Beskæftigelsesaftalen Plads til alle på arbejdsmarkedet 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesaftalen Plads til alle på arbejdsmarkedet 2007"

Transkript

1 NOTAT Beskæftigelsesaftalen Plads til alle på arbejdsmarkedet Status for initiativerne fra beskæftigelsesaftalen pr. 1. kvartal 2007 Maj 2007 BIF - Københavns Kommune

2 INDLEDNING Side 2 af 20 Beskæftigelsesaftalen Plads til alle på arbejdsmarkedet Sidste år underskrev alle partier i København en beskæftigelsesaftale: Plads til alle på arbejdsmarkedet, som indeholder en række beskæftigelsesinitiativer rettet mod særligt udsatte grupper i Københavns kommune. Formålet er at styrke indsatsen over for langtidsledige, personer med sprogproblemer, unge marginaliseringstruede og andre, som har svært ved at indtræde på arbejdsmarkedet og i samfundslivet. Den styrkede indsats tilvejebringes ved initiativer inden for 5 områder: Fokus på boligområder med høj ledighed Modvirke isolation og fattigdom Unge skal have en uddannelse Beskæftigelse via forbedret dansk Kompetencer og IT skal være i orden Indsatsen skal ses i forlængelse af den generelle igangværende beskæftigelsesindsats i Københavns Kommune, og implementeres og gennemføres i BIU har i efteråret godkendt en handlingsplan for udmøntningen af aftalen. BIU har ønsket, at der laves en foreløbig status på aftalen efter første kvartal 2007, hvilket hermed forelægger. En endelig evaluering af indsatsen forlægges efter Status på aftalen følger opdelingen i selve aftalepapiret og har fokus på implementeringsprocessen og en foreløbig status på de enkelte initiativer, idet redegørelsen kun dækker det første kvartal. Langt de fleste resultatmål, som er indskrevet i Handlingsplanen for beskæftigelsesaftalen (september 2006) er indarbejdet i de forskellige jobcentres og beskæftigelsescentres kontrakter med direktionen i BIF, og vil derfor blive fulgt tæt fra begge sider. Det er generelt vurderingen, at Jobcentrene har store arbejdsopgaver i den ordinære beskæftigelsesindsats, og at BIF generelt har været gennem en omstillings- og udviklingsproces, som har haft en afsmittende effekt på udviklingen og implementeringen af de nye initiativer. Samtidig har Jobcentre og beskæftigelsescentre været nødsaget til at prioritere handlingsplanen for genopretning af produktionen, således at den ordinære beskæftigelsesindsats blev gennemført.

3 Side 3 af 20 Det har endvidere været en præmis, at ressourceomstillingen (pengene til beskæftigelsesaftalens initiativer) først kunne effektueres fra budgetårets start pr. 1. januar 2007, hvilket har forskudt opbygningsfasen og opstartstidspunktet for en del af initiativerne. Ovenstående udgør en del af forklaringen på, at flere initiativer ikke er fuldt ud implementerede og i almindelig drift, men er i gang med at gå i luften. Forvaltningen kan dog også pege på initiativer, som vurderes ikke at være tilfredsstillende igangsat (forudsætningerne taget i betragtning), og som derfor vil blive fulgt ekstra nøje fremover. Det drejer sig bla. om initiativet vedr. fremskaffelse af 700 deltids/heltidsjob til målgruppen. Under dette initiativ er det blevet tydeliggjort, at der kan være langt mellem hvad virksomhederne efterspørger og hvilke kompetencer de ledige borgere har at tilbyde. Indsatsen er blevet vanskeliggjort dels fordi kontanthjælpsmodtagernes forudsætninger i større omfang ikke har kunne opfylde kravene på arbejdsmarkedet og dels fordi en større gruppe har meldt sig syge eller søgt om førtidspension under formidlingsfasen. Der er derfor igangsat et intensiveret forløb rettet mod denne indsats. En nærmere redegørelse for denne vurdering følger af status på de enkelte initiativer nedenfor. De fleste initiativer er dog godt igangsat og forventes at kunne leve op til handlingsplanens mål.

4 Fokus på boligområder med høj ledighed Side 4 af 20 Udfordring Forskellige boligområder i Københavns Kommune har en væsentlig overledighed. Mange borgere i disse boligområder er lukket ude fra det resterende samfunds- og arbejdsliv. Høj ledighed og isolation påvirker de næste generationer af borgere. De belastede boligområders onde cirkel skal brydes ved at prioritere en opsøgende og synlig indsats overfor områdets familier og skaffe flere i arbejde via en direkte kontakt. En del af de langvarige ledige har helbredsmæssige problemer af fysisk og psykisk karakter. Derfor skal Jobpatruljernes indsats kobles tæt til de opkvalificerende tilbud som led i jobcentrenes generelle tilbud. Initiativer 1.1 Oprettelse af Jobpatruljer i udsatte boligområder Indsatsen rettet mod boligområder med høj ledighed sker med udgangspunkt i oprettelsen af Jobpatruljer. Formålet med Jobpatruljen er at synliggøre ledige job og skabe mere direkte kontakt til ledige kontanthjælpsmodtagere, således at jobsøgning og opkvalificering til arbejdsmarkedet bliver en naturlig del af rammerne i lokalmiljøet. Den koncentrerede indsats foregår i fem udsatte boligområder: Tingbjerg-Utterslevhuse, Mjølnerparken, Akacieparken, Lundtoftegade og Aldersrogade. Jobpatruljen er tilknyttet jobcenter Musvågevej. Jobpatruljen tager kontakt til alle ledige borgere, som er bosiddende i det pågældende boligområde og som ikke er i et aktiveringstilbud, og der gives der tilbud om samtale enten i Jobcentret eller hjemme hos den pågældende borger. Samtalen har fokus på ledige job og vejledning om jobsøgning, tilbud mv. Endvidere kontakter Jobpatruljen ledige borgere, som er udeblevet fra jobsamtaler i Jobcentret og som jobkonsulenterne vurderer, er i risiko for at blive marginaliserede. Et detaljeret regelsæt for visitationen til jobpatruljerne er udarbejdet, som tager højde for Borgerrådgiverens spørgsmål i forhold til borgernes retssikkerhed i forbindelse med hjemmebesøg. Materialet er fremsendt til borgerrådgiveren. Det bagvedliggende princip er, at borgeren selv aktivt skal tage stilling til, om samtalen skal foretages i hjemmet eller andetsteds. Den fremskudte indsats i de udsatte boligområder understøttes endvidere med oprettelse af åbne rådgivninger lokalt, hvor borgere vejledes og

5 Side 5 af 20 hjælpes i forhold til uddannelse, job mv. Her kan alle borgere uansat baggrund komme. Da flere kontanthjælpsmodtagere i målgruppen har problemer udover ledighed er der etableret et tværfagligt samarbejde mellem Jobpatruljer og Socialforvaltningens socialcentre. Jobpatruljeindsatsen indgår som led i en række helhedsplaner for de fem udsatte boligområder: Tingbjerg, Haraldsgadekvarteret, Mjølnerparken, Akacieparken og Lundtoftegade. Helhedsplanerne tager afsæt i midler fra Landsbyggefonden og er udviklet i et samarbejde mellem boligselskaberne og Københavns Kommunes fagforvaltninger. Fokus for planerne er at løfte områderne og bygge bro til det omkringliggende samfund. Der er i samarbejde med LO udviklet et projekt med titlen Fælles Handling, som har fokus på den lokale beskæftigelsesindsats i udsatte områder. Samarbejdet giver mulighed for at skabe et netværk mellem ledige, faglige organisationer (fagforeninger og a-kasser) og Jobpatruljen/Jobcenter København gennem jobmøder og formidling af job. Der er tale om et nyt initiativ, der danner et positivt supplement til kommunens indsats, fordi de to indsatser nu samtænkes. I samarbejde med LO udvikles således nye metoder, til at skabe arbejdspladser til målgruppen. Dette vil bl.a. ske gennem fælles jobmøder i de udsatte boligområder med udvalgte virksomheder, rollemodeller mv.. Københavns Kommunes jobkonsulenter er opsøgende i forhold til generelt virksomhedssamarbejde. Fx er man p.t. i gang med at få lavet en samarbejdsaftale med en virksomhed, der accepterer unge med plettet straffeattest. Status Jobpatruljeinitiativet bliver implementeret i etaper. Initiativerne i Akacieparken og Tingbjerg-Utterslevhuse iværksættes først, herefter Lundtoftegade, Aldersrogade og Mjølnerparken. Status på Jobpatruljeinitiativet er, at der har været afholdt informationsmøder om Jobpatruljernes virke og særlige opsøgende indsats i Akacieparken og Tingbjerg-Utterslevhuse med deltagelse af borgmesteren. Indkaldelse af borgere til samtaler samt Åben Rådgivning er startet i umiddelbar forlængelse af informationsmøderne. Åben Rådgivning har haft problemer med at finde egnede lokaler (krav til tavshedspligt og sikkerhed). Åben Rådgivning har indtil videre været bemandet med to jobkonsulenter med træffetid to gange om ugen og er blevet godt modtaget.

6 Der har været afholdt møder med bestyrelsen i Lundtoftegade, Aldersrogade og Mjølnerparken, med præsentation af jobpatruljen, planlægning af informationsmøder, afklaring af lokalesituationen mv. Da Jobpatruljen endnu ikke er fuldt bemandet, er organisering og planlægning af ressourcefordeling i de fem boligområder endnu ikke helt udviklet. Pr. 1. april er der ansat otte jobkonsulenter i jobpatruljen inklusive projektlederen. Pr. 1. maj er der ansat yderligere en jobkonsulent. Samlet vurdering Den samlede vurdering af boligområdeindsatsen er, at indsatsen nu er tilfredsstillende tilrettelagt, og at implementeringen er i fuld gang. Initiativet er dog ikke efter første kvartal 2007 i tilstrækkelig drift, idet aktiviteterne har været lidt færre end forudset. Forvaltningen finder dog, at indsatsen med de planlagte aktiviteter vil betyde en tilfredsstillende implementering i perioden april-juni. Side 6 af 20

7 Modvirke isolation og fattigdom Side 7 af 20 Udfordring Familier på kontanthjælp og langtidssygemeldte borgere, står i risiko for social marginalisering og isolation. Nogle kontanthjælpsmodtagere, herunder særligt ægtepar, hvor begge er på kontanthjælp, får reduceret deres kontanthjælp, som følge af kontanthjælpsloftet. Andre ægtepar får frataget den ene ægtefælles kontanthjælp, som følge af 300-timers reglen. Initiativerne skal sikre en ekstra indsats overfor de svage målgrupper og sikre tilbud om job og målrettede opkvalificerende tilbud. Samtidig skal det sikres, at sygemeldte borgere ikke bliver marginaliseret og udstødt fra arbejdsmarkedet. Initiativer Indsatsen for at modvirke isolation og fattigdom indeholder følgende initiativer: 2.1 Udvikling af et varslingssystem i forhold til kontanthjælpsloftet og 300-timersreglen Der er blevet udviklet et varslingssystem både i forhold til kontanthjælpsloftet og 300-timersreglen. Begge systemer er fuldt implementeret. Hver måned varsles de personer, der kan miste retten til kontanthjælp som følge af 300-timersreglen. De berørte varsles senest et halvt år før de kan miste kontanthjælpen, og de partshøres senest en måned før. Mange af de borgere, der i første omgang bliver varslet om bortfald af kontanthjælp til en konkret dato, får udskudt bortfaldsdatoen (pga. ansøgning om førtidspension, deltagelse i målrettede tilbud eller opfyldelse af beskæftigelseskrav). Der er udviklet en metode, til permanent at holde øje med, at disse personer bliver partshørt på det rette tidspunkt eller får korrigeret bortfaldsdatoen. Den første mulige bortfaldsdato var 1. april. Pr. 1. april mistede 86 borgere i Københavns Kommune retten til kontanthjælp, mens ca borgere fik udskudt bortfaldsdatoen, primært på grund af ansøgning om førtidspension samt dokumenteret sygdom eller barsel. 2.2 Etablering af et særligt koncept for kontantforløb i forbindelse med varsling af borgerne Der er udviklet et særligt kontaktforløbskoncept for borgere, der omfattes af varslingssystemet for 300-timersreglen. Konceptet er taget i brug.

8 Side 8 af 20 Alle varslede borgere bliver indkaldt til gruppeinformationsmøder, hvor de gives en grundlæggende rådgivning og vejledning omkring 300 timersreglen, idet det er erfaringen at borgerne ikke i tilstrækkelig grad har forstået konsekvenserne af reglen. På mødet opridses de muligheder Jobcentret har for at understøtte borgernes jobsøgning, ligesom der fremlægges konkrete job med begrænsede kvalifikationskrav. Alle borgere får efterfølgende en individuel samtale hos en vejleder, hvor der lægges en plan for, hvordan borgeren kan opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet, og der visiteres til relevante målrettede tilbud. En gang ugentligt er der på skift i jobcentrene virksomheder tilstede i jobcenterindgangen, som målgruppen henvises til for at få job (minijobmesser). Konceptet gennemføres af både vejledere og virksomhedskonsulenter. En fast styregruppe på ledelses- og medarbejderplan på tværs af jobcentrene sikrer en ensartet indsats og udvikling af god praksis. De udpegede medarbejdere indgår i en Task Force på hvert jobcenter, der har specialiseret sig indenfor området. En del borgere har haft behov for en tolk når de er mødt op, hvilket har forsinket processen. Forsøg med at skrive i indkaldelsesbrevet, at de på forhånd skal oplyse om dette behov, har ikke haft den ønskede virkning. En stor del af de borgere, der er omfattet af 300 timersreglen er blevet sygemeldt. Det er planlagt, at Task Force gruppen indkalder disse borgere til sygeopfølgning, således at der kan laves en hurtig og målrettet indsats i forhold til denne gruppe. 2.3 Fokuseret indsats for at fremskaffe deltids- og heltidsjob til svagere ledige herunder målgruppen for 300-timers reglen I 4. kvartal 2006 blev der gennemført en virksomhedskampagne efter retningslinier udstukket af BIU og med særlig fokus på deltidsjob til målgruppen. Den afholdte virksomhedskampagne resulterede i knap 500 virksomhedsbesøg, som resulterede i 240 konkrete aftaler om samarbejde om rekruttering. 160 virksomhedskontakter affødte minimum en jobordre. Udover det anvendtes deltagelse i HR-messe i Øksnehallen den 4. og 5. oktober 2006, som anledning til at kontakte 440 andre virksomheder. Der afholdes nu ugentlige mini-jobmesser på et af jobcentrene, hvor virksomheder indbydes til at møde op og rekruttere arbejdskraft. Der

9 Side 9 af 20 henvises ledige til dette arrangement fra hele kommunens beskæftigelsesindsats. Initiativet er foreløbigt fastsat til at fortsætte indtil sommeren 2007 og forventes at blive permanentgjort. Der har samtidig i højere grad end tidligere været fokuseret på fremskaffelse og visitation til deltidsarbejde i det generelle virksomhedsarbejde. Fremskaffelse af deltids- og heltidsjob til svagere ledige besværliggøres dog af, at virksomheder generelt ikke er så åbne overfor disse ledige, idet deres kompetencer kun i mindre grad matcher virksomhedernes umiddelbare behov. Samtidig kan der være sprogbarrierer, fysiske begrænsninger eller motivationsbarrierer hos nogle i målgruppen. 2.4 Oprettelse og udvikling af tilbud til målgruppen Da målgruppen i høj grad er indvandrere er tilbuddene placeret på Center for Beskæftigelse, Sprog og Integration (CBSI). CBSI har indarbejdet målgruppens behov i den brede vifte af tilbud, som de afholder. Tilbuddene er i høj grad individuelt tilrettelagte og indeholder fx faglige kurser indenfor rengøring, transport og butiksområdet som kan kombineres med formidling til deltidsjob. For kontanthjælpsmodtagere med deltidsjob er der igangsat en indsats for at motivere/opkvalificere til heltidsbeskæftigelse. Denne indsats foregår også på CBSI. 2.5 Oprettelse af et tværfagligt team af eksperter Der oprettes et team af eksperter med henblik på afklaring af sygemeldte kontanthjælpsmodtageres muligheder for at varetage beskæftigelse. Målgruppen er primært matchgruppe 3-4. Teamet skal bestå af en lægekonsulent, en psykolog og en socialrådgiver, som alle har specifikt kendskab til målgruppens kulturelle baggrund, familiemønstre, sygdomsopfattelse mv., og som samarbejder omkring en tværfaglig afklaring af målgruppen og en vurdering af målgruppens helbredssituation i forhold til job og aktivering. Der er udarbejdet retningslinier for teamets arbejde og det er under etablering. I første omgang som et projekt, på Jobcenter Musvågevej, på grund af den store gruppe sygemeldte indvandrerkvinder, som er teamets hovedmålgruppe. 2.6 Trinvis introduktion til arbejdsmarkedet til borgere med væsentlige problemer ud over ledighed Initiativet har fået navnet Job og Helbred og er forankret i Center for Afklaring og Beskæftigelse (CAB). Omdrejningspunktet i tilbuddet er: At afklare borgerens arbejdsevne og styrke arbejdsmarkedperspektivet.

10 Side 10 af 20 At fremme borgerens muligheder på arbejdsmarkedet via udredning af de helbredsmæssige begrænsninger og afdækning af den lediges samlede potentiale. At modvirke isolation og fattigdom som følge af helbredsmæssige begrænsninger. Tilbuddet er opdelt i to forløb; et forberedende og et virksomhedsrettet forløb, som i alt varer 6 måneder, som skal kobles med det tværfaglige team af eksperter. Projekt Job og Helbred har startet første hold op 10. april De lægefaglige ressourcer vil blive koblet på tilbuddet og det forventes, at minimum 50 personer kommer igennem forløb i 2007 via holdindtag hver 3. måned. 2.7 Arbejdsfastholdelse af langvarigt sygemeldte, herunder sygedagpengemodtagere Der er etableret en metodeudviklingsenhed i Jobcenter for Sygedagpenge. Metodeudviklingsenheden har ansvar for udvikling af nye metoder til arbejdsfastholdelse af sygemeldte samt sparring i forbindelse med intensivering af opfølgningen. Omdrejningspunktet for metodeudviklingen er, at der arbejdes med korte afklaringsforløb målrettet konkrete beskæftigelsesmål i et tæt løbende samarbejde med eksterne samarbejdspartnere (arbejdsmarkedets parter, virksomheder, sagsbehandlere mv.). Der er ansat tovholdere til at varetage arbejdet med etablering og fortsat udvikling af samarbejdsrelationerne med virksomheder, faglige organisationer og andre aktører omkring arbejdsfastholdelse af sygemeldte borgere, samt til udarbejdelse af jobplaner. Metodeudviklingsindsatsen understøttes ved kvantitative og kvalitative analyser af sagsbehandlingsmetoder og resultater og evaluering af samarbejdsprojekter med bla. aktører i sundhedssektoren. Metodeudviklingsenheden skal endvidere være omdrejningspunktet for initiativer, der iværksættes i forbindelse med den særlige undersøgelse af Jobcenter for sygedagpenge, som blev iværksat i efteråret Der er aktuelt indgået samarbejdsaftaler om arbejdsfastholdelse med en række samarbejdspartnere bla. Rygcentret, Arbejds- og miljømedicinsk institut, Smertecenter Herlev Hospital mv. og der er igangsat arbejdsfastholdelsesprojekt målrettet sygemeldte borgere med lettere psykiske lidelser. For personer med behov for hjælpemidler, personlig assistance eller ændringer i arbejdsstedets indretning foregår indsatsen i et formaliseret samarbejde med Center for Job på Særlige Vilkår.

11 Side 11 af Ekstern evaluering af synergieffekter Jobcenter for Sygedagpenge er på nuværende tidspunkt gennem en større omstillingsproces i forbindelse med intensivering af indsatsen, og indgår samtidig i en konsulentundersøgelse og i Deloitt s undersøgelse af jobcentrene. Det vurderes, på den baggrund ikke at være relevant at foretage yderligere evaluering af Jobcenter for sygedagpenge i Samlet vurdering Varslingsindsatsen overfor personer, der potentielt kan falde for 300- timersreglen har været iværksat og fungeret fra de første kontanthjælpsmodtagere stod for at blive varslet. Denne varsling har været fulgt op af afholdelse af kontakt/jobsamtaler og afgivelse af tilbud til alle målgrupper. Det har dog været en udfordring, at matche målgruppen med de tilbudte ordinære job (incl. deltidsjob) og at afgive tilbud, som passer målgrupperne. Målgruppens aktiveringsbehov er blevet indarbejdet i de tilbud som CBSI afholder og vil løbende blive udviklet i forhold til behovet.

12 Unge skal have en uddannelse Side 12 af 20 Udfordring For mange unge i Københavns Kommune får ikke en kompetencegivende uddannelse og har derfor større sandsynlighed for at blive ledige og blive socialt marginaliserede. Der er derfor behov for en målrettet og konsekvent vejlednings- og beskæftigelsesindsats over for de unge; dels for at understøtte dem i opstart i uddannelse, dels for at fastholde de svagere elever i uddannelsesforløb. I Københavns Kommune er der organisatorisk taget udgangspunkt i denne gruppes særlige problemer og muligheder ved oprettelsen af en specialafdeling i Jobcenter Skelbækgade, som har ansvaret for hele ungeindsatsen. Initiativerne er forankret i denne enhed. Initiativer Indsatsen for at understøtte unge før og under uddannelse indeholder følgende initiativer: 3.1 Etablering af et varslingssystem Der er etableret et varslingssystem, hvor unge og deres uddannelse registreres, med det formål at understøtte en hurtig og målrettet indsats over for unge, der falder fra en erhvervsuddannelse og dermed kommer i risiko for at blive kontanthjælpsmodtagere. Varslingssystemet skaber grundlag for en fælles tværgående og forebyggende uddannelsesindsats til at sikre, at unge fastholdes i uddannelse. Varslingssystemet er udviklet i samarbejde med Ungdommens Uddannelses Vejledning (UUV) under Børne og Unge Forvaltningen. Implementeringen af varslingssystemet er gennemført men ibrugtagning har afventet UUV s indberetninger af unge og deres uddannelsesmønstre med tilbagevirkende kraft fra 1. januar Denne indtastning er ultimo april gennemført. Varslingssystemet er et bidrag til vejlednings- og uddannelsesindsatsen i Jobcenter København over for unge fra det fyldte 18. år. Uddannelsesindsatsen skal således gives alle de unge, som vurderes at være i stand til at gennemføre en uddannelse på almindelige vilkår som led i Jobcentrets indsats. Der er etableret en særlig afdeling: Aktiv Praktikpladssøgning, som har fået ansvaret for initiativet. Endvidere er der lagt en uddannelsesplan for jobkonsulenterne i jobcenterindgangen, så de målrettet og effektivt

13 Side 13 af 20 anvender IT-løsningen i deres arbejde, når disse unge henvender sig i indgangen. 3.2 Aktiv praktikpladssøgning Unge, der afbryder en uddannelse på grund af manglende praktikplads eller fordi de dropper ud i skoleperioden, skal hurtigst muligt genoptage uddannelsen gennem hjælp og bistand til praktikpladssøgning. Indsatsen skal ske i et tæt samarbejde med erhvervsskolerne. Alle unge henvises nu til den nye afdeling for Aktiv Praktikpladssøgning, hvor jobkonsulenterne har særlige forudsætninger og samarbejder med de enkelte skoler og virksomheder. De unge får her personlig støtte og vejledning til at søge praktikplads og - hvis de har stoppet uddannelse - hjælp til opstart igen. Indsatsen skal ses i tæt sammenhæng med øvrige initiativer om bla. mentorstøtte. 3.3 Etablering af kommunal mentorordning Afdelingen for Aktiv Praktikpladssøgning varetager opgaven med etablering af flere kommunale mentorer. Mentorerne skal sikre, at unge, som har særlig brug for støtte til at gennemføre en uddannelse, får støtten gennem brug af den særlige kommunale mentorordning. Mentorerne kan støtte i forbindelse med uddannelsesforløb på skolerne og/eller i forbindelse med lærepladser/praktik. Varslingssystemet og henvisningerne til aktiv praktikpladssøgning danner grundlag for udpegning af de svage unge, der har særlig brug for mentorstøtte. Mentorstøtteindsatsen forgår i et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne (primært erhvervsskolerne) og der holdes nu løbende samarbejdsmøder med virksomhedskonsulenterne på bla. KTS, TEC-Frederiksberg, Niels Brock, Hamlet Hillerød, Hotel og Restaurantskolen. 3.4 Etablering af yderligere 50 uddannelsesforberedende forløb Målgruppen er unge med anden etnisk baggrund end dansk med en svag uddannelsesmæssig baggrund. Forløbene er individuelt tilrettelagte forløb som indeholder afdækning af den enkelte unges kompetencer fagligt, personligt og socialt. Forløbene indeholder en afklarende del i samarbejde med VUC og Hovedstadens Ordblindeskole og efterfølgende tilbud om undervisning (fx AMUkurser), lektiehjælp, vejledning, mentorstøtte. Alle forløb indeholder praktik og i alle tilbud arbejdes der tæt sammen med de ordinære uddannelsesinstitutioner på området. Alle tilbud er placeret på Center for Kompetence og Beskæftigelse. 188 unge er eller har været på et uddannelsesforberedende forløb indenfor de seneste fire måneder.

14 3.5 Udvidet mentorordning for marginaliseringstruede unge i forbindelse med virksomhedsplaceringer Der er pr. februar 2007 indgået en samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune og anden aktør om projekt High:Five, som omhandler placering af marginaliserede unge i job- og uddannelsesforløb. Endemålet er at virksomhedsplaceringen skal føre til fast ordinær ansættelse. Målgruppen er marginaliseringstruede unge, som har andre problemer udover ledighed mange har kriminel baggrund. High:Five har kontakt til en bred vifte af virksomheder, med socialt ansvar, og som er villige til at give en ny chance til disse unge. Alle de visiterede unge bliver placeret i en virksomhed, der så vidt muligt matcher den unges behov og ønsker, og det sikres, at virksomheden er bekendt med den unges særlige forhold. I et samarbejde mellem Jobcenter København Skelbækgade, High:Five og virksomheden foretages der en afklaring af jobindhold, jobforløb og tidsrammer sammen med det præcise behov for opbakning under forløbet, herunder mentorforløb og opfølgning. Når den unge er placeret på virksomheden følges den unge tæt af en jobkonsulent, som også varetager dialogen med virksomheden. Første evaluering af projektet skal ske pr. oktober 2007 som led i den indgåede aftale. Der er efter første kvartal 2007 igangsat 12 mentorforløb med unge, der har en kriminel baggrund under projektet. 3.6 Udvidet mentorordning fra 3 12 mdr. for unge med kriminel baggrund Meget marginaliseringstruede unge, der har behov for en mentor i længere tid end tre måneder bliver nu visiteret til projektet Vil i job. Vil i job startede som et forsøg i 2004/5, men er nu på grund af god effekt ved at blive omdannet til et permanent tilbud i et forpligtende samarbejde med Kriminalforsorgen. Vil i job bygger på et udvidet samarbejde mellem Københavns kommune og Kriminalforsorgen, tilknyttet psykolog mv. Formålet er at give unge med en plettet straffeattest mulighed for at komme på rette spor, og bryde med deres fortid gennem uddannelse eller job. Det forventes, at der bliver visiteret til projektet fra den 15. juni. Igangsættelse af projektet har været forlænget på grund af økonomiske drøftelser mellem Kriminalforsorgen og Københavns Kommune, men det har nu fundet en afklaring. Side 14 af 20

15 Side 15 af 20 Samlet vurdering Den samlede vurdering af ungeindsatsen er, at indsatsen nu er tilrettelagt og organisatorisk forankret, og at den forstærkede indsats over for unge i langt overvejende grad er gået ind i driftsfasen. Aktiviteterne har i høj grad forudsat samarbejde med BUF og etablering af samarbejdsaftaler med andre aktører, uddannelsesinstitutioner, Kriminalforsorgen mv. Dette har gjort implementeringsfasen omfattende. Forvaltningen vurderer, at den bredspektrede vifte af initiativer set som helhed er godt i gang med at blive integreret som et væsentligt supplement til den generelle beskæftigelsesindsats.

16 Side 16 af 20 Beskæftigelse via forbedret dansk Udfordring Mange indvandrere har ikke tilstrækkelige sproglige kompetencer til at komme ind på arbejdsmarkedet og blive en del af samfundslivet. Flere familieforsørgede indvandrere skal derfor gennemføre en danskuddannelse, og der skal øget fokus på kombinationsforløb i indsatsen, hvor virksomhedspraktik og jobtræning samt danskundervisning kombineres. Initiativer Indsatsen for at øge beskæftigelsen via forbedret dansk indeholder følgende initiativer: 4.1 Yderligere danskundervisning til familieforsørgede indvandrere Formålet er at give målgruppen af familieforsørgede indvandrere, der har overskredet tre-årsretten for danskundervisning mulighed for at færdiggøre en danskuddannelse. Der er udarbejdet en projektskitse, der opridser baggrunden for initiativet, rammerne for rekruttering, henvisning og dokumentation, undervisningstilbud og gennemførselsvejledning samt finansiering. Der er nedsat en styregruppe for initiativet med repræsentation fra centralforvaltningen og de specialiserede udførende led herunder sprogcentre. Sprog og Integration skal identificere målgruppen og henvise borgere til initiativet, mens der er ansat en opsøgende sprogvejleder, som har ansvar for at tage kontakt og motivere målgruppen gennem fx hjemmebesøg (varslet pr brev), afholdelse af møder, brug af eksisterende netværk mm. Der er genereret en liste over målgruppen ud fra eksisterende registreringer, der kan danne udgangspunkt for den opsøgende indsats. Listen omfatter ca. 400 personer. Ultimo februar er 22 personer visiteret til tilbuddet, alle gennem egen henvendelse. Ingen har afslået tilbuddet. Målet er, at 200 tager imod tilbuddet. 4.2 Visitering til 100 ekstra kombinationstilbud Der skal etableres 100 flere kombinationsforløb i 2007 i forhold til Forløbene er opbygget således, at der er en tæt kobling mellem

17 Side 17 af 20 sprogundervisning og erhvervsrettede tilbud (tilbud om faglige kurser, løntilskud, virksomhedspraktik mv.). Forløbene afholdes på Center for Beskæftigelse, Sprog og Integration, hvor alle der er henvist til danskuddannelse omfattes af kombinationsforløbet. Det drejer sig aktuelt om 33 personer, som har fået udarbejdet en jobplan hvor gennemførelsen af danskuddannelsen afholdes sideløbende med tilbud om uddannelse, praktik, løntilskud o.lign. Kombinationsforløbene tilrettelægges individuelt ud fra borgerens behov, da de visiterede sprogligt befinder sig på forskellige moduler.visitationen vil fortsætte indtil pladsantallet er opfyldt. Samlet vurdering Indsatsen vedr. yderligere danskundervisning er tilrettelagt og tilbuddet er i drift. De ekstra kombinationsforløb til indvandrere, som skal etableres i 2007, bliver igangsat ved udgangen af maj måned med udgangspunkt i indvandrere, som er i gang med danskuddannelsen.

18 Kompetencer og IT skal være i orden Side 18 af 20 Udfordring Behovet for at gøre arbejdskraftreserven aktiv og effektivisere beskæftigelsesindsatsen stiller krav til sagsbehandlingssystemerne og kompetenceudviklingen hos medarbejderne. Initiativer Indsatsen for at styrke en effektiv sagsbehandling gennem kompetenceudvikling og modernisering af it indeholder følgende initiativer: 5.1 Kompetenceudvikling af borgerrettede medarbejdere Indsatsen rettes mod at sikre en kompetent beskæftigelsesrettet borgerbetjening, der indeholder fem grundlæggende fokusområder: Tilstrækkeligt kendskab til den relevante lovgivning En tilgang til opgaverne, der understøtter tankegangen bag job før ydelse og den korteste vej til arbejdsmarkedet. Optimal udnyttelse af de muligheder og redskaber, der er tilgængelige for medarbejderne Arbejdsgange og en organisationsform, der sikrer, at de anvendte ressourcer skaber de bedst mulige resultater Fokus på retssikkerhed Professionelt samarbejde med brugerne Status Der er i november 2006 januar 2007 gennemført et kompetenceregnskab omfattende alle BIF-medarbejdere med borgerrettede funktioner i alt knap ca. 600 medarbejdere på alle jobog beskæftigelsescentre. Kompetenceregnskabet afdækker, på hvilke faglige områder medarbejderne har behov for at udvikle deres kompetencer. Med udgangspunkt i resultaterne fra Kompetenceregnskabet er der nu udviklet en lang række relevante kurser mv., der har til formål at reducere det kompetenceunderskud, kompetenceregnskabet har afdækket. I første kvartal er der afholdt 25 kurser mv., mens der i andet kvartal er planlagt i alt 48 kursusforløb af mellem ½ og 4 dages varighed. Det forventes, at der frem til sommerferien vil have været i alt 1450 kursister på de udviklede forløb.

19 Side 19 af Et sammenhængende IT- og kvalitetsstyringssystem samt udvikling af relevante selvbetjeningsværktøjer IT-indsatsen omfatter: Udformning af en sammenhængende IT-strategi for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Anskaffelse af IT-systemer, der understøtter de arbejdsprocesser, der er nødvendige for at leve op til lovgivningen og for at indfri borgernes forventninger til korrekt og effektiv sagsbehandling. Undervisning og oplæring i brug af IT-systemerne. Udvikling af mulighed for anvendelse af egne IT-kompetencer, bl.a. gennem anvendelse af såkaldt selv-service i form af ITværktøjer. Ved selv-service kan de ledige søge job og forbedre grundlæggende IT-færdigheder omkring jobsøgningsprocessen. Anskaffelse af mere brugervenligt hardware og software til de jobsøgende i job-, ydelses- og beskæftigelsescentre og anskaffelse af moderne og driftsstabile vedligeholdelsesværktøjer. Udvikling og vedligeholdelse af én sammenhængende portalflade til jobsøgende kursister og borgere på jobcentrenes netværk sammen med staten i jobcentrene. Status Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens IT-strategi er udarbejdet. Der er igangsat et EU-udbud af et sammenhængende it-system til understøttelse af arbejdsprocesserne i beskæftigelsesindsatsen. Der er gennemført foranalyse og kravspecifikation af det nye system. Udbudet forventes afsluttet efter sommerferien, hvor en leverandør vælges og udvikling og implementering af systemet igangsættes. Undervisning og idriftsættelse af systemet forventes gennemført primo til medio Der er igangsat et pilotprojekt i Jobcenter Nyropsgade omkring mere brugervenligt hardware og software til de jobsøgende i jobcentrene. Der er igangsat et projekt med henblik på anskaffelse af et system, der fremadrettet skal forbedre mulighederne for selvbetjening og adgang til egne sagsoplysninger (KMD sag) Der er endnu ikke påbegyndt udvikling af en sammenhængende grænseflade for borgerne til de kommunale og statslige systemer, da arbejdsmarkedsstyrelsen ikke har udviklet den navigationsportal til de statslige systemer, der oprindeligt var planlagt. Samlet vurdering

20 Side 20 af 20 Det er forvaltningens vurdering, at indsatsen vedr. kompetenceudvikling har affødt en lang række relevante kurser, som vil understøtte en mere effektiv sagsbehandling. Med hensyn til it-understøttelse er det vurderingen, at en række initiativer, men på grund af krav om EU-udbud mv. er tidsplanen forskudt med ca. ½ år.

Aftale vedrørende beskæftigelsesindsatsen i København 2007

Aftale vedrørende beskæftigelsesindsatsen i København 2007 Side 1 af 9 Aftale vedrørende beskæftigelsesindsatsen i København 2007 Plads til alle på arbejdsmarkedet Københavns Kommune har de senere år oplevet en gunstig udvikling i beskæftigelsen med et kraftigt

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

1. & 2. kvt. Socialcentret Centerstaben

1. & 2. kvt. Socialcentret Centerstaben Center for Familie, Social & Beskæftigelse 6. april 2016 Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2016 1. kvartal 1 Samarbejdsmodellen fra projekt Godt videre skal udbredes til også at omfatte arbejdet med alle

Læs mere

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser Handlingsplan 2009-2012 Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser 1. december 2008 1 1. FORMÅL Handicapstrategien på beskæftigelsesområdet supplerer Københavns Kommunes overordnede

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Aftale om beskæftigelsesindsatsen i 2008

Aftale om beskæftigelsesindsatsen i 2008 Dato: 24-04-2007 Aftale om beskæftigelsesindsatsen i 2008 Ledigheden i Købehavn er historisk lav. Jobvæksten, vi har oplevet de seneste år, forventes at fortsætte i 2008. På den ene side giver den fortsatte

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

Beskrivelse af tilbudsviften til de københavnske borgere

Beskrivelse af tilbudsviften til de københavnske borgere KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Implementering og Drift Bilag 1 04-11-2011 Beskrivelse af tilbudsviften til de københavnske borgere Formålet med dette notat er

Læs mere

GENEREL INDLEDNING. Udvikling af god virksomhedsservices

GENEREL INDLEDNING. Udvikling af god virksomhedsservices GENEREL INDLEDNING Den foreløbige erfaring i initiativet Udvikling af god virksomhedsservice er, at der er fire områder, der i praksis er i fokus for udviklingen af god virksomhedsservice i de seks medvirkende

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Indhold Virksomhedsstrategi 2017... 0 For Rødovre Jobcenter... 0 En styrket indsats for samarbejdet med Virksomheder... 2 Strategier på centrale samarbejdsområder...

Læs mere

Evaluering af samarbejdet med projekt High:Five

Evaluering af samarbejdet med projekt High:Five Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Januar 2008 Evaluering af samarbejdet med projekt High:Five Socialforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen,

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Mulige elementer i en beskæftigelses- og integrationsaftale 2009

Mulige elementer i en beskæftigelses- og integrationsaftale 2009 Dato: 08-04-2008 Mulige elementer i en beskæftigelses- og integrationsaftale 2009. 2.1. Hjælp til udsatte indvandrermødre 2.2. Vejledning og løntilskud til familieforsørgede 2.3. Opsøgende job- og uddannelsesformidling

Læs mere

Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken

Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken Udvidelse af antallet af virksomhedscentre Norddjurs Kommune samarbejder i dag med 28 virksomheder, hvor der er etableret et virksomhedscenter.

Læs mere

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommunes beskæftigelsespolitik

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

Notat. Ungeindsats. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under

Notat. Ungeindsats. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under Notat Til: Vedrørende: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Ungeindsats Υνγεινδσατσ Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under 30 år. Der er en række specifikke regler for unge under

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009

Beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009 Beskæftigelsesplan 2010 Det Lokale Beskæftigelsesråd Argumentpapirer til brug for forberedelsen af beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009 Indholdsfortegnelse Indsats for det ordinære

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Strategi for forsikrede ledige.

Strategi for forsikrede ledige. Strategi for forsikrede ledige. Baggrund 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Som følge heraf, men også som følge af at der i 2016 træder en reform af refusionssystemet

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

De eksisterende beskæftigelsesrettede tilbud kan opsummeres under hovedoverskrifterne:

De eksisterende beskæftigelsesrettede tilbud kan opsummeres under hovedoverskrifterne: Forslag til implementering af ny beskæftigelsesstrategi. Dato. 14. april 2008 Acadresagsnr. 07/45075 Int. ACJ Baggrunden for dette forslag er, at der på Erhvervsudvalgets møde d. 17. januar 2008 blev godkendt

Læs mere

Brug for alle indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere

Brug for alle indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere P R O J E K T B E S K R I V E L S E Brug for alle indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere 6. juni 2012 J.nr. 2012-0000313 2. kt. Problemstilling Målgruppen for initiativet Brug for alle er kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT 1. BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 Jo længere tid man er ude af arbejdsmarkedet, jo sværere er det at vende tilbage. Derfor vil vi yde en tidlig indsats over for borgerne,

Læs mere

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen?

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Ulrik Kohl, MB E-mail: Ulrik_Kohl@br.kk.dk 02-11-2016 Sagsnr. 2016-0360781 Dokumentnr. 2016-0360781-2 Kære Ulrik Kohl Tak

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. juni 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.55 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/131 Jobsøgningskursus for

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

BI1b Vision 2020: Fremskudt beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder (revideret 6. september)

BI1b Vision 2020: Fremskudt beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder (revideret 6. september) Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI1b Vision 2020: Fremskudt beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder (revideret 6. september) Baggrund Den hidtidige årlige bevilling på 5.

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

6. Serviceberedskab der har fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft og service.

6. Serviceberedskab der har fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft og service. Aktiveringsindsatsen i Vejen Kommune - revideret november 2013 (Aktiveringsstrategien er udelukkende revideret i forhold til principper og idegrundlag og termerne for målgrupperne som følge af kontanthjælpsreformen.

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet Ministermål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse Input Beskæftigelsesudvalget Indsatser Indikator/målbare mål Tidslinje Ansvarlig Skraldeprojekt

Læs mere

29-04-2013. Til Socialudvalget

29-04-2013. Til Socialudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for borgere med handicap NOTAT Til Socialudvalget På mødet i Socialudvalget den 22. april blev der bestilt et notat med supplerende

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder Beskæftigelsesregionerne i Danmark - Case fra Jobcenter Slagelse AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA JOBCENTER

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER - sygedagpenge, ledighedsydelse o.a. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen har igangsat et stort forsøg med virksomhedscentre for kontanthjælpsmodtagere i

Læs mere

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune Opsamlingsnotat Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune 7. februar 2011 Indledning Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke vores brand uden for kommunen.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke vores brand uden for kommunen. Driftsstrategi på fleksjobområdet Dato: 1. november 2014 1. Strategisk driftsmål 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke vores brand uden

Læs mere

Ved Borgerrepræsentationens behandling af udmøntningsindstillingen blev følgende punkter nævnt som indsatsområder for handleplanen.

Ved Borgerrepræsentationens behandling af udmøntningsindstillingen blev følgende punkter nævnt som indsatsområder for handleplanen. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. kontor - Aktivitetsparate og Sygedagpengemodtagere Handleplan for øget brug af mikrolånsordningen Borgerrepræsentationen besluttede den

Læs mere

Strategipapir: Aktivering af ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, modtagere af arbejdsløshedsdagpenge,

Strategipapir: Aktivering af ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, Vision/ Det overordnede mål Indledning Rette tilbud til rette borger med henblik på at bringe borgeren i ordinært arbejde eller ordinær uddannelse. Fokus i indsatsen er på virksomhedsrettet aktivering

Læs mere

Temadrøftelsens formål og indhold

Temadrøftelsens formål og indhold Temadrøftelsens formål og indhold Formål: At informere udvalget om forvaltningens brug af mentorer i beskæftigelsesindsatsen set i lyset af kontanthjælpsreformen 2 oplæg med efterfølgende drøftelse 1)

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

BI25 - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb

BI25 - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT BI25 - Sundhed, social mobilitet og

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 1. Titel EGU springbrættet til job eller uddannelse. 2. Kommune og Samarbejdspartnere Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf.nr. 64 74 74 74 Email: assens@assens.dk

Læs mere

Handleplan for udmøntning af politisk aftale om udsatte borgere

Handleplan for udmøntning af politisk aftale om udsatte borgere KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. kontor - Aktivitetsparate og Sygedagpengemodtagere Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Handleplan for udmøntning af politisk aftale

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen:

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen: Indhold Denne guide skal hjælpe kommunerne med at afklare, hvilke målgrupper der er omfattet af undtagelsesbestemmelsen til 225-timersreglen. På Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet.

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Beskæftigelsesplan 2018 1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 17-6-214 Sagsnr.: 11/47387 Dokumentnr.: 26 Sagsbehandler: Sekretariatet Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 214 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser. Denne jobserviceaftale

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed. Pilot analyse og priori

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed. Pilot analyse og priori Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed Pilot analyse og priori Beslutningen i december 2012 For en klart afgrænset delmængde af unge ledige afdækkes - sideløbende

Læs mere

Er sygdom et privat anliggende?

Er sygdom et privat anliggende? Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den tidligere førtidspensionsreform & arbejdsevnemetoden Aktiv syg og ikke længere en

Læs mere

Indsatsplan for Jobcenter Hørsholm (tillæg til Beskæftigelsesplan 2011)

Indsatsplan for Jobcenter Hørsholm (tillæg til Beskæftigelsesplan 2011) Indsatsplan for Jobcenter Hørsholm (tillæg til Beskæftigelsesplan 2011) Formålet med indsatsplanen er at konkretisere strategien i Beskæftigelsesplan 2011. Jobcentret har valgt at udarbejde en indsatsplan

Læs mere

Kom godt i gang. Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune. Evaluering november 2013

Kom godt i gang. Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune. Evaluering november 2013 Kom godt i gang Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune Evaluering november 2013 1 Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd bevilgede den 21/02 2012 111.500 kr. til projekt Kom godt i

Læs mere