KONSULENT OG VEJLEDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONSULENT OG VEJLEDER"

Transkript

1 LÆREREN SOM Social- og Sundhedssskolen, Århus KONSULENT OG VEJLEDER I DET PRAKSISNÆRE AMU VÆRKTØJSKASSE TUP-PROJEKT 4-20/

2 LÆREREN SOM KONSULENT OG VEJ- LEDER I DET PRAKSISNÆRE AMU Social- og Sundhedsskolen, Århus Lis Fibæk (Projektrapport) Jette Nicolajsen (Projektrapport) Bente Hangaard (skasse) Bitten Salomonsen (skasse) Gert Reimann (skasse) Karin Sandberg (skasse) Oktober 2005 PROJEKT Læreren som konsulent og vejleder i det praksisnære AMU Projektet er finansieret af TUP-midler Undervisningsministeriets Tværgående Udviklings- Pulje 2004 under temaet Lærerrollen i det nye AMU-system. Ministeriet satte med dette tema fokus på lærernes kompetenceudvikling i forhold til at varetage de nye opgaver og de nye krav, AMU-reformen fra januar 2004 stiller til lærerne. Social- og Sundhedsskolen i Århus var optaget af samspillet med arbejdspladserne om praksisnær kompetenceudvikling og af de nye udfordringer et sådant samspil giver lærerne i forhold til en mere udadvendt og samarbejdsorienteret lærerrolle. Dette projekt skulle dels afdække den nye lærerrolle og de kompetencekrav denne stiller til lærerne og dels afprøve strategier for lærernes kompetenceudvikling. Projektet startede august 2004 og er afsluttet oktober Projektets styregruppe har bestået af: Karin Perregaard, Psykiatrien Århus Amt Mette Duus, Århus Kommune Jesper Priskorn, FOA-Århus Rudy Hougaard, EPOS Winnie Andersen, EPOS Bodil Husted, ARGO Leo F. Hansen, Social- og Sundhedsskolen, Århus 2

3 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 er til afklaring af underviserkompetencer Scenarier...7 Manual til brug af scenarier...11 Relevante kompetencer...13 Manual til kompetencer...15 er til afklaring af virksomhedens og kursistens behov Drejebog...19 At gøre sig sin rolle klar...21 Principielle overvejelser til At gøre sin rolle klar...23 Dagsorden for det gode treparts - møde...24 Interviewguide til virksomhedsrekvirerede kurser...26 Præsentationsbrev...29 Følgebrev Følgebrev Interview-guide til møde...33 At stille processpørgsmål...36 Telefoninterview med nærmeste leder...38 Telefoninterview med kursist...40 Spørgeskema...42 Følgebrev til Læringskontrakt...49 Læringskontrakt til ledige deltagere...50 Efterbearbejdning Fortælling som metode til at opnå praksisnærhed...55 Evalueringsskema...57 Indholdsfortegnelse Bilag Bilag Bilag

4 Introduktion Dette hæfte indeholder en værktøjskasse til brug for og inspiration til undervisere, der arbejder med det praksisnære AMU. erne er udarbejdet på baggrund af et et-årigt udviklingsprojekt med titlen "Læreren som konsulent og vejleder i det praksisnære AMU", som er afholdt på Social- og Sundhedsskolen Århus i perioden Projektet er finansieret af midler fra Undervisningsministeriets Tværgående UdviklingsPulje under temaet Lærerrollen i det nye AMU-system. Det er en kendsgerning at praksisnær AMU stiller krav til underviserne om udvikling af nye og supplerende kompetencer. Projektet har beskæftiget sig med at identificere den nye lærerrolle og udvikling af supplerende kompetencer hos lærerne. Metodevalget i projektet har været en kombination af action learning og learning by doing. Udviklingsprojektet har indbefattet to AMU-forløb på henholdsvis det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet. Disse forløb har været brugt som afsæt, hvor underviserne sideløbende med tilrettelæggelsen af disse forløb som praksisnære også har hentet erfaringer og arbejdet med udvikling af egne kompetencer og løbende opsamlet disse erfaringer. Projektet har vist, at tilrettelæggelse af kompetenceudvikling som praksisnær AMU både har betydning for og konsekvens for alle parter i samarbejdet. Parterne er medarbejderen, skolen og nærmeste leder, og det er samspillet mellem disse parter, der har været fokus for udviklingen af Værkstøjskassen. Fasen mellem kurset er rekvireret og kursusafholdelsen bliver langt vigtigere i praksisnær kompetenceudvikling, da kursusrekvirenten og deltagerne får afgørende betydning på planlægningsarbejdet i forhold til kursets indhold og afholdelsesform. Introduktion Det nye praksisnære AMU betyder dermed, at der i langt højere grad end tidligere skal arbejdes aktivt på samarbejdet mellem arbejdsplads, kursusdeltager og kursusudbyder. For arbejdspladsen betyder det, at undervisningen i højere grad kan skræddersyes i forhold til behovet for et arbejdspladsspecifikt kompetenceløft, og at det kan blive nemmere at implementere den ny viden på arbejdspladsen efterfølgende. Dette forudsætter, at arbejdspladsen involverer sig i samarbejdet. For de arbejdspladsrekvirerede kurser kan det betyde en etablering af praksisfællesskaber mellem skolen og arbejdspladsen. 4

5 For kursisten betyder det, at læringsprocessen i højere grad kan blive mere konkret praksisrelevant, og at der er mulighed for at deltagerne tilegner sig viden, der kan anvendes i det konkrete jobområde efterfølgende. I forbindelse med rekvirerede kurser, kan der arbejdes med fælles udvikling af kompetencer og nytænkning i forhold til fælles praksis-problemstillinger på den pågældende arbejdsplads. Som konsekvens af den praksisnære tilrettelæggelse og samarbejdet i førfasen (se bilag 1 i Værkstøjskassen) inden kursusstart kan nævnes, at læringen ikke kun sker på selve kurset, men at læreprocessen begynder allerede ved samspillet om kompetenceudviklingen, og at det må formodes at denne kan fortsætte i praksis efterfølgende. For os som lærer betyder det en væsentlig ændring i måden at undervise på og dermed også af forberedelsesfasen. Kursisterne har i langt højere grad indflydelse på kursus-indholdet, da undervisningen tager direkte afsæt i deltagernes erfaringer fra praksis via autentiske problemstillinger. Konsekvenserne for lærerne er bl.a., at læreren i samarbejdet mellem lederen, som rekvirerer kurset, deltagerne og udbyder ikke længere er underviser i traditionel forstand, men snarere konsulent i læring. (Se definition s. 23 i rapporten Læreren som konsulent og vejleder i det praksisnære AMU og bilag 2 i skassen). Målet med værktøjskassen Målet er først og fremmest at give eksempler på værktøjer, som vi har haft brug for at udvikle i forbindelse med projektet samt tydeliggøre, hvilke overvejelser vi har haft vedr. den enkelte undervisers udvikling af nye kompetencer, herunder afklaring af egen rolle i samspillet med praksis. Vi giver vores bud på, hvilke underviserkompetencer der kan være tale om. Det er også et ærinde med værktøjskassen at gøre opmærksom på de etiske dilemmaer, der kan opstå i samspillet. Introduktion skassen kan bruges til inspiration til undervisere som skal planlægge praksisnære AMU kurser. Det er hensigten, at værktøjskassen kan være med til at skabe struktur på samarbejdet eller give indblik i hvilke overvejelser, der kan være relevante inden start på praksisnære forløb. De nævnte værktøjer er eksempler fra vores forsøgspraksis. De er eksempler som fortsat kan og skal forbedres og som forventes udviklet i overensstemmelse med den enkelte undervisers behov. skassens eksempler er ikke standardskrivelser og skemaer, men skal i hvert enkelt tilfælde tilpasses den kontekst og det kursus, de skal bruges til. Det er vores erfaring, at praksisnær AMU egner sig dårligt til standarder. 5

6 Hvert nyt kursus kræver sine separate overvejelser over, hvorledes det praksisnære samspil bedst muligt gribes an. skassen er opbygget således, at der til hvert værktøj er knyttet en manual. Det er vores håb, at denne værkstøjskasse kan være en inspiration til andre skoler og lærere, der er eller vil i gang med at arbejde med det praksisnære AMU. Udover Værkstøjskassen er der også udarbejdet en rapport over projektet. Denne rapport kan downloades fra Social- og Sundhedsskolens hjemmeside: skassen er udarbejdet af lærere på Social- og Sundhedsskolen Århus: Bente Hangaard Bitten Salomonsen Gert Reimann Karin Sandberg Oktober 2005 Introduktion 6

7 Scenarier Scenarium 1: Møde med en kursist og hendes nærmeste leder Du ankommer til en arbejdsplads med det formål, at mødes med den kommende kursist Anna på et AMU-kursus og hendes nærmeste leder. Mødet skal sikre en fælles forståelse for, hvad kursist og arbejdsplads kan forvente af kompetenceudvikling ved deltagelse i det aftalte kursus og hvilke mål og rammer AMU giver. Det er også et formål med mødet, at du som underviser får indsigt i kursistens og arbejdspladsens ønsker og behov for kompetenceudvikling i forhold til det konkrete uddannelsesmål for at sikre, at kurset bliver så praksisrelevant som muligt. Du bydes på kaffe, og nærmeste leder fortæller, at hun er glad for at mødet er kommet i stand. Arbejdspladsen skal i gang med en større omstrukturering. I den forbindelse ønsker man at samle al ekspertise omkring hjerneskadede beboere. Det betyder, at der oprettes en enhed specielt for hjerneskadede beboere, og lederen ønsker at Anna, skal have sit fremtidige arbejde i denne enhed. Anna er spændt på den nye opgave, men også usikker på om hun er dygtig nok til opgaven. Derfor har de i fællesskab besluttet at tilmelde Anne til kurset Genoptræning af hjerneskadede. Anna har ikke været på kursus i mange år og er nervøs for om hun kan klare kravene. Det er nu din opgave som Konsulent i læring i dette trekant-samarbejde at afklare, hvad der skal til for at kursistens kompetencer løftes og arbejdspladsens ønsker til uddannelse imødekommes. Scenarium 2: Møde angående virksomhedsrekvireret kursus En arbejdsplads har rekvireret et lukket AMU- kursus til 20 social- og sundhedsmedarbejdere. Kurset skal afvikles som split-kursus og skal foregå på selve arbejdspladsen. Det er arbejdsgivers ønske, at kurset skal have afsæt i deltagernes daglige praksis. Det er også et ønske fra ledelsen, at kurset skal bidrage til at deltagerne opnår fælles holdning til løsning af en række praktiske opgaver i hverdagen alle emner, som er relevante i forhold til uddannelsesmålene for AMUkurset. Det aftales, at der skal afholdes et møde forud for kursus-afvikling, hvor 5 repræsentanter for social- og sundhedsmedarbejderne, 3 fra ledelsen og du som underviser / konsulent i læring deltager. 7

8 Formålet med mødet er at fastlægge de overordnede rammer for kurset, samt sikre at kursus-indhold bliver så praksis-relevant som muligt. Det er din opgave at sikre, at indholdet på kurset ligger inden for AMU s rammer og de handlingsorienterede mål for uddannelsen. Det er dig der skal forestå mødeledelsen. Du planlægger mødet ud fra det formål at få et så bredt billede af deltagernes og ledelsens ønsker og behov som muligt ved at lave et kort interview med hver enkel mødedeltager. Interviewet foregår i alles påhør og der afsættes max 3 minutter til hvert interview. Efter interviewet åbnes der op for 1/2 times dialog omhandlende udsagnene i interviewet. Det er din opgave som konsulent i læring at sammenfatte og konkludere således, at der fremkommer et billede af, hvad der er de primære ønsker og behov for indhold på kurset samt afstemme disse ønsker og behov efter mål og rammer for AMU-kurset. Det er dit ansvar som mødeleder at sikre, at mødet foregår i en konstruktiv og respektfuld kommunikation, således at alle deltagere oplever respekt for deres ønsker og holdninger. Det er også din opgave som konsulent i læring at påpege de didaktiske overvejelser mødet giver anledning til og at afstemme social- og sundheds - medarbejdernes og ledelsens ønsker, således at alle parter får et tilfredsstillende resultat af mødet. Scenarium 3: Gruppesamtale vedrørende et splitkursus Du skal som konsulent i læring til et møde forud for afholdelse af et 14 dages split - kursus. Mødet foregår som en gruppe-samtale mellem 5 kursus-deltagere, deres afdelingsleder og dig. De 5 kursusdeltagere har meldt sig samlet til et åbent kursus, idet afdelingen skal i gang med et udviklingsprojekt, hvori de 5 deltagere spiller en væsentlig rolle. Ønsket fra kursusdeltagerne og deres leder er, at de sammen kan få mulighed for på kurset at arbejde med nogle af de emner, der er relevante for det forestående udviklingsarbejde. 8

9 Din rolle som konsulent i læring er bl.a. at afdække arbejdspladsens og kursisternes behov samt skabe overensstemmelse mellem disse og de konkrete mål og rammer for AMU. Det er også din opgave sammen med deltagerne at udvikle forslag til, hvordan deltagerne kan få mulighed for at få deres ønsker til individuelle læringsmål imødekommet på det åbne kursus. Derudover er det din opgave som konsulent i læring at give sparring på, hvorledes deltagerne kan arbejde videre med udviklingen mellem splitdagene. Det kunne måske også blive din opgave, ved forespørgsel, at deltage i en samtale om, hvorledes dette kursus kunne blive et led i en overordnet udviklingsplan, hvori andre AMU-kurser kunne være relevante. Scenarium 4: Etiske problemstillinger En virksomhed har ønsket et kursus og der skal afholdes møde med parterne. Kursusudbyder kommer til virksomheden med to repræsentanter, en planlægger og en underviser. Virksomheden er repræsenteret ved en leder, to mellemledere og en ansat. Det viser sig, at der ikke har været enighed om mødetidspunktet. Det betyder, at kursusudbyders repræsentanter sidder og venter en ½ time inden nogen af mødedeltagerne dukker op. Virksomhedens deltagere kommer dumpende en af gangen og godt inde i mødet kommer den sidste deltager. I begyndelsen af mødet er der en del smal talk, inden det lykkes at lave en dagsorden. Kursusudbyder klarlægger, hvad institutionen har mulighed for og der bliver talt om, hvad virksomheden ønsker sig. Det viser sig snart at virksomhedens mellemledere slet ikke er enige med lederen eller hinanden om, hvad de ønsker, hvad der er brug for, eller hvad der kan lade sig gøre i det daglige. Der kører magtkampe mellem de to mellemledere om hvem af dem, der skal bestemme i denne sag. Lederen går ind og dikterer, hvordan det skal være. I forløbet viser det sig også, at virksomheden vil bruge deres egne ansatte som undervisere, bl.a. den ansatte, som er med til mødet, og de vil have hele AMU uddannelsen tilpasset lokale forhold og problemstillinger samt relateret til virksomhedens personalepolitik. Efter lidt diskussioner frem og tilbage viser det sig også, at virksomheden er mest interesseret i VEU-godtgørelsen og helst vil have kurset tilrettelagt, som de selv tidligere har afholdt det. Etiske problemstillinger: Hvordan sikrer udbyder, at tilrettelæggelsen af undervisningen og de ønskede læringsmål foregår i overensstemmelse med AMUuddannelsens handlingsorienterede mål og inden for AMU- 9

10 lovgivningens rammer? Hvordan sikrer du som underviser, at kurset ikke bliver så lokalt, at der ikke længere er tale om en landsdækkende kompetence? Hvornår siger vi nej til at afholde et kursus? Kan man tage mødelederrollen eller kan den kun gives? Hvordan bærer man sig ad som gæst et fremmed sted med at påtage sig ordstyrerrollen uden at være anmassende? Hvordan bærer man sig som lærer ad i forhold til at holde sig fri af de indbyrdes uenigheder og konflikter mellem leder og medarbejder? 10

11 Manual til brug af scenarier 1) Hvorfor har vi valgt dette værktøj Scenarierne kan bruges til at give et øjebliksbillede af en situation som kræver forskellige underviserkompetencer. De kan bruges til at iagttage nogle af de forskellige kompetencer, det er nødvendigt at udvikle for at kunne håndtere denne form for praksisnært samarbejde. Brugen af scenarier er med til at gøre behovet for kompetenceudvikling hos underviseren mere konkret og synligt og kan medvirke til dialog i en personalegruppe om, hvilke kompetencer der er brug for. Det er et skridt på vejen til at italesætte behovet for udvikling af de mere bløde kompetencer. Scenarierne er brugt som eksemplariske situationer til iagttagelse af hvilke kompetencer, der er behov for at udvikle. Da eksemplerne er konstruerede, er det muligt at koncentrere opmærksomheden på netop underviserens udfordringer i det praksisnære samarbejde, uden at iagttagelsen sløres af det følelsesmæssige engagement hos parterne. En anden fordel ved de fiktive eksempler er, at de er renset for systemisk indflydelse, og dermed kommer til at stå mere rent. 2) Hvordan anvendes værktøjet et kan bruges som afsæt for diskussioner i forbindelse med intern kompetenceafklaring. Det kan bruges som personlig forberedelse, til kommende trepartsmøder. Med personlig forberedelse menes en afklaring af egne stærke og svage sider. Scenarierne er at betragte som et erfaringskatalog som man kan tilføje egne eksempler og dermed bliver scenarierne et direkte redskab til underviserens egen kompetenceudvikling. Manual Scenarierne kan også anvendes som introduktionsmateriale til arbejdet med det praksisnære AMU til nye undervisere. Vores erfaring viser, at scenarier er velegnede til efterbearbejdning / analyse af trepartsmøderne på den måde, at man kan eksemplificere de problemstillinger man iagttog, trække dem ud og beskrive dem som eksemplariske. 3) Anbefalinger Vi har brugt scenarierne i starten af processen med afdækning af behovet for udvikling af lærerkompetencer i det praksisnære AMU. Det har givet projektgruppen et fælles afsæt og forestilling om mødet med praksis. 11

12 Det anbefales at lave så mange forskellige typer scenarier som er relevante for at illustrere så mange forskellige samarbejdsformer, samarbejdsfora og samarbejdsproblemstillinger som muligt med henblik på at synliggøre, hvilke kompetencer der er behov for at udvikle for at indgå i trepartssamarbejdet. Scenarierne finder vi mest anvendelige, når der er tale om undervisere som er uerfarne med hensyn til trepartssamarbejdet. Scenarierne kan bruges som redskab for sparring i underviserkollegiet. 4) Videreudvikling Scenarieformen kunne blive et redskab til erfaringsopsamling og vidensdeling på landsplan enten når lærere mødes fysisk eller i et virtuelt rum for vidensdeling og læring for AMU-undervisere. Manual 12

13 Relevante kompetencer Følgende er, hvad vi ser som relevante kompetencer i forhold til det praksisnære AMU-forløb med fokus på underviseren som konsulent i læring. Først benævner vi kompetencerne, som en del af værktøjskassen. Dernæst begrunder vi dem i den tilhørende manual. Didaktiske kompetencer Didaktiske kompetencer dækker i denne forbindelse planlægning af læringsforløb ud fra analyse af kendskabet til kommende kursister og deres nærmeste ledere og deres arbejdspladser inden kursusstart. Didaktiske kompetencer kan specificeres yderligere som understøttede af: - system- og organisationsindsigt - evnen til at afstemme, forhandle og fokusere - evnen til at planlægge på ny (praksisnære forløb) Undersøgelseskompetencer Undersøgelseskompetencer bruges til at indhente relevant viden fra praksisfeltet med henblik på at skabe praksisnære forløb. - Interviewteknik i forbindelse med det personlige møde og udfærdigelse af spørgeskemaer og læringskontrakter. Kommunikationskompetencer Almene kommunikationskompetencer, som kommer til anvendelse på alle planer i fasen inden kursusstart: - almen teori om kommunikation - aktiv lytning - teori om anerkendende relationer - assertionsteori - teori om transaktionsanalyse - metodeovervejelser med henblik på at skabe den professionelle samtale Relationskompetencer Dette begreb dækker de evner, der - ud over det kommunikative - bruges til at skabe det optimale udbytte af forløbet inden kursusstart ud fra bevidste valg af roller og attituder. Formidlingskompetencer Den skulle være selvskreven for undervisere, men er medtaget her af hensyn til bevidstheden om, hvad det er, der skal formidles. 13

14 Mødeledelseskompetencer Mange af de her nævnte kompetencer er naturligvis integrerede. Denne tages med, fordi vi har erfaret, at den bevidsthed, der knytter sig til, er vigtig i den nye rolle. 14

15 Manual til kompetencer Manual til didaktiske kompetencer (begrundelser og principielle betragtninger): Det intensiveret samarbejde med kommende kursister og deres arbejdspladser resulterede blandt andet i nye didaktiske overvejelser, som var affødt af de læringsbehov, de kommende kursister gav udtryk for i interview eller spørgeskemaer. Vi bad de kommende kursister om at benævne situationer, som udfordrede deres faglighed (case-stories). Vi bad dem om selv at sætte ord på læringsbehov og forventninger, og vi bad nærmeste leder om at definere arbejdspladsens syn på kursistens læringsbehov. Disse udsagn skulle gerne give nedslag i nye overvejelser om indhold og metode, når kurset planlægges. Men karakteristisk for disse overvejelser er, at de finder sted i et spændingsfelt mellem rekvirenten (en arbejdsplads), vor egen organisation (en erhvervsskole) og AMU s rammer (handlingsorienterede mål). Man kunne gøre gældende, at dette stiller særlige krav til underviserne. Deres overvejelser bør foruden så meget andet være understøttet af veludviklet system- og organisationsindsigt: - Indsigt i arbejdspladsernes aktuelle vilkår, implicitte konflikter og udfordringer - Indsigt i uddannelsernes mål, og de præmisser, der har ligget til grund for udformningen - Indsigt i egen organisations rammer, didaktiske identitet og omstillingskapacitet Manual Den underviser, der så har opnået evne til at afstemme, forhandle og fokusere, vil yderligere have fået begyndende indsigt i formodet læringsstil og psykologi hos den kommende kursist. Denne indsigt skal afvejes didaktisk i forhold til ovennævnte trekant. Underviseren har måske oven i købet set antydninger af implicitte konflikter på arbejdspladsen, som kunne blive båret med ind i læringsrummet. Her er det vigtigt at fokusere på sin rolle som konsulent i læring. Endelig vil det være en didaktisk udfordring at planlægge forløbet på en ny måde, således at både den nye arbejdsform, uddannelsens mål og arbejdslivets vilkår bliver en velkendt klangbund for læringen fra start. Dette bør kunne ses på kursisternes evaluering af det forløbne til sidst. Endvidere opmærksomhed omkring, at formålet med kontakten til ar- 15

16 bejdspladsen også er at sætte en læringsproces i gang hos den kommende kursist. Manual til undersøgelseskompetencer (begrundelser og principielle betragtninger) Det har vist sig at være at være nødvendigt med nogle helt konkrete færdigheder i forhold til mødet med arbejdspladserne (praksis). Det drejer sig om: - Interviewteknik ved det personlige møde - Interview ved hjælp af spørgeskema - Læringskontrakt til de, som ikke er i et ansættelsesforhold I kontakten med den kommende kursist og dennes nærmeste leder ligger en mulighed for og forpligtelse til at afdække læringsbehov på den enkelte arbejdsplads (praksisnær læring). Det kræver naturligvis, at underviseren har gjort sig overvejelser om selve relationen, konteksten og rammebetingelser. Men det kræver også nogle helt håndgribelige færdigheder i at stille spørgsmål på den rigtige måde både som en del af en struktureret samtale og på papir. Vi anbefaler, at underviseren som konsulent i læring udvikler en stadigt skarpere metode gennem ekstern assistance og relevant faglitteratur. Især teknikker i forbindelse med at udarbejde spørgeskemaer har sin helt egen metodik, som bør kendes, hvis man vil mestre denne svære disciplin. Ovenstående vil kunne tjene flere formål: Manual - man får efterhånden flest mulige relevante oplysninger frem - at man udvikler bevidsthed om mulige fejlkilder og bortsortering af dem - at man fremstår sikker og tryghedsskabende og er således medskaber af en produktiv/konstruktiv?? relation - at man opnår overskud til at beskæftige sig mere med indhold end med form Manual til kommunikationskompetencer (begrundelser og principielle betragtninger): Underviseren, der inden kursusstart møder en arbejdsplads, bør mestre almene kommunikationsteknikker for at kunne skabe et rum, hvori beskrivelser af læringsbehov og kompetenceafklaring finder sted. Det vil være produktivt med kendskab til og viden om: - almene kommunikationsteorier - aktiv lytning - teorier om anerkendende relationer 16

17 - assertiv kommunikation - teorier om transaktionsanalyse - metodeovervejelser med henblik på at skabe den professionelle samtale Balancen i denne opgave ligger der, hvor den interviewende både tager ledelse for at holde fokus på læringsbehov og kursusmål og samtidig er i stand til at spørge og lytte, således at det, der er aktuelt i kursistens praksisrum bliver beskrevet. Manual til relationskompetencer (begrundelser og principielle betragtninger): Relationskompetence kan leksikalt set bruges til at beskrive en vældig masse forhold. Det er et meget åbent begreb. Der vil typisk også her være sammenfald med andre af vores kompetencebeskrivelser. For eksempel vil underviserens organisationsindsigt være i spil på et overordnet plan, når man ser på trekantsforholdet mellem uddannelsesinstitutionen, medarbejder og nærmeste leder, som har rekvireret et antal kursuspladser. Derfor vil vi præcisere, at denne kompetence beskrivelse vil handle om mødets psykologi. Hvad er det underviseren, som kontakter en arbejdsplads, skal tage i agt for at få en god kontakt og få formidlet sin rolle som konsulent i læring? - Behovet for hurtigt at skabe en god kontakt - Behovet for at kunne være i en anerkendende, iagttagende og deltagende position på samme tid - Behovet for at kunne være i et spændingsfelt mellem forskellige interesser og forudsætninger - Behovet for at kunne se interventionsniveauer (balancen mellem lytten og fortælling handler det nu om læring, eller er det noget helt andet? osv.) - Behovet for at kunne iagttage og håndtere forsvarsmekanismer - Behovet for et højt omstillingsberedskab - Behovet for at kunne tage lederskab, selvom vi er gæster på arbejdspladsen - Behovet for at kunne skabe respekt for egen og baglandets faglighed og derved skabe tryghed hos rekvirenten Manual 17

18 Manual til formidlingskompetencer (begrundelser og principielle betragtninger) Vi har medtaget formidlingskompetencen for i mødet med praksis at klargøre følgende: - At kunne formidle skolens læringsforståelse didaktisk og pædagogisk i en dialog med arbejdspladserne - Formidle uddannelsesmålene herunder kunne afstemme disse samt ønsker fra praksis Manual til mødeledelseskompetencer (begrundelser og principielle betragtninger): Nedenstående vil overlappe relationskompetencerne og kommunikationskompetencerne - men vi har medtaget det, fordi det er vigtigt at gøre sig klart, at vi har vi et formål med kontakten og stiller nogle krav til arbejdspladsen. - Starte med at afklare konteksten - hvor formålet er at skabe en gensidig ansvarlighed omkring efteruddannelse og kompetenceudvikling - Formålet er også at sætte en læringsproces i gang hos kursisten - At kunne navigere gennem ideer og erfaringer - Mødefacilitator og procesmødeledelse - At kunne holde sig i helikopterposition - At turde tage lederskab Manual 18

19 Drejebog for samspil mellem skole og arbejdplads i forbindelse med planlægning af praksisnært uddannelsesforløb Uddannelsens navn og nr Involverede undervisere Andre interne aktører 1. Rammefaktorer Her beskrives de forskellige former for rammer, som er styrende for eller har indflydelse på den måde arbejdet kan udføres på: Love og bestemmelser Ministerielle retningslinjer Skolestrategi for samspil Kontrakter med ledelse o Ressourceforbrug, ressourcefordeling m.v. Arbejdspladsernes ressourceforbrug Teknologianvendelse Materialer og værktøjer 2. Mål for samspillet Her beskriver I hvad I gerne vil opnå hvad formålet er, og hvad succeskriterierne er. Det handler både om at fastsætte målsætninger for det konkrete arbejde, og for hvordan arbejdet føres videre. Hvad er formålet? Hvad vil skolen opnå? Hvad skal lærerne opnå? Hvad skal arbejdspladsen få ud af det? Hvad skal deltagerne få ud af det? Hvad er strategien for det videre arbejde? Målbeskrivelsen kan eventuelt drøftes som en del af samarbejdet med virksomheden og deltageren. 19

20 3. Metode og aktiviteter Hvad vil I gøre og hvordan kan det føres ud i livet? Her overvejes og beskrives de forskellige metoder til samspillet, og der beskrives hvad I konkret vil gøre og hvem der gør hvad? Hvordan skal samspillet gribes an? På hvilke niveauer? Med hvilke aktører? Arbejds- og ressourcefordeling Hvem skal kontaktes? Hvornår hvor lang tid inden kursusstart? Hvorfor især er det vigtigt at have formålet helt klart, hvad skal resultatet være? Hvad skal undersøges eller afklares / hvad skal være fokus i dialogen? og hvad skal eventuelle data bruges til? f.eks.: o opstilling af læringsmål o udformning af læringskontrakt o basis for udarbejdelse af cases o autentiske problemstillinger o etc Hvilken kontaktform er mest hensigtsmæssig i den konkrete situation? f.eks.: o skriftlig / mundtlig dialog o spørgeskema papir eller mail o telefoninterview o personligt interview: o leder o medarbejder o begge o dialogmøde o fokusgruppe o læringskontrakt o andet Hvordan udarbejdes eventuelt materiale mest hensigtsmæssigt i den konkrete situation (afhængig af formål, mål, målgruppe)? Hvordan bearbejdes data? Hvordan skal der følges op? 4. er Hvilke værktøjer skal være til rådighed eller udvikles? Præsentationsmateriale Interviewguides 20

21 Spørgeskemaer o hvordan laves spørgsmål, der kan understøtte refleksion? Webskema Evalueringsskemaer 5. Evaluering Hvordan evalueres samarbejdet/samspillet? o Under uddannelsesforløbet o Efter uddannelsesforløbet hvor længe efter? 21

22 At gøre sig sin rolle klar Det er vigtigt at tage kontakt til både nærmeste leder og medarbejderen og klargøre inden et møde, at det er en betingelse, at både kursist og nærmeste leder er til stede. Læg en plan for mødeledelse (selvom du er gæst ). Gør dig klart, hvordan du afgrænser din tilstedeværelse til at have fokus på læring. Gør dig klart, hvordan du vil kommunikere målene for den konkrete uddannelse som præmis for samarbejdet. Gør dig klart, hvordan du vil lægge op til den fælles ansvarlighed i forhold til hele processen. Brug al din relationskompetence og viden om kommunikation med henblik på at signalere ligeværdighed, ønsket om at lytte og behovet for at få autentiske problemstillinger og relevante praksisbeskrivelser af både kursist og ledelse. 22

23 Principielle overvejelser til At gøre sin rolle klar Vi har gjort os nogle principielle overvejelser i forbindelse med underviserens forarbejde inden kursusstart. De helt overordnede er: - at vi bedst definerer os selv som konsulenter i læring (se bilag 2) ved mødet med arbejdspladserne inden kursusstart - at vi bør være i stand til at anskueliggøre og stille krav om gensidighed mellem underviseren og arbejdspladsen i forhold til at tage ansvar for læreprocessen - at man bør foretage en afgrænsning af underviserens rolle i samspillet ved at føre klar tale - at man skal tage de ministerielle mål for den aktuelle uddannelse med i processen som given ramme Som de ofte gode, engagerede humanister, vi som undervisere også er, kunne vi let falde i at påtage os en meta rolle, som blandt meget andet indebærer populært udtrykt - at være informationscentral, individuel læringsskrædder og terapeut. Derfor kan det være nok så nyttigt, at gøre sig sin rolle klar i forhold til ovenstående. Manual 23

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

DEN GODE PRAKTIK. idéer til forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af sprogpraktik. Forlaget UCC

DEN GODE PRAKTIK. idéer til forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af sprogpraktik. Forlaget UCC DEN GODE PRAKTIK idéer til forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af sprogpraktik Forlaget UCC Den gode praktik 2008 UC2 og Forlaget UCC Forfatter: Tove Rasmussen, Videncenter for tosprogethed

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

INNOVATIV DIDAKTIV I AMU

INNOVATIV DIDAKTIV I AMU INNOVATIV DIDAKTIV I AMU Inspirationskatalog til undervisere Udviklet i samarbejde med de uddannelsesinstitutioner, der har deltaget i TUP projektet August 2013, revideret 021013 Indholdsfortegnelse 2

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

VIS KVALITET LÆS I DAG. s.8. s.11. s.35 De lokale uddannelsesudvalg. s.24. s.31. s.41. s.5. - læs det før din kollega

VIS KVALITET LÆS I DAG. s.8. s.11. s.35 De lokale uddannelsesudvalg. s.24. s.31. s.41. s.5. - læs det før din kollega 1. udgave årgang 2006 VIS KVALITET - læs det før din kollega s.11 Side 11-manden på side 11 LÆS I DAG informér din kollega i morgen s.8 Omformulerede uddannelsesmål gav højere tilfredshed s.31 Viskvalitet.dk

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL NOVEMBER 2011 INHOLD REDAKTION OG TEKST: Hans-Henrik Grieger Caroline Strøjgaard LAYOUT:

Læs mere