Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00."

Transkript

1 Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg. 5. Godkendelse af formandens beretning er udsendt skriftligt. 6. Godkendelse af afdelingens regnskab for Behandling af indkomne forslag bl.a. - Forslag vedr. sammenlægning med Fasanhaven - Forslag vedr. opdatering af Beboer-tv - Forslag vedr. køkkener. 8. Valg af formand til bestyrelsen - Klaus Linder genopstiller. 9. Valg af medlemmer til bestyrelsen. - Bestyr. medl. Simon Jensen genopstiller ikke. - Bestyr. medl. Anni Dalgaard genopstiller. - Bestyr. medl. Jeannie Praegel genopstiller. 10. Valg af suppleanter til bestyrelsen. - Bjarne Sørensen genopstiller - Thomas Nielsen genopstiller - Lizzie Aakeson - genopstiller 11. Eventuelt. Formanden for afdelingsbestyrelsen, Klaus Linder bød beboerne velkommen. Han præsenterede også den øvrige bestyrelse samt nogle gæster. Gæsterne var som følge: Beboerrådgiver Anette, leder af Drop In Maria, formanden for Fasanhaven Nicole samt Lauritz, formand for boligafdelingen Nyelandshuse. Klaus Linder forespurgte, om der var indvendinger mod, at der var gæster tilstedet, hvilket ikke var tilfældet. Klaus takkede afgående bestyrelsesmedlem, Simon Jensen samt vores snart tidligere ejendomsleder, John Jensen. Klaus bød også vores kommende ejendomsleder, Gert velkommen. Også han var tilstede i salen. Efter denne præsentation gik formanden over til aftenens dagsorden. Punkt. 1. Valg af dirigent. Frank Jensen blev valgt uden modkandidat. Dirigenten konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt. Der var 86 lejemål tilstede, hvilket udgjorde 172 stemmer, da hvert lejemål har 2 stemmer.

2 Punkt. 2. Godkendelse af dagsorden. Dirigenten henviste til vedtægterne, idet der var forslået ændring af dagsordens punkter 8 & 9. Forslagsstiller Mogens Atke mente, at der i mange andre foreninger, blev valgt bestyrelse før formand. Inger Kong Georgs vej mente dog, at vi skulle fortsætte efter de gamle normer. Forslaget blev nedstemt, hvorefter dagsorden som beskrevet ovenfor blev vedtaget. Punkt. 3 Valg af referent. Bjarne Sørensen blev valgt uden modkandidater. Punkt. 4. Valg af stemmeudvalg. Følgende 3 blev valgt: Tina Frederiksen, Jarne Bjergvang og Lauritz. Sidstnævnte var gæst og derfor upartisk, som han tilføjede. Til dette var der ingen indvendinger. Punkt 5. Godkendelse af formandens beretning. Klaus Linder havde kun nogle få ekstra bemærkninger, idet beretningen tidligere var sendt ud til alle beboere. Klaus bød vores 2 nye medarbejder på kontoret, Helle og Henrik velkommen. Der har været en vandskade på Stjernen, hvilket betød en del vandspild i varmecentralen. Det kom op at køre efter bolt 3 timer. SMS projektet på Stjernen er kommet godt i gang, der er ca. 200 lejemål tilmeldt. Såfremt man ikke har en mobil, kan man i særlige tilfælde få nyheder via sin . Den gule pavillon forsvinder snart, idet den er i dårlig stand. Men den vil blive erstattet af en anden og større. Stjernen har fået ny hjemmeside Se den før din nabo. Af nye projekter fra beboerrådgiverens side kan nævnes Zumba, rytmik for de helt små, fællesspisning samt en drengeklub for de 8 12 årige. Videoovervågning er blevet et mere eller mindre populært indslag rundt omkring. Bestyrelsen har arbejdet med et projekt vedr. overvågning af indgangene til Blok A, kælderindgangene blok A, Parkeringskælderen, Beboerhusets areal ved indgangene samt Stjernens pavillon. En pris for sådan en overvågning ligger på ca. kr , hvortil de årlige driftsomkostninger. Så hvis beboerne eller bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, kan der udarbejdes et forslag til et kommende beboermøde.. Prisen for en mere moderne elektronisk styret adgangskontrol på vores opgangsdøre, vil ligge på ca. kr. 1,1 mil. Stjernen har haft møde med Borgmester, Jørgen Glenthøj. Borgmesteren gav udtryk for, at Stjernen er et godt og sikkert sted at bo, og at vi altid er velkomne til at kontakte ham, såfremt der er problemer. Hector Kong Georgs vej mente, at borgmesteren burde komme noget oftere på Stjernen, idet der er en del problemer med unge mennesker omkring boldburet. Mogens Kong Georgs vej mente, at der er problemer med unge, og at videoovervågning er tiltrængt men dyrt. Eva Kong Georgs vej. Der sker mange ting på Stjernens område, som er forkert. Klaus Linder. Ja, der er problemer rundt omkring, så videoovervågning kunne måske være et værktøj, når der skal findes en løsning. Vi er tilknyttet en nærbetjent, og er blevet lovet, at han vil komme på besøg med henblik på uretmæssig brug af Stjernens stiarealer. Dette er dog ikke sket. Charlotte Kong Georgs vej. Der er mange problemer med de unge ved boldburet. Dette helt til midnat nogen gange om sommeren. Thomas Mariendalsvej mente, der bliver gjort et stort stykke arbejde af Stjernens frivillige. Efter denne lille debat, blev beretningen enstemmigt godkendt.

3 Punkt 6. Godkendelse af afdelingens regnskab for Ejendomsleder John Jensen, fremlagde i korte træk de væsentligste ændringer i forhold til budget i regnskabet. Stjernen havde i 2011 et overskud på kr som bl.a skyldes en ikke forventet renteindtægt på kr. ca Disse rare penge kan vi ikke bare lige bruge, som vi har lyst til. De skal lægges i en pulje, og kan bruges over 3 år. Det samme gjaldt, hvis vi havde underskud. Så skulle dette underskud deles ud over 3 år. Regnskabet for drifts og vedligeholdelses planen (langtidsplanen) blev kort gennemgået. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. Efter en kort pause kom Maria fra Drop In. Hun forklarede lidt om, hvad hun kan tilbyde, når de unge kigger forbi, og hvad formålet med Drop In er fra kommunens side. Punkt 7. Behandling af indkomne forslag. Forslag 10 blev behandlet under Eventuelt. Da forslag 7 allerede var behandlet, var der 8 indkomne forslag tilbage. Forslag 3. Modernisering af Stjernens lokal tv. Thomas Nielsen fra bestyrelsen fremlagde forslaget. Der var 2 muligheder, nemlig et projekt til kr og et hvor der også var tilsluttet en vejrstation til en samlet pris på kr Under dette punkt var der en god debat, hvor der ikke var tilslutning for vejrstationen. Forslaget med vejrstationen til kr blev forkastet, mens forslaget til kr blev vedtaget. Forslag 8. Udskiftning af køkkener. Klaus Linder fortalte lidt om den undersøgelse, som alle beboere har kunne deltage i. Af de 250 tilkendegivelser, der kom tilbage til kontoret, var der ikke flertal til udskiftning af alle køkkener på stjernen. Bestyrelsens forslag gik derfor på at skifte 200 køkkener over en periode på 2 år. Udgiften til de nye køkkener skal alene betales af beboerne i de berørte lejemål. Per Kong Georgs vej. Nogle lejemål har selv moderniseret deres køkkener. Skal de også skiftes? Hector Kong Georgs vej. Må man bruge af vedligeholdelseskontoen til køkkener? Klaus Linder. Det vil blive vurderet, hvilke køkkener der skal skiftes. Man må ikke bruge af vedligeholdelsen til udskiftning af køkkenelementer men gerne gulve, vægge og lofter. Forslaget vedr. køkkener blev vedtaget. Forslag 9. Sammenlægning med Fasanhaven. Klaus Linder redegjorde for fordelene og ulemperne ved en sådanne sammenlægning. Mogens Kong Georgs vej spurgte til, om den omtalte huslejestigning på kr. 19 pr. mdr. hvert år i 3 år var før eller efter en etablering af elevator i Fasanhaven. Klaus Linder. KAB mener ikke, det vil få konsekvenser i form af en huslejestigning, når Fasanhaven etablere en elevator, idet pengene næsten er sikret gennem tilsagn fra Landsbyggefonden om at opsparede midler må bruges til denne opgave. De 19 kr. er, som det ser ud i dag.

4 Klaus Linder redegjorde for, hvordan Stjernen uanset hvad kan komme til at betale i sidste ende, såfremt Fasanhaven står med udlejnings problemer, enten fordi huslejen er for høj, eller fordi ejendommen er nedslidt som flg. af manglende vedligeholdelse. Men Stjernen kan komme til at betale i sidste ende, såfremt Fasanhaven står med udlejnings problemer. Eva Kong Georgs vej mente, vi skulle vente, til vi ved mere om dette tilskud. Mogens Kong Georgs vej. Kan vi slå os sammen, uden det får konsekvenser for huslejen? Klaus Linder. Det vil være skidt at vente med sammenlægningen. Endvidere vil kommunen næppe acceptere en sammenlægning, hvis der fortsat skal være så stor forskel på huslejen pr. m2.. En beboer spurgte om, hvor KAB er i denne sag? Klaus Linder. KAB er blot administrator, så de har ingen indflydelse på denne sammenlægning. Jarne Kong Georgs vej mente, vi skulle sælge Fasanhaven. Klaus Linder. Vi kan ikke bare sådan sælge Fasanhaven. Der er bl.a nogle lån og andre forpligtelser. Derudover er der tale om en stats finanseret ejendom, hvor mange parter skal give deres tilsagn Inger Kong Georgs vej. Man skal huske på, at der ikke kun er ældre egnede lejligheder i Fasanhaven. Også handicappede kan få gavn af en lejlighed, hvor elevatoren stopper på etagerne, og ikke imellem. Ole Dr. Olgas vej. Fasanhaven får næppe tilskud fra Landsbyggefonden, når afdelingen er så lille. Der var til forslaget flere beboere, der ytrede deres holdninger, positive som negative. Forslaget blev vedtaget med et mindre flertal bland de fremmødte lejemål. Klaus Linder påpegede, at inden sammenlægningen kan realiseres, så skal Fasanhavens beboere godkende den og endelig skal kommunen sige ok. Forslag 1. Ændring af regler for leje af beboerhuset. Charlotte Kong Georgs vej argumenterede for sit forslag. Klaus Linder. Beboerne har tidligere besluttet, at hele huset skal lejes på én gang. Beboerhusudvalget. Det vil give en del mere arbejde, hvis kun cafe området lejes ud, idet der så skal låses af for resten af huset. Charlotte Kong Georgs vej. Det har kunne lade sig gøre tidligere. Marianne Kong Georgs vej. I starten var der henved 12 i beboerhusudvalget, i dag er der 2. Dette skyldes det meget arbejde, der ligger i at leje huset ud. Forslaget blev forkastet. Forslag 2. Fjernelse af grill. Birthe Mariendalsvej argumenterede for sit forslag. Bjarne Sørensen fra bestyrelsen mente, det ville være skidt at nedægge disse 2 grill, men bestyrelsen vil se på, om de kan flyttes lidt væk fra altanerne, samt om man kan finde en slags suger eller blæser. Der var til forslaget enkelte positive og negative meninger. Forslagsstilleren indvilgede i at trække sit forslag, idet bestyrelsen henover sommeren vil prøve at løse problemet. Forslag 4. Videoovervågning af storskralderum. Mogens Kong Georgs vej argumenterede for sit forslag. Klaus Linder. Der er ikke fast forretningsgang for at gennemse overvågningen, og kontoret har meget andet at se til. Hvis man observerer noget ved storskrald, som kan være på kanten af det acceptable, så må man notere sig tidspunktet og melde det til kontoret, som så efterfølgende kan checke det på overvågningen.

5 Hector Kong Georgs vej mente, det ville være fint med nogle stikprøver af overvågningen. John Jensen. Kontoret og politiet har nogle gange brugt overvågningen i forbindelse med nogle sager. Men udstyret er ved at være gammelt, så det tager meget tid, når det skal bruges. Ole Kong Georgs vej savnede det tidligere lovet skilt med åbningstider af storskralderummet. John Jensen lovede at få opsat skiltet Forslaget blev vedtaget. Videoovervågningen fortsætter som hidtil Forslag 5. Afskaffelser af tilskud til diverse ture og rejser. Mogens Kong Georgs vej argumenterede for sit forslag. Tina Mariendalsvej. På Stjernen er der arrangementer for beboere i alle aldre, og det er beboerne som betaler for alle dette via deres husleje. Hector Kong Georgs vej. Tilskud burde kun gives til de beboere, som ikke selv har råd. Efter en del debat blev forslaget forkastet. Forslag 6. Ny flisebelægning. Mogens Kong Georgs vej argumenterede for sit forslag. John Jensen. Der er sat midler af til opretning af flise hvert år, og dette års midler er ikke brugt. Så der vil blive kigget på det berørte område. Endvidere er vi i gang med at fjerne fodhegn, hvor det vurderes, at der ikke længere er brug for det. Inger Kong Georgs vej savnede dog fodhegnet på stien ml blok B og C, da hun er svagtseende og brugte det. Forslagsstilleren trak sit forslag, idet ejendomskontoret lovede at se på problemet. Punkt 8. Valg af formand til bestyrelsen. Klaus Linder blev genvalgt for 2 år eller til et eventuelt nyt beboermøde i forbindelse med sammenlægningen med Fasanhaven. Punkt 9. Valg til bestyrelsen. Følgende blev valgt for 2 år - Bjarne Sørensen, 56 stemmer - Jeannie Praegel, 47 stemmer - Thomas Nielsen, 46 stemmer Punkt 10. Valg af suppleanter til bestyrelsen. Følgende blev valgt 1 år - Annie Dalgaard, 37 stemmer - Lizzie Aakeson, 24 stemmer Hector Flores & Hanne Schimmel fik begge 23 stemmer, hvorefter Hanne blev valgt efter lodtrækning.

6 Punkt 11. Eventuelt. Mogens Kong Georgs vej var utilfreds med ejendomskontorets varsling af håndværkere. Mogens gav et friskt eksempel: Først får man en varsling i god tid, og når man så kommer til varslingen 3 dage før ja, så ligger det stadig i tidsrummet ml. kl & John Jensen. Man kan ikke køre det bedre, end det er i dag, men selvfølgelig kan der ske fejl. Ina Kong Georgs vej. Håndværkere skal huske at lukke bommene for brandvejene, når de har været inde på området. Inger Kong Georgs vej. Der bliver boret og banket på alle tidspunker af døgnet. John Jensen lovede, at samtlige beboere vil få besked ud om husreglerne for brug af bor og hammer. Hector Kong Georgs vej. Kan man isolere bedre mellem lejlighederne, så man undgår røg fra andre beboere? Klaus Linder. Der er tidligere blevet isoleret mellem etagerne, men det kunne være en ide at gå det efter igen. Det har nogle omkostninger og nogle ulemper, idet man jo skal fjerne afdækningen i de enkelte lejligheder. Formanden for Boligselskabet Nyelandshuse beskrev kort om hans afdeling og hvorfor han deltog i mødet. Klaus Linder takkede de tapre beboere, der holdt ud helt til den bitre ende. Mødet sluttede kl Formand Dirigent Referent Klaus Linder Frank Jensen Bjarne Sørensen

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 31. maj 2012 kl. 19.00 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten 1) Velkomst Afdelingens fungerende formand Lone Sode-Olsen

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have af generalforsamling i Ved Classens Have Afholdt den: 27. marts 2014, klokken 19:00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 62 stemmeberettigede, heraf 9 ved fuldmagt. Fra repræsentantskabet: Marie-Louise

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 25. november 2008 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 25. november 2008 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 25. november 2008 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen. for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit

Udskrift af forhandlingsprotokollen. for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit Udskrift af forhandlingsprotokollen for Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit Mandag den 17. maj 2010 kl. 19,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Generalforsamlingen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen.

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen. Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 29/4 2008 i kantinen på Mørkhøj skole Formanden bød velkommen og derefter blev dirigent valgt. Dirigent blev Ulf Nordquist. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Nr. 1 24. årgang 2007

Nr. 1 24. årgang 2007 Nr. 1 24. årgang 2007 Indhold i dette nummer: Referat fra årsmødet i maj Referat fra beboermødet i september Nyt vedrørende bolignettet Fra Brønshøjposten Sommerfesten 2006 Årsmødet 07 Hærværk Udskiftning

Læs mere

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER Se inde i bladet billederne fra Fastelavn, læs bl.a. referaterne fra Egebjergklubben og Fælleshusets generalforsamlinger og læs nyt fra Egebjergnettet med info om kabel-tv / digital TV. Besøg vores websted:

Læs mere