Akkordtone eller gennemgangstone? En musikpsykologisk studie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akkordtone eller gennemgangstone? En musikpsykologisk studie"

Transkript

1 Akkordtone eller gennemgangstone? En musikpsykologisk studie Af Ai POVL HAMBURGER Ved udarbejdelsen udarbejdesen af min afhandling Subdominante und Wechseldominante. Eine entwicklungsgeschichtliche Untersuchung (Kopenhagen u. Wiesbaden 1955), der var tænkt trenkt som et bidrag til den harmoniske kadences historie, valgte jeg som udgangspunkt for emnets behandling de otte første f~rste takter af Beethovens sonate op. 31, nr. 3: Eks.l. 1. ~,...,... J pr i li,.... NA/ f FF ~.... 1'"3. ff/f "':i" ~f. thuc. C,\UC. si f> :. l ~ ~ ~ q~.: 11 ~ ;:':;' :; t e~: S~ s~.df J)~ T Som det fremgår fremgar af de under eksemplet anførte anf~rte funktionsbetegnelser, opfattede jeg den i t. 45 anbragte akkord som ufuldstændig ufuldstrendig noneakkord med sænket srenket none og med vekseldominantisk funktion. Virkningen af den sænkede srenkede none i denne sammenhæng sammenhreng er som bekendt den øgede ~gede sprending spænding mod den päf~lgende påfølgende dominantharmoni, hvis grundtone sävel såvel som kvint indføres indf~res ved et halvtonetrin henh. stigende og faldende, som Ernst Kurth sä så trreffende træffende har udtrykt det:»dieser (dominantakkorden) erscheint dadurch wie mit Zangen an seinen Umrissen gefasst und scharf herausgehoben«1. Nu sker det imidlertid i dette tilfælde tilfrelde (som i mangfoldige andre inden for klassisk musik), at nonen ikke opløses opl~ses umiddelbart i Dakkordens kvint, men går gär omvejen dertil over den store sekst i det mellem melern (09) (Ø9) og D indskudte 6/4 forudhold, altsä altså midlertidigt føres f~res halvtonevis opad. Svrekkes Svækkes eller ligefrem op 1. Hr.»Die romantische Harmonik«, 2. Aufl., 1923, p. 109.

2 12 Povl Hamburger hæves hreves derved nonens gravitation, dens spænding sprending mod Dkvinten? Efter min opfattelse ikke: Den nedadrettede spænding sprending består bestar fremdeles i 6/4forudholdet, ja vokser yderligere en grad ved den anvendte forhalingsteknik. Øvrigt ~vrigt bør bpr det erindres, at tonen ges i denne (dur) sammenhæng sammenhreng for såvidt savidt er toneartsfremmed, som den optræder optrreder som lån län fra varianttonearten esmol, hvorfor det ved indskydelse af 6/4forudhold naturligt har været vreret foretrukket at tilbagealterere med stor sekst som følge. f~lge. Mellem Melern følgende f~lgende tre fremgangsmåder fremgangsmader består bestar der såle saledes funktionsharmonisk ingen principiel forskel, det er blot tre forskellige og voksende grader af samme spændingudløsningsproces: sprendingudl~sningsproces: Eks.2. 0.) ~ )... ej c:j ~,,.. 11 \.. l\.. vi......: \J \. " ~ ),... H X,...\,.J... ' d, t Da denne min opfattelse af fænomenet frenomenet mindre beroede på pa det rent optiske indtryk af notationen end på, pa, hvad simpel høren h~ren syntes mig at diktere, fandt jeg ingen anledning til imin i afhandling at belægge beregge den med væsentligt vresentligt flere fiere argumenter end ovenfor anført. anfprt. Når Nar jeg imidlertid har følt f~lt mig tilskyndet til på pa ny at tage emnet op til drøftelse dr~ftelse og denne gang under videre perspektiv og med støtte st~tte i en mere omfattende dokumentation, skyldes det, at min fortokning af funktionsforløbet funktionsforl~bet i eks. 1 siden da lejlighedsvis såvel savel under mundtlig diskussion som på pa tryk er blevet imødegået im!lldegaet som værende vrerende for kategorisk og fortolk følgelig f~gelig kunne tiltrænge tiltrrenge en vis modificering eller»liberalisering«. Klarest og mest udf~rligt udførligt er en sadan sådan indvending blevet fremført fremf~rt af J an Maegaard i en artikel»subdominant og Vekseldominant«2. Om det af mig citerede Beethoveneksempel erklærer erklrerer Maegaard, at det»føles»f~les som en meget kraftig og sluttet kadenceudvidelse«, men stiller derefter spørgsmål sp~rgsmal om, hvorfor forbindelsen mellem melern S6/5 og (ß9) (Ø9) fornemmes så sa tret. tæt.»formentlig ikke som følge f~lge af noget DDpræg DDprreg hos S6/5, og om kvintslægtskab kvintslregtskab mellem melern Sog S DD er der heller ikke tale«. Medens jeg naturligvis er enig med Maegaard, hvad det sidste punkt angår, angar, har jeg vanskeligere ved at følge f~lge harn, ham, nar når han tillige afviser tanken om et vekseldominantisk prreg præg hos den subdominantiske kvintsekstakkord. Allerede imin i afhandling gay gav jeg udtryk for opfattelsen af S6/5 som vrerende dobbeltfunktionel: det seksten tilf~jes tilføjes subdominanttreklangen, opstär opstår der en art grundtonekonflikt beroende pa, på, at seksten da møder m~der med samme krav som bastonen på pa rang af grundtone ascesj ascesf = omvending af jasces. fasces. Sam 2. Anmeldelse af min afhandling i Nordisk Musikkutur V, 1, p. 11 væ ff.

3 Akkordtone eller gennemgangs/one? gennemgangstone? 13 klangen fremtræder fremtrreder saledes således i lige grad som S og som latent DD. Der kræ krreves da også ogsa kun det ene indgreb: bastonens kromatiske forhj2\jelse forhøjelse for helt at udslette det subdominantiske element og gøre gj2\re det vekseldominantiske eneradende. DD ma må saledes således slet og ret opfattes som forstærket forstrerket afledning af S6/5. At den»sejrende«grundtone eventuelt samtidig erstattes af den sænkede srenkede none, enerå forøger for~ger som ovenfor berørt berj2\rt kun akkordens drift mod Dakkorden 3. Eks.3. mol er såvel savel den srenkede sænkede none som den srenkede sænkede kvint pa på forhand forhånd (skalemressigt) (skalemæssigt) givet. Eks.4. Det springende punkt bliver imidlertid, som Maegaard vil gøre gj2\re gældende, greldende, om der i sidste tilfælde tilfrelde under alle omstændigheder omstrendigheder skal ska regnes med none, (altså (altsa med akkordbestanddel), eller om der ikke gives situationer, hvor man uanset notationen bedre opfatter tonen som kromatisk gennemgående, gennemgaende, altså altsa som forhøjet forhj2\jet grundtone. En sadan sådan situation skulle da foreligge i det af mig anførtfj2\rte eks. 1 savel såvel som i alle andre dermed umiddelbart beslregtede beslægtede tilfrelde. tilfælde. Som Maegaard udtrykker det:»sopran og bas glider fra en stor sekst ind i en formindsket septim, intervaller, der i ligesvrevende ligesvævende temperatur er akustisk ens, men at opfatte vidt forskelligt; bl. a. er det ene konsonans, det andet disso 3. Helt uenig er jeg med Maegaard, når nar han i indledningen til ti\ sin artikel vil vii hævde hrevde eksistensen af en stik modsat rettet harmonisk energi mod T i henh. S og DD. Opstil lingen: Jingen:»S et skridt i krydsretning retning (ases), DD to skridt i beretning (fbes)«synes mig nemlig nemjig ganske imaginær. imaginrer. S rummer ingen funktionel stræben strreben mod T men omvendt: T står star som latent D til S (der krreves kræves kun tilfpjelse tilføjelse af den lille septim i mol kun forhøjelse forhpjelse af tertsen for at gøre gpre Dforholdet fuldt effektivt. Den plagale kadence har da også, ogsä, hvor den endnu trreffes træffes indenfor klassisk musik, nrermest nærmest arkaiserende karakter som levn fra den funktionelt set svagere kirketonale harmonik og virker da også ogsä i almindelighed mindre slutkraftig end den autentiske. At plagalslutninger på pa ny bjiver bliver mere yndet i det 19. arh's årh's musik, forklares formentlig ved romantikernes hang til det mere ubestemte»svrevende«.»svævende«. Overhovedet er S i den simple kadence TS DT funktionelt set noget af en»fisk«, idet denne kadenceform jo består bestar af to analoge underkvintskridt med en følelig fplelig hiatus mellem S og D, en klpft, kløft, over hvilken fprst først den tilføjede tilfpjede sekst som DDgrundtone si slår ar bro. Til syvende og sidst er»2. trins«akkord skønt skpnt teoretisk opfattet som.bitrins«akkord»bitrins«akkord nok så sa vigtig funktionsmressigt funktionsmæssigt som»4. trin«, hvilket ikke mindst trreder træder for dagen gennem dens mange forskellige tilstandsformer, således saledes som disse lader sig gengive ved fplgende følgende»stige«:

4 14 Povl Hamburger nans«. Men da altså altsa den stigende bevægelse bevregelse fortsætter fortsretter ind i en ny stor sekst i stedet for omgående omgaende at gå ga ned til Dkvinten, finder Maegaard det problematisk, prob1ematisk, hvorvidt den mellemliggende formindskede septim eentydigt h~res høres som sadan sådan og ikke som gennemgaende gennemgående sekst. Følgelig F~lgelig kan han ikke opfatte det som nogen grov forsynde1se, forsyndelse, om der i det pagreldende pågældende tilfrelde tilfælde havde vreret været noteret fis i stedet for ges»begge høremåder h~remader er mulige, ja faktisk samtidig til stede«. Mod den sidste af disse se to pastande påstande vi vil jeg dog srette sætte spørgsmålstegn, sp~rgsmalstegn, da det ve1 vel ma må betragtes som psykisk umuligt pa på samme tid at høre h~re opfatte i to stik modsatte retninger der ma må her trreffes træffes et valg. Og naturligvis kan man efter behag indstille sig på pa den ene eller den anden af de to hørernåder, h~remader, det beror simpelthen på pa eksistensen af den ligesvævende ligesvrevende temperatur, uden hvilken enharmonisk omtydning jo overhovedet ville være vrere utænkelig. utrenkelig. Spørgsmålet Sp~rgsmalet er da kun, hvilken af de to indstillingsrnåder, indstillingsmader, der i den her drøftede dr~ftede situation må ma betragtes som relevant. Da dette problem: akkord tone eller gennemgang efter Maegaards opfattelse opfatte1se synes endog»meget n~je nøje overvejelse«vrerd, værd, ska skal jeg i det følgende f~lgende forsøge fors~ge det nrermere nærmere belyst 4. Som bekendt opbygges den ufuldstændige ufuldstrendige none akkord eller som den ralbasmæssigt ralbasmressigt betegnes formindskede septimakkord af lutter små sma tertser, hvorved den klinger akustisk ens i samtlige fire positioner. Heraf følger, f~lger, at hver af dens fire toner lader sig opfatte som ledetone altså altsa med dominant resp. bi eller vekseldominantfunktion i fire forskellige moltonearter samt ved lån lan af den formindskede septim i fire forskellige durtonearter. Denne den»formindskede septimakkords«tonale labilitet var man fuldt på pa det rene med såvel savel i teori som i praksis allerede i det 18. årh. arh. og den udnyttedes da også ogsa som middel til modulation ad enharmonisk vej ved beh~rig behørig omtydning af en eller flere fere af akkordens toner 5. så sa fald anvendte man undertiden dobbeltskrivning 6, men gene 4. Når När Maegaard med henblik på pä den eks. 1 meddelte kadenceform med den noterede none videreført viderefs;;rt stigende til seksten i 6/4forudholdet går gär så sä vidt som til at erklrere, erklære, at den.funktionsharmonisk sä så at sige brerer bærer ds;;dens dødens mrerke mærke i panden«, kan jeg i og for sig give denne patetisk udtrykte karakteristik min tilslutning. Kun vil vii jeg da tilføje, tilfs;;je, at dette»mrerkemærke«faktisk kan siges at pryde hele den funktionelle harmonik i alt fald fra det s;;jeblik, Øjeblik, det kromatiskenharmoniske element var begyndt at gøre gs;;re sig gældende. greldende. Dette elements på pä bunden destruktive egenskaber trädte trådte da også ogsä åbenlyst äbenlyst for dagen omtrent så sä snart tallet 1800 var passeret. 5. ndtil midten af det 18. årh. ärh. var, så sä vidt min erfaring rækker, rrekker, den formindskede septimakkord endnu det eneste i praksis anvendte middel til enharmonisk modulation. Med sænket srenket kvint forekom den allerede omkring 1700 som DD, men skønt sks;;nt den akustisk er identisk med D 7 inden for tonearten en halv tone højere, hs;;jere, synes denne modulatoriske mulighed først fs;;rst at være vrere blevet udnyttet i wienerklassisk tid. Et kuriøst kuris;;st vidnesbyrd om den formindskede septimakkords modulatoriske anvendelse under en pædagogisk ptedagogisk instruktion findes i A. E. M. Grety»Memoires«, Tom, p. 29:»l (læreren) (rereren) m'arretoit toutacoup sur un accord dissonant de septieme dimininuee... Ne bougez pas, mon ami arni... vous allez de cette note sensible, portant accord de septieme diminuee, a l'accord parfait mineur, un demiton plus haut. Oui. Ne pourriezvous pas me renvoyer bien loin? Oui, Monsieur, je puis prendre une des quatre notes de l'accord pour sensible, et en prenant la tierce j'irois dans ce ton«. 6. Hr. f. eks. Gavotte af J. S. Bachs.engelskeengelske«suite nr. 3, t

5 Akkordtone eller gennemgangs/ane? gennerngangstone? 15 undlod oftere formentlig af bekvemmelighedsgrunde at tilkendegive omtydningen notationsmæssigt, notationsmressigt, idet denne jo tilbagevirkende ville fremgå fremga af opløsningsmådemaden 7. Hvor derimod akkorden anvendtes som D eller DD indenfor en given oplj21snings toneart, vogtede man med så sa meget større styjrre nidkærhed nidkrerhed over den ortografisk korrekte notation af hver enkelt af dens fire toner, således saledes at disses funktion som henh. terts (ledetone), kvint, septim og none trådte tradte utvetydigt frem. Retter vi da på pa ny opmærksomheden opmrerksomheden mod eks. 1, Beethovencitatet, i hvilket den som acesges noterede akkord jo står star indenfor et i Esdur hjemmehørende hjemmehj21rende kadenceforløb, kadenceforlj21b, kan det da tænkes, trenkes, at Beethoven i virkeligheden har ment d. v. s. opfattet, hyjrt hørt fis? Uden tvivl ikke. For i det øjeblik j21jeblik han her underforstået eller direkte havde substitueret fis, ville akkorden i sin helhed have forstaet været vreret at opfatte og behandle som fisaces med fis som ledetone og es som none, og opløsningen oplj21sningen ville da logisk være vrere sket til dominanten iden i med Esdur parallele toneart cmol. At det her anførte anfj21rte er mere end et postulat fra min side, turde da fremgå fremga af fyjlgende følgende eksempel, begyndelsestakterne i gennemfø gennemfj21 ringsdelen af samme sonatesats: Eks.5. Som det ses er de tre første fj21rste takter helt identiske med de tilsvarende takter i eks. 1, men derefter gås gas der modulatorisk til cmol. Akkorden foran 6/4forudholdet er atter (09), (:09), her ikke med nonen, men med ledetonen i overstemmen og følgelig fyjlgelig med notation fis. Opfattelsen af denne forskel beror således saledes på pa de harmonisktonale forhold og faktisk alene derpå. derpa. For det er jo klart, at havde vi i de to citerede forløb forlj21b kun haft disses respektive overstemmer at holde os til, ville den melodiske gang fgesg resp. ffisg ikke alene været vreret fornemmet identisk, men tilmed sådan, sadan, at vi uden tvivl i begge tilfælde tilfrelde ville have opfattet den mellemste tone som ledetone (fis). Maegaard fæster frester sig ved betragtningen af eks. 1 væsentlig vresentlig kun ved yderstemmernes gang og undervurderer tilsyneladende den ingenlunde ningsløse rolle, som mellemstemmerne i sig selv savel såvel som i forholdet til yderstemmerne dog faktisk spiller for helhedsindtrykket. Hvorfor føles fj211es nemlig virkningen af kulminationstonen g så sa langt stærkere strerkere i eks. 1 end i eks. 5 den 7. Jfr. Jff. f. eks. J. S. Bachs messe i hmol,.confiteor unum baptisma«t. betydningslj21se

6 16 Povl Hamburger indtræder indtrreder dog, såfremt safremt man i eks. 1 forestiller sig et fis, melodisk på pa nøjagtig n!i>jagtig samme måde? made? Det beror naturligvis for en del de på, pa, at 6/4forudholdet i eks. 1 klinger i dur, i eks. 5 i mol, dog ingenlunde i første f!i>rste række. rrekke. eks. 5 står star høj h!i>jtonen som grundtonens oktavfordobling og er følgelig f!i>lgelig i sig selv konsonant til bassen 6/4spændingen 6/4sprendingen ligger her imellemstemmerne i og h!i>jtonens højtonens indtrreden indtræden fornemmes derfor siet slet og ret som»smertefri«udløsning udl!i>sning af den forudgående forudgaende tonespænding, tonesprending, en»kuglelejegang«, der forløber forl!i>ber så sa meget glattere, som bassen her ikke som i eks. 1 altereres til a, men bliver liggende på pa as som sænket srenket kvint med sekundær sekundrer (nedadrettet) ledetonevirkning til grundtonen. Anderledes i eks. 1. Højtonen H!i>jtonen er her sammen med den i nrest!i>verste næstøverste stemme liggende kvart selv led i 6/4sprendingen 6/4spændingen og er følgelig f!i>lgelig i denne forbindelse blevet lede berøvet ber!i>vet sin (akustisk) konsonante karakter og ladet med samme drift mod kvinten som kvarten mod tertsen. Højtonen H!i>jtonen skaber m. a. o. i dette tilfælde tilfreide ikke udløsning, udl!i>sning, idet den som allerede indledningsvis berørt ber!i>rt tvrertimod tværtimod ikke blot overtager, men gennem forhaling yderligere forøger for!i>ger den nonen iboende gravitation. Den fundamentale forskel i behandlingen af yderstemmerne i henh. eks. 1 og eks. 5 lader sig følgelig f!i>lgelig anskueliggøre anskueligg~re således: saledes: Eks. 6. a) følgen f!i>lgen formindsket septim skinkonsonant sekst ren kvint; i b) følgen f!i>lgen forstørret forst~rret sekst oktav. Jeg konkluderer derfor: At indstille sin høremåde h!i>remade på pa fis i eks. 1 forekommer mig ligeså ligesa misvisende, som ville man underskyde et ges i eks. 5 man ville derved simpelthen konfundere to hinanden modsatrettede energier. Den distinktion i skrivemåden, skrivemaden, som eks. 1 log 5 viser, kan da næppe nreppe bero på pa»tilfældighed«,»tilfreldighed«, men må ma tages som et klart udtryk for, at Beethoven selv har været vreret sig den forskellige»vilje«hos de to akustisk ens toner fuldt bevidst. bevids1. Min overbevisning herom styrkes da også ogsa ved de talrige paralleler dertil hos Beethoven selv som hos de!i>vrige øvrige klassiske mestre, særlig srerlig anskueligt, hvor man i molsatser i sonateform finder (1219) D anvendt i såvel savel ekspositions som i repriseslutning, altså altsa i henh. Tp og T. Som talende eksempler herpå herpa kan bl. a. henvises till. ti. sats af Beethovens Klavertrio op. 1, llf. nr. 3, 1. t. 91 ff. resp. 1. t. 194 ff., 1. sats af Mozarts klaverkoncert klaverkoneert i dmol (K. 466) t. 166 ff. resp. t. 334 ff., endvidere til finalen af samme koncert koneert 1. t. 134 ff. resp. 1. t. 299 ff., samt til føl f!i>lgende særlig srerlig oplysende tilfælde tilfrelde i Mozarts strygekvintet i gmol (K. 516), 1. sats, henh. eksposition og reprise:

7 Akkord/ane Akkordtone eller gennemgangs/ane? gennemgangstone? 17 Eks.7. ",, /~ '" :. :'.,J... r.; ~ ~ ==..: l /.' t>. 1:,,... J l...! 1 1..J LL.LJ U... l L...UJ, tl 11 / /". J ~.... /' ', r.~ """...+3 r' '" l.j..jj 'Ut1' l( cm C1T!. )11).' j 1 l J _l _ (il (j/ ~ c: hls... ' + j: ß.. Eks, 8..' ' ri11i:r, 1*!!.. 1" n ~.,./ l' == ~~.L l.,... b... JO<!..J.." X,.liC..C''C J... "".... ~... J'< '\'.. J...J.J.r LLU Ui 1..J.l." ~~ 9'7 t'a. ('o.l 'L,...,.... ;::.:: (l./c., (l.1c.. ~ \... J <...JO<,,.. W"',. w"',. ~.... ~... ~ t:...,/il lin t/il (Tn.!...tL' (""il (i ((i,.r ~ C~f'" ~ ~ f. j)f Den principielle overensstemmelse med fremgangsmåden fremgangsmaden i Beethovens sonate synes umiddelbart indlysende det»umulige«i her at forestille sig 1. violinens des i eks. 7 udskiftet med cis fremgår fremgar til overflod af samme tones forekomst i de to bratscher hele takten udg~res udgøres af en og samme med diverse bitoner udstyret brudte harmoni egbdes. skarp belysning stilles dette forhold ydermere ved den ændrede rendrede skrivemade skrivemåde cisd i den følgende f~lgende takt. Det drejer sig nu ikke længere rengere om nonen foran 6/4akkorden, men om en kromatisk bitone for denne akkord og følgelig f~lgelig logisk noteret som cis 8. Den her foretagne notationsmæssige notationsmressige sondring mellem, hvad der er at opfatte som akkordtone og som bitone findes i det hele taget hos klassikeme klassikerne gennemførf~rt med yderste konsekvens, og direkte sidestykker til fremgangsmaden fremgangsmåden i eks. 7 findes da ogsa også istort i mal. mål. Og hvad det angar, angår, kan interessant nok bl. a. atter Beethovens op. 31,3, 1. sats kaldes til vidne, idet det mod slutningen af kodaen hedder således: saledes: 8. Er det mon et tilfælde, tilfrelde, eller står star den en.tanke«bag, når nar der i eks. 7 foreskrives spic spie indenjoeatcato i 1. violin desd, på pa det tilsvarende sted i eks. 8 legato cisd?

8 18 Povl Hamburger Eks.9. ;r (; ~. /' _ b..." lr:' ~.."", '< ~ : J" l \J ~ a:; ~~.,J.A..T: f f>.. Ved en flygtig betragtning af dette eksempel kunne man måske maske fristes til at tage det som tegn på, pa, at begge noteringsmåder noteringsmader altså altsa er»1ige gode«og følgelig f~lgelig begge tenkelige, tænkelige, men en nøjere n~jere vurdering af selve processen vil vi tværtimod tvrertimod kun tjene til styrkelse af modsynspunktet. de tre sidste af de anførte anf~rte takter har den harmoniske udvikling nået naet 6/4niveauet, hvis spænding sprending fastholdes uanset den to gange indskudte klang. Denne er ganske vist akustisk identisk med den foranstående foranstaende (Ø9), (?J9), men har som blot og bar drejning ren ornamental karakter, ud~ver udøver ingen selvstrendig selvstændig harmonisk funktion,»moren har gjort sin pligt, moren kan gål«. gal«. En nøjagtig n~jagtig parallel hertil findes bl. a. i 1. sats af Mozarts klaverkoncert i Fdur (K. 459) t. 408 ff. iden i af komponisten selv skrevne kadence: Eks.1O. JO.. b;: q~:.jj.,.b, "t )J V')',... l ::::j,:;,j 3.. "... ~!!.. ~!!~ 'C'.d', Endelig skal ska i denne forbindelse anføres anf~res følgende f~lgende to eksempler, begge fra sidetemaet i 1. sats af Mozarts strygekvartet i Gdur (K. 387): Eks.11. il L..il.1l.l ~ J../ " l' 1". 6.!.bf j ~e r:f ~ '" 'J \ f'tq t'tq L L L.J r.. 3 J Se. ~: Sc..)l 'T' J T s~.:bf J).11...

9 Akkordtone eller gennemgangstone? 19 Eks.12..Æ ~ (' _'. ' 1..)} J) {L.J. 1 v ~: Det drejer sig om to korresponderende partier af henh. for og eftersætning, eftersretning, melodisk identiske, men forskelligt harmoniserede. eks. 11 tre konsonerende samklange udstyret med kromatiske gennemgangstoner dis og eis, i eks. 12 en ny akkord på pa hvert taktslag her med dis som ledetone (terts) og f som none! betragtning af, at den melodiske gang er npjagtig nøjagtig den samme i begge eksempler, ville det have vreret været ganske logisk, om Mozart havde anvendt krydsnotationen begge steder vel at mrerke, mærke, safremt såfremt han havde vreret været i stand til ogsa også i sidste tilfrelde tilfælde at fornemme tonen som gennemgaende. gennemgående. sin vurdering af den diskuterede harmoni som formentlig gennemgangsharmoni frester fæster Maegaard sig foruden ved den kromatiske indfprelse indførelse ved dens principielt ubetonede anbringelse. betragtning heraf forekommer det mig da problematisk netop at argumentere ud fra eks. 1, der dog ved hele sin beskaffenhed synes lidet egnet som objekt for en primær primrer»lineærinerer«høremåde. hpremade. Den gennem fordoblinger i sig selv meget massive akkord indfpres indføres her ikke blot ved taktbegyndelse, men udstrrekkes udstrækkes tilmed over fulde to takter i alt anslaet anslået fire gange; tillige understreges dens virkning ved ritardando og ved et crescendo stigende til sf ved 6/4forudholdets indtrreden. indtræden. Ved den endelige udlpsning gennem D7 til T foreskrives atter piano og a tempo. Den dobbelte og modsat rettede spænding, sprending, der fornemmes straks ved akkordens første fprste anslag, udløs forstærkes forstrerkes for mig at høre hpre kun yderligere ved den seje gentagelse og i en sådan sadan grad, at videreføringen viderefpringen den»forkerte«vej får far en nærmest nrermest voldelig karakter og derved forlener den i sig selv så sa glansfulde dur6/4klang med en særlig srerlig lyskraft. Til yderligere belysning af det ovenfor anførte anfprte meddeles i det følgende fplgende endnu tre karakteristiske eksempler på pa betonet indførelse indfprelse af (Ø9) (~9) Dunder D samtidig bred udstrækning udstrrekning af akkorden. Med eks. 1 som baggrund taler disse tre eksempler eks. 13 fra kadencen foran epilogen i ekspositionen i 1. sats af Mozarts Klarinetkvintet (K. 581) formentlig for sig selv. Særlig Srerlig bemærkelsesværdige bemrerkelsesvrerdige synes dog eks. 14 og 15 fra henh. kadencen foran epilogen i 1. sats af Mozarts klaversonate i Fdur

10 20 Povl Hamburger Eks.13. Eks. 14. N, _ n..... ~. "..... '<, ae ;....,.,. J'J... ~,...,~ < :f p J. r.... bf}.. b/}... +~ l: :h '. ".. b':' ::... ~,., ~..' ~ rr ~,. p ~ f sf. L, 1.0~ ~.. Eks b. ~ ~"..... ~...,,~ ffp CÅt.'~ ffl' ~. J 3 c...,~ L.!'T (~) ~f' C~,,) T' (1)"1) 'Dr 'VJ ~!!~~ ~ ~....,.. oe...,\.(..a..c,...,1\.(..a..c,... f.&ir '~40 ~f

11 Akkordtone eller gennemgangstone? 21 (K. 280) og kodaen i finalen af sammes klaversonate i Cdur (K. 309). eks. 14 optræder optrreder således saledes vekseldominanten i t. 1, 3 og 5, hver gang efterfulgt af Df, henh. som (Ø7), (1217), (Ø9) (1219) og (09), (&9), altså altsa med stadig voksende spændingsvirkning, sprendingsvirkning, indtil akkorden ved den tredie indførelse indf\'lrelse optræder optrreder med såvel savel sænket srenket kvint som none. De to mellemliggende 6/4klange fornemmes i realiteten mindre som forudhold end som gennemgange mellem de tre forskellige positioner af DD, hvilket også ogsa understreges dynamisk ved det pludselige p i modsætning modsretning til den ved fz og f markerede DD. Først F\'lrst iden i sidste af de anf\'lrte anførte takter udfolder Df abenlyst åbenlyst sit vresen væsen som sprendingsforl\'lbets spændingsforløbets kulminationspunkt. En lignende, blot endnu kraftigere, storm mod Df viser eks. 15, der yderligere interesserer ved de tre tonalt forskellige (Ø9)akkorder (129)akkorder i 1.3. takt. At Mozart også ogsa i t. 3 ikke blot har noteret, men tillige opfattet es som none, må ma betragtes som hævet hrevet over al tvivl. For øvrigt \'lvrigt bemrerkes bemærkes atter her den ændrede rendrede skrivemade skrivemåde i t. 4 og 5 es udvekslet med bitone dis i Df og på pa ny noteret som es ved genoptagelsen afdd t. 67. Med det her anførte anf\'lrte skal dog ikke være vrere sagt, at et enkelt anslag af (Ø9) (1219) D på pa ubetonet tid under alle omstændigheder omstrendigheder reducerer denne til blot og bar gennemgang, såfremt safremt den noterede none f\'lres føres til stor sekst i Df. På Pa den anden side er det jo indlysende, at jo kortere tidsvarighed f. eks. i livligt tempo og efter punktering des mere begunstiges en glatkromatisk høremåde h\'lremade og det ikke mindst, hvor det satsmæssige satsmressige samtidig er udtyndet til 3eller 2stemmighed. ndstiller ndstiler man imidlertid øret \'lret på pa denne»friktionsøsefriktionsl\'lse«høremåde, h\'lremade, forekommer det mig ørkesløst \'lrkesl\'lst i slige sammenhæng sammenhreng at tale om»svækket»svrekket funktion«, thi opfattet som rent gennemgående gennemgaende er klangen tonalt set slet og ret funktionsløs. funktionsl\'ls. Som f. eks. i følgende f\'llgende takter fra ekspositionsslutningen i 1. sats af Haydns kla kaversonate i emol (1778; tempo: presto!): Eks.16. Andet og mere end om et rent kromatisk tilløb till\'lb til 6/4forudholdet drejer det sig næppe nreppe her, højst h\'ljst fornemmes et let DDindslag i tonen cis foran Dgrundtonen. Som noget i retning af et grænsetilfælde grrensetilfrelde må ma man vel derimod opfatte dette fra arien»meta de voi qua vadano«i 2. akt. af Mozarts»Don Giovanni«:

12 22 Povl Hamburger Eks. 17. / O.;. '" ( b... q~. ".. ~J :. ' / '" ".. J...,L r'<... ol / '../ : (~)sr (~)Sr 1..J)f.Jh..:h Såvel Save1 den klanglige reduktion som den korte, mesten næsten forslagsagtige virkning kunne her synes at dementere korrektheden iden i valgte asnotation 9. Og dog som Mozart uden al tvivl må ma have opfattet fis og es iden i ved taktbegyndelsen anbragte (?J9) (Ø9) Sp som henh. terts (ledetone) og none, mon da ikke også ogsa tilsvarende h og as foran den følgende f~lgende takts Df? J eg finder derfor grund til at tro, at hvis Mozart havde forestillet sig gis, ville han også ogsa have noteret et sådant, sadant, men i så sa fald iden i hensigt at modulere til dmol som Tp, hvorved den pågældendgreldende kadence vel omtrent ville have fået faet denne pa udformning: Eks.18. ~. ll n_ J J 'J 1:7 ') 'J ~... n [... 1,, v (~) Sr 'f (~,n :Df ]f :D Jh '.. 'T Jb~ S 5 Men hænder hrender det da aldrig, at den omstridte tone findes noteret som forhøjelse forh~jelse i stedet for som fordybelse? Det hænder hrender men i klassisk tid så sa ovenud sjæl sjreldent, at man nærmest nrermest må ma 1ede lede med lys og lygte for at træffe trreffe eksempler herpå, herpa, og støder st~der man endelig pa på sadanne, sådanne, brerer bærer de som regel prreg præg af, at noget»sær»srerligt«samtidig gør g~r sig gældende. greldende. Som i følgende f~lgende eksempel fra den som tema med 3 variationer formede andante i Beethovens klaversonate op. 14, nr. 2: 9. Om netop dette sted bem::erker bemærker H. Abert i»w. A. Mozart«(, 6. udg., s. 524, fodnote);»m. notiert... wie gew6hnlich, gewöhnlich, inkorrekt as statt gis«. Hvorvidt»wie gew6hn gewöhnlich«tager sigte alene a1ene på pa»lette«tilfælde tilf::elde af denne art, eller skal skai opfattes generelt, genereit, får far stå sta hen.

13 Akkordtone eller gennemgangstone? 23 Eks J,l,.J,/,.J....Al.Ål v"d lt... Va"'! ~~t ~il!~ J!' ~ vi ~= ~ 1t,,., J V J v " ~J c".<},, eh'<}" jf..."ß..al : L Jt:fii. '" ff ,.... c... r' rg. ",,,.f.,..,.,.j. / J '~ '...!.. Umiddelbart ville man måske maske være vrere tilbøjelig tilb~jelig til at opfatte den skiftende måde made i disse fire eksempler som en tilkendegivelse af, at Beethoven i almindelighed må ma have regnet med, at høremåden hpremaden efter behag lader sig indstille så sa at sige»til hvilken side hveranden gang«. Det ville dog uden tvivl være vrere at drage for vidtrækkende vidtrrekkende slutning. Noget andet er, at den varierende skrivemåde skrivemade i dette specielle tilfælde tilfrelde ingenlunde savner raison, for såvidt savidt som den åbenbart abenbart skrive må ma være vrere dikteret af den skiftende satsfaktur og det dermed skiftende klangindtryk i a) og c) kraftigere, mere spændt spamdt akkordik, i b) og d) en lettere, mere luftig sats med stor afstand mellem melern højre hpjre og venstre hånd hand med deraf følgende fplgende isolation af den kromatiske gang, således saledes at indtrykket af simpel dobbeltgennemgang bliver det dominerende. Knap så sa indlysende forekommer ved flygtig betragtning dette parti fra 1. sats af Haydns strygekvartet op. 77, nr. 1, t. 43 ff.: Eks.20. r ~.ti.ti li.. A l...:;<...2. ~. r ~ './, sf (~.d.i\ ~} ~d.;.' d!~... #,r At akkorden på pa gis udøver udpver vekseldominantisk funktion i Ddur, fremgår fremgar af den efterfølgende efterfplgende kadence, men af hvilken grund noteres da eis og ikke f der kan jo ikke engang her henvises til kromatisk afledning af et i forvejen forekommende e? Forklaringen kan da næppe nreppe være vrere anden end den, at der iden i forudgående forudgaende takt svinges modulatorisk til hmol med skuffende kadence, så saledes at den påfølgende pafplgende akkord indtræder indtrreder som h: (?J9) D med ledetone eis og none d. Da opløsningen oplpsningen imidlertid sker til Ddur, må ma der følgelig fplgelig regnes med en underforstået underforstaet enharmonisk omtydning eis = f funder samtidig omtydning af bassens gis fra kvint til ledetone. Uden en sådan sadan omtydning, måtte matte klangen

14 24 Povl Hamburger harmonisklogisk harmoniskogisk have ført fjljrt til kadence i hmol, og da formentlig med fastholdelse af bassens g som sænket srenket kvint vel omtrent således: saledes: Eks.21. nll J \~ ~1 d'~:._ ::>. t:d&>.~ _r..i?j d1t4 ":'9~ 1 l et~...i?j d1t4 ":'9~ 1 U ';' ~: T 'h 111. n (~) Kuriøst Kurijljst nok træffes trreffes en næsten nresten nøjagtig njljjagtig parallel til denne fremgangsmacte fremgangsmåde et ärhundrede århundrede senere i slutkadencen i det i Ddur stående staende mellemparti i sangen»juleaften«af ehr. Chr. Barnekow: Eks. 22. li. Ji. ( J \./,...,. 1.. (' 1'", r,,.rl~ ~ ".Å1 ~..J. ~J/ J 4.d " Også Ogsa i dette tilfælde tilfrelde må ma der regnes med enharmonisk omtydning af ledetone til sænket srenket none i modsat fald måtte matte den naturlige videref!2lring videreføring vrere være blevet: J Eks.23. JlL JL... ) <J 1 l 11,..J, ri!t ttj j A i analogi med det i Gdur stående staende hovedpartis slutkadence: Eks.24. J J < b 1&...

15 Akkordtone eller gennemgangstone? 25 Endnu hos Schubert forekommer den»klassiske«udnyttelse af følgen f~lgen (09) (Ø9) Df i dur så sa godt som overalt noteret på pa tonal relevant vis. Et tilsyneladende gelsestilfælde gelsestilfrelde som følgende f~lgende t. 5 ff. i 1. sats af klaversonaten i Ddur op. 53 (1825) tilhører tilh~rer øjensynlig ~jensynlig samme kategori som eks. 20 og undta 22: Eks.25. nteressant nok er harmonigangen i eksemplets to sidste takter nøjagtig n~jagtig den samme som i eks. 17 (Mozart), dog uagtet den kraftige akcentuering af DD med nonen as udvekslet med gennemgang gis. Forklaringen herpå herpa er dog rimeligvis den samme som i eks. 20 og 22: Tonearten er dmol med bidominant foran S. Den paf~lgende påfølgende :09akkord Ø9akkord er indført indf~rt som afledning af S med umiddelbar forventning om udnyttelse som (:09) (Ø9) Df i dmol (eller Ddur). Den modulatoriske videreførelse videref~relse til F:Df indicerer da underforstået underforstaet enharmonisk omtydning af gis til as. aso Havde det vreret været hensigten af forblive i dmol, ville Schubert formentlig have bibeholdt bassens b som sænket srenket kvint; alterationen til h skaber imidlertid primrer primær ledetone til grundtonen c i Df og ber~ver berøver derved samtidig det noterede gis dets identitet. Som modeksempel hertil kan da tjene følgende f~lgende takter fra kodaen i samme sats: Eks.26. o L ~. ' l i.'.... J "./. o {. ~, v ~ il"t_, fj'''t_, t;.r: 1f f. 1' /j'... >:;t. t>:;l. 1~i' J:;1t::l Akkorden optrreder optræder her indenfor en og samme toneart, Ddur, følgelig f~lgelig nu eentydigt noteret. Som det fremgar fremgår af næstsidste nrestsidste takt, repræsenterer reprresenterer iøvrigt i~vrigt det unisont udhamrede f i 1. takt allerede den srenkede sænkede none i DD. Nogen større st~rre vregt vægt ligger der saledes således ikke hverken ved modulatorisk eller ved eentydig tonal anvendelse af (09) (Ø9) D på pa om nonen i tilfælde tilfrelde af stigende

16 26 Povl Hamburger videreførelse videref~relse til 6/4forudhold noteres som sådan sädan eller ortografisk inkorrekt som forhøjelse. forh~jelse. Afgørende Afg~rende bliver i ethvert givet tilfrelde tilfælde spørgsmålet: sp~rgsmälet: OU est la La sensible? (jfr. fodnote 5, ref. Gretry), thi af svaret herpä herpå afhrenger afhænger opfattelsen af den ufuldstrendige ufuldstændige noneakkords tonale tilhørsforhold tilh~rsforhold og dermed dens enkelte toners funktionelle egenskab. Den i klassisk tid sä så konsekvent fastholdte nonenotering ogsä også i tilfrelde, tilfælde, hvor den sænkede srenkede none tilbagealtereres ved videreførelse videref~relse til 6/4forudhold, taber efterhåndeterhanden i stabilitet i løbet l~bet af det 19. årh. ärh. Dette behøver beh~ver i og for sig ikke at opfattes som»troløshedtrol~shed«mod ortografien, men hrenger hænger uden tvivl i første f~rste række rrekke sammen med den stadig mere udstrakte anvendelse af kromatik og enharmonik, der jo sluttelig fører f~rer til den harmoniske tonalitets opløsning opl~sning i impressionisme og ekspressionisme. den hyperkromatiske stil kan enhver af en given samklangs toner optrrede optræde altereret, undertiden sä så mange på pä samme tid, at dens egentlige tonale fundament tilsløres, tilsl~res, og kryds eller benotation gøres g~res da afhængig afhrengig af den vej, stemmegangen faktisk fører. f~rer. Ved siden heraf ses det også, ogsä, at akkordstrukturer, som i klassisk tid væsentlig vresentlig kun anvendtes i bestemt funktionel hæng, hreng, emanciperes herfra og udnyttes som absolutklanglige fænomener. frenomener. Dette sammen gælder grelder således säledes foruden den neapolitaniserede subdominant også ogsa vekseldominanten, som allerede hos Schubert kan iagttages ført f~rt direkte til tonika, hvorved de oprindelige forbindelsesträde tråde til dominanten skreres skæres over 10. Endnu mere udpræget udprreget møder mji1der man sädanne sådanne funktionelt afsvrekkende afsvækkende momenter hos noget yngre romantikere som Schumann og Chopin. Karakteristisk er säledes således den indledende harmoni i ischumanns»am leuchtenden Sommermorgen«(»Dichterliebe«nr. 12): Eks.27. '])f Den følgende f~lgende takts D6/4forudhold kunne ganske vist synes tilbagevirkende at stemple klangen som kvintaltereret (09) (:ø9) med»forkert«none. Da akkorden imidlertid ikke blot indføres indf~res som første f~rste anslag, men tilmed iden i givne form er akustisk identisk med D7 i Ces(H)dur, forlenes den med et ægte regte roman 10. O. Hf. de af Kurth 1. c. p. 139 meddelte meddete eksempler herpå. herpa.

17 Akkordtone Akkordtolle eller gennemgallgstone? gelll1emgallgstol1e? 27 tisk skær skrer af ubestemthed»svæven«.»svreven«. De som ges, cis og e noterede toner virker derfor mere som kromatiske stræbetoner strrebetoner til den følgende f~lgende samklang end som led i en funktionelt eentydig akkord. Betegnende er det da også, ogsa, at denne indledningsklang dukker op igen i forskellige»forklædningerforklredninger«sangen igennem og således saledes nærmest nrermest må ma tillægges tillregges klangsymbolsk karakter 11. hvilken grad overeksponering af det kromatiske element kan bevirke slø sl~ring af den tonale sammenhreng sammenhæng ogsa også i (D) Dforbindelserne, lader sig illustrere ved følgende f~lgende takter (5356) i Chopins Asdurpræludium Asdurprreludium op. 28, nr. 17: Eks.29.,... rm ~ f ndtil midten af 2. takt står star fortsat D : T. Med bassens kromatiske gang ned til copstar c opstår der en dominantisk spænding sprending mod subdominanten (eller dennes variant), et indtryk, som havde kunnet bevares takten ud, om ikke bassen var gledet videre til ces. Med den samtidige indtræden indtrreden af es opstår opstar der imidlertid en samklang, som rent akustisk lader sig tyde enten som Fes:(E:) D7 eller som Es: (Ø9) (1ZJ9) D. Den umiddelbare fortsættelse fortsrettelse falder da ud til gunst for Esdur, hvorved det i notationen fastholdte fis på pa sidste 8del underforstået underforstaet omtydes til none ges. Rent teoretisk lader denne analyse sig vel forsvare, men dækkes drekkes den tillige helt af det indtryk, man modtager gennem den umiddelbare musikalske høren? h~ren? Næppe. Nreppe. Det korte vekseldominantiske indslag får far her ingen egenvirkning, men står star blot som det næstsidste nrestsidste led i en kromatisk gennemgående gennemgaende proces, hvis mål mal er Esdurs Df. Trods den klanglige massivitet ligger det primære primrere spændings sprendings 11. En»skinakkord«af samme substans optræder optrreder i 1. l. takt af Schuberts»Am Meer«: Eks.28. Var det ikke for det taktfyldende c i begge yderstemmer, ville tonerne asdisfis have stået stäet med præg prreg af (J2! 9) med sænket srenket kvint og.forkert«skrevet none foran Df. Akkorden i sig selver er imidlertid C: T med de tre nævnte nrevnte toner som bitoner, kromatiske stræbetoner, strrebetoner, til terts og kvint.

18 28 Povl Hamburger moment iden i i to retninger forløbende forl~bende linerere lineære kromatik, og noget hørernæssigt h~remressigt grundlag for at opfatte det noterede fis som vrerende værende i sidste ende ges findes ikke. Herved adskiller dette vort sidste eksempel sig fundamentalt fra vort første f~rste fra indledningstakterne i Beethovens op. 31, nr. 3. Til trods for, at forløbet forl~bet i begge tilfælde tilfrelde kulminerer i Esdurs Df med glansfuld eksponering af seksten, er de bagved liggende krrefter kræfter forskelligt lejrede. Det er modsretningen modsætningen mellem klassik og romantik genspejlet i kadencens mikrokosmos.

Harmonilære. Kompendium. efter. Leif Thybo. 6. udgave

Harmonilære. Kompendium. efter. Leif Thybo. 6. udgave Kompendium efter Leif Thybo 6. udgave 1998 2 Harmonilære Indhold Intervallæren............................................................... 3 Komplementære intervaller.................................................

Læs mere

1. Forstærkning af melodien

1. Forstærkning af melodien http://cyrk.dk/musik/medstemme/ Medstemme Denne artikel handler om, hvordan man til en melodi kan lægge en simpel andenstemme, der understøtter melodien. Ofte kan man ret let lave en sådan stemme på øret,

Læs mere

Gradsprøver. -program. European Piano Teachers Association

Gradsprøver. -program. European Piano Teachers Association Gradsprøver -program European Piano Teachers Association EPTA Danmark Carit Etlarsvej 4, 2840 Holte Tel: 45 42 29 63 Mobil: 28 39 01 07 Fax: 38 33 52 58 e-mail: info@epta.dk www.epta.dk BG Bank: 1551-0016796603

Læs mere

Akkordtoner, gennemgangstoner/vippetoner og forudhold. I de fleste tilfælde kan vi beskrive meloditoner som et af følgende:

Akkordtoner, gennemgangstoner/vippetoner og forudhold. I de fleste tilfælde kan vi beskrive meloditoner som et af følgende: Harmonisering M1 Gert Uttenthal Jensen Side 1 Harmonisering At harmonisere en melodi vil sige at tilføje akkorder. Vi skal her se nærmere på harmonisering i en klassisk funktionsharmonisk vise-stil, som

Læs mere

Harmonisering Side 1. Sammenhæng mellem toner og akkorder. Akkordtoner, gennemgangstoner/vippetoner og forudhold

Harmonisering Side 1. Sammenhæng mellem toner og akkorder. Akkordtoner, gennemgangstoner/vippetoner og forudhold Side 1 At harmonisere en melodi vil sige at tilføje akkorder. Vi skal her se nærmere på harmonisering i en klassisk funktionsharmonisk vise-stil. Der er mange detaljer der adskiller harmonisering i forskellige

Læs mere

Systematisk oversigt. 1. del. Det lineære grundlag

Systematisk oversigt. 1. del. Det lineære grundlag Systematisk oversigt 1. del. Det lineære grundlag Tonematerialet... 6 1. Tonesystemet... 6 1.1 Stamtonerne... 6 1.2 Orientering af dybe og høje toner... 6 1.3 Stamtonebetegnelser i de forskellige oktaver...

Læs mere

Kort indføringi funktionsharmonisk sats

Kort indføringi funktionsharmonisk sats 1 Kort indføringi funktionsharmonisk sats vend Hvidtfelt Nielsen 1999-2006 Akkordrepertoiret fra barok til romantik er sådan set det samme. Man kan sige, at klassikkens komponister skar ned i antallet

Læs mere

Koral. I 1700-tallet smeltede den enstemmige og flerstemmige menighedssang sammen til det vi i dag stadig forbinder med en koral:

Koral. I 1700-tallet smeltede den enstemmige og flerstemmige menighedssang sammen til det vi i dag stadig forbinder med en koral: Koral Koral (ty. Choral, fra middelalderlatin choralis, som tilhører koret) betegner dels den gregorianske sang, dels melodien til en lutheransk kirkesang, som de fleste forbinder ordet med. 1700-tallet

Læs mere

Om skalaer, tonearter og akkorder 1 CD 02/2002

Om skalaer, tonearter og akkorder 1 CD 02/2002 Om skalaer, tonearter og akkorder 1 CD 02/2002 Når skalaen ligger fast har man materialet til melodisk og harmonisk stof i skalaens toneart Vi spiller Lille Peter Edderkop i C dur og kan derfor betjene

Læs mere

Lektion 1 Grundkadencen og dens udvidelser

Lektion 1 Grundkadencen og dens udvidelser e fire kadenceformer 5/4 Kadenceforlængelser Lektion 1 Grundkadencen og dens udvidelser time med tonikaafledning A B C med tonikaafledning og Romantisk harmonik 00 vend Hvidtfelt Nielsen /4 med tonikaafledning

Læs mere

Musikteori på video v. Anders Aare

Musikteori på video v. Anders Aare 1 Musikteori på video v. Anders Aare - oversigt over rammer, begreber og principper for analyseteori 1) Akkordlæsning Rammer: - klaverpartitur - funktionsharmonik, primært tertsopbygning - fokus på forsk.

Læs mere

I Rockvokal vil vi lave en 3-stemmige flydestemme for lige stemmer. Vi har følgende grundtyper af flydestemmer:

I Rockvokal vil vi lave en 3-stemmige flydestemme for lige stemmer. Vi har følgende grundtyper af flydestemmer: Rockvokal Gert Uttenthal Jensen Frederiksborg Gymnasium & HF 2005 Flydestemme og akkorder 1. 3-stemmig flydestemme for lige stemmer I Rockvokal vil vi lave en 3-stemmige flydestemme for lige stemmer. Det

Læs mere

Tenorens højeste højeste tone: tone: eller eller Altens dybeste tone:

Tenorens højeste højeste tone: tone: eller eller Altens dybeste tone: Poprock-arrangement s. (TH 12) Poprock-arrangement s. 1 (TH 11) GENERELT GENERELLE PRINCIPPER FOR KORSATS Besætning: Besætning: Lav Lav koret koret 3-stemmigt 3-stemmigt for for sopran, sopran, alt alt

Læs mere

Akkorder bruges til at akkompagnere musik. Akkorderne tænkes opbygget af tertser der er stablet på hindanden.

Akkorder bruges til at akkompagnere musik. Akkorderne tænkes opbygget af tertser der er stablet på hindanden. Akkord Oversigt Oversigt Næste C -dur Cm C7 C6 Cm7 C ø Cm7b5 C9 Cm7b9 C11 C13 Cdim C+ Akkorder bruges til at akkompagnere musik. Akkorderne tænkes opbygget af tertser der er stablet på hindanden. Du kan

Læs mere

Anmeldelser. Teresa Waskowska Larsen og Jan MaegaardsIndf~ring MaegaardsIndføring i Romantisk harmonik. 1. Tekstdel.

Anmeldelser. Teresa Waskowska Larsen og Jan MaegaardsIndf~ring MaegaardsIndføring i Romantisk harmonik. 1. Tekstdel. Anmeldelser Teresa Waskowska Larsen ogjan Maegaard: Indf~ring Indføring i romantisk harmonik. 1. Tekstdel. Engstr~m Engstrøm og Sødring, S~dring, K~benhaun København 1981. (192 sider inclusive inclusiue

Læs mere

Akkordsamling. til guitar. René B. Christensen

Akkordsamling. til guitar. René B. Christensen Akkordsamling til guitar René B. Christensen Akkordsamling til guitar c René B. Christensen, 0 Du er velkommen til at dele dette dokument - helt eller delvist - med andre, sålænge du henviser til det originale

Læs mere

Herefter følger værktøjer til bestemmelse af improvisation over særlige akkorder med: 3. Heltoneskalaen. 4. Ottetoneskalaen.

Herefter følger værktøjer til bestemmelse af improvisation over særlige akkorder med: 3. Heltoneskalaen. 4. Ottetoneskalaen. 32 32 Værktøj til valg af improvisationsskala Værktøj til bestemmelse af skala til improvisation over akkorderne i den harmoniserede skala, bidominanter, tritonussubstitutionsakkorder, altererede akkorder

Læs mere

Funktionstonal harmonisering

Funktionstonal harmonisering Funktionstonal harmonisering Funktionstonal harmonisering TH 2016 Denne lille manual er rettet mod løsningen af de simple harmoniseringsopgaver man finder i M1 opgave 3. Det supplerende stof s. 9-11 er

Læs mere

Funktionsharmonik. Opgave 2.3: Analyser akkordforbindelserne: Opgave 2.2: Udfyld skemaerne i G- dur og D- dur

Funktionsharmonik. Opgave 2.3: Analyser akkordforbindelserne: Opgave 2.2: Udfyld skemaerne i G- dur og D- dur Funktionsharmonik I durtonearterne har vi: rin 1 2 3 4 5 6 7 Funktion Sp Dp S D p - Harmo- C Dm Em F G Am Hdim nier i C- dur Opgave 2.3: Analyser akkordforbindelserne: 1) "Let it be": G D Em C G D C G

Læs mere

Tristan-akkorden oplf)st opløst

Tristan-akkorden oplf)st opløst Tristan-akkorden oplf)st opløst Af Ai Peter Wang Tristan-akkorden har nu i over 130 år är været v;eret den store gåde gade indenfor den funktionsharmoniske funktionsharrnoniske analyse, idet ingen af de

Læs mere

Funktionstonal harmonisering

Funktionstonal harmonisering Funktionstonal harmonisering At harmonisere er at sætte akkorder til en melodi. Som regel vil man tilstræbe at en melodis toner passer sammen med tonerne i de akkorder man sætter til en melodi, fx: Det

Læs mere

Lær at spille efter becifring

Lær at spille efter becifring 1 Lær at spille efter becifring Becifringsklaver med - brudte akkorder - Jan Kuby 2 Lærerorientering Anvendelse Overalt hvor unge og voksne undervises i becifringsklaver. Fra den frivillige musikundervisning

Læs mere

To sange af Thomas Laub

To sange af Thomas Laub To sange af Thomas Laub Ai Af JENS BRINCKER I Povl Hamburgers biografi»thomas Laub, hans liv og gerning«geming«nrevnes nævnes Laubs forkærlighed forkrerlighed for at glæde glrede»slægt»slregt og venner«med»fs!!dselsdagsdigte»fødselsdagsdigte

Læs mere

FORORD: God fornøjelse med opgaverne.

FORORD: God fornøjelse med opgaverne. Klavervant opgaver for dig, der vil være hjemme på klaveret Klaverpædagogisk projekt af Niels Chr. Hansen, Bacheloreksamen ved DJM, maj 2007 Forord FORORD: Når man er hjemmevant, føler man sig hjemme dér,

Læs mere

Guitar og noder. Melodispil og nodelære 1. position. John Rasmussen. Guitarzonen.dk

Guitar og noder. Melodispil og nodelære 1. position. John Rasmussen. Guitarzonen.dk Guitar og noder Melodispil og nodelære 1. position John Rasmussen Guitarzonen.dk Guitar og noder er udgivet som e-bog 2011 på guitarzonen.dk Forord Denne bog gennemgår systematisk tonernes beliggenhed

Læs mere

VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK

VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK 1 Selskabet er stiftet 26. marts 2009 er et andelsselskab A.m.b.a., hvis navn er N0debo Vandvrerk. Selskabet har hjemsted i Hillef0d Kommune formal 2 Selskabets formal er

Læs mere

Musikteori på video v. Anders Aare

Musikteori på video v. Anders Aare 1 Musikteori på video v. Anders Aare - oversigt over arrangementsprincipper for poprock arrangement 1) Forberedelse og retning Opgaveformulering (stx A-niveau) Opgaveformulering: "Der skal laves en udsættelse

Læs mere

Jazzvokal. Grundlæggende teori. Akkorder & becifring: Gert Uttenthal Jensen gert.uttenthal.jensen@skolekom.dk

Jazzvokal. Grundlæggende teori. Akkorder & becifring: Gert Uttenthal Jensen gert.uttenthal.jensen@skolekom.dk Jazzvokal. Gert Uttenthal Jensen gert.uttenthal.jensen@skolekom.dk Grundlæggende teori Akkorder & becifring: 1. Dur-treklange Vi beskriver tonerne ud fra en dur-skala. Tonerne har fået navn efter C-dur-skalaen

Læs mere

hvilket svarer til dette c, hvis man havde noteret i en tenor-nøgle

hvilket svarer til dette c, hvis man havde noteret i en tenor-nøgle Treklangsmedstemmer s. 1 (TH 14) GENERELT Besætning: Lav koret 3-stemmigt for sopran, alt og tenor i tæt beliggenhed angiv besætningen ud for stemmerne. Korarrangementet er tænkt ud fra at der også tilføjes

Læs mere

Optagelsesprøve til Musikvidenskab

Optagelsesprøve til Musikvidenskab Optagelsesprøve til Musikvidenskab NB: Ansøgningsfrist 15. marts (For ansøgere til bachelortilvalg er fristen 15. april) Afdeling for Musikvidenskab Institut for Æstetik og Kommunikation Aarhus Universitet

Læs mere

ø ú ú ø ø ú ú ø ø ú ú ú ø ø ú ø ø ú ú @ ê @ ê @ ê ú ú ø ø ø ø { { ú ú @ ê { { AFSNIT 2 Twinkle, twinkle, little star

ø ú ú ø ø ú ú ø ø ú ú ú ø ø ú ø ø ú ú @ ê @ ê @ ê ú ú ø ø ø ø { { ú ú @ ê { { AFSNIT 2 Twinkle, twinkle, little star 13 ASNIT 2 Akkord og melodi i hjre hånd Når man spiller med akkord og melodi i hjre hånd, er der nogle generelle regler: Melodistemmen skal ligge verst: en skal spilles lidt kraftigere end de underliggende

Læs mere

Harmoniske sekvenser i dur- og mol-tidens funktionelle

Harmoniske sekvenser i dur- og mol-tidens funktionelle Harmoniske sekvenser i dur- og mol-tidens funktionelle harmonik Jørgen JfJrgen Jersild Sekvensdannelser med deres kortere eller længere rengere kæder kreder af ensdannede føl f~l ger, er et fænomen, frenomen,

Læs mere

Ren versus ligesvævende stemning

Ren versus ligesvævende stemning Ren versus ligesvævende 1. Toner, frekvenser, overtoner og intervaller En oktav består af 12 halvtoner. Til hver tone er knyttet en frekvens. Kammertonen A4 defineres f.eks. til at have frekvensen 440

Læs mere

Hvad er musik. 2 november 2015 Kulturstationen Vanløse

Hvad er musik. 2 november 2015 Kulturstationen Vanløse Hvad er musik 2 november 2015 Kulturstationen Vanløse Hvad er musik egentlig? (Hvad mener du?) Musik? Det skal bare lyde godt Hvad er musik? Følelser Rytme Klang Melodi Stilart - Genre Harmoni Overtoner

Læs mere

Vi har følgende grundtyper af flydestemmer:

Vi har følgende grundtyper af flydestemmer: Jazzvokal Gert Uttenthal Jensen Flydestemme og akkorder 1. Typer af flydestemmer Flydestemmer er den 4-stemmige vokale satsteknik, der primært skrives over temaets akkorder. Flydestemmens funktion er dels

Læs mere

Poparrangement. Arbejdspapirer til højniveau af Jakob Jensen. Indhold

Poparrangement. Arbejdspapirer til højniveau af Jakob Jensen. Indhold Poparrangement Arbejdspapirer til højniveau af Jakob Jensen Indhold Flyde/akkordkor flyd, rytmer og svar... 1 Basstemme... 2 Trommestemme... 3 Medstemme 1... 4 Medstemme 2 Fra terts til sekst... 5 Medstemme

Læs mere

Din brugermanual BEHRINGER BT108 BASSPACK http://da.yourpdfguides.com/dref/2299760

Din brugermanual BEHRINGER BT108 BASSPACK http://da.yourpdfguides.com/dref/2299760 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BEHRINGER BT108 BASSPACK i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Chromatic staff. Af Peter Hass. Introduktion

Chromatic staff. Af Peter Hass. Introduktion Chromatic staff Af Peter Hass Introduktion Der har været musik, længe inden der var nodesystemer. Inden man indførte nodelinier, forsøgte man at notere musik ved hjælp af neumer som blot var upræcise angivelser

Læs mere

Tonal analyse. l. Indledende bemærkninger GUNNER RISCHEL

Tonal analyse. l. Indledende bemærkninger GUNNER RISCHEL Tonal analyse GUNNER RISCHEL l. Indledende bemærkninger I det korte, men betydningsfulde arbejdspapir»funktionslæren - Problemer og praksis«fra 1969, som offentliggøres i dette bind af Musik & Forskning,

Læs mere

Kort indføring i Barokkontrapunkt

Kort indføring i Barokkontrapunkt Kort indføring i Barokkontrapunkt Svend Hvidtfelt Nielsen 200204 Så godt som alle de regler, man kan stille op for at karakterisere Palestrinas musik, gælder også i karakteriseringen af Bachs musik. Dissonanserne

Læs mere

4. Snittets kædebrøksfremstilling og dets konvergenter

4. Snittets kædebrøksfremstilling og dets konvergenter Dette er den fjerde af fem artikler under den fælles overskrift Studier på grundlag af programmet SKALAGENERATOREN (forfatter: Jørgen Erichsen) 4. Snittets kædebrøksfremstilling og dets konvergenter Vi

Læs mere

Jan Maegaard. FORSPILLET TIL TRIST AN UND ISOLDE: Tonalitet på skillevejen

Jan Maegaard. FORSPILLET TIL TRIST AN UND ISOLDE: Tonalitet på skillevejen 24 FORSPILLET TIL TRIST AN UND ISOLDE: Tonalitet på skillevejen Jan Maegaard Da Ernst Kurth kort efter den første verdenskrig udgav sit epokegørende værk om den romantiske harmonik, l tildelte han Tristan

Læs mere

SÅDAN KAN MAN OGSÅ SPILLE AUTUMN LEAVES...

SÅDAN KAN MAN OGSÅ SPILLE AUTUMN LEAVES... 28 omlyd December 2009 SÅDAN KAN MAN OGSÅ SPILLE AUTUMN LEAVES... AUTUMN LEAVES ER BLEVET SPILLET I UENDELIGT MANGE UDGAVER. I DENNE ARTIKEL ANALYSERES KEITH JARRETTS UDGAVE, SOM DEN BLEV SPILLET UNDER

Læs mere

Analyse af klassisk musik

Analyse af klassisk musik Analyse af klassisk musik af Jakob Jensen Indhold Genre og instrumenter...1 Melodi, tema...1 Satsopbygning...2 Form...3 Klang...4 Tonalitet og harmonik...4 Perspektivering...4 Analyse af klassisk musik

Læs mere

Keyboard og DIM. 1. lektion side 1

Keyboard og DIM. 1. lektion side 1 1. lektion side 1 I musiklokalet bruger vi de almindelige "musik" ord: noder, toner, melodi, frase, tema, interval, akkord, rundgang, intro = indledning = forspil, A og B-stk, vers og omkvæd, bro, C-stk,

Læs mere

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner Trestemmig boksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner I en boksats har en af korets stemmer meodien mens de andre føger så paraet som muigt. Boksatsen er nemmest at ave hvis meodien har få store spring

Læs mere

Nodelæsning. Guitarister

Nodelæsning. Guitarister Nodelæsning for Guitarister Jesper og Morten Nordal Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele af den er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. 2012 MUFO ISMN-nr:

Læs mere

Lær at spille efter becifring

Lær at spille efter becifring 1 Lær at spille efter becifring Becifringsklaver med - swingbas - melodi og akkord i hjre hånd Jan Kuby 2 Lærerorientering Anvendelse Overalt hvor unge og voksne undervises i becifringsklaver, - i den

Læs mere

MGK-undervisningsplan for faget violin

MGK-undervisningsplan for faget violin MGK-undervisningsplan for faget violin Målet med undervisningen: Det overordnede mål med undervisningen på MGK er, at den studerende opnår et niveau svarende til optagelsesprøven på et dansk musikkonservatorium.

Læs mere

BASPAKKENS INDHOLD Førsteklases el-bas Polstret taske Førsteklasses tilslutningskabel (ca. 3 m) Justerbar guitarrem 3 plektre Begynderbog til el-bas 2 INDHOLDSFORTEGNELSE EL-BASSENS DELE... 4 INTRODUKTION...

Læs mere

Dim-akkorder og sange på swingrundgang.

Dim-akkorder og sange på swingrundgang. Dim-akkorder og sange på swingrundgang. Indledning om dim-akkorder....3 Vores tonerække kort fortalt...3 Dim-akkordens bestanddele...4 Hvorfor en dim-akkord kan gå for 4...5 Et par ekstra kommentarer...6

Læs mere

Akkorder i spredt beliggenhed

Akkorder i spredt beliggenhed 26 ASNIT 3 Akkorder i spredt beliggenhed Spillemåderne indtil nu, har jeg valgt fordi det er den letteste måde at lære noget om akkordopbygning, omvending, transposition og alle de andre ting på. esværre

Læs mere

Udvidelsestoner fra vertikale akkordskalaer Akkordudvidelser - Jazzharmonik

Udvidelsestoner fra vertikale akkordskalaer Akkordudvidelser - Jazzharmonik Akkordudvidelser - Jazzharmonik Jazzharmonik er bl.a. karakteriseret ved brug af mangetonige akkorder inden for såvel funktionel som modal harmonik - fra firtonige til op til ottetonige. Dissonansbehandling

Læs mere

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal.

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal. 1 Tal Tal kan forekomme os nærmest at være selvfølgelige, umiddelbare og naturgivne. Men det er kun, fordi vi har vænnet os til dem. Som det vil fremgå af vores timer, har de mange overraskende egenskaber

Læs mere

En virtuel monokord Beskrivelse af og forsøg med programmet SUPERMONOKORDEN

En virtuel monokord Beskrivelse af og forsøg med programmet SUPERMONOKORDEN Jørgen Erichsen En virtuel monokord Beskrivelse af og forsøg med programmet SUPERMONOKORDEN Ifølge overleveringen, som dog nok mere er en legende end en historisk kendsgerning, var det Pytagoras, som opdagede,

Læs mere

Læreplan for faget solosang på Odsherred Musikskole KROP OG INSTRUMENT. Kropsforståelse

Læreplan for faget solosang på Odsherred Musikskole KROP OG INSTRUMENT. Kropsforståelse Læreplan for faget solosang på Odsherred Musikskole Elevens navn: KROP OG INSTRUMENT Kropsforståelse At trække vejret dybt og styre mavemusklerne Trække vejret helt dybt og styre udåndingen Trække vejret

Læs mere

TONALITET. Maj 2007/MW

TONALITET. Maj 2007/MW INDLEDNING Indledning s. 2 Tonalitet s. 3 Form s. 4 Melodi s. 5-7 Rytme s. 8 Karakter s. 9 3 eksempler på analyser: Den danske sang s. 10 Svantes lykkelige dag s. 11 Yesterday s. 12 Liste over fagudtryk

Læs mere

Evaluering af den skriftlige prøve i musik ved studentereksamen maj 2008

Evaluering af den skriftlige prøve i musik ved studentereksamen maj 2008 Evaluering af den skriftlige prøve i musik ved studentereksamen maj 2008 Oktober 2008 / Fagkonsulent Claus Levinsen Evalueringen indeholder et kort afsnit om censorernes kommentarer til årets opgavesæt

Læs mere

Rytmer. Skalaer i dur og mol

Rytmer. Skalaer i dur og mol Rytmer Treklange og D7 akkorder Nodelæsning Intervaller Skalaer i dur og mol Taktering 1 Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele af den er ikke tilladt ifølge gældende dansk

Læs mere

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996 Hjerner i et kar - Hilary Putnam noter af Mogens Lilleør, 1996 Historien om 'hjerner i et kar' tjener til: 1) at rejse det klassiske, skepticistiske problem om den ydre verden og 2) at diskutere forholdet

Læs mere

2. juni Solitaire spilles med pinde, der pa gurerne er angivet som sorte pletter. Der

2. juni Solitaire spilles med pinde, der pa gurerne er angivet som sorte pletter. Der SOLITAIRE 2. juni 2003 Mogens Esrom Larsen Indledning. Solitaire spilles med pinde, der pa gurerne er angivet som sorte pletter. Der kan sta en eller ingen pind i et felt, som pa guren er angivet som et

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 Undervisningen i faget Musik bygger på Forenklede Fælles Mål. Signalement og formål med musik Som overordnet mål i faget musik, er intentionen at eleverne skal inspireres

Læs mere

Harmonilære. Kompendium efter Leif Thybo

Harmonilære. Kompendium efter Leif Thybo Harmonilære Kompendium efter Leif Thybo 5. udgave 1996 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Intervallæren... 5 Komplementære intervaller... 5 Forstørrede og formindskede intervaller...

Læs mere

Supplerende bemærkninger til Jörgen Jersilds Positionsteori

Supplerende bemærkninger til Jörgen Jersilds Positionsteori Svend Hvidtfelt Nielsen Supplerende bemærkninger til Jörgen Jersilds Positionsteori Indledning Inden for den klassiske musikvidenskab, nærmere bestemt den systematiske, den der holder sig strikt til den

Læs mere

Carl Erik Kühl Tekst og Musik i Schumann's Lied "In der Fremde", op.39 nr.1

Carl Erik Kühl Tekst og Musik i Schumann's Lied In der Fremde, op.39 nr.1 Carl Erik Kühl Tekst og Musik i Schumann's Lied "In der Fremde", op.39 nr.1 Schumann's "Liederkreis" op.39 til tekster af Eichendorff rummer nogle af komponistens mest uovertrufne sange (f.eks. "Mondnacht",

Læs mere

I, IV og V trinsakkorderne

I, IV og V trinsakkorderne 14 ASNT 2, og trinsakkorderne e næste melodier bruger foruden og trinsakkorderne som du kender, også trinsakkorden. isse tre akkorder er de vigtigste når man skal becifre en durmelodi. ind, og trinsakkorderne

Læs mere

Læreplan Musisk Skole Kalundborg Akustisk guitar

Læreplan Musisk Skole Kalundborg Akustisk guitar 1 2015 Læreplan Musisk Skole Kalundborg Akustisk guitar Formål.side 2 Faglige mål og fagligt indhold - Teknik..side 3 - Indstudering side 4 - Musikalske udtryk..side 5 - Gehør/Improvisation side 6 - Hørelære/teori.side

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen Advokatfirmaet Troels Lind Pedersen Advokat Seren Frichs Vej 42A 8230 Abyhej, Arhus Tlf. 70Il 0800 Fax 70Il 0801 23.1 1.2007 67616/IH Aarestrup Planteskole Aarestrupvej 162 7470 Karup J v/advokat Troels

Læs mere

VEDTJEGTER. Saxo Privatbank A/S. CVRm.: 32 77 66 55

VEDTJEGTER. Saxo Privatbank A/S. CVRm.: 32 77 66 55 1 (11) VEDTJEGTER Saxo Privatbank A/S CVRm.: 32 77 66 55 1. SELSKABETS NA VN 1.1 Se1skabets navn er Saxo Privatbank A/S (herefter "Selskabet"). Selskabet driver tillige virksomhed under f0lgende binavne:

Læs mere

Dette er referentens - sekretær H.H. Mathiesens - udkast til referat. Der er tilsyneladende ikke skrevet noget endeligt referat.

Dette er referentens - sekretær H.H. Mathiesens - udkast til referat. Der er tilsyneladende ikke skrevet noget endeligt referat. Dette er referentens - sekretær H.H. Mathiesens - udkast til referat. Der er tilsyneladende ikke skrevet noget endeligt referat. I marginen har udenrigsråd Brun skrevet sine rettelser og tilføjelser, som

Læs mere

Musik. Trin og slutmål for musik

Musik. Trin og slutmål for musik Musik Musikundervisningens opgave er at bidrage til elevernes alsidige udvikling. Frem for alt skal skolen igennem det musikalske arbejde hjælpe barnet til en harmonisk udvikling af vilje, tanke og følelsesliv.

Læs mere

Swing. Af Steen Plesner og Susanne Riber

Swing. Af Steen Plesner og Susanne Riber 261 Swing f Steen Plesner og Susanne Riber Der findes næppe noget musikalsk udtryk, der er så gennemdiskuteret som swing, og selvom ingen er i tvivl om, hvornår et musikstykke swinger eller ikke, er meningerne

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

En harmonisk bølge tilbagekastes i modfase fra en fast afslutning.

En harmonisk bølge tilbagekastes i modfase fra en fast afslutning. Page 1 of 5 Kapitel 3: Resonans Øvelse: En spiralfjeder holdes udspændt. Sendes en bugt på fjeder hen langs spiral-fjederen (blå linie på figur 3.1), så vil den når den rammer hånden som holder fjederen,

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesvejledning

Rally Lydighed Øvelsesvejledning Det primære i øvelserne er markeret med fed og kursiv. Begynderklassen 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens

Læs mere

Skriftlig genre i dansk: Kronikken

Skriftlig genre i dansk: Kronikken Skriftlig genre i dansk: Kronikken I kronikken skal du skrive om et emne ud fra et arbejde med en argumenterende tekst. Din kronik skal bestå af tre dele 1. Indledning 2. Hoveddel: o En redegørelse for

Læs mere

Klaver. Modullinje (4. klasse - ) Sololinje. Værkstedslinje (2.-3. klasse) Tjek siddestilling bænkens højde, afstand til klaveret m.v.

Klaver. Modullinje (4. klasse - ) Sololinje. Værkstedslinje (2.-3. klasse) Tjek siddestilling bænkens højde, afstand til klaveret m.v. Værkstedslinje (2.-3. klasse) Klaver Modullinje (4. klasse - ) Sololinje 1. Sidestilling / kropsholdning Vis rigtig siddestilling ved klaveret. Snak med eleverne om, hvordan, de sidder derhjemme og kom

Læs mere

Bilag 1. Magnús Thoroddsen: Yrkescirkulation blandt jurister

Bilag 1. Magnús Thoroddsen: Yrkescirkulation blandt jurister Bilag 1 Magnús Thoroddsen: Yrkescirkulation blandt jurister 26 YRKESCIRKULATION BLANDT JURISTER Af byretsdommer MAGNÚS THORODDSEN, Reykjavik I. Når man tager i betragtning at dette forhandlingsemne kun

Læs mere

Harmonisk analyse af det 19. århundredes musik

Harmonisk analyse af det 19. århundredes musik 79 Harmonisk analyse af det 19. århundredes musik En teoretisk overvejelse J AN MAEGAARD Indledning Det er kendetegnende for det 19. århundredes musik, at harmonikken tager til i betydning, og at dens

Læs mere

II Matr.nr.: 22 g og 22 k Vangede by, Dyssegard Ejerlejlighed nr.: 1-98, 159-200,209-272,333-374,516-565,622-637

II Matr.nr.: 22 g og 22 k Vangede by, Dyssegard Ejerlejlighed nr.: 1-98, 159-200,209-272,333-374,516-565,622-637 II Matr.nr.: 22 g og 22 k Vangede by, Dyssegard Ejerlejlighed nr.: 1-98, 159-200,209-272,333-374,516-565,622-637 Matr.nr.: 22 i Vangede by, Dyssegard Ejerlejlighed nr.: 99-158, 201-208,273-332,375-496,500-515,600-621

Læs mere

Program: Gabriel Fauré ( ): Cellosonate nr. 2, op Allegro. -Andante. György Ligeti ( ): Etude nr.

Program: Gabriel Fauré ( ): Cellosonate nr. 2, op Allegro. -Andante. György Ligeti ( ): Etude nr. Program: Gabriel Fauré (1845-1924): Cellosonate nr. 2, op. 117 -Allegro -Andante cello: Amelie Helmstad György Ligeti (1923-2006): Etude nr. 5: Arc-en-ciel L.v. Beethoven (1770-1827): Klaversonate nr.

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

- og ORDET. Erik Ansvang.

- og ORDET. Erik Ansvang. 1 - og ORDET var GUD! Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 I Joh. 1,1 står der: I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud! At alt i Universet er opstået af et skabende ord, er i sig

Læs mere

LEKTION 4 MODSPILSREGLER

LEKTION 4 MODSPILSREGLER LEKTION 4 MODSPILSREGLER Udover at have visse fastsatte regler med hensyn til udspil, må man også se på andre forhold, når man skal præstere et fornuftigt modspil. Netop modspillet bliver af de fleste

Læs mere

Telefonisk begæring om aktindsigt

Telefonisk begæring om aktindsigt Telefonisk begæring om aktindsigt Udtalt over for værnepligtsstyrelsen, at styrelsens praksis, hvorefter telefoniske begæringer om aktindsigt ikke blev imødekommet, måtte anses for mindre vel stemmende

Læs mere

~:: ~!;:.~!ae:;'~~~~:~d7: :!':~;: II!:';: ~!!t:!;~

~:: ~!;:.~!ae:;'~~~~:~d7: :!':~;: II!:';: ~!!t:!;~ 142 Subdominant eller dominant? Af Gunner Risehel Overskriften hentyder til et problem jeg stødte på for flere år siden i forbindelse med undervisning i harmonisk analyse. I A. P. Berggreens udsættelse

Læs mere

Arbejde med Regioner Lister, Playlists, og Cutlists i Sound Forge Pro

Arbejde med Regioner Lister, Playlists, og Cutlists i Sound Forge Pro Arbejde med Regioner Lister, Playlists, og Cutlists i Sound Forge Pro Gary Rebholz Du har sikkert allerede ved, at Sound Forge Pro software kan bruges til en imponerende række af audio opgaver. Alt fra

Læs mere

Hvorfor kan vi ikke bare bruge rene kvinter og stortertser?

Hvorfor kan vi ikke bare bruge rene kvinter og stortertser? Hvorfor an vi ie bare bruge rene vinter og stortertser? Problemet med alle de stemninger der tager udgangspunt i rene tertser eller rene vinter de vil løbe ind i problemer omring en-harmonise toner - dvs

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Omskæring af drenge? af Klemens Kappel, Afdeling for filosofi, Københavns Universitet

Omskæring af drenge? af Klemens Kappel, Afdeling for filosofi, Københavns Universitet Omskæring af drenge? af Klemens Kappel, Afdeling for filosofi, Københavns Universitet Omskæring af drenge hvad med rettighederne?, Folketingets Tværpolitiske Netværk for Seksuel og Reproduktiv Sundhed

Læs mere

Sta Stem! ga! - diskuter unges valgret O M

Sta Stem! ga! - diskuter unges valgret O M o o Sta Stem! ga! - diskuter unges valgret T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse, der kan involvere alle i klassen og kan udføres med både store og små grupper. Eleverne får mulighed for aktivt

Læs mere

Hvis jeg var en dreng: Sammenspilsmateriale for 3-5 klasse

Hvis jeg var en dreng: Sammenspilsmateriale for 3-5 klasse Om dette materiale Velkommen til Hvis jeg var en dreng: Sammenspilsmateriale for 3-5 klasse som udover dette hæfte og CD, består af et manuskript med tilhørende ekstra materiale. Materialet er lavet med

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Groove på et ark. Beatmarkerende normaltempo. Lift på 2og. Halvtempo. Liftet halvtempo

Groove på et ark. Beatmarkerende normaltempo. Lift på 2og. Halvtempo. Liftet halvtempo Groove på et ark Vælg et groove til hvert af de to stykker i din opgave (variér gerne, men lad være med i første omgang at nødvendigvis finde på noget helt nyt). De to groves skal komme fra hver sin gruppe

Læs mere