Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet"

Transkript

1 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet I medfør af 371 i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 928 af 4. august 2014, og 188 i lov nr. 597 af 12. juni 2013 om investeringsforeninger m.v., fastsættes: 1. Beføjelser, som efter følgende love er tillagt erhvervs- og vækstministeren, udøves af Finanstilsynet, jf. dog 2: 1) Lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 928 af 4. august 2014 som ændret ved 2 i lov nr. 244 af 19. marts ) Lov om forsikringsformidling, jf. lovbekendtgørelse nr af 22. august 2013 som senest ændret ved 11 i lov nr. 403 af 28. april ) Lov nr. 597 af 12. juni 2013 om investeringsforeninger m.v. som ændret ved 7 i lov nr. 268 af 25. marts 2014 og 9 i lov nr. 403 af 28. april ) Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 850 af 25. juni 2014 som ændret ved 1, nr. 2, i lov nr. 244 af 19. marts ) Lov om et skibsfinansieringsinstitut, jf. lovbekendtgørelse nr. 851 af 25. juni ) Lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. lovbekendtgørelse nr af 19. december 2007 som ændret ved 3 i lov nr. 515 af 17. juni 2008, 4 i lov nr. 517 af 17. juni 2008, 5 i lov nr. 133 af 24. februar 2009, 10 i lov nr. 392 af 25. maj 2009, 11 i lov nr. 516 af 12. juni 2009, 6 i lov nr af 16. december 2009, 8 i lov nr. 579 af 1. juni 2010, 28 i lov nr. 718 af 25. juni 2010, 7 i lov nr af 21. december 2010, 231 i lov nr. 456 af 18. maj 2011, 4 i lov nr. 155 af 28. februar 2012, 44 i lov nr af 18. december 2012, 11 i lov nr af 19. december 2012, 2 i lov nr. 615 af 12. juni 2013, 5 i lov nr. 268 af 25. marts 2014 og 10 i lov nr. 403 af 28. april ) Lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni ) Lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder som ændret ved 6 i lov nr. 133 af 24. februar 2009, 3 i lov nr. 516 af 12. juni 2009, 24 i lov nr. 718 af 25. juni 2010, 8 i lov nr af 18. december 2012, 2 i lov nr af 18. december 2012, 1 i lov nr. 617 af 12. juni 2013, 11 i lov nr. 634 af 12. juni 2013 og 20 i lov nr. 403 af 28. april ) Lov om betalingstjenester og elektroniske penge, jf. lovbekendtgørelse nr. 365 af 26. april 2011 som ændret ved 1 i lov nr af 28. december 2011, 38 i lov nr af 18. december 2012, 3 i lov nr af 19. december 2012, 6 i lov nr af 23. december 2012, 4 i lov nr. 378 af 17. april 2013, 23 i lov nr. 639 af 12. juni 2013, 2 i lov nr af 17. december 2013, 11 i lov nr. 268 af 25. marts 2014 og 8 i lov nr. 403 af 28. april ) Lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr af 10. oktober ) Lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. lovbekendtgørelse nr af 9. oktober ) Lov nr. 697 af 25. juni 2010 om pantebrevsselskaber som ændret ved 42 i lov nr af 18. december 2012, 13 i lov nr af 19. december 2012, 28 i lov nr. 639 af 12. december 2013, 13 i lov nr. 268 af 25. marts 2014 og 12 i lov nr. 403 af 28. april ) Lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. som ændret ved 4 i lov nr. 268 af 25. marts 2014 og 4 i lov nr. 403 af 28. april

2 2. Erhvervs- og vækstministeren udøver fortsat beføjelserne, der fremgår af stk Stk. 2. I lov om finansiel virksomhed: 1) Beføjelsen til efter 43, stk. 2, at fastsætte regler om god skik. 2) Beføjelsen til efter 43, stk. 3, at fastsætte regler om pris- og risikooplysninger for finansielle ydelser. 3) Beføjelsen til efter 43, stk. 4, at fastsætte regler om kompetencekrav til finansielle rådgivere. 4) Beføjelsen til efter 43, stk. 5, at fastsætte regler om udlevering af central investorinformation til detailinvestorer ved finansielle virksomheders formidling af andele i danske UCITS, specialforeninger og hedgeforeninger. 5) Beføjelsen til efter 77 a, stk. 9, at fastsætte nærmere regler om definitionen af andre ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil. 6) Beføjelsen til efter 125 f, stk. 1, at fastsætte den kontracykliske buffersats, beslutte fra hvilken dato virksomhederne skal anvende den kontracykliske buffersats og offentliggørelse af meddelelse herom. 7) Beføjelsen til efter 125 f, stk. 3 og 5-8, at beslutte den kontracykliske buffersats for udenlandske krediteksponeringer, beslutte fra hvilken dato virksomhederne skal anvende den kontracykliske buffersats og offentliggørelse af meddelelse herom. 8) Beføjelsen til efter 125 g, stk. 2, at fastsætte G-SIFI- buffersatsen for de enkelte underkategorier af globalt systemisk vigtige finansielle institutter (G-SIFI). 9) Beføjelsen til efter 125 h at fastsætte en systemisk buffersats til brug for opgørelse af en systemisk buffer, hvilke eksponeringer buffersatsen skal finde anvendelse på, beslutte fra hvilken dato virksomhederne skal anvende buffersatsen og offentliggørelse af meddelelse herom. 10) Beføjelsen til efter 147 a at fastsætte regler om et likviditetsdækningskrav for pengeinstitutter og realkreditinstitutter. 11) Beføjelsen til efter 152 b, stk. 9, at fastsætte regler om forlængelse af særligt dækkede obligationer, herunder om rentefastsættelse. 12) Beføjelsen til efter 204, stk. 1, at tillade sammenlægning af to eller flere pengeinstitutter, hvis andel af pengeinstitutternes samlede arbejdende kapital (indlån + udstedte obligationer m.v. + efterstillet kapital + egenkapital) hver især udgør over 4 pct. og beføjelsen til at tillade sammenlægning af to eller flere realkreditinstitutter. 13) Beføjelsen til efter 245, stk. 1, 2. pkt., efter aftale med skatteministeren at udpege medlemmer til værdiansættelsesnævnet. 14) Beføjelsen til efter 247 g, stk. 3, 1. pkt., at godkende overdragelse af hele eller dele af boets forpligtelse i henhold til 247 a og registrerede aktiver omfattet af 247 b til et andet kreditinstitut, hvis overdragelsen udgør over 4 pct. af den arbejdende kapital (indlån + udstedte obligationer m.v. + efterstillet kapital + egenkapital). 15) Beføjelsen til efter 308, stk. 3, at udpege et systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI). 16) Beføjelsen til efter 308, stk. 5, at beslutte at et systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI) ikke længere er systemisk. 17) Beføjelsen til efter 310, stk. 3, at fastsætte regler om opgørelsen af de i 310, stk. 2, nævnte indikatorer samt beregning af systemiskheden af globalt systemisk vigtige finansielle institutter (G-SI- FI). 18) Beføjelsen til efter 314 at fastsætte regler vedrørende et likviditetsdækningskrav for systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) og for globalt systemisk vigtige finansielle institutter (G-SIFI). 19) Beføjelsen til efter 333 a, stk. 1, 3 og 4, at udpege medlemmer og suppleanter til Penge- og Pensionspanelet. 20) Beføjelsen til efter 333 a, stk. 5, at fastsætte Penge- og Pensionspanelets forretningsorden. 21) Beføjelsen til efter 343 s, stk. 1, at nedsætte Det Systemiske Risikoråd. 2

3 22) Beføjelsen til efter 343 s, stk. 2, at udpege medlemmer og suppleanter til Det Systemiske Råd. 23) Beføjelsen til efter 343 s, stk. 9, at fastsætte forretningsordenen for Det Systemiske Råd. 24) Beføjelsen til efter 344, stk. 7, at fastsætte regler for Finanstilsynets procedurer i overensstemmelse med EU-retlige regler. 25) Beføjelsen til efter 344, stk. 9, at fastsætte regler om samordning af tilsynspraksis. 26) Beføjelsen til efter 345, stk. 1 og 3-5, at udpege direktøren for Finanstilsynet og medlemmer og en observatør til bestyrelsen. 27) Beføjelsen til efter 345, stk. 13, at godkende forretningsordenen for bestyrelsen. 28) Beføjelsen til efter 345 a at godkende satser for gebyrer, indskud og løbende bidrag til administration og reservefondsopbygning m.v. for lån, der finansieres med realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer eller særligt dækkede obligationer, og hvortil der ydes statsstøtte, bortset fra lån inden for jordbrugsområdet. 29) Beføjelsen til efter 350 a, stk. 1, at fastsætte strengere nationale foranstaltninger indenfor rammerne af artikel 458, stk. 2, litra d, punkt i-vii, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssig krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber. 30) Beføjelsen til efter 350 a, stk. 2, at iværksætte den notifikations- og godkendelsesprocedure, der følger af artikel 458, stk. 3-9, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber. 31) Beføjelsen til efter 350 a, stk. 3, at øge risikovægte med op til 25 pct. for eksponeringer og reducere grænsen med op til 15 pct. for store eksponeringer. 32) Beføjelsen til efter 350 a, stk. 4, at forlænge anvendelsen for nationale foranstaltninger iværksat i henhold til 350 a, stk. 2, med op til et år ad gangen. 33) Beføjelsen til efter 356, stk. 2, 2. pkt., at udarbejde retningslinjer for indberetning af formuedispositioner for Finanstilsynets direktør m.fl. 34) Beføjelsen til efter 356, stk. 3, at tillade, at direktøren for Finanstilsynet optager lån m.v. samt til at udarbejde retningslinjer for godkendelse af Finanstilsynets medarbejderes lån m.v. 35) Beføjelsen til efter 371 at fastsætte regler om klageadgang m.v. 36) Beføjelsen til efter 373 a, stk. 1, at fastsætte regler om administrative bødeforelæg. Stk. 3. Beføjelsen til efter 19, stk. 2, i lov om forsikringsformidling at fastsætte regler om god skik. Stk. 4. I lov om investeringsforeninger m.v.: 1) Beføjelsen til efter 29, stk. 2, at fastsætte regler om god skik. 2) Beføjelsen til efter 161, stk. 3, at fastsætte regler for Finanstilsynets procedurer i henhold til EUretlige regler. 3) Beføjelsen til efter 188 at fastsætte regler om klageadgang m.v. Stk. 5. I lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.: 1) Beføjelsen til efter 6, stk. 12, at fastsætte regler om forlængelse af obligationer. 2) Beføjelsen til efter 33, stk. 2, at tillade overdragelse af en serie eller grupper af serier med seriereservefond. 3) Beføjelsen til efter 33, stk. 4, at træffe beslutning om, hvorvidt serien eller grupper af serier med seriereservefond kan overdrages i overensstemmelse med det fremsatte forslag. Stk. 6. I lov om et skibsfinansieringsinstitut: 1) Beføjelsen til efter 10, 2. pkt., at modsætte sig en senere overdragelse af aktieselskabets aktiver og forpligtelser. 2) Beføjelsen til efter 13, stk. 3, at udpege et medlem til bestyrelsen for den erhvervsdrivende fond. Stk. 7. Beføjelsen til efter 6 a, stk. 2, i lov om tilsyn med firmapensionskasser at fastsætte regler om god værdipapirhandelsskik. Stk. 8. I lov om værdipapirhandel m.v.: 1) Beføjelsen til efter 3, stk. 2, at fastsætte regler om god skik. 3

4 2) Beføjelsen til efter 4 b, stk. 5, at fastsætte yderligere lande. 3) Beføjelsen til efter 60, stk. 3, at bestemme at en værdipapircentral i et nærmere bestemt omfang skal afgive oplysninger til en offentlig myndighed. 4) Beføjelsen til efter 77, stk. 2, at udnævne medlemmer og stedfortrædere til Klagenævnet for Værdipapircentraler. 5) Beføjelsen til efter 93 a, stk. 1, at fastsætte regler om administrative bødeforelæg. 6) Beføjelsen til efter 127 a, stk. 4, 1. pkt., at udnævne formanden for bestyrelsen for Værdipapircentralen samt de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Stk. 9. I lov om betalingstjenester og elektroniske penge: 1) Beføjelsen til efter 1, stk. 3, 2. pkt., at fastsætte supplerende regler for bestemte typer af tjenester. 2) Beføjelsen til efter 78, stk. 3, at fastsætte nærmere regler om forbud mod eller begrænsning af retten til at opkræve gebyr. 3) Beføjelsen til efter 80, stk. 3, at fastsætte nærmere regler om, hvorledes prisen for det årlige abonnement beregnes. 4) Beføjelsen til efter 80, stk. 7, at fastsætte nærmere regler om, hvilke særlige ordninger der vil kunne indgås aftale om. 5) Beføjelsen til efter 80, stk. 8, 1. pkt., at bestemme, at 80 ikke finder anvendelse på internationale betalingsinstrumenter. 6) Beføjelsen til efter 80, stk. 8, 2. pkt., at fastsætte supplerende regler for internationale betalingsinstrumenter. 7) Beføjelsen til efter 84, stk. 2, at fastsætte nærmere regler om redelig forretningsskik og god praksis for virksomheder, der udbyder betalingstjenester. 8) Beføjelsen til efter 85, stk. 5, at bestemme, at stk. 3 fraviges i forskningsøjemed. 9) Beføjelsen til efter 85, stk. 6, at fastsætte regler om behandling i udlandet af de i stk. 3 nævnte oplysninger. 10) Beføjelsen til efter 100, stk. 2, at fastsætte nærmere regler om fastsættelse af betalingen og Forbrugerombudsmandens og Konkurrencestyrelsens opkrævning heraf. Stk. 10. Beføjelsen til efter 24 f i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension efter forhandling med beskæftigelsesministeren at fastsætte nærmere regler for indholdet af den i 23 b, stk. 1, nr. 9, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension nævnte aflønningspolitik m.v. Stk. 11. Beføjelsen til efter 5 e i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond efter forhandling med beskæftigelsesministeren at fastsætte nærmere regler for indholdet af den i 4 c, stk. 1, nr. 9, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond nævnte aflønningspolitik m.v. Stk. 12. I lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.: 1) Beføjelsen til efter 5, stk. 7, at fastsætte nærmere regler om, hvilke betingelser, der skal være opfyldt, for at der kan ske markedsføring over for detailinvestorer, samt regler for tilladelsen og markedsføringen vedrørende dette. 2) Beføjelsen til efter 5 a, stk. 2, at fastsætte regler om markedsføring af alternative investeringsfonde til detailinvestorer. 3) Beføjelsen til efter 18, stk. 3, at fastsætte nærmere regler om redelig forretningsskik og god praksis. 4) Beføjelse til efter 20, stk. 12, at fastsætte regler om definitionen af andre ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på forvalterens risikoprofil eller på risikoprofilen for de forvaltede alternative investeringsfonde. 5) Beføjelsen til efter 62, stk. 3, at fastsætte nærmere regler om, hvilke oplysninger, der skal gives til detailinvestorer, og i hvilken form informationen skal gives. 6) Beføjelsen til efter 155, stk. 6, at fastsætte nærmere regler for Finanstilsynets procedure i overensstemmelse med bestemmelser herom fastsat i EU-retlige regler. 7) Beføjelsen til efter 188 at fastsætte regler om klageadgang m.v. 4

5 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 26. januar Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 33 af 13. januar 2014 om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet ophæves. Erhvervs- og Vækstministeriet, den 19. januar 2015 HENRIK SASS LARSEN / Hans Høj 5

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansiel stabilitet, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1)

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling LBK nr 767 af 05/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Herved bekendtgøres lov om forsikringsformidling nr. 362 af 19. maj

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder BEK nr 729 af 12/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 15. april 2014 4. april 2014. Nr. 374. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Herved bekendtgøres lov om åben uddannelse (erhvervsrettet

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 28. juni 2013. Nr. 928. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Fremsat den 3. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Den 22. november 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af

Læs mere

PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ETABLERINGEN AF ESCB ESCB'S MÅL OG OPGAVER

PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ETABLERINGEN AF ESCB ESCB'S MÅL OG OPGAVER PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER SOM ØNSKER at fastsætte statutten for Det Europæiske System af Centralbanker

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 23. januar 2008 Nr. 42. Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. I medfør af 25, 32, 44, 50, 75, 169, stk. 2, 177 og 184 i lov om almene boliger m.v.,

Læs mere

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 885 af 8. august 2011, fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1399 af 16. december 2011 om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse nr. 1399 af 16. december 2011 om kapitaldækning 1) 1 Bekendtgørelse nr. 1399 af 16. december 2011 om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 342 af 8. april 2011, fastsættes:

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest (under navneændring til Kapitalforeningen Jyske Invest) Fælles ordinær generalforsamling

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 3. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 3. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 3. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477. Lovtidende A 2014 Udgivet den 20. maj 2014 15. maj 2014. Nr. 477. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) Herved bekendtgøres lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 3. maj 2011, med de

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM 1 Driftsbekendtgørelse markeret for regler om selvejende ældreboliginstitutioner BEK nr 1307 af 15/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-12-2009 Indenrigs- og Socialministeriet enere ændringer til

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2007/5001

Læs mere

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og. andre love

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og. andre love Side 1 af 20 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 BTL 199 Den fulde tekst Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder VEJ nr 9343 af 20/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet; j.nr.162-0047 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere