Praktikstedsbeskrivelse for pædagogstuderende. Center for Bostøtte i eget hjem Aarhus Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikstedsbeskrivelse for pædagogstuderende. Center for Bostøtte i eget hjem Aarhus Kommune"

Transkript

1 Praktikstedsbeskrivelse for pædagogstuderende Center for Bostøtte i eget hjem Aarhus Kommune 1

2 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn, nr.: Adresse: Postnr. og by: Hoved tlf.nr.: Lokal tlf.nr.: Fanummer Institutionens Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Åbningstider: (Klik på firkant og sæt kryds) Center for Bostøtte i eget hjem (CBH) Hermodsvej 5C 8230 Åbyhøj Brian Kjærulff Aldersgruppe for institutionens brugere sæt kun 1 kryds: Alle aldre Børn og unge Skolebørn Småbørn Unge Voksne Ældre 0-3 årige Hvilket praktikuddannelsesområde repræsenterer institutionen: 2-6 årige 0-6 årige Børn og unge Mennesker med nedsat funktionsevne Mennesker med sociale problemer. 2

3 Foranstaltningstype: Dagophold Institutionens ejerforhold sæt kun 1 kryds: Døgnophold Klubvirksomhed Miljøarbejde m.v. Kultur-/udviklingsprojekt Rådg. /støtte og behandling Andet Regional Kommunal Privat Hjemkommune: Beskrivelse af praktikstedet i søgeord: (F Fysiske handicaps, flygtninge, idræt/bevægelse ) Aarhus Aarhus Kommune Center for Bostøtte i eget Hjem (CBH) 3

4 For uddybende oplysninger om dit praktiksted kontakt praktikvejleder. Søndervangen (CBH Syd) Natalia Johansen Johnny Larsen Opgangsfællesskabet Grundtvigsvej (CBH SYD) Vera Hønborg Petersen CBH Centrum Anders Mygind Jørn Christensen CBH Vest Annemette Holm Arve Jesper Skovfoged CBH Nord Benthe Sams Kirsten Kofod 4

5 Skema til ALMENE OPLYSNINGER OM PRAKTIKINSTUTIONEN Institutionstype/ foranstaltning: Antal børn / unge / voksne Antal stuer / afdelinger Ansatte: (pædagogiske faggrupper, andre faggrupper) Praktikvejlederens kvalifikationer: CBH varetager bostøtte og psykiatrisk rådgivning til ca borgere i Aarhus Kommune. Derudover drives 26 bofællesskaber, hvor der bor ca 250 borgere. Der ydes støtte og specialiseret social indsats til: Unge Ikke etniske danskere Borgere med spiseforstyrrelse Borgere med misbrug/dobbeltdiagnose/særlige sociale problemer CBH består af 4 områder CBH Nord, Syd, Vest og Centrum. Udfyldes af institution Bostøttemedarbejdere: Pædagoger, socialrådgivere, ergoterapeuter, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter. (Klik på firkanten og sæt eller antal hvis der er flere vejledere, med forskellige kvalifikationer) Pædagoguddannelse: Praktikvejlederuddannelse Med eksamen på PD niveau Praktikvejlederuddannelse Med eksamen på kursist niveau Praktikvejlederkursus (3 dages kursus) Diplomuddannelse Andet/ andre uddannelser: Hvilke: 5

6 Vejledernes navne Navne: Søndervangen (CBH Syd) Natalia Johansen Johnny Larsen Opgangsfællesskabet Grundtvigsvej (CBH SYD) Vera Hønborg Petersen CBH Centrum Anders Mygind Jørn Christensen CBH Vest Annemette Holm Arve Jesper Skovfoged CBH Nord Benthe Sams Kirsten Kofod Kontaktpersoner for praktikuddannelsen CBH-Syd : CBH-Vest : CBH-Centrum: CBH-Nord: Formål: jf. lovgrundlag. Bostøtte iflg. Serviceloven 85. Karakteristik af brugergruppen: Beskrivelse af den / de aktuelle børne- / brugergruppe. Voksne med særlige sociale problemstillinger og med betydelig nedsat funktionsevne, som følge af sindslidelser eller alkohol/stofmisbrug. I målgruppen er ikke-etniske danskere og borgere med misbrug. 6

7 Arbejdsmetoder: Beskrivelse af institutionens foretrukne pædagogiske metoder og begrundelser herfor CBH arbejder recoveryorienteret ud fra CARe-modellen. Empowerment, kognitiv metode og relationsarbejde med identitetsdannelse indgår i bostøttearbejdet. Bostøttemedarbejderne yder individuel eller miljøterapeutisk støtte til brugerne. Støtten tager afsæt i brugerens konkrete behov, ønsker, ressourcer og udviklingsmuligheder. Støtten er baseret på udarbejdelse af delplan/indsatsplan. Der samarbejdes efter borgernes ønske med pårørende/netværk. Gruppeaktiviteter eks.: - Fællesspisning - Cafévirksomhed / venskabscafé - Sund livsstil (gåture, kost, sunde vaner, krop/motion) - Fælles fitness / træning - Recovery - Stemmehøring - Mindfullness - Børn af psykisk syge - Pårørende - Familie- og forældresamtaler - Unge - OCD - Akademikerklubben - Selvkørende brugerstyrede grupper: Strikkeklub Arbejdsforhold: Forventes den studerende at arbejde alene? Ved bekræftelse: hvor meget og hvordan? Ja Det forventes, at den studerende løser selvstændige opgaver. Men det vil altid ske efter en individuel vurdering af den studerende, og under forsvarlige vilkår. Opgaverne er graduerede efter, om den studerende er i 1., 2. eller 3. praktikperiode. 7

8 Øvrige oplysninger: CBH har to akut-tilbud: 1) Et akut-team, hvor brugerne kan rette henvendelse til kl ) Et udrykningsteam som tilbyder telefonisk samtale og ved behov besøg kl Principper for arbejdet: Vi arbejder med følgende principper: at indsatsen opleves sammenhængende og helhedsorienteret at skabe tilgængelighed mellem bruger og foranstaltning at lade psykologiske, sociale og pædagogiske elementer indgå i indsatsen efter individuelle behov at sikre brugerindflydelse og understøtte selvstændighed og ansvar for eget liv at inddrage pårørende og øvrigt netværk i indsatsen at sikre kontinuitet og sammenhæng i indsatsen for den enkelte at optimere samarbejdet med relevante samarbejdspartnere i området at brugeren så vidt muligt undgår indlæggelse på psykiatrisk hospital at fastholde kontakten med brugeren, også under evt. indlæggelse Eksempler på støtteopgaver: Støtten er individuel og tager udgangspunkt i et samarbejde mellem bruger og bostøtte, med fokus på den enkelte brugers behov, ønsker og ressourcer. Opgaverne kan være meget varierede. Det kan være samtaler med forskelligt indhold, personlige samtaler, samtaler om det at leve med en psykisk sårbarhed eller et misbrug, samtaler med familie eller almindelige dagligdags problemstillinger, og til støtte til praktiske opgaver i hjemmet, netværksdannelse, fællesaktiviteter, fritidsaktiviteter, ledsagelse til læge og offentlige instanser og meget andet. Praktikkens værdigrundlag: Det fælles værdigrundlag i CBH tager udgangspunkt i Aarhus Kommunes overordnede værdier: Troværdighed Respekt Engagement Målsætning: Indsatsen skal opleves sammenhængende og helhedsorienteret. Indsatsen skal understøtte mulighederne for, at borgeren og dennes familie kan leve en selvstændig tilværelse på egne præmisser med vægt på bedst mulig livskvalitet. 8

9 Enhver skal mødes som en selvstændig og ligeværdig person. Mennesker har behov for at blive mødt på det personlige plan. Mennesker, der får de rette rammer og forudsætninger, er helt eller delvist - i stand til at tage ansvar for egen tilværelse. Læringsmuligheder: viden om målgruppen relationsarbejde skabe, vedligeholde og afvikle kontakt kontaktpersonsarbejde kommunikation (verbal og nonverbal) kendskab til struktur og prioritering af egne arbejdsopgaver vurdere aktivitetsmuligheder og medvirke til realistiske tiltag justere et planlagt forløb kendskab til og deltagelse i relevante tilbud, i og udenfor vores område. observation af medicins virkninger og bivirkninger udvikle evner til at arbejde i tværfagligt team og deltage i tværfaglige diskussioner videregive informationer og observationer ved brugergennemgang refleksion over egen praksis refleksion over etiske problemstillinger kendskab til og evt. udarbejdelse af handleplan, samtykkeerklæring og metodebeskrivelse opnå større selvindsigt i vurdering og refleksion af egen rolle og grænsesætning i samspillet med bruger, pårørende og kolleger viden om arbejdsmiljø kendskab til relevante love, regler og servicetilbud konflikthåndtering Krav og forventninger til den studerende: I 1. praktikperiode forventes det, at du er aktiv, nysgerrig og reflekterende og indgår i pædagogisk praksis. I 2. praktikperiode forventes det, at du demonstrerer dine færdigheder og erfaringer og udvikler dem yderligere. I 3. praktikperiode skal du vise, at du behersker faget. Vi forventer, at du er bevidst om dit pædagogiske ståsted og bevidst om forskellige handlemuligheder. 9

10 Vi forventer: at du inden praktikstart indhenter relevant viden om målgruppe og praktiksted. at du ved praktikstart har udfærdiget nogle foreløbige mål, som indeholder uddannelsens målsætning, egne læringsmål samt CBHs krav og forventninger at du er åben, aktiv og respektfuld i forhold til kolleger, brugere og daglige pædagogiske arbejde. at du som studerende og kollega overholder den aftalte arbejdsplan at du deltager aktivt på møder/kurser, læringsdage/supervision etc. at du udvikler dine faglige kompetencer med udgangspunkt i, hvor du befinder dig i forhold til din uddannelse og tidligere erfaring at du har en nysgerrig og undrende indgangsvinkel, stiller relevante spørgsmål og bruger dine refleksioner som arbejdsmateriale i vejledningstimerne. at du afsætter tid til iagttagelser, refleksion og læsning af relevant litteratur. at du ud fra eget ståsted og CBHs teoretiske og praktiske pædagogik er i stand til at tage selvstændige initiativer og arbejde med disse. at du er i stand til at iagttage, analysere, reflektere, begrunde og evaluere pædagogisk praksis og løbende udvikler disse kompetencer. at du bliver i stand til at beskrive pædagogiske problemstillinger, således at du kan anvende samlet viden og erfaring, teoretisk som praktisk, til at komme frem til kvalificerede muligheder. at du kan forholde pædagogisk praksis og pædagogiske problemstillinger til din teoretiske viden, og dermed komme frem til at danne selvstændige meninger/holdninger. at du viser interesse og får overblik og forståelse for, hvilke rammer, ansatte arbejder indenfor så som servicelov, økonomi, ledelse osv. at du informerer om de projekter/processer du arbejder med. at du kan opstille mål, planlægge og gennemføre pædagogiske forløb og evaluere disse, samt sætte disse i kontekst til CBHs pædagogik, litteratur og eget pædagogiske ståsted. at du kan stille krav til vejledningstimer og vejleder. at du er forberedt, tager initiativer, planlægger indhold og tager ansvar for dagsorden. at du tager ansvar for egen uddannelse. Vejledning og undervisning Den studerende har en høj grad af frihed til selv at planlægge sit studieforløb på CBH. 10

11 Kontinuerlig vejledning er en absolut nødvendighed for at udvikle et godt studieforløb i CBH. Vejledningstimer holdes 1 ugentligt, af gennemsnitligt 1½- 2 timers varighed. Vi forventer, at du laver en dagsorden til hver vejledning. Hvis du afleverer dagsorden et par dage før vejledning, har vi mulighed for at forberede os, således at det faglige niveau bliver højnet. Vejledningstimerne er din mulighed for at få afklaring, få diskuteret iagttagelser, få indblik i praktisk og teoretisk pædagogik, få tilført nye tanker og flere dimensioner/begreber/perspektiver at tænke over og ikke mindst at få vejledning/supervision i forhold til dit personfaglige arbejde. Vejledning kan indeholde følgende emner: - Personlig dagbog (logbog) - Udveksling af litteratur - Teamsamarbejde - Øvelse i at give konstruktiv kritik og assertiv kommunikation - Gennemgang af delplan/indsatsplan - Sindslidelser, psykiatri og misbrug - Eksternt samarbejde - Pædagogiske holdninger og meninger - Tværfagligt samarbejde. - Lidt medicinundervisning - Arbejde med aktiviteter - Personlige grænser - Ligeværdighed - Menneskesyn Litteraturliste Kontakt dit praktiksted for literaturliste. Praktikbeskrivelsen er revideret af: Natalia Johansen (CBH Syd) Jørn Christensen (CBH Centrum) Anne Mette Arve (CBH Vest) Kirsten Kofod (CBH Nord) Johnny Larsen (CBH Syd) Vera Hønborg Petersen (CBH Syd) Januar

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) www.bucvf.

SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) www.bucvf. SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) jf. ny Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Pædagoguddannelsen VIA University College

Pædagoguddannelsen VIA University College PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Pædagoguddannelsen VIA University College

PRAKTIKBESKRIVELSE. Pædagoguddannelsen VIA University College PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Specialiseringsmuligheder

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: Adresse: E-mailadresse: Hjemmesideadresse: Åbningstider: Institutionsleder: Specialiseringsmuligheder på praktikstedet: For hurtigt

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Side! 1 af! 25 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn:

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Udviklingshæmmede unge, 107 ( midlertidig tilbud)

Udviklingshæmmede unge, 107 ( midlertidig tilbud) PRAKTIKBESKRIVELSE Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014.

PRAKTIKBESKRIVELSE. Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. PRAKTIKBESKRIVELSE Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde 2011 Studiehåndbog - klinisk undervisning modul 8 sbscer Botilbudet Skovsbovej Skovsbovej 111, 5700 Svendborg Tlf: 63236700 Hjemmeside: www.skovsbovej.dk Lavet af: Charlotte Rohde 10-02-2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse:

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse: PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet. Stokholtbuen 13-23, 2730 Herlev. Tlf.: 44 77 62 01

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet. Stokholtbuen 13-23, 2730 Herlev. Tlf.: 44 77 62 01 PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014.

PRAKTIKBESKRIVELSE. Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. PRAKTIKBESKRIVELSE Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere