Vejlebakkens Vandværk!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejlebakkens Vandværk!"

Transkript

1 Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakken er en forholdsvis ny bebyggelse, som opstod i begyndelsen af 60erne. det var en privat udstykning som blev foretaget af Katrine Pedersen også kaldet Bibbi. Fordi det var en privat udstykning røg man ind i nogle forskellige problemer som der ikke var taget højde for. Det gamle vandværk bestod af et anlæg hvor vandet kom fra et væld med et lille hus, som var placeret ved siden af Løgstørvej, der opsamlede det overfladevand som ud fra skrænten og som leverede vandet til Vejlegården. Det var en meget udsat placering, det resulterede da også i, at en lastbil var kørt ind i anlægget og er blevet smadret 2 gange. Det er oplyst at vandforsyningen til området oprindelig skete fra et væld nord for Lynderupvejen (Det må være den vej som i dag hedder Kærbyvej). Ved omlægning af amtsvejen blev dette væld fjernet, og amtsvejvæsenet henviste interessenterne til at finde vand et andet sted. Det valgte sted blev det, hvor boringen nu er placeret, og amtet ydede bidrag til udgiften ved boringen. Den 4.september 1964 blev der holdt et møde hos Kathrine Pedersen Vejlegården. Beboerne på Vejlebakken var indbudt og mødte alle op. Eneste punkt på dagsorden var overtagelse af vandværket. Mødet blev ledet af Lars Bønding fra Overlund. Mødet endte med stiftende generalforsamling, der vedtog at overtage vandværket og kalde det Vandværket Vejlebakken I/S. Man blev også enig med Bibbi om at hun skulle lægge en 227 m 2 parcel til lige neden for smedjen. Skødet blev udfærdiget på den måde at Bibbi ikke skulle have noget for grunden, da hun selv får stor fordel af vandværket, grunden blev sat til værdi kr. 200,- senere blev der også udstykket et areal, nemlig i 1968, til en 6 m bred vej så man kunne komme til vandværket, det var på 323 m 2 og værdien blev sat til kr. 300,- betingelserne var de samme for Bibbi som det foregående. Endelig skøde og deklaration blev først underskrevet og godkendt d. 19/ Vedtægter blev godkendt. Til bestyrelsen blev valgt Kristian Skytte, Thomas Jensen og S. Brasenski. Suppleanter blev Kr. Lambertsen og Ejner Andersen. Revisorer blev Fr. Pedersen og Kathrine Pedersen. Bestyrelsen blev bemyndiget til at optage det nødvendige lån. Der skulle søges om juridisk bistand til udfærdigelse af skøde og vejret. Efter generalforsamlingen blev der holdt bestyrelsesmøde hvor Kristian Skytte blev valgt som den første formand og Thomas Jensen blev den første kasserer.

2 Indskuddet skulle være 500,- kr. Ifl. vedtægterne, men efter regnskabet ser det ud til at man kun har givet 300,- kr. i indskud og 5o, - kr. om året til driften. Der er optaget et lån i Skals Sparekasse på 9000,- kr. Murer Fredborg har fået 4463,40 kr. det vides ikke om det er for gravearbejde eller for etablering af pumpehus, Snedkeren har fået 311,55 kr. Og brøndboreren og Thomas Jensen har tilsammen fået ,35 kr. og endelig har Skals Installatørforretning fået 875, 24 kr. for etablering af det nye vandværk. Ifølge udskrift af forhandlingsprotokol og kendelse fra Landvæsenskommissionen, som er en meget interessant læsning, ser ud til at der har været et vældigt møde aktivitet omkring boring efter vand til det nye vandværk. Man har først søgt om tilladelse til at borer efter vand i 1968, efter at man havde foretaget boringen i If. brøndboreren er boringen 18,7 m dyb. Problemet var at rensingsanlæget, der var et såkaldt mekanisk rensningsanlæg, der kun renser spildevandet med 30 procent, resten 70 procent blev ledet ud i åen gennem en åben grøft, kun lå ca. 50 m fra boringen. Rensningsanlægget blev placeret oven på den vej som skulle bruges til adgang til vandværket, dem der etablerede renseanlægget påstod at de ikke kendte noget til at der var et vandværk i nærheden. Sognerådsmedlemmerne udtalte at de regnede med, at når en landinspektør havde foretaget udstykningen, så regnede sognerådet med at sagen var i orden. Der blev siden tinglyst en vej uden om rensningsanlægget. Både Amtet, sogneråd, sundhedskommisionen, Landinspektør, Ingeniør og brøndborer foruden en masse andre personer har været involveret. Der blev foreslået at man evt. kunne få vand fra mejeriet boring, der blev også foreslået at der kunne etableres en ny vandboring. Den ville i så fald koste ca ,- kr. Der blev også foreslået at afløbet fra rensningsanlægget blev ført i et rørsystem 300 m fra vandværkets boring. Det ser ud til at rensningsanlægget er etableret efter at vandværket har foretaget boringen efter vand, så man har åbenbart ikke rigtig talt sammen om de problemer der kunne opstå. Sognerådet gik med til at afløbet fra rensningsanlægget blev rørlagt, som skulle bekostes af kloakfonden. På den baggrund kunne der i 1971 if. kendelse fra Landbrugskommissionen gives vandindvinding til en vandmængde på m 3 årligt med et maksimalt døgnforbrug på 35 m 3. Rensningsanlægget er i dag nedlagt, der er i stedet etableret en pumpestation, der pumper spildevandet til Skals Rensningsanlæg. Vandværket er for resten også nedlagt. Det er ikke nemt ud fra protokollen at læse hvad der foregik i vandværket, for der blev kun holdt 1 bestyrelsesmøde om året, og der står kun hvornår der skal holdes generalforsamling og hvad dagsorden skulle være. På generalforsamlingen står der at formanden aflagde en kort beretning, og Thomas Jensen skulle

3 føre tilsyn med vandværket og drøftelse af vandingsforbud. Ud fra det foregik der ikke noget i vandværket (det kan jo ikke passe) før 1969, der kom en ansøgning fra Låstrup Brugs om at blive medlem, der blev holdt en ekstra ordinær generalforsamling, for at tage stilling til det for der var flere der gerne ville med. Der kom 8 nye forbrugere til. Indskuddet blev sat til 1000,-kr. Der blev stadig kun holdt et bestyrelsesmøde om året. Kristian Skytte var formand fra starten og til 1971/72,havde da været formand i 6 år. Hvem var formand fra 72 til 1980, hvor Jens Ole Jensen blev det? 1975 blev den ene pumpe udskiftet, da det kneb med at holde trykket kom der 11 nye interessenter til, og tilslutningsafgiften blev sat til 1800,- P.P. ankede over for lidt tryk blev der nedlagt en forrådstank hos P.P Jens Ole Jensen blev valgt som ny formand. Tilslutningsafgiften sat til 3500,- + moms repareret pumpe hos P.P. Der kom et dæksel over boring. Sigfred Christensen blev kasserer var der udgifter til 2 nye pumper, og udgifter til sprængt vandrør blev vandafgiften sat til 350,- pr. ejendom, og 700,- og 1350,- for landbrug, tilslutningsafgiften til 5000,- Indvundet vand blev sat til m 3. Klage fra P.P. det blev besluttet at sætte en vandmåler på hans ledning klage fra P.P., der bliver sendt brev til ham, han vil søge kommunen om egen vandindvinding, men får åbenbart afslag. Der kommer vandmålere på alle forbrugere Planer om store parceller på Vievej. Tilslutningsafgift sat til 6500,-. Thomas Jensen afgår som vandpasser, Bruno Jensen overtager. Det besluttes at lave et kort over vandledningerne søges om vandindvindsret på m/3 pr. år. Snak med kommunen om præstegården skal med i Vejlebakkens Vandværk, det ender med at de kommer med på Værestets Vandværk. P.P. får en større vandledning fra 32mm til 75mm, skal selv betale udgifterne. Det blev besluttet at nedlægge en ny ledning fra Løgstørvej til Brugsen, det blev senere droppet da man mente at den nedlagte ledning var stor nok, man nøjes med at lægge en 90mm ledning fra Ejner Hvid til Brugsen. Der foretages tinglysning på private grunde. Der etableres en ny ledning til Vievejs 11 nye lejeboliger, tilbud ,- Boligselskabet får en regning på ,- Vandforbruget er på m/3. Den 6.september er det 25 år siden Vejlebakkens Vandværk blev oprettet, men det er tilsyneladende gået over i ubemærkethed.

4 1990 det besluttes at rense filteret hver måned. Ny vandforsyningsplan er på trapperne formuen er oplyst på generalforsamlingen til ,- Forespørgelse fra Poul Børge og Jens Peter Tovgård om at komme med på vandværket, man mener at de hører til Nr.Rind vandforsyningsområde vandforbrug på m vandforsyningsplanen siger at Nr.Rind og Vejlebakkens Vandværker skal have et fælles vandværk. Vejlebakkens Vandværk kan ikke acceptere planen alle vandmålerne er etableret og den faste afgift pr. måler er sat til 100,- og 1,50 pr. m/3 Udgifter det år viste at der var brugt ,- til indkøb af vandmålere, repation 4.000,- og pumpe 7.800,- Kommunen vil have at der skal lægges ledninger ud til Kærby, bestyrelsen mener at der mangles kapacitet. Der bliver opkrævet et ekstra kvartal kontingent på grund af nye afgifter. Indskud sat til ,- Der har været en del møder mellem kommunen, Nr. Rind Vandværk og Vejlebakkens Vandværk angående om at løse opgaverne og evt. etablering af et nyt stort vandværk. Man har fået en midlertidig udvidet vandindvindelse på 30.ooo m 3. Kommunen henviser det uheldige ved at vandværket ligger så tæt ved pumpestation og kloakledning. P.P. s vandur er udskiftet på grund af fejlmåling. Der er udtaget 4 prøver af vandet i 1994, de kostede ca ,- En af prøverne der er taget med det resultat som bl.a. omtaler overfladevand, olie og benzin på et lavt niveau. Der er en formue på bog ca ,- Der blev besluttet at Formand og kasserer hver skulle have 500,- om året til Dækning af tlf. kørsel m.m der er holdt flere møder med Nr. Rind Vandværk om det fremtidige samarbejde og køreplan. Henvendelse fra kommunen ang. vand til Stine Skov. Der indhentes overslag ang. vandledning til de 9 ejendomme på Kærbyvej.

5 Generalforsamling i 1996 blev der orienteret om vandforsyningsplanen og om sammenlægning med Nr. Rind Vandværk. Der har været et vandforbrug på m/3 og et stort vandsvind på 1732 m/3. Formuen er på ,- Der har været et utal af møder med Nr. Rind Vandværk ang. sammenlægning og om oprettelse af et nyt vandværk. Anslået udgifter til et nyt vandværk er ca, 2 mil. Kr. Grunden til det store vandspild er fundet hos P.P. Der er givet tilbud på nedlægning af vandledning til Kærbyvej ( Poul Børge Tovgård ) i alt ,- hvis det skal være en 110mm rør bliver merprisen på ,- Ekstra ordinær generalforsamling hvor det blev besluttet at nedlægge vandværket, og oprette et nyt fælles vandværk den 7. nov. og en ny ekstraordinær generalforsamling igen den 28. nov. der var kun mødt 9 medlemmer. Arbejdet med det nye vandværk forventet igangsat i uge 2. Der er planlagt stiftende generalforsamling den 19. dec.

Jubilæumsskrift. Vester Aaby private Vandværk. af Arne Rasmussen 1998. Handlingsforløb iflg. protokol og private erindringer.

Jubilæumsskrift. Vester Aaby private Vandværk. af Arne Rasmussen 1998. Handlingsforløb iflg. protokol og private erindringer. Jubilæumsskrift Vester Aaby private Vandværk. af Arne Rasmussen 1998. Handlingsforløb iflg. protokol og private erindringer. Fra ældre tid har der altid været to grundelementer, når man ville bygge et

Læs mere

Røgen Vandværk i 100 år

Røgen Vandværk i 100 år Røgen Vandværk i 100 år 1908-2008 1 Udgivet af Røgen vandværk - 2009 Tekst: Anne Marie Marboe Layout: Flemming Byg Tryk: Møllegårdens Grafisk Antal: 100 stk. Forside: Røgen Vandværk Forord D. 3. oktober

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Vi har 1266 forbrugere tilsluttet Skovby Vandværk, hvilket er en stigning på 43 i forhold til året før. Der er blevet udpumpet 140.000 m 3 i 2013. Vandforbruget er stabilt,

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

1922 Økonomien er ikke den bedste - der opkræves et ekstra kvartals vandafgift.

1922 Økonomien er ikke den bedste - der opkræves et ekstra kvartals vandafgift. Skaarup Vandværks Historie 1909 til 1922 1909 Flere brønde til husene i det indre Skårup har besvær med at skaffe rigeligt og godt vand til eget forbrug, derfor bliver en lille flok husejere enige om at

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Generalforsamling for Ejerforeningen Villa Collina 22. april 2011 på Restaurant Azzura.

Generalforsamling for Ejerforeningen Villa Collina 22. april 2011 på Restaurant Azzura. Generalforsamling for Ejerforeningen Villa Collina 22. april 2011 på Restaurant Azzura. Formanden byder velkommen. Dirigent: Lars Stanley Nielsen nr. 75. Referent: Inger Krogh nr. 56 Lars gennemgik, hvordan

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Frydendal Vandværk. Forhandlingsprotokol 1898 til 1919. Aalborg d. 6 marts 1898.

Frydendal Vandværk. Forhandlingsprotokol 1898 til 1919. Aalborg d. 6 marts 1898. Frydendal Vandværk I forbindelse med skrivning om mine erindringer, vakte det min interesse, at søge oplysning om vandforsyningsforholdene tilbage i tiden i mit barndomskvarter. På Aalborg Stadsarkiv fandt

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Side 1 af 10 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Kerteminde, den. 8 marts 2015 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søvangsparken Sted:

Læs mere

Et tilbageblik. 1960 erne.

Et tilbageblik. 1960 erne. Et tilbageblik. 1960 erne. Helsinge Borgerforening tog i 1961 initiativ til at afholde et orienterende møde om et eventuelt fjernvarmeanlæg i Helsinge. På et offentlig møde 9. maj på Helsinge Hotel mødte

Læs mere

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21 2011-05-11, Side 1 af 8 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-05-18 Kl. 22:21 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002: R E T T E N I H O R S E N S Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002: Hovedgaard Vandværk I/S v/formand E Søndervænget 55 8732 Hovedgaard mod J Tvist: Denne sag drejer

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have af generalforsamling i Ved Classens Have Afholdt den: 27. marts 2014, klokken 19:00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 62 stemmeberettigede, heraf 9 ved fuldmagt. Fra repræsentantskabet: Marie-Louise

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme Forord: Kaj Tranholm Olesen Tekst og billeder: Christian Justesen Ældre fotos: Lokal Historisk Arkiv Sats og layout: Midtvendsyssel

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2012

Referat af ordinær generalforsamling 2012 Referat af ordinær generalforsamling 2012 Jf. vedtægternes 9 indkaldes til ordinær generalforsamling i Sommerbyen Ejbylund Lørdag den 21. april 2012 kl. 14 på Ejbyskolen, Tumlesalen Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere