Studieordning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning 2014-2016"

Transkript

1 Studieordning Finansøkonom Academy Profession Degree Programme in Financial Management Version 0.3 Revideret e

2 Fælles del 1. Studieordningens rammer Studieordningens ikrafttrædelsesdato Overgangsordninger Optagelse på uddannelsen Krav til uddannelsen og/eller fagfordeling samt eventuel optagelsesprøve Uddannelsens kerneområder Kerneområde 1: Erhvervs- og finansjura (K1) Kerneområde 2: Erhvervsøkonomi (K2) Kerneområde 3: Finansielle virksomheder og markeder (K3) Kerneområde 4: Kunde- og samarbejdsrelationer (K4) Kerneområde 5: Statistik og metode (K5) Kerneområde 6: Samfundsøkonomi (K6) Kerneområde 7: Kommunikation (K7) Kerneområde 8: Privatøkonomi (K8) Obligatoriske uddannelseselementer og læringsmål obligatorisk uddannelseselement: Finansielle markeder og rådgivning l+ll og læringsmål obligatorisk uddannelseselement: Finansielle markeder og rådgivning lll og læringsmål obligatorisk uddannelseselement: Finansiel markedsføring og læringsmål obligatorisk uddannelseselement: Erhvervsøkonomi I+ll og læringsmål obligatorisk uddannelseselement: Erhvervsøkonomi lll og læringsmål obligatorisk uddannelseselement: Erhvervs- og finansjura del I+II og læringsmål obligatorisk uddannelseselement: Samfundsøkonomi l+ll og læringsmål obligatorisk uddannelseselement: Salg og rådgivning li og læringsmål obligatorisk uddannelseselement: Salg og rådgivning lli og læringsmål obligatorisk uddannelseselement: Økonomisk metode og læringsmål obligatorisk uddannelseselement: Statistik Antal prøver i de obligatoriske uddannelseselementer Praktik for praktik Det afsluttende eksamensprojekt Krav til det afsluttende eksamensprojekt Formulerings- og staveevne Formål Bedømmelse Oversigt over prøverne Merit Merit for valgfrie uddannelseselementer Forhåndsmerit Meritaftaler Dispensationsregler Godkendelse Side 1 af 38

3 1. Studieordningens rammer 1.1. Studieordningens ikrafttrædelsesdato Denne studieordning udgør den fælles del af studieordningen for erhvervsakademiuddannelse indenfor finansområdet, BEK 555 af 29/05/2013. Studieordningen gælder for studerende med studiestart pr. september 2014, og er fælles for følgende institutioner: Erhvervsakademi Aarhus Erhvervsakademiet Lillebælt Professionshøjskolen University College Nordjylland Erhvervsakademi SydVest Erhvervsakademi Kolding Erhvervsakademiet Copenhagen Business Erhvervsakademi Sjælland Erhvervsakademi Dania Erhvervsakademi Midtvest Overgangsordninger Denne fælles del af studieordningen træder i kraft den 1. september 2014 og har virkning for alle studerende, som er og senere bliver indskrevet på uddannelsen og for prøver, som påbegyndes den nævnte dato eller senere. Den fælles del af studieordningen fra september 2013 ophæves med virkning fra den 31. august Dog skal prøver, som er påbegyndt før den 1. september 2014, afsluttes efter denne fælles del af studieordningen senest 31. august Optagelse på uddannelsen 2.1. Krav til uddannelsen og/eller fagfordeling samt eventuel optagelsesprøve Adgang til uddannelsen gives efter BEK nr af 16. december 2013 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Bekendtgørelsen kan findes på retsinfo.dk. Side 2 af 38

4 3. Uddannelsens kerneområder Uddannelsen indeholder følgende kerneområder: 1. Erhvervsjura (10 ECTS) 2. Erhvervsøkonomi (15 ECTS) 3. Finansielle virksomheder og markeder (20 ECTS) 4. Kunde- og samarbejdsrelationer (5 ECTS) 5. Statistik og Metode (10 ECTS) 6. Samfundsøkonomi (10 ECTS) 7. Kommunikation (5 ECTS) 8. Privatøkonomi (5 ECTS) I alt 80 ECTS 3.1. Kerneområde 1: Erhvervs- og finansjura (K1) Vægt: 10 ECTS Kerneområdet erhvervsjura skal bidrage til, at den studerende får viden om juridisk metode og relevante retsreglers anvendelse i den finansielle sektor og andre områder, hvor økonomisk rådgivning er relevant. Den studerende skal kunne identificere et juridisk problem i en salgs- og rådgivningssituation, således at juridiske konflikter kan minimeres i det praktiske kundesamarbejde. Kerneområdets tidsmæssige placering på studiet: Erhvervs- og Finansjura (5 ECTS), 1. semester Erhvervs- og Finansjura (5 ECTS), 2. semester Den studerende har viden om og forståelse for: Retssystemet, retskilder, tilsyn og lovgivning inden for den finansielle sektor Anvende reglerne om aftaler, fuldmagter, erstatningsret, køb og salg af fast ejendom, tinglysning, fordringers ophør og overdragelse Håndtere de finansielle produkter i en tværfaglig sammenhæng med behovsafdækning og juridisk regulering af produkterne og sikkerhedsstillelse Side 3 af 38

5 3.2. Kerneområde 2: Erhvervsøkonomi (K2) Vægt: 15 ECTS Dette kerneområde skal bidrage til, at den studerende får viden om finanssektorens erhvervsøkonomiske praksis - anvendt teori og metoder og således bibringer den studerende viden om relevante, teoretiske modeller, så den studerende kan beskrive, analysere og vurdere erhvervsøkonomiske problemstillinger. Kerneområdets tidsmæssige placering på studiet: Erhvervsøkonomi (5 ECTS), 1. semester Erhvervsøkonomi (5 ECTS), 2. semester Erhvervsøkonomi (5 ECTS), 3. semester Den studerende har viden om og forståelse for: Hovedstrukturen i regnskabet for finansielle virksomheder og sammenhænge i årsrapporter med dertil hørende budgetter Anvende driftsøkonomisk teori, metode og modeller Anvende og vurdere regnskabsanalyser og regnskaber aflagt af virksomheder Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang 3.3. Kerneområde 3: Finansielle virksomheder og markeder (K3) Vægt: 20 ECTS Dette kerneområde skal bidrage til, at den studerende får udviklingsbaseret viden om finanssektorens opbygning og produkter samt rådgivning og markedsføring. Kerneområdets tidsmæssige placering på studiet: Finansielle markeder og rådgivning (10 ECTS), 1. semester Finansielle markeder og rådgivning (5 ECTS), 2. semester Finansielle markeder og rådgivning (5 ECTS), 3. semester Den studerende har viden om og forståelse for: De væsentligste typer af udbydere af finansielle ydelser samt finansielle produkter, og hvilke behov de dækker hos forskellige kundetyper Side 4 af 38

6 Vurdere forretningsmuligheder og lønsomhedsbetragtninger i en finansiel virksomhed Anvende metoder til at identificere forhold af intern såvel som ekstern karakter (efterspørgsels-, konkurrence- og makroforhold), der øver indflydelse på erhvervsvirksomheder og finansielle virksomheder Håndtere praktiske problemstillinger og selvstændigt opstille løsningsmuligheder over for den finansielle virksomheds kunder Håndtere de finansielle produkter i en tværfaglig sammenhæng med behovsafdækning og juridisk regulering af produkterne og sikkerhedsstillelse Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang Tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for den finansielle sektor i en struktureret sammenhæng 3.4. Kerneområde 4: Kunde- og samarbejdsrelationer (K4) Vægt: 5 ECTS Kerneområdet skal bidrage til, at den studerende får viden om det at kunne kommunikere person- og situationsbestemt, både i den finansielle sektor og i forhold til konkrete kundegrupper. Den studerende skal derudover kunne gennemføre en professionel præsentation overfor en konkret målgruppe, samt kunne anvende centrale teorier og værktøjer til at gennemføre en salgsindsats overfor hhv. privat- som erhvervskunder. Kerneområdets tidsmæssige placering på studiet: Salg og kunderelationer (2,5 ECTS), 2. semester Salg og kunderelationer (2,5 ECTS), 3. semester Den studerende har viden om og forståelse for: Teori og metode i forbindelse med opbygningen af kunderelationer og relationsmarkedsføring Vurdere privatkunders finansielle behov, risici og muligheder og foretage økonomisk og juridisk ansvarlig rådgivning af disse Håndtere målrettede rådgivningsmøder, simple salgsforhandlinger og andre finansielle aktiviteter med såvel privat- som erhvervskunder Side 5 af 38

7 3.5. Kerneområde 5: Statistik og metode (K5) Vægt: 10 ECTS Dette kerneområde skal medvirke til, at den studerende opnår viden om metode og forståelse for sammenhængen mellem viden, metode og resultat. Endvidere skal kerneområdet bidrage til, at den studerende kan anvende kvalitative og kvantitative metoder ved projektdesign, dataudvælgelse og rapportering samt kan gennemføre en statistisk analyse af finansielle og økonomiske problemstillinger. Kerneområdets tidsmæssige placering på studiet: Økonomisk metode (5 ECTS), 1. semester Statistik (5 ECTS), 2. semester Den studerende har viden om og forståelse for: Studieteknik Metode som redskab til besvarelse af en problemstilling eller udarbejdelse af en undersøgelse Udviklingsbaseret viden om anvendelse af statistisk teori og metoder i forbindelse med deskriptiv statistik, estimation og hypotesetests Læse faglitteratur og anvende søgemaskiner, opslagsbøger og databaser Indsamle og bearbejde primære og sekundære data ved hjælp af statistisk metode Vurdere reliabilitets- og validitetsaspekter i forbindelse med videnskabelige undersøgelser og statistisk bearbejdning af indsamlede data Udføre punkt- og intervalestimation samt hypotesetests og vurdere og formidle resultaterne Håndtere praktiske problemstillinger og selvstændigt opstille løsningsmuligheder over for den finansielle virksomheds kunder Selvstændigt anvende statistiske metoder i forbindelse med stikprøveudtagning og analysere stikprøveinformation 3.6. Kerneområde 6: Samfundsøkonomi (K6) Vægt: 10 ECTS Dette kerneområde skal medvirke til, at den studerende opnår viden om metode og forståelse for relevante teoretiske modeller, så den studerende kan beskrive, analysere og vurdere samfundsøkonomiske problemstillinger. Kerneområdets tidsmæssige placering på studiet: Samfundsøkonomi (5 ECTS), 1. semester Side 6 af 38

8 Samfundsøkonomi (5 ECTS), 2. semester Den studerende har viden om og forståelse for: Nationale og internationale økonomiske sammenhænge, herunder pris- og løndannelse samt markedsformer Anvende teoretiske modeller til analyse af indkomstdannelse, rentedannelse, kursdannelse samt inflation og beskæftigelse Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang 3.7. Kerneområde 7: Kommunikation (K7) Vægt: 5 ECTS Kerneområdet skal bidrage til, at den studerende opnår viden om det personlige salgs betydninger overfor privat- og erhvervskunder. I forlængelse heraf skal den studerende kunne gennemføre salgets forskellige faser over for en privat- eller erhvervskunde, og skal kunne tilrettelægge en relevant og begrundet salgs- og forhandlingsstrategi overfor kunden. Kerneområdets tidsmæssige placering på studiet: Salg og Rådgivning (2,5 ECTS), 2. semester Salg og Rådgivning (2,5 ECTS), 3. semester Den studerende har viden om og forståelse for: Teori og metode indenfor kommunikation, præsentationsteknik og rådgivende salg Mestre mundtlig kommunikation med interne og eksterne interessenter, herunder gennemføre en præsentation overfor en specifik målgruppe Vælge, vurdere og begrunde kommunikationsløsninger Håndtere målrettede rådgivningsmøder, simple salgsforhandlinger og andre finansielle aktiviteter med såvel privat- som erhvervskunder Side 7 af 38

9 3.8. Kerneområde 8: Privatøkonomi (K8) Vægt: 5 ECTS Finansielle markeder og rådgivning (5 ECTS), 2. semester Den studerende har viden om og forståelse for: Finansielle ydelser samt finansielle produkter, samt hvilke behov de dækker hos forskellige privatøkonomiske kundetyper Foretage analyser af kundens privatøkonomi samt mestre reglerne om god skik og etisk korrekt ageren i rådgivningssituationer i forskellige finansielle sammenhænge Håndtere praktiske problemstillinger og selvstændigt opstille løsningsmuligheder over for den finansielle virksomheds kunder Håndtere de finansielle produkter i en tværfaglig sammenhæng med behovsafdækning og juridisk regulering af produkterne og sikkerhedsstillelse Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang 4. Obligatoriske uddannelseselementer Uddannelsens obligatoriske uddannelseselementer er: 1. Finansielle markeder og rådgivning I+II (15 ECTS) 2. Finansielle markeder og rådgivning III (5 ECTS) 3. Finansiel markedsføring (5 ECTS) 4. Erhvervsøkonomi I+II (10 ECTS) 5. Erhvervsøkonomi III (5 ECTS) 6. Samfundsøkonomi I+II (10 ECTS) 7. Erhvervs- og finansjura I+II (10 ECTS) 8. Salg og rådgivning II (5 ECTS) 9. Salg og rådgivning III (5 ECTS) 10. Økonomiske Metode (5 ECTS) 11. Statistik (5 ECTS) I alt 80 ECTS De 11 obligatoriske uddannelseselementer afsluttes alle med en prøve. Side 8 af 38

10 4.1. og læringsmål obligatorisk uddannelseselement: Finansielle markeder og rådgivning l+ll Viden om den finansielle sektors opbygning og dens aktører Teoretisk og praktisk viden om hvilke behov de finansielle produkter og ydelser inden for de finansielle brancher dækker hos de forskellige kundetyper Ud fra relevante modeller udarbejde, beskrive, analysere og vurdere kreditvurderinger af både privatkunder Anvende og kombinere de finansielle virksomheders ydelser og produkter til at opfylde kundens behov Selvstændigt matche kundens behov med finansielle produkter i forhold til kundens kompetencer og risikovillighed, risikovurdering, generel kreditvurdering og samfundsmæssige forholds påvirkninger af branchen og kunder ECTS omfang 10 ECTS fra kerneområdet Finansielle virksomheder og markeder samt 5 ECTS fra Privatøkonomi Finansielle markeder og rådgivning I Den studerende skal have teoretisk og praktisk viden om den finansielle sektors opbygning, herunder den finansielle sektors aktører samt de finansielle produkter, der udbydes inden for de forskellige finansielle sektorer Den studerende skal have teoretisk og praktisk viden om, hvilken rolle finansielle virksomheder indenfor ejendomsadministration, ejendomshandel, forsikring, pension, pengeinstitut samt realkreditinstitut har i samfundet Den studerende kan sammenligne, kombinere og foretage grundlæggende vurdering af de forskellige finansielle produkter og ydelser Den studerende har: Viden om centrale serviceydelser inden for ejendomsadministration, ejendomshandel, forsikring, pension, pengeinstitut og realkredit samt reguleringen af disse brancher Forståelse for og kan reflektere over samspillet mellem ovenstående brancher og det omkringliggende samfund Forståelse for og kan reflektere over, hvilke behov de finansielle produkter inden for ovennævnte finansielle brancher dækker hos forskellige kundetyper Udviklingsbaseret viden om, hvordan den politiske og økonomiske udvikling i ind- og udland påvirker den finansielle sektor, og hvilke konsekvenser det har for sektorens fremtidige aktiviteter Anvende og formidle forskellige produkter og ydelser, således at den studerende kan rådgive kunderne i valget af disse produkter og ydelser Side 9 af 38

11 Anvende love og regler, der knytter sig til forskellige finansielle produkter og ydelser, i vejledning af kunderne På baggrund af relevante økonomiske forhold foretage og vurdere en risikovurdering af finansielle produkter og ydelser i relation til specifikke kunder Vurdere et finansielt produkt/en finansiel ydelse med henblik på at gennemføre kreditvurdering og rådgivning af en kunde i forhold til en risikovurdering Rådgive kunder inden for ejendomsadministration, ejendomshandel, forsikring, pension, pengeinstitut, realkredit og økonomisk rådgivning Selvstændigt indgå i tværfagligt samarbejde omkring at vurdere og formidle brancheøkonomiske forhold i bred forstand Udvikle egen viden og færdigheder i relation til praksis indenfor de forskellige finansielle produkter og ydelser Finansielle markeder og rådgivning II Den studerende kan anvende finansiel rådgivning af den typiske privatkunde, i alle livsforløbets faser, på en forsvarlig måde i forhold til rådgivningsregler og etik I den forbindelse skal den studerende selvstændigt planlægge og gennemføre målrettede privatkundemøder Den studerende har: Viden om væsentlige investeringstyper, herunder aktier, obligationer, afledte produkter og investeringsforeninger Udviklingsbaseret viden om indkomstformer, indkomstanvendelser og finansieringsbehov i alle livsforløbets faser Forståelse for og kan reflektere over de mest almindelige sociale ydelser, herunder overførselsindkomster Forståelse for og kan reflektere over de skatteregler, som gælder for den typiske privatkunde Forståelse for og kan reflektere over de basale familie- og arveretslige regler Forståelse for og kan reflektere over begunstigelse i forbindelse med livsforsikringer og pensionsordninger Anvende og vurdere skatteberegning og budgetlægning Anvende og vurdere en typisk privatkundes risikoprofil Udarbejde og vurdere opsparings-, finansierings- og investeringsforslag, herunder køb og salg af fast ejendom inkl. sommerhuse og andelsboliger, såvel som udarbejde forslag til porteføljesammensætning af aktier, obligationer mv. ud fra en kundes kompetence- og risikoprofil og vurdere forsikringsbehov Vurdere en typisk privatkundes pensionsopsparingsbehov under hensyn til kundens øvrige formueforhold Side 10 af 38

12 Anvende forbrugerbeskyttende lovgivning i forbindelse med den typiske privatkunde Bidrage til og indgå i udvikling af innovative løsninger på nye såvel som eksisterende behov, såfremt eksisterende løsninger ikke i tilstrækkelig grad dækker kundernes behov Håndtere komplekse kreditvurderinger af typiske privatkunder, herunder sikkerhedsstillelse Udvikle egen viden og færdigheder i relation til vurdering af privatkunders finansielle behov, risici og muligheder Foretage økonomisk ansvarlig rådgivning af privatkunder med udgangspunkt i alle livsforløbets faser, herunder vurdering af investering og pension Rådgive om bolighandelens forskellige faser med særligt fokus på huseftersynsordning, fortrydelsesret og energimærkning Det obligatoriske uddannelseselement Finansielle markeder og rådgivning I+II afsluttes med en prøve, der er fælles med det obligatoriske uddannelseselement Salg og kunderelationer II. Bedømmelse for prøven er identisk med de samlede læringsmål for de to nævnte obligatoriske uddannelseselementer. Der gives én karakter. Prøven bedømmes efter 7-trinskalaen og har et omfang af 20 ECTS. For prøveform og prøvens tilrettelæggelse mv. henvises til den institutionelle del af studieordningen og læringsmål obligatorisk uddannelseselement: Finansielle markeder og rådgivning lll Viden om den finansielle sektors opbygning og dens aktører Have teoretisk og praktisk viden om hvilke behov de finansielle produkter og ydelser inden for de finansielle brancher dækker hos de forskellige kundetyper Ud fra relevante modeller kunne udarbejde, beskrive, analysere og vurdere kreditvurderinger af erhvervskunder Kunne anvende og kombinere de finansielle virksomheders ydelser og produkter til at opfylde kundens behov Selvstændigt kunne matche kundens behov med finansielle produkter i forhold til kundens kompetencer og risikovillighed, risikovurdering, generel kreditvurdering og samfundsmæssige forholds påvirkninger af branchen og kunder Den studerende har viden om, hvordan de skal rådgive og kreditvurdere erhvervsvirksomheder i forbindelse med finansieringsanmodning og investeringsforslag med udgangspunkt i en situationsanalyse Den studerende skal være fagligt bredt funderet og skal kunne forstå analyser omkring den finansielle virksomheds forretningsmuligheder i forhold til dens strategi og interne organisations udvikling ECTS omfang Side 11 af 38

13 5 ECTS fra kerneområdet Finansielle virksomheder og markeder Den studerende har: Forståelse for og kan reflektere over forretningsmuligheder og lønsomhedsbetragtninger i forhold til den enkelte kunde og branche Viden om produkter til drifts- og anlægsfinansiering (factoring, leasing, realkredit, remburs, eksportfinansiering mv.) Forståelse for afdækning af virksomheders risici ved brugen af styrkeprofil Viden om gældspleje (rente og valuta swaps), komplekse investeringsprodukter og risikoafdækningsprodukter Viden om hovedstrukturen i regnskaber for finansielle virksomheder samt regnskabs- og kapitaldækningsregler for pengeinstitutter (resultatopgørelse og balance) Forståelse for og kan reflektere over lønsomhedsbetragtninger i finansielle virksomheder Udarbejde, anvende og formidle kreditvurderinger, kreditværdighedsundersøgelser og risk-management-analyser ud fra markedsmæssige og økonomiske forhold Identificere og vurdere den mest optimale sikkerhedsstillelse Bredt fagligt fundere, foretage, anvende og formidle analyser omkring den finansielle virksomheds forretningsmuligheder i forhold til dens strategi Indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde omkring kreditvurderinger og rådgivning af erhvervskunder på baggrund af strategisk analyse Udvikle egen viden og færdigheder i relation til praksis for at kunne vurdere de samfundsmæssige forholds påvirkning af branchen Selvstændigt rådgive og kreditvurdere erhvervsvirksomheder i forbindelse med finansieringsanmodning og investeringsforslag med udgangspunkt i en situationsanalyse Det obligatoriske uddannelseselement Finansielle markeder og rådgivning III afsluttes med en prøve, der er fælles med obligatorisk uddannelseselement Salg og kunderelationer III, Erhvervsøkonomi III. Bedømmelse for prøven er identisk med de samlede læringsmål for de fire nævnte obligatoriske uddannelseselementer. Der gives én karakter. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen og har et omfang af 20 ECTS. For prøveform og prøvens tilrettelæggelse mv. henvises til den institutionelle del af studieordningen. Side 12 af 38

14 4.3. og læringsmål obligatorisk uddannelseselement: Finansiel markedsføring Den studerende skal have forretningsforståelse i form af viden og færdigheder inden for markedsføring til udarbejdelse af en strategisk situationsanalyse såvel for erhvervskunder som den finansielle virksomhed. Den studerende skal på baggrund af situationsanalysen kunne vurdere mål og strategier, herunder segmentering og målgruppevalg samt parameteranvendelsen i relation til den samlede forretningsplan, og herved dokumentere en helhedsorienteret forretningsforståelse. Ved parameteranvendelsen forstås analytisk indsigt ved at kunne sammenholde nuværende parameteranvendelse med en given strategi. ECTS-omfang 5 ECTS fra kerneområdet Finansielle virksomheder og markeder Den studerende har viden om og forståelse for: Anvendt teori og metode med hensyn til, hvordan man identificerer og analyserer relevante interne og eksterne forhold, der har indflydelse på virksomheden Hvordan man identificerer og udnytter virksomhedens kompetencer i forbindelse med innovation og forretningsudvikling med henblik på styrkelse af dens konkurrenceevne Vurdere tilgængelige primære og sekundære data ud fra deres anvendelighed med en kildekritisk tilgang Analysere en virksomheds strategiske situation, herunder: Interne forhold:, mål og strategier Eksterne forhold: Efterspørgselsforhold, konkurrenceforhold og makroforhold Fastlægge mål og strategier for segmentering og positionering, samt vurdere alternative handlingsparameterstrategier ud fra disse Den studerende kan Udarbejde en strategisk situationsanalyse med stærke og svage sider, muligheder og trusler, og på baggrund af denne kunne vurdere de strategiske muligheder for en virksomhed Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde, der bygger på en helhedsorienteret forretningsforståelse Det obligatoriske uddannelseselement Finansiel markedsføring afsluttes med en prøve, der er fælles for obligatorisk uddannelseselement Erhvervsøkonomi III, Finansielle markeder og rådgivning III samt obligatorisk uddannelseselement Salg og kunderelationer II. Side 13 af 38

15 Bedømmelse for prøven er identisk med de samlede læringsmål for de tre nævnte obligatoriske uddannelseselementer. Der gives én karakter. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen og har et omfang af 20 ECTS. For prøveform og prøvens tilrettelæggelse mv. henvises til den institutionelle del af studieordningen og læringsmål obligatorisk uddannelseselement: Erhvervsøkonomi I+ll Den studerende tilegner sig viden om erhvervsøkonomiens teori og metoder ud fra praksis, og kan forstå og anvende erhvervsøkonomiske modeller og værktøjer Den studerende opnår en helhedsopfattelse af de erhvervsøkonomiske beslutningsprocesser og baggrunden herfor. Den studerende skal derved på kvalificeret vis kunne deltage i disse processer i finansielle virksomheder og i andre virksomheders økonomifunktion Den studerende kan deltage i vurdering af virksomheders investeringsbehov. I den forbindelse kan den studerende foretage beregninger med henblik på valg blandt alternative investeringsforslag Den studerende kan deltage i vurdering af virksomheders kreditvurdering og finansieringsbehov. Den studerende kan vurdere alternative finansieringsformer og på grundlag heraf foretage et valg blandt flere finansieringsmuligheder Den studerende kan planlægge virksomhedens parameterindsats med henblik på optimering. Endvidere kan den studerende udarbejde, analysere og vurdere budgetter Den studerende tilegner sig en videregående indsigt i virksomhedens økonomiske informationssystemer og deres sammenhæng med årsregnskabet. Endvidere kan den studerende analysere og vurdere virksomheder på basis af økonomiske informationer, herunder årsregnskabet ECTS omfang 10 ECTS fra kerneområdet Erhvervsøkonomi Erhvervsøkonomi I Den studerende har: Viden om investeringskalkuler, hvori der indgår inflation Forståelse for forskellige finansieringsformer, herunder leasing og udlandslån ud fra deres karakteristika, f.eks. effektiv rente, løbetid, sikkerhedsstillelse, fleksibilitet, likviditet, renterisiko og konvertering Anvende almindelig rentesregning Anvende forskellige metoder til beregning af en investerings rentabilitet Side 14 af 38

16 Foretage beregninger til at vurdere og vælge blandt flere investeringsforslag Foretage beregninger til at vurdere og vælge mellem alternative investeringsforslag før og efter skat Foretage beregninger til at vurdere et investeringsforslags følsomhed for ændringer i budgetforudsætninger Foretage beregninger til at vurdere effektiv rente (ÅOP) før og efter skat for forskellige lånetyper (annuitetslån, stående lån og serielån) og kreditter (kassekredit og leverandørkredit) Vurdere hvilke kriterier virksomheder bør benytte i deres valg blandt forskellige finansieringskilder og former Den studerende kan Rådgive om investeringsforslag og finansieringssammensætning Erhvervsøkonomi II Viden Den studerende har: Viden om værdikæden og dens relation til konkrete omkostningsposter Viden om sammenhænge mellem indsats af produktionsfaktorer og produktion af varer og ydelser Forståelse af afsætningsbegrebet herunder handlingsparameterindsats Forståelse af forskellige omkostningstyper og deres afhængighed af faktorindsats og kapacitetsudnyttelse Viden om optimering ved flervareproduktion med en knap faktor Foretage beregninger til at vurdere virksomhedens afsætnings- og omkostningsfunktioner Foretage beregninger til at vurdere elasticiteter, herunder beregning af priselasticitet og krydspriselasticitet Foretage aktivitetsoptimering af en vare på et marked ved fuldkommen konkurrence, monopolistisk konkurrence og oligopol under hensyntagen til kapacitetsforhold Foretage aktivitetsoptimering af en vare med afsætning på flere markeder (prisdifferentiering ved et monopolistisk marked og et marked med fuldkommen konkurrence) Foretage beregninger til at vurdere lønsomhed ud fra bidragskalkulation, fordelingskalkulation og Activity Based Costing Vurdere virksomhedens driftsøkonomiske forhold på såvel omkostnings- som afsætningssiden Udarbejde løsningsforslag til virksomhedens afsætnings- og omkostningsmæssige forhold samt løse simple driftsøkonomiske problemstillinger Side 15 af 38

17 Det obligatoriske uddannelseselement Erhvervsøkonomi I+II afsluttes med en prøve, sammen med fagene Samfundsøkonomi I+II, Erhvervs- og finansjura I+II, samt Statistik. Bedømmelse for prøven er identisk med de samlede læringsmål for det nævnte obligatoriske uddannelseselement. Der gives én karakter. Prøven bedømmes efter 7-trinskalaen og har et omfang af 35 ECTS. For prøveform og prøvens tilrettelæggelse mv. henvises til den institutionelle del af studieordningen og læringsmål obligatorisk uddannelseselement: Erhvervsøkonomi lll Den studerende tilegner sig viden om erhvervsøkonomiens teori og metoder ud fra praksis, og kan forstå og anvende erhvervsøkonomiske modeller og værktøjer Den studerende opnår en helhedsopfattelse af de erhvervsøkonomiske beslutningsprocesser og baggrunden herfor. Den studerende skal derved på kvalificeret vis kunne deltage i disse processer i finansielle virksomheder og i andre virksomheders økonomifunktion Den studerende kan deltage i vurdering af virksomheders investeringsbehov. I den forbindelse kan den studerende foretage beregninger med henblik på valg blandt alternative investeringsforslag Den studerende kan deltage i vurdering af virksomheders kreditvurdering og finansieringsbehov. Den studerende kan vurdere alternative finansieringsformer og på grundlag heraf foretage et valg blandt flere finansieringsmuligheder Den studerende kan planlægge virksomhedens parameterindsats med henblik på optimering. Endvidere kan den studerende udarbejde, analysere og vurdere budgetter Den studerende tilegner sig en videregående indsigt i virksomhedens økonomiske informationssystemer og deres sammenhæng med årsregnskabet. Endvidere kan den studerende analysere og vurdere virksomheder på basis af økonomiske informationer, herunder årsregnskabet ECTS omfang 5 ECTS fra kerneområdet Erhvervsøkonomi Den studerende har: Forståelse for bogføring og sammenhængen med årsregnskabet Forståelse for indhold og sammenhænge i årsregnskabet, herunder pengestrømsopgørelser Viden om budgetkontrol Viden om Corporate Governance Side 16 af 38

18 Anvende Dupont-modellen til at udarbejde og vurdere en regnskabsanalyse, der kan belyse virksomhedens økonomiske situation og forventede udvikling Foretage beregninger til vurdering af virksomhedens likviditet Foretage beregninger til vurdering af balancestruktur herunder gearing og løftestangseffekten Opstille og vurdere resultat-, likviditets- og balancebudgetter og vurdere, hvilke virkninger forskellige ændringer i budgetforudsætningerne kan have (budgetsimulering) Foretage en risikovurdering af en erhvervskunde ud fra økonomiske forhold Selvstændigt foretage den økonomiske del af en samlet risikovurdering og finansieringsanmodning (kreditvurdering) ud fra en virksomheds årsrapport og budgetter Det obligatoriske uddannelseselement Kommunikation og præsentationsteknik skal medvirke til, at den studerende kan kommunikere både person- og situationsbestemt ved anvendelse af relevante kommunikationsmetoder i relation til interne og eksterne interessenter. Uddannelseselementet skal endvidere medvirke til, at den studerende kan planlægge og gennemføre en velstruktureret præsentation med personlig gennemslagskraft over for en konkret defineret målgruppe. Det obligatoriske uddannelseselement Erhvervsøkonomi III afsluttes med en prøve, sammen med Finansiel markedsføring, Finansielle markeder og rådgivning III samt obligatorisk uddannelseselement Salg og rådgivning III. Bedømmelse for prøven er identisk med de samlede læringsmål for de fire nævnte obligatoriske uddannelseselementer. Der gives én karakter. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen og har et omfang af 20 ECTS. For prøveform og prøvens tilrettelæggelse mv. henvises til den institutionelle del af studieordningen og læringsmål obligatorisk uddannelseselement: Erhvervs- og finansjura del I+II Den studerende skal have praktisk viden om anvendt juridisk metode og relevante retsreglers anvendelse i den finansielle sektor i relation til finansiel rådgivning af kunder. Den studerende skal kunne identificere relevante juridiske problemstillinger og på baggrund af juridisk metode, argumentere for problemets løsning eller forebyggelse. Den studerende kan i relevante situationer vurdere, om yderligere professionel bistand bør inddrages Den studerende har, med udgangspunkt i sin viden om anvendt juridisk metode, forståelse for og kan håndtere juridiske emner af særlig praktisk relevans for den finansielle sektor, i relation til kunderådgivning og sektorens behov for sikkerhedsstillelse, og kan vurdere om relevant lovgivning og etik i forbindelse hermed er overholdt. Side 17 af 38

19 ECTS-omfang 10 ECTS fra kerneområdet Erhvervs - og finansjura Erhvervs- og finansjura I Den studerende skal have viden om praktisk anvendt juridisk metode og relevante retsreglers anvendelse i den finansielle sektor med fokus på kunderådgivning Den studerende skal have færdighed i selvstændigt at kunne varetage finansiel kunderådgivning juridisk og etisk forsvarligt og selvstændigt at kunne identificere relevante juridiske problemstillinger og argumentere for problemets løsning på baggrund af juridisk metode også i samspil med andre finansielle fagområder Den studerende skal have kompetence i at kunne anvende de juridiske færdigheder forebyggende således, at konflikter kan undgås eller minimeres og yderligere professionel bistand inddrages Den studerende har: Forståelse for retssystemets opbygning og funktion, terminologi, retskilder og fortolkning Forståelse for national overordnet lovgivning om regulering af de finansielle virksomheder, deres ydelser og kunder, herunder tilsyn og klagemuligheder Udviklingsbaseret viden om anvendt teori og metode om grundlæggende forsikringsret Viden om grundlæggende regler om køb med henblik på at lette forståelsen for andre juridiske områder (aftalers indgåelse og opfyldelse - mangler ved fast ejendom - indsigelser ved fordringers overdragelse - forskellen på erstatning i og uden for kontrakt) Anvende juridisk metode konfliktløsende og konfliktforebyggende Anvende centrale aftaleregler om aftalers indgåelse og fuldmagter, med udgangspunkt i den finansielle sektor Anvende og vurdere de grundlæggende erstatningsbetingelser ved erstatning udenfor kontrakt, for derigennem at kunne vurdere reglerne for rådgivnings- og professionsansvar indenfor den finansielle sektor (God skik bekendtgørelsen og LOFE 24) samt reglerne om principalansvar Anvende og formidle juridiske regler og praksis for forbrugeraftalers indgåelse og ugyldighed i relation til forskellige finanselle aftaler, herunder den erhvervsdrivendes markedsføringsbegrænsninger og oplysningspligt samt forbrugerens fortrydelsesret Vurdere, vælge og formidle reglerne om rettigheder og pligter i forbindelse med kreditaftaler, herunder ejendomsforbehold Anvende og formidle centrale regler og praksis for køb og salg af fast ejendom med fokus på forbrugerbeskyttelse Side 18 af 38

20 I en struktureret sammenhæng, udvikle ny egen juridisk viden, færdigheder, og kompetencer, i relation til opgaver af særlig praktisk relevans for den finansielle sektor Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang med henblik på at formidle forskellige juridiske løsninger på simple finansielle privatøkonomiske eller erhvervsøkonomiske situationer Erhvervs- og finansjura II Den studerende har forståelse for fordringers betydning for den finansielle sektor Den studerende har færdighed i at afdække den finansielle sektors behov for og gennemførelsen af en given sikkerhedsstillelse Den studerende har kompetence i, at rådgive såvel private som erhvervskunder i forhold til sikkerhedsstillelse på et lovligt og etisk forsvarligt grundlag (god skik) Den studerende har: Udviklingsbaseret viden om anvendt teori og metode indenfor regler og praksis for individuel kreditorforfølgning og gældssanering Forståelse for grundlæggende selskabsret og hæftelsesformer samt betydningen af reglerne om tegningsret Forståelse for kaution i både private og erhvervsforhold Anvende reglerne om fordringers ophør, herunder hæftelse for betalingstjenester (dan- og kreditkort) Anvende og vurdere relevante regler om fordringers overdragelse på relevante praksisnære problemstillinger (primært pantebreve og simple fordringer) Anvende, vurdere og formidle reglerne om kreditsikring og finansiel sikkerhedsstillelse i sammenhæng med andre juridiske emner, og i en praktisk sammenhæng med risiko- og kreditvurdering af private og erhvervskunder Vurdere, om en konkret planlægning, organisering og realisering af opgaver i forbindelse med rådgivning i den finansielle sektor er baseret på et lovlig og etisk forsvarligt grundlag Anvende centrale regler om tinglysning, af relevans for den finansielle sektor Anvende relevante regler om konkurs, rekonstruktion og individualforfølgning samt vurdere deres betydning for den finansielle sektors risiko- og kreditvurdering Håndtere udviklingsorienterede lovgivningsmæssige tiltag eller ændringer indenfor den finansielle sektor I en struktureret sammenhæng og på baggrund af relevante økonomiske/statistiske og juridiske forhold foretage en risikovurdering af finansielle produkter Side 19 af 38

Denne studieordning udgør den fælles del af studieordningen for erhvervsakademiuddannelse indenfor finansområdet, BEK 555 af 29/05/2013.

Denne studieordning udgør den fælles del af studieordningen for erhvervsakademiuddannelse indenfor finansområdet, BEK 555 af 29/05/2013. Denne studieordning udgør den fælles del af studieordningen for erhvervsakademiuddannelse indenfor finansområdet, BEK 555 af 29/05/2013. Den engelske betegnelse for uddannelsen er Academy Profession Degree

Læs mere

Studieordning for finansøkonom fællesdel 2014-2016

Studieordning for finansøkonom fællesdel 2014-2016 Studieordning for finansøkonom fællesdel 2014-2016 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Academy Profession Degree Programme in Financial Management Version 0.2 15.08.2014 1/39 Denne studieordning

Læs mere

Studieordning for finansøkonom fællesdel 2014-2016

Studieordning for finansøkonom fællesdel 2014-2016 Studieordning for finansøkonom fællesdel 2014-2016 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Academy Profession Degree Programme in Financial Management Version 0.1 01.09.2014 1/39 Denne studieordning

Læs mere

Studieordningen for finansøkonom 2014

Studieordningen for finansøkonom 2014 Studieordningen for finansøkonom 2014 Erhvervsakademiuddannelse indenfor finansområdet Academy Profession Degree Programme in Financial Management version 1.0 01 09 2014 (27 08 2014 EAL) FÆLLESDEL Denne

Læs mere

Studieordning for finansøkonom Fællesdel & Inst.del 2014-2016

Studieordning for finansøkonom Fællesdel & Inst.del 2014-2016 Studieordning for finansøkonom Fællesdel & Inst.del 2014-2016 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Academy Profession Degree Programme in Financial Management Version 0.2 15.08.2014 1/62 Denne

Læs mere

Studieordning for finansøkonom

Studieordning for finansøkonom Erhvervsakademiuddannelse indenfor finansområdet (finansøkonom AK) Academy Profession Degree Programme in Financial Management Godkendt 21. august 2015 Områdechef Bo Steen Larsen Uddannelsesdirektør Gregers

Læs mere

Studieordning for uddannelsen. Finansøkonom. Erhvervsakademi Dania Hobro Silkeborg

Studieordning for uddannelsen. Finansøkonom. Erhvervsakademi Dania Hobro Silkeborg Studieordning for uddannelsen Finansøkonom Erhvervsakademi Dania Hobro Silkeborg August 2016 Studieordning for uddannelsen til Finansøkonom ved Erhvervsakademi Dania Godkendt af rektor på vegne af bestyrelsen.

Læs mere

Studieordning del II, fagbeskrivelser for finansøkonom 2013-2015. Erhvervsakademiuddannels en inden for finansområdet. Version 0.9

Studieordning del II, fagbeskrivelser for finansøkonom 2013-2015. Erhvervsakademiuddannels en inden for finansområdet. Version 0.9 Studieordning del II, fagbeskrivelser for finansøkonom Erhvervsakademiuddannels en inden for finansområdet Version 0.9 2013-2015 Indhold 1 Finansielle markeder og rådgivning... 2 1.1 Finansielle markeder

Læs mere

Studieordning for finansøkonom Fællesdel Version Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

Studieordning for finansøkonom Fællesdel Version Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Studieordning for finansøkonom Fællesdel Version - 03.11. 2016 2016-2018 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Academy Profession Degree Programme in Financial Management 1/38 Denne studieordning

Læs mere

Studieordning for finansøkonom Fællesdel. Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

Studieordning for finansøkonom Fællesdel. Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Studieordning for finansøkonom Fællesdel 2015-2017 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Academy Profession Degree Programme in Financial Management Version 0.2 15.08.2015 1 2 Denne studieordning

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2015-2017 Fællesdel (AK) AP Graduate in Financial Management Version Revideret 1.12.06 2015 Revideret xx. xxxxx 2014 e Fælles del 1. Studieordningens rammer... 1 1.1. Studieordningens ikrafttrædelsesdato...

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Studieordning 2012 2014. September. Bind II: Fagbeskrivelser

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Studieordning 2012 2014. September. Bind II: Fagbeskrivelser Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Studieordning 2012 2014 September Bind II: Fagbeskrivelser Revideret 12. aug 2013 (kiru) Finansielle virksomheder og markeder Vægt:

Læs mere

Academy Profession Degree Programme in Financial Management

Academy Profession Degree Programme in Financial Management Academy Profession Degree Programme in Financial Management Indholdsfortegnelse 1. Studieordningens rammer 4 1.2 Overgangsordninger 5 2. Optagelse på uddannelsen 5 2.1 Krav til uddannelsen og/eller fagfordeling

Læs mere

2013-2015. Studieordning del II, fagbeskrivelser for finansøkonom. Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet

2013-2015. Studieordning del II, fagbeskrivelser for finansøkonom. Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Studieordning del II, fagbeskrivelser for finansøkonom Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet 2013-2015 Revideret 19. aug. 2013 Version 1.0 Indhold 1 Finansielle markeder og rådgivning... 2

Læs mere

Studieordning for finansøkonom Årgang feb

Studieordning for finansøkonom Årgang feb Studieordning for finansøkonom Årgang feb. 2017-19 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Godkendt den 12. januar 2017 Underskrift Uddannelseschef Kim Hass Rubin Underskrift Rektor Jens Mejer

Læs mere

professionsbacheloruddannelser. Denne studieordning suppleres af institutionsdelen af studieordningen, som er fastsat af den enkelte institution, der

professionsbacheloruddannelser. Denne studieordning suppleres af institutionsdelen af studieordningen, som er fastsat af den enkelte institution, der 1 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 4 2. Uddannelsen indeholder 6 nationale fagelementer... 4 2.1. Finansielle markeder og rådgivning I-III... 4 2.1.1 Finansielle markeder og rådgivning

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Studieordning 2012 2014. September. Bind II: Fagbeskrivelser

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Studieordning 2012 2014. September. Bind II: Fagbeskrivelser Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Studieordning 2012 2014 September Bind II: Fagbeskrivelser Finansielle virksomheder og markeder Vægt: 14 ECTS Placering: 1., 2. og 3.

Læs mere

Studieordning 2015-2019

Studieordning 2015-2019 Studieordning 2015-2019 Finansbachelor Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 Revideret 21.08.2015 Side 0 af 58 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1. Studieordningens rammer...

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2015-2019. Version 1.0 01.09.2015

Studieordning for finansbachelor 2015-2019. Version 1.0 01.09.2015 Studieordning for finansbachelor 2015-2019 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 01.09.2015 1/58 Denne studieordning udgør den fælles del af studieordningen

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2014-2018. Version 1.0 01.09.2014 (EAL 27.08.2014)

Studieordning for finansbachelor 2014-2018. Version 1.0 01.09.2014 (EAL 27.08.2014) Studieordning for finansbachelor 2014-2018 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 01.09.2014 (EAL 27.08.2014) 1/77 Denne studieordning udgør den

Læs mere

Studieordning 2014-2018

Studieordning 2014-2018 Studieordning 2014-2018 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 Revideret 08.09.2014 Side 0 af 58 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1.

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2015-2019. Version 1.0 01.09.2015

Studieordning for finansbachelor 2015-2019. Version 1.0 01.09.2015 Studieordning for finansbachelor 2015-2019 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 01.09.2015 1/76 Denne studieordning udgør den fælles del af studieordningen

Læs mere

STUDIEORDNING. Finansøkonom

STUDIEORDNING. Finansøkonom STUDIEORDNING for Finansøkonom National del Revideret 21. januar 2018 Godkendt den Underskrift Uddannelseschef Underskrift Rektor Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder

Læs mere

Studieordningen for finansøkonom

Studieordningen for finansøkonom Studieordningen for finansøkonom 2015-2017 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Academy Profession Degree Programme in Financial Management INDHOLDSFORTEGNELSE Fællesdel... 3 1. indledning...

Læs mere

Studieordning for uddannelsen. Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet. Finansøkonom. Erhvervsakademi Dania Hobro Silkeborg

Studieordning for uddannelsen. Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet. Finansøkonom. Erhvervsakademi Dania Hobro Silkeborg Studieordning for uddannelsen Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Finansøkonom Erhvervsakademi Dania Hobro Silkeborg 1. september 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 6 1.1. Ikrafttrædelsesdato...

Læs mere

Studieordning for finansbachelor

Studieordning for finansbachelor Studieordning for finansbachelor Uddannelsen til professionsbachelor i finans Bachelor s Degree Programme in Financial Management and Services Godkendt 21.august 2015 Områdechef Bo Steen Larsen Uddannelsesdirektør

Læs mere

Studieordning Finansøkonom AK FÆLLESDEL AP Graduate in Financial Management Version august 2017

Studieordning Finansøkonom AK FÆLLESDEL AP Graduate in Financial Management Version august 2017 Studieordning Finansøkonom AK FÆLLESDEL 2017-2019 AP Graduate in Financial Management Version 1.0 10. august 2017 Godkendt af rektor Niels Egelund Oktober 2017 1 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte...

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Studieordning 2012 2014. Februar optag

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Studieordning 2012 2014. Februar optag Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Studieordning 2012 2014 Februar optag Studieordningen gælder for studerende med studiestart pr. februar 2012 og er fælles for følgende

Læs mere

Studieordning Finansøkonom. Finansøkonom. Studieordning Erhvervsakademi Sydvest 1

Studieordning Finansøkonom. Finansøkonom. Studieordning Erhvervsakademi Sydvest 1 Studieordning Finansøkonom Finansøkonom Studieordning 2017 Erhvervsakademi Sydvest 1 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 2. Uddannelsen indeholder 6 nationale fagelementer... 3 2.1. Finansielle

Læs mere

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Vi håber, at du og din virksomhed sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores finansøkonomer.

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Studieordning 2011 2013 Studieordningen gælder for studerende med studiestart pr. september 2011 og er fælles for følgende institutioner:

Læs mere

Studieordning for finansbachelor Version

Studieordning for finansbachelor Version Studieordning for finansbachelor 2016-2020 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 03.01.2017 1/66 Denne studieordning udgør den fælles del af studieordningen

Læs mere

2013- Valgfag, finansøkonom og. financial controller, EAA

2013- Valgfag, finansøkonom og. financial controller, EAA Valgfag, finansøkonom og 2013- financial controller, EAA 2015 Fagbeskrivelser for valgfag på 3. semester af uddannelsen til finansøkonom og financial controller på Erhvervsakademi Aarhus Version 1.0 Indhold

Læs mere

Studieordning for finansøkonom (AK) 2011-2013. Erhvervsakademiuddannelsen, Finans AP Graduate in Financial Management.

Studieordning for finansøkonom (AK) 2011-2013. Erhvervsakademiuddannelsen, Finans AP Graduate in Financial Management. Studieordning for finansøkonom (AK) 2011-2013 Erhvervsakademiuddannelsen, Finans AP Graduate in Financial Management Finansøkonom Studieordningen gælder for studerende med studiestart pr. september 2011

Læs mere

Studieordning for Financial Controller 2015-2017. Version 1 02.06.2015. Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling 1/33

Studieordning for Financial Controller 2015-2017. Version 1 02.06.2015. Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling 1/33 Studieordning for Financial Controller 2015-2017 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling Version 1 02.06.2015 1/33 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 2.

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Studieordning 2012 2014. Bind I

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Studieordning 2012 2014. Bind I Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Studieordning 2012 2014 Bind I Revideret: 13. juni 2013 Studieordningen gælder for studerende med studiestart pr. september 2012 og

Læs mere

Finansbachelor Studieordning del II

Finansbachelor Studieordning del II Finansbachelor Studieordning del II Fagbeskrivelser Årgang 2013-2017 Indhold 1 Branchekendskab og forretningsforståelse... 3 1.1 Forretningsforståelse... 3 1.2 Markedsføring... 3 1.3 Organisation... 4

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Studieordning 2010 2012

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Studieordning 2010 2012 Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Studieordning 2010 2012 01-09- 2010 Studieordningen gælder for studerende med studiestart pr. september 2010 og er fælles for følgende

Læs mere

Studieordning for Financial Controller 2014-2016. Version 1.1 01.01.2014 (EAL 03 09 2014) Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Studieordning for Financial Controller 2014-2016. Version 1.1 01.01.2014 (EAL 03 09 2014) Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling Studieordning for Financial Controller 2014-2016 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling Version 1.1 01.01.2014 (EAL 03 09 2014) 1/42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Studieordning 2012 2014. Bind I. Revideret: 12.

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Studieordning 2012 2014. Bind I. Revideret: 12. Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Studieordning 2012 2014 Bind I Revideret: 12. aug 2013 (kiru) Studieordningen gælder for studerende med studiestart pr. september 2012

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Studieordning 2013 2015. Februar. Bind I

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Studieordning 2013 2015. Februar. Bind I Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Studieordning 2013 2015 Februar Bind I Revideret 12. aug 2013 (kiru) Studieordningen gælder for studerende med studiestart pr. september

Læs mere

Studieordning 2014-2016

Studieordning 2014-2016 Studieordning 2014-2016 Financial Controller AK AP Degree Programme in Financial Controlling Fælles del & Inst.del Version1.1 Revideret 03.09.2014 Side 0 af 57 1. Studieordningens rammer... 4 2. Optagelse

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Studieordning 2012 2014. September. Bind I

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Studieordning 2012 2014. September. Bind I Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Studieordning 2012 2014 September Bind I Studieordningen gælder for studerende med studiestart pr. september 2012 og er fælles for følgende

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013 Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Speciale 2013 Septemberoptag 2011 1 Specialebeskrivelsen gælder for studerende med studiestart pr. september 2011 og er fælles for følgende

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2008-2012. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2008-2012. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2008-2012 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Revideret version af 5. marts 2010 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Finansbachelor Studieordning del II

Finansbachelor Studieordning del II Finansbachelor Studieordning del II Fagbeskrivelser Version 1.2 Revideret 21. august 2013 (kiru) Indhold 1 Branchekendskab og forretningsforståelse... 3 1.1 Forretningsforståelse... 3 1.2 Markedsføring...

Læs mere

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer)

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer) Bilag 1: Oversigt over obligatoriske uddannelseselementer og fag 1. semester 5 ECTS 1A Byggeforståelse (introduktion til byggebranchen) Skal kunne håndtere afkodning af detaljeringsgraden af udbudsmaterialet

Læs mere

Studieordning 2014-2016 Fællesdel

Studieordning 2014-2016 Fællesdel Studieordning 2014-2016 Fællesdel Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed Bachelor in Agricultural and Environmental Management Version 1.2 Side 0 af 24 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1.

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

International økonomi A hhx, august 2017

International økonomi A hhx, august 2017 Bilag 37 International økonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og færdigheder om den samfundsøkonomiske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2011 (skoleåret 2010-11) Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2015-2017 Fællesdel (AK) AP Graduate ind Financial Controlling Version 1 Revideret 24.11.2015 1. Studieordningens rammer... 1 Studieordningens ikrafttrædelsesdato... 1 Overgangsordninger...

Læs mere

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 715 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 172.80C.021 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Studieordning for Financial Controller 2015-2017. Version 1 02.06.2015. Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling 1/31

Studieordning for Financial Controller 2015-2017. Version 1 02.06.2015. Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling 1/31 Studieordning for Financial Controller 2015-2017 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling Version 1 02.06.2015 1/31 sfortegnelse sfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 2. Studieordningens

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Studieordning del II, fagbeskrivelser for finansbachelor 2012-2016. Version 1.1 Revideret 21. august 2013 (kiru)

Studieordning del II, fagbeskrivelser for finansbachelor 2012-2016. Version 1.1 Revideret 21. august 2013 (kiru) Studieordning del II, fagbeskrivelser for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 21. august 2013 (kiru) Studieordningen

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2013 (skoleåret 2012-13) Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 (skoleåret 2014-15) Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 IBC

Læs mere

Studieordning del II, fagbeskrivelser for finansbachelor 2012-2016

Studieordning del II, fagbeskrivelser for finansbachelor 2012-2016 Studieordning del II, fagbeskrivelser for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 0.1 Revideret 7. juni 2012 Studieordningen

Læs mere

Studieordning 2014 Fælles del

Studieordning 2014 Fælles del Studieordning 2014 Fælles del Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.2 Revideret august 2014 Side 0 af 16 Indhold Fælles del 1. Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder...

Læs mere

Forudsætninger Se 7 i Studieordning for den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 1. del ved Aalborg Universitet gældende fra 1. september 2016.

Forudsætninger Se 7 i Studieordning for den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 1. del ved Aalborg Universitet gældende fra 1. september 2016. Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 3. semester på HD 1. del Oplysninger om semesteret Skole: AAU Executive Studienævn: MBA- og HD-studienævnet Studieordning:

Læs mere

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 055.04D.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Studieordning for Financial Controller 2014-2016. Version 0.5 11.08.2014. Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling 1/31

Studieordning for Financial Controller 2014-2016. Version 0.5 11.08.2014. Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling 1/31 Studieordning for Financial Controller 2014-2016 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling Version 0.5 11.08.2014 1/31 sfortegnelse sfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 2. Studieordningens

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2010-2014. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2010-2014. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2010-2014 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.2 Revideret 2. juli 2012 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Studieordning September. Bind I

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Studieordning September. Bind I Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Studieordning 2012 2014 September Bind I 1 Studieordningen gælder for studerende med studiestart pr. september 2012 og er fælles for

Læs mere

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A Bilag 58 Virksomhedsøkonomi A 1 Fagets rolle Virksomhedsøkonomi omfatter viden inden for strategi, internt og eksternt regnskab, investering og logistik. Faget giver viden om virksomhedens muligheder for

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2011-2015. Version 1.2 Revideret 21. aug 2013 (kiru)

Studieordning for finansbachelor 2011-2015. Version 1.2 Revideret 21. aug 2013 (kiru) Studieordning for finansbachelor 2011-2015 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.2 Revideret 21. aug 2013 (kiru) Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2014-2016 Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship September 2014 Side 0 af 21 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1. Studieordningens

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2010-2014. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2010-2014. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2010-2014 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.2 Revideret 2. juli 2012 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5

1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5 2.1. Service & Oplevelser 5 2.2. Forretningsforståelse 6 2.3. Samarbejde & Relationer 7 2.4. Forretningsudvikling

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2011-2015. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2011-2015. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2011-2015 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 2. juli 2012 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015 Uddannelsesudvalg Finans og Økonomi 19. januar 2015 Agenda Velkomst og præsentation Gennemgang af kommissorium v/uddannelseschef Kim Hass Rubin bilag 1 Konstituering v/ Uddannelseschef Kim Hass Rubin Præsentation

Læs mere

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA 1 af 8 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Kundeforståelse, kundeservice, planlægning og kundepleje. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point

Kundeforståelse, kundeservice, planlægning og kundepleje. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Kundeforståelse, kundeservice, planlægning og kundepleje v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Kundeforståelse, kundeservice, planlægning og kundepleje Sapiens

Læs mere

STUDIEORDNING. Professionsbacheloruddannelsen i e-handel

STUDIEORDNING. Professionsbacheloruddannelsen i e-handel STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i e-handel Ikrafttrædelse 18. august 2017 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 2 2. Uddannelsen indeholder seks nationale fagelementer... 2

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Semesterbeskrivelse for 4. semester på HD 1. del

Semesterbeskrivelse for 4. semester på HD 1. del Semesterbeskrivelse for 4. semester på HD 1. del Oplysninger om semesteret Skole: AAU Executive, School of Business and Social Sciences Studienævn: MBA- og HD-studienævnet Studieordning: Studieordning

Læs mere

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling.

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling. International økonomi A 1. Fagets rolle International økonomi omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv. Faget giver således viden om og forståelse

Læs mere

Studieordning for Financial Controller Version Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling 1/42

Studieordning for Financial Controller Version Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling 1/42 Studieordning for Financial Controller 2017-2019 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling Version 1 01.09.2017 1/42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 2.

Læs mere

Studieordning for finansøkonom 2013-2015. Revideret 21. aug 2013 Version 1.2 (kiru) Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

Studieordning for finansøkonom 2013-2015. Revideret 21. aug 2013 Version 1.2 (kiru) Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Studieordning for finansøkonom (AK) 2013-2015 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Revideret 21. aug 2013 Version 1.2 (kiru) Studieordningen gælder for studerende med studiestart pr. september

Læs mere

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C omfatter sammenhængen mellem teknologiske løsninger og samfundsmæssige problemstillinger. Faget belyser samspillet mellem teknologiudviklingen og

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne (MERK.D) Arbejder du med afsætning af virksomhedens produkter eller kunne du tænke dig at arbejde med salg og markedsføring? Ønsker du bare ny inspiration og faglig udvikling på højt niveau? Tag en diplomuddannelse

Læs mere

EØ: 1. Virksomheden Virksomhedstyper Virksomhedens interessenter Placering i omverdenen Virksomhedens ejerforhold Virksomhedens idé og mål

EØ: 1. Virksomheden Virksomhedstyper Virksomhedens interessenter Placering i omverdenen Virksomhedens ejerforhold Virksomhedens idé og mål Virksomhed Titel Elever Præsentation af forløbet Omfang Planlægning (Elevernes forudsætninger inden forløbet starter) XL-BYG Tømmergaarden Gjern Forretningsforståelse GF 2 - voksen Eleverne skal med deres

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Herningsholm Gymnasium HHx International Økonomi

Læs mere

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Fra og med 1 af 10 Indholdsfortegnelse: 1. FAGLIG PROFIL: CAND.MERC.AUD. I KOLDING... 3 2. OVERSIGT OVER

Læs mere

kursus 1: Virksomhedens økonomi Om kurset Fag Hjemmeside Fagmodul I Erhvervsøkonomi HA, ét fags fagmodul Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/studieordningerknyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2016-2018 Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed Bachelor in Agricultural and Environmental Management September 2016. Side 0 af 28 Indhold 1. Studieordningens rammer... 3 1.1 Studieordningens

Læs mere

Afsætning A hhx, juni 2010

Afsætning A hhx, juni 2010 Bilag 7 Afsætning A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Afsætning er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver viden om strategi, købsadfærd, markedsanalyse, markedskommunikation og afsætningsledelse.

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 04. februar 2014 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Studieordning for Financial Controller

Studieordning for Financial Controller Studieordning for Financial Controller Erhvervsakademiuddannelse inden for økonomi, eksternt regnskab, revision og controlling (Financial Controller AK) Academy Profession Degree Programme in Financial

Læs mere

Studieplan for studieomra det - samlet

Studieplan for studieomra det - samlet Studieplan for studieomra det - samlet 2017-08 Side 1 af 11 SO1: Et samfund i udvikling (1. semester) Samfundsfag, matematik og Informatik Indsamling og behandling af data i et samfundsfagligt perspektiv:

Læs mere