Undervisningsmaterialer Jensen og Johnsen: Sundhedsfremme i teori og praksis, Philosophia, 2. udg., 6. oplag, 2003, ISBN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsmaterialer Jensen og Johnsen: Sundhedsfremme i teori og praksis, Philosophia, 2. udg., 6. oplag, 2003, ISBN 87-88663-45-0"

Transkript

1 Afgangsprojekt Undervisere Undervisere i Samfunds- og Adfærdsfag 5. semester I alt ca. 70 lektioner pr. studerende. Forudgående undervisning Børnehaveprojekt, Skoleprojekt, Materiale- og litteraturvurdering, Kommuneprojekt, 2 x 2 ugers praktik semesters undervisning i: Pædagogik, Psykologi, Sociologi og Samfundsodontologi Form Forelæsning/oplæg i plenum, vejledning i projektgrupper á 3, 4 eller 5 personer. De studerende skal gennemføre alle faser i et sundhedspædagogisk projekt og selv planlægge, udføre, evaluere og rapportere projektet. Hver gruppe har en fast vejleder, som de studerende er ansvarlige for at lave aftaler med. Projektet afsluttes med en rapport samt en mundtlig eksamination. Projektgruppen fremlægger afgangsprojektet. Undervisningsmaterialer Jensen og Johnsen: Sundhedsfremme i teori og praksis, Philosophia, 2. udg., 6. oplag, 2003, ISBN Pensum Al undervisningsmateriale er pensum at den studerende i en syntese kan koble sine teoretiske kundskaber og fagetiske og kritiske holdning, og således blive i stand til at arbejde sundhedspædagogisk under hensyn til skiftende samfundsbehov. Mål Den studerende skal, såvel skriftligt som mundtligt, kunne: formulere en sundhedspædagogisk problemstilling indenfor et praksisområde eller i en udvalgt kontekst argumentere for problemstillingens samfundsmæssige relevans argumentere for de metoder.og teorier, som er anvendt i projektet beskrive projektets genstandsfelt og / eller målgruppe i relation til problemstillingens sundhedspædagogiske kontekst beskrive, analysere og vurdere problemstillingen ved brug af egnede teorier og metoder, under hensyntagen til det relevante lovgrundlag Ændret den

2 Afgangsprojekt diskutere konsekvenser/perspektiver af undersøgelsens resultater vurdere gennemførelsen af projektet samt det samlede resultat af projektet formulere sig skriftligt indenfor de af Tandplejeruddannelsen angivne rammer For projekter, hvor der udføres en intervention skal den studerende kunne: beskrive og vurdere den valgte pædagogik og de didaktiske overvejelser i forbindelse med interventionen Beskrive og diskutere det / de sundhedsbegreb(er) der er arbejdet med og diskutere betydningen af dette i forhold til projektet / den sundhedspædagogiske intervention Oplæg om kvalitative og kvantitative metoder v/ Bo Danielsen / Anne Christensen Oplæg om skriftlige Arbejdsprocesser i afgangsprojektet v/ Lise Hove Oplæg om projektarbejde v/ Lise Hove Afslutning Eksamen består af en skriftlig gruppefremstillet rapport efterfulgt af en 30 minutters individuel mundtlig eksamination. For at sikre individuel bedømmelse skal de individuelle dele af den gruppefremstillede rapport tydeligt fremgå. Eksamen bedømmes efter karakterskalaen med ekstern censur. For at bestå eksamen skal der for såvel den individuelle bedømmelse af den skriftlige rapport som den mundtlige præstation opnås karakteren 02 som minimum. Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige del, at der i den skriftlige del er opnået karakteren 02 som minimum. På eksamensbeviset under dette fag vil det ligeledes fremgå, at du har deltaget i kursus i materiale- og litteraturvurdering samt ekstern praktik. 2 Ændret den

3 Almen pædagogik Undervisere Underviser: Lotte Andersen. semester I alt 3 lektioner pr. studerende, alle i halve hold Forudgående undervisning. semesters psykologiundervisning og internatkursus i socialpsykologi Form Klasseundervisning med praktiske øvelser Undervisningsmaterialer Eskildsen, Jørn: "Pædagogik og tandpleje", I, II og III. Ovennævnte findes i skriftsamlingen "Sundhedspædagogisk projektarbejde - for tandplejere". SKT-AU. Pensum Al undervisningsmateriale er pensum Mål Den studerende skal kunne: tage stilling til spørgsmål vedrørende læring, undervisning, instruktion, vejledning, samtale og ledelse anvende viden om pædagogiske teorier og handlemønstre kombinere faglig indsigt med intuition og indlevelse i forhold til patienter, undervisningsdeltagere, kollegaer og andre partnere involveret i pædagogisk arbejde Voksenpædagogik, særlige kendetegn Fra folkeoplysning til eksistenspædagogik Organisering af læreprocesser: Vejledning/rådgivning Behandling/forebyggelse Læring/kommunikation Voksenpædagogik i informationssamfundet

4 Almen pædagogik Afslutning Kursusattest gives ved fremmøde til og deltagelse i undervisningen. Kursusattesten er en del af den samlede kursusattest for samfunds- og adfærdsfag på 2. semester. 2

5 Anatomi og fysiologi Underviser Jan Hejle Henriksen. og 2. semester I alt 67 lektioner pr studerende fordelt således:. semester: 24 lektioner i hele hold 2. semester: 40 lektioner i hele hold samt 3 (klinik) i /3 hold Forudgående undervisning Kendskab til Kemi, Biologi er en fordel Form Forelæsning og opgaveløsning Materialer Hejle, Jan: Kompendium i Anatomi, SKT-AU Hejle, Jan: Kompendium i Fysiologi, SKT-AU Hejle, Jan: Atlas Pensum Al undervisningsmateriale er pensum At den studerende opnår generel viden om kroppens opbygning i organsystemer og disses funktioner med hovedvægt på hoved og hals Mål Den studerende skal kunne: beskrive kroppens opbygning og funktioner i store træk beskrive mundhulens normalanatomi i detaljeret grad anvende anatomisk viden i forbindelse med kursus i førstehjælp beskrive i detaljeret grad de regioner af mundhule og ansigt, hvor strukturer (nerver/ kar) ligger udsat for læsioner samt anvende viden om nerver/kar i forbindelse med kursus i infiltrationsanalgesi forklare mundhulens funktioner i detaljeret grad Introduktion til anatomi/fysiologi: ca. 4 timer Del (efterårssemestret): Mundhulens anatomi og fysiologi herunder kliniske øvelser i emnerne: o Mundhulens strukturer o Tyggemuskler/kæbeled

6 Anatomi og fysiologi Del 2 (forårssemestret): Besøg på anatomisk museum + opgaver Kroppens anatomi og fysiologi bl.a.: o Cellelære o Vævslære o Bevægeapparatet o Fordøjelsessystemet o Hjerte-karsystemet o Nervesystemet o Respirationsvejssystemet o Hormonsystemet o Urinvejssystemet Afslutning Eksamen er placeret efter 2. semester. Eksamen er skriftlig, består af kortsvarsopgaver og har en varighed på 3 timer. Der må ikke anvendes hjælpemidler ved eksamen. Eksamen bedømmes efter karakterskalaen med intern censur. 2

7 Assertionstræning Undervisere Mette Aakjær, Lise Hove 2. semester I alt 9 lektioner pr. studerende, alle i halve hold Form Klasseundervisning, gruppeøvelser, individuelt arbejde, diskussioner i plenum Materialer Kompendium i assertiv kommunikation, 2007 Videobånd om assertiv kommunikation: Straight talking, Dansk Management Forum Pensum Det udleverede kompendium At den studerende tilegner sig kompetencer i at forholde sig assertivt til og kommunikere assertivt med medstuderende, undervisere, patienter mm. Mål At den studerende kan forklare funktionen af de tre kommunikationsformer: assertiv, aggressiv og submissiv kommunikation Assertiv kommunikation versus den aggressive og den submissive kommunikationsform. Assertion i behandler-patient relationen. Arbejde med selvværd og selvindsigt, respekt for andre mennesker, at give og modtage kritik. Afslutning Kursusattest gives ved fremmøde til og deltagelse i undervisningen. Kursusattesten er en del af den samlede kursusattest for samfunds- og adfærdsfag på 2. semester.

8 Bidfunktionslære Underviser Randi Abrahamsen 2. semester samt temadag på 5. semester I alt 7 lektioner pr. studerende fordelt således: 2. semester: 2 lektioner i hele hold og 3 lektioner i /3 hold (klinik), 5. semester: 2 lektioner i hele hold Forudgående undervisning Anatomi, Oral fysiologi, Tandmorfologi og et vist oralt klinisk kendskab Form Forelæsning samt praktiske øvelser Materialer Nørgaard, Erling: Kompendium i bidfunktionslære for tandplejerstuderende, SKT-AU, Pensum Al undervisningsmateriale er pensum At kvalificere den studerende til at kunne identificere, informere og henvise patienter med bidfunktionelle afvigelser i sit fremtidige arbejde som tandplejer. Mål Tandplejere skal kunne:. beskrive tyggeapparatets opbygning og funktion 2. beskrive kæbeleddets og tyggemuskulaturens anatomi og funktion 3. beskrive underkæbens bevægelsesmuligheder 4. beskrive morfologisk og funktionel okklusion 5. beskrive og gennemføre en indledende klinisk bidfunktionsundersøgelse 6. identificere bidfunktionelle afvigelser specielt vedr.: o kæbeled: lyde, ømhed, ændringer i bevægelighed og klinisk billede o tyggemuskulatur: størrelser, konsistens, ømhed, bevægelighed/smidighed o tunge og slimhinder: sår, keratinisering, impressioner og form o tandsættet: abrasion, mobilitet, tandfraktur og tandvandring 7. beskrive behandlingsmulighederne for bidfunktionelle problemer 8. foretage henvisning til tandlægelig diagnose og behandling 9. orientere om bidskinnebehandling, kæbeleds-røntgenundersøgelse og kæbeledsarteroskopi, fysioterapi samt om okklusal rekonstruktion ved bidslibning, fyldningsterapi, krone-brobehandling, protesebehandling, tandregulering samt kirurgi

9 Bidfunktionslære 0. redegøre for sammenhæng mellem bidfunktionelle problemer og tandtab, ustabile okklusionsforhold og bruxisme. orientere om yderligere diagnostiske og terapeutiske muligheder af bidfunktionsproblemer. Tyggeapparatets opbygning Kæbeleddets anatomi og funktion Tyggemusklernes anatomi og funktion Underkæbens bevægelsesmuligheder Morfologisk og funktionel okklusion Bidfunktionel anamnese Klinisk bidfunktionsundersøgelse Identifikation af bidfunktionelle afvigelser Behandling af bidfunktionsproblemer Tandplejerens arbejdsopgaver i relation til de bidfunktionelle forhold. Afslutning Skriftlig prøve i bidfunktionslære har en varighed på to timer og er placeret efter 2. semester. Prøven består af kortsvarsopgaver. Hjælpemidler er ikke tilladt ved prøven. Prøven bedømmes ved bestået/ ikke bestået med ekstern censur. 2

10 Børnehaveprojekt Undervisere Lotte Andersen og Lise Hove 2. semester I alt 52 lektioner pr. studerende: 24 lektioner i halve hold, 4 i tredjedels hold og 24 i hele hold Forudgående undervisning Sundhedspædagogik, Socialpsykologi, Sociologi, Samfundsodontologi, Almen pædagogik (Sundhedspædagogik), Udviklingspsykologi. Form Klasseundervisning samt gruppearbejde med mulighed for vejledning. Projektet udarbejdes i 2-3 mandsgrupper. Den studerende skal i dette gruppearbejde udvise engagement, deltageransvar og vilje til at samarbejde samt have forståelse for de gruppedynamiske fordele og ulemper. Der skrives en individuel rapport med karaktergivning. I rapporten skal indgå 2 observationer relateret til den udviklingspsykologiske viden. Materialer Litteratur (udleveres af faglærere) Pensum Al undervisningsmateriale er pensum Projektets overordnede hensigt er at danne ramme for transformering af viden og erfaringer i feltet mellem teori og praksis for fagene psykologi, sundhedspædagogik og sociologi med fokus på målgruppen 3- til 6-årige. Mål Mål for den individuelle præstation: Den studerende skal: beskrive målgruppens psykosociale, kognitive udvikling og interessefelter generelt beskrive den specifikke målgruppe ud fra observerbare fakta beskrive og begrunde den sundhedspædagogiske intervention og hvordan den forventes at styrke barnets handlekompetenceudvikling

11 Børnehaveprojekt analysere det sundhedsbegreb der ligger bag interventionen reflektere over målgruppens læring udarbejde korrekt kildeangivelse og litteraturliste Med henblik på at tilrettelægge en pædagogisk aktivitet rettet mod 3-6 årige, gennemgås, diskuteres og beskrives iagttagelse af børn. De studerende iagttager derefter børnene i børnehaven. Med afsæt i iagttagelserne diskuteres, hvilke pædagogiske aktiviteter der er egnede. Teorier om 0-7 åriges trivsel og udvikling indgår i ovenstående Produktkrav: De studerende afleverer en skriftlig redegørelse på 5-8 sider. Ovenstående skal indeholde: Inddragelse af teori Iagttagelser/observationer Kritisk tolkning/diskussion Tilrettelæggelse/ overvejelser Beskrivelse af formidlingen Evaluering Litteraturliste Bilag Brev til kommunal klinik Afslutning Den skriftlige rapport bedømmes efter karakterskalaen. 2

12 Cariologi og Endodonti Undervisere Ulla Bæk Lindtoft (ansvarlig), Anne B. Christensen, Hanne Mohr og Ulla-Lisbeth Hoffmann. 5. semester; endodonti fortrinsvist på 3. og 4. semester I alt 73 lektioner pr. studerende fordelt således: Cariologi: 57 lektioner:. semester: 9 lektioner i hele hold 2. semester: 9 lektioner i hele hold 3. semester: 8 lektioner i hele hold 4. semester: 8 lektioner i hele hold 5. semester: 3 lektioner (temadag) i halve hold Endodonti: 6 lektioner pr studerende i hele hold fortrinsvis på 3. semester Forudgående undervisning Anatomi (tandhistologi), Tandmorfologi, Mikrobiologi, Radiologi, Generel Medicin, Almen Patologi (infektion sårheling), Ernærings- og kostlære Form Forelæsninger, individuelle opgaver, gruppearbejde og diskussioner Materialer Ole Fejerskov and Edwina Kidd: Dental caries, The Disease and its Clinical Management, Blackwell Munksgaard 2nd. edition Merete Hørsted, Bo Danielsen og Per Rasmussen: Kompendium i Endodonti, SKT-AU, 998 Ulla Bæk Lindtoft: Skriftsamling i cariologi for tandplejere, SKT-AU 2007 Udleverede noter og forelæsningspowerpoints til download. Pensum Uddrag af Dental caries, The Disease and its Clinical Management, se pensumliste på AULA. Alt øvrigt undervisningsmateriale er pensum. At den studerende opnår: en grundlæggende og fyldestgørende viden om det orale miljø, cariesprocessen og behandlingsmuligheder til at kunne diagnosticere, planlægge og udføre sufficiente behandlingsstrategier på individ- såvel som på populationsniveau. en grundlæggende viden om de biologiske processer, der fører til endodontiske problemer og om de krav, som stilles til de kliniske procedurer af hensyn til pulpa Ændret den

13 Cariologi og Endodonti Mål: Den studerende skal kunne:. forklare cariesprocessen 2. beskrive cariesætiologien 3. beskrive, hvordan cariesforekomsten fordeler sig i den danske befolkning, hvorledes den historisk har udviklet sig og analysere hvilke væsentlige faktorer, der påvirker udviklingen. 4. nævne principperne i de mest almindelige cariesindices samt kunne anvende disse. 5. vurdere, hvordan forskellige faktorer kan påvirke et individs cariesrisiko 6. vurdere aktiviteten af et cariesangreb 7. beskrive caries kliniske og radiologiske billede 8. beskrive og anvende almindeligt anvendte principper for behandling af cariesangreb 9. diskutere fluorids virkningsmekanisme, toksikologi og anvendelsesprincipper 0. vurdere og reflektere over egne behandlingsresultater og processer i relation til objektive kriterier. beskrive plakdannelse, plakkens betydning for cariesprocessen samt klassificere metoder til plakkontrol 2. beskrive spyttets funktioner samt muligheder for afhjælpning af mundtørhed 3. definere de forskellige cariogene kulhydrater 4. beskrive principperne ved cost-effectiveness og sammenligne profylaktiske metoder 5. beskrive og identificere de hyppigst forekommende tandmorfologiske antals-, størrelses- og formvariationer 6. nævne de hyppigst forekommende mineralisationsforstyrrelser 7. skitsere sammenhængene mellem stimuli og reaktioner i pulpa-dentinorganet 8. klassificere marginale og apikale parodontopatier 9. nævne principperne for endodontiske behandlinger 20. beskrive behandling af perifer dentinhypersensibilitet efter anerkendte principper 2. sammenligne subjektive og objektive kliniske og radiologiske symptomer og fund og derved kunne stille korrekte endodontiske diagnoser 22. vurdere materiale og litteratur om caries diagnostik, forebyggelse og behandling Cariesprocessen Cariesepidemiologi Cariesætiologi Caries klinisk og røntgenologiske billede Cariesforebyggelse over for enkeltpersoner og grupper Cost-effectiveness i cariesprofylakse/behandling af initial caries Tanddannelsesforstyrrelser Cariesterapi og objektiv vurdering heraf Fluorids virkningsmekanismer Fluorids toksikologi Bedømmelses af en fødevares cariesfremkaldende effekt/sukkererstatninger Bedømmelse af en persons cariesrisiko Differential diagnostik af smerter fra caries, perifer dentin hypersensibilitet og det apikale parodontium, samt mellem betændelsestilstande i det marginale og periapikale parodontium. 2 Ændret den

14 Cariologi og Endodonti Afslutning Skriftlig eksamen i cariologi og endodonti har en varighed på fire timer og er placeret efter 4. semester. Eksamen består af essayopgaver og beregningsopgaver. Lommeregner er som det eneste hjælpemiddel tilladt ved eksamen. Eksamen bedømmes ved ekstern censur efter karakterskalaen. 3 Ændret den

15 Ekstern praktik Underviser Anne-Marie Christensen 4. og 5. semester I alt 58 lektioner pr. studerende fordelt således: 4. semester: 0 lektioner i hele hold, 4 i delhold samt 2 ugers (70 lektioner) praktik 5. semester: 4 i delhold samt 2 ugers (70 lektioner) praktik Forudgående undervisning Undervisning i samtlige samfunds- og adfærdsfag, kliniske og teoretiske fag Form Korte oplæg om krav til praktikkens indhold og krav til afrapportering. Klinisk og teoretisk forberedelse. Den ene praktikperiode skal foregå indenfor kommunal tandpleje og den anden efter frit valg. Materialer Christensen, Anne-Marie: Oplæg til ekstern praktik for tandplejere, SKT-AU, 2009 Udleveres umiddelbart før undervisningen. Pensum Al materiale er pensum At den studerende i ekstern praksis indgår i et samarbejde med det odontologiske team og andre tværfaglige grupper om en bred patientgruppe, og der igennem kobler teori og praksis Mål Den studerende skal: afprøve og reflektere over egne kliniske og pædagogiske færdigheder selvstændigt kunne udfærdige praktikbeskrivelse efter kriterier opstillet i Oplæg til ekstern praktik for tandplejere Formulering og evaluering af egne forventninger til ekstern praktik Kontakt til praktiksted med afklaring af gensidige forventninger Klinisk forberedelse med vejledning 2x2 ugers praktik Udfærdigelse af praktikbeskrivelse

16 Ekstern praktik Afslutning Kursusattesten tildeles på baggrund af gennemført praktikperiode og godkendt praktikbeskrivelse efter både 4. og 5. semester 2

17 Ergonomi Underviser Anne Lykke Pedersen. og 2. semester I alt 0 lektioner pr. studerende fordelt således:. semester: 4 lektioner i hele hold og 2 lektioner i halve hold 2. semester: 4 lektioner i delhold på klinikken individuel vejledning Forudgående undervisning Ingen Form Forelæsninger, instruktion i forbindelse med patientbehandling på klinikken Materialer Lea Sørensen: Ergonomi, Erhvervsskolernes forlag,. udgave, 2006, ISBN Udleverede noter Pensum Al undervisningsmateriale er pensum At den studerende bliver i stand til at kunne tage hånd om de ergonomiske forhold i forbindelse med det kliniske arbejde Mål Tandplejeren skal: have bevidsthed om påvirkninger af kroppen i forhold til arbejdet som tandplejer kunne tilpasse sit arbejde efter sin egen krops styrker og svagheder kunne anvende redskaber, øvelser og arbejdsgange, der kan aflaste og/eller forebygge belastninger og skader Generel ergonomi Arbejdsstillinger Arbejdsbevægelser/rytmer Brug og valg af hjælpemidler (operatørstol, patientstol, rullebord og lignende) Skader Ændret den

18 Ergonomi Forebyggelse med styrke- og udspændingsøvelser Kroppens signaler og kropsbevidsthed Afslutning Kursusattest udstedes på baggrund af tilstedeværelse og indgår som en del af den samlede kursusattest for odontologisk klinik på. semester. Endelig kursusattest tildeles i forbindelse med aflevering og godkendelse af projekt Sundhed (ernærings- og kostlære) på 2. semester. 2 Ændret den

19 Ernærings- og kostlære Underviser Marie Kolind Laustrup 2. semester I alt 32 lektioner pr. studerende: 6 lektioner i hele hold, 8 lektioner i halve hold og 8 lektioner selvstudium Forudgående undervisning Anatomi og Fysiologi (fordøjelseskanalen) og grundlæggende Cariologi Form Forelæsninger, gruppearbejde og optagelse af kostanamneser på medstuderende Materialer Linning A (2008). Ernæringslære. Erhvervsskolernes forlag. Materiale incl. overheads udleveret i forbindelse med undervisningen. Pensum Al undervisningsmateriale er pensum At opnå grundlæggende viden om ernæring så tandplejeren bliver i stand til at vurdere forskellige gruppers kostindtag og ud fra de gældende anbefalinger at kunne rådgive til realistiske kostændringer. Mål Den studerende skal kunne:. beskrive de energigivende stoffer og deres optagelse i kroppen, de essentielle næringsstoffer og deres betydning for kroppen samt de officielle anbefalinger om energifordeling og næringsbehov 2. beskrive sammensætningen af sundhedsfremmende kost ud fra de gældende anbefalinger, herunder de otte kostråd 3. anvende de officielle anbefalinger og kostvaner for forskellige befolkningsgrupper herunder børn, teenagere, gravide/ammende, ældre og syge 4. forklare livsstilssygdommene: fedme, hjertekarsygdomme, diabetes og osteoporose og anvende de diætprincipper og anbefalinger, der knytter sig hertil 5. vurdere levnedsmidlers ernæringsmæssige værdi ud fra varedeklarationen 6. nævne lovgivningen indenfor mærkning af fødevarer 7. beregne energibidraget fra de energigivende næringsstoffer og energiprocentfordelingen i en vare ud fra varedeklarationen 8. inddrage viden om de faktorer, der påvirker menneskets kostvaner, i en vejledningssituation Ændret den

20 Ernærings- og kostlære 9. vurdere en persons kostindtag ud fra en kostanamnese eller overordnet vurdere gruppers kostindtag 0. give konkrete forslag til realistiske ændringer i enkeltpersoners eller gruppers kost både i relation til tandsygdomme og i relation til den generelle sundhed. opstille generelle anbefalinger til kostændringer i relation til tandsygdomme 2. anvende viden om ernæring og kostvejledning med andre faggrupper inden for sundhedsområdet Energiomsætning med energibehov og energibalance. De energigivende stoffer (kulhydrat, protein, fedtstoffer og alkohol). Vitaminer og mineraler samt vand. Lovgivning omkring levnedsmidler med fokus på mærkning. Anvendelse af varedeklarationer med beregning af energiprocentfordeling samt næringsstoffernes energibidrag. Anbefalinger til den danske befolkning herunder de otte kostråd. Anbefalinger til gravide/ammende og børn 0-3 års alderen samt kostvaner hos teenagere. Anbefalinger til ældre herunder kostrelaterede sygdomme hos ældre. Livsstilssygdomme og diætprincipperne hertil samt kost til diabetikere og xerostomipatienter. Kost og caries. Kostanamnese og kostvejledning. Praktiske øvelser: optagelse af kostanamnese på medstuderende (og på aktuel patient) samt opfølgning på medstuderendes kostanamnese. Afslutning Undervejs i forløbet udarbejdes projektet Sundhed, som vurderes bestået/ ikke bestået. Projektet skal være bestået for, at den studerende kan indstilles til den skriftlige eksamen i ernærings- og kostlære på 2. semester. Eksamens varighed er på 3 timer, og lommeregner er som det eneste hjælpemiddel tilladt ved eksamen. Eksamen er udarbejdet som stillede spørgsmål, og bedømmes bestået/ ikke bestået ved intern censur. Merit Studerende, der har bestået grundforløbet på Tandklinikassistentuddannelsen (og dermed har lavet projekt Sundhed ) kan søge merit for projekt Sundhed. 2 Ændret den

21 Farmakologi Underviser Jan Hejle Henriksen (almen del) Inger Gammelgaard (speciel del) 3. semester 36 lektioner pr. studerende, alle i hele hold Forudgående undervisning Anatomi og Fysiologi, Mikrobiologi/ Plakinducerede sygdomme, Ernæringslære Form Forelæsning og opgaveløsning Materialer Olsen, I.: Farmakologi, Munksgaard Danmark, 2007, 3. udgave, ISBN: Hejle, J.: Supplement vdr. odontologisk relevans Pensum Al undervisningsmateriale er pensum. Pensumafgrænsning i lærebog udleveres. At den studerende opnår viden om almen (kinetik og dynamik) og generel farmakologi (lægemidler), der er relevant for den odontologiske praksis Mål Den studerende skal kunne: nævne, beskrive og vurdere de vigtigste medicinske farmaka med relation til odontologisk praksis, og farmaka med indvirkning på det odontologiske område vurdere risikopatienter, der skal henvises til tandlæge før behandling iværksættes Almen del: Indføring i farmakas skæbne i organismen, medicinallovgivning Speciel del: Midler til smertekontrol Midler til infektionskontrol Steroidpræparater Midler til hæmostase Specielle odontologiske farmaka Hjertemedicin

22 Farmakologi Diabetesmedicin Epilepsimedicin Cancermedicin Farmakologisk behandling af systemiske sygdomme af betydning for odontologisk praksis Farmakologi og graviditet Øvelser: Brug af lægemiddelfortegnelsen og gennemarbejdning og besvarelse af udleverede opgaver. Afslutning Eksamen i generel medicin og farmakologi er placeret efter 3. semester. Eksamen er skriftlig og består af en hovedopgave med spørgsmål i relation til en patientcase samt kortsvarsopgaver i det samlede pensum. Hjælpemidler er ikke tilladt ved eksamen. Eksamen har en varighed på 4 timer og bedømmes efter karakterskalaen med ekstern censur. 2

23 8Tandplejeruddannelsen SKT-Århus Generel medicin Underviser Jan Hejle Henriksen 2. semester 36 lektioner pr. studerende, alle i hele hold Forudgående undervisning Anatomi, Fysiologi, Mikrobiologi/plakinducerede sygdomme, Ernæringslære Form Forelæsning og opgaveløsning Materialer Pedersen, C et al.:medicinske sygdomme sygdomslære og sygepleje, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 2005, 2. udgave, ISBN-3: Hejle, J.: Note om sygdomme i nervesystemet Pensum Al undervisningsmateriale er pensum. Pensumafgrænsning i lærebog udleveres. At den studerende opnår relevant viden om de vigtigste medicinske sygdomme Mål Den studerende skal kunne: definere og beskrive de vigtigste medicinske sygdomme vurdere de vigtigste medicinske sygdommes indflydelse på det odontologiske felt selvstændigt tage korrekte forholdsregler under den odontologiske behandling af patienter med nedennævnte sygdomme. vurdere risikopatienter, der skal henvises til tandlæge før behandling iværksættes Hvordan opstår sygdomme og skader Almene symptomer Sygdomme i: bevægeapparatet, nervesystemet, huden, kredsløbet, åndedrætsorganerne, urinorganerne, fordøjelsesorganerne Allergiske sygdomme Endokrine sygdomme Stofskiftesygdomme Kræftsygdomme Infektionssygdomme Medfødte sygdomme (genetiske)

24 8Tandplejeruddannelsen SKT-Århus Generel medicin Sår og andre skader Transplantation Forgiftninger De ældres sygdomme Risikopatienter Afslutning Eksamen i generel medicin og farmakologi er placeret efter 3. semester. Eksamen er skriftlig og består af en hovedopgave med spørgsmål i relation til en patientcase samt kortsvarsopgaver i det samlede pensum. Hjælpemidler er ikke tilladt ved eksamen. Eksamen har en varighed på 4 timer og bedømmes efter karakterskalaen med ekstern censur. 2

25 Gerodontologi, Omsorgstandpleje og Handicaptandpleje Undervisere Jourhavende for temadagene: Lise Hove, Anne-Marie Christensen og Gunhild Langballe 2., 3., 4. og evt. 5. semester I alt ca. 28 lektioner pr. studerende fordelt således: 2. semester: 6 lektioner i hele hold indgår i undervisningen i generel medicin (JHH) 3. semester: 6 lektioner i hele hold undervisningen i psykologi (LH) 3./ 5. semester: 3 4 lektioner indgår i undervisningen på BUF (AMC) 4. semester: 2 lektioner i hele hold i forbindelse med temadage (3 halve dage) Forudgående undervisning Kendskab til biologiske og medicinske basisfag, til kliniske fag og odontologisk klinik samt til sociologi og sundhedspædagogik Form Forelæsninger, gruppearbejde og besøg hos målgruppe Materialer Udleverede synopser og noter Litteratur vedrørende ældre og handicappede i studiets andre fag Pensum Al undervisningsmateriale er pensum At de studerende opnår viden og indsigt, så de er i stand til at varetage tandplejeopgaver i relation til arbejdet med såvel selvhjulpne som ikke selvhjulpne ældre mennesker, mennesker med psykiske lidelser og mennesker med handicaps. Mål Den studerende skal: kunne anvende lovgivningen indenfor omsorgstandpleje - herunder lov om magtanvendelse og indberetningspligt kende til principper for kommunikation med svækkede ældre mennesker, mennesker med handicaps og med særlige behov nævne de fysiologiske aldersforandringer og sygdomme, der hyppigst medfører fysiske lidelser, der kan forhindre ældres egenomsorg have indsigt i aldersbetingede psykologiske ændringer kende til forskellige fysiske/psykiske handicaps have indsigt i praktisk arbejde med omsorgstandpleje herunder mobilt udstyr kende til hensigtsmæssige arbejdsstillinger i omsorgstandplejen

26 Gerodontologi, Omsorgstandpleje og Handicaptandpleje Lovgivning/sociologi i relation til omsorgstandplejens målgrupper (kommuneprojekt) (ABC) Lov om regionstandpleje (i samfundsodontologi) (BG) Biologiske aldersforandringer (Generel medicin) (JHH) Slimhindeforandringer og omsætning af farmaka hos ældre (Farmakologi) (JHH) Psykiatriske lidelser og udviklingshæmmede (Psykologi) (LH) Børn med ADHD (Psykologi) (LH) Ældrepsykologi (Psykologi) (LH) Protetik (DR) Besøg på specialskole/ -kollegium (BUF) (AMC) Temadage afvikles delvis med eksterne undervisere og omhandler bl.a.: Teori om demenssygdomme og indføring i kommunikation med demente mennesker (LH) Omsorgstandpleje (GL) Regionstandpleje (AMC) Afslutning Kursusattest udstedes på baggrund af tilstedeværelse og deltagelse i undervisningen. Opfyldes dette krav ikke kan kursusattest eventuelt opnås på baggrund af en test. Kursusattesten indgår som en del af den samlede kursusattest i Odontologisk Klinik for 4. semester. 2

27 Hospitalstjeneste Undervisere Henriette Ørsted Jensen 4. og 5. semester I alt 3 lektioner pr. studerende fordelt således: 4 lektioner i delhold samt 3 hospitalsbesøg á 3 timer Forudgående undervisning Gæsteforelæsninger og vejledning i brug af hjælpemidler for handicaptandplejen, på. og 2. semester, Odontologiske Klinik og Psykologi Form Praktiske øvelser på institutioner, opfølgning og diskussion med underviser,rapportskrivning og dagbog. Skriftlig evaluering. Materialer Underviser udleverer skriftligt materiale/brochurer ved hospitalstjenestes start Pensum Udleverede skrifter At ruste de studerende til selvstændigt og professionelt at opsøge patienter på forskellige hospitalsafdelinger, og i samarbejde med patienter og andre faggrupper at varetage den enkelte patients tandplejebehov. Mål Den studerende skal kunne: kommunikere med patienter, som på grund af fysisk sygdom er indlagt på hospital vejlede indlagte patienter med mund-, tand- og protesepleje yde service til patienter med særlige behov kommunikere og samarbejde med det øvrige sundhedspersonale og pårørende Århus Universitetshospital (ÅK): Afdeling U (inflammatoriske sygdomme, f.eks. gigt) Afdeling M2 og M3 (medicinsk endokrinologi) Afdeling B6 (lungemedicin) Afdeling E2 og E3 (fod- og ryglidelser) Afdeling E5 (operation af f.eks. skulder, knæ og albue, evt. efter kræftsvulst) Ændret den

Adgangskrav: Sundhedsstyrelsen skal have vurderet tandlægens grunduddannelse som egnet til afprøvning.

Adgangskrav: Sundhedsstyrelsen skal have vurderet tandlægens grunduddannelse som egnet til afprøvning. D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET S A G S N O T A T 31. AUGUST 2011 Vedr.: Studieordning for tredjelandstandlæger FAKULTETSSEKRETARIATET,

Læs mere

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent I. Grundlag for uddannelsen... 3 A. Idéen... 3 B. Lovgrundlag... 3 C. Administration... 3 D. Samarbejdsaftaler m.m.... 3 1.

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Praktikuddannelsen. for Social-og sundhedsassistentelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn

Praktikuddannelsen. for Social-og sundhedsassistentelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn Praktikuddannelsen for Social-og sundhedsassistentelever i Ballerup Kommune Elevens navn Uddannelseskonsulent Vivi Abben, januar 2012 Indholdsfortegnelse Generelt om praktikuddannelsen side 3 Introduktion

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter Marts 2013 Revideret 16. april 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatoli Sundhedsstyrelsen Dansk Reumatolisk Selskab Juni 2010 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i intern medicin: reumatoli Redaktion

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE 2006 Vejledning Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje Vejledning Juni 2006 Vejledning om omfanget af og kravene

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: 28.2.2012 Udkast til uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling Odense Universitetsfunktion Lokalpsykiatri Odense + TIT Indholdsfortegnelse

Læs mere

Praktik håndbog. - International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Forår 2009

Praktik håndbog. - International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Forår 2009 Praktik håndbog - International Linje Praktikadministrationen for uddannelsespraktikken International koordinator Anke Beuck dir.tlf.: +45 8755 3306 e-mail: anbe@viauc.dk Praktikleder Ulla Ravn dir.tlf.:

Læs mere

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 Indholdsfortegnelse: Velkommen til tandplejens Sundhedsplan! 2 Lovgrundlag og rammer 2 Baggrund for tilrettelæggelsen af tandplejetilbuddet 2 Tandplejens Sundhedsplan:

Læs mere

Studieordning. September 2006. Sygeplejerskeuddannelsen Randers Sygeplejerskeuddannelsen Silkeborg Sygeplejerskeuddannelsen Århus

Studieordning. September 2006. Sygeplejerskeuddannelsen Randers Sygeplejerskeuddannelsen Silkeborg Sygeplejerskeuddannelsen Århus Studieordning September 2006 Sygeplejerskeuddannelsen Randers Sygeplejerskeuddannelsen Silkeborg Sygeplejerskeuddannelsen Århus Jysk Center for Videregående Uddannelse Revideret juli 2007 Efter indhentet

Læs mere

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Praktikpjece Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Indhold Praktik i uddannelsen... 1 Praktikinstitutioner... 1 Praktik i udlandet... 2 Læring i professionsbacheloruddannelser... 2 Læring og

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin 1 Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Øst Maj 2005, revideret februar 2010 Uddannelsesprogram for hoveduddannelse i arbejdsmedicin, Region Øst, 1 maj 2005, revideret

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Redaktion Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Emneord:

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde 2011 Studiehåndbog - klinisk undervisning modul 8 sbscer Botilbudet Skovsbovej Skovsbovej 111, 5700 Svendborg Tlf: 63236700 Hjemmeside: www.skovsbovej.dk Lavet af: Charlotte Rohde 10-02-2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere