En vej til et bedre liv. fra et projekt i. Rosenhuset, Odder Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En vej til et bedre liv. fra et projekt i. Rosenhuset, Odder Kommune 2004-2008"

Transkript

1 En vej til et bedre liv - evalueringsrapport fra et projekt i Rosenhuset, Odder Kommune Team for Misbrugspsykiatri, Århus Universitetshospital Risskov, ved: Jørgen Pallesen, psykolog & Søren Søberg Hansen, psykolog

2 Abstract Formålet med projektet har været at vurdere effekten af implementeringen af Bedre Liv i samværs- og aktivitetstilbudet Rosenhuset i Odder. Bedre Liv er et psykoedukativt program, der også indeholder social færdighedstræning. Projektperioden forløb fra 2004 til Bedre Liv konceptet er oprindeligt opbygget med sigte på træning af deltagere med en alvorlig psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem. Undervejs i projektet blev der udformet en version, der rettede sig imod de beboere, som ikke havde et rusmiddelproblem. Der blev således afholdt 3 kurser for beboere med rusmiddelproblemer og 2 for beboere uden. Inden projektet blev igangsat, gennemgik personalet en uddannelse på 6 dage i metoder og principper som forberedelse til at undervise brugerne. Ansatte og brugere blev ved evalueringen interviewet ved hjælp af et semistruktureret interview. Svarene herfra viser, at implementeringen af Bedre Liv har betydet, at en stor andel af deltagerne har reduceret eller helt holdt med deres rusmiddelbrug. Det har desuden vist sig, at brugerne i høj grad har taget de kognitive metoder, der indgår i Bedre Liv til sig, således at de nu bruger dem i deres hverdag. En anden betydningsfuld faktor i projektet har været træning i selvhævdelse og assertiv adfærd. Denne træning har betydet, at det nu er lettere for beboerne at sige fra i pressede situationer, eller situationer hvor de får rusmidler tilbudt. I personalegruppen har man fået nogle fælles effektive redskaber til arbejdet med brugerne. Værktøjerne har betydet, at personalegruppen føler sig fagligt styrket. Herudover har personalet foretaget et skift i holdning fra en sanktionerende og forklarende - til en anerkendende og undersøgende holdning i forhold til rusmiddelbrug blandt brugerne. Dette har givet en større åbenhed mellem brugere og personale, som gør at reduktion af, eller ophør med rusmidler bliver et fælles tilgængeligt projekt. 2

3 Indholdsfortegnelse Om Rosenhuset... 1 Baggrund for projektet... 2 Undervisningskonceptet På vej til et bedre liv... 2 Deltagergruppen i Bedre Liv... 3 Projektets formål... 3 Undervisningens temaer og rammer... 4 Beskrivelse af projektet... 5 Undervisning af personalet... 5 Undervisning af brugergrupperne... 5 Undervisning af brugere med dobbeltdiagnose... 6 Undervisning af brugere uden rusmiddelproblemer... 6 Evalueringsform... 6 Brugernes egen evaluering... 7 Interview med brugerne... 9 Personalets vurdering af brugernes udbytte...12 Personale udbytte...14 Konklusion...16 Usikkerheder og fejlkilder i evalueringen...17 Refleksioner...18 Tips og anbefalinger...21 Henvisninger...22

4 Indledning Rosenhuset i Odder Kommune er et samværs- og aktivitetstilbud til voksne sindslidende. En del af brugerne har desuden rusmiddelproblemer (også kaldt en dobbeltdiagnose). I årene blev der i Rosenhuset gennemført et projekt der hed På vej til et bedre liv. Projektet bestod af undervisning for personale og brugere. Indholdet bestod af psykoedukation i forhold til rusmiddelproblemer og sindslidelse, undervisning i rusmidlers indvirkning på hjernen, samt social færdighedstræning til brugerne. Deltagere i dette projekt har først og fremmest været brugerne tilknyttet Rosenhuset i Odder. Derudover har det samlede personale ansat i Rosenhuset været de drivende kræfter for projektets opstart og gennemførelse. Personale og brugere der har deltaget i interview ved evalueringen, har vi aftalt skal forblive anonyme, men vi vil hermed takke dem for deres værdifulde bidrag. Følgende undervisere har været involveret i projektet: Undervisere af personale: Undervisere af brugere: Bodil Leth Thomsen, psykolog, Team for Misbrugspsykiatri Erik Thomsen, psykiater, Team for Misbrugspsykiatri Hans Hau Hansen Anne-Lise Bertelsen Liv Skrettingland Steen Andersen Annette Rasmussen Birgit Mogensen Else Sønniksen Birgitte Holstein-Rathlov Evalueringsrapporten er udarbejdet af: Søren Søberg Hansen, psykolog, Team for Misbrugspsykiatri Jørgen Pallesen, psykolog, Team for Misbrugspsykiatri Om Rosenhuset 1 Rosenhuset er Odder Kommunes samværs- og aktivitetstilbud til voksne sindslidende som omfatter værested og støtte i eget hjem. Rosenhuset er beliggende i et alment boligbyggeri, hvor 21 lejligheder er forbeholdt Rosenhusets målgruppe. Der er 10 ansatte næsten alle på fuld tid. Der tilbydes støtte i eget hjem til sindslidende i Odder Kommune. Støtten udgår fra Rosenhuset og omfatter hjælp med praktiske og sociale problemer, netværksopbygning samt deltagelse i fritidsaktiviteter. Formålet er at opbygge og fastholde et så højt funktionsniveau for brugerne som muligt. Støtte skal gives på brugerens præmisser, og ud fra størst muligt 1 Beskrivelsen af Rosenhuset bygger på beskrivelser fra hjemmesiden 1

5 hensyn til brugerens oplevelse af livskvalitet. Der er knyttet ca. 50 brugere af bostøtte til Rosenhuset. Rosenhuset tilbyder desuden socialt samvær og aktiviteter, som f.eks. udflugter, fælles madlavning, hobbyaktiviteter og værkstedsarbejde til brugerne. Værksted giver brugerne mulighed for at tjene lidt ekstra penge til sig selv ved montagearbejde. Aktiviteterne betragtes som et tilbud, der planlægges ud fra brugernes ønsker og behov. Det tilstræbes at tilgodese så mange interesseområder som muligt. Brugerne kan også vælge udelukkende at komme i huset for at få socialt samvær. Baggrund for projektet Inspirationen til at gå i gang med Bedre Liv konceptet blev bl.a. skabt på 2 heldagskurser om Kognitiv misbrugsbehandling og dobbeltdiagnoser som Team for Misbrugspsykiatri, Århus Universitetshospital Risskov (herefter TFM) afholdt for Rosenhusets personale i 2003, hvor også konceptet På vej til et bedre liv blev omtalt. Blandt brugerne i Rosenhuset er der nogle, som ud over deres sindslidelse har rusmiddelproblemer. Før projektet startede, var der en tendens til, at brugerne med rusmiddelproblemer prægede samværet i værestedet og især i bomiljøet udenfor værestedets åbningstider, hvor der ikke var personale til stede. Dette medførte at brugerne socialt delte sig i to grupper, og at personer med rusmiddelproblemer i stigende omfang kun omgikkes andre med samme problematik. Opdelingen betød at kommunikationen blev vanskeligere på tværs af grupperne. Konsekvensen heraf var, at der opstod flere konflikter mellem brugerne. For brugerne af værestedet var der forbud mod indtagelse af alkohol og stoffer og mod at opholde sig der, hvis man var påvirket af rusmidler. Blandt personalet var der forskellige holdninger til brugere med rusmiddelproblemer i forhold til deres virke som bostøtte. Det personale, der var bostøtte for brugere med en rusmiddelproblemer, oplevede at arbejdet kunne være ensomt. En del af personalet var på dette tidspunkt relativt fordømmende overfor brugere med et massivt rusmiddelforbrug. Derved oplevede en del personale, at det var vanskeligt at få faglig sparring fra kollegerne. Desuden kunne det være vanskeligt at finde en kollega der kunne afløse som bostøtte ved f. eks. ferie. Personalet var opfyldt af en afmagtsfølelse overfor brugere med rusmiddelproblemer, og det samme havde de fleste eksterne samarbejdspartnere. Samtidig hermed gav personalet udtryk for manglende faglig inspiration og opbakning til at arbejde med denne gruppes problemstillinger. Så baggrunden for at Rosenhuset gik i gang med dette projekt var en fælles frustration hos de ansatte. Der blev så udfærdiget en projektbeskrivelse og ansøgt om økonomisk støtte fra Socialministeriets pulje til støtte for initiativer for socialt udsatte. Bevillingen var på kr. til anvendelse i årene Projektet startede dog først med undervisning af personalet i Rosenhuset i Undervisningskonceptet På vej til et bedre liv På vej til et bedre liv blev valgt fordi det umiddelbart passede godt til brugerne af Rosenhuset og fordi konceptet indeholder en række relevante værktøjer der var velegnede i personalets støtte af brugerne. 2

6 Bedre Liv er et gruppebaseret lærings- og træningskursus for mennesker med psykiske problemer, psykosocial funktionssvigt og rusmiddelproblemer. Konceptet er udviklet af Rolf W. Gråwe og Bente Espeland2. Kurset fokuserer på træning af psykosociale færdigheder og har langsigtede målsætninger om at hjælpe deltagerne til at mestre deres livssituation bedre og få et bedre liv. I Bedre Liv fokuseres på færdighedstræning og rehabilitering, hvor deltagerne ved hjælp af praktiske øvelser lærer at mestre deres typiske vanskelige hverdagssituationer. Dette gælder også for afhængighed af, og trang til, alkohol og stoffer, men det primære mål med kurset er ikke nødvendigvis total afholdenhed. For en stor del af de mennesker som Bedre Liv er tiltænkt, vil et sådant mål som udgangspunkt opleves som et uopnåeligt skridt eller i hvert fald som en så gennemgribende livsændring, at det vil afholde de fleste fra at deltage. Deltagelsen i kurset må være selvvalgt ud fra et ønske fra den enkelte bruger om, at indgå i en læreproces med andre for at forbedre sin livssituation. I Bedre Liv præsenteres deltagerne for simple udvalgte kognitive værktøjer, illustrative tegninger af livssituationer eller tegninger der oplyser om rusmidlers indvirkning på hjernen. Yderligere anvendes der i undervisningen mange korte rollespil med en varighed af ½ til 1 min - for at lette tilegnelse af en ændret adfærd. Undervisningen er fordomsfri og handlingsrettet. Hver deltager definerer et personligt mål for deres kursusforløb. Deltagergruppen i Bedre Liv Brugerne af Rosenhuset, og dermed også brugere med bostøtte der udgår herfra, omfatter mennesker med sindslidelse. En del af brugerne har ud over en sindslidelse desuden rusmiddelproblemer. Disse sidstnævnte brugere havde i høj grad oplevet at blive afvist eller i bedste fald udsat for fordømmelse i kontakten med social- og sundhedsområdernes tilbud. Brugergruppen omfatter, både de brugere der anvender Rosenhuset som værested, de brugere der primært deltager i aktiviteterne og de brugere der får bostøtte fra personalet, men som ikke nødvendigvis kommer i Rosenhuset. Mange af brugerne har været i psykiatrisk døgninstitution/-behandling før de fik egen bolig og bostøtte. Projektets formål Projektet havde flere formål: 1. Gennem undervisning af personalet, undervisning og træning af brugerne at forbedre brugernes kendskab til misbrug, og dermed forbedre deres muligheder for at mindske misbruget og for at mindske de sociale konsekvenser af misbruget.3 2. At føre de to brugergrupper der var opstået sammen igen. Af samme grund skulle projektet ikke kun omfatte brugere med rusmiddelproblemer, men også de brugere der ikke havde det. 2 3 Beskrevet i Gråwe og Espeland På vei til et bedre liv. Behandlingsmanual og det medfølgende arbejdshæfte for gruppedeltagerne. Fra ansøgningen om økonomisk støtte fra socialministeriet skrevet før projektet startede. Her anvendes begrebet misbrug flittigt. Efter en ændret holdning i personalegruppen er begrebet erstattet af formuleringer hvor begrebet misbrug undgås. I denne rapport har vi valgt betegnelsen rusmiddelproblemer. Vi håber hermed at signalere en bredere forståelsesramme af de forhold der skaber og vedligeholder et liv styret af rusmidler. 3

7 3. At skabe en fælles faglig platform for personalet, baseret på en konstruktiv og tillidsvækkende holdning til brugere med en dobbeltdiagnose. Derfor skulle undervisningen af personalet omfatte hele personalegruppen. På baggrund heraf var målet også at personalet blev bedre i stand til at håndtere en del konflikter der var i forhold til nogle brugere med rusmiddelproblemer. Fra starten af projektet var det meningen at følgende undervisningsforløb skulle gennemføres: Opkvalificering af personalegruppen Brugerkursus til brugere med misbrugsproblemer (varighed 24 uger) 2 brugerkurser til hele brugergruppen (varighed ca. 40 uger) I første omgang var det meningen, at undervisningen af såvel personale som brugere skulle varetages af TFM eller anden ekstern ekspertise. Undervisningens temaer og rammer Undervisningen i Bedre Liv fokuseres omkring følgende 4 temaer: Grundlæggende kommunikationsfærdigheder, bl.a. om kropssprog og om hvordan man kan indlede en samtale. Selvhævdelse at mestre kommunikation i vanskelige situationer, bl.a. om at mestre ubehagelige følelser, at sætte grænser og mestre kritik fra andre ud fra at have selvrespekt samt at have en åben, aktiv og hensigtsmæssig holdning i forhold til at omgås andre mennesker. Mestre trang og pres ved rusmidler, bl.a. om hvorledes rusmidler påvirker hjernen, om sammenhænge mellem rusmiddelproblemer og psykiske lidelser, fordele og ulemper ved rusen, risikosituationer, hindring af tilbagefald, etablering af samarbejde med støttepersoner samt udarbejdelse af en personlig kriseplan. Fritid og venner, bl.a. om fritidsaktiviteter og positivt samvær, at holde aftaler, udtrykke positive følelser, at give og modtage komplimenter, indgå kompromisser samt at dele private hemmeligheder. Hvert tema der undervises i, indledes med fælles overvejelser over hvorfor emnet er relevant (emnets rationale) på netop dette kursus for disse deltagere. Undervisningsformen skiftede mellem kort dosering af faktuel viden (præsenteret på en letforståelig måde og med brug af illustrationer), mange rollespil og øvelser, deltagernes fortælling om egne erfaringer (i form af vanskeligheder og ressourcer) samt små hjemmeopgaver. Undervisningen blev afviklet i en lejet villa tæt på Rosenhuset. Der blev serveret mad såvel før som efter en undervisningsdag. I starten af kurset fik deltagerne udleveret en taske, kuglepen og et arbejdshæfte til Bedre Liv. Undervisning bestod hver gang af følgende elementer: Repetition af foregående emne. 4

8 Runde med siden sidst (inkl. erfaringer med hjemmeopgave). Dagens emne: Introduktion af emne og færdigheder Demonstration af færdighederne i rollespil Kursusdeltagerne øver færdighederne i rollespil Drøftelse af færdighederne i praksis. Øvelser og hjemmeopgaver gennemgås. Beskrivelse af projektet TFM meddelte allerede før undervisningen af personalet var begyndt, at de ikke havde ressourcer til også at undervise brugerne. Det blev herefter besluttet, at personalet selv skulle forestå undervisningen. Derfor blev undervisningen af personalet udformet således, at personalet på den bedst mulige måde blev rustet til denne opgave. TFM bidrog med undervisning i emnet Rusmidlers virkning på hjernen en gang pr brugerkursus. I løbet af første brugerkursus blev det besluttet, at varigheden på 24 uger var bedre end de meget lange brugerkurser der først var planlagt. Desuden bestemte man at det var bedst at der var få deltagere. Derfor blev projektet ændret til, at der kunne oprettes flere brugerkurser. I første omgang var det besluttet, at 2 af de ansatte skulle undervise brugerne, men senere opstod den ide, at alle i personalegruppen skulle kunne undervise brugerne. Resultatet blev at hele personalet bidrog til undervisningen på 1 eller 2 hold brugere. Undervisning af personalet Dette undervisningsforløb bestod af 6 enkeltstående undervisningsdage der blev afviklet i første kvartal af 2004 med deltagelse af alle ansatte (indbefattet lederen af Rosenhuset). Personalet gennemførte kurset stort set på samme måde som brugerne efterfølgende skulle. Personalet forberedte og demonstrerede dog undervisning af brugerne, således at personalet aktivt tillærte sig undervisningsrollen. Brugerne blev på personalekurset spillet af de øvrige ansatte. Personalet der spillede brugere, forsøgte at konfrontere kolleger, der spillede undervisere, med de besværlige brugere man kunne forestille sig skulle undervises senere. Træning i at håndtere den selvovervindelse det sikkert ville være for brugerne at skulle deltage i rollespil, læse tekster højt for hele gruppen, m.v. blev personalet således også ført igennem. Indholdet i undervisningen var det samme som brugerne skulle igennem senere, og det blev præsenteret på næsten samme måde som brugerne ville få det præsenteret. Personalet der skulle undervise havde mulighed for at få supervision fra TFM i forhold til undervisningen, men bort set fra et vist brug heraf på første hold er denne mulighed ikke blevet udnyttet. Undervisning af brugergrupperne Holdstørrelsen blev som udgangspunkt sat til 4-6 brugere. Undervisning foregik en gang om ugen i tidsrummet kl Deltagerne afgav hinanden et tavshedsløfte, således at de ikke efterfølgende ville fortælle om hvad andre havde fortalt på kurset. Motivering af brugerne var ikke planlagt, men startede allerede mens personalets kursusforløb foregik. Brugerne var meget interesserede i hvorfor værestedet skulle lukkes så mange dage, 5

9 mens personalet skulle på kursus. Brugerne spurgte også en del til hvad det var personalet skulle lære. Allerede på dette tidspunkt fik brugerne fortalt lidt om formålet med projektet, og at de selv ville blive tilbudt at komme på kursus efterfølgende. Nogle brugere var utilfredse med at værestedet skulle være lukket nogle dage, men allerede medens personalets kursus foregik, bemærkede enkelte brugere et positivt skift i personalets holdning til dem, og flere udtrykte herefter støtte til personalets fortsatte kursusforløb. Blandt brugerne opstod der på dette tidspunkt stor interesse for at deltage i undervisningen, og det havde en afsmittende virkning også på de følgende hold. Nogle få brugere har ikke magtet at starte selvom de havde meldt sig til, men der er ingen der har valgt at springe fra undervejs. Brugere henholdsvis med og uden rusmiddelproblemer blev placeret på særskilte undervisningshold, idet eksempler i undervisningen så bedre kunne rettes mod brugernes egne problemstillinger (f. eks. kunne emnet trang rettes mod trang til stoffer for brugere med rusmiddelproblemer, og trang til eksempelvis mad eller søde sager kunne rettes mod brugere uden rusmiddelproblemer). Brugerne der deltog i kurset, fik udleveret kursusbevis. Undervisning af brugere med dobbeltdiagnose Undervisningen varede ca. 24 uger. Der blev i perioden gennemført undervisning for 3 hold. Grunden til at man valgte en holdstørrelse på 4 6 personer var dels at skabe en så intim og tryg stemning i gruppen som muligt, og dels at holdene skulle være stå store, at der kunne opnås en dynamisk effekt ved at høre andre brugere fortælle om deres livsforløb og situation. Undervisning af brugere uden rusmiddelproblemer Undervisningen af denne gruppe varede ca. 20 uger. Der er i perioden gennemført undervisning af 2 hold. De brugere der meldte sig til disse hold vurderede ikke selv, at de havde rusmiddelproblemer og ville sandsynligvis ikke kunne motiveres til deltagelse på hold med fokus på rusmidler. Personalet havde dog for enkelte af disse deltagere en anden vurdering af deres rusmiddelproblemer. Temaer der blev gennemgået på disse kurser var de samme 4, som for brugere med dobbeltdiagnose. Dog fyldte emnet om rusmidler mindre, men emnet blev også bibeholdt for, via parallelisering, at øge forståelsen i forhold til personer med rusmiddelproblemer. Evalueringsform 2 medarbejdere fra TFM fik til opgave at evaluere projektet i Rosenhuset. Deltagerne på Bedre Liv kurserne blev undersøgt ved hjælp af nogle spørgeskemaer: Dels spørgeskemaet ASI (til hold med rusmiddelproblemer) og dels spørgeskemaet Kaboga (til hold uden rusmiddelproblemer). Deltagerne blev undersøgt både før og efter deres deltagelse i Bedre Liv kurserne med henblik på at kortlægge kursernes effekt. 6

10 Der blev desuden gennemført en evaluering ved hjælp af semistrukturerede interview med 2 brugergrupper (henholdsvis 3 deltagere med rusmiddelproblemer og 2 deltagere fra kurserne uden). Brugerne var udvalgt efter Rosenhuset vurdering af, hvilke kursusdeltagere der formodedes at have gjort sig flest refleksioner over kurserne og deres effekt. Personalets evaluering blev gennemført ved hjælp af et semistruktureret interview med en personalegruppe bestående af 5 af de ansatte, der havde deltaget i undervisningen af brugerne. Brugernes egen evaluering Deltagere med rusmiddelproblemer ASI (Addiction Severity Index) skemaet er designet til at beskrive, i hvor høj grad en rusmiddelbruger er belastet af sit forbrug. ASI er det mest brugte instrument til denne opgave internationalt. ASI undersøger 7 områder: Generel information. Medicinsk tilstand. Tidligere og nuværende forbrug af stoffer og alkohol. Relationer til familie og venner. Kriminalitet. Psykisk tilstand. ASI-interviewet blev foretaget i ugerne inden beboerne påbegyndte Bedre Liv kurset, og interviewet blev gentaget i ugerne efter afslutning af kurset. Ved det sidste interview blev kun de spørgsmål, der er designet til at beskrive ændringer i brugerens tilstand gennemgået (composite scores). Disse spørgsmål skulle gøre det muligt at vurdere bedring eller forværring i belastningsgraden over tid og kan dermed bruges til vurdering af kursernes effekt. Det viste sig dog at være vanskeligt at se nogen interventionseffekt i de foreliggende ASI data. Herunder beskrives nogle af de forhold der var gældende for brugerne før kursernes afvikling. Gruppens sammensætning Deltagergruppen på 12 personer er fordelt på 1/3 kvinder og 2/3 mænd. Aldersgennemsnittet var 40 år med en spredning fra 27 til 57 år. Resultaterne viser, at ¾ af interviewpersonerne kæmper med symptomer så som nedtrykthed, angst, selvmordstanker, hallucinationer og koncentrationsproblemer. En stor del af deltagerne havde desuden haft flere indlæggelser på psykiatrisk afdeling. Alle de interviewede havde en pension givet på baggrund af psykisk lidelse som forsørgelsesgrundlag. Som supplement til oplysningerne i skemaet har personalet oplyst, at hovedparten af deltagerne har en skizofren lidelse og enkelte en borderlineforstyrrelse. Rusmiddelproblemer 5 deltagere havde problemer med alkohol, 1 havde udelukkende et problemfyldt stofforbrug, mens 6 havde problemer med en blanding af alkohol og stoffer. Deltagerne var for de flestes vedkommende startet tidligt med et ukontrolleret brug af enten stof eller alkohol. Gennemsnitalderen var 19 år ved start, nogle startede allerede i 14 års alderen, mens andre er startet 7

11 omkring 30 års alderen. Den gennemsnitlige tid den enkelte har oplevet et problematisk rusmiddelbrug er på 20 år med en spredning fra 1 til 40 år. Socialt netværk En stor del af Bedre Liv deltagerne - 10 ud af 12 - boede alene på kursustidspunktet. Det var forskelligt hvilke personer, der udgjorde deltagerens primære sociale netværk. 5 deltagere fortæller, at de bruger størstedelen af deres tid sammen med venner, som indtager alkohol og stoffer. De andre fortæller derimod, at de primært har samvær med venner og familie, der ikke har problemer med stoffer eller alkohol. Konklusion Deltagere med rusmiddelproblemer er for størstepartens vedkommende belastede af en svær psykisk lidelse og har samtidig en langvarig rusmiddelkarriere bag sig. Deltagere uden rusmiddelproblemer Herunder beskrives nogle af de forhold der var gældende for brugerne før kursernes afvikling og hvorvidt deltagelse i et Bedre Liv kursus har medført ændringer. Denne deltagergruppe på i alt 5 personer (4 kvinder og en mand) er opgjort ved hjælp af spørgeskemaet Kaboga. Af disse har 4 gentaget interviewet efter endt kursus. Kaboga er et spørgeskema, der beskriver beboerens funktionsniveau, sådan som det vurderes af brugeren selv og vedkommendes kontaktperson inden for en række områder, så som: Sociale færdigheder. Social kontakt. Belastende situationer. Personlige færdigheder. Personligt netværk. Relationer til medarbejdere. Relation til medbeboere og medindflydelse. Flere af spørgsmålene klarlægger forskellige aspekter af social funktion. Der spørges bl.a. til, om beboeren har svært ved at være sammen med andre mennesker, om de kan lytte til andre, gennemføre en samtale og forstå andres synspunkter. Desuden spørges der til, om brugeren er i stand til at skabe og vedligeholde kontakt til andre. To deltagere vurderer, at de har problemer inden for disse områder. Den ene har efter kurset oplevet en positiv effekt i forhold til problemet. Den anden bruger synes, at problemet stadig er til stede på dette tidspunkt. Et andet punkt hvor deltagerne oplever problemer, er i forhold til stressende og belastende situationer, som typisk opstår uventet i hverdagen. Her kunne 4 af deltagerne svare positivt inden kurset. Efter kurset vurderede 2 af deltagerne, at de havde opnået en bedre funktion indenfor dette område. Endnu et område hvor en stor del af deltagerne oplevede et behov for nye kompetencer var personlige færdigheder dvs. om beboeren oplever problemer med at give udtryk for egne grænser, behov og følelser. 4 deltagere kunne fortælle om problemer inden for dette område. Efter kurset syntes 2 af disse, at de havde opnået en forbedret kompetence i forhold til at tackle dette problem. To områder mere blev nævnt, nemlig relationer til medarbejderne (hvordan går det med samarbejdet, er der problemer i forhold de ansatte?) og medindflydelse (er det svært for beboeren at sikre egen medindflydelse?). 8

12 En deltager svarede ja til hvert af disse spørgsmål. Deltageren som oplevede problemer i forhold til medarbejderne, forklarede at dette problem var løst efter deltagelse på kurset. Deltageren der havde problemer i forhold til medindflydelse vurderede ikke, at dette problem var blevet mindre efter kursusdeltagelse. Konklusion Ud fra de data der er indhentet fra gruppen ser det til, at problemer med stress i uventede situationer, problemer med at udtrykke egne behov og sætte grænser for andre var fælles for næsten alle deltagere uden rusmiddelproblemer. Der har tilsyneladende været et god sammenhæng imellem de problemstillinger deltagerne uden rusmiddelproblemer beskriver, og de kursusmoduler der var lagt særlig vægt på i kurset for denne gruppe, nemlig grundlæggende kommunikationsfærdigheder, selvhævdelse og fritid, venner og netværk. Dog ser det ud til at det kun er 2 ud af 4 fra den gruppe af deltagere, som vurderer at de har kunnet drage nytte af redskaberne fra Bedre liv. Interview med brugerne En behagelig stemning på kurset For alle brugerne der deltog i fokusgruppeinterviewet, har det været et spændende, godt eller fantastisk kursus. En af brugerne udtrykker kort og godt sin oplevelse af kurset således: Kurset har været en revolution i mit liv. Brugerne lægger i deres tilbagemeldinger specielt vægt på, at der var en behagelig afslappet stemning på kurset, hvilket blev understøttet af spisningen i forbindelse med kursusdagene. Her blev deltagerne rystet godt sammen, og der blev skabt motivation for at deltage i den efterfølgende uges kursusdag. Den behagelige og hyggelige stemning var med til at gøre det muligt for deltagerne åbent at fortælle om deres egne vanskeligheder i forhold til kursets temaer. Nogle yderligere forhold bidrog til denne åbenhed, mener brugerne: Det første var at deltagerne tilsluttede sig tavshedspligt omkring de personlige forhold der blev beskrevet på kurset. Det andet forhold der bidrog hertil var den tryghed der blev skabt fordi hver kursusdag blev afholdt efter samme dagsorden. Et tredje forhold var de relativt små holdstørrelser. Et sidste forhold var at kurset var flyttet væk fra hverdagens omgivelser. At lytte og blive lyttet til For flere deltagere var det en ny oplevelse at blive lyttet til, og at lytte til andres personlige beskrivelser. Brugerne oplevede, at de blev støttet af både underviserne og de øvrige deltagere i at fortælle om deres egne aktuelle problematikker, som var relevante i forhold til kursets temaer. Enkelte fortalte om deres opvækst og senere rusmiddelproblemer og/eller sindslidelse for første gang i deres liv. For de fleste var det første gang de i en så stor gruppe ærligt berettede om deres vanskeligheder med at håndtere livet. Nogle brugere nævner, at de synes de har lært meget ved at lytte til de andre deltageres fortællinger. Brugerne oplevede også, at de personlige problemstillinger de fortalte om, blev anvendt på en meget relevant og vedkommende måde i kursets temaer. 9

13 De vigtigste temaer Forklaringen på hvorledes naturligt forekommende stoffer i hjernen spiller sammen med rusmiddelstoffer (i en rus samt ved rustrang og abstinenser) var for flere deltagere en væsentlig ny viden. Forklaringen gav forståelse af hvorfor der optræder trang når man stopper med et kraftigt forbrug af stoffer og at trangen mindskes over tid. Også en forståelse af hvorfor andre mennesker har taget afstand fra én med rusmiddelproblemer, er blevet tydeligere. Derimod mener interviewpersonerne ikke at det i helt samme omfang er lykkedes underviserne at videregive ny viden om andre sindslidelser. De temaer brugerne fremhævede som de mest betydningsfulde drejede sig især om: 1. Selvhævdelse - som for en del deltagere var noget nyt i deres liv: At sige nej (f. eks. til rusmidler uden at skulle komme med en god forklaring) og sætte grænser (f. eks. ud fra hvordan man aktuelt har det). 2. At påbegynde og videreføre en samtale (med fremmede eller ens nærmeste). 3. At give og modtage kritik (på en konstruktiv måde). 4. Mestre andre vanskelige situationer i deres hverdag. Brugerne vurderer, at deres nye selvhævdelseskompetencer gør dem meget bedre rustet til at håndtere risikosituationer 4. Deltagerne fortæller, at de i høj grad har haft udbytte af de mange hjælpeværktøjer og har anvendt dem efterfølgende: At sige nej bruge selvhævdelsesrettighederne, fordele-ulempe skema, problemløsningsmetoden og rollespil. En anden vigtig viden har været, at kunne skelne mellem et slip og et tilbagefald. (Et slip er en kort afbrydelse af afholdenhed hvor rusmiddelbrugeren selv kommer ud af sit rusmiddelbrug igen ved hjælp af strategier planlagt på forhånd). Denne skelnen betyder at brugerne ikke længere ser afbrydelsen af sin afholdenhed som et nederlag der skaber håbløshed, men i stedet for ser det som en situation man kan lære noget nyt af. Kursisterne vurderer at værktøjerne er med til at skabe en brugbar struktur for dem. Deltagerne fortæller at de har valgt nogle værktøjer ud som synes særligt effektive for dem, mens andre af de værktøjer der undervises i på kurserne ikke anvendes længere. Nogle deltagere oplyser at de nogle gange anvender værktøjerne per refleks (uden at have besluttet sig for det). Yderligere nævner flere brugere at der er en del af deres bekendte der er døde de seneste år, og at de mener at de efter kurset har været bedre i stand til at håndtere sådanne vanskelige omstændigheder. Kommunikation og samvær De netop nævnte temaer og de hertil knyttede egenbeskrivelser af livsforhold havde også den effekt på deltagerne, at de fik større accept i forhold til de øvrige brugeres stemningssvingninger og vanskeligheder i hverdagen. På grund af dette blev brugergruppen tættere knyttet til hinanden, og blev efterfølgende mere trygge ved, og bedre i stand til, at involvere sig i grupper omkring helt andre temaer og fritidsaktiviteter som fortsat tilbydes i Rosenhuset. 4 En risikosituation defineres som en situation hvor brugeren er i fare for at indtage stof eller alkohol uden at vedkommende har lyst til 10

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE Als Research APS juni 2012 SLUTEVALUERING SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE 01 ALS RESEARCH INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Evalueringens

Læs mere

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling UDVIKLINGSHÆMMEDE OG MISBRUG Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling Et hæfte for pædagoger og andre ansatte i bo- og servicetilbud for udviklingshæmmede UFC Handicap / 2006 Titel: Alkoholmisbrug forebyggelse

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Vi har ligesom et skæbnefællesskab Evaluering af deltageres udbytte af gruppebehandlingen i projekt: Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Af psykolog Birgit Bruun, konsulent

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Indhold 1. Forord 4 2. Hovedkonklusioner 5 2.1 EFFEKTEN AF UNGEINDSATSEN PÅ OPSTILLEDE POLITISKE MÅL 5

Læs mere

døgnanbragte unge bruger også rusmidler

døgnanbragte unge bruger også rusmidler red. Peter Jensen og susanne Pihl hansen døgnanbragte unge bruger også rusmidler erfaringer fra dur 2.0. et kompetenceudviklingsforløb for døgnmedarbejdere Indholdsfortegnelse Indledning Indledning Rusmidler

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Forebyggelse, behandling og tværfagligt samarbejde

Forebyggelse, behandling og tværfagligt samarbejde U D V I K L I N G S H Æ M M E D E O G M I S B R U G Forebyggelse, behandling og tværfagligt samarbejde Et hæfte for behandlere, konsulenter og andre ansatte i alkoholbehandlings- og forebyggelsestilbud.

Læs mere

I transit mod uddannelse. Evaluering af en indsats for bedre overgange til erhvervsuddannelser

I transit mod uddannelse. Evaluering af en indsats for bedre overgange til erhvervsuddannelser I transit mod uddannelse Evaluering af en indsats for bedre overgange til erhvervsuddannelser Skolen Sputnik, April 2014 1 Indhold: 1. Indledning s. 3 2. Evalueringens spørgsmål og fremgangsmåde s. 3 3.

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

PERSONALEPOLITIK UDVIKLING. Artikelsamling om erfaringer fra amterne

PERSONALEPOLITIK UDVIKLING. Artikelsamling om erfaringer fra amterne PERSONALEPOLITIK I UDVIKLING Artikelsamling om erfaringer fra amterne Forord Der er i de seneste år gennemført en lang række personalepolitiske projekter i amterne. Det er bl.a. sket som led i udviklingen

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

stemmer fra praksisfeltet

stemmer fra praksisfeltet stemmer fra praksisfeltet Fortællinger til inspiration i arbejdet med den tidlige indsats Redigeret af Gitte Bossi-Andresen og Holger Jacobsen ISBN 978-87-992302-1-1 Stemmer fra praksisfeltet Stemmer fra

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Stof til eftertanke - ideer til arbejdet med unge misbrugere og deres forældre Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Manualen er udarbejdet som led

Læs mere

"Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer

Flere veje og bedre metoder Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer Evalueringsrapport Juni 2006 Finn Kenneth Hansen CASA "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt

Læs mere

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Januar 2015 Region Hovedstaden Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser

Læs mere

WEBUDGAVE. Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær

WEBUDGAVE. Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær Udarbejdet af Center for Socialt Udsatte og Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 Kriterium 1: Forandringsmodel....3 1.1 Introduktion:...3

Læs mere

Børnegruppen. Evaluering af børnegrupperne i Familiehuset i Farum. 2000 Bo Ertmann

Børnegruppen. Evaluering af børnegrupperne i Familiehuset i Farum. 2000 Bo Ertmann Børnegruppen Evaluering af børnegrupperne i Familiehuset i Farum 2000 Bo Ertmann 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Om børn i alkoholfamilier... 4 Del 1. Samarbejdspartneres oplevelse af projektets udvikling...

Læs mere