Optegnelser fra Nordlandene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Optegnelser fra Nordlandene 1581-1639."

Transkript

1 XV. Maurits Madssön Rasch's Optegnelser fra Nordlandene (Meddeelte af Sogneprest Joh. Fritzner og ledsagede med Anmærkninger af H. J. Huitfeldt). Nedenstaaende Optegnelser af Sogneprest Maurits Madssøn Rasch i Rødø, angaaende Nordlandene i det 16de og 17de Aarhundrede, ere af Sogneprest J. Fritzner i Vanse, tidligere i Vadsø, forefundne paa nogle Blade, indheftede bag i et næsten ødelagt Exemplar af Luthers Fortolkning over Genesis (Wittenberg 1544), og meddeelte Udgiveren, der her lader dem aftrykke, da de indeholde ikke uvigtige Bidrag til den Nordlandske personale og især geistlige Historie og kunne tjene som Supplement til Erlandsens Etterretninger om Geistligheden i Tromsø Stift. Til Oplysning om Originalmanuscriptet, hvis Orthographie her ikke er bibeholdt, hidsættes Meddelerens Ord herom til Udgiveren: Foruden den efter Tidsordenen fortlebende Række af Optegnelser, som nedenfor med nogle faa Udeladelser meddeles, findes ogsaa paa tvende andre Steder blandt de ovennævnte Blade Samlinger af Optegnelser, Nedskriverens eget Levnetsløb angaaende, af hvilke den ene tillige indeholder en udførlig Fortegnelse over hans egne og hans Svogers, Jens Durups, Børn. Ved passende Leilighed ere nogle Steder af disse anførte i Anmærkninger. Af den sidste Samling seer man, at Nedskriveren, Maurits Madssøn Rasch, er født i Onsale Sogn i Fjære Hereds Fogderi i nordre Halland, hvor hans Fader Mads Mortensson var Pastor, og at hans Morfader, Maurits Jenssen Rasch, efter hvem han maa have taget sit Familienavn, var Pastor over Tøle, Elsager og Lindome Kirker og Provst over søndre og nordre Halland."

2 singh. 6 E. A. kom jeg til Stavanger S. Michaelis Aften, og var Anno 1581 kom jeg Mauritz Madssøn Rasch første Gang til Varbjerg Skole, og var Anders Skolemester, som siden blev Capellan i Birkeris. 1 Anno 1585 kom jeg til Helsingörs Skole, og var Marcus Skolemester, hvilken kom sin Kaas strax om Høsten, og efter hannem samme Aar kom M. Søfren Torendal til Skolen. Anno 1592 kom jeg til Kjøpenhafn at studere, og var Rector det Aar M. Hans Sazerides, og D. Anders Krage var Decanus. 2 Anno Nyaar var jeg i Stokholm og tjente Fru Ebbe. 4 Eodem Anno blev Kong Johan begraven i Upsale Domkirke. E. A. blev hans Son Sigismundus kronet til Konge over Sverige i Upsale Domkirke. 5 E. A. kom jeg først til Norrige, til Opslog, og gik jeg der i Chor VI Uger og havde min Kost hos H. Peder Mor- jeg der til Fasten. Anno 1595 kom jeg først til Bergen paa den anden Søndag i Fasten. Eodem Anno kom jeg til Thrundhjem D. Qvasimodogeniti. E. A. kom jeg til Bodø i Salten paa anden Pintsdag, og prædikede jeg min første Prædiken i Salten paa Bodo 3die Dag Pintsdag. E. A. fik jeg Hr. Hans 7 Tjeneste for Medtjener i Guds Ord i Hr. Jørgens 8 Sted, og blev saa om Høsten forskreven til Thrundhjem at ordineres; men der jeg kom til Thrundhjem om Tisdagen for S. Andreæ Dag, da døde hæderlig og høilærde Mand M. Hans Monssøn, 9 som var der Bisp, paa 8. Andr. Dag, hvilken Dag faldt den 1 Søndag i Advent. E. A. strax om Mandagen drog jeg paa Veien til Bergen og kom til Bergen Aften for Juleaften. Anno 1596 blev jeg ordineret i Bergen Domkirke af hæ-

3 -495- derlig og høilærd Mand, M. Anders Foss, 10 som [da] var Bisp samme Tid og Sted, paa den første Søndag efter Helligtrekongers Dag. Anno 1596 sagde jeg min første Messe paa Bodø paa anden Paaskedag. Eodem Anno kom M. Isak 11 til Throndhjem og blev Biskop i M. Hans Monssøns Sted. Anno 1597 Nyaarsdag var jeg paa Steien [dvs.: Stegen] hos Lagmanden Peder Hansson. 12 Anno 1598 visiterede M. Isak i Nordland. Eodem Anno brænde Thrundhjem af i Hundedagene. 13 E. A. fik jeg Promis paa Rørstad Residents. E. A. for jeg paa Veien til Danmark noget for Juul. E. A. kom Claus Urne 14 til Salten, Senjen, Trumsen og Andenes, sit (?) Forleninger. Anno 1599 om Kyndelmesse kom jeg hjem til mine Forældre og for siden til Kjøbenhafn og kom hjem til Rørstad igjen Pintsedag. Eodem Anno var høibaaren Første Konning Christian den IIII i Norge paa Vaarø-Huus i Finmarken og i Bergen og andre Steder her i Landet. 15 E. A. døde H. Michel paa Laskestad. 16 Anno 1599 begyndtes en heftig Pestilentse i Bergen, hvilken stod mere end Aar og Dag, og blev den udspredt omkring Stavanger, Throndhjem og Nordlanden ganske hefteligen, og begyndtes hun om Høsten ved Bartholomæi Tid, og endedes hun sidst hos Thrundhjem Anno 1601 om Philippi Jacobi Tid. 17 Anno 1600 var M. Isak i Nordlanden igjen at visitere. Anno 1601 var et stort Frostaar over alt Nordland, saa at der blev intet Korn ufordærvet og ganske lidet, som Maden kom i. 18 Eodem Anno var to Herremænd ved Navn Niels Krag og Oluf Pedersen udsendt af Kong. Majest, til Nordland at opskrive Mandtallet paa alle Finder over alt Nordland. 19

4 -496- E. A. var et forskrækkeligt Frostaar, saa at al Sæd og Frugt over ganske Nordlanden og Thrundhjemlaget bort frøs slet og aldeles, og Fiskeriet slog ogsaa feil. E. A. døde Hr. Jens i Thrumsundt 20 i Bergen i Kjøbstævnen. Anno gik en heftig Pestilentse over ganske Dannemark, 21 og i dette samme Aar døde min salige Fader, H. Mads i Onsale, samt min kjære Moder, Johanne Mauritzdotter, og mine Systre Lisebet, Karine og Kistine, hvis Sjæle Gud bevare; nok hendøde mere end Halvparten [af] Folket i Sognen samme Aar. Og kom der en Prest efter min salige Fader ved Navn Hr. Aage. Anno 1603 var jeg i Lofoden til Vaarfiske, og var Laugmanden der at visitere. 22 Anno 1604 blev Clans Urne af med Saltens Len. Eodem Anno kom Hertvig Bille [til Billeskov] til Nordlanden, og havde han i Forlening af Kongelig Maist. Helleland, Salten, Senjen, Lofodt og Vesteraar samt Trumsund og Andenes, 23 Anno 1605 begyndtes den Brunsvigske Krig mellem Staden Brunsvig og Hertug Henrik, og var Konning Christian, den 4de Konning i Dannemark af det Navn, for Brunsvig med, og kom hans Maist. hjem til Dannemark igjen Anno 1606 Kyndelsmesse Aften. 24 Eodem Anno blev Grønland fundet af de Danske. 25 E. A. drog jeg med min Hustru, Guren Olufsdotter, neder til Kjøbenhafn, og komme vi hjem igjen Anno 1606 strax efter Paasken. Anno 1606 blev atter Skibe udsendt til Grønland, 26 Anno 1607 var Konning Christian den 4de i England og talede med sin Svoger høibemeldte Konning Jacob og sin Syster, Dronning Anna, og kom, Gud ske Lov, lyksalig hjem igjen. 27 Eodem Anno fik Hertug Carolus i Sverige Sveriges Krone og hedder Kong Carolus. 28

5 -497- E. A. døde hæderlig og høilærd M. Andreas Fossius, Superintendens i Bergen. E. A. var Brøggen i Bergen tilsluttet, saa at der maatte hverken kjøbes eller sælges fra Philippi Jacobi Tid og til S. Laurentii Tid. 29 Anno 1608 kom M. Anders Colling til Bergen og blev Biskop der sammested. 30 E. A. visiterede M. Isak (Superintendens i Throndhjem) Nordlanden. Anno 1609 var Hertvig Bille her paa Rørestad. Eodem Anno blev min Sav færdig, hvilken blev funderet Anno Anno 1610 døde velbyrdige Peder Hanssøn, Laugmand i Nordland. Eodem Anno korn velagt Hans Vrangel til Nordlanden og blev Laugmand. 31 E. A. blev den unge Herre Christian hyldet i Opslo. 32 Anno 1611 begyndtes en heftig Feide imellem Sverige og Dannemark, imellem Konning Christian den 4, Konning [i] Norrige etc., og Konning Carl, Konning i Sverige, hvilken stod saa nær i II Aar. 33 Anno 1613 den 1 Januarii blev Fred besluttet imellem Sverig og Dannemark. Anno 1612 Sancte Michaelis Dag kom jeg til Rødø med min Kvinde og Barn. 34 Eodem Anno den 3 Novembris tidlig om Morgenen døde hæderlig Hr. Peder Ellingsen, Sogneprest i Rødø. 35 E. A. den 15 9bris fik jeg Kald paa Rødø Gjæld. E. A. den 23 Decembris fik jeg Stadfestelse (i Thrund- hjem af Capitel og Sten Bille) 36 paa Rødø Gjæld. E. A. maatte Folk ligge ifra Bergen for Sørøvere Skyld. Anno 1613 i Januarii Maaned stod Daniel Staffens[ens] Brøllup i Thrundhjem. Eodem Anno døde min Kvindes Fader, salig Oluf Siver-

6 -498- søn paa lange Fredag og ligger begraven i Bodø Kirkegaard; Gud haver Sjælen. E. A. døde H. Abel paa Laskestad i Maji Maaned. 37 E. A. døde Jens Trondssøn [Benkestok?] paa Hernes. E. A. stod en Herredag i Skien. 38 E. A. døde Hr. Thorkil paa Gilleskaal. 39 E. A. døde Jens Durups Kvinde i Selver og ligger be- graven i Rødø Kirke. 40 E. A. kom Claus Daa til Trundhjems Len og Stift. 41 Anno 1614 kom jeg først til Renten i Rødø Prestegjæld. 42 Eodem Anno kom Hertvig Billes Frue, F. Anna Kaas, hid til Nordland. E. A. Domin. tertia Advent, stod Jens Durops Brøllup her i Rødø med min Syster Sisilie Madsdotter. Anno 1617 i Julii Maaned 43 døde hæderlige og høilærde Mand M. Isak, Superintendent i Thrundhjem, som var Biskop der i 20 Aar, hvis Sjæl Gud haver. Anno 1618 blev M. Anders Arrebog Bisp i Thrundhjem. 44 Eodem Anno grasserede en heftige Pestilentse i Bergen, i hvilken forgiftige Syge hendøde mange Menniske, baade rige og fattige. Disligeste døde der mange her i Nordland, som var paa Helgeland, Salten, Lofoden etc, 45 E. A. blev og Thrundhjems By befængt med samme Syge. E. A. drog velb. Hertvig Bille til Dannemark i Junii Maaned med sin Frue og Barn. E. A. kom velb. Frants Kaas og hans velb. Frue, Anna Hundermark, til Nordland i Augusti Maaned. 46 E. A. blev hans velb. Søn Claus født og blev christnet den 6 Septembris i Bodø Kirke, og var disse Fadder: Laug- manden Jørgen Henrikson, H. Mauritz i Rødø, Anders Kane [ell. Kare?], Foged i Lofoden, H. Arne, Pastor til Steien, Jens Durup i Selver. 47 E. A. slog Samuel Pedersøn Ulrik Skrædder ihjel af en stor Ulykke.

7 -499- Anno 1619 visiterede M. Anders Arreboge her i Nordland og Finmarken. Eodem Anno stod en Herredag i Skien. 48 E. A. kom Knud Gyldenstjerne til Bergenhuus. 49 E. A. visiterede velb. Frants Kaas paa Helgeland. E. A. hente Laugmanden Jorgen Henrikssen sin Brud Karene Pedersdottter fra Dannemark. E. A. gjorde Hr. Jonas Pederssen sit Brøllup i Bergen med Jens Michilborgs Dotter, Anna Jensdotter. 50 E. A. gik Pestilentsen i Thrundhjem, og døde Elling Jørgensens Børn. 51 E. A. den 25 Novembris blev IIII mine Folk her strax med Rødøen, og den femte Dreng slap, dog med stor Nød. E. A. blev Peter Jacobsøn Foged over Helgeland. 52 Anno 1620 var jeg og min Kvinde og min Datter Kirstine i Bergen. Eodem Anno drog Fru Anna Hundermark til Dannemark. Anno 1621 kom hun hjem fra Dannemark om Vaaren. Eodem Anno angik den hastige Feide i Tydskland mellem Keiseren og Kongen af Behmen, hvorhen vor naadig Herre, Konning Christian, var med et stort Antal Folk med mange andre kostelige Førster. 53 E. A. drog velb. Frants Kaas, hans velb. Frue og Søn til Dannemark om S. Hans Baptist Tid. E. A. døde hæderlig og vellærd Hr. Hans Olufsen, Pastor paa Bodø, paa Allehelgens Aften. E. A. blev Hr. Søfren Hvid, Pastor til Gilleskaal, afsat med sit prestelige Embede, for han [halucinerede?] paa Alterens Sacramente i Gilleskaal Kirke. 54 E. A. blev mange Jagter i Finmarken, og en Part bleve fordrevne til Rysland. E. A. blev Hr. Staffen Hanssen kaldet til Sogneprest i Gilleskaal Prestegjæld. 55

8 -500- In nomine Jesu. Anno 1622 om Vaaren kom velb. Frants Kaas med Frue og Barn fra Dannemark igjen i Maji Maaned. Eodem Anno i Julii Maaned drog velb. Frants Kaas til Bergen med sin Frue og Son. Item Lagmanden Jørgen Henrikson. E. A. 21 Julii stod en Herredag i Bergen for ganske Norriges Indbyggere, og var kongelig Maist. Christianus 4 der personlig tilstede, item kong. Maist. Søn, Hertug Christianus E. A. i samme Herredag blev M. Anders Arrebog, Superintendent over Thrundhjems Stift, afsat fra sit bispelige Embede. E. A. fik jeg, Mauritz Madsøn, kongl. Maist. Bevilling paa Rødø Kirkes Rente, som mig var frafalden i ti samfælde Aar. E. A. lod jeg bygge en ny Jagt i Bejeren. E. A. døde Peder Dufue i Bergen. 57 E. A. registerede velb. Frants Kaas og velb. Tage Tott efter Borgemester og Raad i Thrundhjem efter Kongl. Maist. Befalning. 58 E. A. var stor Trang for Salt, saa at en Tn. Salt kostede i Bergen X slette Daler. Anno 1623 kom M. Peder Skellerup til Thrundhjem Biskopsdom om Vaaren. 59 Eodem Anno paa Palmesøndag, som var den 6 Aprilis, blev Bergen By i Norge ynkeligen afbrændt. 60 E. A. visiterede M. Peder her i Nordland. E. A. kom to Galleier til Nordland, ganske vel munterede til Krigsbrug. 61 Anno 1624 gjorde de Svenske et Opløb mod de Danske, saa at de Svenske med en stor Magt vilde pludseligen indfalde i Dannemark og ikke vilde give de Danske 6 Dages Frist, men Gud forhindrede deres Anslag dengang. 62 Eodem Anno var der to oprørerske Mennisker ved Navn

9 -501- Jens Grøn 63 og Jacob Lund, som opsætte Almuen i Nordland i mod velb. Frants Kaas og hans Fogeder, hvilke dog blev stillet igjen, og Jens Grøn styrte sin Hals itu i den Aas ved Mjelde i Bodø Fjerding i Saltens Len. E. A. blev nogle hundrede Prester med Kvinder og Børn forjagede af Behmen. Anno 1625 er Konning Christian udvalgt til en Generaløverst imod Keiseren og Pavens Magt. 64 Eodem Anno stod en Herredag i Thrundhjem, der var Commissarier: Jens Juel, Hr. Jens Sparre, Claus Daa, Jens Bjelke, Canceller, velb. Frants Kaas, Hans Kønnich paa Vaarø- huus. 65 E. A. stod velb. Hans Kønnichs 66 Brøllup paa Bodø Gaard den 4 Septembris med erlig og velb. Fru Ellene Hun- dermark. E. A. var Johan Vellings 67 Skib her hos mig i Rødø. E. A. var en heftig Pestilentse i Dannemark og besynder- lig i Kjøbenhafn. 68 E. A. var en ganske vaad Sommer og Høst, saa Kornet og Gieret (?) blev mesteparten fordærvet. 69 Anno 1626 blev Oluf Michilborg Foged i Lofoden. 70 Eodem Anno 24 [Maji] døde hans Moder, Hustru Appelone Madsdotter, som ligger i Lurø Kirke og blev begraven paa Pintsedag Anno 1626 tre Uger og en Dag derefter i samme Aar døde hans Fader, Jens Michilborg, forrige Foged over Helge- land, som var den 16 Junii, og ligger begraven i Lurø Kirke. Eodem Anno blev Thollo Benkestok ihjelslagen paa Fore i Melø Fjerding af en hans Grande ved Navn Rasmus Oluf- søn med en Stang, som hør til en Vedslæde, den 10 Junii. 71 E. A. S. Andreæ Dag døde Trond Benkestok og blev begraven i Melø Kirke Dominica adventus samme Aar. 72 E. A. døde Hertvig Hanssøn i Sevaag. 73 E. A. sprang Möns Nielsøn, Christen Jensøn, Foged i

10 -502- Salten, 74 hans Tjenere, ud for en Bakke paa Leganger i Gilleskaal Sogn og døde deraf. E. A. var en Dyrtid i Bergen, saa at I Rigsdaler kostede II W. [Vog?] Rundfisk, I Tne. Meel V W. [Vog?] Rundfisk, I Tn. Salt IIII slette Daler. Anno 1626 om Vaaren ascensionis domini var M. Peder Skelderup i Visitats i Nordland. Eodem Anno bygde jeg et Kirketaarn i Rødø og forlængde Kirken og lagde Tag af savne Bord paa hende. E. A. stod endda den skrækkelige Krig i Tydskland, 75 og vare alle Locenterne (?) tilslutter, at der kunde ingen Tilføring komme op i Landet. E. A. døde Hr. Christoffer paa Langenes; item Hr. Jens Knudsøn, min Capellan her i Rødø, 8 Dage for S. Hans Bapt. Dag. 76 E. A. døde Margrete i Løfø og ligger begraven i Lurø Kirkegaard. Anno 1627 den 16 Januarii blev Oluf Engelbretsøn i Messø paa Ommenesvig i Melø Fjerding, der Klokken var Slet. Eodem Anno døde Elling Jørgensøns Kvinde, Gertrud Olufsdotter, om Vaaren paa Reisen fra Bergen. E. A. solgte jeg Laurits Jacobson min store Jagt. E. A. drog Fru Anna Hundermark til Dannemark med sin Dotter, Jomfru Berte, og Matthias Holf, Foged i Senjen, 77 og kom hjem senest i Julen 1629 (?). E. A. døde Laugmandens Hustru paa Steien, Karene Pedersdotter, og ligger begravet i Stegens Kirke; dette skede paa Barselseng. Samme Aar kom Hr. Christen Michelsen til mig i Tjeneste for en Capellan S. Olai Dag. Eodem Anno røvede Krigsfolkene Julland, som kaldes Krabater [dvs: Kroater], E. A., der Høsten stod bedst, indtog Keiserens Krigsfolk

11 -503- Lante Holsten og Julland. Krigsöverst Tilli, Herzug Jørgen og Grev von Slich. 78 Samme Aar brød Prinsen sit Been sønder, idet han flyde af Julland for Fienderne, og kom paa en Kalkeskude til Norge. 79 Eodem Anno døde Laurits Jacobson i Thrundhjem. Anno 1628 indtog Keiserens Folk mange Stæder i Tydsk- land, men Straalsund med Kongens Hjælp af Dannemark og Kongens af Sverige (hvilke begge Konger vare der personlige tilstede) sloge Keiserens Folk af nogle Storme, saa at den Mansfelder maatte drage af med Skamme. 80 Anno 1629 blev Freden sluttet mellem Keiseren og Kon- ningen af Dannemark, og indtog Kongen Jutland og Lante Holsten. 81 Eodem Anno visiterede M. Peder Skelderup nu her i Nordland, og var hans to Sønner med hannem, Jørgen og Niels. 82 Samme Tid blev Hr. Oluf Larsøn, Capellan paa Alstad- haug, afsat. 83 E. A. stod Oluf Michilborgs Brøllup med Adeluse, Hr. Christians Dotter i Brønø. 84 Anno 1633 fik jeg den store Skade i Stensund, 85 hvor jeg miste min Jagt og Fisk, og for fra Bergen igjen paa en Baad og kom ikke hjem førend 14 Dage for Juul i samme Aar. Anno 1634 kjøbte jeg mig en ny Jagt af Christen Lund. Anno 1638 døde min Kjøbmand, Jochim Riche, i Bergen paa Bryggen, og 1639 var Skafferen der selv i Bergen ved Navn Frants Skanke. Anno 1635 drog velbyrdig Frants Kaas til Dannemark, og der han kom fra Dannemark igjen og til Bergen, døde han i Bergen Anno [1638], saa her var ingen residerende Landsherre i Nordland fra S. Hans Baptist 1635 og til Anno Dage før Juul. Anno 1639 kom velbyrdige Knud Stensøn til Bodø Gaard IIII Dage for Juleaften. 86

12 -504- [Paa et andet Sted staaer:] Anno 1639 blev jeg (uværdig) Provst over Helgelands Provsti. 87 Hermed ende disse Optegnelser. Paa et andet Sted, hvor Nedskriverens, Mauritz Madssøn Raschs, Svigersøn ogsaa har gjort nogle faa Antegnelser, berettes, at han døde den 7de April I Henseende til den forhen omtalte Fortegnelse paa Raschs Børn fortjener det at bemærkes, at han, idet han angiver deres Fødselstid, oftere anfører, om det da var Flod eller Fjære, stundom ogsaa sætter deres Fødselstid i Forbindelse med Maanens Stilling o. desl. Saaledes siger han om en Datter, som døde spæd: var der halvfalden Sø, der hun blev født, og Fjære Sø, der hun blev død i Herren." Idet han taler om en anden Datters Fødsel, hedder det: og begyndte Søen noget lidet at falde den 3 Dag efter den ny Maaned, og var samme Dag et saare deiligt Veir," Ved en tredie Datters Fødsel bemærker han, at det var saa nær Flod Sø," og at hun er født under Vegtens Tegn, Om en fjerde Datter siger han, at det, da hun blev født, var halv Flod Sø, der Maanen var i Fiskens Tegen;" og om en Søn, at det ved hans Fødsel var Fjære Sø. Om flere af hans Børn anføres derimod intet saadant. Hensigten deraf kan ikke have været nærmere at bestemme Tiden, da Klokkeslet overalt angives. Maaske ligger nogen Overtro til Grund derfor. Denne Mening synes idetmindste derved at bestyrkes, at paa et andet Sted følgende findes skrevet med samme Haand: 88 Nogle ulyksalige Dage, som man skal ikke lade sig aarelade, koppesætte eller tage nogen Lægedom paa: 1) Den 17 og den sidste Dag Januarii. 2) Den 23 og den sidste Dag Februarii. 3) Den 3 Dag i April Maaned. 4) Den 7 og 23 Dag Maji. 5) Den 3 Dag Junii. 6) Den 3 Dag og 25 Julii. 7) Den 25 Dag Augusti. 8) Den 3 og 29 Septembris. 9) Den 21 Dag Octobris.

13 -505- Anmerkninger. 1) Der findes nu intet Sogn af dette Navn i noget af de tre nordiske Riger; Stedet har vel ligget i Nørrehalland, hvor Stedsnavnet Bjørkeris endnu forekommer, og kan maaske være Capellangaardens Navn. 2) Om M. Hans Sascerides og Dr. Anders Krag se Worms Lex. ov. lærde Mænd, I, ; II, ; Nyerups og Krafts Literaturlex. S. 319, ) Hvad her berettes om hans Liv fra Ankomsten til Sverige indtil Afreisen fra Oslo, forteller han paa et andet Sted saaledes: Anno 1594 kom jeg til Sverige og tjente en Grevinde ved Navn Ebbe, Grevinde til Radsborg, Frue til Grefsnes og Kegleholm, denne Grevinde tjente jeg 1 Aar; samme Aar blev Kong Sigismundus kronet til Konge i Sverige, og Kong Johan, hans Fader, blev begraven samme Tid i Upsale Domkirke, saa at jeg var der baade i Kroningen og Begravelsen; og tjente jeg denne Grevinde for en Skolemester til hendes Børnebørn, som var IIII Jomfruer, hvilke Jomfruer var Hr. Mauritz Gribs Døtre; denne Hr. Mauritz Grib var Kong Johans Krigsøverst. Anno 1595 kom jeg til Opslo til Borgemester Erik Olufsøn (Sinaasvend), * ) som var min nær Slægt; der var jeg Choral saa nær et Aar. 4) Fru Ebba Monsdatter Liljehøk, Grevinde til Rasborg, Friherrinde til Grefnes, Frue til Kegleholm (kors 1610), var Enke efter Sten Eriksen Lejonhufvud til Loholm, Greve til Rasborg (kors 1568); deres Datter Edele Lejonhufvud var gift med Maurits Birgersen Grip, Friherre til Vines, hvis fire her nævnte Døtre vare Birgitte, Ebba, Margrete og Sidonia Grip; Familien eiede Gods i Norge; se Budstikken, * 1591 var han Byfoged i Oslo, da han 22 Juli fik Kronens Part af Korntienden af Stange Sogn paa Hedemarken; hans L øn var kun 12 Dlr. (N. Registre). Som Borgermester fik han 6 Mai 1595 Statholder Axel Gyldenstjernes Brev (confirm, af Kongen 27 Febr. 1596) paa at holde Viinkjælder i Oslo tilligemed Raadmændene Michel Fontin og Niels Christensen (N. Reg) vilde han og 5 Raadmænd opsige deres Bestillinger paa Grund af sammes Besværlighed, men bleve ved Kongebrev af 19 Febr. paalagte at forblive i deres Embedcr var han endnu Borgermester her, men var död 1614 (N. Tegnelser). Jfr. Schlegels Saml. zur Dan. Geschichte I, 1, 92. Hans Familieforhold til Maurits Rasch kjendes ei.

14 -506-4de Aarg. S og Job. Messenii Theatrum nobilitatis Svecanæ S. 51, 54; Biogr. Lexicon öfver namnkun. Svenska Män, V, 204 5; VII, ; Norske Saml. 4to I. Reg. 5) Saavel Johan d. 3dies Begravelse som Sigismunds Kroning foregik i Februar 1594, skjønt Kong Johan allerede var død i Novbr ; Begravelsen udsattes nemlig til Sigismunds Ankomst fra Polen. 6) Hr. Peder Madsen Morsing (Morsianus), Rector i Oslo til 1584, da han blev Slotsprest paa Agershuus; han var 1595 igjen Rector, formodentlig kun i Vacancen efter Jacob Wolf; se Budstikken, 3die Aarg. 331; B. Svendsen, Oplysninger om Kirkerne i Christiania Stiftsprovsti S. 20, Sp Juli 1593 fik han et Præbende i Hammers Capitel efter afg. Mogens Baardsen (Rosensværd), og 12 Novbr et Cannikedom i Oslo Domkirke efter sin Formand som Slotsprest Hr. Hans Severinssøn, (N. Registre i Rigsarch). 7) D. e. Hans Olufsen (Sophius?), Sogneprest til Bodø, der døde 1621 (se ovenfor ved dette Aar). Han nævnes ikke hos Erlandsen (Efterretn. om Geistligheden i Tromsø Stift S. 114) eller snarere sammenblandes han der med en følgende Sogneprest sammesteds (Efterinanden?) med samme For- og Fadersnavn, Mag. Hans Olufsen eller Olsen (Blix) (f. 1596, f 1668), idet den I.e. nævnte Sogneprest Hans Olufsen, der var her 1618, maa være den ældre af dette Navn og ei den yngre, der tidligst kan være kommen hid ) Hverken Hr. Jørgen ( ) eller Hr. Maurits Madsen Rasch nævnes hos Erlandsen l. c. S. 118 blandt Capellanerne til Bodø, skjønt den sidstes Stilling som saadan omtales ibid. S. 50 (hvor Rødø i 5te Linie franeden er en Trykfeil for Bodø). Maurits Rasch maa have været personel Capellan i Bodø og residerende Capellan ved Rørstad Kirke (se ovenfor ved 1597 og følg.-aar). Han opføres ei heller hos Erlandsen l. c. 120 blandt Presterne paa Rørstad (nu Folden). 9) Om M. Hans Mogensen, Biskop i Throndhjem (f 30 Novbr. 1595), se Erlandsens Etterretninger om d. Throndhj. Geistlighed, S ; Slanges Chr. I Vs Hist, ) Om M. Anders Foss, Biskop i Bergen, se Worms Lex. ov. lærde Mænd I, 315; III, 220; Nyerups og Krafts Literaturlex. 174; Slanges Chr. I Vs Historie, Reg.; Hattings Prestehistorie for Bergens Stift, 8vo S ; Bergens Beskr. af Sagen og Foss. S. 657; N. Saml. 8vo I. Naar han paa de to sidste Steder siges død 1606, er

15 -507- dette urigtigt, og naar han sammesteds gives Fadersnavnet Michelsen, da er dette nok kun en Sammenblanding med Eftermanden Anders Michelsen Kolding; se ovenfor ved 1607 og De citerede Kilder angive deels 82 deels 1583 som det Aar, han blev Biskop i Bergen; Kongens Stadfestelse af hans Valg er dateret 12 Juni Decbr fik han Brev paa Trinitatis Præbende i Bergens Domkirke. (N. Reg.) 11) Om M. Isak Grønbek se Erlandsen, Throndhj. Geistlighed, 18 19; Slange l. c. Reg. Han udnævntes 15 Septbr til Biskop. Da han 1606 paa Grund af Svagelighed søgte Afsked, blev fra førstkommende Paaske som Pension tilstaaet ham Ledingens Cannike- Prestegjeld, der da var ledigt, og som nn skulde bestyres af en Capellan (Kongebrev af 30 Aug. 1606). Da han imidlertid senere blev bedre, anmodedes han vedkongebr. af 16 Marts 1607 om at vedblive i sin Bestilling. Ved Brev af 28 Mai 1616 blev han forskaanet for at drage paa Visitats til Finmarken (N'. Reg. og Tegn). Jfr. ovenfor ved Aarene 1598, 1600, 1608, ) Peder Hansen Schønnebøl til Bjertnes var Lagmand paa Stegen allerede 1594 og døde som saadan 1610 (ikke i 609); se om ham ovenfor ved 1610; N. Saml. 4to I, V, Regist.; Budstik. 5te Aargang, ) Ved denne Ildebrand blev næsten hele Staden lagt øde. Kraft i Norges Beskr. V, 316 henfører Branden efter Slanges Chr. Ws Hist. S, 151 til 1599, men at dette er urigtigt sees saavel af denne Notits som af et Kongebrev af 9 Febr i Norske Reg. og N. Magasin I ) Claus Eriksen Urne til Ilindemad i Fyn døde ugift (Danske Atlas VI, 804). 1 August 1598 blev han, fra Michelsdag s. A. at regne, forlenet med disse 4 Lene mod en aarlig Afgift af 500 Daler til Kongen, 400 Daler til Ulrik Sandberg til Kvelstrup, der før havde Senjen Len, og 300 Daler til Lave Urne til Selleberg, der havde Tromsø Len. Under samme Dato fik han en Instruction om nøie at paasee, at ikke Svenskerne eller Russerne opkrævede Skat af Finnerne i hans Lene,' hvilket de i nogen Tid uhindret havde gjort, da Lensmændene hidindtil kun lidet havde opholdt sig i Nordlandene; han skal nu stadig residere der og førstkommende Vinter besøge Finnebyerne (N. Registre i Rigsarch.; Slanges Chr. IVs Historie 139 jfr og ovenfor ved 1604).

16 ) Om Kongens Reise se Slanges Chr. IVs Historie, S. 150; M. Hofnagels Bergenske Krønike i Snhms (gamle) Saml. t. d. Danske Hist ; Sigvart Grubbes Latinske Dagbog i Brings Saml. af Handlingar til Svenska Hist. III, 25 69, der er oversat i O. Wolffs Journal for Politik etc Decbr, S ) Det er Hr. Michel Olufsen, Sogneprest til Stegen, se Erlandsen l. c ) Om denne Pest se Slanges Chr. IVs Historie S. 155, 162; Krafts Norges Beskr. IV, 285; V, 316; Hofnagels Bergenske Krønike i Suhms (gl.) Saml. 133; Cold, Lægevæsenet und. Chr. IV, S ) Herom jfr. Slange, l. c. 162, 172, ) I Anledning af de Svenske Fordringer (jfr. Slange 1. c og ovenfor under Claus Urne, No. 14). Om Niels Krag til Agerkrog (og Trudsholm), da kongelig Secretair, se Personalierne i hans Ligprædiken af Jac. Matthiesen (Aarhuus ), hvilken Ligpr. eies af Universitets-Bibliotheket i Christiania. I den korte Biographie af ham i Hofmans Efterretn. om Danske Adelsmænd, I, , omtales ikke denne Reise til Nordlandene. Se ogs. D. Atlas IV, V. Reg. Om Oluf Pedersen (Maaneskjold eller Krumme) til Refsland og Ristenes se N. Saml. 4to I, 259, 379, October 1601 blev han forlenet med Vardøhuus Len, fra 1 Mai s. A. at regne, og havde samme Len til sin Død 1608 (før 1 Juni). Saavel i Lensbrevet som i andre Kongebreve i N. Reg. paalægges det ham at gjøre alvorlig Modstand mod Svenskernes og Russernes Fordringer paa Skat af de Norske Finner etc. Jfr. Schlegels Sami. zür Dan. Geschichte I, ) D. e. Tromsø. Det maa være den hos Erlandsen S. 183 nævnte Jens Melchiorssøn. 21) Om denne Pest se Slange l. c. 172, 187; Cold, Lægevæsenet und. Chr. IV, ) Ovennævnte Peder Hansen Schønnebøll. (Se No. 12). 23) Hartvig Knudsen Bilde til Bildeskov i Fyen og Møllerup og Damsgaard i Jylland (D. Atlas IV, V, Regist.) forlenedes 26 Mai 1604 med alle de Nordlandske Lene mod 2050 Dir. aarlig Afgift. Han havde disse Lene til Ved Kongebreve af 21 Juli 1604 blev det ham paalagt at opføre sig en passende Bygning paa Hardnes i Saltens Len og Bønderne der i Lenet at skaffe ham Tømmer dertil og siden gjøre Ægt og Arbeide til Gaarden. Paa hans Forestil-

17 -509- ling blev det ved Kongebr. af 30 Marta 1605 tilladt ham at opfere Bygning og tage Residents paa Bodøgaard, der laa beleiligere, (N. Registre og Tegn. jfr. Krafts Norges Beskr. VI, , 341). Og- saa i hans Tid og Len gjorde Svenskerne og Russerne Fordring paa Skat af Finnerne, hvorom flere Kongebreve findes i N. Reg. og Teg. Slange, l. c Hans Frue var Anne Kaas af Mur-Kaaserne, Datter af Niels Kaas til Damsgaard (ikke af Hartvig Kaas til Møllerup? der var hendes Farbroder) og Fru Karen Nielsdatter Friis (af Skak- tavl-friserne). Naar Niels Kaas's Hustru ogsaa kaldes Anne Kaas og Karen Bilde, da er dette udentvivl urigtigt; dog har han maaske ogsaa været gift med Anne Bertelsdatter (af Hørbyslægten). Jfr. Ju- stitiarius Bergs Samlinger i Rigsarchivet, Hofmans Etterretn, om D. Adelsmd. I, III og ovenfor ved Aarene 1614 og ) Slange l. c Chr. IVs Søster Elisabeth var gift * med Hertug Henrik Julius af Brunsvig (Kønigsfeldts Geneal. Tabeller). 25) Slange l. c ) Slange, 230 jfr I denne Anledning blev ved Konge- brev af 1 April 1606 paabudt Halvskat over hele Norge (N. Reg). 32; N. Reg. 27) Denne Reise foregik ikke 1607 men 1606, Slange ) Han blev nemlig kronet i Upsala 15 Marts dette Aar (Kø- nigsfeldts Geneal. Tab). 29) I Anledning af Tydskernes Opsætsighed; jfr. Slange ) Anders Michelsen Kolding udnævntes til Biskop 22 Januar 1608 (N. Reg). Se forresten Slange l. c ; Worms Lex. I, 186; Nyerups og Krafts do. 102; Hattings Bergenske Prestehist 8vo ) Hans Wrangel blev 21 Juni 1610 udnævnt til Lagmand paa Stegen (N. Tegn.), hvor han døde 1616 før 5 Octbr. (N. Reg). Han er udentvivl Morfader til Digterinden Dorothea Engelbrechtsdatter. 32) 15 Juli, Slange l. c ) Den saakaldte Kalmarkrig. 34) Formodentlig kun for at bestyre Kaldet i Hr. Peder Elling- sens Svaghed, siden han først kaldtes til Sogneprest 15 Novbr. samme Aar, efter Hr. Peders Død.

18 ) Paa et andet Sted staaer: Anno 1580 den 17 Mai døde s. M. Elling Pedersen, Cannik i Thrundhjem og Pastor i Rødø paa Helgeland. Dette er Fader og Søn, hvorfor de hos Erlandsen, Tromsø Geistligh. 50, altsaa skulde opførés i modsat Orden. M. Elling Pedersen var allerede Prest her 1566, da han 3 Novbr. fik Brev paa Redø Kirkes Rente og Indkomst, som Kirkeværgen hidtil havde oppebaaret; dog skulde han holde Kir- ken ved god Hævd. (N. Reg.) Hr. Peder Ellingsen fik 6 Juni 1582 Brev paa samme Rente med samme Vilkaar; Kaldet var nemlig ringe og, da det laa i Alfarvei, udsat for Gjæsteri (N. Reg). Naar han, som Erlandsen siger, allerede blev kaldet 15 76, maa enten Faderen have opladt ham Kaldet, eller han er kun bleven dennes Medtjener cum spe succedendi. Erlandsen giver dem, uvist med hvad Ret, Fami- lienavnet Oxe. De have vistnok begge studeret i Rostock, da det udentvivl er dem, der nævnes i N. Saml. 8vo I, ) D. e. den ulykkelige Sten Bilde til Bildesholm, Lensmand i Throndhjem , om hvem forøvrigt se N. Saml. 4to I, III, Reg.; N. Saml. 8vo I, II, Reg.; Becker og Richardt, Prospecter af D. Herregaarde, Dragsholm. 37) D. e. Hr. Abel Michelsen, Sogneprest til Stegen. Han havde en Tidlang 30 Daler aarlig af Lødingens Tiende, hvilket ophørte ved Kongebrev af 30 Marts 1605 (N. Tegnelser). Han var maaske en Søn af Formanden, den ovenfor ved 1599 omtalte Michel Olufsen; Erlandsen l. c. 110 kalder ham Abel Broch. 38) Slange l. c. 349, ) Hr. Thorkil Taraldsen, Erlandsen l. c Formodentlig den, der nævnes blandt de studerende i Rostock 1561 i N. Saml. 8vo I, ) Jfr. ovenfor ved 1614 og ) Claus Daa til Ravnstrup var forlenet med Throndhjems Len, Jæmteland, Herjedalen og Romsdalen fra 1613 til 1620 (Lens- breve af 1 Mai 1613, N. Reg.) 1615 fik han ogsaa Reinskloster i Forlening (ibid). Han var født 1579 og døde 1641 som Ridder, Danm. Riges Raad og Admiral, se Hans Michelsens Ligpræd. ov. ham og hans Frue, Ingeborg Valdemarsdatter Parsberg, (Kbhvn ), der findes paa Universitetsbibliotheket; N. Saml. 4to I, III, 8vo I, Reg.; Slange l. c. Reg.; jfr. B. Moes Tidsskrift for Pers. Hist. II, ; D. Atlas III, V, Reg; Becker og Richardt, Prospecter af

19 -511- D. Herregaarde, Ravnstrup, Borreby, Holraegaard, Dragsholm ogovenfor ved Aaret ) Herom findes intet i N. Reg. og Tegn., hvorimod et Kongebrev af 29 Juli 1622 tilstaaer Hr. Maurits Madssen Hallandsfar Rødø Kirkes Rente efter Almuens Ansøgning paa Grund af Besværligheden med de mange Reisende; han fik den ellers paa samme Betingelse som Formanden, at holde Kirken vel vedlige; se ovenfor ved ) Erlandsens Throndhj. Geistlighed angiver hans Dødsdag til 27 Juni. 44) Se hans Levnet af H. Rørdam, jfr. ovenfor ved Aarene 1619 og 1622; Maurits Raschs Beretning, at Visitatsen i Nordlandene og Finmarken foregik 1619 bekræftes ved Arreboes Brev l. c. II, 295, skjønt Rørdam, just støttende sig til dette Brev, angiver Aaret 1618, ibid. I, ) Jfr. under 1619; se forøvrigt Slange, , 427; Krafts Norges Beskr. IV, 285; Cold, Lægevæsenet und. Chr. IV, og de der citerede Kilder. 46) Frants Hermansen Kaas (af Muur-Kaaserne) var kjødelig Fætter af ovennævnte Hartvig Bildes Frue, Anne Nielsdatter Kaas. Han skrives til Skovgaard 1618, senere til Indyr i Salten og Gjerdrup i Sjællaud; fra 24 Juni 1618 (Lensbrev af 29 Marts s. A.) fik han de Nordlandske Lene mod en aarlig Afgivt af 3050 Daler og beholdt dem til sin Død 1638; se N. Reg.; Hofm. Efterr. om D. Adelsm. I; D. Atl. III; Slange, l. c. 837; Krafts Norges Beskr. VI, 331; Nico- laysen, N. Stiftelser III, Reg. og ovenfor ved Aarene , 1624, 1625, 1627, Den ovennævnte Søn Claus faldt i en Trefning i Skaane 1657 som Oberstlieutenant, se Wielands lærde Tidende 1 727, 723. De to Døtre, Birgitte og Sophie, der ikke navngives hos Hofman eller Wieland, døde unge eller idetmindste ugifte (Uddrag af Fru Ide Grubbes Slægtebog paa Univ. Bibl., Msscr. No. 237, Fol). 47) Jørgen Henriksen (Staur eller Stafre), udnævntes til Lagmand paa Stegen efter Hans Wrrangel 5 Octobr og var her til sin Død 1648; N. Reg.; N. Saml. 4to V, Reg; do. Svo I; Budstik. III, ; se ovenfor ved Aarene 1619, 1622, 1627; hans der nævnte Hustru, Karen Pedersdatter, var hans anden Hustru og Datter af ovennævnte Peder Hansen Schønnebøll, Lagmand paa Stegen. - Anders Kare (saaledes skrives hans Navn (vistnok rigtigt) i N. Tegn.)

20 -512- var Foged i Lofoten endnu 1626, men maa samme Aar være død ell. afgaaet, se ovenfor Om Hr. Arne Olufsen, Sognepr. p. Stegen, se Erlandsen, Tromsø Geistl ) Slange, ) Knud Henriksen Gyldenstjerne til Aagaard, født 1575, fik 1 Mai 1619 (Lensbrev af 22 Marts s. A., fornyet 30 April 1622) Bergenhuus Len (N. Reg.) og døde paa Bergenhuus 7 Febr. 1627, se Ligpr. ov. ham af Biskop Niels Paaske (Kbhvn ), der findes paa Univ. Bibl.; jfr. N. Saml. 4to VI, do. 8vo I; Slange, Reg.; D. Atl. IV, V. 50) Han havde været Faderens Capellan til Alstadhaug og blev dette Aar (1619) Sogneprest til Korskirken i Bergen, Erlandsen, og de der citerede Kilder. Om Svigerfaderen se ovenfor ved ) Jfr. ovenfor ved ) Han var her endnu 1633 og var gift med Anna Jonsdatter (Langes utrykte Statscalendere i Rigsarch). 53) Slange, , ; her sigtes formodentlig til Medet i Segeberg. 54) Erlandsen, l. c. 123; mon ikke altsaa Hr. Geble Christophersen skulde staae foran Hr. Thorkil Taraldsen? 55) Han maa være Søn af den ældre Hr. Hans Olufsen (Sophius?) i Bodø (se ovenfor ved 1595) og ikke, som Erlandsen p. 114 og 123 siger, af den yngre Hr. Hans Olufsen (Blix), thi naar denne er født 1596, kan hans Søn ikke blive indskreven ved Academiet 1618; ogsaa hæves paa denne Maade Besynderlighedcn i, at Fader og Søn skulde have brugt forskjellige Familienavne. Hvis Slægtskabet forholdt sig som af Erlandsen anført, vikle desuden Hans Olufsen Blix's Søn, Hans Hansen Blix, Sogneprest i Manger, der var gift med Stephan Hansen Sophius's Datter Kirsten, altsaa have været gift med sin Broderdatter, men som bekjendt var Ægteskab mellem saa nær beslægtede dengang forbudt, ja man har vel neppe engang Exempel paa Dispensation i denne Slægtskabsgrad i en saa tidlig Tid. 56) Slange, 474; N. Saml. 8vo I, ) Udentvivl den Peder Due, der 1615 var Foged i Søndfjord og boede paa Bro (nu Svanø, Krafts Norges Beskr. IV, 87 3), se Krigsregnskaber i Rigsarch laa han i Slotsloven paa Bergenhuus i

21 -513- Lensmanden Niels Winds Fraværelse (N. Tegn). Han er udentvivl Fader til Caspar, Iver og Jacob Due, der adledes eller fik Fornyelse paa deres Adelskab 1641, 1646 og 1657, se D. Adelslex. I, Idetmindste Caspar og Jacob kaldes undertiden med Fadersnavnet Pedersen; alle tre førte samme Vaaben (ogsaa Jacob ifølge hans Segl paa Documenter i Rigsarch.; Adelslex. kjender ei hans Vaaben), ligesom de alle i sin Tid vare ansatte som Officierer i Norge, Iver og Jacob i Bergens Stift, se Wielands lærde Tidender 1 725, 696; Mscr. No. 237 Fol. paa Univ. Bibl.; N. Reg.; Jucls Tab. I. i Hofmans D. Adelsmd. II; N. Saml. 4to II, V; do. 8vo I, Reg. Caspar Due blev 21 December 1640 udnævnt til Oberstlieutenant ved det Bahusiske Regiment, (N. Reg). Om Jacob Due se og Bech om Throndhjems Len i Morgenbl. for 13 Septbr Hans Enke, Margrete B.ørgesdatter Juel fra Lungegaarden, blev siden gift med Major Jacob Bortwick (ikke Brockenhuus, som Hofman siger), en Engelsk Adelsmand. Jacob Due skal ikke have efterladt flere Børn end Datteren Blancheflor Sophie Due, gift 1) Major Wilhelm Coucheron, 2) Oberst Jørgen Otto Brockenhuus (Justitiarius Bergs Saml. jfr. ovenfor S. 138, No. 152). Peder Dues Datter var maaske den Dorthe Due, der var gift 1) Mag. Rasmus Assens, 2) Mag. Engelbrecht Jørgensen, Sogneprest til Domkirken i Bergen (Hattings Berg. Prestehist. 8vo ). 58) I Anledning af Beskyldninger mod Oluf Skriver, Borgermester i Throndhjem, paalægges det dem vecl Kongebreve af 22 og 24 Marts 1622 at undersøge Forholdet og gjennemgaa Borgermesters og Raads og Kirkeværgernes Regnskaber i Throndhjem, og hvis nogen Urigtighed befindes, da tiltale dem for Retten (N. Tegn). Om Tage Thot Andersen til Duegede i Skaane, forlenet med Throndhjems Len, Jæmteland, Herjedalen og Romsdal (Lensbreve af 31 Marts 1620, fornyede 30 April 1622, N. Reg.), se Rørdam, And. Arreboes Levnet, Reg.; Slange, ) Se Erlandsen, Throndhj. Geistl. 20 og de der nævnte Kilder; jfr. nedenfor ved 1626, 1629; Slange, 474; udnævnt 8 Octbr (N. Reg). Samme Dag fik han Lødingens Prestegjæld ligesom Formændene; det skulde bestyres af 2 eller 3 Capellaner (ibid). 60) Sagen og Foss, Bergens Beskr. 84; Krafts Norges Beskr. IV, 285; N. Saml. 8vo I, ) Slange, l. c ) Slange, l. c

22 ) Formodentlig den Jens Grøn, hvis Enke Maritte Povelsdat- ter levede i Lofoten 1626 (N. Tegn. s. A. Juli). 64) Slange, , 540 fg. 65) Ved Kongebreve af 27 Januar 1625 paabødes denne Herre- dag i Throndhjem 25 Juli s. A. (N. Tegn). Ora Claus Daa og Frants Kaas se ovenfor ved 1613 og 1618; om Jens Juel, Jens Sparre og Jens Bjelke se N. Saml. 4to I VI, Reg.; do. 8vo I, Reg; Becker og Richardt, D. Herregaarde, Sparresholm; (Holger Ovesens Ligprædi- ken over Jens Sparre og Hans Wandals over Jens Juel eies ikke af Univ. Bibl., men Uddrag af dem findes i Justitiarius Bergs Saml. i Rigsarch. Pakken Biographica.") Slange l. c. Reg.; D. Atl. III, IV, V, Reg.; B. Moes Tidsskr. f. Pers. Hist. I, Reg.; Krafts Norges Beskr, 1 (Iste Udgave) S , , 1 46, 152, 280, 669, 676; V, 27 2, 716, 732; Klüwers N. Mindesmærker, ) Han var en Skotsk Adelsmand og hans Navn egentlig John Konningham, hvilket Navn fordreies paa mange Maader, hvorfor D. Adelslex. optager Familien to Gange, se I, 294, 307. Han forlenedes 1619 (Lensbrev af 26 Marts) med Vardøhuus og Finmarkens Lene mod 300 Dalers aarlig Afgift og beholdt dem til 1651 (N. Reg). Se forresten om ham D. Atl. III, 9; Slange l. c. 217; N. Saml. 4to III, Reg; Rørdam Arreboes Levnet, I, 86. Hans Frue, Ellen Clausdatter Ilundermark af Oxendrup i Fyen, var en Søster af ovennævnte Frants Kaas's Frue Anna Ilundermark og Enke efter Anders Hartvigsen Skram til Deiberglund (Wielands lærde Tidender 1727, 401). John Kon- ningham havde ei Børn med hende, men efterlod en uægte Datter der var lyst i Kuld og Kjøn (men ikke adlet), og som var gift med Hans Jensen Ørbek, Foged i Vardøhuus Len 1652, der havde Stridigheder om Arven efter hendes Fader med nogle Skotter, (se Indlæg i Rigsarch. 2 Octbr og N. Saml 8vo I, ). 67) Johan Veiding var endnu Handesmand i Bergen 1641, da han 8 Juli fik Pas paa Spanien (N. Reg). 68) Jfr. Cold, Lægevæsenet under Chr. IV, ) Jfr. N. Saml. 8vo I, ) 1633 var han ikke længer Foged her. Jfr. ovenfor ved 1619 og nedenfor ved Maaske den samme, der var Foged og Tolder paa Nordmøre, se Topogr. Journal, 16de Hefte, S. 57. Han er maaske en Sønnesøn af den Oluf M., der

23 -515- var Borger i Flensborg og drev Handel paa Throndhjems Stift og Nordlandene (N. Reg). 71) Thollef Benkestok var Søn af Jon Throndsen Benkestok til Melløen og Birte Nielsdatter, en ufri Kvinde, der levede som Enke (Justitiar. Bergs Saml. jfr. N. Saml. 4to I, V, Reg). 72) Et andet Sted staaer: S. Andreæ Aften tidligen om Mor- genen døde etc. Thrond Benkestok var en Broder af nysnævnte Thollef Benkestok. Han eiede foruden Melløen ogsaa Hananger og Lunde paa Lister og var gift med 1) Anna Theiste, 2) Gertrud Peiters- datter, der overlevede ham og 21 Juni 1628 holdt Jordskifte og Husebytte paa Melløen med Svogeren Johan Benkestok (Jordskiftet i Rigsarch.; Justitiar. Bergs Saml.; Krafts Norges Beskr. III (2den Ud- gave) 346; VI, 298). 73) Seidvaag i Bodø Sogn? 74) Han kaldes Christen Knudsen i N. Reg. (1 Juli 1626). 75) Slange 565 fg. 76) Maa være Hr. Christopher Jacobsen, Erlandsen 205; Oplys- ningen der om hans Bopæl er altsaa urigtig; det er maaske ham, der studerede i Rostock 1601, N. Saml. 8vo I, 90. Hverken Hr. Jens Knudsen eller den ved 1627 nævnte Hr. Christen Michelsen findes hos Erlandsen 55 blandt Capellanerne til Rødø. 77) Maa være Matthias Thorkelsen Holst, Foged her 1633, gift med Grete Jacobsdatter (Langes Statscalendere i Rigsarch.) 78) Slange Med Hertug Jørgen menes Hertug Georg af Lüneburg. Friedland? 79) Omtales ei af Slange, Holberg eller Schlegel. 80) Slange ; Mansfeld maa vel være en Skrivfeil for 81) Slange 643, ) Erlandsen Throndhj. Geistlighed, 20, 74, ) Erlandsen, Tromsø Geistl. 62; Worms Lex. ov. lærde Mænd I, 590, III, 460. Mon ikke Søn af Laurits Nielsen, Sogneprest til Stør dal en, om hvem se Erlandsen, Throndhj. Geistlh ) Her følger et aabent Rum af 1 1/2 Side til de følgende Aar. Her Christian i Brønø maa være Christen Olsen hos Erlandsen S. 67;

24 -516- Denne Oluf Mechelborg er maaske den samme som O. M. paa Edeøn, der var gift med Anna Casparsclatter Schøller, se Søfren Hansens Ligpr. ov. Caspar Christophersen Schøller (Kbbvn ) Dedicationen. 85) Ved Indløbet til Sognefjorden. 86) Knud Steensen til Steensgaard blev ved Lensbrev af 26 Aug forlenet med Salten, Senjen, Andenes og Tromsø Lene fra St. Hans Dag s. A. mod en aarlig Afgift af 1318 Rigsdaler (N. Reg). Se forresten N. Saml. 4to I, V, Reg. 87) Findes ei som saadan hos Erlandsen, Tromsø Geistl ) Lignende Optegnelser, hvor Himmeltegnet etc. paa Fødsels- talen bemærkes, se Magazin til den Dan. Adels Hist. 55 fg., 71 fg. 93 fg. Det hidrører naturligviis af Troen paa Astrologien, der ved denne Tid og senere gjennem hele det 17 de Aarhundrede havde mange Tilhængere i Danmark. De her opregnede Dage ere forskjellige fra Tygebrahesdagene, der kunne sees f. Ex. i Hofmans D. Adelsm. III, 30. Da der hos Erlandsen, Tromsø Geistl. S. 50, kun findes lidet om Maurits Madsen Rasch, hidsættes samlet det vigtigste, af hvad hans ovenmeddelte Manuscript paa forskjellige Steder indeholder om ham. Han er født 1574 i Onsale Sogn i Fjære Hered (Nørrehalland), hvor Faderen, Mads Mortensen var Prest; Moderen hed Johanne Maurits- datter, begge døde i Pesten Familienavnet optog han efter Morfaderen, Maurits Jensen Rasch, Provst og Sognepr. til Tølø, Elfs- aker og Lindome i Halland sattes han i Skole i Vardberg og 1585 i Helsingør, blev 1592 Student og var derpaa et Aars Tid Lærer for Hr. Maurits Grips 4 Døtre (ikke 1595) kom han til Oslo, hvor han opholdt sig næsten et Aar og nogen Tid var Choral." 1595 blev han personel Capellan til Bodø og ordineret i Bergen 1596; 1598 (ikke 1597) blev han residerende Capellan til Bodø (boede paa Rørstad), og kaldtes Novbr. til Sognepr. i Rødø, hvorhen han var kommen for at hjælpe Formanden, og fik 23 Decbr. s. A. Capitelets og Lensherrens Stadfestelse derpaa. 29 Juli 1622 fik han Kongens Bevilling paa Rødø Kirkes Rente, da han havde megen Besvær med Reisende blev han Provst over Helgelands Provsti og døde 7 April Han var gift med Gudrun Olufsdatter, der endnu lovede 1620, en Datter af Oluf Siversen (f 1613) og maaske Søster af den oftere nævnte Gertrud Olufsdatter (f 1627), gift med Elling Jørgensen. Blandt flere Børn havde han 1 Søn og 4 Døtre, af hvilke idetmindste en var gift, en ved Navn Kir- stine levede 1620 og en døde spæd. Norske Samlinger - Andet Bind Christiania OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø -144- Lenvig. Den 4de Juli forlod jeg igjen Lyngen og gik i Maursund, 3 1/2 Mil fra Lyngen, ombord paa Dampskibet for at følge med samme til Talvig; da det kom tilbage fra Hammerfest, fulgte jeg med det

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 272. Andreas Jensen f. 1694, Udlejre, Døbt 11/02 1694, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gmd. Egebjerggaard, g. (1) 31/03 1723, i

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 318/319. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 318/319. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Jørgen Rasmussen og Lisbeth Christoffersdatter 4 Jørgen Rasmussen og Anna Gregersdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Rasmus Jørgensen &? Christoffer

Læs mere

Side 1 af 7 1709 96b Trolovet Niels Christenen og Maren Nielsdatter i Oens 1709 96b Trolovet Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter i Bottrup 1709 96b Copuleret Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter

Læs mere

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e.

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. (E-M) 1767 Søndag den 6 September ELSE døbt, Hans Møllers liden Datter i Errindlev, som blev båret til Dåben af Forvalter Holst på Højbygård, hans Kæreste. Faddere:

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Side 1 af 5 Gårdejer Rasmus Knudsens optegnelser (Høje, Lunde sogn) i afskrift v. Alfred Abrahamsen, Lunde. Originalen i privat eje? Aar 1670. Kørtes der med Slæde fra Nyborg til Korsør i 12 Uger. 1709

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Fest: 2 Pent: Christent een Søn Hans for Madtz Hansen af Lumbÿ, Lauritz Smids Kone bar det.

Aage Rudolf Poulsen. Fest: 2 Pent: Christent een Søn Hans for Madtz Hansen af Lumbÿ, Lauritz Smids Kone bar det. JP 90-1720 Hans Madsen, Lumby KB Lumby (Lunde/Odense) 1720 op 38 Hans Madsen døbt 20/5 Fest: 2 Pent: Christent een Søn Hans for Madtz Hansen af Lumbÿ, Lauritz Smids Kone bar det. KB Lumby (Lunde/Odense)

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Hadbjerg Kirkebog Døde og Begravede 1785-1813. 1785 D: 29 Septbr: kast Jord paa Huusmand Søren Skomagers Datter Ingeborg gl: ½ Aar

Hadbjerg Kirkebog Døde og Begravede 1785-1813. 1785 D: 29 Septbr: kast Jord paa Huusmand Søren Skomagers Datter Ingeborg gl: ½ Aar Hadbjerg Kirkebog Døde og Begravede 1785-1813 1785 D: 29 Septbr: kast Jord paa Huusmand Søren Skomagers Datter Ingeborg gl: ½ D: 26 Octobr begravet Gaardmand Peder Sørensen Sønders Hustrue gl: 42 1786

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 JP 142-1624 Frederik Enevoldsen, Østrup Frederik Enevoldsen født ca 1624 KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 Dend Onsdag effter Juel var Friderich Envolsen begraffven

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 516, BK 1136 og BK Lars Madsen, Lille Rørbæk

Helga Poulsens aner. BK 516, BK 1136 og BK Lars Madsen, Lille Rørbæk BK 516, BK 1136 og BK 1464-1577 Lars Madsen, Lille Rørbæk Fra dokument 1577 Lars Madsen er hentet følgende: Lars Madsen #1405 født omkr. 1577, (søn af Mads #75570) boede Lille Rørbæk, stilling Frydendalgård,

Læs mere

Thestrup Kirkebog 1814-1839

Thestrup Kirkebog 1814-1839 Thestrup Kirkebog 1814-1839 [1] Nærværende Protocol som bestaar af 672 gennemtrukne Sider, autoriseres hermed til at være Kirkeministerialbog for Thestrup Sogn. Aversie 1 ste Junii 1814 ***** Foreviist

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Generation X Ane nr. 1260/1261

Generation X Ane nr. 1260/1261 Peder Schomann & - -sdatter Christen Pedersen & - -datter Ane nr. 2520/2521 2522/2523 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Hjerm 1260/1261 Peder Andersen Hjerm Dejbjerg 630 Ida Pedersdatter Hemmet 315

Læs mere

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Bengt) [1855]

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Bengt) [1855] Gildet paa Solhoug [1855] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Helene Grønlien, Stine Brenna Taugbøl 1 3 Ark. Bengt Gautesøn, Herre til Solhoug, i «Gildet paa Solhoug.»

Læs mere

Snøde og Stoense sognes begravelseslister 1718-1720

Snøde og Stoense sognes begravelseslister 1718-1720 Snøde og Stoense sognes begravelseslister 1718-1720 Introduktion De ældste kirkebøger for de 2 sogne er desværre brændte sammen med præstegården i Snøde 15. juli 1883 Ikke desto mindre findes der begravelseslister

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

Generation X Ane nr. 1372/1373

Generation X Ane nr. 1372/1373 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Clemmingsen og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Clemmingsen & Raabylille -datter Ane nr. 1372/1373 Rasmus Hansen

Læs mere

Møller Christen Andersen

Møller Christen Andersen Møller Christen Andersen 1 Espe-Vantinge Kirkebog 1744-1804, opslag 25 Samme Dag* (18. Februar 1759) døbt Niels Andersens Datt. Johane, baaren af And. Knudsens Pige Maren, Test. Niels Nielsen, Peder Jensen,

Læs mere

STAMTAVLE FAMILIEN SEBBELOV OVER SÆRTRYK AF ARKIV FOR GENEALOGI OG HERALDIK AARHUS BAUMGARTENS FORLAG

STAMTAVLE FAMILIEN SEBBELOV OVER SÆRTRYK AF ARKIV FOR GENEALOGI OG HERALDIK AARHUS BAUMGARTENS FORLAG FAMILIEN SEBBELOV STAMTAVLE OVER FAMILIEN SEBBELOV SÆRTRYK AF ARKIV FOR GENEALOGI OG HERALDIK TORKIL AARHUS BAUMGARTENS FORLAG 1911 Familien Sebbelov. Familien Sebbelov har taget Navn af Landsbyen Sebbelov

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 KB Stenløse 1776 op 192 nr 47 Jens Andersen begravet 13/9 D 13 Sept. Jens Andersen, Gaardmand i Steenlille.

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed JP 154-0008 Rasmus Pedersen, Bederslev Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed Født:????? Død: før 20-4-1749 KB Bederslev er mangelfuld i perioden 1740-1749:

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP Clemend Jørgensen, Lumby. KB Lumby (Lunde/Odense) 1684 op 18 Clemend døbt 6/4

Aage Rudolf Poulsen. JP Clemend Jørgensen, Lumby. KB Lumby (Lunde/Odense) 1684 op 18 Clemend døbt 6/4 JP 80-1684 Clemend Jørgensen, Lumby KB Lumby (Lunde/Odense) 1684 op 18 Clemend døbt 6/4 Dom Qvasim Døbt 1 Søn Clemend for Jørgen Clemends i Lbÿ KB Lumby (Lunde/Odense) 1728 op 115 Clemen begravet 12/6

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Niels Stephansen født ca 1688 (der mangler muligvis side 9 i KB Hjadstrup)

Aage Rudolf Poulsen. Niels Stephansen født ca 1688 (der mangler muligvis side 9 i KB Hjadstrup) JP 32-1688 Niels Stephansen, Hjadstrup Niels Stephansen født ca 1688 (der mangler muligvis side 9 i KB Hjadstrup) KB Hjadstrup (Lunde/ Odense) 1764 op 125 nr 3 Niels Stephansen begravet 20/4 Lang Fredag

Læs mere

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup 1 kirkebog 1666-1720 - viede Viede, mangler en side med slutning af 1693, 1694 og begyndelsen 1695. Kursiv angiver usikkerhed om ordet. Og en streg at jeg ikke kan læse teksten Den sidste kolonne angiver

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby Født ca 1731 KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 16 Dec Sepul Gaardm: og Enkemand Lars Hansen Bødker af Margaard 66 Aar Side 1 af 16 KB Nørre Åby

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP 38-1736 Rasmus Isachsen, Ringe. KB Bederslev (Skam/Odense) 1736 op 221 Rasmus Isachsen døbt 23/12

Aage Rudolf Poulsen. JP 38-1736 Rasmus Isachsen, Ringe. KB Bederslev (Skam/Odense) 1736 op 221 Rasmus Isachsen døbt 23/12 JP 38-1736 Rasmus Isachsen, Ringe KB Bederslev (Skam/Odense) 1736 op 221 Rasmus Isachsen døbt 23/12 Dom: 4 Advent: Blef Isach Andersens Barn her i Bÿen Christnet kaldet Rasmus. Rasmus Andersens Hustrue

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Jens Bjelke)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Jens Bjelke) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Jens Bjelke, svensk Befalingsmand i «Fru Inger

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 1767 Dom 2 p S S Trin d 28 Jun Moens Søfrens Boemand i Söesum efter skændigste Leÿerm(aal) med den henrettede Kirsten Svendsdatter har

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard:

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard: BK 40-1722 Povel Andersen, Veksø Udklip side 47-48 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884 - Korshøjgaard: Side 1 af 9 Udklip side 48-49 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884: Povel Andersen

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP Jens Ipsen, Lumby. Side 1 af Jens Ipsen^J Lumby

Aage Rudolf Poulsen. JP Jens Ipsen, Lumby. Side 1 af Jens Ipsen^J Lumby JP 44-1738 Jens Ipsen, Lumby Side 1 af 19 Side 2 af 19 Gård nr. 14 markeret med rødt Jens Ipsen blev født ca. 1738. FamilySearh angiver, at der i Allesø forekommer en Jep Jensen med 3 sønner, nemlig Jørgen

Læs mere

Døde Mandkjøn. S Mikrokort 4, 5/9. N. Dødsdagen Begravelsesdagen.

Døde Mandkjøn. S Mikrokort 4, 5/9. N. Dødsdagen Begravelsesdagen. Døde Mandkjøn. S. 162. Mikrokort 4, 5/9. N. Dødsdagen Begravelsesdagen. Den Dødes For- og Tilnavne. Stand, Haandtering og Opholdssted. Alder. Hvor anført i det almindelige Jevn- førelses- Register Anmærkninger.

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Iver Kierutsen/Kierndtsen gmd i Illebolle 29 May 1686 pg 1-100 -107 WIFE: Karen Hecksdtr CH: Hans Iversen 26 Kierud Iversen 25 Niels Iversen 19 Johanne Iversdr = Jacob Hansen i Lindelse Johanne blev begravet

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1 Mand Hans Nielsen 1 Født Før 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Dåb 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Død 9 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 15 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk

Læs mere

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 Generation 1 1. Jens Pedersen #10302 * 1764, Job: gaardbeboer i Lille Grøntved, Mygdal, (~ Karen Frandsdatter #10240 * 1756, ) I Peder Jensen #10303 * 1796,

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

Øksendrup Kirke , opslag

Øksendrup Kirke , opslag Nicolay Olsen blev født i 1762, og det har desværre ikke været muligt at finde hans fødsel i kirkebøgerne. Det kan være ham, der er opført i en kirkebog fra Frørup Kirke, men jeg er ikke sikker, og derfor

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen ca. 1722-1771 Jeppe Hansen født ca. 1722 Jep Hansen Loserup grd - Soren Larsen dod 20/1 1749 Jeppe Hansen Løsserup gaard 14/7 1761 1 185 KB Udby 1737-1814, 1771 opslag 103 Jep Hansen begravet 5/8 D: 5

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Ole Povelsen, Søsum. KB Stenløse 1775 (k76) op 80 nr 1 Ole Povelsen døbt 3/12

Helga Poulsens aner. HP Ole Povelsen, Søsum. KB Stenløse 1775 (k76) op 80 nr 1 Ole Povelsen døbt 3/12 HP 8-1775 Ole Povelsen, Søsum KB Stenløse 1775 (k76) op 80 nr 1 Ole Povelsen døbt 3/12 1. Advent (KB 1775/1776) (3/12 1775) Ole, Unge Povel Anders: Gaardmands i Søsum baaren: Karen Peder Povels: Enke.

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Svend Larsen, Store Rørbæk. KB Snostrup 1734 op 85 Svend Larsen døbt 19/9

Helga Poulsens aner. HP Svend Larsen, Store Rørbæk. KB Snostrup 1734 op 85 Svend Larsen døbt 19/9 HP 18-1734 Svend Larsen, Store Rørbæk KB Snostrup 1734 op 85 Svend Larsen døbt 19/9 Dom: 13. post Trinit (19/9) hafde Lars Larsen Smed i Store Rørbeck en Søn til Daaben blev kaldet Svend. Skoleholderens

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Peder Andreasen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK Peder Andreasen, Ølstykke BK 38-1740 Peder Andreasen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 138. Peder Andreasen f. 1740, Ølstykke, Døbt 27/11 1740, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gdr. Egebjerg, g. (1) 25/09 1768, i Ølstykke, Inger

Læs mere

1705 4a Døbt Peder Krag i Hatting - Maren a Døbt Søren Madsen Hyrde i Hatting - Søren a Døbt Melchior Jensen i Hatting - Anne a Døbt

1705 4a Døbt Peder Krag i Hatting - Maren a Døbt Søren Madsen Hyrde i Hatting - Søren a Døbt Melchior Jensen i Hatting - Anne a Døbt 1701 1b Døbt Laurids Jensen i Eriknaur - Jens 1701 1b Døbt Søren Andersen i Eriknaur - Kirsten 1701 1b Døbt Jens Melchiorsen i Hatting - Gregers 1701 1b Døbt Knud Sørensen Due i Hatting - Anne 1701 1b

Læs mere

Søren Hartvigsen var ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum.

Søren Hartvigsen var ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum. 24-03-2007 ANER 1. Søren Hartvigsen, f. 11-08-1881 i Flynder, d. 16-02-1968. Søren Hartvigsen var 1921-1926 ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum. Han blev

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 film 282 LA, (negativ film 395, 1 halvdel) Filmen er lånt af Laurits Kjær-Hansen Ægtefæller og deres børn Dette alfabetiske register er børn, søskende

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 Dom: 15. à Trinit (17/9): blef Niels Larsens Barn i Udlejre Christnet og kaldt Ole. Præstens Hustru bar hannem. Faddere: Anders

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP Henning Krag, Skovsbo

Aage Rudolf Poulsen. JP Henning Krag, Skovsbo JP 162 - Nedenstående oplysninger er modtaget fra Arne Allesø Rasmussen, der har været så venlig at give os lov til at benytte dem Jeg bor på Skovsbogård, og har forsket lidt i gårdens historie. Jeg kan

Læs mere

Generation XI Ane nr. 2780/2781

Generation XI Ane nr. 2780/2781 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Laurits Pedersen og Anna Jacobsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurits Pedersen og Anna Jacobsdatter Hovedskov Ane nr. 2780/2781

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Finn Fru Ingers Huuskarl i «Fru Inger til Østeraad;»

Læs mere

Generation XI Ane nr. 1374/1375

Generation XI Ane nr. 1374/1375 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Lauridsen og Ellen Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Peder Lauridsen og Ellen Hansdatter Østermarke 1374/1375

Læs mere

FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK

FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK 1690-1697 Indtastet af Peter Ohm-Hieronymussen 2007 efter Max Hansens originale arbejde udført gennem mange år. Gennemset og revideret af Max Hansen og Kirstin Nørgaard-Pedersen.

Læs mere

Endelave Stets Maals Bog Begyndt Ao 1695 Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-10a

Endelave Stets Maals Bog Begyndt Ao 1695 Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-10a Endelave Stets Maals Bog Begyndt Ao 1695 Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-10a 27.05.1695 fæst Bendt Pedersen halvparten af den otting jord hans Moder bebor, som hun for ham oplod, skal give deraf

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 206 Begravede Mandkøn 1. 1833, 11. februar, Begravet 16. februar 1833. Anders Hansen Lang. Gaardmand Hans Pedersen Langs Enkes Søn i Gudme.

Læs mere

Niels Jensens dagbog ---

Niels Jensens dagbog --- Niels Jensens dagbog Den 7de December 1863 melte jeg mig i Kiøbenhavn Natten mellem 13de og 14de klokken et Reiste vi fra Kjøbenhavn med Jernbanen. Klokken 7 Syv om Morgenen var vi Korsør der blev vi Indqvarteret

Læs mere

Teksten i bokselskap.no er basert på xml-fil mottatt fra. Universitetet i Oslo/dokpro.uio.no. Dokpros tekst er hentet

Teksten i bokselskap.no er basert på xml-fil mottatt fra. Universitetet i Oslo/dokpro.uio.no. Dokpros tekst er hentet bokselskap.no 2012 Ragnhild Jølsen: Rikka Gan Teksten i bokselskap.no er basert på xml-fil mottatt fra Universitetet i Oslo/dokpro.uio.no. Dokpros tekst er hentet fra: Samlede Skrifter. Aschehoug, Oslo,

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april. Svend Svendsen, Sandvig. Druknet ved Skåne. A: Karen Svendsdatter, f. 1727,

Læs mere

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23]

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23] 01 FEB 2002 Familie Mand: Jens Hansen #1 leveår: 75 Født: 1671 i: Dageløkke Død: 1746 i: Langstrup Begravet 20 APR 1746 i: Asminderød, 75 år ID 1746 i: GM gård no. 13 Far: Hans Nielsen #153 Mor: Karen

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 568 og BK Lars Larsen, Sundbylille. Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C.

Helga Poulsens aner. BK 568 og BK Lars Larsen, Sundbylille. Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. BK 568 og BK 732-1621 Lars Larsen, Sundbylille Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. Carstensen 1878: Side 1 af 9 Lars Larsen født ca 1621. KB foreligger først fra 1645, se endvidere dokument

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 148-1690 Lars Hansen, Udesundby

Helga Poulsens aner. BK 148-1690 Lars Hansen, Udesundby BK 148-1690 Lars Hansen, Udesundby Kilde "Frederiksborg" 548. Lars Hansen f. 1690, Påstrup, Døbt 16/02 1690, Jørlunde, Adresse Udesundby, Stilling Gmd. Amsterdam, g. CA. 1711, i Udesundby, Kirsten Nielsdatter,

Læs mere

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Pedersen og Maria Stephansddatter 4 Hans Pedersen og Maren Jensdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Nielsen & Maren

Læs mere

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her Faderen en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her D skal fortælles, hed Thord Øveraas. Han stod en Dag i Præstens Kontor, høi og alvorlig; «jeg har faaet en Søn», sagde han, «og vil have ham over

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Generation XI Ane nr. 3020/3021

Generation XI Ane nr. 3020/3021 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Tuesen og Maren -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Thue Hansen &? -datter Ane nr. 6040/6041 Hans Tuesen og Maren -datter

Læs mere

#2071s [Ny] søn KB: C273B (Dalbyover)-12 (1/6) (1814) S.6-7 Nr.3 AO opslag 6 Bil:5230-32 F: Ægte 22. Mai 1814. Side 2 af 5

#2071s [Ny] søn KB: C273B (Dalbyover)-12 (1/6) (1814) S.6-7 Nr.3 AO opslag 6 Bil:5230-32 F: Ægte 22. Mai 1814. Side 2 af 5 9. marts 2006: Vores 3. dag ud af 4 på Landsarkivet i Viborg. Efter mere end en uge på familie/slægts interview fra tønder i syd til Støvring i nord. Torsdag morgen 9. Marts 2006 klokken er lidt i 9:00.

Læs mere