Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune"

Transkript

1 Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Målet med empowerment dagplejer uddannelsen er at højne identiteten som professionel dagplejer og at give den enkelte dagplejer en faglig kompetenceudvikling. Action learning og supervision bliver en del af uddannelsesforløbet, så der sikres en kontinuerlig udvikling med afveksling mellem teori og praksis. Målet er, at alle modulerne skal blive en naturlig del af den enkelte dagplejers pædagogiske hverdag og en implementering kræver systematik og action learning. Det strategiske kompetenceudviklingsprojekt er udarbejdet af repræsentanter for Dagplejens ledelse og medarbejdere i Vesthimmerlands kommune. Det faglige indhold fremgår af følgende: Pædagogisk takt og 0-3-års-pædagogik for børnenes skyld På baggrund af nyeste forskning gives et indblik i 0-3-årspædagogikken anno 2012 på godt og på ondt. Hvad er pædagogik, der retter sig mod børn under tre år? Hvad er pædagogisk takt og hvad er bedst for børnenes tryghed, læring og udvikling? Hvilke spørgsmål kan de voksne, der arbejder med børn i denne aldersgruppe, med fordel stille til sig selv med sigte på at give børnene den bedst mulige start på livet? Oles oplæg repræsenterer et opgør med det kompetente barn og selvforvaltningspædagogikken og tager sit udgangspunkt i barnets kommunikative instinkter, sproget og sprogtilegnelsen. En af pointerne er, at et optimalt udviklingsmiljø er kendetegnet ved nogle ganske særlige pædagogiske tiltag. Faglig dokumentation og registreringer samt anden skriftlig formidling Mange medarbejdere synes, at det er besværligt og tidsrøvende at lave dokumentationsarbejde. Det tager tid fra samværet med børnene. Kravene fra det offentlige om dokumentation er imidlertid ikke til at komme uden om. Samtidig kan vi anvende dokumentationsarbejdet til selv at udvikle os fagligt. Der vil være fokus på, hvordan vi dokumenterer samt til hvem og med hvilke formål. Vi vil gennemgå forskellige skrive- og dokumentationsteknikker, som hjælper til at formidle en kvalificeret faglig refleksion. Endelig skal vi kigge på forholdene omkring tavshedspligt og oplysningspligt i forbindelse med dokumentationsarbejdet. Organisation Den formelle struktur i organisationer, - forstået som måden en organisation koordinerer og opdeler arbejdsopgaverne for at sikre en effektiv implementering af organisations mål, - har betydning for organisationers innovations- og forandringsevne. Et job som dagplejer er et job i konstant påvirkning, udvikling og forandring. Dagplejeren er i frontlinien, når den politiske dagsorden ændrer sig, når subkulturer udfolder sig og når det store menneskelige paradigmeskift forplanter sig. Som dagplejer går din hverdag med at passe andres børn. Du arbejder i dit eget hjem og din opgave er gennem nærvær og aktiviteter at give børnene en tryg og stimulerende hverdag. Du sørger for børnenes trivsel og skaber et godt og trygt miljø, der udvikler børnene både fysisk, psykisk og socialt. I dette modul tager vi et spadestik dybere ind i det handlingsrum, en dagplejer skal agere i. Hvilke krav stiller det til: Dagplejeren som samfundsinstitution = de politiske krav Dagplejeren i egen institution = selvopholdelseskravene Dagplejeren som rollemodel i forhold til familier, de små borgere og organisationen = de interpersonelle krav Dagplejeren som fagperson ud i det pædagogiske, fysiologiske, psykologiske og sociologiske virkefelt = faglige krav Dagplejeren som teamspiller efter mottoet sammen er vi bedst = de samarbejdende krav

2 Modulet er dialogbaseret i en veksling mellem teori og praktiske øvelser. Modulet opøver en praksis med logbøger og refleksionsredskaber. Skabende pædagogik og læreplaner Vi vil tage udgangspunkt i, at læring i dagplejen sker gennem samvær med en nærværende voksen i et stimulerende miljø og, at børnene selv er medspillere i læringen; det er børnenes initiativer og udviklingsområder, der er udgangspunktet og den voksne, der hjælper med refleksioner, muligheder, veje og svar. Vi vil gennemgå de seks læreplanstemaer; Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Hvad dækker de over og, hvordan kommer de til udtryk i praksis. Vi vil snakke om det at planlægge kontra det at gribe nuet i spontane aktiviteter og tiltag. Vi vil fordybe os i meningen med det, der laves med børnene og øve os i at udfylde evalueringsskema ud fra SMTTE-modellen. Ligeledes vil vi snakke dokumentation; hvordan gør vi det og med hvilket formål? Dokumentation og evaluering gør det muligt at iagttage og reflektere over egen praksis og faglighed og er dermed et vigtigt element for kvaliteten i den kommunale dagpleje. Vi vil sætte fokus på, hvordan vi helt systematisk kan forholde os til og reflektere over praksis. Vores mål er, at barnet udvikler sig og får en god begyndelse på sin alsidige dannelsesrejse, så det på sigt bliver i stand til at skabe og tage ansvar for sit eget liv. Dagplejerne får til hjemmeopgave at planlægge og gennemføre en aktivitet med et barn/børnene samt dokumentere og evaluere i forhold til SMTTE-modellen. Dette er dagplejers ansvar at videregive til den tilknyttede dagplejepædagog. På uddannelsesdagen vil vi også tage fat på, hvordan vi i dagplejehjemmet skaber stimulerende og udviklende rammer for børnene, set i forhold til indretning inde og ude: hvordan får vi skabt rum til fordybelse og læring samt kigge på, hvilke aktiviteter og tiltag, vi tilbyder børnene? Vi vil desuden sætte fokus på, hvordan vi skaber stemning i dagplejehjemmet, både fysisk og psykisk, fx i forbindelse med det at føle sig velkommen og høre til samt ved måltidet. Der bliver herefter en hjemmeopgave, hvor hver enkelt dagplejer skal lave en kontrakt med sig selv i forhold til, hvad denne helt konkret vil hjem og forandre/berige dagplejehjemmet med. Kultur Hvad er kultur? KULTUR er det vi dyrker kulturen forbinder mennesker gennem skaberglæde. Kultur er i dag det mest uhåndgribelige element af alle organisationsprocesser og netop derfor, er vi så optagede af det, da den netop forbinder mennesker, samfund og organisationen. Kultur er en vanskelig størrelse af indfange, den lader sig ikke gribe eller fastfryse på den ene side kan den skabe foruroligende kaos, farefulde forstyrrelser, sønderknuse, maltraktere og udslette og på den anden side, elske, skabe fremfyldte fornyelser, kreere kærlige forbindelser, entusiastisk engagement, skabe poetiske pointer, opfinde, undersøge, influere innovation og skabe succesfulde resultater. Alt er i spil Kultur kan referere til et menneskes dannelse, et menneske, der har kultur, er kultiveret; men det kan også i neutral forstand beskrive reglerne for en nærmere angivet gruppes adfærd. Hvad fremmer kulturen? Hvordan skabes en kultur og hvordan påvirker normer kulturen? Redskaber til at bevidstgøre kulturen for at være mønsterbryder eller måske snarere rolle model

3 Vi tager i dette modul udgangspunkt i et dialogværktøj om kulturen som dagplejer. Hvad siger historien? Og plejer om det at være dagplejer? Hvad er kulturen om dette så samfundsvigtige fag? Hvilken stolthed bærer den enkelte med sig ind i organisationens kultur? Hvilken rolleansvar har den enkelte dagplejer i din arvgivning af kultur til børnene. Arbejdet med sensitive småbørn herunder for tidligt fødte Særligt sensitive børn er født med et nervesystem, der bearbejder indtryk med større dybde. De har en lavere tærskel for en høj arousal, dvs. at de hurtigere kommer "op i gear", når de bliver stimuleret af omgivelserne. De kan virke mere forsigtige og generte i nye situationer. Hvis de er forberedte og føler sig rolige og trygge, er de gode til at skabe kontakt til andre. De er meget sensitive, når andre er vrede, kede af det eller har andre stærke følelser og kan blive "smittet" eller drænet af andres følelser. De bryder sig ikke om uretfærdighed eller løgne, og reagerer ofte ekstra stærkt på kritik. De kan blive meget påvirkede af social uretfærdighed, vold og "det onde" i spil, film og medier. Særligt sensitive børn har ofte meget intense følelser. De kan have let til tårer, latter, begejstring, vrede eller frustration - og til selvkritik. De har et rigt indre liv, er ofte eftertænksomme, "familiens lille filosof" og yderst kreative. De opfinder usædvanlige lege og kan nyde at være alene og fordybe sig i egen fantasiverden. I forhold til for tidligt fødte børn vil indholdet omhandle neurologi og sanseintegration Hjernen Tidlig udvikling af hjernen og udvikling af sproget Den tidlige udvikling af den 0 2 åriges hjerne er altafgørende, og udviklingen foregår som et fascinerende samspil mellem genetik, sprog, aktivitet og følelser. Dagplejeren er den umodne hjernes dirigent og chauffør i forhold til tilknytning, opmærksomhed, bearbejdning af og deltagelse i sociale handlinger. Sprog og struktureret leg er essentielle redskaber i sådanne tidlige hjernelæringssituationer. Hjernen og 0 2 årige børn i vanskeligheder I dag ved vi, at nogle af børns vanskeligheder opstår i forbindelse med hjernens udvikling. Man måler forskellene i hjerneaktiviteten eller i størrelsen af enkelte dele af hjernen hos syge og raske børn og kan derved se sammenhængene men miljø og opvækstvilkår er naturligvis stadig særdeles vigtige for børns udvikling. Hvordan vi støtter den 0 2 åriges hjerne, motorik, tilknytning og sensoriske udvikling De 0 2 åriges individuelle nervesystemer er centrum for deres udvikling af god sanseintegration, motorisk udvikling og kropslig opmærksomhed. Og ikke mindst tilknytning til de nærmeste voksne. Den nyeste viden om udvikling af barnets hjerne 0 2 år Hvordan kan vi ud fra vores viden om hjernens udvikling fra 0 2 år skabe det gode børneliv, et godt lege- og læringsmiljø. Hvordan kan man som dagplejer holde sig opdateret om forskningen på disse områder? Barnets udvikling set i relation til hjernens udvikling gennem mentalisering Mentalisering har det formål, at det forbinder personens indre verden, med andre mennesker indre verden. Det er gennem mentalisering, at vi spejler os i andre og kan genkende vores egne indre bevægelser, som eksempelvis følelser hos den anden. Hvad bliver hjernen udviklet af? Hjernens udvikling og betydning for barnets voksenliv Adfærdsforståelse: Akton / reaktion, tænke / føle, refleksion / projektion 0-2 årige børns udvikling - og de psykologiske teorier, der ligger bagved Udviklingspsykologien er et spændende område, hvor ny forskning hele tiden udfordrer den daglige praksis. De sidste år har der i dagspressen været stor fokus på bl.a. tilknytningsteori, følelsesregulering og indlæringsprocesser. Der vil blive undervist i de teorier, der er relevante i forhold til de ovennævnte områder og vi vil se på hvordan, det hænger sammen med en helt almindelig dagligdag. 1. Fra Freud til Stern. Et generelt rids over udviklingspsykologien

4 2. Tilknytningsteori hvorfor er det så vigtigt? 3. Spædbarns forskning Daniel Sterns undersøgelser om, hvor meget mere spædbørn kan i forhold til at lave relationer end man før har antaget. 4. Hvordan lærer vi? Hvordan udnytter vi børns åbenhed overfor læring? Den værdibaserede hverdag De bløde værdier skal gå hånd i hånd med de hårde værdier. At være dagplejer er en samfundsøkonomisk rolle og samtidig en rolle af samfundsmerværdi. Mødet mellem mennesker voksne og børn i alle aldre sker hele tiden i dagplejerens hverdag. En hverdag i dagplejen vil og skal være værdibaserende. Hvilket image skal dagplejen pleje? Værdibaseret ledelse er en ledelsesform, hvor den primære ledelsesopgave er at skabe en fælles forståelse af og holdning til organisationen og dens omverden. Et fælles værdigrundlag fungerer som fælles referenceramme. En kultur! Værdibaseret kommunikation handler om først og fremmest at kommunikere sine værdier og principper, altså hvorfor man gør, det man gør, og dernæst tale om hvordan de værdier implementeres, indtil man til sidst fortæller hvad man helt præcist har på hjertet. Hvilket ståsted og hvilken identitet synliggør, hvem vi er? Modulet er baseret på konstruktivistisk vejledning, der bygger på den opfattelse, at mennesket ud fra sin sansning, viden og erkendelse konstruerer en individuel fortolkning af virkeligheden, der kan give mening med tilværelsen. Modulet tager afsæt i værktøjet sansehjulet, som tager dagplejeren rundt i egen design af identitet. Vi tager en værdidiskussion efter valg af ståsted omkring indlevelse, udlevelse, medlevelse og oplevelse. Babytegnsprog - kommunikation med det lille barn, før det kan tale. Børn er i stand til at bruge deres hænder og forme tegn, før de behersker det talte sprog. Du kan som voksen lære det lille barn at bruge tegn ved at understøtte din tale med Babytegnsprog. Hermed giver du barnet en mulighed for at kommunikere i en tidlig alder. Babytegnsprog kan introduceres for små børn fra de er ca. 6-8 måneder og frem til de kan tale i 2 års alderen. Ved hjælp af Babytegnsprog vil barnet bl.a. kunne udtrykke sine ønsker og behov, hvilket kan forebygger nogle af de frustrationer, der ellers ofte opstår, når barnet ikke bliver forstået. Empowerment Empowerment; hvad og hvorfor? Empowerment er et tidens plusord og betyder direkte oversat bemyndige eller sætte i stand til. Det er altså et begreb der sætter fokus på processer, hvor igennem mennesker bliver i stand til at modvirke afmagt og afhængighed. Målet er det selvstændige og myndige menneske. Begrebet empowerment beskriver den proces, hvor en person får mere kompetence, ikke i form af offentlig eller privat status, men i form af frihed til at tage personligt relevante beslutninger og til at forfølge selvvalgte mål. Empowerment skal ses som en proces af personlig udvikling, der resulterer i, at personen får udvidet autonomi, der kan defineres som evnen til at planlægge sit liv, at indgå i

5 samvær med andre mennesker og sammen med dem aktivt deltage i samfundets udvikling. Autonomi betyder altså ikke at udføre ting uden hjælp tværtimod. Empowerment er at styrke sig selv og sine handlinger ved at forstå sig selv først, få forståelse af andre, bruge bevidst kommunikation og tage ansvar for adfærd/handlinger. Bevægelse Kursus for dagplejere som har lyst til at opnå en specifik viden om modning af hjernen og nervesystemet sansernes modning og udvikling bevægelsesudvikling Kursets indhold vil være Opdatering af grundlæggende teori om barnets sansemotoriske udvikling Læring gennem praksis Viden om for tidligt fødte børn Viden om andre børn med særlige udfordringer, eksempelvis børn med bløde led, sensitive børn og børn med bevægelseshandicap Fokus på udviklingsstøttende kommunikation via marte meo metoden Eksempler med videoklip fra dagplejehold Ideer til at integrere målrettede aktiviteter i hverdagen indendørs og udendørs Opmærksomhed på at udnytte nuværende muligheder indendørs og udendørs Det gode måltid, kost, siddestillinger, finmotorik og mundmotorik Erfaringsudveksling i gruppen med gensidig inspiration Ud fra kursets indhold vil vi sammen udarbejde en idébank med målrettede aktiviteter. Vi vil inspirere til indhold i et årshjul, hvor hver måned har et overordnet krops- og bevægelsestema. Årshjulet præsenterer en plan, skaber forudsigelighed, rammer og struktur og danner basis for en dialog med børnenes forældre. Selvledelse Selvlede eller selvledelse? Det er efterhånden blevet et mantra, at viden, kreative og innovative potentialer er nødvendige for at fastholde sig i et hurtigt udviklende samfund. Og hvem er det, der er den innovative og drivende kraft i dagplejen? Vi kender svaret: Det er organisationens væsentligste aktiv. Og nyskabende kan medarbejderne først være, hvis det nye ikke er et påtryk udefra, men noget, de selv skaber indefra. De må med andre ord kunne lede sig selv på selvstændig vis, når de er på arbejde. Individuelt ansvar Selvledelse indebærer, at dagplejeren tager ansvar for sig selv i jobbet i EGET HJEM. Dagplejeren må lede sig selv og sit arbejdsliv, ide hun/han samtidig selvstændigt tager højde for, hvordan hun/han bedst bidrager til og skaber værdi for den organisation, som hun/han indgår i. Et tilbud man ikke kan sige nej til Selvledelse er på denne måde blevet allestedsnærværende i arbejdslivet både i den private og den offentlige sektor. Selvledelsen tildeler medarbejderen en ny selvstændighed og giver nye udfoldelsesmuligheder. Men det er værd at være opmærksom på, at den ikke blot giver medarbejderen en ny betydning, en ny frihed og en ny magt. Selvledelsen indebærer, at medarbejderen samtidig tildeles et nyt ansvar, nemlig for løbende at udvikle sig selv og sine arbejdsopgaver. Og det er ligeledes værd at huske på, at det i en række sammenhænge ikke er valgfrit, hvorvidt man vil lede sig selv. Selvledelsen er et tilbud, som man ikke kan sige nej til, hvis man ellers har lyst til at være med i det moderne arbejdsliv. Og der er dermed tale om et krav, som man skal være i stand til at leve op til. Selvledelse indebærer, at selv friheden og selvstændigheden i dag er blevet en forpligtigelse. Og med denne forpligtigelse følger også frihedens og selvudfoldelsens forbandelse.

6 Menneskelig eksistens i centrum Med selvledelsen træder den menneskelige eksistens i centrum på arbejdspladsen. Dette indebærer imidlertid ikke, at man blot accepterer alle forskellige menneskelige måder at være på. Medarbejderens eksistens bliver central samtidig med at han eller hun opfordres og belastes af konstant at skulle overgå eller overskride sig selv. Ligesom han eller hun hele tiden skal forholde sig til, hvor langt han eller hun er villig til at gå i en proces, hvor man hele tiden befinder sig på kanten af sig selv. Selvledelse som arbejdsform Modulet er dialogbaseret omkring et konceptdesignværktøj med omdrejningspunktet i HVORFOR, HVAD, HVEM og HVORDAN. Med andre ord egen ledestjerne, eget lederskag, egne ledetråde og ledelse af sig selv. Natur Dagplejen i Vesthimmerlands Kommune vil have fokus på at introducere naturen for de mindste, og sørge for at børnene får mulighed for at udforske den natur, der er en stor del af kommunen. I Dagplejen betyder det, at naturen skal ind i dagligdagen så vi får: Sunde børn med røde kinder og snavsede fingre Nysgerrige voksne, der oplever og undres med børnene Spirende natur- og miljøforståelse hos de yngste Børnene kommer ud hver dag Og børnene stifter på den måde bekendtskab med årstidernes skiften, vejr og vind. Der vil være udflugt i naturen hver uge (turen kan jo gå til en grøftekant) og børnene er med til at plante, så og høste, så de får indsigt i madens vej fra jord til bord. De lærer at færdes i naturen med respekt for natur og miljø, og udforsker deres sanser og kreativitet i naturen. Det at være i og arbejde med naturen er et af punkterne i de pædagogiske læreplaner det betyder, at alle dagplejere i Vesthimmerlands Kommune skal være bevidste om at være meget ude med børnene. Marte Meo Marte Meo metoden er udviklet af den hollandske socialpædagog Maria Aarts. Marte Meo betyder ved egen kraft og refererer til, at mennesket udvikler dets kompetencer gennem anerkendende og udviklings- støttende samspil og kommunikation. Det er en analysemetode, hvor videooptagelser af dagligdagens samspil, gør det muligt at få øje på barnets og den voksnes ressourcer og på det, de har brug for hjælp til at udvikle. På uddannelsen vil vi tage udgangspunkt i det humanistiske menneskesyn og få en dybere forståelse for det barnesyn, der bestemmer vores tilgang til barnet; hvor vi hele tiden tager udgangspunkt i den enkelte og ser efter hensigten/ønsket/behovet bag barnets adfærd. Vi vil kort hente viden fra Stern og teorien om det kompetente barn, der udvikles i kvalitative samspil. Vi vil koncentrere os om de grundlæggende principper i marte meo; det vi kalder samspilshuset; hvordan praktiseres de og, hvilken betydning har det for barnet/børnene? Vi vil fordybe os i det at arbejde ud fra den kærlige dimension. Der vil blive gennemgang af videoklip; en struktureret og en ustruktureret situation for at illustrere, hvilke principper, dagplejer især skal have sig for øje i disse situationer. Dernæst ser vi to videoklip, hvor dagplejerne i hold skal analysere, hvad barnet/børnene kan, hvad barnet/børnene har brug for, hvad dagplejer kan og, hvad dagplejer har brug for at lære. Dette for at skærpe evnen til at kigge på sig selv og egen praksis. Desuden vil vi arbejde med forskellige cases, der beskriver dagligdags situationer med børnene; her skal dagplejer komme med forslag til, hvordan denne vil agere og kommunikere i overensstemmelse med marte meo principperne. Som hjemmeopgave vælger hver enkelt dagplejer et arbejdspunkt, der er relevant i forhold til egen børnegruppe. Dette skal der arbejdes med via action-learning og forankres på følgende måder: i legestuen, hvor der fortælles om en stjernestund i forhold til arbejdspunktet ved at ringe til medkursist og erfaringsudveksle

7 Via kontrakt, der beskriver arbejdspunkt og betydning for barnet/børnene/en selv denne kontrakt har hver enkelt dagplejer ansvar for at dele med sin pædagog Kommunikation og samarbejde Den anerkendende kommunikationsform som metode Det menneskelige samspil og de bløde kompetencer er kernen i den værdsættende kommunikation den anerkendende kommunikation. Metoden omhandler elementer som dialog, interview og historiefortælling omkring eksempelvis erfaringer og oplevelser. Resultatet af metoden er således ikke kun at skabe forandringer. Det bunder dybere. Det er hele grundlaget for forandringer, som metoden påvirker. Igennem udveksling af viden og information bliver mulighederne for skabelsen af fælles værdier og et fælles erfaringsgrundlag øget. Modulet bygges op omkring refleksion som værktøj. Formålet med refleksion er at lære sig selv og sine reaktioner bedre at kende og derved lære af egne og andres erfaringer med henblik på at føle sig bedre rustet i fremtidige situationer. Refleksion over egen praksis skærper opmærksomheden over for sårbare felter og er en hjælp i fremtidige kritik og konfliktsituationer. Vær nysgerrig og undrende At være nysgerrig og undrende er gode nøgleord, når du vil blive klogere på egen og andres praksis. Hvad fik dig til at reagere, som du gjorde? Var der noget, du kunne have gjort anderledes i situationen? Refleksion er En aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden John Dewey (1933) Brug teamet til refleksion Refleksion kan både bruges individuelt og i samarbejdet med kollegaerne. Hvis den enkelte har svært ved at komme i gang med det han/hun gerne vil blive bedre til, kan processen starte med situationer, han/hun synes er gået godt. Hvorfor lykkedes situationen så godt? Hvad var det du/i gjorde? Hvordan greb du situationen an osv. I teamsamarbejdet er fælles refleksion givende, fordi: Dagplejeren får et indblik i en andens oplevelse af situationen og ofte en større forståelse for konkrete handlinger Dagplejeren lærer af andres måde at gribe tingene an på Dagplejeren får via refleksionen ofte øjnene op for, hvordan man selv kan komme videre med en konkret problemstilling Programmet vil berøre emner som: Kommunikationsbetydning for personlig og sociale kompetencer; både for barn og voksen Assertiv kommunikation Bevidsthed på afsender og modtager ansvar Anerkendende kommunikation og dialog Den vanskelig samtale Tænke og føle hjernen gør sin entré i kommunikationen Samarbejds- og gruppe teorier Empati Forventninger til samarbejde Værktøjer de 10 regler for kommunikation vil være udgangspunktet. Inklusion Hvad er inklusion? I dagplejen har vi gode muligheder for inklusion af børn, der har behov for særlig støtte og opmærksomhed. Qua den lille gruppe, de trygge hjemlige forhold, den samme gennemgående voksne, der er der for barnet hele dagen igennem og vores tilgang er fundamentet skabt for et inkluderende miljø. Vi har mulighed for at tilpasse vilkår og rammer til barnet:

8 Vi sliber ikke puslespilsbrikkerne, så de passer ind i rammen Vi laver formen efter de brikker, der er. Introduktion til tanken bag inklusion Socialpædagogiske indsatser er rettet mod mennesker i udsatte positioner for at øge deres muligheder for deltagelse på de livsarenaer, hvor livschancer fordeles (Madsen 2005) Inklusion Eksklusion Hvilken betydning er der i måden at handle på? Inklusion og relationer Kort opsummering af relationens betydning fra første kursusdag, med inklusionstanken ind over. Inklusion og anerkendelse Kort opsummering af anerkendelse fra første kursusdag, med inklusionstanken ind over. Barnets nærmeste udviklings zone (NUZO) Med bl.a. Kompetencehjulet. Hvad vil vi med inklusion i dagplejen Hvordan arbejder vi inkluderende Vi mener, at der bag enhver uhensigtsmæssig adfærd ligger en positiv intention eller et råb om hjælp derfor skal vi se bag om adfærden, vise forståelse, sætte ord på og hjælpe barnet med en mere hensigtsmæssig adfærd. Inklusionstanken i dagplejens læringsmiljø Hvordan arbejder vi med forskelligheder på forskellige niveauer? Inddragelse af ICDP i det inkluderende arbejde. I inklusionsarbejdet tages der udgangspunkt i det enkelte barn og i samspillet med den voksne og i gruppen. Vi bruger Marte Meo, Samspilshuset og ICDP som metoder til bevidstgørelse og opkvalificering af den voksnes samspil og kommunikation. Det handler om at kunne se barnet med positive øjne, mobilisere de kompetencer barnet har, at hjælpe barnet gennem det, der er svært og de følelser, det afstedkommer samt lave udviklingsstøttende praksis, der understøtter det, barnet har brug for at lære. Vi vil i forløbet benytte os af analyse af stjernestunder ved hjælp af Sløjfemodellen, som kursisterne har med. Til videre forløb med action learning bliver hjemmeopgaven, at udarbejde strategier for at inddrage din nuværende viden i praksis. Aftal et forløb med din dagplejepædagog hvor i sensitiverer jeres opmærksomhed på inklusion, ved at benytte samspils temaerne og sløjfemodellen. Overvej om det for dig kunne være en ide, at arbejde videre med sløjfemodellen i video forløb sammen med din pædagog for at berige og sensitivere dit daglige arbejde. ICDP En introduktion til ICDP. ICDP er en forkortelse af International Child Development Programme og er et program, der har til formål at styrke relationer mellem børn og deres omsorgsgivere. ICDP programmet har fokus på at sensitivere barnets nære omsorgsgivere. Målet for uddannelsen er: At give deltagerne en fælles teoretisk ramme til forståelse af det relations- og ressourceorienterede pædagogiske arbejde At give deltagerne en udvidet kompetence med hensyn til iagttagelse, beskrivelse og analyse af samspil. At give deltagerne udvidet bevidsthed og sensitivitet i forhold til deres samspil med målgruppen, pårørende og kolleger Indholdet i uddannelsen er: Anerkendende relationer Relationer er grundstenen i barnets udvikling. Betydningen af relationerne for barnets udvikling. Anerkendelsens teoretisk baggrund. Hvordan opbygges selvværd og selvtillid gennem anerkendelse

9 Redefinering af barnet / borgeren. Udfordringen er at redefinere barnet og dets forhold til omgivelserne så vi får øje på barnets ressourcer, kvaliteter og positive hensigter bag eventuel uønsket adfærd og dermed skabe nye tilgange i relationen og samspillet. Tilknytning. Hvilke tilknytnings former er der i teorien? Hvilken betydning har tilknytning for barnet nå det afleveres i dagplejen? Kollegial feed back med udgangspunkt i Sløjfemodellen. Introduktion i at give dig selv og dine kollegaer en konstruktiv tilbagemelding. I denne del vil der være gruppearbejde og øvelser. Afsluttende med hjemmeopgave til brug i action- leaning. Hjemmeopgaven vil være: At reformulere et af dine egne dagplejebørn for dig selv, desuden at være opmærksom på at benytte denne reformulering når du fortæller forældrene om barnet. Du skal delagtig gøre din dagplejepædagog i din reformulering. At have en stjernestund med til kursus dagen om Inklusion. En stjernestund omhandlende en situation hvor du gennem reformulering eller sensitiverende adfærd har inkluderet et barn. Eller en stjernestund hvor du gennem kollegial feed back er blevet beriget med nye handlemønstre.

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Læreplaner. En vejledning til det pædagogiske personale i Dagtilbud Version 2/Januar 2013. Dagtilbudsafdelingen

Læreplaner. En vejledning til det pædagogiske personale i Dagtilbud Version 2/Januar 2013. Dagtilbudsafdelingen Læreplaner En vejledning til det pædagogiske personale i Dagtilbud Version 2/Januar 2013 Dagtilbudsafdelingen Indhold Indledning... 3 Lys i Øjnene... 3 1. Overordnede krav og forventninger.... 4 Rum for

Læs mere

Evaluering. Fælles fagligt fundament: N y e B r il er l. I det pædagogiske arbejde. Mariagerfjord Kommune, UCN, Legetek.dk

Evaluering. Fælles fagligt fundament: N y e B r il er l. I det pædagogiske arbejde. Mariagerfjord Kommune, UCN, Legetek.dk Evaluering Fælles fagligt fundament: N y e B r il er l I det pædagogiske arbejde Mariagerfjord Kommune, UCN, Legetek.dk Rapporten er udarbejdet af: Gitte Larsen, cand. soc., lektor v/ucn Helle Meyer, cand.

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv

gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv 1 DAP pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv Forord Dokumentation af pædagogiske læreplaner i vuggestue, børnehave og dagpleje

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Trinmål for. børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling

Trinmål for. børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling GLADSAXE Trinmål for børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling 1 Trinmål for børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling Gladsaxe Kommune Udgivet af Børne- og kulturforvaltningen November

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere