKL Wealth Invest Korte Obligationer (SEB WM). Bestyrelsen i såvel SEBinvest som Wealth Invest vurderer, at den formueforøgelse, der vil resultere af en fusion mellem de to afdelinger, vil være i medlemmernes interesse i både den ophørende og fortsættende afdeling. Forskelle i investeringspolitikken mellem den ophørende og den fortsættende afdeling, herunder forskelle i risikoprofilerne for hhv. den ophørende og den fortsættende afdeling Forskelle i investeringspolitik: Forskellen i investeringspolitikken mellem den ophørende afdeling, SEBinvest Korte Danske Obligationer, og den fortsættende afdeling, Wealth Invest Korte Obligationer AKL, ligger primært i det forhold, at investeringsuniverset og de instrumenttyper, der kan investeres i, er udvidet i den fortsættende afdeling i forhold til, hvad der i dag er muligt for den ophørende afdeling. Udover muligheden for at kunne placere midlerne i danske stats- og realkreditobligationer, har den fortsættende afdeling således - til forskel fra den ophørende afdeling mulighed for også at investere i Junior Covered Bonds. Junior Covered Bonds udstedes af realkreditinstitutter og betragtes som erhvervsobligationer. Den fortsættende afdeling har dermed som udgangspunkt ikke forbud mod at investere i erhvervsobligationer, præmieobligationer og konvertible obligationer, sådan som det gør sig gældende for den ophørende afdeling. Den fortsættende afdeling har tillige mulighed for - i begrænset omfang - at anvende afledte finansielle instrumenter i form af repo- og terminsforretninger til styring af likviditet og varighed. Denne mulighed har den ophørende afdeling ikke. Yderligere er den fortsættende afdelings restriktion på den gennemsnitlige varighed/renterisiko maks. 3 år. I den ophørende afdeling er restriktionen på den gennemsnitlige varighed/renterisiko maks. 4 år. 7

8 Begge afdelingers reference indeks er EFFAS 1-3. De særlige risikoforhold for Wealth Invest Korte Obligationer AKL er beskrevet i afdelingens prospekt, som kan downloades på eller rekvireres vederlagsfrit ved henvendelse til Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S, Bernstorffsgade 50, 1577 København V. I tilgift til afdelingsprospektet er der udarbejdet Central Investorinformation for AKL Wealth Invest Korte Obligationer (SEB WM), som ligeledes kan downloades på Forskelle i risikoprofil: Europa-Kommissionen har i forordning nr. 583/2010 fastsat regler vedrørende en afdelings placering på en specifik risikoskala. Risikoskalaen er opdelt i syv risikokategorier, hvor kategori 1 er et udtryk for en meget lav risiko, og hvor kategori 7 omvendt er et udtryk for en meget høj risiko. På baggrund af afdelingens historiske standardafvigelse er SEBinvest Korte Danske Obligationer pt. placeret i risikokategori 2. Placeringen er identisk med Wealth Invest Korte Obligationer AKLs placering, som ligeledes har fået risikokategorien 2. Fusionen medfører således ingen ændring for investorerne i den ophørende afdeling for så vidt angår placeringen på risikoskalaen. En afdelings placering på risikoskalaen kan ændre sig over tid, i både op- og nedadgående retning. Forskelle i omkostningsniveau mellem den ophørende og den fortsættende afdeling Omkostningerne i en investeringsforeningsafdeling består af flere forskellige elementer. Nogle elementer er afhængige af afdelingsformuen, mens andre elementer er fastsat som et fast kronebeløb. De enkelte omkostningselementer er ikke ens i de to afdelinger. F.eks. er omkostningen til formidling højere i den fortsættende afdeling end i den ophørende afdeling. Omvendt er omkostningerne til administration lavere i den fortsættende afdeling end i den ophørende afdeling. De omkostninger, der er fastsat som faste kronebeløb, udgøres f.eks. af honorar til bestyrelse og revision og gebyrer til Finanstilsynet. Disse omkostninger er uafhængige af formuestørrelsen, og det betyder, at omkostningerne vægter tungere i en afdeling med en lille formue end i en afdeling med en stor formue. Det er naturligvis relevant at se på den samlede omkostningsbelastning i de to afdelinger. For AKL Wealth Invest Korte Obligationer (SEB WM) i den fortsættende afdeling, Wealth Invest Korte Obligationer AKL, er der en samlet administrationsomkostningsprocent på 0,73 pct., mens den for den ophørende afdeling, SEBinvest Korte Danske Obligationer, er 0,77 pct. Tallene er baseret på de pr. medio februar 2015 gældende Central Investorinformation. Det betyder, at fusionen også ud fra en omkostningsmæssig betragtning vil være i investorernes interesse. I den fortsættende afdeling vil omkostningsprocenten være faldende, idet formuen vil stige som følge af fusionen. 8

9 Udbetaling og beskatning af eventuelle overskydende beløb, der opstår ved ombytning af andele i de fusionerende afdelinger Der henvises til afsnittene Vederlaget til investorerne og ombytning og Fusionsdatoen og beskatningsforhold ovenfor. På baggrund af ovennævnte fusionsplan og fusionsredegørelse foreslår bestyrelserne i henholdsvis SEBinvest og Wealth Invest, at de to afdelinger fusioneres med virkning pr. 1. januar Det er bestyrelsernes vurdering, at Fusionen af SEBinvest Korte Danske Obligationer med Wealth Invest Korte Obligationer AKL med sidstnævnte som den fortsættende afdeling vil være i investorernes interesse. Øvrige oplysninger Ingen af andelene i SEBinvest Korte Danske Obligationer eller Wealth Invest Korte Obligationer AKL oppebærer særlige rettigheder, og der er ikke tillagt noget vederlag eller andre fordele til bestyrelsesmedlemmer i hverken SEBinvest, Wealth Invest eller direktionen i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. Fusionen er betinget af at at forslaget om Fusion af SEBinvest Korte Danske Obligationer med Wealth Invest Korte Obligationer AKL med sidstnævnte afdeling som den fortsættende afdeling vedtages af investorerne i SEBinvest Korte Danske Obligationer på SEBinvests ordinære generalforsamling den 9. april 2015, samt Finanstilsynet meddeler tilladelse til Fusionen, jf. bestemmelserne i lov om investeringsforeninger m.v. og Fusionsbekendtgørelsen. Såfremt forslaget om Fusion vedtages af investorerne i SEBinvest Korte Danske Obligationer på SEBinvests ordinære generalforsamling den 9. april 2015, vil Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S på vegne af de to foreningers bestyrelser indsende ansøgning om godkendelse af Fusionen til Finanstilsynet. Bestyrelserne forbeholder sig ret til at foretage sådanne ændringer af denne fusionsplan og fusionsredegørelse, som måtte være nødvendige i henhold til lovgivningen for at opnå Finanstilsynets godkendelse. Endvidere anmodes om generalforsamlingens bemyndigelse til at foretage de ændringer i det vedtagne, som måtte være påkrævet for at opnå Finanstilsynets godkendelse samt for at få Fusionen registreret i Erhvervsstyrelsen. 9

10 Dokumenter til fremlæggelse og offentliggørelse Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S vil på vegne af den ophørende afdeling, SEBinvest Korte Danske Obligationer, senest 4 uger før den ordinære generalforsamling den 9. april 2015 sørge for bekendtgørelse i Statstidende af fusionsplanen med oplysning om, hvorledes denne fælles fusionsplan og fusionsredegørelse med tilhørende bilag kan rekvireres vederlagsfrit. Fusionsplanen og fusionsredegørelsen med tilhørende bilag vil derudover senest 4 uger før den ordinære generalforsamling den 9. april 2015 være fremlagt til forevisning på den ophørende afdelings kontor og vil endvidere blive offentliggjort på Foreningens hjemmeside, De fremlagte/offentliggjorte fusionsdokumenter vil omfatte følgende: 1. Bestyrelsens sammenskrevne fusionsplan og fusionsredegørelse; 2. Erklæring fra Revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab om, at kreditorerne i SEBinvest Korte Danske Obligationer må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter fusionen (Bilag 1); 3. Udkast til nye vedtægter for SEBinvest, hvor alle referencer til Korte Danske Obligationer er slettet (Bilag 2); 4. Vedtægter for Wealth Invest, hvor Wealth Invest Korte Obligationer AKL er beskrevet (Bilag 3); 5. Årsrapport for 2014 for SEBinvest (Bilag 4); 6. Årsrapport for 2014 for Wealth Invest (Bilag 5). Omkostninger i forbindelse med fusionen De med fusionen forbundne omkostninger fordeles mellem afdelingerne i forhold til disses aktiver på ombytningstidspunktet, men anslås at være af ubetydelig størrelse i forhold til de fusionerende afdelingers formue. Således vedtaget på bestyrelsesmøderne den 4. marts 2015 af: Bestyrelserne for: Investeringsforeningen SEBinvest og Investeringsforeningen Wealth Invest: Carsten Wiggers Morten Amtrup Britta Fladeland Iversen Preben Keil Formand 10

11 Bilag: Bilag 1: Erklæring fra Revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab om, at kreditorerne I Korte Danske Obligationer må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter fusionen; Bilag 2: Udkast til nye vedtægter for SEBinvest, hvor alle referencer til Korte Danske Obligationer er slettet; Bilag 3: Vedtægter for Wealth Invest, hvor Korte Obligationer AKL er beskrevet; Bilag 4: Årsrapport for 2014 for SEBinvest; Bilag 5: Årsrapport for 2014 Wealth Invest. 11

12

13 UDKAST til V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SEBinvest

14 NAVN OG HJEMSTED Deleted: Page Break 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SEBinvest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er efter vedtægternes bestemmelse herom fra en videre kreds eller offentligheden, jfr. 6, at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i instrumenter i overensstemmelse med reglerne i kapitel 13 og 14 i lov om investeringsforeninger m.v., og på forlangende af et medlem at indløse medlemmets andel af formuen med midler, der hidrører fra denne, jf. 13. MEDLEMMER 3. Medlem af foreningen er enhver, der ejer en eller flere andele af foreningens formue (herefter andele ). HÆFTELSE 4. Foreningens medlemmer hæfter alene med det for deres andele indbetalte beløb og har derudover ingen hæftelse for foreningens forpligtelser. Stk. 2. Foreningens afdelinger, jf. 6, hæfter kun for egne forpligtelser. Hver afdeling hæfter dog også for sin andel af de fælles omkostninger. Er der forgæves foretaget retsforfølgning, eller er det på anden måde godtgjort, at en afdeling ikke kan opfylde sine forpligtelser efter 2. pkt., hæfter de øvrige afdelinger solidarisk for afdelingens andel af de fælles omkostninger. Stk. 3. Foreningens bestyrelsesmedlemmer, ansatte og eventuelle investeringsforvaltningsselskab hæfter ikke for foreningens forpligtelser. MIDLERNES ANBRINGELSE 5. Bestyrelsen fastsætter og er ansvarlig for den overordnede investeringsstrategi. Stk. 2. Investeringerne foretages i overensstemmelse med kapitel 13 og 14 i lov om investeringsforeninger m.v. AFDELINGER 6. Foreningen er opdelt i følgende afdelinger, som kan eje aktier i foreningens helt eller delvist ejede investeringsforvaltningsselskab, og som alle med mindre andet fremgår henvender sig til offentligheden: Deleted: 15 Deleted: december Deleted: 2014 Vedtægter for Investeringsforeningen SEBinvest 9. april

15 Europa Højt Udbytte Afdelingen investerer fortrinsvis i europæiske aktier og andre værdipapirer, der kan sidestilles med aktier. Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere op til 10 pct. af sin formue i andre af foreningens aktiebaserede afdelinger eller i andre aktiebaserede foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. 124 i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen kan for op til 20 pct. af afdelingens formue foretage investeringer i pengemarkedsinstrumenter, i korte obligationer, i indskud i kreditinstitutter samt i andre af foreningens afdelinger eller i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. 124 i lov om investeringsforeninger m.v., der udelukkende investerer i pengemarkedsinstrumenter, korte obligationer eller indskud i kreditinstitutter. Afdelingens samlede investeringer i andre af foreningens afdelinger eller i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. 124 i lov om investeringsforeninger m.v. må ikke overstige 10 pct. af afdelingens samlede formue. Afdelingen foretager sine investeringer i værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter, som er optaget til notering eller handles på markeder, som er i) medlemmer af World Federation of Exchanges eller Federation of European Securities, ii) beliggende i Den Europæiske Union, iii) godkendt af Finanstilsynet, eller iv) som efter forudgående vurdering er fastsat i vedtægterne, jf. tillæg B. Ændring af tillæg B kan besluttes af bestyrelsen. Afdelingen kan for op til 10 pct. af afdelingens formue foretage sine investeringer i andre værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter end de i det foregående afsnit nævnte. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis og foretage aktieudlån. Afdelingen er bevisudstedende. Afdelingen er udloddende. Mellemlange Obligationer Afdelingen investerer i danske obligationer. Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere over 35 pct. af sin formue i obligationer, jf. 129 i lov om investeringsforeninger m.v. og som specificeret i tillæg A til vedtægterne. Anbringelse kan dog kun ske i obligationer, der er udstedt i et land, der er medlem af Den Europæiske Union/Det Europæiske Økonomiske Samarbejde, og er optaget til notering eller handel på et reguleret marked i et af medlemslandene. Afdelingen investerer højst 50 pct. af sin formue i erhvervsobligationer og kan ikke investere i præmieobligationer og konvertible obligationer. Afdelingen kan for op til 10 pct. af sin formue foretage indskud i et kreditinstitut. Afdelingen kan ikke investere i andre af foreningens afdelinger eller i andre investeringsforeninger eller afdelinger heraf. Afdelingen foretager sine investeringer i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, som er optaget til notering eller handles på markeder, som er i) medlemmer af World Federation of Exchanges eller Federation of European Securities, ii) beliggende i Den Europæiske Union, iii) godkendt af Finanstilsynet, eller iv) som efter forudgående vurdering er fastsat i vedtægterne, jf. tillæg B. Ændring af tillæg B kan besluttes af bestyrelsen. Deleted: 15 Deleted: december Deleted: 2014 Vedtægter for Investeringsforeningen SEBinvest 9. april

16 Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis. Afdelingen er bevisudstedende. Afdelingen er udloddende. Danske Aktier Afdelingen investerer i danske aktier. Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere for op til 10 pct. af sin formue i andre af foreningens aktiebaserede afdelinger eller i andre aktiebaserede foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. 124 i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen kan for op til 20 pct. af afdelingens formue foretage investeringer i pengemarkedsinstrumenter, i korte obligationer, i indskud i kreditinstitutter samt i andre af foreningens afdelinger eller i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. 124 i lov om investeringsforeninger m.v., der udelukkende investerer i pengemarkedsinstrumenter, korte obligationer eller indskud i kreditinstitutter. Afdelingens samlede investeringer i andre af foreningens afdelinger eller i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. 124 i lov om investeringsforeninger m.v. må ikke overstige 10 pct. af afdelingens samlede formue. Afdelingen foretager sine investeringer i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, som er optaget til notering eller handles på markeder, som er i) medlemmer af World Federation of Exchanges eller Federation of European Securities, ii) beliggende i Den Europæiske Union, iii) godkendt af Finanstilsynet, eller iv) som efter forudgående vurdering er fastsat i vedtægterne, jf. tillæg B. Ændring af tillæg B kan besluttes af bestyrelsen. Afdelingen kan for op til 10 pct. af afdelingens formue foretage sine investeringer i andre værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter end de i det foregående afsnit nævnte. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis og foretage aktieudlån. Afdelingen er bevisudstedende. Afdelingen er udloddende. Investeringspleje Kort Afdelingen investerer globalt i obligationer og aktier og andre værdipapirer, der kan sidestilles med aktier. Investeringerne kan endvidere foretages via investeringer i andre af foreningens afdelinger eller i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. 124 i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere over 35 pct. af sin formue i obligationer, jf. 129 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv. og som specificeret i tillæg A til vedtægterne. Anbringelse kan dog kun ske i obligationer, der er udstedt i et land, der er medlem af Den Europæiske Union/Det Europæiske Økonomiske Samarbejde, og er optaget til notering eller handel på et reguleret marked i et af medlemslandene. Afdelingen foretager sine investeringer i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, som er optaget til notering eller handles på markeder, som er i) medlemmer af World Federation of Exchanges eller Federation of European Deleted: 15 Deleted: december Deleted: 2014 Vedtægter for Investeringsforeningen SEBinvest 9. april

17 Securities, ii) beliggende i Den Europæiske Union, iii) godkendt af Finanstilsynet, eller iv) som efter forudgående vurdering er fastsat i vedtægterne, jf. tillæg B. Ændring af tillæg B kan besluttes af bestyrelsen. Afdelingen kan for op til 10 pct. af afdelingens formue foretage sine investeringer i andre værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter end de i det foregående afsnit nævnte. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis. Afdelingen er bevisudstedende. Afdelingen er akkumulerende. Investeringspleje Mellemlang Afdelingen investerer globalt i obligationer og aktier og andre værdipapirer, der kan sidestilles med aktier. Investeringerne kan endvidere foretages via investeringer i andre af foreningens afdelinger eller i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. 124 i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere over 35 pct. af sin formue i obligationer, jf. 129 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger m.v. og som specificeret i tillæg A til vedtægterne. Anbringelse kan dog kun ske i obligationer, der er udstedt i et land, der er medlem af Den Europæiske Union/Det Europæiske Økonomiske Samarbejde, og er optaget til notering eller handel på et reguleret marked. Afdelingen foretager sine investeringer i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, som er optaget til notering eller handles på markeder, som er i) medlemmer af World Federation of Exchanges eller Federation of European Securities, ii) beliggende i Den Europæiske Union, iii) godkendt af Finanstilsynet, eller iv) som efter forudgående vurdering er fastsat i vedtægterne, jf. tillæg B. Ændring af tillæg B kan besluttes af bestyrelsen. Afdelingen kan for op til 10 pct. af afdelingens formue foretage sine investeringer i andre værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter end de i det foregående afsnit nævnte. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis. Afdelingen er bevisudstedende. Afdelingen er akkumulerende. Investeringspleje Lang Afdelingen investerer globalt i obligationer og aktier og andre værdipapirer, der kan sidestilles med aktier. Investeringerne kan endvidere foretages via investeringer i andre af foreningens afdelinger eller i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. 124 i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere over 35 pct. af sin formue i obligationer, jf. 129 i lov om investeringsforeninger m.v. og som specificeret i tillæg A til vedtægterne. Anbringelse kan dog kun ske i obligationer, der er udstedt i et land, der er medlem af Den Europæiske Union/Det Europæiske Økonomiske Samarbejde, og er optaget til notering eller handel på et reguleret marked. Afdelingen foretager sine investeringer i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, som er optaget til notering eller handles på markeder, som er i) medlemmer af World Federation of Exchanges eller Federation of European Deleted: 15 Deleted: december Deleted: 2014 Vedtægter for Investeringsforeningen SEBinvest 9. april

18 Securities, ii) beliggende i Den Europæiske Union, iii) godkendt af Finanstilsynet, eller iv) som efter forudgående vurdering er fastsat i vedtægterne, jf. tillæg B. Ændring af tillæg B kan besluttes af bestyrelsen. Afdelingen kan for op til 10 pct. af afdelingens formue foretage sine investeringer i andre værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter end de i det foregående afsnit nævnte. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis. Afdelingen er bevisudstedende. Afdelingen er akkumulerende. Lange Obligationer Afdelingen investerer i danske obligationer. Afdelingen vil have en samlet optionsjusteret varighed på mellem 4 og 9 år. Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere over 35 pct. af sin formue i obligationer, jf. 129 i lov om investeringsforeninger m.v. og som specificeret i tillæg A til vedtægterne. Anbringelse kan dog kun ske i obligationer, der er udstedt i et land, der er medlem af Den Europæiske Union/Det Europæiske Økonomiske Samarbejde, og er optaget til notering eller handel på et reguleret marked i et af medlemslandene. Afdelingen investerer højst 50 pct. af sin formue i erhvervsobligationer og kan ikke investere i præmieobligationer og konvertible obligationer. Afdelingen kan for op til 10 pct. af formuen foretage indskud i et kreditinstitut. Afdelingen kan ikke investere i andre af foreningens afdelinger eller i andre investeringsforeninger eller afdelinger heraf. Afdelingen foretager sine investeringer i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, som er optaget til notering eller handles på markeder, som er i) medlemmer af World Federation of Exchanges eller Federation of European Securities, ii) beliggende i Den Europæiske Union, iii) godkendt af Finanstilsynet, eller iv) som efter forudgående vurdering er fastsat i vedtægterne, jf. tillæg B. Ændring af tillæg B kan besluttes af bestyrelsen. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis. Afdelingen er bevisudstedende. Afdelingen er udloddende. Danske Aktier Akkumulerende Afdelingen investerer i danske aktier. Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere op til 10 pct. af sin formue i andre af foreningens aktiebaserede afdelinger eller i andre aktiebaserede foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. 124 i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen kan for op til 20 pct. af afdelingens formue foretage investeringer i pengemarkedsinstrumenter, i korte obligationer, i indskud i kreditinstitutter samt i andre af foreningens afdelinger eller i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. 124 i lov om investeringsforeninger m.v., der udelukkende investerer i pengemarkedsinstrumenter, korte obligationer og indskud i kreditinstitutter. Deleted: 15 Deleted: december Deleted: 2014 Vedtægter for Investeringsforeningen SEBinvest 9. april

19 Afdelingens samlede investeringer i andre af foreningens afdelinger eller i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. 124 i lov om investeringsforeninger m.v. må ikke overstige 10 pct. af afdelingens samlede formue. Afdelingen foretager sine investeringer i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, som er optaget til notering eller handles på markeder, som er i) medlemmer af World Federation of Exchanges eller Federation of European Securities, ii) beliggende i Den Europæiske Union, iii) godkendt af Finanstilsynet, eller iv) som efter forudgående vurdering er fastsat i vedtægterne, jf. tillæg B. Ændring af tillæg B kan besluttes af bestyrelsen. Afdelingen kan for op til 10 pct. af afdelingens formue foretage sine investeringerne i andre værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter end de i det foregående afsnit nævnte. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis og foretage aktieudlån. Afdelingen er bevisudstedende. Afdelingen er akkumulerende. Pengemarked Afdelingen investerer i pengemarkedsinstrumenter, indskud i kreditinstitutter samt i korte obligationer. Der kan investeres i korte obligationer udstedt af stater, internationale institutioner, realkreditinstitutter, herunder junior covered bonds, og virksomheder. Realkredit- og virksomhedsobligationer skal have en rating svarende til mindst investment grade. Minimum 50 pct. af afdelingens formue skal være investeret i pengemarkedsinstrumenter og indskud i kreditinstitutter. Afdelingens risikoprofil vil være lav. Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere over 35 pct. af sin formue i obligationer udstedt af samme stat, jf. 129 i lov om investeringsforeninger m.v. og som specificeret i tillæg A til vedtægterne. Anbringelse kan kun ske i obligationer, der er udstedt af et land, der er medlem af Den Europæiske Union/Det Europæiske Økonomiske Samarbejde eller af virksomheder placeret i et af medlemslandene. Obligationerne skal være optaget til notering eller handel på et reguleret marked i et af medlemslandene. Afdelingen investerer ikke i konvertible obligationer. Afdelingen kan indskyde op til 20 pct. af sin formue i ét kreditinstitut eller i kreditinstitutter i samme koncern. Afdelingen kan med disse begrænsninger placere hele afdelingens formue i indskud i kreditinstitutter. Afdelingen kan investere for op til 10 pct. af afdelingens formue i andre af foreningens afdelinger eller i andre investeringsforeninger eller afdelinger heraf, som er udbyttebetalende og investerer i samme finansielle instrumenter som afdelingen. Afdelingen foretager sine investeringer i obligationer og pengemarkedsinstrumenter, som er optaget til notering eller handles på markeder, som er i) medlemmer af World Federation of Exchanges eller Federation of European Securities, ii) beliggende i Den Europæiske Union, iii) godkendt af Finanstilsynet, eller iv) som efter forudgående vurdering er fastsat i vedtægterne, jf. tillæg B. Ændring af tillæg B kan besluttes af bestyrelsen. Deleted: 15 Deleted: december Deleted: 2014 Vedtægter for Investeringsforeningen SEBinvest 9. april

20 Afdelingen kan for op til 10 pct. af afdelingens formue foretage sine investeringer i andre obligationer og pengemarkedsinstrumenter end de i det foregående afsnit nævnte. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter til risikostyringen og/eller på dækket basis. Afdelingen er bevisudstedende. Afdelingen er udloddende. Nordiske Aktier Afdelingen investerer i aktier, der kan handles på markederne i de nordiske lande. Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere op til 10 pct. af sin formue i andre af foreningens aktiebaserede afdelinger eller i andre aktiebaserede foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. 124 i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingen kan for op til 20 pct. af afdelingens formue foretage investeringer i pengemarkedsinstrumenter, i korte obligationer, i indskud i kreditinstitutter samt i andre af foreningens afdelinger eller i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. 124 i lov om investeringsforeninger m.v., der udelukkende investerer i pengemarkedsinstrumenter, korte obligationer og indskud i kreditinstitutter. Afdelingens samlede investeringer i andre af foreningens afdelinger eller i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. 124 i lov om investeringsforeninger m.v. må ikke overstige 10 pct. af afdelingens samlede formue. Afdelingen foretager sine investeringer i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, som er optaget til notering eller handles på markeder, som er i) medlemmer af World Federation of Exchanges eller Federation of European Securities, ii) beliggende i Den Europæiske Union, iii) godkendt af Finanstilsynet, eller iv) som efter forudgående vurdering er fastsat i vedtægterne, jf. tillæg B. Ændring af tillæg B kan besluttes af bestyrelsen. Afdelingen kan for op til 10 pct. af afdelingens formue foretage sine investeringer i andre værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter end de i det foregående afsnit nævnte. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis og foretage aktieudlån. Afdelingen er bevisudstedende. Afdelingen er udloddende. Kreditobligationer (euro) Afdelingen investerer i udenlandske obligationer denomineret i euro eller i andre europæiske valutaer. Afdelingen skal have en samlet optionsjusteret varighed på mellem 3 og 7 år. Minimum 80 pct. af afdelingens formue skal være investeret i kreditobligationer denomineret i euro. Minimum 90 pct. af afdelingens investeringer i kreditobligationer skal have en kreditvurdering, som er højere end eller lig med Baa3 (Moody s) henholdsvis BBB- (Standard&Poor s) eller tilsvarende minimumsratings fra andre anerkendte ratingbureauer. Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere op til 10 pct. af sin formue i andre af foreningens afdelinger eller i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, som udelukkende investerer i Deleted: 15 Deleted: december Deleted: 2014 Vedtægter for Investeringsforeningen SEBinvest 9. april

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SEBinvest (CVR-nr.: 21 00 49 79) (FT-nr.: 11.107) AFDELING Korte Danske Obligationer (den ophørende enhed) (SE-nr.:

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value Japan

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value Japan Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Value Aktier (SE-nr.: 11913962) (den fortsættende afdeling) c/o

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 73 41 00 10) (FT-nr.: 11024) Afdeling Lav Kuponrente (den ophørende afdeling) (SE-nr. 75

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Sundhed Indeks (ophørende) og Bioteknologi 2. Danske

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value Europa. Afdelingen Value Europa Small Cap

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value Europa. Afdelingen Value Europa Small Cap Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Value Europa (SE-nr.: 32546285) (den fortsættende afdeling) c/o

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST ENGROS (CVR-nr.: 13 76 00 98) (FT-nr.: 11054) Afdeling Globale aktier fokus (den ophørende afdeling)

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem Investeringsforeningen Nykredit Invest (CVR-nr.: 25 26 62 18) (FT-nr.: 11.122) Afdeling Erhvervsobligationer (den ophørende afdeling) (SE-nr.

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Verden, SE nr. 32 53 57 71, FT nr. 1 (den ophørende afdeling)

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN Maj Invest (CVR-nr.: 28 70 59 21) (FT-nr.: 11.158) AFDELING Europa Aktier (den ophørende afdeling) (SE-nr.: 30 10

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Klima og Miljø

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Klima og Miljø Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Momentum Aktier (SE-nr.: 32546323) (den fortsættende afdeling)

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr. 33 16 17 94, FT-nr. 11172 Fusion af afdelinger: Nordea Invest Portefølje Danmark, SE-nr. 32 54 16 82, FT-nr. 6,

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse

Fusionsplan og fusionsredegørelse Fusionsplan og fusionsredegørelse for flytning af Afdeling Selection (stiftet 16.11.2000, Københavns Kommune, FT. nr. 11.127.01, SE-nr. 11 88 71 55) under Investeringsforeningen Gudme Raaschou (FT-nr.

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse

Fusionsplan og fusionsredegørelse Fusionsplan og fusionsredegørelse for flytning af Afdeling Danske Aktier (stiftet 19.10.2007, Københavns Kommune, FT-nr. 11.127.06, SE-nr. 30 11 04 71) under Investeringsforeningen Gudme Raaschou (FT-nr.

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Ejendomme Europa Indeks (ophørende), Europa Bæredygtig

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SEBinvest (CVR-nr.: 21 00 49 79) (FT-nr.: 11.107) AFDELING Emerging Market Equities (Mondrian) (den ophørende enhed)

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN FIONIA INVEST KORTE OBLIGATIONER (CVR-nr.: 29 93 21 66) (FT-nr.: 11162) c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling Nordea Invest Europæiske aktier fokus, SE-nr. 33 47 13 94, FT-nr. 59, og afdeling

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr. 21 63 49 05, FT-nr. 11.114 Fusion af afdeling Nordea Invest Bolig I, SE-nr. 32 53 53 48 (den ophørende afdeling) og

Læs mere

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE. INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: ) (FT-nr.: 11024) Afdeling Korte obligationer Privat

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE. INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: ) (FT-nr.: 11024) Afdeling Korte obligationer Privat FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 73 41 00 10) (FT-nr.: 11024) Afdeling Korte obligationer Privat (den ophørende afdeling) (SE-nr. 30 05 41 64), (FT-nr. 21),

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Nye Obligationsmarkeder. Afdelingen Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Nye Obligationsmarkeder. Afdelingen Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Nye Obligationsmarkeder (SE-nr.: 31023688) (den fortsættende

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Lange Obligationer KL. Afdelingen Indeksobligationer KL

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Lange Obligationer KL. Afdelingen Indeksobligationer KL Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Lange Obligationer KL (SE-nr.: 30111850) (den fortsættende afdeling)

Læs mere

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE. INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: ) (FT-nr.: 11024) Afdeling Formueforvaltning obligationer

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE. INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: ) (FT-nr.: 11024) Afdeling Formueforvaltning obligationer FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 73 41 00 10) (FT-nr.: 11024) Afdeling Formueforvaltning obligationer (den ophørende afdeling) (SE-nr. 34 18 08 73), (FT-nr.

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024. Fusion af afdeling HealthCare, SE-nr. 11 86 12 53, FT-nr. 34 (den ophørende afdeling) og afdeling

Læs mere

Fusionsplan 27. marts 2014

Fusionsplan 27. marts 2014 Fusionsplan 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelserne i Investeringsforeningen

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLAN -REDEGØRELSE. for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) Mellemlange Obligationer,

BESTYRELSENS FUSIONSPLAN -REDEGØRELSE. for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) Mellemlange Obligationer, BESTYRELSENS FUSIONSPLAN og -REDEGØRELSE for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) og Mellemlange Obligationer, begge under Investeringsforeningen Danske Invest

Læs mere

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE INVESTERINGSINSTITUTFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 29 93 21 82) (FT-nr.: 16.071) Afdeling Aktiv Portefølje 2 (den ophørende afdeling) (SE-nr. 30 02 48 18), (FT-nr.

Læs mere

Fusionsplan og redegørelse

Fusionsplan og redegørelse Fusionsplan og redegørelse for fusion af Invest Nordiske Aktier (ophørende afdeling) (SE-nr. 12258828) (FT-nr. 11044-11) og Invest Globale Ejendomsaktier (ophørende afdeling) (SE-nr. 29963983) (FT-nr.

Læs mere

Fusionsplan 27. marts 2014

Fusionsplan 27. marts 2014 Fusionsplan 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelserne i

Læs mere

Fusionsplan og redegørelse for fusion af afdelingerne

Fusionsplan og redegørelse for fusion af afdelingerne Fusionsplan og redegørelse for fusion af afdelingerne Jyske Invest Indeksobligationer (ophørende afdeling) (SE-nr. 31040418) (FT-nr. 11044-36) med Jyske Invest Lange Obligationer (fortsættende afdeling)

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem afdelingerne:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem afdelingerne: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem afdelingerne: 1. Emerging Markets Debt (ophørende) og Nye Markeder Obligationer (Investeringsforeningen Danske Invest)

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Kapitalforeningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling. Dagsorden

Ekstraordinær Generalforsamling. Dagsorden INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K Investeringsforeningen Alfred Berg Invest afholder Ekstraordinær Generalforsamling Torsdag den 30. juni 2011 kl. 9.00 på foreningens

Læs mere

F U S I O N S P L A N

F U S I O N S P L A N F U S I O N S P L A N For Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Sektorallokering Danmark (under navneændring til Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Danske Aktier) CVR-nr. 18226243

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Investeringsforeningen Stonehenge indkalder hermed til ordinær generalforsamling den 10. april 2012, kl. 17.00 hos Ringkjøbing

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 5 Aktier:... 5 AlmenBolig

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 24. april 2017 (I) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier KL...

Læs mere

Generalforsamling 2017 i Investeringsforeningen Gudme Raaschou

Generalforsamling 2017 i Investeringsforeningen Gudme Raaschou Generalforsamling 2017 i Gudme Raaschou Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen Vi vil gøre foreningerne enklere og bedre De tre foreninger Gudme Raaschou, Lån & Spar Invest og Lån & Spar MixInvest

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest ---------------------------------------------------------------------------------------------- Der afholdes ekstraordinær

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest, Afdeling 7, Korte Obligationer, Afdeling 14, Lange Obligationer, Afdeling 20, Danske Obligationer og Afdeling 24, OMX

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SEBinvest

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SEBinvest V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SEBinvest NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SEBinvest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Alternativ Invest

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Alternativ Invest V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen Alternativ Invest NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Alternativ Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 24. april 2017 (II) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 20. april 2016 (ii) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Investeringsforeningen Stonehenge indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling den 11. maj 2012, kl. 10.00 hos

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644 VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST CVR-nr. 34695644 22. april 2014 Vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen PFA Invest.

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest

Vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest Vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest Navn og hjemsted Foreningens navn er Investeringsforeningen Sparinvest. Stk. 2. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnene: Investeringsforeningen

Læs mere

Investeringsforeningen Nordea Invest Placeringsforeningen Nordea Invest. Generalforsamling 2013

Investeringsforeningen Nordea Invest Placeringsforeningen Nordea Invest. Generalforsamling 2013 013 Investeringsforeningen Nordea Invest Placeringsforeningen Nordea Invest Generalforsamling 2013 s.2 I Generalforsamling 2013 Dagsorden for den fælles ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen

Læs mere

Generalforsamling. DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

Generalforsamling. DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. Generalforsamling Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select afholder fælles ordinær generalforsamling mandag den 24. april 2017, kl. 16.00 i Øksnehallen, Halmtorvet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SEBinvest

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SEBinvest V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SEBinvest NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SEBinvest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Foreningens

Læs mere

emission og indløsning, jf. 13.

emission og indløsning, jf. 13. VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN BIL NORDIC INVEST Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. Formål 2. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

KAPITALFORENING SEBINVEST II

KAPITALFORENING SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENING SEBINVEST II Deleted: PROFESSIONEL FORENING NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforening SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Vedtægter for Investeringsforeningen Strategi Invest August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Indholdsfortegnelse NAVN OG HJEMSTED... 2 FORMÅL... 2 MEDLEMMER... 2 HÆFTELSE... 2 MIDLERNES

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

Investeringsforeningen Nielsen Global Value

Investeringsforeningen Nielsen Global Value Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Nielsen Global Value Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Wealth Invest

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Wealth Invest V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen Wealth Invest NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Wealth Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Foreningens

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016 20. april 2016 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.1: Bond Income Akkumulerende

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen HP Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen HP Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Oktober 2008 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST CVR-nr. 34695644 21. april 2017 Vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen PFA Invest.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Tegningsmateriale. Udvidelse af selskabskapitalen i Investeringsforvaltningsselskabet. Februar/marts 2014

Tegningsmateriale. Udvidelse af selskabskapitalen i Investeringsforvaltningsselskabet. Februar/marts 2014 Tegningsmateriale Udvidelse af selskabskapitalen i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Februar/marts 2014 TEGNINGSLISTE om tegning af nye kapitalandele for maksimalt nominelt kr. 1.500.000.

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest VEDTÆGTER Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 13 obligationsafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 13 obligationsafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 13 obligationsafdelinger 26. juni 2013 Indholdsfortegnelse Ansvar for prospektet for 3 Uafhængig revisors erklæring om prospektet for 4

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758. Lovtidende A 2014 Udgivet den 26. juni 2014 17. juni 2014. Nr. 758. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 102, stk. 5, og 190, stk. 3, i lov nr. 597 af 12. juni 2013

Læs mere

Generalforsamling i. Dagsorden

Generalforsamling i. Dagsorden Generalforsamling i Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering afholder ordinær generalforsamling onsdag den 15. april 2015 kl. 16.00 hos Lægernes

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer. Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1) Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Generalforsamling i. Ad 4. Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30 70 02 28.

Generalforsamling i. Ad 4. Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30 70 02 28. idet Generalforsamling i Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 8. april 2014 kl. 15.30 hos

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB Institutionel

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB Institutionel V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Kapitalforeningens formål

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling. Dagsorden

Ekstraordinær Generalforsamling. Dagsorden INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K Ekstraordinær Generalforsamling Fredag den 4. januar 2013 kl. 10.00 på foreningens kontor hos Alfred Berg Administration A/S Amaliegade

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger Bioteknologi Danmark Danmark Fokus Europa Europa Fokus Europa Højt Udbytte Europa Small Cap Fjernøsten Global Plus Global

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 5 Formål... 5 Medlemmer... 5 Afdelinger... 6 1. Certifikatudstedende

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Investin Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Investin. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål er

Læs mere

Fredag den 5. april 2013 kl. 13.00. på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

Fredag den 5. april 2013 kl. 13.00. på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 14. marts 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Optimum A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler BEK nr 325 af 29/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening). Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest Ordinær generalforsamling i TRP-Invest TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 30. april 2013 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 16 obligationsafdelinger

Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 16 obligationsafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 16 obligationsafdelinger Dannebrog Mellemlange Globale High Yield-Obligationer Obligationer Danske Indeksobligationer Globale Lange Indeksobligationer

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Handelsinvest

Vedtægter for Investeringsforeningen Handelsinvest Vedtægter for Investeringsforeningen Handelsinvest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Handelsinvest. Foreningens binavn er Investeringsforeningen Midtinvest. Stk. 2. Foreningens

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE Vedtægter for Investeringsforeningen Stonehenge Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Stonehenge. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere