Skolebeskrivelse for Søndermarkskolen 2010/11. Webudgave BØRN OG UNGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolebeskrivelse for Søndermarkskolen 2010/11. Webudgave BØRN OG UNGE"

Transkript

1 Skolebeskrivelse for 2010/11 BØRN OG UNGE

2 ... 3 Samlet vurdering af skolen... 4 Rammebetingelser... 6 Budget 2011:... 6 Personaletal:... 6 Pædagogiske processer... 7 Indsatsområder og resultater... 7 Strategisk mål for Søndermarksskolen... 7 Inklusion... 7 Læsning... 8 Lektiecafé i Axelborg To sprog - én udfordring Differentieret UU-vejledning Naturfag Lokalt it-tiltag Fravær Strategisk mål for SFO Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Krop og bevægelse Børn med særlige behov Krop og bevægelse Medindflydelse Samspil med skolens undervisningsdel Udfordringer: Tabeller Rammebetingelser Resultater Lærernes uddannelsesniveau Midler til efteruddannelse Elevtal og SFO-andel Elevfravær Kommentar: Skolebeskrivelsen består af flere elementer: Samlet vurdering af skolen er skrevet af chefen for undervisningsområdet Side 3-18 er - bortset fra afsnittet Samlet vurdering af skolen - skrevet af skolen Side er opsamlinger og tabeller samlet af Børn og Unge på baggrund af oplysninger fra skolen og de centrale systemer 2 2

3 Tlf.: Fax: Hjemmeside: Konst. skoleinspektør: Konst. viceskoleinspektør/ Pædagogisk afdelingsleder: SFO-leder: Erik Bebe Knudsen Anny D. Langdal Jette Bjerre ligger Lindvigsvej 4, 8700 Horsens klasse (20 klasser 2 spor) 2 børnehavemodtagelsesklasse 3 modtagelsesklasser 1 alternativklasse (8.-9. kl. elever) Familieklasse (elever og forældre) C-klasse (autister og ADHD) Elevtal: 307 SFO:

4 Samlet vurdering af skolen Skolen arbejder strategisk med at sikre at eleverne trives og udvikles både fagligt og socialt, og i det arbejde har man sat særlig fokus på inklusion, læsning, elevfraværet og udvidet vejledning til ungdomsuddannelse Indsatsen omkring læsning er en meget bred og omfattende indsats med mange forskellige delelementer, og indsatsen har haft god effekt. Sprogvurderingen i børnehaveklassen viser, at en stor gruppe af elever møder skolen med manglende eller mangelfulde forudsætninger for en god læseudvikling, så der skal fra skolens side gøres en helt særlig indsats. Der er behov for i samarbejde med dagtilbud at sikre, at der på et tidligere tidspunkt arbejdes med sproget med udgangspunkt i den sprogpolitiske handleplan. Skolens opnår middel læseresultater, men særlig i forhold til sprogforståelsen er der en udfordring. I forhold til folkeskolens afgangsprøve ligger skolens resultater under gennemsnittet for Horsens Kommune i forhold til problemregning er der tale om en fremgang i forhold til sidste år. s overgangsfrekvens til ungdomsuddannelserne ligger på 61 %, hvilket er over gennemsnittet for Horsens Skolevæsen, og der er tale om en markant stigning på 12 %, hvilket er en fremgang. Lærernes uddannelsesniveau i forhold til de opgaver, de bliver sat til at løse, er på de fleste områder på de 80 %, som er det fælles måltal. I forhold til dansk som andet sprog og natur/teknik er der brug for en indsats. Andelen af elever i SFO er pænt stort på 0. og 1. klassetrin, men falder derefter til 47 og 33 %. I SFO2 er der elever på samtlige årgange - men meget svingende i andel. 4 4

5 Elevfraværet på er på 14,8 dage pr. elev, og der er tale om et fald i forhold til sidste år, men dog stadig over gennemsnittet for kommunen. Både sygefravær og ulovligt fravær er højt. Det ulovlige fravær er centreret omkring 34 % af eleverne, som i gennemsnit har et fravær på 6,5 dage. Vurderingen er foretaget af Børn og Unge på baggrund af kvalitetsrapportens forskellige data, svar på spørgeskema, dialogmøder med skolen og skolens selvevaluering. 5 5

6 Rammebetingelser Budget 2011: Lønbudget: Driftsbudget: Personaletal: 1 skoleleder, 1 viceskoleinspektør, 1 afdelingsleder, 1 SFO-leder 32 lærere, 3 børnehaveklasseledere 6 pædagoger, 1 studerende 2 sekretærer, 1 teknisk serviceleder, 1 teknisk servicemedarbejder I skånejob: 1 kontormedhjælp, 1 biblioteksmedhjælp I flexjob: 1 biblioteksmedhjælp, 1 pædagogmedhjælper 6 6

7 Pædagogiske processer Indsatsområder og resultater Strategisk mål for Søndermarksskolen At eleverne trives og udvikles både socialt og fagligt Inklusion Mål Kunne rumme alle lokalområdets børn samt give det pædagogiske personale metoder og redskaber dertil. AKT-området (Adfærd, Kontakt, Trivsel) familieklassen mellemform C-klassen Strategi Arbejde anerkendende, tværfagligt og i tæt samarbejde med forældrene. Det teoretiske fundament hviler på det systemiske tilgang. Handling anvender LP-modellen (sætter fokus på læringsmiljø og pædagogisk analyse især i forhold til elever med særlige behov). Alle pædagogiske medarbejdere har gennemført e-læringsforløb, hvor både metoden, men også den systemiske teori er introduceret. Derudover fungerer resursecenteret som et forum for vejledning af lærere og pædagoger i forhold til inklusion. Der fortsættes med familieklassetilbud for børn, der har brug for forældrenes hjælp til at blive bedre skoleelever. Endelig er der C-klassen, der er et tilbud til børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, hvor der er mulighed for delvis inklusion i normalklassen. 7 7

8 Konkrete initiativer I arbejdet med LP-modellen kortlægges miljøet i de enkelte klasser i år 1 og i år 3. et er vores 3. LP-år, og vi vil i dette års kortlægning kunne se resultatet af arbejdet. Familieklassen evalueres efter hvert forløb. I skoleåret har der været 3 hold børn igennem et forløb. C-klassen evalueres hvert år, idet børnene skal genvisiteres. Det sker i samarbejde med PPR. Skolens egen praksis Ud over holddannelse, som er beskrevet under punktet Læsning og holddannelse på tværs af årgangene i forhold til matematik i indskolingen, er samtlige timer på alle årgangene parallellagt i kommende skoleår. Dette betyder, at der i alle fag er mulighed for holddannelse på årgangen. En AKT-lærer og en AKT-pædagog har mulighed for at give støtte/vejledning i klasserne. Læsning Styrkelse af læsning som alle fags moder Handling kommende dansklærere underviser 4 lektioner om ugen i børnehaveklassen. Kursushold i indskolingen med hold på tværs af årgangene 3 timer om ugen med fokus på nærmeste udviklingszone. Fleksibilitet i holddelingen holddeling på tværs af årgangene på mellemtrinnet 2 lektioner om ugen med fokus på Faglig Læsning og forståelsesstrategier. Fleksibilitet på holdene turbodansk for udvalgte tosprogede elever i overbygningen. Fokus på forståelsesstrategier og anvendelsen af CD-ord (digitalt læse-/skrivestøtteprogram) som støtte til læsningen 8 8

9 læseevaluering 2 gange i løbet af børnehaveklassen Indskolingen evaluerer løbende læsningen ved hjælp af LUS (læseudviklingsskema). Udvidet anvendelse af tests som basis for evaluering og holddeling. Alle elever årgang læsetestes 1-2 gange årligt. DVO-tests (test for ordblindhed) er indført som fast praksis på 3. årgang. Anvendelsen af CD-ord som støtte til læsningen er udvidet til at omfatte de fleste årgange. 1 færdiguddannet læsevejleder. 2 kommende læsevejledere, der tilbydes uddannelsen på et senere tidspunkt. Skolens læsepolitik evalueres minimum én gang årligt. Resultat Læseresultaterne har tidligere vist en meget stor overrepræsentation af børn i grupperne usikre læsere og langsomme og usikre læsere. Denne udvikling er nu vendt, idet skolens læseresultat for indskolingen nu følger landsgennemsnittet. Resultatet af kursusholdtanken i indskolingen har været meget positiv. Skolen prioriterer fortsat indsatsen på læseområdet i indskolingen ved løbende at videreudvikle indsatsen på holdene. Skolen har sideløbende haft fokus på opgaven på mellemtrinnet og arbejder fortsat målrettet med forståelsesstrategier og sprogarbejde. Dette er nu ved at slå igennem, så læseresultaterne også på mellemtrinnet nærmer sig mere og mere landsgennemsnittet. Ekstra tiltag til styrkelse af læsning for alle - herunder de mange tosprogede elever - er 2 projekter støttet af Integrationsministeriet og undervisningsministeriet: 9 9

10 digital lektielæsningscafé er allerede i år 1 udvalgt som Best Pratice i Danmark! Fortsætter endnu et år. Turbodansk, som skal lære svagt læsende tosprogede piger og drenge i 8. og 9. klasse at læse, fortsætter i 2 år. Lektiecafé i Axelborg Handling I udskolingen udvikler vi projektet Turbodansk, læsning med forståelse støttet af Undervisningsministeriet. Vi arbejder med små kønsopdelte hold med udvalgte tosprogede elever fra 8. og 9.klasse. Der er fokus på den aktive læseindstilling og omverdensforståelsen i en erkendelse af, at læsning jo også handler om aktivt at konstruere billeder ud fra den viden, man har om verden. Af den grund tager holdene ud og kigger på og oplever omverdenen, eller de henter verden ind på computere og Smart Board. Der sættes ord på oplevelserne med artikler, læserbreve, noveller og andre genrer, men ikke kun med skrevne ord, også billedreportager og videoer. Resultat Vi har evalueret det første år (spørgeskema før og efter, Rambøll). De elever, der har fulgt undervisningen, giver udtryk for, at det har hjulpet dem meget - og især tilliden til, at de kan klare opgaverne er vokset. Alle vil gerne fortsætte på holdene. Tre elever fra pigeholdet har været til afgangsprøve, de opnåede karaktererne 02, 4 og 10. Vi fortsætter i kommende skoleår. Handling vi har arbejdet videre med projektet den digitale lektiecafé støttet af Integrationsministeriet 10 10

11 forældre og elever har været inviteret til it-aftener, hvor indholdet bl.a. har været, lektiehjælp online, CD ord og programmerne fra MikroVærkstedet vi holder it-caféen åbent, når der er større forældrearrangementer på skolen digital lektielæsningscafé er nu allerede i år 1 udvalgt som Best Pratice Resultat Det er svært at få forældrene til at møde op. Vi har efter forældreønsker og sammen med beboerrådgiver og Dansk Røde Kors Ungdom - fået oprettet en lektiecafé i Axelborg. Tilbuddet er for børn, der ønsker at lære og blive dygtige. 60 børn bruger tilbuddet, og vi har oprettet venteliste. Vi fortsætter næste skoleår. To sprog - én udfordring har meldt sig til kampagnen To sprog - én udfordring, da vi vil hæve niveauet for undervisningen af alle tosprogede elever. Vi har i dette skoleår gennemført en spørgeskemaundersøgelse. Vi arbejder videre med projektet næste skoleår med en temadag for alle lærere og en fællesdag for udvalgte lærere. Det afsluttes med, som Skolerådet anbefaler i sin 2008-beretning, at vi på udarbejder en strategi for undervisningen af tosprogede elever. Resultat Undersøgelsen viser, at lærerne har brug for mere viden om undervisning i dansk som andetsprog. Vi skal samarbejde mere struktureret om eleverne både internt og eksternt. Forældresamarbejdet skal styrkes. Det er i år skrevet ind i læsepolitikken for, at alle lærere skal have fokus på sprog

12 Differentieret UU-vejledning Allerede fra 7. klasse tilrettelægges differentieret vejledning i samarbejde med klasselærerne samt forældre efter behov herunder mentorordning i 9. klasse, således at alle elever sikres kvalificeret grundlag til at vælge en ungdomsuddannelse. Vejledningsbekendtgørelsen betyder, at der er ekstra fokus på elever i 8. klasse. Det er besluttet kommunalt, at disse skal tilbydes to besøg (Introduktionskurser) på mindst to forskellige ungdomsuddannelser af i alt 5 dages varighed. Derudover skal eleverne i 8. klasse påbegynde udarbejdelsen af en uddannelsesplan. Handling UU-vejlederen har afholdt (mindst én; i nogle tilfælde to) samtaler med udvalgte elever i 8. klasse. Det har vist sig, at majoriteten af eleverne havde behov for vejledning for at afklare valg af introduktionskurser samt for at vælge UEA-aktiviteter til 9. klasse (en uges besøg på en ungdomsuddannelse, et UEA-projekt eller en uges erhvervspraktik). I forbindelse med samtalerne har eleverne skrevet en uddannelsesplan, i hvilken de redegør for deres tanker om fremtiden og reflekterer over deres oplevelser under introduktionskurserne. UU-vejlederen har ligeledes haft samtaler med alle elever i 9. klasse. I visse tilfælde har forældrene været indkaldt til møde i forbindelse med planlægning af vejledningsindsatsen. UU-vejlederen har endvidere i samarbejde med klasselærerne vurderet alle afgangselevers uddannelsesparathed. Resultat En del elever i 8. klasse er allerede nu rimeligt afklarede om deres planer for fremtiden. Nogle vælger dog endnu et besøg på en ungdomsuddannelse i 9. klasse for at blive helt sikre. Derudover er alle undtagen én elev i

13 klasse tilmeldt en ungdomsuddannelse/10. klasse med studiestart i august. UU-vejlederen er tilknyttet nogle få af disse som mentor, og derudover er nogle tosprogede elever blevet tilknyttet en mentor fra Dansk Flygtningehjælp med henblik på at give dem et dansk netværk. En lille gruppe elever blev erklæret ikke uddannelsesparat og blev efterfølgende revurderet af den pågældende ungdomsuddannelse. Af disse blev én elev vurderet parat, og de resterende påbegynder 10. klasse. Mål for næste skoleår Fortsat fokus på frafaldstruede unge fra 7. klasse og opefter. Herunder styrket samarbejde mellem klasselærere og UU-vejleder i etablering af særlige forløb og skole-hjem-samarbejdet; især med øget fokus på begrebet uddannelsesparathed. Naturfag naturfagslærerne sætter fokus på faglig læsning anvendelse af Lego-materialer i undervisningen deltagelse i FLL (First Lego League) Handling indkøb af nyt lego til indskolingen: WeDo, programmering og bygning af små legorobotter. 2 indskolingslærere har været på kursus i brugen af WeDo samarbejde mellem dansk- og naturfagslærere om faglig læsning. Naturfagslærer deltager i holdundervisningen i faglig læsning 1 lærer har afsluttet Naturfagsvejlederuddannelsen Resultat motivationen for naturfag fastholdes, derfor deltager skolen i igen i det kommende skoleår i FLL (First Lego League) med 4. og 5. årgang 13 13

14 naturfagslærerens deltagelse i holdundervisningen i faglig læsning giver større bevidsthed om brugen af faglig læsning i faget. Lokalt it-tiltag Mål At eleverne naturligt vælger det medie, som en given viden formidles bedst på. Vi har valgt at sætte ind - såvel pædagogisk som ressourcemæssigt på 4. årgang. Handling Vi arbejder med Det digitale penalhus ud fra princippet om mediernes ligeværd. At medierne skal være ligeværdige, afledes af spørgsmålet: Hvorfor skal en rapport være skriftlig? Vi vil gerne inddrage både billedmediet og det talte medie på lige fod med det skrevne. Dertil vil vi bruge indholdet af Det digitale penalhus : kamera, mobiltelefon, computere samt diverse web 2.0 faciliteter til at indsamle og formidle viden. Resultat Efter en besværlig start med manglende udstyr har vi arbejdet med skabeloner i PowerPoint, så eleverne har kunnet koncentreret sig om det faglige indhold med alle medier involveret. Vi har arbejdet med at finde et arkiv for elevernes arbejde, bl.a. usb-hukommelse og blogs (online logbøger: Der er udviklet en bedre udtryksform og forståelse hos eleverne. Udvikling Der er 4 lærere, som deler kommende 4. årgangs timer mellem sig. Målet skal nås med et intensivt kursusforløb i begyndelsen af skoleåret i 10-fingersystemet, blogs og digitale værktøj så som billede/video og lydoptager. Brugen af Det digitale penalhus skal på nærmeste sigt spredes til alle klasser på skolen

15 Vi opfordrer desuden eleverne til at medbringe eget udstyr, som de kan bruge i undervisningen og vil derfor stille sikkerhedsskabe til rådighed i flere klasseværelser, sådan at eleverne kan medbringe eget udstyr til sikker opbevaring - specielt i frikvartererne. Fravær Fraværet de seneste år har været bekymrende højt. Handling Nedenstående procedurer er blevet skærpet, og samtidig har skolen ansat en flexjobber, der henter elever, som ikke møder op til undervisningen. Han/lærerne taler i den forbindelse med forældrene. Retningslinier vedrørende elevfravær Ved bekymrende fravær og ved fravær svarende til 2 uger (10 skoledage) inden for et kvartal følges nedenstående plan: 1. kvartal/fra sommerferie til efterårsferien - fravær i mere end 10 dage: Klasselærer eller en fra teamet kontakter snarest hjemmet enten ved møde eller pr. telefon og får en dialog med forældrene vedrørende fraværet. 2. kvartal/fra efterårsferien til juleferien - fravær i mere end 20 dage Dropout truede elever : Lærere og/eller/pædagoger indkalder hjemmet til en samtale. Der udarbejdes et referat med konkret handleplan med hensyn til håndtering af fraværet. 3. kvartal/fra juleferien til påskeferien - fravær i mere end 25 dage: Lærere/pædagoger indkalder hjemmet og en fra ledelsen til en samtale. 4. kvartal/fra påskeferien til sommerferien fravær i mere end 30 dage: Der laves en underretning til Børnefamilierådgivningen

16 Hvis fraværet opnås inden kvartalsafregning, går klasselæreren til næste trin. Resultat Der er sket et markant fald i alle 3 kategorier af fravær. Vi fortsætter. Strategisk mål for SFO At alle børn har en aktiv fritid, herunder SFO/klubtilbud Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Handling Vi startede processen med udarbejdelse af mål- og indholdsbeskrivelsen for skolefritidsordningen op på en pædagogisk dag med emnerne: børnesyn, leg og læring og definering af, hvor vi lykkes i det pædagogiske arbejde. Derefter har vi haft debatter og udarbejdet forskellige afsnit på personalemøder. Vi har bl.a. brugt LPmodellen til at analysere og målsætte arbejdet med børn med særlige behov. Resultat Mål- og indholdsbeskrivelsen ligger klar til behandling i skolebestyrelsen. Lokale mål- og indholdsbeskrivelser for SFO SFO Søndenvindens mål- og indholdsbeskrivelser ligger færdig til drøftelse i skolebestyrelsen. Den skulle have været behandlet på møde den 30. maj, men grundet skolebestyrelsens arbejde med midtbyskole-strukturen, er det blevet udskudt til efter sommerferien. Opfølgning på SFO mål- og indholdsbeskrivelser Dette punkt vil blive vendt på skolebestyrelsesmødet efter sommerferien, hvor vi skal drøfte mål- og indholdsbeskrivelserne

17 Krop og bevægelse Mål At sikre en vedvarende interesse blandt børnene for bevægelse. Handling et startede med en event med Move it Kids, hvor ca.150 børn fra forskellige SFO er var samlet til en bevægelsesdag på. Bjerre Herreds Ungdomsskole stod for opvarmningen, og flere foreninger var repræsenteret med aktiviteter. Siden har vi haft et indendørs rulleskøjteprojekt, hvor vi lånte 70 par rulleskøjter i 4 uger fra Dansk Rulleskøjteunion. Der har også været et projekt med mavedans. Resultat Vi holder gryden i kog med nye bevægelsesaktiviteter. Børn med særlige behov Ud over den obligatoriske del arbejder skolen som helhed med LP modellen som struktur for en dynamisk proces i arbejdet med børn med særlige behov. I SFO arbejder vi endvidere med individuelle strukturer/aftaler samt børnemøder, hvor vores anti-mobbeplan bliver inddraget. Krop og bevægelse Skolen tilbyder i samarbejde med såvel interne som eksterne aktører en række bevægelsesaktiviteter udenfor skoletiden, som også SFO kobler sig på. Derudover er SFO med i projektet Move it Kids, hvor vi bl.a. har afholdt en event med andre SFO er

18 Medindflydelse SFO en bruger børnemøder til at sikre den demokratiske proces. Men det er også en del af det daglige pædagogiske arbejde, at vi er opmærksomme og støttende omkring børnenes aktuelle interesser. Samspil med skolens undervisningsdel Skole og SFO samarbejder primært om børn med særlige behov. Der kører ikke fælles undervisningsforløb, hvilket også skal ses i lyset af, at pædagogerne i indeværende skoleår kun har været med i 0. kl. Udfordringer: at skolen i Midtbyen får en god start at alle forældrene som et udgangspunkt indskriver deres børn på lokalskolen rummelighed set i forhold til et øget antal af vold og trusler om vold nedbringe det massive fravær for eleverne forældre skal tage aktivt del i skolens liv i forhold til de resurser, de har løfte elevernes faglige niveau set i lyset af deres sociale arv at alle børn har en aktiv fritid, herunder skolefritidsordning eller klubtilbud at undgå følgevirkningerne ved at være ghettoskole i et socialt belastet område 18 18

19 Tabeller Rammebetingelser Tabel 4.3 Elevtal og skoleoplysninger Antal elever Antal klasser Klassetrin Særlige opg. HK gnsnt / klasse 2009/ klasse 2008/ klasse Modtagelsesklasse/ Alternativkl. Modtagelsesklasse/ Alternativkl. Modtagelsesklasse/ Alternativkl. 2007/ klasse Modtagelsesklasse/ Alternativk. Datagrundlag: KMD Elev 5. september 2008, 2009, 2010 samt indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune maj-august 2010/

20 Tabel 4.12 Elevoplysninger *Elevtal pr. klasse Elevtal pr. lærer Fravær i dage pr. elev HK gnsnt. 20,2 11,4 11,7 2010/ ,3 9,9 14,8 2009/ ,0 8,0 16,5 2008/ ,7 9,2 17,3 2007/ ,1 9,8 14,8 Datagrundlag: KMD Elev og UNI-C. *Elevtal pr. klasse er opgjort som antallet af elever i normalklasser og er således ekskl. Elever i specialklasser m.v. Vedr. elevtal pr. lærer er tallene fra UNI-C. Elevtal pr. lærer angiver antal elever pr. fuldtidsansat, beregnet på baggrund af lærernes samlede ressourcetid og ledernes undervisningstid fratrukket undervisningstid i specialklasser for begge personalekategorier. På elevsiden indgår elever i specialklasser ikke. Tabel 4.13 Læreroplysninger Lærernes undervisningstid Procent/år Timer/år Lektioner/uge HK gnsnt. 34,4% ,9 2010/ ,7% ,6 2009/ ,5% ,1 2008/ ,1% ,5 2007/ ,6% ,5 Datagrundlag: UNI-C pr. 5. september 2010 og Undervisningstiden er i denne opgørelse set i forhold til nettotimetallet på Tallet siger ikke noget om, hvor meget den enkelte lærer underviser, idet ledelse, læsevejledere, skolebibliotekarer, firkøbte lærere m.v. også indgår i opgørelsen. Kolonne 2 vedrører lærernes undervisningstid i timer pr. år og er beregnet ud fra oplysninger fra UNI-C på baggrund af skolernes indberetninger pr. 5. september Således er den samlede undervisningstid divideret med antal lærerårsværk, dvs. totale ressourcetid delt med Begge tal er opgjort af UNI-C. UNI-C inddeler lærernes tid i 5 kategorier: 1. Undervisning, 2. Ikke undervisning. 3. Individuel tid, 4. Ledelsestid og 5. Ferie

21 Tabel 4.14 Oplysninger om IT og undervisningsmidler Antal elever pr. nyere (under 5 år) pc med internetopkobling Regnskabsudgifter pr. elev til undervisningsmidler med IT Regnskabsudgifter pr. elev til undervisningsmidler uden IT HK gnsnt. 3, /2011 6, /2010 4, /2009 3, /2008 4, Datagrundlag: Kolonne 2: Indberetning fra skolerne i Horsens Kommune Tabel 4.15 Økonomioplysninger Gennemsnitlig elevudgift i kr. (inkl. Specialklasser) Nettoudgifter *Budget til Budget til specialklasser, modtagelsesklasser og hold enkeltintegr. og hold i kr. HK gnsnt / / / / Datagrundlag: Børn og Unge, økonomisystemet Prisme. Elevudgifter for skoleåret 2010/2011 opgøres som skolens R2009 udgifter. Budgettet til specialklasser, enkeltintegrerede og hold samt budgettet til modtagelsesklasser og hold er beregnet ud fra tildelt personaleressource, lønudgifter. *Justeret beregning i forhold til 2008/2009. specialklasseomregning, vikardækning og ledelsestid er medregnet

22 Tabel 8.15 Elever der har modtaget undervisning i dansk som andetsprog Antal elever HK gnsnt / / / /2008 Datagrundlag: Skolernes indberetninger maj/juni Resultater Tabel 6.1a Karakterer for afgangsprøver efter 9. klasse i skoleårene Afgangsprøve HK gnsnt Dansk, læsning 3,1 4,1 3,5 5,5 Dansk, retstavning 2,8 5,2 4,1 6,0 Dansk, skriftlig 2,3 5,2 5,0 6,1 Dansk, orden 2,4 4,8 4,3 5,4 Dansk, mundtlig 4,8 5,7 4,6 7,2 Matematik, færdighedsregning 5,6 5,1 4,7 6,3 Matematik, problemregning 3,8 3,9 4,2 5,7 Engelsk, mundtlig 3,3 6,5 4,9 6,9 Engelsk, skriftlig * 3,5 1,5 7,4 Fysik/kemi 3,1 5,4 4,6 5,5 Biologi, skriftlig 8,6 7,2 Geografi, skriftlig * 4,4 6,8 5,6 8,2 Kristendomskundskab * 3,4 6,9 Obligatorisk projektopgave 5,9 9,1 7,4 Datagrundlag: Undervisningsministeriet, UNI-C. *: Prøvefag til udtræk 22 22

23 Tabel 6.2 Overgangsfrekvenser Overgang til Ungdomsuddannelse 45% 49% 61% 10. klasse tilbud 45% 39% 36% Andet 5% 13% 3% HK gnsnt., ungdomsuddannelse 0% 0% 59% HK gnsnt., 10. klasse tilbud 0% 0% 37% HK gnsnt., andet 0% 0% 4% Datagrundlag: Ungdommens Uddannelsesvejl. Horsens/Hedensted Tabel 8.1 Gennemførelse af planlagte timer Antal Gennemførte timer planlagte som planlagt timer Planlagte timer gennemført ved ekstern vikar Aflyste timer Timer Timer % Timer % Timer % HK gnsnt % 0 3% 0 1% 2010/ % 396 3% 341 2% 2009/ % 662 4% 190 1% 2008/ % % 185 1% 2007/ % % 351 2% Datagrundlag: Indberetning fra skolerne i Horsens Kommune, juni 2011 for klasse (begge inkl.). Omlagte timer betragtes som gennemførte timer som planlagt. *Tallene er afrundede. Det kan betyde, at nogle skoler i realiteten aflyser under 1 pct. af timerne

24 Lærernes uddannelsesniveau Tabel 8.2 Lærernes uddannelsesniveau, dansk Undervisning varetaget af lærere med Antal klasser Liniefagsudd. i faget Lignende kompetencer Andre kompetencer HK gnsnt. 76% 23% 1% 2010/ % 44% 0% 2009/ % 17% 33% 2008/ % 11% 28% 2007/ % 50% 0% Datagrundlag: indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, maj-august 2011 Tabel 8.3 Lærernes uddannelsesniveau, matematik Undervisning varetaget af lærere med Antal klasser Liniefagsudd. i faget Lignende kompetencer Andre kompetencer HK gnsnt. 64% 32% 4% 2010/ % 63% 0% 2009/ % 41% 18% 2008/ % 17% 50% 2007/ % 39% 17% Datagrundlag: indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, maj-august

25 Tabel 8.4 Lærernes uddannelsesniveau, engelsk Undervisning varetaget af lærere med Antal klasser Liniefagsudd. i faget Lignende kompetencer Andre kompetencer HK gnsnt. 87% 11% 2% 2010/ % 0% 0% 2009/ % 0% 21% 2008/ % 0% 29% 2007/ % 21% 14% Datagrundlag: indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, maj-august 2011 Tabel 8.5 Lærernes uddannelsesniveau, natur/teknik Undervisning varetaget af lærere med Antal klasser Liniefagsudd. i faget Lignende kompetencer Andre kompetencer HK gnsnt. 40% 50% 10% 2010/ % 30% 40% 2009/ % 17% 50% 2008/ % 17% 67% 2007/ % 58% 33% Datagrundlag: indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, maj-august 2011 Tabel 8.6 Lærernes uddannelsesniveau, geografi Undervisning varetaget af lærere med Antal klasser Liniefagsudd. i faget Lignende kompetencer Andre kompetencer HK gnsnt. 66% 33% 1% 2010/ % 0% 0% 2009/ % 0% 0% 2008/ % 0% 33% 2007/ % 50% 17% Datagrundlag: indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, maj-august 2011

26 Tabel 8.7 Lærernes uddannelsesniveau, biologi Undervisning varetaget af lærere med Antal klasser Liniefagsudd. i faget Lignende kompetencer Andre kompetencer HK gnsnt. 80% 18% 3% 2010/ % 0% 0% 2009/ % 0% 0% 2008/ % 0% 0% 2007/ % 0% 0% Datagrundlag: indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, maj-august 2011 Tabel 8.8 Lærernes uddannelsesniveau, fysik/kemi Undervisning varetaget af lærere med Antal klasser Liniefagsudd. Lignende Andre i faget kompetencer kompetencer HK gnsnt. 83% 17% 0% 2010/ % 50% 0% 2009/ % 50% 0% 2008/ % 50% 0% 2007/ % 50% 0% Datagrundlag: indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, maj-august 2011 Tabel 8.10 Lærernes uddannelsesniveau, dansk som andetsprog Liniefag el. lignende Andre kompetencer HK gnsnt. 35% 65% 2010/ % 50% 2009/ % 71% 2008/ % 37% 2007/2008 Antal lærere /klasser Uddannelsesniveau Datagrundlag: Indberetninger fra skolerne, maj-aug Beregningsmetode varierer fra år til år. Se bemærk. i tekst

27 Midler til efteruddannelse Tabel 8.11 Efteruddannelse eller kompetenceudvikling, dansk Kursustimer Årsværk Pct. af fuldtidsstillinger HK gnsnt ,47% ,0 0, ,0 0,05 0,16% ,8 0,10 0,51% ,0 0,21 0,62% Datagrundlag: Skolerne i Horsens Kommune, maj-august 2011 Tabel 8.12 Efteruddannelse eller kompetenceudvikling, naturfag Kursustimer Årsværk Pct. af fuldtidsstillinger HK gnsnt ,16% ,0 0, ,0 0,08 0,24% ,5 0,11 0,55% ,0 0,06 0,16% Datagrundlag: Skolerne i Horsens Kommune, maj-august

28 Tabel 8.13 Efteruddannelse eller kompetenceudvikling, specialpædagogik Kursustimer Årsværk Pct. af fuldtidsstillinger HK gnsnt ,48% ,0 0, ,0 0,11 0,35% ,5 0,17 0,89% ,0 0,49 1,29% Datagrundlag: Skolerne i Horsens Kommune, maj-august 2011 Tabel 8.14 Efteruddannelse eller kompetenceudvikling, andre fagområder Kursustimer Årsværk Pct. af fuldtidsstillinger HK gnsnt ,63% , ,0 0,02 0,05% ,0 0,23 1,18% ,0 0,30 0,79% Datagrundlag: Skolerne i Horsens Kommune, maj-august

29 Elevtal og SFO-andel Tabel 8.16 SFO-andelen i skoleåret 2010/2011 HK gnsnt klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse Antal % Antal % Antal % Antal % 0 83% 0 73% 0 62% 0 43% % 23 72% 14 47% 11 33% % 16 52% 15 43% 7 21% % 14 42% 11 30% 12 33% 2008 Datagrundlag: Indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, maj-august 2011 Tabel 8.17 SFO2-andelen i skoleåret HK gnsnt Antal % Antal % Antal % Antal % 0 29% 0 17% 0 13% 0 1% % 3 11% 9 35% 3 12% klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse Datagrundlag: Indberetninger fra skolerne i Horsens Kommune, maj-august

30 Elevfravær Tabel 9.1 Elevfravær for hele skolen fordelt på fraværstyper Alle fraværstyper Elevtal Dage pr. elev Sygdom Ekstraordinær frihed Ulovligt fravær Dage Elever Dage Elever Dage Elever HK , Datagrundlag: KMD Elev 30 30

31 31

32 Horsens Kommune Rådhustorvet Horsens Telefon: BØRN OG UNGE

Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2007/08

Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2007/08 Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2007/08 BØRN OG UNGE Indhold Gedved Skole...3 Samlet vurdering af skolen...3 Rammebetingelser...4... Budget 2008...4... Personaletal...4 Pædagogiske processer herunder

Læs mere

Skolebeskrivelse for Søvind Skole 2010/11. Webudgave BØRN OG UNGE

Skolebeskrivelse for Søvind Skole 2010/11. Webudgave BØRN OG UNGE Skolebeskrivelse for 2010/11 BØRN OG UNGE ... 3 Samlet vurdering af skolen... 4 Rammebetingelser... 6 Budget 2010... 6 Personaletal... 6 Pædagogiske processer... 7 Indsatsområder og resultater... 7 It-støtte

Læs mere

Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2007/08

Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2007/08 Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2007/08 BØRN OG UNGE Indhold Bankagerskolen...3 Samlet vurdering af skolen...3 Rammebetingelser...5... Budget 2008...5... Personaletal...5 Pædagogiske processer herunder

Læs mere

Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2010/11. Webudgave BØRN OG UNGE

Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2010/11. Webudgave BØRN OG UNGE Skolebeskrivelse for 2010/11 BØRN OG UNGE ... 3 Samlet vurdering af skolen... 4 Rammebetingelser... 6 Budget 2011... 6 Personaletal... 6 Pædagogiske processer... 7 Indsatsområder og resultater... 7 Læsning

Læs mere

Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2010/11. Webudgave BØRN OG UNGE

Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2010/11. Webudgave BØRN OG UNGE Skolebeskrivelse for 2010/11 BØRN OG UNGE ... 3 Samlet vurdering af skolen... 4 Rammebetingelser... 6 Budget 2011... 6 Personaletal... 6 Pædagogiske processer... 7 Indsatsområder og resultater... 7 1.

Læs mere

Skolebeskrivelse for Dagnæsskolen 2010/11. Webudgave BØRN OG UNGE

Skolebeskrivelse for Dagnæsskolen 2010/11. Webudgave BØRN OG UNGE Skolebeskrivelse for 2010/11 BØRN OG UNGE ... 4 Samlet vurdering af skolen... 5 Rammebetingelser... 7 Budget 2010... 7 Personaletal... 7 Pædagogiske processer... 8 Indsatsområder og resultater... 8 1.

Læs mere

Skolebeskrivelse for Højvangskolen 2008/09

Skolebeskrivelse for Højvangskolen 2008/09 Skolebeskrivelse for Højvangskolen 2008/09 BØRN OG UNGE Højvangskolen... 3 Samlet vurdering af skolen... 5 Rammebetingelser... 7 Budget 2009... 7 Personaletal... 7 Pædagogiske processer... 8 Indsatsområder

Læs mere

Skolebeskrivelse for Stensballeskolen 2010/11. Webudgave BØRN OG UNGE

Skolebeskrivelse for Stensballeskolen 2010/11. Webudgave BØRN OG UNGE Skolebeskrivelse for 2010/11 BØRN OG UNGE ... 3 Samlet vurdering af skolen... 4 Rammebetingelser... 6 Budget 2011... 6 Personaletal... 6 Pædagogiske processer... 7 Indsatsområder og resultater... 7 Fokus

Læs mere

Skolebeskrivelse for Højvangskolen 2010/11. Webudgave BØRN OG UNGE

Skolebeskrivelse for Højvangskolen 2010/11. Webudgave BØRN OG UNGE Skolebeskrivelse for 2010/11 BØRN OG UNGE ... 3 Samlet vurdering af skolen... 4 Rammebetingelser... 6 Budget 2011... 6 Personaletal... 6 Pædagogiske processer... 7 Indsatsområder og resultater... 7 A:

Læs mere

Skolebeskrivelse for Nim skole 2007/08

Skolebeskrivelse for Nim skole 2007/08 Skolebeskrivelse for Nim skole 2007/08 BØRN OG UNGE Indhold Nim Skole...3 Samlet vurdering af skolen...3 Rammebetingelser...5... Personaletal...5... Budget 2008...5 Pædagogiske processer herunder skolebeskrivelse...5...

Læs mere

Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2009/10

Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2009/10 Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2009/10 BØRN OG UNGE Bankagerskolen... 3 Samlet vurdering af skolen... 4 Rammebetingelser... 5 Budget 2010... 5 Personaletal... 5 Pædagogiske processer... 6 Indsatsområder

Læs mere

Skolebeskrivelse for Vestbyskolen 2008/09

Skolebeskrivelse for Vestbyskolen 2008/09 Skolebeskrivelse for Vestbyskolen 2008/09 BØRN OG UNGE Vestbyskolen... 3 Samlet vurdering af skolen... 4 Rammebetingelser... 6 Budget 2009... 6 Personaletal... 6 Pædagogiske processer... 7 Indsatsområder

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Skolebeskrivelse for Slotsskolen 2010/11. Webudgave BØRN OG UNGE

Skolebeskrivelse for Slotsskolen 2010/11. Webudgave BØRN OG UNGE Skolebeskrivelse for 2010/11 BØRN OG UNGE ... 3 Samlet vurdering af skolen... 4 Rammebetingelser... 6 Budget 2010... 6 Personaletal... 6 Pædagogiske processer... 7 Indsatsområder og resultater... 9 Naturfagsprojekt...

Læs mere

Skolebeskrivelse for Østbirk Skole 2008/09

Skolebeskrivelse for Østbirk Skole 2008/09 Skolebeskrivelse for Østbirk Skole 2008/09 BØRN OG UNGE 1 Østbirk Skole... 3 Samlet vurdering af skolen... 4 Rammebetingelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogiske processer... 6 Indsatsområder

Læs mere

Skolebeskrivelse for Lundagerskolen 2010/11. Webudgave BØRN OG UNGE

Skolebeskrivelse for Lundagerskolen 2010/11. Webudgave BØRN OG UNGE Skolebeskrivelse for Lundagerskolen 2010/11 BØRN OG UNGE Lundagerskolen... 3 Organisering... 4 0. klasse... 4 0.-6. klasse... 4 Ungdomsafdelingen... 5 Samlet vurdering af skolen... 6 Rammebetingelser...

Læs mere

Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2008/09

Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2008/09 Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2008/09 BØRN OG UNGE Bankagerskolen... 3 Samlet vurdering af skolen... 3 Rammebetingelser... 5 Budget 2009... 5 Personaletal... 5 Pædagogiske processer... 5 Indsatsområder

Læs mere

Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2008/09

Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2008/09 Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2008/09 BØRN OG UNGE Gedved Skole... 3 Samlet vurdering af skolen... 4 Rammebetingelser... 6 Budget 2009... 6 Personaletal... 6 Pædagogiske processer... 7 Indsatsområder

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Engbjergskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Engbjergskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Engbjergskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 ENGBJERGSKOLEN 3 2 RAMMEBETINGELSER 4 2.1 Skolevæsnets

Læs mere

Skolebeskrivelse for Torstedskolen 2010/11. Webudgave BØRN OG UNGE

Skolebeskrivelse for Torstedskolen 2010/11. Webudgave BØRN OG UNGE Skolebeskrivelse for 2010/11 BØRN OG UNGE ... 3 Samlet vurdering af skolen... 4 Rammebetingelser... 6 Budgettal 2010... 6 Personaletal... 6 Pædagogiske processer... 7 Indsatsområder og resultater... 7

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Timring Læringscenter

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Timring Læringscenter KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Timring Læringscenter 1 Indholdsfortegnelse 1 TIMRING LÆRINGSCENTER 3 2 RAMMEBETINGELSER 4

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Skarrild skole

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Skarrild skole KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Skarrild skole 1 Indholdsfortegnelse 1 SKARRILD SKOLE 3 2 RAMMEBETINGELSER 4 2.1 Skolevæsnets

Læs mere

Skolebeskrivelse for Hovedgård skole 2007/08

Skolebeskrivelse for Hovedgård skole 2007/08 Skolebeskrivelse for Hovedgård skole /08 BØRN OG UNGE Indhold Hovedgård Skole...3... Samlet vurdering af skolen...3... Rammebetingelser...5... Budget...5... Personaletal...5 Pædagogiske processer herunder

Læs mere

Skolebeskrivelse for Søvind Skole 2008/09

Skolebeskrivelse for Søvind Skole 2008/09 Skolebeskrivelse for Søvind Skole 2008/09 BØRN OG UNGE Søvind Skole... 3 Samlet vurdering af skolen... 3 Rammebetingelser... 5 Budget 2009... 5 Personaletal... 5 Pædagogiske processer... 6 Indsatsområder

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Skolebeskrivelse for Nim Skole 2010/11. Webudgave BØRN OG UNGE

Skolebeskrivelse for Nim Skole 2010/11. Webudgave BØRN OG UNGE Skolebeskrivelse for 2010/11 BØRN OG UNGE ... 3 Samlet vurdering af skolen... 4 Rammebetingelser... 5 Budget 2010... 5 Personaletal... 5 Pædagogiske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Læring

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Durup Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Durup Skole er en landsbyskole med ca. 140 elever på 0.-6. klassetrin. Dertil kommer specialklasserække

Læs mere

Børne og Skoleudvalget

Børne og Skoleudvalget Læseresultater ved udgangen af 1. og 3. klasse Målet for Furesø Kommunes folkeskoler er, at fastholde de gode læseresultater ved udgangen 1. klasse, hvor mindre end 4 % af eleverne er usikre læsere og

Læs mere

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = 531 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser Klassetrin 0-10 0-10 0-10 Spor i almentilbud 1 Specialtilbud på skolen Ja Ja Ja Antal

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole Vejle Kommunale Skolevæsen Kvalitetsrapport 2009 Skolerapport fra Andkær skole ved Helle Lauritsen Indledende bemærkninger. Kære skoleleder Hermed præsenteres kvalitetsrapporten for 2009-2010. Vi har i

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Oddense Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Skolens slogan: Et godt sted at være, et godt sted at lære - Fokus på den enkelte elevs faglige

Læs mere

Brattingsborgskolen. Kvalitetsrapport 2012 KV12 0. =

Brattingsborgskolen. Kvalitetsrapport 2012 KV12 0. = 531 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2012 Rammebetingelser Klassetrin 0-6 0-6 0 6 Spor i almentilbud 1 1 1 Specialtilbud på skolen nej Nej Nej Antal

Læs mere

Skolebeskrivelse for Lundagerskolen 2009/10. Webudgave BØRN OG UNGE

Skolebeskrivelse for Lundagerskolen 2009/10. Webudgave BØRN OG UNGE Skolebeskrivelse for Lundagerskolen 2009/10 BØRN OG UNGE Lundagerskolen... 3 Samlet vurdering af skolen... 4 Rammebetingelser... 5 Budget 2010... 5 Personaletal... 5 Pædagogiske processer... 6 Indsatsområder

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Veflinge Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Hårslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 38 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Skolebeskrivelse for Højvangskolen 2009/10. Webudgave BØRN OG UNGE

Skolebeskrivelse for Højvangskolen 2009/10. Webudgave BØRN OG UNGE Skolebeskrivelse for Højvangskolen 2009/10 BØRN OG UNGE Højvangskolen... 2 Samlet vurdering af skolen... 4 Rammebetingelser... 5 Budget 2010... 5 Personaletal... 5 Pædagogiske processer... 6 Indsatsområder

Læs mere

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret 10 11 Hvad viser kvalitetsrapportens nøgletal kort fortalt Roskilde Kommune har benyttet sig af udfordringsretten i forhold til toårige kvalitetsrapporter.

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Sølystskolen Silkeborg Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Sølystskolen Silkeborg Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Sølystskolen Silkeborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen,

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Trekronerskolen. For skoleåret 2011/2012. Sagsnr

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Trekronerskolen. For skoleåret 2011/2012. Sagsnr Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2011/2012 Trekronerskolen Sagsnr. 207352 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde. De

Læs mere

1. september 2013 Nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen

1. september 2013 Nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 1. september 2013 Nøgletalssamling s Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger s Skolevæsen 2012-13 Side 2 af 46 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Lundgårdskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Lundgårdskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Lundgårdskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 LUNDGÅRDSKOLEN 3 2 RAMMEBETINGELSER 4 2.1 Skolevæsnets

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Lynghøjskolen. Sagsnr

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Lynghøjskolen. Sagsnr Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013 Lynghøjskolen Sagsnr. 226314 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde. De resterende

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Issø-skolen Svendborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Issø-skolen Svendborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Issø-skolen Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 4 RESULTATER 6 4.1 Bliver alle så dygtige, som de kan?

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Fårvang Skole Silkeborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Fårvang Skole Silkeborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Fårvang Skole Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 3.1 Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Absalons Skole. Sagsnr

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Absalons Skole. Sagsnr Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013 Absalons Skole Sagsnr. 226314 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde. De resterende

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Sinding-Ørre Midtpunkt

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Sinding-Ørre Midtpunkt KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Sinding-Ørre Midtpunkt 1 Indholdsfortegnelse 1 SINDING-ØRRE MIDTPUNKT 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Hendriksholm Skole. Rødovre Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Hendriksholm Skole. Rødovre Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Hendriksholm Skole Rødovre Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Lindebjergskolen. Indholdsfortegnelse. Sagsnr Vejledning til udfyldelse af skemaerne:

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Lindebjergskolen. Indholdsfortegnelse. Sagsnr Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013 Lindebjergskolen Sagsnr. 226314 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde. De resterende

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Peder Syv Skolen. For skoleåret 2010/2011. Sagsnummer:

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Peder Syv Skolen. For skoleåret 2010/2011. Sagsnummer: Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 21/211 Peder Syv Skolen 2632 Sagsnummer: 194 397 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde.

Læs mere

Resultatrapport - Hvidebækskolen

Resultatrapport - Hvidebækskolen Resultatrapport - Hvidebækskolen Indhold Indledning... 2 Præsentation af skolen... 2 Skolens analyse og vurdering af data... 2 Elevtal... 2 Personale... 3 Fravær... 3 Elevernes trivsel... 4 Undervisning...

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Østervangsskolen. For skoleåret 2009/2010. Brevid:

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Østervangsskolen. For skoleåret 2009/2010. Brevid: Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2009/2010 Østervangsskolen Brevid: 919272 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de hvide felter, som skolen skal udfylde. De

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2007/08

Kvalitetsrapport for skoleåret 2007/08 Gjessø Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2007/08 Dette er Gjessø Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2007/08. Her præsenteres skolens vurdering af en række data, der beskriver væsentlige forhold på

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011/2012

Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport Rosenlundskolen 1 Indhold 1. Resultater... 3 1.1 Uddannelsesforankring... 3 1.2 Overgangsfrekvenser... 3 1.3 Gennemsnitskarakterer ved afgangsprøverne... 4 1.4

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Bogense Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Bogense Skole Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Bogense Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Skovløkkeskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Nordvestskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Nordvestskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Nordvestskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Folkeskolereformen - fokus på faglighed

Folkeskolereformen - fokus på faglighed Folkeskolereformen - fokus på faglighed Hvorfor en folkeskolereform Folkeskolen anno 2013.intellektuel og uddannelsesmæssig armod, Politikken Fokus på bedre uddannelse og bedre udnyttelse af skattekronerne,

Læs mere

Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12

Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12 Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12 Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Frederikshavn Kommune Indhold Indledning... 5 Skolevæsenets struktur og elevforhold... 5 Udviklingen i antal elever

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Vestsalling Skole- og Dagtilbud A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Vestsalling skole og Dagtilbud blev 1. august 2008 en realitet som led i

Læs mere

Skolebeskrivelse Højvangskolen /2013

Skolebeskrivelse Højvangskolen /2013 Skolebeskrivelse Højvangskolen - 2012/2013 UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Indholdsfortegnelse 1 HØJVANGSKOLEN 3 2 SKOLECHEFENS SAMLEDE VURDERING 4 2.1 Vurdering af fælles indsatsområder 4 2.2 Vurdering af

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Randers Kommunes Folkeskoler

Kvalitetsrapport 2009. Randers Kommunes Folkeskoler Kvalitetsrapport 2009 Randers Kommunes Folkeskoler Indledning Skolens individuelle kvalitetsrapport indeholder både en kvantitativ og en kvalitativ del. Den kvantitative del omfatter faktuelle oplysninger

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Anna Trolles Skole Middelfart Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Anna Trolles Skole Middelfart Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Anna Trolles Skole Middelfart Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Lillebæltskolen Middelfart Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Lillebæltskolen Middelfart Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Lillebæltskolen Middelfart Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan.

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Mål 1: Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Udfordringer: INDSATS AKTIVITET

Læs mere

1. september 2013. Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Dansborgskolen

1. september 2013. Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Dansborgskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

KVALITETSRAPPORT for. Balleskolen 2016/17

KVALITETSRAPPORT for. Balleskolen 2016/17 KVALITETSRAPPORT for Balleskolen 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 3.1. Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at udfolde egne faglige,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra Christiansfeld Skole ved skoleleder Hans Winther KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Skolen har et højt ambitionsniveau

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Kjellerup Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR. Kjellerup Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Kjellerup Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 3.1. Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at udfolde egne

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret -11 Delrapport fra Sdr. Bjert Centralskole ved skoleleder Lars Andersen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE På Sdr. Bjert Centralskole

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Skolebeskrivelse Gedved Skole - 2011/2012

Skolebeskrivelse Gedved Skole - 2011/2012 Skolebeskrivelse Gedved Skole - 2011/2012 UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Indholdsfortegnelse 1 GEDVED SKOLE 3 2 SKOLECHEFENS SAMLEDE VURDERING 4 2.1 Vurdering af fælles indsatsområder 4 2.2 Vurdering af øvrige

Læs mere

Kvalitetsrapport 2015

Kvalitetsrapport 2015 Kvalitetsrapport 205 Virksomhedsplan for Krabbeshus Heldagsskole Specialskole Indholdsfortegnelse Skolens vurdering.... Skoleåret 204/205.. Antal elever 202/203-204/205 Side 3 Side 4 Side 5 Trivsel 4.-

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Særslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Særslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Særslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011/2012

Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport Ordblindeinstituttet 1 Indhold 1. Resultater... 3 1.1 Overgangsfrekvenser... 3 1.2 Gennemsnitskarakterer ved afgangsprøverne... 3 1.3 Karakterfordelingen...

Læs mere

Albertslund Kommune. Kvalitetsrapport, skoleåret 2006/2007

Albertslund Kommune. Kvalitetsrapport, skoleåret 2006/2007 Albertslund Kommune Kvalitetsrapport, skoleåret 2006/2007 Skolens navn: Udfyldt af: BRØNDAGERSKOLEN NIELS HENRIK JUUL Udskrevet den 27-04-2007 side 1 af 8 1. Ressourceanvendelse, skoleåret 2006/2007 UNDERVISNINGSDEL

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Havrehedskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Havrehedskolen Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Havrehedskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Fløng Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4. RESULTATER 4.1. Bliver alle så dygtige, som de kan? 4.2. Elevernes

Læs mere

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 1 Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 På baggrund af den nye specialundervisningslov (april 2012), Favrskov Kommunes Børn- og Ungepolitik samt Hadsten Skoles fokus på inklusion tænkes denne

Læs mere

TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT 2006/2007

TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT 2006/2007 TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT 2006/2007 1. Skolernes rammebetingelser KVALITETSRAPPORT FOR SKOLERNE I TØNDER KOMMUNE - DEL 1 SKOLERNES DEL o Skolerne arbejder i 06/07 efter de styrelsesvedtægter,

Læs mere

Kilder: 1)Uni-C, 2)Elevadministration TEA, 3) Økonomisk Afdeling, 4)Skolen, 5) Løn og Personale.

Kilder: 1)Uni-C, 2)Elevadministration TEA, 3) Økonomisk Afdeling, 4)Skolen, 5) Løn og Personale. Svinninge Skole Hovedgaden 76F, 50 Svinninge http://www.svinningeskole.dk Skoleleder: Henning Hansen Almindeligt skoletilbud for børnehaveklasse til niende klasse. Specialtilbud for elever med ADHD Rammebetingelser

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2017/18

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2017/18 KVALITETSRAPPORT FOR Fløng Skole 20 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING Alle grafer bliver der ikke kommenteret på i selve rapporten men hovedkonklusionerne fremhæves i dette afsnit. Kompetencedækningen afspejler

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Otterup Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Otterup Skole Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Otterup Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Resen Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Resen Skole er en folkeskole med ca. 600 elever fra 0.-9. årgang inklusiv tilknyttet specialklasserække.

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ølgod Skole Skolegade 11 6870 Ølgod Konstitueret skoleleder Jan Nielsen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning: F.eks. bygninger,

Læs mere

1. september Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen Risbjergskolen

1. september Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen Risbjergskolen 1. september 21 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-1 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 5 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2. 2.4 2.5..1.2..4.5

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR ØRSTEDSKOLEN 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR ØRSTEDSKOLEN 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR ØRSTEDSKOLEN 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4. RESULTATER 4.1. Bliver alle så dygtige, som de kan? 4.2. Elevernes

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2 Elevernes

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011/2012

Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport Højagerskolen 1 Indhold 1. Resultater... 3 1.1 Uddannelsesforankring... 3 1.2 Overgangsfrekvenser... 3 1.3 Gennemsnitskarakterer ved afgangsprøverne... 4 1.4

Læs mere