LOKAL UNDERVISNINGSPLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKAL UNDERVISNINGSPLAN"

Transkript

1 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Erhvervsuddannelse (EUD): Personbefordringsuddannelsen Rute-og bybus. Trin 1: Rutebilchauffør UCplus A/S 2013

2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT FOR UCPLUS - UDDANNELSESCENTER FOR KOLLEKTIV TRAFIK PRAKTISKE OPLYSNINGER SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER OVERORDNET BEDØMMELSESPLAN KVALITET EKSAMENSREGLER UDDANNELSEN PRAKTISKE OPLYSNINGER DIDAKTISKE OG METODISKE OVERVEJELSER KRITERIER FOR VURDERING AF ELEVENS KOMPETENCER OG FORUDSÆTNINGER UNDERVISNINGEN SKOLEPRAKTIK BEDØMMELSESPLAN EKSAMENSREGLER SAMARBEJDE MED DET FAGLIGE UDVALG OG VIRKSOMHEDEN OM AFHOLDELSE AF PRØVER OG UDSTEDELSE AF BEVIS OVERGANGSORDNINGER LÆRINGSAKTIVITETER KØREUDDANNELSE KATEGORI D-EP. (FAG. NR. 6207) GRUNDLÆGGENDE KVALIFIKATIONSUDDANNELSE (FAG. NR. 5150) RUTEBUS (FAG. NR. 5483) BILLETTERING OG KUNDESERVICE (FAG. NR ) FREMMEDSPROG 1, FOR PERSONBEFORDRING/ENGELSK (FAG. NR. 9494) SAMFUNDSFAG (FAG. NR. 6153) REN- OG VEDLIGEHOLDELSE AF BUSSER (FAG NR. 5220) KONFLIKTHÅNDTERING, SPROG OG KULTUR (FAG. NR. 5499) RUTEBUSKØRSEL - ADMINISTRATION (FAG. NR. 5244) SUNDHED FOR CHAUFFØRER (FAG. NR. 5256)

3 3.11 KØRE- OG HVILETID INFORMATIONSTEKNOLOGI AFSTIGNINGSMODUL AFSTIGNINGSMODUL CUB-BEVIS

4 1. Generelt for UCplus - Uddannelsescenter for Kollektiv Trafik 1.1 Praktiske oplysninger Navn og adresse: UCplus A/S Mileparken 12 A 2740 Skovlunde Tlf.: UCplus A/S Alstrup Allé Hasselager Tlf Fastsættelse af den lokale undervisningsplan: Undervisningsplanen er fastsat af UCplus Uddannelsescenter for Kollektiv Trafik (herefter kaldet Uddannelsescentret) i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg d. 13. maj 2013 og vil blive revideret efter behov. 1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser Uddannelsescentrets pædagogiske grundlag bygger på, at alle mennesker har et unikt læringspotentiale, og at Uddannelsescentret gennem et læringsmiljø baseret på tillid og gensidig respekt, støtter eleverne i at tilegne sig nye kompetencer og herigennem udfolde deres læringspotentiale. På Uddannelsescentret betragtes forskellighed som en styrke, fordi de udfordringer som elevernes mangfoldige sproglige, kulturelle og personlige baggrunde skaber, bidrager positivt til udviklingen hos elever, medarbejdere og Uddannelsescentret som helhed. En vigtig del af Uddannelsescentrets pædagogiske værdigrundlag er forberedelsen på arbejdslivet indenfor trafikområdet. Det tætte samarbejde med deltagernes arbejdspladser i busbranchen skaber motivation i undervisningen og identifikation i forhold til det kommende arbejdsliv. Som på arbejdspladsen formulerer vi forventninger til eleven tydeligt fra begyndelsen. Det gælder særligt kravet om, at eleven møder stabilt og rettidigt frem, deltager aktivt i undervisningen og i det hele taget udviser en opførsel som er egnet og acceptabel for en almindelig dansk arbejdsplads. 1.3 Overordnet bedømmelsesplan Uddannelsescentrets bedømmelsesplan består i gennemførelse af de lovmæssigt fastsatte prøver, som indgår i en chaufføruddannelse. Derudover gennemføres løbende bedømmelse af elevens standpunkt i de en- 4

5 kelte fag. Den løbende bedømmelse skal medvirke til, at eleven kender sit eget niveau og ved hvilke områder, der eventuelt kræver en øget indsats. Elementerne i bedømmelsesplanen beskrives på uddannelsesniveau, afsnit Kvalitet Uddannelsescentret er certificeret i henhold til standarderne i kvalitetsstyringssystemet DS/EN-ISO 9001:2008 i miljøstyring DS/EN-ISO 14001:2004 samt i arbejdsmiljø DS/OHSAS :2008. Disse certificeringer indebærer, at kvaliteten af alle kerneydelser systematisk evalueres og styres i henhold til retningslinjer fastlagt i kvalitetsstyringssystemet og at Uddannelsescentret systematisk arbejder med at forbedre arbejdsmiljøet og begrænse påvirkningerne af det eksterne miljø. 1.5 Eksamensregler Reglerne for hovedparten af prøverne ved Uddannelsescentrets uddannelser er fastsat af Rigspolitiet og Trafikstyrelsen. For afstigningsprøven gælder retningslinjerne fastsat af Ministeriet for Børn og Undervisning og TUR (Transporterhvervets Uddannelser). For alle prøver gælder det, at prøverne starter præcist. Kommer en deltager for sent, betragtes prøven som ikke bestået, og deltageren må tilmeldes en ny prøve. Hvis en deltager forsøger at snyde, medfører dette bortvisning. 2. Uddannelsen 2.1 Praktiske oplysninger Uddannelse: Personbefordringsuddannelsen for Rute- og Bybus. Trin 1: Rutebilchauffør. Lovgrundlag: Bekendtgørelse (BEK nr. 202 af 09/03/2011) om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik, bilag 4. Uddannelsescentret udbyder uddannelsens hovedforløb som 1-årig EUD for elever med forudsætninger (bilag 4, pkt. 2.3 ), samt merituddannelsen der gennemføres som forløb for erfarne chauffører, der godskrives visse dele af uddannelsen (bilag 4, pkt. 2.4 og 2.5). Uddannelsescentret udbyder følgende 2 modeller for gennemførelsen af trin 1, rutebilchauffør: Model 1: Et-årig uddannelse for elever uden forudgående forudsætninger, men med kørekort B i minimum 3 år samt 1 år af en ungdomsuddannelse. Model 2: Med godskrivning (merit), for elever over 25 år med mellem 1 og 4 års erhvervserfaring fra rutebusbranchen. Adresser Undervisningen foregår på Uddannelsescentrets hovedafdeling i Skovlunde, samt efter fast aftale med Århus TECH på afdelingen i Hasselager. Medarbejdere Uddannelsescentrets pædagogisk ansvarlige er vicedirektør Vibeke Kittelmann. 5

6 Uddannelsescentrets kursussekretærer træffes indenfor åbningstiden: , fredag Medarbejdernes kvalifikationer er i overensstemmelse med gældende retningslinjer beskrevet i Bekendtgørelsen om erhvervsuddannelser, kap. 3 (hovedbekendtgørelsen). 2.2 Didaktiske og metodiske overvejelser Undervisningen tager udgangspunkt i elevens kommende eller nuværende hverdag indenfor busbranchen. Uddannelsen arbejder på at etablere en tæt kontakt mellem elev og virksomhed allerede i skoleforløbet, og bus-entreprenørerne inddrages dels i planlægningen af undervisningens forløb, dels i undervisningen ved oplæg og i forbindelse med praktiske øvelser. I forlængelse af ovennævnte er det naturligt, at eleverne møder i arbejdsgiverens uniform. Den tætte sammenhæng mellem uddannelse og job øger motivationen, forståelsen af fagene og skaber relevans for den enkelte deltager. Undervisningen er struktureret i læringsaktiviteter af hensyn til fleksibiliteten. Læringsaktiviteterne skaber mulighed for at sammensætte den bedst mulige uddannelsesplan.i forhold til den enkeltes kompetencevurdering. Uddannelsen til buschauffør indeholder mange lovmæssigt fastsatte prøver. For at skabe fortrolighed i forhold til prøvesituationen, indlægges en del prøvetest i undervisningen. Dele af undervisningen er underlagt anden lovgivning, og det er undervisningen tilrettelagt efter. For elever der mangler sproglige kvalifikationer, tilbydes sprogundervisning målrettet chaufførjobbet inden uddannelsens start. Eleverne på Uddannelsescentret har mange forskellige sproglige, kulturelle og etniske baggrunde. Denne mangfoldighed betragtes som en styrke og medtænkes i den fortsatte udvikling af Uddannelsescentrets læringsmiljøer og i gennemførslen af de enkelte undervisningsforløb. Undervisningen differentieres mest muligt i forhold til den enkelte elevs forudsætninger, blandt andet ved hjælp af interaktive øvelser og undervisningsprogrammer, hvor eleven arbejder selvstændigt i eget tempo. 2.3 Kriterier for vurdering af elevens kompetencer og forudsætninger For at komme i betragtning til erhvervsuddannelsen til buschauffør skal eleven være fyldt 21 og have rutine i kørsel med personbil. Inden en elev optages på uddannelsen foretages en individuel kompetencevurdering jf. reglerne for godskrivning (Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr af og Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik, bilag 4 kap ). Der gives fritagelse for undervisning, men ikke fritagelse for prøver i de fag der gives merit for. Uddannelsescentret udfylder et kompetencevurderingsskema, som udleveres til eleven, med henblik på opbevaring i elevens uddannelsesbog. Ministeriet for Børn og Undervisning s læse-skrive-regnetest indgår som en del af den individuelle kompetenceafklaring, og elever med behov for supplerende undervisning tilbydes så vidt muligt FVU-undervisning 6

7 på Uddannelsescentret s danskuddannelse, ellers på VUC eller på Skolen for ordblinde, hvis der er behov for ordblinde-undervisning. Endvidere testes elever uden erhvervskørekort og erfaring i kørefærdighed, og det vurderes om der er behov for en test af elevens danskkundskaber. 2.4 Undervisningen Personbefordringsuddannelsen for Rute- og Bybus, trin 1 rutebilchauffør, består af to eller flere skole- og praktikperioder. Skoleperioderne, som i alt udgør 14 uger, kan fordeles efter behov i uddannelsesforløbet, dog sådan at 1. skoleperiode som minimum består af 7 sammenhængende uger. På Uddannelsescentret kan eleverne følge én ud af to modeller, afhængigt af deres forudgående erfarings- og kompetenceniveau. På baggrund af den individuelle kompetencevurdering tilrettelægges uddannelsens varighed og indhold for den enkelte elev. For elever der har opnået godskrivning (merit) for et eller flere fag, består uddannelsen som minimum af et afstigningsforløb af 2 x 2 ugers varighed (inkl. afstigningsprøven). Model 1: Et-årig EUD inkl. køreuddannelse For elever over 25 år, uden forudgående forudsætninger Dage Fagnummer i bekendtgørelsen 1. skoleperiode: Kørekortuddannelse, kat. D-ep Grundlæggende kvalifikationsuddannelse bus/inkl. 1- hjælp Sundhed for chauffører Billettering og kundeservice Rutebuskørsel 5 I alt skoleperiode: Fremmedsprog 1, for personbefordring (engelsk) Samfundsfag, rutebilchauffør Ren- og vedligeholdelse af busser I alt skoleperiode: Konflikthåndtering, sprog og kultur Rutebuskørsel-administration Repetition: 0 Ren- og vedligeholdelse af busser Valgfag/sundhed 1 Konflikthåndtering, sprog og kultur Grundlæggende kvalifikationsuddannelse bus/inkl. 1- hjælp Samfundsfag, rutebilchauffør I alt 20 7

8 Model 2: EUD med godskrivning (merit) For elever over 25 år med erhvervserfaring fra rutebusbranchen Antal dage Fagnummer i bekendtgørelsen Godskrivning/merit Kørekortuddannelse, kat. D-ep Merit 6207 Grundlæggende kvalifikationsuddannelse bus/inkl. 1- hjælp Merit 5150 Rutebuskørsel Merit 5483 Enkeltfag - mulighed for merit Fremmedsprog 1, for personbefordring (Engelsk) Samfundsfag, rutebilchauffør Ren- og vedligeholdelse af busser Sundhed for chauffører /valgfag Billettering og kundeservice Grundlæggende kval. Ergonomi (mål 3,4) Grundlæggende kval. Køre-hviletid (mål 2.1) Informationsteknologi 3 Grundfag-bilag 11 Konflikthåndtering, sprog og kultur Obligatorisk afstigningsforløb 2*2 uger Konflikthåndtering, sprog og kultur (uddybning & repetition) Rutebuskørsel-administration Førstehjælp - 12 timer, heraf 5,5 time førstehjælp v. hjertestop ,5 Repetition, teoretisk og praktisk: alle mål inkl. 2 dage til prøver 10,5 Antal dage i alt afstigningsforløb 20 Skoleundervisning og praktikuddannelse Efter reglerne i hovedbekendtgørelsen udsteder Uddannelsescentret skolevejledninger efter de enkelte skoleophold, og praktikvirksomheden udsteder praktikerklæringer efter de enkelte praktikperioder. Ved en skoleperiodes afslutning udsteder Uddannelsescentret en skolevejledning, hvor underviseren i feltet med bemærkninger anfører, hvis der er særlige forhold, der skal tages hensyn til i næste praktikperiode. Er det nødvendigt, kontakter Uddannelsescentret virksomheden. Skolevejledninger og praktikerklæringer indsættes i elevens uddannelsesbog. Elevens arbejdstid Undervisningstiden er 37 ugentlige arbejdstimer på Uddannelsescentret. Der er ikke herudover skemalagt hjemmeforberedelse, men i forbindelse med beståelse af teoriprøve udleveres materiale til hjemmebrug efter behov. 2.5 Skolepraktik Uddannelsen indeholder ikke skolepraktik. 2.6 Bedømmelsesplan Uddannelsen indeholder lovmæssigt fastsatte prøver (køreprøve til kategori D og D-ep, samt grundlæggende kvalifikationsprøve) og prøver tilrettelagt via uddannelsesordningen (afstigningsprøven). Derudover bedømmes deltagernes standpunkt ved afslutning af hvert fag og eleven informeres om standpunkt. I fag som 8

9 løber over flere skoleperioder, gives en foreløbig vurdering af standpunkt ved fagets sidste dag i skoleperioden. I faget kørekort D og D-ep giver kørelæreren efter hver kørelektion en vurdering af elevens kørsel som nedskrives i lektionsskema. Der gives en samlet vurdering og tilbagemelding til eleven efter 9. kørelektion. Nedenstående oversigt viser hvordan de enkelte fag bedømmes. FAG KARAKTERGIVNING BEDØMMELSESFORM Kørekort D-ep Bestået/Ikke bestået Teori- og køreprøve Grundlæggende kvalifikationsuddannelse Bestået/Ikke bestået Grundlæggende kvalifikationsprøve / eksamen For elever der går til prøve efter Trafikstyrelsen (CUB) regler jf. 15 og 16 erstattes fagets prøve af denne. Sundhed Standpunktskarakter Evaluerende prøve, samt undervisers vurdering af elevens arbejdsindsats. Samfundsfag Standpunktskarakter Evaluerende prøve, samt undervisers vurdering af elevens arbejdsindsats. Engelsk Standpunktskarakter Evaluerende prøve, samt undervisers vurdering af elevens arbejdsindsats. Ren- og vedligeholdelse af busser Standpunktskarakter Undervisers vurdering af elevens arbejdsindsats. Konflikthåndtering, sprog og kultur Billettering og kundeservice Rutebuskørsel Rutebuskørsel - administration Standpunktskarakter Standpunktskarakter Standpunktskarakter Afsluttende prøve, samt undervisers vurdering af elevens arbejdsindsats. Certificeringsprøve, samt underviserens vurdering af elevens arbejdsindsats. Evaluerende prøve, samt underviserens vurdering af elevens arbejdsindsats. Karakteren gives på baggrund af underviserens vurdering af elevens aktive indsats. Trin 1 - afstigningsprøven Prøven består af 3 dele og gennemføres som afslutning på sidste skoleperiode. TUR s grundlæggende kvalifikationsprøve skal som udgangspunkt være bestået først. 1. Skriftlig prøve (Rutebilchaufførprøven) Afvikles som multiple-choice på computer. Indeholder 35 spørgsmål, som skal besvares indenfor 45 min. Spørgsmålene dækker både grundfag og områdefag. Der må IKKE anvendes andre hjælpemidler end regnemaskine. Besvarelsesprocenten konverteres til karakter, som indgår med 1/3 af den endelige karakter. 2. Mundtlig prøve Består af 3-5 spørgsmål, som eleven trækker og forbereder sig på, gerne med notater. Overhøringen af eleven finder sted sammen med den praktiske prøve. Der må anvendes alle hjælpemidler, 9

10 bøger etc. Der gives karakter, som indgår med 1/3 af den endelige karakter. Bedømmelsen foretages af 2 eksterne censorer, godkendt af TUR, samt 1 eksaminator fra Uddannelsescentret. 3. Praktisk prøve Eleven trækker en praktisk opgave, som bedømmes af 2 eksterne censorer, godkendte af TUR, samt 1 eksaminator fra Uddannelsescentret. Der gives karakter, som indgår med 1/3 af den endelige karakter. Eleven skal mindst opnå karakteren 2, for at bestå den praktiske prøve. Forberedelse af mundtlig og praktisk prøve, afvikles samlet på 60 min. Eksaminator er en af Uddannelsescentrets undervisere, censor er ekstern og godkendt af TUR. 2.7 Eksamensregler Der henvises til afsnit Samarbejde med det faglige udvalg og virksomheden om afholdelse af prøver og udstedelse af bevis Uddannelsescentret udsteder skolebevis, som sammen med karakter og honorarskema sendes til TUR. Virksomheden sender afsluttende praktikerklæringer til TUR. TUR udsteder uddannelsesbevis, som sendes til deltageren. 2.9 Overgangsordninger Denne lokale undervisningsplan gælder for elever, der påbegynder hovedforløbet efter den 1. juni

11 3. Læringsaktiviteter På Uddannelsescentret svarer mange af læringsaktiviteterne til et fag fra bekendtgørelsen, men nogle fag er af pædagogiske hensyn er delt op i flere læringsaktiviteter. Ved hver læringsaktivitet anføres hvilke mål/målpinde fra bekendtgørelsen, læringsaktiviteten indeholder. 3.1 Køreuddannelse kategori D-ep. (Fag. nr. 6207) Målpinde fra uddannelsesordning 1225 Personbefordringsuddannelsen: Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori D, på en sikker og ansvarsbevidst måde, og erhverver kørekort til kategori D-ep, jf. gældende myndighedskrav. Faget skal bestås. Elevrettet beskrivelse Kørekort til kat. D-ep er en forudsætning for lovligt at kunne arbejde som buschauffør i rutekørsel og med den rette erfaring også turistkørsel. Der undervises i teori og praktik med vægt på, at eleven får en teoretisk viden, som derefter afprøves i praksis i en bus til øvelseskørsel. Igennem forløbet vil du opnå: Kørekort til Kategori D+DEP, når teori- og køreprøve er bestået. Færdighed i at bedømme færdslen kritisk og føre bussen uden fare for sig selv og andre. Viden om forskellige køretøjers vedligeholdelse, indretning og funktioner. Viden om korrekt og forsvarlig brug af køretøjer herunder kendskab til miljømæssig korrekt betjening af bussen. Viden om generelle regler for buskørsel Dvs. køre/hviletidsbestemmelser, forskellige typer kørsel og opgaver. Undervisningen foregår i overensstemmelse med Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor personbil (kategori D), nr. 342 af 01/05/2009. Endvidere undervises der i D+DEP, hvor eleverne undervises i de regler og love, der følger med det udvidede kategori D pensum, samt at føre køretøjet erhvervsmæssigt sikkert og effektivt. Varighed 9 dage. Elevens arbejdstid Gennemsnitlig daglig arbejdstid 7,4 timer. Læringsmiljø Undervisningen gennemføres i en vekselvirkning mellem teori og praktik. Den teoretiske undervisning består af oplæg fra underviseren, selvstudier ved computerbaserede undervisningsprogrammer, gruppearbejde, opgaveløsning og evaluerende prøver. Den praktiske kørsel foregår i skolevogn under stigende sværhedsgrader. 11

12 Evaluering Evaluering af eleven: teoriprøve og praktisk køreprøve. Bedømmelsen er bestået/ikke bestået. Løbende evaluering: efter hver kørelektion giver kørelæreren en vurdering af elevens kørsel, som skrives ind i lektionsskemaet. Efter 9. lektion gives en foreløbig vurdering af elevens samlede kørsel med henblik på eventuel indstilling til ekstra køretimer. Evaluering af undervisningen: undervisningen evalueres mundtligt ved afslutning af læringsaktiviteten. Ressourcer og rammer Undervisningen varetages af uddannelseskonsulenter, som opfylder kravene om lærerkvalifikationer i henhold til Bekendtgørelsen om Erhvervsuddannelser, kap. 3. og af godkendte kørelærere. Undervisningsfaciliteter Teorilokale, grupperum og skolebusser af forskellige typer med manuelt gear. Udstyr Pc-programmer om kørekort til kat. D-ep. Lærebøgerne: TUR`s Teoribog, Køretøjets opbygning, opgavesæt, modeller af komponenter, plancher. 3.2 Grundlæggende kvalifikationsuddannelse (Fag. nr. 5150) Den grundlæggende kvalifikationsuddannelse er på Uddannelsescentret opdelt i emner, der svarer til målene i Trafikstyrelsens BEK. nr. 177 af 25/02/2013. Emne 1: 1.1 Karakteristiske egenskaber ved kraftoverføring Mål: Deltageren opnår viden om motorers drejningsmoment, optimalt køreområde på omdrejningstælleren, effektkurver og brændstofforbrugskurver samt diagrammer for gearenes overlapning og kan på denne baggrund føre køretøjet, så motorens og transmissionens egenskaber udnyttes optimalt Deltageren kan ved defensiv og forudseende kørsel minimere omkostninger til vedligehold af køretøjet samt optimere brændstofudnyttelse. Varighed: 8 lektioner. Indhold: Transmissionsopbygning, bagtøjsudveksling, gearsystemer, og motorteknik. Emne 2: 1.2 Sikkerhedsanordningernes karakteristiske egenskaber og funktioner Mål: Deltageren kan på baggrund af sit kendskab til opbygning og funktion af køretøjers sikkerhedsanordninger (driftsbremse hydraulisk/pneumatisk, ABS, ASR, BAS, ESP, nødbremse og supplerende bremser) beherske køretøjet ved opbremsning på veje med varierende friktionskoefficient, minimere slid, foretage elementær fejlfinding samt udbedre mindre driftsfejl. Deltageren kan på baggrund af sit kendskab til kørselsdynamik udnytte og beherske køretøjets bevægelsesenergi. Deltageren kan tage de nødvendige forholdsregler ved kørsel ned ad lang/stejl bakke med stort køretøj, herunder undgå langvarig brug af driftsbremsen, vælge passende lav hastighed og gear, holde nødvendig sik- 12

13 kerhedsafstand samt anvende eventuel motorbremse eller retarder. Endvidere har deltageren viden om hensigtsmæssig reaktion ved bremsesvigt. Deltageren kan på grundlag af sit kendskab til kørselsdynamiske forhold, som har indflydelse på kørsel med busser, herunder 3-akslede busser, anvende sin viden til at afpasse hastighed, styring og bremsning efter de aktuelle vej- og vejrforhold. Deltageren kan på baggrund af sit kendskab til 3-akslede bussers særlige tekniske indretninger herunder især styringen af den 3. aksel, kontrollere, at disse systemer virker korrekt. Varighed: 16 lektioner. Indhold: Bremser, styretøj, bærende dele, lys, tegngivnings og signalapparater. Praktisk undersøgelse af dæk, fjedersystemer (luft og mekanisk) hjulskift diverse styretøjsopbygninger, styretøjsvinkler, praktisk undersøgelse af styretøj. Trykluftmekaniske og tryklufthydrauliske bremsesystemers opbygning, elektrofysiske begreber, watt, ampere, amperetimer, volt. Simpel fejlfinding og udbedring af mindre elektriske fejl, kørselsdynamik. Emne 3: 1.3 Optimering af brændstofforbruget Mål: Deltageren kan ved anvendelse af, hvad der er lært under punkt 1.1 og 1.2, foretage kørsel, der sikrer den bedste udnyttelse af brændstoffet. Varighed: 8 lektioner. Indhold: Miljørigtig køreteknik i praksis, ved gennemkørsel af samme fastlagte rute i to omgange, med efterfølgende evaluering af tid og brændstofforbrug med varighed af 1 x 2 praktiske lektioner. Emne 4: 1.5 Varetagelse af passagerernes sikkerhed og komfort Mål: Deltageren kan føre køretøjet på en sikker og for passagererne komfortabel måde og således, at påvirkningen både sidelæns og langsgående bliver minimeret bl.a. ved en hensigtsmæssig brug af vejnettet, placering på kørebanen og anvendelse af særlige busbaner samt smidig opbremsning. Deltageren kan erkende og løse konflikten mellem sikker kørsel og andre funktioner, herunder kontakt med passagerer med særlige behov og forudsætninger som f.eks. handicappede, børn og ældre. Deltageren kan betjene bussens forskellige tekniske installationer, såsom luftaffjedring, Cruisecontrol, klimaanlæg m.m. på baggrund af kendskab til systemernes virkemåde. Varighed: 8 lektioner. Indhold: Køreteknik, færdselslære og konflikthåndtering. Menneskelige behov i forbindelse med personbefordring. 13

14 Emne 5: 1.6 Lastning af køretøj under overholdelse af sikkerhedsforskrifterne og under hensyn til den korrekte brug af køretøjet Mål: Deltageren kan planlægge og udføre lastning af køretøj under overholdelse af sikkerhedsforskrifterne og under hensyn til en korrekt vægtfordeling i forhold til tyngdepunkt og belastning på akslerne. Deltageren kan føre det lastede køretøj sikkert under hensyntagen til de forandringer, som belæsningen i form af bagage og passagerer medfører vedrørende køretøjets stabilitet og dynamik. Dette indebærer bl.a. ændret anvendelse af gear, afhængigt af køretøjets belæsning og vejens længdeprofil. Varighed: 12 lektioner. Indhold: Lastsikring, læsseøvelser, køreteknik. Emne 6: 2.1 Vejtransportens sociale kontekst og reglerne Mål: Deltageren kan anvende gældende køre- og hviletids- samt arbejdstidsregler for kørsel ved såvel national som international personbefordring, herunder anvende køre- og hviletidsreglerne korrekt i forhold til en planlagt kørselsopgave. Deltageren kan udfylde, anvende og kontrollere diagramark, føre kontrol med analoge og digitale fartskriveres funktioner og har indsigt i sanktionerne ved mangelfuld, ukorrekt og svigagtig brug af analog og digital fartskriver. Deltageren kan på baggrund af sit kendskab til færdselsregler, der afviger fra danske regler, planlægge og udføre kørslen i henhold til pågældende lands bestemmelser. Deltageren er i stand til at bruge vejkort i forskellige målestoksforhold og er ud fra disse i stand til at planlægge kørslen under hensyn til reglerne om køre- og hviletider. Deltageren har kendskab til den grundlæggende kvalifikationsuddannelse samt den løbende efteruddannelse, jf. bekendtgørelse nr. 337 af 28. april om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport, herunder uddannelsernes indhold og opbygning, grundlaget for udstedelse af chaufføruddannelsesbevis og fornyelse samt chaufførernes rettigheder og pligter. Varighed: 24 lektioner. Indhold: Forsikringer, overenskomstforhold, kørehviletids-bestemmelser, brug af vejkort, og diverse IT ruteprogrammer. Emne 7: 2.3 Reglerne for passagerbefordring Mål: Deltageren kan på baggrund af regler for personbefordring befordre særlige grupper som f.eks. handicappede under hensyn til og med anvendelse af det sikkerhedsudstyr, der er monteret i bussen i form af sikkerhedsseler og andet fastgøringsudstyr. Varighed: 16 lektioner. Indhold: Busloven, busbekendtgørelsen og reglerne om international persontransport. 14

15 Emne 8: 3.1 Opmærksomhed på farer i trafikken og arbejdsulykker. Mål: Deltageren kan på baggrund af sit kendskab til ulykkesstatistik, trafik- og arbejdsulykkestyper (særligt hvor store køretøjer er indblandet), de menneskelige og økonomiske følger af ulykker, medvirke til at forebygge ulykker i virksomheden. Herunder specielt ulykker forårsaget af dårligt udsyn for chaufføren. Varighed: 4 lektioner. Indhold: Forebyggelse af færdselsuheld og arbejdsulykker gennem brug af diverse værnemidler samt ved gennem forebyggende handlinger at minimere jobmæssige risici. Emne 9: 3.2 At kunne forebygge kriminalitet og menneskesmugling Mål: Deltageren kan på baggrund af indsigt i risici, lovgivning, virksomhedens og eget ansvar, iværksætte forebyggende foranstaltninger mod menneskesmugling og anden kriminalitet samt udvise hensigtsmæssig og korrekt adfærd i tilfælde af kriminelle anslag mod chauffør og køretøj. Varighed: 4 Lektioner. Indhold: Typiske kriminelle smuglemetoder vedrørende narkotika og menneskesmugling. Sikkerhedssystemer, alarmer og procedurer. Emne 10: 3.3 At kunne forebygge fysiske risici Mål: Deltageren kan forholde sig aktivt til en forbedring af sikkerheden og chaufførens fysiske kondition ved arbejde i og på køretøjet, i trafikale situationer og i forhold til egen levevis, således at fysiske risici på chaufførarbejdspladser forebygges. Deltageren kan på baggrund af kendskab til relevant anatomi og fysiologi vælge den ergonomisk mest hensigtsmæssige arbejdsstilling eller bevægelse i forbindelse med normalt forekommende chaufførarbejde (under kørsel, ved ind- og udstigning, ved bagagehåndtering og sikring, brug af lift, udførelse af løftearbejde og ved træk og skub). Deltageren kan på baggrund af sin viden om regler samt kendskab til hyppigt forekommende arbejdsskader, anvende personlige værnemidler. Deltageren har et sådant kendskab til bussers sikkerhedsudstyr, at vedkommende er i stand til at anvende dette korrekt samt instruere passagererne i anvendelsen heraf. Varighed: 8 lektioner. Indhold: Gode arbejdsstillinger og metoder. Arbejdsmiljøloven, sikkerhedsorganisation, arbejdstilsyn, arbejdsmiljø i praksis og personlige værnemidler. Den praktiske del af arbejdsmiljøundervisningen foregår i forbindelse med læsseøvelser af en bus, eventuel sammen med en ergonomilærer. Emne 11: 3.4 At være bevidst om betydningen af fysisk og psykisk egnethed Mål: Deltageren kan på baggrund af sin indsigt i faktorer som virker sundhedsfremmende og som øger chaufførens fysiske og psykiske egnethed udføre transportopgaver, således at sikkerheden øges både ved håndtering af bagage og under kørsel. 15

16 Deltageren kan på baggrund af sin viden om ernæring vælge hensigtsmæssige spise- og drikkevaner og er bevidst om virkningerne af alkohol, medicin og andre stoffer, som kan påvirke adfærden og dermed udløse farlige arbejdssituationer og trafikale hændelser. Deltageren kender symptomerne ved træthed og stresspåvirkninger og behersker de nødvendige forholdsregler herimod. Deltageren kan på baggrund af sin viden om hvordan skiftende og skæve arbejdstider kan påvirke helbredet, planlægge og fastholde en adskillelse af arbejde og hvile, således at sikkerheden i både arbejdet og trafikken ikke kompromitteres. Varighed: 8 Lektioner. Indhold: Kost og ernæring, motion, ergonomi, stress og stressforebyggelse særlig i forbindelse med at forebygge skader som nævnt under pkt. 3.1 og 3.3. Emne 12: 3.5 At kunne vurdere nødsituationer Mål: Deltageren kan udføre livreddende førstehjælp, herunder give hjertemassage og yde indsats ved almindeligt forekommende ulykker og ved pludselig sygdom. Deltageren kan vurdere en opstået hændelse gennem kendskab til grundlæggende principper for typiske faremomenter og adfærdsmønstre på et skadested, herunder primært foretage indsats, eksempelvis evakuering af personer i eller ved køretøjer og tilskadekomne, således at ulykken ikke forværres, tilkalde hjælp og yde førstehjælp, indtil redningstjenester overtager skadesledelse og prioriteret indsats. Deltageren har kendskab til forebyggelse af brand i busser og er i stand til at anvende almindeligt forekommende brandslukningsmateriel samt foretage korrekt alarmering. Deltageren kan på grundlag af sit kendskab til teknikker og metoder sikre passagerernes evakuering i tilfælde af brand. Deltageren kan på baggrund af almindelige grundprincipper udfylde en skadeanmeldelse. Varighed: 16 Lektioner. Indhold: Hjerte-lunge redning og færdselsrelateret førstehjælp efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner, herunder brand- og redningsøvelser. Emne 13: 3.6 At kunne tilpasse sin optræden på en måde, der bidrager til at højne en servicevirksomheds image Mål: Deltageren kan på baggrund af sin indsigt i hensigtsmæssig adfærd ved direkte kontakt med kunder i praksis anvende et servicebegreb, der befordrer kvalitet i ydelsen, og som højner og konsoliderer virksomhedens og transportbranchens image. Deltageren kan med udgangspunkt i kendskab til chaufførens forskellige roller og funktioner foretage en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet, herunder foretage ruteplanlægning. 16

17 Deltageren kan levere en ydelse hvor der skelnes mellem forskelligartede kundebehov og hvor der kræves særlig opmærksomhed og serviceniveau, herunder at både køretøjets og den personlige fremtoning modsvarer befordret kundegruppe og arbejdsopgave. Deltageren behersker på baggrund af sin viden om kommercielle/finansielle følger og konsekvenser en adfærd som ikke skaber eller fremmer konflikter eller tvister. Varighed: 8 Lektioner. Indhold: Kundeservice generelt, personlig påklædning og attitude. Betydningen af valget af forskellige metoder i forbindelse med konflikthåndtering. Verbal og nonverbal kommunikation i sammenhæng med kunders og samarbejdspartneres indtryk af virksomheden. Emne 14: 3.8 At kende den økonomiske kontekst for personbefordring ad vej og markedsorganisationen (branchekendskab) Mål: Deltageren kan udføre trafiksikker professionel personbefordring på et højt kvalificeret niveau både inden for og uden for EU på baggrund af deltagerens viden om forskellige personbefordringsmåder som tog, personbil m.v., forskellige aktiviteter inden for personbefordring (national, international, rutekørsel, turistkørsel, cabotagekørsel mv.), forskellige busvirksomheders organisationsformer og ejerskab og forskellige opslagsværker om de ved kørsel med bus i udlandet gældende bestemmelser. Varighed: 4 lektioner. Indhold: Transportøkonomi og konkurrencevilkår, set i forhold til gældende overenskomster, konkurrencen med andre trafikmidler, og transportøkonomi generelt. Emne 15: 3.9 Befordring af handicappede Mål: Chaufføren kan på baggrund af sit kendskab til handicappedes behov for assistance med deres hjælpemidler som f.eks. kørestol, rollator og anerkendte hjælpehunde og deres rolle og behov, gennemføre en befordring der er pålidelig og professionel og som tager hensyn til passagerens mulige særlige sårbarhed under rejse. Varighed: 16 lektioner. Indhold: Deltageren kan assistere handicappede med deres hjælpemidler og gennemføre en befordring der er pålidelig og professionel. Emne 16: Individuelle kørelektioner Mål: Deltageren opnår praktisk færdighed i grundlæggende i brug af elektronisk vejkort og vejkort i bogform. Deltageren lærer at tilrettelægge kørslen på en hensigtsmæssig og rationel måde. Endvidere instrueres der i en defensiv og hensynsfuld køremåde, med særlig vægt på hensynet til de svage trafikanter samt minimering af brændstofforbruget. 2 af de 10 individuelle kørelektioner køres i 3-akslet bus (13,7 m) på køreteknisk anlæg. 17

18 Varighed: 10 Lektioner. Indhold: Eleverne gennemkører en planlagt rute til forskellige byer efter en adresseliste. De skal selvstændig tilrettelægge ruten ud fra gældende regler, ved hjælp af vejkort / GPS- baseret udstyr. Emne 17: Eksamen Mål: Evaluere om kursisterne har opnået den viden og de færdigheder som kræves for at få udstedt Chaufføruddannelsesbevis. Varighed: 2 Lektioner. Indhold: Trafikstyrelsens multitest. Krav og vilkår: For at få udstedt chaufføruddannelsesbevis skal deltageren bestå en skriftlig prøve. Prøven aflægges ved kvalifikationsuddannelsens afslutning. Aflæggelse af prøve kan kun finde sted såfremt deltageren har gennemført den grundlæggende kvalifikationsuddannelse. Prøven omfatter 30 multiple choice spørgsmål med 4 svarmuligheder, hvor én er rigtig. Deltageren skal for at bestå prøven besvare mindst 23 spørgsmål rigtigt. Prøvens varighed er 45 minutter. Ved prøven må anvendes lommeregner. Elektronisk udstyr med kontakt til omverdenen på nær Trafikstyrelsens multitest må ikke anvendes. Mobiltelefoner må ikke medbringes i prøvelokalet. Deltagere, der har bestået grundlæggende kvalifikationsprøve, og som efter faglærernes vurdering har opnået de færdigheder, holdninger og den viden som er beskrevet i bekendtgørelsen, har nået målene og vil få udstedt Chaufføruddannelsesbevis. Læringsmiljø Undervisningen gennemføres som en vekselvirkning mellem klasseundervisning, teoretisk gruppearbejde, øvelser i praksis og individuelle kørelektioner. Som overordnet pædagogisk princip benyttes differentieret undervisning, så deltageren kan styrke sin faglige viden, indsigt, forståelse og færdighed i faget, da det ikke forventes at deltagerne kommer med ensartede læringskompetencer og erfaringer. Evaluering Evaluering af eleverne: For at sikre deltagere opnår de beskrevne kvalifikationer, skal faglærerne via de interaktive undervisningsmaterialer som beskrives i afsnittet: Undervisningsmaterialer kontrollere at deltagere, der har været fraværende i den ordinære undervisning, når de enkelte delmål. Evaluering sker endvidere via faglærernes gennemgang af gruppeopgaver, gennem samtaleundervisning og via spørgeteknik i klasseundervisningen. Evaluering af undervisningen: undervisningen evalueres mundtligt ved afslutning af læringsaktiviteten. Ressourcer og rammer Undervisningen varetages af uddannelseskonsulenter, som opfylder kravene om lærerkvalifikationer i henhold til Bekendtgørelsen om Erhvervsuddannelser, kap. 3. og af godkendte kørelærere. 18

19 Undervisningsfaciliteter og udstyr Teoriundervisningen foregår i Uddannelsescentrets teorilokaler (ved gruppeopgaver fordeles kursisterne evt. i flere teorilokaler). Praktikdelen foregår dels på køreteknisk anlæg, UCplus egen manøvrebane, samt offentlig vej. Der anvendes af Trafikstyrelsen godkendt, køreteknisk anlæg (FDM i Roskilde) med asfaltbelægning med permanent opstillet øvelsesbane til køretekniske øvelser. Der bruges følgende undervisningsmateriale: Interaktive PC-programmer til individuel undervisning (Køreklar og TUR) Klassesæt af div. transportrelevante bøger/tidsskrifter Div. forbrugsmaterialer i form af opgaver/test 3.3 Rutebus (Fag. nr. 5483) Faget Rutebus, billettering og kundeservice er på Uddannelsescentret delt i to læringsaktiviteter: Rutebus (beskrevet nedenfor) Billettering og kundeservice (beskrevet i pkt. 3.4) Målpinde fra uddannelsesordning 1225 Personbefordringsuddannelsen: Eleven kan selvstændigt udføre normalt forekommende arbejdsopgaver som fører af rutebus i erhvervsmæssig personbefordring, herunder føre bussen sikkert under hensyn til reglerne omkring dagligt-/ugentligt hvil. Eleven kan rapportere eventuelle fejl på bussen. Eleven kan køre til og fra stoppesteder til mindst gene for passagererne. Eleven kan benytte installeret kommunikationsudstyr og udføre mikrofonbetjening. Eleven kender arbejdsfordelingen mellem trafikselskab og busselskab/vognmand samt trafikselskabernes kvalitetskrav. Eleven kan, på baggrund af sit kendskab til organisationsstruktur for områdets trafikselskab samt de kvalitetskrav, der stilles til vognmænd og chauffører, selvstændigt foretage normalt forekommende arbejdsopgaver som fører af rutebil. Elevrettet beskrivelse I denne læringsaktivitet foregår en del af undervisningen i bussen. Nedenfor ses emnerne for undervisningen beskrevet dag for dag: Dag 1 Dag 2 Introduktion til faget rutebus og præsentation af underviser. Rutebuschaufførens arbejdsdag: chaufførkultur, praktiske gøremål, udkørslens funktion og overenskomst. Virksomhedens forventninger og profilering: de generelle faktorer i forbindelse med kundeservice, som har betydning for chaufføren. Derefter inddrages eventuelt helt specifikke forventninger fra den aktuelle virksomhed, der uddannes chauffører til. 19

20 Specifikke krav der stilles til rutebuschauffører, herunder kommunikation. Dag 3 & 4 Dag 5 Praktisk øvelseskørsel i automatgearet bus, passagervenlig kørsel og stoppestedstræning. Praktisk træning i brug af installeret kommunikationsudstyr og ydelse af korrekt passagerorientering. Svingteknik med tre-akslet bus (13,7) på velegnet øvelsesområde/bykørsel (evt. aktuel linje). Besøg hos det lokale trafikselskab og et driftsanlæg. Vagtplaner, opslagstavle, vognpap, fejlmeldingsprocedure, sikkerhed i bussen, arbejdsmiljørepræsentant. Gennemgang af kommunikationsudstyr /busradio /It /kamera mm. Procedure ved nødopkald. Forholdsregler ved færdselsuheld. Opstart af og fejlfinding på busser. Varighed 5 dage Elevens arbejdstid Gennemsnitlig daglig arbejdstid 7,4 timer Læringsmiljø Undervisningen gennemføres i en vekselvirkning mellem oplæg fra underviseren, praktiske øvelser og gruppearbejde. Der er praktiske øvelser i automatgearet bus og besøg på et driftsanlæg. Evaluering Evaluering af eleven: der gives en standpunktskarakter ved afslutning af forløbet. Standpunktskarakteren gives på baggrund af en multiple choice prøve samt underviserens vurdering af elevernes aktive deltagelse i undervisningen. Desuden indgår en del af pensum i grundlæggende kvalifikationsprøven. Evaluering af undervisningen: undervisningen evalueres mundtligt ved afslutning af læringsaktiviteten. Ressourcer og rammer Undervisningen varetages af uddannelseskonsulenter, som opfylder kravene om lærerkvalifikationer i henhold til Bekendtgørelsen om Erhvervsuddannelser, kap. 3. Undervisningsfaciliteter og udstyr Klasselokale med bordopstilling der fordrer en dynamisk proces imellem elever og underviser, og eleverne imellem. Bus med automatgear og tre aksler. Projektor, flip-over, tavle, rejsehåndbøger, servicehåndbøger og zonehæfter. Div. tests, hjælpemidler (prislister, zonekort, børneregler mm.) Aktuelt garageanlæg, vagtplaner, fejlmeldebøger, afregningsudstyr, ulykkesrapport-skema, billetteringsudstyr, kommunikationsudstyr, bus (13,7m). Ppt. program (kundeservice) Video: HUR Trafik Kundevenlig kørsel. 20

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Erhvervsuddannelse for Voksne (EUV): Buschauffør i kollektiv trafik Trin 1: Buschauffør UCplus A/S August 2015

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Erhvervsuddannelse for Voksne (EUV): Buschauffør i kollektiv trafik Trin 1: Buschauffør UCplus A/S August 2015 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Erhvervsuddannelse for Voksne (EUV): Buschauffør i kollektiv trafik Trin 1: Buschauffør UCplus A/S August 2015 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT FOR UDDANNELSESCENTRET... 4 1.1

Læs mere

Godschauffør Renovationschauffør

Godschauffør Renovationschauffør Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og Logistik Uddannelse Godschauffør Renovationschauffør Speciale Chauffør

Læs mere

Logbog. Personbefordring med bus. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel

Logbog. Personbefordring med bus. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel Logbog Personbefordring med bus Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel Februar 2012 Logbogens indhold Indholdsfortegnelse... 1 Formål med logbogen... 2 Bilag 1 Meritansøgerens

Læs mere

Logbog Personbefordring med bus

Logbog Personbefordring med bus Vejledning til Logbog Personbefordring med bus Specialet International turistbuschauffør TUR Februar 2012 Vejledning til - EUD Erhvervsuddannelsen via Meritvejen - GVU Grundlæggende Voksen Uddannelse -

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

AGENDA. om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support

AGENDA. om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support AGENDA om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support TUR FORLAG udgiver primært bøger og e-læringskurser etableret 1980, har udgivet e-lærings

Læs mere

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen 1 Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011. Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Lager- og terminaluddannelserne i henhold til

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Side 1 af 3 Udskrevet den 22-04-2015 Uddannelsesmål med detaljer Nummer: 45288 Titel: Billettering og kundeservice Kort titel: Billettering Varighed: 3,0 dage. Godkendelsesperiode: 01-12-2005 og fremefter

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 15/07/2012 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer

Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer Vejledende undervisningsplan udgivet af TUR August 2013 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer Vejledende undervisningsplan udgivet af TUR

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 49-55, 20, 22, 24, 14, stk. 1 1 og 5, stk 3, pkt. 3 Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og logistik Uddannelse

Læs mere

To dages afklaringsforløb for ledige buschauffører

To dages afklaringsforløb for ledige buschauffører To dages afklaringsforløb for ledige buschauffører Formål og målgruppe: Afklaringsforløbet er af to dages varighed. Forløbet henvender sig til ledige chauffører, der tidligere har gennemført AMU-uddannelsen

Læs mere

Befordring af fysisk handicappede passagerer

Befordring af fysisk handicappede passagerer Befordring af fysisk handicappede passagerer Vejledende undervisningsplan udgivet af TUR August 2013 Befordring af fysisk handicappede passagerer Vejledende undervisningsplan udgivet af TUR Undervisningsplanens

Læs mere

Kompetencevurdering af elever.

Kompetencevurdering af elever. Kompetencevurdering af elever. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer. Skolen har den overordnende holdning, at det er lysten som driver værket. Eleven skal derfor være motiveret

Læs mere

Ingen tilknytning Undervisningsplanen består i sin helhed af fire hoveddele samt tre dele vedrørende bedømmelse:

Ingen tilknytning Undervisningsplanen består i sin helhed af fire hoveddele samt tre dele vedrørende bedømmelse: Odense Tekniske Skole Afdeling Smede- & Industriteknik Uddannelsesindgang Håndværk og teknik Uddannelsesfamilie Uddannelse, hovedforløb Industritekniker Speciale HF1 og HF2 Læringsaktivitet Samfundsfag

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer

Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer Vejledende undervisningsplan udgivet af TUR Februar 2014 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer Vejledende undervisningsplan udgivet af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122

Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122 Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122 LEKTIONSPLAN KAT. B ELEVKOPI Navn CPR nr. Adresse Postnr./By Fast tlf./mobil Email 1 Lektion 1-2 1 Lektion = 45 min Køreuddannelsens formål og indhold. Undervisningens

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

International godstransport

International godstransport Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og Logistik Uddannelse Godschauffør Speciale 49-55, 20, 22, 24, 4, stk.

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Lektionsplan (Logbog)

Lektionsplan (Logbog) Jernbanegade 5 B, 4000 Roskilde Lektionsplan (Logbog) Eleveksemplar Undervisereksemplar * *Navn Underskrives efter hvert undervisningsmodul af kørelærer og elev. Kørelærerens eksemplar medbringes ved alle

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 27/03/2015

Læs mere

Emneoversigt til grundlæggende kvalifikation, gods

Emneoversigt til grundlæggende kvalifikation, gods Emneoversigt til grundlæggende kvalifikation, gods Emne turteori.dk Bøger mv. Opgaver 1.1 Euro-normer og partikelfilter - Emissioner fra dieselmotorer, partikelfilter Opgavesæt - Opgave 1, Miljøhensyn

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORIERNE C1/E OG D1/E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORIERNE C1/E OG D1/E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORIERNE C1/E OG D1/E Version 1.13 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 1089 af 25. november 2012 om undervisningsplan

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning... 5 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1 FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning Meritvejen de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 2 INDHOLD Forudsætninger for at gå meritvejen 4

Læs mere

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner.

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. 1 Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. Miniguide 2015.v 5 2 Terminalarbejder & Affaldsuddannelse 2015 Havneterminalarbejder 2 H2-7 uger H3-7 uger

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb Samfundsfag Timetal 1,5 uge Læreplansfag mv.

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser. Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1

Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser. Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3

Læs mere

Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører

Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører Denne handlingsplan er udarbejdet i et samarbejde mellem erhvervsskoler, AMU-centre og TUR. Vi har sammen ansvaret

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Har du tid - så har jeg RAT

Har du tid - så har jeg RAT Gina Jaqueline Nielsen Åmosevej 84 4440 Mørkøv : 20 208 209 CVR: 30 43 98 05 LEKTIONSPLAN PERSONBIL KATEGORI B Navn: Nr. 2011 - -. Adresse: Postnr.: By: Fødselsdato/år: Telefon: Telefon: Har du tid - så

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent.

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Sundhedsservicesekretær Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december

Læs mere

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 sætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 Herningsholm Erhvervsskole Frisørafdeling Overordnet målsætning Afdelingens overordnede mål er at formidle en relevant, pædagogisk og virkelighedsnær undervisning for

Læs mere

1. Hvilken betydning har langvarig "filen" på koblingen ved igangsættelse? b) Ingen betydning mere, med de nye asbestfri materialer der anvendes.

1. Hvilken betydning har langvarig filen på koblingen ved igangsættelse? b) Ingen betydning mere, med de nye asbestfri materialer der anvendes. Da Oec 2005 13:55 HP LASERJET 3200 s. 1 O 4. 1. Hvilken betydning har langvarig "filen" på koblingen ved igangsættelse? a) Ødelægger koblingen på meget kort tid. b) Ingen betydning mere, med de nye asbestfri

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Din Ankeinstans: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Porto 8,- kr. Høvejen 22, Vorup 8940 Randers SV Den rette vej til kørekortet

Læs mere

Innovativ undervisning inden for vejgodstransport AMU-dialogmøde den 10. juni 2015 Lizzie Mærsk Nielsen

Innovativ undervisning inden for vejgodstransport AMU-dialogmøde den 10. juni 2015 Lizzie Mærsk Nielsen Innovativ undervisning inden for vejgodstransport AMU-dialogmøde den 10. juni 2015 Lizzie Mærsk Nielsen Innovation og innovativ undervisning hvad forstår vi ved det? Hvad er din forståelse af begrebet

Læs mere

Nordisk Lastsäkringskonferens Stockholmsmässen 19. okt. 2005. Nordisk Lastsäkringskonferens

Nordisk Lastsäkringskonferens Stockholmsmässen 19. okt. 2005. Nordisk Lastsäkringskonferens Stockholmsmässen 19. okt. 2005 Hans Christiansen hc@tur.dk Seniorkonsulent for Vejgodstransport og Redning Stockholmsmässen 19. okt. 2005 Uddannelse til lastbilchauffører Uddannelse til kranførere Uddannelse

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E Version 5.09 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 873 af 10. september 2009 om undervisningsplan for

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Lektionsplan. Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Elevnavn. Postnr./By. Adresse. E-mail. Tlf. Slutdato. Startdato. Kørelærer: Kørelærer: Kørelærer:

Lektionsplan. Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Elevnavn. Postnr./By. Adresse. E-mail. Tlf. Slutdato. Startdato. Kørelærer: Kørelærer: Kørelærer: Lektionsplan Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Kildemarksvej 37 4700 Næstved 28 117 117 ens lektionsplan ens lektionsplan navn Adresse Tlf Startdato Postnr./By E-mail Slutdato : Mikael Kastrup Hansen Kalbyrisvej

Læs mere

Grundfag Samfundsfag F-niveau

Grundfag Samfundsfag F-niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs tag og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb Samfundsfag Timetal 1,5 uge Læreplansfag

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning

Læs mere

Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU?

Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU? Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU? Inspirationskonference om IKV i AMU Transporterhvervets Uddannelser 23. september 2014 Lizzie Mærsk Nielsen Hvad er IKV i AMU? En MEGET stor hemmelighed for

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Nedenstående er lektionsplanen for uddannelsen TRAFFIC OFFICIAL.

Nedenstående er lektionsplanen for uddannelsen TRAFFIC OFFICIAL. Nedenstående er lektionsplanen for uddannelsen TRAFFIC OFFICIAL. OBS! Der vil hele tiden blive tilføjet nye informationer til uddannelsen så som sted, tid etc. - se løbende her på siden. Lektions nummer

Læs mere

Praktisk prøve. Dok. 585775. 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev

Praktisk prøve. Dok. 585775. 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev Dok. 585775 Formateret Praktisk prøve 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev Formål Den praktiske prøve skal vise, om eleverne kan anvende den viden og risikoforståelse og kan udføre

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015

Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015 Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015 Indholdsfortegnelse. Indledning. 1.0 Hvem er omfattet af Falcks trafiksikkerhedspolitik. 1.1 - Falcks mål med trafiksikkerhedspolitik. 1.2 - Direkte mål for trafiksikkerhedspolitikken

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Det faglige udvalg for Ejendomsservice

Det faglige udvalg for Ejendomsservice Det faglige udvalg for Ejendomsservice Vesterbrogade 6D, 4. 1620 København V, Tlf.: 32 54 50 55 E-mail: sus@sus-udd.dk Hjemmeside: www.susudd.dk Praktikvejledning Ejendomsserviceteknikeruddannelsen I kraft15.07.2012

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til receptionist

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til receptionist BEK nr 432 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.37T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 337 af 28. april 2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport

Vejledning til bekendtgørelse nr. 337 af 28. april 2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Januar 2011 Vejledning til bekendtgørelse nr. 337 af 28. april 2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Indhold: 0. Indledende bemærkninger 0.1 EU-regler 0.2 Danske regler

Læs mere

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb Disposition for fremlægningen Hvilke krav indgik i kommissoriet til udvikling af en uddannelse til målgruppen +25 (GVU /AMU)? På hvilken måde kan

Læs mere

1. Hvilken betydning har langvarig "filen" på koblingen ved igangsættelse? b) Ingen betydning mere, med de nye asbestfri materialer der anvendes.

1. Hvilken betydning har langvarig filen på koblingen ved igangsættelse? b) Ingen betydning mere, med de nye asbestfri materialer der anvendes. 1. Hvilken betydning har langvarig "filen" på koblingen ved igangsættelse? I i a) Ødelægger koblingen på meget kort tid. I I I i b) Ingen betydning mere, med de nye asbestfri materialer der anvendes. c)

Læs mere

Lærervejledning til den teoretiske del af basisuddannelsen

Lærervejledning til den teoretiske del af basisuddannelsen Lærervejledning til den teoretiske del af basisuddannelsen Oversigt over emnerne INTRODUKTION... 2 PORTØRENS ARBEJDSOMRÅDER OG OPGAVER... 3 ORGANISATIONSFORHOLD... 4 FORSTÅELSE FOR INTERNE OG EKSTERNE

Læs mere

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1.

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1. De nye grundforløb - Intention, indhold & struktur Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet Side 1 Side 2 Grundforløbets 1. del 20 uger Skal udvikle elevens almene og brede erhvervsfaglige

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

til underviseren arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til underviseren arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til underviseren arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Indledning Arbejdsmiljøet i lufthavne har nogle særlige udfordringer, som naturligvis handler om

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag

Læs mere

Checklisten indeholder spørgsmål om følgende emner:

Checklisten indeholder spørgsmål om følgende emner: 29 BILAG C CHECKLISTE Checkskema handlingsplan Checklisten indeholder en række spørgsmål, som tilsammen dækker en væsentlig del af det psykiske arbejdsmiljø. Spørgsmålene er tænkt som et oplæg til virksomhedens

Læs mere

Til din første teoritime får du en del praktiske informationer, og du kan stille spørgsmål om emner, som du ønsker afklaret.

Til din første teoritime får du en del praktiske informationer, og du kan stille spørgsmål om emner, som du ønsker afklaret. Teoriundervisning Til din første teoritime får du en del praktiske informationer, og du kan stille spørgsmål om emner, som du ønsker afklaret. Før du kan komme til køreprøve, skal du ifølge loven gennemgå

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

Psykosocialt arbejdsmiljø

Psykosocialt arbejdsmiljø Psykosocialt arbejdsmiljø De to hovedområder: 1. Arbejdets organisering - arbejdstidens længde - arbejdstidens placering - den hierarkiske struktur - indflydelse - arbejdspres - informationsniveau - arbejdsdelingen

Læs mere

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Indsæt foto: Skift eksisterende foto: Skift farve i bjælke:

Indsæt foto: Skift eksisterende foto: Skift farve i bjælke: www.eva.dk Standardmerit, meritpraksis og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne Ved specialkonsulent Michael Andersen, Praktikermøde for faglige udvalg, torsdag den 9. oktober 2014 Disposition

Læs mere

Tjekliste 3 om krav til tilbudsgivers arbejdsmiljø

Tjekliste 3 om krav til tilbudsgivers arbejdsmiljø Tjekliste 3 om krav til tilbudsgivers arbejdsmiljø Tjeklisten kan anvendes af udbyder i forbindelse med udbud og af tilbudsgiver ved tilbudsskrivning. Krav, som udbyder kan stille til tilbudsgiver eller

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Denne publikation beskriver kort de gældende regler for ordningen samt de ovennævnte uddannelser, hvortil der kan brobygges fra efterskolerne.

Denne publikation beskriver kort de gældende regler for ordningen samt de ovennævnte uddannelser, hvortil der kan brobygges fra efterskolerne. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk Meritgivende brobygningsforløb for efterskoleelever I henhold til finanslovsaftalen om Bedre uddannelser

Læs mere

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb. www.djhhadsten.dk page 1 of 7

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb. www.djhhadsten.dk page 1 of 7 Køletekniker Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb www.djhhadsten.dk page 1 of 7 Generelt Modulets varighed er 10 uger og indeholde fag der er rettet mod uddannelsen til køletekniker. Fagrække og

Læs mere