Studieordning forår Indhold Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier..."

Transkript

1 å Indhold Studieordning forår Indhold... 1 Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1 Optagelseskriterier... 2 Uddannelsens indhold og struktur Det teoretiske niveau Det praktisk terapeutiske niveau...6 Deltagelse i grupper... 7 Evalueringer og eksaminer...8 Den 4-årige almene uddannelse til Oplevelsesorienteret Psykoterapeut 1

2 Overordnet om uddannelsen Eksistentiel og Oplevelsesorienteret Psykoterapi er én af hovedtraditionerne indenfor psykoterapi. Den har sit grundlag i psykodynamisk og eksistentialistisk terapi. Inspirationskilder er blandt andre Walter Kempler, Rollo May, Bo Jakobsen, Carl Rogers, Irvin D. Yalom, Van Deurzen-Smith og Ernesto Spinelli, for blot at nævne nogle. Værdigrundlaget er humanistisk eksistentielt og metoden fænomenologisk. Uddannelsens formål Formålet med den 4- årige almene uddannelse på Psykoterapeutisk Institut er at uddanne psykoterapeuter, der kan udøve eksistentiel og oplevelsesorienteret psykoterapi med en høj faglig etik. Desuden er formålet at den enkelte studerende ligeledes igennem uddannelsen skal lære sig selv bedre at kende, for at kunne udføre rollen som terapeut på forsvarligt grundlag. Uddannelsen er at betragte som en almen psykoterapeutuddannelse indenfor eksistentiel og oplevelsesorienteret psykoterapi. Uddannelsens mål Hensigterne med uddannelsen er således at: - Udvikle de studerendes kompetencer (personlige, relationelle, teoretiske, metodiske og refleksive) indenfor det eksistentielle og oplevelsesorienterede psykoterapeutiske felt.bibringe de studerende en høj etisk bevidsthed i udøvelsen af psykoterapi og/eller andre erhverv, hvor den personlige kontakt med mennesker er central. Øge de studerendes evne til kritisk anvendelse af teori, således at de i deres fremtidige virke kontinuerligt inddrager og forholder sig til ny viden - Uddannelsen er udpræget praktisk orienteret, idet Psykoterapeutisk Institut grundlæggende opfatter psykoterapeuterhvervet som et håndværk snarere end som en teoretisk disciplin. Udøvelse af psykoterapi kræver først og fremmest stor selvindsigt samt relationelle og terapeutiske kompetencer. Derudover er en solid teoretisk og f orskningsbaseret viden en forudsætning for at kunne udøve faget på et kvalificeret grundlag. - Uddannelsen tilstræber således, at den enkelte studerende udvikler en høj grad af selvindsigt. Teorien skal i denne sammenhæng dels inspirere og understøtte den enkeltes personlige udvikling, dels sikre, at den studerende opbygger dét teoretiske fundament, som er nødvendigt, for at kunne sætte sin selvforståelse og sin forståelse af andre ind i en generel 2

3 faglig forståelsesramme. Basisuddannelsen Under uddannelsens første to år er det målet, at den studerende: - opnår indsigt i egne psykologiske mønstre, som er en forudsætning for at kunne skelne imellem sig selv og klienten i en terapeutisk proces - får kendskab til og forståelse for de dynamiske processer, der influerer på menneskesindet, og som potentielt kan skabe grundlag for menneskelig udvikling integrerer teoretisk indsigt og det konkret oplevede i et terapeutisk rum Overbygning På uddannelsens overbygning er det målet, at den studerende: - udbygger sin forståelse af, hvad det vil sige at arbejde ud fra den fænomenologiske metode - tilegner sig færdigheder i at anvende eksistentiel og oplevelsesorienterede terapeutiske metoder og teknikker inspireret af Klientcentreret Terapi, Emotional Foocused Therapy, Oplevelsesorienterede Familieterapi og Eksistentiel Terapi. - udvikler sin evne til at reflektere over og begrunde valg og fravalg af de terapeutiske metoder og teknikker som anvendes i en given terapeutisk situation med en given klient. - opnår en forståelse af de muligheder og begrænsninger, der er forbundet med psykoterapeutisk arbejde ud fra den fænomenologiske metode og psykoterapi generelt i forhold til sundhed/sygdom og etik. Uddannelsesforløbet generelt I de første to år (basisuddannelsen) er fokus på den studerendes egen personlige udvikling. Den studerende får forståelse for sin egen baggrund og familierelationer og oplevelse af sig selv i relation til andre. Der lægges vægt på at den enkelte tager ansvar for sig selv og lever ansvarligt med andre. Den studerende lærer at genkende egne handlemønstre og udviklingsmuligheder samt at kunne forholde sig afgrænset og empatisk til andre. Uddannelsens sidste to år (overbygningen) giver den studerende mulighed for at videreudvikle de terapeutiske kompetencer i forhold til individuelle klienter, par, familier og grupper. Optagelseskriterier Optagelse på uddannelse til psykoterapeut på Psykoterapeutisk Institut forudsætter: 3

4 1. Modenhed og motivation Ansøgeren skal besidde en modenhed og en evne til at kunne forholde sig reflekterende til sig selv og andre. Ansøgeren skal være motiveret for uddannelsen og åben overfor at arbejde med sig selv og involvere sig aktivt i undervisningen. Desuden skal ansøgeren være indforstået med den oplevelsesorienterede arbejdsmetode og besidde tilstrækkelig med robusthed til at kunne drage nytte af den. Ansøger under 25 år skal igennem forudgående samtale og vurdering af modenhed og kompetencer. 2. Studieegnethed Ansøgeren skal kunne læse, forstå og gøre sig forståeligt på dansk samt være i stand til at tilegne sig teoretisk viden. Sidstnævnte kan dokumenteres ved en gennemført A. lang (5 år) eller mellemlang (3 år) videregående uddannelse eller B. voksenuddannelse (min. 2 ½ årig) eller tilsvarende uddannelse opnået gennem kurser ved højere læreranstalter, sygeplejeskoler, sociale højskoler eller lign. 3. Viden om psykologiske og psykoterapeutiske teorier og principper Erhvervet gennem: A. en gennemført relevant lang eller mellemlang videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter, som f.eks. psykolog, læge, lærer, sygeplejerske, socialrådgiver, ergo- eller fysioterapeut eller pædagog eller kombineret med kurser f.eks. i samarbejde, konfliktløsning, assertion, teambuilding, coaching, mediation, selvudvikling, ledelse, egen terapi, individuel terapi i gruppe, faglig supervision eller lignende psykoterapeutiske forløb. B. kurser af pædagogisk eller psykologisk karakter ved universitetet, højere læreanstalt, folkeuniversitet, højskole, HF, v indhold. Kombineret med kurser f.eks. i samarbejde, konfliktløsning, assertion, teambuilding, coaching, mediation, selvudvikling, ledelse, egen terapi, individuel terapi i gruppe, faglig supervision eller lignende psykoterapeutiske forløb. oksenpædagogisk grundkursus eller lignende kursusforløb med psykologisk 4. Erfaring med ansvar for andre mennesker Erhvervet gennem hvad der svarer til min. 3 års fuldtidsbeskæftigelse fra: A. praktisk anvendelse af den adgangsgivende uddannelse eller relevant erhvervserfaring fra 4

5 f.eks. socialt arbejde i DK eller u-lande, undervisning eller andet pædagogisk arbejde, arbejde som plejefamilie, personaleudvikling, ledelsesopgaver eller andet arbejde af medmenneskelig karakter eller B. Relevant frivilligt, ulønnet arbejde Dispensation Der er mulighed for at blive optaget selvom du ikke lever op til ovenstående kriterier. Men hvis så, skal du have en individuel samtale med studievejleder, hvor dine erfaringer og kompetencer gennemgås. Ud fra denne samtale kan studievejleder muligvis godkende at du kan ansøge om optagelse. I så fald vil dispensationen dokumenteres, idet du senere skal bruge denne i forhold til optagelse i Dansk Psykoterapeutforening. Under denne individuelle samtale vil studievejleder vurdere din parathed og modenhed i forhold til at starte på uddannelsen. Optagelsesprocedure 1. Alle ansøgere deltager i et orienterende møde hvor de bliver bedt om at præsentere sig selv og fortælle om deres faglige og personlige baggrund og motivation for at søge ind på uddannelsen. Derefter indkaldes ansøgerne til en individuel personlig samtale med studievejleder eller faglig leder. Ud fra dette møde vurderes det om punkt 1 er opfyldt. 2. Ansøgere udfylder et ansøgningsskema. Ud fra dette skema vurderes om punkterne 2, 3 og 4 er opfyldt. 3. Ansøgere, som ud fra en samlet vurdering i forhold til kriterierne, findes studieegnede optages i det omfang, der er plads på de ønskede hold. Vurderingen tager udgangspunkt i, at optagelseskriterierne er opfyldt hvis punkterne 2, 3 og 4 alle er opfyldt med A og at der kan gives dispensation hvis højst to af kriterierne er opfyldt ved et B. Kontraktmæssigt er uddannelsen delt op således, at man tilmelder sig for 2 år ad gangen. De første to år på basisuddannelsen og de to sidste år på overbygningsuddannelsen. Men kontrakten kan ophæves efter et år. Den studerendes engagement Studerende, der går på uddannelsen forventes at: - involvere sig personligt i arbejdet med egne temaer stille sig til rådighed i 5

6 øvelsessituationer som klient/ terapeut/supervisor for medstuderende under underviserens direkte supervision - bidrage med oplæg under hele uddannelsesforløbet - involvere sig aktivt i procesgrupperne - overholde instituttets etiske regler, herunder tavshedspligten i forbindelse med alle personlige forhold, de måtte få kendskab til under uddannelsen Holddannelse De studerende placeres ved uddannelsens start på hold. Et hold består typisk af personer. Holdskifte kan kun i ganske særlige situationer tillades og kun efter aftale med den uddannelsesansvarlige. Ved overgang fra basisuddannelsen til overbygningsuddannelsen kan nye holddannelser forekomme. Såvel ansøgere som studerende har pligt til at gøre opmærksom på særlige relationer f.eks. venskab, slægtskab eller et kærlighedsforhold til undervisere, censorer mv. tilknyttet instituttet, således at der kan tages hensyn til det i tilrettelæggelsen af undervisningen. Uddannelsens tidsforbrug Uddannelsen omfatter i alt lærerbesatte undervisningtimerr, fordelt på otte semestre som følger skolernes sommerferiemønster. Der undervises ca. hver anden uge med enten en enkelt eller tre sammenhængende undervisningsdage og der er i alt 15 hele undervisningsdage pr. semester. Den studerende forventes der udover at afsætte i gennemsnit 20 timer om måneden til forberedelse af oplæg og indlæring af det teoretiske stof på uddannelsen, herunder min. 3 timer om måneden til deltagelse i gruppemøder. De studerende skal endvidere afsætte tid til at gå i supplerende individuel terapi på min. 30 timer (60 minutter) og det er desuden et krav, at de studerende afsætter tid til supplerende terapeutisk træning i træningsgruppe i min. 32 lektioner parallelt med sidste del af uddannelsen. Undervisningstidspunkter På både weekend-, hverdags- og kombinationshold undervises fra kl Internat 6

7 På 1. og 5. semester vil to af undervisningsdagene foregå som internat. Der er særskilt betaling for indlogering og forplejning under internat. Undervisning ved internat er ikke inkluderet i uddannelsespris. Uddannelsens indhold og struktur Kompetent psykoterapeutisk arbejde forudsætter, at udøveren har udviklet kompetencer på såvel det teoretiske, det personlige som det praktiske niveau. Udøveren skal være i stand til at integrere og praktisere disse kompetencer i det konkrete møde med en klient i en given terapeutisk situation. Psykoterapeutisk Institut har valgt en kompetencedefinition, der er i overensstemmelse med den eksistentielle og oplevelsesorienterede psykoterapis værdigrundlag og som bestemmer den måde vi tænker, gennemfører og evaluerer undervisningen på. Kompetence opfattes som en samlet betegnelse for de menneskelige ressourcer, fagligt såvel som personligt og socialt, livet i et post-moderne samfund på en og samme tid stiller krav om og udvikler. Derved arbejdes der både med den studerendes handle- og præstationsevne som med de potentialer, der kan mobiliseres afhængig af de situationer, som den studerende sætter sig - og bliver sat i. At anskue kompetencer som potentialer og handle/ præstations-evner kræver en konstant vekselvirkning mellem og integration af det faglige, det personlige og det praktiske niveau, således at undervisningen altid tager et her og nu perspektiv samtidig med den bygger oven på det, som netop er lært. 1. Det teoretiske niveau Integreret oplevelsesorienteret psykoterapi. Teori og metode 1-40 Eksistentiel og oplevelsesorienteret psykoterapis bygger på klient-centreret psykoterapi, Emotional Foused Therapy, Oplevelsesorienteret Familieterapi og Eksistentiel Terapi, integreret på baggrund af nyere psykologisk viden. Omfangsmæssigt udgør den integrerede 7

8 oplevelsesorienterede psykoterapis teori, metode, begreber og teknikker hovedparten af undervisningen. -Emotional Focused Therapy inspirationer -Familiesyn og familieterapi -Kommunikationsteorier, -De psykoterapeutiske hovedretningers og psykoterapibegrebets udvikling. Psykoterapiforskning og evidensbaseret psykoterapi. Evaluering og rapportering -Den psykoterapeutiske proces og den terapeutiske relation -Overføring og modoverføring -Terapeutisk træning. Indikation og kontraindikation -Etik og psykoterapi Psykologiske temaer omfatter Udvikling og personlighedsdannelse: - Udviklingspsykologi med fokus på tilknytningsteori - Den eksistentielle, relationelle grundkonflikt: Integritet og samarbejde - Krænkelser af selvet, forladthed, skam og skyld - Tab, sorg og adskillelse - Seksualitet og interpersonel kommunikation om seksualitet - Særpræg, særhed og sygdom Individet og fællesskabet - Etablering af et lærende fællesskab og procesgrupper - Identitet og gruppetilhørsforhold - Den sociale gruppe og arbejdsgruppen - Magt, lederskab og interventioner Familien og individet: - Flergenerationsperspektiv og familie-genogram - Familiesyn og familieterapi I, II og III Misbrugsproblematikker og familiedynamikken i forbindelse hermed: 8

9 - Alkohol- og stofmisbrugsproblematikker - Seksuelle overgrebsproblematikker - Spiseforstyrrelser Eksistentielle temaer I og II Den eksistentielle subtilgangs placering og funktion i den "Integrerede oplevelsesorienteret terapi" De eksistentielle grundvilkår Tilgrænsende fagområder Stemme, krop og sanser i relation til psykoterapi: Stemme, krop og sanser Neuroaffektiv Psykoterapi Psykiatri: Psykisk sygdom psykopatologi Psykiatri og psykoterapi 2. Det personlige niveau Den oplevelsesorienterede psykoterapi anser psykoterapi og terapeutisk kontakt for primært at være et mellemmenneskeligt anliggende. Kontakten mellem terapeut og klient er central i og bærende for terapien. Terapeutens følelsesmæssige nærvær, oprigtighed (kongruens) og empatiske formåen er afgørende. Ligeledes terapeutens evne til at forholde sig dynamisk til andre og til at kommunikere på en klar, direkte og empatisk måde. Dette forudsætter, at terapeuten har udviklet en høj grad af opmærksomhed og indsigt i sig selv, i sine stærke og svage sider, i sine handlemønstre, i sin måde at fungere på i samspillet med andre samt i sine udviklingsmuligheder. 3. Den personlige udvikling er derfor helt central i uddannelsen. Det forventes at de studerende arbejder aktivt med sig selv og det er hensigtsmæssigt at de studerende sideløbende selv går i terapi. Basisuddannelsen lægger af samme årsag såvel i de metodiske som i de psykologiske fagområder op til oplevelsesorienteret personligt arbejde med de studerendes individuelle livstemaer og personlighed. For at kunne blive indstillet til den afsluttende eksamen, er det et krav, at den studerende som 9

10 absolut minimum har haft 30 timer (60 minutter) individuel Oplevelsesorienteret Terapi hos en psykoterapeut. Terapeutiske Trænings Samtaler (TTS) er et tilbud til studerende på basisuddannelsen. Det kan være en god måde at starte eget terapiforløb, få suppleret et terapiforløb eller på anden måde at få støtte og inspiration i det personlige arbejde. Det er 4. års-studerende, som forestår disse samtaler, hvor igennem de 4. årsstuderende får mulighed for at træne i et realistisk set-up. De terapeutiske samtaleforløb hos 4. årsstuderende tæller ikke i forhold til kravet om supplerende individuel terapi. 3. Det praktisk terapeutiske niveau Den praktiske træning af de studerendes terapeutiske kompetencer er indbygget i hele uddannelsesforløbet. Imidlertid intensiveres dette niveau over tid, i takt med udviklingen af de studerendes personlige og faglige kompetencer. På basisforløbet fungerer underviseren som terapeutisk rollemodel. Gennem sit arbejde med de studerendes personlige temaer, demonstrerer underviseren det terapeutiske arbejde. Den efterfølgende procesanalyse omfatter identifikation af og refleksioner over elementerne i den terapeutiske proces. De studerende træner deres kompetencer via praktiske øvelser i forbindelse med undervisningen. I løbet af det sidste år af basisuddannelsen begynder de studerende i stigende grad at tage procesterapeutrollen i de obligatoriske proces-terapi-runder som foregår under underviserens supervision ligesom der i sidste del af basisforløbet indgår træning i mindre grupper, som typisk tæller 3-4 studerende. Grupperne giver den enkelte mulighed for på skift at tage rollen som hhv. terapeut, klient, supervisor eller reflekterende team. Under terapisessioner i plenum får de studerende endvidere mulighed for, med underviseren som supervisor, at indtage terapeutrollen. I overbygningsforløbet er det undervisningens sigte at videreudvikle den studerendes terapeutiske kompetencer og identitet som terapeut. Terapi er en dynamisk proces, hvor klient og terapeut bidrager ligeværdigt med hver deres personlighed og stil og derved skaber en unik situation. Sigtet med undervisningen på overbygningsforløbet er, at videreudvikle de studerendes evne til at afpasse metode og teori, i forhold til klientens aktuelle problemstilling og sig selv som terapeut. Overbygningsmodulet giver herved den studerende mulighed for at integrere de metoder og teorier, som blev introduceret på basisuddannelsen. 10

11 Supplerende terapeutisk træning Udover den færdighedstræning og supervision af terapeutiske situationer, der foregår i undervisningstiden, udbyder Psykoterapeutisk Institut træningsgrupper til såvel studerende som nyuddannede terapeuter. Grupperne består almindeligvis af 6-8 deltagere som mødes ca. 6-8 gange af 3-4 timers varighed i løbet af et semester. Deltagerne stiller sig til rådighed for hinanden som skiftevis terapeuter og klienter, og underviseren giver direkte supervision på det terapeutiske arbejde. Afslutningsvist perspektiveres de enkelte terapeutiske forløb teoretisk og metodisk. Uddannelsen stiller krav om deltagelse i disse træningsgrupper svarende til 32 timer. Studerende på 4. uddannelsesår skal godkendes af Instituttet for at kunne forestå samtaleforløb med studerende på basisuddannelsen og skal derefter etablere en supervisionsaftale med en ligeledes godkendt supervisor. Supervisionen kan foregå individuelt eller i en særlig supervisionsgruppe, såfremt et passende antal studerende ønsker det. Undervisningsmetoder Uddannelsens oplevelsesorienterede fokus afspejler sig i de benyttede undervisningsformer. Pædagogiske principper Den humanistisk, eksistentialistiske tilgang, gestalt psykologien og fænomenologien er styrende for uddannelsens pædagogiske principper og antagelser om mennesket, læring og forandring. Eksistentialisme som metateori betyder i læringssammenhæng, at det er den studerendes og kundskabens oplevelsesmæssige dimensioner, der er i fokus. Der lægges vægt på følelsesmæssige, sansebaserede og kreative sider i studerendes subjektive oplevelse af kultur, videnskab og praksis. Gestalt psykologi og fænomenologi som teori og metode har tilsvarende betydnin undervisningssituationen og fokuseres på den g for undervisningssituationen. Dels er teorien og metoden tæt forbundet med et humanistisk/ eksistentialistisk orienteret syn på kundskabsindholdet i undervisningen, dels kræver underviserens betydning som rollemodel, formidlende teori og oplevelsesorienteret terapeutisk praksis, en tilrettelæggelse af undervisningen, som fremmer socialt samspil, følelsesmæssigt 11

12 engagement, selvstændig initiativ- og ansvarstagen. I praksis betyder dette at undervisningsplanlægningen er en rammeplanlægning ud fra et givet tema. Læringsmål formuleres så bredt, at de fungerer vejledende, men ikke hæmmende eller pacificerende for mødet i situationen. De studerendes livssituation skaber og danner arbejdsmaterialet, dynamikken mellem dem og underviser giver mulighed for træning i praksis foruden teoribearbejdning. Som hovedregel begynder hver undervisningssession med en procesterapi runde. Generelt anses runden som middel til at øge opmærksomheden på det fælles arbejdsfelt, til at vurdere og prioritere i fællesskab og til at balancere mellem teori og praksis. Der vil imidlertid være forskelle på hvilket formål runden i øvrigt tjener og dermed på hvordan runden anvendes og praktiseres. Dette er afhængig af undervisningstemaet, den enkelte undervisers prioritering og stil samt hvor i uddannelsesforløbet holdet befinder sig. Undervisningen vil først og fremmest foregå som holdundervisning, hvor underviser er ansvarlig for personlige processer og teoretiske oplæg. I undervisningen vil der ofte indgå diverse øvelser, praktisk erfaring med terapeutrollen under direkte supervision og skiftevis arbejde med personlige temaer og teoretisk forståelse af dette. Således kombinerer undervisningen teori og praksis. Undervisningen er i høj grad baseret på aktiv deltagelse fra dig som studerende og det forventes at du deltager med interesse og engagement. At du på denne måde aktivt skal deltage ligger i den oplevelsesorienterede ånd, idet udgangspunktet er dine oplevelser og erfaringer med det tillærte. Dermed vil selve undervisningsformen støtte op om det overordnede formål med uddannelsen, idet den oplevelsesorienterede tilgang vil være synlig. Udover holdundervisningen, skal du som studerende være del af en procesgruppe. Disse grupper, der er subgrupper på holdet bestående af 3-5 studerende, danner grobund for sparring om både teoretisk og personlige temaer. Procesgrupperne mødes cirka en gang om måneden og det er frit op til gruppen hvor dette finder sted. Der er dog krav om at gruppen skal mødes minimum en gang månedligt. I undervisningen vil der med mellemrum være evaluering og refleksion over samarbejdet og udbyttet af procesgrupperne. Undervisningen tager udgangspunkt i at alle studerende har forberedt sig godt og grundigt, således at pensum til den pågældende undervisningsdag ikke skal gennemgås med mindre der er spørgsmål hertil. 12

13 Således vil der være en tråd igennem undervisningen fra din individuelle proces og forberedelse, til procesgrupperne og overfor til holdundervisningen. Dette er med til at skabe synergi og give fokus på både den individuelle proces og gruppedynamikker. Metoder Underviserne tilstræber i deres interaktion med de studerende at være rollemodeller mht. empatisk kommunikation og mht. at udvise balance mellem deltagelse og observation. Underviserne anvender de studerendes personlige oplevelser som udgangspunkt for undervisningen og faciliterer den studerendes opmærksomhed i situationen. I metodetræningen er den gennemgående linie at koble den lærte teori, metoder og eventuelle teknikker sammen med det at indgå i den terapeutiske relation. Det individuelle perspektiv og gruppeperspektivet Som et led i den fænomenologiske tilgang arbejdes der dels med det individuelle perspektiv, dels med procesgruppe og gruppeperspektivet. Vægten er på den personlige udvikling i en gruppekontekst. Den personlige vækst er i fokus i de to første år og den professionelle vækst i fokus i de to sidste år. Procesterapi runden er en del af den fænomenologiske metode, der bl.a. benyttes til at skabe en fælles ramme for de studerende og til at give den enkelte mulighed for at arbejde med det, der er aktuelt for den enkelte i dennes livsproces. Proces-terapi runden giver rum for refleksion fra de øvrige studerende, der på den måde kan sætte et procesarbejde i relation til deres eget liv. I proces-terapi runderne på første del af basisuddannelsen arbejdes der ud fra mesterlærerprincippet, med underviseren i rollen som procesterapeut mens de studerende afprøver metoden i små grupper under supervision. Fra sidste del af basisuddannelsen bliver det i stigende grad de studerende, der indtager rollen som procesterapeuter/ terapeuter under direkte supervision fra underviseren. De studerende får herigennem mulighed for at træne terapeut/procesarbejdet og få direkte feed-back på, hvordan han/hun fungerer i rollen som terapeut på flere forskellige planer. Teori indlæres primært gennem oplevelsen på baggrund af et procesforløb eller terapiforløb, ved at reflektere over det og knytte an til teori/metode. Underviseren supplerer evt. med 13

14 oplæg eller foredrag om et givent emne. Teoretiske oplæg vil ofte blive fulgt op med øvelser, der understøtter og illustrerer teorien. Efterfølgende dialog eller diskussion i grupper kan for underviseren afdække, hvordan og hvad der er forstået af de studerende. Oplæg Oplæg ved de studerende er en del af teoriundervisningen. Ved at forberede et teoretisk oplæg for deres medstuderende, får de studerende mulighed for at fordybe sig i en særlig gren af teorien omkring et undervisningstema. De studerendes oplæg skal i formen være oplevelsesorienterede og samtidig afspejle en forståelse af det teoretiske stof. Ved fremlæggelsen får underviseren mulighed for at se, hvordan de studerendes forståelse og formidling er integreret. Efterfølgende feedback, dialog og diskussion i grupper kan sætte forståelsen og formidlingen af stoffet i perspektiv. Træning af terapeutisk praksis Træning af terapeutisk praksis udgør en væsentlig del af metodeundervisningen specielt efter det 4 semester. De studerende vil fra sidste del af basisuddannelsen bl.a. træne procesterapeut/leder rollen, og træne nærvær, dialog og opmærksomhed i forskellige grupperinger. Disse forløb følges op med refleksion omkring processen, begrundelser for valg af metode og teknik og teoretisk gennemgang. Individuel terapi indgår på forskellige måder i undervisningen. Underviseren kan indtage terapeutrollen og gennemføre en terapisession, evt. med inddragelse af en studerende som med-terapeut eller konsulent. Desuden kan en studerende indtage rollen som terapeut gennemføre en terapisession med supervision fra underviseren og feedback fra klienten og de medstuderende. Ofte vil flere studerende i begge scenarier blive aktivt inddraget under terapiprocessen, som enten konsulenter eller reflekterende team for terapeuten. Den terapeutiske proces drøftes efterfølgende og sættes ind i en teoretisk og metodisk referenceramme. Rollefordelingen afhænger af, hvor langt den enkelte er i uddannelsesforløbet, således at udfordringerne vokser i takt med uddannelsens progression. I begyndelsen af uddannelsen er det de studerende selv, der indtager rollen som klient for hinanden. På overbygningen inddrages fremmede klienter, det kan f.eks. dreje sig om studerende fra basisuddannelsen eller familie til de studerende. Når der inddrages klienter i undervisningen, som ikke er studerende på Instituttet, er det underviserens ansvar på forhånd at vurdere, om det er fagligt og etisk forsvarligt, at inddrage pågældende som klient i 14

15 undervisningen, at pågældende behandles fagligt og etisk ansvarligt i undervisningssituationen, og at vedkommende efterfølgende sendes ud igen i en faglig og etisk forsvarlig tilstand. Forelæsninger Forelæsningsformen anvendes i meget begrænset omfang. Uddannelsesplan Ændringer i uddannelsesplanen forekommer. Dels af praktiske årsager. Dels for at tilpasse uddannelsen til ændrede krav fra omgivelserne eller til udviklingen indenfor faget. Endelig semesterplan udleveres ved semester start. Pensum - litteraturliste Litteraturliste udleveres ved semesterstart. Deltagelse i grupper Basisuddannelsen Ved uddannelsens begyndelse på 1. semester inddeles de studerende i procesgrupper. Grupperne, som består af 3-5 personer, tilbyder den enkelte et fast tilhørsforhold under uddannelsen. Procesgrupperne mødes løbende efter lyst og behov, dog min. 3 timer en gang om måneden. Alle studerende har pligt til at deltage i en procesgruppe. Formålet med procesgrupperne er - Forberedelse af oplæg med fokus på det teoretiske stof i relation til egen personlig proces. - Støtte til den personlige proces. - Opfølgning af temaer fra undervisningen. - Opmærksomhed på gruppeprocessen. - Opmærksomhed på og ansvarlighed for, hvordan man indgår og samarbejder i en gruppe Procesgruppernes møder finder sted uden for almindelig undervisningstid. Det ligger ikke i procesgruppernes formål at deltagerne udøver terapi på hinanden. Procesgruppen er ikke et terapeutisk træningsforum. Terapeutisk træning må kun forekomme under direkte supervision af en udefrakommende og af instituttet godkendt supervisor. 15

16 Overbygningsuddannelsen På overbygningsuddannelsen afgør de studerende selv, hvilke gruppestrukturer, de ønsker at indgå i. Udgangspunktet er, at de indgår i grupper, som giver bedst muligt grundlag for egen læring. Også på overbygningsuddannelsen er det et krav at de studerende mødes min. 3 timer en gang om måneden. Evalueringer og eksaminer Evaluering og selvevaluering Under hele uddannelsen evalueres den studerende løbende på såvel sine teoretiske som praktiske terapeutiske kompetencer. Ligeledes følger underviserne den studerendes personlige udvikling. De studerende evaluerer løbende undervisningen: temaernes relevans for uddannelsen, det faglige niveau, den studerendes egen studiemæssige indsats, holdets indsats samt undervisernes indsats. Disse løbende evalueringer medvirker til at øge den enkeltes opmærksomhed på dels den personlige proces og på det personlige ansvar for egen læring, dels på gruppens proces. Endvidere udgør evalueringerne en væsentlig del af instituttets interne kvalitetssikringssystem. Ved afslutningen af henholdsvis 2., 4., 6. og 7. semester foretager de studerende en selvevaluering af deres faglige og terapeutiske kompetencer såvel som af deres personlige udvikling. Den enkelte studerende modtager efterfølgende feedback. Eksaminer I slutningen af 2. semester En skriftlig teoretisk eksamen i grundbegreber indenfor gestaltterapien og den tidlige personlighedsdannelse. De studerende har en uge til at løse den stillede opgave. Besvarelsen skal fylde mellem 4-6 standard sider. Eksamen er internt bedømt med bestået/ikke bestået og har som formål at afdække, om den studerende har tilegnet sig det faglige stof på 1. år. I slutningen af 4. semester En skriftlig teoretisk eksamen i den gennemgåede teori, suppleret med en test, der klargør, om den studerende kan reflektere teoretisk og metodisk i forhold til én eller flere terapisekvenser. Terapisekvenserne præsenteres i form af et skriftligt transscript, et lydbånd eller en videooptagelse. Eksamen varer 4 timer og bedømmes bestået/ikke bestået. Ekstern censor 16

17 medvirker ved bedømmelsen. Formålet med denne eksamen er at sikre, at den studerende har tilegnet sig det faglige pensum på 2. år, og at personen kan anskueliggøre sin forståelse for den terapeutiske proces og relatere denne indsigt til teorien. I slutningen af 6. semester En skriftlig teoretisk eksamen, som skal klarlægge, om den studerende i tilstrækkelig grad behersker de teoretiske og refleksive kompetencer, der danner grundlag for at kunne udføre psykoterapeutisk arbejde indenfor rammerne af Den Oplevelsesorienterede Psykoterapi. Den studerende har en uge til at løse opgaven. Besvarelsen skal fylde 8-10 standard sider. Eksamen er intern og vurderes bestået/ikke bestået I slutningen af 7. semester En praktisk eksamen, hvor den studerende udfører en 30 minutters terapisession med en klient. Efterfølgende redegør den studerende for forløbet, modtager feedback fra eksaminator og censor og indgår i en dialog om terapien. Eksamen varer i alt en time. Den er internt bedømt og vurderes bestået/ikke bestået. Den studerende bliver vurderet på sine terapeutiske kompetencer, om disse udfoldes i overensstemmelse med den fænomenologiske metode samt på sin evne til at reflektere over terapien under den efterfølgende dialog. 8.semester Eksamensforløb integreret i 8 semester består af to dele: 1. Eksaminationsgrundlaget: På baggrund af et terapeutisk forløb af mindst 6 sessioners varighed, udarbejder den studerende en skriftlig case-beskrivelse en videosekvens af 10 minutters varighed et kommenteret transscript (ordret gengivelse) af videosekvensen Casebeskrivelsen og det kommenmterede transcript afleveres inden deadline. 2. Den mundtlige eksamination: Videosekvensen medbriges og vises og herefter eksamineres i ca. 20 minutter med udgangspunkt i videosekvensen og case-beskrivelsen. Eksamensforløbet består i, at den studerende gennemfører et terapiforløb af minimum 6 sessioners varighed, deltager i hhv. en supervisionsgruppe og en vejledningsgruppe, hver af et 17

18 omfang, der svarer til antal deltagere x 3 timer (4 lektioner) samt gennemfører den mundtlige eksamination. Det er den studerendes eget ansvar at sikre sig en klient, der ønsker at indgå i deres eksamen. Eksamen vurderes efter 7 -skalaen. Der benyttes ekstern censor. Formålet med den afsluttende teoretiske og praktiske (kliniske) eksamen er at sikre, at den studerende har tilegnet sig de nødvendige teoretiske og terapeutiske kompetencer som er forudsætningen for et virke som oplevelsesorienteret psykoterapeut. Censorkorps På Psykoterapeutisk Institut benyttes henholdsvis et internt og et eksternt censorkorps. Censorkorpsene består af personer, som har erfaring med undervisning, supervision, eksamination og/eller censor og som minimum har kompetencer svarende til de undervisere der varetager undervisningen. Det er uforeneligt med Instituttets etiske regler, at den studerende ved eksamen bedømmes af censorer, som enten har fungeret, eller fungerer, som den studerendes terapeut. For interne censorer gælder følgende: - Censor skal have særlige kompetencer indenfor emne der eksamineres i. - Censor skal have erfaring som supervisor/censor/eksaminator - Censor må ikke fungere eller have fungeret som eksaminands psykoterapeut. For eksterne censorer gælder følgende: - Censor har minimum 6 års psykoterapeutisk erfaring indenfor det felt der eksamineres i. - Censor har minimum 4 års erfaring som supervisor/censor/eksaminator. - Censor har bredt kendskab til den oplevelsesorienterede metode og tilgang. - Censor må ikke fungere eller have fungeret som eksaminands psykoterapeut. Censorkorps indgår desuden i Instituttets Faglige Forum. Indstilling til eksamen Indstilling til de løbende eksaminer sker automatisk mens de studerende selv skal tilmelde sig 18

19 den afsluttende eksamen. Tilmelding sker skriftligt til faglig ansvarlig og forudsætter, at den studerendes fraværsprocent er mindre end 20 % og at kravene til supplerende individuel terapi og og supplerende terapeutisk træning er opfyldt. Alle løbende eksaminer skal være bestået, før man kan gå op til den afsluttende eksamen. Sygdom Bliver en studerede forhindret i at deltage i eksamen på grund af sygdom, skal dette meddeles til Instituttet. Sygdommen skal dokumenteres ved lægeattest, som skal være Instituttet i hænde senest 3 hverdage efter eksamens afholdelse. Den studerende betaler selv udgiften til lægeattesten. Dokumenteres sygdommen ikke rettidigt, anses eksamen for ikke bestået. Genindstilling til de løbende eksaminer En studerende der ikke består eksamen kan genindstille sig til den samme eksamen to gange. Af praktiske årsager kan der gå ca. ½ år før det er muligt at blive geneksamineret. En eksamen er ikke bestået når - eksamen er bedømt ikke bestået - den studerende er udeblevet fra eksamen eller kommer for sent til det fastsatte tidspunkt - den studerende ikke rettidigt har afleveret lægeattest ved sygdom - den studerende ikke har afleveret den skriftlige opgave og/eller andet materiale indenfor de fastsatte tidsfrister Genindstilling til den afsluttende eksamen Hvis den studerende ikke afleverer de skriftlige opgaver indenfor de fastsatte tidsfrister, hvis de skriftlige opgaver og/eller videosekvensen ikke lever op til de formelle, tekniske specifikationer eller hvis den studerende bliver syg eller kommer for sent til den mundtlige eksamen kan den studerende ikke gå op til den mundtlige eksamen, men må vente med at gå op til den mundtlige eksamen til næste gang den udbydes og må betale for de omkostninger der er forbundet hermed. Andre forhold vedr. eksamen Formålet med eksaminerne er at bedømme, om og i hvilken grad den studerendes kvalifikationer er i overensstemmelse med de mål som er fastsat i uddannelsen. Under eksamen skal censorerne påse - at kravene ved uddannelsens eksaminer er i overensstemmelse med de mål, der er 19

20 fastsat i studieordningen - at eksaminerne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler - at de studerende får en ensartet og retfærdig behandling og deres præstationer en pålidelig bedømmelse Eksamensbedømmelserne er individuelle og udtrykker en samlet vurdering af den studerendes indsats under eksamen. Kun censor og eksaminator må være til stede under voteringen. Under voteringen skal både eksaminator og censor gøre notater om præstationen og bedømmelsesgrundlaget. Disse skal opbevares 1 år med henblik på dokumentation i en eventuel klagesag. De studerende kan klage over eksamen i forhold, der angår eksaminationsgrundlaget og dets forhold til pensum, eksamens forløbet eller bedømmelsen. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Den skal indgives til faglig ansvarlig senest 2 uger efter at bedømmelsen er blevet offentliggjort. Uddannelsesbevis Psykoterapeutisk Institut udsteder uddannelsesbevis med eksamensudskrift efter hhv. basisuddannelsen og overbygningsuddannelsen samt eksamensbevis og diplom efter bestået afsluttende eksamen. Såfremt den studerende har været fraværende mere end 10% af undervisningen påføres dette beviserne. Studerende på Psykoterapeutisk Institut kan forvente at blive mødt med respekt, ansvarlighed og engagement af undervisere, der respekterer tavshedspligten og ikke bringer sig i et afhængigh Øvrige forhold Studietid, orlov m. m. Den fulde uddannelse (basis- og overbygningsuddannelse) gennemføres normalt på 4 år. Hele uddannelsen skal være gennemført inden for en periode på 6 år. Den studerende kan ansøge om orlov fra uddannelsen, når der foreligger særlige omstændigheder (eksempelvis ved længerevarende sygdom, udlandsophold og barsel), ved ønsket om at tilegne sig erfaring indenfor det terapeutiske arbejdsområde (på en behandlingsinstitution, psykiatrisk afdeling eller lignende) eller ved behov for egen terapi 20

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Indhold

Læs mere

Ansøgningsskema Inden du udfylder skemaet bør du læse om optagelseskriterierne, merit og kvoter nederst i skemaet.

Ansøgningsskema Inden du udfylder skemaet bør du læse om optagelseskriterierne, merit og kvoter nederst i skemaet. Sendes til: Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Middelfartvej 115 5200 Odense V Eller indscannet via mail: sips@sips.dk Ansøgningsskema Inden du udfylder skemaet bør du læse om optagelseskriterierne,

Læs mere

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet Struktur Optagelse på uddannelsen Ansøgning Optagelse Personlig samtale Vise egnethed Grundforløb over et år Evaluering Skriftlig opgave Eksamen efter grundforløbet Praktisk prøve Eksistentiel Dynamisk

Læs mere

SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE

SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Klientcentreret psykoterapeutisk

Læs mere

STUDIEPLAN Familie- og psykoterapeut

STUDIEPLAN Familie- og psykoterapeut STUDIEPLAN Familie- og psykoterapeut Uddannelsen til familie- og psykoterapeut tager 4 år, bestående af et basisår og et 2. 3. og 4. studieår. Basisåret er en selvstændig enhed, som kan tages uden aktuelt

Læs mere

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Eksistentiel dynamisk psykoterapi bygger på eksistensfilosofien og henter således inspiration hos tænkere som Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean-

Læs mere

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor.

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. Supervision er et fagområde som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til udvikling af fagpersoners faglige kompetencer, behov for støtte, udfordring

Læs mere

AFFEKTFOKUSERET PAR- OG SEXTERAPI - ved Inger Bugge og Lennart Lindgren. Studiebeskrivelse

AFFEKTFOKUSERET PAR- OG SEXTERAPI - ved Inger Bugge og Lennart Lindgren. Studiebeskrivelse AFFEKTFOKUSERET PAR- OG SEXTERAPI - ved Inger Bugge og Lennart Lindgren Indledning Studiebeskrivelse Parterapi og sexologi er to forskellige videnskaber, som sjældent bliver forenet. I praksis er der ofte

Læs mere

STUDIEPLAN Familie- og psykoterapeut

STUDIEPLAN Familie- og psykoterapeut STUDIEPLAN Familie- og psykoterapeut Uddannelsen til familie- og psykoterapeut tager 4 år, bestående af et basisår og et 2. 3. og 4. studieår. Basisåret er en selvstændig enhed, som kan tages uden aktuelt

Læs mere

Moduloversigt. For den 4-årige uddannelse til eksistentiel og oplevelsesorienteret psykoterapeut ved Psykoterapeutisk Institut. 1.

Moduloversigt. For den 4-årige uddannelse til eksistentiel og oplevelsesorienteret psykoterapeut ved Psykoterapeutisk Institut. 1. Moduloversigt For den 4-årige uddannelse til eksistentiel og oplevelsesorienteret psykoterapeut ved Psykoterapeutisk Institut 1. år (modul 1-10) 1 Introduktion til oplevelsesorienteret psykoterapi PI og

Læs mere

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind HM Psykoterapeut Heilesen & Mygind Uddannelsens formål De studerende på Heilesen & Myginds 4-årige psykoterapeutuddannelse HM Psykoterapeut undervises i Transbiologisk Psykoterapi. et med uddannelsen i

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE

SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. ANNE LENE LUNDGAARD SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Klientcentreret

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Uddannelsesordning for Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesordning

Uddannelsesordning for Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesordning Uddannelsesordning Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser Psykiatrisk Center Sct. Hans Hold 6 2014-2015 Denne uddannelsesordning er udarbejdet af sygeplejerske,

Læs mere

WIOL s tværfaglige efteruddannelse i Systemisk og Narrativ Teori og Praksis BASISÅRET

WIOL s tværfaglige efteruddannelse i Systemisk og Narrativ Teori og Praksis BASISÅRET WIOL s tværfaglige efteruddannelse i Systemisk og Narrativ Teori og Praksis 31. januar 2009 Denne nye tværfaglige efteruddannelse er bygget op efter Psykoterapeut Foreningens og SPUD s kvalitetskriterier

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Eksterne

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Studieordning af august 2011

Studieordning af august 2011 Studieordning af august 2011 Den 4-årige psykoterapeutuddannelse i Emotions-Fokuseret Terapi På vegne af EFT-instituttet Institutleder INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion til den Emotions-Fokuserede Terapi

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B November 2002 Senest revideret november 2002 Faglig supplering i Musikvidenskab Kapitel 1:

Læs mere

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse DIPU s etikregler Som psykoterapeut og psykoterapeutstuderende er vi konstant i berøring med menneskers meget følsomme sider, og det kræver en høj etik. Vi ser det som en vigtig opgave at formidle dette

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

ETISK RETNINGSLINJER FOR TOBIAS-SKOLEN

ETISK RETNINGSLINJER FOR TOBIAS-SKOLEN ETISK RETNINGSLINJER FOR TOBIAS-SKOLEN Tobias-Skolens etiske retningslinjer har som formål at værne om skolens og branchens værdier samt at skærpe bevidstheden om god, etisk praksis under uddannelsen samt

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor BILAG 1 DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor Supervision er et fagområde som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til udvikling af fagpersoners faglige kompetencer, behov for støtte, udfordring

Læs mere

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse Anastasis 4 årig psykoterapeutuddannelse ANASTASIS PSYKOTERAPEUTUDDANNELSE Anastasis Psykoterapi bygger på en syntese af elementer fra forskellige selvudviklings-traditioner og terapeutiske retninger,

Læs mere

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Efter- og videreuddannelsesafdelingen september 2002 Indledning Studieordningen er udarbejdet i henhold

Læs mere

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION Bliv uddannet i det bedste - af de bedste EARLY BIRD TILMELDING! Tilmeld dig SENEST d. 31. august og spar kr. 2.500 COACHING DYNAMICS UDDANNELSEN FRA DECISION

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Supervisoruddannelse på DFTI

Supervisoruddannelse på DFTI af Peter Mortensen Aut. cand.psych. og familieterapeut, MPF Direktør og partner, DFTI Supervisoruddannelse på DFTI Supervision er et fagområde, som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til varetagelse

Læs mere

Psykodynamisk efteruddannelse

Psykodynamisk efteruddannelse Helhedsforståelse, dybde og nærvær i den professionelle relation Institut for Relationspsykologi tilbyder i samarbejde med Vedfelt Instituttet en 2-årig Psykodynamisk / Psykoanalytisk efteruddannelse.

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Pædagogik og Uddannelsesstudier Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-899 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL

SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL Kompetencegivende SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL To sammenhængeden diplommoduler fra Den sociale diplomuddannelse: i alt 20 ECTS points svarende til 1/3 diplomuddannelse Modtag supervision - Træn supervisorrollen

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn Forandringsledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold Fysik C-niveau Indhold Fagets identitet og formål:... 2 Mål og indhold... 2 Dokumentation... 3 Didaktiske principper... 4 Løbende evaluering... 4 Standpunktsbedømmelse... 4 Afsluttende prøve... 4 Bilag

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 Enkeltfag Studieordning STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1 1. Fællesbestemmelser. Enkeltfagskurserne ved

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del Studieordningen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer nr. 651 af 290609 Almen del Uddannelsens formål At give den studerende de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger,

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Etikregler. Dansk Psykoterapeut forening. Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder

Etikregler. Dansk Psykoterapeut forening. Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder Etikregler Dansk Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder Admiralgade 22, st. tv. 1066 København K Tlf. 70 27 70 07 kontakt@dpfo.dk dpfo.dk Etik Dansk Foreningens

Læs mere

Værd at huske ved. valg af privatpraktiserende psykoterapeut

Værd at huske ved. valg af privatpraktiserende psykoterapeut Værd at huske ved valg af privatpraktiserende psykoterapeut Socialministeriet Marts 2005 Udgiver: Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 Kbh. K. Udgivelsesår: 2005 Udgave, oplag: 1. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K Studiegrupper Vejledende retningslinjer Indhold Studiegrupper 3 Hvorfor skal du arbejde i grupper på universitetet? 3 Hvad bliver

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog.

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog. AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Udbydende udd.retning samt kursuskode Ledelse, kommunikation og organisation Diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen er en 2-årig

Læs mere

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D SEMESTER: 1. semester BA-SO; 2013 BEKENDTGØRELSEN, 2014-UDGAVE STUDIEORDNINGENS BESKRIVELSE AF MODULET 12 Modulet Læreterapi:

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Bilag 33 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne

Læs mere

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Psykoterapeut Organisationskonsulent Personlig udvikling Intensive kurser Krisehjælp Parkurser Terapi GIS International Gestalt-psykoterapi

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 4. november 2015 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Håndværk og teknik Hovedforløb Smed Klejnsmed/Plade og konstruktionssmed Silkeborg Tekniske Skole August 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Overordnede

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 Elbjerg Kursuscenter Undervisere Helle Jensen Cand.psych. med autorisation

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1½ år Studieordning STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE UDDANNELSESPROGRAM 2015

INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE UDDANNELSESPROGRAM 2015 INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE UDDANNELSESPROGRAM 2015 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE KØBENHAVN Institut for Gruppeanalyse, København (-KBH), er en

Læs mere

8. juli 2005. Jesper Bramsbye og Henriette Pedersen Danmarks Evalueringsinstitut Østbanegade 55, 3. 2100 København

8. juli 2005. Jesper Bramsbye og Henriette Pedersen Danmarks Evalueringsinstitut Østbanegade 55, 3. 2100 København 8. juli 2005 Jesper Bramsbye og Henriette Pedersen Danmarks Evalueringsinstitut Østbanegade 55, 3. 2100 København Kære Jesper Bramsbye og Henriette Pedersen, Formålet med dette brev er at uddybe nogle

Læs mere

Studieordning for Adjunktuddannelsen

Studieordning for Adjunktuddannelsen Studieordning for Adjunktuddannelsen Adjunktuddannelsen udbydes af Dansk Center for Ingeniøruddannelse 1.0 Formål 1.1 Formål Formålene med Adjunktuddannelsen er, at adjunkten bliver bevidst om sit pædagogiske

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B)

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE KØBENHAVN Institut for Gruppeanalyse, København (IGA-KBH), er en forening, hvis formål er at udvikle og udbrede kendskabet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn

STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn 2011 maskinmester Studieordning STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser.

Læs mere

Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut. Integrativ Energi & Power Psykoterapeut

Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut. Integrativ Energi & Power Psykoterapeut NAVN ANSØGNINGSSKEMA Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut Integrativ Energi & Power Psykoterapeut Ansøgningsskema Ansøgning om optagelse til Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut samt Integrativ

Læs mere

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Studieordning 1 Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Indholdsfortegnelse 1. Bekendtgørelsesgrundlag 3 2. Uddannelsesinstitution 3 3. Samarbejde 3 4. Adgangskrav 3 5. Læringsudbytte

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Derfor kan professionel hjælp fra fx en psykoterapeut være en mulighed. Og så rejser der sig mange spørgsmål, fx:

Derfor kan professionel hjælp fra fx en psykoterapeut være en mulighed. Og så rejser der sig mange spørgsmål, fx: Værd at huske ved valg af privatpraktiserende psykoterapeut Socialministeriet Marts 2005 Indhold Indledning Afsnit 1 Hvordan finder jeg en god behandler? Afsnit 2 Kontakt til psykoterapeuten Afsnit 3 Under

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

Modul 2. Modulet består af i alt 3 fagområder, der afløses gennem et integreret problembaseret projektarbejde:

Modul 2. Modulet består af i alt 3 fagområder, der afløses gennem et integreret problembaseret projektarbejde: Modul 2 Formålet med undervisningen på modul 2 er at udvikle forståelse for og teoretisk viden om socialt arbejde fra forskellige aktørpositioner og organisatoriske perspektiver, samt disses betydning

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 Grundfaget Naturfag afsluttes med en eksamen på 1. Hovedforløb. I følgende dokument beskrives, hvorledes Nordjyllands Landbrugsskole

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Ny pædagoguddannelse

Ny pædagoguddannelse Ny pædagoguddannelse Generel introduktion til den ny uddannelse Generel introduktion til praktikstedernes nye opgaver 2007 loven Formål m.v. 1. Formålet med uddannelsen til pædagog er, at den studerende

Læs mere

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni.

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni. Praktikuddannelse o Organisering og indhold Praktikkoordinator Ole Tophøj Bork oltb@ucl.dk Praktikkoordinator Lone Tang Jørgensen lotj@ucl.dk Praktikuddannelsen tilrettelægges med ulønnet praktik i 1.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA-Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser - Fagbeskrivelse Den sundhedsfaglige Efter- og videreuddannelse, Vejle. Februar 2009 1 Fagbeskrivelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Læs mere

11.12 Specialpædagogik

11.12 Specialpædagogik 11.12 Specialpædagogik Fagets identitet Linjefaget specialpædagogik sætter den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge med særlige behov under

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Alle diplomingeniørstuderende skal som et led i uddannelsen gennemføre et praktikophold af en varighed på 30 ECTS. Praktikken er placeret på den sidste del af 6.

Læs mere

Rollen som eksaminator og censor ved klinisk intern og ekstern prøve Odense, den 26. august 2009

Rollen som eksaminator og censor ved klinisk intern og ekstern prøve Odense, den 26. august 2009 Rollen som eksaminator og censor ved klinisk intern og ekstern prøve Odense, den 26. august 2009 Lisbeth Villemoes Sørensen Formand for ergoterapeutuddannelsens censorkorps Bekendtgørelse om prøver og

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spædbarnsterapeut uddannelse udbydes nu i Jylland

Spædbarnsterapeut uddannelse udbydes nu i Jylland Spædbarnsterapeut uddannelse udbydes nu i Jylland Spædbarnsterapi kan anvendes både til spædbørn, større børn og voksne med traumer i det før sproglige. Med start den 26.-27. september 2011. Kolding Vandrerhjem,

Læs mere