Undervisningsmaterialer Jensen og Johnsen: Sundhedsfremme i teori og praksis, Philosophia, 2. udg., 6. oplag, 2003, ISBN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsmaterialer Jensen og Johnsen: Sundhedsfremme i teori og praksis, Philosophia, 2. udg., 6. oplag, 2003, ISBN 87-88663-45-0"

Transkript

1 Afgangsprojekt Undervisere Undervisere i Samfunds- og Adfærdsfag 5. semester I alt ca. 70 lektioner pr. studerende. Forudgående undervisning Børnehaveprojekt, Skoleprojekt, Materiale- og litteraturvurdering, Kommuneprojekt, 2 x 2 ugers praktik semesters undervisning i: Pædagogik, Psykologi, Sociologi og Samfundsodontologi Form Forelæsning/oplæg i plenum, vejledning i projektgrupper á 3, 4 eller 5 personer. De studerende skal gennemføre alle faser i et sundhedspædagogisk projekt og selv planlægge, udføre, evaluere og rapportere projektet. Hver gruppe har en fast vejleder, som de studerende er ansvarlige for at lave aftaler med. Projektet afsluttes med en rapport samt en mundtlig eksamination. Projektgruppen fremlægger afgangsprojektet. Undervisningsmaterialer Jensen og Johnsen: Sundhedsfremme i teori og praksis, Philosophia, 2. udg., 6. oplag, 2003, ISBN Pensum Al undervisningsmateriale er pensum at den studerende i en syntese kan koble sine teoretiske kundskaber og fagetiske og kritiske holdning, og således blive i stand til at arbejde sundhedspædagogisk under hensyn til skiftende samfundsbehov. Mål Den studerende skal, såvel skriftligt som mundtligt, kunne: formulere en sundhedspædagogisk problemstilling indenfor et praksisområde eller i en udvalgt kontekst argumentere for problemstillingens samfundsmæssige relevans argumentere for de metoder.og teorier, som er anvendt i projektet beskrive projektets genstandsfelt og / eller målgruppe i relation til problemstillingens sundhedspædagogiske kontekst beskrive, analysere og vurdere problemstillingen ved brug af egnede teorier og metoder, under hensyntagen til det relevante lovgrundlag Ændret den

2 Afgangsprojekt diskutere konsekvenser/perspektiver af undersøgelsens resultater vurdere gennemførelsen af projektet samt det samlede resultat af projektet formulere sig skriftligt indenfor de af Tandplejeruddannelsen angivne rammer For projekter, hvor der udføres en intervention skal den studerende kunne: beskrive og vurdere den valgte pædagogik og de didaktiske overvejelser i forbindelse med interventionen Beskrive og diskutere det / de sundhedsbegreb(er) der er arbejdet med og diskutere betydningen af dette i forhold til projektet / den sundhedspædagogiske intervention Oplæg om kvalitative og kvantitative metoder v/ Bo Danielsen / Anne Christensen Oplæg om skriftlige Arbejdsprocesser i afgangsprojektet v/ Lise Hove Oplæg om projektarbejde v/ Lise Hove Afslutning Eksamen består af en skriftlig gruppefremstillet rapport efterfulgt af en 30 minutters individuel mundtlig eksamination. For at sikre individuel bedømmelse skal de individuelle dele af den gruppefremstillede rapport tydeligt fremgå. Eksamen bedømmes efter karakterskalaen med ekstern censur. For at bestå eksamen skal der for såvel den individuelle bedømmelse af den skriftlige rapport som den mundtlige præstation opnås karakteren 02 som minimum. Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige del, at der i den skriftlige del er opnået karakteren 02 som minimum. På eksamensbeviset under dette fag vil det ligeledes fremgå, at du har deltaget i kursus i materiale- og litteraturvurdering samt ekstern praktik. 2 Ændret den

3 Almen pædagogik Undervisere Underviser: Lotte Andersen. semester I alt 3 lektioner pr. studerende, alle i halve hold Forudgående undervisning. semesters psykologiundervisning og internatkursus i socialpsykologi Form Klasseundervisning med praktiske øvelser Undervisningsmaterialer Eskildsen, Jørn: "Pædagogik og tandpleje", I, II og III. Ovennævnte findes i skriftsamlingen "Sundhedspædagogisk projektarbejde - for tandplejere". SKT-AU. Pensum Al undervisningsmateriale er pensum Mål Den studerende skal kunne: tage stilling til spørgsmål vedrørende læring, undervisning, instruktion, vejledning, samtale og ledelse anvende viden om pædagogiske teorier og handlemønstre kombinere faglig indsigt med intuition og indlevelse i forhold til patienter, undervisningsdeltagere, kollegaer og andre partnere involveret i pædagogisk arbejde Voksenpædagogik, særlige kendetegn Fra folkeoplysning til eksistenspædagogik Organisering af læreprocesser: Vejledning/rådgivning Behandling/forebyggelse Læring/kommunikation Voksenpædagogik i informationssamfundet

4 Almen pædagogik Afslutning Kursusattest gives ved fremmøde til og deltagelse i undervisningen. Kursusattesten er en del af den samlede kursusattest for samfunds- og adfærdsfag på 2. semester. 2

5 Anatomi og fysiologi Underviser Jan Hejle Henriksen. og 2. semester I alt 67 lektioner pr studerende fordelt således:. semester: 24 lektioner i hele hold 2. semester: 40 lektioner i hele hold samt 3 (klinik) i /3 hold Forudgående undervisning Kendskab til Kemi, Biologi er en fordel Form Forelæsning og opgaveløsning Materialer Hejle, Jan: Kompendium i Anatomi, SKT-AU Hejle, Jan: Kompendium i Fysiologi, SKT-AU Hejle, Jan: Atlas Pensum Al undervisningsmateriale er pensum At den studerende opnår generel viden om kroppens opbygning i organsystemer og disses funktioner med hovedvægt på hoved og hals Mål Den studerende skal kunne: beskrive kroppens opbygning og funktioner i store træk beskrive mundhulens normalanatomi i detaljeret grad anvende anatomisk viden i forbindelse med kursus i førstehjælp beskrive i detaljeret grad de regioner af mundhule og ansigt, hvor strukturer (nerver/ kar) ligger udsat for læsioner samt anvende viden om nerver/kar i forbindelse med kursus i infiltrationsanalgesi forklare mundhulens funktioner i detaljeret grad Introduktion til anatomi/fysiologi: ca. 4 timer Del (efterårssemestret): Mundhulens anatomi og fysiologi herunder kliniske øvelser i emnerne: o Mundhulens strukturer o Tyggemuskler/kæbeled

6 Anatomi og fysiologi Del 2 (forårssemestret): Besøg på anatomisk museum + opgaver Kroppens anatomi og fysiologi bl.a.: o Cellelære o Vævslære o Bevægeapparatet o Fordøjelsessystemet o Hjerte-karsystemet o Nervesystemet o Respirationsvejssystemet o Hormonsystemet o Urinvejssystemet Afslutning Eksamen er placeret efter 2. semester. Eksamen er skriftlig, består af kortsvarsopgaver og har en varighed på 3 timer. Der må ikke anvendes hjælpemidler ved eksamen. Eksamen bedømmes efter karakterskalaen med intern censur. 2

7 Assertionstræning Undervisere Mette Aakjær, Lise Hove 2. semester I alt 9 lektioner pr. studerende, alle i halve hold Form Klasseundervisning, gruppeøvelser, individuelt arbejde, diskussioner i plenum Materialer Kompendium i assertiv kommunikation, 2007 Videobånd om assertiv kommunikation: Straight talking, Dansk Management Forum Pensum Det udleverede kompendium At den studerende tilegner sig kompetencer i at forholde sig assertivt til og kommunikere assertivt med medstuderende, undervisere, patienter mm. Mål At den studerende kan forklare funktionen af de tre kommunikationsformer: assertiv, aggressiv og submissiv kommunikation Assertiv kommunikation versus den aggressive og den submissive kommunikationsform. Assertion i behandler-patient relationen. Arbejde med selvværd og selvindsigt, respekt for andre mennesker, at give og modtage kritik. Afslutning Kursusattest gives ved fremmøde til og deltagelse i undervisningen. Kursusattesten er en del af den samlede kursusattest for samfunds- og adfærdsfag på 2. semester.

8 Bidfunktionslære Underviser Randi Abrahamsen 2. semester samt temadag på 5. semester I alt 7 lektioner pr. studerende fordelt således: 2. semester: 2 lektioner i hele hold og 3 lektioner i /3 hold (klinik), 5. semester: 2 lektioner i hele hold Forudgående undervisning Anatomi, Oral fysiologi, Tandmorfologi og et vist oralt klinisk kendskab Form Forelæsning samt praktiske øvelser Materialer Nørgaard, Erling: Kompendium i bidfunktionslære for tandplejerstuderende, SKT-AU, Pensum Al undervisningsmateriale er pensum At kvalificere den studerende til at kunne identificere, informere og henvise patienter med bidfunktionelle afvigelser i sit fremtidige arbejde som tandplejer. Mål Tandplejere skal kunne:. beskrive tyggeapparatets opbygning og funktion 2. beskrive kæbeleddets og tyggemuskulaturens anatomi og funktion 3. beskrive underkæbens bevægelsesmuligheder 4. beskrive morfologisk og funktionel okklusion 5. beskrive og gennemføre en indledende klinisk bidfunktionsundersøgelse 6. identificere bidfunktionelle afvigelser specielt vedr.: o kæbeled: lyde, ømhed, ændringer i bevægelighed og klinisk billede o tyggemuskulatur: størrelser, konsistens, ømhed, bevægelighed/smidighed o tunge og slimhinder: sår, keratinisering, impressioner og form o tandsættet: abrasion, mobilitet, tandfraktur og tandvandring 7. beskrive behandlingsmulighederne for bidfunktionelle problemer 8. foretage henvisning til tandlægelig diagnose og behandling 9. orientere om bidskinnebehandling, kæbeleds-røntgenundersøgelse og kæbeledsarteroskopi, fysioterapi samt om okklusal rekonstruktion ved bidslibning, fyldningsterapi, krone-brobehandling, protesebehandling, tandregulering samt kirurgi

9 Bidfunktionslære 0. redegøre for sammenhæng mellem bidfunktionelle problemer og tandtab, ustabile okklusionsforhold og bruxisme. orientere om yderligere diagnostiske og terapeutiske muligheder af bidfunktionsproblemer. Tyggeapparatets opbygning Kæbeleddets anatomi og funktion Tyggemusklernes anatomi og funktion Underkæbens bevægelsesmuligheder Morfologisk og funktionel okklusion Bidfunktionel anamnese Klinisk bidfunktionsundersøgelse Identifikation af bidfunktionelle afvigelser Behandling af bidfunktionsproblemer Tandplejerens arbejdsopgaver i relation til de bidfunktionelle forhold. Afslutning Skriftlig prøve i bidfunktionslære har en varighed på to timer og er placeret efter 2. semester. Prøven består af kortsvarsopgaver. Hjælpemidler er ikke tilladt ved prøven. Prøven bedømmes ved bestået/ ikke bestået med ekstern censur. 2

10 Børnehaveprojekt Undervisere Lotte Andersen og Lise Hove 2. semester I alt 52 lektioner pr. studerende: 24 lektioner i halve hold, 4 i tredjedels hold og 24 i hele hold Forudgående undervisning Sundhedspædagogik, Socialpsykologi, Sociologi, Samfundsodontologi, Almen pædagogik (Sundhedspædagogik), Udviklingspsykologi. Form Klasseundervisning samt gruppearbejde med mulighed for vejledning. Projektet udarbejdes i 2-3 mandsgrupper. Den studerende skal i dette gruppearbejde udvise engagement, deltageransvar og vilje til at samarbejde samt have forståelse for de gruppedynamiske fordele og ulemper. Der skrives en individuel rapport med karaktergivning. I rapporten skal indgå 2 observationer relateret til den udviklingspsykologiske viden. Materialer Litteratur (udleveres af faglærere) Pensum Al undervisningsmateriale er pensum Projektets overordnede hensigt er at danne ramme for transformering af viden og erfaringer i feltet mellem teori og praksis for fagene psykologi, sundhedspædagogik og sociologi med fokus på målgruppen 3- til 6-årige. Mål Mål for den individuelle præstation: Den studerende skal: beskrive målgruppens psykosociale, kognitive udvikling og interessefelter generelt beskrive den specifikke målgruppe ud fra observerbare fakta beskrive og begrunde den sundhedspædagogiske intervention og hvordan den forventes at styrke barnets handlekompetenceudvikling

11 Børnehaveprojekt analysere det sundhedsbegreb der ligger bag interventionen reflektere over målgruppens læring udarbejde korrekt kildeangivelse og litteraturliste Med henblik på at tilrettelægge en pædagogisk aktivitet rettet mod 3-6 årige, gennemgås, diskuteres og beskrives iagttagelse af børn. De studerende iagttager derefter børnene i børnehaven. Med afsæt i iagttagelserne diskuteres, hvilke pædagogiske aktiviteter der er egnede. Teorier om 0-7 åriges trivsel og udvikling indgår i ovenstående Produktkrav: De studerende afleverer en skriftlig redegørelse på 5-8 sider. Ovenstående skal indeholde: Inddragelse af teori Iagttagelser/observationer Kritisk tolkning/diskussion Tilrettelæggelse/ overvejelser Beskrivelse af formidlingen Evaluering Litteraturliste Bilag Brev til kommunal klinik Afslutning Den skriftlige rapport bedømmes efter karakterskalaen. 2

12 Cariologi og Endodonti Undervisere Ulla Bæk Lindtoft (ansvarlig), Anne B. Christensen, Hanne Mohr og Ulla-Lisbeth Hoffmann. 5. semester; endodonti fortrinsvist på 3. og 4. semester I alt 73 lektioner pr. studerende fordelt således: Cariologi: 57 lektioner:. semester: 9 lektioner i hele hold 2. semester: 9 lektioner i hele hold 3. semester: 8 lektioner i hele hold 4. semester: 8 lektioner i hele hold 5. semester: 3 lektioner (temadag) i halve hold Endodonti: 6 lektioner pr studerende i hele hold fortrinsvis på 3. semester Forudgående undervisning Anatomi (tandhistologi), Tandmorfologi, Mikrobiologi, Radiologi, Generel Medicin, Almen Patologi (infektion sårheling), Ernærings- og kostlære Form Forelæsninger, individuelle opgaver, gruppearbejde og diskussioner Materialer Ole Fejerskov and Edwina Kidd: Dental caries, The Disease and its Clinical Management, Blackwell Munksgaard 2nd. edition Merete Hørsted, Bo Danielsen og Per Rasmussen: Kompendium i Endodonti, SKT-AU, 998 Ulla Bæk Lindtoft: Skriftsamling i cariologi for tandplejere, SKT-AU 2007 Udleverede noter og forelæsningspowerpoints til download. Pensum Uddrag af Dental caries, The Disease and its Clinical Management, se pensumliste på AULA. Alt øvrigt undervisningsmateriale er pensum. At den studerende opnår: en grundlæggende og fyldestgørende viden om det orale miljø, cariesprocessen og behandlingsmuligheder til at kunne diagnosticere, planlægge og udføre sufficiente behandlingsstrategier på individ- såvel som på populationsniveau. en grundlæggende viden om de biologiske processer, der fører til endodontiske problemer og om de krav, som stilles til de kliniske procedurer af hensyn til pulpa Ændret den

13 Cariologi og Endodonti Mål: Den studerende skal kunne:. forklare cariesprocessen 2. beskrive cariesætiologien 3. beskrive, hvordan cariesforekomsten fordeler sig i den danske befolkning, hvorledes den historisk har udviklet sig og analysere hvilke væsentlige faktorer, der påvirker udviklingen. 4. nævne principperne i de mest almindelige cariesindices samt kunne anvende disse. 5. vurdere, hvordan forskellige faktorer kan påvirke et individs cariesrisiko 6. vurdere aktiviteten af et cariesangreb 7. beskrive caries kliniske og radiologiske billede 8. beskrive og anvende almindeligt anvendte principper for behandling af cariesangreb 9. diskutere fluorids virkningsmekanisme, toksikologi og anvendelsesprincipper 0. vurdere og reflektere over egne behandlingsresultater og processer i relation til objektive kriterier. beskrive plakdannelse, plakkens betydning for cariesprocessen samt klassificere metoder til plakkontrol 2. beskrive spyttets funktioner samt muligheder for afhjælpning af mundtørhed 3. definere de forskellige cariogene kulhydrater 4. beskrive principperne ved cost-effectiveness og sammenligne profylaktiske metoder 5. beskrive og identificere de hyppigst forekommende tandmorfologiske antals-, størrelses- og formvariationer 6. nævne de hyppigst forekommende mineralisationsforstyrrelser 7. skitsere sammenhængene mellem stimuli og reaktioner i pulpa-dentinorganet 8. klassificere marginale og apikale parodontopatier 9. nævne principperne for endodontiske behandlinger 20. beskrive behandling af perifer dentinhypersensibilitet efter anerkendte principper 2. sammenligne subjektive og objektive kliniske og radiologiske symptomer og fund og derved kunne stille korrekte endodontiske diagnoser 22. vurdere materiale og litteratur om caries diagnostik, forebyggelse og behandling Cariesprocessen Cariesepidemiologi Cariesætiologi Caries klinisk og røntgenologiske billede Cariesforebyggelse over for enkeltpersoner og grupper Cost-effectiveness i cariesprofylakse/behandling af initial caries Tanddannelsesforstyrrelser Cariesterapi og objektiv vurdering heraf Fluorids virkningsmekanismer Fluorids toksikologi Bedømmelses af en fødevares cariesfremkaldende effekt/sukkererstatninger Bedømmelse af en persons cariesrisiko Differential diagnostik af smerter fra caries, perifer dentin hypersensibilitet og det apikale parodontium, samt mellem betændelsestilstande i det marginale og periapikale parodontium. 2 Ændret den

14 Cariologi og Endodonti Afslutning Skriftlig eksamen i cariologi og endodonti har en varighed på fire timer og er placeret efter 4. semester. Eksamen består af essayopgaver og beregningsopgaver. Lommeregner er som det eneste hjælpemiddel tilladt ved eksamen. Eksamen bedømmes ved ekstern censur efter karakterskalaen. 3 Ændret den

15 Ekstern praktik Underviser Anne-Marie Christensen 4. og 5. semester I alt 58 lektioner pr. studerende fordelt således: 4. semester: 0 lektioner i hele hold, 4 i delhold samt 2 ugers (70 lektioner) praktik 5. semester: 4 i delhold samt 2 ugers (70 lektioner) praktik Forudgående undervisning Undervisning i samtlige samfunds- og adfærdsfag, kliniske og teoretiske fag Form Korte oplæg om krav til praktikkens indhold og krav til afrapportering. Klinisk og teoretisk forberedelse. Den ene praktikperiode skal foregå indenfor kommunal tandpleje og den anden efter frit valg. Materialer Christensen, Anne-Marie: Oplæg til ekstern praktik for tandplejere, SKT-AU, 2009 Udleveres umiddelbart før undervisningen. Pensum Al materiale er pensum At den studerende i ekstern praksis indgår i et samarbejde med det odontologiske team og andre tværfaglige grupper om en bred patientgruppe, og der igennem kobler teori og praksis Mål Den studerende skal: afprøve og reflektere over egne kliniske og pædagogiske færdigheder selvstændigt kunne udfærdige praktikbeskrivelse efter kriterier opstillet i Oplæg til ekstern praktik for tandplejere Formulering og evaluering af egne forventninger til ekstern praktik Kontakt til praktiksted med afklaring af gensidige forventninger Klinisk forberedelse med vejledning 2x2 ugers praktik Udfærdigelse af praktikbeskrivelse

16 Ekstern praktik Afslutning Kursusattesten tildeles på baggrund af gennemført praktikperiode og godkendt praktikbeskrivelse efter både 4. og 5. semester 2

17 Ergonomi Underviser Anne Lykke Pedersen. og 2. semester I alt 0 lektioner pr. studerende fordelt således:. semester: 4 lektioner i hele hold og 2 lektioner i halve hold 2. semester: 4 lektioner i delhold på klinikken individuel vejledning Forudgående undervisning Ingen Form Forelæsninger, instruktion i forbindelse med patientbehandling på klinikken Materialer Lea Sørensen: Ergonomi, Erhvervsskolernes forlag,. udgave, 2006, ISBN Udleverede noter Pensum Al undervisningsmateriale er pensum At den studerende bliver i stand til at kunne tage hånd om de ergonomiske forhold i forbindelse med det kliniske arbejde Mål Tandplejeren skal: have bevidsthed om påvirkninger af kroppen i forhold til arbejdet som tandplejer kunne tilpasse sit arbejde efter sin egen krops styrker og svagheder kunne anvende redskaber, øvelser og arbejdsgange, der kan aflaste og/eller forebygge belastninger og skader Generel ergonomi Arbejdsstillinger Arbejdsbevægelser/rytmer Brug og valg af hjælpemidler (operatørstol, patientstol, rullebord og lignende) Skader Ændret den

18 Ergonomi Forebyggelse med styrke- og udspændingsøvelser Kroppens signaler og kropsbevidsthed Afslutning Kursusattest udstedes på baggrund af tilstedeværelse og indgår som en del af den samlede kursusattest for odontologisk klinik på. semester. Endelig kursusattest tildeles i forbindelse med aflevering og godkendelse af projekt Sundhed (ernærings- og kostlære) på 2. semester. 2 Ændret den

19 Ernærings- og kostlære Underviser Marie Kolind Laustrup 2. semester I alt 32 lektioner pr. studerende: 6 lektioner i hele hold, 8 lektioner i halve hold og 8 lektioner selvstudium Forudgående undervisning Anatomi og Fysiologi (fordøjelseskanalen) og grundlæggende Cariologi Form Forelæsninger, gruppearbejde og optagelse af kostanamneser på medstuderende Materialer Linning A (2008). Ernæringslære. Erhvervsskolernes forlag. Materiale incl. overheads udleveret i forbindelse med undervisningen. Pensum Al undervisningsmateriale er pensum At opnå grundlæggende viden om ernæring så tandplejeren bliver i stand til at vurdere forskellige gruppers kostindtag og ud fra de gældende anbefalinger at kunne rådgive til realistiske kostændringer. Mål Den studerende skal kunne:. beskrive de energigivende stoffer og deres optagelse i kroppen, de essentielle næringsstoffer og deres betydning for kroppen samt de officielle anbefalinger om energifordeling og næringsbehov 2. beskrive sammensætningen af sundhedsfremmende kost ud fra de gældende anbefalinger, herunder de otte kostråd 3. anvende de officielle anbefalinger og kostvaner for forskellige befolkningsgrupper herunder børn, teenagere, gravide/ammende, ældre og syge 4. forklare livsstilssygdommene: fedme, hjertekarsygdomme, diabetes og osteoporose og anvende de diætprincipper og anbefalinger, der knytter sig hertil 5. vurdere levnedsmidlers ernæringsmæssige værdi ud fra varedeklarationen 6. nævne lovgivningen indenfor mærkning af fødevarer 7. beregne energibidraget fra de energigivende næringsstoffer og energiprocentfordelingen i en vare ud fra varedeklarationen 8. inddrage viden om de faktorer, der påvirker menneskets kostvaner, i en vejledningssituation Ændret den

20 Ernærings- og kostlære 9. vurdere en persons kostindtag ud fra en kostanamnese eller overordnet vurdere gruppers kostindtag 0. give konkrete forslag til realistiske ændringer i enkeltpersoners eller gruppers kost både i relation til tandsygdomme og i relation til den generelle sundhed. opstille generelle anbefalinger til kostændringer i relation til tandsygdomme 2. anvende viden om ernæring og kostvejledning med andre faggrupper inden for sundhedsområdet Energiomsætning med energibehov og energibalance. De energigivende stoffer (kulhydrat, protein, fedtstoffer og alkohol). Vitaminer og mineraler samt vand. Lovgivning omkring levnedsmidler med fokus på mærkning. Anvendelse af varedeklarationer med beregning af energiprocentfordeling samt næringsstoffernes energibidrag. Anbefalinger til den danske befolkning herunder de otte kostråd. Anbefalinger til gravide/ammende og børn 0-3 års alderen samt kostvaner hos teenagere. Anbefalinger til ældre herunder kostrelaterede sygdomme hos ældre. Livsstilssygdomme og diætprincipperne hertil samt kost til diabetikere og xerostomipatienter. Kost og caries. Kostanamnese og kostvejledning. Praktiske øvelser: optagelse af kostanamnese på medstuderende (og på aktuel patient) samt opfølgning på medstuderendes kostanamnese. Afslutning Undervejs i forløbet udarbejdes projektet Sundhed, som vurderes bestået/ ikke bestået. Projektet skal være bestået for, at den studerende kan indstilles til den skriftlige eksamen i ernærings- og kostlære på 2. semester. Eksamens varighed er på 3 timer, og lommeregner er som det eneste hjælpemiddel tilladt ved eksamen. Eksamen er udarbejdet som stillede spørgsmål, og bedømmes bestået/ ikke bestået ved intern censur. Merit Studerende, der har bestået grundforløbet på Tandklinikassistentuddannelsen (og dermed har lavet projekt Sundhed ) kan søge merit for projekt Sundhed. 2 Ændret den

21 Farmakologi Underviser Jan Hejle Henriksen (almen del) Inger Gammelgaard (speciel del) 3. semester 36 lektioner pr. studerende, alle i hele hold Forudgående undervisning Anatomi og Fysiologi, Mikrobiologi/ Plakinducerede sygdomme, Ernæringslære Form Forelæsning og opgaveløsning Materialer Olsen, I.: Farmakologi, Munksgaard Danmark, 2007, 3. udgave, ISBN: Hejle, J.: Supplement vdr. odontologisk relevans Pensum Al undervisningsmateriale er pensum. Pensumafgrænsning i lærebog udleveres. At den studerende opnår viden om almen (kinetik og dynamik) og generel farmakologi (lægemidler), der er relevant for den odontologiske praksis Mål Den studerende skal kunne: nævne, beskrive og vurdere de vigtigste medicinske farmaka med relation til odontologisk praksis, og farmaka med indvirkning på det odontologiske område vurdere risikopatienter, der skal henvises til tandlæge før behandling iværksættes Almen del: Indføring i farmakas skæbne i organismen, medicinallovgivning Speciel del: Midler til smertekontrol Midler til infektionskontrol Steroidpræparater Midler til hæmostase Specielle odontologiske farmaka Hjertemedicin

22 Farmakologi Diabetesmedicin Epilepsimedicin Cancermedicin Farmakologisk behandling af systemiske sygdomme af betydning for odontologisk praksis Farmakologi og graviditet Øvelser: Brug af lægemiddelfortegnelsen og gennemarbejdning og besvarelse af udleverede opgaver. Afslutning Eksamen i generel medicin og farmakologi er placeret efter 3. semester. Eksamen er skriftlig og består af en hovedopgave med spørgsmål i relation til en patientcase samt kortsvarsopgaver i det samlede pensum. Hjælpemidler er ikke tilladt ved eksamen. Eksamen har en varighed på 4 timer og bedømmes efter karakterskalaen med ekstern censur. 2

23 8Tandplejeruddannelsen SKT-Århus Generel medicin Underviser Jan Hejle Henriksen 2. semester 36 lektioner pr. studerende, alle i hele hold Forudgående undervisning Anatomi, Fysiologi, Mikrobiologi/plakinducerede sygdomme, Ernæringslære Form Forelæsning og opgaveløsning Materialer Pedersen, C et al.:medicinske sygdomme sygdomslære og sygepleje, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 2005, 2. udgave, ISBN-3: Hejle, J.: Note om sygdomme i nervesystemet Pensum Al undervisningsmateriale er pensum. Pensumafgrænsning i lærebog udleveres. At den studerende opnår relevant viden om de vigtigste medicinske sygdomme Mål Den studerende skal kunne: definere og beskrive de vigtigste medicinske sygdomme vurdere de vigtigste medicinske sygdommes indflydelse på det odontologiske felt selvstændigt tage korrekte forholdsregler under den odontologiske behandling af patienter med nedennævnte sygdomme. vurdere risikopatienter, der skal henvises til tandlæge før behandling iværksættes Hvordan opstår sygdomme og skader Almene symptomer Sygdomme i: bevægeapparatet, nervesystemet, huden, kredsløbet, åndedrætsorganerne, urinorganerne, fordøjelsesorganerne Allergiske sygdomme Endokrine sygdomme Stofskiftesygdomme Kræftsygdomme Infektionssygdomme Medfødte sygdomme (genetiske)

24 8Tandplejeruddannelsen SKT-Århus Generel medicin Sår og andre skader Transplantation Forgiftninger De ældres sygdomme Risikopatienter Afslutning Eksamen i generel medicin og farmakologi er placeret efter 3. semester. Eksamen er skriftlig og består af en hovedopgave med spørgsmål i relation til en patientcase samt kortsvarsopgaver i det samlede pensum. Hjælpemidler er ikke tilladt ved eksamen. Eksamen har en varighed på 4 timer og bedømmes efter karakterskalaen med ekstern censur. 2

25 Gerodontologi, Omsorgstandpleje og Handicaptandpleje Undervisere Jourhavende for temadagene: Lise Hove, Anne-Marie Christensen og Gunhild Langballe 2., 3., 4. og evt. 5. semester I alt ca. 28 lektioner pr. studerende fordelt således: 2. semester: 6 lektioner i hele hold indgår i undervisningen i generel medicin (JHH) 3. semester: 6 lektioner i hele hold undervisningen i psykologi (LH) 3./ 5. semester: 3 4 lektioner indgår i undervisningen på BUF (AMC) 4. semester: 2 lektioner i hele hold i forbindelse med temadage (3 halve dage) Forudgående undervisning Kendskab til biologiske og medicinske basisfag, til kliniske fag og odontologisk klinik samt til sociologi og sundhedspædagogik Form Forelæsninger, gruppearbejde og besøg hos målgruppe Materialer Udleverede synopser og noter Litteratur vedrørende ældre og handicappede i studiets andre fag Pensum Al undervisningsmateriale er pensum At de studerende opnår viden og indsigt, så de er i stand til at varetage tandplejeopgaver i relation til arbejdet med såvel selvhjulpne som ikke selvhjulpne ældre mennesker, mennesker med psykiske lidelser og mennesker med handicaps. Mål Den studerende skal: kunne anvende lovgivningen indenfor omsorgstandpleje - herunder lov om magtanvendelse og indberetningspligt kende til principper for kommunikation med svækkede ældre mennesker, mennesker med handicaps og med særlige behov nævne de fysiologiske aldersforandringer og sygdomme, der hyppigst medfører fysiske lidelser, der kan forhindre ældres egenomsorg have indsigt i aldersbetingede psykologiske ændringer kende til forskellige fysiske/psykiske handicaps have indsigt i praktisk arbejde med omsorgstandpleje herunder mobilt udstyr kende til hensigtsmæssige arbejdsstillinger i omsorgstandplejen

26 Gerodontologi, Omsorgstandpleje og Handicaptandpleje Lovgivning/sociologi i relation til omsorgstandplejens målgrupper (kommuneprojekt) (ABC) Lov om regionstandpleje (i samfundsodontologi) (BG) Biologiske aldersforandringer (Generel medicin) (JHH) Slimhindeforandringer og omsætning af farmaka hos ældre (Farmakologi) (JHH) Psykiatriske lidelser og udviklingshæmmede (Psykologi) (LH) Børn med ADHD (Psykologi) (LH) Ældrepsykologi (Psykologi) (LH) Protetik (DR) Besøg på specialskole/ -kollegium (BUF) (AMC) Temadage afvikles delvis med eksterne undervisere og omhandler bl.a.: Teori om demenssygdomme og indføring i kommunikation med demente mennesker (LH) Omsorgstandpleje (GL) Regionstandpleje (AMC) Afslutning Kursusattest udstedes på baggrund af tilstedeværelse og deltagelse i undervisningen. Opfyldes dette krav ikke kan kursusattest eventuelt opnås på baggrund af en test. Kursusattesten indgår som en del af den samlede kursusattest i Odontologisk Klinik for 4. semester. 2

27 Hospitalstjeneste Undervisere Henriette Ørsted Jensen 4. og 5. semester I alt 3 lektioner pr. studerende fordelt således: 4 lektioner i delhold samt 3 hospitalsbesøg á 3 timer Forudgående undervisning Gæsteforelæsninger og vejledning i brug af hjælpemidler for handicaptandplejen, på. og 2. semester, Odontologiske Klinik og Psykologi Form Praktiske øvelser på institutioner, opfølgning og diskussion med underviser,rapportskrivning og dagbog. Skriftlig evaluering. Materialer Underviser udleverer skriftligt materiale/brochurer ved hospitalstjenestes start Pensum Udleverede skrifter At ruste de studerende til selvstændigt og professionelt at opsøge patienter på forskellige hospitalsafdelinger, og i samarbejde med patienter og andre faggrupper at varetage den enkelte patients tandplejebehov. Mål Den studerende skal kunne: kommunikere med patienter, som på grund af fysisk sygdom er indlagt på hospital vejlede indlagte patienter med mund-, tand- og protesepleje yde service til patienter med særlige behov kommunikere og samarbejde med det øvrige sundhedspersonale og pårørende Århus Universitetshospital (ÅK): Afdeling U (inflammatoriske sygdomme, f.eks. gigt) Afdeling M2 og M3 (medicinsk endokrinologi) Afdeling B6 (lungemedicin) Afdeling E2 og E3 (fod- og ryglidelser) Afdeling E5 (operation af f.eks. skulder, knæ og albue, evt. efter kræftsvulst) Ændret den

STUDIEORDNING for TANDPLEJERUDDANNELSEN. ved. SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER, TANDPLEJERE OG KLINISKE TANDTEKNIKERE (SKT-AU) Aarhus Universitet

STUDIEORDNING for TANDPLEJERUDDANNELSEN. ved. SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER, TANDPLEJERE OG KLINISKE TANDTEKNIKERE (SKT-AU) Aarhus Universitet Ansvarligt studienævn: Skolerådet ved ST-AU STUDIEORDNING for TANDPLEJERUDDANNELSEN ved SOLEN FOR LINIASSISTENTER, TANDPLEJERE (ST-AU) I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 773 af

Læs mere

Pensum Al undervisningsmateriale fra den forudgående undervisning er pensum

Pensum Al undervisningsmateriale fra den forudgående undervisning er pensum Tandplejeruddannelsen SKT-Århus 2010-2011 Fagbeskrivelse Afgangsprojekt Undervisere Undervisere i Samfunds- og Adfærdsfag Placering 5. semester Varighed I alt ca. 70 lektioner pr. studerende. Forudgående

Læs mere

Samarbejdet med jer er et uvurderligt bidrag til, at vi som uddannelsessted kan tilbyde vore studerende uddannelser af højeste kvalitet.

Samarbejdet med jer er et uvurderligt bidrag til, at vi som uddannelsessted kan tilbyde vore studerende uddannelser af højeste kvalitet. Kære praktikvært Samarbejdet med jer er et uvurderligt bidrag til, at vi som uddannelsessted kan tilbyde vore studerende uddannelser af højeste kvalitet. Hvert år sender vi ca.70 tandplejerstuderende i

Læs mere

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU:

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Valg -fag Bundne Specialefag Bundne Områdefag SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER, Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Skoleundervisningen på hovedforløbet er

Læs mere

Samarbejdet med jer er et uvurderligt bidrag til, at vi som uddannelsessted kan tilbyde vore studerende uddannelser af højeste kvalitet.

Samarbejdet med jer er et uvurderligt bidrag til, at vi som uddannelsessted kan tilbyde vore studerende uddannelser af højeste kvalitet. Kære praktikvært Samarbejdet med jer er et uvurderligt bidrag til, at vi som uddannelsessted kan tilbyde vore studerende uddannelser af højeste kvalitet. Hvert år sender vi 70 tandplejerstuderende i praktik

Læs mere

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje. Modul 3-2013. Tandpleje Grundlæggende klinisk virksomhed AARHUS UNIVERSITET

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje. Modul 3-2013. Tandpleje Grundlæggende klinisk virksomhed AARHUS UNIVERSITET Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modul 3-2013 Tandpleje Grundlæggende klinisk virksomhed Modulansvarlig: Dorte Snog Nielsen Modulbeskrivelsen er godkendt den 31. januar 2014 Skolen for

Læs mere

Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet

Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Dette dokument indeholder en samlet beskrivelse af mål og evalueringsformer for undervisningen i faget Pædodonti

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Forløbsplan for Humanvidenskab

Forløbsplan for Humanvidenskab Forløbsplan for Humanvidenskab Kerneområde Uddannelseselement Placering Omfang Læringsudbytte Humanvidenskab Humanvidenskab 1. semester 10 ECTS-point Viden og forståelse Den studerende har teoretisk viden

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Drøftelse af trindeling på Tandklinikassistentuddannelsen Futka s skolemøde 21/

Drøftelse af trindeling på Tandklinikassistentuddannelsen Futka s skolemøde 21/ Drøftelse af trindeling på Tandklinikassistentuddannelsen Futka s skolemøde 21/03 2012 SKT, KU & AU v/conni Parsner og Caroline Hørsted Baggrund for at foreslå trindeling af Tandklinikassistentuddannelsen

Læs mere

Praktikværtevalueringer som dokumentation for aftager behov professionsbacheloruddannelse i tandpleje

Praktikværtevalueringer som dokumentation for aftager behov professionsbacheloruddannelse i tandpleje Praktikværtevalueringer som dokumentation for aftager behov professionsbacheloruddannelse i tandpleje Omfang af praktikværtevalueringer De tandplejestuderende er i den sidste del af deres uddannelse hvert

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Modul 1. Tandpleje sundhed og sygdom. 15 ECTS point. Modulansvarlig: Jensa Ottosdottir

Modul 1. Tandpleje sundhed og sygdom. 15 ECTS point. Modulansvarlig: Jensa Ottosdottir Tandpleje sundhed og sygdom 15 ECTS point 2012 2013 Modulansvarlig: Jensa Ottosdottir Modul 1 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Modul 11 Kundskabsgrundlag og metode Modul 10 Kvalitetssikring, klinisk

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Health Aarhus Universitet SKT AU- Modulbeskrivelse modul 5. Modulansvarlig: Uwe V. Henriksen. Tandpleje udvidet klinisk virksomhed.

Health Aarhus Universitet SKT AU- Modulbeskrivelse modul 5. Modulansvarlig: Uwe V. Henriksen. Tandpleje udvidet klinisk virksomhed. Health Aarhus Universitet SKT AU- Modulbeskrivelse modul 5 2012 Modulansvarlig: Uwe V. Henriksen Tandpleje udvidet klinisk virksomhed 15 ECTS point SKT Skolen for klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 4 2015/16 Grundlæggende sundhedspædagogisk virksomhed 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 4 2015/16 Grundlæggende sundhedspædagogisk virksomhed 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 4 2015/16 Grundlæggende

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent BEK nr 292 af 23/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.19T.541 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent BEK nr 286 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Modul 7. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen,

Modul 7. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen, Modul 7 Gældende efteråret 2016 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer og læringsudbytte...

Læs mere

4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4. Viden... 4. Færdigheder... 4. Kompetencer...

4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4. Viden... 4. Færdigheder... 4. Kompetencer... Bilag 1a Modulbeskrivelse Indhold: 4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4 Viden... 4 Færdigheder... 4 Kompetencer... 4 Centrale fagområder... 4 4.2. Modul 2:

Læs mere

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME FAGBESKRIVELSE VÆGTNING 3 ECTS-point AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på uddannelsens 3. og 4. semester. Faget er et afspændingspædagogisk

Læs mere

Studieåret 2014/2015

Studieåret 2014/2015 2011-studieordning for bacheloruddannelsen i odontologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Skolen for odontologi og tandpleje, Københavns Universitet Denne studieordning træder i kraft den 1. september

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2015, første kvartal, 15 ECTS

Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2015, første kvartal, 15 ECTS Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2015, første kvartal, 15 ECTS De studerende har mulighed til at vælge mellem to forskellige kombinationsmuligheder: 1. International sundhed (7,5 ECTS) + Miljø

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

2015-studieordning for kandidatuddannelsen i odontologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, OdontSchool, Københavns Universitet

2015-studieordning for kandidatuddannelsen i odontologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, OdontSchool, Københavns Universitet 2015-studieordning for kandidatuddannelsen i odontologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, OdontSchool, Københavns Universitet Denne studieordning træder i kraft den 1. september 2015. Studieordningen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2

Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2 Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan arbejde

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Vejen til nye opgaver Vækst Udvikling. Videregående voksenuddannelse for tandklinikassistenter

Vejen til nye opgaver Vækst Udvikling. Videregående voksenuddannelse for tandklinikassistenter Vejen til nye opgaver Vækst Udvikling 2 Bliv rustet til fremtidens tandpleje Tandklinikassistenter spiller en aktiv og vigtig rolle i tandplejeteamet og får flere og flere selvstændige arbejdsopgaver inden

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Fredag d. 5. september 2014 kl i Aud. 2

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Fredag d. 5. september 2014 kl i Aud. 2 PÆD-FAGDAG I Introduktion til pædodonti, børn og unges reaktioner og kooperation ved tandbehandling, medicinering og vågen sedering i tandklinikken Fredag d. 5. september 2014 kl. 8.30 14.15 i Aud. 2 8.30-9.15

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte

Læs mere

FAGBESKRIVELSE GRUNDØVELSER

FAGBESKRIVELSE GRUNDØVELSER FAGBESKRIVELSE GRUNDØVELSER VÆGTNING 4 ECTS-point PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på 1., 3. og 5. semester. Endvidere indgår grundøvelser i det tværfaglige fag anvendt anatomi placeret ved

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 8 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion

Læs mere

Fælles professionsfaglige problemstillinger for sygepleje, anatomi, fysiologi, mikrobiologi, sygdomslære og klinisk undervisning

Fælles professionsfaglige problemstillinger for sygepleje, anatomi, fysiologi, mikrobiologi, sygdomslære og klinisk undervisning Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion til studiet af sygepleje, fag og profession og mod problemstillinger, fænomener og kontekster, som

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer 1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN Navn Uddannelsesretning og holdnummer 2 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede Indholdsfortegnelse: Præsentation og

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet.

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. Bacheloruddannelsen i Klinisk Biomekanik Uddannelsens formål Uddannelsen har til formål: At indføre den studerende i

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 1. semester Hold 2011 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer 3 Indstilling

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde Modulet retter sig mod patienters/borgeres oplevelser, reaktioner, vilkår og handlinger

Læs mere

Overgangsordning for revision af 2015-studieordningen på bacheloruddannelsen i odontologi

Overgangsordning for revision af 2015-studieordningen på bacheloruddannelsen i odontologi K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T S A G S N O T A T JUNI 2016 Vedr. Sagsbehandler Karina Rømer Overgangsordning for revision af

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 19. september i Svendborg den 22. september i Odense Udvalgte dele af

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 2 Sundhed og sygdom

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 2 Sundhed og sygdom SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 2 Sundhed og sygdom - gældende indtil 28.08.2011 04/2016 Modul 2 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 2 Sundhed og sygdom... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Forslag til fagpakke i Molekylær ernæring

Forslag til fagpakke i Molekylær ernæring Forslag til fagpakke i Molekylær ernæring Titel: Indhold: Placering: Molekylær ernæring/molecular Nutrition Almen molekylær ernæring (5 ECTS) Bioaktive Fødevarekomponenter og Functional Foods (10 ECTS)

Læs mere

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet Modul 9RN Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. 1.februar 2012 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS på modulet... 4 4.

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

11.12 Specialpædagogik

11.12 Specialpædagogik 11.12 Specialpædagogik Fagets identitet Linjefaget specialpædagogik sætter den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge med særlige behov under

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 12 2014/2015 Tandpleje selvstændig professionsudøvelse 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 12 2014/2015 Tandpleje selvstændig professionsudøvelse 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 12 2014/2015 Tandpleje

Læs mere

Valgfag for PBA11 - efterår 2015

Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Professionsbachelor i Erhvervssprog og It-baseret markedskommunikation 68200101, 5 ECTS Language and Globalization Sprog og globalisering Hold: IVK31/IVK32, onsdag, kl.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i tandpleje (tandplejer)

Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i tandpleje (tandplejer) Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i tandpleje (tandplejer) I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 731 2011 om uddannelse af professionsbachelorer i tandpleje (tandplejere)

Læs mere

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Thisted Lerpyttervej 43 7700 Thisted Januar 2009 Somatisk sygdom og lidelse Modulets tema og læringsudbytte Tema: : Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Læs mere

Gældende fra marts 2014. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Skoleperiode 1.

Gældende fra marts 2014. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Skoleperiode 1. Gældende fra marts 201 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 8 uger Skoleperiode 1. Områdefag og grundfag Social - og sundhedssektoren I alt

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 4

Modulbeskrivelse - Modul 4 Fysioterapeutuddannelsen UCN Modulbeskrivelse - Modul 4 - Fysisk aktivitet i sundhed og genoptræning Klinisk undervisning III 1 Modul 4 - Fysisk aktivitet og træning som forebyggelses-, vedligeholdelses-

Læs mere

Modul 2 Sundhed og sygdom

Modul 2 Sundhed og sygdom Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Sundhed og sygdom Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje - sundhed og sygdom Modulet retter sig mod viden om sundheds

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

1. semesterpraktik er en observationspraktik med fokus på lærerprofessionens opgaver. Se afsnit 7.1

1. semesterpraktik er en observationspraktik med fokus på lærerprofessionens opgaver. Se afsnit 7.1 11.3 Hjemkundskab og design Faget identitet Hjemkundskab tager udgangspunkt i menneskers handlemuligheder i forhold til problemstillinger knyttet til mad, måltider, husholdning og forbrug set i relation

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning Modulbeskrivelse modul 4 Overgangsordning Efteråret 2016 1 1.0 Generelt Deltagelse i undervisningen på modulet forudsætter, at den studerende har fulgt undervisning i modul 1-3. 2.0 Introduktion til modulet:

Læs mere

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen To tilgange til fremme af oral helse hos børn og unge Population Generelle forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Grundforløb: Fitness

Grundforløb: Fitness Grundforløb: Fitness Formålet med grundforløbet er, at du bliver i stand til at indgå i den daglige arbejdsgang i et fitnesscenter. Du får grundlæggende viden om kommunikation og service og andre receptionsområder.

Læs mere

Overgangsordning mellem 2011-studieordningen for bacheloruddannelsen

Overgangsordning mellem 2011-studieordningen for bacheloruddannelsen D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET S A G S N O T A T 1. DECEMBER 2014 Vedr.: Sagsbehandler: Karina Rømer Overgangsordning mellem

Læs mere

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Tema: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2.

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2. Gældende fra marts 01 Godkendt i LUU November 01 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 uger 0-0-01 11:51 Skoleperiode. Grundfag og områdefag Social - og sundhedssektoren

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Kvalificeringsuddannelse for sygeplejersker uddannet uden for Norden og EU under åben uddannelse 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MODULPLAN Bioanalytikeruddannelsen

MODULPLAN Bioanalytikeruddannelsen Obligatorisk Modulbeskrivelse præsenterer de studerende til bioanalytikerprofessionen og har fokus på basale laboratoriefærdigheder herunder den til grundlæggende naturvidenskabelige teori. Undervisningen

Læs mere

Prøvevejledning til den afsluttende prøve

Prøvevejledning til den afsluttende prøve Prøvevejledning til den afsluttende prøve Den pædagogiske assistentuddannelse Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge PÆD-FAGDAG I Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge Fredag d. 6. september 2013 kl. 8.30 14.00 i Aud. 2 08.30-09.15 Introduktion til Pædodonti 09.15-10.15

Læs mere

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til Lokal undervisningsplan 1 FAGMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. For at opnå kompetencemålene, der er fælles

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

University College Lillebaelt Ernæringslære og diætetik

University College Lillebaelt Ernæringslære og diætetik Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Introduktion til faget og en forelæsning om energigivende næringsstoffer, vitaminer, mineraler og energibehov. Efterfølgende

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2 Indhold Palliation 2 Den opererede borger/patient Velfærdsteknologi Rehabilitering 2 Demens 2 Ledelse og organisation (afventer fra ansvarlige for faget) 1 Palliation 2 På dette valgfri specialefag arbejdes

Læs mere

Logbog for specialtandlægeuddannelsen i ortodonti. Sundhedsstyrelsen 2009

Logbog for specialtandlægeuddannelsen i ortodonti. Sundhedsstyrelsen 2009 Logbog for specialtandlægeuddannelsen i ortodonti 2009 Sundhedsstyrelsen 2009 1. Medicinsk/ odontologisk ekspert...3 1.1 Generelle kompetencer...3 1.2. Generel diagnostik...4 1.3. Visitation...5 1.4. Interception...6

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013 Skive

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 7 - Teori

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 7 - Teori Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb Modul 7 - Teori Juni 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion til modulet

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD BESKRIVELSE Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF TANDPLEJENS TILBUD August 2009 Indholdsfortegnelse 1. Almen forebyggende og behandlende tandpleje til unge Side 3 2.

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: ler@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere

Overgangsordning for revision af 2011-studieordningen på bacheloruddannelsen i odontologi

Overgangsordning for revision af 2011-studieordningen på bacheloruddannelsen i odontologi K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T S A G S N O T A T JUNI 216 Vedr. Sagsbehandler Karina Rømer Overgangsordning for revision af 211-studieordningen

Læs mere

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 4. semester - modul 8 Hold ss2012s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 8 - PSYKISK

Læs mere

Overgangsordning mellem 2011-studieordningen for bacheloruddannelsen i odontologi og studieordningen for bacheloruddannelsen i odontologi

Overgangsordning mellem 2011-studieordningen for bacheloruddannelsen i odontologi og studieordningen for bacheloruddannelsen i odontologi K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T S A G S N O T A T 20. JUNI 2016 Vedr. Sagsbehandler Karina Rømer Overgangsordning mellem 2011-studieordningen

Læs mere