Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning"

Transkript

1 Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Velkommen som sygeplejestuderende på akutsengeafsnittet ASA, Herning. ASA Herning er organisatorisk placeret i akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Akutafdelingen består af akutmodtagelsen i både Herning og Holstebro, akutsengeafsnittene (ASA) i Herning og Holstebro, akutklinikken i Ringkøbing, og den centrale hospitalsvisitation. Akutafdelingen er således fysisk placeret på 3 af hospitalsenheden Vest hospitaler, med fælles afdelingsledelse på tværs af husene. Organiseringen af akutafdelingen startede i I februar 2009 åbnede hospitalsvisitationen og ASA Herning opstartede d. 3/ I ASA, Herning indlægges syge patienter døgnet rundt, fra de praktiserende læger, vagtlæger, ambulatorier, Falck samt fra skadestuen/modtagelsen. Aktuelt arbejdes på opstart af fælles triagering, hvilket vil sige en vurdering af patientens tilstand umiddelbart ved indlæggelsen, for alle patienter i skadestuen/modtagelsen. Patienterne indlægges til observation, pleje og behandling i ASA. Ved behov for indlæggelse udover 24 timer vil patienten blive viderevisiteret til det specialerelevante afsnit. Akutsengeafsnittene råder over: 28 akutte sengepladser ved Regionshospitalet Herning 18 akutte sengepladser ved Regionshospitalet Holstebro Formålet med ASA, er at medvirke til og optimere det akutte patientforløb. Et team af sygeplejersker og special uddannede akutmediciner skal sikre, at der lægges en pleje- og behandlingsplan. Herefter kan patienten visiteres til videre indlæggelse på specialerelevant afsnit opfølgning hos egen læge opfølgning i dagafsnittene opfølgning i ambulatorierne opfølgning i primærsektor ASA kan herved sikre unødvendige indlæggelser i de specialerelevante afsnit. Derudover skal ASA være med til at effektivisere de lægelige arbejdsgange, ved at de akutte patienter rent fysisk er samlet et sted. Den centrale hospitalsvisitation er fysisk placeret på Regionshospitalet Herning og fordeler ud fra særligt opstillede kriterier indlæggelserne af alle akutte patienter i Hospitalsenheden Vest. Side 1 af 18

2 Hospitalsvisitationen er bemandet med sygeplejersker og sekretærer. Samarbejdsrelationer ASA samarbejder med paremkymkirurgiske, ortopædkirurgiske og medicinske afdelinger og deres tilhørende ambulatorier. ASA samarbejder ligeledes med en række dagafsnit og serviceafdelinger om patienternes pleje- og behandlingsplan. Primær sundhedssektor med tilknyttede udskrivningskoordinatorer er ligeledes en vigtig samarbejdspartner. I medicinsk center, Regionshospitalet Herning findes desuden et geriatrisk team. Dette er en udadgående funktion med henblik på at optimere samarbejdet mellem primær og sekundær sundhedstjeneste. Patient/borger kategorier ASA Herning har 28 sengepladser og modtager akut syge patienter, døgnet rundt. Patienterne ankommer til ASA direkte fra triagerings stationen i akutmodtagelsen.de kan selv komme gående, siddende eller kørende med Falck og der er stor variation i patientens tilstand ved ankomsten. Nogle er helt upåvirkede, mens andre kan være meget dårlige og kræve intensiv pleje og behandling. ASA modtager akutte patienter indenfor det ortopædkirurgiske, abdominalkirurgiske og medicinske speciale. Indenfor det medicinske speciale, er det primært gastroenteorologiske, endokrinologiske, infektionsmedicinske og almenmedicinske patienter. Derudover modtages hiv/aids og alle neuroinfektions patienter fra hele region Vest. Vi modtager ligeledes nogle hiv/aids patienter fra Region Viborg. ASA modtager ikke de kardiologiske patienter, idet denne patientkategori modtages direkte på kardiologisk sengeafsnit. Centrale kliniske problemstillinger ASA modtager akutte patienter døgnet rundt. De mange forskellige patientkategorier danner muligheden for at studere mange forskellige sygeplejefaglige problemstillinger. Det er derfor væsentligt, at du som sygeplejestuderende er afklaret med, behov for egen læring og er god til at prioritere og stille krav i forhold til studiefokus. På ASA kan vi tilbyde dig, at arbejde med minimum følgende sygeplejefaglige problemområder. Selvstændighedsniveauet vil være ud fra tidligere erhvervede kompetencer: Kvalitetssikring i patientforløbsovergangene i forbindelse med modtagelse, overflytning og udskrivelse af patienterne Træne det kliniske blik og udvikle sygeplejefagligt skøn Korttidssygepleje Træne observationsteknik og indsamle data fra den akutte patient ud fra fx Side 2 af 18

3 ABC-modellen eller Virginia Hendersons behovsteori Anvendelse af sygeplejeprocessen som styringsredskab for sygeplejearbejdet Prioritere sygeplejeopgaverne Træne overblik i såvel ustabile som stabile patientforløb Grundlæggende sygeplejehandlinger ved den ustabile eller den stabile patient Specielle sygeplejehandlinger ved den ustabile eller den stabile patient Palliativ, terminal, støttende og lindrende sygepleje Vurdere forskellige undersøgelsesresultater Gennemføre indlæggelses og udskrivningssamtaler Gennemføre sundhedsfremme og forebyggelse Træne dokumentation af sygeplejen Anvende IT-medierne som f. eks MEM, LABKA 2, medicin.dk, Blod online, E-dok, PTI-systemet og DDKM Tværfagligt samarbejde med argumentation for sygeplejens virksomhedsområder i samarbejdet Samarbejde med primær sektor omkring patientforløb Samarbejde med geriatrisk team og udskrivningskoordinatorer Pædagogiske læresituationer i samspillet med patient, pårørende, kollegaer og andre studerende Sygeplejehandlinger til den kriseramte patient og støtte mestringen hos den akutte som kronisk syge patient Varetage pårørendes behov for omsorg. Træne evaluering af udførte sygeplejehandlinger, inkl. selvevaluering Kendskab til og forståelse for standarder som fx medicinsk, ortopædkirurgisk og abdominalkirurgisk instruks, hygiejnehåndbogen og DDKM Opnå indsigt i eget kompetenceniveau og handle derudfra Træne hygiejniske principper og følge procedurer fra hygiejnehåndbogen Identificere etiske problemstillinger og handle herudfra Medicinadministration og anvendelse af intravenøse væsker Være 3. person ved blodtransfusion Identificere ernærings og decubitustruede patienter, samt iværksætte relevante behandlingstiltag Mono og tværfagligt samarbejde omkring patientsikkerhed Tværfaglige og tværsektorielle forhold ASA har ansat ca.45 sygeplejersker, 4 Social og sundhedsassistenter, 6 hospitals og serviceassistenter og vores egen piccoline. Som akut modtageafdeling, er ASA præget af stor tværfaglighed gennem hele døgnet. Vi samarbejder med andre faggrupper som Falck, primærsektor, psykiatrien, sekretærer, læger, bioanalytikere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og portører, samt et bredt udsnit af regionshospitalets øvrige afdelinger. Foruden sygeplejestuderende fra modul , er der SOSA-elever, redderelever, samt medicinstuderende i afsnittet. Regionshospitalet Herning har desuden et geriatrisk team. Dette er en udadgående funktion med henblik på at optimere samarbejdet mellem primær og sekundær sundhedstjeneste. Udskrivningskoordinatorerne for Herning Kommune er nu fysisk placeret på Regionshospitalet Herning. Dette har styrket samarbejdet med primærsektoren for Herning kommune. Side 3 af 18

4 Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold Patientforløb/ patientsituationer/patientfænomener Som tidligere nævnt modtager ASA akutte medicinske, ortopædkirurgiske og abdominalkirurgiske patienter til observation, pleje, udredning og behandling. Vores hyppigste patientkategorier og dermed næsten sikre studiemuligheder indenfor sygdomslæren er følgende: Patienter med respirationsproblemer Excacibation af KOL / COLD Astma Pneumoni Lungeemboli Dyspnøe af anden årsag Patienter med kredsløbsproblemer Hyper og hypotension Atrieflimmer og flagren DVT/ lungeemboli Lipotymi Patienter med cerebrale symptomer Commotio Subarachnoideal blødning Svære migræneanfald Patienter med gastroentestinale problemer Gastroenteritis Kvalme og opkast Diarre eller obstipation Melæna eller hæmatemese Hepatitis Pancreatit Galdevejslidelser Inflammatoriske tarmlidelser Divertikelsygdomme Ileus Hernie Appendicit Leverinsufficiens i forskellig grad Side 4 af 18

5 Patienter med hæmatologiske problemer Anæmiudredning Blodtransfusion Koagulationsforstyrrelser Leukæmi eller anden blodsygdom Patienter med traume på knogler, muskler og ledbånd Smertebehandling og mobilisering Akutte operationskrævende frakturer/skader Åbne frakturer Aflåsning af knæ Kroniske sår/decubitus Commotio cerebri Pneumothorax Større forbrændinger Akut iskæmi Obs. Cauda equina Patienter med reumatologiske problemer Rygsmerter Ledsmerter Patienter med nefrologiske problemer Kronisk nyreinsufficiens Pyelonefritis Patienter med væske og elektrolytforstyrrelser Dehydratio Hyper/hypokaliæmi Hyper/hyponatriæmi Side 5 af 18

6 Patienter med endokrine lidelser Generel Klinisk Studieplan Diabetes type 1+2, både nyopdaget og dysreguleret Ketoacidose Hypoglykæmi Stofskiftesygdomme Pancreatit Patienter med infektionssygdomme Febrilia Sepsis UVI Meningitis Tropesygdomme HIV/AIDS Diverticulit Cholecystitis Patienter med onkologiske sygdomme Cancer Kemo og strålebehandlede patienter Udredning / diagnosticering smertebehandling Patienter med forgiftninger/allergiske reaktioner/suicidalforsøg Medicinforgiftninger Kulilteforgiftninger Ebrietas Abstinensbehandling Delirium Anafylaktiske reaktioner, udløst af medicin, dyr eller insektbid. Herudover vil ASA rumme patienter med meget specielle og sjældne diagnoser, og du vil således kunne komme til at opleve/studere mangfoldigheden i sygeplejen på ASA. Kort sagt så er alt muligt her og vi glæder os til at du griber chancen. Side 6 af 18

7 Sygeplejefaglige opgaver At studere i praksis og udvikle sin sygeplejefaglige identitet, handler i høj grad om at kunne se og danne sammenhæng mellem teori og praksis. Det handler om at blive udfordret på såvel det faglige som det personlige niveau. I det følgende beskrives de sygeplejefaglige opgaver, som er relevante for de studerende i forhold til det aktuelle modul. Modul 12 Kompleks klinisk virksomhed Tema: Sygepleje og selvstændig professionsøvelse Modul 12 er 10 ugers klinisk studie. Her vil den studerende få dybde og selvstændighed i udvalgte sygeplejefaglige problemområder i forhold til komplekse, akutte og kronisk syge patienter, samt disses sociale netværk. Den studerende vil arbejde med individuelle patientforløb, med særlig fokus på sygeplejerskens etiske, formidlende, koordinerende og ledende funktioner, samt kvalitetsudvikling. Den studerende vil arbejde med planlægning, tilrettelæggelse, koordinering, udførelse, evaluering og dokumentation af det individuelle, sammenhængende patientforløb, indenfor den medicinske og kirurgiske sygepleje. Selvstændighedsgraden vil være afhængig af den enkeltes aktuelle kompetenceniveau. Den studerende bliver tilknyttet uddannet personale/personaler gennem klinikken og den studerende vil på ASA, kunne arbejde med modulets indhold ud fra følgende centrale fagområder: Sygepleje, sundhedsinformatik samt organisation og ledelse, herunder sundhedsøkonomi: Dette kan studeres på ASA ved: At modtage/møde den akut indlagte patient At snakke med den akut indlagte patient om reaktioner på sygdom og indlæggelse, for herigennem at opnå et kendskab til og forståelse af patienten og dennes værdier, livsanskuelse, livshistorie, levevilkår, evner og muligheder. Hertil anvendes mødet med patienten, indlæggelsessamtalen, samspillet med patienten og interaktionen i situationen mellem patienten og den studerende. At arbejde i det gode relationelle forhold til patienter med anden etnisk, kulturel og religiøs baggrund end den sygeplejestuderendes. At identificere signaler fra patienterne om eksistentielle og åndelige omsorgsbehov, og planlægge en relevant sygeplejehandling hertil. At opstille løbende mål for sygeplejen i samarbejde med patienten, under hensyntagen til patientens ønsker, ressourcer eller risici, samt patientens medbestemmelse og autonomi. Hertil anvender den studerende bla. italesættelsen af eget sygeplejefagligt skøn. At arbejde i et relationelt forhold til den individuelle patient, med fokus på og Side 7 af 18

8 prioritering af tiltag som styrker den gode relation mellem den sygeplejestuderende og patienten. Dette gøres bla. gennem den svage paternalisme og moralsk ansvar i magtforholdet mellem den sygeplejestuderende og patienten. At kende eget og andres kompetenceniveau, og planlægge udførelsen af sygeplejen så patientsikkerheden sikres, de juridiske aspekter overholdes og eget selvstændighedsniveau opretholdes og udvikles. At identificere og planlægge sygeplejen ud fra et sundhedsfremmende, forebyggende, behandlende, lindrende og rehabiliterende aspekt i det enkelte individuelle patientforløb. Hertil anvendes en bevidst pædagogisk tilgang, som den studerende kan argumentere for valget af. Den studerende anvender den valgte pædagogiske tilgang bevidst i planlægningen og udførelsen af den sygeplejefaglige opgave. Patientens ret til medinddragelse medtænkes. At identificere og få kendskab til pårørendes behov for sygepleje, gennem samtale med - og observation af pårørendes adfærd og reaktioner i situationen. At observere den enkelte patient systematisk fra top til tå, og indsamle relevante data mhp. at få et helhedsindtryk af patientens helbredstilstand. Dette gøres gennem observation af respiration, kredsløb, cerebrale tilstand, hud, kulør, legemstemperatur, smerter, væske og ernæring, udskillelse af affaldsstoffer, mobilisation, søvn og hvile, sår og personlig hygiejne. Fx ABCD-modellen eller Virginia Hendersons teori om sygepleje. At redegøre for sammenhænge og årsager til afvigelser fra den normale fysiologi, hos udvalgte akutte og kronisk sygdomme hos individuelle patienter. Analyserer afvigelsernes betydning og potentielle/aktuelle konsekvens for den individuelle patientsituation. At redegøre for sammenhænge og årsager til symptomer fra de psykologiske sygeplejefaglige problemstillinger, hos den individuelle patient. Analyserer betydningen og potentielle/aktuelle konsekvens for den individuelle patientsituation. At træffe et sygeplejefagligt skøn, og argumentere herfor i det individuelle patientforløb. Hertil anvendes både praksis-, udviklings-, og forskningsbaseret viden. Ved behov for justeringer af den planlagte pleje undervejs, argumenteres herfor. At anvende sygeplejeprocessens 4 faser, som styringsredskab gennem sygeplejearbejdet. Dvs. indsamle data omkring hele patientens situation i vurderingsfasen, planlægge relevante handlinger i planlægningsfasen, gennemføre disse handlinger i interventionsfasen og evaluerer sygeplejen i evalueringsfasen. Side 8 af 18

9 At prioritere og organisere planlagte og uforudsigelige sygeplejeopgaver i det individuelle patientforløb, hos 2-3 middelkomplekse patienter. Hertil anvendes et bevidst sygeplejefagligt argument for væsentlige og ikke-væsentlige sygeplejefaglige problemstillinger, med øje for de sundhedsøkonomiske ressourcer i det individuelle patientforløb. At lede og koordinere det mono- og tværfaglige samarbejde omkring pleje og behandlingsplanen i det individuelle patientforløb, med fokus på de enkelte samarbejdspartners kernekompetencer. At vurdere og uddelegere sygeplejemæssige opgaver til monofaglig samarbejdspartner, herunder medstuderende, med fokus på samarbejdspartnerens aktuelle kompetenceniveau, samt faglige og personlige udviklingsbehov. At kunne lede den daglige sygeplejekonference i eget team, med inddragelse af teamets personaler, samt dagens kliniske koordinator. At vurdere og argumentere for de nødvendige ressourcer til det individuelle patientforløb. At kunne omsætte fagsproget til hverdagssprog i samarbejdet med den individuelle patient, i såvel sygeplejen, som patientens forståelse af eventuelle undersøgelsesresultater. At anvende anerkendte screeningsredskaber til at identificere patienter i særlig ernæringsmæssige risiko, risiko for decubitus, og risiko for faldulykker. At vurdere læringsbehov og forudsætninger hos den individuelle patient med behov for at tilegne sig nye kompetencer, eller adfærdsændring i forhold til nuværende livsstil. Planlægge og gennemføre undervisningen ud fra udvalgte didaktiske metoder. At øve og opnå færdigheder i: - anlæggelse af perifere intravenøst kateter, anlæggelse af ventrikelsonde, anlæggelse af blærekateter og engangskaterisation. - anvendelse af iltbehandling, assistere til lumbalpunktur, fratage og sende diverse legemsudskillelser til yderligere undersøgelse. -beherskelse af subkutan, intramuskulære og intravenøse medicinadministration. Beherskelse af medicinadministration oralt, rectalt og som inhalationspræparater. Beherskelse af forskellige intravenøse væsker, både klargøring, opsætning og kontrol af indløb. Beherskelse af lægemiddelregning ved afsnittets hyppigst anvendte lægemidler. -måle vitale værdier som blodtryk både manuelt og elektronisk, tælle perifer og central puls, måle saturation, tælle respirationsfrekvens, og udføre glascow-coma score og commotio-score. -gennemføre VAS-score hos smertepåvirkede patienter. sårpleje både rent og sterilt med valg af forbindsmateriale. klargøre patienter til diverse billeddiagnostiske undersøgelser, endoskopiske undersøgelser og Side 9 af 18

10 operationer. At kunne samarbejde tværsektorielt, hvor sygeplejen kommunikeres videre i et tydeligt fagsprog, såvel mundtligt som skriftligt. At få kendskab til sekundær sundhedsvæsens organisatoriske opbygning, således at den studerende tager initiativ til tiltag, som sikrer kvaliteten i patientovergangene, og patienten oplever større sammenhæng i patientforløbet. At kunne vælge, tilpasse og anvende forskellige kommunikationsformer i det individuelle patientforløb. Dette gøres bla. gennem den aktive lytning, målrettede kommunikation, assertiv kommunikation, konfronterende kommunikation, fokus på nonverbal kommunikation og bevidst valg af spørgsmålstype. At få viden om og øve mono- og tværfaglig kommunikation ud fra modellerne ISBAR og SALSA. At den studerende enten selvstændigt eller i samarbejde med udviklingssygeplejerske, har fokus på et udvalgt patientforløb, hvor kvaliteten i det nuværende generelle forløb, vurderes, justeres og udvikles. At kunne argumentere for sygeplejens fag og sag i det tværfaglige samarbejde omkring det individuelle patientforløb At indgå i et naturligt, professionelt og udviklende samarbejde med afsnittets øvrige personale omkring tidstro registrering af patientforløbene og opdaterede cetreatavler. (elektroniske patientoversigtstavler) At vurdere kvaliteten af såvel egen, som andres udførte sygepleje. At få viden om og anvende tilgængelige sundhedsteknologi, som standarder, proceduredatabasen E-dok, kliniske retningslinjer og anerkendte metoder på ASA, i forhold til faglig argumentation for planlægning af og udførelse af sygeplejen i det individuelle patientforløb. At anvende den tilgængelige sundhedsteknologi med respekt for patientsikkerhed og tavshedspligt herunder informationssikkerhed. Sundhedsteknologien anvendes i et etisk velbegrundet øjemed. At dokumentere relevante, aktuelle og potentielle sygeplejefaglige problemstillinger i afsnittets dokumentationsredskab, enten manuelt eller elektronisk. At snakke med afsnittets personale om aktuelle kvalitets- og udviklingsopgaver i afsnittet, samt identificere mulige nye kvalitets- og udviklingsopgaver, med faglig argumentation herfor. At snakke med afsnittets personale om evt. barrierer mod kvalitets- og Side 10 af 18

11 udviklingsarbejde. Afklare om personalet har oplevet disse barrierer i praksis og hvordan dette påvirkede udviklingsprocessen. At have viden om og opretholde en god sygehushygiejne Dette gøres gennem viden om hvornår apparatur skal rengøres med sprit, virkon eller sæbevand. Hvornår vore hænder vaskes eller sprittes. Hvornår anvendes handsker, både for at beskytte personalet, men også for at hindre smittespredning og forebygge sygehusinfektioner. Korrekt affaldshåndtering og anvendelse af hygiejnehåndbogen, som klinisk retningslinie i arbejdet. At kunne observere og redegøre for udvalgte medicinske præparaters virkning, bivirkninger og interaktioner. At kunne overholde hygiejniske og sikkerhedsmæssige foranstaltninger i omgangen med lægemidler. At være bevidst omkring og synliggøre de sygeplejeetiske retningslinier, som led i at sikre et godt patientforløb. At identificere og reflektere over etiske dilemmaer i såvel den direkte, som den indirekte sygepleje. Den studerende skal argumentere for valg af sygeplejehandling udfra etiske teorier og planlægge sygeplejen herudfra. At identificere og planlægge information / undervisning / vejledning af den individuelle patient i forhold til dennes medicinske behandling, såvel den del som administreres af sundhedsfagligt personale, som den del der administreres af patienten selv. At identificere patienter som ikke følger en ordineret behandling og reagere herpå med relevante sygeplejehandlinger. At værne om den etiske og moralske udfordring som opstår når livet afslutning er uundgåeligt i patientforløb, og være med til at gøre situationen værdig for såvel patienten som eventuelle pårørende. Udviklings- og forskningsområder og -tiltag Som akut sengeafsnit, men også som nyt afsnit er kontinuerlig udvikling omdrejningspunktet for at skabe og bevare et højt fagligt niveau, blandt afsnittets plejepersonale. Vi ser den sygeplejestuderende, som en aktiv medspiller i denne fortløbende udvikling, og glæder os til dit Side 11 af 18

12 bidrag hertil. Plejepersonalet fra det gamle AMA har deltaget i projektet Opration Life/medicinmodulet, som blev lanceret d.16. april 2007 og sluttede 16. oktober Operation Life er en landsdækkende kampagne for kvalitet og patientsikkerhed på de danske sygehuse. EPJ, medicinmodul blev implementeret i 2008, og blodprøvebestilling er inden for de seneste år blevet elektronisk i LABKA systemet. Alle kan nu se både medicinordinationer og bestilte blodprøver og blodprøvesvar på tværs af afdelingerne. Der afholdes løbende et undervisnings og kompetencegivende forløb for alle nyansatte i afsnittet. Disse undervisningsforløb er også relevante og aktuelle for dig som sygeplejestuderende. ASA deltager i projekt +78, der et forebyggelsestiltag igangsat af kommunerne i samarbejde med hospitalets geriatriske team. Opfølgende hjemmebesøg skal forebygge genindlæggelser hos vore ældre medborgere. ASA deltager sammen med hele det danske sundhedsvæsen i den danske kvalitetsmodel. ASA deltager i projekt nærvær. Projektet har fokus på personalets trivsel, og med projektet følger en pose penge til eksterne ressourcepersoner og kurser i afsnittet. De eksterne ressourcepersoner er konsulenter for afsnittets repræsentanter i projektet, men de kan også hidkaldes og udføre en del af det direkte arbejde med at skabe og vedligeholde personalets trivsel. ASA deltager også i udviklingen og implementeringen af Akut mobil Team. Teamet består af intensive sygeplejersker. Alt plejepersonale skal have undervisning i at score den akut syge patient ud fra ABCD princippet og skemaet ISBAR. Akut mobilt team skal forebygge, at akut dårlige patienter ligger for længe på specielt de stationære sengeafsnit, før de flyttes til intensivafsnit. Teamet kan også anvendes til de akut dårlige patienter på ASA. Læger og sygeplejersker kan tilkalde et personale fra akut mobilt team, og derved få et par ekstra øjne til at vurdere patientens tilstand, samt give råd om tiltag og behandling. Sygeplejens metoder, herunder kliniske metoder, refleksionsmetoder samt udviklings- og forskningsmetoder ASA anvender sygeplejeprocessen, som styringsredskab for vores samlede sygeplejeopgaver. Vi arbejder ud fra kliniske retningslinier og samarbejdsaftalerne, som alle findes i e-doc. ASA arbejder med sundhedsfaglig kontaktperson. ASA arbejder med dokumentation af sygeplejen ud fra det tidligere Ringkøbing Amts dokumentationsredskab, som resten af Hospitalsenheden Vest. Systematikken og strukturen i dette dokumentationsmateriale er med afsæt i Virginia Hendersons teori om sygepleje. Vi har månedlige personalemøder, hvor bla. den kliniske vejleder fortæller om aktuelle studerende, samt klæder personalet på til at varetage den daglige vejledning af elever og studerende. Den ene af afsnittets 2 kliniske vejledere deltager aktuelt som underviser i et kursusforløb for alt plejepersonale i Hospitalsenheden Vest. Kurset er et kompetencegivende kursus for de daglige vejledere til anvendelse i arbejdet med eleverne og de studerende. Side 12 af 18

13 Beskrivelse af uddannelsesmæssige forhold Undervisningens organisering og tilrettelæggelse På ASA er ansat to kliniske vejledere med selvstændigt ansvar for varetagelse af uddannelsesopgaven i afsnittet. De kliniske vejledere er en del af plejepersonalets normering og har et vist antal timer til rådighed pr. uge til den kliniske vejledningsopgave. Funktionsbeskrivelsen for de kliniske vejledere er beskrevet som følgende i forhold til de studerendes kliniske studieforløb i afsnittet: Implementere nye tiltag og ændringer i sygeplejerskeuddannelsen og videreformidle dette til afdelingens øvrige personale Videreudvikle uddannelsestilrettelæggelsen og afdelingens studiemiljø. Udvikle læringsmiljøet i afdelingen. Indgå i kvalitetssikring af den kliniske uddannelse. Evaluere uddannelses kvalitet i eget afsnit Udarbejde relevante overordnede skriftlige materialer eks. Introduktionsmateriale og beskrivelse af afsnittets uddannelsestilbud. I samarbejde med den studerende planlægge og koordinere studietiden i klinisk praksis ud fra den studerendes kompetenceportfolio og individuelle faglige behov kliniske uddannelsesplan Tilrettelægge de studerendes kliniske uddannelsesforløb efter gældende retningslinjer. Udvælge relevante læringssituationer ud fra de aktuelle muligheder. Planlægge og afvikle klinisk undervisning, vejledning, klinikker, undervisning, seminarer og prøver. Planlægge det daglige følgeskab af de studerende med kollegaer Vejlede kollegaer i relation til den daglige vejledningsopgave Vurdere de studerendes opnåede kompetencer og vejlede de studerende i anvendelse af kompetenceredskabet. De kliniske vejledere samarbejder med den uddannelsesansvarlige i hospitalsenheden vest, de kliniske sygeplejelærer, afdelings- og oversygeplejersken, afsnittets personale og tværfaglige samarbejdspartnere, samt de øvrige kliniske vejledere om den samlede uddannelsesopgave. På ASA er den enkelte sygeplejestuderende i samarbejde med den udvalgte kliniske vejleder ansvarlig for tilrettelæggelsen af den kliniske periode. Udgangspunktet er modulets temaer, og den individuelle kliniske studieplan. Der planlægges startdrøftelse, midtvejsevaluering og slutevaluering i forhold til den enkelte studerende. Side 13 af 18

14 På ASA ønsker vi at optimere dine læringsmuligheder som studerende. Dette sikres ved at du som studerende samarbejder med forskellige sygeplejersker på ASA. Herved øges muligheden for at samarbejde med den kompetente sygeplejerske i specifikke situationer. Den kompetente sygeplejerskes rolle i forhold til den daglige vejledning er: Være rollemodel og yde daglig vejledning i forhold til den kliniske sygepleje Formidle sin kliniske sygeplejeviden og erfaring Give konstruktiv kritik til dig som studerende og til den klinisk vejleder Være lydhør overfor dine læringsbehov som sygeplejestuderende, med udgangspunkt i din individuelle kliniske studieplan. Læringsmiljø /Studiemiljø ASA kan tilbyde sygeplejestuderende et studiemiljø, hvor kvalitetssikring, patientsikkerhed og den kontinuerlige udvikling af sygeplejen er i højsædet. Trivsel, læring og udvikling er nemlig ligeså vigtig for os som sygeplejersker, som det er for dig som sygeplejestuderende. ASA har et lokale på afsnittet til refleksion væk fra praksis, her er relevant litteratur og du vil have adgang til IT/Internet. Den første dag på ASA, vil du blive introduceret til afsnittet, studiemiljø, studievilkår og potentielle læringsmuligheder. Den kliniske vejleder vil før klinikstart tilsende dig specifikt introduktionsmateriale. Den kliniske vejleder vil i samarbejde med dig som sygeplejestuderende planlægge klinikperioden med udgangspunkt i din individuelle kliniske studieplan. Dine tidligere erhvervede kompetencer vil være bestemmende for i hvilket omfang du kan arbejde observerende, interagerende eller professionsrettet, således at du får et målrettet og udviklende forløb. Som sygeplejestuderende på ASA vil du sammen med den kliniske vejleder tilbydes særlige vejledningsdage gennem den kliniske periode. Disse dage kan anvendes til patientpleje med større mulighed for fordybelse heri, sammen med den kliniske vejleder. Der vil ligeledes være mulighed for dybere refleksion og opfølgning/hængepartier fra andre dage Som sygeplejestuderende på ASA vil du komme til at studere i aften, nat og weekendstimerne. Dette for at kunne studere de områder som er tydeligst her. F. eks pårørendekontakt, patienternes afsnits og hospitalets døgnrytme. ASA s funktion som akut modtageafsnit døgnet rundt, medfører en afvekslende og til tider hektisk hverdag. Afsnittet er præget af uforudsigelighed med de udfordringer dette indebærer, og vi kan derfor tilbyde dig som sygeplejestuderende et bredt spekter af læringsmuligheder. Disse brede læringsmuligheder danner sammen med din individuelle kliniske studieplan rammen for dine kliniske studier. Side 14 af 18

15 At studere i praksis og udvikle sin sygeplejefaglige identitet, handler i høj grad om at kunne se og danne sammenhæng mellem teori og praksis. Det handler om at blive udfordret på såvel det faglige som det personlige niveau. Som sygeplejestuderende på ASA har du gode muligheder for sygeplejefaglig kompetenceudvikling/læring indenfor sygeplejen til den akutte patient. Der vil i afsnittet være mange relevante praktiske læringssituationer, hvor du som sygeplejestuderende kan øve dit kliniske blik og gennem refleksion opnå større selvstændighedsniveau i forhold til den tilhørende aktuelle sygepleje. På ASA er der rig mulighed for at forholde sig kritisk til såvel egen som afsnittets sygepleje, og der vil være åbenhed for at du som sygeplejestuderende træder frem og øver argumentationen for sygeplejen. ASA vil kunne tilbyde dig studiemuligheder i akut korttidssygepleje. Her er fokus på både fysisk, psykisk og sociale sygeplejefaglige problemstillinger hos voksne akutte medicinske og kirurgiske patienter. Vejlednings- og evalueringstilbud ASA s dygtige og kompetente sygeplejersker varetager den daglige vejledning af de sygeplejestuderende, som beskrevet under undervisningens organisering og tilrettelæggelse. Den kliniske vejleder på ASA varetager følgende opgaver i forhold til den sygeplejestuderende Introducere den sygeplejestuderende til AMA I samarbejde med den studerende planlægge og koordinere studietiden i klinisk praksis ud fra den studerendes individuelle kliniske studieplan Støtte, vejlede og inspirere den studerende til at finde studieegnede situationer med afsæt i modulbeskrivelsen, samt den individuelle kliniske studieplan. Skabe mulighed for før under og eftervejledning Afholde planlægnings, midtvejs og slutsamtale, samt tilstræbe løbende evaluering af den studerendes opnåede kompetencer ud fra Bondy s kriterier Være bindeled mellem den studerende og afsnittets øvrige personale, således at det enkelte moduls læringsudbytte sikres Supervisere øvrigt personale i ASA i vejledningsmæssige spørgsmål, samt ajourføre dem om sygeplejerskeuddannelsen Særlige vejledningsdage med den kliniske vejleder, med mulighed for fordybelse, refleksion og generel opfølgning. Kliniske vejlederes sygeplejefaglige - og pædagogiske kvalifikationer ASA har pr. 1/7-09 ansat 2 kliniske vejledere og med 28 sengepladser bliver afsnittet et centralt afsnit for sygeplejestuderende fra VIA University College, Campus Holstebro og Campus Silkeborg. De 2 kliniske vejledere er Ellen Holdgaard og AnnaMarie Hvid. Ellen Holdgaard er uddannet sygeplejerske i 1991 fra sygeplejeskolen Holstebro. Hun har 2 års erfaring fra primær sektor og 16 års erfaring fra neurologien. Ellen har 11 års organisatorisk erfaring gennem arbejdet som fælles tillidsrepræsentant og tillidsrepræsentant. Ellen har Side 15 af 18

Generel Klinisk Studieplan for modul 11 For akutsengeafsnit, ASA Herning

Generel Klinisk Studieplan for modul 11 For akutsengeafsnit, ASA Herning Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 11 For akutsengeafsnit, ASA Herning Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 1-4 For akutsengeafsnit, ASA Herning

Generel Klinisk Studieplan for modul 1-4 For akutsengeafsnit, ASA Herning Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 1-4 For akutsengeafsnit, ASA Herning Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Regions Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet. Øre-Næse- Hals sengeafsnit. Afsnittet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester Akut Sengeafsnit, ASA Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61, 7400 Herning Tlf: 78432000 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering i Odder er en del af s Ældreservice. I kommunens ældreservice indgår to plejecentre Stenslund og Bronzealdervej, hjemmeplejen

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Akutafdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: 1. Selvstændigt at identificere sygeplejebehov, opstille mål, udføre, evaluere, justere og dokumentere sygepleje i samarbejde med udvalgte

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse.

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Kvalificeringsuddannelsen Supplerende forløb 1. maj 30. november

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet tilrettelæggelse...

Læs mere

FAM OUH, Odense Universitetshospital. Indholdsfortegnelse

FAM OUH, Odense Universitetshospital. Indholdsfortegnelse Studieplan Sygeplejerskeuddannelsen Modul 11 Medicinsk forløb i CAP Udarbejdet af Tenna Kjær Klinisk vejleder i. 1 Indholdsfortegnelse 1. Modul 11...3 1.1 Læringsudbytte...3 2. Individuel studieplan...4

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akutafsnittet er organisatorisk set, en del af Sundhed og Omsorg i Struer kommune. Sundhed og Omsorg består desuden af

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Modul 1 - Kirurgisk afdeling P4 øst og vest Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Beskrivelse af afdelingen. P4 øst og vest er en døgnåben afdeling, der er

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan For modul 1. Ortopædkirurgisk afdeling, K 2. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ortopædkirurgisk afdeling K 2, er organisatorisk

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen modtager endvidere patienter med intern medicinske sygdomme fra lokalområdet.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hjemme- og Sygeplejen i Odder er en del af s Ældreservice. I Ældreservice er Hjemme- og Sygeplejen integreret med både

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen modtager endvidere patienter med intern medicinske sygdomme fra lokalområdet.

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Medicinsk Sengeafsnit Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9202 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRÆSENTATION

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Medicinsk Dagafsnit og Ambulatorium Gl. Landevej 61 7400 Herning 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For ambulatorium for mave/tarmsygdomme, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Februar 2011 Generel Klinisk Studieplan Modul 1: Sygepleje, fag og profession Ortopædkirurgisk afdeling. Skade/modtageafsnittet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Læringsudbytte for modul 11 inklusiv beskrivelse af middel & rammer i den kliniske undervisning FAM

Læringsudbytte for modul 11 inklusiv beskrivelse af middel & rammer i den kliniske undervisning FAM Sydvestjysk Sygehus Læringsudbytte for modul 11 inklusiv beskrivelse af middel & rammer i den kliniske undervisning FAM Nedenfor kan du se hvorledes vi tænker læringsudbytterne opnået og hvilke ressourcer,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen modtager endvidere patienter med intern medicinske sygdomme fra lokalområdet.

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Generel Klinisk Studieplan For modul nr. 8 For Afsnit U1 & U2 på Børnepsykiatrisk Afd. BUC Herning Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 11 Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 11 Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 11 Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet struktur/tilrettelæggelse...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet retter sig mod kliniske patientsituationer og individuelle patientforløb knyttet til grundlæggende medicinsk og kirurgisk

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester For Mave- og Tarmkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Revideret September 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, AUH Hjertecentret, består af Voksenintensiv (3 grupper), Børneintensiv, Hjerteopvågning, Opvågning (lunge, kar, urologi),

Læs mere

Den generelle studieplan del 2, modul 11. Ambulatorium for børn og unge. Sygeplejerskeuddannelsen

Den generelle studieplan del 2, modul 11. Ambulatorium for børn og unge. Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2, modul 11 Ambulatorium for børn og unge Sygeplejerskeuddannelsen Modul 11 Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Godkendt marts 2015 Generel studieplan, modul 11 i Ambulatorium

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Infektionsmedicinsk afdeling Q modtager studerende i sengeafsnit Q1 og Q2 samt Q-ambulatorium, og består desuden af et

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan Modul 1-4

Generel Klinisk Studieplan Modul 1-4 Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan Modul 1-4 For Urinvejskirurgisk afdeling, Regionshospitalet Holstebro Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Hospitalsenhed Midt HR, uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen Klinisk undervisning og introduktion I dine kliniske undervisningsperioder

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Kirurgisk sengeafsnit, Patient Hotel og Kirurgisk ambulatorium, RH Silkeborg Udarbejdet 20.03 2017 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Plejeboligerne Bronzealdervej i Odder Kommune er en del af Odder Kommunes Ældreservice. Bronzealdervej er en plejeboligenhed

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er placeret i Akutcenteret og består af og skadestuen. Afdelingen har opgaver på tværs af hele hospitalet. Denne beskrivelse

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan For modul 5

Generel Klinisk Studieplan For modul 5 Generel Klinisk Studieplan For modul 5 Klinisk uddannelsessted: Ortopædkirurgisk afdeling, Regionshospitalet Herning Adresse: Gl. Landevej 61 Kontaktperson: Klinisk vejleder Anette Sønderby E-mail: bas7@ringamt.dk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering P7 er den største medicinske afdeling på Regionshospitalet. Afdelingen er en intern medicinsk afdeling med plads til 40

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre en

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering ligger på, bygning 9, 2. sal. Afdelingen er en del af Kirurgisk Center. Afdelingen består af en sengeafdeling, en operationsafdeling,

Læs mere

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er, at indsamle oplysninger om de

Læs mere

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Modul 6 Uddannelsessted: Bofællesskabet Malteriet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Horsens Kommune har ca. 80.000 indbyggere. Af de 80.000 bliver ca. 5.000

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Velkommen som sygeplejestuderende på akut sengeafsnit ASA, Herning. ASA er organisatorisk placeret i Akutafdelingen, Hospitalsenheden

Læs mere

I tilknytning til lokalcentrene findes Aarhus Kommunes pleje og ældreboliger.

I tilknytning til lokalcentrene findes Aarhus Kommunes pleje og ældreboliger. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering har 37 lokalcentre, organiseret i 9 geografiske områder under Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO)., dækker

Læs mere

Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling

Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Sygeplejerskens unikke funktion er at bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre aktiviteter til fremme

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen modtager endvidere patienter med intern medicinske sygdomme fra lokalområdet.

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Værestedet er for folk med psykisk lidelse og/eller socialt ensomme. Vi startede i 2006 og er nu under Thsited kommune

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Medicinsk-kardiologisk afd. A består af sengeafsnit A220, akut hjerteafsnit AHA, medicinsk visitationsafsnit MVA, hjerte-

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i Århus Kommune består af 4 centre i henholdsvis Syd, Nord, Vest og Centrum. De sygeplejestuderende

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering P7 er den største medicinske afdeling på Regionshospitalet. Afdelingen er en intern medicinsk afdeling med plads til 40

Læs mere

Afdeling 261 Kirurgisk gruppe. Læringsudbytte Eksempler på læresituationer Studerendes noter

Afdeling 261 Kirurgisk gruppe. Læringsudbytte Eksempler på læresituationer Studerendes noter Sydvestjysk Sygehus Læringsudbytte modul 12 studerende og mulige læresituationer i klinikken Afdeling 261 Kirurgisk gruppe Læringsudbytte Eksempler på læresituationer Studerendes noter 1. At søge, sortere,

Læs mere

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV)

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV) Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, (HEV) Denne skrivelse omfatter et bud på de kompetencer der skal være til stede fremover hos sygeplejersker i Akutafdelinger i Regionen. Det overordnede mål

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Generel klinisk studieplan Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Anæstesiologisk Intensiv Afdeling I, Afsnit 20, 30 og 40

Generel klinisk studieplan Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Anæstesiologisk Intensiv Afdeling I, Afsnit 20, 30 og 40 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Anæstesiologisk- Intensiv Afdeling I består af 4 intensive afsnit (10, 20, 30 og 40), hjerteopvågningsafsnit 50, 2 observationsafsnit

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Velkommen som sygeplejestuderende på akut sengeafsnit ASA, Herning. ASA er organisatorisk placeret i Akutafdelingen, Hospitalsenheden

Læs mere

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale.

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale. Beskrivelse af uddannelsessted: Akut Modtagelsen Næstved Sygehus Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter

Læs mere

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofil for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofilen er skrevet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne hverdagsfortællinger,

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde Modulet retter sig mod patienters/borgeres oplevelser, reaktioner, vilkår og handlinger

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Småbørns- og Skolebørns afsnittene i Herning er en del af BUC, Region Midt. Vi er beliggende på Hospitalsenheden Vest,

Læs mere

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende.

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er at indsamle oplysninger om de uddannelsestilbud, du som sygeplejerstuderende

Læs mere

Den generelle studieplan del 2, modul 11 Klinik Kvinde-Barn Gynækologisk-Obstetrisk Område Afsnit 105 Sygeplejerskeuddannelsen

Den generelle studieplan del 2, modul 11 Klinik Kvinde-Barn Gynækologisk-Obstetrisk Område Afsnit 105 Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2, modul 11 Klinik Kvinde-Barn Gynækologisk-Obstetrisk Område Afsnit 105 Sygeplejerskeuddannelsen Modul 11 Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Generel studieplan i sygeplejerskeuddannelsen,

Læs mere

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 1. praktik Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 6 Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 6 Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske metoder til observation

Læs mere

Fagprofil - sygeplejerske.

Fagprofil - sygeplejerske. Odder Kommune. Fagprofil - sygeplejerske. For sygeplejersker ansat ved Odder Kommunes Ældreservice. I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang. en sundhedsfremmende

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 8 Tema: Sygepleje, psykisk syge patienter/borger og udsatte grupper

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 8 Tema: Sygepleje, psykisk syge patienter/borger og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulet retter sig mod individuelle patientforløb og sygeplejevirksomhed af relationel, kommunikativ og vejledende

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afdeling P, Århus Sygehus, Tage-Hansens Gade, er en kirurgisk afdeling med speciale i mave-tarm sygdomme og endokrine

Læs mere

Hvad kan den kliniske vejleder se efter ved den praktiske del af intern prøve modul 12 sygeplejerskeuddannelsen?

Hvad kan den kliniske vejleder se efter ved den praktiske del af intern prøve modul 12 sygeplejerskeuddannelsen? Sygeplejerskeuddannelsen del af intern prøve rskeuddannelsen? Hensigten med materialet er at inspirere til vurdering af studerende i, i forhold til læringsudbyttet. Materialet beskriver tegn, som den kliniske

Læs mere

Den nyansatte sygeplejerske Palliative felt

Den nyansatte sygeplejerske Palliative felt Palliative felt Definition: har erfaring med sygepleje på det generelle niveau eller kan være nyuddannet. Udføre Lede Formidle Udvikle Teoretiske Udfører sygepleje udfra et behov for at lære det palliative

Læs mere