MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET. om EU's strategi for bekæmpelse af ulovlig handel med vilde dyr og planter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET. om EU's strategi for bekæmpelse af ulovlig handel med vilde dyr og planter"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2014) 64 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om EU's strategi for bekæmpelse af ulovlig handel med vilde dyr og planter DA DA

2 MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om EU's strategi for bekæmpelse af ulovlig handel med vilde dyr og planter 1. ULOVLIG HANDEL MED VILDE DYR OG PLANTER TILTAGER: EN DRAMATISK ÆNDRING I NATUR, OMFANG OG INDVIRKNING Verden står i øjeblikket over for en markant stigning i ulovlig grænseoverskridende handel med vilde dyr og planter, der er blevet en af de mest indbringende kriminelle handlinger på verdensplan. Ulovlig handel med vilde dyr og planter er ikke et nyt fænomen, men omfanget, naturen og indvirkningen heraf har ændret sig markant de seneste år. En FN-resolution 1 af nyere dato betegnede ulovlig handel med vilde dyr og planter som "grov organiseret kriminalitet", der begås af de samme typer globalt organiserede kriminelle grupper, som begår forbrydelser som menneskehandel, narkotikahandel og handel med skydevåben. Da nogle militsgrupper benytter sig af ulovlig handel med vilde dyr og planter til at finansiere deres aktiviteter, har FN's generalsekretær og Sikkerhedsrådet anerkendt, at krybskytteri og handel med vilde dyr og planter er blandt de faktorer, der forværrer den ustabile situation i Centralafrika og truer freden og sikkerheden i området 2. Fakta om omfanget og værdien af ulovlig handel med vilde dyr og planter 3 Ifølge skøn er antallet af afrikanske elefanter, der dræbes af krybskytter, steget til det dobbelte inden for det sidste årti, og mængden af beslaglagt elfenben er blevet tre gange større. I 2012 dræbte krybskytter ca elefanter. Der blev beslaglagt mere end 40 ton ulovligt elfenben i Den afrikanske elefantbestand, der anslås til , vil nu sandsynligvis begynde at blive mindre i alle afrikanske underområder. Omfanget af krybskytteri på næsehorn er steget markant i Sydafrika. Der blev drevet krybskytteri på mere end dyr i 2013, sammenlignet med 13 i Siden 2010 er der blevet drevet krybskytteri på i alt dyr i Sydafrika, hvilket udgør 80 % af hele Afrikas næsehornbestand. Hvis stigningen i krybskytteriet i Sydafrika fortsætter i samme tempo, vil landets næsehornbestand falde i Verdens tigerbestand er blevet mindre fra for hundrede år siden til mindre end 3500 den dag i dag. 78 % af Sumatratigres dødsfald skyldes krybskytteri. Gensalgsværdien på horn fra næsehorn vurderes til ca EUR pr. kilo (den nuværende pris på guld er ca EUR pr. kilo), mens rå stykker af elfenben står i op Vedtaget ved FN's Kommission for Forebyggelse af Kriminalitet og Retspleje og godkendt af FN's Økonomiske og Sociale Råd. Rapport fra FN's generalsekretær af 20. maj 2013, S/2013/297, FN's Sikkerhedsråds resolution 2121 (2013). Som ved alle kriminelle handlinger er det meget vanskeligt at fastslå omfanget og værdien af handel med vilde dyrearter. Eftersom ressourcerne til bekæmpelse af denne type forbrydelse i øjeblikket er begrænset i de fleste lande, er de korrekte tal sandsynligvis meget højere. 2

3 til 620 EUR pr. kilo på det sorte marked. Tigerknogler kan sælges for op til 900 EUR pr. kilo. Det anslås, at ulovlig skovhugst udgør op mod 30 % af verdens træhandel og medvirker til mere end 50 % af rydningen af tropiske skove i Centralafrika, Amazonasområdet og Sydøstasien. Den anslåede globale værdi af ulovligt fiskeri er ca. 10 mia. EUR pr. år, hvilket svarer til 19 % af den registrerede fangstværdi. Stigningen i ulovlig handel med vilde dyr og planter skyldes hovedsagelig en stor og stadigt voksende efterspørgsel på produkter fra vilde dyr og planter, særligt i dele af Asien 4. Den skyldes også fattigdom, svag regeringsførelse, ustabilitet og krisesituationer i de områder, hvor varerne kommer fra. Derudover bliver den ulovlige handel lettere af, at der er mangler i håndhævelsen af lovgivningen og utilstrækkeligt afskrækkende sanktioner. Ulovlig handel med vilde dyr og planter er en alvorlig trussel mod biodiversitet og bæredygtig udvikling. Emblematiske arter som elefanter, næsehorn, menneskeaber, tigre og hajer er i særdeleshed påvirket af handel med vilde dyr og planter og i en sådan grad, at nogle af disse arter er i fare for at uddø. Krybskytteri på elefanter og næsehorn er på sit højeste i nyere tid og undergraver dermed den bedring, der er registreret de sidste tre årtier. Men ulovlig handel med vilde dyr og planter berører mange flere dyre- og plantearter (fx koraller, reptiler, skældyr, planter og dyr til medicinske formål) og produkter (fx træ, kul og kød fra vilde dyr). Derudover er folkesundheden i fare for spredning af sygdomme, når dyrene smugles uden om alle sundhedskontroller. Ulovlig handel med vilde dyr og planter fratager nogle af verdens mest marginaliserede mennesker, herunder de oprindelige samfund, vigtige muligheder for bæredygtige indtægtskilder. Produkter fremstillet af vilde dyr og planter er f.eks. via turisme enten direkte eller indirekte en vigtig økonomisk sektor i mange industri- og udviklingslande. Regeringerne mister vigtige indtægtskilder gennem ulovlig handel med vilde dyr og planter, mens de internationale kriminelle netværk drager fordel af den. Ulovlig handel med vilde dyr og planter er stærkt forbundet med korruption og illegale pengestrømme f.eks. ved hjælp af hvidvaskning af penge, og det har en negativ indvirkning på retsstaten og på god regeringsførelse. Handel med vilde dyr og planter er også skyld i tab af menneskeliv. Det anslås, at skovfogeder er blevet dræbt i forbindelse med antikrybskytteaktioner de sidste ti år. Med en stor efterspørgsel på arter, der kan indbringe store beløb på det sorte marked, er EU stadig et stort målmarked for ulovlige produkter fremstillet af vilde dyr og planter. Samtidig er EU's store havne og lufthavne vigtige transitpunkter for handelsaktiviteter, særligt mellem Afrika og Asien. Der beslaglægges ca produkter fremstillet af vilde dyr og planter hvert år i EU 5. Visse sjældne arter af fugle, koraller, fisk og skildpadder handles også ulovligt fra EU-medlemsstater til andre medlemsstater og til tredjelande. 4 5 Kina er eksempelvis den største slutkunde for elfenben, og Vietnam er den største for horn fra næsehorn. Illegal Wildlife Trade and the European Union: an analysis of EU-TWIX seizure data for the period Rapport udarbejdet for Europa-Kommissionen. 3

4 Ifølge Europol vokser den rolle, organiseret kriminalitet inden for handel med vilde dyr og planter spiller i EU, på grund af lave sanktionsniveauer og forventningen om høj indtjeningsevne med lav risiko for at blive opdaget 6. Ulovlig handel med vilde dyr og planter har fået mere politisk opmærksomhed på grund af handlens øgede omfang og flere EU-medlemsstaters initiativer 7. Europa-Parlamentet har opfordret til, at der udarbejdes en særlig EU-handlingsplan 8. FN's Generalforsamling udtrykte dyb bekymring i december G8-ledere, afrikanske finansministre og ledere fra det økonomiske samarbejde i Asien og Stillehavområdet, APEC, forpligtede sig i 2013 til at skride til handling mod ulovlig handel med vilde dyr og planter. Formålet med denne meddelelse er at gøre opmærksom på, at der er et akut behov for på en mere effektiv måde at tage hånd om det globale problem med ulovlig handel med vilde dyr og planter. Den indeholder en status for og en vurdering af eksisterende EU-foranstaltninger til at støtte bekæmpelsen af ulovlig handel med vilde dyr og planter både på verdensplan (del 2) og i EU (del 3). Slutteligt sætter den gang i debatten om EU's fremtidige strategi for ulovlig handel med vilde dyr og planter. 2. GLOBAL INDSATS MOD ULOVLIG HANDEL MED VILDE DYR OG PLANTER EU har støttet en række initiativer til at styrke internationale indsatser mod ulovlig handel med vilde dyr og planter Kontrol af handelen Konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES) har til formål at sikre, at international handel af ca beskyttede dyre- og plantearter ikke truer arternes overlevelse. I marts 2013 nåede CITES-parterne til enighed om en række konkrete tiltag mod krybskytteri og ulovlig handel af en række truede dyre- og plantearter (f.eks. elefanter, næsehorn, tigre og tropisk træ). EU støtter kraftigt op om konventionen og har spillet en vigtig rolle i forbindelse med vedtagelsen af disse foranstaltninger. Hvad angår ulovlig handel af træ, har EU indgået bilaterale frivillige partnerskabsaftaler, hvorved EU støtter partnerlandene i at styrke forvaltningen af skovsektoren og opbygge nationale systemer til at spore og kontrollere ulovligheder. EU-handlingsplanen for retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (FLEGT) er blevet suppleret af EU's forordning om træ for at sikre, at træ og træprodukter på det europæiske marked fremstilles på lovlig vis. EU er også førende inden for bekæmpelse af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUUfiskeri) på internationalt plan og støtter op om vedtagelsen af omfattende markeds- og kontrolforanstaltninger og konkrete tiltag i de regionale fiskeriforvaltningsorganisationer, FAO, FN og Interpol. EU har ydet teknisk bistand til mere end 50 tredjelande for at forbedre Europol, Serious and Organized Threat Assessments, 2011, 2012 og Tyskland organiserede i samarbejde med Gabon sideløbende med generalforsamlingens ministeruge i september 2013 et højniveaumøde. Frankrig holdt et rundbordsmøde ved topmødet mellem stats- og regeringschefer om fred og sikkerhed i Afrika den 5. december Det Forenede Kongerige holder en højniveaukonference om ulovlig handel med vilde dyr og planter den 13. februar Europa-Parlamentets beslutning af 15. januar 2014 (2013/2747 (RSP)). 4

5 deres overholdelse af internationale forpligtelser og bekæmpe IUU-fiskeri. Hvis tredjelandene nægter at samarbejde, kan EU som sidste udvej sortliste landene og dermed blokere for handel med fiskeprodukter mellem dem og EU. EU har i alle nyere frihandelsaftaler (FTA'er) med tredjelande (f.eks. Mellemamerika, Colombia/Peru og Singapore) inkluderet bestemmelser, der sigter mod at styrke effektiv gennemførelse af multilaterale miljøaftaler, og bestemmelser, der vedrører handel inden for skovbrug og fiskeri. EU tilstræber samme tilgang i igangværende FTA-forhandlinger med f.eks. Canada, Japan, Thailand, USA og Vietnam. EU fastsætter derudover yderligere handelspræferencer ved hjælp af den særlige generelle toldpræferenceordning (GSP+) for sårbare udviklingslande, som ratificerer og gennemfører internationale konventioner for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse, herunder CITES Håndhævelse af reglerne I mange oprindelses-, transit- og slutmarkedslande, der påvirkes af krybskytteri og ulovlig handel med vilde dyr og planter, er der ikke tilstrækkelige ressourcer eller engagement fra de nationale retshåndhævende myndigheders side til at gennemføre de eksisterende regler. Effektiv håndhævelse er stadig en stor udfordring, og ulovlige handelsruter kan nemt omdirigeres for således at udnytte det globale håndhævelsessystems svage punkter. Som hovedbidragsyder (1,73 mio. EUR) til International Consortium to Combat Wildlife Crime (det internationale konsortium til bekæmpelse af forbrydelser mod vilde dyr og planter) 9 har Kommissionen til hensigt at gøre noget ved disse udfordringer. Konsortiet fokuserer på udveksling af internationale oplysninger og efterretninger, koordination af håndhævelsesbestræbelser og forbedring af håndhævelses- og efterlevelseskapaciteten, f.eks. ved at opfordre landene til at benytte sig af Wildlife and Forest Crime Analytical Toolkit (analyseværktøjet til bekæmpelse af forbrydelser mod vilde dyr og skovbrugsområder) Støtte til internationalt samarbejde og handling EU og alle medlemsstaterne er parter i FN-konventionen om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet. Konventionen kan spille en vigtig rolle i bekæmpelsen af ulovlig handel med vilde dyr og planter, så længe organiseret ulovlig handel med vilde dyr og planter anerkendes som "alvorlig organiseret kriminalitet", f.eks. med en maksimal sanktion på mindst fire års fængsel. Denne strafferamme for ulovlig handel med vilde dyr og planter benyttes i øjeblikket ikke i alle medlemsstaterne. Et andet vigtigt instrument er FN's konvention mod korruption, som én medlemsstat endnu ikke har ratificeret 10. Konkrete og dedikerede indsatser mod ulovlig handel med vilde dyr og planter under begge konventioner har indtil videre været begrænsede. Fordelen ved visse værktøjer såsom en tillægsprotokol til FN-konventionen om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet kan analyseres nærmere. Den Finansielle Aktionsgruppe, som sætter standarter og evaluerer gennemførelsen af foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvaskning af penge, tilføjede i 2012 "miljøkriminalitet" 9 10 Det internationale konsortium til bekæmpelse af forbrydelser mod vilde dyr og planter består af CITES, Interpol, FN's Kontor for Narkotikakontrol og Kriminalitetsbekæmpelse, Verdensbanken og Verdenstoldorganisationen. Tyskland. 5

6 til sin liste over forbrydelser, der bør betragtes som relevante for foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvaskning af penge 11. Værktøjer, som f.eks. retningslinjer til at lette gennemførelsen af denne nye anbefaling, kunne være brugbare til at bekæmpe ulovlig handel med vilde dyr og planter. På diplomatisk niveau har EU påpeget problemet med ulovlig handel med vilde dyr og planter direkte over for oprindelses- og efterspørgselslandene, bl.a. via EU-delegationerne. Indtil videre har Afrika været hovedfokus for internationale indsatser. EU's diplomatiske strategi kunne få gavn af mere engagement fra de lande, hvor efterspørgslen er størst 12, og andre områder, hvor ulovlig handel med vilde dyr og planter er kraftigt stigende, men også af dialoger på højt niveau og samarbejde på lokalt niveau. En række andre ideer er også blevet nævnt i den sammenhæng, såsom opsøgende arbejde i civilsamfundet og den private sektor. Derudover nævnes muligheden for en særlig FN-repræsentant eller udsending for således at samle og overvåge de forskellige dele af de globale indsatser. EU har derudover indgået en række partnerskabs- og samarbejdsaftaler med tredjeparter, f.eks. Indonesien, Filippinerne, Vietnam, Thailand og Singapore, hvilket giver udtryk for, at parterne er engageret i at samarbejde om miljømæssige problemer, bl.a. ved at få flere parter til at indgå i og gennemføre multilaterale miljøaftaler. Disse aftaler indeholder også bestemmelser om samarbejde mod organiseret kriminalitet Udviklingssamarbejde EU har gennem udviklingssamarbejdet håndteret trusler mod vilde dyr og planter ved at gøre en indsats inden for beskyttelse, kapacitetsopbygning og støtte til håndhævelse. I overensstemmelse med den nyligt reviderede EU-udviklingspolitik er EU bevidst om, at det kræver langsigtede foranstaltninger med bæredygtige indkomstkilder til de lokale samfund, hvis der skal tages hånd om ulovlig handel med vilde dyr og planter, da ulovlig handel med vilde dyr og planter ofte kan virke som en nem indtægtskilde. EU har afsat mere end 500 mio. EUR til bevarelse af biodiversitet i Afrika over de sidste 30 år og har på nuværende tidspunkt projekter igang for en værdi af ca. 160 mio. EUR. Der er dog stadig et stort behov for ordentlig forvaltning og bevarelse af biodiversitet i udviklingslandene. EU har været den finansielle hovedbidrager til MIKE-programmet 13 siden 2001 med et samlet bidrag på 12 mio. EUR fordelt over 71 steder i Afrika og Asien. I december 2013 godkendte Kommissionen finansieringen af et nyt MIKES-program 14 med en bevilling på 12,3 mio. EUR FATF, International standards on combatting money laundering and the financing of terrorism and proliferation, Aftalen, der for nylig blev underskrevet af Kommissær Potocnik og den kinesiske miljøbeskyttelsesminister Zhou Sengxian, om en fælles indsats for at bekæmpe handel med vilde dyr og planter belyser en sådan tilgang. Monitoring the Illegal Killing of Elephants (Overvågning af illegale drab på elefanter). Minimising the Illegal Killing of Elephants and Other Endangered Species (Overvågning af illegale drab på elefanter og andre truede dyrearter). 6

7 EU støtter en række nationale og lokale projekter, f.eks. inden for rammerne af FLEGThandlingsplanen og REDD+-mekanismen. En lang række EU-finansierede projekter til at mindske korruption og øge antallet af retsforfølgninger og juridiske tjenester støtter derudover op om retsstaten i almindelighed, hvilket er essentielt for succesfuldt at kunne bekæmpe ulovlig handel med vilde dyr og planter. Selvom disse initiativer har ført til nogen fremgang, udnyttes synergierne mellem bevarelse, de lokale befolkningers levevilkår, håndhævelse og god regeringsførelse ikke altid tilstrækkeligt. Derudover er den langsigtede holdbarhed på en række projekter stadig skrøbelig på grund af de nationale og lokale myndigheders (og indimellem befolkningernes) utilstrækkelige ansvar og en stor grad af afhængighed af ekstern finansiering. Programmet for EU's udviklingssamarbejde for perioden giver mulighed for at håndtere disse mangler og fastsætte en samlet strategi for ulovlig handel med vilde dyr og planter. 3. EU'S INDSATS MOD ULOVLIG HANDEL MED VILDE DYR OG PLANTER 3.1. Kontrol af ulovlig handel med vilde dyr og planter Handel med naturressourcer både til EU og inden for EU reguleres ved et samlet sæt regler såsom forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen, hvorved CITES gennemføres i EU, forordning (EU) nr. 995/2010 om træ og træprodukter og forordning (EF) nr. 1005/2008 om ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, hvorved omsætning af henholdsvis ulovligt fældet træ og ulovligt fanget fisk på EU-markedet forbydes. I EU er der ligeledes lovgivning, der forbyder ulovligt drab på truede dyrearter, navnlig direktiv 2009/147/EF om beskyttelse af vilde fugle og direktiv 1992/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter. Kommissionen har vedtaget en køreplan for bekæmpelse af ulovligt drab på, ulovlig fangst af og handel med fugle og overvåger nøje planens gennemførelse 15. Kriminelle netværk har i nogle tilfælde udnyttet reglernes kompleksitet, hvad angår handel med vilde dyr og planter, og især at de samme arter kan være underlagt forskellige handelsordninger alt efter oprindelse eller produkttype. Handel med jagttrofæer er et eksempel på dette, da det er fritaget fra visse handelsrestriktioner. EU ajourfører løbende og strammer om nødvendigt op på indenlandske bestemmelser for at sikre, at de håndhævende myndigheder udfører strengere overvågning Effektiv håndhævelse af reglerne Det er nødvendigt at håndhæve reglerne effektivt i alle led af medlemsstaternes nationale håndhævelsessystemer. Dette gælder bl.a. også miljø- og fiskerimyndigheder, toldere, politi, anklagere og dommerstande. Kommissionen vedtog i 2007 en EU-håndhævelsesplan i form af en henstilling, hvor den opfordrede medlemsstaterne til at forbedre håndhævelsen af EU-reglerne om handel med CITES-beskyttede arter. 16 I planen fastsættes en række foranstaltninger såsom nationale EUT L 159/45 af

8 handlingsplaner, præventive sanktioner for ulovlige handler med vilde dyr og planter og brugen af risikovurderinger og efterretningsanalyser. Disse uforpligtende henstillinger er dog ikke blevet gennemført ensartet i hele EU og omhandler ikke den organiserede kriminalitet, der følger med ulovlig handel med vilde dyr og planter. Begrænsede ressourcer, mangel på specialenheder inden for politi og retsforfølgning og varierende samarbejde mellem myndighederne for handel med vilde dyr og planter og andre håndhævende myndigheder vanskeliggør en effektiv håndhævelse yderligere. Lovgivningen om bindende kriterier for effektiv kontrol og overvågning foretaget af medlemsstaterne, som der blev opfordret til i det 7. EU-miljøhandlingsprogram , vil kunne hjælpe til at forbedre håndhævelsen af EU-reglerne om bekæmpelse af ulovlig handel med vilde dyr og planter, hvis problemet samtidig gives højere prioritet. I direktiv 2008/99/EF om strafferetlig beskyttelse af miljøet kræves det, at alle medlemsstater skal sikre, at ulovlig handel med vilde dyr og planter betragtes som en lovovertrædelse under national lov, og at medlemsstaterne fastsætter strafferetlige sanktioner, der er effektive, står i forhold til overtrædelsen og har en afskrækkende virkning. Den foreløbige vurdering viser imidlertid, at der stadig er mangler i gennemførelsen til national ret i flere medlemsstater, som der bør tages hånd om. De strafferetlige sanktionsniveauer for ulovlig handel med vilde dyr og planter varierer meget i EU. I nogle medlemsstater er strafferammerne mindre end 1 års fængsel. Dette begrænser ikke kun den præventive virkning, men udelukker potentielle vigtige værktøjer til grænseoverskridende eller national efterforskning samt juridisk samarbejde mellem medlemsstaterne, navnlig den europæiske arrestordre Uddannelse og kapacitetsopbygning En effektiv håndhævelse kræver tekniske færdigheder og bevidsthed. Uddannelse og kapacitetsopbygning skal indgå i hele håndhævelsessystemet, herunder anklage- og retsmyndighederne, for at undgå, at et stort antal sager bliver efterforsket men ikke retsforfulgt og for at sikre, at forbrydelsens alvor anerkendes af dommerne. Nogle initiativer er blevet taget på EU-plan f.eks. af Det Europæiske Politiakademi, Cepol. Programmering af relevante finansielle instrumenter til næste finansieringsperiode giver mulighed for at tage hensyn til eksisterende mangler ved bekæmpelsen af ulovlig handel af vilde dyr og planter. EU's netværk af miljømæssige håndhævelsesmyndigheder 18, toldmyndigheder 19, anklagere og dommere 20 spiller også en væsentlig rolle i opbygningen af en håndhævende myndighed, der skal håndtere ulovlig handel med vilde dyr og planter. Værktøjer som EU-TWIX, som er en database med begrænset adgang til at gøre samarbejdet og udvekslingen af efterretningsoplysninger mellem EU's håndhævelsesmyndigheder til beskyttelse af vilde dyr EUT L 354/171 af Eksempelvis Wildlife Trade Enforcement Group (gruppen for kontrol af handel med vilde dyr og planter) og EnviCrimeNet. Expert Group on Customs Action to protect Health, Cultural Heritage, the Environment and Nature (expertgruppen for toldhandlingsplan for beskyttelse af sundhed, kulturarv, miljø og natur PARCS Expert Group). European Network of Prosecutors for the Environment (europæisk netværk for miljøanklagere) og European Forum of Judges for the Environment (europæisk forum for miljødommere). 8

9 og planter nemmere, inddrages løbende. Netværkernes status og finansiering er dog kun sikret kortsigtet, og samarbejdet mellem dem er indtil videre begrænset Bekæmpelse af organiseret kriminalitet Organiseret kriminalitet er en stadig voksende faktor, hvad angår ulovlig handel med vilde dyr og planter. Der er flere horisontale instrumenter i EU til at håndtere denne type kriminalitet generelt, såsom rammeafgørelserne om bekæmpelse af organiseret kriminalitet 21 og om konfiskation og inddrivelse af aktiver 22. Disse instrumenter kan i princippet være brugbare værktøjer mod organiseret ulovlig handel med vilde dyr og planter. De finder imidlertid kun anvendelse, når visse strafferammer nås, hvilket i øjeblikket ikke er tilfældet for ulovlig handel med vilde dyr og planter i alle medlemsstaterne. Efterforskning af ulovlige pengestrømme forbundet med organiseret kriminalitet f.eks. ved hvidvaskning af penge og skattesvig, er vigtig for at kunne bekæmpe organiseret ulovlig handel med vilde dyr og planter. I EU's direktiv 2005/60/EF 23 fastsættes forebyggende foranstaltninger, især gennem krav om legitimationsprocedurer for finansielle institutioner for således at opdage mistænkelige finansielle transaktioner. Ved at udvikle specifikke retningslinjer om betydningen af "legitimationsprocedure" i forbindelse med miljøkriminalitet vil hvidvaskning af penge i denne specifikke kontekst bedre kunne opdages. Europol udsendte i oktober 2013 en særlig miljøkriminalitetsvurdering, som bl.a. fokuserede på handel med truede dyrearter og planter 24. Europol har dog på nuværende tidspunkt ikke noget særligt fokuspunkt for miljøkriminalitet. Både Europol og Eurojust vil kunne yde bistand til de nationale myndigheders samarbejde ved grænseoverskridende sager om ulovlig handel med vilde dyr og planter og give analytisk og praktisk støtte. Dette kræver, at de nationale håndhævelsesmyndigheder oplyser kvalitetsdata og indsender bistandsanmodninger, hvilket endnu ikke gøres ofte for ulovlig handel med vilde dyr og planter. De aftalte EU-prioriteter for bekæmpelse af alvorlig og organiseret kriminalitet 25 omfatter ikke miljøkriminalitet af nogen art. Midtvejsevalueringen i 2015 giver mulighed for at genoverveje disse prioriteter og tage hensyn til Europols nylige vurdering af miljøkriminalitet som en ny trussel mod EU. Den giver også mulighed for at gøre yderligere ressourcer tilgængelige og for at øge brugen af grænseoverskridende samarbejdsmekanismer Inddragelse af civilsamfundet Det civile samfund er en vigtig medspiller når EU skal nå ud til alle relevante aktører i bekæmpelsen af ulovlig handel med vilde dyr og planter. Visse NGO'er har stor erfaring med aktiviteter som oplysningskampagner, efterforskning af påstået ulovlig adfærd og specialiseret uddannelse, og deres input har vist sig at være værdifulde bidrag til de offentlige myndigheders udformning og gennemførelse af politikker. EU samarbejder jævnligt med sådanne NGO'er om problemer vedrørende ulovlig handel med vilde dyr og planter Rammeafgørelse 2008/841/RIA om bekæmpelse af organiseret kriminalitet. Rammeafgørelse 2005/212/RIA om konfiskation af udbytte, redskaber og formuegoder fra strafbart forhold. Revideres i øjeblikket. EU's direktiv 2005/60/EF om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Revideres i øjeblikket. Europol Environmental Crime Threat Assessment,

10 4. KONKLUSION På verdens- og EU-plan eksisterer der omfattende bestemmelser, som regulerer handlen med vilde dyr og planter. EU har også givet betydelig støtte til initiativer til bekæmpelse af ulovlig handel med vilde dyr og planter såsom forbedring af beskyttede områder, kapacitetsopbygning og internationalt samarbejde om håndhævelse. De foranstaltninger, det internationale samfund har truffet de sidste år, har imidlertid ikke været tilstrækkelige til at kunne undgå en stigning i ulovlig handel med vilde dyr og planter, som forårsages af stigende efterspørgsel og svag regeringsførelse i de lande, hvor varerne kommer fra. Et af de største problemer er, at der stadig er betydelige mangler, hvad angår effektiv håndhævelse af de eksisterende regler både i EU og på verdensplan. Dette skyldtes ofte den lave politiske prioritet problemet får, utilstrækkelige ressourcer på nationalt niveau og mangel på bevidsthed om problemets alvor. En anden grundlæggende svaghed ved de eksisterende politikker er at for at kunne håndtere organiseret kriminalitet, er det nødvendigt at involvere forskellige aktører og instrumenter. Eftersom freds- og sikkerhedsaspekterne af ulovlig handel med vilde dyr og planter kun for nyligt er blevet synlige, har de indtil nu næsten ikke indgået i EU's kriserespons og forebyggende udenrigs- og sikkerhedspolitik. Vigtigheden ved at håndtere den del af problemet, der skyldes efterspørgslen, er for nylig blevet anerkendt af det internationale samfund, navnlig inden for CITES, men kun få konkrete tiltag er blevet foretaget i den forbindelse. Alt i alt mangler der indtil videre en koordineret og samlet strategi for ulovlig handel med vilde dyr og planter, som håndterer både udbud og efterspørgsel, og som involverer de relevante aktører på forskellige politikområder. Kommissionen opfordrer derfor aktørere til at deltage i debatten om, hvordan der tages bedre hånd om de største problemer, og hvilken rolle EU har i denne fremtidige tilgang til bekæmpelse af ulovlig handel med vilde dyr og planter. Kommissionen opfordrer til skriftlige bidrag 26, især hvad angår følgende spørgsmål: 1. Er den politik og de lovgivningsmæssige retningslinjer, der i øjeblikket findes i EU til bekæmpelse ulovlig handel med vilde dyr og planter, tilstrækkelig? 2. Bør EU styrke sin strategi for ulovlig handel med vilde dyr og planter ved at udvikle en ny EU-handlingsplan, sådan som Europa-Parlamentet har krævet? 3. Hvordan kan EU forbedre sit politiske engagement på alle niveauer for at bekæmpe ulovlig handel med vilde dyr og planter? Hvilke diplomatiske værktøjer ville være bedst egnet til at sikre kohærens i de forskellige internationale initiativer? 4. Hvilke værktøjer på internationalt plan bør EU fokusere på for at forbedre håndhævelsen af ulovlig handel med vilde dyr og planter og styrke regeringsførelsen? 26 Sendes inden den 10. april 2014 til 10

11 5. Hvilke værktøjer er bedst egnet til EU's indsats for at bekæmpe international og europæisk efterspørgsel på ulovlige produkter af vilde dyr og planter? Hvilken rolle kan civilsamfundet og den private sektor spille i denne sammenhæng? 6. Hvordan kan EU bedst bidrage til, at der tages hånd om de freds- og sikkerhedsmæssige konsekvenser af ulovlig handel med vilde dyr og planter? 7. Hvordan kan EU's samarbejdsinstrumenter bedre være med til at styrke udviklingslandenes kapacitet til at beskytte vilde dyr og planter og mod ulovlig handel? 8. Hvilke foranstaltninger kan træffes for at forbedre data om forbrydelser mod vilde dyr og planter i EU, således at politikudformningen kan målrettes mere effektivt? 9. Hvilke foranstaltninger kan træffes for at miljømyndighederne, politiet, toldvæsenet og anklagemyndighederne i medlemsstaterne kan styrke håndhævelsen af ulovlig handel med vilde dyr og planter, og for at styrke samarbejdet mellem disse myndigheder? Hvordan kan der skabes mere bevidsthed hos den dømmende magt? 10. Hvordan kan eksisterende værktøjer mod organiseret kriminalitet på EU-plan og på nationalt plan udnyttes bedre til at bekæmpe ulovlig handel med vilde dyr og planter? Hvilke yderligere foranstaltninger bør overvejes, f.eks. hvad angår sanktioner? Hvordan kan Europol og Eurojust bidrage i den forbindelse? 11

10512/16 ipj 1 DG E 1A

10512/16 ipj 1 DG E 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. juni 2016 (OR. en) 10512/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 20. juni 2016 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9721/1/16

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 3.10.2013 B7-0000/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2013 jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5 om forbrydelser

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.6.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0308/2012 af F. M., italiensk statsborger, om den skovbrugspolitik, den peruvianske regering fører

Læs mere

10721/16 bh 1 DGB 2B

10721/16 bh 1 DGB 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. juni 2016 (OR. en) 10721/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 28. juni 2016 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10320/1/16

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. februar 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. februar 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. februar 2016 (OR. en) 5782/16 ADD 1 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 3. februar 2016 til: EF 18 ECOFIN 68 JAI 73 COSI 13 COTER 11 RELEX 74 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 14.2.2012 2011/0127(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en frivillig partnerskabsaftale mellem

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-44

ÆNDRINGSFORSLAG 1-44 Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om International Handel 2016/2076(INI) 05.9.2016 ÆNDRINGSFORSLAG 1-44 Emma McClarkin (PE584.212v01-00) EU-handlingsplan mod ulovlig handel med vilde dyr og planter

Læs mere

10139/17 bh 1 DG D 2B

10139/17 bh 1 DG D 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. juni 2017 (OR. en) 10139/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 8. juni 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9602/17

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. i henhold til artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 552/97 om tvangsarbejde i Myanmar/Burma

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. i henhold til artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 552/97 om tvangsarbejde i Myanmar/Burma EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2012 COM(2012) 525 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET i henhold til artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 552/97 om tvangsarbejde i Myanmar/Burma DA DA RAPPORT

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2017 (OR. en) 15627/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 7. december 2017 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Resumé af konsekvensanalysen. Ledsagedokument til FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Resumé af konsekvensanalysen. Ledsagedokument til FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.2.2013 SWD(2013) 20 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Resumé af konsekvensanalysen Ledsagedokument til FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS

Læs mere

5932/2/15 REV 2 ADD 1 lv/lv/hm 1 DPG

5932/2/15 REV 2 ADD 1 lv/lv/hm 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. april 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0024 (COD) 5932/2/15 REV 2 ADD 1 RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: EF 25 ECOFIN 69 DROIPEN 13 CRIMORG 15 CODEC

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2017 (OR. en) Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Eurojusts årsberetning for 2016

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2017 (OR. en) Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Eurojusts årsberetning for 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2017 (OR. en) 9602/17 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Tidl. dok. nr.: 9451/1/17 REV 1 De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

9935/16 ef/la/ef 1 DG D 2B

9935/16 ef/la/ef 1 DG D 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2016 (OR. en) 9935/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 9. juni 2016 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9061/16 Vedr.:

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0267 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0267 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0267 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2007-3069-0005 Dok.: MJO40608 G R U N D N O T A T vedrørende meddelelse fra

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juni 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juni 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juni 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0021 (NLE) 10010/15 CORDROGUE 49 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Udkast RÅDETS

Læs mere

9718/17 kb/lao/ikn 1 DG D 2B

9718/17 kb/lao/ikn 1 DG D 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0414 (COD) 9718/17 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 9280/17 Komm. dok. nr.: 15782/16 Vedr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) 8364/1/16 REV 1 ENFOPOL 121 JAIEX 36 COASI 67 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Læs mere

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 16. januar 2015 2013(0255(APP) UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om oprettelse

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2016 COM(2016) 448 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET i henhold til artikel 10 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008

Læs mere

(Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER RÅDET

(Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER RÅDET 19.1.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende C 18/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER RÅDET RÅDETS RESOLUTION VEDRØRENDE EN MODEL TIL EN AFTALE OM

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0473 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0473 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0473 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.7.2016 COM(2016) 473 final 2016/0228 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bevilling af midler, der er frigjort fra

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Asiatisk organiseret kriminalitet i Den Europæiske Union

Asiatisk organiseret kriminalitet i Den Europæiske Union GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER BORGERNES RETTIGHEDER OG RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER Asiatisk organiseret kriminalitet

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 6.8.2014 UDKAST TIL BETÆNKNING om de sociale og økonomiske følger af fejlernæring i AVS-landene Ordførere: Alban

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.02.2006 KOM(2006) 72 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN Kommissionens anden rapport i medfør

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 8.7.2015 B8-0000/2015 UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om Ecuadors tiltrædelse

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

FÆLLES AFGØRELSE TRUFFET AF EUROPA-KOMMISSIONEN OG UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK

FÆLLES AFGØRELSE TRUFFET AF EUROPA-KOMMISSIONEN OG UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 27.8.2015 JOIN(2015) 32 final FÆLLES AFGØRELSE TRUFFET AF EUROPA-KOMMISSIONEN OG UNIONENS

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 05.11.2012 B7-0000/2012 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B7-0038/2012 og B7-0029/2012 jf. forretningsordenens artikel

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 27.5.2015 2015/2074(BUD) ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Giovanni La Via (PE554.828v01-00) Budget 2016 - mandat for trepartsmødet

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0643 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0643 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0643 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.10.2014 COM(2014) 643 final EU-UDENRIGSTJENESTENS OG KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING

Læs mere

12513/17 ADD 1 1 DPG

12513/17 ADD 1 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. oktober 2017 (OR. en) 12513/17 ADD 1 PV/CONS 49 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3560. samling i Rådet for Den Europæiske Union (almindelige anliggender) den

Læs mere

Handel med forfalskede og piratkopierede varer:

Handel med forfalskede og piratkopierede varer: Handel med forfalskede og piratkopierede varer: KORTLÆGNING AF DE ØKONOMISKE VIRKNINGER April 2016 SAMMENFATNING Denne undersøgelse giver en opdateret analyse af den virkning, som varemærkeforfalskede

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.12.2015 COM(2015) 674 final 2015/0309 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om at underkaste det nye psykoaktive stof 1-phenyl-2-(1-pyrrolidin-1-yl) pentan-1-on (α-pyrrolidinovalerophenon,

Læs mere

10279/17 ipj 1 DG C 1

10279/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt Lovafdelingen OVERSIGT over vedtagne RIA-retsakter på Justitsministeriets område Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Statsrets- og

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 6 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 23. september 2015 til: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer,

Rådet for Den Europæiske Union og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, Konklusioner vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om bekæmpelse af doping inden for rekreativ sport Rådet for Den Europæiske Union og repræsentanterne

Læs mere

Det politimæssige og strafferetlige samarbejde i Den Europæiske Union

Det politimæssige og strafferetlige samarbejde i Den Europæiske Union Ingeborg Gade, Rikke Freil Laulund, Katrine Schjønning og Lykke Sørensen Det politimæssige og strafferetlige samarbejde i Den Europæiske Union m Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2005 Forord 21 Kapitel

Læs mere

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2016 COM(2016) 700 final ANNEX 3 BILAG til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET Første statusrapport om rammen for partnerskaber

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Europa-Parlamentets beslutning af 14. marts 2013 om matchfixing og korruption inden for sporten (2013/2567(RSP))

Europa-Parlamentets beslutning af 14. marts 2013 om matchfixing og korruption inden for sporten (2013/2567(RSP)) P7_TA(2013)0098 Aftalt spil og korruption i sport Europa-Parlamentets beslutning af 14. marts 2013 om matchfixing og korruption inden for sporten (2013/2567(RSP)) Europa-Parlamentet, - der henviser til

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) 6170/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP 11 Tidl. dok.

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0087 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0087 Offentligt Europaudvalget KOM () 0087 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.2. COM() 87 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 276 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Sveriges nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Sveriges konvergensprogram

Læs mere

14209/17 ipj 1 DG E - 1C

14209/17 ipj 1 DG E - 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2017 (OR. en) 14209/17 CULT 139 DIGIT 238 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 12980/17

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING Indledning 1. Den Europæiske Union giver sin uforbeholdne støtte til De Forenede Nationer, er fast besluttet på at værne

Læs mere

Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt

Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0823 (CNS) 15778/16 ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 17.12.2015 JOIN(2015) 35 final 2015/0303 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0436 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0436 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0436 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2013 COM(2013) 436 final 2013/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om at underkaste 5-(2-aminopropyl)indol kontrolforanstaltninger

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

9450/17 ipj 1 DGD 1C

9450/17 ipj 1 DGD 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) 9450/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 18. maj 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 8654/17 Vedr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 9.11.2012 2012/2225(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om vækst i udviklingslande via handel og investeringer (2012/2225(INI)) Udvalget om International

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1431/2009 af Riccarda Nissen og Angelika Dahlin, tyske statsborgere, for "Netwzwerk Rafael e.v."

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Dato: Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2014-3051/01-0020 Dok.: 1080691 Supplerende samlenotat

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets

Læs mere

SKAT Told, EU-kontoret J. nr

SKAT Told, EU-kontoret J. nr Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0464 Bilag 1 Offentligt SKAT Told, EU-kontoret J. nr. 12-0198819 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlingsprogram

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Europa-Parlamentets og Rådets forordning

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Europa-Parlamentets og Rådets forordning EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.9.2012 SWD(2012) 267 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute Valletta, den 3. februar 2017 (OR. en) Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute 1. Vi glæder os over og støtter

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2018 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2018 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2018 (OR. en) 5038/18 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 20. december 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: ENFOPOL 9 CT 6 RELEX 14 JAI 10 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0532 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0532 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0532 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 25. oktober 2004 Til underretning for

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING "MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER"

KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2012 COM(2012) 166 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING "MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER" KOMMISSIONENS SVAR PÅ

Læs mere

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.: 2007-3061/1-0035 Dok.: CDH43474 R E D E G Ø R E L S E

Læs mere

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. april 2005 Med henblik

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.5.2017 COM(2017) 227 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om fastlæggelse af Kommissionens holdning som følge af Europa-Parlamentets beslutning

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.3.2008 KOM(2008) 134 endelig 2008/0055 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2005/35/EF

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2004 KOM(2004) 803 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 77 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 77 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del Bilag 77 Offentligt Lovafdelingen Dato: 28. november 2016 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Christian Andersen- Mølgaard Sagsnr.: 2016-3051/01-0043 Dok.: 2145187 Supplerende

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0548 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0548 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0548 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.8.2016 COM(2016) 548 final 2016/0262 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om at underkaste det nye psykoaktive stof methyl-2-[[1-(cyclohexylmethyl)-1h-indol-3-

Læs mere

Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 10435/09

Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 10435/09 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) 10435/09 I/A-PUNKTS-NOTE fra: generalsekretariatet til: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Klimaændringer Mod en overordnet

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2013/2007(INI) 3.4.2013 UDKAST TIL BETÆNKNING om udryddelsestruede europæiske sprog og den sproglige mangfoldighed i Den Europæiske Union (2013/2007(INI))

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetudvalget 2016/0106(COD) 1.9.2016 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

14406/15 la/kf/hsm 1 DGD 1C

14406/15 la/kf/hsm 1 DGD 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. november 2015 (OR. en) 14406/15 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. november 2015 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2014 COM(2014) 527 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om EU's strategi og handlingsplan

Læs mere

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0303/

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0303/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0303/2016 18.10.2016 BETÆNKNING om EU's handlingsplan for bekæmpelse af ulovlig handel med vilde dyr og planter (2016/2076(INI)) Udvalget om Miljø, Folkesundhed

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 25.6.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 179/9 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 28. maj 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer, i forbindelse med hvilke der er offentliggjort en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions

Læs mere

Udtalelse nr. 5/ , rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu

Udtalelse nr. 5/ , rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu Udtalelse nr. 5/2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0338 (CNS) 13732/16 ADD 3 FISC 172 IA 100 FORSLAG fra: modtaget: 26. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

10125/16 aan/aan/bh 1 DGD 1C

10125/16 aan/aan/bh 1 DGD 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) 10125/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 9. juni 2016 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 8777/16

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414.

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414. EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2008/2171(INI) 11.11.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 Johan Van Hecke (PE414.231v01-00) Samhandel og økonomiske forbindelser med Kina (2008/2171(INI)) AM\752442.doc

Læs mere