Præsentation af klinisk uddannelsessted

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Præsentation af klinisk uddannelsessted"

Transkript

1 Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Jammerbugt Kommune Toftevej Aabybro Tlf Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske: Diane Aarestrup ledende sundhedsplejerske Beskrivelse af den kommunale sundhedsordning 1. Ansatte (antal/timer) 16 sundhedsplejersker, heraf: 10 småbørnssundhedsplejersker, med en normering på 6,9 årsværk = 255 timer ugentligt Med SUND indsatsen: 60 timer ugentligt = 315 timer pr. uge = timer år Ugentlig sundhedsplejerske timer på i alt 315 t. er fordelt på: - 2 sundhedsplejerske à 37 timer/ugentligt - 1 sundhedsplejersker à 32 timer/ugentligt - 6 sundhedsplejersker à 30 timer/ugentligt - 1 sundhedsplejerske à 29 timer/ugentligt 2 småbørnssundhedsplejersker har 22x2 timer ugentligt til SUND-indsats. 1 småbørnssundhedsplejerske servicer Intern skole 3 timer ugentligt, finansieres af interne skoler. 6 skolesundhedsplejersker, med en normeringen på 4,6 årsværk = 193 timer x 39 uger = timer år Ugentlig sundhedsplejerske timer på i alt 193 t. er fordelt på: - 1 sundhedsplejerske er ansat på 21 timer, med en arbejdsuge på 24 timer - 2 sundhedsplejersker er ansat på 26 timer, med en arbejdsuge på 29 timer - 3 sundhedsplejersker er ansat på 33 timer, med en arbejdsuge på 37 timer Af de 6 skolesundhedsplejersker er der 1, der tilser asyl skolebørnene 12 timer ugentligt. 1

2 Samlet normering af småbørns- og skolesundhedsplejersker er 11,5 årsværk 2. Den kommunale sundhedsordnings organisering 1 Sekretær, ansat 32 timer, med en arbejdsuge på 34½ time ugentligt (Sekretær og skolesundhedsplejerskerne følger skolernes ferie år) 1 Leder, 37 timer ugentligt Sundhedsplejen er organiseret under Børne- Familieforvaltningen med en Direktør, dertil er en forvaltningsservice med leder og 3 fagområder med hver deres chef: Dagtilbud, Undervisning og fritidstilbud og Sundhedsfremme, forebyggelse og særlig indsats, hvor Sundhedsplejen hører under sammen med: - Børne-familieafdelingen - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning(PPR) - Familiecentret - Tandplejen Hvert område har deres egen teamleder og indgår i ledergruppen. Sundhedsplejerskerne er lokalt forankret i 2 geografiske områder vest Fjerritslev Rådhus, hvor alle skolesundhedsplejerskerne og 4 småbørnssundhedsplejersker, sekretær og leder hører til, og øst Pandrup Rådhus, hvor 6 småbørnssundhedsplejersker og leder hører til. Sundhedsplejen har 1 arbejdsmiljørepræsentant(amir) og 1 tillidsrepræsentant(tr). Sundhedsplejen er en del af MEDstrukturen(medindflydelse og medbestemmelse), hvor AMIR og TR indgår. Strukturen skal skabe grundlag for styrkelse og udvikling af samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere. Sundhedsplejen er en naturlig del af den tværfaglige struktur, hvor der arbejdes ud fra en fælles Grundlagsforståelse, der er det pejlemærke, som medarbejdere i Kommunen må have som sigtepunkt for såvel den faglige som personlige udvikling i praksis. Det indebærer at professionelle har både en faglig og menneskelig forståelse af, at de nære voksne er de centrale aktører i opgaveløsningen. De nære voksne er barnets/den unges forældre og de 2

3 nære professionelle(fx pædagoger og lærer): Kompetenceforum, et forum, der skal understøtter grundlagsforståelsen og styrke tænkningen i det forbyggende og tværfaglige arbejde i dagplejen og skolen(sundhedsplejen deltager ikke i børnehavens kun ad hoc) Distriktsgruppemøder, et lokalt forum, hvor repræsentanter fra de instanser i området, som har med børn, unge og deres forældre at gøre, samarbejder, vidensdeler, udvikler, koordinerer, opbygger og generelt styrker det tværfaglige samarbejde. Netværksmøder, En sag omkring et barn/en ung, det kan være foranlediget på kompetencforum, på initiativ af en af de nære professionelle, en rådgiver, PPR eller sundhedsplejen. Når en sag bliver til en sag af social, eller pædagogisk karakter, begynder den egentlige sagsbehandling i netværksmødet. Sikre inddragelse af familien fra begyndelsen. 3. Sundhedsplejens tilbud til gravide, børn, unge og deres forældre med almene behov I småbørnssundhedsplejen arbejdes efter et fleksibelt tilbud med følgende ramme: Overordnet pejlemærke for hjemmebesøg: Alle familier med spædbarn tilbydes besøg i deres hjem. Antallet af besøg er afhængigt af familiens behov, og om det er deres første barn. Behovet for hjemmebesøg vurderes som hovedregel i et samarbejde mellem familien og sundhedsplejersken. Trivselsbesøg, tidligt hjemmebesøg dage Etableringsbesøg(består af 2 besøg inden barnets 5. leveuge) 2 mdr. besøg 4-6 mdr.besøg 8-9 mdr. besøg Familieforberedelse hos jordmoderen Graviditetshjemmebesøg til alle 1. gangs gravide Graviditetshjemmebesøg til gravide med særlige behov Babycafe Gruppe tilbud til unge mødre Gruppe tilbud til mødre med efterfødselsreaktion Klar til barn 3

4 Daglig telefontid kl Deltagelse i monofaglige og tværfaglige møder I skolesundhedsplejen arbejdes der efter følgende ramme: - 0.klasse Indskolingsundersøgelsen Individuel sundhedssamtale og undersøgelse med forældre - 1.klasse Opfølgning og undersøgelse kort fokus på trivsel. Uføres i gruppe eller individuelt - 3.klasse Sundhedspædagogisk undervisning med fokus på: det sociale, søvn og afstresning, hygiejne og mad. Sundhedssamtale fokus på barnets trivsel - udføres individuelt eller i grupper - 5.klasse Pubertetsundervisning - 6.klasse Individuel sundhedssamtale og undersøgelse - 8.klasse Individuel sundhedssamtale og undersøgelse - Træffetid på skolen(åben konsultation), for børn og unge, forældre og tværfaglige samarbejdspartner. Pulje(2 timer ugentligt pr. shpl.) til Sundhedspædagogisk undervisningstilbud: Forældrearrangement i 0.klasse el. 5.klasse Seksual- og præventionsundervisning i 8.klasse Sundhedseksperimentarium Du bestemmer metoden klasse Håndhygiejne Kost Socialforståelse Specialklasser og Modtagerklasser indgår i ovenstående Deltagelse i monofaglige og tværfaglige møder 4

5 4. Sundhedsplejens tilbud til gravide, børn, unge og deres forældre med særlige behov Alle sundhedsplejersker arbejder efter en fleksibel ramme, der har til formål at tilgodese familier, børn og unge med særlige sundhedsmæssige behov. Herved frigives tid til ekstra indsats af både småbørns- og skolesundhedsplejersken. Der arbejdes på alle områder med hurtig opsporing af mistrivsel, helbreds- og/eller udviklingsproblemer, som medfører en yderligere indsats af sundhedsplejersken og/eller henvisning til andre instanser. Der arbejdes ud fra en Kategorisering, i mødet med barnet/den unge/familien af sundhedsplejens arbejdsindsats og tyngde, anvendes til at målrette sundhedsplejerskens indsats og præcisere opgaverne i forhold til barnet/den unge. Der ud over er den medvirkende til at tydeliggør sundhedsplejerskens særlig indsats og kvalitetssikre den tidlige indsats. Samtidige medvirker den i vurdering af tyngden i det enkelte distrikt og dokumentation for sundhedsplejerskens egen indsats. Alle sundhedsplejersker deltager eller tilrettelægger ved behov netværksmøder Småbørnssundhedsplejen: Hjemmebesøg ud over sundhedsplejens normale tilbud Har særlig fokus på tilknytningsmønstre og samspil og anvender specifikke semistruktureretinterview guide og video Mødregruppe til unge gravide og unge mødre I 2 måneder hjemmebesøg, særlig fokus på familiens psykiske trivsel, anvender EPDS spørgeskema (The Edinburgh postnatal depression scale), der er et redskab, der kan anvendes til at opspore mødre/fædre med nedtrykt stemning i efterfødselsperioden. Spørgeskemaet er ikke et diagnostisk redskab, men tjekker for 10 symptomer på angst, tristhed og uro, samtidig giver det forældrene mulighed for at udtrykke deres følelser. Et redskab der kan medvirke til at styrke parforholdet og til at skelne mellem det trælse, men normale og det behovsorienterede. Gruppetilbud til mødre med efterfødselsreaktion, der 5

6 har en EPDS mellem 8-11, et struktureret forløb vha. Du bestemmer-metoden 5. Konsulentfunktionen i kommunen SUND indsats, et anonymt tilbud til: - Gravide, som har svært ved at forholde sig til det kommende forældreskab. - Forældre, hvor der er risiko for eller konstateret forstyrrelse i den tidlige forældrebarnrelation. - Forældre, der har svært ved at have en god og udviklende kontakt med deres barn Skolesundhedsplejen: Børn under særlige omstændigheder, tilbydes flere samtaler og/eller undersøgelser Sorggruppe for børn og unge 6-18 år Gruppeforløb til unge, der har et sundhedsrelateret emne de ønsker ændret i 7., 8., 9., klasse Du bestemmer metoden Alle sundhedsplejersker deltager i tværfaglige forum, hvor konsulentfunktionen anvendes. Børnehaverne ad hoc. Konsulent for dagpleje, daginstitutioner, skoler i almene sundhedsspørgsmål varetages af lederen, der kan uddelegere til sundhedsplejerskerne. 6. Andre tilbud Sundhedsafdelingen og sundhedsplejen har tværfagligt samarbejde og sundhedsplejersken kan henvise familier direkte til: Børneergo- og fysioterapeuten, Diætist Forskellige motionstiltag til børn med overvægt Familiecentret, hvor bl.a. familie-terapeuter og konsulenter hører under og sundhedsplejen har tværfagligt samarbejde bl.a. omkring: Familie under særlige omstændigheder Gruppetilbud til unge gravide og unge mødre Mødre og fædre med efterfødselsreaktion Unge der har det svært bl.a. selvskadende, depression 6

7 Uddannelses- og læringsmuligheder 1. Særlige sundhedsplejefaglige kompetencer blandt sundhedsplejerskerne Specialisering i småbørns- og skolesundhedsplejen har betydet en stigende kompetenceudvikling hos alle. Alle sundhedsplejerskerne indgår i forskellige interessegrupper. Småbørnssundhedsplejerskerne er uddannet i: Du bestemmer metoden Klar til barn struktureret forløb udbudt at Servicestyrelsen 8 dages intern kursus i coach metoden v. Lisbeth Ødum 7 dages intern kursus v.kari Killen(Omsorgssvigt, Tilknytningsteorier, CareIndex, IA, AAI, IWMC) 2 dages kursus i spædbarnsterapi v. Inger Poulsen 3 dages kursus i kollegial respons c. Ingrid Nielsen 2 er uddannet i MarteMeo 1 er uddannet i Neuropædagogik 2 er uddannet i ICDP 2 har grunduddannelsen (1 modul) i Systemisk Strukturel Familieterapi 1 har den 1 år Småbørnskonsulent uddannelse(toftmosegaard) 2 er i gang med 18 dages kursus i Narrativ Skolesundhedsplejersker er uddannet i: ICDP Nøgle personer til børn i alkohol familier 2 dages kursus i nøgle personer til selvmordstruede Du bestemmer metoden Efteruddannelse - intern coach forløb 8 kursusdage v. Lisbeth Ødum 3 dages kursus i kollegial respons c. Ingrid Nielsen 1 sundhedsplejerske har grunduddannelse (1 modul) i Systemisk Struktuel Familieterapi 1 sundhedsplejerske har en 1½. år specialuddannelse indenfor spiseforstyrrelse. 1 er i gang med systemisk coach uddannelse 7

8 2. Interne og eksterne samarbejdsparter af betydning for uddannelsesog læringsmuligheder 4 er i gang med 18 dages kursus i Narrativ Småbørnssundhedsplejen: Småbørnssundhedsplejens fælles møde: - et udviklingsperspektiv med henblik på at den enkelte sundhedsplejerskes kompetencer øges Den sidste onsdag i hver måned med fast dagsorden à 3 timer: 1. Kollegial respons 2. Information fra og til kollegaer 3. Information fra leder 4. Udvikling og/eller fordybelse i et emne/vidensdeling 5. Afslutning hvem har noget til respons til næste gang 6. evt. Småbørnssundhedsplejens områdemøde øst og vest: Den 1. onsdag i måned 1 time og den 2. onsdag i måned 2 timer, anvender delelementer fra coach, på møderne drøftes blandt andet: Buffersystemet, hvordan hænger distrikterne sammen, aftale om ferie m.m. Samarbejde både monofagligt og tværfagligt Familie Filmanalyse Vidensdeling Skolesundhedsplejen: Skolesundhedsplejens fælles møde: - et udviklingsperspektiv med henblik på at den enkelte sundhedsplejerskes kompetencer øges Onsdage kl (undtagen den sidste onsdag i hver måned), med fast dagsorden: 1. Kort fra hver enkelt medarbejder 2. En måned frem. Hvad sker der? 3. (Hvert kvartal: hvor langt er vi?) 4. Kollegial respons. 5. Åbent punkt, kan være undervisning 6. Eventuelt 7. Lederen deltager v. behov orientering fra kl Kommunalt: Sundhedsafdelingen: Børneergo- og fysioterapeut. 8

9 Tværfagligteam: PPR, skolerne, daginstitutionerne, Børne-familierådgiverne, familiecentret, tandplejen Regionen: Praktiserende læger, jordmoder, barselgang, fødegang, patienthotel, diverse børneafdelinger, familieambulatoriet 3. Undervisnings-, vejlednings- og supervisionstilbud til de ansatte I den kommunale sundheds-ordning Kollegial respons: Anvendes både i småbørns- og skolesundhedsplejen: En metode der højner det faglige niveau og medvirker til at skabe arbejdsglæde. Sundhedsplejerskerne anvender kollegial respons i henholdsvis småbørns- og skolegruppen hver 14.dag, hvor der arbejdes efter en fast rulleplan. Der gives udelukkende kollegial respons på arbejdsfeltet - sundhedsplejen og ikke på interne samarbejdsrelationer, personlige forhold og forhold til ledelsen. Kollegial respons er en metode, hvor kolleger i en arbejdsenhed giver respons til hinanden ud fra eget faglige ståsted. Kollegial respons har til hensigt at højne det faglige niveau og dele viden/kompetencer. At anvende kollegial respons kræver en fast struktur, systematik, viden om kommunikation, herunder assertion og øvelse i at give konstruktiv feedback. Coach metoder: Coaching som udviklingsværktøj Coaching, med fokus på værdier samt den personlige coachrolle Gruppecoaching Der kan bl.a. opnås en højere grad af fokus i den samtale der føres ude i familierne/blandt kollegaer, på skolerne og de steder, hvor sundhedsplejersken i øvrigt har sit virke. At vejlede og rådgive med coaching som den grundlægende kommunikationsform er medvirkende til at barnet/den unge/forældrene/mor/far/kollegas ressourcer, tanker og ideer endnu mere i spil. Coaching handler bl.a. om at skabe retning i forhold til et mål og motivation til at udvikle egne kompetencer. Coaching er en tankegang og kommunikationsform, der lukker op for 9

10 4. Aktuelle projekter i kommunen menneskers potentiale på en sådan måde, at de får mulighed for - på en succesfuld måde - at nå deres mål. SUND- indsats, en del af inklusionsstrategien: Samspil Udvikling Nærhed Dybde En tidlig indsatsen, der skal være igangsat inden for barnets første leveår og kan have en varighed op til 6 måneder og max 12 måneder. Med henblik på, at færre børn/familier henvises til foranstaltninger og bliver til en sag i børnefamilieafdelingen. - At spæd- og småbørnsfamilier får en så tidlig som mulig hjælp og støtte, således barnets sunde udvikling opretholdes eller fremmes og der forebygges for uhensigtsmæssig udvikling, der på sigt kan skade barnet og familien. - At familier får redskaber der kan forebygge eller ændre uhensigtsmæssige samspil og tilknytningsmønstre. - At medvirke til at mindske antallet af uhensigtsmæssige samspils- og tilknytningsmønstre. - At give familierne et tilbud, hvor de kan få særlig støtte indenfor barnets første leveår. Indsatsen er ikke bundet op på en forudgående undersøgelse ( 50), den er tidlig i barnets liv, kortvarig og anonym. Den har fokus på tilknytningsmønstre og relationsarbejde og benytter sig af: - Individuelle samtaler - Forældre samtaler - Gruppeforløb - Spædbarnssamtaler Metoderne der blandt andet anvendes: - Care index video - IA insight Assessment - Martemeo video - Metoder fra Klar til barn - Metoder fra Du bestemmer - Coach teknikker - Semistruktureret historisk interview guide, der 10

11 teoretisk er inspireret at Patricia Crittend og Kari Killéns AAI Adult attachment interview og IWMC internal working model of the child. 5. Andre læringsmuligheder (for eksempel anvendelse af metoder i kommunen) Styrkelse og udvikling af det tværfaglige samarbejde Task-force, en del af inklusionsstrategien: Sundhedsplejerskerne har en aktiv rolle i forhold til at ændre den tværfaglige praksis via en forståelse og udførelse af: - Rådgiverrollen - Begrebsforståelse i forhold til Grundlagsforståelsen. Medvirke til at højne refleksionsniveauet i opgaveløsningen, som modvægt mod foranstaltningsfiksering på det umiddelbare, usammenhængende, ureflekterede niveau, uden fælles forståelse for hvad opgaven består i. Sundhedsplejens kompetencer skal understøtte de nære professionelle i deres løsning af opgaven. Småbørnssundhedsplejen arbejder målrettet med kvalitetssikring af tidlig indsats: Arbejde målrettet med tilknytning og relationsdannelse Video Care Index en arbejdsmetode, der medvirker til at tydeliggøre om omsorgen for barnet er god nok igennem video igennem kodning, tager udgangspunkt i mor/far tilgang til barnet og barnets tilgang til mor/far. I familier hvor sundhedsplejersken er bekymret for barnets trivsel, skal CareIndex anvendes, da den kan medvirke til at give sundhedsplejersken en pejling på om der er god nok omsorg. Når sundhedsplejersken vurdere, at der skal større indsats til i familien end hun kan tilbyde, kan metoden/opsporingen medvirke til at beskrive familiens udfordringer/problematikker fagligt teoretisk. Du bestemmer metoden, anvendes både helt og delvis i det daglige arbejde i både småbørns- og skolesundhedsplejen Der arbejdes med udvikling af 11

12 sundhedspædagogiske metoder i Babycafe og i skolesundhedsplejens undervisnings- og gruppetilbud Der arbejdes med og ud fra evalueringsmodellen SMTTE Udfyldt af: Diane Aarestrup Stillingsbetegnelse: Leder af sundhedsplejen og uddannelses-ansvarlig 12

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Jammerbugt kommune Post adresse: Toftevej 3, 9440 Aabybro Sundhedsplejen

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Jammerbugt Kommune Toftevej 3 9440 Aabybro Telefon sekretær Inge Knudegaard:

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen og Station Victor Nørregade 2 9800 Hjørring Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske:

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsområdet for børn og unge. Kayerødsgade 46 9000 Aalborg Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske:

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsområdet for børn og unge; Kayerødsgade 46; 9000 Aalborg Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske:

Læs mere

Beskrivelse af den kommunale sundhedsordning

Beskrivelse af den kommunale sundhedsordning Specialuddannelsen til Sundhedsplejerske Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen.

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedstjenesten, Egedal Kommune, Dronning Dagmarsvej 200 3650 Ølstykke. Tlf: 7259 6720.

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedstjenesten Slagelse Kommune, Næstvedvej 15, 4230 Skælskør. Mail : loten@slagelse.dk,

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Middelfart Kommune Dagtilbudsafdelingen Anlægsvej 4, 5592 Ejby Tlf.88885500

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen i Vesthimmerlands Kommune Børne- og skoleforvaltningen Hovedkontor: Aagade

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedstjenesten Slagelse Kommune, Næstvedvej 15, 4230 Skælskør. Mail : loten@slagelse.dk,

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Høje Taastrup Kommune Børne og ungerådgivningscenter Sundhedstjenesten Bygaden 2 2630

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Odense Kommune Børn- familieafdelingen Center for Sundhed Grønløkkevej

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Børne-, kultur- og fritidsforvaltningen Horsedammen 42 2605 Brøndby Uddannelsesansvarlig

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Solrød Sundhedstjeneste Børn og Unge Rådgivningen Højagervænget 35, 2680 Solrød Strand

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Svendborg Kommune. Yderligere oplysninger på www.sundhed.svendborg.dk Svendborg

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen i Vesthimmerlands Kommune Børne- og skoleforvaltningen Hovedkontor: Aagade

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Sønderborg Kommune Grundtvigs Allé 150, 6400 Sønderborg Helle Kirk Christensen

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Børne- og Familiecenteret Vasen 14 B 7620 Lemvig tlf.: 96 63 13 30 Mail : bfc@lemvig.dk

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Svendborg Kommune. Yderligere oplysninger på www.sundhed.svendborg.dk Svendborg

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen i Randers kommune Biografgade 3, 8900 Randers Leder. Anne Lisse Buus Nielsen

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Børne- og Familiecenteret Vasen 14 B 7620 Lemvig tlf.: 96 63 13 30 Mail : bfc@lemvig.dk

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsområdet for børn og unge; Kayerødsgade 46; 9000 Aalborg Ledelse & Uddannelsesansvarlige

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejen Holstebro Kommune Borregaards vej 9, 7500 Holstebro Tlf. 9611 5300 Mail: Sundhedsplejen@holstebro.dk Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske: Leder

Læs mere

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Bilag 8 Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Forarbejde 1989-1994: Samarbejdsprojekt Trivsel i familien I denne periode arbejdede jordemødrene/sundhedsplejerskerne

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsområdet for børn og unge; Kayerødsgade 46; 9000 Aalborg Ledelse & Uddannelsesansvarlige

Læs mere

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007)

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) Den kommunale sundhedstjeneste (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) 1 Generelt om området: Sundhedstjenesten arbejder efter sundhedsloven Lov nr. 546 af 24. juni 2005.09.22: Kapitel

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Randers Kommune Biografgade 3, 8900 Randers Leder: Anne Lise Buus Tlf.

Læs mere

SUNDHEDSFREMME, FOREBYGGELSE OG SÆRLIG INDSATS

SUNDHEDSFREMME, FOREBYGGELSE OG SÆRLIG INDSATS SUNDHEDSFREMME, FOREBYGGELSE OG SÆRLIG INDSATS SUNDHEDSFREMME, FOREBYGGELSE OG SÆRLIG INDSATS Afdelingen Sundhedsfremme, forebyggelse og særlig indsats spiller en central rolle i det forebyggende arbejde.

Læs mere

Virksomhedsplan 2009 SUNDHEDSPLEJEN

Virksomhedsplan 2009 SUNDHEDSPLEJEN Virksomhedsplan 2009 SUNDHEDSPLEJEN 1 Virksomhedsplan 2009 Juni 2008 blev vedtaget en ny lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge. Loven betyder, at sundhedsplejersker nu kan foretage ind

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sundhedsplejen i Viborg kommune er placeret i Familie & Rådgivning som er under Børn & Ungeforvaltningen. Sundhedsplejen

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhed og Forebyggelse Børne- og ungeregion Vest Børn- og ungeforvaltningen Ørbækvej

Læs mere

BESKRIVELSE. Sundhedsplejens TILBUD

BESKRIVELSE. Sundhedsplejens TILBUD BESKRIVELSE Ikast-Brande Kommune Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF Sundhedsplejens TILBUD Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1 Hjemmebesøg til spæd- og småbørnsfamilier

Læs mere

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2018

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2018 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2018 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2018 Formål Sundhedsplejens formål er: At sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhed og Forebyggelse Børne- og ungeregion Vest Børn- og ungeforvaltningen Ørbækvej

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Sundhedsplejen i Herning Kommune

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Sundhedsplejen i Herning Kommune Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Sundhedsplejen i Herning Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

Samarbejde med jordemødre, fødegangen, barselsafsnit, patienthotellet i forhold til gravide og nyfødte

Samarbejde med jordemødre, fødegangen, barselsafsnit, patienthotellet i forhold til gravide og nyfødte Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sundhedsplejen i Skive Kommune er placeret i Kultur- og Familieafdelingen Sundhedsplejen har egen sundhedsplejefaglig

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Vordingborg Kommune, Langgade 57 4780 Stege. Ledende sundhedsplejerske

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Sundhedsplejen Thisted kommune Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Modul 6: Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2016

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2016 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2016 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2016 Formål Vi servicerer: Sundhedsplejens formål er: Ca. 450 spæd- og småbørn og deres forældre pr. år At sikre børn og unge en

Læs mere

NOTAT. Ressourceteams, netværksmøder og sparringsmøder. Baggrund for ressourceteams:

NOTAT. Ressourceteams, netværksmøder og sparringsmøder. Baggrund for ressourceteams: NOTAT Dato Børne- og Ungeforvaltningen Afdelingen for dagtilbud Ressourceteams, netværksmøder og sparringsmøder Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Baggrund for ressourceteams: I Dagtilbudsloven,

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Odense Kommune Sundhed og Forebyggelse Børne- og ungeregion Vest Børn- og ungeforvaltningen

Læs mere

Strategi for Sundhedsplejen i Horsens Kommune. Udkast SUNDHEDSPLEJEN

Strategi for Sundhedsplejen i Horsens Kommune. Udkast SUNDHEDSPLEJEN Strategi for Sundhedsplejen i Horsens Kommune SUNDHEDSPLEJEN VISION At alle børn har mulighed for en sund udvikling og trivsel, så de kan vokse op og blive aktive medspillere i samfundet. At udsatte børn

Læs mere

https://www.skyfish.com/preview/ Serviceprofil for Sundhedsplejen 2017

https://www.skyfish.com/preview/ Serviceprofil for Sundhedsplejen 2017 https://www.skyfish.com/preview/10895272- Serviceprofil for Sundhedsplejen 2017 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2017 Formål Vi servicerer: Sundhedsplejens formål er: Ca. 450 spæd- og småbørn og deres

Læs mere

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2015

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2015 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2015 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2015 Formål Vi servicerer: Sundhedsplejens formål er: Ca. 450 spæd- og småbørn og deres forældre At sikre børn og unge en sund opvækst

Læs mere

Sundhedsfremme og forebyggelse til gravide og familier med børn og unge i alderen 0-16 år.

Sundhedsfremme og forebyggelse til gravide og familier med børn og unge i alderen 0-16 år. Generel Klinisk Studieplan For modul 6 - Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sundhedsplejen, Skive Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sundhedsplejen

Læs mere

Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2012

Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2012 Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2012 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Oversigt over sundhedsplejens serviceprofil 5 Sundhedsloven pr. 1. januar 2007 6 Sundhedsplejens indsats til gravide

Læs mere

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Baggrund I ønsket om at fremme chanceligheden blandt børn og unge er det helt centralt med en tidlig

Læs mere

Tværprofessionelt samarbejde om sundhedsfremme på skolen. Marika Ouchicha Jensen Leder af Sundhedsplejen Glostrup Kommune

Tværprofessionelt samarbejde om sundhedsfremme på skolen. Marika Ouchicha Jensen Leder af Sundhedsplejen Glostrup Kommune Tværprofessionelt samarbejde om sundhedsfremme på skolen Marika Ouchicha Jensen Leder af Sundhedsplejen Glostrup Kommune Sundhed og Sundhedsfremme en utopi og/eller en udfordring? Forebyggelsens utopi

Læs mere

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Sundhedsplejen Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Hvad handler FORUD om? FORUD tilbyder støtte og vejledning til sårbare gravide og småbørnsfamilier med børn

Læs mere

x Skole(r)/kommune, der tidligere har arbejdet med evidensbaserede trivselsindsatser

x Skole(r)/kommune, der tidligere har arbejdet med evidensbaserede trivselsindsatser Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper 1. Projektets titel: Styrket indsats for social udsatte og sårbare grupper fremme af mental sundhed og trivsel

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhed og Forebyggelse Børn- og ungeforvaltningen Odense Kommune Ørbækvej 100 5220 Odense

Læs mere

Sundhedsplejen. Projektarbejde udført af delprojekt gruppe nr. 14.2

Sundhedsplejen. Projektarbejde udført af delprojekt gruppe nr. 14.2 Sundhedsplejen Projektarbejde udført af delprojekt gruppe nr. 14.2 Kirsten Langkilde, sundhedsplejerske i Brønderslev Grete Bonde, Kommunallæge i Dronninglund Dorte Hejslet, sundhedsplejerske i Dronnninglund

Læs mere

Sundhedsplejerskeprofil

Sundhedsplejerskeprofil Sundhedsplejerskeprofil Ringkøbing Skjern Kommune Sundhedsplejerskerne i Ringkøbing-Skjern kommune har udarbejdet en sundhedsplejerskeprofil. Dette for at beskrive de virksomheds- og funktionsområder som

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Overvægt

Tjekliste for forebyggelsespakke om Overvægt Tjekliste for forebyggelsespakke om Overvægt : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Politisk målsætning for tidlig indsats Her angives målsætningen, der udtrykkes i den sammenhængende børnepolitik Den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne Indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Skolesundhed.dk - i Favrskov Kommune

Skolesundhed.dk - i Favrskov Kommune Skolesundhed.dk - i Favrskov Kommune HELLE SIMONSEN SUNDHEDSPLEJERSKE FAVRSKOV KOMMUNE JUNI 2017 Sundhedsplejen i Favrskov 16 sundhedsplejersker, 1 leder og 1 sekretær 6 skolesundhedsplejersker 7 spæd-

Læs mere

Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats

Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af barnet og familiens trivsel 1 TIDLIG OPSPORING OG INDSATS I SUNDHEDSPLEJEN FORMÅL Formålet med at anvende trivselsskemaet

Læs mere

Sundhedsplejens årsrapport 2012

Sundhedsplejens årsrapport 2012 Sundhedsplejens årsrapport 2012 2 Indledning Sundhedsplejen er organiseret under opvækst og uddannelse under fagområdet dagtilbud. Sundhedsplejen består af 15 sundhedsplejersker svarende til 12, 5 fuldtidsstillinger.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012-2014 Sundhedsplejen i Assens Kommune

Kvalitetsrapport 2012-2014 Sundhedsplejen i Assens Kommune Kvalitetsrapport 2012-2014 Sundhedsplejen i Assens Kommune Indhold Forord... 3 Småbørnsområdet gravide og børn fra 0-6 år... 4 Antal fødsler fordelt på de fire områder... 4 For tidligt fødte... 4 Andelen

Læs mere

PPR DE BORGERRETTEDE VISIONER. 1. Medbestemmelse. Side 1 af 8. Konkrete mål Igangværende: PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse:

PPR DE BORGERRETTEDE VISIONER. 1. Medbestemmelse. Side 1 af 8. Konkrete mål Igangværende: PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse: DE BORGERRETTEDE VISIONER 1. Medbestemmelse PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse: PPR vil udbrede arbejdet med er, og indarbejde det som en fast metode i det forebyggende arbejde med børn

Læs mere

SÅDAN ER VI ORGANISERET

SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET I dette kapitel vil vi kort introducere dig for organiseringen af det tværfaglige samarbejde i Børneog Familieforvaltningen i Jammerbugt Kommune. Du vil

Læs mere

Sagsgange og handleguides for dagplejen.

Sagsgange og handleguides for dagplejen. Sagsgange og handleguides for dagplejen. Brugen af trivselsskemaerne er et led i den tidlige forebyggelse og indsats som Vejen Kommune har stort fokus på. Vejen Kommunes definition på forebyggelse opdeles

Læs mere

Projektbeskrivelse af Opdag nye muligheder. Budget: 50.000 kr. Projektets navn. Projektets målgruppe: Hvem har gavn af indsatsen?

Projektbeskrivelse af Opdag nye muligheder. Budget: 50.000 kr. Projektets navn. Projektets målgruppe: Hvem har gavn af indsatsen? Projektbeskrivelse af Opdag nye muligheder Organisation: Sundhedsplejen, BBF, Skive Kommune Kontaktperson: Dagmar Møller Adresse: Brogårdsgade 10, 7800 Skive Tlf.: 99156190 / 40116687 Budget: 50.000 kr.

Læs mere

Rubrik. Sundhedspleje. Kvalitetsstandard. Godkendt af Byrådet

Rubrik. Sundhedspleje. Kvalitetsstandard. Godkendt af Byrådet Rubrik Sundhedspleje Kvalitetsstandard Godkendt af Byrådet 18. december 2013 Sundhedspleje 1. Overordnede rammer 1.1. Formål Sundhedsplejens formål er at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Klinisk undervisningsforløb for sygeplejestuderende i 6. modul i sundhedsplejen

Klinisk undervisningsforløb for sygeplejestuderende i 6. modul i sundhedsplejen Klinisk undervisningsforløb for sygeplejestuderende i 6. modul i sundhedsplejen Oprindelig udgave er udarbejdet i maj 2009 Revideret samt godkendt af UCN i marts 2012 Præsentation Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2011

Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2011 Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2011 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Oversigt over sundhedsplejens serviceprofil 5 Sundhedsloven pr. 1. januar 2007 7 Sundhedsplejens indsats til gravide

Læs mere

Rammer og struktur for Distriktssamarbejdet i Skanderborg Kommune Børn og unge 6 17 år

Rammer og struktur for Distriktssamarbejdet i Skanderborg Kommune Børn og unge 6 17 år Alle børn og unge i Skanderborg har ret til et godt børne - unge liv, hvor børn/unge overvejende har oplevelsen af glæde, tryghed, engagement, begejstring og robusthed i forhold til livets udfordringer.

Læs mere

FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge

FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge Beskrivelse af brugere Brugerne er børn og familier med behov for særlig støtte, vejledning eller behandling. Der gives et bredt

Læs mere

Høringssvar Titel: sundhedsplejen til uddannelses- social og kulturudvalget. budget 2013-15 forslag nr.4: reduktion af sundhedsplejens normering

Høringssvar Titel: sundhedsplejen til uddannelses- social og kulturudvalget. budget 2013-15 forslag nr.4: reduktion af sundhedsplejens normering Høringssvar Titel: sundhedsplejen til uddannelses- social og kulturudvalget. budget 2013-15 forslag nr.4: reduktion af sundhedsplejens normering 1 Reduktion i sundhedsplejen pr. 1.8. 2012 med 22 timer

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Jammerbugt Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Jammerbugt Kommune Sammenhængende børnepolitik i Jammerbugt Kommune Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 18.11. 2010 Sammenhængende børnepolitik i Jammerbugt Kommune Børne- og Familieforvaltningen Jammerbugt Kommune 2010 Eksemplarer

Læs mere

Velkommen. Mødegang 8 Dagens program. Familiedynamik. Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering

Velkommen. Mødegang 8 Dagens program. Familiedynamik. Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering Velkommen Mødegang 8 Dagens program Familiedynamik Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering Mødegang 8 30.06.15/DHH Program Præsentation af Tværfaglig Team Hverdagsliv

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6. For Sundhedsplejen i Holstebro Kommune

Generel Klinisk Studieplan for modul 6. For Sundhedsplejen i Holstebro Kommune Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6. For Sundhedsplejen i Holstebro Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

Kvalitetsstandard for Sundhedsplejen i Rebild Kommune

Kvalitetsstandard for Sundhedsplejen i Rebild Kommune Kvalitetsstandard for Sundhedsplejen i Rebild Kommune Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Sundhedsplejen, Center Sundhed Mastruplundvej 2L 9530 Støvring Tlf.nr.: 99 88 84 50 Mail: centersundhed@rebild.dk

Læs mere

Sundhedsplejerskeprofil

Sundhedsplejerskeprofil Sundhedsplejerskeprofil Alle kan lære at løse en opgave - men at forstå hvorfor og få øje på sammenhænge og helheder kræver viden 2 Sundhedspleje udøves med en tankegang hvor etik, tavshedspligt og dokumentation

Læs mere

Ydelseskatalog Sundhedsplejen i Rebild Kommune

Ydelseskatalog Sundhedsplejen i Rebild Kommune Ydelseskatalog Sundhedsplejen i Rebild Kommune 0 Formål Sundhedsplejen i Rebild Kommune varetager opgaver i barnets hjem, i daginstitutioner, skoler og i lokalsamfundet. Definition af Sundhedspleje Sundhedsplejersken

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Sundhedsplejen Ringkøbing-Skjern Kommune.

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Sundhedsplejen Ringkøbing-Skjern Kommune. Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Sundhedsplejen Ringkøbing-Skjern Kommune. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Kvalitetsstandard - Skolesundhedsplejen. Skolesundhedsplejen i Rebild Kommune

Kvalitetsstandard - Skolesundhedsplejen. Skolesundhedsplejen i Rebild Kommune Kvalitetsstandard - Skolesundhedsplejen Skolesundhedsplejen i Rebild Kommune Kvalitetsstandard - Skolesundhedsplejen... 3 1. Indledning... 3 2. Formål... 4 3. Grundlag for Skolesundhedsplejen... 4 3. Skolesundhedsplejens

Læs mere

Sammen kan vi gøre en forskel. Rådgivningsteam Nord

Sammen kan vi gøre en forskel. Rådgivningsteam Nord Sammen kan vi gøre en forskel Rådgivningsteam Nord Alle har et ansvar for at vores børn og unge i Haderslev trives. Vi har alle en forpligtelse til at reagere hvis vi ser et barn, en ung eller en familie

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn.

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Kvalitetsstandard Område Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge. 120.

Læs mere

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen.

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen. Forslag 11 Organisering af det tværfaglige samarbejde Beskrivelse Som led i formulering af delpolitikken for børn og unge med særlige behov, har en arbejdsgruppe på tværs af direktørområderne Børn og Unge

Læs mere

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning I det følgende opridses, hvad de forskellige lovgivninger på børne-, unge- og familieområdet siger om åben anonym rådgivning, og hvad lovgivningen

Læs mere

Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge

Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge Byrådet vedtog onsdag den 26. januar en samlet plan for at sikre Aarhus Kommunes økonomi. Beslutningen betyder samtidig en række ændringer i

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Vordingborg Kommune, Langgade 57 4780 Stege. Ledende sundhedsplejerske

Læs mere

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08

ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08 ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08 Forslag til politiske indsatsområder og spørgsmål i relation hertil inden for Børn og Familie: Dagpleje: Politisk indsatsområde 1: Den Røde tråd 1. Beskriv kort jeres samarbejde

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing Revideret marts 2013 1 Tidlig opsporing og indsats i sundhedsplejen Formål Formålet

Læs mere

Tiltrådt på Byrådets møde den 13. december 2010. Sammenhængende Børnepolitik Solrød Kommune

Tiltrådt på Byrådets møde den 13. december 2010. Sammenhængende Børnepolitik Solrød Kommune Tiltrådt på Byrådets møde den 13. december 2010 Sammenhængende Børnepolitik Solrød Kommune 1 Solrød Kommune Sammenhængende Børnepolitik, Side 2 af 66 Indholdsfortegnelse Sammenhængende Børnepolitik Solrød

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelsen er en meget afgørende del af det samlede projekt og vi sætter derfor meget stor pris på din besvarelse.

Spørgeskemaundersøgelsen er en meget afgørende del af det samlede projekt og vi sætter derfor meget stor pris på din besvarelse. Projekt 'Udsatte børn i dagtilbud' Din kommune er én ud af 10 kommuner, der indgår i et samarbejdsprojekt med KL om tidlig opsporing og inklusion af udsatte børn i dagtilbud. Denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn. Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud:

Kvalitetsstandard. Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn. Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud: Kvalitetsstandard Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud: Kvalitetsstandard Område Ydelsens lovgrundlag Målgruppe

Læs mere

Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune.

Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. I Jammerbugt kommune mener vi, at den faglige og direkte ledelse gør en forskel. Vi søger derfor en engageret og ambitiøs faglig

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGIEN I SAMSPIL MED BORGERNE SKABER VI DEN BEDST MULIGE TRIVSEL OG UDVIKLING HOS BØRN, UNGE OG FAMILIER FAMILIEAFDELINGEN

UDVIKLINGSSTRATEGIEN I SAMSPIL MED BORGERNE SKABER VI DEN BEDST MULIGE TRIVSEL OG UDVIKLING HOS BØRN, UNGE OG FAMILIER FAMILIEAFDELINGEN UDVIKLINGSSTRATEGIEN I SAMSPIL MED BORGERNE SKABER VI DEN BEDST MULIGE TRIVSEL OG UDVIKLING HOS BØRN, UNGE OG FAMILIER FAMILIEAFDELINGEN HVAD HAR VI ARBEJDET MED DE BORGERRETTEDE VISIONER EN TIDLIG OG

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2010

Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2010 Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2010 Sundhed og Forebyggelse Indholdsfortegnelse Indledning 2 Oversigt over sundhedsplejens serviceprofil 3 Sundhedsloven pr. 1. januar 2007 5 Sundhedsplejens

Læs mere