LOKAL UNDERVISNINGSPLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKAL UNDERVISNINGSPLAN"

Transkript

1 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Erhvervsuddannelse (EUD): Personbefordringsuddannelsen Rute-og bybus. Trin 1: Rutebilchauffør UCplus A/S 2013

2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT FOR UCPLUS - UDDANNELSESCENTER FOR KOLLEKTIV TRAFIK PRAKTISKE OPLYSNINGER SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER OVERORDNET BEDØMMELSESPLAN KVALITET EKSAMENSREGLER UDDANNELSEN PRAKTISKE OPLYSNINGER DIDAKTISKE OG METODISKE OVERVEJELSER KRITERIER FOR VURDERING AF ELEVENS KOMPETENCER OG FORUDSÆTNINGER UNDERVISNINGEN SKOLEPRAKTIK BEDØMMELSESPLAN EKSAMENSREGLER SAMARBEJDE MED DET FAGLIGE UDVALG OG VIRKSOMHEDEN OM AFHOLDELSE AF PRØVER OG UDSTEDELSE AF BEVIS OVERGANGSORDNINGER LÆRINGSAKTIVITETER KØREUDDANNELSE KATEGORI D-EP. (FAG. NR. 6207) GRUNDLÆGGENDE KVALIFIKATIONSUDDANNELSE (FAG. NR. 5150) RUTEBUS (FAG. NR. 5483) BILLETTERING OG KUNDESERVICE (FAG. NR ) FREMMEDSPROG 1, FOR PERSONBEFORDRING/ENGELSK (FAG. NR. 9494) SAMFUNDSFAG (FAG. NR. 6153) REN- OG VEDLIGEHOLDELSE AF BUSSER (FAG NR. 5220) KONFLIKTHÅNDTERING, SPROG OG KULTUR (FAG. NR. 5499) RUTEBUSKØRSEL - ADMINISTRATION (FAG. NR. 5244) SUNDHED FOR CHAUFFØRER (FAG. NR. 5256)

3 3.11 KØRE- OG HVILETID INFORMATIONSTEKNOLOGI AFSTIGNINGSMODUL AFSTIGNINGSMODUL CUB-BEVIS

4 1. Generelt for UCplus - Uddannelsescenter for Kollektiv Trafik 1.1 Praktiske oplysninger Navn og adresse: UCplus A/S Mileparken 12 A 2740 Skovlunde Tlf.: UCplus A/S Alstrup Allé Hasselager Tlf Fastsættelse af den lokale undervisningsplan: Undervisningsplanen er fastsat af UCplus Uddannelsescenter for Kollektiv Trafik (herefter kaldet Uddannelsescentret) i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg d. 13. maj 2013 og vil blive revideret efter behov. 1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser Uddannelsescentrets pædagogiske grundlag bygger på, at alle mennesker har et unikt læringspotentiale, og at Uddannelsescentret gennem et læringsmiljø baseret på tillid og gensidig respekt, støtter eleverne i at tilegne sig nye kompetencer og herigennem udfolde deres læringspotentiale. På Uddannelsescentret betragtes forskellighed som en styrke, fordi de udfordringer som elevernes mangfoldige sproglige, kulturelle og personlige baggrunde skaber, bidrager positivt til udviklingen hos elever, medarbejdere og Uddannelsescentret som helhed. En vigtig del af Uddannelsescentrets pædagogiske værdigrundlag er forberedelsen på arbejdslivet indenfor trafikområdet. Det tætte samarbejde med deltagernes arbejdspladser i busbranchen skaber motivation i undervisningen og identifikation i forhold til det kommende arbejdsliv. Som på arbejdspladsen formulerer vi forventninger til eleven tydeligt fra begyndelsen. Det gælder særligt kravet om, at eleven møder stabilt og rettidigt frem, deltager aktivt i undervisningen og i det hele taget udviser en opførsel som er egnet og acceptabel for en almindelig dansk arbejdsplads. 1.3 Overordnet bedømmelsesplan Uddannelsescentrets bedømmelsesplan består i gennemførelse af de lovmæssigt fastsatte prøver, som indgår i en chaufføruddannelse. Derudover gennemføres løbende bedømmelse af elevens standpunkt i de en- 4

5 kelte fag. Den løbende bedømmelse skal medvirke til, at eleven kender sit eget niveau og ved hvilke områder, der eventuelt kræver en øget indsats. Elementerne i bedømmelsesplanen beskrives på uddannelsesniveau, afsnit Kvalitet Uddannelsescentret er certificeret i henhold til standarderne i kvalitetsstyringssystemet DS/EN-ISO 9001:2008 i miljøstyring DS/EN-ISO 14001:2004 samt i arbejdsmiljø DS/OHSAS :2008. Disse certificeringer indebærer, at kvaliteten af alle kerneydelser systematisk evalueres og styres i henhold til retningslinjer fastlagt i kvalitetsstyringssystemet og at Uddannelsescentret systematisk arbejder med at forbedre arbejdsmiljøet og begrænse påvirkningerne af det eksterne miljø. 1.5 Eksamensregler Reglerne for hovedparten af prøverne ved Uddannelsescentrets uddannelser er fastsat af Rigspolitiet og Trafikstyrelsen. For afstigningsprøven gælder retningslinjerne fastsat af Ministeriet for Børn og Undervisning og TUR (Transporterhvervets Uddannelser). For alle prøver gælder det, at prøverne starter præcist. Kommer en deltager for sent, betragtes prøven som ikke bestået, og deltageren må tilmeldes en ny prøve. Hvis en deltager forsøger at snyde, medfører dette bortvisning. 2. Uddannelsen 2.1 Praktiske oplysninger Uddannelse: Personbefordringsuddannelsen for Rute- og Bybus. Trin 1: Rutebilchauffør. Lovgrundlag: Bekendtgørelse (BEK nr. 202 af 09/03/2011) om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik, bilag 4. Uddannelsescentret udbyder uddannelsens hovedforløb som 1-årig EUD for elever med forudsætninger (bilag 4, pkt. 2.3 ), samt merituddannelsen der gennemføres som forløb for erfarne chauffører, der godskrives visse dele af uddannelsen (bilag 4, pkt. 2.4 og 2.5). Uddannelsescentret udbyder følgende 2 modeller for gennemførelsen af trin 1, rutebilchauffør: Model 1: Et-årig uddannelse for elever uden forudgående forudsætninger, men med kørekort B i minimum 3 år samt 1 år af en ungdomsuddannelse. Model 2: Med godskrivning (merit), for elever over 25 år med mellem 1 og 4 års erhvervserfaring fra rutebusbranchen. Adresser Undervisningen foregår på Uddannelsescentrets hovedafdeling i Skovlunde, samt efter fast aftale med Århus TECH på afdelingen i Hasselager. Medarbejdere Uddannelsescentrets pædagogisk ansvarlige er vicedirektør Vibeke Kittelmann. 5

6 Uddannelsescentrets kursussekretærer træffes indenfor åbningstiden: , fredag Medarbejdernes kvalifikationer er i overensstemmelse med gældende retningslinjer beskrevet i Bekendtgørelsen om erhvervsuddannelser, kap. 3 (hovedbekendtgørelsen). 2.2 Didaktiske og metodiske overvejelser Undervisningen tager udgangspunkt i elevens kommende eller nuværende hverdag indenfor busbranchen. Uddannelsen arbejder på at etablere en tæt kontakt mellem elev og virksomhed allerede i skoleforløbet, og bus-entreprenørerne inddrages dels i planlægningen af undervisningens forløb, dels i undervisningen ved oplæg og i forbindelse med praktiske øvelser. I forlængelse af ovennævnte er det naturligt, at eleverne møder i arbejdsgiverens uniform. Den tætte sammenhæng mellem uddannelse og job øger motivationen, forståelsen af fagene og skaber relevans for den enkelte deltager. Undervisningen er struktureret i læringsaktiviteter af hensyn til fleksibiliteten. Læringsaktiviteterne skaber mulighed for at sammensætte den bedst mulige uddannelsesplan.i forhold til den enkeltes kompetencevurdering. Uddannelsen til buschauffør indeholder mange lovmæssigt fastsatte prøver. For at skabe fortrolighed i forhold til prøvesituationen, indlægges en del prøvetest i undervisningen. Dele af undervisningen er underlagt anden lovgivning, og det er undervisningen tilrettelagt efter. For elever der mangler sproglige kvalifikationer, tilbydes sprogundervisning målrettet chaufførjobbet inden uddannelsens start. Eleverne på Uddannelsescentret har mange forskellige sproglige, kulturelle og etniske baggrunde. Denne mangfoldighed betragtes som en styrke og medtænkes i den fortsatte udvikling af Uddannelsescentrets læringsmiljøer og i gennemførslen af de enkelte undervisningsforløb. Undervisningen differentieres mest muligt i forhold til den enkelte elevs forudsætninger, blandt andet ved hjælp af interaktive øvelser og undervisningsprogrammer, hvor eleven arbejder selvstændigt i eget tempo. 2.3 Kriterier for vurdering af elevens kompetencer og forudsætninger For at komme i betragtning til erhvervsuddannelsen til buschauffør skal eleven være fyldt 21 og have rutine i kørsel med personbil. Inden en elev optages på uddannelsen foretages en individuel kompetencevurdering jf. reglerne for godskrivning (Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr af og Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik, bilag 4 kap ). Der gives fritagelse for undervisning, men ikke fritagelse for prøver i de fag der gives merit for. Uddannelsescentret udfylder et kompetencevurderingsskema, som udleveres til eleven, med henblik på opbevaring i elevens uddannelsesbog. Ministeriet for Børn og Undervisning s læse-skrive-regnetest indgår som en del af den individuelle kompetenceafklaring, og elever med behov for supplerende undervisning tilbydes så vidt muligt FVU-undervisning 6

7 på Uddannelsescentret s danskuddannelse, ellers på VUC eller på Skolen for ordblinde, hvis der er behov for ordblinde-undervisning. Endvidere testes elever uden erhvervskørekort og erfaring i kørefærdighed, og det vurderes om der er behov for en test af elevens danskkundskaber. 2.4 Undervisningen Personbefordringsuddannelsen for Rute- og Bybus, trin 1 rutebilchauffør, består af to eller flere skole- og praktikperioder. Skoleperioderne, som i alt udgør 14 uger, kan fordeles efter behov i uddannelsesforløbet, dog sådan at 1. skoleperiode som minimum består af 7 sammenhængende uger. På Uddannelsescentret kan eleverne følge én ud af to modeller, afhængigt af deres forudgående erfarings- og kompetenceniveau. På baggrund af den individuelle kompetencevurdering tilrettelægges uddannelsens varighed og indhold for den enkelte elev. For elever der har opnået godskrivning (merit) for et eller flere fag, består uddannelsen som minimum af et afstigningsforløb af 2 x 2 ugers varighed (inkl. afstigningsprøven). Model 1: Et-årig EUD inkl. køreuddannelse For elever over 25 år, uden forudgående forudsætninger Dage Fagnummer i bekendtgørelsen 1. skoleperiode: Kørekortuddannelse, kat. D-ep Grundlæggende kvalifikationsuddannelse bus/inkl. 1- hjælp Sundhed for chauffører Billettering og kundeservice Rutebuskørsel 5 I alt skoleperiode: Fremmedsprog 1, for personbefordring (engelsk) Samfundsfag, rutebilchauffør Ren- og vedligeholdelse af busser I alt skoleperiode: Konflikthåndtering, sprog og kultur Rutebuskørsel-administration Repetition: 0 Ren- og vedligeholdelse af busser Valgfag/sundhed 1 Konflikthåndtering, sprog og kultur Grundlæggende kvalifikationsuddannelse bus/inkl. 1- hjælp Samfundsfag, rutebilchauffør I alt 20 7

8 Model 2: EUD med godskrivning (merit) For elever over 25 år med erhvervserfaring fra rutebusbranchen Antal dage Fagnummer i bekendtgørelsen Godskrivning/merit Kørekortuddannelse, kat. D-ep Merit 6207 Grundlæggende kvalifikationsuddannelse bus/inkl. 1- hjælp Merit 5150 Rutebuskørsel Merit 5483 Enkeltfag - mulighed for merit Fremmedsprog 1, for personbefordring (Engelsk) Samfundsfag, rutebilchauffør Ren- og vedligeholdelse af busser Sundhed for chauffører /valgfag Billettering og kundeservice Grundlæggende kval. Ergonomi (mål 3,4) Grundlæggende kval. Køre-hviletid (mål 2.1) Informationsteknologi 3 Grundfag-bilag 11 Konflikthåndtering, sprog og kultur Obligatorisk afstigningsforløb 2*2 uger Konflikthåndtering, sprog og kultur (uddybning & repetition) Rutebuskørsel-administration Førstehjælp - 12 timer, heraf 5,5 time førstehjælp v. hjertestop ,5 Repetition, teoretisk og praktisk: alle mål inkl. 2 dage til prøver 10,5 Antal dage i alt afstigningsforløb 20 Skoleundervisning og praktikuddannelse Efter reglerne i hovedbekendtgørelsen udsteder Uddannelsescentret skolevejledninger efter de enkelte skoleophold, og praktikvirksomheden udsteder praktikerklæringer efter de enkelte praktikperioder. Ved en skoleperiodes afslutning udsteder Uddannelsescentret en skolevejledning, hvor underviseren i feltet med bemærkninger anfører, hvis der er særlige forhold, der skal tages hensyn til i næste praktikperiode. Er det nødvendigt, kontakter Uddannelsescentret virksomheden. Skolevejledninger og praktikerklæringer indsættes i elevens uddannelsesbog. Elevens arbejdstid Undervisningstiden er 37 ugentlige arbejdstimer på Uddannelsescentret. Der er ikke herudover skemalagt hjemmeforberedelse, men i forbindelse med beståelse af teoriprøve udleveres materiale til hjemmebrug efter behov. 2.5 Skolepraktik Uddannelsen indeholder ikke skolepraktik. 2.6 Bedømmelsesplan Uddannelsen indeholder lovmæssigt fastsatte prøver (køreprøve til kategori D og D-ep, samt grundlæggende kvalifikationsprøve) og prøver tilrettelagt via uddannelsesordningen (afstigningsprøven). Derudover bedømmes deltagernes standpunkt ved afslutning af hvert fag og eleven informeres om standpunkt. I fag som 8

9 løber over flere skoleperioder, gives en foreløbig vurdering af standpunkt ved fagets sidste dag i skoleperioden. I faget kørekort D og D-ep giver kørelæreren efter hver kørelektion en vurdering af elevens kørsel som nedskrives i lektionsskema. Der gives en samlet vurdering og tilbagemelding til eleven efter 9. kørelektion. Nedenstående oversigt viser hvordan de enkelte fag bedømmes. FAG KARAKTERGIVNING BEDØMMELSESFORM Kørekort D-ep Bestået/Ikke bestået Teori- og køreprøve Grundlæggende kvalifikationsuddannelse Bestået/Ikke bestået Grundlæggende kvalifikationsprøve / eksamen For elever der går til prøve efter Trafikstyrelsen (CUB) regler jf. 15 og 16 erstattes fagets prøve af denne. Sundhed Standpunktskarakter Evaluerende prøve, samt undervisers vurdering af elevens arbejdsindsats. Samfundsfag Standpunktskarakter Evaluerende prøve, samt undervisers vurdering af elevens arbejdsindsats. Engelsk Standpunktskarakter Evaluerende prøve, samt undervisers vurdering af elevens arbejdsindsats. Ren- og vedligeholdelse af busser Standpunktskarakter Undervisers vurdering af elevens arbejdsindsats. Konflikthåndtering, sprog og kultur Billettering og kundeservice Rutebuskørsel Rutebuskørsel - administration Standpunktskarakter Standpunktskarakter Standpunktskarakter Afsluttende prøve, samt undervisers vurdering af elevens arbejdsindsats. Certificeringsprøve, samt underviserens vurdering af elevens arbejdsindsats. Evaluerende prøve, samt underviserens vurdering af elevens arbejdsindsats. Karakteren gives på baggrund af underviserens vurdering af elevens aktive indsats. Trin 1 - afstigningsprøven Prøven består af 3 dele og gennemføres som afslutning på sidste skoleperiode. TUR s grundlæggende kvalifikationsprøve skal som udgangspunkt være bestået først. 1. Skriftlig prøve (Rutebilchaufførprøven) Afvikles som multiple-choice på computer. Indeholder 35 spørgsmål, som skal besvares indenfor 45 min. Spørgsmålene dækker både grundfag og områdefag. Der må IKKE anvendes andre hjælpemidler end regnemaskine. Besvarelsesprocenten konverteres til karakter, som indgår med 1/3 af den endelige karakter. 2. Mundtlig prøve Består af 3-5 spørgsmål, som eleven trækker og forbereder sig på, gerne med notater. Overhøringen af eleven finder sted sammen med den praktiske prøve. Der må anvendes alle hjælpemidler, 9

10 bøger etc. Der gives karakter, som indgår med 1/3 af den endelige karakter. Bedømmelsen foretages af 2 eksterne censorer, godkendt af TUR, samt 1 eksaminator fra Uddannelsescentret. 3. Praktisk prøve Eleven trækker en praktisk opgave, som bedømmes af 2 eksterne censorer, godkendte af TUR, samt 1 eksaminator fra Uddannelsescentret. Der gives karakter, som indgår med 1/3 af den endelige karakter. Eleven skal mindst opnå karakteren 2, for at bestå den praktiske prøve. Forberedelse af mundtlig og praktisk prøve, afvikles samlet på 60 min. Eksaminator er en af Uddannelsescentrets undervisere, censor er ekstern og godkendt af TUR. 2.7 Eksamensregler Der henvises til afsnit Samarbejde med det faglige udvalg og virksomheden om afholdelse af prøver og udstedelse af bevis Uddannelsescentret udsteder skolebevis, som sammen med karakter og honorarskema sendes til TUR. Virksomheden sender afsluttende praktikerklæringer til TUR. TUR udsteder uddannelsesbevis, som sendes til deltageren. 2.9 Overgangsordninger Denne lokale undervisningsplan gælder for elever, der påbegynder hovedforløbet efter den 1. juni

11 3. Læringsaktiviteter På Uddannelsescentret svarer mange af læringsaktiviteterne til et fag fra bekendtgørelsen, men nogle fag er af pædagogiske hensyn er delt op i flere læringsaktiviteter. Ved hver læringsaktivitet anføres hvilke mål/målpinde fra bekendtgørelsen, læringsaktiviteten indeholder. 3.1 Køreuddannelse kategori D-ep. (Fag. nr. 6207) Målpinde fra uddannelsesordning 1225 Personbefordringsuddannelsen: Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori D, på en sikker og ansvarsbevidst måde, og erhverver kørekort til kategori D-ep, jf. gældende myndighedskrav. Faget skal bestås. Elevrettet beskrivelse Kørekort til kat. D-ep er en forudsætning for lovligt at kunne arbejde som buschauffør i rutekørsel og med den rette erfaring også turistkørsel. Der undervises i teori og praktik med vægt på, at eleven får en teoretisk viden, som derefter afprøves i praksis i en bus til øvelseskørsel. Igennem forløbet vil du opnå: Kørekort til Kategori D+DEP, når teori- og køreprøve er bestået. Færdighed i at bedømme færdslen kritisk og føre bussen uden fare for sig selv og andre. Viden om forskellige køretøjers vedligeholdelse, indretning og funktioner. Viden om korrekt og forsvarlig brug af køretøjer herunder kendskab til miljømæssig korrekt betjening af bussen. Viden om generelle regler for buskørsel Dvs. køre/hviletidsbestemmelser, forskellige typer kørsel og opgaver. Undervisningen foregår i overensstemmelse med Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor personbil (kategori D), nr. 342 af 01/05/2009. Endvidere undervises der i D+DEP, hvor eleverne undervises i de regler og love, der følger med det udvidede kategori D pensum, samt at føre køretøjet erhvervsmæssigt sikkert og effektivt. Varighed 9 dage. Elevens arbejdstid Gennemsnitlig daglig arbejdstid 7,4 timer. Læringsmiljø Undervisningen gennemføres i en vekselvirkning mellem teori og praktik. Den teoretiske undervisning består af oplæg fra underviseren, selvstudier ved computerbaserede undervisningsprogrammer, gruppearbejde, opgaveløsning og evaluerende prøver. Den praktiske kørsel foregår i skolevogn under stigende sværhedsgrader. 11

12 Evaluering Evaluering af eleven: teoriprøve og praktisk køreprøve. Bedømmelsen er bestået/ikke bestået. Løbende evaluering: efter hver kørelektion giver kørelæreren en vurdering af elevens kørsel, som skrives ind i lektionsskemaet. Efter 9. lektion gives en foreløbig vurdering af elevens samlede kørsel med henblik på eventuel indstilling til ekstra køretimer. Evaluering af undervisningen: undervisningen evalueres mundtligt ved afslutning af læringsaktiviteten. Ressourcer og rammer Undervisningen varetages af uddannelseskonsulenter, som opfylder kravene om lærerkvalifikationer i henhold til Bekendtgørelsen om Erhvervsuddannelser, kap. 3. og af godkendte kørelærere. Undervisningsfaciliteter Teorilokale, grupperum og skolebusser af forskellige typer med manuelt gear. Udstyr Pc-programmer om kørekort til kat. D-ep. Lærebøgerne: TUR`s Teoribog, Køretøjets opbygning, opgavesæt, modeller af komponenter, plancher. 3.2 Grundlæggende kvalifikationsuddannelse (Fag. nr. 5150) Den grundlæggende kvalifikationsuddannelse er på Uddannelsescentret opdelt i emner, der svarer til målene i Trafikstyrelsens BEK. nr. 177 af 25/02/2013. Emne 1: 1.1 Karakteristiske egenskaber ved kraftoverføring Mål: Deltageren opnår viden om motorers drejningsmoment, optimalt køreområde på omdrejningstælleren, effektkurver og brændstofforbrugskurver samt diagrammer for gearenes overlapning og kan på denne baggrund føre køretøjet, så motorens og transmissionens egenskaber udnyttes optimalt Deltageren kan ved defensiv og forudseende kørsel minimere omkostninger til vedligehold af køretøjet samt optimere brændstofudnyttelse. Varighed: 8 lektioner. Indhold: Transmissionsopbygning, bagtøjsudveksling, gearsystemer, og motorteknik. Emne 2: 1.2 Sikkerhedsanordningernes karakteristiske egenskaber og funktioner Mål: Deltageren kan på baggrund af sit kendskab til opbygning og funktion af køretøjers sikkerhedsanordninger (driftsbremse hydraulisk/pneumatisk, ABS, ASR, BAS, ESP, nødbremse og supplerende bremser) beherske køretøjet ved opbremsning på veje med varierende friktionskoefficient, minimere slid, foretage elementær fejlfinding samt udbedre mindre driftsfejl. Deltageren kan på baggrund af sit kendskab til kørselsdynamik udnytte og beherske køretøjets bevægelsesenergi. Deltageren kan tage de nødvendige forholdsregler ved kørsel ned ad lang/stejl bakke med stort køretøj, herunder undgå langvarig brug af driftsbremsen, vælge passende lav hastighed og gear, holde nødvendig sik- 12

13 kerhedsafstand samt anvende eventuel motorbremse eller retarder. Endvidere har deltageren viden om hensigtsmæssig reaktion ved bremsesvigt. Deltageren kan på grundlag af sit kendskab til kørselsdynamiske forhold, som har indflydelse på kørsel med busser, herunder 3-akslede busser, anvende sin viden til at afpasse hastighed, styring og bremsning efter de aktuelle vej- og vejrforhold. Deltageren kan på baggrund af sit kendskab til 3-akslede bussers særlige tekniske indretninger herunder især styringen af den 3. aksel, kontrollere, at disse systemer virker korrekt. Varighed: 16 lektioner. Indhold: Bremser, styretøj, bærende dele, lys, tegngivnings og signalapparater. Praktisk undersøgelse af dæk, fjedersystemer (luft og mekanisk) hjulskift diverse styretøjsopbygninger, styretøjsvinkler, praktisk undersøgelse af styretøj. Trykluftmekaniske og tryklufthydrauliske bremsesystemers opbygning, elektrofysiske begreber, watt, ampere, amperetimer, volt. Simpel fejlfinding og udbedring af mindre elektriske fejl, kørselsdynamik. Emne 3: 1.3 Optimering af brændstofforbruget Mål: Deltageren kan ved anvendelse af, hvad der er lært under punkt 1.1 og 1.2, foretage kørsel, der sikrer den bedste udnyttelse af brændstoffet. Varighed: 8 lektioner. Indhold: Miljørigtig køreteknik i praksis, ved gennemkørsel af samme fastlagte rute i to omgange, med efterfølgende evaluering af tid og brændstofforbrug med varighed af 1 x 2 praktiske lektioner. Emne 4: 1.5 Varetagelse af passagerernes sikkerhed og komfort Mål: Deltageren kan føre køretøjet på en sikker og for passagererne komfortabel måde og således, at påvirkningen både sidelæns og langsgående bliver minimeret bl.a. ved en hensigtsmæssig brug af vejnettet, placering på kørebanen og anvendelse af særlige busbaner samt smidig opbremsning. Deltageren kan erkende og løse konflikten mellem sikker kørsel og andre funktioner, herunder kontakt med passagerer med særlige behov og forudsætninger som f.eks. handicappede, børn og ældre. Deltageren kan betjene bussens forskellige tekniske installationer, såsom luftaffjedring, Cruisecontrol, klimaanlæg m.m. på baggrund af kendskab til systemernes virkemåde. Varighed: 8 lektioner. Indhold: Køreteknik, færdselslære og konflikthåndtering. Menneskelige behov i forbindelse med personbefordring. 13

14 Emne 5: 1.6 Lastning af køretøj under overholdelse af sikkerhedsforskrifterne og under hensyn til den korrekte brug af køretøjet Mål: Deltageren kan planlægge og udføre lastning af køretøj under overholdelse af sikkerhedsforskrifterne og under hensyn til en korrekt vægtfordeling i forhold til tyngdepunkt og belastning på akslerne. Deltageren kan føre det lastede køretøj sikkert under hensyntagen til de forandringer, som belæsningen i form af bagage og passagerer medfører vedrørende køretøjets stabilitet og dynamik. Dette indebærer bl.a. ændret anvendelse af gear, afhængigt af køretøjets belæsning og vejens længdeprofil. Varighed: 12 lektioner. Indhold: Lastsikring, læsseøvelser, køreteknik. Emne 6: 2.1 Vejtransportens sociale kontekst og reglerne Mål: Deltageren kan anvende gældende køre- og hviletids- samt arbejdstidsregler for kørsel ved såvel national som international personbefordring, herunder anvende køre- og hviletidsreglerne korrekt i forhold til en planlagt kørselsopgave. Deltageren kan udfylde, anvende og kontrollere diagramark, føre kontrol med analoge og digitale fartskriveres funktioner og har indsigt i sanktionerne ved mangelfuld, ukorrekt og svigagtig brug af analog og digital fartskriver. Deltageren kan på baggrund af sit kendskab til færdselsregler, der afviger fra danske regler, planlægge og udføre kørslen i henhold til pågældende lands bestemmelser. Deltageren er i stand til at bruge vejkort i forskellige målestoksforhold og er ud fra disse i stand til at planlægge kørslen under hensyn til reglerne om køre- og hviletider. Deltageren har kendskab til den grundlæggende kvalifikationsuddannelse samt den løbende efteruddannelse, jf. bekendtgørelse nr. 337 af 28. april om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport, herunder uddannelsernes indhold og opbygning, grundlaget for udstedelse af chaufføruddannelsesbevis og fornyelse samt chaufførernes rettigheder og pligter. Varighed: 24 lektioner. Indhold: Forsikringer, overenskomstforhold, kørehviletids-bestemmelser, brug af vejkort, og diverse IT ruteprogrammer. Emne 7: 2.3 Reglerne for passagerbefordring Mål: Deltageren kan på baggrund af regler for personbefordring befordre særlige grupper som f.eks. handicappede under hensyn til og med anvendelse af det sikkerhedsudstyr, der er monteret i bussen i form af sikkerhedsseler og andet fastgøringsudstyr. Varighed: 16 lektioner. Indhold: Busloven, busbekendtgørelsen og reglerne om international persontransport. 14

15 Emne 8: 3.1 Opmærksomhed på farer i trafikken og arbejdsulykker. Mål: Deltageren kan på baggrund af sit kendskab til ulykkesstatistik, trafik- og arbejdsulykkestyper (særligt hvor store køretøjer er indblandet), de menneskelige og økonomiske følger af ulykker, medvirke til at forebygge ulykker i virksomheden. Herunder specielt ulykker forårsaget af dårligt udsyn for chaufføren. Varighed: 4 lektioner. Indhold: Forebyggelse af færdselsuheld og arbejdsulykker gennem brug af diverse værnemidler samt ved gennem forebyggende handlinger at minimere jobmæssige risici. Emne 9: 3.2 At kunne forebygge kriminalitet og menneskesmugling Mål: Deltageren kan på baggrund af indsigt i risici, lovgivning, virksomhedens og eget ansvar, iværksætte forebyggende foranstaltninger mod menneskesmugling og anden kriminalitet samt udvise hensigtsmæssig og korrekt adfærd i tilfælde af kriminelle anslag mod chauffør og køretøj. Varighed: 4 Lektioner. Indhold: Typiske kriminelle smuglemetoder vedrørende narkotika og menneskesmugling. Sikkerhedssystemer, alarmer og procedurer. Emne 10: 3.3 At kunne forebygge fysiske risici Mål: Deltageren kan forholde sig aktivt til en forbedring af sikkerheden og chaufførens fysiske kondition ved arbejde i og på køretøjet, i trafikale situationer og i forhold til egen levevis, således at fysiske risici på chaufførarbejdspladser forebygges. Deltageren kan på baggrund af kendskab til relevant anatomi og fysiologi vælge den ergonomisk mest hensigtsmæssige arbejdsstilling eller bevægelse i forbindelse med normalt forekommende chaufførarbejde (under kørsel, ved ind- og udstigning, ved bagagehåndtering og sikring, brug af lift, udførelse af løftearbejde og ved træk og skub). Deltageren kan på baggrund af sin viden om regler samt kendskab til hyppigt forekommende arbejdsskader, anvende personlige værnemidler. Deltageren har et sådant kendskab til bussers sikkerhedsudstyr, at vedkommende er i stand til at anvende dette korrekt samt instruere passagererne i anvendelsen heraf. Varighed: 8 lektioner. Indhold: Gode arbejdsstillinger og metoder. Arbejdsmiljøloven, sikkerhedsorganisation, arbejdstilsyn, arbejdsmiljø i praksis og personlige værnemidler. Den praktiske del af arbejdsmiljøundervisningen foregår i forbindelse med læsseøvelser af en bus, eventuel sammen med en ergonomilærer. Emne 11: 3.4 At være bevidst om betydningen af fysisk og psykisk egnethed Mål: Deltageren kan på baggrund af sin indsigt i faktorer som virker sundhedsfremmende og som øger chaufførens fysiske og psykiske egnethed udføre transportopgaver, således at sikkerheden øges både ved håndtering af bagage og under kørsel. 15

16 Deltageren kan på baggrund af sin viden om ernæring vælge hensigtsmæssige spise- og drikkevaner og er bevidst om virkningerne af alkohol, medicin og andre stoffer, som kan påvirke adfærden og dermed udløse farlige arbejdssituationer og trafikale hændelser. Deltageren kender symptomerne ved træthed og stresspåvirkninger og behersker de nødvendige forholdsregler herimod. Deltageren kan på baggrund af sin viden om hvordan skiftende og skæve arbejdstider kan påvirke helbredet, planlægge og fastholde en adskillelse af arbejde og hvile, således at sikkerheden i både arbejdet og trafikken ikke kompromitteres. Varighed: 8 Lektioner. Indhold: Kost og ernæring, motion, ergonomi, stress og stressforebyggelse særlig i forbindelse med at forebygge skader som nævnt under pkt. 3.1 og 3.3. Emne 12: 3.5 At kunne vurdere nødsituationer Mål: Deltageren kan udføre livreddende førstehjælp, herunder give hjertemassage og yde indsats ved almindeligt forekommende ulykker og ved pludselig sygdom. Deltageren kan vurdere en opstået hændelse gennem kendskab til grundlæggende principper for typiske faremomenter og adfærdsmønstre på et skadested, herunder primært foretage indsats, eksempelvis evakuering af personer i eller ved køretøjer og tilskadekomne, således at ulykken ikke forværres, tilkalde hjælp og yde førstehjælp, indtil redningstjenester overtager skadesledelse og prioriteret indsats. Deltageren har kendskab til forebyggelse af brand i busser og er i stand til at anvende almindeligt forekommende brandslukningsmateriel samt foretage korrekt alarmering. Deltageren kan på grundlag af sit kendskab til teknikker og metoder sikre passagerernes evakuering i tilfælde af brand. Deltageren kan på baggrund af almindelige grundprincipper udfylde en skadeanmeldelse. Varighed: 16 Lektioner. Indhold: Hjerte-lunge redning og færdselsrelateret førstehjælp efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner, herunder brand- og redningsøvelser. Emne 13: 3.6 At kunne tilpasse sin optræden på en måde, der bidrager til at højne en servicevirksomheds image Mål: Deltageren kan på baggrund af sin indsigt i hensigtsmæssig adfærd ved direkte kontakt med kunder i praksis anvende et servicebegreb, der befordrer kvalitet i ydelsen, og som højner og konsoliderer virksomhedens og transportbranchens image. Deltageren kan med udgangspunkt i kendskab til chaufførens forskellige roller og funktioner foretage en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet, herunder foretage ruteplanlægning. 16

17 Deltageren kan levere en ydelse hvor der skelnes mellem forskelligartede kundebehov og hvor der kræves særlig opmærksomhed og serviceniveau, herunder at både køretøjets og den personlige fremtoning modsvarer befordret kundegruppe og arbejdsopgave. Deltageren behersker på baggrund af sin viden om kommercielle/finansielle følger og konsekvenser en adfærd som ikke skaber eller fremmer konflikter eller tvister. Varighed: 8 Lektioner. Indhold: Kundeservice generelt, personlig påklædning og attitude. Betydningen af valget af forskellige metoder i forbindelse med konflikthåndtering. Verbal og nonverbal kommunikation i sammenhæng med kunders og samarbejdspartneres indtryk af virksomheden. Emne 14: 3.8 At kende den økonomiske kontekst for personbefordring ad vej og markedsorganisationen (branchekendskab) Mål: Deltageren kan udføre trafiksikker professionel personbefordring på et højt kvalificeret niveau både inden for og uden for EU på baggrund af deltagerens viden om forskellige personbefordringsmåder som tog, personbil m.v., forskellige aktiviteter inden for personbefordring (national, international, rutekørsel, turistkørsel, cabotagekørsel mv.), forskellige busvirksomheders organisationsformer og ejerskab og forskellige opslagsværker om de ved kørsel med bus i udlandet gældende bestemmelser. Varighed: 4 lektioner. Indhold: Transportøkonomi og konkurrencevilkår, set i forhold til gældende overenskomster, konkurrencen med andre trafikmidler, og transportøkonomi generelt. Emne 15: 3.9 Befordring af handicappede Mål: Chaufføren kan på baggrund af sit kendskab til handicappedes behov for assistance med deres hjælpemidler som f.eks. kørestol, rollator og anerkendte hjælpehunde og deres rolle og behov, gennemføre en befordring der er pålidelig og professionel og som tager hensyn til passagerens mulige særlige sårbarhed under rejse. Varighed: 16 lektioner. Indhold: Deltageren kan assistere handicappede med deres hjælpemidler og gennemføre en befordring der er pålidelig og professionel. Emne 16: Individuelle kørelektioner Mål: Deltageren opnår praktisk færdighed i grundlæggende i brug af elektronisk vejkort og vejkort i bogform. Deltageren lærer at tilrettelægge kørslen på en hensigtsmæssig og rationel måde. Endvidere instrueres der i en defensiv og hensynsfuld køremåde, med særlig vægt på hensynet til de svage trafikanter samt minimering af brændstofforbruget. 2 af de 10 individuelle kørelektioner køres i 3-akslet bus (13,7 m) på køreteknisk anlæg. 17

18 Varighed: 10 Lektioner. Indhold: Eleverne gennemkører en planlagt rute til forskellige byer efter en adresseliste. De skal selvstændig tilrettelægge ruten ud fra gældende regler, ved hjælp af vejkort / GPS- baseret udstyr. Emne 17: Eksamen Mål: Evaluere om kursisterne har opnået den viden og de færdigheder som kræves for at få udstedt Chaufføruddannelsesbevis. Varighed: 2 Lektioner. Indhold: Trafikstyrelsens multitest. Krav og vilkår: For at få udstedt chaufføruddannelsesbevis skal deltageren bestå en skriftlig prøve. Prøven aflægges ved kvalifikationsuddannelsens afslutning. Aflæggelse af prøve kan kun finde sted såfremt deltageren har gennemført den grundlæggende kvalifikationsuddannelse. Prøven omfatter 30 multiple choice spørgsmål med 4 svarmuligheder, hvor én er rigtig. Deltageren skal for at bestå prøven besvare mindst 23 spørgsmål rigtigt. Prøvens varighed er 45 minutter. Ved prøven må anvendes lommeregner. Elektronisk udstyr med kontakt til omverdenen på nær Trafikstyrelsens multitest må ikke anvendes. Mobiltelefoner må ikke medbringes i prøvelokalet. Deltagere, der har bestået grundlæggende kvalifikationsprøve, og som efter faglærernes vurdering har opnået de færdigheder, holdninger og den viden som er beskrevet i bekendtgørelsen, har nået målene og vil få udstedt Chaufføruddannelsesbevis. Læringsmiljø Undervisningen gennemføres som en vekselvirkning mellem klasseundervisning, teoretisk gruppearbejde, øvelser i praksis og individuelle kørelektioner. Som overordnet pædagogisk princip benyttes differentieret undervisning, så deltageren kan styrke sin faglige viden, indsigt, forståelse og færdighed i faget, da det ikke forventes at deltagerne kommer med ensartede læringskompetencer og erfaringer. Evaluering Evaluering af eleverne: For at sikre deltagere opnår de beskrevne kvalifikationer, skal faglærerne via de interaktive undervisningsmaterialer som beskrives i afsnittet: Undervisningsmaterialer kontrollere at deltagere, der har været fraværende i den ordinære undervisning, når de enkelte delmål. Evaluering sker endvidere via faglærernes gennemgang af gruppeopgaver, gennem samtaleundervisning og via spørgeteknik i klasseundervisningen. Evaluering af undervisningen: undervisningen evalueres mundtligt ved afslutning af læringsaktiviteten. Ressourcer og rammer Undervisningen varetages af uddannelseskonsulenter, som opfylder kravene om lærerkvalifikationer i henhold til Bekendtgørelsen om Erhvervsuddannelser, kap. 3. og af godkendte kørelærere. 18

19 Undervisningsfaciliteter og udstyr Teoriundervisningen foregår i Uddannelsescentrets teorilokaler (ved gruppeopgaver fordeles kursisterne evt. i flere teorilokaler). Praktikdelen foregår dels på køreteknisk anlæg, UCplus egen manøvrebane, samt offentlig vej. Der anvendes af Trafikstyrelsen godkendt, køreteknisk anlæg (FDM i Roskilde) med asfaltbelægning med permanent opstillet øvelsesbane til køretekniske øvelser. Der bruges følgende undervisningsmateriale: Interaktive PC-programmer til individuel undervisning (Køreklar og TUR) Klassesæt af div. transportrelevante bøger/tidsskrifter Div. forbrugsmaterialer i form af opgaver/test 3.3 Rutebus (Fag. nr. 5483) Faget Rutebus, billettering og kundeservice er på Uddannelsescentret delt i to læringsaktiviteter: Rutebus (beskrevet nedenfor) Billettering og kundeservice (beskrevet i pkt. 3.4) Målpinde fra uddannelsesordning 1225 Personbefordringsuddannelsen: Eleven kan selvstændigt udføre normalt forekommende arbejdsopgaver som fører af rutebus i erhvervsmæssig personbefordring, herunder føre bussen sikkert under hensyn til reglerne omkring dagligt-/ugentligt hvil. Eleven kan rapportere eventuelle fejl på bussen. Eleven kan køre til og fra stoppesteder til mindst gene for passagererne. Eleven kan benytte installeret kommunikationsudstyr og udføre mikrofonbetjening. Eleven kender arbejdsfordelingen mellem trafikselskab og busselskab/vognmand samt trafikselskabernes kvalitetskrav. Eleven kan, på baggrund af sit kendskab til organisationsstruktur for områdets trafikselskab samt de kvalitetskrav, der stilles til vognmænd og chauffører, selvstændigt foretage normalt forekommende arbejdsopgaver som fører af rutebil. Elevrettet beskrivelse I denne læringsaktivitet foregår en del af undervisningen i bussen. Nedenfor ses emnerne for undervisningen beskrevet dag for dag: Dag 1 Dag 2 Introduktion til faget rutebus og præsentation af underviser. Rutebuschaufførens arbejdsdag: chaufførkultur, praktiske gøremål, udkørslens funktion og overenskomst. Virksomhedens forventninger og profilering: de generelle faktorer i forbindelse med kundeservice, som har betydning for chaufføren. Derefter inddrages eventuelt helt specifikke forventninger fra den aktuelle virksomhed, der uddannes chauffører til. 19

20 Specifikke krav der stilles til rutebuschauffører, herunder kommunikation. Dag 3 & 4 Dag 5 Praktisk øvelseskørsel i automatgearet bus, passagervenlig kørsel og stoppestedstræning. Praktisk træning i brug af installeret kommunikationsudstyr og ydelse af korrekt passagerorientering. Svingteknik med tre-akslet bus (13,7) på velegnet øvelsesområde/bykørsel (evt. aktuel linje). Besøg hos det lokale trafikselskab og et driftsanlæg. Vagtplaner, opslagstavle, vognpap, fejlmeldingsprocedure, sikkerhed i bussen, arbejdsmiljørepræsentant. Gennemgang af kommunikationsudstyr /busradio /It /kamera mm. Procedure ved nødopkald. Forholdsregler ved færdselsuheld. Opstart af og fejlfinding på busser. Varighed 5 dage Elevens arbejdstid Gennemsnitlig daglig arbejdstid 7,4 timer Læringsmiljø Undervisningen gennemføres i en vekselvirkning mellem oplæg fra underviseren, praktiske øvelser og gruppearbejde. Der er praktiske øvelser i automatgearet bus og besøg på et driftsanlæg. Evaluering Evaluering af eleven: der gives en standpunktskarakter ved afslutning af forløbet. Standpunktskarakteren gives på baggrund af en multiple choice prøve samt underviserens vurdering af elevernes aktive deltagelse i undervisningen. Desuden indgår en del af pensum i grundlæggende kvalifikationsprøven. Evaluering af undervisningen: undervisningen evalueres mundtligt ved afslutning af læringsaktiviteten. Ressourcer og rammer Undervisningen varetages af uddannelseskonsulenter, som opfylder kravene om lærerkvalifikationer i henhold til Bekendtgørelsen om Erhvervsuddannelser, kap. 3. Undervisningsfaciliteter og udstyr Klasselokale med bordopstilling der fordrer en dynamisk proces imellem elever og underviser, og eleverne imellem. Bus med automatgear og tre aksler. Projektor, flip-over, tavle, rejsehåndbøger, servicehåndbøger og zonehæfter. Div. tests, hjælpemidler (prislister, zonekort, børneregler mm.) Aktuelt garageanlæg, vagtplaner, fejlmeldebøger, afregningsudstyr, ulykkesrapport-skema, billetteringsudstyr, kommunikationsudstyr, bus (13,7m). Ppt. program (kundeservice) Video: HUR Trafik Kundevenlig kørsel. 20

Logbog. Personbefordring med bus. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel

Logbog. Personbefordring med bus. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel Logbog Personbefordring med bus Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel Februar 2012 Logbogens indhold Indholdsfortegnelse... 1 Formål med logbogen... 2 Bilag 1 Meritansøgerens

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012 Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet Marts 2012 1 1. GENERELT FOR AMU NORDJYLLAND 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn:, Sofievej 61, 9000 Aalborg. Tlf.: 96 33 22 11 er en moderne uddannelsesinstitution

Læs mere

EUC Vest. Lager-og terminal uddannelsen

EUC Vest. Lager-og terminal uddannelsen Lager-og terminal uddannelsen EUC Vest Lokal undervisningsplan version 0.1 jvf. Bekendtgørelse nr. 1199 af 9. december 2009 og uddannelsesordning af 1. juli 2010 Udarbejdet af Transportteamet. Redigeret

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter Marts 2013 Revideret 16. april 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse

Læs mere

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen.

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. En arbejdsbeskrivelse af Kaspar Liebst Bundgaard og Michael Jensen Ifølge lovgivningen 1 på erhvervsuddannelsesområdet,

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Lokal undervisningsplan for UCH. Hovedforløb Administration

Lokal undervisningsplan for UCH. Hovedforløb Administration Lokal undervisningsplan for UCH Hovedforløb Administration 1 sfortegnelse LOKAL UNDERVISNINGSPLAN... 3 FOR KONTORUDDANNELSEN MED SPECIALET ADMINISTRATION PÅ UCH... 3 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1 Praktiske

Læs mere

Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene.

Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene. Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene. 1. Praktiske oplysninger... 3 2. Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser... 3 a. Afdelingens overvejelser:... 3 a.i. Grundforløbets formål... 3 Skoleperiodens

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere

Merkantile grundforløb

Merkantile grundforløb Merkantile grundforløb Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang: 1) Detailhandelsuddannelse med specialer 2) Finansuddannelsen 3) Generel kontoruddannelse. 4) Handelsuddannelse med specialer

Læs mere

Kursusprogram 2015 1. halvår

Kursusprogram 2015 1. halvår Kursusprogram 2015 1. halvår 1 Indhold Velkommen...3 Fra ufaglært til faglært... 4 Pakkeløsninger... 5-11 Rørlægger...6 Kabelarbejder...7 På vej ind i byggebranchen...8 Kommunikation og konfliktløsning...9

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS

BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS Lokal undervisningsplan for BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS ved Campus Bornholm December 2012 1 Indhold 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1. PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 1.2. SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE

Læs mere

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Teknisk Skole Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse for indgangen Bygge og Anlæg - nr. 340 af 13. April 2012 og uddannelsesordning 1420 for vvs-uddannelserne.

Læs mere

Det fleksible grundforløb

Det fleksible grundforløb Det fleksible grundforløb Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i flere af erhvervsuddannelses indgangene Udarbejdet af Jens Carlsen og teamet fra det fleksible grundforløb Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration 2009-2010 25-06-2009 Side 1 af 13 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Elektriker. Lokal undervisningsplan for Elmontør. Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb

Elektriker. Lokal undervisningsplan for Elmontør. Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb Elektriker Lokal undervisningsplan for Elmontør Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2007 Elafdelingen www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik...4 Undervisningsform...4

Læs mere

Lokal undervisningsplan Fællesindgangen Merkantil Vejen Business College 2013-14. (Gælder for elever startet efter 1.7. 2012)

Lokal undervisningsplan Fællesindgangen Merkantil Vejen Business College 2013-14. (Gælder for elever startet efter 1.7. 2012) Lokal undervisningsplan Fællesindgangen Merkantil Vejen Business College 2013-14 (Gælder for elever startet efter 1.7. 2012) Senest revideret marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0. Generelt om Vejen Business

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever LOKAL UNDERVISNINGPLAN for SSH-elever Indholdsfortegnelse Formål med uddannelsen s.1 1.0 Praktikken s.2 1.1 Formål med uddannelsen s.2 1.2 Praktikstedets syn på læring 1.3 Praktikstedets pædagogiske overvejelser

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere