Undervisningsmaterialer Jensen og Johnsen: Sundhedsfremme i teori og praksis, Philosophia, 2. udg., 6. oplag, 2003, ISBN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsmaterialer Jensen og Johnsen: Sundhedsfremme i teori og praksis, Philosophia, 2. udg., 6. oplag, 2003, ISBN 87-88663-45-0"

Transkript

1 Afgangsprojekt Undervisere Undervisere i Samfunds- og Adfærdsfag 5. semester I alt ca. 70 lektioner pr. studerende. Forudgående undervisning Børnehaveprojekt, Skoleprojekt, Materiale- og litteraturvurdering, Kommuneprojekt, 2 x 2 ugers praktik semesters undervisning i: Pædagogik, Psykologi, Sociologi og Samfundsodontologi Form Forelæsning/oplæg i plenum, vejledning i projektgrupper á 3, 4 eller 5 personer. De studerende skal gennemføre alle faser i et sundhedspædagogisk projekt og selv planlægge, udføre, evaluere og rapportere projektet. Hver gruppe har en fast vejleder, som de studerende er ansvarlige for at lave aftaler med. Projektet afsluttes med en rapport samt en mundtlig eksamination. Projektgruppen fremlægger afgangsprojektet. Undervisningsmaterialer Jensen og Johnsen: Sundhedsfremme i teori og praksis, Philosophia, 2. udg., 6. oplag, 2003, ISBN Pensum Al undervisningsmateriale er pensum at den studerende i en syntese kan koble sine teoretiske kundskaber og fagetiske og kritiske holdning, og således blive i stand til at arbejde sundhedspædagogisk under hensyn til skiftende samfundsbehov. Mål Den studerende skal, såvel skriftligt som mundtligt, kunne: formulere en sundhedspædagogisk problemstilling indenfor et praksisområde eller i en udvalgt kontekst argumentere for problemstillingens samfundsmæssige relevans argumentere for de metoder.og teorier, som er anvendt i projektet beskrive projektets genstandsfelt og / eller målgruppe i relation til problemstillingens sundhedspædagogiske kontekst beskrive, analysere og vurdere problemstillingen ved brug af egnede teorier og metoder, under hensyntagen til det relevante lovgrundlag Ændret den

2 Afgangsprojekt diskutere konsekvenser/perspektiver af undersøgelsens resultater vurdere gennemførelsen af projektet samt det samlede resultat af projektet formulere sig skriftligt indenfor de af Tandplejeruddannelsen angivne rammer For projekter, hvor der udføres en intervention skal den studerende kunne: beskrive og vurdere den valgte pædagogik og de didaktiske overvejelser i forbindelse med interventionen Beskrive og diskutere det / de sundhedsbegreb(er) der er arbejdet med og diskutere betydningen af dette i forhold til projektet / den sundhedspædagogiske intervention Oplæg om kvalitative og kvantitative metoder v/ Bo Danielsen / Anne Christensen Oplæg om skriftlige Arbejdsprocesser i afgangsprojektet v/ Lise Hove Oplæg om projektarbejde v/ Lise Hove Afslutning Eksamen består af en skriftlig gruppefremstillet rapport efterfulgt af en 30 minutters individuel mundtlig eksamination. For at sikre individuel bedømmelse skal de individuelle dele af den gruppefremstillede rapport tydeligt fremgå. Eksamen bedømmes efter karakterskalaen med ekstern censur. For at bestå eksamen skal der for såvel den individuelle bedømmelse af den skriftlige rapport som den mundtlige præstation opnås karakteren 02 som minimum. Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige del, at der i den skriftlige del er opnået karakteren 02 som minimum. På eksamensbeviset under dette fag vil det ligeledes fremgå, at du har deltaget i kursus i materiale- og litteraturvurdering samt ekstern praktik. 2 Ændret den

3 Almen pædagogik Undervisere Underviser: Lotte Andersen. semester I alt 3 lektioner pr. studerende, alle i halve hold Forudgående undervisning. semesters psykologiundervisning og internatkursus i socialpsykologi Form Klasseundervisning med praktiske øvelser Undervisningsmaterialer Eskildsen, Jørn: "Pædagogik og tandpleje", I, II og III. Ovennævnte findes i skriftsamlingen "Sundhedspædagogisk projektarbejde - for tandplejere". SKT-AU. Pensum Al undervisningsmateriale er pensum Mål Den studerende skal kunne: tage stilling til spørgsmål vedrørende læring, undervisning, instruktion, vejledning, samtale og ledelse anvende viden om pædagogiske teorier og handlemønstre kombinere faglig indsigt med intuition og indlevelse i forhold til patienter, undervisningsdeltagere, kollegaer og andre partnere involveret i pædagogisk arbejde Voksenpædagogik, særlige kendetegn Fra folkeoplysning til eksistenspædagogik Organisering af læreprocesser: Vejledning/rådgivning Behandling/forebyggelse Læring/kommunikation Voksenpædagogik i informationssamfundet

4 Almen pædagogik Afslutning Kursusattest gives ved fremmøde til og deltagelse i undervisningen. Kursusattesten er en del af den samlede kursusattest for samfunds- og adfærdsfag på 2. semester. 2

5 Anatomi og fysiologi Underviser Jan Hejle Henriksen. og 2. semester I alt 67 lektioner pr studerende fordelt således:. semester: 24 lektioner i hele hold 2. semester: 40 lektioner i hele hold samt 3 (klinik) i /3 hold Forudgående undervisning Kendskab til Kemi, Biologi er en fordel Form Forelæsning og opgaveløsning Materialer Hejle, Jan: Kompendium i Anatomi, SKT-AU Hejle, Jan: Kompendium i Fysiologi, SKT-AU Hejle, Jan: Atlas Pensum Al undervisningsmateriale er pensum At den studerende opnår generel viden om kroppens opbygning i organsystemer og disses funktioner med hovedvægt på hoved og hals Mål Den studerende skal kunne: beskrive kroppens opbygning og funktioner i store træk beskrive mundhulens normalanatomi i detaljeret grad anvende anatomisk viden i forbindelse med kursus i førstehjælp beskrive i detaljeret grad de regioner af mundhule og ansigt, hvor strukturer (nerver/ kar) ligger udsat for læsioner samt anvende viden om nerver/kar i forbindelse med kursus i infiltrationsanalgesi forklare mundhulens funktioner i detaljeret grad Introduktion til anatomi/fysiologi: ca. 4 timer Del (efterårssemestret): Mundhulens anatomi og fysiologi herunder kliniske øvelser i emnerne: o Mundhulens strukturer o Tyggemuskler/kæbeled

6 Anatomi og fysiologi Del 2 (forårssemestret): Besøg på anatomisk museum + opgaver Kroppens anatomi og fysiologi bl.a.: o Cellelære o Vævslære o Bevægeapparatet o Fordøjelsessystemet o Hjerte-karsystemet o Nervesystemet o Respirationsvejssystemet o Hormonsystemet o Urinvejssystemet Afslutning Eksamen er placeret efter 2. semester. Eksamen er skriftlig, består af kortsvarsopgaver og har en varighed på 3 timer. Der må ikke anvendes hjælpemidler ved eksamen. Eksamen bedømmes efter karakterskalaen med intern censur. 2

7 Assertionstræning Undervisere Mette Aakjær, Lise Hove 2. semester I alt 9 lektioner pr. studerende, alle i halve hold Form Klasseundervisning, gruppeøvelser, individuelt arbejde, diskussioner i plenum Materialer Kompendium i assertiv kommunikation, 2007 Videobånd om assertiv kommunikation: Straight talking, Dansk Management Forum Pensum Det udleverede kompendium At den studerende tilegner sig kompetencer i at forholde sig assertivt til og kommunikere assertivt med medstuderende, undervisere, patienter mm. Mål At den studerende kan forklare funktionen af de tre kommunikationsformer: assertiv, aggressiv og submissiv kommunikation Assertiv kommunikation versus den aggressive og den submissive kommunikationsform. Assertion i behandler-patient relationen. Arbejde med selvværd og selvindsigt, respekt for andre mennesker, at give og modtage kritik. Afslutning Kursusattest gives ved fremmøde til og deltagelse i undervisningen. Kursusattesten er en del af den samlede kursusattest for samfunds- og adfærdsfag på 2. semester.

8 Bidfunktionslære Underviser Randi Abrahamsen 2. semester samt temadag på 5. semester I alt 7 lektioner pr. studerende fordelt således: 2. semester: 2 lektioner i hele hold og 3 lektioner i /3 hold (klinik), 5. semester: 2 lektioner i hele hold Forudgående undervisning Anatomi, Oral fysiologi, Tandmorfologi og et vist oralt klinisk kendskab Form Forelæsning samt praktiske øvelser Materialer Nørgaard, Erling: Kompendium i bidfunktionslære for tandplejerstuderende, SKT-AU, Pensum Al undervisningsmateriale er pensum At kvalificere den studerende til at kunne identificere, informere og henvise patienter med bidfunktionelle afvigelser i sit fremtidige arbejde som tandplejer. Mål Tandplejere skal kunne:. beskrive tyggeapparatets opbygning og funktion 2. beskrive kæbeleddets og tyggemuskulaturens anatomi og funktion 3. beskrive underkæbens bevægelsesmuligheder 4. beskrive morfologisk og funktionel okklusion 5. beskrive og gennemføre en indledende klinisk bidfunktionsundersøgelse 6. identificere bidfunktionelle afvigelser specielt vedr.: o kæbeled: lyde, ømhed, ændringer i bevægelighed og klinisk billede o tyggemuskulatur: størrelser, konsistens, ømhed, bevægelighed/smidighed o tunge og slimhinder: sår, keratinisering, impressioner og form o tandsættet: abrasion, mobilitet, tandfraktur og tandvandring 7. beskrive behandlingsmulighederne for bidfunktionelle problemer 8. foretage henvisning til tandlægelig diagnose og behandling 9. orientere om bidskinnebehandling, kæbeleds-røntgenundersøgelse og kæbeledsarteroskopi, fysioterapi samt om okklusal rekonstruktion ved bidslibning, fyldningsterapi, krone-brobehandling, protesebehandling, tandregulering samt kirurgi

9 Bidfunktionslære 0. redegøre for sammenhæng mellem bidfunktionelle problemer og tandtab, ustabile okklusionsforhold og bruxisme. orientere om yderligere diagnostiske og terapeutiske muligheder af bidfunktionsproblemer. Tyggeapparatets opbygning Kæbeleddets anatomi og funktion Tyggemusklernes anatomi og funktion Underkæbens bevægelsesmuligheder Morfologisk og funktionel okklusion Bidfunktionel anamnese Klinisk bidfunktionsundersøgelse Identifikation af bidfunktionelle afvigelser Behandling af bidfunktionsproblemer Tandplejerens arbejdsopgaver i relation til de bidfunktionelle forhold. Afslutning Skriftlig prøve i bidfunktionslære har en varighed på to timer og er placeret efter 2. semester. Prøven består af kortsvarsopgaver. Hjælpemidler er ikke tilladt ved prøven. Prøven bedømmes ved bestået/ ikke bestået med ekstern censur. 2

10 Børnehaveprojekt Undervisere Lotte Andersen og Lise Hove 2. semester I alt 52 lektioner pr. studerende: 24 lektioner i halve hold, 4 i tredjedels hold og 24 i hele hold Forudgående undervisning Sundhedspædagogik, Socialpsykologi, Sociologi, Samfundsodontologi, Almen pædagogik (Sundhedspædagogik), Udviklingspsykologi. Form Klasseundervisning samt gruppearbejde med mulighed for vejledning. Projektet udarbejdes i 2-3 mandsgrupper. Den studerende skal i dette gruppearbejde udvise engagement, deltageransvar og vilje til at samarbejde samt have forståelse for de gruppedynamiske fordele og ulemper. Der skrives en individuel rapport med karaktergivning. I rapporten skal indgå 2 observationer relateret til den udviklingspsykologiske viden. Materialer Litteratur (udleveres af faglærere) Pensum Al undervisningsmateriale er pensum Projektets overordnede hensigt er at danne ramme for transformering af viden og erfaringer i feltet mellem teori og praksis for fagene psykologi, sundhedspædagogik og sociologi med fokus på målgruppen 3- til 6-årige. Mål Mål for den individuelle præstation: Den studerende skal: beskrive målgruppens psykosociale, kognitive udvikling og interessefelter generelt beskrive den specifikke målgruppe ud fra observerbare fakta beskrive og begrunde den sundhedspædagogiske intervention og hvordan den forventes at styrke barnets handlekompetenceudvikling

11 Børnehaveprojekt analysere det sundhedsbegreb der ligger bag interventionen reflektere over målgruppens læring udarbejde korrekt kildeangivelse og litteraturliste Med henblik på at tilrettelægge en pædagogisk aktivitet rettet mod 3-6 årige, gennemgås, diskuteres og beskrives iagttagelse af børn. De studerende iagttager derefter børnene i børnehaven. Med afsæt i iagttagelserne diskuteres, hvilke pædagogiske aktiviteter der er egnede. Teorier om 0-7 åriges trivsel og udvikling indgår i ovenstående Produktkrav: De studerende afleverer en skriftlig redegørelse på 5-8 sider. Ovenstående skal indeholde: Inddragelse af teori Iagttagelser/observationer Kritisk tolkning/diskussion Tilrettelæggelse/ overvejelser Beskrivelse af formidlingen Evaluering Litteraturliste Bilag Brev til kommunal klinik Afslutning Den skriftlige rapport bedømmes efter karakterskalaen. 2

12 Cariologi og Endodonti Undervisere Ulla Bæk Lindtoft (ansvarlig), Anne B. Christensen, Hanne Mohr og Ulla-Lisbeth Hoffmann. 5. semester; endodonti fortrinsvist på 3. og 4. semester I alt 73 lektioner pr. studerende fordelt således: Cariologi: 57 lektioner:. semester: 9 lektioner i hele hold 2. semester: 9 lektioner i hele hold 3. semester: 8 lektioner i hele hold 4. semester: 8 lektioner i hele hold 5. semester: 3 lektioner (temadag) i halve hold Endodonti: 6 lektioner pr studerende i hele hold fortrinsvis på 3. semester Forudgående undervisning Anatomi (tandhistologi), Tandmorfologi, Mikrobiologi, Radiologi, Generel Medicin, Almen Patologi (infektion sårheling), Ernærings- og kostlære Form Forelæsninger, individuelle opgaver, gruppearbejde og diskussioner Materialer Ole Fejerskov and Edwina Kidd: Dental caries, The Disease and its Clinical Management, Blackwell Munksgaard 2nd. edition Merete Hørsted, Bo Danielsen og Per Rasmussen: Kompendium i Endodonti, SKT-AU, 998 Ulla Bæk Lindtoft: Skriftsamling i cariologi for tandplejere, SKT-AU 2007 Udleverede noter og forelæsningspowerpoints til download. Pensum Uddrag af Dental caries, The Disease and its Clinical Management, se pensumliste på AULA. Alt øvrigt undervisningsmateriale er pensum. At den studerende opnår: en grundlæggende og fyldestgørende viden om det orale miljø, cariesprocessen og behandlingsmuligheder til at kunne diagnosticere, planlægge og udføre sufficiente behandlingsstrategier på individ- såvel som på populationsniveau. en grundlæggende viden om de biologiske processer, der fører til endodontiske problemer og om de krav, som stilles til de kliniske procedurer af hensyn til pulpa Ændret den

13 Cariologi og Endodonti Mål: Den studerende skal kunne:. forklare cariesprocessen 2. beskrive cariesætiologien 3. beskrive, hvordan cariesforekomsten fordeler sig i den danske befolkning, hvorledes den historisk har udviklet sig og analysere hvilke væsentlige faktorer, der påvirker udviklingen. 4. nævne principperne i de mest almindelige cariesindices samt kunne anvende disse. 5. vurdere, hvordan forskellige faktorer kan påvirke et individs cariesrisiko 6. vurdere aktiviteten af et cariesangreb 7. beskrive caries kliniske og radiologiske billede 8. beskrive og anvende almindeligt anvendte principper for behandling af cariesangreb 9. diskutere fluorids virkningsmekanisme, toksikologi og anvendelsesprincipper 0. vurdere og reflektere over egne behandlingsresultater og processer i relation til objektive kriterier. beskrive plakdannelse, plakkens betydning for cariesprocessen samt klassificere metoder til plakkontrol 2. beskrive spyttets funktioner samt muligheder for afhjælpning af mundtørhed 3. definere de forskellige cariogene kulhydrater 4. beskrive principperne ved cost-effectiveness og sammenligne profylaktiske metoder 5. beskrive og identificere de hyppigst forekommende tandmorfologiske antals-, størrelses- og formvariationer 6. nævne de hyppigst forekommende mineralisationsforstyrrelser 7. skitsere sammenhængene mellem stimuli og reaktioner i pulpa-dentinorganet 8. klassificere marginale og apikale parodontopatier 9. nævne principperne for endodontiske behandlinger 20. beskrive behandling af perifer dentinhypersensibilitet efter anerkendte principper 2. sammenligne subjektive og objektive kliniske og radiologiske symptomer og fund og derved kunne stille korrekte endodontiske diagnoser 22. vurdere materiale og litteratur om caries diagnostik, forebyggelse og behandling Cariesprocessen Cariesepidemiologi Cariesætiologi Caries klinisk og røntgenologiske billede Cariesforebyggelse over for enkeltpersoner og grupper Cost-effectiveness i cariesprofylakse/behandling af initial caries Tanddannelsesforstyrrelser Cariesterapi og objektiv vurdering heraf Fluorids virkningsmekanismer Fluorids toksikologi Bedømmelses af en fødevares cariesfremkaldende effekt/sukkererstatninger Bedømmelse af en persons cariesrisiko Differential diagnostik af smerter fra caries, perifer dentin hypersensibilitet og det apikale parodontium, samt mellem betændelsestilstande i det marginale og periapikale parodontium. 2 Ændret den

14 Cariologi og Endodonti Afslutning Skriftlig eksamen i cariologi og endodonti har en varighed på fire timer og er placeret efter 4. semester. Eksamen består af essayopgaver og beregningsopgaver. Lommeregner er som det eneste hjælpemiddel tilladt ved eksamen. Eksamen bedømmes ved ekstern censur efter karakterskalaen. 3 Ændret den

15 Ekstern praktik Underviser Anne-Marie Christensen 4. og 5. semester I alt 58 lektioner pr. studerende fordelt således: 4. semester: 0 lektioner i hele hold, 4 i delhold samt 2 ugers (70 lektioner) praktik 5. semester: 4 i delhold samt 2 ugers (70 lektioner) praktik Forudgående undervisning Undervisning i samtlige samfunds- og adfærdsfag, kliniske og teoretiske fag Form Korte oplæg om krav til praktikkens indhold og krav til afrapportering. Klinisk og teoretisk forberedelse. Den ene praktikperiode skal foregå indenfor kommunal tandpleje og den anden efter frit valg. Materialer Christensen, Anne-Marie: Oplæg til ekstern praktik for tandplejere, SKT-AU, 2009 Udleveres umiddelbart før undervisningen. Pensum Al materiale er pensum At den studerende i ekstern praksis indgår i et samarbejde med det odontologiske team og andre tværfaglige grupper om en bred patientgruppe, og der igennem kobler teori og praksis Mål Den studerende skal: afprøve og reflektere over egne kliniske og pædagogiske færdigheder selvstændigt kunne udfærdige praktikbeskrivelse efter kriterier opstillet i Oplæg til ekstern praktik for tandplejere Formulering og evaluering af egne forventninger til ekstern praktik Kontakt til praktiksted med afklaring af gensidige forventninger Klinisk forberedelse med vejledning 2x2 ugers praktik Udfærdigelse af praktikbeskrivelse

16 Ekstern praktik Afslutning Kursusattesten tildeles på baggrund af gennemført praktikperiode og godkendt praktikbeskrivelse efter både 4. og 5. semester 2

17 Ergonomi Underviser Anne Lykke Pedersen. og 2. semester I alt 0 lektioner pr. studerende fordelt således:. semester: 4 lektioner i hele hold og 2 lektioner i halve hold 2. semester: 4 lektioner i delhold på klinikken individuel vejledning Forudgående undervisning Ingen Form Forelæsninger, instruktion i forbindelse med patientbehandling på klinikken Materialer Lea Sørensen: Ergonomi, Erhvervsskolernes forlag,. udgave, 2006, ISBN Udleverede noter Pensum Al undervisningsmateriale er pensum At den studerende bliver i stand til at kunne tage hånd om de ergonomiske forhold i forbindelse med det kliniske arbejde Mål Tandplejeren skal: have bevidsthed om påvirkninger af kroppen i forhold til arbejdet som tandplejer kunne tilpasse sit arbejde efter sin egen krops styrker og svagheder kunne anvende redskaber, øvelser og arbejdsgange, der kan aflaste og/eller forebygge belastninger og skader Generel ergonomi Arbejdsstillinger Arbejdsbevægelser/rytmer Brug og valg af hjælpemidler (operatørstol, patientstol, rullebord og lignende) Skader Ændret den

18 Ergonomi Forebyggelse med styrke- og udspændingsøvelser Kroppens signaler og kropsbevidsthed Afslutning Kursusattest udstedes på baggrund af tilstedeværelse og indgår som en del af den samlede kursusattest for odontologisk klinik på. semester. Endelig kursusattest tildeles i forbindelse med aflevering og godkendelse af projekt Sundhed (ernærings- og kostlære) på 2. semester. 2 Ændret den

19 Ernærings- og kostlære Underviser Marie Kolind Laustrup 2. semester I alt 32 lektioner pr. studerende: 6 lektioner i hele hold, 8 lektioner i halve hold og 8 lektioner selvstudium Forudgående undervisning Anatomi og Fysiologi (fordøjelseskanalen) og grundlæggende Cariologi Form Forelæsninger, gruppearbejde og optagelse af kostanamneser på medstuderende Materialer Linning A (2008). Ernæringslære. Erhvervsskolernes forlag. Materiale incl. overheads udleveret i forbindelse med undervisningen. Pensum Al undervisningsmateriale er pensum At opnå grundlæggende viden om ernæring så tandplejeren bliver i stand til at vurdere forskellige gruppers kostindtag og ud fra de gældende anbefalinger at kunne rådgive til realistiske kostændringer. Mål Den studerende skal kunne:. beskrive de energigivende stoffer og deres optagelse i kroppen, de essentielle næringsstoffer og deres betydning for kroppen samt de officielle anbefalinger om energifordeling og næringsbehov 2. beskrive sammensætningen af sundhedsfremmende kost ud fra de gældende anbefalinger, herunder de otte kostråd 3. anvende de officielle anbefalinger og kostvaner for forskellige befolkningsgrupper herunder børn, teenagere, gravide/ammende, ældre og syge 4. forklare livsstilssygdommene: fedme, hjertekarsygdomme, diabetes og osteoporose og anvende de diætprincipper og anbefalinger, der knytter sig hertil 5. vurdere levnedsmidlers ernæringsmæssige værdi ud fra varedeklarationen 6. nævne lovgivningen indenfor mærkning af fødevarer 7. beregne energibidraget fra de energigivende næringsstoffer og energiprocentfordelingen i en vare ud fra varedeklarationen 8. inddrage viden om de faktorer, der påvirker menneskets kostvaner, i en vejledningssituation Ændret den

20 Ernærings- og kostlære 9. vurdere en persons kostindtag ud fra en kostanamnese eller overordnet vurdere gruppers kostindtag 0. give konkrete forslag til realistiske ændringer i enkeltpersoners eller gruppers kost både i relation til tandsygdomme og i relation til den generelle sundhed. opstille generelle anbefalinger til kostændringer i relation til tandsygdomme 2. anvende viden om ernæring og kostvejledning med andre faggrupper inden for sundhedsområdet Energiomsætning med energibehov og energibalance. De energigivende stoffer (kulhydrat, protein, fedtstoffer og alkohol). Vitaminer og mineraler samt vand. Lovgivning omkring levnedsmidler med fokus på mærkning. Anvendelse af varedeklarationer med beregning af energiprocentfordeling samt næringsstoffernes energibidrag. Anbefalinger til den danske befolkning herunder de otte kostråd. Anbefalinger til gravide/ammende og børn 0-3 års alderen samt kostvaner hos teenagere. Anbefalinger til ældre herunder kostrelaterede sygdomme hos ældre. Livsstilssygdomme og diætprincipperne hertil samt kost til diabetikere og xerostomipatienter. Kost og caries. Kostanamnese og kostvejledning. Praktiske øvelser: optagelse af kostanamnese på medstuderende (og på aktuel patient) samt opfølgning på medstuderendes kostanamnese. Afslutning Undervejs i forløbet udarbejdes projektet Sundhed, som vurderes bestået/ ikke bestået. Projektet skal være bestået for, at den studerende kan indstilles til den skriftlige eksamen i ernærings- og kostlære på 2. semester. Eksamens varighed er på 3 timer, og lommeregner er som det eneste hjælpemiddel tilladt ved eksamen. Eksamen er udarbejdet som stillede spørgsmål, og bedømmes bestået/ ikke bestået ved intern censur. Merit Studerende, der har bestået grundforløbet på Tandklinikassistentuddannelsen (og dermed har lavet projekt Sundhed ) kan søge merit for projekt Sundhed. 2 Ændret den

21 Farmakologi Underviser Jan Hejle Henriksen (almen del) Inger Gammelgaard (speciel del) 3. semester 36 lektioner pr. studerende, alle i hele hold Forudgående undervisning Anatomi og Fysiologi, Mikrobiologi/ Plakinducerede sygdomme, Ernæringslære Form Forelæsning og opgaveløsning Materialer Olsen, I.: Farmakologi, Munksgaard Danmark, 2007, 3. udgave, ISBN: Hejle, J.: Supplement vdr. odontologisk relevans Pensum Al undervisningsmateriale er pensum. Pensumafgrænsning i lærebog udleveres. At den studerende opnår viden om almen (kinetik og dynamik) og generel farmakologi (lægemidler), der er relevant for den odontologiske praksis Mål Den studerende skal kunne: nævne, beskrive og vurdere de vigtigste medicinske farmaka med relation til odontologisk praksis, og farmaka med indvirkning på det odontologiske område vurdere risikopatienter, der skal henvises til tandlæge før behandling iværksættes Almen del: Indføring i farmakas skæbne i organismen, medicinallovgivning Speciel del: Midler til smertekontrol Midler til infektionskontrol Steroidpræparater Midler til hæmostase Specielle odontologiske farmaka Hjertemedicin

22 Farmakologi Diabetesmedicin Epilepsimedicin Cancermedicin Farmakologisk behandling af systemiske sygdomme af betydning for odontologisk praksis Farmakologi og graviditet Øvelser: Brug af lægemiddelfortegnelsen og gennemarbejdning og besvarelse af udleverede opgaver. Afslutning Eksamen i generel medicin og farmakologi er placeret efter 3. semester. Eksamen er skriftlig og består af en hovedopgave med spørgsmål i relation til en patientcase samt kortsvarsopgaver i det samlede pensum. Hjælpemidler er ikke tilladt ved eksamen. Eksamen har en varighed på 4 timer og bedømmes efter karakterskalaen med ekstern censur. 2

23 8Tandplejeruddannelsen SKT-Århus Generel medicin Underviser Jan Hejle Henriksen 2. semester 36 lektioner pr. studerende, alle i hele hold Forudgående undervisning Anatomi, Fysiologi, Mikrobiologi/plakinducerede sygdomme, Ernæringslære Form Forelæsning og opgaveløsning Materialer Pedersen, C et al.:medicinske sygdomme sygdomslære og sygepleje, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 2005, 2. udgave, ISBN-3: Hejle, J.: Note om sygdomme i nervesystemet Pensum Al undervisningsmateriale er pensum. Pensumafgrænsning i lærebog udleveres. At den studerende opnår relevant viden om de vigtigste medicinske sygdomme Mål Den studerende skal kunne: definere og beskrive de vigtigste medicinske sygdomme vurdere de vigtigste medicinske sygdommes indflydelse på det odontologiske felt selvstændigt tage korrekte forholdsregler under den odontologiske behandling af patienter med nedennævnte sygdomme. vurdere risikopatienter, der skal henvises til tandlæge før behandling iværksættes Hvordan opstår sygdomme og skader Almene symptomer Sygdomme i: bevægeapparatet, nervesystemet, huden, kredsløbet, åndedrætsorganerne, urinorganerne, fordøjelsesorganerne Allergiske sygdomme Endokrine sygdomme Stofskiftesygdomme Kræftsygdomme Infektionssygdomme Medfødte sygdomme (genetiske)

24 8Tandplejeruddannelsen SKT-Århus Generel medicin Sår og andre skader Transplantation Forgiftninger De ældres sygdomme Risikopatienter Afslutning Eksamen i generel medicin og farmakologi er placeret efter 3. semester. Eksamen er skriftlig og består af en hovedopgave med spørgsmål i relation til en patientcase samt kortsvarsopgaver i det samlede pensum. Hjælpemidler er ikke tilladt ved eksamen. Eksamen har en varighed på 4 timer og bedømmes efter karakterskalaen med ekstern censur. 2

25 Gerodontologi, Omsorgstandpleje og Handicaptandpleje Undervisere Jourhavende for temadagene: Lise Hove, Anne-Marie Christensen og Gunhild Langballe 2., 3., 4. og evt. 5. semester I alt ca. 28 lektioner pr. studerende fordelt således: 2. semester: 6 lektioner i hele hold indgår i undervisningen i generel medicin (JHH) 3. semester: 6 lektioner i hele hold undervisningen i psykologi (LH) 3./ 5. semester: 3 4 lektioner indgår i undervisningen på BUF (AMC) 4. semester: 2 lektioner i hele hold i forbindelse med temadage (3 halve dage) Forudgående undervisning Kendskab til biologiske og medicinske basisfag, til kliniske fag og odontologisk klinik samt til sociologi og sundhedspædagogik Form Forelæsninger, gruppearbejde og besøg hos målgruppe Materialer Udleverede synopser og noter Litteratur vedrørende ældre og handicappede i studiets andre fag Pensum Al undervisningsmateriale er pensum At de studerende opnår viden og indsigt, så de er i stand til at varetage tandplejeopgaver i relation til arbejdet med såvel selvhjulpne som ikke selvhjulpne ældre mennesker, mennesker med psykiske lidelser og mennesker med handicaps. Mål Den studerende skal: kunne anvende lovgivningen indenfor omsorgstandpleje - herunder lov om magtanvendelse og indberetningspligt kende til principper for kommunikation med svækkede ældre mennesker, mennesker med handicaps og med særlige behov nævne de fysiologiske aldersforandringer og sygdomme, der hyppigst medfører fysiske lidelser, der kan forhindre ældres egenomsorg have indsigt i aldersbetingede psykologiske ændringer kende til forskellige fysiske/psykiske handicaps have indsigt i praktisk arbejde med omsorgstandpleje herunder mobilt udstyr kende til hensigtsmæssige arbejdsstillinger i omsorgstandplejen

26 Gerodontologi, Omsorgstandpleje og Handicaptandpleje Lovgivning/sociologi i relation til omsorgstandplejens målgrupper (kommuneprojekt) (ABC) Lov om regionstandpleje (i samfundsodontologi) (BG) Biologiske aldersforandringer (Generel medicin) (JHH) Slimhindeforandringer og omsætning af farmaka hos ældre (Farmakologi) (JHH) Psykiatriske lidelser og udviklingshæmmede (Psykologi) (LH) Børn med ADHD (Psykologi) (LH) Ældrepsykologi (Psykologi) (LH) Protetik (DR) Besøg på specialskole/ -kollegium (BUF) (AMC) Temadage afvikles delvis med eksterne undervisere og omhandler bl.a.: Teori om demenssygdomme og indføring i kommunikation med demente mennesker (LH) Omsorgstandpleje (GL) Regionstandpleje (AMC) Afslutning Kursusattest udstedes på baggrund af tilstedeværelse og deltagelse i undervisningen. Opfyldes dette krav ikke kan kursusattest eventuelt opnås på baggrund af en test. Kursusattesten indgår som en del af den samlede kursusattest i Odontologisk Klinik for 4. semester. 2

27 Hospitalstjeneste Undervisere Henriette Ørsted Jensen 4. og 5. semester I alt 3 lektioner pr. studerende fordelt således: 4 lektioner i delhold samt 3 hospitalsbesøg á 3 timer Forudgående undervisning Gæsteforelæsninger og vejledning i brug af hjælpemidler for handicaptandplejen, på. og 2. semester, Odontologiske Klinik og Psykologi Form Praktiske øvelser på institutioner, opfølgning og diskussion med underviser,rapportskrivning og dagbog. Skriftlig evaluering. Materialer Underviser udleverer skriftligt materiale/brochurer ved hospitalstjenestes start Pensum Udleverede skrifter At ruste de studerende til selvstændigt og professionelt at opsøge patienter på forskellige hospitalsafdelinger, og i samarbejde med patienter og andre faggrupper at varetage den enkelte patients tandplejebehov. Mål Den studerende skal kunne: kommunikere med patienter, som på grund af fysisk sygdom er indlagt på hospital vejlede indlagte patienter med mund-, tand- og protesepleje yde service til patienter med særlige behov kommunikere og samarbejde med det øvrige sundhedspersonale og pårørende Århus Universitetshospital (ÅK): Afdeling U (inflammatoriske sygdomme, f.eks. gigt) Afdeling M2 og M3 (medicinsk endokrinologi) Afdeling B6 (lungemedicin) Afdeling E2 og E3 (fod- og ryglidelser) Afdeling E5 (operation af f.eks. skulder, knæ og albue, evt. efter kræftsvulst) Ændret den

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME FAGBESKRIVELSE VÆGTNING 3 ECTS-point AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på uddannelsens 3. og 4. semester. Faget er et afspændingspædagogisk

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

EftEruddannElsE for tandklinikassistenter

EftEruddannElsE for tandklinikassistenter EftEruddannElsE for tandklinikassistenter Praktisk information alle kurserne afholdes i samarbejde med HansEnBErG på dental College aalborg, rørdalsvej 10, 9000 aalborg. Er du ledig i første ydelsesperiode,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Modulbeskrivelse Professionsuddannelsen i Tandpleje

Modulbeskrivelse Professionsuddannelsen i Tandpleje Modulbeskrivelse Professionsuddannelsen i Tandpleje Modul 2 2014-2015 Tandpleje sundhed og sygdom 15 ECTS point Modulansvarlig: Jensa Ottosdottir Modulbeskrivelsen er godkendt den 1. september 2014 Skolen

Læs mere

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge PÆD-FAGDAG I Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge Fredag d. 6. september 2013 kl. 8.30 14.00 i Aud. 2 08.30-09.15 Introduktion til Pædodonti 09.15-10.15

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i tandpleje (tandplejer)

Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i tandpleje (tandplejer) Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i tandpleje (tandplejer) I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 731 2011 om uddannelse af professionsbachelorer i tandpleje (tandplejere)

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2.

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2. Gældende fra marts 01 Godkendt i LUU November 01 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 uger 0-0-01 11:51 Skoleperiode. Grundfag og områdefag Social - og sundhedssektoren

Læs mere

Adgangskrav: Sundhedsstyrelsen skal have vurderet tandlægens grunduddannelse som egnet til afprøvning.

Adgangskrav: Sundhedsstyrelsen skal have vurderet tandlægens grunduddannelse som egnet til afprøvning. D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET S A G S N O T A T 31. AUGUST 2011 Vedr.: Studieordning for tredjelandstandlæger FAKULTETSSEKRETARIATET,

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 3 2015/2016 Tandpleje grundlæggende klinisk virksomhed 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 3 2015/2016 Tandpleje grundlæggende klinisk virksomhed 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 3 2015/2016 Tandpleje

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Forflytning og speciallejring 1,0 uge Niveau: Rutineret Hygiejnestandarden 1,0 uge Niveau: Avanceret Brancherelateret

Læs mere

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, Omsorg og Pædagogik Januar 2013 1 Mig som grundforløbselev (Modul 1), 10 dage Fælles kompetencemål Kompetencemålenes rolle i 27 Mål 1-6 uddannelsen Betydningen af

Læs mere

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse.

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse. Læringsaktiviteter GF 2 SOSU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 13 Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg, samt metoder til

Læs mere

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD BESKRIVELSE Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF TANDPLEJENS TILBUD August 2009 Indholdsfortegnelse 1. Almen forebyggende og behandlende tandpleje til unge Side 3 2.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N

Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N 1. Læringsudbytte... 2 2. Struktur og indhold... 3 2.1. Overordnet beskrivelse... 3 2.2. Modulguide... 4 2.3. Klinisk undervisning... 4 2.4. Pensum og bogkøb... 5 3.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Tandplejeruddannelsen

Tandplejeruddannelsen Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere Aarhus Universitet, Vennelyst Boulevard 9, 8000 Århus C Tlf 8715 3076 www.skt.au.dk 2011 Tandplejeruddannelsen I dette informationsmateriale

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Telefon 33 93 61 62 (man, tirs og tors 08.00 09.30)

Telefon 33 93 61 62 (man, tirs og tors 08.00 09.30) Den professionelle uddannelse opfylder kravene til RAB Registreret Alternativ Behandler Telefon 33 93 61 62 (man, tirs og tors 08.00 09.30) www.skole-kbh.dk e-mail: info@skole-kbh.dk 1 Danmarks først Zoneterapeutskolen

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, Omsorg og Pædagogik Januar 2013 1 Mig som grundforløbselev (Modul 1), 10 dage Fælles kompetencemål Kompetencemålenes rolle i 27 Mål 1-6 uddannelsen Betydningen af

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet social- og sundhedsuddannelsen 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Pleje af patient med kronisk medicinsk sygdom 44009 Udviklet af: Arne Nielsen og

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 3

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 3 Modulets tema og studerendes læringsudbytte Tema: Sygepleje Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet retter sig mod viden om det at være patient med somatisk sygdom, herunder intervention af lindrende

Læs mere

Har du interesse for det sunde liv?

Har du interesse for det sunde liv? Har du interesse for det sunde liv? Farmakonom betyder lægemiddelkyndig Farmakonomer er apotekets største personalegruppe Tre-årig sundhedsuddannelse med løn Farmakonomuddannelsen Har du interesse for

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse

Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse kraeftkampen.dk Kræftens Bekæmpelse Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse Hvorfor arbejde med Kræft? Erhvervsskolernes Forlag

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje

Læs mere

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenå, den 21. januar 2011 Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Baggrunden for dette notat er, at

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 11 består

Læs mere

Lærervejledning til den teoretiske del af basisuddannelsen

Lærervejledning til den teoretiske del af basisuddannelsen Lærervejledning til den teoretiske del af basisuddannelsen Oversigt over emnerne INTRODUKTION... 2 PORTØRENS ARBEJDSOMRÅDER OG OPGAVER... 3 ORGANISATIONSFORHOLD... 4 FORSTÅELSE FOR INTERNE OG EKSTERNE

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 6 2015/2016 Tandpleje - samfund, sundhedsfremme og forebyggelse 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 6 2015/2016 Tandpleje - samfund, sundhedsfremme og forebyggelse 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 6 2015/2016 Tandpleje

Læs mere

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering.

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering. Bilag 1 Undersøgelse og indkaldelse 0-6 årige børn: 6 mdr.: Forældre og barn indkaldes på klinik hos tandplejer, eller mødregruppe får et besøg af en tandplejer efter aftale. Indhold: I dialog med forældre

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Zoneterapiskolen - Et naturligt valg af uddannelse

Zoneterapiskolen - Et naturligt valg af uddannelse Zoneterapiskolen - Et naturligt valg af uddannelse EN UDDANNELSE MED FREMTID I Zoneterapiskolen Logos tilbyder FDZ zoneterapeutuddannelsen. Zoneterapeutskolen Logos ligger i Århus midtby, Guldsmedgade

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Side: Side 1 af 20 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og Læring (ca. 1 uge/7 dage) Der gives introduktion til: Arbejdsområdet / faget som Social- og Sundhedsassistent

Læs mere

LABORATORIETANDTEKNIKER

LABORATORIETANDTEKNIKER LABORATORIETANDTEKNIKER FAST PROTETIK H1 HOVEDFORLØB 1 Fast protetik H1 På dette skoleforløb beskæftiger vi os med: Seriemodeller Finerkroner Opbygninger Rodkapper Partielle kroner Indlæg Tandmorfologi

Læs mere

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Redegøre for symptomer i forbindelse med de enkelte sygdomme Beskrive undersøgelser og behandlingsprincipper for de enkelte sygdomme Redegøre for organismens reaktioner/kompensationsmuligheder

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning... 5 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Version februar 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. SNITFLADEN FOR REGIONAL SPECIALTANDPLEJE 4 2.1. Indledning

Læs mere

Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen.

Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen. Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen. Indholdsfortegnelse Tandregulering.....................................

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Velkommen til SFO Del 2

Velkommen til SFO Del 2 Institutionstype/foranstaltning: Krummeluren SFO er tilknyttet Ringkøbing Skole. Du vil som studerende have mulighed for at udvikle dine kompetencer både praktisk og teoretisk. Krummeluren har ude-arealer

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samarbejde med ældre om sunde kostvaner 44352 Udviklet af: Arne Nielsen og Lene

Læs mere

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik Bilag 3: Praktik Modulbeskrivelser PRAKTIK... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU I... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU II... 4 MODUL: PRAKTIK NIVEAU III... 6 Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III...

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Pharmakon. Farmakonomuddannelsen

Pharmakon. Farmakonomuddannelsen Farmakonomuddannelsen Struktur kursusuger og fokus Antal kursusuger 1. år I prøvetiden Kursus 1-3 uger Kursus 2-3 uger Fokus Opbygning af basisviden Kursus 3-3 uger 2. år Kursus 4-3 uger Kursus 5-3 uger

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 2 2015/2016 Tandpleje sundhed og sygdom 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 2 2015/2016 Tandpleje sundhed og sygdom 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 2 2015/2016 Tandpleje

Læs mere

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål?

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg er lidt atypisk da jeg er kommet springende ind på 3. semester, og jeg syntes der gik lang tid inden jeg "fattede"

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 49-55, 20, 22, 24, 14, stk. 1 1 og 5, stk 3, pkt. 3 Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og logistik Uddannelse

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 En detaljeret beskrivelse af uddannelsen i sundhedspædagogik. Denne beskrivelsen er et supplement til informationsmaterialet om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse, 1,0 uge Niveau: Rutineret Praktisk erhvervsrengøring 2,0 uger Niveau: Avanceret Rengøringshygiejne

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. august 2015 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter Midt

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Specialområde Hjerneskade

Specialområde Hjerneskade Specialområde Hjerneskade Professionel faglighed Organisationsforståelse Dokumentation og skriftlighed Arbejdsmiljø og sikkerhed Professionel faglighed i SOH Neuropædagogik Kommunikation og samarbejde

Læs mere

Hold: 1. semester Forår 2010. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde.

Hold: 1. semester Forår 2010. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 7 Lektionsantal: 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Uddannelsesmål: Den studerende skal bibringes de

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Service i institutionskøkkener - Kunden i centrum Nr. 46501 Udviklet af: Gitte Svensson Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Maglegårdsvej

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt.

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt. ITRODUKTIO TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås som en hjælp for jer til at få

Læs mere

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Velkommen til sundhedsteknologi! Denne lille skrivelse er ment som en hjælp til at komme hurtigt i gang med det første projektarbejde i de administrativt

Læs mere

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGI, 2. sem. Kandidat

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGI, 2. sem. Kandidat Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGI, 2. sem. Kandidat Vejledning nr. 1 STRATEGIER TIL BEHANDLING AF VOKSNE PATIENTER MED HØJ CARIESAKTIVITET / HØJ CARIESRISIKO

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 12/13 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Biologi B Inger Klit Schierup (IS) 3biB1 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere